Electrolux | HOC330F | User manual | Electrolux HOC330F Brukermanual

Electrolux HOC330F Brukermanual
HOC330F
NO
SV
Platetopp
Inbyggnadshäll
Bruksanvisning
Bruksanvisning
2
18
2
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON...........................................................................2
2. SIKKERHETSANVISNINGER............................................................................ 4
3. MONTERING......................................................................................................6
4. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 9
5. DAGLIG BRUK................................................................................................. 10
6. RÅD OG TIPS...................................................................................................12
7. STELL OG RENGJØRING............................................................................... 13
8. FEILSØKING.................................................................................................... 14
9. TEKNISKE DATA............................................................................................. 16
10. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................16
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
NORSK
3
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand fra apparatet med mindre de er
under tilsyn hele tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i
bruk eller når det avkjøles. Tilgjengelige deler kan bli
varme under bruk.
Hvis apparatet har barnesikring, skal du aktivere den.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
•
ADVARSEL: Apparatet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene.
ADVARSEL: Matlaging uten tilsyn på en koketopp
med fett eller olje kan være farlig og kan resultere i
brann.
DU MÅ ALDRI prøve å slukke en brann med vann,
men du må slå av produktet og deretter dekke flamme
f.eks. med et lokk eller et brannteppe.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FORSIKTIG: Apparatet må ikke tilføres strøm
gjennom en ekstern bryterenhet, for eksempel en
tidsbryter, eller koples til en krets som regelmessig
slås av og på av en annen elektrisk enhet.
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må gjøres under
tilsyn. En kortvarig tilberedningsprosess må overvåkes
kontinuerlig.
ADVARSEL: Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på
kokeoverflatene.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk
må ikke legges på komfyrtoppen fordi de kan bli
varme.
Bruk ikke apparatet før du installerer det i en
innebygget struktur.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre apparatet.
Hvis den glasskeramiske overflaten er sprukket, skal
apparatet slås av og kontakten tas ut. Hvis apparatet
er koblet til strømnettet direkte ved hjelp av
sikringsboksen, fjerner du sikringen for å koble fra
apparatet fra strømforsyningen. I begge tilfeller, tar du
kontakt med det autoriserte servicesenteret.
Hvis strømkabelen er skadet, må den kun skiftes av et
autorisert serviceverksted eller en lignende kvalifisert
person for å unngå fare.
ADVARSEL: Bruk bare koketoppbeskyttelser som
produsenten av kokeapparatet enten har utviklet selv
eller angitt som egnet for bruk i apparatets
bruksanvisning, eller koketoppbeskyttelser som er
bygd inn i apparatet. Bruk av uriktige beskyttelser kan
føre til ulykker.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
•
•
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
NORSK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
Overhold minsteavstanden fra andre
apparater og enheter.
Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
Dekk skårne overflater med
tetningsmiddel for å forhindre at
fuktighet forårsaker svelling.
Beskytt apparatets bunn mot damp og
fuktighet.
Monter ikke apparatet ved siden av en
dør eller under et vindu. Dette hindrer
varme kokekar fra å falle ned fra
apparatet når dører eller vinduer er
åpne.
Hvis apparatet er montert over
skuffer, sørg for at rommet mellom
bunnen av apparatet og den øvre
skuffen er tilstrekkelig for
luftsirkulasjon.
Apparatets bunn kan bli varm. Sørg
for at du monterer et
separasjonspanel av kryssfiner,
materiale som er godkjent til bruk i
kjøkkenet eller andre ikke-brennbare
materialer under apparatet, for å
forhindre tilgang til bunnen.
Separasjonspanelet må dekke
området under koketoppen helt.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
Apparatet må være jordet.
Sørg for at produktet er koblet fra
strømforsyningen før du gjør enhver
operasjon.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
Sørg for at produktet er riktig montert.
Løs og feil anvendt strømkabel eller
støpsel (hvis aktuelt), kan gjøre at
terminalen blir for varm.
Bruk riktig strømkabel.
Sørg for at strømkabelen ikke floker
seg.
Sørg for at støtbeskyttelse er montert.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Bruk avlastingsklemmen på kabelen.
Sørg for at strømkabelen eller
støpselet (hvis aktuelt) ikke berører
det varme produktet eller varme
kokekar, når du kobler produktet til
stikkontaktene i nærheten.
Bruk ikke multi-plug-adaptere eller
skjøteledninger.
Pass på at støpselet (hvis aktuelt) og
strømkabelen ikke blir påført skade.
Kontakt det autoriserte
servicesenteret vårt, eller en
elektriker, for å få byttet en skadet
strømkabel.
Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Hvis stikkontakten er løs skal du ikke
sette i støpselet.
Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
apparatet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for skade,
brannskader og elektrisk
støt.
•
•
•
•
•
Fjern (om nødvendig) all emballasje,
merking og beskyttelsesfilm før første
gangs bruk.
Dette apparatet er kun for
husholdningsbruk.
Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkerte.
Apparatet må ikke være uten tilsyn
mens det er i bruk.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Slå av kokesonene etter hver gang de
har vært i bruk.
Ikke legg bestikk eller grytelokk på
kokesonene. De kan bli varme.
Bruk ikke apparatet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
Bruk ikke apparatet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
Hvis apparatets overflate er knust må
du koble apparatet fra
strømforsyningen umiddelbart. Dette
for å forhindre elektrisk støt.
Når du legger mat i varm olje, kan det
sprute.
ADVARSEL!
Risiko for brann og
eksplosjon
•
•
•
•
Oppvarming av fett og olje kan frigjøre
brennbare damper. Hold flammer eller
varme gjenstander unna fett og oljer
når du bruker dem til tilbereding av
mat.
Dampen fra svært varm olje, kan føre
til selvantennelse.
Brukt olje som kan inneholde
matrester, kan forårsake brann ved en
lavere temperatur enn olje som
brukes for første gang.
Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
•
•
•
•
•
•
Ikke plasser varme kokekar på
betjeningspanelet.
Ikke plasser et varmt grytelokk på
koketoppens glassflate.
Ikke la kokekar koke tørre.
Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller på
apparatet. Overflaten kan bli skadet.
Ikke aktiver kokesonene med tomme
kokekar eller uten kokekar.
Ikke legg aluminiumsfolie på
apparatet.
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
•
•
Kokekar av støpejern, støpt
aluminium eller kokekar med ødelagt
bunn kan lage riper i glasset/
glasskeramikken. Løft alltid disse
objektene opp når du må flytte dem
på koketoppen.
Dette apparatet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
2.4 Pleie og rengjøring
•
•
•
•
•
Rengjør apparatet med jevne
mellomrom for å hindre skade på
overflaten.
Slå av apparatet og la den avkjøle
seg før du rengjør den.
Koble apparatet fra strømforsyningen
før vedlikehold.
Bruk ikke vannspray og damp for å
rengjøre apparatet.
Rengjør apparatet med en fuktet myk
klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel.
Bruk ikke slipeprodukter, slipende
rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
2.5 Service
•
•
Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.6 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
Kontakt kommunen din for
informasjon om hvordan du kaster
produktet på en riktig måte.
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
NORSK
3.1 Før monteringen
•
Før du monterer koketoppen skriv ned
informasjonen nedenfor fra typeskiltet.
Typeplaten er plassert nederst i
komfyrtoppen.
Modell ........................................
PNC
(produktnummer) .......................
......
Serienummer ....................
3.2 Koketopper
Koketopper skal bare brukes når de er
bygd inn i egnede enheter og
arbeidsbenker som oppfyller
standardene.
3.3 Tilkoblingskabel
•
Koketoppen er utstyrt med en
tilkoplingskabel.
3.4 Feste tetningen
1. Rengjør benkeplaten rundt
utskjæringsområdet.
2. Fest tetningsbåndet som følger med,
til den nedre kanten av koketoppen
langs den ytre kanten av
glasskeramikken. Ikke strekk båndet.
Sørg for at endene av tetningsbåndet
sitter i midten på den ene siden av
koketoppen.
3. Beregn noen ekstra mm på lengden
når du skjærer til tetningsbåndet.
4. Trykk de to endene av
tetningsbåndet sammen.
3.5 Montering
min.
500mm
7
For å erstatte en ødelagt
strømledning bruker du samme
ledningstype: H05V2V2-F som tåler
90 °C eller mer. Kontakt ditt lokale
servicesenter.
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
8
www.electrolux.com
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
3.6 Montering av mer enn én
komfyrtopp
min. 650 mm
40-50 mm
hverandre i det samme utsnittet, kan du
få kjøpt et monteringssett som omfatter
en sidestøttebrakett og ekstra pakninger
hos vårt autoriserte servicesenter. Det
følger med egne installasjonsanvisninger
i settet.
490+02 mm
www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg
55 mm
30 mm
270+02 mm
Dersom det skal installeres flere
platetopper på 30 cm ved siden av
How to install your Electrolux
Domino Hob - Worktop installation
NORSK
9
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversikt over platetoppen
1 Kokesone
2 Betjeningspanel
1
120/180
mm
1
145 mm
2
4.2 Oversikt over betjeningspanelet
1
2 3
4
5
10
6
7
9
8
Bruk sensorfeltene til å betjene produktet. Displayer, indikatorer og lydsignaler forteller
hvilke funksjoner som er i bruk.
Sen‐
Funksjon
sorfelt
Beskrivelse
1
PÅ / AV
2
Sperre / Enhetens barne‐ Låse/låse opp betjeningspanelet.
sikring
3
STOP+GO
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
4
-
Slå den ytre ringen på og av.
-
Effekttrinndisplay
For å vise effekttrinnet.
-
Tidsindikatorer for koke‐
soner
Viser hvilken sone tiden er innstilt for.
-
Tidsurdisplay
Vise tiden i minutter.
-
Velge kokesone.
5
6
7
8
Slå koketoppen av og på.
10
www.electrolux.com
Sen‐
Funksjon
sorfelt
9
10
Beskrivelse
/
-
Øke eller redusere tiden.
/
-
Stille inn en varmeinnstilling.
4.3 Effekttrinndisplayer
Display
Beskrivelse
Kokesonen er slått av.
-
/
-
Kokesonen er i bruk.
Prikken kan indikere en endring som tilsvarer halve varmenivået.
STOP+GO er aktivert.
Automatisk oppvarming er aktivert.
+ tall
Det har oppstått en feil.
En kokesone er fremdeles varm (restvarme).
Sperre / Enhetens barnesikring er aktivert.
Automatisk utkopling er aktivert.
4.4 Restvarmeindikator
ADVARSEL!
Forbrenningsfare som
følge av restvarme.
Indikatorene viser nivået av restvarme for
kokesonene du bruker for øyeblikket.
Indikatorene kan også tennes for de
nærliggende kokesonene selv om du
ikke bruker dem.
5. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
•
•
•
5.1 Slå på og av
Berør
i 1 sekund for å aktivere eller
deaktivere komfyrtoppen.
5.2 Automatisk utkopling
Funksjonen deaktiverer komfyrtoppen
automatisk hvis:
•
alle kokesonene er deaktiverte,
du stiller ikke inn effekttrinnet etter du
har aktivert komfyrtoppen,
du søler noe eller setter noe på
betjeningspanelet i mer enn 10
sekunder (en panne, klut, o.l.). Et
lydsignalet høres, deretter slås
komfyrtoppen av. Fjern objektet elle
vask betjeningspanelet.
du deaktiverer ikke en kokesone eller
endrer effekttrinnet. Etter en stund
tennes , og komfyrtoppen
deaktiveres.
NORSK
Forholdet mellom effekttrinnet og
tiden som komfyrtoppen deaktiveres
etter:
Effekttrinn
,1–2
Komfyrtoppen
deaktiveres etter
6 timer
3–4
5 timer
5
4 timer
6–9
1,5 timer
Berør
og
samtidig for å slå av kokesonen.
5.4 Aktivere og deaktivere de
ytre ringene
Du kan tilpasse kokeflaten til størrelsen
på kokekaret.
Bruk sensorfeltet:
For å aktivere den ytre ringen: berør
sensorfeltet. Indikatoren tennes.
For å deaktivere den ytre ringen: berør
sensorfeltet til indikatoren slukker.
5.5 Automatisk oppvarming
Hvis du aktiverer denne funksjonen kan
du få en nødvendig effekttrinn i en
kortere tid. Funksjonen aktiverer det
høyeste effekttrinnet for en bestemt tid,
og senker deretter effekttrinnet til den
riktige varmeinnstillingen.
For å aktivere funksjonen
må kokesonen være kald.
Aktivere funksjonen for en kokesone:
til riktig varmeinnstilling
kommer. Etter 3 sekunder tennes
.
For å deaktivere denne funksjonen:
berør
.
Tidsur med nedtelling
Du kan bruke denne funksjonen til å stille
inn hvor lenge kokesonen skal være på i
en enkelt økt.
Angi først varmeinnstilling for kokesonen
og velg deretter funksjonen.
For å aktivere funksjonen eller endre
for å øke effekttrinnet. Berør
berør
5.6 Timer
For å stille inn kokesonen: berør
gjentatte ganger til indikatoren for den
ønskede kokesonen tennes.
5.3 Effekttrinnet
for å redusere effekttrinnet. Berør
11
eller
på tidsuret for å
tid: berør
stille inn tiden (00–99 minutter). Når
indikatoren for kokesonen blinker
langsommere, har nedtellingen startet.
For å vise gjenværende tid: velg
kokesonen med . Indikatoren for
kokesonen begynner å blinke raskt.
Displayet viser gjenværende tid.
For å deaktivere funksjonen: velg
kokesonen med
og berør .
Gjenværende tid teller ned til 00.
Indikatoren for kokesonen går av.
Når tiden er omme, høres et
lydsignal og 00 blinker.
Kokesonen deaktiveres.
For å stoppe lyden: berør
.
Stoppeklokke
Du kan bruke denne funksjonen som
Stoppeklokke når komfyrtoppen er på
og når kokesonene ikke er i bruk.
Varmeinnstillingsdisplayet viser
.
For å aktivere funksjonen, berør
.
Berør
eller
på tidsuret for å stille
inn tiden. Når tiden er omme, høres et
lydsignal og 00 blinker.
For å stoppe lyden: berør
.
For å deaktivere funksjonen: berør
og deretter
ned til 00
. Gjenværende tid teller
Funksjonen har ingen effekt
på bruken av kokesonene.
12
www.electrolux.com
5.7 STOP+GO
5.9 Enhetens barnesikring
Denne funksjonen stiller alle de aktive
kokesonene på laveste varmeinnstilling.
Denne funksjonen forhindrer at
komfyrtoppen blir slått på ved en feil.
Når funksjonen er i bruk, kan du ikke
endre effekttrinnene.
komfyrtoppen med
For å aktivere funksjonen: aktiver
Funksjonen deaktiverer ikke
timerfunksjonen.
For å aktivere funksjonen: berør
tennes.
.
For å deaktivere denne funksjonen:
berør . Det tidligere effekttrinnet
aktiveres.
i 4 sekunder.
tennes. Deaktiver komfyrtoppen med
.
For å deaktivere funksjonen: aktiver
komfyrtoppen med
. Velg ikke en
varmeinnstilling. Berør
i 4 sekunder.
tennes. Deaktiver komfyrtoppen med
5.8 Sperre
.
Du kan låse betjeningspanelet mens
kokesonene er i bruk. Det hindrer
utilsiktet endring av effekttrinnet.
For å overstyre funksjonen for kun én
tilberedningstid: aktiver komfyrtoppen
Still inn effekttrinnet først.
For å aktivere funksjonen: berør
tennes i 4 sekunder.Tidsuret blir
værende på.
. Velg ikke en
varmeinnstilling. Berør
.
For å deaktivere denne funksjonen:
tennes. Berør
i4
med .
sekunder. Still inn effekttrinn innen 10
sekunder. Du kan betjene
komfyrtoppen. Når du deaktiverer
komfyrtoppen med
aktivert på nytt.
, blir funksjonen
berør . Det tidligere effekttrinnet
aktiveres.
Når du slår av komfyrtoppen,
deaktiveres også denne
funksjonen.
6. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Kokekar
Kokekarets bunn må være
så tykk og jevn som mulig.
Sørg for at pannebaser er
rene og tørre før du setter
dem på den keramiske
koketoppens overflate.
Kokekar av emaljert stål eller
med aluminiums- eller
kobberbunn kan misfarge
den glasskeramiske
overflaten.
6.2 Eksempler på
tilberedningsmåter
Opplysningene i tabellen er
kun veiledende.
NORSK
Effekttrinn
13
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
Holde ferdig tilberedt mat
varm.
etter
behov
Sett et lokk på kokekaret.
1 – 2.
Hollandaisesaus, smelt:
smør, sjokolade, gelatin.
5 – 25
Bland innimellom.
1 – 2.
Størkning: luftige omeletter,
eggestand.
10 – 40 Tilberedes med lokk.
2. – 3.
Svell ris og melkeretter, varm 25 – 50 Tilsett minimum to ganger så
ferdigretter.
mye væske som ris, melke‐
retter må røres i under hele
prosedyren.
3. – 4.
Dampkoke grønnsaker, fisk,
kjøtt.
20 – 45 Tilsett et par spiseskjeer væ‐
ske.
4. – 5.
Dampkoking av poteter.
20 – 60 Bruk maks ¼ l vann for 750
g poteter.
4. – 5.
Koking av større matvare‐
mengder, gryteretter og sup‐
per.
60 –
150
Opptil 3 liter væske pluss in‐
gredienser.
5. – 7
Varsom steking: filet, cordon
bleu av kalv, koteletter, ko‐
ketter, pølser, lever, sause‐
jevning, egg, pannekaker,
smultringer.
etter
behov
Snu etter halve steketiden.
7–8
Steking, reven potetgrateng,
hoftestykker, steker.
5 – 15
Snu etter halve steketiden.
9
Koke opp vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke
pommes frites.
–1
7. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.2 Rengjøring av koketoppen
•
7.1 Generell informasjon
•
•
•
•
•
Rengjør komfyrtoppen etter hver bruk.
Bruk kokekar med ren base.
Riper eller mørke flekker på overflaten
påvirker ikke komfyrtoppens funksjon.
Bruk et spesialrengjøringsprodukt for
overflaten på komfyrtoppen.
Bruk en spesialskrape til glasset.
•
Fjern umiddelbart: Smeltet plast,
plastfolie, sukker og mat som
inneholder sukker, ellers kan skitten
forårsake skade på koketoppen. Vær
varsom slik at du unngår
forbrenninger. Bruk en spesiell
koketoppskrape på glassflaten i en
skarp vinkel og skyv bladet bortover
flaten.
Etter at koketoppen er tilstrekkelig
avkjølt fjernes: kalkringer,
vannringer, fettflekker, blanke
metalliske misfarginger. Rengjør
koketoppen med en fuktig klut og
14
www.electrolux.com
•
rengjøringsmiddel som ikke sliper.
Tørk koketoppen med en myk klut
etter rengjøring.
Fjerne skinnende metallisk
misfarging: Bruk en oppløsning av
vann og eddik og rengjør glassflaten
med en fuktig klut.
8. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8.1 Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Du kan ikke aktivere eller
betjene komfyrtoppen.
Komfyrtoppen er ikke kob‐
let til en strømforsyning el‐
ler er koblet feil.
Kontroller om komfyrtop‐
pen er riktig koblet til
strømforsyningen. Se kob‐
lingsskjemaet.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er
årsaken til funksjonssvik‐
ten. Hvis sikringene går
gjentatte ganger, må du
kontakte en elektriker.
Du stiller ikke inn effekt‐
trinn for 10 sekunder.
Slå på komfyrtoppen igjen
og still inn varmen innen
det har gått 10 sekunder.
Du berørte 2 eller flere
sensorfelt samtidig.
Berør bare ett sensorfelt.
STOP+GO er aktivert.
Se "Daglig bruk".
Det er vann eller fettsprut
på betjeningspanelet.
Tørk av betjeningspanelet.
Et lydsignalet høres, deret‐ Du har dekket til ett eller
ter slås komfyrtoppen av.
flere sensorfelt.
Et lydsignal høres når
komfyrtoppen slår seg av.
Fjern gjenstanden fra sen‐
sorfeltene.
Komfyrtoppen skrur seg
av.
Du har satt noe på sensor‐ Fjern gjenstanden fra sen‐
sorfeltet.
feltet .
Restvarmeindikatoren vi‐
ses ikke.
Stekesonen er ikke varm
Kontakt servicesenteret
fordi den var bare i bruk en dersom stekesonen fortsatt
kort stund eller sensoren
er varm i lang tid.
er skadet.
Automatisk oppvarming
starter ikke.
Sonen er varm.
La sonen bli tilstrekkelig
kald.
NORSK
Problem
Mulig årsak
15
Løsning
Det er valgt høyeste effekt‐ Det høyeste effekttrinnet
trinn.
har samme effekt som
funksjonen.
Du har redusert effekttrin‐
net til 0.
Du får ikke slått på den
ytre ringen.
Det er et mørkt om‐
råde på sonene.
Sensorfeltene blir varme.
Start fra 0 og øk effekttrin‐
net.
Slå på den indre sonen
først ved å endre varme‐
innstilling.
Det er normalt at det er et
mørkt område på sonene.
Kokekaret er for stort eller
du har plassert det for nær
betjeningspanelet.
Sett store kokekar på de
bakre sonene om mulig.
lyser.
Automatisk utkopling er ak‐ Deaktiver komfyrtoppen og
tivert.
aktiver den igjen.
lyser.
Enhetens barnesikring el‐
ler Sperre er aktivert.
og et nummer vises.
Det er en feil på komfyrtop‐ Deaktiver komfyrtoppen og
pen.
aktiver den igjen etter 30
Se "Daglig bruk".
sekunder. Hvis
lyser
igjen, kobler du komfyrtop‐
pen fra strømforsyningen.
Aktiver komfyrtoppen igjen
etter 30 sekunder. Hvis
problemet fortsetter, må du
snakke med et autorisert
servicesenter.
Du kan høre en konstant
pipelyd.
lyser.
Den elektriske tilkoplingen
er feil.
Koble komfyrtoppen fra
strømforsyningen. Be en
kvalifisert elektriker for å
kontrollere monteringen.
Den andre fasen av strøm‐ Kontroller om komfyrtop‐
forsyningen mangler.
pen er riktig koblet til
strømforsyningen. Fjern
sikringen, vent et minutt,
og sett sikringen inn igjen.
8.2 Hvis du ikke kan finne en
løsning ...
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter. Angi
opplysningene som du finner på
typeskiltet. Angi også den tresifrede
bokstavkoden, koden for
glasskeramikken (du finner den i hjørnet
av glassflaten) samt feilmeldingen som
vises. Påse at du har brukt komfyrtoppen
riktig. Hvis ikke må du selv betale for
service fra serviceteknikeren eller
16
www.electrolux.com
8.3 Du finner etiketter i posen
med tilbehør
forhandleren, også i garantitiden.
Anvisninger om kundeservice og
garantibetingelser finner du i garantiheftet.
A
Plasser de selvklebende etikettene som
vist nedenfor:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Klistres på garantikortet, og denne
delen sendes(hvis aktuelt).
B. Klistres på garantikortet, og denne
delen beholdes (hvis aktuelt).
C. Klistres på instruksjonsheftet.
9. TEKNISKE DATA
9.1 Spesifikasjoner for kokesoner
Kokesone
Nominell effekt (maks effekt‐
trinn) [W]
Kokesonens diameter [mm]
Midtre foran
1200
145
Midtre bak
700 / 1700
120 / 180
For optimale tilberedningsresultatene bør
du bruke kokekar som ikke er større enn
diameteren til kokesonen.
10. ENERGIEFFEKTIV
10.1 Produktinformasjon i henhold til EU 66/2014 gjelder bare for
EU-markedet
Modellidentifikasjon
HOC330F
NORSK
17
Koketopp-type
Innebygget koke‐
topp
Antall kokesoner
2
Oppvarmingsteknologi
Strålevarmer
Diameter av sirkulære ko‐ Midtre foran
kesoner (Ø)
Midtre bak
14,5 cm
18,0 cm
Strømforbruk per kokeso‐ Midtre foran
ne (EC electric cooking)
Midtre bak
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Strømforbruk for koketop‐
pen (EC electric hob)
189,8 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektriske
husholdningsapparater for matlaging del 2: Koketopp – Metoder for måling av
ytelse
10.2 Energisparende
Du kan spare energi på hverdagslig
tilberedning hvis du følger hintene under.
•
•
Bruk kun mengden du trenger når du
varmer opp vann.
Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det
er mulig.
•
•
•
•
•
Plasser kokekaret på kokesonen før
du slår den på.
Bunnen av kokekaret og kokesonene
må ha samme diameter.
Sett mindre kokekar på mindre
kokesoner.
Sett kokekaret direkte på midten av
kokesonen.
Bruk restvarmen for å holde maten
varm eller for å smelte den.
11. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
18
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................18
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.......................................................................20
3. INSTALLATION................................................................................................ 22
4. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................24
5. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 26
6. RÅD OCH TIPS................................................................................................ 28
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING......................................................................... 29
8. FELSÖKNING...................................................................................................29
9. TEKNISKA DATA............................................................................................. 32
10. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 33
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
SVENSKA
19
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska
inte vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar
kan bli heta under användning
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med fett
eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan
stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med
ett lock eller brandfilt.
20
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Produkten får inte tillföras via en extern
kopplingsanordning, såsom timer, eller anslutas till en
krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
VARNING: Tillagningsprocessen måste övervakas. En
kort tillagningsprocess måste ständigt övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på
kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Om keramik-/glasytan är sprucken, stäng av
produkten och dra ur elsladden. Om produkten är
ansluten till elnätet direkt med kopplingsboxen, ta bort
säkringen för att koppla från produkten från
strömförsörjningen. I båda fallen, kontakta vårt
auktoriserade servicecenter.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller
personer med motsvarande utbildning, för att undvika
fara.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats
av tillverkaren av produkten eller som anges av
tillverkaren i bruksanvisningen som lämplig, eller
hällskydd som medföljer. Olyckor kan inträffa om fel
skydd används.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
•
•
•
•
•
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Täta skurna ytor med tätningsmedel
för att förhindra att fukt får den att
svälla.
SVENSKA
•
•
•
•
•
Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.
Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.
Om produkten är installerad ovanför
lådor måste utrymmet mellan
produktens botten och den övre lådan
vara tillräckligt så att luft kan cirkulera.
Produktens undersida kan bli het. Se
till att installera en separationspanel
gjord av plywood, material av
köksstommen eller andra ickebrännbara material under produkten
för att förhindra att värmen kommer till
botten.
Separationspanelen måste helt täcka
området under hällen.
2.2 Elektrisk anslutning
•
•
•
•
•
•
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Produkten måste göras strömlös före
alla rengöringsarbeten.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
Använd rätt nätkabel.
Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
Kontrollera att ett skydd mot elektriska
stötar är installerat.
Dragavlasta kabeln.
Kontrollera att nätkabeln eller
kontakten (i förekommande fall) inte
vidrör den heta produkten eller det
heta kokkärlet när du ansluter
produkten till närliggande uttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt
21
auktoriserade servicecenter eller en
elektriker för att ersätta en skadad
nätkabel.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
Om produktens yta är sprucken ska
du omedelbart koppla loss den från
eluttaget. Detta för att förhindra
elstötar.
22
www.electrolux.com
•
Det kan stänka när du lägger
livsmedel i het olja.
•
VARNING!
Risk för brand och explosion
•
•
•
•
Fetter och olja kan frigöra
lättantändliga ångor när de värms
upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när
du lagar mat med dem.
Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
Lägg inte på några värmskydd på
hällens glasyta.
Låt inte kokkärl torrkoka.
Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
Lägg inte aluminiumfolie på
produkten.
Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaset /
glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
föremål när du måste flytta dem på
kokhällen.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
2.4 Underhåll och rengöring
•
•
•
•
•
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Stäng av produkten och låt den kallna
före rengöring.
Koppla från produkten från elnätet
före underhåll.
Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara milda
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2.5 Service
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Kontakta kommunen för information
om hur produkten kasseras korrekt.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Före installationen
Innan du installerar hällen ska du
anteckna informationen nedan från
typskylten. Typskylten sitter nertill på
hällen.
Modell .......................................
PNC
(produktnr) .............................
Serienummer ....................
3.2 Inbyggnadshällar
Inbyggnadshällar får endast användas
efter installation i lämpliga
inbyggnadsenheter och arbetsbänkar
enligt gällande standarder.
SVENSKA
3.3 Nätkabel
•
•
Hällen är försedd med en nätkabel.
För att ersätta den skadade
nätkabeln, använd kabeltyp:
H05V2V2-F som motstår en
temperatur av 90 °C eller högre.
Kontakta din lokala servicestation.
3.4 Sätta fast tätningen
1. Rengör bänkskivan runt det utskurna
området.
3.5 Montering
min.
500mm
23
2. Sätt fast tätningslisten runt den nedre
kanten på hällen längs ytterkanten på
glaskeramiken. Dra inte ut den.
Kontrollera att ändarna på
tätningslisten sitter i mitten på ena
sidan av hällen.
3. Lägg till några mm när du skär till
tätningslisten.
4. Tryck samman de två ändarna på
tätningslisten.
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
24
www.electrolux.com
3.6 Installation av mer än en
häll
min. 650 mm
40-50 mm
monteringssats, inklusive sidostödkonsol
och erforderliga tätningar, beställas hos
vår auktoriserade kundservice.
Tillhörande installationsanvisningar
medföljer paketet.
490+02 mm
www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg
55 mm
30 mm
270+02 mm
How to install your Electrolux
Domino Hob - Worktop installation
Om flera 30 cm-hällar ska installeras sida
vid sida i samma urtag kan en
4. PRODUKTBESKRIVNING
4.1 Beskrivning av hällen
1 Kokzon
2 Kontrollpanel
120/180
mm
1
1
145 mm
2
SVENSKA
25
4.2 Beskrivning av kontrollpanelen
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Använd touchkontrollerna för att använda produkten. Displayerna, indikeringarna och
ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.
Touch Funktion
-kon‐
troll
Beskrivning
1
PÅ/AV (ON/OFF)
För att aktivera och avaktivera hällen.
2
Lås / Barnsäkerhetslås
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
STOP+GO
För att aktivera och avaktivera funktio‐
nen.
-
För att aktivera och inaktivera ytterringen.
-
Värmelägesdisplay
För att visa det inställda värmeläget.
-
Timerindikatorer för kok‐
zonerna
För att visa för vilken kokzon tiden är in‐
ställd.
-
Timerdisplay
För att visa tiden i minuter.
-
För att välja kokzon.
/
-
För att öka eller minska tiden.
/
-
För inställning av värmeläge.
3
4
5
6
7
8
9
10
4.3 Visningar av värmeinställning
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
-
/
-
Kokzonen är på.
Punkten betyder halva värmenivån.
STOP+GO är på.
26
www.electrolux.com
Display
Beskrivning
Automatisk uppvärmning är på.
+ siffra
Ett fel har uppstått.
En kokzon är fortfarande varm (restvärme).
Lås / Barnsäkerhetslås är på.
Automatisk avstängning är på.
4.4 Restvärmeindikator
VARNING!
Risk för brännskador från
restvärme.
Indikatorerna visar nivån på restvärmen
för de kokzoner du använder för
närvarande. Indikatorerna kan också
visas för de närliggande kokzonerna
även om du inte använder dem.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Värmeinställning
Hällen stängs av
efter
5.1 Aktivera och avaktivera
3-4
5 timmar
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på
eller stänga av hällen.
5
4 timmar
6-9
1,5 timme
5.2 Automatisk avstängning
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
•
•
•
•
alla kokzoner är avstängda.
du inte ställer in värmeläge efter
hällen har satts på.
du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10
sekunder (en kastrull, en handduk
osv.). En ljudsignal ljuder och hällen
stängs av. Ta bort föremålet eller
rengör kontrollpanelen.
du stänger inte av en kokzon eller
ändrar värmeläget. Efter en stund
och hällen stängs av.
tänds
Förhållandet mellan värmeläge och
tiden efter vilken hällen stängs av:
Värmeinställning
,1-2
Hällen stängs av
efter
6 timmar
5.3 Värmeläge
Tryck på
Användning
för att öka värmeläget.
för att minska
värmeläget. Tryck på
och
samtidigt för att inaktivera kokzonen.
5.4 Aktivera och inaktivera de
yttre ringarna
Du kan justera den yta som du tillagar på
efter storleken på kokkärlet.
Använda touchkontroll:
Aktivera den yttre ringen: tryck på
touchkontrollen. Kontrollampan tänds.
Inaktivera den yttre ringen: tryck på
touchkontrollen tills kontrollampan
släcks.
SVENSKA
5.5 Automatisk uppvärmning
Du kan uppnå önskat värmeläge
snabbare om du aktiverar den här
funktionen. Funktionen ställer in högsta
värmeläget under en viss tid och sänker
sedan till rätt värmeläge.
För att aktivera funktionen
måste kokzonen vara kall.
.
Aktivera funktionen: tryck på
.
För att avaktivera funktionen: tryck på
.
.
och därefter på . Den kvarvarande
tiden räknas ner till 00
Denna funktion påverkar inte
ugnens funktioner i övrigt.
5.7 STOP+GO
5.6 Timer
Nedräkningstimer
Du kan använda den här funktionen för
att ställa in hur länge kokzonen ska vara
igång vid enbart detta tillagningstillfälle.
Funktionen ställer in alla påslagna
kokzoner på det lägsta värmeläget.
När funktionen är igång kan du inte
ändra värmeläget.
Ställ först in värmeinställningen för
kokzonen, ställ därefter in funktionen.
Funktionen stoppar inte
timerfunktionerna.
Ställa in kokzonen: tryck på
upprepade gånger tills indikatorn för
önskad kokzon tänds.
Aktivera funktionen: tryck på
tänds.
.
För att avaktivera funktionen: tryck på
För att aktivera eller ändra tiden: tryck
på
eller
för timern för att ställa in
tiden (00 - 99 minuter). När indikatorn för
kokzonen börjar blinka långsammare
räknas tiden ned.
För att se återstående tid: välj
kokzonen med . Kokzonens indikator
börjar blinka snabbt. På displayen visas
den återstående tiden.
För att avaktivera funktionen: Välj
kokzonen med
och tryck på
.
Återstående till räknar ned till 00.
Kokzonens kontrollampa släcks.
. Föregående värmeläge aktiveras.
5.8 Lås
Du kan låsa kontrollpanelen medan
kokzonerna är igång. Funktionen
förhindrar oavsiktliga ändringar av
värmeläget.
Ställ in värmeläget först.
Aktivera funktionen: tryck på .
tänds i 4 sekunder.Timern förblir på.
För att avaktivera funktionen: tryck på
. Föregående värmeläge aktiveras.
När du avaktiverar hällen
stängs även denna funktion
av.
När tiden gått ut ljuder en
signal och 00 blinkar.
Kokzonen avaktiveras.
För att stänga av ljudet: tryck på
. Tryck
på timern för att ställa in
på eller
tiden. När tiden gått ut ljuder en signal
och 00 blinkar.
För att avaktivera funktionen: tryck på
tills rätt värmeläge
tänds. Efter 3 sekunder tänds
visar värmeläget
För att stänga av ljudet: tryck på
För att aktivera funktionen för en
kokzon: tryck på
27
kokzonerna inte används. Displayen
.
Äggklocka
Du kan använda den här funktionen som
Äggklocka när hällen är på och
5.9 Barnsäkerhetslås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig
användning av hällen.
28
www.electrolux.com
Aktivera funktionen: aktivera hällen
med
. Ställ inte in något värmeläge.
Tryck på
i 4 sekunder.
Inaktivera hällen med
tänds.
.
För att avaktivera funktionen: aktivera
hällen med
. Ställ inte in något
värmeläge. Tryck på
För att kringgå funktionen för ett
enskilt tillagningstillfälle: aktivera
hällen med .
tänds. Tryck på
i4
sekunder. Ställ in värmeläge inom 10
sekunder. Hällen kan nu användas. Om
du avaktiverar hällen med
funktionen igen.
aktiveras
i 4 sekunder.
tänds. Inaktivera hällen med
.
6. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.2 Exempel på olika typer av
tillagning
Uppgifterna i tabellen är
endast avsedda som
vägledning.
6.1 Kokkärl
Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.
Se till att kastrullens botten
är ren och torr innan du
sätter den på hällen.
Kokkärl av emaljerat stål
med aluminium- eller
kopparbotten kan orsaka
färgskiftning på
glaskeramiken.
Värmein‐
ställning
Använd för:
Tid
(min)
Tips
Varmhållning av tillagad mat. efter
behov
Lägg på locket på kastrullen.
1 - 2.
Hollandaisesås, smältning
av: smör, choklad, gelatin.
5 - 25
Rör om med jämna mellan‐
rum.
1 - 2.
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 - 40
Tillaga med lock.
2. - 3.
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 - 50
Minst dubbelt så mycket
vätska som ris, rör om mjölk‐
baserade rätter under tillag‐
ningen.
3. - 4.
Ångkoka grönsaker, fisk,
kött.
20 - 45
Tillsätt några matskedar
vätska.
4. - 5.
Kokning av potatis.
20 - 60
Använd max. ¼ liter vatten
till 750 g potatis.
-1
SVENSKA
29
Värmein‐
ställning
Använd för:
Tid
(min)
Tips
4. - 5.
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 150
Upp till 3 l vätska plus ingre‐
dienser.
5. - 7
Lätt stekning: schnitzel, cor‐
don bleu av kalv, kotletter,
kroketter, korv, lever, redd
sås, ägg, pannkakor, mun‐
kar.
efter
behov
Vänd efter halva tiden.
7-8
Kraftig stekning, potatiskro‐
ketter, biff, fransyska.
5 - 15
Vänd efter halva tiden.
9
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pom‐
mes frites.
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Allmän information
•
•
•
•
•
Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckar på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
Använd ett särskilt rengöringsmedel
för hällens yta.
Använd en speciell skrapa för glaset.
7.2 Rengöring av hällen
•
•
•
innehåller socker, annars kan denna
smuts orsaka skador på hällen. Var
försiktig och undvik brännskador. Sätt
specialskrapan snett mot glasytan och
för bladet över ytan.
Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och icke slipande
rengöringsmedel. Efter rengöring,
torka hällen med en mjuk duk.
Ta bort missfärgning på blank
metall: använd en lösning av vatten
och vinäger och rengör glasytan med
en trasa.
Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie, socker och mat som
8. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera el‐
ler använda hällen.
Hällen är inte ansluten till
Kontrollera att hällen är
strömförsörjningen eller
korrekt ansluten till ström‐
den är ansluten på fel sätt. försörjningen. Se kopp‐
lingsschemat.
30
www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.
Du har inte ställt in värme‐
läget för 10 sekunder.
Sätt på hällen igen och
ställ in värmeläget för
mindre än 10 sekunder.
Du har tryckt på 2 eller fle‐
ra touch-kontroller samti‐
digt.
Tryck bara på en touchkontroll.
STOP+GO är på.
Se "Daglig användning".
Det finns vatten eller fett‐
stänk på kontrollpanelen.
Rengör kontrollpanelen.
En ljudsignal ljuder och
Du har ställt något på en
hällen stängs av.
eller flera touch-kontroller.
En ljudsignal ljuder när häl‐
len slår ifrån.
Ta bort föremålet från
touch-kontrollerna.
Hällen stängs av.
Ta bort föremålet från
touch-kontrollen.
Du satte något på touchkontrollen
.
Restvärmeindikatorn tänds Zonen är inte varm efter‐
inte.
som den bara har varit
påslagen en kort stund el‐
ler så kan sensorn vara
trasig.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzo‐
nen varit på tillräckligt
länge för att vara varm.
Automatisk uppvärmning
fungerar inte.
Zonen är het.
Låt zonen bli tillräckligt
sval.
Det högsta värmeläget är
inställt.
Det högsta värmeläget har
samma effekt som funktio‐
nen.
Du sänkte värmeläget till 0. Börja från 0 och öka vär‐
meläget.
Det går inte att aktivera
den yttre värmezonen.
Det finns ett mörkt
område på multizonen.
Sätt först på den inre ring‐
en genom att ändra värme‐
läget.
Det är normalt att det finns
ett mörkt område på multi‐
zonen.
Touch-kontrollerna blir var‐ Kokkärlet är för stort eller
ma.
står för nära kontrollerna.
Placera stora kokkärl på
de bakre zonerna om möj‐
ligt.
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
31
Lösning
tänds.
Automatisk avstängning är Stäng av hällen och sätt på
på.
den igen.
tänds.
Barnsäkerhetslås eller Lås
är på.
Se "Daglig användning".
och en siffra tänds.
Det har uppstått ett fel på
hällen.
Stäng av hällen och sätt på
den igen efter 30 sekun‐
der. Om
visas igen ska
du dra ur elkontakten. Sätt
i elkontakten igen efter 30
sekunder. Kontakta aukto‐
riserat servicecenter om
problemet fortsätter.
Ett konstant pip-ljud hörs.
tänds.
Fel på elanslutningen.
Dra ur elkontakten. Tala
med en behörig elektriker
som kontrollerar installatio‐
nen.
Den andra fasen av ström‐ Kontrollera att hällen är
försörjningen saknas.
korrekt ansluten till ström‐
försörjningen. Ta bort säk‐
ringen, vänta en minut och
sätt i den igen.
8.2 Om du inte finner en
lösning...
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet. Uppge uppgifterna på typskylten.
Meddela även den tresiffriga koden och
koden för glaskeramiken (den sitter i
hörnet på hällen) och felmeddelande
som visas. Kontrollera att du har hanterat
hällen på korrekt sätt. Annars kommer
besök från servicetekniker eller
fackhandlare inte att vara kostnadsfritt,
inte ens under garantitiden. Anvisningar
för kundservice och garantibestämmelser
finns i garantihäftet.
32
www.electrolux.com
8.3 Etiketter som medföljer i
tillbehörspåsen
Sätt fast klisteretiketterna enligt
anvisningarna nedan:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Sätt fast den på garantikortet och
skicka denna del (i förekommande
fall).
B. Sätt fast den på garantikortet och
behåll denna del (i förekommande
fall).
C. Sätt fast den på instruktionshäftet.
9. TEKNISKA DATA
9.1 Specifikation för kokzonerna
Kokzon
Nominell effekt (max värmelä‐
ge) [W]
Kokzonens diameter [mm]
Mitten fram
1200
145
Mitten bak
700 / 1700
120 / 180
För optimalt matlagningsresultat använd
inte kokkärl med större diameter än på
kokzonen.
SVENSKA
33
10. ENERGIEFFEKTIVITET
10.1 Produktinformation enligt EU 66/2014 endast giltig för EU:s
marknad
Modellbeskrivning
HOC330F
Typ av häll
Häll för inbygg‐
nad
Antal kokzoner
2
Uppvärmningsteknik
Strålvärmare
Diameter på runda kokzo‐ Mitten fram
ner (Ø)
Mitten bak
14,5 cm
18,0 cm
Energiförbrukning per
Mitten fram
kokzon (EC electric cook‐ Mitten bak
ing)
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Energiförbrukning för häl‐
len (EC electric hob)
189,8 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda
•
10.2 Energibesparing
•
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
•
•
•
Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
•
•
Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
Kokkärlets botten ska ha samma
diameter som kokzonen.
Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
11. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
34
www.electrolux.com
SVENSKA
35
867357828-A-382019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising