Progress | PAS3000E | User manual | Progress PAS3000E Korisnički priručnik

Progress PAS3000E Korisnički priručnik
Upute za uporabu
Manual de utilizare
Navodila za uporabo
Ploča za kuhanje
Plită
Kuhalna plošča
PAS3000E
2 Progress
SADRŽAJ
Informacije o sigurnosti
Sigurnosne upute
Postavljanje
Opis proizvoda
Svakodnevna uporaba
2
4
6
8
10
Savjeti
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Tehnički podaci
Energetska učinkovitost
12
13
13
16
16
Zadržava se pravo na izmjene.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu
ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja
ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom
mjestu za buduću upotrebu.
Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na
sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje od uređaja,
osim ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje
uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi
tijekom uporabe mogu postati vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece,
morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Progress 3
Opća sigurnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne dodirujete
grijače.
UPOZORENJE: Kuhanje na ploči za kuhanje bez nadzora
uz upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno i može
dovesti do požara.
Vatru NIKADA ne gasite vodom već isključite uređaj i tada
prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim
prekrivačem.
OPREZ: Uređaj se ne smije napajati putem vanjskog
uređaja za isključivanje, poput tajmera, ili priključen na
strujni krug koji se redoviti uključuje i isključuje putem
električne mreže.
OPREZ: Postupak kuhanja potrebno je nadgledati.
Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je stalno
nadgledati.
UPOZORENJE: Opasnost od požara: Stvari ne držite na
površinama za kuhanje.
Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i
poklopce ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer će
se zagrijati.
Ne koristite uređaj prije njegovog postavljanja u ormarić.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno
čišćenje.
Ako je staklokeramička/staklena površina napuknuta,
isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice. U slučaju da je
uređaj priključen na napajanje izravno, putem priključne
kutije, uklonite ili isključite osigurač kako biste odspojili
uređaj s napajanja. U svakom slučaju, kontaktirajte
ovlašteni servisni centar.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni
servis ili osoba sličnih kvalifikacija mora ga zamijeniti kako
bi se izbjegla opasnost.
UPOZORENJE: Koristite samo zaštitu ploče za kuhanje
koju je napravio proizvođač uređaja za kuhanje, koje je je
4 Progress
u uputama za uporabu proizvođač naveo kao prikladne ili
one koji su isporučeni s uređajem. Uporaba
neodgovarajuće zaštite može uzrokovati nesreće.
SIGURNOSNE UPUTE
Postavljanje
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljeda ili oštećenja uređaja.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Pridržavajte se uputa za ugradnju koje
su priložene uređaju.
• Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
• Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek
nosite zaštitne rukavice i zatvorenu
obuću.
• Izrezane površine zabrtvite sredstvom
za brtvljenje kako biste spriječili
bubrenje uzrokovano vlagom.
• Donji dio uređaja zaštite od pare i
vlage.
• Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili
ispod prozora. Na taj način vruće
posuđe neće pasti s uređaja kada se
vrata ili prozor otvore.
• Ako je uređaj postavljen iznad ladica
uvjerite se da je prostor između dna
uređaja i gornje ladice dovoljan za
cirkulaciju zraka.
• Može se zagrijati dno uređaja.
Osigurajte postavljanje razdjelne ploče
od šperploče, iverice ili drugog
negorivog materijala ispod uređaja,
kako bi se spriječio pristup dnu.
• Ploča za razdvajanje mora potpuno
pokrivati područje ispod ploče za
kuhanje.
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu treba
izvršiti kvalificirani električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Prije obavljanja svih zahvata provjerite
je li uređaj isključen iz električne mreže.
• Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
• Provjerite je li uređaj pravilno
postavljen. Labavi i neispravni spojevi
kabela napajanja ili utikača (ako
postoji) mogu prouzročiti pregrijavanje
priključka.
• Koristite odgovarajući kabel napajanja.
• Pazite da se električni kabeli ne
zapletu.
• Provjerite je li ugrađena zaštita od
strujnog udara.
• Na kabelu koristite spojnice.
• Pazite da kabel napajanja ili utikač (ako
postoji) ne dodiruju vrući uređaj ili vruće
posuđe kada priključujete uređaj u
obližnje utičnice.
• Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač (ako
postoji) ili kabel napajanja. Za zamjenu
kabela napajanja kontaktirajte ovlašteni
servis ili električara.
• Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
• Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
• Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Progress 5
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste
utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite
i povucite utikač.
• Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke,
osigurače (osigurače na uvrtanje
izvaditi iz ležišta), sklopke i releje
zemnog spoja.
• Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
Upotreba
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina ili strujnog
udara.
• Prije prve upotrebe uklonite ambalažu,
naljepnice i zaštitne folije (ako postoje).
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
• Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
• Zonu kuhanja postavite na "isključeno"
nakon svake uporabe.
• Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne
stavljajte na zone kuhanja. Mogu se
jako zagrijati.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
• Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
• Ako je površina uređaja napukla, uređaj
odmah isključite iz električne mreže. Na
taj način sprječavate strujni udar.
• Kada hranu stavite u vruće ulje, ono
može prskati.
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i opekotina
• Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu
stvoriti zapaljive pare. Plamen ili
zagrijane predmete držite dalje od
masti i ulja kad kuhate s njima.
• Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu
uzrokovati spontano izgaranje.
• Korišteno ulje koje sadrži ostatke
hrane, može uzrokovati vatru pri nižim
temperaturama nego ulje koje se koristi
prvi put.
• Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE! Postoji
opasnost od oštećenja uređaja.
• Vruće posuđe ne držite na upravljačkoj
ploči.
• Ne stavljajte vrući poklopac na staklenu
površinu ploče za kuhanje.
• Nemojte dopustiti da iz posuđa za
kuhanje iskipi sav sadržaj.
• Pazite da vam predmeti ili posuđe ne
padnu na uređaj. Površina se može
oštetiti.
• Zone kuhanja ne koristite s praznim
posuđem ili bez posuđa.
• Na uređaj nemojte stavljati aluminijsku
foliju.
• Posuđe od lijevanoga željeza, aluminija
ili posuđe s oštećenim dnom može
ogrebati staklo/staklokeramiku. Te
predmete uvijek podignite kada ih
morate pomaknuti na površini za
kuhanje.
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
Održavanje i čišćenje
• Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala
površine.
• Uređaj isključite i pustite da se ohladi
prije čišćenja.
• Iskopčajte uređaj iz napajanja
električne mreže prije održavanja.
• Za čišćenje uređaja ne koristite
prskanje vodom i parom.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom.
Koristite samo neutralne deterdžente.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
abrazivne spužvice za ribanje, otapala
ili metalne predmete.
6 Progress
Usluga
• Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
• Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
• Za informacije o pravilnom odlaganju
uređaja kontaktirajte komunalnu
službu.
• Iskopčajte uređaj iz napajanja.
• Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i
odložite ga.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
POSTAVLJANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Prije postavljanja
Prije postavljanja ploče za kuhanje,
zapišite podatke s natpisne pločice.
Natpisna pločica nalazi se na dnu ploče
za kuhanje.
Model .......................................
PNC .........................................
Serijski broj .........................
Ugradne ploče za kuhanje
Ugradne ploče za kuhanje smijete koristiti
jedino nakon uklapanja u odgovarajuće,
normirane ormare za ugradnju i radne
ploče.
Priključni kabel
• Ploča za kuhanje opremljena je
priključnim kabelom.
• Za zamjenu oštećenog kabela
napajanja koristite sljedeći (ili većeg
presjeka) kabel napajanja: H05V2V2-F
T min 90°C. Obratite se svom lokalnom
servisnom centru.
Postavljanje brtve
1. Očistite radnu ploču oko odrezanog
područja.
2. Postavite isporučenu brtvenu vrpcu
oko donjeg ruba ploče za kuhanje, uz
vanjski rub staklokeramike. Nemojte
produživati vrpcu. Osigurajte da su
krajevi brtvene vrpce smješteni na
sredini jedne strane ploče za kuhanje.
3. Prilikom rezanja brtvene trake odrežite
nekoliko milimetara više.
4. Pritisnite dva kraja brtvene trake
zajedno.
Progress 7
Sklop
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
8 Progress
Ugradnja više od jedne ploče za
kuhanje
min. 650 mm
490+02 mm
40-50 mm
Ako je potrebno postaviti nekoliko ploča
od 30 cm jednu pored druge u isti otvor, u
našem ovlaštenom servisnom centru
možete nabaviti komplet za sastavljanje
koji sadrži bočni nosač i dodatne brtve.
Odgovarajuće upute za postavljanje
nalaze se u kompletu.
55 mm
30 mm
270+02 mm
OPIS PROIZVODA
Izgled površine za kuhanje
1 Zona kuhanja
2 Upravljačka ploča
120/180
mm
1
1
145 mm
2
Izgled upravljačke ploče
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Koristite polja senzora za rukovanje uređajem. Zasloni, indikatori i zvukovi govore koje
funkcije rade.
Progress 9
Polje
se‐
nzo‐
ra
Funkcija
Napomena
1
UKLJUČIVANJE/ISKLJU‐
ČIVANJE
Za uključivanje i isključivanje ploče za
kuhanje.
2
Blokiranje / Uređaj za za‐
štitu djece
Za zaključavanje/otključavanje upravljačke
ploče.
3
STOP+GO
Za uključivanje i isključivanje funkcije.
4
-
Za uključivanje i isključivanje vanjskog kruga.
-
Prikaz stupnjeva kuhanja
Za prikaz stupnja kuhanja.
-
Indikatori tajmera zona
kuhanja
Za prikaz zone za koju ste postavili vrijeme.
-
Zaslon tajmera
Za prikaz vremena u minutama.
-
Za odabir zone kuhanja.
/
-
Za povećanje ili smanjenje vremena.
/
-
Za postavljanje stupnja kuhanja.
5
6
7
8
9
10
Zasloni stupnja kuhanja
Prikaz
Opis
Zona kuhanja je isključena.
-
Polje kuhanja radi.
STOP+GO radi.
+ znamenka
Došlo je do kvara.
Zona kuhanja još je uvijek vruća (preostala toplina).
Blokiranje / Uređaj za zaštitu djece radi.
Automatsko isključivanje radi.
10 Progress
Prikaz ostatka topline
UPOZORENJE!
Postoji
opasnost od opekotina uslijed
preostale topline.
Indikatori prikazuju razinu preostale
topline za zone kuhanja koje trenutno
koristite. Indikatori se mogu pojaviti i za
susjedne zone kuhanja, čak i ako ih ne
upotrebljavate.
SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Uključivanje i isključivanje
Dodirnite
na 1 sekundu za uključivanje
ili isključivanje ploče kuhanja.
Automatsko isključivanje
Funkcija automatski isključuje ploču za
kuhanje ako:
• sve zone kuhanja su isključene,
• niste postavili stupanj kuhanja nakon
uključivanja ploče za kuhanje,
• prolili ste nešto po upravljačkoj ploči ili
na nju postavili nešto dulje od 10
sekundi (lonac, krpu, itd.). Oglašava se
zvučni signal i ploča za kuhanje se
isključuje. Uklonite predmet ili očistite
upravljačku ploču.
• ne isključite zonu kuhanja i ne
promijenite stupanj kuhanja. Nakon
a ploča
nekog vremena uključuje se
za kuhanje se isključuje.
Veza između stupnja kuhanja i
vremena nakon kojeg se ploča za
kuhanje isključuje:
Stupanj kuhanja
,1-2
Ploča za kuhanje
isključuje se
nakon
6 sati
3-4
5 sati
5
4 sata
6-9
1,5 sat
Stupanj kuhanja
Dodirnite
kako biste povećali stupanj
kuhanja. Dodirnite
kako biste smanjili
stupanj kuhanja. Za isključivanje zone
kuhanja istovremeno dodirnite
i .
Uključenje i isključenje vanjskih
krugova
Površinu na kojoj kuhate možete
prilagoditi veličini posuđa.
Koristite polje senzora:
Za uključivanje vanjskog kruga:
dodirnite polje senzora. Indikator se
uključuje.
Za isključivanje vanjskog kruga:
dodirnite polje senzora dok se krug ne
isključi.
Tajmer
Tajmer za odbrojavanje
Možete koristiti tu funkciju kako biste
postavili koliko dugo će zona kuhanja
raditi za jedno kuhanje.
Prvo postavite stupanj kuhanja za zonu
kuhanja, zatim postavite funkciju.
Za odabir zone kuhanja:dodirnite
puta, sve dok se ne upali pokazivač
potrebnog polja kuhanja.
više
Za aktivaciju funkcije ili promjenu
vremena: dodirnite
ili
tajmera za
postavljanje vremena (00 - 99 minuta).
Kada indikator zone kuhanja počne sporo
bljeskati, vrijeme se odbrojava.
Za pregled preostalog vremena: zonu
kuhanja postavite pomoću . Indikator
Progress 11
Najprije podesite stupanj kuhanja.
zone kuhanja počinje brzo bljeskati. Na
zaslonu se prikazuje preostalo vrijeme.
Za isključivanje funkcije: pomoću
postavite zonu kuhanja i dodirnite .
Preostalo vrijeme odbrojava do 00.
Indikator zone kuhanja se isključuje.
Kad odbrojavanje završi, čuje
se zvučni signal i bljeska 00.
Zona kuhanja se isključuje.
Za isključivanje zvuka: dodirnite
.
Za isključivanje funkcije: dodirnite
Prethodna postavka se uključuje.
.
Kada isključite ploču za
kuhanje, isključit ćete i ovu
funkciju.
.
Zvučni alarm
Tu funkciju možete koristiti kao Zvučni
alarm kad je ploča za kuhanje uključena i
zone kuhanja ne rade. Zaslon stupnja
kuhanja prikazuje .
Za uključivanje funkcije: dodirnite .
Dodirnite
ili
na tajmeru kako biste
postavili vrijeme. Kad odbrojavanje završi,
čuje se zvučni signal i 00 bljeska.
Za isključivanje zvuka: dodirnite
Za uključivanje funkcije: dodirnite
se uključuje u trajanju od 4
sekunde.Tajmer ostaje uključen.
.
a
Za isključivanje funkcije: dodirnite
zatim dodirnite . Preostalo vrijeme
odbrojava se do 00
Ta funkcija nema utjecaja na
rad zona kuhanja.
STOP+GO
Ta funkcija postavlja sve aktivne zone
kuhanja na najniži stupanj kuhanja.
Kada funkcija radi, ne možete promijeniti
stupanj kuhanja.
Funkcija ne zaustavlja funkcije tajmera.
Za uključivanje funkcije: dodirnite
se uključuje.
.
Za isključivanje funkcije: dodirnite
Prethodna postavka se uključuje.
.
Blokiranje
Možete zaključati upravljačku ploču
tijekom rada zona kuhanja. To sprječava
nehotičnu promjenu stupnja kuhanja.
Uređaj za zaštitu djece
Ova funkcija sprječava nehotično
uključivanje ploče za kuhanje.
Za uključivanje funkcije: uključite ploču
za kuhanje pomoću . Ne postavljajte
nijedan stupanj kuhanja. Dodirnite
u
trajanju od 4 sekunde.
comes on.
Isključite ploču za kuhanje pomoću .
Za isključivanje funkcije: uključite ploču
za kuhanje pomoću . Ne postavljajte
u
nijedan stupanj kuhanja. Dodirnite
trajanju od 4 sekunde.
se uključuje.
Isključite ploču za kuhanje pomoću .
Za premošćenje funkcije za samo jedno
vrijeme kuhanja: uključite ploču za
kuhanje pomoću .
se uključuje.
Dodirnite
u trajanju od 4 sekunde.
Postavite stupanj kuhanja u sljedećih
10 sekundi. Možete rukovati pločom za
kuhanje. Kad isključite ploču za kuhanje
pomoću
funkcija ponovno radi.
OffSound Control (Isključivanje
i uključivanje zvukova)
Isključite ploču za kuhanje. Dodirnite
u
trajanju od 3 sekunde. Zaslon se uključuje
na 3 sekunde.
i isključuje. Dodirnite
Uključuje se ili . Dodirnite
prednje
lijeve zone kako biste odabrali jedno od
sljedećeg:
•
- zvukovi su isključen
12 Progress
•
- zvukovi su uključeni
Za potvrdu odabira pričekajte dok se ploča
za kuhanje automatski isključi.
Kada je funkcija postavljena na
oglašava samo kada:
zvuk se
•
•
•
•
dodirnete
Zvučni alarm pada
Tajmer za odbrojavanje pada
stavite nešto na upravljačku ploču.
SAVJETI
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Posuđe
Dno posuđa za kuhanje treba
biti što je moguće deblje i
ravnije.
Osigurajte da su dna posuda
čista i suha prije stavljanja na
površinu ploče za kuhanje.
Stupanj
kuhanja
Posuđe od emajliranoga čelika
ili s dnom od aluminija ili bakra
može uzrokovati promjenu boje
na staklokeramičkoj površini.
Primjeri primjena u kuhanju
Podaci u tablici navedeni su
samo orijentacijski.
Koristite za:
Vrije
me
(min)
Savjeti
Održavanje kuhane hrane
toplom.
po po‐
trebi
Posuđe poklopite poklopcem.
1-2
Nizozemski umak, otapanje:
maslaca, čokolade, želatine.
5 - 25
Povremeno promiješajte.
1-2
Zgušnjavanje: mekani omleti,
pržena jaja.
10 40
Kuhati poklopljeno.
2-3
Kuhanje riže i jela na bazi
mlijeka, zagrijavanje gotovih
jela.
25 50
Dodajte najmanje dvostruko
više vode nego riže, jela na
mlijeku promiješajte na pola
postupka kuhanja.
3-4
Povrće kuhano na pari, riba,
meso.
20 45
Dodati nekoliko žlica tekućine.
4-5
Krumpir kuhan na pari.
20 60
Koristite maks. ¼ l vode za
750 g krumpira.
4-5
Kuhanje većih količina namirni‐
ca, variva i juha.
60 150
Do 3 l tekućine plus sastojci.
-1
Progress 13
Stupanj
kuhanja
Koristite za:
Vrije
me
(min)
Savjeti
6-7
Lagano prženje: odresci, teleći
Cordon-bleu, kotleti, mljeveno
meso u tijestu, kobasice, jetra,
zaprška, jaja, palačinke, uštip‐
ci.
po po‐
trebi
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
7-8
Jako prženje, popečci od
krumpira, odresci od buta,
odresci.
5 - 15
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
9
Kipuća voda, kuhanje tjestenine, prženje mesa (gulaš, pečenje u loncu),
prženje krumpirića u dubokom ulju.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Opće informacije
• Ploču za kuhanje očistite nakon svake
uporabe.
• Posuđe koje koristite za kuhanje uvijek
mora imati čisto dno.
• Ogrebotine ili tamne mrlje na površini
ploče za kuhanje ne utječu na njen rad.
• Koristite posebno sredstvo za čišćenje
prikladno za površine ploče za kuhanje.
• Koristite poseban strugač za staklo.
Čišćenje ploče za kuhanje
• Odmah uklonite: otopljenu plastiku,
plastičnu foliju, šećer i hranu sa
RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
šećerom jer u protivnom nečistoće
mogu uzrokovati oštećenja ploče za
kuhanje. Pripazite da izbjegnete
opekotine. Koristite posebni strugač na
staklenoj površini pod oštrim kutom i
oštricu pomičite po površini.
• Skinite nakon što se ploča za
kuhanje dovoljno ohladi: mrlje od
kamenca i vode, mrlje od masnoće,
sjajne mrlje na metalnim dijelovima.
Očistite ploču za kuhanje vlažnom
krpom i neabrazivnim deterdžentom.
Nakon čišćenja ploču za kuhanje
obrišite mekom krpom.
• Uklonite sjajnu diskoloraciju metala:
Za čišćenje staklenih površina krpom
koristite otopinu vode i octa.
14 Progress
Što učiniti ako ...
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Ne možete uključiti ploču za
kuhanje ili rukovati njome.
Ploča za kuhanje nije
priključena na mrežno
napajanje ili nije pravilno
priključena.
Provjerite je li ploča za
kuhanje ispravno priključena
na mrežno napajanje.
Pogledajte shemu spajanja.
Osigurač je pregorio.
Provjerite je li osigurač uz‐
rok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Postavku grijanja ne po‐
stavljate na 10 sekundi.
Ponovno uključite ploču za
kuhanje i u roku 10 sekundi
odredite stupanj kuhanja.
Dodirnuli ste istovremeno 2
ili više polja senzora.
Dodirnite samo jedno polje
senzora.
STOP+GO radi.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Na upravljačkoj ploči ima vo‐
de ili masnih mrlja.
Očistite upravljačku ploču.
Oglašava se zvučni signal i
ploča za kuhanje se
isključuje.
Kada je ploča za kuhanje
isključena oglašava se zvuč‐
ni signal.
Prekrili ste jedno ili više
polja senzora.
Uklonite predmet s polja se‐
nzora.
Ploča za kuhanje se
isključuje.
Nečim ste prekrili polje se‐
Uklonite predmet s polja se‐
nzora.
Ne uključuje se prikaz preo‐
stale topline.
Zona nije vruća jer je radila
samo kratko vrijeme ili je se‐
nzor oštećen.
nzora
.
Ne možete uključiti vanjski
krug.
Postoji tamno
područje na višestrukoj zoni.
Polja senzora se zagrijavaju.
Ako je zona radila dovoljno
dugo i trebala bi biti vruća,
obratite se ovlaštenom ser‐
visu.
Prvo aktivirajte unutarnji pr‐
sten promjenom postavke
grijanja.
Normalno je da postoji
tamno područje na više‐
strukoj zoni.
Posuđe je preveliko ili ste ga
stavili preblizu kontrolama.
Ako je moguće, veliko posu‐
đe stavite na stražnje zone.
Progress 15
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Nema zvuka kada dodirnete
polja senzora na ploči.
Zvukovi su isključeni.
Uključite zvukove.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Uključuje se
.
Automatsko isključivanje ra‐
di.
Isključite i ponovno uključite
ploču za kuhanje.
Uključuje se
.
Uređaj za zaštitu djece ili
Blokiranje radi.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Došlo je do pogreške na
ploči za kuhanje.
Isključite i nakon 30 sekundi
ponovno uključite ploču za
i broj su prikazani.
kuhanje. Ako se
ponov‐
no pojavi, ploču za kuhanje
iskopčajte iz mrežnog
napajanja. Nakon 30 sekun‐
di, ponovno ukopčajte ploču
za kuhanje. Ako i dalje
dolazi do kvara, obratite se
ovlaštenom servisnom cen‐
tru.
Možete čuti stalni zvučni sig‐
nal.
Električni priključak nije
ispravan.
Iskopčajte ploču za kuhanje
iz napajanja električne mre‐
že. Obratite se kvalificira‐
nom električaru kako bi
provjerio instalaciju.
Uključuje se
Druga faza napajanja
nedostaje.
Provjerite je li ploča za
kuhanje ispravno priključena
na mrežno napajanje.
Uklonite osigurač, pričekajte
jednu minutu i ponovno
umetnite osigurač.
.
Ako ne možete naći rješenje...
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se dobavljaču ili
ovlaštenom servisnom centru. Dajte im
podatke s natpisne pločice. Također
navedite troznamenkastu slovnu šifru za
staklokeramiku (nalazi se u uglu staklene
površine) i poruku pogreške koja se
prikazuje. Budite sigurni da ste pločom za
rukovanje rukovali na ispravan način. Ako
niste, rad servisera ili dobavljača neće biti
besplatan, čak ni za vrijeme jamstvenog
roka. Upute o službi za kupce i
jamstvenim uvjetima nalaze se u u
jamstvenoj knjižici.
16 Progress
Naljepnice u vrećici s priborom
Samoljepive naljepnice nalijepite kao što
je prikazano dolje:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Nalijepite na jamstveni list i pošaljite
ovaj dio (ako je primjenjivo).
B. Nalijepite na jamstveni list i sačuvajte
ovaj dio (ako je primjenjivo).
C. Nalijepite na knjižicu s uputama.
TEHNIČKI PODACI
Specifikacije zona kuhanja
Zona kuhanja
Nazivna snaga (Maks. stupanj
kuhanja) [W]
Promjer zone kuhanja [mm]
Prednja srednja
1200
145
Stražnja srednja
700 / 1700
120 / 180
Za optimalne rezultate kuhanja koristite
posuđe koje nije veće od promjera zone
kuhanja.
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Podaci o proizvodu prema EU 66/2014 vrijede samo za EU tržište
Identifikacija modela
PAS3000E
Progress 17
Vrsta ploče za kuhanje
Ugradbena ploča
za kuhanje
Broj zona kuhanja
2
Tehnologija zagrijavanja
Isijavajući grijač
Promjer kružnih zona
kuhanja (Ø)
Prednja srednja
Stražnja srednja
14,5 cm
18,0 cm
Potrošnja energije po zoni
kuhanja (EC electric
cooking)
Prednja srednja
Stražnja srednja
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Potrošnja energije ploče za
kuhanje (EC electric hob)
EN 60350-2 - Kućanski električni uređaji
za kuhanje - 2. dio: Ploče za kuhanje metode mjerenja učinkovitosti
Ušteda energije
Ako slijedite savjete navedene ispod,
možete uštedjeti energiju tijekom
svakodnevnog kuhanja.
• Kad zagrijavate vodu, koristite samo
količinu koju trebate.
• Ako je moguće, posuđe poklopite
poklopcem.
189,8 Wh/kg
• Prije uključenja zone kuhanja, stavite
posuđe na nju.
• Dno posuđa treba imati isti promjer kao
i zona kuhanja.
• Manje posuđe stavite na manje zone
kuhanja.
• Posuđe stavite izravno na sredinu zone
kuhanja.
• Koristite preostalu toplinu za
održavanje hrane toplom ili za topljenje.
BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu
službu.
18 Progress
CUPRINS
Informaţii privind siguranţa
Instrucţiuni de siguranţă
Instalarea
Descrierea produsului
Utilizarea zilnică
18
20
22
24
26
Informaţii şi sfaturi
Îngrijirea şi curăţarea
Depanare
Date tehnice
Eficienţă energetică
28
29
29
32
33
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată din
instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi permanent
instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil pentru o consultare
ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare
de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu dizabilităţi
profunde şi complexe nu trebuie lăsate să se apropie de
aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să se
apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci
când acesta este în funcţiune sau când se răceşte. Părţile
accesibile pot deveni fierbinţi în timpul funcţionării.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii,
acesta trebuie activat.
Progress 19
•
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea realizată de
utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheaţi.
Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale acestuia
devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă să nu atingeţi
elementele de încălzire.
AVERTISMENT: Gătirea neasistată la plită folosind
grăsimi sau ulei poate fi periculoasă şi poate provoca un
incendiu.
Nu încercaţi NICIODATĂ să stingeţi focul cu apă. Opriţi
aparatul şi acoperiţi flacăra cu un capac sau cu o pătură
anti-incendiu.
ATENŢIE: Aparatul nu trebuie să fie alimentat de la un
dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, şi
nu trebuie conectat la un circuit care este cuplat şi
decuplat în mod regulat de reţea.
ATENŢIE: Procesul de gătire trebuie supravegheat. Un
proces de gătire pe termen scurt trebuie supravegheat
permanent.
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitaţi nimic
pe suprafeţele de gătit.
Obiectele de metal, de ex. cuţitele, furculiţele, lingurile şi
capacele nu trebuie puse pe suprafaţa plitei, deoarece se
pot înfierbânta.
Nu folosiţi aparatul înainte de a-l instala în structura
încastrată.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa
aparatul.
Dacă suprafaţa ceramică / de sticlă este crăpată, opriţi
aparatul şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare. În cazul
în care aparatul este conectat direct la sursa de alimentare
folosind cutia de conexiuni, scoateţi siguranţa pentru a
deconecta aparatul de la sursa de curent. În ambele
cazuri, contactaţi Centrul de service autorizat.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de producător, de un service
20 Progress
•
autorizat sau de persoane cu o calificare calificare similară
pentru a se evita pericolul.
AVERTISMENT: Folosiţi doar opritoare realizate de
producătorul aparatului de gătit sau indicate de
producătorul aparatului în instrucţiunile de utilizare ca fiind
adecvate sau opritoarele incluse în aparat. Utilizarea unor
opritoare neadecvate poate produce accidente.
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
Instalarea
AVERTISMENT! Doar o
persoană calificată trebuie să
instaleze acest aparat.
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare personală sau
deteriorare a aparatului.
• Îndepărtaţi toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
• Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
• Respectaţi distanţele minime faţă de
alte aparate şi corpuri de mobilier.
• Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
• Închideţi etanş suprafeţele tăiate cu un
agent de etanşare pentru ca umezeala
să nu umfle materialul.
• Protejaţi partea de jos a aparatului de
abur şi umezeală.
• Nu aşezaţi aparatul lângă o uşă sau
sub o fereastră. Astfel, vasele fierbinţi
de pe aparat nu vor cădea atunci când
uşa sau fereastra va fi deschisă.
• Dacă aparatul este aşezat deasupra
unor sertare, verificaţi dacă spaţiul
dintre partea de jos a aparatului şi
sertarul de sus este suficient pentru a
permite circulaţia aerului.
• Baza aparatului poate deveni fierbinte.
Instalaţi sub aparat un panou de
separare realizat din furnir, material
pentru cabinete de bucătărie sau alte
materiale neinflamabile pentru a
împiedica accesul la bază.
• Panoul de separare trebuie să acopere
complet zona de sub plită.
Conexiunea electrică
AVERTISMENT! Pericol de
incendiu şi electrocutare.
• Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician
calificat.
• Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
• Înainte de a efectua orice tip de
operaţie, asiguraţi-vă că aţi deconectat
aparatul de la sursa de curent.
• Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt compatibili
cu valorile nominale ale sursei de
alimentare.
• Verificaţi dacă aparatul a fost instalat
corect. Cablurile de alimentare electrică
şi ştecherele (dacă există) slăbite sau
incorecte pot să provoace încălzirea
excesivă a terminalului.
• Folosiţi un cablu adecvat pentru
alimentarea electrică.
• Nu permiteţi încâlcirea cablurilor
electrice.
• Verificaţi dacă este instalată protecţia
la electrocutare.
• Folosiţi o clemă pentru reducerea
tensionării cablului.
• Nu lăsaţi cablul de alimentare sau
ştecherul (dacă există) să atingă
aparatul fierbinte sau vase fierbinţi
Progress 21
•
•
•
•
•
•
•
•
atunci când conectaţi aparatul la prizele
din vecinătate.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora ştecherul (dacă există) sau
cablul de alimentare electrică.
Contactaţi Centrul nostru de service
autorizat sau un electrician pentru a
schimba un cablu de alimentare
deteriorat.
Protecţia la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune şi izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
scoaterea ei fără folosirea unor unelte.
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de instalare.
Asiguraţi accesul la priză după
instalare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu
conectaţi ştecherul.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Folosiţi doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru
protecţia liniei, siguranţe (siguranţe
înfiletabile scoase din suport),
contactori şi declanşatori la protecţia de
împământare.
Instalaţia electrică trebuie să fie
prevăzută cu un dispozitiv de izolare,
care să vă permită să deconectaţi
aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin 3
mm.
Modul de utilizare
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare, arsuri şi
electrocutare.
• Scoateţi toate ambalajele, etichetele şi
foliile de protecţie (dacă există) înainte
de prima utilizare.
• Acest aparat este destinat exclusiv
pentru uz casnic.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
• Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
• Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
• După fiecare utilizare, opriţi zona de
gătit.
• Nu puneţi tacâmuri sau capace de oale
pe zonele de gătit. Acestea pot deveni
fierbinţi.
• Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în contact
cu apa.
• Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de
lucru sau ca loc de depozitare.
• Dacă suprafaţa aparatului este crăpată,
deconectaţi imediat aparatul de la
reţeaua electrică. Procedaţi astfel
pentru a preveni electrocutarea.
• Când puneţi alimente în ulei fierbinte,
pot să sară stropi.
AVERTISMENT! Pericol de
incendiu şi explozie
• Grăsimile şi uleiul, atunci când sunt
încălzite, pot elibera vapori inflamabili.
Ţineţi flăcările sau obiectele încălzite
departe de grăsimi şi uleiuri atunci
când gătiţi.
• Vaporii pe care îi eliberează uleiul
foarte fierbinte pot să se aprindă
spontan.
• Uleiul folosit, care conţine resturi de
mâncare, poate lua foc la temperaturi
mai mici decât uleiul care este utilizat
pentru prima dată.
• Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
AVERTISMENT! Pericol de
deteriorare a aparatului.
• Nu ţineţi vase pe panoul de comandă.
• Nu puneţi un capac fierbinte pe
suprafaţa de sticlă a plitei.
• Aveţi grijă să nu se evaporeze tot
lichidul din vase.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu lăsa
obiecte sau vase să cadă pe aparat.
Suprafaţa poate fi deteriorată.
• Nu activaţi zonele de gătit dacă pe
acestea nu se află vase sau vasele
sunt goale.
22 Progress
• Nu puneţi folie din aluminiu pe aparat.
• Vasele realizate din fontă, aluminiu sau
cu bazele deteriorate pot zgâria
suprafaţa din sticlă / vitroceramică.
Ridicaţi întotdeauna aceste obiecte
atunci când trebuie să le mutaţi pe plita
de gătit.
• Acest aparat poate fi utilizat numai
pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte
scopuri, de exemplu pentru încălzirea
camerei.
Îngrijirea şi curăţarea
• Curăţaţi regulat aparatul pentru a
preveni deteriorarea materialului de la
suprafaţă.
• Înainte de curăţare, opriţi cuptorul şi
lăsaţi-l să se răcească.
• Scoateţi aparatul din priză înainte de a
efectua operaţiile de întreţinere.
• Nu folosiţi apă pulverizată şi abur
pentru curăţarea aparatului.
• Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
neutri. Nu folosiţi produse abrazive,
bureţi abrazivi, solvenţi sau obiecte
metalice.
Service
• Pentru a repara aparatul contactaţi
Centrul de service autorizat.
• Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
Gestionarea deşeurilor după
încheierea ciclului de viaţă al
aparatului
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare sau sufocare.
• Contactaţi autoritatea locală pentru
informaţii privind aruncarea adecvată a
acestui aparat.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
• Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
INSTALAREA
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Înaintea instalării
Înaintea instalării plitei, notaţi informaţiile
de mai jos aflate pe plăcuţa cu date
tehnice. Plăcuţa cu datele tehnice se află
pe partea inferioară a plitei.
Model .......................................
Numărul produsului
(PNC) .........................................
Numărul de serie ...........................
Plitele încorporate
Utilizaţi plite încorporate numai după ce
asamblaţi plita în unităţi de mobilier şi
suprafeţe de lucru ce corespund
standardelor.
Cablul de conectare
• Plita este furnizată cu un cablu de
conectare.
• Pentru a înlocui cablul de alimentare
deteriorat folosiţi următorul tip de cablu
de alimentare (sau varianta
superioară): H05V2V2-F T min 90°C.
Adresaţi-vă Centrului de service local.
Prinderea garniturii
1. Curăţaţi blatul în jurul zonei decupate.
2. Prindeţi garnitura de etanşare furnizată
în jurul părţii inferioare a plitei, de-a
lungul marginii suprafeţei
vitroceramice. Nu o întindeţi. Asiguraţivă că poziţionarea capetelor garniturii
se face în mijlocul unei laturi a plitei.
3. Lăsaţi în plus câţiva mm când tăiaţi
garnitura de etanşare la lungimea
dorită.
4. Împingeţi simultan ambele capete ale
garniturii.
Progress 23
Asamblarea
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
24 Progress
Instalarea mai multor plite
min. 650 mm
Dacă urmează să se instaleze mai multe
plite de 30 cm una lângă alta, în aceeaşi
deschidere, la centrul de service autorizat
este disponibil un set de montare care
include un suport lateral şi garnituri
suplimentare. Instrucţiunile
corespunzătoare de instalare sunt
furnizate în pachetul kit-ului
490+02 mm
40-50 mm
55 mm
30 mm
270+02 mm
DESCRIEREA PRODUSULUI
Configuraţia plitei de gătit
1 Zonă de gătit
2 Panou de comandă
120/180
mm
1
1
145 mm
2
Configuraţia panoului de comandă
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Folosiţi câmpurile cu senzori pentru controlul aparatului. Afişajele, indicatoarele şi
semnalele sonore indică funcţiile active.
Progress 25
Câm
p cu
sen‐
zor
Funcţie
Comentariu
1
PORNIT / SFARSIT
Pentru activarea şi dezactivarea plitei.
2
Blocarea / Dispozitivul de
siguranţă pentru copii
Pentru blocarea / deblocarea panoului de co‐
mandă.
3
STOP+GO
Pentru a activa şi a dezactiva funcţia.
-
Pentru activarea şi dezactivarea circuitului
exterior.
-
Afişajul nivelului de
căldură
Pentru a afişa nivelul de căldură.
-
Indicatoarele cronometre‐
lor zonelor de gătit
Indică zona pentru care setaţi timpul.
-
Afişajul cronometrului
Pentru a afişa durata în minute.
-
Pentru selectarea zonei de gătit.
/
-
Pentru a creşte sau a descreşte durata.
/
-
Pentru a seta nivelul de căldură.
4
5
6
7
8
9
10
Afişaje niveluri de gătit
Afişajul
Descriere
Zona de gătit este dezactivată.
-
Zona de gătit funcţionează.
STOP+GO funcţionează.
+ cifră
Există o defecţiune.
O zonă de gătit este încă fierbinte (căldură reziduală).
Blocarea / Dispozitivul de siguranţă pentru copii funcţionează.
Oprirea automată funcţionează.
26 Progress
Indicator pentru căldura
reziduală
AVERTISMENT!
Pericol de
arsuri din cauza căldurii
reziduale.
Indicatorii prezintă nivelul de căldură
reziduală pentru zonele de gătit pe care le
folosiţi în acel moment. Indicatoarele se
pot aprinde şi pentru zonele de gătit
învecinate chiar dacă nu le folosiţi.
UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Activarea şi dezactivarea
Atingeţi
timp de 1 secundă pentru a
activa sau dezactiva plita.
Oprirea automată
Funcţia dezactivează automat plita
dacă:
• toate zonele de gătit sunt dezactivate,
• nu setaţi nivelul de căldură după
activarea plitei,
• aţi vărsat ceva sau aţi pus ceva pe
panoul de comandă pentru mai mult de
10 secunde (o tigaie, o lavetă etc.).
Este emis un semnal acustic şi plita se
dezactivează. Îndepărtaţi obiectul sau
curăţaţi panoul de comandă.
• nu dezactivaţi o zonă de gătit sau nu
modificaţi nivelul de căldură. După un
timp se aprinde , iar plita se
dezactivează.
Relaţia între nivelul de căldură şi durata
după care plita se dezactivează:
Nivel de căldură
,1-2
Nivelul de căldură
Atingeţi
pentru a creşte nivelul de
căldură. Atingeţi
pentru a reduce
nivelul de căldură. Atingeţi
şi
în
acelaşi timp pentru a dezactiva zona de
gătit.
Activarea şi dezactivarea
circuitelor exterioare
Puteţi regla suprafaţa pe care gătiţi la
dimensiunile vaselor de gătit.
Utilizaţi câmpul cu senzor:
Pentru activarea circuitului exterior:
atingeţi câmpul cu senzor. Indicatorul se
aprinde.
Pentru a dezactiva circuitul exterior:
atingeţi câmpul cu senzor până când
indicatorul se stinge.
Cronometru
Cronometru cu numărătoare inversă
Puteţi utiliza această funcţie pentru a seta
durata funcţionării zonei de gătit pentru
doar o singură sesiune de gătit.
Plita se dezacti‐
vează după
Mai întâi setaţi nivelul de căldură pentru
zona de gătit, după aceea setaţi funcţia.
6 ore.
Alegerea zonei de gătit: atingeţi
în
mod repetat până când indicatorul unei
zone de gătit necesare se aprinde.
3-4
5 ore.
5
4 ore.
6-9
1,5 ore
Pentru a activa funcţia sau modifica
timpul: atingeţi
sau
de la
cronometru pentru a seta timpul (00 - 99
minute). Atunci când indicatorul zonei de
gătit se aprinde intermitent în secvenţă
lentă, timpul este numărat descrescător.
Progress 27
Pentru a verifica timpul rămas: setaţi
zona de gătit cu . Indicatorul zonei de
gătit începe să se aprindă intermitent
rapid. Afişajul indică timpul rămas.
Pentru a dezactiva funcţia: atingeţi .
Se activează nivelul anterior de căldură.
Pentru a dezactiva funcţia: setaţi zona
de gătit cu
şi atingeţi . Durata
rămasă numără înapoi până la 00.
Indicatorul zonei de gătit se stinge.
Puteţi bloca panoul de comandă când
zonele de gătit sunt utilizate. Previne
modificarea accidentală a nivelului de
gătit.
Blocarea
Când timpul ajunge la final este
emis un semnal sonor, iar
simbolul 00 se aprinde
intermitent. Zona de gătit este
dezactivată.
Pentru oprirea sunetului: atingeţi
se
Pentru a activa funcţia: atingeţi .
aprinde pentru 4 secunde.Cronometrul
rămâne pornit.
Pentru a dezactiva funcţia: atingeţi .
Se activează nivelul anterior de căldură.
.
Ceas avertizor
Puteţi utiliza această funcţie ca un Ceas
avertizor atunci când plita este activată şi
zonele de gătit nu funcţionează. Afişajul
nivelului de căldură indică .
Pentru a activa funcţia: atingeţi .
Pentru setarea timpului atingeţi
sau
de la cronometru. Atunci când timpul
ajunge la final, este emis un semnal
sonor, iar 00 se aprinde intermitent.
Pentru oprirea sunetului: atingeţi
.
Funcţia nu are nici o influenţă
asupra funcţionării zonelor de
gătit.
STOP+GO
Această funcţie setează toate zonele de
gătit care funcţionează la setarea minimă.
Atunci când funcţia este activă, nu puteţi
modifica nivelul de căldură.
Funcţia nu opreşte funcţiile cu
cronometru.
.
Când dezactivaţi plita se
dezactivează şi această
funcţie.
Dispozitivul de siguranţă pentru
copii
Această funcţie împiedică utilizarea
accidentală a plitei.
Pentru a dezactiva funcţia: atingeţi
şi
după aceea . Intervalul de timp rămas
descreşte până la 00
Pentru a activa funcţia: atingeţi
aprinde.
Setaţi mai întâi nivelul căldurii.
se
Pentru a activa funcţia: activaţi plita cu
. Nu setaţi niciun nivel de căldură.
Atingeţi
timp de 4 secunde.
se
aprinde. Dezactivaţi plita cu .
Pentru a dezactiva funcţia: activaţi plita
cu . Nu setaţi niciun nivel de căldură.
Atingeţi
timp de 4 secunde.
se
aprinde. Dezactivaţi plita cu .
Pentru a anula funcţia pentru doar o
singură gătire: activaţi plita cu .
se
aprinde. Atingeţi
timp de 4 secunde.
Reglaţi nivelul de gătit în 10 secunde.
Puteţi utiliza plita. Când dezactivaţi plita
cu , funcţia este activă din nou.
OffSound Control (Dezactivarea
şi activarea semnalelor sonore)
Dezactivaţi plita. Atingeţi
timp de 3
secunde. Afişajul se aprinde şi se stinge.
Atingeţi
timp de 3 secunde. Se
28 Progress
afişează
sau .Atingeţi
de pe zona
din faţă stânga pentru a alege una dintre
următoarele opţiuni:
•
- sunetele sunt dezactivate
- sunetele sunt activate
•
Pentru a confirma selecţia, aşteptaţi până
când plita se dezactivează automat.
• atingeţi
• Ceas avertizor scade
• Cronometru cu numărătoare inversă
scade
• puneţi ceva pe panoul de comandă.
Atunci când această funcţie este setată la
puteţi auzi semnalele sonore doar
atunci când:
INFORMAŢII ŞI SFATURI
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Vasele din oţel emailat sau cu
fund din aluminiu sau cupru
poate duce la modificarea
culorii suprafeţei vitroceramice.
Vasul de gătit
Baza vasului trebuie să fie cât
mai groasă şi cât mai plată.
Asiguraţi-vă că bazele vaselor
sunt curate şi uscate înainte de
a le pune pe suprafaţa plitei.
Nivel de
căldură
Exemple de gătit
Datele din tabel sunt doar
orientative.
Utilizare pentru:
Du‐
rată
(min)
Recomandări
Menţinerea la cald a alimente‐
lor gătite.
con‐
form
nece‐
sităţi‐
lor
Puneţi un capac pe vas.
1-2
Sos olandez, topit: unt, cioco‐
lată, gelatină.
5 - 25
Amestecaţi din când în când.
1-2
Solidificare: omlete pufoase,
ouă ochiuri.
10 40
Gătiţi cu capacul pus.
2-3
Fierberea înăbuşită a orezului
şi a mâncărurilor care conţin
lapte, încălzirea alimentelor
preparate.
25 50
Adăugaţi minim de două ori
mai mult lichid decât orez,
amestecaţi la jumătatea pro‐
cedurii mâncărurile care con‐
ţin lapte.
3-4
Pentru a găti la aburi legume,
peşte, carne.
20 45
Adăugaţi câteva linguri de li‐
chid.
-1
Progress 29
Nivel de
căldură
Utilizare pentru:
Du‐
rată
(min)
Recomandări
4-5
Cartofi gătiţi la abur.
20 60
Utilizaţi maxim ¼ l de apă
pentru 750 g de cartofi.
4-5
Gătirea unor cantităţi mai mari
de alimente, tocane şi supe.
60 150
Până la 3 l lichid plus ingre‐
diente.
6-7
Prăjire uşoară: escalop, cor‐
don bleu de viţel, şniţele, chif‐
tele, cârnaţi, ficat, roux, ouă,
clătite, gogoşi.
con‐
form
nece‐
sităţi‐
lor
Întoarceţi la jumătatea duratei
de gătit.
7-8
Chifteluţe, muşchiuleţ, fripturi
bine prăjite.
5 - 15
Întoarceţi la jumătatea duratei
de gătit.
9
Pentru a fierbe apă, paste, pentru a prăji carnea la suprafaţă (gulaş, friptură
înăbuşită), pentru a prăji cartofi.
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Informaţii cu caracter general
• Curăţaţi plita după fiecare întrebuinţare.
• Utilizaţi întotdeauna vase cu baza
curată.
• Zgârieturile sau petele închise la
culoare de pe suprafaţa plitei nu au
niciun efect asupra modului de
funcţionare al plitei.
• Folosiţi un agent de curăţare special,
adecvat pentru suprafaţa plitei.
• Folosiţi o racletă specială pentru sticlă.
Curăţarea plitei
• Înlăturaţi imediat: plastic topic, folie
de plastic, zahăr sau alimente care
DEPANARE
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
conţin zahăr, în caz contrar mizeria
poate deteriora plita. Aveţi grijă să nu
vă ardeţi. Folosiţi o racleta specială pe
suprafaţa vitrată, la un unghi mare şi
îndepărtaţi resturile de pe suprafaţă.
• Eliminaţi după ce plita s-a răcit
suficient: depuneri de calcar, pete de
apă şi de grăsime, decolorări metalice
strălucitoare. Curăţaţi plita cu o lavetă
umedă şi un detergent ne-abraziv.
După curăţare, ştergeţi plita cu o lavetă
moale.
• Îndepărtaţi decolorarea metalică
lucioasă: folosiţi o soluţie cu apă şi
oţet şi curăţaţi suprafaţa de sticlă cu o
lavetă.
30 Progress
Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Plita nu poate fi pornită sau
utilizată.
Plita nu este conectată la o
sursă electrică sau este co‐
nectată incorect.
Verificaţi dacă plita este co‐
nectată corect la priza elec‐
trică. Consultaţi diagrama de
conectare.
Siguranţa este arsă.
Verificaţi dacă siguranţa es‐
te cauza defecţiunii. Dacă
siguranţele se ard în mod
repetat, adresaţi-vă unui
electrician calificat.
Nu aţi setat nivelul de
căldură timp de 10 secunde.
Activaţi plita din nou şi setaţi
nivelul de căldură în mai pu‐
ţin de 10 secunde.
Aţi atins 2 sau mai multe
câmpuri cu senzor în acelaşi
timp.
Atingeţi doar un câmp cu
senzor.
STOP+GO funcţionează.
Consultaţi „Utilizarea zil‐
nică”.
Pe panoul de comandă este
apă sau panoul de comandă
este acoperit cu stropi de
grăsime.
Ştergeţi panoul de co‐
mandă.
Este emis un semnal acustic
şi plita se dezactivează.
Atunci când plita se dezacti‐
vează este emis un semnal
acustic.
Aţi pus un obiect pe unul
sau mai multe câmpuri cu
senzor.
Îndepărtaţi obiectul de pe
câmpurile cu senzor.
Plita se dezactivează.
Aţi pus un obiect pe câmpul
Îndepărtaţi obiectul de pe
câmpul cu senzor.
cu senzor
Indicatorul căldurii reziduale
nu se aprinde.
.
Zona nu este fierbinte pen‐
tru că a fost utilizată numai o
scurtă perioadă de timp.
Nu puteţi activa circuitul ex‐
terior.
Există o suprafaţă în‐
tunecată pe zona multiplă.
Dacă zona a funcţionat sufi‐
cient de mult pentru a fi fier‐
binte, contactaţi un Centru
de service autorizat.
Mai întâi, activaţi circuitul in‐
terior prin modificarea nive‐
lului de căldură.
Existenţa unei suprafeţe în‐
tunecate pe zona multiplă
este normală.
Progress 31
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Câmpurile cu senzor se în‐
fierbântă.
Vasul este prea mare sau laţi pus prea aproape de bu‐
toane.
Puneţi vasele mari pe zone‐
le din spate, dacă este posi‐
bil.
Nu este emis niciun sunet
atunci când atingeţi câmpuri‐
le cu senzor ale panoului.
Sunetele sunt dezactivate.
Activaţi sunetele. Consultaţi
„Utilizarea zilnică”.
se aprinde.
Oprirea automată funcţio‐
nează.
Dezactivaţi plita şi activaţi-o
din nou.
se aprinde.
Dispozitivul de siguranţă
pentru copii sau Blocarea
funcţionează.
Consultaţi „Utilizarea zil‐
nică”.
Plita prezintă o eroare.
Dezactivaţi plita şi activaţi-o
din nou după 30 de secun‐
Este afişat
şi un număr.
de. Dacă
se aprinde din
nou, deconectaţi plita de la
sursa de alimentare elec‐
trică. După 30 de secunde,
conectaţi din nou plita. Dacă
problema continuă să apară,
apelaţi la Centrul de service
autorizat.
Auziţi un bip constant.
se aprinde.
Conexiunea electrică este
necorespunzătoare.
Deconectaţi plita de la re‐
ţeaua electrică. Cereţi unui
electrician calificat să verifi‐
ce instalaţia.
A doua fază a sursei de cu‐
rent lipseşte.
Verificaţi dacă plita este co‐
nectată corect la priza elec‐
trică. Scoateţi siguranţa, aş‐
teptaţi un minut şi introduceţi
din nou siguranţa.
Dacă nu găsiţi o soluţie...
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie la
problemă, adresaţi-vă comerciantului sau
unui Centru de service autorizat. Furnizaţi
informaţiile de pe plăcuţa cu date tehnice.
Menţionaţi şi codul format din trei
caractere pentru vitroceramică (se află în
colţul suprafeţei de sticlă) şi mesajul de
eroare care apare. Verificaţi dacă aţi
utilizat plita corect. În caz contrar, trebuie
să plătiţi intervenţia tehnicianului de la
centrul de service sau a comerciantului,
chiar şi în perioada de garanţie.
Instrucţiunile cu privire la centrele de
service şi condiţiile de garanţie se găsesc
în broşura de garanţie.
32 Progress
Etichete furnizate împreună cu
punga de accesorii
Lipiţi etichetele adezive conform
indicaţiilor de mai jos:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Lipiţi pe certificatul de garanţie şi
trimiteţi acest exemplar (dacă există).
B. Lipiţi pe certificatul de garanţie şi
păstraţi acest exemplar (dacă există).
C. Lipiţi pe manualul de instrucţiuni.
DATE TEHNICE
Specificaţiile zonelor de gătit
Zonă de gătit
Putere nominală (nivel maxim
de căldură) [W]
Diametru zonă de gătit [mm]
Mijloc faţă
1200
145
Mijloc spate
700 / 1700
120 / 180
Pentru rezultate optime la gătire, folosiţi
vase care nu sunt mai mari decât
diametrul zonei de gătit.
Progress 33
EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
Informaţii despre produs în conformitate cu EU 66/2014 valabil
exclusiv pentru piaţa UE
Identificarea modelului
PAS3000E
Tipul plitei
Plită încorporată
Numărul de zone de gătit
2
Tehnologia de încălzire
Radiator
Diametrul zonelor de gătit
circulare (Ø)
Mijloc faţă
Mijloc spate
14,5 cm
18,0 cm
Consumul de energie per
zonă de gătit (EC electric
cooking)
Mijloc faţă
Mijloc spate
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Consumul de energie al
plitei (EC electric hob)
EN 60350-2 - Aparate de gătit
electrocasnice - Partea 2: Plite - Metode
pentru măsurarea performanţei
Economisirea energiei
Puteţi economisi energia în timpul gătitului
zilnic dacă respectaţi recomandările de
mai jos.
• Atunci când încălziţi apă, folosiţi doar
cantitatea necesară.
189,8 Wh/kg
• Dacă este posibil, puneţi întotdeauna
capace pe vase.
• Înainte de a activa zona de gătit, puneţi
un vas pe aceasta.
• Baza vasului trebuie să aibă acelaşi
diametru cu zona de gătit.
• Puneţi vase mici pe zone de gătit mici.
• Puneţi vasul direct pe centrul zonei de
gătit.
• Pentru a păstra alimentele calde sau a
le topi folosiţi căldura reziduală.
INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
34 Progress
KAZALO
Varnostne informacije
Varnostna navodila
Namestitev
Opis izdelka
Vsakodnevna uporaba
34
36
38
40
42
Namigi in nasveti
Vzdrževanje in čiščenje
Odpravljanje težav
Tehnični podatki
Energijska učinkovitost
44
45
45
48
48
Pridržujemo si pravico do sprememb.
VARNOSTNE INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe
ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.
Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za
poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le
pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede
varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki
obstajajo.
Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi se ne
smejo približevati napravi, če niso pod nenehnim
nadzorom.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati napravi,
če niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno
zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci
in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli se
med uporabo lahko segrejejo.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne
smejo izvajati otroci brez nadzora.
Progress 35
Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med uporabo
segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelcev.
OPOZORILO: Kuhanje na kuhalni plošči z maščobo ali
oljem brez nadzora je lahko nevarno in lahko pripelje do
požara.
Ognja NIKOLI ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak
izklopite napravo in nato prekrijte ogenj, npr. s pokrovom
ali požarno odejo.
POZOR: Naprava se ne sme napajati preko zunanje
preklopne naprave, kot je programska ura, in ne sme biti
priključena na tokokrog, kjer si redno sledijo vklopi in
izklopi.
POZOR: Kuhanje je treba nadzorovati. Kratkotrajno
kuhanje je treba stalno nadzorovati.
OPOZORILO: Nevarnost požara: Ne shranjujte predmetov
na kuhalnih površinah.
Na površino kuhalne plošče ne postavljajte kovinskih
predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, ker se
lahko segrejejo.
Naprave ne uporabljajte, dokler je ne namestite v vgradno
konstrukcijo.
Naprave ne čistite s paro.
V primeru počene površine steklokeramične plošče
izklopite napravo in jo izključite iz napajanja. Če je naprava
priključena na električno omrežje neposredno preko
razdelilne omarice, odstranite varovalko, da napravo
izključite iz napajanja. V obeh primerih se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščene servisne službe ali
druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete
nevarnosti.
OPOZORILO: Uporabljajte samo varovala kuhalne plošče,
ki jih je zasnoval proizvajalec kuhalne naprave ali ki jih
proizvajalec naprave navede kot primerne v navodilih za
36 Progress
uporabo, ali varovala kuhalne plošče, priložena napravi.
Zaradi uporabe neprimernih varoval lahko pride do
nezgode.
VARNOSTNA NAVODILA
Namestitev
OPOZORILO! To napravo
lahko namesti le strokovno
usposobljena oseba.
OPOZORILO! Nevarnost
telesnih poškodb ali poškodb
naprave.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
• Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
• Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
• Izreze zatesnite s tesnilom, da vlaga ne
povzroči nabrekanja.
• Spodnjo stran naprave zaščitite pred
paro in vlago.
• Naprave ne nameščajte v bližino vrat
ali pod okna. Na ta način preprečite, da
bi vroča posoda padla z naprave, ko
odprete vrata ali okno.
• Če napravo namestite nad predale,
mora biti razmik med spodnjim delom
naprave in zgornjim predalom dovolj
velik za kroženje zraka.
• Spodnji del naprave se lahko segreje.
Pod napravo namestite ločevalno
ploščo iz vezanega lesa, kuhinjski
ogrodni ali drug nevnetljiv material, da
preprečite dostop do spodnjega dela.
• Ločevalna plošča mora povsem
pokrivati področje pod kuhalno ploščo.
Priključitev na električno
omrežje
OPOZORILO! Nevarnost
požara in električnega udara.
• Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Pred katerimkoli posegom se
prepričajte, da naprava ni priključena
na električno omrežje.
• Preverite, ali so parametri s ploščice za
tehnične navedbe združljivi z električno
napetostjo omrežja.
• Naprava mora biti nameščena pravilno.
Zaradi slabo pritrjenega in napačnega
priključnega kabla ali vtiča (če je na
voljo) se lahko pregreje priključek.
• Uporabite pravi električni priključni
kabel.
• Priključni kabel se ne sme zaplesti.
• Poskrbite za namestitev zaščite pred
udarom.
• Kabel zaščitite pred natezno
obremenitvijo.
• Poskrbite, da se priključni kabel ali vtič
(če obstaja) ne dotika vroče naprave ali
posode, ko napravo vključite v bližnje
vtičnice.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
• Pazite, da ne poškodujete vtiča (če
obstaja) ali kabla. Za zamenjavo
poškodovanega kabla se obrnite na
naš pooblaščeni servisni center ali
električarja.
• Zaščita pred udarom električnega toka
izoliranih delov in delov pod električno
napetostjo mora biti pritrjena tako, da je
ni mogoče odstraniti brez orodja.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
• Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
• Ne vlecite za električni priključni kabel,
če želite izključiti napravo. Vedno
povlecite za vtič.
Progress 37
• Uporabite le prave izolacijske naprave:
odklopnike, varovalke (talilne varovalke
odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na
diferenčni tok in kontaktorje.
• Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča odklop
naprave z omrežja na vseh polih.
Izolacijska naprava mora imeti med
posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
Uporaba
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe, opeklin in
električnega udara.
• Pred prvo uporabo odstranite vso
embalažo, etikete in zaščitno folijo (če
obstaja).
• Naprava je namenjena samo za
uporabo v gospodinjstvu.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
• Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
• Kuhališče po vsaki uporabi »izklopite«.
• Na kuhališča ne odlagajte pribora ali
pokrovov posod. Lahko se segrejejo.
• Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
• Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
• Če je površina naprave počena,
napravo takoj izključite iz napajanja. Na
ta način preprečite električni udar.
• Ko daste hrano v vroče olje, to lahko
brizgne.
OPOZORILO! Obstaja
nevarnost požara in eksplozije.
• Maščobe in olja lahko ob segrevanju
sproščajo vnetljive hlape. Plamenov ali
segretih predmetov ne približujte
maščobam in olju, ko kuhate z njimi.
• Hlapi, ki jih sproščajo zelo vroča olja,
lahko povzročijo nepričakovan vžig.
• Uporabljena olja, ki lahko vsebujejo
ostanke hrane, lahko povzročijo požar
pri nižjih temperaturah od prvič
uporabljenih olj.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO! Obstaja
nevarnost škode na napravi.
• Vroče posode ne postavljajte na
upravljalno ploščo.
• Ne postavljajte vročega pokrova
posode na stekleno površino kuhalne
plošče.
• Ne dovolite, da iz posode povre vsa
tekočina.
• Pazite, da predmeti ali posode ne
padejo na napravo. Lahko se
poškoduje površina.
• Ne vklapljajte kuhališč s prazno posodo
ali brez posode.
• Na napravo ne dajajte aluminijaste
folije.
• Posoda iz litega železa, aluminija ali s
poškodovanim dnom lahko opraska
steklokeramično ploščo. Pri
prestavljanju na kuhalno površino jo
vedno dvignite.
• Naprava je namenjena le kuhanju. Ni je
dovoljeno uporabljati za druge namene,
npr. ogrevanje prostora.
Vzdrževanje in čiščenje
• Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
• Preden se lotite čiščenja naprave, jo
izklopite in počakajte, da se ohladi.
• Pred vzdrževalnimi deli napravo
izključite iz električnega omrežja.
• Za čiščenje naprave ne uporabljajte
vodnega pršca in pare.
• Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
Servis
• Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
• Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
38 Progress
Odstranjevanje
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe ali zadušitve.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel tik ob
napravi in napravo zavrzite.
• Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
NAMESTITEV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Pred namestitvijo
Preden namestite kuhalno ploščo, si
zapišite podatke s ploščice za tehnične
navedbe. Ploščica za tehnične navedbe
se nahaja na dnu kuhalne plošče.
Model .......................................
Številka izdelka
(PNC) .........................................
Serijska številka ...........................
Vgradne kuhalne plošče
Vgradne kuhalne plošče se lahko
uporabljajo samo po vgradnji v ustrezne
vgradne enote in delovne površine, ki
ustrezajo standardom.
Priključni kabel
• Kuhalna plošča ima nameščen
priključni kabel.
• Za zamenjavo poškodovanega
priključnega kabla uporabite naslednjo
vrsto priključnega kabla (ali za višjo
temperaturo): H05V2V2-F T min. 90
°C. Obrnite se na najbližji servisni
center.
Namestitev tesnila
1. Očistite delovno površino okrog izreza.
2. Priložen tesnilni trak nalepite na
spodnji rob kuhalne plošče vzdolž
zunanjega roba steklokeramične
plošče. Traku ne raztegujte. Poskrbite,
da bosta konca tesnilnega traku na
sredini ene od stranic kuhalne plošče.
3. Pri rezanju tesnilnega traku na
potrebno dolžino dodajte nekaj
milimetrov.
4. Konca tesnilnega traku potisnite
skupaj.
Progress 39
Montaža
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
40 Progress
Namestitev več kot ene kuhalne
plošče
min. 650 mm
490+02 mm
40-50 mm
Če želite v isti izrez eno ob drugo vgraditi
več kuhalnih plošč širine 30 cm, je v
našem pooblaščenem servisnem centru
na voljo montažni komplet, vključno s
stranskimi nosilci in dodatnim tesnilom.
Ustrezna navodila za namestitev so
priložena montažnemu kompletu.
55 mm
30 mm
270+02 mm
OPIS IZDELKA
Razporeditev kuhalnih površin
1 Kuhališče
2 Upravljalna plošča
120/180
mm
1
1
145 mm
2
Razporeditev na upravljalni plošči
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Napravo upravljajte s senzorskimi polji. Prikazovalniki, indikatorji in zvoki vas opozorijo
na vklopljene funkcije.
Progress 41
Sen‐
zor‐
sko
polje
Funkcija
Opomba
1
VKLOP/IZKLOP
Za vklop in izklop kuhalne plošče.
2
Ključavnica / Varovalo za
otroke
Za zaklepanje/odklepanje upravljalne plošče.
3
STOP+GO
Za vklop in izklop funkcije.
4
-
Za vklop in izklop zunanjega grelca.
-
Prikaz stopnje kuhanja
Za prikaz stopnje kuhanja.
-
Indikatorji programske ure
kuhališč
Prikaz, za katero kuhališče ste nastavili čas.
-
Prikazovalnik programske
ure
Za prikaz časa v minutah.
-
Za izbiro kuhališča.
/
-
Za podaljšanje ali skrajšanje časa.
/
-
Za nastavitev stopnje kuhanja.
5
6
7
8
9
10
Prikazovalniki stopnje kuhanja
Prikazovalnik
Opis
Kuhališče je izklopljeno.
-
Kuhališče deluje.
Deluje funkcija STOP+GO.
+ številka
Prišlo je do okvare.
Kuhališče je še vedno vroče (akumulirana toplota).
Deluje funkcija Ključavnica/ Varovalo za otroke.
Deluje funkcija Samodejni izklop.
42 Progress
Indikator akumulirane toplote
OPOZORILO!
Nevarnost
opeklin zaradi akumulirane
toplote.
Indikatorji prikazujejo stopnjo akumulirane
toplote za kuhališča, ki jih trenutno
uporabljate. Indikatorji lahko zasvetijo tudi
za sosednja kuhališča, tudi če jih ne
uporabljate.
VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
dotaknite . Za izklop kuhališča se
sočasno dotaknite
in .
Vklop in izklop
Vklop in izklop zunanjih grelcev
Za vklop ali izklop kuhalne plošče za eno
sekundo pritisnite .
Grelne površine lahko prilagodite velikosti
posode.
Uporaba senzorskega polja:
Samodejni izklop
Funkcija samodejno izklopi kuhalno
ploščo, če:
• So vsa kuhališča izklopljena.
• Ne nastavite stopnje kuhanja po vklopu
kuhalne plošče.
• Ste nekaj polili ali položili na upravljalno
ploščo za več kot 10 sekund (posodo,
krpo itd.). Zasliši se zvočni signal in
kuhalna plošča se izklopi. Odstranite
predmet ali očistite upravljalno ploščo.
• Ne izklopite kuhališča oziroma ne
spremenite stopnje kuhanja. Po
in
določenem času se prikaže
kuhalna plošča se izklopi.
Razmerje med stopnjo kuhanja in
časom, po katerem se kuhalna plošča
izklopi:
Stopnja kuhanja
,1-2
Kuhalna plošča
se izklopi po
6 urah
3-4
5 urah
5
4 urah
6-9
1,5 ure
Stopnja kuhanja
Za višanje stopnje kuhanja se dotaknite
. Za nižanje stopnje kuhanja se
Za vklop zunanjega grelca: dotaknite se
senzorskega polja. Zasveti indikator.
Za izklop zunanjega grelca: pritiskajte
senzorsko polje, dokler indikator ne
ugasne.
Programska ura
Programska ura
To funkcijo lahko uporabite za nastavitev
časa delovanja kuhališča samo za
posamezen postopek kuhanja.
Najprej nastavite stopnjo kuhanja za
kuhališče, nato pa funkcijo.
Za nastavitev kuhališča: pritiskajte
dokler ne zasveti indikator želenega
kuhališča.
,
Za vklop funkcije ali spremembo časa:
z dotikom
ali
programske ure
nastavite čas (00 - 99 minut). Ko indikator
kuhališča začne utripati počasneje, se čas
odšteva.
Preverjanje preostalega časa: s poljem
nastavite kuhališče. Indikator kuhališča
začne utripati hitro. Na prikazovalniku se
prikaže preostali čas.
Za izklop funkcije: izberite kuhališče s
poljem
in se dotaknite . Preostali čas
se odšteva nazaj do 00. Indikator
kuhališča ugasne.
Progress 43
Za vklop funkcije: dotaknite se . Za
štiri sekunde zasveti .Programska ura
ostane vklopljena.
Ko se odštevanje zaključi, se
oglasi zvočni signal in utripati
začne 00. Kuhališče se izklopi.
Če želite izklopiti zvok: dotaknite se
.
Odštevalna Ura
To funkcijo lahko uporabite kot
Odštevalna Ura, ko je kuhalna plošča
vklopljena in kuhališča ne delujejo.
Prikazovalnik stopnje kuhanja prikazuje
.
Ko izklopite kuhalno ploščo,
izklopite tudi to funkcijo.
Varovalo za otroke
Funkcija preprečuje nehoten vklop
kuhalne plošče.
Za vklop funkcije: dotaknite se . Z
dotikom
ali
programske ure
nastavite čas. Ko se odštevanje zaključi,
se oglasi zvočni signal in utripati začne
00.
Če želite izklopiti zvok: dotaknite se
Za izklop funkcije: dotaknite se .
Vklopi se predhodna stopnja kuhanja.
.
Za izklop funkcije: dotaknite se
in
nato . Preostali čas se odšteva nazaj do
00.
Funkcija ne vpliva na delovanje
kuhališč.
Za vklop funkcije: kuhalno ploščo
vklopite z dotikom polja . Ne nastavite
nobene stopnje kuhanja. Štiri sekunde
pritiskajte . Zasveti . Kuhalno ploščo
izklopite z dotikom polja .
Za izklop funkcije: kuhalno ploščo
vklopite z dotikom polja . Ne nastavite
nobene stopnje kuhanja. Štiri sekunde
pritiskajte . Zasveti . Kuhalno ploščo
izklopite z dotikom polja .
Funkcija ne zaustavi funkcij programske
ure.
Za izklop funkcije samo za en čas
kuhanja: kuhalno ploščo vklopite s .
Zasveti . Za štiri sekunde se dotaknite
. V 10 sekundah nastavite stopnjo
kuhanja. Kuhalno ploščo lahko
uporabljate. Ko kuhalno ploščo izklopite z
dotikom polja , se funkcija ponovno
vklopi.
Za vklop funkcije: dotaknite se
Zasveti .
OffSound Control (Izklop in
vklop zvokov)
STOP+GO
Ta funkcija nastavi vsa vklopljena
kuhališča na najnižjo stopnjo kuhanja.
Ko je funkcija vklopljena, ne morete
spremeniti stopnje kuhanja.
.
Za izklop funkcije: dotaknite se .
Vklopi se predhodna stopnja kuhanja.
Ključavnica
Upravljalno ploščo lahko zaklenete med
delovanjem kuhališč. Zaklepanje
preprečuje nehoteno spreminjanje stopnje
kuhanja.
Najprej nastavite stopnjo kuhanja.
Izklopite kuhalno ploščo. Za tri sekunde se
dotaknite . Zaslon se vklopi in izklopi.
Za tri sekunde se dotaknite . Prikaže se
ali . Dotaknite se
sprednjega
levega kuhališča, da izberete nekaj od
naslednjega:
•
- zvoki so izklopljeni.
•
- zvoki so vklopljeni.
Če želite potrditi svoj izbor, počakajte, da
se kuhalna plošča samodejno izklopi.
44 Progress
Ko je funkcija nastavljena na , lahko
zvok slišite samo v naslednjih primerih:
• ko se dotaknete ,
• ko se izklopi Odštevalna Ura,
• ko se izklopi Programska ura,
• ko postavite kaj na upravljalno ploščo.
NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Posoda iz emajliranega jekla in
z aluminijastim ali bakrenim
dnom lahko na steklokeramični
plošči pusti barvno sled.
Posoda
Dno posode mora biti čim bolj
debelo in ravno.
Dno posode mora biti čisto in
suho, preden jo postavite na
kuhalno ploščo.
Stopnja ku‐
hanja
Primeri kuhanja
Podatki v razpredelnici so
samo za orientacijo.
Uporaba:
Čas
(min.)
Nasveti
Ohranjanje kuhanih jedi toplih.
po po‐
trebi
Pokrijte posodo.
1-2
Holandska omaka, topljenje:
maslo, čokolada, želatina.
5 - 25
Občasno premešajte.
1-2
Strjevanje: omlete, pečena jaj‐
ca.
10 40
Kuhajte v posodi s pokrovko.
2-3
Počasno kuhanje riža in mleč‐
nih jedi, pogrevanje pripravlje‐
nih jedi.
25 50
Vode dodajte vsaj dvakrat toli‐
ko, kot je riža, mlečne jedi na
polovici postopka premešajte.
3-4
Kuhanje zelenjave, rib in mesa
v sopari.
20 45
Dodajte nekaj žlic vode.
4-5
Kuhanje krompirja.
20 60
Uporabite največ ¼ l vode za
750 g krompirja.
4-5
Kuhanje večjih količin živil,
enolončnic in juh.
60 150
Do 3 l vode ter sestavin.
6-7
Zmerno cvrenje: pečen zrezek,
telečji cordon bleu, zarebrnice,
polpete, klobase, jetra, beša‐
mel, jajca, palačinke, krofi.
po po‐
trebi
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
7-8
Intenzivno cvrenje: pražen
krompir, ledvena pečenka,
zrezki.
5 - 15
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
9
Prekuhavanje vode, kuhanje testenin, pečenje mesa (golaž, dušena govedi‐
na), cvrenje ocvrtega krompirja.
-1
Progress 45
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Splošne informacije
• Ploščo očistite po vsaki uporabi.
• Vedno uporabljajte posodo s čistim
dnom.
• Praske ali temni madeži na površini ne
vplivajo na delovanje plošče.
• Uporabite posebno čistilno sredstvo za
površine kuhalnih plošč.
• Uporabite posebno strgalo za steklo.
Čiščenje kuhalne plošče
• Takoj odstranite: stopljeno plastiko,
plastično folijo, sladkor in sladko hrano,
v nasprotnem primeru se lahko zaradi
umazanije poškoduje kuhalna plošča.
Pazite, da ne pride do opeklin.
Posebno strgalo postavite pod ostrim
kotom na stekleno površino in z rezilom
potegnite po površini.
• Odstranite, ko je plošča že dovolj
hladna: ostanke vodnega kamna in
vode, maščobne madeže in svetla
kovinska obarvanja. Ploščo očistite z
vlažno krpo in čistilnim sredstvom, ki ni
grobo. Po čiščenju ploščo osušite z
mehko krpo.
• Odstranite svetla kovinska
obarvanja: uporabite raztopino vode in
kisa ter očistite stekleno površino s
krpo.
ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Kuhalne plošče ni mogoče
vklopiti ali je uporabljati.
Kuhalna plošča ni priključe‐
na na napajanje ali je priklju‐
čena nepravilno.
Preverite, ali je kuhalna
plošča pravilno priključena
na napajanje. Oglejte si ve‐
zalno shemo.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varoval‐
ka večkrat zapored pregori,
se obrnite na električarja.
10 sekund ne nastavite
stopnje kuhanja.
Kuhalno ploščo ponovno
vklopite in v manj kot 10 se‐
kundah nastavite stopnjo ku‐
hanja.
Sočasno ste se dotaknili
dveh ali več senzorskih polj.
Dotaknite se samo enega
senzorskega polja.
Deluje funkcija STOP+GO.
Oglejte si »Vsakodnevna
uporaba«.
46 Progress
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Na upravljalni plošči je voda
ali mastni madeži.
Očistite upravljalno ploščo.
Zasliši se zvočni signal in
kuhalna plošča se izklopi.
Ko je kuhalna plošča izklop‐
ljena, se oglasi zvočni sig‐
nal.
Prekrili ste eno ali več sen‐
zorskih polj.
Predmet odstranite s sen‐
zorskih polj.
Kuhalna plošča se izklopi.
Senzorsko polje
nečim prekrili.
Odstranite predmet s sen‐
zorskega polja.
Indikator akumulirane toplo‐
te ne zasveti.
Kuhališče ni vroče, ker je bi‐
lo vklopljeno samo kratek
čas, ali pa je poškodovano
tipalo.
ste z
Zunanjega grelca ni mogoče
vklopiti.
Na več kuhališčih so
temni deli.
Če je bilo kuhališče vkloplje‐
no dovolj dolgo, da bi mora‐
lo biti vroče, se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Najprej s spremembo stop‐
nje kuhanja vklopite notranji
grelec.
Običajno je, da so na več
kuhališčih temni deli.
Senzorska polja so vroča.
Posoda je prevelika oz. ste
jo postavili preblizu uprav‐
ljalnih polj.
Večjo posodo postavite na
zadnje kuhališče, če je mož‐
no.
Ob dotiku senzorskih polj na
plošči ni zvoka.
Zvočni signali so izklopljeni.
Vklopite zvoke. Oglejte si
»Vsakodnevna uporaba«.
zasveti.
Deluje funkcija Samodejni
izklop.
Izklopite kuhalno ploščo in jo
ponovno vklopite.
zasveti.
Deluje funkcija Varovalo za
otroke ali Ključavnica.
Oglejte si »Vsakodnevna
uporaba«.
Prišlo je do napake na ku‐
halni plošči.
Izklopite kuhalno ploščo in jo
po 30 sekundah ponovno
Prikažeta se
in številka.
vklopite. Če
znova za‐
sveti, kuhalno ploščo izklju‐
čite iz električnega omrežja.
Po 30 sekundah jo ponovno
priključite. Če se težava na‐
daljuje, se obrnite na poob‐
laščeni servisni center.
Progress 47
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Slišite lahko neprekinjeno pi‐
skanje.
Električna priključitev je na‐
pačna.
Kuhalno ploščo izključite iz
električnega omrežja. Obrni‐
te se na usposobljenega
električarja, da preveri nape‐
ljavo.
Manjka druga faza napaja‐
nja.
Preverite, ali je kuhalna
plošča pravilno priključena
na napajanje. Odstranite va‐
rovalko, počakajte minuto in
varovalko ponovno vstavite.
zasveti.
Če ne najdete rešitve ...
plošče. V nasprotnem primeru servisiranje
s strani servisne službe ali trgovca tudi v
času garancije ne bo brezplačno.
Informacije o servisni službi in garancijskih
pogojih se nahajajo v garancijski knjižici.
Če rešitve težave ne morete najti sami, se
obrnite na prodajalca ali pooblaščen
servisni center. Posredujte podatke s
ploščice za tehnične navedbe. Posredujte
tudi trimestno črkovno kodo za
steklokeramično ploščo (v vogalu plošče)
in sporočilo o napaki, ki se prikaže.
Poskrbite za pravilno uporabo kuhalne
A
Nalepke v vrečki z opremo
Nalepke prilepite, kot je prikazano spodaj:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Prilepite na garancijski list in pošljite ta
del (če je na voljo).
B. Prilepite na garancijski list in obdržite
ta del (če je na voljo).
C. Prilepite na navodila za uporabo.
48 Progress
TEHNIČNI PODATKI
Specifikacija kuhališč
Nazivna moč (maksimalna stop‐
nja kuhanja) [W]
Kuhališč
Premer kuhališča [mm]
Sprednje sred‐
nje
1200
145
Zadnje srednje
700 / 1700
120 / 180
Za optimalne rezultate kuhanja
uporabljajte kuhinjsko posodo, ki ni večja
od premera kuhališča.
ENERGIJSKA UČINKOVITOST
Informacije o izdelku v skladu z EU 66/2014; veljavno samo za
evropski trg
Identifikacija modela
PAS3000E
Vrsta kuhalne plošče
Vgradna kuhalna
plošča
Število kuhališč
2
Tehnologija segrevanja
Sevalno grelo
Premer krožnih kuhališč
(Ø)
Sprednje srednje
Zadnje srednje
14,5 cm
18,0 cm
Poraba energije na kuha‐
lišče (EC electric cooking)
Sprednje srednje
Zadnje srednje
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Poraba energije kuhalne
plošče (EC electric hob)
EN 60350-2 - Gospodinjski aparati za
kuhanje z elektriko - 2. del: Kuhalne
plošče - Postopki za merjenje učinkovitosti
delovanja
Varčevanje z energijo
Med vsakodnevnim kuhanjem lahko
varčujete z energijo, če upoštevate
spodnje namige.
• Pri segrevanju vode uporabite samo
potrebno količino.
189,8 Wh/kg
• Posodo po možnosti pokrijte s
pokrovko.
• Pred vklopom kuhališča nanj postavite
posodo.
• Dno posode mora imeti enak premer
kot kuhališče.
• Manjše posode postavite na manjša
kuhališča.
• Posodo postavite neposredno na
sredino kuhališča.
• Uporabite akumulirano toploto, da
ohranite hrano toplo ali da jo stopite.
Progress 49
SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
naprav. Naprav, označenih s simbolom ,
ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki.
Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za
recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi
okolje in zdravje ljudi ter reciklirati
odpadke električnih in elektronskih
*
50 Progress
Progress 51
www.progress-hausgeraete.de
867357805-A-382019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising