Progress | PAS3000E | User manual | Progress PAS3000E Uživatelský manuál

Progress PAS3000E Uživatelský manuál
Návod k použití
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
Varná deska
Pliidiplaat
Plīts
Kaitlentė
PAS3000E
2 Progress
OBSAH
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Instalace
Popis spotřebiče
Denní používání
2
4
6
8
10
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Technické údaje
Energetická účinnost
12
13
13
16
17
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné
instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na
bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem
nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz
spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné součásti se při použití mohou zahřát na vysokou
teplotu.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Progress 3
•
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou
během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte
se topných článků.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné desce
bez dozoru může být nebezpečná a způsobit požár.
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí
rouškou.
POZOR: Tento spotřebič se nesmí napájet přes externí
spínací zařízení, jako jsou časovače, nebo připojovat k
okruhu, který je při používání pravidelně zapínán a
vypínán.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled
nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na
varnou desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové předměty
jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky, protože by se
mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
Nepoužívejte spotřebič, dokud není nainstalován do
vestavné konstrukce.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky prasklý,
vypněte spotřebič a odpojte ho od síťového napájení. V
případě, že spotřebič je k elektrické síti připojen
prostřednictvím rozvodné skříňky, spotřebič odpojte od
napájení vyjmutím pojistky. V každém případě kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou
příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
4 Progress
•
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo od
výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který
výrobce spotřebiče v pokynech k použití označil jako
vhodný, případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při
použití nesprávného krytu varné desky může dojít k
nehodě.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič
smí instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození
spotřebiče.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
• Utěsněte výřez v povrchu pomocí
těsniva, abyste zabránili bobtnání z
důvodu vlhkosti.
• Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
• Spotřebič neinstalujte vedle dveří či
pod oknem. Zabráníte tak převržení
horkého nádobí ze spotřebiče při
otevírání dveří či okna.
• Pokud je spotřebič instalován nad
zásuvkami, ujistěte se, že prostor mezi
dnem spotřebiče a horní zásuvkou
zajišťuje dostatečnou cirkulaci
vzduchu.
• Spodek spotřebiče se může silně
zahřát. Zajistěte instalaci samostatného
panelu z překližky, kuchyňského
nosného materiálu nebo jiného
nehořlavého materiálu, který bude
zakrývat spodek spotřebiče.
• Samostatný panel musí zcela zakrývat
oblast pod varnou deskou.
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Před každou údržbou nebo čištěním je
nutné se ujistit, že je spotřebič odpojen
od elektrické sítě.
• Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
• Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován
správně. Volné a nesprávné zapojení
napájecího kabelu či zástrčky (je-li
součástí výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.
• Použijte správný typ napájecího
kabelu.
• Elektrické kabely nesmí být zamotané.
• Ujistěte se, že je nainstalována
ochrana před úrazem elektrickým
proudem.
• Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.
• Dbejte na to, aby se elektrické přívodní
kabely nebo zástrčky (jsou-li součástí
výbavy) nedotýkaly horkého spotřebiče
nebo horkého nádobí, když spotřebič
připojujete do blízké zásuvky.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel nebo síťovou zástrčku
Progress 5
•
•
•
•
•
•
(je-li součástí výbavy). Pro výměnu
napájecího kabelu se obraťte na
autorizované servisní středisko nebo
elektrikáře.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení musí
mít mezeru mezi kontakty alespoň 3
mm širokou.
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení či úrazu
elektrickým proudem.
• Před prvním použitím odstraňte
veškerý obalový materiál (je-li
přítomen), štítky a ochrannou fólii.
• Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
• Po každém použití nastavte varnou
zónu do polohy „vypnuto“.
• Na varné zóny nepokládejte příbory
nebo pokličky. Mohly by se zahřát.
• Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
• Pokud je povrch spotřebiče prasklý,
okamžitě jej odpojte ze sítě. Zabráníte
tak úrazu elektrickým proudem.
• Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může
olej vystříknout.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo výbuchu
• Tuky a oleje mohou při zahřátí
uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s
tuky a oleji, držte plameny a ohřáté
předměty mimo jejich dosah.
• Páry uvolňované velmi horkými oleji se
mohou samovolně vznítit.
• Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při
nižších teplotách než olej, který se
používá poprvé.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
• Nepokládejte horké nádoby na ovládací
panel.
• Nepokládejte horkou poklici na
skleněný povrch varné desky.
• Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
• Dbejte na to, aby na spotřebič nespadly
varné nádoby či jiné předměty. Mohl by
se poškodit jeho povrch.
• Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
• Na spotřebič nepokládejte hliníkovou
fólii.
• Nádoby vyrobené z litiny či hliníku nebo
nádoby s poškozeným dnem mohou
způsobit poškrábání sklokeramiky nebo
skla. Tyto předměty při přesouvání na
varné desce vždy zdvihněte.
• Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
6 Progress
Čištění a údržba
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
• Před čištěním spotřebič vypněte a
nechte ho vychladnout.
• Před údržbou spotřebič odpojte od
elektrické sítě.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte proud
vody nebo páru.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
• Používejte výhradně originální
náhradní díly.
Likvidace
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
• Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Obsluha
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
INSTALACE
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Před instalací spotřebiče
Před instalací varné desky si z typového
štítku opište níže uvedené informace.
Typový štítek je umístěn na spodní straně
varné desky.
Model .......................................
Výrobní číslo
(PNC) .............................
Sériové číslo ............................
Vestavné varné desky
Vestavné varné desky se smějí používat
pouze po zabudování do vhodných
vestavných modulů a pracovních ploch,
které splňují příslušné normy.
Připojovací kabel
• Varná deska se dodává s připojovacím
kabelem.
• Poškozený síťový kabel vyměňte za
síťový kabel tohoto typu (nebo vyšší):
H05V2V2-F T min. 90 °C. Obraťte se
na místní servisní středisko.
Montáž těsnění
1. Očistěte pracovní desku kolem místa
výřezu.
2. Dodaný těsnicí proužek nalepte na
spodní hraně varné desky podél
vnějšího okraje sklokeramického
povrchu. Nenatahujte jej. Konce
těsnicího proužku musí být umístěny
uprostřed na jedné straně varné
desky.
3. Když těsnicí proužek nařežete na
příslušnou délku, přidejte několik
milimetrů.
4. Oba konce těsnicího proužku přitlačte
k sobě.
Progress 7
Montáž
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
8 Progress
Instalace více než jedné varné
desky
min. 650 mm
Jestliže instalujete několik varných desek
o velikosti 30 cm vedle sebe do stejného
výřezu, můžete si v našem autorizovaném
servisním středisku zakoupit instalační
soupravu včetně bočního držáku a dalších
těsnění. Pokyny potřebné k instalaci jsou
uvedeny v balení soupravy.
490+02 mm
40-50 mm
55 mm
30 mm
270+02 mm
POPIS SPOTŘEBIČE
Uspořádání varné desky
1 Varná zóna
2 Ovládací panel
120/180
mm
1
1
145 mm
2
Rozvržení ovládacího panelu
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka. Displeje, ukazatele a zvukové
signály signalizují, jaké funkce jsou zapnuté.
Progress 9
Se‐
nzo‐
rové
tla‐
čítko
Funkce
Poznámka
1
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí varné desky.
2
Blokování tlačítek / Dětská
bezpečnostní pojistka
Slouží k zablokování a odblokování ovládací‐
ho panelu.
3
STOP+GO
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
4
-
Slouží k zapnutí a vypnutí vnějšího okruhu.
-
Displej nastavení teploty
Ukazuje nastavení teploty.
-
Ukazatele časovače var‐
ných zón
Ukazují, pro kterou zónu je nastavený čas.
-
Displej časovače
Ukazuje čas v minutách.
-
Slouží k volbě varné zóny.
/
-
Slouží ke zvýšení nebo snížení času.
/
-
Slouží k nastavení teploty.
5
6
7
8
9
10
Displeje nastavení teploty
Displej
Popis
Varná zóna je vypnutá.
-
Varná zóna je zapnutá.
Je zapnutá funkce STOP+GO.
+ číslice
Došlo k poruše.
Varná zóna je stále horká (zbytkové teplo).
Je zapnutá funkce Blokování tlačítek / Dětská bezpečnostní pojistka.
Je zapnutá funkce Automatické vypnutí.
10 Progress
Ukazatel zbytkového tepla
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí
popálení zbytkovým teplem.
používáte. Ukazatele se mohou rozsvítit
také u sousedních varných zón dokonce i
tehdy, když je nepoužíváte.
Ukazatele zobrazují úroveň zbytkového
tepla u varných zón, které právě
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Zapnutí a vypnutí
Stisknutím
na jednu sekundu varnou
desku zapnete nebo vypnete.
Nastavení teploty
Pomocí
zvýšíte nastavenou teplotu.
Pomocí
snížíte nastavenou teplotu.
Současným stisknutím
a
vypnete
varnou zónu.
Automatické vypnutí
Zapnutí a vypnutí vnějších
okruhů
Tato funkce varnou desku automaticky
vypne v následujících případech:
Účinnou varnou plochu můžete
přizpůsobit velikosti varné nádoby.
• všechny varné zóny jsou vypnuté,
• po zapnutí varné desky jste nenastavili
teplotu,
• něco jste rozlili nebo položili na
ovládací panel na déle než 10 sekund
(pánev, utěrka, atd.). Ozve se zvukový
signál a varná deska se vypne.
Odstraňte všechny předměty, nebo
vyčistěte ovládací panel.
• po určité době nevypnete varnou zónu
nebo nezměníte nastavení teploty. Po
a varná
určité době se rozsvítí
deska se vypne.
Vztah mezi nastavením teploty a
dobou, po níž se varná deska vypne:
Použijte senzorové tlačítko:
Nastavení teploty
,1-2
Varná deska se
vypne po
6 hodinách
3-4
5 hodinách
5
4 hodinách
6-9
1,5 hodině
Zapnutí vnějšího okruhu: stiskněte
senzorové tlačítko. Rozsvítí se kontrolka.
Vypnutí vnějšího okruhu: tiskněte
senzorové tlačítko, dokud kontrolka
nezhasne.
Časovač
Odpočítávání času
Tuto funkci můžete použít k nastavení
délky zapnutí varné zóny při jednom
vaření.
Nejprve nastavte teplotu pro danou
varnou zónu, poté nastavte funkci.
Nastavení varné zóny: stiskněte
opakovaně , dokud se nerozsvítí
kontrolka požadované varné zóny.
Zapnutí funkce nebo změna času:
stiskněte
nebo
časovače a nastavte
čas (00 - 99 minut). Když kontrolka varné
zóny začne blikat pomaleji, odpočítává se
čas.
Kontrola zbývajícího času: zvolte
varnou zónu pomocí . Kontrolka varné
Progress 11
zóny začne blikat rychleji. Na displeji se
zobrazí zbývající čas.
Vypnutí funkce: zvolte varnou zónu
pomocí
a stiskněte . Zbývající čas se
bude odpočítávat až do 00. Kontrolka
varné zóny zhasne.
Jakmile uplyne nastavený čas,
zazní zvukový signál a začne
blikat 00. Varná zóna se vypne.
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
.
Minutka
Když je varná deska zapnutá, ale není
zapnutá žádná varná zóna, můžete tuto
funkci použít jako Minutka. Na displeji
nastavení teploty se zobrazí .
Zapnutí funkce: stiskněte . Stiskněte
nebo
časovače a nastavte čas.
Jakmile uplyne nastavený čas, zazní
zvukový signál a začne blikat 00.
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
.
Vypnutí funkce: stiskněte
a poté .
Zbývající čas se bude odpočítávat až do
00.
Tato funkce nemá žádný vliv
na provoz varných zón.
STOP+GO
Tato funkce přepne všechny zapnuté
varné zóny na nejnižší teplotu.
Když je tato funkce zapnutá, nelze měnit
tepelné nastavení.
Tato funkce nevypne funkce časovače.
Zapnutí funkce: stiskněte
. Rozsvítí se
. Rozsvítí se
Vypnutí funkce: stiskněte . Zobrazí se
předchozí nastavení teploty.
Blokování tlačítek
Když jsou varné zóny zapnuté, ovládací
panel lze zablokovat. Zabráníte tak
náhodné změně nastavení teploty.
Nejprve nastavte tepelný výkon.
Zapnutí funkce: stiskněte . Na čtyři
sekundy se rozsvítí .Časovač zůstane
zapnutý.
Vypnutí funkce: stiskněte . Zobrazí se
předchozí nastavení teploty.
Funkci také vypnete vypnutím
varné desky.
Dětská bezpečnostní pojistka
Tato funkce brání neúmyslnému použití
varné desky.
Zapnutí funkce: pomocí
zapněte
varnou desku. Nenastavujte teplotu. Na
čtyři sekundy stiskněte . Rozsvítí se .
Pomocí
varnou desku vypněte.
Vypnutí funkce: pomocí
zapněte
varnou desku. Nenastavujte teplotu. Na
čtyři sekundy stiskněte . Rozsvítí se .
Pomocí
varnou desku vypněte.
Vyřazení funkce na jedno vaření:
zapněte varnou desku pomocí .
Rozsvítí se . Na čtyři sekundy stiskněte
. Do 10 sekund nastavte teplotu. Nyní
můžete varnou desku použít. Když varnou
desku vypnete pomocí , funkce se opět
zapne.
OffSound Control (Vypnutí a
zapnutí zvukové signalizace)
Vypněte varnou desku. Na tři sekundy
stiskněte . Displej se rozsvítí a zhasne.
Na tři sekundy stiskněte . Zobrazí se
nebo .Stisknutím
levé přední zóny
zvolte jedno z těchto nastavení:
•
- zvuková signalizace je vypnutá
12 Progress
•
- zvuková signalizace je zapnutá
Pro potvrzení volby vyčkejte, než se varná
deska automaticky vypne.
Když je tato funkce nastavena na ,
uslyšíte zvukovou signalizaci pouze když:
•
•
•
•
stisknete
se dokončí funkce Minutka
se dokončí funkce Odpočítávání času
něco položíte na ovládací panel.
TIPY A RADY
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Nádoby ze smaltované oceli
nebo s hliníkovým či měděným
spodkem mohou na povrchu
sklokeramické desky
zanechávat barevné skvrny.
Nádobí
Dno nádoby musí být co
nejrovnější a nejsilnější.
Než nádoby položíte na povrch
varné desky, ujistěte se, že
jejich dno je čisté a suché.
Nastavení
teploty
Příklady použití varné desky
Údaje v následující tabulce
jsou jen orientační.
Vhodné pro:
Čas
(min)
Tipy
Udržení teploty hotového jídla.
dle
potřeb
y
Nádobu zakryjte pokličkou.
1-2
Holandská omáčka, rozpouště‐
ní: másla, čokolády, želatiny.
5 - 25
Čas od času zamíchejte.
1-2
Zahuštění: nadýchané omele‐
ty, míchaná vejce.
10 40
Vařte s pokličkou.
2-3
Dušení jídel z rýže a mléčných
jídel, ohřívání hotových jídel.
25 50
Přidejte alespoň dvakrát tolik
vody než rýže, mléčná jídla v
polovině doby přípravy zamí‐
chejte.
3-4
Podušení zeleniny, ryb, masa.
20 45
Přidejte několik polévkových
lžic tekutiny.
4-5
Vaření brambor v páře.
20 60
Použijte max. ¼ l vody na 750
g brambor.
4-5
Vaření většího množství jídel,
dušeného masa se zeleninou
a polévek.
60 150
Až 3 l vody a přísady.
-1
Progress 13
Nastavení
teploty
Vhodné pro:
Čas
(min)
Tipy
6-7
Mírné smažení: plátků masa
nebo ryb, Cordon Bleu z telecí‐
ho masa, kotlet, masových
kroket, uzenin, jater, jíšky, va‐
jec, palačinek a koblih.
dle
potřeb
y
V polovině doby obraťte.
7-8
Prudké smažení, pečená
bramborová kaše, silné řízky,
steaky.
5 - 15
V polovině doby obraťte.
9
Vaření vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v hrnci),
fritování hranolků.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Všeobecné informace
• Varnou desku po každém použití
očistěte.
• Varné náčiní používejte vždy s čistou
spodní stranou.
• Škrábance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemají vliv na funkci varné
desky.
• Použijte speciální čisticí prostředek
vhodný na povrch varné desky.
• Použijte speciální škrabku na sklo.
Čištění varné desky
• Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
obsahující cukr. Pokud tak neučiníte,
nečistota může varnou desku poškodit.
Vyvarujte se popálení. Speciální
škrabku přiložte šikmo ke skleněnému
povrchu a posunujte ostří po povrchu
desky.
• Odstraňte po dostatečném
vychladnutí varné desky: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s neabrazivním
mycím prostředkem. Po vyčištění
varnou desku osušte měkkým hadrem.
• Odstraňte kovově lesklé zbarvení:
použijte roztok vody s octem a
vyčistěte skleněný povrch pomocí
hadříku.
14 Progress
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Varnou desku nelze zapnout
ani používat.
Varná deska není zapojena
do elektrické sítě nebo není
připojena správně.
Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena do
elektrické sítě. Viz schéma
zapojení.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizo‐
vaného elektrikáře.
Tepelný výkon nenastavíte
do 10 sekund.
Zapněte varnou desku zno‐
vu a maximálně do 10 se‐
kund nastavte tepelný vý‐
kon.
Stiskli jste dvě nebo více se‐
nzorových tlačítek součas‐
ně.
Stiskněte pouze jedno se‐
nzorové tlačítko.
Je zapnutá funkce STOP
+GO.
Viz „Denní používání“.
Na ovládacím panelu je vo‐
da nebo skvrny od tuku.
Vyčistěte ovládací panel.
Ozve se zvukový signál a
varná deska se vypne.
Když je varná deska vypnu‐
tá, ozve se zvukový signál.
Zakryli jste jedno nebo více
senzorových tlačítek.
Odstraňte předmět ze se‐
nzorových tlačítek.
Varná deska se vypne.
Něčím jste zakryli senzorové
Odstraňte předmět ze se‐
nzorového tlačítka.
tlačítko
Kontrolka zbytkového tepla
se nerozsvítí.
.
Varná zóna není horká, pro‐
tože byla zapnutá jen krát‐
kou dobu nebo je poškozený
snímač.
Vnější okruh nelze zapnout.
Na vícenásobné varné
zóně je tmavá oblast.
Jestliže byla varná zóna za‐
pnutá dostatečně dlouho,
aby byla horká, obraťte se
na autorizované servisní
středisko.
Nejprve změnou tepelného
výkonu zapněte vnitřní
okruh.
Je normální, že je na více‐
násobné varné zóně tmavá
oblast.
Progress 15
Problém
Možná příčina
Řešení
Senzorová tlačítka se
zahřívají.
Nádoba je příliš velká nebo
jste ji postavili příliš blízko
ovládacích prvků.
Je-li to možné, na zadních
varných zónách používejte
velké nádoby.
Při dotyku senzorových tlačí‐
tek nezazní žádný zvukový
signál.
Zvuková signalizace je vy‐
pnutá.
Zapněte zvukovou signaliza‐
ci. Viz „Denní používání“.
Rozsvítí se
.
Je zapnutá funkce Automa‐
tické vypnutí.
Vypněte varnou desku a
znovu ji zapněte.
Rozsvítí se
.
Je zapnutá funkce Dětská
bezpečnostní pojistka nebo
Blokování tlačítek.
Viz „Denní používání“.
Zobrazí se
a číslo.
Porucha varné desky.
Varnou desku vypněte a po
30 sekundách ji znovu za‐
pněte. Pokud se znovu roz‐
svítí
, odpojte varnou de‐
sku od síťového napájení.
Po přibližně 30 sekundách
varnou zónu opět zapojte.
Pokud problém přetrvává,
obraťte se na autorizované
servisní středisko.
Je slyšet nepřetržité pípání.
Elektrické zapojení je ne‐
správné.
Odpojte varnou desku od sí‐
ťového napájení. Požádejte
kvalifikovaného elektrikáře,
aby instalaci zkontroloval.
Rozsvítí se
Druhá fáze napájení chybí.
Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena do
elektrické sítě. Vyjměte po‐
jistku, vyčkejte jednu minutu
a pojistku znovu zasuňte.
.
Když nenaleznete řešení...
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní
středisko. Uveďte údaje z typového štítku.
Uveďte rovněž kód ze tří číslic a písmen
pro sklokeramiku (je v rohu varné desky) a
chybové hlášení, které se zobrazuje.
Ujistěte se, že jste varnou desku používali
správným způsobem. Pokud ne, budete
muset návštěvu technika z
autorizovaného servisu nebo prodejce
zaplatit, i když je spotřebič ještě v záruce.
Informace o servisním středisku a
záručních podmínkách jsou uvedeny v
záruční příručce.
16 Progress
Štítky dodávané v sáčku s
příslušenstvím
Nalepte samolepicí štítky následujícím
způsobem:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Nalepte jej na záruční list a odešlete
tuto část (je-li to možné).
B. Nalepte jej na záruční list a uchovejte
si tuto část (je-li to možné).
C. Nalepte jej na návod k použití.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje varných zón
Varná zóna
Nominální výkon (maximální te‐
pelný výkon) [W]
Průměr varné zóny [mm]
Uprostřed
vpředu
1200
145
Uprostřed vzadu
700 / 1700
120 / 180
Pro dosažení nejlepších výsledků vaření
používejte nádoby, které nejsou větší než
průměr varné zóny.
Progress 17
ENERGETICKÁ ÚČINNOST
Produktové informace dle směrnice EU 66/2014 platí pouze trh v
rámci EU
Označení modelu
PAS3000E
Typ varné desky
Vestavná varná
deska
Počet varných zón
2
Technologie ohřevu
Sálavá plotýnka
Průměr kruhových varných
zón (Ø)
Uprostřed vpředu
Uprostřed vzadu
14,5 cm
18,0 cm
Spotřeba energie varných
zón (EC electric cooking)
Uprostřed vpředu
Uprostřed vzadu
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Spotřeba energie varné
desky (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 2: Varné
desky - metody pro měření výkonu
Úspora energie
Během každodenního pečení můžete
ušetřit energii, budete-li se řídit níže
uvedenými radami.
• Při ohřevu vody používejte pouze
takové množství, které potřebujete.
• Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby
pokličkami.
189,8 Wh/kg
• Před zapnutím varné zóny na ni
položte varnou nádobu.
• Dno varné nádoby by mělo být stejné
velikosti jako varná zóna.
• Na menší varné zóny postavte menší
varné nádoby.
• Postavte nádobu přímo na střed varné
zóny.
• Využijte zbytkové teplo k udržování
teploty jídle nebo k jeho rozpouštění.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
18 Progress
SISUKORD
Ohutusinfo
Ohutusjuhised
Paigaldamine
Toote kirjeldus
Igapäevane kasutamine
18
20
22
24
26
Vihjeid ja näpunäiteid
Puhastus ja hooldus
Veaotsing
Tehnilised andmed
Energiatõhusus
28
29
29
32
32
Jäetakse õigus teha muutusi.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev
juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust
vigastuste või varalise kahju eest, mis on tingitud
paigaldusnõuete eiramisest või väärast kasutusest. Hoidke
kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda
vajadusel vaadata.
Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta inimesed
võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve olemasolul ja
juhul, kui neid on õpetatud seadet turvaliselt kasutama
ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid
ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise
puudega isikud tuleks hoida eemal, kui neil ei saa pidevalt
silma peal hoida.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui
täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja
kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui see
töötab või jahtub. Kasutamisel võivad ahju osad minna
kuumaks.
Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see
sisse lülitada.
Progress 19
•
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Üldine ohutus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad lähevad
kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et te
kütteelemente ei puutuks.
HOIATUS! Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli, ärge
jätke toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua tulekahju.
Ärge KUNAGI üritage kustutada tuld veega, vaid lülitage
seade välja ja katke leek näiteks kaane või
tulekustutustekiga.
ETTEVAATUST! Seadet ei tohi kasutada välise
lülitusseadme kaudu (nt taimer) ega ühendada vooluvõrku,
mis regulaarselt sisse ja välja lülitub.
ETTEVAATUST! Valmival toidul tuleb silm peal hoida.
Lühiajalise toiduvalmistamise puhul ei tohi pliidi juurest
lahkuda.
HOIATUS! Tuleoht! Ärge hoidke pliidiplaatidel mingeid
esemeid.
Metallesemeid, nagu nuge, kahvleid, lusikaid ega
potikaasi, ei tohiks pliidipinnale panna, sest need võivad
kuumeneda.
Ärge kasutage seadet enne, kui see on köögimööblisse
sisse ehitatud.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud, lülitage
seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Juhul, kui seade
on vooluvõrku ühendatud harukarbi abil, lülitage seade
elektrivõrgust välja pealüliti kaudu. Mõlemal juhul võtke
ühendust teeninduskeskusega.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes välja
vahetada tootja, volitatud hooldekeskuse või lihtsalt
kvalifitseeritud isiku poolt.
HOIATUS! Kasutage ainult selliseid pliidi kaitsevõresid,
mis on seadme tootja poolt valmistatud või tootja poolt
heaks kiidetud ja kasutusjuhendis loetletud, või seadmega
20 Progress
kaasasolevaid pliidi kaitsevõresid. Ebasobiva kaitsevõre
kasutamine võib kaasa tuua õnnetuse.
OHUTUSJUHISED
Paigaldamine
HOIATUS! Seadet tohib
paigaldada ainult
kvalifitseeritud tehnik.
HOIATUS! Seadme
vigastamise või kahjustamise
oht!
• Eemaldage kõik pakkematerjalid.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
• Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
• Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
• Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
• Kaitske lõikepindu niiskuskahjustuste
eest sobiva tihendi abil.
• Kaitske seadme põhja auru ja niiskuse
eest.
• Ärge paigutage seadet ukse kõrvale
ega akna alla. Vastasel korral võivad
tulised anumad ukse või akna avamisel
seadme pealt maha kukkuda.
• Kui paigaldate seadme sahtlite kohale,
siis jälgige, et seadme põhja ja ülemise
sahtli vahele jääks piisavalt ruumi
õhuringluse jaoks.
• Seadme põhi võib minna kuumaks.
Seadme alla tuleb kindlasti paigaldada
vineerist, tööpinna- või muust
mittesüttivast materjalist eraldusplaat,
et takistada juurdepääsu seadme
alaosale.
• Eralduspaneel peab pliidi alla jääva ala
täielikult katma.
Elektriühendus
HOIATUS! Tulekahju- ja
elektrilöögioht!
• Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
• Seade peab olema maandatud.
• Enne mis tahes toimingute läbiviimist
veenduge, et seade on vooluvõrgust
eemaldatud.
• Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
• Veenduge, et seade on õigesti
paigaldatud. Lahtiste või valede
toitejuhtmete või -pistikute kasutamisel
võib kontakt minna tuliseks.
• Kasutage õiget elektrijuhet.
• Vältige elektrijuhtmete sassiminekut.
• Veenduge, et paigaldatud on
koormuskaitse.
• Paigaldage juhtmetele kaabliklambrid.
• Veenduge, et toitejuhe või -pistik ei
puutuks vastu kuuma seadet või
toidunõusid, kui te seadme
lähedalasuvasse pistikupesasse
ühendate.
• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
• Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Vigastatud
toitejuhtme vahetamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
• Isoleeritud ja isoleerimata osad peavad
olema kinnitatud nii, et neid ei saaks
eemaldada ilma tööriistadeta.
• Ühendage toitepistik seinakontakti alles
pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist säilib
juurdepääs toitepistikule.
• Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
• Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge
tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni
pistikust.
• Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
Progress 21
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
• Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
Kasutamine
HOIATUS! Vigastuse, põletuse
või elektrilöögioht!
• Enne esimest kasutamist eemaldage
kogu pakend, sildid ja kaitsekile (kui
see on olemas).
• See seade on ette nähtud ainult
koduseks kasutamiseks.
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
• Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
• Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.
• Lülitage keeduväli pärast kasutamist
alati asendisse "väljas".
• Ärge pange söögiriistu või potikaasi
keeduväljadele. Need võivad minna
kuumaks.
• Ärge kasutage seadet märgade kätega
või juhul, kui seade on kontaktis veega.
• Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
• Kui seadme pinda peaks tekkima mõra,
tuleb seade kohe vooluvõrgust
eemaldada. Elektrilöögioht!
• Kui panete toiduained kuuma õlisse,
võib see hakata pritsima.
HOIATUS! Plahvatuse või
tulekahju oht!
• Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid
eraldada süttivaid aure. Kui kasutate
toiduvalmistamisel õli või rasvu, hoidke
need eemal lahtisest leegist või
kuumadest esemetest.
• Väga kuumast õlist eralduvad aurud
võivad iseeneslikult süttida.
• Kasutatud õli, milles võib leiduda
toidujääke, võib süttida madalamal
temperatuuril kui kasutamata õli.
• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega
määrdunud esemeid seadmesse, selle
lähedusse või peale.
HOIATUS! Seadme
vigastamise või kahjustamise
oht!
• Ärge pange tuliseid nõusid
juhtpaneelile.
• Ärge pange pange kuuma nõukaant
pliidi klaaspinnale.
• Ärge laske keedunõudel kuivaks
keeda.
• Olge ettevaatlik ega laske nõudel ega
muudel esemetel seadmele kukkuda.
Pliidi pind võib puruneda.
• Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade
nõudega või ilma nõudeta.
• Ärge asetage seadmele
alumiiniumfooliumit.
• Malmist, alumiiniumist või katkise
põhjaga nõud võivad klaas- või
klaaskeraamilist pinda kriimustada. Kui
teil on vaja nõusid pliidil liigutada,
tõstke need alati üles.
• See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks, seda
kasutada ei tohi.
Puhastus ja hooldus
• Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
• Lülitage seade välja ja laske sel enne
puhastamist maha jahtuda.
• Enne hooldustöid eemaldage seade
elektrivõrgust.
• Ärge kasutage seadme puhastamiseks
vee- või aurupihustit.
• Puhastage seadet pehme niiske lapiga.
Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid
tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
Hooldus
• Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
• Kasutage ainult originaalvaruosi.
22 Progress
Jäätmekäitlus
HOIATUS! Lämbumis- või
vigastusoht!
• Eemaldage seade vooluvõrgust.
• Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
• Seadme õige kõrvaldamise kohta saate
täpsemaid juhiseid kohalikust
omavalitsusest.
PAIGALDAMINE
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Enne paigaldamist
Enne pliidi paigaldamist kirjutage üles
alltoodud andmed, mis on ära toodud
andmesildil. Andmesilt asub seadme
korpuse põhjal.
Mudel .......................................
Tootenumber
(PNC) ........................................
Seerianumber ............
Integreeritud pliidid
Integreeritud pliiti võib kasutada alles
pärast seda, kui see on paigutatud
sobivasse standardile vastavasse
sisseehitatud mööblisse ja tööpinda.
Ühenduskaabel
• Selle seadme juurde kuulub ka
ühenduskaabel.
• Kahjustatud toitekaabli asendamiseks
kasutage järgmist (või kõrgemat)
kaablitüüpi: H05V2V2-F T min 90°C.
Pöörduge lähimasse
teeninduskeskusse.
Tihendi kinnitamine
1. Puhastage tööpind väljalõigatud osa
ümbert.
2. Kinnitage pliidi alumise serva küljes
olev tihendiriba klaaskeraamilise pinna
välimise serva ümber. Ärge tihendit
venitage. Veenduge, et tihendiriba
otsad jääksid pliidi ühe külgserva
keskele.
3. Tihendiriba lõikamisel lisage paar
millimeetrit varupikkust.
4. Tõmmake tihendiriba otsad kokku.
Progress 23
Paigaldamine
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
24 Progress
Enam kui ühe pliidiplaadi
paigaldamine
min. 650 mm
Kui samasse väljalõigatud avasse
üksteise kõrvale soovitakse paigutada
mitu 30 cm pliidiplaati, võib volitatud
teeninduskeskusest hankida külgtoendiga
paigalduskomplekti ja täiendavad tihendid.
Komplektiga on kaasas ka spetsiaalsed
paigaldusjuhised.
490+02 mm
40-50 mm
55 mm
30 mm
270+02 mm
TOOTE KIRJELDUS
Pliidipinna skeem
1 Keeduväli
2 Juhtpaneel
120/180
mm
1
1
145 mm
2
Juhtpaneeli skeem
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Kasutage seadmega töötamiseks sensorvälju. Ekraanid, indikaatorid ja helid annavad
teada, millised funktsioonid on sees.
Progress 25
Sen‐
sor‐
väli
Funktsioon
Märkus
1
SISSE/VÄLJA
Pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamiseks.
2
Lukk / Lapselukk
Juhtpaneeli lukustamiseks/avamiseks.
3
STOP+GO
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
4
-
Välimise ringi sisse- ja väljalülitamiseks.
-
Soojusastme näit
Soojusastme näitamiseks.
-
Keeduväljade taimerindi‐
kaatorid
Näitab, millise välja jaoks aeg on määratud.
-
Taimerinäidik
Aja näitamiseks minutites.
-
Keeduvälja valimiseks.
/
-
Aja pikendamiseks või lühendamiseks.
/
-
Soojusastme määramiseks.
5
6
7
8
9
10
Soojusastme näit
Ekraan
Kirjeldus
Keeduväli on välja lülitatud.
Keeduväli on sisse lülitatud.
-
STOP+GO on sees.
+ number
Tegemist on rikkega.
Keeduväli on ikka veel tuline (jääkkuumus).
Lukk / Lapselukk on sees.
Automaatne väljalülitus on sees.
Jääkkuumuse indikaator
HOIATUS!
Jääkkuumusega
kaasneb põletusoht!
Jääkkuumuse indikaatorid annavad
ülevaate kasutatavate keeduväljade
jääkkuumusest. Süttida võivad ka
külgnevate keeduväljade indikaatorid,
isegi juhul, kui te neid parajasti ei kasuta.
26 Progress
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Sisse- ja väljalülitamine
Pliidi sisse- või väljalülitamiseks
puudutage 1 sekundi vältel .
Automaatne väljalülitus
Funktsioon seiskab pliidi automaatselt,
kui:
• kõik keedualad on välja lülitatud,
• pärast pliidi käivitamist ei määrata
soojusastet,
• kui juhtpaneelile on midagi maha läinud
või asetatud (nõu, lapp vms) ja seda
pole sealt 10 sekundi jooksul
eemaldatud. Kõlab helisignaal ja pliit
lülitub välja. Eemaldage objekt või
puhastage juhtpaneel.
• te pole keeduala välja lülitanud või
soojusastet muutnud. Mõne aja
ja pliit lülitub välja.
möödudes süttib
Soojusastme ja pliidi väljalülitusaja
vaheline seos:
Soojusaste
,1-2
Pliit lülitub välja
pärast
6 tundi
3-4
5 tundi
5
4 tundi
6-9
1,5 tundi
Soojusaste
Soojusastme suurendamiseks puudutage
. Soojusastme vähendamiseks
puudutage . Keeduvälja
väljalülitamiseks puudutage samaaegselt
ja .
Välimiste ringide sisse- ja
väljalülitamine
Soojeneva pinna suurust saab kohandada
vastavalt keedunõu mõõtmetele.
Kasutage sensorvälja:
Välimise ringi sisselülitamiseks:
puudutage sensorvälja. Süttib indikaator.
Välimise ringi väljalülitamiseks:
puudutage sensorvälja, kuni indikaator
kustub.
Taimer
Pöördloenduse taimer
Valige see funktsioon, et määrata, kui
kaua keeduväli sellel kasutuskorral töötab.
Kõigepealt valige keeduvälja soojusaste,
seejärel funktsioon.
Keeduvälja valimine: puudutage järjest
, kuni süttib vajaliku keeduvälja
indikaator.
Funktsiooni sisselülitamiseks või aja
muutmiseks: puudutage taimeri nuppu
või
et valida aeg (00-99 minutit). Kui
keeduvälja indikaator hakkab aeglaselt
vilkuma, toimub aja pöördloendus.
Järelejäänud aja kontrollimiseks: valige
keeduväli, kasutades . Keeduvälja
indikaator hakkab kiiresti vilkuma. Ekraanil
kuvatakse järelejäänud aeg.
Funktsiooni väljalülitamiseks: valige
keeduväli
abil ja puudutage .
Järelejäänud aeg loetakse maha kuni
näiduni 00. Keeduvälja indikaator kustub.
Kui aeg jõuab lõpule, kostab
helisignaal ja 00 vilgub.
Keeduväli lülitub välja.
Heli peatamine: puudutage
.
Minutilugeja
Seda funktsiooni saate kasutada kui
Minutilugeja, kui pliit on sisse lülitatud ja
Progress 27
keeduväljad ei tööta. Soojusastme
ekraanil kuvatakse .
Funktsiooni sisselülitamiseks:
puudutage . Aja valimiseks vajutage
taimeri nuppu
või . Kui aeg jõuab
lõpule, kostab helisignaal ja 00 vilgub.
Heli peatamine: puudutage
.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
puudutage
ja seejärel . Järelejäänud
aega loetakse tagasi näiduni 00.
See funktsioon ei mõjuta
keeduväljade tööd.
STOP+GO
Funktsiooniga lülitatakse kõik kasutatavad
keedualad madalaimale soojusastmele.
Kui funktsioon töötab, ei saa soojusastet
muuta.
Funktsioon ei peata taimerifunktsioone.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
süttib.
puudutage .
Funktsiooni väljalülitamiseks:
puudutage . Süttib viimati kasutatud
soojusaste.
Lukk
Keeduväljade kasutamise ajal saate
juhtpaneeli lukustada. See hoiab ära
soojusastme kogemata muutmise.
Valige kõigepealt soojusaste.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
puudutage .
süttib 4
sekundiks.Taimer jääb sisselülitatuks.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
puudutage . Süttib viimati kasutatud
soojusaste.
Pliidi väljalülitamisel lülitub
välja ka see funktsioon.
Lapselukk
See funktsioon hoiab ära pliidi juhusliku
sisselülitamise.
Funktsiooni sisselülitamiseks: käivitage
pliit
abil. Ärge valige soojusastet.
Puudutage
4 sekundit.
süttib.
abil.
Lülitage pliit välja
Funktsiooni väljalülitamiseks: käivitage
pliit
abil. Ärge valige soojusastet.
4 sekundit.
süttib.
Puudutage
Lülitage pliit välja
abil.
Funktsiooni ignoreerimiseks ühe
toiduvalmistamise ajaks: lülitage pliit
abil.
süttib. Puudutage
4
sisse
sekundi vältel. Valige soojusaste 10
sekundi jooksul. Pliiti saab nüüd
kasutada. Kui lülitate pliidi välja
abil, on
funktsioon jälle sees.
OffSound Control (helide sisseja väljalülitamine)
Lülitage pliit välja. Puudutage
3
sekundi vältel. Ekraan süttib ja kustub.
või
Puudutage 3 sekundit .
süttib.Puudutage eesmise vasakpoolse
välja nuppu , et valida üks järgnevatest:
•
– helid on väljas
•
– helid on sees
Valiku kinnitamiseks oodake, kuni pliit
automaatselt välja lülitub.
Kui funktsioon on seatud valikule ,
kuulete helisid ainult järgmistel juhtudel:
• puudutades
• Minutilugeja jõuab lõpule
• Pöördloenduse taimer jõuab lõpule
• kui juhtpaneelile midagi asetatakse.
28 Progress
VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Terasemail- või
alumiiniumnõud või
vaskpõhjaga nõud võivad jätta
klaaskeraamilisele pinnale
plekke.
Nõud
Keedunõu põhi peaks olema
võimalikult paks ja tasane.
Enne nõu asetamist pliidile
kontrollige, kas selle põhi on
kuiv ja puhas.
Soojusaste
Näiteid pliidi kasutamisest
Tabelis toodud andmed on
ainult orientiirid.
Kasutamine:
Aeg
(min.)
Näpunäited
Valmistatud toidu soojashoid‐
miseks.
vasta‐
valt
vaja‐
dusele
Pange nõule kaas peale.
1-2
Hollandi kaste, sulatamine: või,
šokolaad, želatiin.
5 - 25
Aeg-ajalt segage.
1-2
Kalgendamine: kohevad omle‐
tid, küpsetatud munad.
10 40
Valmistage kaane all.
2-3
Riisi ja piimatoitude keetmine
vaiksel tulel, valmistoidu soo‐
jendamine.
25 50
Vedeliku kogus peab olema
riisi kogusest vähemalt kaks
korda suurem, piimatoite tuleb
poole valmistamise järel sega‐
da.
3-4
Köögiviljade, kala ja liha auru‐
tamine.
20 45
Lisage paar supilusikatäit ve‐
delikku.
4-5
Kartulite aurutamine.
20 60
Kasutage maks. ¼ l vett 750 g
kartulite kohta.
4-5
Suuremate toidukoguste, hau‐
tiste ja suppide valmistamine.
60 150
Kuni 3 l vedelikku ning kompo‐
nendid.
6-7
Kergelt praadimine: eskalopid,
vasikalihast cordon bleu, kar‐
bonaad, kotletid, vorstid, maks,
keedutainas, munad, pannkoo‐
gid, sõõrikud.
vasta‐
valt
vaja‐
dusele
Pöörake poole aja möödudes.
7-8
Tugev praadimine, praetud
kartulid, ribiliha, praetükid.
5 - 15
Pöörake poole aja möödudes.
9
Vee ja pasta keetmine, liha pruunistamine (guljašš, pajapraad), friikartulite
valmistamine.
-1
Progress 29
PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Üldine teave
• Puhastage pliit pärast igakordset
kasutamist.
• Kasutage alati puhta põhjaga nõusid.
• Kriimustused või tumedad plekid pinnal
ei mõjuta pliidi tööd.
• Kasutage pliidi pinna jaoks sobivat
puhastusvahendit.
• Kasutage spetsiaalset klaasikaabitsat.
Pliidi puhastamine
• Eemaldage kohe: sulav plast,
plastkile, suhkur ja suhkrut sisaldavad
plekid, vastasel korral võib
kinnikõrbenud mustus pliiti kahjustada.
Püüdke vältida toidu pinnale kõrbemist.
Asetage spetsiaalne kaabits õige nurga
all klaaspinnale ja liigutage selle tera
pliidi pinnal.
• Eemaldage, kui pliit on piisavalt
jahtunud: katlakiviplekid, veeplekid,
rasvaplekid, läikivad metalsed plekid.
Puhastage pliiti niiske lapi ja
mitteabrasiivse pesuainega. Pärast
puhastamist kuivatage pliiti pehme
lapiga.
• Metalse läikega pleki eemaldamine:
kasutage vee ja äädika lahust ja
puhastage selles niisutatud lapiga
pliidipinda.
VEAOTSING
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Pliiti ei saa käivitada või ka‐
sutada.
Pliit ei ole elektrivõrku ühen‐
datud või ei ole ühendus
korralik.
Kontrollige, kas pliit on õi‐
gesti elektrivõrku ühenda‐
tud. Vaadake ühendusjoo‐
nist.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrikuga.
Te ei vali soojusastet 10 se‐
kundi jooksul.
Käivitage pliit uuesti ja mää‐
rake vähemalt 10 sekundi
jooksul soojusaste.
Puudutasite korraga 2 või
enamat sensorvälja.
Puudutage ainult üht sen‐
sorvälja.
STOP+GO on sees.
Vt "Igapäevane kasutami‐
ne".
30 Progress
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Juhtpaneelil on vett või on
juhtpaneel kaetud rasva‐
pritsmetega.
Pühkige juhtpaneel puhtaks.
Kõlab helisignaal ja pliit lüli‐
tub välja.
Helisignaal kõlab, kui pliit
välja lülitatakse.
Katsite kinni ühe või mitu
sensorvälja.
Vaadake, et sensorväljad
oleksid vabad.
Pliit lülitub välja.
Olete asetanud midagi sen‐
Eemaldage objekt sensor‐
väljalt.
sorväljale
Jääkkuumuse indikaator ei
lülitu sisse.
.
Väli ei ole kuum, sest see
töötas vaid lühikest aega või
on sensor kahjustunud.
Välimist ringi ei saa sisse lü‐
litada.
Mitmikalal on tume
piirkond.
Kui keeduväli on piisavalt
kaua töötanud, et olla kuum,
pöörduge teeninduskeskus‐
se.
Kõigepealt lülitage sisemine
ring sisse, muutes soojusas‐
tet.
Mitmikalal esinev tume piir‐
kond on normaalne.
Sensorväljad muutuvad kuu‐
maks.
Keedunõu on liialt suur või
asub sensorväljale liiga lä‐
hedal.
Asetage suuremad anumad
tagumistele väljadele.
Kui puudutate paneeli sen‐
sorvälju, puudub heli.
Helid on välja lülitatud.
Lülitage heli sisse. Vt "Iga‐
päevane kasutamine".
Süttib
.
Automaatne väljalülitus on
sees.
Lülitage pliit välja ja käivita‐
ge uuesti.
Süttib
.
Lapselukk või Lukk on sees.
Vt "Igapäevane kasutami‐
ne".
Seadmel ilmes tõrge.
Lülitage pliit välja ja käivita‐
ge uuesti 30 sekundi möö‐
Süttivad
ja number.
dudes. Kui
süttib uuesti,
eemaldage pliit vooluvõr‐
gust. Lülitage pliit vooluvõr‐
ku tagasi 30 sekundi pärast.
Kui probleem ilmneb uuesti,
pöörduge hoolduskeskusse.
Võite kuulda pidevat piiksu‐
heli.
Elektriühendus on vale.
Eemaldage pliit vooluvõr‐
gust. Laske kvalifitseeritud
elektrikul ühendused üle
kontrollida.
Progress 31
Probleem
Süttib
.
Võimalik põhjus
Lahendus
Toitevarustuse teine faas
puudub.
Kontrollige, kas pliit on õi‐
gesti elektrivõrku ühenda‐
tud. Keerake korgid välja,
oodake üks minut ja lülitage
siis uuesti sisse.
Kui lahendust ei leidu...
kasutatud, ei tarvitse teeninduse tehniku
või edasimüüja töö isegi garantiiajal tasuta
olla. Teenindust ja garantiitingimusi
puudutavad juhised leiate
garantiibrošüürist.
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega. Andke teada
andmesildil olevad andmed. Esitage ka
kolmekohaline tähtedest koosnev
klaaskeraamika kood (selle leiate
klaasplaadi nurgast) ja kuvatud veateade.
Mõelge, kas olete pliiti kindlasti õigesti
kasutanud. Kui seadet on valesti
A
Tarvikute kotis olevad sildid
Kleepige iseliimuvad sildid nii, nagu
allpool näha:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Kleepige see garantiikaardile ja saatke
see osa ära (kui see on olemas).
B. Kleepige see garantiikaardile ja hoidke
see alles (kui see on olemas).
C. Kleepige see juhistebrošüürile.
32 Progress
TEHNILISED ANDMED
Keeduväljade tehnilised näitajad
Keeduväli
Nimivõimsus (maks. soojusaste)
[W]
Keeduala läbimõõt [mm]
Keskmine ees‐
mine
1200
145
Keskmine tagu‐
mine
700 / 1700
120 / 180
Parimate tulemuste saamiseks kasutage
nõusid, mille läbimõõt ei ole keeduvälja
läbimõõdust suurem.
ENERGIATÕHUSUS
Tooteteave vastavalt EU 66/2014 kehtib ainult EL-i turu jaoks
Mudeli tunnus
PAS3000E
Keeduplaadi tüüp
Integreeritud pliit
Keeduväljade arv
2
Kuumutamisviis
Kiirgekuumusalli‐
kas
Ringikujuliste keeduväljade
läbimõõt (Ø)
Keskmine eesmine
Keskmine tagumine
14,5 cm
18,0 cm
Keeduvälja energiatarbimi‐
ne (EC electric cooking)
Keskmine eesmine
Keskmine tagumine
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Pliidi energiatarbimine (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed - Osa 2: Pliidid Meetodid jõudluse mõõtmiseks
Energiasääst
Järgmisi nõuandeid järgides saate
igapäevaselt energiat kokku hoida.
• Vett kuumutades piirduge vajaliku
kogusega.
189,8 Wh/kg
• Võimalusel pange keedunõule alati
kaas peale.
• Enne keeduvälja sisselülitamist
asetage sellele keedunõu.
• Keedunõu põhi peaks olema
keeduväljaga samade mõõtmetega.
• Pange väiksem nõu väiksemale
keeduväljale.
• Pange nõu otse keeduvälja keskele.
• Toidu soojashoidmiseks või
sulatamiseks kasutage jääkkuumust.
Progress 33
JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed
ringlusse. Ärge visake sümboliga
tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
34 Progress
SATURS
Drošības informācija
Drošības norādījumi
Uzstādīšana
Izstrādājuma apraksts
Izmantošana ikdienā
34
36
38
40
42
Padomi un ieteikumi
Kopšana un tīrīšana
Problēmrisināšana
Tehniskie dati
Energoefektivitāte
44
45
45
48
48
Izmaiņu tiesības rezervētas.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu
izmantot nākotnē.
Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki
ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām,
vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas
uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu
un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar ļoti
plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja
vien tos nepārtraukti neuzrauga.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces
tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties
no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās daļas var
sakarst lietošanas laikā.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
Progress 35
Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem.
BRĪDINĀJUMS! gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem vai
eļļu bez pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
NEMĒĢINIET dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci un
apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai ugunsdrošības
segu.
UZMANĪBU! Ierīci nedrīkst barot caur ārējo komutācijas
ierīci, piemēram, taimeri, vai pievienot sistēmai, kas tiek
regulāri ieslēgta un izslēgta ar ar utilītprogrammu.
UZMANĪBU! Gatavošanas process jāuzrauga. Īss
gatavošanas process jāuzrauga nepārtraukti.
BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: Neturiet priekšmetus
uz plīts virsmām.
Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus,
piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var
sakarst.
Nelietojiet ierīci pirms tās iebūvēšanas.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Ja stikla keramikas virsma/stikla virsma ir saplaisājusi,
izslēdziet ierīci un atslēdziet to no elektriskās strāvas
avota. Gadījumā, ja ierīce ir pievienota strāvas avotam
tieši, izmantojot savienojuma kārbu, noņemiet drošinātāju,
lai atvienotu ierīci no strāvas avota. Abos gadījumos
sazinieties ar Pilnvarotu servisa centru.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam, pilnvarotam
servisa pārstāvim vai kvalificētam speciālistam.
BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai ierīces ražotāja ieteiktās
vai ierīces lietošanas instrukcijā norādītās plīts vadīklas vai
plīts vadīklas, kas iestrādātas ierīcē. Nepiemērotu plīts
vadīklu lietošana var izraisīt negadījumus.
36 Progress
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS! Ierīci drīkst
uzstādīt tikai kvalificēta
persona.
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainojumu vai ierīces
bojājumu risks.
• Noņemiet visu iesaiņojumu.
• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
• Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
• Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
• Apstrādājiet nozāģētās virsmas ar
hermetizējošu līdzekli, lai nepieļautu
piebriešanu mitruma ietekmē.
• Aizsargājiet ierīces apakšu no tvaika un
mitruma.
• Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai
zem logiem. Tas jāievēro, lai, atverot
durvis vai logu, nenokristu ēdiena
gatavošanas trauki.
• Ja zem ierīces atrodas atvilktnes,
pārliecinieties, ka starp ierīces apakšu
un augšējo ierīci tiek nodrošināta
pietiekama gaisa cirkulācija.
• Ierīces apakšdaļa var būt karsta.
Pārliecinieties, lai tiktu uzstādīts
atdalošais panelis, kas ir izgatavots no
saplākšņa, virtuves karkasa materiāla
vai citu neuzliesmojošu materiāla
saskaņā ar iekārtu, lai nepieļautu
piekļuvi apakšā.
• Atdalošajam panelim ir pilnībā jānosedz
zona zem plīts virsmas.
Elektrības padeves pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS! Var izraisīt
ugunsgrēku un elektrošoku.
• Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
• Ierīcei jābūt iezemētai.
• Pirms jebkādu darbību veikšanas
pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no
strāvas padeves.
• Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
• Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi
uzstādīta. Vaļīgs vai neatbilstošs
strāvas vads vai kontaktdakša (ja tāda
ir) var izraisīt kontakta pārkaršanu.
• Izmantojiet atbilstošu strāvas kabeli.
• Nepieļaujiet elektrības vadu
samezglošanos.
• Pārliecinieties, lai tiktu uzstādīta
aizsardzība pret elektrošoku.
• Izmantojiet vada atslogotāju.
• Pieslēdzot ierīci rozetei, pārliecinieties,
ka elektrības vads vai kontaktdakša (ja
tāda ir) nepieskaras ierīces karstajām
daļām vai ēdiena gatavošanas
traukiem.
• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai
pagarinātājus.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktdakšu (ja tāda ir) un strāvas
vadu. Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu bojātu
strāvas kabeli.
• Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina tā,
lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
• Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
• Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot
aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz
kontaktspraudņa.
• Automātslēdži, drošinātāji (no
turētājiem izskrūvējami drošinātāji),
zemējuma noplūdes automātslēdži un
savienotāji.
• Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei,
kas ļauj atvienot ierīci no visiem
Progress 37
elektrotīkla poliem. Izolācijas ierīcē
atstarpei starp kontaktiem jābūt vismaz
3 mm.
Pielietojums
BRĪDINĀJUMS! Savainojumu,
apdegumu vai elektrošoka
risks.
• Pirms pirmās ieslēgšanas noņemiet
iepakojuma, marķējuma un
aizsardzības plēves (ja tādas ir).
• Šī ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai
mājās.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
• Pēc katras izmantošanas reizes,
iestatiet gatavošanas zonu stāvoklī "
Izslēgts".
• Nenovietojiet galda piederumus un
katlu vākus uz gatavošanas zonām. Tie
var sakarst.
• Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
• Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
• Ja ierīces virsma ir ieplaisājusi,
nekavējoties atvienojiet ierīci no
elektrotīkla. Tas jādara, lai novērstu
elektrošoku.
• Kad ievietojat ēdienu karstā eļļā, tā var
šļakstēt.
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
ugunsgrēka vai sprādziena
risks.
• Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt
uzliesmojošu tvaiku. Gatavojot ar
taukvielām un eļļu, netuviniet tām
atklātu liesmu vai sakarsētus
priekšmetus.
• Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var
izraisīt spontānu aizdegšanos.
• Izlietota eļļa, kas satur ēdiena atliekas,
var izraisīt ugunsgrēku pie zemākas
temperatūras nekā eļļa, kas tiek lietota
pirmo reizi.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā
vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas
vai ar viegli uzliesmojošām vielām
piesūcinātus priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS! Pastāv ierīces
bojājumu risks.
• Nenovietojiet karstus ēdiena
gatavošanas traukus uz vadības
paneļa.
• Nedrīkst novietot karstu pannas vāku
uz plīts stikla virsmas.
• Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet
ēdiena gatavošanas traukiem izvārīties
tukšiem.
• Gādājiet, lai uz ierīces neuzkristu
nekādi priekšmeti un ēdiena
gatavošanas trauki. Tā var sabojāt
virsmu.
• Neieslēdziet gatavošanas zonas, ja uz
tām novietots tukšs ēdiena
gatavošanas trauks, vai bez ēdiena
gatavošanas trauka.
• Nenovietojiet uz ierīces alumīnija foliju.
• Ēdiena gatavošanas trauki, kas
izgatavoti no čuguna vai alumīnija
lējuma, vai kuru apakša ir bojāta, var
saskrāpēt stiklu / stikla keramiku.
Pārvietojot šādus priekšmetus pa plīts
virsmu, vienmēr paceliet tos.
• Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
Apkope un tīrīšana
• Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla sabojāšanos.
• Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to un
ļaujiet tai atdzist.
• Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms
apkopes veikšanas.
• Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un
neizsmidziniet ūdeni.
• Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
38 Progress
Servisa izvēlne
• Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
• Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
• Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai
noskaidrotu, kā pareizi utilizēt ierīci.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainošanās vai
nosmakšanas risks.
UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Pirms uzstādīšanas
Pirms plīts uzstādīšanas pierakstiet zemāk
informāciju, kas norādīta uz datu
plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte
atrodas plīts apakšā.
Modelis .......................................
Izstrādājuma
nr. .........................................
Sērijas numurs ...........................
Iebūvējamas plītis
Lietojiet iebūvējamās plītis tikai pēc tam,
kad tās ir pareizi iebūvētas virtuves
mēbelēs un darba virsmās atbilstoši spēkā
esošiem standartiem.
Savienojuma kabelis
• Plīts ir aprīkota ar strāvas kabeli.
• Lai nomainītu bojātu strāvas kabeli,
izmantojiet šādu (vai jaunāku) strāvas
kabeļa tipu: H05V2V2-F T min. 90 °C.
Sazinieties ar vietējo apkopes centru.
Blīves uzstādīšana
1. Notīriet darba virsmu gar izgriezto
zonu.
2. Uzlieciet pievienoto blīvējuma loksni
gar plīts apakšējo malu tā, lai tā
virzītos gar stikla keramikas ārējo
malu. Turklāt bez stiepšanas.
Pārliecinieties, ka blīvējuma loksnes
gali atrodas plīts vienas puses vidū.
3. Griežot blīvējuma loksni, nogrieziet par
dažiem mm vairāk.
4. Sabīdiet abus blīvējuma loksnes galus
kopā.
Progress 39
Montāža
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
40 Progress
Vairāku plīts virsmu
uzstādīšana
min. 650 mm
Ja vienā izgriezumā jāuzstāda vairākas 30
cm plīts virsmas, pilnvarotajos apkopes
centros ir pieejams montāžas komplekts,
kurā ir stiprinājuma skava un papildu
blīvējums. Komplekta iesaiņojumā ir arī
attiecīgās uzstādīšanas instrukcijas.
490+02 mm
40-50 mm
55 mm
30 mm
270+02 mm
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
Plīts virsmas shēma
1 Gatavošanas zona
2 Vadības panelis
120/180
mm
1
1
145 mm
2
Vadības paneļa izkārtojums
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Ierīces vadībai izmantojiet sensora laukus. Displeji, indikatori un skaņas signāli norāda
uz aktivizētām funkcijām.
Progress 41
Sen‐
sora
lauk
s
Funkcija
Komentāri
1
IESLĒGT/ IZSLĒGT
Lai aktivizētu vai deaktivizētu plīts virsmu.
2
Bloķēšana / Cepeškrāsns
bērnu drošības funkcija
Vadības paneļa bloķēšanai/atbloķēšanai.
3
STOP+GO
Funkcijas aktivizēšanai un deaktivizēšanai.
4
-
Ieslēdz un atslēdz ārējo riņķi.
-
Sildīšanas pakāpes dis‐
plejs
Rāda sildīšanas pakāpi.
-
Taimera indikatori gatavo‐
šanas zonām
Rāda, kurai zonai iestatīts laiks.
-
Taimera displejs
Rāda laiku minūtēs.
-
Lai izvēlētos gatavošanas zonu.
/
-
Paildzina vai saīsina laiku.
/
-
Iestata sildīšanas pakāpi.
5
6
7
8
9
10
Sildīšanas pakāpju rādījumi
Displejs
Apraksts
Gatavošanas zona ir izslēgta.
-
Gatavošanas zona darbojas.
STOP+GO darbojas.
+ cipars
Radusies kļūda.
Gatavošanas zona vēl ir karsta (atlikušais siltums).
Bloķēšana / Cepeškrāsns bērnu drošības funkcija darbojas.
Automātiskā izslēgšanās darbojas.
42 Progress
Atlikušā siltuma indikators
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv
risks gūt apdegumus atlikušā
siltuma dēļ.
Indikators parāda pašreiz izmantoto
gatavošanas zonu atlikušā siltuma pakāpi.
Indikators var iedegties arī blakus esošām
zonām, kaut tās tobrīd netiek izmantotas.
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Aktivizēšana un deaktivizēšana
Pieskarieties pie
vienu sekundi, lai
aktivizētu vai deaktivizētu plīti.
gatavošanas zonu, vienlaikus
pieskarieties
un
.
Ārējo riņķu aktivizēšana un
deaktivizēšana
Jūs varat pielāgot gatavošanas virsmu
ēdiena gatavošanas trauku izmēriem.
Automātiskā izslēgšanās
Lietojiet sensoru laukus:
Funkcija automātiski izslēgs ierīci, ja:
Lai aktivizētu ārējo riņķi:pieskarieties
sensora laukam. Iedegas indikators.
• visas gatavošanas zonas tiek izslēgtas;
• jūs neiestatījāt sildīšanas pakāpi pēc
plīts virsmas aktivizēšanas;
• jūs izlējāt vai nolikāt kaut ko uz vadības
paneļa ilgāk par 10 sekundēm (piem.,
pannu, dvieli utt.). Atskan skaņas
signāls un plīts virsma deaktivizējas.
Noņemiet priekšmetu vai notīriet
vadības paneli;
• gatavošanas zona netika izslēgta vai
netika mainīta sildīšanas pakāpe. Pēc
un plīts
kāda laika izgaismojas
izslēdzas.
Attiecība starp siltuma pakāpi un plīts
virsmas izslēgšanās laiku:
Karsēšanas pakā‐
pe
,1-2
Plīts virsma atslē‐
dzas pēc
6 stundām
3-4
5 stundām
5
4 stundām
6-9
1,5 stundām
Sildīšanas pakāpe
Pieskarieties pie
, lai palielinātu
sildīšanas pakāpi. Pieskarieties pie
, lai
samazinātu sildīšanas pakāpi. Lai izslēgtu
Lai deaktivizētu ārējo riņķi:Pieskarieties
sensora laukam, līdz indikators nodziest.
Taimeris
Laika atskaites taimeris
Lietojiet šo funkciju, lai iestatītu, cik ilgi
gatavošanas zonai jādarbojas vienā
gatavošanas reizē.
Vispirms iestatiet gatavošanas zonas
sildīšanas pakāpi, tad funkciju.
Lai iestatītu gatavošanas zonu: vairākas
reizes pieskarieties , līdz iedegas
vajadzīgās gatavošanas zonas indikators.
Funkcijas ieslēgšanai vai laika maiņai:
pieskarieties
vai , lai iestatītu laiku
(00 - 99 minūtes). Kad gatavošanas zonas
indikators sāks mirgot lēnāk, tiks aktivizēta
laika atpakaļskaitīšana.
Lai pārbaudītu atlikušo laiku: izvēlieties
gatavošanas zonu, izmantojot .
Gatavošanas zonas indikators sāk mirgot
ātri. Displejā būs redzams atlikušais laiks.
Lai izslēgtu funkciju: iestatiet
gatavošanas zonu, izmantojot
un
pieskarieties . Atlikušais laiks
Progress 43
atpakaļskaitās līdz 00. Gatavošanas
zonas indikators nodziest.
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties .
iedegas uz 4 sekundēm.Taimeris turpina
darboties.
Kad laiks beidzies, atskan
skaņas signāls un sāk mirgot
00. Gatavošanas zona tiek
izslēgta.
Lai izslēgtu skaņu: pieskarieties
Lai izslēgtu funkciju: pieskarieties .
Ieslēdzas iepriekšējā sildīšanas pakāpe.
Kad deaktivizējat plīti, jūs
deaktivizējat arī šo funkciju.
.
Laika atgādinājums
Šo funkciju var lietot kā Laika
atgādinājums, kad plīts ir ieslēgta un
gatavošanas zonas nestrādā. Sildīšanas
pakāpes displejā būs redzams .
Cepeškrāsns bērnu drošības
funkcija
Šī funkcija nepieļauj nejaušu plīts
ieslēgšanu un lietošanu.
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties .
vai , lai
Pieskarieties pie taimera
iestatītu laiku. Kad laiks beidzies, atskan
skaņas signāls un sāk mirgot 00.
Lai ieslēgtu funkciju: ieslēdziet plīti,
izmantojot . Neiestatiet sildīšanas
pakāpi. Pieskarieties
4 sekundes.
iedegas. Izslēdziet plīti, izmantojot .
Lai izslēgtu skaņu: pieskarieties
Lai izslēgtu funkciju: ieslēdziet plīti,
izmantojot . Neiestatiet sildīšanas
pakāpi. Pieskarieties
4 sekundes.
iedegas. Izslēdziet plīti, izmantojot .
.
Lai izslēgtu funkciju: pieskarieties
tad pieskarieties . Atlikušais laiks
samazinās līdz 00
un
Lai ignorētu funkciju tikai vienu reizi
vārīšanai laikā: aktivizējiet plīti ar .
iedegas. Piespiediet
4 sekundes.
Iestatiet sildīšanas pakāpi 10 sekunžu
laikā. Varat lietot plīti. Kad jūs
deaktivizējat plīti ar , funkcija atkal
darbojas.
Šī funkcija neietekmē
gatavošanas zonu darbību.
STOP+GO
Šī funkcija iestata zemāko sildīšanas
pakāpi visās ieslēgtajās gatavošanas
zonās.
Kad funkcija darbojas, sildīšanas pakāpi
mainīt nevar.
Funkcija neaptur taimera funkciju.
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties
iedegas.
.
Lai izslēgtu funkciju: pieskarieties .
Ieslēdzas iepriekšējā sildīšanas pakāpe.
Bloķēšana
Vadības paneli var nobloķēt, kamēr
darbojas gatavošanas zonas. Tas
novērsīs nejaušu sildīšanas pakāpes
maiņu.
Vispirms iestatiet sildīšanas pakāpi.
OffSound Control (Skaņas
signāla atslēgšana un
ieslēgšana)
Izslēdziet plīti. Piespiediet
3 sekundes.
Displejs ieslēdzas un izslēdzas.
uz 3 sekundēm. Ieslēdzas
Pieskarieties
vai . Piespiediet priekšējās kreisās
, lai izvēlētos kādu no šīm
zonas
iespējām:
•
- skaņas ir izslēgtas;
•
- skaņas ir ieslēgtas.
Lai apstiprinātu izvēli, nogaidiet, līdz plīts
automātiski izslēdzas.
44 Progress
Kad šī funkcija ir iestatīta
stāvoklī,
skaņas ir dzirdamas tikai tad, kad:
• jūs pieskaraties ;
• Laika atgādinājums nolaižas;
• Laika atskaites taimeris nolaižas;
• uz vadības paneļa tiek kaut kas uzlikts.
PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Ēdiena gatavošanas trauki,
kuru apakšējās daļas
izgatavotas no emaljēta
tērauda, alumīnija vai vara, var
izraisīt stikla keramikas krāsas
izmaiņas.
Ēdiena gatavošanas trauki
Ēdiena gatavošanas trauka
pamatnei vajadzētu būt pēc
iespējas biezākai un
plakanākai.
Pirms katlu novietošanas uz
plīts virsmas nodrošiniet, lai
katlu dibeni būtu tīrī un sausi.
Karsēšanas
pakāpe
Ēdienu gatavošanas piemēri
Tabulās minētā informācija ir
tikai informatīva.
Lietojums:
Laiks
(min.)
Ieteikumi
Uzturētu pagatavotos ēdienus
siltus.
pēc
nepie‐
cieša‐
mības
Uzlieciet vāku uz ēdiena gata‐
vošanas trauka.
1-2
Lai pagatavotu holandiešu
mērci, kausēt: sviestu, šokolā‐
di, želatīnu.
5 - 25
Laiku pa laikam samaisiet.
1-2
Iebiezināt: mīkstas omletes,
ceptas olas.
10 40
Gatavošanas laikā uzlieciet
vāku.
2-3
Vārīt rīsus un gatavot piena
ēdienus uz mazas uguns, uz‐
sildīt pusfabrikātus.
25 50
Šķidruma daudzumam jābūt
vismaz divreiz lielākam nekā
rīsu daudzumam, maisiet
ēdienus uz piena bāzes gata‐
vošanas laikā.
3-4
Tvaicēt dārzeņus, zivis, gaļu.
20 45
Pievienojiet dažas ēdamkaro‐
tes šķidruma.
4-5
Tvaicēt kartupeļus.
20 60
Lietojiet ne vairāk nekā ¼ l
ūdens uz 750 g kartupeļu.
4-5
Gatavotu lielu ēdienu daudz‐
umu, sautējumus un zupas.
60 150
Līdz 3 l šķidruma un sastāvda‐
ļas.
-1
Progress 45
Karsēšanas
pakāpe
Lietojums:
Laiks
(min.)
Ieteikumi
6-7
Nedaudz apcept: eskalopu, te‐
ļa gaļas, kotlešu, frikadeļu, cī‐
siņu, aknu, mērces, olu, pan‐
kūku, virtuļu cepšana.
pēc
nepie‐
cieša‐
mības
Cepšanas laikā apgrieziet.
7-8
Kārtīgi apceptu ēdienu, ceptu
filejas steikus, steikus.
5 - 15
Cepšanas laikā apgrieziet.
9
Vārīt ūdeni, vārīt makaronus, apbrūnināt gaļu (gulašu, sautētu cepeti), cept
kartupeļus frī eļļā.
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Vispārēja informācija
• Tīriet plīti pēc katras lietošanas reizes.
• Vienmēr izmantojiet ēdienu
gatavošanas traukus ar tīru apakšu.
• Skrāpējumi vai tumši traipi uz virsmas
neietekmē plīts darbību.
• Izmantojiet speciālu tīrīšanas līdzekli,
kas paredzēts plīts virsmām.
• Stikla tīrīšanai izmantojiet speciālu
skrāpi.
Plīts tīrīšana
• Noņemt nekavējoties: izkusušu
plastmasu, plastmasas plēvi, cukuru un
ēdienu, kura sastāvā ir cukurs, jo
pretējā gadījumā netīrumi var izraisīt
plīts bojājumus. Uzmanieties, lai negūtu
apdegumus. Izmantojiet īpašu skrāpi uz
stikla virsmas piemērotā leņķī un virziet
tā asmeni pāri virsmai.
• Noņemt, kad plīts ir pietiekami
atdzisusi: kaļķakmens un ūdens
traipus, taukvielu šļakstus un krāsu
izmaiņas uz spīdīgās metāliskās
virsmas. Tīriet plīti ar mitru drāniņu un
neabrazīvu mazgāšanas līdzekli. Pēc
tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar mīkstu
drānu.
• Spīdošu metāla daļu krāsas
zaudēšanas novēršana: izmantojiet
ūdens un etiķa šķīdumu un notīriet
stikla virsmu ar drānu.
PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Ko darīt, ja...
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Plīti nevar ieslēgt vai izslēgt.
Plīts nav pieslēgta elektrotī‐
klam vai nav pieslēgta parei‐
zi.
Pārbaudiet, vai plīts ir parei‐
zi pievienota strāvas pade‐
vei. Skatiet savienojuma dia‐
grammu.
46 Progress
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējumi ir saistīti
ar drošinātāju. Ja drošinā‐
tājs atkārtoti izdeg, sazinie‐
ties ar kvalificētu elektriķi.
Jūs neiestatāt sildīšanas pa‐
kāpi 10 sekunžu laikā.
Ieslēdziet plīti vēlreiz un 10
sekunžu laikā iestatiet sildī‐
šanas pakāpi.
Skarti 2 vai vairāki sensora
lauki vienlaicīgi.
Pieskarties tikai vienam sen‐
sora laukam.
STOP+GO darbojas.
Skatiet sadaļu „Izmantošana
ikdienā”.
Uz vadības paneļa nonācis
ūdens vai ir trekni traipi.
Noslaukiet vadības paneli.
Atskan skaņas signāls un
plīts virsma deaktivizējas.
Izslēdzot plīti, atskan skaņas
signāls.
Uz viena vai vairākiem sen‐
soru laukiem uzlikts kāds
priekšmets.
Noņemiet priekšmetu no
sensoru laukiem.
Plīts deaktivizējas.
Kaut kas ir uzlikts uz senso‐
Noņemiet priekšmetu no
sensora lauka.
ra lauka
Atlikušā siltuma indikators
neiedegas.
.
Zona nav karsta, jo darbojas
pavisam īsu laiku vai sen‐
sors ir bojāts.
Nevar ieslēgt ārējo riņķi.
Uz daudzdegļu zonas
ir tumša zona.
Ja zona ir darbojusies pietie‐
kami ilgi, lai būtu karsta, sa‐
zinieties ar pilnvarotu servi‐
sa centru.
Vispirms, aktivizējiet iekšējo
riņķi, mainot sildīšanas pa‐
kāpi.
Tas, ka uz daudzdegļu zo‐
nas ir tumša zona, ir normā‐
li.
Sensoru lauki sakarst.
Ēdiena gatavošanas trauki ir
par lielu vai arī novietoti pā‐
rāk tuvu vadības ierīcēm.
Ja nepieciešams, novietojiet
lielāka izmēra ēdiena gata‐
vošanas traukus uz aizmu‐
gurējām zonām, ja nepiecie‐
šams.
Pieskaroties vadības paneļa
sensora laukiem, nav ska‐
ņas signāla.
Skaņas signāli nav aktivizēti.
Aktivizējiet skaņas signālus.
Skatiet sadaļu „Izmantošana
ikdienā”.
Iedegas
Automātiskā izslēgšanās
darbojas.
Deaktivizējiet plīti un atkal
aktivizējiet to.
indikators.
Progress 47
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Iedegas
indikators.
Cepeškrāsns bērnu drošības
funkcija vai Bloķēšana dar‐
bojas.
Skatiet sadaļu „Izmantošana
ikdienā”.
Parādās
un skaitlis.
Plīts darbībā radies traucē‐
jums.
Izslēdziet plīts virsmu un at‐
kal aktivizējiet to pēc 30 se‐
kundēm. Ja
atkal parā‐
dās, atvienojiet plīti no strā‐
vas. Pēc 30 sekundēm atkal
pievienojiet plīts virsmu strā‐
vas padevei. Ja problēma
atkārtojas, sazinieties ar
pilnvaroto servisa centru.
Jūs dzirdāt nepārtrauktus
skaņas signālus.
Nepareizs elektrības pieslē‐
gums.
Atvienojiet plīti no strāvas.
Lūdziet kvalificētam elektri‐
ķim pārbaudīt pieslēgumu.
Iedegas
Nav elektroenerģijas otrās
fāzes.
Pārbaudiet, vai plīts ir parei‐
zi pievienota strāvas pade‐
vei. Izņemiet drošinātāju,
nogaidiet vienu minūti un ie‐
vietojiet drošinātāju atpakaļ.
indikators.
Ja nevarat atrast risinājumu ...
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties ar
ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa
centru. Norādiet datu plāksnītē atrodamos
datus. Nosauciet arī stikla keramikas
virsmas trīs ciparu-burtu kodu (atrodas
stikla virsmas stūrī) un informējiet par
redzamo kļūdas paziņojumu.
Pārliecinieties, ka izmantojāt plīts virsmu
pareizi. Ja lietojāt ierīci nepareizi, par
problēmu novēršanu, kuru veic
apkalpošanas centra darbinieki vai ierīces
tirgotājs, tiks ieturēta papildu samaksa pat
garantijas apkalpošanas laikā. Informāciju
par apkalpošanas centru un garantijas
noteikumiem skatiet garantijas brošūrā.
48 Progress
Uzlīmes tiek piegādātas
komplektā ar piederumu somu.
Uzlieciet pašlīmējošās uzlīmes kā norādīts
zemāk:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Pielīmējiet to garantijas talonam un
atsūtiet šo daļu (ja ir spēkā).
B. Pielīmējiet to garantijas talonam un
saglabājiet šo daļu (ja ir spēkā).
C. Uzlīmējiet to uz pamācības brošūras.
TEHNISKIE DATI
Gatavošanas zonu specifikācijas
Gatavošanas
zona
Nominālā jauda (maksimālā sil‐
dīšanas pakāpe) [W]
Gatavošanas zonas diametrs
[mm]
Priekšējā vidējā
1200
145
Aizmugurējā vi‐
dējā
700 / 1700
120 / 180
Lai gūtu optimālus gatavošanas
rezultātus, lietojiet ēdiena gatavošanas
traukus, kas nav lielāki par gatavošanas
zonas diametru.
ENERGOEFEKTIVITĀTE
Produkta informācija atbilstoši EU 66/2014 ir spēkā tikai ES tirgum
Modeļa identifikācija
PAS3000E
Progress 49
Plīts veids
Iebūvējama plīts
virsma
Gatavošanas zonu skaits
2
Sildīšanas tehnoloģija
Staru sildītājs
Riņķa gatavošanas zonu
diametrs (Ø)
Priekšējā vidējā
Aizmugurējā vidējā
14,5 cm
18,0 cm
Enerģijas patēriņš pa gata‐
vošanas zonām (EC elec‐
tric cooking)
Priekšējā vidējā
Aizmugurējā vidējā
188,0 Wh / kg
191,6 Wh / kg
Plīts enerģijas patēriņš (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Elektroierīces gatavošanai
mājsaimniecībā - 2. daļa: Plītis - Snieguma
novērtēšanas metodes
Enerģijas taupīšana
Ievērojot turpmāk izklāstītos ieteikumus
ikdienas gatavošanas laikā var ietaupīt
enerģiju.
• Lieciet karsēt ūdeni tikai nepieciešamā
tilpumā.
• Ja iespējams, uzlieciet ēdiena
gatavošanas traukiem vākus.
189,8 Wh / kg
• Pirms gatavošanas zonas ieslēgšanas
uzlieciet uz tās ēdiena gatavošanas
trauku.
• Ēdiena gatavošanas traukam jāatbilst
gatavošanas zonas diametram.
• Mazākus ēdiena gatavošanas traukus
lieciet uz mazākām gatavošanas
zonām.
• Ēdiena gatavošanas traukus lieciet tieši
gatavošanas zonas centrā.
• Varat izmantot atlikušo siltumu, lai
uzturētu ēdienu siltu vai to kausētu.
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti
pārstrādājot elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas
apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes
punktā vai sazinieties ar vietējo
pašvaldību.
50 Progress
TURINYS
Saugos informacija
Saugos instrukcijos
Įrengimas
Gaminio aprašymas
Kasdienis naudojimas
50
52
54
56
58
Patarimai
Valymas ir priežiūra
Trikčių šalinimas
Techniniai duomenys
Energijos efektyvumas
60
61
61
64
64
Galimi pakeitimai.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už
sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo
ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir
pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte pasižiūrėti.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo
arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta
patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie
prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai
naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu
susijusius pavojus.
Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią ir
sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie
nuolat nėra prižiūrimi.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai
pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Pasiekiamos dalys
naudojimo metu gali įkaisti.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
Progress 51
Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojimo
metu įkaista. Būkite atsargūs, kad neprisiliestumėte prie
kaitinimo elementų.
ĮSPĖJIMAS! Neprižiūrimas maisto gaminimas ant
kaitlentės su riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir
sukelti gaisrą.
NIEKADA negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite
prietaisą ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba
gesinimo apdangalu.
DĖMESIO! Prietaisas negali būti maitinamas per išorinį
perjungimo įtaisą, pavyzdžiui, laikmatį, arba prijungtas prie
grandinės, kurią komunalinė įstaiga reguliariai įjungia ir
išjungia.
DĖMESIO! Maisto gaminimo procesas turi būti prižiūrimas.
Trumpalaikis maisto gaminimo procesas turi būti nuolat
prižiūrimas.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant maisto
gaminimo paviršių.
Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių,
peilių ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali įkaisti.
Nenaudokite prietaiso, prieš įrengdami jį balduose.
Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
Jei stiklo keraminis paviršius / stiklo paviršius įtrūkęs,
prietaisą išjunkite ir ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
Jeigu prietaisas prie maitinimo tinklo prijungtas tiesiogiai,
naudojant jungiamąją dėžutę, išimkite saugiklį, kad
atjungtumėte prietaisą nuo maitinimo tinklo. Bet kuriuo
atveju kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik
gamintojui, įgaliotajam klientų aptarnavimo atstovui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti pavojus.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik maisto gaminimo prietaiso
gamintojo sukurtas arba prietaiso gamintojo naudojimo
instrukcijoje nurodytas kaip tinkamas kaitlenčių apsaugas
arba prietaise jau integruotas kaitlenčių apsaugas.
52 Progress
Netinkamų apsaugų naudojimas gali sukelti nelaimingus
atsitikimus.
SAUGOS INSTRUKCIJOS
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS! Šį prietaisą įrengti
privalo tik kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Galite susižeisti
arba sugadinti prietaisą.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
• Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų
prietaisų ir spintelių.
• Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
• Apsaugokite nupjautus paviršius
hermetiku, kad jie nuo drėgmės
neišbrinktų.
• Apsaugokite prietaiso apačią nuo garų
ir drėgmės.
• Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta
durų ir po langu. Atidarant duris ar
langus, jie gali nuversti įkaitusius
prikaistuvius nuo prietaiso.
• Jeigu prietaisas įrengiamas virš stalčių,
įsitikinkite, kad tarp prietaiso apačios ir
apatinio stalčiaus yra pakankamai
vietos orui cirkuliuoti.
• Prietaiso apačia gali įkaisti. Po prietaisu
būtinai padėkite pertvarą, pagamintą iš
klijuotos faneros, virtuvinės karkasinės
medžiagos ar kitų nedegių medžiagų,
kad nebūtų galima pasiekti jo apačios.
• Pertvara turėtų visiškai uždengti po
kaitlente esančią sritį.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS! Gaisro ir elektros
smūgio pavojus.
• Visus elektros prijungimus privalo atlikti
kvalifikuotas elektrikas.
• Prietaisą privaloma įžeminti.
• Prieš atlikdami bet kokį veiksmą,
įsitikinkite, kad prietaisas būtų atjungtas
nuo maitinimo.
• Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka maitinimo
tinklo elektros vardinius duomenis.
• Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai
įrengtas. Dėl laisvo ir netinkamo
elektros maitinimo laido ar kištuko
(jeigu taikytina) gnybtas gali įkaisti.
• Naudokite tinkamą elektros maitinimo
laidą.
• Pasirūpinkite, kad elektros laidai
nesusipainiotų.
• Įsitikinkite, kad įrengta apsauga nuo
elektros smūgių.
• Ant laido naudokite įtempimą
mažinančią sąvaržą.
• Įsitikinkite, kad maitinimo laidas ar
kištukas (jeigu taikytina) neliestų karšto
prietaiso ar karštų prikaistuvių, kai
jungiate prietaisą į netoli esančius
lizdus.
• Nenaudokite daugiakanalių adapterių ir
ilginamųjų laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektros kištuko (jeigu taikytina) ar
maitinimo laido. Kreipkitės į mūsų
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą
arba elektriką, jeigu reikia pakeisti
pažeistą maitinimo laidą.
• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta
taip, kad nebūtų galima nuimti be
įrankių.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Progress 53
• Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų
laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.
• Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais
poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų
turi būti mažiausiai 3 mm pločio
tarpelis.
Naudojimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus
susižaloti, nudegti arba gauti
elektros smūgį.
• Prieš naudodami pirmąkart, išimkite
visas pakuotės medžiagas, nuimkite
etiketes ir apsauginę plėvelę (jeigu
taikytina).
• Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
• Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
• Kiekvieną kartą panaudoję prietaisą,
kaitvietę išjunkite.
• Nedėkite stalo įrankių arba prikaistuvių
dangčių ant kaitviečių. Jie gali įkaisti.
• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie
vandens.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
• Jeigu prietaiso paviršius įtrūktų,
nedelsdami atjunkite prietaisą nuo
elektros tinklo. Taip išvengsite elektros
smūgio.
• Kai dedate maistą į karštą aliejų, aliejus
gali ištikšti.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro ir
sprogimo pavojus
• Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti
lengvai užsiliepsnojančių garų.
Kaitindami riebalus ir aliejų, būkite
atsargūs, kad liepsna arba įkaitę daiktai
jų neuždegtų.
• Įkaitusio aliejaus garai gali savaime
užsiliepsnoti.
• Naudotas aliejus, kuriame yra maisto
likučių, gali užsiliepsnoti esant
žemesnei temperatūrai nei aliejus, kuris
yra naudojamas pirmą kartą.
• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS! Pavojus sugadinti
prietaisą.
• Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant
valdymo skydelio.
• Nedėkite karšto prikaistuvio dangčio
ant kaitlentės stiklinio paviršiaus.
• Neleiskite virti tuštiems prikaistuviams.
• Būkite atsargūs, kad ant prietaiso
nenukristų daiktai arba prikaistuviai. Jie
gali pažeisti paviršių.
• Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų
prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius
prikaistuvius.
• Nedėkite ant prietaiso aliuminio folijos.
• Prikaistuviai iš ketaus, aliuminio arba
su sugadintais dugnais gali subraižyti
stiklą / stiklo keramiką. Jeigu tokius
indus nuo maisto gaminimo paviršiaus
reikia patraukti, juos visada kelkite, o
ne traukite.
• Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Priežiūra ir valymas
• Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršių nuo
nusidėvėjimo.
• Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį ir
palaukite, kol jis atvės.
• Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo,
prieš atlikdami techninės priežiūros
darbus.
• Prietaisui valyti nenaudokite garų ir
nepurkškite vandeniu.
• Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
54 Progress
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių grandyklių.
Aptarnavimas
• Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
• Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
• Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
pašalinti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą arti prietaiso
ir pašalinkite jį.
Šalinimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižeisti
arba uždusti.
ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Prieš įrengiant
Prieš įrengdami kaitlentę, užrašykite
žemiau informaciją iš techninių duomenų
plokštelės. Techninių duomenų plokštelę
rasite kaitlentės apačioje.
Modelis ........................................
PNC .........................................
Serijos numeris.........................
Įmontuojamos kaitlentės
Į baldus įmontuojamos kaitlentės gali būti
naudojamos tik po to, kai jos bus įrengtos
tinkamame standartus atitinkančiame
paviršiuje.
Prijungimo kabelis
• Kaitlentė pristatoma su prijungimo
kabeliu.
• Apgadintą maitinimo kabelį pakeiskite
šiuo (arba geresniu) maitinimo kabeliu:
H05V2V2-F T maž. 90 °C. Kreipkitės į
vietos techninio aptarnavimo centrą.
Sandariklio tvirtinimas
1. Nuvalykite stalviršį aplink išpjautą
plotą.
2. Priklijuokite pateiktą sandariklio juostą
prie apatinio kaitlentės krašto, išilgai
išorinio stiklo keramikos krašto.
Nepertempkite jos. Įsitikinkite, kad
sandariklio juostos galai yra vienos
kaitlentės pusės viduryje.
3. Pridėkite kelis mm ilgio, kai pjaunate
sandariklio juostą.
4. Pastumkite abu sandariklio juostos
galus kartu.
Progress 55
Įrengimas
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
56 Progress
Daugiau nei vienos kaitlentės
įrengimas
min. 650 mm
Jeigu į vieną išpjovą norima įstatyti kelias
30 cm pločio kaitlentes šalia viena kitos,
įgaliotuose aptarnavimo centruose galima
įsigyti surinkimo rinkinį, kuriame yra
atraminiai kampuočiai ir papildomi
tarpikliai. Atitinkama įrengimo instrukcija
pristatoma su šiuo rinkiniu.
490+02 mm
40-50 mm
55 mm
30 mm
270+02 mm
GAMINIO APRAŠYMAS
Maisto gaminimo paviršių išdėstymas
1 Kaitvietė
2 Valdymo skydelis
120/180
mm
1
1
145 mm
2
Valdymo skydelio išdėstymas
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Prietaisą valdykite jutiklių laukais. Rodiniai, indikatoriai ir garso signalai parodo, kurios
funkcijos veikia.
Progress 57
Ju‐
tiklio
lau‐
kas
Funkcija
Pastaba
1
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
Kaitlentei įjungti ir išjungti.
2
Fiksatorius / Orkaitės ap‐
sauga nuo vaikų
Skirta valdymo skydeliui užrakinti / atrakinti.
3
STOP+GO
Įjungia ir išjungia funkciją.
4
-
Įjungia ir išjungia išorinį kaitvietės žiedą.
-
Kaitinimo lygio rodmuo
Rodo kaitinimo lygį.
-
Kaitviečių laikmačio indika‐
toriai
Rodo, kuriai kaitvietei nustatote laiką.
-
Laikmačio ekranas
Rodo laiką minutėmis.
-
Kaitvietės pasirinkimas.
/
-
Pailgina arba sutrumpina laiką.
/
-
Nustato kaitinimo lygį.
5
6
7
8
9
10
Kaitinimo lygių rodiniai
Valdymo skyde‐
lis
Aprašas
Kaitvietė išjungta.
-
Kaitvietė veikia.
Veikia STOP+GO.
+ skaitmuo
Įvyko veikimo triktis.
Kaitvietė vis dar karšta (likęs karštis).
Veikia Fiksatorius / Orkaitės apsauga nuo vaikų.
Veikia Automatinis išjungimas.
58 Progress
Likusio karščio indikatorius
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus
nusideginti dėl likusio karščio.
Indikatoriai rodo dabar naudojamų
kaitviečių likusio karščio lygį. Taip pat gali
įsijungti kaimyninių kaitviečių indikatoriai,
netgi jei jų nenaudojate.
KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Įjungimas ir išjungimas
Lieskite
1 sekundę, kad įjungtumėte
arba išjungtumėte kaitlentę.
Automatinis išjungimas
Ši funkcija automatiškai išjungia
kaitlentę, jeigu:
• visos kaitvietės yra išjungtos,
• įjungę kaitlentę, nenustatėte kaitinimo
lygio,
• kažką išliejote arba padėjote ką nors
(puodą, šluostę ir pan.) ant valdymo
skydelio ilgesniam laikui nei 10
sekundžių. Pasigirsta garso signalas ir
kaitlentė išsijungia. Nuimkite uždėtą
daiktą arba nuvalykite valdymo skydelį.
• neišjungėte kaitvietės arba nepakeitėte
kaitinimo lygio. Po tam tikro laiko
ir kaitlentė išsijungia.
užsidega
Santykis tarp kaitinimo lygio ir laiko, po
kurio kaitlentė išsijungia:
Kaitinimo nuosta‐
ta
,1-2
Kaitlentė išsijun‐
gia po
6 valandos
3-4
5 valandos
5
4 valandos
6-9
1,5 valandos
Kaitinimo lygis
Palieskite , norėdami padidinti kaitinimo
lygį. Palieskite , norėdami sumažinti
kaitinimo lygį. Norėdami išjungti kaitvietę,
tuo pat metu palieskite
ir .
Išorinių kaitviečių žiedų
įjungimas ir išjungimas
Galite pritaikyti kaitinimo paviršių pagal
prikaistuvių matmenis.
Naudokite jutiklio lauką:
Norėdami įjungti išorinį kaitvietės
žiedą: palieskite jutiklio lauką. Įsijungia
indikatorius.
Norėdami išjungti išorinį kaitvietės
žiedą: lieskite jutiklio lauką, kol
indikatorius išsijungs.
Laikmatis
Atgalinės atskaitos laikmatis
Šią funkciją naudokite kaitvietės vienai
maisto gaminimo trukmei nustatyti.
Pirmiausiai nustatykite kaitvietės, o po to –
funkcijos kaitinimo lygį.
Norėdami nustatyti kaitvietę: lieskite
pakartotinai tol, kol įsijungs reikiamos
kaitvietės indikatorius.
Norėdami įjungti funkciją arba pakeisti
laiką: palieskite laikmačio
arba
ir
nustatykite laiką ( 00–99 minutėmis). Kai
kaitvietės indikatorius pradeda lėtai
mirksėti, pradedama atgalinė laiko
atskaita.
Norėdami pamatyti likusį laiką: kaitvietę
nustatykite, naudodami . Kaitvietės
indikatorius pradeda greitai mirksėti.
Ekrane rodomas likęs laikas.
Norėdami išjungti funkciją:su
nustatykite kaitvietę ir palieskite . Likęs
laikas skaičiuojamas iki 00. Kaitvietės
indikatorius išsijungia.
Progress 59
Norėdami išjungti funkciją: palieskite
. Įsijungia ankstesnis kaitinimo lygis.
Kai laikas baigiasi, pasigirsta
garso signalas ir mirksi 00.
Kaitvietė išsijungia.
Norėdami išjungti garsą: palieskite
Išjungus kaitlentę, išjungiama ir
ši funkcija.
.
Minučių skaitlys
Galite naudoti šią funkciją kaip Minučių
skaitlys, kai kaitlentė yra įjungta ir
kaitvietės neveikia. Kaitinimo lygio ekrane
rodoma .
Norėdami įjungti funkciją: palieskite .
Paspauskite
arba , kad
pasirinktumėte laiką. Kai laikas baigiasi,
pasigirsta garso signalas ir mirksi 00.
Norėdami išjungti garsą: palieskite
Ši funkcija apsaugo, kad kaitlentė
nepradėtų veikti atsitiktinai.
Norėdami įjungti funkciją: įjunkite
kaitlentę su . Jokio kaitinimo lygio
nenustatykite. Palieskite
ir palaikykite 4
sekundes. Įsižiebs . Išjunkite kaitlentę
su .
Norėdami išjungti funkciją: įjunkite
kaitlentę su . Jokio kaitinimo lygio
nenustatykite. Palieskite
ir palaikykite 4
sekundes. Įsižiebs . Išjunkite kaitlentę
su .
.
Norėdami išjungti funkciją: palieskite
ir tuomet palieskite . Likęs laikas
skaičiuojamas atgal iki 00
Ši funkcija neturi poveikio
kaitviečių veikimui.
Norėdami nepaisyti funkcijos tik
vienam maisto gaminimui: įjunkite
įsižiebia. Palieskite ir 4
kaitlentę su .
sekundes palaikykite . Per 10
sekundžių nustatykite kaitinimo lygį.
Kaitlentę galima naudoti. Kai išjungiate
kaitlentę su , funkcija vėl veikia.
STOP+GO
Funkcija nustato visas veikiančias
kaitvietes į žemiausią kaitinimo lygį.
Veikiant funkcijai kaitinimo lygio keisti
negalima.
Funkcija neišjungia laikmačio funkcijų.
Norėdami įjungti funkciją: palieskite
užsidega.
Orkaitės apsauga nuo vaikų
.
Norėdami išjungti funkciją: palieskite
. Įsijungia ankstesnis kaitinimo lygis.
Fiksatorius
Galite užrakinti valdymo skydelį, kai
kaitvietės veikia. Taip galima išvengti
atsitiktinio kaitinimo lygio pakeitimo.
Pirmiausia nustatykite kaitinimo lygį.
Norėdami įjungti funkciją: palieskite .
užsidega 4 sekundėms.Laikmatis lieka
įjungtas.
OffSound Control (Garso
signalų išjungimas ir įjungimas)
Išjunkite kaitlentę. Palieskite ir 3 sekundes
palaikykite . Ekranas įsijungia ir
išsijungia. Palieskite ir 3 sekundes
palaikykite . Įsijungs
arba
.Palieskite priekinės kairiosios kaitvietės
, kad pasirinktume vieną iš šių nuostatų:
– garso signalai išjungti
•
•
– garso signalai įjungti
Norėdami patvirtinti pasirinkimą, palaukite,
kol kaitlentė automatiškai išsijungs.
Kai funkcija yra nustatyta ties , garso
signalai girdimi tik tuo atveju, kai:
• paliečiate
60 Progress
• Minučių skaitlys išsijungia
• Atgalinės atskaitos laikmatis išsijungia
• ką nors padedate ant valdymo skydelio.
PATARIMAI
Naudojant prikaistuvius,
pagamintus iš emale padengto
plieno arba su aliuminio ar
vario dugnu, ant stiklo
keraminio paviršiaus gali likti
dėmių.
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Prikaistuviai
Prikaistuvio dugnas turi būti
kuo storesnis ir lygesnis.
Prieš dėdami prikaistuvius ant
kaitlentės paviršiaus,
įsitikinkite, kad jų dugnai būtų
švarūs ir sausi.
Kaitinimo
nuostata
Maisto gaminimo pavyzdžiai
Duomenys lentelėje yra tik
orientacinio pobūdžio.
Naudotina:
Lai‐
kas
(min.)
Patarimai
Išlaikyti pagamintą maistą šiltą.
jeigu
reikia
Uždenkite prikaistuvį dangčiu.
1-2
„Hollandaise“ padažas, lydy‐
mas: sviestas, šokoladas, že‐
latina.
5 - 25
Retkarčiais pamaišykite.
1-2
Tirštinimas: purūs omletai,
kepti kiaušiniai.
10 40
Gaminkite uždengę prikaistu‐
vius.
2-3
Tinka virti ryžius ir gaminti pie‐
niškus patiekalus, taip pat šil‐
dyti pagamintus patiekalus.
25 50
Verdant ryžius, vandens turi
būti bent dvigubai daugiau nei
ryžių; gamindami pieniškus
patiekalus, juos įpusėjus pro‐
cesui pamaišykite.
3-4
Daržovių gaminimas garuose,
žuvis, mėsa.
20 45
Įpilkite pora valgomųjų
šaukštų skysčio.
4-5
Bulvių virimas garuose.
20 60
Gamindami 750 g bulvių, nau‐
dokite daugiausia ¼ l van‐
dens.
4-5
Tinka gaminti didesnius maisto
kiekius, troškinius ir sriubas.
60 150
Iki 3 l skysčio ir maisto pro‐
duktai.
-1
Progress 61
Kaitinimo
nuostata
Naudotina:
Lai‐
kas
(min.)
Patarimai
6-7
Neintensyvus kepimas: tinka
kepti eskalopus, veršienos
muštinius, kotletus, pyragėlius
su įdaru, dešreles, kepenėles,
miltų, sviesto ir pieno mišinius,
kiaušinius, blynus, spurgas.
jeigu
reikia
Patiekalo gaminimo laikui įpu‐
sėjus, apverskite.
7-8
Intensyvus kepimas, smulkiai
supjaustytos paskrudintos bul‐
vės, nugarinės žlėgtainis, bifš‐
teksas.
5 - 15
Patiekalo gaminimo laikui įpu‐
sėjus, apverskite.
9
Tinka virti vandeniui, makaronams, skrudinti mėsą (guliašą, troškintą mėsą),
kepti bulvių traškučius apsemtus aliejuje.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Bendra informacija
• Valykite kaitlentę po kiekvieno
panaudojimo.
• Visada naudokite prikaistuvius švariais
dugnais.
• Įbrėžimai ar tamsios dėmės ant
paviršiaus neturi įtakos kaitlentės
veikimui.
• Naudokite specialius, kaitlentei valyti
tinkamus valiklius.
• Naudokite specialią, stiklui skirtą
grandyklę.
Kaitlentės valymas
• Nuvalykite nedelsdami: išsilydžiusį
plastiką, plastmasinę plėvelę, cukrų ir
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
maistą su cukrumi, nes kitaip
nešvarumai gali pakenkti kaitlentei.
Būkite atsargūs, kad išvengtumėte
nudegimų. Naudokite specialią
grandyklę, kurią prie stiklo paviršiaus
pridėkite smailiu kampu ir stumkite
ašmenis paviršiumi.
• Kaitlentei pakankamai ataušus
pašalinkite: kalkių nuosėdas, vandens
dėmes, riebalų dėmes, metalo spalvos
dėmes. Kaitlentę valykite drėgnu
skudurėliu ir nešveičiamąja valymo
priemone. Nuvalę kaitlentę, ją
nusausinkite minkštu audiniu.
• Pašalinkite blizgančias metalo
atspalvio dėmes: naudokite vandens
ir acto tirpalą ir valykite stiklo paviršių
šluoste.
62 Progress
Ką daryti, jeigu..
Problema
Galima problema
Atitaisymo būdas
Kaitlentės nepavyksta įjungti
arba valdyti.
Kaitlentė neprijungta arba
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Patikrinkite, ar kaitlentė tin‐
kamai prijungta prie elektros
tinklo. Žr. prijungimo sche‐
mą.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas su‐
triko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai perde‐
ga, kreipkitės į kvalifikuotą
elektriką.
10 sekundžių nenustatėte
kaitinimo lygio.
Dar kartą įjunkite kaitlentę ir
nustatykite kaitinimo lygį
greičiau nei per 10 sekun‐
džių.
Vienu metu palietėte 2 arba
daugiau jutiklio laukų.
Palieskite tik vieną jutiklio
lauką.
Veikia STOP+GO.
Žr. skyrių „Kasdienis naudo‐
jimas“.
Ant valdymo skydelio yra
vandens, arba jis aptaškytas
riebalais.
Nuvalykite valdymo skydelį.
Pasigirsta garso signalas ir
kaitlentė išsijungia.
Kai kaitlentė yra išjungta,
girdimas garso signalas.
Kažką padėjote ant vieno ar‐
ba kelių jutiklio laukų.
Nuimkite daiktą nuo jutiklių
laukų.
Kaitlentė išsijungia.
Kažką uždėjote ant jutiklio
Nuimkite daiktą nuo jutiklio
lauko.
lauko
Neįsijungia likusio karščio in‐
dikatorius.
.
Kaitvietė neįkaitusi, nes vei‐
kė pernelyg trumpai, arba
sugedęs jutiklis.
Neįsijungia išorinis kaitvietės
žiedas.
Kelių zonų kaitvietėje
yra tamsi sritis.
Jutiklių laukai įkaista.
Jeigu kaitvietė veikė pakan‐
kamai ilgai ir jau turėtų būti
įkaitusi, kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
Pirmiausiai pakeitę kaitinimo
lygį įjunkite vidinį žiedą.
Normalu, kad kelių zonų
kaitvietėje yra tamsi sritis.
Per didelis indas arba jis yra
per arti valdiklių.
Jeigu galima, didelius pri‐
kaistuvius dėkite ant galinių
kaitviečių.
Progress 63
Problema
Galima problema
Atitaisymo būdas
Liečiant jutiklių laukus nėra
garso.
Garsas yra išjungtas.
Įjunkite garso signalus. Žr.
skyrių „Kasdienis naudoji‐
mas“.
Įsijungia
.
Veikia Automatinis išjungi‐
mas.
Išjunkite ir vėl įjunkite kait‐
lentę.
Įsijungia
.
Veikia Orkaitės apsauga
nuo vaikų arba Fiksatorius.
Žr. skyrių „Kasdienis naudo‐
jimas“.
Kaitlentėje aptikta klaida.
Išjunkite kaitlentę ir vėl ją
įjunkite po 30 sekundžių.
Įsijungia
ir skaičius.
Jeigu vėl rodoma
, atjun‐
kite kaitlentę nuo maitinimo
tinklo. Praėjus 30 sekundžių,
vėl prijunkite kaitlentę. Jeigu
problema tęsiasi, kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiū‐
ros centrą.
Galite girdėti nuolatinį pyp‐
sėjimą.
Netinkamas elektros prijun‐
gimas.
Atjunkite kaitlentę nuo elek‐
tros tinklo. Paprašykite kvali‐
fikuoto elektriko patikrinti in‐
staliaciją.
Įsijungia
Trūksta antros maitinimo fa‐
zės.
Patikrinkite, ar kaitlentė tin‐
kamai prijungta prie elektros
tinklo. Išimkite saugiklį, pa‐
laukite vieną minutę ir vėl jį
įdėkite.
.
Jeigu negalite rasti sprendimo...
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą. Pateikite duomenis iš techninių
duomenų lentelės. Taip pat nurodykite
stiklo keramikos kaitlentės triženklį raidžių
ir skaičių kodą (jis yra stiklo paviršiaus
kampe) ir užsidegusį klaidos pranešimą.
Patikrinkite, ar tinkamai naudojatės
kaitlente. Jeigu ne, aptarnavimo centro ar
atstovo apsilankymas bus apmokestintas,
nepaisant garantinio laikotarpio.
Nurodymai apie aptarnavimo centrą ir
garantijos sąlygos pateiktos garantijos
brošiūroje.
64 Progress
Priedų maišelyje pristatytos
etiketės
Priklijuokite lipnias etiketes kaip parodyta
toliau:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Priklijuokite ją ant garantijos kortelės ir
šią dalį atsiųskite (jeigu taikytina).
B. Priklijuokite ją ant garantijos kortelės ir
šią dalį išsaugokite (jeigu taikytina).
C. Priklijuokite ją ant instrukcijos
brošiūros.
TECHNINIAI DUOMENYS
Kaitviečių techniniai duomenys
Kaitvietė
Vardinė galia (didžiausias kaiti‐
nimo lygis) [W]
Kaitvietės skersmuo [mm]
Vidurinė prieki‐
nė
1 200
145
Vidurinė galinė
700 / 1 700
120 / 180
Norėdami pasiekti optimalių maisto
gaminimo rezultatų, naudokite
prikaistuvius, kurių skersmuo ne didesnis
nei kaitvietės skersmuo.
ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
Gaminio informacija pagal EU 66/2014 galioja tik ES rinkai.
Modelio žymuo
PAS3000E
Progress 65
Kaitlentės tipas
Įmontuojama
kaitlentė
Kaitviečių skaičius
2
Kaitinimo technologija
Spinduliuojama‐
sis šildytuvas
Apvalių kaitviečių skers‐
muo (Ø)
Vidurinė priekinė
Vidurinė galinė
14,5 cm
18,0 cm
Kaitvietės energijos sąnau‐
dos (EC electric cooking)
Vidurinė priekinė
Vidurinė galinė
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Kaitlentės energijos sąnau‐
dos (EC electric hob)
189,8 Wh/kg
EN 60350-2 - Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 2 dalis. Kaitvietės.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai
• Jeigu įmanoma, prikaistuvius uždenkite
dangčiais.
• Uždėkite prikaistuvį, prieš įjungdami
kaitvietę.
• Prikaistuvio dugnas turi būti tokio paties
skersmens kaip ir kaitvietė.
• Mažesnius prikaistuvius dėkite ant
mažesnių kaitviečių.
• Uždėkite prikaistuvį tiesiai ant kaitvietės
vidurio.
• Maistui pašildyti arba išlydyti naudokite
likusį karštį.
Energijos taupymas
Jeigu laikysitės toliau pateiktų patarimų,
kasdien gamindami galėsite sutaupyti
energijos.
• Kai šildote vandenį, naudokite jo tik
tiek, kiek reikia.
APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis
buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į
vietos atliekų surinkimo punktą arba
susisiekite su vietnos savivaldybe dėl
papildomos informacijos.
šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į
atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį,
kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti
aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei
perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų
atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
*
66 Progress
Progress 67
www.progress-hausgeraete.de
867357803-A-392019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising