IKEA | MHGC2K | User manual | IKEA MHGC2K Uživatelský manuál

IKEA MHGC2K Uživatelský manuál
MÖJLIG
CZ
HU
ČESKY
Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam
určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná
vnitrostátní telefonní čísla.
MAGYAR
Az IKEA által kijelölt vevőszolgálatok teljes listáját és a kapcsolódó
nemzeti telefonszámokat jelen útmutató utolsó oldalán olvashatja.
ČESKY
MAGYAR
4
21
4
ČESKY
Obsah
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Instalace
Připojení k elektrické síti
Popis spotřebiče
Denní používání
Tipy a rady
4
6
8
9
10
12
14
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Technické údaje
Energetická účinnost
Poznámky k ochraně životního
prostředí
ZÁRUKA IKEA - CESKÁ REPUBLIKA
14
15
16
17
18
18
Zmĕny vyhrazeny.
Bezpečnostní informace
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče
a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a
zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným
používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se
spotřebičem pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí,
pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které
zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí
rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
ČESKY
•
•
5
Přístupné součásti se při použití mohou zahřát na vysokou
teplotu.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou,
doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou
během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se
topných článků.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem nebo
samostatným dálkovým ovládáním.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné desce bez
dozoru může být nebezpečná a způsobit požár.
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte spotřebič
a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí rouškou.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na varnou
desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové předměty jako
nože, vidličky, lžíce nebo pokličky, protože by se mohly
zahřát na velmi vysokou teplotu.
Nepoužívejte spotřebič, dokud není nainstalován do vestavné
konstrukce.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky prasklý,
vypněte spotřebič a odpojte ho od síťového napájení. V
případě, že spotřebič je k elektrické síti připojen
prostřednictvím rozvodné skříňky, spotřebič odpojte od
napájení vyjmutím pojistky. V každém případě kontaktujte
autorizované servisní středisko.
6
ČESKY
•
•
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze
výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo od
výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který výrobce
spotřebiče v pokynech k použití označil jako vhodný,
případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při použití
nesprávného krytu varné desky může dojít k nehodě.
Bezpečnostní pokyny
Instalace
VAROVÁNÍ! Spotřebič musí být
instalovat kvalifikovaným
technikem.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
• Utěsněte výřez v povrchu pomocí
těsniva, abyste zabránili bobtnání z
důvodu vlhkosti.
• Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
• Spotřebič neinstalujte vedle dveří či pod
oknem. Zabráníte tak převržení horkého
nádobí ze spotřebiče při otevírání dveří
či okna.
• Pokud je spotřebič instalován nad
zásuvkami, ujistěte se, že prostor mezi
dnem spotřebiče a horní zásuvkou
zajišťuje dostatečnou cirkulaci vzduchu.
• Spodek spotřebiče se může silně zahřát.
Zajistěte instalaci samostatného
nehořlavého panelu, který bude
zakrývat spodek spotřebiče.
Řiďte se instalačními pokyny.
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Veškerá elektrická připojení by měla být
provedena kvalifikovaným elektrikářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Před každou údržbou nebo čištěním je
nutné se ujistit, že je spotřebič odpojen
od elektrické sítě.
• Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
• Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován
správně. Volné a nesprávné zapojení
napájecího kabelu či zástrčky (je-li
součástí výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.
• Použijte správný typ napájecího kabelu.
• Elektrické kabely nesmí být zamotané.
• Ujistěte se, že je nainstalována ochrana
před úrazem elektrickým proudem.
• Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.
• Dbejte na to, aby se elektrické přívodní
kabely nebo zástrčky (jsou-li součástí
výbavy) nedotýkaly horkého spotřebiče
nebo horkého nádobí, když spotřebič
připojujete do blízké zásuvky.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
7
ČESKY
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel nebo síťovou zástrčku
(je-li součástí výbavy). Pro výměnu
napájecího kabelu se obraťte na
autorizované servisní středisko nebo
elektrikáře.
• Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace spotřebiče.
Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka
nadále dostupná.
• Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem
za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
• Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
• Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo
izolační zařízení k řádnému odpojení
všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto
izolační zařízení musí mít mezeru mezi
kontakty alespoň 3 mm širokou.
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení či úrazu
elektrickým proudem.
• Před prvním použitím odstraňte veškerý
obalový materiál (je-li přítomen), štítky a
ochrannou fólii.
• Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
• Po každém použití nastavte varnou zónu
do polohy „vypnuto“.
• Na varné zóny nepokládejte příbory
nebo pokličky. Mohly by se zahřát.
• Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
• Pokud je povrch spotřebiče prasklý,
okamžitě jej odpojte ze sítě. Zabráníte
tak úrazu elektrickým proudem.
• Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může
olej vystříknout.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo výbuchu
• Tuky a oleje mohou při zahřátí uvolňovat
hořlavé páry. Když vaříte s tuky a oleji,
držte plameny a ohřáté předměty mimo
jejich dosah.
• Páry uvolňované velmi horkými oleji se
mohou samovolně vznítit.
• Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při nižších
teplotách než olej, který se používá
poprvé.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty
nebo předměty obsahující hořlavé látky.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
• Nepokládejte horké nádoby na ovládací
panel.
• Nepokládejte horkou poklici na skleněný
povrch varné desky.
• Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
• Dbejte na to, aby na spotřebič nespadly
varné nádoby či jiné předměty. Mohl by
se poškodit jeho povrch.
• Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
• Na spotřebič nepokládejte hliníkovou
fólii.
• Nádoby vyrobené z litiny či hliníku nebo
nádoby s poškozeným dnem mohou
způsobit poškrábání sklokeramiky nebo
skla. Tyto předměty při přesouvání na
varné desce vždy zdvihněte.
ČESKY
• Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Čištění a údržba
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
• Před čištěním spotřebič vypněte a nechte
ho vychladnout.
• Před údržbou spotřebič odpojte od
elektrické sítě.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte proud
vody nebo páru.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální mycí
prostředky. Nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi, drátěnky,
rozpouštědla nebo kovové předměty.
Instalace
Všeobecné informace
Instalace musí být provedena
v souladu se zákony, předpisy,
nařízeními, směrnicemi a
normami platnými v dané zemi
(bezpečnostní předpisy a
nařízení pro práci s elektrickými
zařízeními, pokyny ke správné
recyklaci v souladu s předpisy
apod.).
8
Obsluha
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
• Používejte výhradně originální náhradní
díly.
Likvidace
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
• Pro informace ohledně správné likvidace
spotřebiče se obraťte na místní úřady.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
ČESKY
9
min.
500 mm
290 mm
520 mm
±1
490±1 270
mm
mm
55 mm
min.
100 mm
min.
28 mm
max.
R 5 mm
min. 28 mm
Důležité!
• Další informace k instalaci naleznete v
Pokynech k montáži.
• Není-li pod varnou deskou umístěna
trouba, vložte pod ni ve vzdálenosti
minimálně 20 mm ode dna varné desky
oddělující panel.
• Řezné plochy pracovní desky chraňte
před působením vlhkosti vhodným
tmelem, přiloženým k výrobku v sáčku
s instalačním materiálem. Těsnicí
prostředek zajišťuje dokonalé přilnutí
varné desky k pracovní ploše bez
jakékoli mezery.
• Mezi spotřebič a pracovní desku
nepoužívejte silikonovou těsnicí hmotu.
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
VAROVÁNÍ! Veškerá elektrická
připojení musí být provedena
kvalifikovaným elektrikářem.
Připojení k elektrické síti
• Před připojením zkontrolujte, zda
jmenovité napětí spotřebiče uvedené na
typovém štítku odpovídá napájecímu
napětí, které je k dispozici v síti.
Zkontrolujte také jmenovitý výkon
spotřebiče a zajistěte, aby přívodní
vodiče byly dimenzovány tak, aby
odpovídaly jmenovitému příkonu
spotřebiče (viz kapitola „Technické
údaje“). Typový štítek je umístěn na
spodní straně tělesa varné desky.
• Spotřebič se dodává s připojovacím
kabelem. Ten musí být vybaven řádnou
zástrčkou vhodnou pro danou zátěž
vyznačenou na typovém štítku. Při
připojování zástrčky ke kabelu dodržujte
doporučení na následujícím obrázku.
ČESKY
10
1
2
Výměna připojovacího kabelu
• Výměna připojovacího kabelu vyžaduje
speciální vybavení technika. Smí se
používat pouze originální náhradní díly
dodané servisním střediskem. Zástrčka
musí být zasunuta do správné zásuvky. V
případě přímého připojení k elektrické
síti je nutné instalovat mezi spotřebič a
elektrickou síť dvoupólový spínač s
minimální vzdáleností mezi kontakty 3
mm a tento spínač musí odpovídat
požadovanému zatížení v souladu s
platnými předpisy.
• Připojovací kabel musí být umístěn tak,
aby v žádném bodě nemohla jeho
teplota dosáhnout teploty o 70 °C vyšší
než je teplota místnosti. Hnědý
(případně černý) fázový kabel (připojený
ve svorkovnici ke kontaktu označenému
písmenem „L“) musí být vždy připojen k
fázi sítě.
VAROVÁNÍ! Když je spotřebič
připojen k elektrické síti,
zkontrolujte, zda jsou všechny
varné zóny funkční a připraveny
k použití tak, že každou z nich na
krátkou dobu nastavíte na
maximální výkon.
Popis spotřebiče
Uspořádání varné desky
1 Dvoukruhová varná zóna 700 / 1 700
W
2 Jednoduchá varná zóna 1 200 W
3 Ovládací panel
1
120/180 mm
145 mm
3
2
ČESKY
11
Uspořádání ovládacího panelu
1
2
3
4
9
8
1
Slouží k zapnutí či vypnutí varné
desky.
2
Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce
blokování tlačítek nebo dětské
bezpečnostní pojistky.
3
Slouží k zapnutí vnějšího okruhu.
4 Displej nastavení tepelného výkonu:
- .
Displeje nastavení výkonu
Displej
+ číslice
Popis
5
,
6
7
5 Ukazatele časovače varných zón.
6 Displej časovače: 00 - 99 minut.
7
zvyšuje a
snižuje nastavení
časovače.
8
zvyšuje nebo
snižuje nastavení
teploty.
9
Zapíná funkci STOP+GO.
Displej
Popis
Varná zóna je vypnutá.
Funkce automatického vypnutí je zapnutá.
Varná zóna je zapnutá.
Je zapnutá funkce
STOP+GO.
Došlo k poruše.
Řiďte se pokyny v
části „Odstraňování
závad“.
Varná zóna je stále
horká (zbytkové teplo).
Je zapnutá funkce
blokování tlačítek /
dětské bezpečnostní pojistky.
Kontrolka zbytkového tepla
VAROVÁNÍ! Nebezpečí
popálení zbytkovým teplem! Po
vypnutí spotřebiče potřebují
varné zóny chvíli k ochlazení.
Sledujte kontrolku zbytkového
tepla
.
Zbytkové teplo k rozpouštění nebo k
udržení teploty jídel.
12
ČESKY
Denní používání
Zapnutí a vypnutí
Stisknutím
na jednu sekundu spotřebič
zapnete nebo vypnete.
Seřízení nastavení výkonu
Pomocí
nastavíte vyšší výkon.
sekundy. Opakujte stejný postup pro
vypnutí vnějšího okruhu.
Použití časového spínače
Opakovaně stiskněte , dokud nezačne
blikat kontrolka požadované varné zóny.
Například
varnou zónu.
Pomocí
nastavíte nižší výkon.
Varnou zónu vypnete současným stisknutím
a
vrátí na
příslušné varné zóny. Nastavení se
.
pro pravou přední
Stisknutím
nebo
časového spínače
nastavíte čas mezi 00 a 99 minutami. Když
kontrolka varné zóny bliká pomaleji,
odpočítává se čas. Nastavte výkon.
Když je nastaven výkon a nastavený čas
uplynul, zazní zvukový signál, bliká 00 a
varná zóna se vypne. Není-li varná zóna
používána a nastavený čas uplynul, zazní
zvukový signál a bliká 00.
vypnete funkci u zvolené
Stisknutím
varné zóny a kontrolka této varné zóny
začne blikat rychleji. Stisknutím tlačítka
se zbývající čas odpočítává zpět k 00.
Kontrolka varné zóny zhasne.
STOP+GO
Funkce přepne všechny zapnuté varné zóny
Zapnutí a vypnutí vnějších okruhů
Zapnutí a vypnutí vnějšího okruhu
Vnitřní okruh zapněte před zapnutím
na 1 - 2
vnějšího okruhu stisknutím
na nejnižší výkon . Když je tato funkce
zapnutá, nelze měnit nastavení výkonu.
Tato funkce nevypne funkci časovače.
• Tuto funkci zapnete stisknutím
Rozsvítí se symbol .
.
13
ČESKY
• Tuto funkci vypnete stisknutím . Zapne
se předchozí zvolené nastavení výkonu.
Blokování tlačítek
Když jsou varné zóny zapnuté, můžete
zablokovat ovládací panel bez vypnutí
spotřebiče. Zabráníte tak náhodné změně
nastavení výkonu.
Nejprve nastavte výkon.
Tuto funkci zapnete stisknutím
sekundy se rozsvítí symbol
zůstane zapnutý.
. Na čtyři
. Časovač
Tuto funkci vypnete stisknutím . Zapne se
předchozí zvolené nastavení výkonu.
Vypnutím spotřebiče vypnete také tuto
funkci.
Dětská bezpečnostní pojistka
Tato funkce brání neúmyslnému použití
spotřebiče.
Zapnutí dětské bezpečnostní pojistky
• Pomocí
zapněte spotřebič.
Nenastavujte výkon.
• Na čtyři sekundy stiskněte . Rozsvítí se
symbol .
• Pomocí
spotřebič vypněte.
Vypnutí dětské bezpečnostní pojistky
• Pomocí
zapněte spotřebič.
Nenastavujte výkon. Na čtyři sekundy
stiskněte . Rozsvítí se symbol .
• Pomocí
spotřebič vypněte.
Vyřazení dětské bezpečnostní pojistky na
jedno vaření
zapněte spotřebič. Rozsvítí se
• Pomocí
symbol .
• Na čtyři sekundy stiskněte . Do 10
sekund nastavte výkon. Nyní můžete
spotřebič použít.
• Když spotřebič vypnete pomocí ,
dětská bezpečnostní pojistka se znovu
zapne.
Automatické vypnutí
Tato funkce varnou desku automaticky
vypne v následujících případech:
• všechny varné zóny jsou vypnuté.
• po zapnutí varné desky jste nenastavili
výkon.
• zakryjete některý symbol nějakým
předmětem (např. pánví, utěrkou a pod.)
po dobu delší než cca 10 sekund.
• po určité době varnou zónu nevypnete
nebo nezměníte nastavení výkonu či
dojde k přehřátí (např. když se obsah
nádoby vyvaří dosucha). Rozsvítí se
symbol . Před novým použitím musíte
nastavit varnou zónu na .
Nastavení výkonu Automatické vypnutí
po
,
-
6 hodinách
5 hodinách
4 hodinách
-
1,5 hodině
OffSound Control (Vypnutí a zapnutí
zvukové signalizace)
Zvuková signalizace spotřebiče je ve
výchozím nastavení zapnutá.
Zapnutí a vypnutí zvukové signalizace:
1. Vypněte spotřebič.
2. Na tři sekundy stiskněte . Displej se
rozsvítí a zhasne.
3. Na tři sekundy stiskněte . Zobrazí se
nebo .
4. Stisknutím
časovače zvolte jedno z
následujících:
ČESKY
•
- zvuková signalizace je vypnutá.
•
- zvuková signalizace je zapnutá.
Pro potvrzení volby vyčkejte, než se
spotřebič automaticky vypne.
Pokud jste náhodou stisknuli ,
zobrazí se seznam kódů. Ten
slouží pouze k servisním účelům.
K opuštění této nabídky opět
stiskněte
nebo vyčkejte,
dokud se varná deska
automaticky nevypne.
14
Když je tato funkce nastavena na
uslyšíte zvuk pouze když:
,
• stisknete ,
• dokončí se funkce Minutka,
• něco položíte na ovládací panel.
Pokud došlo k problému s
napájením, které vede k vypnutí
spotřebiče, který neuchová
předchozí nastavení.
Tipy a rady
Zvuky během provozu
Po zapnutí varné zóny může být
na několik vteřin slyšet bzučení.
Je to vlastnost všech varných zón
sklokeramické varné desky, která
nemá vliv na funkci nebo
životnost spotřebiče.
Rady k ochraně spotřebiče před
poškozením
• Sklokeramická plocha se může poškodit
pádem předmětu na ni nebo nárazem
varné nádoby.
• Nádoby vyrobené z litiny, hliníkové
slitiny nebo s poškozeným spodkem
mohou při posunování po povrchu
sklokeramickou desku poškrábat.
• Nechcete-li nádobí a sklokeramickou
desku poškodit, nenechávejte hrnce a
pánve vyvařit do sucha.
• Nepoužívejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
• Žádnou část spotřebiče nikdy
nezakrývejte hliníkovou fólií. Na
spotřebič ani do něj nikdy nedávejte
plast nebo jakýkoli jiný materiál, který se
může roztavit.
Čištění a údržba
Všeobecné informace
VAROVÁNÍ! Před čištěním
spotřebič vypněte a nechte ho
vychladnout.
VAROVÁNÍ! Z bezpečnostních
důvodů nečistěte spotřebič
parními nebo vysokotlakými
čisticími přístroji.
VAROVÁNÍ! Ostré předměty a
abrazivní čisticí prostředky
mohou varnou desku poškodit.
Po každém použití varnou desku
omyjte vodou s tekutým
prostředkem na mytí nádobí a
zbytky jídel odstraňte. Odstraňte
také zbytky čisticího prostředku!
ČESKY
15
spolu se spotřebičem). Škrabku přiložte
šikmo ke sklokeramickému povrchu a
posunem ostří škrabky po povrchu
seškrábněte nečistoty. Varnou desku
otřete vlhkým hadříkem s trochou
tekutého mycího prostředku. Nakonec ji
otřete do sucha čistým hadříkem.
2. Vodní kámen a vodové kroužky, tukové
stříkance a kovově lesklé zbarvení se
odstraňuje až po vychladnutí varné
desky pomocí čisticích prostředků pro
sklokeramický nebo nerezový povrch.
Škrábance nebo tmavé skvrny na
sklokeramické desce, které nelze
odstranit, nemají vliv na funkci
varné desky.
Odstranění zbytků jídel a připálených
kousků
1. Zbytky jídla obsahujícího cukr, plastů a
staniolu odstraňte okamžitě. Nejlepším
nástrojem pro čištění skleněných
povrchů je škrabka (není dodávána
Odstraňování závad
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém
Spotřebič nelze zapnout nebo spotřebič nefunguje.
Možná příčina
Řešení
Spotřebič není zapojený do
elektrické sítě nebo je
připojený nesprávně.
Zkontrolujte, zda je
spotřebič správně zapojený
do elektrické sítě. Zajistěte
správnou instalaci pozváním
kvalifikovaného technika.
Od zapnutí spotřebiče uplynulo více než 10 sekund.
Znovu spotřebič zapněte.
Je zapnutá dětská bezpečnostní pojistka nebo bloko-
Vypněte dětskou bezpečnostní pojistku (viz „Dětská
bezpečnostní pojistka“ nebo
„Blokování tlačítek“).
vání tlačítek
.
Stiskli jste více symbolů současně.
Stiskněte pouze jeden symbol.
Ozve se zvukový signál a
spotřebič se vypne.
Jeden nebo více symbolů
bylo zakryto na déle než 10
sekund.
Symboly odkryjte.
Ukazatel zbytkového tepla
nic nezobrazuje.
Varná zóna byla zapnutá
Jestliže varná zóna má být
jen krátkou dobu a není tedy horká, obraťte se na poprohorká.
dejní servis.
ČESKY
16
Problém
Možná příčina
Řešení
Při stisknutí symbolů na ovlá- Zvuková signalizace je vydacím panelu nezazní žádný pnutá.
signál.
Na displeji časovače se zobrazuje symbol
s číslem.
Na displeji časovače se rozsvítí
Zapněte zvukovou signalizaci. Viz OffSound Control.
Chyba elektronické součásti. Spotřebič na několik minut
odpojte z elektrické sítě. Vyjměte pojistku, vyčkejte jednu minutu a pojistku znovu
zasuňte. Pokud problém
přetrvává, zajistěte správnou instalaci pozváním kvalifikovaného technika.
Druhá fáze napájení chybí.
.
Pokud dojde k poruše spotřebiče, pokuste
se nejprve závadu odstranit sami. Pokud
problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se
na telefonické středisko vašeho obchodu
IKEA. Kompletní seznam kontaktních čísel
IKEA naleznete na konci tohoto návodu.
Zkontrolujte, zda je
spotřebič správně zapojený
do elektrické sítě. Vyjměte
pojistku, vyčkejte jednu minutu a pojistku znovu zasuňte. Pokud problém
přetrvává, zajistěte správnou instalaci pozváním kvalifikovaného technika.
V případě chybné obsluhy
spotřebiče nebo v případě, že
instalaci neprovedl autorizovaný
technik, nemusí být návštěva
technika poprodejního servisu
nebo prodejce bezplatná, i když
je spotřebič ještě v záruce.
Technické údaje
Typový štítek
Made In Italy
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
0476
ZO
MOD:
PQM
000.000.00
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
TYPE H0000-0/0
PNC. 000000000 00
Max Power = 6W
S.N.: 00000000
G2X XX mbar = XXkW
G3X XX mbar = XXXg/h
220-240 V
~ 50-60 Hz
0000000000000000000000
ČESKY
17
Na výše uvedeném obrázku vidíte výrobní
štítek spotřebiče (bez sériového čísla, které
je pro každý výrobek specifické), který je
umístěný na jeho spodní části.
potřeby servisní organizace Vám bude
poskytnuta díky přesným údajům o varné
desce optimální pomoc. Děkujeme Vám za
pomoc.
Vážený zákazníku, druhý výrobní štítek
uchovávejte u návodu k použití. V případě
Energetická účinnost
Produktové informace dle směrnice EU 66/2014 platí pouze trh v rámci EU
Označení modelu
MÖJLIG
502-371-37
Typ varné desky
Vestavná varná
deska
Počet varných zón
2
Technologie ohřevu
Sálavá plotýnka
Průměr kruhových varných
zón (Ø)
Uprostřed vpředu
Uprostřed vzadu
14,5 cm
18,0 cm
Spotřeba energie varných
zón (EC electric cooking)
Uprostřed vpředu
Uprostřed vzadu
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Spotřeba energie varné
desky (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 2: varné desky
- metody pro měření výkonu
Úspora energie
Během každodenního pečení můžete ušetřit
energii, budete-li se řídit níže uvedenými
radami.
• Při ohřevu vody používejte pouze takové
množství, které potřebujete.
• Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby
pokličkami.
189,8 Wh/kg
• Před zapnutím varné zóny na ni položte
varnou nádobu.
• Dno varné nádoby by mělo být stejné
velikosti jako varná zóna.
• Na menší varné zóny postavte menší
varné nádoby.
• Postavte nádobu přímo na střed varné
zóny.
• Využijte zbytkové teplo k udržování
teploty jídle nebo k jeho rozpouštění.
18
ČESKY
Poznámky k ochraně životního prostředí
Recyklujte materiály označené symbolem
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské
zdraví a recyklovat elektrické a elektronické
spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče
označené příslušným symbolem
nelikvidujte spolu s domovním odpadem.
Spotřebič odevzdejte v místním sběrném
dvoře nebo kontaktujte místní úřad.
ZÁRUKA IKEA - CESKÁ REPUBLIKA
Jak dlouho záruka IKEA platí?
Tato záruka platí 5 let od původního data
zakoupení spotřebiče v IKEA. Jako doklad o
koupi se vyžaduje originální účtenka.
Jestliže se v době záruky provádí servisní
oprava, tato činnost neprodlužuje záruční
dobu na spotřebič.
Kdo provádí servisní službu?
Poskytovatel servisu IKEA zajišťuje servisní
službu prostřednictvím svých vlastních
servisních provozů nebo sítě autorizovaných
servisních partnerů.
Čeho se záruka týká?
Záruka se týká závad spotřebiče, který byly
způsobené vadnou konstrukcí nebo vadným
materiálem po datu zakoupení v IKEA. Tato
záruka se vztahuje pouze na domácí
používání. Výjimky jsou uvedené v části "Na
co se nevztahuje záruka?". Během záruční
doby se záruka vztahuje na náklady k
odstranění závady, např. opravu, díly, práci
a cestu pracovníka za předpokladu, že je
tento spotřebič dostupný pro opravu bez
zvláštních nákladů a že závada byla
způsobena vadnou konstrukcí nebo vadným
materiálem, na které se vztahuje záruka. Za
těchto podmínek se uplatňují směrnice EU
(č. 99/44/ES) a příslušné místní předpisy.
Vyměněné díly se stávají majetkem IKEA.
Jak bude IKEA při odstranění závady
postupovat?
Určený poskytovatel servisu IKEA
prozkoumá výrobek a dle svého vlastního
uvážení rozhodne, zda se na něj vztahuje
tato záruka. Jestliže rozhodne, že záruka
platí, poskytovatel servisu IKEA nebo jeho
autorizovaný servisní partner
prostřednictvím svých vlastních servisních
provozů dle vlastního uvážení buď vadný
výrobek opraví, nebo ho vymění za stejný
nebo srovnatelný výrobek.
Na co se nevztahuje záruka?
• Na normální opotřebení a odření.
• Na poškození způsobené úmyslně nebo
nedbalostí, nedodržením návodu k
použití, nesprávnou instalací nebo
připojením k nesprávnému napětí,
poškození způsobené chemickou nebo
elektrochemickou reakcí, rzí, korozí nebo
vodou včetně, ale nikoli výhradně
omezené na nadměrné množství
vápence v přiváděné vodě, poškození
způsobené abnormálními podmínkami
okolního prostředí.
• Na spotřební materiál včetně baterií a
žárovek.
• Na nefunkční a ozdobné části, který
nemají vliv na normální používání
spotřebiče včetně jakéhokoli poškrábání
a možných rozdílů v barvě.
19
ČESKY
• Na náhodné poškození způsobené cizími
předměty nebo látkami a čištěním nebo
uvolněním filtrů, vypouštěcích systémů
nebo zásuvek na čisticí prostředek.
• Na poškození následujících dílů:
keramického skla, příslušenství, košů na
nádobí a příbory, přívodní a vypouštěcí
trubky, těsnění, žárovky a kryty žárovek,
filtry, ovladače, opláštění a jeho části. S
výjimkou případů, kdy lze prokázat, že
tato poškození byla způsobena vadnou
výrobou.
• Na případy, kdy technik při své návštěvě
nenalezl žádnou závadu.
• Na opravy, které neprováděli naši k
tomu určení poskytovatelé služeb a/
nebo autorizovaní smluvní servisní
partneři, nebo na opravy, při nichž
nebyly použity originální náhradní díly.
• Na opravy způsobené instalací, která
není správná, nebo neodpovídá
technickým údajům.
• Na použití spotřebiče mimo domácnost,
tedy k profesionálnímu použití.
• Poškození při dopravě. Jestliže zákazník
dopravuje výrobek sám do svého bytu
nebo na jinou adresu, neodpovídá
společnost IKEA za žádné poškození, ke
kterému mohlo při dopravě dojít. Pokud
ale dopraví výrobek na uvedenou
adresu zákazníka společnost IKEA, pak
je případné poškození při dopravě kryto
touto zárukou.
• Náklady na provedení první instalace
spotřebiče IKEA Jestliže poskytovatel
servisu IKEA nebo jeho autorizovaný
servisní partner opraví nebo vymění
spotřebič v rámci této záruky,
poskytovatel servisu IKEA nebo jeho
autorizovaný servisní partner v případě
potřeby znovu instalují opravený
spotřebič nebo instalují nový spotřebič.
Toto omezení se nevztahuje na práce
prováděné bez zjištění závady, které
provedl náš vyškolený technik s použitím
našich originálních dílů za účelem
přizpůsobení spotřebiče technickým
bezpečnostním požadavkům v jiné zemi EU.
Uplatnění zákonů dané země
Záruka IKEA Vám poskytuje zvláštní
zákonná práva, která pokrývají nebo
přesahují všechny místní zákonné
požadavky, která se v různých zemích liší.
Rozsah platnosti
Pro spotřebiče, které jsou zakoupeny v
jedné zemi EU a převezeny do jiné země
EU, budou servisní služby prováděny v
rámci záručních podmínek obvyklých v nové
zemi. Povinnost provést servisní službu v
rámci záruky existuje jen tehdy, pokud:
• je spotřebič v souladu s technickými
požadavky země, ve které byl záruční
požadavek vznesen, a je podle nich
instalován;
• je spotřebič v souladu s návodem k
montáži a bezpečnostními informacemi
návodu k použití a je podle nich
instalován;
Vyhrazený poprodejní servis pro
spotřebiče IKEA:
Budeme rádi, když se obrátíte na
poprodejní servis IKEA:
1. požadavku v rámci záruky;
2. dotazu na vysvětlení instalace
spotřebiče IKEA do určeného
kuchyňského nábytku IKEA. Tento servis
neposkytuje vysvětlení týkající se:
• celkové instalace kuchyně IKEA;
• připojení k elektrické síti (pokud se
spotřebič dodává bez zástrčky a
kabelu), vodě a plynu, protože tato
připojení má provést autorizovaný
servisní technik.
3. dotazu na vysvětlení obsahu návodu k
použití a technických parametrů
spotřebičů IKEA.
Před zavoláním do servisu si prosím
pozorně přečtěte návod k montáži a/nebo
ČESKY
návod k použití v této příručce, abychom
Vám mohli co nejlépe pomoci.
Jak nás najdete, když potřebujete naši
servisní službu
Na poslední straně tohoto návodu je
uveden úplný seznam určených kontaktních
míst IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní
čísla.
Abychom Vám mohli rychleji
pomoci, doporučujeme vždy
použít zvláštní telefonní čísla
uvedená na konci tohoto
návodu. Pokud potřebujete
servisní službu, vždy použijte
čísla uvedená v příručce k
danému spotřebiči. Před
zavoláním si ověřte, že máte pro
spotřebič, který vyžaduje naši
opravu, připravené číslo položky
IKEA (kód z 8 číslic) a sériové
číslo (kód z 8 číslic, který je
uveden na typovém štítku).
USCHOVEJTE SI ÚČTENKU! Je
to Váš doklad o koupi a je nutný
k uplatnění záruky. Všimněte si,
že na účtence je uvedeno také
číslo položky IKEA (kód z 8 číslic)
pro každý zakoupený spotřebič.
Potřebujete jinou pomoc?
V případě všech dalších dotazů, které se
netýkají poprodejního servisu nebo vašeho
spotřebiče, se prosím obraťte se na
telefonickou službu zákazníkům našeho
nejbližšího obchodního domu IKEA. Než se
nás obrátíte, přečtěte si prosím pozorně
dokumentaci ke spotřebiči.
20
21
MAGYAR
Tartalom
Biztonsági információk
Biztonsági utasítások
Üzembe helyezés
Elektromos csatlakoztatás
Termékleírás
Napi használat
Hasznos tanácsok és javaslatok
21
23
25
26
27
29
31
Ápolás és tisztítás
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
Energiahatékonyság
Környezetvédelmi tudnivalók
IKEA GARANCIA
32
32
34
35
35
36
A változtatások jogát fenntartjuk.
Biztonsági információk
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy
használat okozta károkért a gyártó nem vállal felelősséget.
További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az
útmutatót.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi
vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok
vagy ismeretek híján lévő személyek csak felügyelettel, vagy
a készülék biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet nélkül
nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és
megfelelően dobja azokat hulladékba.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után, lehűléskor.
MAGYAR
•
•
22
Használat közben a hozzáférhető részek nagyon
felforrósodhatnak.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor
azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet a készüléken.
Általános biztonság
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és az
elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen óvatos,
hogy ne érjen a fűtőelemekhez.
Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy külön
távirányító rendszerrel.
FIGYELMEZTETÉS: Főzőlapon történő főzéskor az olaj vagy
zsír felügyelet nélkül hagyása veszélyes lehet, és tűz
keletkezhet.
A tüzet SOHA NE próbálja meg eloltani vízzel, hanem
kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat például
egy fedővel vagy tűzálló takaróval.
VIGYÁZAT: Főzéskor a készüléket ne hagyja felügyelet
nélkül. Rövid időtartamú főzéskor a készüléket/terméket
tartsa folyamatosan felügyelet alatt.
FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély: Ne tároljon semmit sem a
főzőfelületeken.
Soha ne tegyen a főzőfelületre fémtárgyakat (fedők, kések,
kanalak), mert azok felforrósodhatnak.
A bútorba való beépítés előtt ne használja a készüléket.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású gőzt.
Ha repedést lát az üvegkerámia / üveg felületen, kapcsolja
ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból a dugvilláját.
Amennyiben a készülék kötésdobozon keresztül közvetlenül
csatlakozik az elektromos hálózathoz, vegye ki a biztosítékot
a készülék elektromos hálózatról történő leválasztásához.
Egyéb esetben forduljon a márkaszervizhez.
23
MAGYAR
•
•
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek
kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a főzőlap gyártója által
tervezett vagy a főzőlap gyártója által a használati
útmutatóban javasolt, illetve a készülékhez mellékelt
főzőlapvédő elemet használjon. A nem megfelelő
védőelemek használata balesetet okozhat.
Biztonsági utasítások
Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS! A készüléket
feljogosított szerelőnek kell
üzembe helyezni.
• Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
• Tartsa meg a minimális távolságot a
többi készüléktől és egységtől.
• A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
• Megfelelő tömítőanyaggal védje a
munkalap vágott felületeit a nedvesség
ellen.
• Védje a készülék alját a gőztől és
nedvességtől.
• Ne telepítse a készüléket ajtó mellé vagy
ablak alá. Ezzel elkerülhető, hogy az
ajtó vagy ablak kinyitásával leverje a
forró főzőedényt a készülékről.
• Amikor fiókok felett helyezi üzembe a
készüléket, akkor ellenőrizze, hogy van-e
megfelelő levegőkeringés a készülék alja
és a felső fiók között.
• A készülék alja forróvá válhat. Építsen
be egy nem éghető elválasztó lapot a
készülék alá, hogy az aljához való
hozzáférést megakadályozza.
Olvassa el az Összeszerelési utasítást.
Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
áramütésveszély.
• Minden elektromos csatlakoztatást
feljogosított szerelőnek kell elvégeznie.
• A készüléket kötelező földelni.
• Bármilyen beavatkozás előtt ellenőrizni
kell, hogy a berendezés le lett-e
választva az elektromos hálózatról.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
adatok megfelelnek-e a helyi elektromos
hálózat paramétereinek.
• Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e
üzembe helyezve a készülék. A hálózati
vezeték dugója (ha van) és a konnektor
közötti gyenge vagy rossz érintkezés
miatt a csatlakozás túlságosan
felforrósodhat.
• Használjon megfelelő típusú hálózati
kábelt.
• Ne hagyja, hogy az elektromos
vezetékek összegabalyodjanak.
• Ügyeljen arra, hogy az érintésvédelem ki
legyen építve.
• Használjon feszültségmentesítő bilincset
a vezetékhez.
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel
vagy dugója (ha van) ne érjen a
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
készülékhez vagy a forró
főzőedényekhez, amikor a készüléket a
közeli csatlakozóaljzathoz
csatlakoztatja.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó (ha
van) és a hálózati kábel épségére. Ha a
hálózati kábel cserére szorul, forduljon a
márkaszervizünkhöz vagy egy
villanyszerelőhöz.
A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy
kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne
lehessen eltávolítani azokat.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy
a hálózati dugasz üzembe helyezés után
is könnyen elérhető legyen.
Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.
A készülék csatlakozásának bontására,
soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza
ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Kizárólag megfelelő
szigetelőberendezést alkalmazzon:
hálózati túlterhelésvédő megszakítót,
biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.
Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni,
amely lehetővé teszi, hogy minden
fázison leválassza a készüléket az
elektromos hálózatról. A
szigetelőberendezésnek legalább 3 mmes érintkezőtávolsággal kell
rendelkeznie.
Használat
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés-,
égés- és áramütésveszély.
24
• Az első használat előtt távolítsa el a
csomagolóanyagot, a tájékoztató
címkéket és a védőfóliát (ha van).
• Ez a készülék kizárólag háztartási
célokra használható.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki
jellemzőit.
• Ellenőrizze, hogy a készülék
szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
• Használat közben ne hagyja felügyelet
nélkül a készüléket.
• Minden használat után kapcsolja ki a
főzőzónákat.
• Soha ne tegyen a főzőzónákra
evőeszközöket vagy fedőket. Ezek
felforrósodhatnak.
• Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel érintkezik.
• Ne használja a készüléket munka- vagy
tárolófelületként.
• Amennyiben a készülék felülete
megrepedt, azonnal válassza le a
készüléket az elektromos hálózatról. Ez a
lépés az áramütés elkerüléséhez
szükséges.
• Amikor az élelmiszert forró olajba
helyezi, az olaj kifröccsenhet.
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
robbanásveszély
• A felforrósított zsírok és olajok gyúlékony
gőzöket bocsáthatnak ki. Zsírral vagy
olajjal való főzéskor tartsa azoktól távol
a nyílt lángot és a forró tárgyakat.
• A nagyon forró olaj által kibocsátott
gőzök öngyulladást okozhatnak.
• Az ételmaradékot tartalmazó használt
olaj az első használatkor alkalmazott
hőfoknál alacsonyabb értéken is tüzet
okozhat.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat
a készülékbe, annak közelébe, illetve
annak tetejére.
FIGYELMEZTETÉS! A készülék
károsodásának veszélye áll fenn.
MAGYAR
• Ne helyezzen forró főzőedényt a
kezelőpanelre.
• Ne helyezzen forró fedőt a főzőlap
üvegfelületére.
• Ne hagyja, hogy a főzőedényből
elforrjon a folyadék.
• Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen tárgyat
vagy főzőedényt a készülékre. A
készülék felülete megsérülhet.
• Üres főzőedénnyel vagy főzőedény
nélkül ne kapcsolja be a főzőzónákat.
• Ne tegyen alufóliát a készülékre.
• Az öntöttvasból vagy alumínium
öntvényből készült, illetve sérült aljú
edények megkarcolhatják az üveg- /
üvegkerámia felületet. Az ilyen
tárgyakat mindig emelje fel, ha a
főzőfelületen odébb szeretné helyezni
ezeket.
• A készülék kizárólag ételkészítési célokat
szolgál. Tilos bármilyen más célra,
például helyiség fűtésére használni.
Ápolás és tisztítás
• Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket,
hogy elkerülje a felület károsodását.
• Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja
lehűlni, mielőtt megtisztítaná.
• Karbantartás előtt húzza ki a
konnektorból a készülék hálózati
vezetékét.
Üzembe helyezés
Általános tudnivalók
Az üzembe helyezési
folyamatnak be kell tartania a
használat helye szerinti ország
hatályos törvényeit,
jogszabályait, előírásait és
szabványait (elektronikus
biztonsági szabályok és
rendelkezések, előírásszerű
újrahasznosítás stb.).
25
• A készülék tisztításához ne használjon
vízsugarat vagy gőzt.
• A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, oldószert vagy fém
tárgyat.
Szerviz
• A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
• Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés- vagy
fulladásveszély.
• A készülék megfelelő ártalmatlanítására
vonatkozó tájékoztatásért lépjen
kapcsolatba a helyi hatóságokkal.
• Válassza le a készüléket ez elektromos
hálózatról.
• A készülék közelében vágja át a hálózati
kábelt, és tegye a hulladékba.
MAGYAR
26
min.
500 mm
290 mm
520 mm
±1
490±1 270
mm
mm
55 mm
min.
100 mm
min.
28 mm
max.
R 5 mm
min. 28 mm
Fontos!
• Az üzembe helyezésre vonatkozó
további információkért olvassa el a
Szerelési utasításokat.
• Ha nincs sütő a főzőlap alatt, illesszen be
egy elválasztólapot a főzőlap aljától
minimum 20 mm távolságra.
• A készülékhez mellékelt
szerelvénytasakban található, megfelelő
tömítőanyag segítségével védje a
munkalap vágott felületeit a nedvesség
ellen. A tömítőanyag hézagmentes
tömítést biztosít a készülék és a
munkalap között.
• A készülék és a munkalap közé nem
szabad szilikonos tömítőmasszát tenni.
Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
FIGYELMEZTETÉS! Minden
elektromos csatlakoztatást
feljogosított szerelőnek kell
elvégeznie.
Elektromos csatlakoztatás
• A csatlakoztatás előtt győződjön meg
arról, hogy a készüléknek az adattáblán
feltüntetett névleges feszültsége
megegyezik-e a rendelkezésre álló
tápfeszültséggel. Ugyancsak ellenőrizze
a készülék névleges teljesítményét, és
gondoskodjon arról, hogy a vezeték
megfelelően legyen méretezve, hogy
alkalmas legyen a készülék névleges
teljesítményéhez (lásd a „Műszaki
adatok” c. fejezetet). Az adattábla a
főzőlap alsó készülékházán található.
• A készüléket csatlakozó vezetékkel
együtt szállítják. Ezt megfelelő, az
azonosító lapon feltüntetett terhelés
elviselésére alkalmas dugasszal kell
felszerelni. A dugasz kábelhez való
csatlakoztatásához kövesse a következő
ábrán látható jelzéseket.
MAGYAR
27
1
2
A csatlakozókábel cseréje
• A csatlakozókábel cseréjéhez a
műszerész speciális felszerelésére van
szükség. Kizárólag a márkaszerviz által
biztosított, eredeti alkatrészt használjon.
A dugaszt megfelelő konnektorhoz kell
csatlakoztatni. Ha a készüléket
közvetlenül az elektromos hálózatra
csatlakoztatják, akkor egy kétpólusú,
minimum 3 mm-es érintkezőhézaggal
rendelkező és az előírt terheléshez
alkalmas típusú kapcsolót kell a készülék
és a hálózat közé felszerelni az érvényes
szabályok szerint.
• A csatlakozókábelt úgy kell elhelyezni,
hogy azt sehol ne érhesse a
szobahőmérsékletnél 70 °C-kal
magasabb hő. A barna (vagy fekete)
színű fázisvezetéket (ami az „L” jelű
érintkezőtől érkezik) mindig az
elektromos hálózat fázisához kell
csatlakoztatni.
FIGYELMEZTETÉS! Miután a
csatlakozás megtörtént a
táphálózatra, úgy ellenőrizze,
hogy az összes főzőzóna
használatra kész-e, hogy rövid
időre mindegyiket maximális
teljesítményre állítja.
Termékleírás
Főzőfelület elrendezése
1 Kétkörös főzőzóna, 700/1700 W
2 Egyszeres főzőzóna, 1200 W
3 Kezelőpanel
1
120/180 mm
145 mm
3
2
MAGYAR
28
Kezelőpanel elrendezés
1
2
3
9
1
A főzőlap be- és kikapcsolásához.
2
A funkciózár vagy a gyerekzár beés kikapcsolásához.
3
A külső kör bekapcsolásához.
4 A hőfokbeállítás kijelzése: ,
- .
5 Időzítés visszajelzők a főzőzónákhoz.
Teljesítménybeállítás kijelzése
Kijelző
+ számjegy
Leírás
4
8
5
6
7
6 Időzítő kijelzés: 00 - 99 perc.
7
/
gomb az időzítési érték
növeléséhez, illetve csökkentéséhez.
8
/
A hőfokbeállítás növeléséhez,
illetve csökkentéséhez.
9
A STOP+GO funkció bekapcsolása.
Kijelző
Leírás
A főzőzóna ki van
kapcsolva.
Aktív az Automatikus kikapcsolás
funkció.
A főzőzóna működik.
A STOP+GO funkció
működik.
Üzemzavar lépett
fel. Lásd a „Hibaelhárítás” című részt.
Egy főzőzóna még
mindig forró (maradékhő).
Aktív a Zár/Gyermekbiztonság funkció.
Maradékhő visszajelző
FIGYELMEZTETÉS! Maradékhő
miatti égési sérülés veszélye áll
fenn! A kikapcsolás után a
főzőzónáknak kell egy kis idő a
lehűléshez. Figyelje a
maradékhő visszajelzőt
.
Használja a maradékhőt élelmiszerek
megolvasztására vagy ételek melegen
tartására.
29
MAGYAR
Napi használat
A külső körök be- és kikapcsolása
Be- és kikapcsolás
Érintse meg a
gombot 1 másodpercig a
készülék indításához vagy leállításához.
A teljesítménybeállítás elvégzése
A teljesítményfokozat a
segítségével növelhető.
gomb
A külső kör be- és kikapcsolása
A külső kör bekapcsolása előtt a
szimbólum 1-2 másodperces
megérintésével kapcsolja be a belső kört.
Ismételje meg az eljárást a külső kör
kikapcsolásához.
Az Időzítő használata
Érintse meg többször a
gombot, amíg a
kívánt főzőzóna visszajelzője villogni nem
kezd. Például a
főzőzóna esetén.
a jobb első
A teljesítményfokozat a
gomb
segítségével csökkenthető.
Érintse meg egyszerre a kiválasztott
főzőzóna
és
kezelőgombjait a
főzőzóna kikapcsolásához. A beállítás
visszatér a
jelzésre.
Érintse meg az Időzítő
vagy
gombját
az idő 00 és 99 perc közötti beállításához.
Amikor a főzőzóna visszajelzője lassabban
villog, az idő visszaszámolása
megkezdődött. Állítsa be a teljesítményt.
Ha a teljesítménybeállítás megtörtént, és a
beállított idő letelt, hangjelzés hallható, a
00 villog, és a főzőzóna kikapcsol. Ha nincs
használatban főzőzóna, és a beállított idő
letelt, hangjelzés hallható, és a 00 villog.
gombot a kiválasztott
Érintse meg a
főzőzóna funkciójának kikapcsolásához, és
a főzőzóna visszajelzője gyorsabban kezd
villogni. Érintse meg a
gombot, és a
fennmaradó idő visszatér a 00 értékre. A
főzőzóna visszajelzője kialszik.
30
MAGYAR
STOP+GO
A funkció az összes üzemelő főzőzónát a
legalacsonyabb teljesítményű beállításra
állítja. Amikor a funkció aktív, nem
módosíthatja a teljesítménybeállítást. A
funkcióval nem állítja le az időzítési
funkciókat.
• Ennek a funkciónak a bekapcsolásához
érintse meg a
gombot. A kijelzőn
szimbólum.
megjelenik a
• Ennek a funkciónak a kikapcsolásához
gombot. Megjelenik a
érintse meg a
korábban beállított teljesítményérték.
Funkciózár
Amikor a főzőzónák működnek, lezárhatja
a kezelőpanelt, de ezzel nem kapcsolja ki a
készüléket. Ezzel megelőzi a
teljesítménybeállítás véletlen módosítását.
Elsőként állítsa be a teljesítményt.
Ennek a funkciónak az aktiválásához érintse
gombot. A(z)
jel 4
meg a
másodpercig világít. Ezzel nem kapcsolja ki
az időzítési funkciókat.
Ennek a funkciónak a kikapcsolásához
érintse meg a
gombot. Megjelenik a
korábban beállított teljesítményérték.
A készülék kikapcsolásakor ezt a funkciót is
kikapcsolja.
Gyerekzár
Ez a funkció megakadályozza a készülék
véletlen üzemeltetését.
A gyerekzár bekapcsolása
• Kapcsolja be a készüléket a
gombbal. Ne végezzen
teljesítménybeállítást.
• Érintse meg a
gombot 4
másodpercig. A kijelzőn megjelenik a
szimbólum.
gombbal.
• Kapcsolja ki a készüléket a
A gyerekzár kikapcsolása
• Kapcsolja be a készüléket a
gombbal. Ne végezzen
teljesítménybeállítást. Érintse meg a
gombot 4 másodpercig. A kijelzőn
szimbólum.
megjelenik a
• Kapcsolja ki a készüléket a
gombbal.
A gyerekzár hatálytalanítása egyetlen
főzési műveletre
• Kapcsolja be a készüléket a
gombbal. A kijelzőn megjelenik a
szimbólum.
• Érintse meg a
gombot 4
másodpercig. Végezze el a
teljesítménybeállítást 10 másodpercen
belül. Működtetheti a főzőlapot.
kapcsolóval
• Amikor a készüléket a
állítja le, ismételten üzembe lép a
gyerekzár.
Automatikus kikapcsolás
A funkció automatikusan leállítja a
főzőlapot, ha:
• valamennyi főzőzóna ki van kapcsolva.
• nem végzett teljesítménybeállítást a
főzőlap bekapcsolása után.
• lefedte valamelyik szimbólumot
valamilyen tárggyal (serpenyő,
konyharuha stb.) több mint kb. 10
másodpercig.
• nem kapcsolta ki az egyik főzőzónát egy
bizonyos idő elteltével, vagy nem
módosította a teljesítménybeállítást,
vagy ha túlhevülés történik (pl. amikor a
serpenyőből elpárolog minden
szimbólum világítani
nedvesség). A
kezd. Az ismételt használat előtt a
helyzetbe kell állítania.
főzőzónát
MAGYAR
31
Teljesítménybeállí- Automatikus kikaptás
csolás ennyi idő után
,
-
6 óra
5 óra
4 óra
-
1,5 óra
OffSound Control (hangjelzések ki- és
bekapcsolása)
Alapértelmezés szerint a készülék
hangjelzései be vannak kapcsolva.
A hangjelzések be- és kikapcsolása:
1. Kapcsolja ki a készüléket.
gombot 3
2. Érintse meg a
másodpercig. A kijelző bekapcsol, majd
kikapcsol.
gombot 3
3. Érintse meg a
másodpercig. A
vagy
jelenik meg.
gombját az
4. Érintse meg az Időzítő
alábbiak egyikének kiválasztásához:
•
- a hang kikapcsol.
•
- a hang bekapcsol.
A kiválasztás megerősítéséhez várja meg,
hogy a készülék automatikusan
kikapcsoljon.
Ha véletlenül megnyomja a
gombot, kódok listája jelenik
meg. Ez kizárólag szerviz célokat
szolgál. A menü elhagyásához
érintse meg ismét a
gombot,
vagy várja meg, hogy a főzőlap
automatikusan kikapcsoljon.
Amikor a funkció beállítása , a
hangjelzés csak akkor szólal meg, amikor:
• megérinti a
gombot,
• lejár a Percszámláló funkció beállított
ideje,
• valamit rátesz a kezelőpanelre.
Amennyiben probléma merül fel
a tápfeszültséggel, és a készülék
kikapcsol, akkor nem őrzi meg a
korábbi beállításokat.
Hasznos tanácsok és javaslatok
Működés közben hallható hangok
A főzőzónák működésekor
előfordulhat, hogy rövid búgás
hallható. Ez minden üvegkerámia
főzőzónára jellemző, de nem
befolyásolja sem a készülék
élettartamát, sem annak
működését.
Így előzheti meg a készülék sérülését
• Az üvegkerámia megsérülhet, ha
tárgyak esnek rá, vagy ha a
főzőedények hozzáütődnek.
• Az öntöttvas vagy öntött alumínium
anyagú, illetve sérült aljú edények a
főzőfelületen végighúzva
megkarcolhatják az üvegkerámiát.
• A főzőedény és az üvegkerámia
sérüléseinek elkerülése érdekében ne
hagyja, hogy a serpenyők vagy
sütőedények tartalma elforrjon.
• Üres főzőedénnyel vagy főzőedény
nélkül ne használja a főzőzónákat.
• Soha ne fedje le a készülék semmilyen
részét alufóliával. Soha ne tegyen
műanyagot vagy más olyan anyagot a
készülékbe vagy a készülékre, amely
megolvadhat.
MAGYAR
32
Ápolás és tisztítás
Általános tudnivalók
FIGYELMEZTETÉS! Kapcsolja ki
a készüléket, és hagyja lehűlni,
mielőtt megtisztítaná.
FIGYELMEZTETÉS! Biztonsági
okokból ne tisztítsa a készüléket
gőzborotvával vagy
nagynyomású
tisztítóberendezéssel.
FIGYELMEZTETÉS! Az éles
eszközök és a dörzshatású
tisztítóanyagok károsítják a
készüléket. Tisztítsa meg a
készüléket és távolítsa el a
maradványokat mosogatószeres
vízzel minden használatot
követően. Távolítsa el a
tisztítószerek maradványait is.
Az üvegkerámiáról nem
eltávolítható karcolások vagy
sötét foltok nem befolyásolják a
készülék működését.
Hibaelhárítás
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Az ételmaradványok és a ráégett
ételmaradványok eltávolítása
1. A cukrot tartalmazó ételeket, a
műanyagokat, az alufóliamaradványokat azonnal el kell
távolítani, az üvegkerámia felület
megtisztítására a legjobb szerszám a
kaparó (nincs mellékelve a készülékhez).
Helyezzen az üvegkerámia felületre egy
ferdén tartott kaparókést, és a pengét a
felületen csúsztatva távolítsa el a
maradványokat. Nedves ruhával és
kevés mosogatószerrel törölje át a
készüléket. Végül a készüléket tiszta
ruhával törölje szárazra.
2. A vízkő karikákat, a vízfolt karikákat, a
zsírfoltokat, a fényes fémes
elszíneződéseket az üvegkerámia,
illetve a rozsdamentes felületek
tisztítására szolgáló szerekkel kell
eltávolítani, miután a készülék lehűlt.
MAGYAR
33
Mit tegyek, ha...
Jelenség
Lehetséges ok
Elhárítás
A készülék nem kapcsolható
be vagy nem működik.
A készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz, vagy csatlakoztatása
nem megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a készülék
jól van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz. A
megfelelő üzembe helyezés
biztosításához hívjon ki egy
feljogosított szerelőt.
A készülék bekapcsolása óta Kapcsolja be újra a készüléeltelt több mint 10 másodket.
perc.
A gyerekzár vagy a funkció- Iktassa ki a Gyerekzárat
(Lásd a „Gyerekzár” vagy a
zár be van kapcsolva .
„Funkciózár” című részt).
Egyidejűleg több szimbólumot is megérintett.
Csak egyetlen szimbólumot
érintsen meg.
Hangjelzés hallható, és a
készülék kikapcsol.
Egy vagy több szimbólum
10 másodpercnél tovább le
volt fedve.
Szüntesse meg a szimbólumok lefedését.
A maradékhő visszajelző
nem jelez semmit.
A főzőzóna csak rövid ideig Ha a főzőzónának forrónak
üzemelt, ezért még nem me- kellene lennie, forduljon az
leg.
ügyfélszolgálathoz.
Nincs jelzés, amikor megA jelzések ki vannak kapérinti a kezelőpanel szimbó- csolva.
lumait.
szimbólum és egy szám
jelenik meg az időzítő kijelzőjén.
Elektronikus részegység hiba.
Kapcsolja be a jelzéseket.
Lásd a OffSound Control című szakaszt.
Húzza ki néhány percre a
készülék hálózati kábelének
csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból. Távolítsa el a
biztosítékot, várjon egy percig, majd tegye vissza a biztosítékot. Amennyiben a hiba továbbra is fennáll, a
megfelelő üzembe helyezés
biztosításához hívjon ki egy
feljogosított szerelőt.
MAGYAR
34
Jelenség
Lehetséges ok
Elhárítás
világítani kezd az időzí- A tápfeszültség második fázisánál áramkimaradás törtő kijelzőjén.
tént.
Ha hiba történik, először próbálja meg
saját maga megoldani a problémát. Ha
nem talál egyedül megoldást a
problémára, forduljon az IKEA áruház
ügyfélszolgálatához. Az IKEA által
jóváhagyott kapcsolattartók teljes listája a
kézikönyv végén található.
Ellenőrizze, hogy a készülék
jól van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz. Távolítsa el a biztosítékot, várjon egy percig, majd helyezze vissza a biztosítékot.
Amennyiben a hiba továbbra is fennáll, a megfelelő
üzembe helyezés biztosításához hívjon ki egy feljogosított szerelőt.
Ha helytelenül használta a
készüléket, vagy nem bejegyzett
szakember végezte el az
üzembe helyezést, akkor nem
biztos, hogy az ügyfélszolgálati
munkatárs vagy az eladó
kiszállása ingyenes lesz, még a
garanciális időszakban sem.
Műszaki adatok
Adattábla
Made In Italy
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
ZO
0476
MOD:
PQM
000.000.00
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
TYPE H0000-0/0
PNC. 000000000 00
Max Power = 6W
S.N.: 00000000
G2X XX mbar = XXkW
G3X XX mbar = XXXg/h
220-240 V
A fenti rajz a készülék adattábláját
ábrázolja (az adott termék
beazonosítására szolgáló sorozatszám
nélkül), amely a készülékház alsó felületén
található.
Kedves Vásárlónk! Kérjük, a kiegészítő
adattáblát a használati utasítással együtt
~ 50-60 Hz
0000000000000000000000
őrizze. Ez lehetővé teszi, hogy - a főzőlap
pontosabb beazonosítása révén - jobban a
segítségére lehessünk, amennyiben a
jövőben szüksége lenne a támogatásunkra.
Köszönjük a segítségét!
MAGYAR
35
Energiahatékonyság
Termékismertető az EU 66/2014 szabvány szerint, mely kizárólag az EU piacra
érvényes
A készülék azonosítójele
MÖJLIG
502-371-37
Főzőlap típusa
Beépíthető főzőlap
Főzőzónák száma
2
Fűtési technológia
Hősugárzó főzőlap
Kör alakú főzőzónák átmé- Középső első
rője (Ø)
Középső hátsó
14,5 cm
18,0 cm
Energiafogyasztás főzőzónánként (EC electric cooking)
188,0 Wh / kg
191,6 Wh / kg
Középső első
Középső hátsó
Főzőlap energiafogyasztása (EC electric hob)
EN 60350-2 - Háztartási elektromos
főzőkészülékek - 2. rész: Főzőlapok Teljesítménymérési módszerek
Energiatakarékosság
A mindennapos főzés közben energiát
takaríthat meg az alábbi ötletek
betartásával.
• Víz melegítésekor csak a szükséges
vízmennyiséget használja.
• Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt a
főzőedényre.
189,8 Wh / kg
• A főzőedényt már bekapcsolás előtt
helyezze a főzőzónára.
• Az edényaljak és a főzőzónák
átmérőjének mindig meg kell egyezniük.
• A kisebb főzőedényt a kisebb
főzőzónára helyezze.
• A főzőedényt a főzőzóna közepére
helyezze.
• A maradékhőt használja az étel melegen
tartásához vagy felolvasztásához.
Környezetvédelmi tudnivalók
A
következő jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye
a megfelelő konténerekbe a csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és
egészségünk védelméhez, és hasznosítsa
újra az elektromos és elektronikus
hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott
36
MAGYAR
készüléket ne dobja a háztartási hulladék
közé. Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
IKEA GARANCIA
Meddig érvényes az IKEA garancia?
Az IKEA-ban vásárolt készülékére a
vásárlás napjától számított 5 év garanciát
vállalunk. A vásárlás bizonyítékaként az
eredeti nyugta szolgál. A garancia alapján
végzett szervizelés nem hosszabbítja meg a
készülék garanciális időszakát.
Ki végzi majd a szervizelést?
A szervizelést az IKEA szolgáltatója végzi
saját szervizelési tevékenységében vagy
hivatalos szervizpartneri hálózatában.
Mire vonatkozik a garancia?
A garancia az IKEA áruházban történt
vásárlás napjától kezdve vonatkozik a
készülék azon hibáira, amelyeket a hibás
gyártás vagy anyaghibák okoznak. A
garancia csak háztartási célú használat
esetén érvényes. A kivételek a "Mire nem
terjed ki a garancia?" cím alatt találhatók.
A garanciális időszak alatt a garancia
kiterjed a hiba megszüntetésével
kapcsolatban felmerülő költségekre (pl.
javítás, alkatrészek, munka és utazás),
feltéve ha javítás céljából speciális
kiadások nélkül hozzáférhető a készülék,
valamint ha a hibát a garancia által
fedezett hibás gyártás vagy anyaghibák
okozták. Ezekre a feltételekre az Európai
Unió iránymutatásai (99/44/EK) és az
adott helyi jogszabályok tekintendők
irányadónak. A kicserélt alkatrészek az
IKEA tulajdonát képezik
Mit tesz az IKEA a probléma
megszüntetése érdekében?
Az IKEA által kijelölt szolgáltató
megvizsgálja a terméket és - saját belátása
szerint - eldönti, hogy vonatkozik-e a
garancia a problémára. Ha igen, akkor az
IKEA szolgáltatója vagy annak hivatalos
szervizpartnere - saját
szerviztevékenységén belül és a saját
belátása szerint - megjavítja, vagy egy
ugyanolyan vagy hasonló termékre kicseréli
a meghibásodott terméket.
Mire nem terjed ki a garancia?
• Normál kopás és elhasználódás.
• Szándékosságból vagy hanyagságból
eredő károsodás, a használati útmutató
be nem tartása, a helytelen üzembe
helyezés vagy a nem megfelelő
feszültségre kapcsolás miatti károsodás,
a kémiai vagy elektrokémiai reakció
miatti károsodás, a rozsda, korrózió
vagy víz miatti károsodás, beleértve korlátozás nélkül - a vezetékes víz túlzott
kalciumtartalma miatti károsodást is,
valamint a normálistól eltérő környezeti
viszonyok miatti károsodás.
• Az elhasználódó alkatrészek, így az
elemek és izzók.
• A készülék normál használatát nem
befolyásoló funkció nélküli és díszítő
elemek, beleértve a karcolásokat és az
esetleges színeltéréseket is.
• Az idegen tárgyak vagy anyagok miatti,
valamint a szűrők, lefolyórendszerek
vagy szappanadagolók tisztítása vagy
eltömődésének megszüntetése miatti
véletlen károsodás.
• Az alábbi alkatrészek károsodása:
kerámiaüveg, tartozékok, cserépedényés evőeszköz-kosarak, bevezető és
elvezető csövek, tömítések, izzók és
37
MAGYAR
izzóburkolatok, védőrácsok, gombok,
készülékházak és készülékház-részek.
Hacsak ezekről a károsodásokról nem
bizonyítható be, hogy gyártási hibák
okozták őket.
• Azon esetek, amikor a helyszínre kiszálló
szakember nem talál hibát.
• Azon javítások, amelyeket nem a mi
szolgáltatónk és/vagy valamilyen
hivatalos szerződéses szervizpartner
végez el, illetve amikor nem eredeti
alkatrészek kerülnek felhasználásra.
• Azon javítások, amelyek a hibás vagy
nem a specifikáció szerint végzett
üzembe helyezés miatt szükségesek.
• A készülék nem háztartási célú
használata, tehát például professzionális
használat esetén.
• Szállítási károsodások. Ha az ügyfél
szállítja a terméket otthonába vagy egy
más címre, az IKEA nem felelős
semmilyen kárért, ami a szállítás közben
esetleg történik. Azonban ha az IKEA
kézbesíti a terméket az ügyfél szállítási
címére, akkor az ilyen szállítás alatt
keletkezett károkra a jelen jótállás
fedezetet nyújt.
• Az IKEA készülék eredeti üzembe
helyezésének költsége. Azonban az IKEA
egy szolgáltatója vagy annak hivatalos
szervizpartnere kijavítja vagy kicseréli a
készüléket a jelen jótállás feltételei
alapján, a szolgáltató vagy annak
hivatalos szervizpartnere fogja szükség
esetén újra üzembe helyezni a javított
készüléket, vagy üzembe helyezni a
csere készüléket.
Ez a korlátozás nem vonatkozik az olyan
hibátlan munkára, amelyet a mi eredeti
alkatrészeinket felhasználva azért végez
egy szakember, hogy a készüléket egy
másik EU tagállam műszaki biztonsági
normáihoz igazítsa.
Az adott ország törvényeinek hatálya
Az IKEA garancia konkrét jogokat biztosít
Önnek, de ezen kívül Önnek országtól
függően egyéb jogok is rendelkezésére
állhatnak.
Területi érvényesség
A valamelyik EU tagállamban vásárolt és
aztán egy másik EU tagállamba átvitt
készülékek esetén a szervizelés az új
országban érvényes garanciális feltételek
keretén belül történik. A garancia alapján
csak akkor áll fenn szervizelési
kötelezettség, ha:
• a készülék és annak üzembe helyezése
megfelel azon ország műszaki
specifikációjának, amelyben a
garanciális igényt támasztják;
• a készülék és annak üzembe helyezése
megfelel a szerelési útmutatóban és
felhasználói kézikönyv biztonsági
információiban foglaltaknak;
IKEA készülékekre szakosodott SZERVIZ
Kérjük, forduljon bizalommal az IKEA
vevőszolgálathoz:
1. a jelen garancia szerinti igényt kíván
bejelenteni;
2. felvilágosítást szeretne kérni az IKEA
készüléknek az IKEA konyhabútorba
való beépítését illetően. A szerviz nem
szolgál felvilágosítással:
• az IKEA konyha beszerelését,
• az elektromos csatlakoztatást (ha a
készüléket hálózati dugó és vezeték
nélkül szállítják), valamint a víz- és
gázbekötést illetően, mert ezeket
hivatalos szervizmérnöknek kell
elvégeznie.
3. felvilágosítást szeretne kérni az IKEA
készülék specifikációját és használati
útmutatójának tartalmát illetően.
Annak érdekében, hogy a lehető legjobb
segítséget kapja tőlünk, figyelmesen
olvassa át a jelen füzet szerelési útmutató
és/vagy felhasználói kézikönyv részét,
mielőtt hozzánk fordulna.
Elérhetőségünk szervizelési igény esetén
MAGYAR
Az IKEA által kijelölt kapcsolatok teljes
listája és azok telefonszámai a jelen
kézikönyv utolsó oldalán találhatók.
A gyorsabb szervizelés
érdekében azt javasoljuk, hogy a
jelen kézikönyv végén található
telefonszámokat használja.
Fontos, hogy mindig a
szervizelendő készülékhez
tartozó kézikönyvben található
számokra hivatkozzon. A
felhívásunk előtt, készítse elő
azon készülék IKEA cikkszámát
(8 jegyű kód) és a sorozatszámát
(a típustáblán található 8 jegyű
szám), mely esetében segítségre
van szüksége.
ŐRIZZE MEG A VÁSÁRLÁSI
NYUGTÁT!
Ez bizonyítja a vásárlást és ez
kell a garancia érvényesítéséhez
is. Hasznos tudnivaló, hogy a
vásárlási nyugtán is fel van
tüntetve az Ön által vásárolt
minden készülék IKEA neve és
cikkszáma (8 jegyű kód).
Egyéb segítségre van szüksége?
Ha bármilyen olyan kérdése van, amely
nem a készülékek szervizével kapcsolatos,
kérjük, forduljon a legközelebb IKEA áruház
vevőszolgálatához. Javasoljuk, hogy
figyelmesen olvassa át a készülékhez
tartozó dokumentációt, mielőtt hozzánk
fordulna.
38
39
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
867357815-A-372019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-575001-9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising