Juno | JKSN301R6 | User manual | Juno JKSN301R6 Uživatelský manuál

Juno JKSN301R6 Uživatelský manuál
Návod k
použití
Istruzioni per
l’uso
Instrukcja
obsługi
Manual de
instrucciones
Varná deska
Piano cot‐
tura
Płyta grzejna
Placa de
cocción
JKSN301R6
2
OBSAH
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Instalace
Popis spotřebiče
Denní používání
2
4
6
8
10
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Technické údaje
Energetická účinnost
12
13
13
16
17
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné
instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na
bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem
nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz
spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné součásti se při použití mohou zahřát na vysokou
teplotu.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
3
•
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou
během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte
se topných článků.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné desce
bez dozoru může být nebezpečná a způsobit požár.
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí
rouškou.
POZOR: Tento spotřebič se nesmí napájet přes externí
spínací zařízení, jako jsou časovače, nebo připojovat k
okruhu, který je při používání pravidelně zapínán a
vypínán.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled
nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na
varnou desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové předměty
jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky, protože by se
mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
Nepoužívejte spotřebič, dokud není nainstalován do
vestavné konstrukce.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky prasklý,
vypněte spotřebič a odpojte ho od síťového napájení. V
případě, že spotřebič je k elektrické síti připojen
prostřednictvím rozvodné skříňky, spotřebič odpojte od
napájení vyjmutím pojistky. V každém případě kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou
příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
4
•
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo od
výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který
výrobce spotřebiče v pokynech k použití označil jako
vhodný, případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při
použití nesprávného krytu varné desky může dojít k
nehodě.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič
smí instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození
spotřebiče.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
• Utěsněte výřez v povrchu pomocí
těsniva, abyste zabránili bobtnání z
důvodu vlhkosti.
• Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
• Spotřebič neinstalujte vedle dveří či
pod oknem. Zabráníte tak převržení
horkého nádobí ze spotřebiče při
otevírání dveří či okna.
• Pokud je spotřebič instalován nad
zásuvkami, ujistěte se, že prostor mezi
dnem spotřebiče a horní zásuvkou
zajišťuje dostatečnou cirkulaci
vzduchu.
• Spodek spotřebiče se může silně
zahřát. Zajistěte instalaci samostatného
panelu z překližky, kuchyňského
nosného materiálu nebo jiného
nehořlavého materiálu, který bude
zakrývat spodek spotřebiče.
• Samostatný panel musí zcela zakrývat
oblast pod varnou deskou.
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Před každou údržbou nebo čištěním je
nutné se ujistit, že je spotřebič odpojen
od elektrické sítě.
• Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
• Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován
správně. Volné a nesprávné zapojení
napájecího kabelu či zástrčky (je-li
součástí výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.
• Použijte správný typ napájecího
kabelu.
• Elektrické kabely nesmí být zamotané.
• Ujistěte se, že je nainstalována
ochrana před úrazem elektrickým
proudem.
• Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.
• Dbejte na to, aby se elektrické přívodní
kabely nebo zástrčky (jsou-li součástí
výbavy) nedotýkaly horkého spotřebiče
nebo horkého nádobí, když spotřebič
připojujete do blízké zásuvky.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel nebo síťovou zástrčku
5
•
•
•
•
•
•
(je-li součástí výbavy). Pro výměnu
napájecího kabelu se obraťte na
autorizované servisní středisko nebo
elektrikáře.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení musí
mít mezeru mezi kontakty alespoň 3
mm širokou.
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení či úrazu
elektrickým proudem.
• Před prvním použitím odstraňte
veškerý obalový materiál (je-li
přítomen), štítky a ochrannou fólii.
• Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
• Po každém použití nastavte varnou
zónu do polohy „vypnuto“.
• Na varné zóny nepokládejte příbory
nebo pokličky. Mohly by se zahřát.
• Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
• Pokud je povrch spotřebiče prasklý,
okamžitě jej odpojte ze sítě. Zabráníte
tak úrazu elektrickým proudem.
• Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může
olej vystříknout.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo výbuchu
• Tuky a oleje mohou při zahřátí
uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s
tuky a oleji, držte plameny a ohřáté
předměty mimo jejich dosah.
• Páry uvolňované velmi horkými oleji se
mohou samovolně vznítit.
• Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při
nižších teplotách než olej, který se
používá poprvé.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
• Nepokládejte horké nádoby na ovládací
panel.
• Nepokládejte horkou poklici na
skleněný povrch varné desky.
• Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
• Dbejte na to, aby na spotřebič nespadly
varné nádoby či jiné předměty. Mohl by
se poškodit jeho povrch.
• Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
• Na spotřebič nepokládejte hliníkovou
fólii.
• Nádoby vyrobené z litiny či hliníku nebo
nádoby s poškozeným dnem mohou
způsobit poškrábání sklokeramiky nebo
skla. Tyto předměty při přesouvání na
varné desce vždy zdvihněte.
• Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
6
Čištění a údržba
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
• Před čištěním spotřebič vypněte a
nechte ho vychladnout.
• Před údržbou spotřebič odpojte od
elektrické sítě.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte proud
vody nebo páru.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
• Používejte výhradně originální
náhradní díly.
Likvidace
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
• Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Obsluha
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
INSTALACE
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Před instalací spotřebiče
Před instalací varné desky si z typového
štítku opište níže uvedené informace.
Typový štítek je umístěn na spodní straně
varné desky.
Model .......................................
Výrobní číslo
(PNC) .............................
Sériové číslo ............................
Vestavné varné desky
Vestavné varné desky se smějí používat
pouze po zabudování do vhodných
vestavných modulů a pracovních ploch,
které splňují příslušné normy.
Připojovací kabel
• Varná deska se dodává s připojovacím
kabelem.
• K výměně poškozeného síťového
kabelu použijte síťový kabel typu:
H05V2V2-F, který je odolný vůči teplotě
90 °C nebo vyšší. Obraťte se na místní
servisní středisko.
Montáž těsnění
1. Očistěte pracovní desku kolem místa
výřezu.
2. Dodaný těsnicí proužek nalepte na
spodní hraně varné desky podél
vnějšího okraje sklokeramického
povrchu. Nenatahujte jej. Konce
těsnicího proužku musí být umístěny
uprostřed na jedné straně varné
desky.
3. Když těsnicí proužek nařežete na
příslušnou délku, přidejte několik
milimetrů.
4. Oba konce těsnicího proužku přitlačte
k sobě.
7
Montáž
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
8
Instalace více než jedné varné
desky
min. 650 mm
Jestliže instalujete několik varných desek
o velikosti 30 cm vedle sebe do stejného
výřezu, můžete si v našem autorizovaném
servisním středisku zakoupit instalační
soupravu včetně bočního držáku a dalších
těsnění. Pokyny potřebné k instalaci jsou
uvedeny v balení soupravy.
490+02 mm
40-50 mm
55 mm
30 mm
270+02 mm
POPIS SPOTŘEBIČE
Uspořádání varné desky
1 Varná zóna
2 Ovládací panel
120/180
mm
1
1
145 mm
2
Uspořádání ovládacího panelu
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka. Displeje, ukazatele a zvukové
signály signalizují, jaké funkce jsou zapnuté.
9
Senzo‐
rové
tlačítko
Funkce
Poznámka
1
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí varné desky.
2
Blokování tlačítek / Dět‐
ská bezpečnostní pojist‐
ka
Slouží k zablokování a odblokování ovláda‐
cího panelu.
3
STOP+GO
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
4
-
Slouží k zapnutí a vypnutí vnějšího okruhu.
-
Displej nastavení teploty
Ukazuje nastavení teploty.
-
Ukazatele časovače var‐
ných zón
Ukazují, pro kterou zónu je nastavený čas.
-
Displej časovače
Ukazuje čas v minutách.
-
Slouží k volbě varné zóny.
5
6
7
8
9
/
-
Slouží ke zvýšení nebo snížení času.
10
/
-
Slouží k nastavení teploty.
Displeje nastavení teploty
Displej
Popis
Varná zóna je vypnutá.
Varná zóna je zapnutá.
-
Je zapnutá funkce STOP+GO.
+ číslice
Došlo k poruše.
Varná zóna je stále horká (zbytkové teplo).
Je zapnutá funkce Blokování tlačítek / Dětská bezpečnostní pojistka.
Je zapnutá funkce Automatické vypnutí.
Ukazatel zbytkového tepla
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí
popálení zbytkovým teplem.
Ukazatele zobrazují úroveň zbytkového
tepla u varných zón, které právě
používáte. Ukazatele se mohou rozsvítit
také u sousedních varných zón dokonce i
tehdy, když je nepoužíváte.
10
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Účinnou varnou plochu můžete
přizpůsobit velikosti varné nádoby.
Zapnutí a vypnutí
Stisknutím
na jednu sekundu varnou
desku zapnete nebo vypnete.
Automatické vypnutí
Tato funkce varnou desku automaticky
vypne v následujících případech:
• všechny varné zóny jsou vypnuté,
• po zapnutí varné desky jste nenastavili
teplotu,
• něco jste rozlili nebo položili na
ovládací panel na déle než 10 sekund
(pánev, utěrka, atd.). Ozve se zvukový
signál a varná deska se vypne.
Odstraňte všechny předměty, nebo
vyčistěte ovládací panel.
• po určité době nevypnete varnou zónu
nebo nezměníte nastavení teploty. Po
a varná
určité době se rozsvítí
deska se vypne.
Vztah mezi nastavením teploty a
dobou, po níž se varná deska vypne:
Nastavení teploty
,1-2
Zapnutí a vypnutí vnějších
okruhů
Varná deska se
vypne po
6 hodinách
3-4
5 hodinách
5
4 hodinách
6-9
1,5 hodině
Nastavení teploty
Pomocí
zvýšíte nastavenou teplotu.
Pomocí
snížíte nastavenou teplotu.
a
vypnete
Současným stisknutím
varnou zónu.
Použijte senzorové tlačítko:
Zapnutí vnějšího okruhu: stiskněte
senzorové tlačítko. Rozsvítí se kontrolka.
Vypnutí vnějšího okruhu: tiskněte
senzorové tlačítko, dokud kontrolka
nezhasne.
Časovač
Odpočítávání času
Tuto funkci můžete použít k nastavení
délky zapnutí varné zóny při jednom
vaření.
Nejprve nastavte teplotu pro danou
varnou zónu, poté nastavte funkci.
Nastavení varné zóny: stiskněte
opakovaně , dokud se nerozsvítí
kontrolka požadované varné zóny.
Zapnutí funkce nebo změna času:
stiskněte
nebo
časovače a nastavte
čas (00 - 99 minut). Když kontrolka varné
zóny začne blikat pomaleji, odpočítává se
čas.
Kontrola zbývajícího času: zvolte
varnou zónu pomocí . Kontrolka varné
zóny začne blikat rychleji. Na displeji se
zobrazí zbývající čas.
Vypnutí funkce: zvolte varnou zónu
pomocí
a stiskněte . Zbývající čas se
bude odpočítávat až do 00. Kontrolka
varné zóny zhasne.
Jakmile uplyne nastavený čas,
zazní zvukový signál a začne
blikat 00. Varná zóna se vypne.
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
.
11
Minutka
Když je varná deska zapnutá, ale není
zapnutá žádná varná zóna, můžete tuto
funkci použít jako Minutka. Na displeji
nastavení teploty se zobrazí .
Zapnutí funkce: stiskněte . Stiskněte
nebo
časovače a nastavte čas.
Jakmile uplyne nastavený čas, zazní
zvukový signál a začne blikat 00.
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
.
Vypnutí funkce: stiskněte
a poté .
Zbývající čas se bude odpočítávat až do
00.
Tato funkce nemá žádný vliv
na provoz varných zón.
STOP+GO
Tato funkce přepne všechny zapnuté
varné zóny na nejnižší teplotu.
Když je tato funkce zapnutá, nelze měnit
tepelné nastavení.
Tato funkce nevypne funkce časovače.
Zapnutí funkce: stiskněte
. Rozsvítí se
. Rozsvítí se
Vypnutí funkce: stiskněte . Zobrazí se
předchozí nastavení teploty.
Blokování tlačítek
Když jsou varné zóny zapnuté, ovládací
panel lze zablokovat. Zabráníte tak
náhodné změně nastavení teploty.
Nejprve nastavte tepelný výkon.
Zapnutí funkce: stiskněte . Na čtyři
sekundy se rozsvítí .Časovač zůstane
zapnutý.
Vypnutí funkce: stiskněte . Zobrazí se
předchozí nastavení teploty.
Funkci také vypnete vypnutím
varné desky.
Dětská bezpečnostní pojistka
Tato funkce brání neúmyslnému použití
varné desky.
Zapnutí funkce: pomocí
zapněte
varnou desku. Nenastavujte teplotu. Na
čtyři sekundy stiskněte . Rozsvítí se .
Pomocí
varnou desku vypněte.
Vypnutí funkce: pomocí
zapněte
varnou desku. Nenastavujte teplotu. Na
čtyři sekundy stiskněte . Rozsvítí se .
Pomocí
varnou desku vypněte.
Vyřazení funkce na jedno vaření:
zapněte varnou desku pomocí .
Rozsvítí se . Na čtyři sekundy stiskněte
. Do 10 sekund nastavte teplotu. Nyní
můžete varnou desku použít. Když varnou
desku vypnete pomocí , funkce se opět
zapne.
OffSound Control (Vypnutí a
zapnutí zvukové signalizace)
Vypněte varnou desku. Na tři sekundy
stiskněte . Displej se rozsvítí a zhasne.
Na tři sekundy stiskněte . Zobrazí se
nebo .Stisknutím
levé přední zóny
zvolte jedno z těchto nastavení:
- zvuková signalizace je vypnutá
•
•
- zvuková signalizace je zapnutá
Pro potvrzení volby vyčkejte, než se varná
deska automaticky vypne.
Když je tato funkce nastavena na ,
uslyšíte zvukovou signalizaci pouze když:
• stisknete
• se dokončí funkce Minutka
• se dokončí funkce Odpočítávání času
• něco položíte na ovládací panel.
12
TIPY A RADY
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Nádoby ze smaltované oceli
nebo s hliníkovým či měděným
spodkem mohou na povrchu
sklokeramické desky
zanechávat barevné skvrny.
Nádobí
Dno nádoby musí být co
nejrovnější a nejsilnější.
Než nádoby položíte na povrch
varné desky, ujistěte se, že
jejich dno je čisté a suché.
Nastavení
teploty
Příklady použití varné desky
Údaje v následující tabulce
jsou jen orientační.
Vhodné pro:
Čas
(min)
Tipy
Udržení teploty hotového jídla.
dle
potřeb
y
Nádobu zakryjte pokličkou.
1-2
Holandská omáčka, rozpouště‐
ní: másla, čokolády, želatiny.
5 - 25
Čas od času zamíchejte.
1-2
Zahuštění: nadýchané omele‐
ty, míchaná vejce.
10 40
Vařte s pokličkou.
2-3
Dušení jídel z rýže a mléčných
jídel, ohřívání hotových jídel.
25 50
Přidejte alespoň dvakrát tolik
vody než rýže, mléčná jídla v
polovině doby přípravy zamí‐
chejte.
3-4
Podušení zeleniny, ryb, masa.
20 45
Přidejte několik polévkových
lžic tekutiny.
4-5
Vaření brambor v páře.
20 60
Použijte max. ¼ l vody na 750
g brambor.
4-5
Vaření většího množství jídel,
dušeného masa se zeleninou
a polévek.
60 150
Až 3 l vody a přísady.
6-7
Mírné smažení: plátků masa
nebo ryb, Cordon Bleu z telecí‐
ho masa, kotlet, masových
kroket, uzenin, jater, jíšky, va‐
jec, palačinek a koblih.
dle
potřeb
y
V polovině doby obraťte.
7-8
Prudké smažení, pečená
bramborová kaše, silné řízky,
steaky.
5 - 15
V polovině doby obraťte.
9
Vaření vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v hrnci),
fritování hranolků.
-1
13
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Všeobecné informace
• Varnou desku po každém použití
očistěte.
• Varné náčiní používejte vždy s čistou
spodní stranou.
• Škrábance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemají vliv na funkci varné
desky.
• Použijte speciální čisticí prostředek
vhodný na povrch varné desky.
• Použijte speciální škrabku na sklo.
Čištění varné desky
• Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo
obsahující cukr. Pokud tak neučiníte,
nečistota může varnou desku poškodit.
Vyvarujte se popálení. Speciální
škrabku přiložte šikmo ke skleněnému
povrchu a posunujte ostří po povrchu
desky.
• Odstraňte po dostatečném
vychladnutí varné desky: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s neabrazivním
mycím prostředkem. Po vyčištění
varnou desku osušte měkkým hadrem.
• Odstraňte kovově lesklé zbarvení:
použijte roztok vody s octem a
vyčistěte skleněný povrch pomocí
hadříku.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Varnou desku nelze zapnout
ani používat.
Varná deska není zapojena
do elektrické sítě nebo není
připojena správně.
Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena do
elektrické sítě. Viz schéma
zapojení.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizo‐
vaného elektrikáře.
Tepelný výkon nenastavíte
do 10 sekund.
Zapněte varnou desku zno‐
vu a maximálně do 10 se‐
kund nastavte tepelný vý‐
kon.
Stiskli jste dvě nebo více se‐
nzorových tlačítek součas‐
ně.
Stiskněte pouze jedno se‐
nzorové tlačítko.
14
Problém
Možná příčina
Řešení
Je zapnutá funkce STOP
+GO.
Viz „Denní používání“.
Na ovládacím panelu je vo‐
da nebo skvrny od tuku.
Vyčistěte ovládací panel.
Ozve se zvukový signál a
varná deska se vypne.
Když je varná deska vypnu‐
tá, ozve se zvukový signál.
Zakryli jste jedno nebo více
senzorových tlačítek.
Odstraňte předmět ze se‐
nzorových tlačítek.
Varná deska se vypne.
Něčím jste zakryli senzorové
Odstraňte předmět ze se‐
nzorového tlačítka.
tlačítko
Kontrolka zbytkového tepla
se nerozsvítí.
.
Varná zóna není horká, pro‐
tože byla zapnutá jen krát‐
kou dobu nebo je poškozený
snímač.
Vnější okruh nelze zapnout.
Na vícenásobné varné
zóně je tmavá oblast.
Jestliže byla varná zóna za‐
pnutá dostatečně dlouho,
aby byla horká, obraťte se
na autorizované servisní
středisko.
Nejprve změnou tepelného
výkonu zapněte vnitřní
okruh.
Je normální, že je na více‐
násobné varné zóně tmavá
oblast.
Senzorová tlačítka se
zahřívají.
Nádoba je příliš velká nebo
jste ji postavili příliš blízko
ovládacích prvků.
Je-li to možné, na zadních
varných zónách používejte
velké nádoby.
Při dotyku senzorových tlačí‐
tek nezazní žádný zvukový
signál.
Zvuková signalizace je vy‐
pnutá.
Zapněte zvukovou signaliza‐
ci. Viz „Denní používání“.
Rozsvítí se
.
Je zapnutá funkce Automa‐
tické vypnutí.
Vypněte varnou desku a
znovu ji zapněte.
Rozsvítí se
.
Je zapnutá funkce Dětská
bezpečnostní pojistka nebo
Blokování tlačítek.
Viz „Denní používání“.
15
Problém
Zobrazí se
a číslo.
Možná příčina
Řešení
Porucha varné desky.
Varnou desku vypněte a po
30 sekundách ji znovu za‐
pněte. Pokud se znovu roz‐
svítí
, odpojte varnou de‐
sku od síťového napájení.
Po přibližně 30 sekundách
varnou zónu opět zapojte.
Pokud problém přetrvává,
obraťte se na autorizované
servisní středisko.
Je slyšet nepřetržité pípání.
Elektrické zapojení je ne‐
správné.
Odpojte varnou desku od sí‐
ťového napájení. Požádejte
kvalifikovaného elektrikáře,
aby instalaci zkontroloval.
Rozsvítí se
Druhá fáze napájení chybí.
Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena do
elektrické sítě. Vyjměte po‐
jistku, vyčkejte jednu minutu
a pojistku znovu zasuňte.
.
Když nenaleznete řešení...
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní
středisko. Uveďte údaje z typového štítku.
Uveďte rovněž kód ze tří číslic a písmen
pro sklokeramiku (je v rohu varné desky) a
chybové hlášení, které se zobrazuje.
Ujistěte se, že jste varnou desku používali
správným způsobem. Pokud ne, budete
muset návštěvu technika z
autorizovaného servisu nebo prodejce
zaplatit, i když je spotřebič ještě v záruce.
Informace o servisním středisku a
záručních podmínkách jsou uvedeny v
záruční příručce.
16
Štítky dodávané v sáčku s
příslušenstvím
Nalepte samolepicí štítky následujícím
způsobem:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Nalepte jej na záruční list a odešlete
tuto část (je-li to možné).
B. Nalepte jej na záruční list a uchovejte
si tuto část (je-li to možné).
C. Nalepte jej na návod k použití.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje varných zón
Varná zóna
Nominální výkon (maximální te‐
pelný výkon) [W]
Průměr varné zóny [mm]
Uprostřed
vpředu
1200
145
Uprostřed vzadu
700 / 1700
120 / 180
Pro dosažení nejlepších výsledků vaření
používejte nádoby, které nejsou větší než
průměr varné zóny.
17
ENERGETICKÁ ÚČINNOST
Produktové informace dle směrnice EU 66/2014 platí pouze trh v
rámci EU
Označení modelu
JKSN301R6
Typ varné desky
Vestavná varná
deska
Počet varných zón
2
Technologie ohřevu
Sálavá plotýnka
Průměr kruhových varných
zón (Ø)
Uprostřed vpředu
Uprostřed vzadu
14,5 cm
18,0 cm
Spotřeba energie varných
zón (EC electric cooking)
Uprostřed vpředu
Uprostřed vzadu
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Spotřeba energie varné
desky (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 2: Varné
desky - metody pro měření výkonu
Úspora energie
Během každodenního pečení můžete
ušetřit energii, budete-li se řídit níže
uvedenými radami.
• Při ohřevu vody používejte pouze
takové množství, které potřebujete.
• Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby
pokličkami.
189,8 Wh/kg
• Před zapnutím varné zóny na ni
položte varnou nádobu.
• Dno varné nádoby by mělo být stejné
velikosti jako varná zóna.
• Na menší varné zóny postavte menší
varné nádoby.
• Postavte nádobu přímo na střed varné
zóny.
• Využijte zbytkové teplo k udržování
teploty jídle nebo k jeho rozpouštění.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
18
INDICE
Informazioni di sicurezza
Istruzioni di sicurezza
Installazione
Descrizione del prodotto
Utilizzo quotidiano
18
20
22
24
26
Consigli e suggerimenti utili
Pulizia e cura
Risoluzione dei problemi
Dati tecnici
Efficienza energetica
28
29
30
33
34
Con riserva di modifiche.
INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare
e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non sono
responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da
un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le
istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle
consultare in futuro.
Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili
•
•
•
•
•
•
Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a
partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche,
sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza
sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se
istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e se
hanno compreso i rischi coinvolti.
I bambini di età compresa fra i 3 e gli 8 anni e le persone
con disabilità diffuse e complesse vanno tenuti lontani
dall'apparecchiatura a meno che non vi sia una
supervisione continua.
Tenere lontani dall'apparecchiatura i bambini al di sotto dei
3 anni se non costantemente supervisionati.
Non consentire ai bambini di giocare con
l'apparecchiatura.
Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in
modo adeguato.
Tenere i bambini e gli animali domestici lontano
dall'apparecchiatura durante il funzionamento o
raffreddamento. Alcune parti accessibili possono diventare
calde durante l’uso
19
•
•
Se l'apparecchiatura ha un dispositivo di sicurezza per i
bambini sarà opportuno attivarlo.
I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e
manutenzione sull'apparecchiatura senza essere
supervisionati.
Avvertenze di sicurezza generali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVVERTENZA: L'apparecchiatura e le parti accessibili si
riscaldano molto durante l'uso. Abbiate cura di non toccare
gli elementi riscaldanti.
AVVERTENZA: Non lasciare mai il piano di cottura
incustodito durante la preparazione di cibi in quanto olio e
grassi potrebbero provocare un incendio.
Non tentare MAI di spegnere un incendio con dell'acqua;
spegnere l'apparecchiatura e coprire le fiamme ad es. con
un coperchio o una coperta di protezione dal fuoco.
ATTENZIONE: L'apparecchiatura non deve essere
alimentata tramite dispositivi esterni, ad esempio timer, o
collegata a un circuito regolarmente acceso e spento da
un'azienda.
ATTENZIONE: Il processo di cottura deve essere
sorvegliato. Un breve processo di cottura deve essere
supervisionato senza soluzione di continuità.
AVVERTENZA: Pericolo di incendio: Non conservare nulla
sulle superfici di cottura.
Oggetti metallici quali coltelli, forchette, cucchiai e coperchi
non dovrebbero essere posti sulla superficie del piano di
cottura in quanto possono diventare caldi.
Non usare l'apparecchiatura prima di installarla nella
struttura a incasso.
Non usare una pulitrice a vapore per pulire
l'apparecchiatura.
Se la superficie di vetroceramica/vetro presenta delle
crepe, spegnere l'apparecchiatura e scollegarla dalla
presa di corrente. Qualora l'apparecchiatura sia collegata
direttamente alla corrente mediante una scatola di
derivazione, togliere il fusibilke per scollegarlo
20
•
•
dall'alimentazione. Invitiamo in entrambi i casi a contattare
il Centro Servizi Autorizzato.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere
sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da
una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo.
AVVERTENZA: Servirsi unicamente di protezioni per il
piano cottura progettate dal produttore
dell'apparecchiatura o indicate dallo stesso nelle istruzioni
d'uso, ad esempio accessori idonei o le protezioni del
piano cottura incorporate nell'apparecchiatura. L'uso
inadeguato delle protezioni può causare incidenti.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Installazione
AVVERTENZA! L’installazione
dell'apparecchiatura deve
essere eseguita da personale
qualificato.
AVVERTENZA! Vi è il rischio
di ferirsi o danneggiare
l'apparecchiatura.
• Rimuovere tutti i materiali di
imballaggio.
• Non installare o utilizzare
l'apparecchiatura se è danneggiata.
• Attenersi alle istruzioni fornite insieme
all'apparecchiatura.
• È necessario rispettare la distanza
minima dalle altre apparecchiature.
• Prestare sempre attenzione in fase di
spostamento dell'apparecchiatura, dato
che è pesante. Usare sempre i guanti
di sicurezza e le calzature adeguate.
• Proteggere le superfici di taglio con un
materiale di tenuta per evitare che
l'umidità causi dei rigonfiamenti.
• Proteggere la base
dell'apparecchiatura da vapore e
umidità.
• Non installare l'apparecchiatura
accanto ad una porta o sotto una
finestra, per evitare che pentole calde
cadano dall'apparecchiatura quando la
porta o la finestra sono aperte.
• Se l'apparecchiatura viene installata
sopra dei cassetti, assicurarsi che lo
spazio, tra la base dell'apparecchiatura
e il cassetto superiore, sia sufficiente
per il ricircolo d'aria.
• La base dell'apparecchiatura può
surriscaldarsi. Verificare di installare un
pannello di separazione in
compensato, nel materiale della
struttura della cucina o in altro
materiale non infiammabile sotto
all'apparecchiatura al fine di evitare
l'accesso dal basso.
• Il pannello di separazione deve coprire
completamente l'area sotto al piano
cottura.
Collegamento elettrico
AVVERTENZA! Rischio di
incendio e scossa elettrica.
• Tutti i collegamenti elettrici devono
essere realizzati da un elettricista
qualificato.
• L'apparecchiatura deve disporre di una
messa a terra.
• Prima di qualsiasi intervento, è
necessario verificare che
l'apparecchiatura sia scollegata dalla
rete elettrica.
• Verificare che i parametri sulla
targhetta siano compatibili con le
indicazioni elettriche dell'alimentazione.
21
• Verificare che l'apparecchiatura sia
installata correttamente. L'allentamento
di un collegamento elettrico o di una
spina (ove previsti) può provocare il
surriscaldamento del terminale.
• Utilizzare il cavo di alimentazione
appropriato.
• Evitare che i collegamenti elettrici si
aggroviglino.
• Assicurarsi che la protezione da scosse
elettriche sia installata.
• Utilizzare il morsetto fermacavo sul
cavo.
• Assicurarsi che il cavo di alimentazione
o la spina (ove prevista) non sfiori
l'apparecchiatura calda o pentole calde
quando si collega l'apparecchiatura alle
prese vicine.
• Non utilizzare prese multiple e
prolunghe.
• Accertarsi di non danneggiare la spina
o il cavo (ove previsti). Contattare il
nostro Centro Assistenza autorizzato o
un elettricista qualificato per sostituire
un cavo danneggiato.
• I dispositivi di protezione da scosse
elettriche devono essere fissati in modo
tale da non poter essere disattivati
senza l'uso di attrezzi.
• Inserire la spina di alimentazione nella
presa solo al termine dell'installazione.
Verificare che la spina di alimentazione
rimanga accessibile dopo
l'installazione.
• Nel caso in cui la spina di corrente sia
allentata, non collegarla alla presa.
• Non tirare il cavo di alimentazione per
scollegare l’apparecchiatura. Tirare
sempre dalla spina.
• Servirsi unicamente di dispositivi di
isolamento adeguati: interruttori
automatici, fusibili (quelli a tappo
devono essere rimossi dal
portafusibile), sganciatori per correnti di
guasto a terra e relè.
• L'impianto elettrico deve essere dotato
di un dispositivo di isolamento che
consenta di scollegare
l'apparecchiatura dalla presa di
corrente a tutti i poli. Il dispositivo di
isolamento deve avere una larghezza
dell'apertura di contatto non inferiore ai
3 mm.
Utilizzare
AVVERTENZA! Rischio di
lesioni, ustioni o scosse
elettriche.
• Rimuovere tutti i materiali di
imballaggio, le etichette e la pellicola
protettiva (ove presente) prima del
primo utilizzo.
• Questa apparecchiatura è stata
prevista unicamente per un uso
domestico.
• Non modificare le specifiche tecniche
dell'apparecchiatura.
• Accertarsi che le fessure di ventilazione
non siano ostruite.
• Non lasciare mai l'apparecchiatura
incustodita durante il funzionamento.
• Impostare la zona di cottura su "off"
dopo ogni utilizzo.
• Non appoggiare posate o coperchi
sulle zone di cottura. Possono
diventare roventi.
• Non mettere in funzione
l'apparecchiatura con le mani umide o
quando c'è un contatto con l'acqua.
• Non utilizzare l'apparecchiatura come
superficie di lavoro o come piano di
appoggio.
• Se la superficie dell'apparecchiatura
presenta delle incrinature, scollegare
immediatamente l'apparecchiatura
dall'alimentazione. per evitare scosse
elettriche.
• Un alimento immerso nell'olio molto
caldo può provocare degli schizzi.
AVVERTENZA! Pericolo di
incendio ed esplosioni.
• Grassi e olio caldi possono rilasciare
vapori infiammabili. Mantenere fiamme
o oggetti caldi lontani da grassi e olio
quando li si utilizza per cucinare.
• I vapori rilasciati da un olio molto caldo
possono provocare una combustione
spontanea.
• L'olio usato, che può contenere residui
di cibo, può liberare delle fiamme ad
22
una temperatura inferiore rispetto ad un
olio utilizzato per la prima volta.
• Non appoggiare o tenere liquidi o
materiali infiammabili, né oggetti
facilmente incendiabili
sull'apparecchiatura, al suo interno o
nelle immediate vicinanze.
AVVERTENZA! Vi è il rischio
di danneggiare
l'apparecchiatura.
• Non poggiare pentole calde sul
pannello dei comandi.
• Non mettere coperchi caldi sulla
superficie in vetro del piano cottura.
• Non esporre al calore pentole vuote.
• Fare attenzione a non lasciar cadere
oggetti o pentole sull'apparecchiatura.
La superficie si potrebbe danneggiare.
• Non mettere in funzione le zone di
cottura in assenza di pentole o con
pentole vuote.
• Non appoggiare la pellicola di alluminio
direttamente sull'apparecchiatura.
• Lo spostamento di pentole in ghisa, in
alluminio o con fondi danneggiati può
graffiare il vetro o la vetroceramica. Per
spostare questi oggetti sollevarli
sempre dalla superficie di cottura.
• L'apparecchiatura è destinata solo alla
cottura. Non deve essere utilizzata per
altri scopi, come per esempio il
riscaldamento di un ambiente.
Pulizia e cura
•
•
•
•
materiali che compongono la
superficie.
Disattivare l'apparecchiatura e lasciarla
raffreddare prima di procedere con la
pulizia.
Scollegare l’apparecchiatura dalla rete
elettrica prima di eseguire le operazioni
di manutenzione.
Non nebulizzare acqua né utilizzare
vapore per pulire l'apparecchiatura.
Pulire l'apparecchiatura con un panno
inumidito e morbido. Utilizzare solo
detergenti neutri. Non usare prodotti
abrasivi, spugnette abrasive, solventi
od oggetti metallici.
Assistenza tecnica
• Per riparare l'apparecchiatura
contattare un Centro di Assistenza
Autorizzato.
• Utilizzare esclusivamente ricambi
originali.
Smaltimento
AVVERTENZA! Rischio di
lesioni o soffocamento.
• Rivolgersi all'autorità municipale per
informazioni su come smaltire
correttamente l'elettrodomestico.
• Staccare la spina dall'alimentazione
elettrica.
• Tagliare il cavo elettrico
dell'apparecchiatura e smaltirlo.
• Pulire regolarmente l'apparecchiatura
per evitare il deterioramento dei
INSTALLAZIONE
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Prima dell'installazione
Prima di installare il piano di cottura,
annotare l'informazione riportata di seguito
presente sulla targhetta dei dati. La
targhetta dei dati è applicata sul lato
inferiore del piano di cottura.
Modello ...........................
PNC .........................................
Numero di serie ...........................
Piani di cottura da incasso
Utilizzare esclusivamente piani di cottura
da incasso solo dopo l'installazione in
idonei piani di lavoro e mobili da incasso
conformi alle norme.
23
Cavo di collegamento
• Il piano di cottura è fornito con un cavo
di collegamento.
• Per sostituire il cavo di alimentazione
danneggiato, usare questo tipo di cavo:
H05V2V2-F che supporta una
temperatura di 90 °C o superiore.
Contattare il Centro di Assistenza
locale.
Posizionamento della
guarnizione
2. Fissare il nastro adesivo in dotazione
attorno alla parte inferiore
dell'apparecchiatura lungo il bordo
esterno del piano in vetroceramica.
Non tenderla eccessivamente.
Assicurarsi che le estremità del nastro
adesivo si trovino al centro di un lato
del piano di cottura.
3. Lasciare qualche millimetro di nastro
adesivo in più prima di tagliare.
4. Far combaciare le due estremità del
nastro adesivo.
1. Pulire il piano di lavoro attorno alla
zona di incasso.
Montaggio
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
24
Installazione di più di un piano
di cottura
min. 650 mm
490+02 mm
40-50 mm
55 mm
30 mm
Se devono essere installati diversi piani di
cottura di 30 cm fianco a fianco nello
stesso incasso, presso i nostri Centri di
Assistenza autorizzati sono disponibili: un
kit di assemblaggio che include una staffa
di supporto laterale e guarnizioni
supplementari. Le relative istruzioni di
installazione vengono fornite assieme al
kit.
270+02 mm
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Disposizione della superficie di cottura
1 Zona di cottura
2 Pannello dei comandi
120/180
mm
1
1
145 mm
2
25
Disposizione del pannello dei comandi
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Utilizzare i tasti sensore per mettere in funzione l'apparecchiatura. I display, gli indicatori
ed i segnali acustici mostrano quali funzioni sono attive.
Tasto
senso‐
re
Funzione
Commento
1
ON / OFF
Per attivare e disattivare il piano di cottura.
2
Blocco / Dispositivo di Si‐
curezza bambini
Per bloccare/sbloccare il pannello dei co‐
mandi.
3
STOP+GO
Per attivare e disattivare la funzione.
4
-
Per attivare e disattivare l'anello esterno.
5
6
7
-
Display livello di potenza
Per mostrare il livello di potenza.
-
Spie del timer delle zone
di cottura
Indica per quale zona è impostato il tempo.
-
Display timer
Indica il tempo in minuti.
-
Per selezionare la zona di cottura.
8
9
/
-
Per aumentare o ridurre il tempo.
10
/
-
Per impostare un livello di potenza.
Display del livello di potenza
Display
Descrizione
La zona di cottura è disattivata.
-
La zona di cottura è in funzione.
STOP+GO è attiva.
26
Display
+ numero
Descrizione
È presente un malfunzionamento.
Una zona di cottura è ancora calda (calore residuo).
Blocco / Dispositivo di Sicurezza bambini è attiva.
Spegnimento automatico è attiva.
Indicatore di calore residuo
AVVERTENZA!
Il calore
residuo può essere causa di
ustioni.
Gli indicatori mostrano il livello del calore
residuo per le zone cottura attualmente in
uso. Le spie si potrebbero accendere
anche per le zone cottura vicine, anche se
non sono in uso.
UTILIZZO QUOTIDIANO
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Attivazione e disattivazione
Rapporto tra livello di potenza e il
tempo trascorso il quale si spegne il
piano di cottura:
Livello di potenza
Sfiorare
per 1 secondo per accendere
o spegnere il piano di cottura.
Spegnimento automatico
La funzione spegne automaticamente il
piano di cottura se:
• tutte le zone di cottura sono disattivate,
• non è stato impostato il livello di
potenza dopo l'accensione del piano di
cottura,
• è stato versato qualcosa o appoggiato
un oggetto sul pannello dei comandi
per più di 10 secondi (un tegame, uno
straccio, ecc.). Viene emesso un
segnale acustico e il piano cottura si
disattiva. Rimuovere l'oggetto o pulire il
pannello dei comandi.
• non è stata spenta una zona di cottura
o non è stato modificato il livello di
potenza. Dopo un tempo prestabilito, si
accende
e il piano di cottura si
spegne.
,1-2
Il piano di cottura
si disattiva dopo
6 ore
3-4
5 ore
5
4 ore
6-9
1,5 ora
Livello di potenza
Sfiorare
per aumentare il livello di
potenza. Sfiorare
per ridurre il livello di
potenza. Sfiorare contemporaneamente
e
per spegnere la zona di cottura.
Attivazione e disattivazione
degli anelli esterni
È possibile regolare la superficie di cottura
alle dimensioni delle pentole.
Utilizzare il tasto sensore:
Per attivare l'anello esterno: sfiorare il
tasto sensore. La spia si accende.
27
Per disattivare l'anello esterno: sfiorare
il tasto sensore finché non si spegne la
spia.
Timer
Timer del conto alla rovescia
Questa funzione consente di impostare la
durata di funzionamento della zona di
cottura per la preparazione di una
pietanza.
Come prima cosa impostare il livello di
potenza per la zona di cottura, poi
impostare la funzione.
.
Per disattivare la funzione: toccare
quindi . Viene visualizzato il tempo
residuo fino a 00
e
STOP+GO
Per attivare la funzione o cambiare la
durata: sfiorare i tasti
o
del timer
per impostare il tempo (00 - 99 minuti).
Quando la spia della zona di cottura
lampeggia più lentamente, il tempo scorre
a ritroso.
Per impostare il tempo residuo:
impostare la zona di cottura con . La
spia della zona di cottura comincia a
lampeggiare rapidamente. Sul display
compare il tempo residuo.
La funzione imposta tutte le zone di
cottura in funzione al livello di potenza più
basso.
Quando la funzione è attiva, non sarà
possibile modificare il livello di potenza.
La funzione non interrompe le funzioni del
timer.
Per attivare la funzione: sfiorare
si accende.
.
Per disattivare la funzione: sfiorare . Il
livello di potenza precedente si accende.
Per disattivare la funzione: selezionare
e sfiorare
.
la zona di cottura con
Viene visualizzato il tempo residuo fino a
00. La spia della zona di cottura si
spegne.
Blocco
È possibile bloccare il pannello dei
comandi mentre le zone di cottura sono in
funzione. Questa funzione impedisce di
modificare inavvertitamente il livello di
potenza.
Allo scadere del tempo
stabilito, viene emesso un
segnale acustico e 00
lampeggia. La zona di cottura
si disattiva.
Contaminuti
Si può utilizzare questa funzione come
Contaminuti mentre il piano di cottura è
attivo e le zone di cottura non sono in
funzione. Il display del livello di potenza
visualizza
.
Per interrompere il segnale: sfiorare
La funzione non ha alcun
effetto sul funzionamento delle
zone di cottura.
Per impostare la zona di cottura:
sfiorare ripetutamente
finché non si
accende la spia della zona di cottura
desiderata.
Per interrompere il segnale: sfiorare
Per attivare la funzione: sfiorare .
Sfiorare il tasto
o
del timer per
selezionare la durata. Allo scadere del
tempo stabilito, viene emesso un segnale
acustico e 00 lampeggia.
Impostare innanzitutto il livello di
potenza.
.
Per attivare la funzione: sfiorare .
si accende per 4 secondi.Il Timer rimane
acceso.
Per disattivare la funzione: sfiorare . Il
livello di potenza precedente si accende.
Quando si spegne il piano di
cottura, si interrompe anche
questa funzione.
28
Dispositivo di Sicurezza
bambini
Questa funzione impedisce l'azionamento
accidentale del piano di cottura.
Per attivare la funzione: attivare il piano
di cottura con . Non impostare nessun
livello di potenza. Sfiorare il tasto
per 4
secondi
si accende. Disattivare il piano
di cottura con .
Per disattivare la funzione: attivare il
piano cottura con . Non impostare
nessun livello di potenza. Sfiorare il tasto
per 4 secondi
si accende.
Disattivare il piano di cottura con .
Per escludere la funzione per una sola
operazione di cottura: attivare il piano di
cottura con .
si accende. Sfiorare il
per 4 secondi Impostare il livello
tasto
di potenza entro 10 secondi. È possibile
mettere in funzione il piano di cottura.
Quando si disattiva il piano di cottura con
la funzione si riattiva.
OffSound Control
(Disattivazione e attivazione dei
segnali acustici)
Disattivare il piano di cottura. Sfiorare il
tasto
per 3 secondi Il display si
accende e si spegne. Sfiorare il tasto
per 3 secondi
o
si accende. Sfiorare
della zona anteriore sinistra per
effettuare la selezione seguente:
•
- i segnali acustici sono spenti
•
- i segnali acustici sono attivi
Per confermare la selezione, attendere
finché il piano di cottura non si disattiva
automaticamente.
Quando la funzione è impostata su , i
segnali acustici saranno udibili soltanto
quando:
• si sfiora
• Contaminuti diminuisce
• Timer del conto alla rovescia
diminuisce
• si appoggia un oggetto sul pannello dei
comandi.
CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Pentole
Il fondo delle pentole dovrebbe
essere il più possibile spesso e
piano.
Verificare che le basi della
pentola siano asciutte prima di
collocarla sulla superficie del
piano cottura.
Le stoviglie in acciaio smaltato
e con i basamenti in alluminio o
rame possono subire perdite di
colore sulla superficie in
vetroceramica.
Esempi di impiego per la cottura
I dati riportati in tabella sono
puramente indicativi.
29
Livello di
potenza
Usare per:
Tem‐
po
(min.)
Suggerimenti
Tenere in caldo le pietanze
cotte.
se‐
condo
ne‐
cessi‐
tà
Mettere un coperchio sulla
pentola.
1-2
Salsa olandese: fondere burro,
cioccolata, gelatina.
5 - 25
Mescolare di tanto in tanto.
1-2
Solidificare: omelette morbide,
uova strapazzate.
10 40
Cucinare coprendo con un co‐
perchio.
2-3
Cuocere riso e pietanze a ba‐
se di latte, riscaldare pietanze
pronte.
25 50
Aggiungere al riso almeno una
doppia quantità di liquido, me‐
scolare a metà del processo i
preparati a base di latte.
3-4
Cuocere a vapore verdure, pe‐
sce, carne.
20 45
Aggiungere un paio di cuc‐
chiai di liquido.
4-5
Cuocere al vapore le patate.
20 60
Usare al max. ¼ l di acqua per
750 g di patate.
4-5
Bollire grandi quantità di ali‐
menti, stufati e zuppe.
60 150
Fino a 3 l di liquido più gli in‐
gredienti.
6-7
Frittura delicata: cotolette, cor‐
don bleu, costolette, polpette,
salsicce, fegato, uova, frittelle,
krapfen.
se‐
condo
ne‐
cessi‐
tà
Girare a metà tempo.
7-8
Frittura, frittelle di patate, lom‐
bate, bistecche.
5 - 15
Girare a metà tempo.
9
Portare a ebollizione l'acqua, cuocere la pasta, rosolare la carne (gulasch,
stufati), friggere patatine.
-1
PULIZIA E CURA
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Informazioni generali
• Pulire il piano di cottura dopo ogni
impiego.
• Usare sempre pentole con il fondo
pulito.
• I graffi o le macchie scure sulla
superficie non compromettono il
funzionamento del piano di cottura.
• Usare un prodotto di pulizia adatto alla
superficie del piano di cottura.
• Il vetro richiede l'uso di un raschietto
speciale.
30
Pulizia del piano di cottura
• Togliere immediatamente: plastica
sciolta, pellicola in plastica, zucchero e
alimenti con zucchero, in caso contrario
la sporcizia potrebbe causare danni al
piano cottura. Attenzione a evitare le
ustioni. Appoggiare lo speciale
raschietto sulla superficie in vetro,
formando un angolo acuto, e spostare
la lama sulla superficie.
• Quando il piano di cottura è
sufficientemente raffreddato, è
possibile rimuovere: i segni di calcare
e d'acqua, le macchie di grasso e le
macchie opalescenti. Pulire il piano di
cottura con un panno umido e un
detergente non abrasivo. Al termine
della pulizia, asciugare il piano di
cottura con un panno morbido.
• Togliere macchie opalescenti: usare
una soluzione di acqua con aceto e
pulire la superficie in vetro con un
panno.
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
AVVERTENZA! Fare
riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Cosa fare se...
Problema
Causa possibile
Rimedio
Non è possibile attivare il
piano di cottura o metterlo in
funzione.
Il piano di cottura non è col‐
legato a una fonte di alimen‐
tazione elettrica o non è col‐
legato correttamente.
Accertarsi che il piano di
cottura sia collegato corret‐
tamente alla rete elettrica.
Fare riferimento allo schema
di collegamento.
È scattato il fusibile.
Verificare che l'interruttore
differenziale (salvavita) sia
la causa del malfunziona‐
mento. Nel caso in cui il fusi‐
bile continui a scattare, rivol‐
gersi ad un elettricista quali‐
ficato.
Non viene configurata l'im‐
postazione calore per 10 se‐
condi.
Accendere di nuovo il piano
di cottura e impostare il livel‐
lo di potenza in meno di 10
secondi.
Sono stati sfiorati 2 o più ta‐
sti sensore contemporanea‐
mente.
Premere soltanto un tasto
sensore alla volta.
STOP+GO è attiva.
Consultare la sezione "Utiliz‐
zo quotidiano".
31
Problema
Causa possibile
Rimedio
Il pannello dei comandi è
bagnato o presenta macchie
di unto.
Pulire il pannello dei coman‐
di.
Viene emesso un segnale
acustico e il piano cottura si
disattiva.
Viene emesso un segnale
acustico quando il piano di
cottura non è attivo.
Uno o più tasti sensore sono
stati coperti.
Rimuovere gli oggetti dai ta‐
sti sensore.
Il piano di cottura si disatti‐
va.
È stato appoggiato un og‐
Rimuovere l'oggetto dal ta‐
sto sensore.
L'indicatore di calore residuo
non si accende.
La zona non è calda perché
è rimasta in funzione solo
per brevissimo tempo, oppu‐
re il sensore è danneggiato.
getto sul tasto sensore
.
Non è possibile attivare l'a‐
nello esterno.
Sulla zona multipla è
presente un’area scura.
Se la zona ha funzionato ab‐
bastanza a lungo da essere
calda, contattare il Centro di
Assistenza Autorizzato.
Come prima cosa attivare
l'anello interno modificando
l'impostazione di calore.
È normale che sulla zona
multipla sia presente
un’area scura.
I tasti sensore si surriscalda‐
no.
Le pentole sono troppo
grandi oppure sono state
collocate troppo vicino ai co‐
mandi.
Se possibile, collocare le
pentole grandi sulle zone
posteriori.
Assenza di suono quando si
toccano i tasti sensore del
pannello.
I segnali acustici sono disat‐
tivati.
Attivazione dei segnali acu‐
stici. Consultare la sezione
"Utilizzo quotidiano".
si accende.
Spegnimento automatico è
attiva.
Spegnere e riaccendere il
piano di cottura.
si accende.
Dispositivo di Sicurezza
bambini o Blocco funziona.
Consultare la sezione "Utiliz‐
zo quotidiano".
32
Problema
no.
e un numero si accendo‐
Causa possibile
Rimedio
C'è un errore nel piano di
cottura.
Spegnere e riaccendere il
piano cottura dopo 30 se‐
condi. Se
si accende
nuovamente, scollegare il
piano cottura dall'alimenta‐
zione elettrica. Dopo 30 se‐
condi, collegare nuovamen‐
te il piano cottura. In caso di
ricomparsa dell'anomalia, ri‐
volgersi a un Centro di Assi‐
stenza Autorizzato.
Si sente un bip costante.
si accende.
Il collegamento elettrico non
è stato effettuato corretta‐
mente.
Scollegare il piano cottura
dalla rete elettrica. Consulta‐
re un elettricista qualificato
per controllare l'installazio‐
ne.
La seconda fase dell'alimen‐
tazione manca.
Accertarsi che il piano di
cottura sia collegato corret‐
tamente alla rete elettrica.
Togliere il fusibile, attendere
un minuto, quindi inserire
nuovamente il fusibile.
Se non è possibile trovare una
soluzione...
Qualora non sia possibile trovare una
soluzione al problema, contattare il
rivenditore o il Centro di Assistenza
Autorizzato. Fornire i dati riportati sulla
targhetta dei dati. Fornire inoltre il codice
a tre lettere per il piano in vetroceramica
(si trova nell'angolo del piano cottura) e il
messaggio di errore visualizzato.
Assicurarsi di aver acceso il piano di
cottura correttamente. In caso di
azionamento errato dell'apparecchiatura,
l'intervento del tecnico del Centro di
Assistenza o del rivenditore potrà essere
effettuato a pagamento anche durante il
periodo di garanzia. Le istruzioni relative
al Centro di Assistenza e alle condizioni di
garanzia sono contenute nel libretto della
garanzia.
33
Etichette fornite con il sacchetto
degli accessori
Attaccare le etichette adesive come
indicato di seguito:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Attaccarla sul Foglietto di garanzia ed
inviare questa parte (ove prevista).
B. Attaccarla sul Foglietto di garanzia e
conservare questa parte (ove
prevista).
C. Attaccarla sul libretto di istruzioni.
DATI TECNICI
Caratteristiche tecniche zone di cottura
Zona di cottura
Potenza nominale (impostazio‐
ne di calore massima) [W]
Diametro della zona di cottura
[mm]
Anteriore cen‐
trale
1200
145
Posteriore cen‐
trale
700 / 1700
120 / 180
Per risultati di cottura ottimali, utilizzare
pentole con un diametro non superiore
alla zona di cottura.
34
EFFICIENZA ENERGETICA
Informazioni sul prodotto conformemente a EU 66/2014 valido solo
per il mercato UE
Identificativo modello
JKSN301R6
Tipo di piano di cottura
Piano di cottura
da incasso
Numero di zone di cottura
2
Tecnologia di calore
Riscaldatore ra‐
diante
Diametro delle zone di cot‐
tura circolari (Ø)
Anteriore centrale
Posteriore centrale
14,5 cm
18,0 cm
Consumo di energia per
zona di cottura (EC electric
cooking)
Anteriore centrale
Posteriore centrale
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Consumo di energia del
piano di cottura (EC elec‐
tric hob)
EN 60350-2 - Apparecchiature elettriche
per la cottura per uso domestico - Parte 2:
Piani di cottura - Metodi per la
misurazione delle prestazioni
Risparmio energetico
È possibile risparmiare energia
quotidianamente durante la cottura
seguendo i suggerimenti che seguono.
• Quando si riscalda l'acqua, utilizzare
solo la quantità necessaria.
189,8 Wh/kg
• Se possibile, coprire sempre le pentole
con il coperchio.
• Prima di attivare la zona di cottura,
sistemare la pentola.
• Il fondo della pentola deve avere lo
stesso diametro della zona di cottura.
• Sistemare le pentole più piccole sulle
zone di cottura più piccole.
• Posizionare le pentole direttamente al
centro della zona di cottura.
• Utilizzare il calore residuo per
mantenere caldi i cibi o fonderli.
CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE
Riciclare i materiali con il simbolo .
Buttare l'imballaggio negli appositi
contenitori per il riciclaggio. Aiutare a
proteggere l’ambiente e la salute umana e
a riciclare rifiuti derivanti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Non smaltire le apparecchiature che
riportano il simbolo insieme ai normali
rifiuti domestici. Portare il prodotto al
punto di riciclaggio più vicino o contattare
il comune di residenza.
35
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Instalacja
Opis urządzenia
Codzienna eksploatacja
35
37
39
42
43
Wskazówki i porady
Konserwacja i czyszczenie
Rozwiązywanie problemów
Dane techniczne
Efektywność energetyczna
45
47
47
50
51
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za
obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową
instalacją lub eksploatacją urządzenia. Należy zachować
instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu
w celu wykorzystania w przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych,
a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub
doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z
urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym stopniu
niepełnosprawności nie powinny zbliżać się urządzenia,
jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla
dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
36
•
•
•
Dzieciom i zwierzętom nie powinny zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo dostępne
elementy urządzenia mogą mocno nagrzewać się podczas
jego użytkowania.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę uruchomienia,
zaleca się jej włączenie.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego
nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć
kontaktu z elementami grzejnymi.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie bez nadzoru potraw
zawierających tłuszcz lub olej na włączonej płycie grzejnej
może być przyczyną pożaru.
NIE gasić pożaru wodą – należy wyłączyć urządzenie, a
następnie przykryć płomień pokrywą lub kocem
gaśniczym.
UWAGA: Urządzenia nie wolno zasilać przez zewnętrzny
wyłącznik, np. programator czasowy, ani ze źródła
zasilania często wyłączanego przez zakład energetyczny.
UWAGA: Gotowanie powinno odbywać się pod nadzorem.
Należy zapewnić stały nadzór nad krótkim gotowaniem.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: Nie
przechowywać żadnych przedmiotów na powierzchni
gotowania.
Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaść przedmiotów
metalowych, jak sztućce lub pokrywki do garnków,
ponieważ mogą one bardzo się rozgrzać.
Nie uruchamiać urządzenia przed zainstalowaniem go w
zabudowie.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Jeśli na powierzchni szkła ceramicznego / powierzchni
szklanej pojawią się pęknięcia, należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda. Jeśli
37
•
•
urządzenie podłączono bezpośrednio do skrzynki
przyłączowej, należy wyłączyć bezpiecznik, aby odłączyć
zasilanie urządzenia. W obu przypadkach należy
skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent,
autoryzowany serwis lub inna wykwalifikowana osoba.
OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie osłon do płyty grzejnej
wyprodukowanych przez producenta urządzenia lub
określonych w instrukcji przez producenta urządzenia jako
odpowiednich, lub dostarczonych z urządzeniem. Użycie
nieodpowiednich osłon może skutkować wypadkiem.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uszkodzeniem urządzenia.
• Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
• Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
• Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
• Zachować minimalne odstępy od
innych urządzeń i mebli.
• Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć na
stopach pełne obuwie.
• Po przycięciu zabezpieczyć krawędzie
blatu przed wilgocią za pomocą
odpowiedniego uszczelniacza.
• Zabezpieczyć spód urządzenia przed
dostępem pary i wilgoci.
• Nie instalować urządzenia przy
drzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie
to możliwości strącenia gorącego
naczynia z urządzenia przy otwieraniu
okna lub drzwi.
• Instalując urządzenie nad szufladami,
należy zapewnić wystarczająco dużo
miejsca między dolną częścią
urządzenia a górną szufladą, aby
umożliwić prawidłowy obieg powietrza.
• Spód urządzenia może się mocno
nagrzewać. Zamontować pod
urządzeniem płytę oddzielającą
wykonaną ze sklejki, kuchennej płyty
meblowej lub innego niepalnego
materiału, uniemożliwiającą dostęp do
urządzenia od spodu.
• Przegroda powinna całkowicie
zakrywać obszar pod płytą grzejną.
Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
pożarem i porażeniem prądem
elektrycznym.
• Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Przed wykonaniem jakiejkolwiek
czynności upewnić się, że urządzenie
jest odłączone od zasilania.
38
• Upewnić się, że parametry na tabliczce
znamionowej odpowiadają parametrom
znamionowym źródła zasilania.
• Upewnić się, że urządzenie jest
prawidłowo zainstalowane. Luźny lub
niewłaściwy przewód zasilający bądź
wtyczka (jeśli dotyczy) może być
przyczyną przegrzania styków.
• Użyć odpowiedniego przewodu
zasilającego.
• Nie dopuszczać do splątania
przewodów elektrycznych.
• Upewnić się, że zainstalowano
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem.
• Przewód zasilający należy
przymocować obejmą, by go
mechanicznie odciążyć.
• Podczas podłączania urządzenia do
gniazda sieciowego upewnić się, że
przewód zasilający lub jego wtyczka
(jeśli dotyczy) nie będzie dotykać
rozgrzanych elementów urządzenia lub
naczyń.
• Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić
wtyczki (jeśli dotyczy) ani przewodu
zasilającego. Wymianę uszkodzonego
przewodu zasilającego należy zlecić
autoryzowanemu centrum
serwisowemu lub wykwalifikowanemu
elektrykowi.
• Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i zaizolowanych
części, zabezpieczenie przed
porażeniem prądem należy
zamocować w taki sposób, aby nie
można go było odłączyć bez użycia
narzędzi.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby po
zakończeniu instalacji urządzenia
wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
• Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
• Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający. Należy
zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
• Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu
wykręcanego – wyjmowane z oprawki),
wyłączniki różnicowoprądowe (RCD)
oraz styczniki.
• W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć
rozwarcie styków wynoszące minimum
3 mm.
Użytkowanie
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń,
oparzeniem i porażeniem
prądem.
• Przed pierwszym użyciem urządzenia
należy usunąć z niego wszystkie
elementy opakowania, etykiety i folię
ochronną (jeśli dotyczy).
• Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
• Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
• Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
• Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
• Po każdym użyciu wyłączyć pole
grzejne.
• Nie kłaść sztućców ani pokrywek
naczyń na polach grzejnych. Mogą one
się mocno rozgrzać.
• Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z wodą.
• Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
• Jeśli na powierzchni urządzenia
pojawią się pęknięcia, należy
natychmiast odłączyć je od zasilania.
Pozwoli to uniknąć zagrożenia
porażeniem prądem elektrycznym.
39
• Gorący olej może pryskać podczas
wkładania do niego żywności.
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
pożarem i wybuchem
• Pod wpływem wysokiej temperatury
tłuszcze i olej mogą uwalniać
łatwopalne opary. Podczas
podgrzewania tłuszczów i oleju nie
wolno zbliżać do nich źródeł ognia ani
rozgrzanych przedmiotów.
• Opary uwalniane przez gorący olej
mogą ulec samoczynnemu zapłonowi.
• Zużyty olej zawierający pozostałości
produktów spożywczych ma niższą
temperaturę zapłonu niż świeży olej.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
uszkodzeniem urządzenia.
• Nie stawiać gorących naczyń na panelu
sterowania.
• Nie stawiać gorących naczyń na
szklanej powierzchni płyty grzejnej.
• Nie dopuszczać do wygotowania się
potrawy.
• Nie dopuszczać do upadku naczyń lub
innych przedmiotów na powierzchnię
urządzenia. Może to spowodować jego
uszkodzenie.
• Nie włączać pól grzejnych bez naczyń
ani z pustymi naczyniami.
• Nie kłaść na urządzeniu folii
aluminiowej.
• Naczynia żeliwne, aluminiowe lub ze
zniszczonym spodem mogą
spowodować zarysowanie szkła lub
szkła ceramicznego. Dlatego nie należy
przesuwać ich po powierzchni
gotowania.
• Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przyrządzania potraw. Nie
INSTALACJA
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
wolno go używać do innych celów,
takich jak np. ogrzewanie
pomieszczeń.
Konserwacja i czyszczenie
• Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni
urządzenia, należy regularnie ją
czyścić.
• Przed rozpoczęciem czyszczenia
urządzenia należy je wyłączyć i
zaczekać, aż ostygnie.
• Przed przystąpieniem do konserwacji
urządzenia należy odłączyć je od
zasilania.
• Urządzenia nie wolno czyścić wodą
pod ciśnieniem ani parą wodną.
• Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować wyłącznie
obojętne detergenty. Nie używać
produktów ściernych, myjek do
szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
Serwis
• Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
• Należy stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne.
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uduszeniem.
• Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo
utylizować urządzenie, należy
skontaktować się z lokalnymi władzami.
• Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
• Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
40
Przed instalacją
Przed przystąpieniem do instalacji płyty
grzejnej należy zapisać poniższe
informacje umieszczone na tabliczce
znamionowej. Tabliczka znamionowa
znajduje się w dolnej części płyty grzejnej.
Model: .......................................
Numer
produktu: .........................................
Numer seryjny ...........................
Płyty grzejne do zabudowy
Płyt grzejnych do zabudowy wolno
używać dopiero po ich zamontowaniu w
odpowiednich szafkach lub blatach
roboczych spełniających wymogi
stosownych norm.
Przewód zasilający
• W zestawie z płytą grzejną znajduje się
przewód zasilający.
• W celu wymiany uszkodzonego
przewodu należy użyć przewodu
zasilającego następującego typu:
H05V2V2-F, który jest odporny na
temperaturę co najmniej 90°C. W tym
celu należy skontaktować się z
miejscowym punktem serwisowym.
Mocowanie uszczelki
1. Oczyścić blat wokół obszaru wycięcia.
2. Przykleić załączoną w komplecie
taśmę uszczelniającą wokół dolnej
krawędzi płyty grzejnej, wzdłuż
zewnętrznej krawędzi szkła
ceramicznego. Nie naciągać taśmy.
Styk końców taśmy uszczelniającej
powinien znaleźć się pośrodku
jednego z boków płyty grzejnej.
3. Przycinając taśmę uszczelniającą na
długość, należy dodać kilka
milimetrów.
4. Docisnąć do siebie oba końce taśmy
uszczelniającej.
Montaż
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
41
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
Instalacja więcej niż jednej płyty
grzejnej
min. 650 mm
40-50 mm
490+02 mm
55 mm
30 mm
270+02 mm
Jeżeli w tym samym wycięciu ma zostać
zainstalowanych obok siebie kilka płyt (30centymetrowych), dodatkowe uszczelki i
zestaw montażowy zawierający boczny
wspornik można nabyć w autoryzowanym
punkcie serwisowym. Odpowiednią
instrukcję montażu dołączono do zestawu.
42
OPIS URZĄDZENIA
Układ powierzchni gotowania
1 Pole grzejne
2 Panel sterowania
1
120/180
mm
1
145 mm
2
Układ panelu sterowania
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Urządzenie obsługuje się, dotykając pól czujników. Wyświetlacz, wskaźniki i sygnały
dźwiękowe informują użytkownika o włączonych funkcjach.
Pole
czujni‐
ka
Funkcja
Uwagi
1
WŁ./WYŁ.
Włączanie i wyłączanie płyty grzejnej.
2
Blokada / Blokada uru‐
chomienia
Blokowanie/odblokowanie panelu sterowa‐
nia.
3
STOP+GO
Włączanie i wyłączanie funkcji.
-
Włączanie i wyłączanie rozszerzenia pola
grzejnego.
-
Wskazanie mocy grzania
Pokazuje ustawienie mocy grzania.
-
Wskaźniki funkcji zegara
dla poszczególnych pól
grzejnych
Wskazują, dla którego pola ustawiono czas.
4
5
6
43
Pole
czujni‐
ka
7
-
8
Funkcja
Uwagi
Wyświetlacz zegara
Pokazuje czas w minutach.
-
Wybór pola grzejnego.
9
/
-
Przedłużanie lub skracanie czasu.
10
/
-
Ustawianie mocy grzania.
Wskazania ustawień mocy grzania
Wskazanie
Opis
Pole grzejne jest wyłączone.
Pole grzejne jest włączone.
-
Działa funkcja STOP+GO.
+ cyfra
Nieprawidłowe działanie.
Pole grzejne jest nadal gorące (ciepło resztkowe).
Działa funkcja Blokada / Blokada uruchomienia.
Działa funkcja Samoczynne wyłączenie.
Wskaźnik ciepła resztkowego
OSTRZEŻENIE!
Występuje
zagrożenie poparzeniem
ciepłem resztkowym.
Wskaźniki pokazują ciepło resztkowe
aktualnie używanych pól grzejnych.
Wskaźniki mogą się włączyć także dla
sąsiednich pól grzejnych, nawet jeśli nie
są one używane.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Włączanie i wyłączanie
Dotknąć
na 1 sekundę, aby włączyć
lub wyłączyć płytę grzejną.
Samoczynne wyłączenie
Funkcja ta powoduje samoczynne
wyłączenie płyty grzejnej, gdy:
• wszystkie pola grzejne są wyłączone,
• po włączeniu płyty grzejnej nie zostanie
ustawiona moc grzania,
• panel sterowania został zalany lub od
ponad 10 sekund znajduje się na nim
przedmiot (garnek, ściereczka itp).
Rozlega się sygnał dźwiękowy i
urządzenie wyłącza się. Należy usunąć
przedmiot lub wyczyścić panel
sterowania.
• nie wyłączono pola grzejnego lub nie
zmieniono mocy grzania. Po pewnym
44
czasie wyświetla się
i urządzenie
wyłącza się.
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a czasem, po jakim wyłącza się
płyta grzejna:
Ustawienie mocy
grzania
,1-2
Płyta grzejna wy‐
łącza się po
6 godz.
3-4
5 godz.
5
4 godz.
6-9
1,5 godz.
Ustawienie mocy grzania
Dotknąć , aby zwiększyć moc grzania.
Dotknąć , aby zmniejszyć moc grzania.
Dotknąć jednocześnie
i , aby
wyłączyć pole grzejne.
Włączanie i wyłączanie
rozszerzeń pól grzejnych
Wielkość pola grzejnego można
dopasować do rozmiaru naczynia.
Użyć pola czujnika:
Włączanie rozszerzenia pola
grzejnego: dotknąć pola czujnika.
Zaświeci się wskaźnik.
Wyłączanie rozszerzenia pola
grzejnego: dotknąć i przytrzymać pole
czujnika, aż zgaśnie wskaźnik.
Zegar
Wyłącznik czasowy
Funkcja ta służy do określenia czasu
pracy pola grzejnego w danym cyklu
gotowania.
Najpierw należy wybrać moc grzania dla
pola grzejnego, a następnie ustawić
funkcję.
Wybór pola grzejnego: dotknąć
kilkakrotnie , aż włączy się wskaźnik
odpowiedniego pola grzejnego.
Aby włączyć funkcję lub zmienić czas:
dotknąć
lub
na zegarze, aby
ustawić czas (00-99 minut). Gdy zacznie
wolno migać wskaźnik pola grzejnego,
rozpocznie się odliczanie czasu.
Aby wyświetlić pozostały czas: ustawić
pole grzejne, dotykając . Wskaźnik pola
grzejnego zacznie szybko migać.
Wyświetlacz wyświetli pozostały czas.
Aby wyłączyć funkcję: wybrać pole
grzejne za pomocą , a następnie
dotknąć . Wartość pozostałego czasu
zmniejszy się do 00. Wskaźnik pola
grzejnego zgaśnie.
Gdy odliczanie czasu
dobiegnie końca, rozlegnie się
sygnał dźwiękowy i zacznie
migać wskazanie 00. Pole
grzejne wyłączy się.
Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy:
dotknąć .
Minutnik
Funkcja ta możne służyć jako Minutnik,
gdy płyta grzejna jest włączona, ale nie
pracują pola grzejne. Wskazanie mocy
grzania: .
Aby włączyć funkcję: dotknąć .
lub
zegara, aby ustawić
Dotknąć
czas. Gdy odliczanie czasu dobiegnie
końca, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
zacznie migać wskazanie 00.
Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy:
dotknąć .
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć , a
następnie . Wartość pozostałego czasu
zmniejszy się do 00.
Funkcja nie ma wpływu na
działanie pól grzejnych.
STOP+GO
Funkcja ta służy do przestawiania
wszystkich włączonych pól grzejnych na
najniższą moc grzania.
45
Gdy działa ta funkcja, nie można zmienić
ustawienia mocy grzania.
Funkcja nie blokuje funkcji zegara.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
Wyświetli się .
.
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć .
Włączy się poprzednie ustawienie mocy
grzania.
Blokada
Gdy włączone są pola grzejne można
zablokować panel sterowania. Zapobiega
to przypadkowej zmianie ustawienia mocy
grzania.
Najpierw należy ustawić moc grzania.
Aby włączyć funkcję: dotknąć . Na 4
sekundy wyświetli się .Zegar pozostanie
włączony.
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć .
Włączy się poprzednie ustawienie mocy
grzania.
Wyłączenie płyty grzejnej
powoduje również wyłączenie
tej funkcji.
Blokada uruchomienia
Funkcja ta zapobiega przypadkowemu
uruchomieniu płyty grzejnej.
Aby włączyć funkcję: włączyć płytę
grzejną za pomocą . Nie ustawiać mocy
grzania. Dotknąć
przez 4 sekundy.
Wyświetli się . Wyłączyć płytę grzejną
za pomocą .
Aby wyłączyć funkcję:włączyć płytę
grzejną za pomocą . Nie ustawiać mocy
WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
grzania. Dotknąć
przez 4 sekundy.
Wyświetli się . Wyłączyć płytę grzejną
za pomocą .
Aby dezaktywować funkcję na czas
jednego cyklu gotowania: włączyć płytę
grzejną za pomocą . Wyświetli się .
Dotknąć
przez 4 sekundy. W ciągu 10
sekund ustawić moc grzania. Teraz
można korzystać z płyty. Po wyłączeniu
płyty grzejnej za pomocą
funkcja
będzie ponownie aktywna.
OffSound Control (Wyłączanie i
włączanie sygnałów
dźwiękowych)
Wyłączyć płytę grzejną. Dotknąć
przez
3 sekundy. Wyświetlacz włączy się
i wyłączy. Dotknąć
przez 3 sekundy.
Wyświetli się
lub . Dotknąć symbolu
lewego przedniego pola grzejnego, aby
wybrać jedno z następujących ustawień:
– sygnały dźwiękowe są wyłączone
•
•
– sygnały dźwiękowe są włączone
Aby potwierdzić wybór, należy zaczekać,
aż urządzenie wyłączy się automatycznie.
Gdy dla funkcji wybrane jest ustawienie
, sygnały dźwiękowe będą emitowane
tylko w następujących przypadkach:
• po dotknięciu
• po zakończeniu odliczania przez
funkcję Minutnik
• po zakończeniu odliczania przez
funkcję Wyłącznik czasowy
• gdy na panelu sterowania zostanie
położony jakiś przedmiot.
46
Naczynia
Dno naczynia powinno być
możliwie jak najgrubsze i
płaskie.
Przed ustawieniem naczynia
na powierzchni pyty grzejnej
należy upewnić się że jego
spód jest czysty i suchy.
Przykłady zastosowania w
gotowaniu
Dane przedstawione w tabeli
mają wyłącznie charakter
orientacyjny.
Naczynia wykonane ze stali
emaliowanej lub z dnem
aluminiowym bądź miedzianym
mogą pozostawiać
przebarwienia na powierzchni
szkła ceramicznego.
Ustawienie
mocy grza‐
nia
Zastosowanie:
Czas
(min)
Wskazówki
Podtrzymywanie temperatury
ugotowanych potraw.
zależ‐
nie od
po‐
trzeb
Przykryć naczynie.
1-2
Sos holenderski, roztapianie:
masła, czekolady, żelatyny.
5 - 25
Mieszać od czasu do czasu.
1-2
Ścinanie: puszystych omletów,
smażonych jajek.
10 40
Gotować pod przykryciem.
2-3
Gotowanie ryżu lub potraw
mlecznych, podgrzewanie go‐
towych potraw.
25 50
Dodać co najmniej dwukrotnie
więcej płynu niż ryżu. Potrawy
mleczne mieszać od czasu do
czasu.
3-4
Gotowanie na parze warzyw,
ryb, mięsa.
20 45
Dodać kilka łyżek wody.
4-5
Gotowanie ziemniaków na pa‐
rze.
20 60
Użyć maksymalnie ¼ l wody
na 750 g ziemniaków.
4-5
Gotowanie większej ilości
składników, potraw duszonych
i zup.
60 150
Do 3 litrów wody + składniki.
6-7
Delikatne smażenie: eskalop‐
ków, cordon bleu z cielęciny,
kotletów, bryzoli, kiełbasek,
wątróbki, zasmażek, jajek, na‐
leśników, pączków.
zależ‐
nie od
po‐
trzeb
Obrócić po upływie połowy
czasu.
-1
47
Ustawienie
mocy grza‐
nia
Zastosowanie:
Czas
(min)
Wskazówki
7-8
Intensywne smażenie np. plac‐
ków ziemniaczanych, polędwi‐
cy, steków.
5 - 15
Obrócić po upływie połowy
czasu.
9
Gotowanie wody, gotowanie makaronu, obsmażanie mięsa (gulasz, mięso
duszone w sosie własnym), smażenie frytek.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Informacje ogólne
• Czyścić płytę grzejną po każdym
użyciu.
• Zawsze używać naczyń z czystym
dnem.
• Zarysowania lub ciemne plamy na
powierzchni nie mają wpływu na
działanie płyty grzejnej.
• Stosować odpowiednie środki
przeznaczone do czyszczenia
powierzchni płyty grzejnej.
• Używać specjalnego skrobaka do
szkła.
Czyszczenie płyty grzejnej
• Usuwać natychmiast: stopiony
plastik, folię, cukier oraz zabrudzenia z
potraw zawierających cukier. W
przeciwnym razie zabrudzenia mogą
spowodować uszkodzenie płyty
grzejnej. Uważać, aby się nie oparzyć.
Użyć specjalnego skrobaka,
przykładając go pod ostrym kątem do
szklanej powierzchni i przesuwając po
niej ostrzem.
• Usunąć, gdy płyta grzejna
wystarczająco ostygnie: ślady osadu
kamienia i wody, plamy tłuszczu,
metaliczne odbarwienia. Przetrzeć
płytę grzejną wilgotną szmatką z
dodatkiem delikatnego detergentu. Po
wyczyszczeniu wytrzeć płytę grzejną
do sucha miękką szmatką.
• Usuwanie metalicznych,
połyskliwych przebarwień: użyć
wodnego roztworu octu i wyczyścić
szklaną powierzchnię wilgotną
szmatką.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Środek zaradczy
Nie można uruchomić płyty
grzejnej lub sterować nią.
Płyta grzejna nie jest podłą‐
czona do zasilania lub jest
podłączona nieprawidłowo.
Sprawdzić, czy płytę grzejną
podłączono prawidłowo do
zasilania. Patrz schemat po‐
łączeń.
48
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Środek zaradczy
Zadziałał bezpiecznik.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli nad‐
al będzie dochodzić do wy‐
zwalania bezpiecznika, nale‐
ży skontaktować się z wy‐
kwalifikowanym elektrykiem.
W ciągu 10 sekund nie usta‐
wiono mocy grzania.
Ponownie uruchomić płytę
grzejną i w ciągu maksymal‐
nie 10 sekund ustawić moc
grzania.
Dotknięto równocześnie
dwóch lub więcej pól czujni‐
ków.
Dotknąć tylko jednego pola
czujnika.
Działa funkcja STOP+GO.
Patrz „Codzienna eksploata‐
cja”.
Na panelu sterowania znaj‐
dują się plamy tłuszczu lub
woda.
Wyczyścić panel sterowa‐
nia.
Rozlega się sygnał dźwięko‐
wy i urządzenie wyłącza się.
Gdy płyta grzejna jest wyłą‐
czona, rozlega się sygnał
dźwiękowy.
Zakryto jedno lub więcej pól
czujników.
Usunąć przedmiot z pól
czujników.
Płyta grzejna wyłącza się.
Położono przedmiot na polu
Zdjąć przedmiot z pola czuj‐
nika.
czujnika
Wskaźnik ciepła resztkowe‐
go nie włącza się.
.
Pole grzejne nie jest gorące,
ponieważ działało za krótko
lub nastąpiło uszkodzenie
czujnika.
Nie można włączyć rozsze‐
rzenia pola grzejnego.
Na płycie o wielu po‐
lach grzejnych znajduje się
ciemny obszar.
Jeśli pole działało wystar‐
czająco długo, aby było go‐
rące, należy skontaktować
się z autoryzowanym punk‐
tem serwisowym.
Należy najpierw włączyć
wewnętrzne pole grzejne,
zmieniając ustawienie mocy
grzania.
Ciemny obszar to normalne
zjawisko na płycie o wielu
polach grzejnych.
49
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Środek zaradczy
Pola czujników nagrzewają
się.
Naczynie jest za duże lub
ustawione za blisko elemen‐
tów sterowania.
Jeśli to możliwe, duże na‐
czynia należy ustawiać na
tylnych polach.
Brak sygnałów dźwiękowych
podczas dotykania pól czuj‐
ników na panelu.
Sygnały dźwiękowe są wyłą‐
czone.
Włączyć sygnały dźwięko‐
we. Patrz „Codzienna eks‐
ploatacja”.
Wyświetla się
.
Działa funkcja Samoczynne
wyłączenie.
Wyłączyć płytę grzejną i
włączyć ją ponownie.
Wyświetla się
.
Działa funkcja Blokada uru‐
chomienia lub Blokada.
Patrz „Codzienna eksploata‐
cja”.
Wyświetla się
ba.
oraz licz‐
W płycie grzejnej wystąpiła
usterka.
Wyłączyć płytę grzejną i
włączyć ponownie po 30 se‐
kundach. Jeśli ponownie wy‐
świetli się
, należy odłą‐
czyć płytę grzejną od zasila‐
nia. Po upływie 30 sekund
ponownie podłączyć płytę.
Jeśli problem będzie wystę‐
pował nadal, należy skon‐
taktować się z autoryzowa‐
nym centrum serwisowym.
Słyszalny jest ciągły sygnał
dźwiękowy.
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej jest nieprawidłowe.
Odłączyć płytę grzejną od
zasilania. Zwrócić się wy‐
kwalifikowanego elektryka,
aby sprawdził instalację.
Wyświetla się
Brak drugiej fazy prądu zasi‐
lania.
Sprawdzić, czy płytę grzejną
podłączono prawidłowo do
zasilania. Wyjąć bezpiecz‐
nik, odczekać minutę i po‐
nownie włożyć bezpiecznik.
.
Jeśli nie można znaleźć
rozwiązania...
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym punktem serwisowym.
Należy podać dane z tabliczki
znamionowej. Należy również podać
składający się z trzech znaków kod szkła
ceramicznego (umieszczony w rogu
szklanej powierzchni) oraz wyświetlany
komunikat o błędzie. Należy upewnić się,
że płyta grzejna była użytkowana
prawidłowo. W przeciwnym razie
interwencja pracownika serwisu lub
sprzedawcy może być płatna nawet w
okresie gwarancyjnym. Informacje
dotyczące obsługi klienta oraz warunków
gwarancji znajdują się w broszurze
gwarancyjnej.
50
Naklejki znajdujące się w
torebce z akcesoriami
Naklejki należy przykleić w następujących
miejscach:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Na karcie gwarancyjnej i odesłać tę
część (jeśli dotyczy).
B. Na karcie gwarancyjnej i zachować tę
część (jeśli dotyczy).
C. Na instrukcji obsługi.
DANE TECHNICZNE
Parametry pól grzejnych
Pole grzejne
Moc znamionowa (maksymalna
moc grzania) [W]
Średnica pola grzejnego [mm]
Środkowe
przednie
1200
145
Środkowe tylne
700 / 1700
120 / 180
W celu uzyskania optymalnych rezultatów
gotowania należy używać naczyń o
średnicy nie większej niż średnica pól
grzejnych.
51
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Informacje o produkcie zgodnie z normą EU 66/2014 dotyczą tylko
rynku UE
Oznaczenie modelu
JKSN301R6
Typ płyty grzejnej
Płyta grzejna do
zabudowy
Liczba pól grzejnych
2
Technika grzania
Promiennikowe
pole grzejne
Średnica okrągłych pól
grzejnych (Ø)
Środkowe przednie
Środkowe tylne
14,5 cm
18,0 cm
Zużycie energii na pole
grzejne (EC electric coo‐
king)
Środkowe przednie
Środkowe tylne
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Zużycie energii przez płytę
grzejną (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektryczny sprzęt do
gotowania do użytku domowego – Część
2: Płyty grzejne – Metody pomiaru cech
funkcjonalnych
Oszczędzanie energii
Stosowanie się do poniższych wskazówek
pozwoli oszczędzać energię podczas
codziennej eksploatacji.
• Należy podgrzewać tylko tyle wody, ile
jest potrzebne.
• W miarę możliwości należy zawsze
przykrywać naczynia pokrywką.
189,8 Wh/kg
• Przed włączeniem pola grzejnego
należy postawić na nim naczynie.
• Dno naczynia powinno mieć taką samą
średnicę jak pole grzejne.
• Mniejsze naczynia należy stawiać na
mniejszych polach grzejnych.
• Naczynia należy stawiać bezpośrednio
na środku pola grzejnego.
• Ciepło resztkowe można wykorzystać
do podtrzymywania ciepła potraw lub
roztapiania składników.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w
celu przeprowadzenia recyklingu. Należy
zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem razem z odpadami
domowymi. Należy zwrócić produkt do
miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
52
CONTENIDO
Información sobre seguridad
Instrucciones de seguridad
Instalación
Descripción del producto
Uso diario
52
54
56
58
60
Consejos
Mantenimiento y limpieza
Solución de problemas
Datos técnicos
Eficacia energética
62
63
64
66
67
Salvo modificaciones.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las
instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace
responsable de lesiones o daños producidos como resultado
de una instalación o un uso incorrectos. Conserve siempre
estas instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras
consultas.
Seguridad de niños y personas vulnerables
•
•
•
•
•
•
Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en
adelante y personas cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan
de la experiencia y conocimientos suficientes para
manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la
supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma
segura y comprendan los riesgos.
Es necesario mantener alejados del aparato a los niños
entre 3 y 8 años, así como a las personas con minusvalías
importantes y complejas, salvo que estén bajo supervisión
continua.
Es necesario mantener alejados del aparato a los niños de
menos de 3 años salvo que estén bajo supervisión
continua.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance
de los niños y deséchelo de forma adecuada.
Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato
cuando esté funcionando o enfriándose. Las partes
accesibles pueden calentarse durante el uso.
53
•
•
Si este aparato tiene un bloqueo de seguridad para niños,
debe activarlo.
La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato no
podrán ser realizados por niños sin supervisión.
Seguridad general
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVERTENCIA: El aparato y las piezas accesibles se
calientan mucho durante el funcionamiento. Preste mucha
atención para no tocar las resistencias.
ADVERTENCIA: Cocinar con grasa o aceite sin estar
presente puede resultar peligroso, ya que podría
ocasionarse un incendio.
NUNCA intente apagar un fuego con agua; apague el
aparato y cubra la llama con una tapa o una manta
ignífuga.
ATENCIÓN: El aparato no se debe alimentar a través de
un dispositivo de conmutación externo, como un
temporizador, ni conectarse a un circuito que se encienda
y apague regularmente por un servicio público.
ATENCIÓN: El proceso de cocción debe ser supervisado.
Un proceso de cocción breve debe estar
permanentemente supervisado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio: No utilice las
superficies de cocción para almacenar alimentos.
No deje objetos metálicos, como cuchillos, tenedores,
cucharas o tapas sobre la superficie de cocción para evitar
que se calienten.
No utilice el aparato antes de instalarlo en la estructura
empotrada.
No utilice un limpiador a vapor para limpiar el aparato.
Si la superficie de vitrocerámica/cristal está agrietada,
apague el aparato y desenchúfelo de la red eléctrica. Si el
aparato está conectado directamente a la red eléctrica
mediante una caja de empalmes, quite el fusible para
desconectarlo de la alimentación eléctrica. En cualquier
caso, diríjase al servicio técnico autorizado.
54
•
•
Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su
servicio técnico autorizado o un profesional tendrán que
cambiarlo para evitar riesgos.
ADVERTENCIA: Utilice exclusivamente protecciones para
la placa de cocción diseñadas por el fabricante del aparato
o indicadas en sus instrucciones de uso como apropiadas,
o bien las protecciones incluidas con el aparato. El uso de
protectores inadecuados puede provocar accidentes.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Instalación
ADVERTENCIA! Solo un
técnico cualificado puede
instalar el aparato.
ADVERTENCIA! Podría sufrir
lesiones o dañar el aparato.
• Retire todo el embalaje.
• No instale ni utilice un aparato dañado.
• Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
• Respete siempre la distancia mínima
entre el aparato y los demás
electrodomésticos y mobiliario.
• Tenga cuidado al mover el aparato,
porque es pesado. Utilice siempre
guantes de protección y calzado
cerrado.
• Proteja las superficies cortadas con un
material sellante para evitar que la
humedad las hinche.
• Proteja la parte inferior del aparato del
vapor y la humedad.
• No instale el aparato junto a una puerta
ni debajo de una ventana. De esta
forma se evita que los utensilios de
cocina calientes caigan del aparato
cuando la puerta o la ventana estén
abiertas.
• Cuando instale el aparato encima de
cajones, asegúrese de que hay
suficiente espacio entre la parte inferior
del aparato y el cajón superior para
que circule el aire.
• La base del aparato se puede calentar.
Asegúrese de colocar un panel de
separación hecho de contrachapado,
material de armazón para cocina u otro
material incombustible bajo el aparato
para evitar el acceso a la base.
• El panel de separación tiene que cubrir
completamente el área por debajo de
la placa.
Conexión eléctrica
ADVERTENCIA! Riesgo de
incendios y descargas
eléctricas.
• Todas las conexiones eléctricas deben
realizarlas electricistas cualificados.
• El aparato debe conectarse a tierra.
• Antes de efectuar cualquier tipo de
operación, compruebe que el aparato
esté desenchufado de la corriente
eléctrica.
• Asegúrese de que los parámetros de la
placa de características son
compatibles con los valores eléctricos
del suministro eléctrico.
• Asegúrese de que el aparato está
instalado correctamente. Un cable de
red o enchufe (en su caso) flojo o
inadecuado puede provocar que el
terminal se caliente en exceso.
• Utilice el cable de red eléctrica
adecuado.
• Coloque los cables eléctricos de forma
que no se puedan enredar.
• Asegúrese de que hay instalada una
protección contra descargas eléctricas.
• Establezca la descarga de tracción del
cable.
55
• Asegúrese de que el cable o el enchufe
(en su caso) no toquen el aparato
caliente ni utensilios de cocina
calientes cuando conecte el aparato a
las tomas cercanas.
• No utilice adaptadores de enchufes
múltiples ni cables prolongadores.
• Asegúrese de no provocar daños en el
enchufe (en su caso) ni en el cable de
red. Póngase en contacto con un
electricista o con nuestro servicio
técnico para cambiar un cable dañado.
• Los mecanismos de protección contra
descargas eléctricas de componentes
con corriente y aislados deben fijarse
de forma que no puedan aflojarse sin
utilizar herramientas.
• Conecte el enchufe a la toma de
corriente únicamente cuando haya
terminado la instalación. Asegúrese de
tener acceso al enchufe del suministro
de red una vez finalizada la instalación.
• Si la toma de corriente está floja, no
conecte el enchufe.
• No desconecte el aparato tirando del
cable de conexión a la red. Tire
siempre del enchufe.
• Use únicamente dispositivos de
aislamiento apropiados: línea con
protección contra los cortocircuitos,
fusibles (tipo tornillo que puedan
retirarse del soporte), dispositivos de
fuga a tierra y contactores.
• La instalación eléctrica debe tener un
dispositivo de aislamiento que permita
desconectar el aparato de todos los
polos de la red. El dispositivo de
aislamiento debe tener una apertura de
contacto con una anchura mínima de 3
mm.
Uso del aparato
ADVERTENCIA! Riesgo de
lesiones, quemaduras y
descargas eléctricas.
• Retire todo el embalaje, las etiquetas y
la película protectora (en su caso)
antes del primer uso.
• Este aparato está diseñado
exclusivamente para uso doméstico.
• No cambie las especificaciones de este
aparato.
• Cerciórese de que los orificios de
ventilación no están obstruidos.
• No deje nunca el aparato desatendido
mientras está en funcionamiento.
• Apague las zonas de cocción después
de cada uso.
• No coloque cubiertos ni tapaderas
sobre las zonas de cocción. Pueden
alcanzar temperaturas elevadas.
• No utilice el aparato con las manos
mojadas ni cuando entre en contacto
con el agua.
• No utilice el aparato como superficie de
trabajo ni de almacenamiento.
• Si la superficie del aparato está
agrietada, desconéctelo
inmediatamente de la fuente de
alimentación. De esta forma evitará
descargas eléctricas.
• Cuando se coloca comida en aceite
caliente, éste puede saltar.
ADVERTENCIA! Riesgo de
incendio y explosiones
• Las grasas o aceites calientes pueden
generar vapores inflamables.
Mantenga las llamas u objetos
calientes alejados de grasas y aceites
cuando cocine con ellos.
• Los vapores que liberan los aceites
muy calientes pueden provocar
combustiones imprevistas.
• El aceite usado, que puede contener
restos de alimentos, puede provocar
incendios a temperaturas más bajas
que el aceite que se utiliza por primera
vez.
• No coloque productos inflamables ni
objetos mojados con productos
inflamables dentro, cerca o encima del
aparato.
ADVERTENCIA! Podría dañar
el aparato.
• No coloque ningún utensilio de cocina
caliente en el panel de control.
• No coloque una tapa caliente sobre la
superficie de cristal de la placa de
cocción.
56
• No deje que el contenido de los
recipientes hierva hasta evaporarse.
• Evite la caída de objetos o utensilios de
cocina en el aparato. La superficie
puede dañarse.
• No encienda las zonas de cocción sin
utensilios de cocina o con éstos vacíos.
• No coloque papel de aluminio sobre el
aparato.
• Los utensilios de cocina de hierro o
aluminio fundido, o que tengan la base
dañada, pueden arañar el cristal o la
vitrocerámica. Levante siempre estos
objetos cuando tenga que moverlos
sobre la superficie de cocción.
• Este aparato está diseñado
exclusivamente para cocinar. No debe
utilizarse para otros fines, por ejemplo,
como calefacción.
• No utilice pulverizadores ni vapor de
agua para limpiar el aparato.
• Limpie el aparato con un paño suave
humedecido. Utilice solo detergentes
neutros. No utilice productos abrasivos,
estropajos duros, disolventes ni objetos
metálicos.
Mantenimiento y limpieza
• Póngase en contacto con las
autoridades locales para saber cómo
desechar correctamente el aparato.
• Desconecte el aparato de la red.
• Corte el cable eléctrico cerca del
aparato y deséchelo.
• Limpie periódicamente el aparato para
evitar el deterioro del material de la
superficie.
• Apague el aparato y déjelo enfriar
antes de limpiarlo.
• Desconecte el aparato de la red
eléctrica antes de realizar el
mantenimiento.
Asistencia
• Para reparar el aparato, póngase en
contacto con el centro de servicio
autorizado.
• Utilice solamente piezas de recambio
originales.
Eliminación
ADVERTENCIA! Existe riesgo
de lesiones o asfixia.
INSTALACIÓN
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Antes de la instalación
Antes de instalar la placa de cocción,
anote la información siguiente de la placa
de características. La placa de
características está situada en la parte
inferior de la placa de cocción.
Modelo .......................................
PNC .........................................
Número de serie ...........................
Placas empotradas
Las placas de cocción que han de ir
integradas en la cocina solo deben
utilizarse una vez encastradas en los
muebles adecuados y con las encimeras y
superficies de trabajo apropiadas.
Cable de conexión
• La placa de cocción se suministra con
un cable de conexión.
• Para sustituir el cable de alimentación
dañado, utilice el tipo de cable:
H05V2V2-F que soporta una
temperatura de 90 °C o superior.
Póngase en contacto con el servicio
técnico local.
Colocación del sello
1. Limpie la encimera alrededor del área
del corte.
2. Coloque la banda del sello
suministrada en el borde inferior de la
57
placa de cocción a lo largo del borde
exterior de la vitrocerámica. No la
tense. Asegúrese de que los extremos
de la banda de sello están situados en
el centro de un lado de la placa de
cocción.
3. Añada algunos milímetros cuando
corte a medida la banda de sello.
4. Presione los dos extremos de la banda
de sello para unirlos.
Montaje
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
58
Instalación de más de una placa
de cocción
min. 650 mm
490+02 mm
40-50 mm
55 mm
30 mm
Si desea instalar varias encimeras
contiguas de 30 cm en el mismo hueco,
en nuestros centros de servicio
autorizados está disponible un kit de
montaje que incluye un soporte de
abrazadera lateral y selladores
complementarios. Las instrucciones de
instalación correspondientes se
suministran en el paquete del kit.
270+02 mm
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Disposición de las zonas de cocción
1 Zona de cocción
2 Panel de mandos
120/180
mm
1
1
145 mm
2
59
Disposición del panel de control
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Utilice el aparato con los sensores. Las pantallas, indicadores y señales acústicas
indican qué funciones están en funcionamiento.
Sensor
Función
Comentario
1
ENCENDIDO/APAGADO
Para activar y desactivar la placa.
2
Bloqueo / Bloqueo de se‐
guridad para niños
Para bloquear y desbloquear el panel de
control.
3
STOP+GO
Para activar y desactivar la función .
4
-
Para activar y desactivar el anillo exterior.
-
Indicador del nivel de ca‐
lor
Para mostrar el nivel de calor.
-
Indicadores de tiempo de
las zonas de cocción
Muestra la zona para la que se ha ajustado
la hora.
-
Indicador del temporiza‐
dor
Para mostrar la hora en minutos.
-
Para seleccionar una zona de cocción.
5
6
7
8
9
/
-
Para aumentar o disminuir el tiempo.
10
/
-
Para ajustar la temperatura.
Indicación de la temperatura en pantalla
Pantalla
Descripción
La zona de cocción está apagada.
-
La zona de cocción está en funcionamiento.
STOP+GO está en funcionamiento.
60
Pantalla
+ número
Descripción
Hay un fallo de funcionamiento.
La zona de cocción continúa estando caliente (calor residual).
Bloqueo / Bloqueo de seguridad para niños está en funcionamiento.
Apagado automático está en funcionamiento.
Indicador de calor residual
ADVERTENCIA!
Riesgo de
quemaduras por calor residual.
usando. También pueden iluminarse los
indicadores de las zonas de cocción
vecinas aunque no las esté utilizando.
Los indicadores muestran el nivel de calor
residual de las zonas de cocción que está
USO DIARIO
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Activación y desactivación
Toque
durante 1 segundo para
encender o apagar el la placa de cocción.
Apagado automático
La función desconecta
automáticamente la placa de cocción
siempre que:
• todas las zonas de cocción están
apagadas,
• no se ajusta un nivel de calor después
de encender la placa,
• se vierte algo o se coloca algún objeto
sobre el panel de mandos durante más
de 10 segundos (un recipiente, un
trapo, etc.). Se emite una señal
acústica y la placa de cocción se
apaga. Retire el objeto o limpie el panel
de control.
• no apaga una zona de cocción ni
cambia la temperatura. Al cabo de un
y se
cierto tiempo, se enciende
apaga la placa.
Relación entre el ajuste de temperatura
y el tiempo tras el que se apaga la
placa de cocción:
Ajuste del nivel de
calor
,1-2
La placa de coc‐
ción se apaga
6 horas
3-4
5 horas
5
4 horas
6-9
1,5 hora
Ajuste de temperatura
Toque
para aumentar el nivel de calor.
Toque
para reducir el nivel de calor.
y
al mismo tiempo para
Toque
apagar la zona de cocción.
Activación y desactivación de
los circuitos exteriores
Es posible adaptar la superficie de
cocción al tamaño del recipiente.
Uso del sensor:
Para activar el circuito exterior: toque el
sensor. Se enciende el indicador.
61
Para desactivar el circuito exterior:
toque el sensor hasta que se apague el
indicador.
Temporizador
Temporizador
Puede utilizar esta función para ajustar el
tiempo que desee que funcione la zona de
cocción para un único proceso de
cocción.
Ajuste primero temperatura para la zona
de cocción y después la función.
Para seleccionar la zona de cocción:
toque
varias veces hasta que se
encienda el indicador de la zona de
cocción que desea.
Para activar la función o cambiar el
temporizador: toque
o
del
temporizador para ajustar el tiempo (00 99 minutos). La cuenta atrás comenzará
cuando el indicador de la zona de cocción
parpadee más lentamente.
Para comprobar el tiempo restante:
seleccione la zona de cocción con . El
indicador de la zona de cocción comienza
a parpadear rápidamente. La pantalla
muestra el tiempo restante.
Para desactivar la función: seleccione la
y toque . El
zona de cocción con
tiempo restante cuenta atrás hasta 00. El
indicador de la zona de cocción se apaga.
Cuando ha transcurrido el
tiempo, se activa la señal
acústica y 00 parpadea. Se
apaga la zona de cocción.
Para detener la señal acústica: toque
.
Avisador
Puede utilizar esta función como
Avisador mientras la placa está activada
y las zonas de cocción no funcionan. La
pantalla de temperatura muestra .
Para activar la función: toque . Toque
o
del temporizador para ajustar el
tiempo. Cuando ha transcurrido el tiempo,
se activa la señal acústica y 00 parpadea.
Para detener la señal acústica: toque
.
Para desactivar la función: toque
y
después . El tiempo restante se sigue
descontando hasta llegar a 00
La función no afecta al
funcionamiento de las zonas
de cocción.
STOP+GO
Esta función ajusta todas las zonas de
cocción en funcionamiento al nivel de
calor más bajo.
Cuando la función está en
funcionamiento, no se puede cambiar el
ajuste de temperatura.
La función no detiene las funciones del
temporizador.
Para activar la función: toque
enciende.
.
Para desactivar la función: toque
enciende el ajuste de calor anterior.
Se
. Se
Bloqueo
Se puede bloquear el panel de control
mientras funcionan las zonas de cocción.
Evita el cambio accidental del nivel de
temperatura.
Ajuste en primer lugar el nivel de calor
que desee.
Para activar la función: toque .
enciende durante 4 segundos.El
temporizador se mantiene activo.
se
Para desactivar la función: toque
enciende el ajuste de calor anterior.
. Se
La función también se
desactiva cuando se apaga la
placa.
62
Bloqueo de seguridad para
niños
Esta función impide el uso accidental o
indebido de la placa.
Para activar la función: encienda la
placa de cocción con . No ajuste ningún
nivel de calor. Pulse
durante 4
segundos.
se enciende. Apague la
placa de cocción con .
Para desactivar la función: encienda la
placa de cocción con . No ajuste ningún
nivel de calor. Toque
durante 4
se enciende. Apague la
segundos.
placa de cocción con .
Para anular la función solo durante el
tiempo de cocción: encienda la placa de
se enciende. Toque
cocción con .
durante 4 segundos. Ajuste la
temperatura antes de que transcurran
10 segundos. Ya puede utilizar la placa
de cocción. Cuando apague la placa de
cocción con , la función vuelve a
activarse.
OffSound Control
(Desactivación y activación de
los sonidos)
Apague la placa de cocción. Toque
durante 3 segundos. La pantalla se
durante 3
enciende y se apaga. Toque
segundos.
o
se enciende. Toque
en la zona delantera izquierda para
seleccionar una de las siguientes
opciones:
•
- el sonido se desactiva
- el sonido se activa
•
Para confirmar su selección, espere hasta
que la placa de cocción se desactive
automáticamente.
Cuando esta función se ajusta en , solo
se oye el sonido cuando:
• se toca
• el Avisador baja
• el Temporizador baja
• se coloca algo en el panel de control.
CONSEJOS
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Utensilios de cocina
La base del utensilio de cocina
debe ser lo más gruesa y plana
posible.
Asegúrese de que las bases de
los utensilios están limpias y
secas antes de colocarlas
sobre la placa de cocción.
Los utensilios de cocina
fabricados con acero
esmaltado y bases de aluminio
o cobre pueden provocar
cambios de color de la
superficie vitrocerámica.
Ejemplos de aplicaciones de
cocción
Los datos de la tabla son solo
orientativos.
63
Ajuste del
nivel de ca‐
lor
Utilícelo para:
Tiem‐
po
(min)
Sugerencias
Mantener calientes los alimen‐
tos.
como
estime
nece‐
sario
Tape los utensilios de cocina.
1-2
Salsa holandesa, derretir:
mantequilla, chocolate, gelati‐
na.
5 - 25
Remover de vez en cuando.
1-2
Cuajar: tortilla, huevos revuel‐
tos.
10 40
Cocinar con tapa.
2-3
Arroces y platos cocinados
con leche, calentar comidas
preparadas.
25 50
Añadir al menos el doble de lí‐
quido que de arroz; los platos
lácteos deben removerse a
media cocción.
3-4
Cocinar al vapor verduras,
pescados o carnes.
20 45
Añada un par de cucharadas
de líquido.
4-5
Cocinar patatas al vapor.
20 60
Utilice como máximo ¼ l de
agua para 750 g de patatas.
4-5
Grandes cantidades de ali‐
mentos, estofados y sopas.
60 150
Hasta 3 litros de líquido ade‐
más de los ingredientes.
6-7
Freír ligeramente: escalopes,
ternera “cordon bleu”, chule‐
tas, hamburguesas, salchi‐
chas, hígado, filetes rusos,
huevos, tortitas, rosquillas.
como
estime
nece‐
sario
Dele la vuelta a media coc‐
ción.
7-8
Asado fuerte, bolas de patata,
filetes de lomo, filetes.
5 - 15
Dele la vuelta a media coc‐
ción.
9
Hervir agua, cocer pasta, dorar carne (gulash, asado), freír patatas.
-1
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Información general
• Limpie la placa después de cada uso.
• Utilice siempre recipientes cuya base
esté limpia.
• Los arañazos o las marcas oscuras en
la superficie no afectan al
funcionamiento normal de la placa.
• Utilice un limpiador especial para la
superficie de la placa.
• Utilice un rascador especial para el
cristal.
Limpieza de la placa
• Elimine de inmediato: restos fundidos
de plástico, recubrimientos de plástico,
azúcar y alimentos que contengan
azúcar, la suciedad puede dañar la
placa. Tenga cuidado para evitar
64
quemaduras. Utilice un rascador
especial sobre la superficie del cristal
formando un ángulo agudo y arrastre la
hoja para eliminar la suciedad.
• Elimine cuando el aparato se haya
enfriado: restos de cal, marcas de
agua, manchas de grasa y
decoloraciones metálicas. Limpie la
placa de cocción con un paño suave
humedecido con agua y detergente no
abrasivo. Después de limpiar, seque la
placa de cocción con un paño suave.
• Elimine cualquier decoloración
metálica brillante: utilice una solución
de agua y vinagre para limpiar la
superficie de cristal con un paño.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Qué hacer si...
Problema
Posible causa
Solución
La placa no se enciende o
no funciona.
La placa no está conectada
a un suministro eléctrico o
está mal conectada.
Compruebe si la placa se ha
conectado correctamente a
la red eléctrica. Consulte el
diagrama de conexiones.
Ha saltado el fusible.
Compruebe si el fusible es
la causa del fallo de funcio‐
namiento. Si el fusible se
funde repetidamente, con‐
sulte a un electricista cualifi‐
cado.
No ha ajustado la tempera‐
tura antes de que transcu‐
rran 10 segundos.
Vuelva a encender la placa
y ajuste el nivel de calor en
menos de 10 segundos.
Ha pulsado 2 o más senso‐
res al mismo tiempo.
Toque solo un sensor.
STOP+GO está en funcio‐
namiento.
Consulte "Uso diario".
Hay agua o salpicaduras de
grasa en el panel de control.
Limpie el panel de control.
Se emite una señal acústica
y la placa de cocción se
apaga.
Se emite una señal acústica
cuando la placa se apaga.
Hay uno o más sensores cu‐
biertos.
Quite el objeto que cubre los
sensores.
La placa de cocción se apa‐
ga.
Ha puesto algún objeto so‐
Retire el objeto del sensor.
bre el campo del sensor
.
65
Problema
Posible causa
Solución
El indicador de calor resi‐
dual no se enciende.
La zona no está caliente
porque ha funcionado poco
tiempo o el sensor está da‐
ñado.
Si la zona ha funcionado el
tiempo suficiente como para
estar caliente, consulte con
el centro de servicio autori‐
zado.
No se puede encender el
anillo exterior.
Hay un área oscura
en la zona múltiple.
Encienda primero el anillo
interior cambiando el ajuste
de temperatura.
Es normal que haya un área
oscura en la zona múltiple.
Los sensores se calientan.
El utensilio de cocina es de‐
masiado grande o está colo‐
cado demasiado cerca de
los mandos.
Coloque los utensilios de
cocina de gran tamaño en
las zonas traseras si es po‐
sible.
No hay ningún sonido al pul‐
sar los sensores del panel.
Los sonidos están desacti‐
vados.
Active los sonidos. Consulte
"Uso diario".
se enciende.
Apagado automático está en
funcionamiento.
Apague la placa y vuelva a
encenderla.
se enciende.
Bloqueo de seguridad para
niños o Bloqueo está en fun‐
cionamiento.
Consulte "Uso diario".
Se ha producido un error en
la placa.
Apague la placa y vuelva a
encenderla después de 30
segundos. Si vuelve a apa‐
y un número se encien‐
den.
recer
, desconecte la pla‐
ca de cocción de la red eléc‐
trica. Espere 30 segundos
antes de volver a conectar
la placa. Si el problema con‐
tinúa, póngase en contacto
con el Centro de servicio
técnico.
Se oye un pitido constante.
se enciende.
La conexión eléctrica no es
adecuada.
Desconecte la placa de coc‐
ción de la red eléctrica. Pida
a un electricista cualificado
que compruebe la instala‐
ción.
Falta la segunda fase de la
alimentación eléctrica.
Compruebe si la placa se ha
conectado correctamente a
la red eléctrica. Quite el fusi‐
ble, espere un minuto e in‐
serte el fusible de nuevo.
66
Si no encuentra una solución...
Si no logra subsanar el problema,
póngase en contacto con su distribuidor o
el centro de servicio técnico. Facilite la
información de la placa de características.
Indique también el código de tres dígitos
de la placa vitrocerámica (se encuentra en
la esquina de la superficie vitrocerámica) y
el mensaje de error que aparezca.
Asegúrese de que maneja la placa de
cocción adecuadamente. De lo contrario,
el personal del servicio técnico o del
A
distribuidor facturará la reparación
efectuada, incluso en el caso de que el
aparato se encuentre en periodo de
garantía. Las instrucciones sobre servicio
técnico y condiciones de garantía se
encuentran en el folleto de garantía que
se suministra con el aparato.
Etiquetas incluidas en la bolsa
de accesorios
Pegue las etiquetas adhesivas como se
muestra a continuación:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Péguela en la etiqueta de garantía y
envíe esta parte (en su caso).
B. Péguela en la etiqueta de garantía y
guarde esta parte (en su caso).
C. Péguela en el manual de
instrucciones.
DATOS TÉCNICOS
Especificaciones de las zonas de cocción
Zona de coc‐
ción
Potencia nominal (ajuste de ca‐
lor máximo) [W]
Diámetro de la zona de cocción
[mm]
Mitad anterior
1200
145
Mitad posterior
700 / 1700
120 / 180
Para obtener un resultado de cocción
óptimo, utilice utensilios de cocina con un
diámetro no mayor al de la zona de
cocción.
67
EFICACIA ENERGÉTICA
Información de producto de acuerdo con EU 66/2014 válida solo
para el mercado de la UE
Identificación del modelo
JKSN301R6
Tipo de placa de cocción
Placa empotrada
Número de zonas de coc‐
ción
2
Tecnología de calenta‐
miento
Resistencia ra‐
diante
Diámetro de las zonas de
cocción circulares (Ø)
Mitad anterior
Mitad posterior
14,5 cm
18,0 cm
Consumo de energía por
zona de cocción (EC elec‐
tric cooking)
Mitad anterior
Mitad posterior
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Consumo de energía de la
placa de cocción (EC elec‐
tric hob)
189,8 Wh/kg
EN 60350-2 - Aparatos electrodomésticos
- Parte 2: Placas de cocción - Métodos de
medición del rendimiento
• Coloque el utensilio de cocina sobre la
zona de cocción antes de encenderla.
• La base del utensilio de cocina debe
tener el mismo diámetro que la zona de
cocción.
• Coloque los utensilios de cocina
pequeños en zonas de cocción
pequeñas.
• Coloque el utensilio de cocina
directamente en el centro de la zona de
cocción.
• Utilice el calor residual para mantener
calientes los alimentos o derretirlos.
Ahorro de energía
Estos consejos la ayudarán a ahorrar
energía al cocinar cada día.
• Cuando caliente agua, utilice solo la
cantidad que necesite.
• En la medida de lo posible, cocine
siempre con los utensilios de cocina
tapados.
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
electrónicos. No deseche los aparatos
marcados con el símbolo junto con los
residuos domésticos. Lleve el producto a
su centro de reciclaje local o póngase en
contacto con su oficina municipal.
Recicle los materiales con el símbolo .
Coloque el material de embalaje en los
contenedores adecuados para su
reciclaje. Ayude a proteger el medio
ambiente y la salud pública, así como a
reciclar residuos de aparatos eléctricos y
*
867357830-A-382019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising