IKEA | MHGC2K | User manual | IKEA MHGC2K Brugermanual

IKEA MHGC2K Brugermanual
MÖJLIG
DK
NO
DANSK
Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over
IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende
nationale telefonnumre.
NORSK
Se den siste siden i denne håndboken for en fullstendig liste over
IKEAs serviceleverandører og relevante telefonnumre i de
forskjellige landene.
DANSK
NORSK
4
22
4
DANSK
Indholdsfortegnelse
Om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Installation
Tilslutning, el
Produktbeskrivelse
Daglig brug
Råd og tips
4
6
8
9
10
12
14
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Tekniske data
Energieffektiv
Miljøhensyn
IKEA-GARANTI
15
15
17
18
18
19
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Om sikkerhed
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og
tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis
apparatet installeres forkert, og anvendelsen forårsager skade.
Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til
eventuel fremtidig brug.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring
eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i
at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og
komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet,
medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, med
mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf
det korrekt.
DANSK
•
•
•
5
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når det er
i drift, eller mens det køler af. Tilgængelige dele kan blive
meget varme under brugen.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver meget
varme under brug. Pas på ikke at røre varmelegemerne.
Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en særskilt
fjernbetjening.
ADVARSEL: Tilberedning uden opsyn på en kogesektion med
fedt eller olie kan være farligt og kan muligvis resultere i
brand.
Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men sluk for
apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et låg eller et
brandtæppe.
FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges. En
kortvarig tilberedningsproces skal overvåges kontinuerligt.
ADVARSEL: Fare for brand: Opbevar ikke genstande på
kogefladerne.
Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og
grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget varme.
Brug ikke apparatet, inden det monteres i den indbyggede
struktur.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
Hvis glaskeramikken/glasoverfladen er revnet, skal du slukke
for apparatet og afbryde det fra ledningsnettet. Hvis
apparatet er tilsluttet til ledningsnettet direkte ved hjælp af
en samledåse, skal du fjerne sikringen for at afbryde
apparatet fra stømforsyningen. Kontakt i begge tilfælde det
autoriserede servicecenter.
6
DANSK
•
•
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, det autoriserede
servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
ADVARSEL: Brug kun kogesektionssikringer udformet af
producenten af madlavningsapparatet, eller som er angivet
af producenten af apparatet i brugsanvisningen som
velegnede til brug, eller kogesektionssikringer indbygget i
apparatet. Brug af upassende sikringer kan medføre uheld.
Sikkerhedsanvisninger
Installation
ADVARSEL! Apparatet skal
installeres af den autoriserede
installatør.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der følger
med apparatet.
• Mindsteafstanden til andre apparater og
enheder skal overholdes.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Forsegl snitfladerne med et
tætningsmiddel for at forhindre fugt, der
forårsager opsvulmen.
• Beskyt apparatets bund mod damp og
fugt.
• Montér ikke apparatet op mod en dør
eller under et vindue. Dette for at undgå,
at der falder varmt kogegrej ned fra
apparatet, når døren eller vinduet
åbnes.
• Hvis apparatet monteres oven over
skuffer, skal du sørge for, at der er
tilstrækkelig plads mellem apparatets
bund og den øverste skuffe til
luftcirkulation.
• Apparatets bund kan blive varm. Sørg
for at montere en brandsikker plade
under apparatet for at forhindre adgang
til bunden.
Se under monteringsanvisningerne.
Tilslutning, el
ADVARSEL! Risiko for brand og
elektrisk stød.
• Alle eltilslutninger skal udføres af den
autoriserede installatør.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
• Inden apparatet tages i brug, skal du
sørge for, at det er koblet fra
strømforsyningen.
• Sørg for, at parametrene på typeskiltet
er kompatible med de elektriske data for
strømforsyningen.
• Sørg for, at apparatet installeres korrekt.
En løs eller forkert netledning eller stik
(hvis relevant) kan gøre terminalen for
varm.
• Brug den korrekte netledning.
• Netledningerne må ikke være viklet
sammen.
• Sørg for, at der installeres en beskyttelse
mod stød.
• Kablet skal forsynes med trækaflastning.
• Sørg for, at elledningen eller stikket (hvis
relevant) ikke får kontakt med det varme
apparat eller varmt kogegrej, når du
tilslutter apparatet til de nærmeste
kontakter.
DANSK
• Brug ikke adaptere til flere stik og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
(hvis relevant) eller ledningen. Kontakt
vores autoriserede servicecenter eller en
elektriker, hvis en beskadiget ledning
skal udskiftes.
• Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes uden
værktøj.
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at der
er adgang til elstikket efter
installationen.
• Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
• Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
• Apparatets installation skal udføres med
et isolationsudstyr, så forbindelsen til
lysnettet kan afbrydes på alle poler.
Isolationsudstyret skal have en
brydeafstand på mindst 3 mm.
Brug
ADVARSEL! Risiko for
personskade, forbrændinger og
elektrisk stød.
• Fjern al emballagen, etiketterne og den
beskyttende film (hvis relevant) inden
ibrugtagning.
• Dette apparat er kun til
husholdningsbrug.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke
er tildækkede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
7
• Sæt kogezonen på "sluk", når den ikke
er i brug.
• Læg ikke bestik eller grydelåg på
kogezonerne. De kan blive varme.
• Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
• Hvis apparatets overflade er revnet, skal
apparatet øjeblikkeligt kobles fra
strømforsyningen. Dette er for at
forhindre elektrisk stød.
• Når du anbringer mad i varm olie, kan
det sprøjte.
ADVARSEL! Risiko for brand og
eksplosion
• Fedtstoffer og olie kan udsende
brændbare dampe, når de opvarmes.
Hold flammer eller opvarmede
genstande væk fra fedtstoffer og olie,
når du tilbereder mad med dem.
• De dampe, som meget varm olie
udsender, kan forårsage selvantændelse.
• Brugt olie, der kan indholde madrester,
kan forårsage brand ved en lavere
temperatur end olie, der bruges for
første gang.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden
af eller på dette.
ADVARSEL! Risiko for
beskadigelse af apparatet.
• Opbevar ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet.
• Stil ikke et varmt grydelåg på
kogesektionens glasoverflade.
• Lad ikke kogegrej koge tørt.
• Pas på, der ikke falder genstande eller
kogegrej ned på apparatet. Overfladen
kan blive beskadiget.
• Tænd aldrig for en kogezone, hvis den er
tom, eller der står tomt kogegrej på den.
• Læg ikke aluminiumsfolie på apparatet.
DANSK
• Kogegrej af støbejern, aluminium eller
med en beskadiget bund kan forårsage
ridser på glasset eller glaskeramikken.
Løft altid disse genstande, når du skal
flytte dem på kogesektionen.
• Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
Vedligeholdelse og rengøring
• Rengør apparatet jævnligt for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
• Sluk for apparatet, og lad det køle af
inden rengøring.
• Kobl apparatet fra lysnettet, før der
udføres vedligeholdelse.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun neutrale rengøringsmidler.
Installation
Generelle oplysninger
Installationen skal overholde de
love, bestemmelser, retningslinjer
og standarder
(sikkerhedsbestemmelser, korrekt
bortskaffelse og genanvendelse
osv.), der gælder i
forbrugslandet!
8
Brug ikke slibende midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller metalgenstande.
Service
• Kontakt det autoriserede servicecenter
for at få repareret apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
Bortskaffelse
ADVARSEL! Risiko for
personskade eller kvælning.
• Kontakt din genbrugsplads ang.
oplysninger om, hvordan apparatet
bortskaffes korrekt.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip netledningen af tæt ved apparatet
og bortskaf den.
DANSK
9
min.
500 mm
290 mm
520 mm
±1
490±1 270
mm
mm
55 mm
min.
100 mm
min.
28 mm
max.
R 5 mm
min. 28 mm
Vigtigt!
• Læs Monteringsvejledningen for
yderligere oplysninger om installationen.
• Hvis der ikke er en ovn under
kogesektionen, skal der indsættes en
plade mindst 20 mm fra kogesektionens
bund.
• Beskyt snitfladerne i bordpladen mod
fugt med en passende fugemasse, der
medfølger i posen med produktets
monteringsdele. Tætningsmaterialet skal
slutte tæt, uden revner mellem apparat
og bordplade.
• Brug ikke silikonefuge mellem apparat
og bordplade.
Tilslutning, el
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
ADVARSEL! Alle eltilslutninger
skal udføres af en autoriseret
installatør.
El-forbindelse
• Kontroller inden tilslutning, at apparatets
mærkespænding (fremgår af typeskiltet)
svarer til boligens forsyningsstrøm.
Kontroller også apparatets mærkeeffekt,
og sørg for, at ledningen har et
tilstrækkeligt tværsnit, svarende til
apparatets mærkeeffekt (se under
"Tekniske data"). Typeskiltet sider
nederst på kogesektionens kabinet.
• Apparatet leveres med netkabel. Det
skal forsynes med et korrekt stik,
svarende til den maks. belastning, der
fremgår af typeskiltet. Følg anbefalingen
i følgende figur, når stikket monteres på
kablet.
DANSK
10
1
2
Udskiftning af netkabel
• Udskiftning af netkabel kræver en
tekniker med specialudstyr. Der må kun
bruges et originalt reservedelskabel, der
er leveret af reservedelsservice. Stikket
skal sættes i en passende stikkontakt.
Ved direkte tilslutning til lysnet skal der
mellem apparat og lysnet indskydes en
topolet afbryder med en min.
brydeafstand på 3 mm mellem
kontakterne og af en type, der er
velegnet til den påkrævede belastning i
overensstemmelse med strømreglerne.
• Netkablet skal altid udlægges på sådan
en måde, at det intet sted kan blive
varmere end 70 °C over
rumtemperaturen. Den brune (eller sorte)
faseleder (monteret i klemmen mærket
"L") skal altid forbindes til fase på
lysnettet.
ADVARSEL! Efter tilslutning til
lysnet skal det kontrolleres, at
alle kogezoner er klar til brug.
Det gøres ved kort at sætte hver
zone på højeste trin.
Produktbeskrivelse
Kogepladens layout
1 Dobbelt kogezone, 700/1700 W
2 Enkelt kogezone, 1200 W
3 Betjeningspanel
1
120/180 mm
145 mm
3
2
DANSK
11
Oversigt over betjeningspanelet
1
2
3
9
1
For at tænde eller slukke for
kogesektionen.
2
For at slå låsen eller børnesikringen
til/fra.
3
For at slå yderste varmekreds til.
4 Display for varmetrin: ,
- .
5 Timerkontrollamper for kogezonerne.
Visninger af effekttrin
Display
Forløb
4
8
5
6
7
6 Timerdisplay: 00 - 99 minutter.
7
/
For at øge eller for at mindske
indstillingen af Timeren.
8
/
For at øge eller for at mindske
varmetrinnene.
9
For at aktivere funktionen STOP+GO.
Display
Kogezonen er slukket.
-
Kogezonen er
tændt.
+ tal
Der er en funktionsfejl. Se kapitlet
"Fejlfinding".
En kogezone er stadig varm (restvarme).
Lås/Børnesikringen
er slået til.
Forløb
Den automatiske
slukning er aktiveret.
STOP+GO-funktionen er i brug.
Restvarmeindikator
ADVARSEL! Forbrændingsrisiko
ved restvarme! Det tager tid for
kogezonerne at afkøle, efter at
der er slukket for dem. Hold øje
med restvarmeindikatoren
.
Brug restvarmen til at smelte madvarer og
holde maden varm.
12
DANSK
Daglig brug
Aktivering og deaktivering
Rør ved
i 1 sekund for at tænde eller
slukke for apparatet.
Sådan justeres effekttrinnet
Indstil effekttrinnet med
for at øge.
Aktivering/deaktivering af yderste
varmekreds
Aktivering/deaktivering af yderste
varmekredse
Tænd for den inderste varmekreds, før du
slår den yderste varmekreds til. Det gør du
ved at røre ved
i 1-2 sekunder. Gentag
for at slå den yderste varmekreds fra.
Brug af timer
Rør en eller flere gange ved , til
kontrollampen for den ønskede kogezone
Indstil effekttrinnet med
for at reducere.
Berør
og
af en respektiv kogezone
på samme tid for at slukke for kogezonen.
Indstillerne føres tilbage til
.
blinker. For eksempel
højre zone.
for forreste
Rør ved
eller
for timeren for at
indstille en tid mellem 00 og 99 minutter.
Når lampen for kogezonen blinker
langsommere, er nedtællingen begyndt.
Indstil effekttrinnet.
Hvis der er indstillet et effekttrin, og tiden er
gået, lyder der et signal, 00 blinker, og
kogezonen slukkes. Hvis kogezonen ikke er i
brug, og tiden er gået, lyder der et signal,
og 00 blinker.
for at slukke funktionen for den
Berør
valgte kogezone, og lampen for denne
kogezone blinker hurtigere. Rør ved .
Resttiden tæller baglæns ned til 00.
Kontrollampen for kogezonen slukkes.
DANSK
STOP+GO
-funktionen indstiller alle kogezoner til
det laveste effekttrin. Når funktionen er
aktiv, kan effektindstillingen ikke ændres.
Funktionen standser ikke timer-funktionen.
• For at aktivere denne funktion skal du
røre ved . Symbolet
tændes.
• For at slukke for denne funktion skal du
røre ved . Det effekttrin, som du først
indstillede, lyser.
Lås
Når kogezonen er i brug, kan du låse
betjeningspanelet, men ikke slukke for
apparatet. Det forhindrer utilsigtet ændring
af effektindstillingen.
Indstil først effekttrinnet.
For at starte denne funktion skal du berøre
. Symbolet
lyser i 4 sekunder. Timeren
forbliver tændt.
For at stoppe denne funktion skal du berøre
. Det effekttrin, som du først indstillede,
lyser.
Funktionen deaktiveres også, når du slukker
for apparatet.
Børnesikring
Funktionen hindrer utilsigtet betjening af
apparatet.
Sådan aktiveres børnesikringen
• Tænd for apparatet med . Vælg ikke
varmeindstillingen.
i 4 sekunder. Symbolet
• Tryk på
tændes.
• Sluk for apparatet med .
Sådan slås børnesikringen fra
13
• Tænd for apparatet med . Vælg ikke
varmeindstillingen. Tryk på
i4
tændes.
sekunder. Symbolet
• Sluk for apparatet med .
Sådan tilsidesættes børnesikringen til en
enkelt madlavning
• Tænd for apparatet med . Symbolet
tændes.
i 4 sekunder. Vælg
• Tryk på
varmeindstillingen inden 10 sekunder.
Du kan betjene apparatet.
• Når du slukker for apparatet med ,
slås børnesikringen til igen.
Automatisk slukning
Funktionen slukker automatisk for
kogesektionen, hvis:
• alle kogezoner deaktiveres.
• der ikke vælges effektindstilling, når der
tændes for kogesektionen.
• du dækker et symbol med en genstand
(f.eks. en gryde eller en klud) i mere end
ca. 10 sekunder.
• du ikke slukker for en kogezone efter
nogen tid, eller hvis du ikke ændrer
effektindstillingen, eller hvis kogezonen
bliver overophedet (f.eks. hvis en gryde
koger tør). Symbolet
tænder. Før
kogezonen igen kan bruges, skal den
sættes på .
Effekttrin
,
-
Automatisk slukning
efter
6 timer
5 timer
4 timer
-
1,5 timer
DANSK
14
OffSound Control (Deaktivering og
aktivering af lydene)
Når funktionen er indstillet til
høre lyd, når:
Apparatets lyde er oprindeligt aktiverede.
• du berører ,
• Minuturet tæller ned,
• du anbringer noget på
betjeningspanelet.
Aktivering og deaktivering af lydene:
1. Sluk for komfuret.
2. Tryk på
i 3 sekunder. Displayet
tændes og slukkes.
3. Tryk på
i 3 sekunder.
eller
tændes.
4. Tryk på
på timeren for at vælge ét af
følgende:
- lyden er slået fra.
•
•
- lyden er slået til.
Vent, indtil apparatet slukkes automatisk,
for at bekræfte dit valg.
, kan du kun
Hvis der er et problem med elforsyning, og apparatet slukkes,
bevarer det ikke de tidligere
indstillinger.
Hvis du kommer til at trykke på
, vises der en liste over koder.
Dette er kun relevant for
serviceformål. For at forlade
denne menu skal du igen trykke
på , eller vente til
kogesektionen slukkes
automatisk.
Råd og tips
Støj under brug
Når en kogezone er tændt, kan
den brumme kort. Det er typisk
for glaskeramiske kogezoner, og
det betyder ikke noget for deres
funktion eller holdbarhed.
Sådan undgås skader på apparatet
• Glaskeramikken kan tage skade, hvis der
falder noget ned på den, eller den får
knubs fra kogegrej.
• Hvis et kogekar med defekt bund køres
hen over glaskeramikken, kan den blive
ridset; det gælder også kogekar af
støbejern eller støbt aluminium.
• Lad ikke gryder og pander koge tørre,
da dette kan beskadige kogegrejet og
glaskeramikken.
• Tænd aldrig for en kogezone, hvis den er
tom, eller hvis der står en tom gryde eller
pande på den.
• Dæk aldrig nogen del af apparatet med
alufolie. Læg aldrig plastik eller andre
materialer, der kan smelte, i eller på
apparatet.
DANSK
15
Vedligeholdelse og rengøring
Generelle oplysninger
ADVARSEL! Sluk for apparatet,
og lad det køle af inden
rengøring.
ADVARSEL! Af sikkerhedsgrunde
må ovnen ikke rengøres med
damp- eller højtryksrenser.
ADVARSEL! Skarpe og skurende
rengøringsmidler skader
apparatet. Rengør apparatet
efter hver brug, og fjern rester
med vand og opvaskemiddel.
Fjern også rester af
rengøringsmiddel!
Skrammer eller mørke pletter i
glaskeramikken kan ikke fjernes,
men påvirker ikke apparatets
funktion.
Fejlfinding
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Sådan fjernes belægninger og
fastbrændte rester
1. Sukkerholdige madvarer, plastik og
rester af alufolie skal straks fjernes.
Glasflader renses bedst med en skraber
(følger ikke med apparatet). Sæt
skraberen skråt ned mod
glaskeramikken, og fjern rester ved at
køre bladet hen over overfladen. Tør
apparatet af med en fugtig klud og lidt
opvaskemiddel. Slut med at tørre efter
med en ren klud.
2. Rande af kalk eller vand, fedtstænk og
metalskinnende misfarvning skal fjernes,
når apparatet er kølet af. Brug
rengøringsmiddel til glaskeramik eller
rustfrit stål.
DANSK
16
Hvis noget går galt...
Problemer
Mulig årsag
Der kan ikke tændes for apparatet, eller det virker ikke.
Løsning
Apparatet er ikke sluttet til
en strømforsyning, eller det
er forkert tilsluttet.
Kontrollér, om apparatet er
tilsluttet korrekt til strømforsyningen. Sørg for en korrekt
installation ved at ringe til en
autoriseret installatør.
Der er gået mere end 10 se- Tænd for apparat igen.
kunder, siden du tændte for
apparatet.
Børnesikringen eller funktionslåsen er slået til
.
Slå børnesikringen fra (se
under "Børnesikring" eller
"Funktionslås").
Flere symboler blev berørt
samtidig.
Berør kun ét symbol.
Der kommer et lydsignal,
apparatet slukker automatisk.
Et eller flere symboler har
været tildækket i mere end
10 sekunder.
Afdæk symboler.
Restvarmeindikatoren viser
ikke noget.
Der har kun været tændt for
kogezonen i kort tid, så den
endnu ikke er varm.
Hvis kogezonen skulle være
varm: Kontakt servicecenteret.
Der lyder intet signal, når
der trykkes på betjeningssymbolerne.
Signalerne er slået fra.
Slå signalerne til. Se OffSound Control.
Timerdisplayet viser
bolet plus et tal.
-sym- Elektronisk komponentfejl.
Kobl apparatet fra lysnettet i
nogle få minutter. Fjern sikringen, vent et minut, og indsæt sikringen igen. Sørg for
en korrekt installation ved at
ringe til en autoriseret installatør, hvis problemet fortsætter.
DANSK
17
Problemer
lyser på timerdisplayet.
Mulig årsag
Løsning
Den anden fase af strømforsyningen mangler.
Kontrollér, om apparatet er
tilsluttet korrekt til strømforsyningen. Fjern sikringen,
vent i et minut, og indsæt
sikringen igen. Sørg for en
korrekt installation ved at
ringe til en autoriseret installatør, hvis problemet fortsætter.
Hvis der opstår en fejl: Forsøg først selv at
finde en løsning. Kontakt dit IKEAcallcenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet. Du kan se en hel liste over IKEAudvalgte kontakter i slutningen af denne
vejledning.
Hvis fejlen skyldes forkert
betjening, eller hvis installationen
ikke er udført af en autoriseret
installatør, kan du ikke gå ud fra,
at et teknikerbesøg fra
servicecentret eller forhandleren
er gratis, heller ikke i
reklamationsperioden.
Tekniske data
Typeskilt
Made In Italy
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
ZO
0476
MOD:
PQM
000.000.00
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
TYPE H0000-0/0
PNC. 000000000 00
Max Power = 6W
S.N.: 00000000
G2X XX mbar = XXkW
G3X XX mbar = XXXg/h
220-240 V
Herover vises en grafisk fremstilling af
apparatets typeskilt (uden serienummer,
som er specifikt for hvert produkt), der er
anbragt på kabinettets underside.
Kære kunde, bevar det ekstra typeskilt med
brugervejledningen. Den gør, at vi bedre
~ 50-60 Hz
0000000000000000000000
kan hjælpe dig, hvis du skulle få brug for
assistance, idet den indeholder præcise
oplysninger om din kogesektion. På forhånd
tak!
DANSK
18
Energieffektiv
Produktinformation i henhold til EU 66/2014 kun gyldigt for EU-marked
Identifikation af model
MÖJLIG
502-371-37
Type kogesektion
Indbygget kogesektion
Antal kogezoner
2
Opvarmningsteknologi
Keramisk kogeplade
Diameter af runde kogezo- Forrest i midten
ner (Ø)
Bagest i midten
14,5 cm
18,0 cm
Energiforbrug pr. kogezone Forrest i midten
(EC electric cooking)
Bagest i midten
188.0 Wh / kg
191.6 Wh / kg
Kogesektionens energiforbrug (EC electric hob)
189.8 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektroniske
husholdningsapparater til madlavning - Del
2: Kogesektioner - Metoder til måling af
ydeevne
Energibesparelse
Du kan spare energi ved madlavning i
hverdagen, hvis du følger nedenstående
råd.
• Når du opvarmer vand, bør du kun
bruge den nødvendige mængde.
• Læg altid låg på kogegrejet, hvis det er
muligt.
• Inden du aktiverer kogezonen, skal du
stille kogegrejet på den.
• Kogegrejets bund skal have den samme
diameter som kogezonen.
• Sæt det mindre kogegrej på de mindre
kogezoner.
• Sæt kogegrejet direkte i midten af
kogezonen.
• Brug restvarmen til at holde maden varm
eller for at smelte den.
Miljøhensyn
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med symbolet ,
sammen med husholdningsaffaldet. Lever
produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din kommune.
DANSK
19
IKEA-GARANTI
Hvor længe gælder IKEA-garantien?
Denne garanti gælder i 5 år fra den
oprindelige dato for købet af dit apparat i
IKEA. Den originale kvittering kræves som
købsbevis. Garantireparationer forlænger
ikke garantiperioden for apparatet.
Hvem udfører servicearbejdet?
IKEA-serviceudbyderen udfører
servicearbejdet via sine egne
serviceaktiviteter eller et net af autoriserede
servicepartnere.
Hvad omfatter denne garanti?
Garantien omfatter fejl ved produktet, der
skyldes produktions- eller materialefejl fra
den dato, hvor produktet blev leveret fra
IKEA. Denne garanti gælder kun for
husholdningsbrug. Undtagelserne er anført
under overskriften “Hvad omfatter
garantien ikke?” I garantiperioden dækkes
udgifterne til afhjælpning af fejlen, f.eks.
reservedele, arbejdsløn og kørselsudgifter,
forudsat at produktet er tilgængeligt for
reparation uden særlige udgifter, og
forudsat at fejlen vedrører produktionseller materialefejl, der er omfattet af
garantien. På disse betingelser gælder EUretningslinjerne (Nr. 99/44/EF) og de
respektive lokale bestemmelser. Udskiftede
dele tilhører IKEA.
Hvad vil IKEA gøre for at afhjælpe
problemet?
IKEAs udpegede serviceudbyder
undersøger produktet og afgør efter eget
skøn, om det er omfattet af denne garanti.
Hvis fejlen anses for omfattet af garantien,
vil IKEAs serviceudbyder eller dennes
autoriserede servicepartner via sine egne
serviceaktiviteter derefter efter eget valg
enten reparere det defekte produkt eller
udskifte det med det samme eller et
tilsvarende produkt. Under den almindelige
reklamationsperiode på 2 år fra levering,
gælder købelovens almindelige regler for
afhjælpningsret.
Hvad er ikke omfattet af denne garanti?
• Normalt slid.
• Bevidst eller uagtsom skade, skader, der
skyldes manglende overholdelse af
brugsanvisninger, forkert installation eller
tilslutning til forkert spænding, skader
der skyldes kemisk eller elektrokemisk
reaktion, rust, korrosion eller vandskade,
herunder men ikke udelukkende skader,
der skyldes for meget kalk i
vandforsyningen, skader, der skyldes
unormale forhold i det miljø, hvori
produktet er opstillet.
• Forbrugsdele, herunder batterier og
lamper.
• Ikke funktionelle og kosmetiske dele, der
ikke påvirker produktets normale brug,
herunder eventuelle ridser og mulige
farveforskelle.
• Utilsigtet skade, der skyldes
fremmedlegemer eller stoffer og
rengøring eller rensning af filtre,
afløbssystemer eller sæbeskuffer.
• Skader på følgende dele: keramisk glas,
tilbehør, porcelæns- og bestikkurve,
tilførsels- og afløbsrør, tætninger, lamper
og lampeskærme, skærme, greb,
kabinetter og dele af kabinetter. Med
mindre det kan bevises, at sådanne
skader skyldes produktionsfejl.
• Tilfælde, hvor der ikke kunne konstateres
fejl ved teknikerbesøg.
• Reparationer, der ikke udføres af vores
udpegede serviceudbyder og/eller
autoriserede servicepartner, eller hvor
der er anvendt uoriginale dele.
• Reparationer, der skyldes installation,
der er defekt eller ikke i
overensstemmelse med specifikationen.
20
DANSK
• Brug af produktet uden for en almindelig
husholdning, f.eks. erhvervsmæssig
anvendelse.
• Transportskader. Hvis kunden
transporterer varen til sit hjem eller en
anden adresse, fralægger IKEA sig
ansvaret for de skader, der evt. kan ske
under transporten. Hvis IKEA leverer
varen på kundens leveringsadresse, vil
eventuelle skader på varen under denne
levering være dækket af denne garanti.
• Udgifter til at udføre første installation af
IKEA-apparatet. Hvis IKEAs
serviceudbyder eller dennes
autoriserede servicepartner reparerer
eller udskifter apparatet som fastsat i
vilkårene i denne garanti, vil
serviceudbyderen eller dennes
autoriserede servicepartner geninstallere
det reparerede apparat eller om
nødvendigt installere
ombytningsapparatet.
Denne begrænsning gælder ikke arbejde,
der udføres af en uddannet specialist med
vores originale dele for at tilpasse
produktet til de tekniske
sikkerhedsspecifikationer i et andet EUland.
Hvordan gælder de enkelte landes
lovgivning
IKEA-garantien giver dig særlige juridiske
rettigheder, der dækker eller overstiger alle
lokale juridiske krav, der varierer fra land til
land.
Gyldighedsområde
For produkter, der købes i ét EU-land og
føres til et andet EU-land, ydes
serviceydelserne inden for rammerne af de
garantibetingelser, der er normale i det nye
land. Der eksisterer kun en forpligtelse til at
udføre servicearbejdet inden for garantiens
rammer, hvis:
• produktet efterlever og installeres i
henhold til de tekniske specifikationer i
det land, hvor garantikravet fremsættes;
• produktet efterlever og installeres i
henhold til Montagevejledningen og
Brugerhåndbogens
sikkerhedsoplysninger;
Den særlige eftersalgsservice for IKEAapparater:
Kontakt endelig IKEAs eftersalgsservice for
at:
1. at fremsætte et krav i henhold til denne
garanti;
2. at bede om oplysninger om installation
af IKEA-produktet i det særlige IKEAkøkkeninventar. Servicen giver ikke
oplysninger vedrørende:
• den generelle installation af IKEAkøkkener;
• tilslutning til elektricitet samt til vand
og gas, idet disse skal udføres af en
autoriseret servicetekniker.
3. afklarende spørgsmål i forhold til
brugerhåndbogen og specifikationer for
IKEA-produktet.
For at sikre, at vi giver dig den bedste
assistance, beder vi dig læse afsnittet
Montagevejledningen og/eller
Brugerhåndbogen i denne brochure, før du
kontakter os.
Sådan kommer du i kontakt med os, hvis
du har brug for vores service
Se sidste side i denne håndbog, hvor du
finder en komplet liste over IKEAs
udpegede kontaktpersoner og deres
nationale telefonnumre.
DANSK
For at give dig en hurtigere
service anbefaler vi, at du
anvender de specifikke
telefonnumre, der er anført sidst i
denne manual. Se altid de
numre, der er anført i brochuren
for netop det produkt, du har
brug for assistance til. Før du
ringer til os, skal du sørge for, at
du er klar med IKEAvarenummeret (8-cifret kode) og
serienummeret (8-cifret kode, der
findes på typeskiltet) for det
apparat, som du har brug for
vores hjælp til.
GEM KVITTERINGEN! Den er dit
købsbevis og kræves for at
produktet er omfattet af
garantien. Bemærk at
kvitteringen også indeholder
IKEAs varebetegnelse og
nummer (8-cifret kode) på hver
af de produkter, du har købt.
Har du brug for ekstra hjælp?
Hvis du har yderligere spørgsmål, der ikke
vedrører eftersalgsservice på apparater,
bedes du kontakte vores nærmeste IKEAforretnings CallCenter. Vi anbefaler, at du
læser apparatets dokumentation grundigt
igennem, før du kontakter os.
21
22
NORSK
Innhold
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsanvisninger
Montering
Elektrisk tilkopling
Produktbeskrivelse
Daglig bruk
Råd og tips
22
24
26
27
28
29
32
Stell og rengjøring
Feilsøking
Tekniske data
Energieffektiv
Beskyttelse av miljøet
IKEA EUROPA GARANTI
32
33
34
35
35
36
Med forbehold om endringer.
Sikkerhetsinformasjon
Les medfølgende instruksjoner grundig innen du installerer og
bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig dersom feilinstallasjon og -bruk forårsaker personskader og/eller fysiske
skader. Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk.
Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn
eller får instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår
hvilke farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og
komplekse funksjonsnedsettelser må holdes på avstand fra
apparatet med mindre de er under tilsyn hele tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra apparatet hvis
de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i
samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i bruk
eller når det avkjøles. Tilgjengelige deler kan bli varme under
bruk.
Hvis apparatet har barnesikring, skal du aktivere den.
NORSK
•
23
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke utføres av
barn med mindre de er under tilsyn.
Generell sikkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Apparatet og tilgjengelige deler blir varme
under bruk. Pass på at du ikke berører varmeelementene.
Apparatet er ikke beregnet for å brukes sammen med et
separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
ADVARSEL: Matlaging uten tilsyn på en koketopp med fett
eller olje kan være farlig og kan resultere i brann.
DU MÅ ALDRI prøve å slukke en brann med vann, men du
må slå av produktet og deretter dekke flamme f.eks. med et
lokk eller et brannteppe.
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må gjøres under tilsyn.
En kortvarig tilberedningsprosess må overvåkes kontinuerlig.
ADVARSEL: Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på
kokeoverflatene.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk må ikke
legges på komfyrtoppen fordi de kan bli varme.
Bruk ikke apparatet før du installerer det i en innebygget
struktur.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre apparatet.
Hvis den glasskeramiske overflaten er sprukket, skal
apparatet slås av og kontakten tas ut. Hvis apparatet er
koblet til strømnettet direkte ved hjelp av sikringsboksen,
fjerner du sikringen for å koble fra apparatet fra
strømforsyningen. I begge tilfeller, tar du kontakt med det
autoriserte servicesenteret.
Om strømledningen er skadet må den erstattes av
produsenten, det autoriserte servicesenteret eller likt
kvalifiserte personer for å unngå skader.
ADVARSEL: Bruk bare koketoppbeskyttelser som
produsenten av kokeapparatet enten har utviklet selv eller
angitt som egnet for bruk i apparatets bruksanvisning, eller
24
NORSK
koketoppbeskyttelser som er bygd inn i apparatet. Bruk av
uriktige beskyttelser kan føre til ulykker.
Sikkerhetsanvisninger
Montering
ADVARSEL! Apparatet må
installeres av en autorisert
montør.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet apparat.
• Følg installasjonsanvisningene som følger
med apparatet.
• Overhold minsteavstanden fra andre
apparater og enheter.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Dekk skårne overflater med
tetningsmiddel for å forhindre at
fuktighet forårsaker svelling.
• Beskytt apparatets bunn mot damp og
fuktighet.
• Monter ikke apparatet ved siden av en
dør eller under et vindu. Dette hindrer
varme kokekar fra å falle ned fra
apparatet når dører eller vinduer er
åpne.
• Hvis apparatet er montert over skuffer,
sørg for at rommet mellom bunnen av
apparatet og den øvre skuffen er
tilstrekkelig for luftsirkulasjon.
• Apparatets bunn kan bli varm. Sørg for
at du monterer et ikke-brennbart
separasjonspanel under apparatet, for å
forhindre tilgang til bunnen.
Se monteringsinstruksjonene.
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL! Fare for brann og
elektrisk støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av
en autorisert montør.
• Apparatet må være jordet.
• Sørg for at produktet er koblet fra
strømforsyningen før du gjør enhver
operasjon.
• Kontroller at parameterne på typeskiltet
er kompatible med de elektriske
spesifikasjonene til strømforsyningen.
• Sørg for at produktet er riktig montert.
Løs og feil anvendt strømkabel eller
støpsel (hvis aktuelt), kan gjøre at
terminalen blir for varm.
• Bruk riktig strømkabel.
• Sørg for at strømkabelen ikke floker seg.
• Sørg for at støtbeskyttelse er montert.
• Bruk avlastingsklemmen på kabelen.
• Sørg for at strømkabelen eller støpselet
(hvis aktuelt) ikke berører det varme
produktet eller varme kokekar, når du
kobler produktet til stikkontaktene i
nærheten.
• Bruk ikke multi-plug-adaptere eller
skjøteledninger.
• Pass på at støpselet (hvis aktuelt) og
strømkabelen ikke blir påført skade.
Kontakt det autoriserte servicesenteret
vårt, eller en elektriker, for å få byttet en
skadet strømkabel.
• Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte som
gjør at den ikke kan fjernes uten verktøy.
• Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Hvis stikkontakten er løs skal du ikke
sette i støpselet.
• Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve støpselet.
• Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
25
NORSK
• Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
apparatet fra strømnettet ved alle poler.
Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
Bruk
ADVARSEL! Risiko for skade,
brannskader og elektrisk støt.
• Fjern (om nødvendig) all emballasje,
merking og beskyttelsesfilm før første
gangs bruk.
• Dette apparatet er kun for
husholdningsbruk.
• Dette apparatets spesifikasjoner må ikke
endres.
• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er
blokkerte.
• Apparatet må ikke være uten tilsyn mens
det er i bruk.
• Slå av kokesonene etter hver gang de
har vært i bruk.
• Ikke legg bestikk eller grytelokk på
kokesonene. De kan bli varme.
• Bruk ikke apparatet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Bruk ikke apparatet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Hvis apparatets overflate er knust må du
koble apparatet fra strømforsyningen
umiddelbart. Dette for å forhindre
elektrisk støt.
• Når du legger mat i varm olje, kan det
sprute.
ADVARSEL! Risiko for brann og
eksplosjon
• Oppvarming av fett og olje kan frigjøre
brennbare damper. Hold flammer eller
varme gjenstander unna fett og oljer når
du bruker dem til tilbereding av mat.
• Dampen fra svært varm olje, kan føre til
selvantennelse.
• Brukt olje som kan inneholde matrester,
kan forårsake brann ved en lavere
temperatur enn olje som brukes for første
gang.
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
ADVARSEL! Fare for skade på
produktet.
• Ikke plasser varme kokekar på
betjeningspanelet.
• Ikke plasser et varmt grytelokk på
koketoppens glassflate.
• Ikke la kokekar koke tørre.
• Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller på apparatet.
Overflaten kan bli skadet.
• Ikke aktiver kokesonene med tomme
kokekar eller uten kokekar.
• Ikke legg aluminiumsfolie på apparatet.
• Kokekar av støpejern, støpt aluminium
eller kokekar med ødelagt bunn kan
lage riper i glasset/glasskeramikken. Løft
alltid disse objektene opp når du må
flytte dem på koketoppen.
• Dette apparatet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til andre
formål, f.eks. oppvarming av rommet.
Pleie og rengjøring
• Rengjør apparatet med jevne
mellomrom for å hindre skade på
overflaten.
• Slå av apparatet og la den avkjøle seg
før du rengjør den.
• Koble apparatet fra strømforsyningen før
vedlikehold.
• Bruk ikke vannspray og damp for å
rengjøre apparatet.
• Rengjør apparatet med en fuktet myk
klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Bruk
ikke slipeprodukter, slipende
rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
Service
• Kontakt det autoriserte servicesenteret
for å reparere apparatet.
NORSK
26
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
Avfallsbehandling
ADVARSEL! Fare for skade og
kvelning.
• Kontakt kommunen din for informasjon
om hvordan du kaster produktet på en
riktig måte.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen, lukk produktet og
kast den.
Montering
Generell informasjon
Monteringsprosessen skal følge
lovene, forskriftene, direktivene
og standardene (elektriske
sikkerhetsregler og forskrifter,
riktig resirkulering i samsvar med
regelverket, osv.) som gjelder i
brukslandet!
min.
500 mm
290 mm
520 mm
±1
490±1 270
mm
mm
55 mm
min.
100 mm
min.
28 mm
max.
R 5 mm
min. 28 mm
Viktig!
• For ytterligere informasjon om
installasjonen, se
monteringsinstruksjonen.
• Hvis det ikke er stekeovn under
koketoppen, skal det settes inn en
skilleplate med en minsteavstand på 20
mm fra bunnen av koketoppen.
• Beskytt de kuttede overflatene på
benkeplaten mot fuktighet med
tetningslisten, som du finner i posen med
monteringsdelene. Tetningslisten
forsegler åpningen mellom apparatet og
benkeplaten.
• Ikke bruk silikonforseglingsmiddel mellom
apparatet og koketoppen.
NORSK
27
Elektrisk tilkopling
Utskifting av tilkoblingskabelen
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
ADVARSEL! Alle elektriske
tilkoblinger må utføres av en
autorisert montør.
Elektrisk tilkopling
• Før tilkopling, kontroller at den nominelle
spenningen til produktet, oppgitt på
typeplaten, samsvarer med den
tilgjengelige forsyningsspenningen.
Kontroller også strømtypen til produktet
og forsikre deg om at kabelen er egnet
for produktets strømtype (se etter i
kapitlet «Tekniske data»). Typeplaten er
plassert nederst på rammen til den
keramiske platetoppen.
• En tilkoblingskabel følger med produktet.
Denne skal være påmontert et korrekt
støpsel, som støtter den belastningen
som er oppført på identifikasjonsplaten.
For å montere støpselet til kabelen,
følger du anbefalingene som er gitt i
følgende illustrasjon.
1
2
• Dersom tilkoblingskabelen må skiftes, er
det nødvendig med en teknikers
spesifikke utstyr. Det må kun benyttes en
original reservedel, som fås fra
reservedelssenteret. Støpselet skal settes
inn i en forskriftsmessig montert
stikkontakt. Hvis du kobler produktet
direkte til det elektriske systemet, må du
montere en dobbeltpolet bryter mellom
produktet og strømforsyningen, med en
minimumsavstand på 3 mm mellom
bryterkontaktene. Den må være av en
type som egner seg for belastningen som
er nødvendig, i henhold til gjeldende
regler.
• Tilkoplingskabelen må plasseres slik at
den ikke på noen steder kan bli varmere
enn 70 °C mer enn romtemperaturen.
Den brune (eller svarte) fasekabelen
(montert i klemmeblokken merket med
"L") må alltid kobles til nettverksfasen.
ADVARSEL! Når koblet til
strømnettet, kontrollerer du at
alle kokesonene er klare til bruk
ved å slå hver av dem på
maksimal effekt en liten stund.
NORSK
28
Produktbeskrivelse
Oversikt over platetoppen
1 Tokrets-kokesone 700/1700 W
2 Enkel kokesone 1200 W
3 Käyttöpaneeli
1
120/180 mm
145 mm
2
3
Kontrollpaneloversikt
1
2
3
9
1
For å slå komfyrtoppen på eller av.
2
For å aktivere eller deaktivere Lås
eller Barnesikring.
3
For å aktivere den ytre ringen.
4 Et effekttrinndisplay: ,
– .
5 Tidsindikatorer for kokesonene.
4
8
5
6
7
6 Tidsurdisplay: 00 – 99 minutter.
7
/
For å øke eller redusere
tidsuret.
8
/
For å øke eller redusere
effekttrinnene.
9
For å aktivere funksjonen STOP+GO.
NORSK
29
Effektinnstilling viser
Visning
Beskrivelse
Visning
Kokesonen er slått
av.
–
Kokesonen er i bruk.
+ tall
Det har oppstått en
feil. Se kapittelet
"Feilsøking".
En kokesone er
fremdeles varm
(restvarme).
Låsen/barnesikringsfunksjonen er
aktivert.
Beskrivelse
Automatisk utkoplingsfunksjon er i
bruk.
STOP+GO-funksjonen er aktivert.
Restvarmeindikator
ADVARSEL! Forbrenningsfare
pga. restvarme! Etter at du slår
av produktet, trenger
kokesonene tid til å avkjøles. Se
på restvarmeindikatoren
.
Bruk restvarme til å smelte og holde mat
varm.
Daglig bruk
Aktivere og deaktivere
Berør
i et sekund for å aktivere eller
deaktivere produktet.
Juster effektnivå
Still inn effektnivå med
for å øke.
Berør
og
til en respektiv kokesone
samtidig for å deaktivere kokesonen.
Innstillingene vil gå tilbake til
Still inn effektnivå med
for å redusere.
.
30
NORSK
Aktivere og deaktivere de ytre ringene
Aktivere og deaktivere den ytre sonen
Aktiver den indre sonen før du aktiverer
den ytre sone ved å berøre
i 1-2
sekunder. Gjenta prosedyren for å
deaktivere den ytre sonen.
Bruke timeren
Berør
flere ganger, til indikatoren for
kokesonen du vil bruke, blinker. For
• For å aktivere denne funksjonen, berør
. Symbolet
tennes.
• For å deaktivere denne funksjonen,
berør . Effekttrinnet som ble innstilt
tidligere, vises.
Lås
Når kokesonene brukes, kan du låse
betjeningspanelet, men ikke aktivere
produktet. Det hindrer utilsiktet endring av
effekttrinnet.
Still inn effektnivå først.
eksempel
sonen.
for den fremre, høyre
Berør
for å slå på denne funksjonen.
Symbolet
vises i 4 sekunder. Tidsuret blir
værende på.
Berør
for å slå av denne funksjonen.
Effekttrinnet som ble innstilt tidligere, vises.
Berør
eller
på tidsuret for å stille inn
tiden mellom 00 og 99 minutter. Når
indikatoren for kokesonen blinker
langsommere, har nedtellingen startet. Still
inn effektnivå.
Dersom et effekttrinn er stilt inn og tiden har
talt ned til null, høres et lydsignal, 00 blinker
og kokesonen slår seg av. Dersom
kokesonen ikke er i bruk og tiden har talt
ned til null, høres et lydsignal, og 00 blinker.
for å deaktivere funksjonen for
Berør
den valgte kokesonen, og indikatoren for
den sonen blinker raskere. Berør , så blir
resterende tid talt bakover til 00.
Indikatoren for kokesonen går av.
STOP+GO
Funksjonen stiller inn alle kokesonene på
laveste effekttrinn . Når funksjonen er i
bruk, kan du ikke endre effekttrinnene.
Funksjonen deaktiverer ikke
tidsurfunksjonen.
Når du slår av produktet, stopper du også
denne funksjonen.
Barnesikringen
Denne funksjonen forhindrer utilsiktet bruk
av produktet.
For å aktivere barnesikringen
• Slå på produktet med . Ikke still inn
effekttrinn.
i 4 sekunder. Symbolet
• Berør
tennes.
• Slå av produktet med .
Deaktivere barnesikringen
• Slå på produktet med . Ikke still inn
i 4 sekunder.
effekttrinn. Berør
Symbolet
tennes.
• Slå av produktet med .
Overstyre barnesikringen for kun én
tilberedningstid
• Slå på produktet med
tennes.
. Symbolet
NORSK
31
• Berør
i 4 sekunder. Still inn
effekttrinn innen 10 sekunder. Nå kan
du bruke produktet.
• Når du slår av produktet med , blir
barnesikringen aktivert igjen.
Automatisk utkobling
Funksjonen deaktiverer koketoppen
automatisk hvis:
• alle kokesonene er deaktivert.
• du stiller ikke inn effekttrinnet etter at du
har aktivert koketoppen,
• du dekker til symboler med gjenstander
(gryte, en klut osv.) i mer enn omtrent 10
sekunder.
• du ikke slår av en kokesone etter en viss
tid, eller du ikke endrer effekttrinnet, eller
hvis det oppstår overoppheting (for
eksempel når en gryte tørrkoker).
Symbolet
tennes. Før du bruker
koketoppen igjen, må du stille kokesonen
på .
Effektinnstilling
,
-
Automatisk utkopling etter
6 timer
5 timer
4 timer
-
1,5 timer
OffSound Control (Deaktivering og
aktivering av lydsignalene)
Som regel er lydsignalene til produktet
aktivert.
Slå lydsignalene på og av:
1. Slå av produktet.
2. Berør
i 3 sekunder. Displayet slås på
og så av.
i 3 sekunder.
eller
3. Berør
tennes.
på tidsuret for å velge én av
4. Berør
følgende:
•
– lydsignalet er av.
•
– lydsignalet er aktivert.
For å bekrefte valget, vent til produktet slår
seg av automatisk.
Dersom du ved et uhell trykker
på , dukker en liste med koder
opp. Dette er kun relevant til
serviceformål. For å forlate
denne menyen, trykk på
igjen
eller vent til koketoppen slår seg
av automatisk.
Når funksjonen er satt til to
høre lyden når:
kan du kun
• du berører ,
• Varselur går ned,
• du legger noe på betjeningspanelet.
Hvis det er et problem med
strømforsyningen og produktet
deaktiveres, beholdes ikke de
tidligere innstillingene.
NORSK
32
Råd og tips
Lyder under bruk
Når en kokesone slås på, kan
den lage en summelyd en kort
stund. Dette er karakteristisk for
alle kokesoner på keramiske
glassoverflater, og forringer
hverken funksjonen eller
levetiden til produktet.
Unngå skader på produktet
• Den glasskeramiske overflaten kan bli
skadet hvis du mister noe ned på den,
eller hvis kokekarene slår mot overflaten.
• Kokekar av støpt jern, støpt aluminium
eller med skadd bunn kan skrape den
glasskeramiske overflaten hvis de skyves
over overflaten.
• For å unngå skader på kokekar og den
glasskeramiske overflaten, må man ikke
la gryter eller panner tørrkoke.
• Ikke bruk kokesonene med tomt kokekar
eller uten kokekar.
• Ikke dekk til noen deler av produktet
med aluminiumsfolie. Ikke sett redskaper
av plast eller annet materiale som kan
smelte i eller på produktet.
Stell og rengjøring
Generell informasjon
ADVARSEL! Slå av ovnen og la
den avkjøle seg før du rengjør
den.
ADVARSEL! Av
sikkerhetsgrunner må du ikke
rengjøre produktet med dampeller høyttrykkspyler.
ADVARSEL! Skarpe og skurende
rengjøringsmidler skader
produktet. Rengjør produktet og
fjern reststoffer med vann og
oppvaskmiddel etter hver bruk.
Fjern også rester av
rengjøringsmidlene!
Striper eller mørke flekker i
glasskeramikken som ikke kan
fjernes, påvirker ikke produktets
funksjon.
Fjerne rester og vanskelig smuss
1. Mat som inneholder sukker, plast,
aluminiumsfolie må fjernes med en
gang. Det beste verktøyet for rengjøring
glassoverflaten er en skrape (ikke
inkludert med produktet). Sett en skrape
skrått mot den glasskeramiske
overflaten og fjern restene ved å gli
bladet over overflaten. Tørk av
produktet med en fuktig klut tilsatt litt
oppvaskmiddel. Til slutt, gnir du
produktet tørt med en ren klut.
2. Kalk- eller vannringer, fettsprut og
falming av metallet skal fjernes når
produktet er nedkjølt, med et
rengjøringsmiddel for glasskeramiske
overflater eller rustfritt stål.
NORSK
33
Feilsøking
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Hva må gjøres, hvis...
Feil
Produktet kan ikke slås på,
eller virker ikke.
Mulig årsak
Løsning
Produktet er ikke koblet til
en strømforsyning eller er
koblet feil.
Kontroller om produktet er
koblet til strømforsyningen
korrekt. Sikre korrekt installasjon ved å kontakte en autorisert installatør.
Det er gått mer enn 10 sekunder siden du aktiverte
produktet.
Aktiver produktet igjen.
Barnesikringen eller tastelå-
Deaktiver barnesikringen (se
avsnittet «Barnesikring» eller
«tastelås»).
sen er på
.
Du har berørt flere symboler Berør bare ett symbol.
samtidig.
Det høres et lydsignal, og
produktet deaktiveres.
Et eller flere symboler har
vært tildekket lenger enn 10
sekunder.
Restvarmeindikatoren viser
ingenting.
Kokesonen har vært innkop- Hvis kokesonen bør være
let i så kort tid at den ikke er varm, må du ta kontakt med
blitt varm nok.
kundeservice.
Du får ikke noe signal når du Signalene er deaktivert.
berører symbolene på panelet.
-symbolet pluss et tall vises i timerdisplayet.
Feil ved elektronisk komponent.
Fjern tildekking av symbolene.
Aktiver signalene. Se OffSound Control.
Koble produktet fra strømforsyning i et par minutter.
Fjern sikringen, vent et minutt, og sett sikringen inn
igjen. Dersom problemet
vedvarer, sikre korrekt installasjon ved å kontakte en
autorisert installatør.
NORSK
34
Feil
Mulig årsak
lyser i timerdisplayet.
Løsning
Den andre fasen av strømforsyningen mangler.
Hvis det er en feil, forsøk først å løse
problemet selv. Hvis du ikke greier å løse
problemet selv, kontakter du servicesenteret
til IKEA Store. Du finner en komplett liste
med IKEA-kontakter bakerst i denne
bruksanvisningen.
Kontroller om produktet er
koblet til strømforsyningen
korrekt. Fjern sikringen, vent
ett minutt og sett sikringen
inn igjen. Dersom problemet
vedvarer, sikre korrekt installasjon ved å kontakte en
autorisert installatør.
Ved feilbruk eller montering som
ikke ble utført av en registrert
ingeniør, må du selv betale for
eventuell service fra
kundeservice-teknikeren eller
forhandleren, selv om dette skjer
innenfor garantitiden.
Tekniske data
Typeskilt
Made In Italy
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
ZO
0476
MOD:
PQM
000.000.00
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
TYPE H0000-0/0
PNC. 000000000 00
Max Power = 6W
S.N.: 00000000
G2X XX mbar = XXkW
G3X XX mbar = XXXg/h
220-240 V
~ 50-60 Hz
Tegnene ovenfor viser produktets typeskilt
(uten serienummer som er spesifikt hvor
hvert produkt), som er plassert under
platetoppen.
Kjære kunde. Oppbevar typeskiltet sammen
med bruksanvisningen. Dette forenkler
0000000000000000000000
servicen, ved at komfyrtoppen din
identifiseres, i tilfelle du skulle trenge hjelp
av oss i fremtiden. Takk for hjelpen!
NORSK
35
Energieffektiv
Produktinformasjon i henhold til EU 66/2014 gjelder bare for EU-markedet
Modellidentifikasjon
MÖJLIG
502-371-37
Koketopptype
Koketopp for innbygging
Antall tilberedingssoner
2
Oppvarmingsteknologi
Varmestråler
Diameter av sirkulære kokesoner (Ø)
Midtre foran
Midtre bak
14,5 cm
18,0 cm
Strømforbruk per kokesone Midtre foran
(EC electric cooking)
Midtre bak
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Strømforbruk av koketoppen (EC electric hob)
189,8 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektriske
husholdningsapparater for matlaging - del
2: Koketopp – Metoder for måling av ytelse
Energisparende
Du kan spare energi på hverdagslig
tilberedning hvis du følger hintene under.
• Bruk kun mengden du trenger når du
varmer opp vann.
• Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det er
mulig.
• Plasser kokekaret på kokesonen før du
slår den på.
• Bunnen av kokekaret og kokesonene må
ha samme diameter.
• Sett mindre kokekar på mindre
kokesoner.
• Sett kokekaret direkte på midten av
kokesonen.
• Bruk restvarmen for å holde maten varm
eller for å smelte den.
Beskyttelse av miljøet
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å
beskytte miljøet, menneskers helse og for å
resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast produkter
som er merket med symbolet sammen
med husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt selges
eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
NORSK
36
IKEA EUROPA GARANTI
Hvor lenge er garantien fra IKEA gyldig?
Denne garantien er gyldig i 5 år fra
opprinnelig kjøpsdato for produktet fra
IKEA. Originalkvitteringen kreves som
kjøpsbevis. Dersom reparasjoner utføres i
løpet av garantitiden, forlenges ikke
garantiperioden for produktet.
Hvem utfører servicearbeidet?
Serviceleverandøren til IKEA vil utføre
servicearbeidet gjennom sin egen
serviceorganisasjon eller et autorisert
servicenettverk.
Hva dekker garantien?
Garantien dekker feil ved apparatet som
skyldes fabrikasjons- eller materialfeil fra
datoen det ble kjøpt hos IKEA. Garantien
gjelder bare for husholdningsbruk.
Garantiunntakene står oppført under
overskriften ”Det som ikke dekkes av denne
garantien” I garantiperioden dekker
garantien kostnadene forbundet med å
reparere eventuelle feil, dvs. reparasjoner,
deler, arbeids- og reiseutgifter vil dekkes,
forutsatt at apparatet står tilgjengelig og
kan repareres uten ekstrautgifter og at
feilen skyldes fabrikasjons- eller
materialfeil. Europarådets direktiv
(99/44/EG) og relevante lokale forskrifter
gjelder. Utskiftete deler skal bli IKEA sin
eidom.
Det IKEA ikke gjør for å utbedre
problemet.
IKEA sin utpekte serviceleverandør vil
undersøke produktet og bestemme etter
eget skjønn om det dekkes av denne
garantien. Dersom problemet er funnet å
være dekket av garantien, vil IKEA sin
serviceleverandør eller autorisert
servicepartner i sitt egent servicenettverk
etter eget skjønn, enten reparere det
defekte produktet eller erstatte det med det
samme eller et tilsvarende produkt.
Det som ikke dekkes av denne garantien
• Slitasje i forbindelse med bruk.
• Forsettelig eller uaktsom skade, skade
som følge av at bruksanvisningen ikke
ble fulgt, feil installering eller tilkobling til
feil spenning, kjemisk eller elektrokjemisk
reaksjonsskade, rust, korrodering eller
vannskade, inkludert, men ikke
begrenset til, skade som følge av for høyt
kalkinnhold i vannet, samt miljøskade.
• Forbruksdeler, inkludert batterier og
pærer/dioder.
• Dekorative deler eller deler som ikke
fungerer og som ikke har noen virkning
på bruken av apparatet, inkludert riper
og eventuelle fargeforskjeller.
• Tilfeldig skade påført av fremmede
legemer eller substanser og rengjøring
eller fjerning av blokkeringer fra filtre,
uttømmingssystem eller såpeskuffer.
• Eventuell skade på følgende deler:
keramikkglass, tilbehør, servise- og
bestikkurver, fylling og uttømmingsrør,
pakninger, lamper og lampedeksler,
skjermer, knotter, kabinett eller deler av
kabinett. Med mindre det ikke kan
bevises at slik skade skyldes
fabrikasjonsfeil.
• Tilfeller det ikke kan påvises noen feil
under et besøk av en servicetekniker.
• Reparasjoner som ikke utføres av våre
tilsatte serviceleverandører og/eller en
autorisert og kontrahert servicepartner
eller dersom ikke-originaldeler er brukt.
• Reparasjoner som skyldes en installasjon
som er utført feil eller i strid med
spesifikasjonene.
• Apparatbruk i andre miljø enn
husholdningsmiljø, dvs. i et fagmessig
bruksområde.
NORSK
• Skader oppstått under transport. Dersom
en kunde selv transporterer dette
produktet til sitt hjem eller til annen
adresse, er ikke IKEA ansvarlig for
eventuell skade som kan oppstå under
transporten. Dersom imidlertid IKEA
leverer dette produktet til kundens
leveringsadresse, vil eventuell skade som
kan oppstå under denne transporten
være dekket av denne garantien.
• Kostnad for utføring av første gangs
installasjon av et apparat fra IKEA. Hvis
imidlertid en serviceyter fra IKEA eller
dennes autoriserte servicepartner
reparerer eller erstatter apparatet i
samsvar med vilkårene i denne
garantien, vil serviceyteren eller hans
autoriserte servicepartner gjeninstallere
det reparerte apparatet eller installere
det erstattede apparatet, hvis
nødvendig.
Disse restriksjonene gjelder ikke for arbeid
som utføres av en kvalifisert spesialist som
bruker våre originaldeler for å tilpasse
apparatet i samsvar med tekniske
sikkerhetsspesifikasjoner for et annet EUland.
Landenes lover gjelder på følgende vis
IKEA-garantien gir deg spesifikke
rettigheter som dekker, eller overgår, de
lokale juridiske krav som kan variere fra
land til land. Garantien vil på ingen måte gi
dårligere betingelser enn hva de lokale
forbrukerlovgivningen krever.
37
spesifikasjonene som gjelder for landet
garantikravet er fremsatt,
• apparatet samsvarer med, og er
installert i samsvar med de
monteringsanvisningen og
sikkerhetsinformasjonen i
bruksanvisningen.
Godkjent kundeservice for apparater fra
IKEA:
Ikke nøl med å ta kontakt med kundeservice
hos IKEA for å:
1. fremsette et krav under denne
garantien,
2. be om forklaring på installasjonen av
IKEA-apparatet i dedikerte
kjøkkeninnredninger fra IKEA.
Serviceavdelingen kan ikke forklare:
• den generelle installasjonen av et
IKEA-kjøkken,
• tilkobling av elektrisitet (dersom
maskinen leveres uten kabel og
støpsel), vann eller gass da dette må
utføres av en autorisert
servicemontør,
3. be om forklaring av innhold og
spesifikasjoner i bruksanvisningen til
IKEA-apparatet.
For å forsikre deg om at vi kan hjelpe deg
på best mulig måte, må du lese
monteringsanvisningen og/eller anvisningene i brukerhåndboken før du
kontakter oss
Slik når du oss dersom du trenger service
Gyldighetsområde
Service på apparater som er kjøpt i ett EUland og brakt til et annet EU-land, vil
utføres innenfor rammen til
garantibetingelsene som gjelder i det nye
landet. Plikten til å utføre servicearbeid
innenfor garantirammen er bare tilstede
dersom:
• apparatet samsvarer med, og er
installert i samsvar med de tekniske
På siste side av denne håndboken finner du
den komplette listen over kontakter som er
godkjent av IKEA samt deres nasjonale
telefonnumre.
NORSK
For å oppnå raskere service,
anbefaler vi deg at du bruker
der spesifikke telefonnumrene
som står oppført bakerst i denne
håndboken. Referer alltid til
numrene oppført i heftet til det
aktuelle apparatet du trenger
hjelp for. Før du ringer oss ber vi
deg finne frem IKEAartikkelnummeret (8-sifret kode)
og serienummeret (8-sifret kode
som du finner på typeskiltet) til
produktet som du trenger hjelp
til.
TA VARE PÅ KVITTERINGEN!
Den er ditt kjøpsbevis og er
nødvendig for at garantien skal
gjelde. Merk deg at kvitteringen
også viser IKEA-apparatets navn
og nummer (8-sifret nummer) for
hvert apparat du har kjøpt.
Trenger du mer hjelp?
Hvis du har flere spørsmål som ikke gjelder
kundeservice for ditt apparat, kan du
kontakte callsenteret for den nærmeste
IKEA-butikken. Vi anbefaler at du leser
dokumentasjonen til apparatet grundig før
du kontakter oss.
38
39
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
867357809-A-372019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-574997-9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising