IKEA | MHGC2K | User manual | IKEA MHGC2K Handleiding

IKEA MHGC2K Handleiding
MÖJLIG
GR
NL
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον
πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης
της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.
NEDERLANDS
Op de laatste pagina van deze handleiding vindt u de volledige
lijst van door IKEA erkende servicebedrijven voor aftersales met de
bijbehorende nationale telefoonnummers.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
NEDERLANDS
4
24
4
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Περιεχόμενα
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
Ηλεκτρική σύνδεση
Περιγραφή προϊόντος
Καθημερινή χρήση
Υποδείξεις και συμβουλές
4
6
9
10
11
13
16
Φροντίδα και καθάρισμα
Αντιμετωπιση προβληματων
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ενεργειακή απόδοση
Περιβαλλοντικα θεματα
ΕΓΓΥΗΣΗ IKEA
16
17
19
19
20
20
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε
προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν
ευθύνεται αν προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά από λανθασμένη
εγκατάσταση και χρήση. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες
μαζί με τη συσκευή για μελλοντική αναφορά.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή
τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και άτομα με εκτενείς και
περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να παραμένουν μακριά από τη
συσκευή, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να παραμένουν
μακριά από τη συσκευή εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά
και απορρίψτε τα κατάλληλα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
5
Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη
συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα προσβάσιμα
μέρη θερμαίνονται κατά τη χρήση.
Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά, θα
πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη
συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς
επίβλεψη.
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της
θερμαίνονται κατά τη χρήση. Χρειάζεται προσοχή για να μην
αγγίζετε τις αντιστάσεις.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή
με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μαγείρεμα χωρίς επιτήρηση σε εστίες
με λάδι ή λίπος μπορεί να είναι επικίνδυνο και να προκαλέσει
πυρκαγιά.
Μην προσπαθήσετε ΠΟΤΕ να σβήσετε μια φωτιά με νερό.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, καλύψτε τη
φλόγα με ένα καπάκι ή μια πυρίμαχη κουβέρτα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να
επιβλέπεται. Μια σύντομη διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να
επιβλέπεται συνεχώς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: Μη φυλάσσετε
αντικείμενα επάνω στις επιφάνειες μαγειρέματος.
Μην τοποθετείτε πάνω στη θερμή επιφάνεια των εστιών
μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και
καπάκια γιατί μπορεί να θερμανθούν.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, προτού την τοποθετήσετε στην
κατασκευή εντοιχισμού.
Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό της
συσκευής.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
6
Εάν υπάρχουν ρωγμές στην υαλοκεραμική / γυάλινη
επιφάνεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την
από την πρίζα. Σε περίπτωση που η συσκευή είναι
συνδεδεμένη απευθείας στην παροχή ρεύματος με κουτί
σύνδεσης, αφαιρέστε την ασφάλεια για να αποσυνδέσετε τη
συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος. Σε κάθε περίπτωση,
επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει
να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο προστατευτικά
εστιών του κατασκευαστή της συσκευής μαγειρέματος ή που
υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή της συσκευής στις
οδηγίες χρήσης ως κατάλληλα ή προστατευτικά εστιών που
είναι ενσωματωμένα στη συσκευή. Η χρήση ακατάλληλων
προστατευτικών μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η συσκευή
πρέπει να εγκατασταθεί από
επαγγελματία τεχνικό
εγκατάστασης.
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της
συσκευασίας.
• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην
προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
• Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από
άλλες συσκευές και μονάδες.
• Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη
συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας
και κλειστά παπούτσια.
• Στεγανοποιήστε τις κομμένες επιφάνειες
με υλικό στεγανοποίησης, ώστε να
•
•
•
•
αποτραπεί η διόγκωσή τους από την
υγρασία.
Προστατέψτε το κάτω μέρος της
συσκευής από ατμούς και υγρασία.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε
πόρτα ή κάτω από παράθυρο. Έτσι,
αποτρέπεται η πτώση ζεστών μαγειρικών
σκευών από τη συσκευή κατά το άνοιγμα
της πόρτας ή του παραθύρου.
Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη
επάνω από συρτάρια, διασφαλίστε ότι ο
χώρος ανάμεσα στο κάτω μέρος της
συσκευής και το επάνω συρτάρι είναι
επαρκής για την κυκλοφορία αέρα.
Το κάτω μέρος της συσκευής μπορεί να
θερμανθεί πολύ. Φροντίστε να
τοποθετήσετε ένα άκαυστο διαχωριστικό
πλαίσιο κάτω από τη συσκευή για να
αποφεύγεται η πρόσβαση στο κάτω
μέρος.
7
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ανατρέξτε στις Οδηγίες
Συναρμολόγησης.
Ηλεκτρική Σύνδεση
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
• Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να
πραγματοποιούνται από επαγγελματία
τεχνικό εγκατάστασης.
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
• Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε
εργασίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει
αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.
• Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι
συμβατές με τις ονομαστικές τιμές
ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής
ρεύματος.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει
εγκατασταθεί σωστά. Οι χαλαρές ή
λανθασμένες συνδέσεις στο καλώδιο
τροφοδοσίας ή το φις (κατά περίπτωση),
μπορούν να οδηγήσουν σε
υπερθέρμανση του ακροδέκτη.
• Χρησιμοποιήστε κατάλληλο καλώδιο
τροφοδοσίας.
• Μην επιτρέπετε στο καλώδιο
τροφοδοσίας να μπερδεύεται.
• Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί
προστασία από την ηλεκτροπληξία.
• Στερεώστε το καλώδιο με σφιγκτήρα
ανακούφισης τάσης.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας
ή το φις (κατά περίπτωση) δεν έρχεται σε
επαφή με τη ζεστή συσκευή ή με ζεστά
μαγειρικά σκεύη κατά τη σύνδεση της
συσκευής στην πρίζα ρεύματος.
• Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο
φις τροφοδοσίας (κατά περίπτωση) ή στο
καλώδιο τροφοδοσίας. Επικοινωνήστε με
το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις μας ή
έναν ηλεκτρολόγο για την αλλαγή ενός
κατεστραμμένου καλωδίου τροφοδοσίας.
• Η προστασία από ηλεκτροπληξία των
υπό τάση ή μονωμένων τμημάτων πρέπει
•
•
•
•
να στερεώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να
μην είναι δυνατή η αφαίρεσή της χωρίς
εργαλεία.
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα
μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση
στο φις τροφοδοσίας.
Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μη συνδέετε το
φις τροφοδοσίας.
Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.
Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές μονωτικές
διατάξεις: ασφαλειοδιακόπτες,
ασφάλειες (βιδωτές ασφάλειες
αφαιρούμενες από την υποδοχή),
διακόπτες διαφυγής ρεύματος και ρελέ.
Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της
συσκευής πρέπει να προβλέπεται
μονωτική διάταξη που να επιτρέπει την
αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο
ρεύματος από όλους τους πόλους. Η
μονωτική διάταξη πρέπει να έχει ελάχιστη
απόσταση 3 mm μεταξύ των επαφών.
Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού, εγκαυμάτων και
ηλεκτροπληξίας.
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τις
ετικέτες και την προστατευτική μεμβράνη
(κατά περίπτωση), πριν από την πρώτη
χρήση.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση.
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής
της συσκευής.
• Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα αερισμού
δεν είναι φραγμένα.
• Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επιτήρηση κατά τη λειτουργία.
• Θέστε τη ζώνη μαγειρέματος εκτός
λειτουργίας μετά από κάθε χρήση.
• Μην τοποθετείτε μαχαιροπίρουνα ή
καπάκια μαγειρικών σκευών επάνω στις
8
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
ζώνες μαγειρέματος. Μπορούν να
θερμανθούν.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με
βρεγμένα χέρια ή όταν βρίσκεται σε
επαφή με νερό.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως
επιφάνεια εργασίας ή ως επιφάνεια
αποθήκευσης αντικειμένων.
Εάν υπάρξουν ρωγμές στην επιφάνεια
της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως τη
συσκευή από την παροχή ρεύματος. Αυτό
απαιτείται για αποτροπή τυχόν
ηλεκτροπληξίας.
Όταν βάζετε φαγητό σε καυτό λάδι,
μπορεί να πιτσιλίσει.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πυρκαγιάς και έκρηξης
• Τα λίπη και το λάδι απελευθερώνουν
εύφλεκτους ατμούς όταν θερμαίνονται.
Κρατάτε γυμνές φλόγες ή θερμά
αντικείμενα μακριά από λίπη και λάδια
όταν τα χρησιμοποιείτε στο μαγείρεμα.
• Οι ατμοί που απελευθερώνει το πολύ
καυτό λάδι, μπορούν να προκαλέσουν
ακαριαία ανάφλεξη.
• Το χρησιμοποιημένο λάδι, που μπορεί να
που περιέχει υπολείμματα τροφίμων,
μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά σε
χαμηλότερη θερμοκρασία από το λάδι
που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά.
• Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω
στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.
• Μην τοποθετείτε ζεστά μαγειρικά σκεύη
επάνω στο χειριστήριο.
• Μην τοποθετείτε το ζεστό κάλυμμα
σκεύους στη γυάλινη επιφάνεια των
εστιών.
• Μην αφήνετε να στεγνώσουν τα
μαγειρικά σκεύη κατά τη διάρκεια του
μαγειρέματος.
• Προσέχετε να μην πέσουν επάνω στη
συσκευή αντικείμενα ή μαγειρικά σκεύη.
Η επιφάνεια μπορεί να υποστεί ζημιά.
• Μην ενεργοποιείτε τις ζώνες
μαγειρέματος με άδειο μαγειρικό σκεύος
ή χωρίς μαγειρικό σκεύος.
• Μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο επάνω
στη συσκευή.
• Τα μαγειρικά σκεύη από χυτοσίδηρο,
αλουμίνιο ή αυτά με φθαρμένη βάση
μπορούν να χαράξουν την γυάλινη /
υαλοκεραμική επιφάνεια. Πρέπει πάντα
να ανασηκώνετε αυτά τα αντικείμενα
όταν απαιτείται η μετακίνησή τους επάνω
στην επιφάνεια μαγειρέματος.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
μαγειρική χρήση. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις, όπως
για θέρμανση χώρων.
Φροντίδα και καθάρισμα
• Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να
αποτραπεί η φθορά του υλικού της
επιφάνειας.
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε
την να κρυώσει, πριν την καθαρίσετε.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
ηλεκτρική παροχή πριν από τη
συντήρηση.
• Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή
ατμό για το καθάρισμα της συσκευής.
• Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό
μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο
ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα,
σφουγγαράκια που χαράσσουν, διαλύτες
ή μεταλλικά αντικείμενα.
Σέρβις
• Για την επισκευή της συσκευής,
επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
ανταλλακτικά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
9
Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή ασφυξίας.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
παροχή ρεύματος.
• Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά
στη συσκευή και απορρίψτε το.
• Επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές για
πληροφορίες σχετικά με τη σωστή
απόρριψη της συσκευής.
Εγκατάσταση
Γενικές πληροφορίες
Η διαδικασία εγκατάστασης θα
πρέπει να τηρεί τους νόμους,
τους κανονισμούς, τις οδηγίες και
τα πρότυπα (κανόνες και
κανονισμούς ηλεκτρικής
ασφάλειας, κατάλληλη
ανακύκλωση σύμφωνα με τους
κανονισμούς, κ.λπ.) που ισχύουν
στη χώρα όπου χρησιμοποιείται η
συσκευή!
min.
500 mm
290 mm
520 mm
±1
490±1 270
mm
mm
55 mm
min.
100 mm
min.
28 mm
max.
R 5 mm
min. 28 mm
Σημαντικό!
• Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την
εγκατάσταση, ανατρέξτε στις Οδηγίες
Συναρμολόγησης.
• Αν δεν υπάρχει φούρνος κάτω από τις
εστίες, τοποθετήστε ένα διαχωριστικό
πλαίσιο σε ελάχιστη απόσταση 20 mm
από το κάτω μέρος των εστιών.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Προστατέψτε τις κομμένες επιφάνειες του
πάγκου εργασίας από την υγρασία με τη
χρήση ενός κατάλληλου μονωτικού
υλικού που περιλαμβάνεται στη
συσκευασία εξαρτημάτων του προϊόντος.
Το υλικό στεγανοποίησης καλύπτει τον
10
αρμό μεταξύ της συσκευής και του
πάγκου εργασίας.
• Μη χρησιμοποιείτε υλικό
στεγανοποίησης από σιλικόνη μεταξύ της
συσκευής και του πάγκου.
Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όλες οι
ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να
πραγματοποιούνται από
επαγγελματία τεχνικό
εγκατάστασης.
1
Ηλεκτρική σύνδεση
• Πριν από τη σύνδεση, ελέγξτε ότι η
ονομαστική τάση της συσκευής, η οποία
αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών, αντιστοιχεί με τη
διαθέσιμη τάση τροφοδοσίας. Επίσης,
ελέγξτε την ονομαστική ισχύ της
συσκευής και βεβαιωθείτε πως το
καλώδιο έχει το κατάλληλο μέγεθος ώστε
να ταιριάζει στην ονομαστική ισχύ της
συσκευής (ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Τεχνικά χαρακτηριστικά»). Η πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών βρίσκεται στο
κάτω περίβλημα των εστιών.
• Η συσκευή παρέχεται με καλώδιο
σύνδεσης. Σε αυτό πρέπει να τοποθετηθεί
ένα κανονικό φις, ικανό να υποστηρίξει
το φορτίο που αναγράφεται στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Για
τη σύνδεση του φις στο καλώδιο,
ακολουθήστε τις συστάσεις της
παρακάτω εικόνας.
2
Αντικατάσταση του καλωδίου σύνδεσης
• Η αντικατάσταση του καλωδίου σύνδεσης
απαιτεί τον ειδικό εξοπλισμό τεχνικού.
Μόνο γνήσιο ανταλλακτικό καλώδιο
επιτρέπεται να χρησιμοποιείται,
παρεχόμενο από τμήμα σέρβις
ανταλλακτικών. Το φις πρέπει να
συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα. Εάν
συνδέετε τη συσκευή κατευθείαν στο
ηλεκτρικό δίκτυο, θα χρειαστεί να
τοποθετήσετε μεταξύ της οικιακής
συσκευής και της ηλεκτρικής παροχής
έναν διπολικό διακόπτη με ελάχιστο
διάκενο 3 mm μεταξύ των επαφών του
διακόπτη και τύπου κατάλληλου για το
απαιτούμενο φορτίο σε συμμόρφωση με
τους ισχύοντες κανονισμούς.
• Το καλώδιο σύνδεσης πρέπει να
τοποθετηθεί έτσι ώστε, σε κάθε τμήμα, να
μην μπορεί να φτάσει θερμοκρασία 70
°C υψηλότερη από τη θερμοκρασία του
χώρου. Το καφέ (ή μαύρο) καλώδιο της
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
11
φάσης (συνδεδεμένο στον ακροδέκτη του
μπλοκ ακροδεκτών με τη σήμανση «L»)
πρέπει πάντοτε να συνδέεται στη φάση
του δικτύου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μετά τη
σύνδεση με την παροχή
ρεύματος, βεβαιωθείτε πως όλες
οι ζώνες μαγειρέματος είναι
έτοιμες για χρήση ρυθμίζοντας
την καθεμία στη μέγιστη ισχύ για
σύντομο χρονικό διάστημα.
Περιγραφή προϊόντος
Διάταξη επιφάνειας μαγειρέματος
1 Ζώνη μαγειρέματος διπλού δακτυλίου
700 / 1.700 W
2 Μονή ζώνη μαγειρέματος 1.200 W
3 Πίνακας χειριστηρίων
1
120/180 mm
145 mm
3
2
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
12
Διάταξη χειριστηρίου
1
2
3
4
9
8
1
Για την ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση των εστιών.
2
Για ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση της λειτουργίας
Κλειδώματος ή της Διάταξης Ασφαλείας
για Παιδιά.
3
Για την ενεργοποίηση του εξωτερικού
δακτυλίου.
4 Ένδειξη σκάλας μαγειρέματος:
.
,
-
Ενδείξεις ρύθμισης ισχύος
Ένδειξη
Περιγραφή
Η ζώνη μαγειρέματος είναι απενεργοποιημένη.
-
+ ψηφίο
Η ζώνη μαγειρέματος είναι ενεργοποιημένη.
Υπάρχει δυσλειτουργία. Ανατρέξτε
στο κεφάλαιο «Αντιμετώπιση προβλημάτων».
Κάποια ζώνη μαγειρέματος είναι ακόμα ζεστή (υπολειπόμενη θερμότητα).
5
6
7
5 Ενδείξεις χρονοδιακόπτη για τις ζώνες
μαγειρέματος.
6 Ένδειξη χρονοδιακόπτη: 00 - 99 λεπτά.
7
/
Για αύξηση ή μείωση του
Χρονοδιακόπτη.
8
/
Για αύξηση ή για μείωση της
σκάλας μαγειρέματος.
9
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας
STOP+GO.
Ένδειξη
Περιγραφή
Η λειτουργία Κλειδώματος / Διάταξη
Ασφαλείας για Παιδιά είναι ενεργοποιημένη.
Η λειτουργία Αυτόματης Απενεργοποίησης είναι ενεργοποιημένη.
Η λειτουργία STOP
+GO είναι ενεργοποιημένη.
13
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
εγκαυμάτων από την
υπολειπόμενη θερμότητα! Μετά
την απενεργοποίηση της
συσκευής, οι ζώνες μαγειρέματος
χρειάζονται λίγη ώρα για να
κρυώσουν. Δώστε προσοχή στην
ένδειξη υπολειπόμενης
θερμότητας
Χρησιμοποιήστε την υπολειπόμενη
θερμότητα για να λιώσετε ή να διατηρήσετε
ζεστά τα φαγητά.
.
Καθημερινή χρήση
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
Αγγίξτε το
για 1 δευτερόλεπτο για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
Προσαρμογή της ρύθμισης ισχύος
Αυξήστε τη ρύθμιση ισχύος με το
Μειώστε τη ρύθμιση ισχύος με το
.
.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των
εξωτερικών δακτυλίων
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του
εξωτερικού δακτυλίου
Ενεργοποιήστε τον εσωτερικό δακτύλιο πριν
από την ενεργοποίηση του εξωτερικού
για 1-2
δακτυλίου αγγίζοντας το
δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε τη διαδικασία
για την απενεργοποίηση του εξωτερικού
δακτυλίου.
Χρήση του Χρονοδιακόπτη
Αγγίξτε επανειλημμένα το
μέχρι η
ένδειξη της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος
να αρχίσει να αναβοσβήνει. Για
Αγγίξτε ταυτόχρονα τα
και
της
αντίστοιχης ζώνης μαγειρέματος για να την
απενεργοποιήσετε. Οι ρυθμίσεις θα
επανέλθουν στο
.
παράδειγμα, το
δεξιά ζώνη.
για την εμπρός
14
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
η ρύθμιση ισχύος που είχατε επιλέξει
προηγουμένως.
Κλείδωμα
Αγγίξτε το
ή το
του Χρονοδιακόπτη
για να ρυθμίσετε τον χρόνο μεταξύ 00 και
99 λεπτών. Όταν η ένδειξη της ζώνης
μαγειρέματος αναβοσβήνει πιο αργά,
εκτελείται αντίστροφη μέτρηση. Επιλέξτε τη
ρύθμιση ισχύος.
Αν έχει επιλεγεί η ρύθμιση ισχύος και έχει
περάσει το καθορισμένο χρονικό διάστημα,
θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα, θα
αναβοσβήσει το 00 και η ζώνη
μαγειρέματος θα απενεργοποιηθεί. Αν η
ζώνη μαγειρέματος δεν χρησιμοποιείται και
έχει περάσει το καθορισμένο χρονικό
διάστημα, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και
θα αναβοσβήνει το 00.
Αγγίξτε το
για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία για τη ζώνη μαγειρέματος που
επιλέξατε και η ένδειξη αυτής της ζώνης
μαγειρέματος αναβοσβήνει γρηγορότερα.
Αγγίξτε το
και ο χρόνος που απομένει
μετράει αντίστροφα μέχρι το 00. Η ένδειξη
της ζώνης μαγειρέματος σβήνει.
STOP+GO
Η λειτουργία ρυθμίζει όλες τις ζώνες
μαγειρέματος που είναι ενεργοποιημένες
στη χαμηλότερη ρύθμιση ισχύος . Όταν η
λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, δεν
μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση ισχύος. Η
λειτουργία δεν σταματά τη λειτουργία του
χρονοδιακόπτη.
• Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία, αγγίξτε το . Ανάβει το
σύμβολο .
• Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία, αγγίξτε το . Ενεργοποιείται
Όταν λειτουργούν οι ζώνες μαγειρέματος,
μπορείτε να κλειδώσετε το χειριστήριο, αλλά
όχι να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Αυτό
αποτρέπει την ακούσια αλλαγή της
ρύθμισης ισχύος.
Επιλέξτε πρώτα τη ρύθμιση ισχύος.
Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία,
αγγίξτε το . Ανάβει το σύμβολο
δευτερόλεπτα. Ο Χρονοδιακόπτης
παραμένει σε λειτουργία.
για 4
Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία, αγγίξτε το . Ενεργοποιείται η
ρύθμιση ισχύος που είχατε επιλέξει
προηγουμένως.
Όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή,
απενεργοποιείτε και αυτή τη λειτουργία.
Διάταξη Ασφαλείας για Παιδιά
Αυτή η λειτουργία εμποδίζει την ακούσια
χρήση της συσκευής.
Για να ενεργοποιήσετε τη Διάταξη
Ασφαλείας για Παιδιά
• Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το . Μην
ορίστε ρύθμιση ισχύος.
• Αγγίξτε το
για 4 δευτερόλεπτα. Ανάβει
το σύμβολο .
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή με το .
Για να απενεργοποιήσετε τη Διάταξη
Ασφαλείας για Παιδιά
• Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το . Μην
ορίστε ρύθμιση ισχύος. Αγγίξτε το
για 4 δευτερόλεπτα. Ανάβει το σύμβολο
.
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή με το .
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
15
Για να παρακάμψετε τη Διάταξη
Ασφαλείας για Παιδιά μόνο για μια
περίοδο μαγειρέματος
• Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το .
Ανάβει το σύμβολο .
• Αγγίξτε το
για 4 δευτερόλεπτα.
Ορίστε τη ρύθμιση ισχύος εντός 10
δευτερολέπτων. Μπορείτε να
λειτουργήσετε τη συσκευή.
• Όταν απενεργοποιήσετε τη συσκευή με το
, η Διάταξη Ασφαλείας για Παιδιά
λειτουργεί ξανά.
Αυτόματη Απενεργοποίηση
Η λειτουργία απενεργοποιεί αυτόματα τις
εστίες, εάν:
• έχουν απενεργοποιηθεί όλες οι ζώνες
μαγειρέματος.
• δεν επιλέξετε ρύθμιση ισχύος μετά την
ενεργοποίηση των εστιών.
• καλύψετε κάποιο σύμβολο με κάποιο
αντικείμενο (μια κατσαρόλα, ένα πανί,
κ.λπ.) για περισσότερο από περίπου 10
δευτερόλεπτα.
• δεν απενεργοποιήσετε μια ζώνη
μαγειρέματος μετά από ένα καθορισμένο
χρόνο ή αν δεν αλλάξετε τη ρύθμιση
ισχύος ή αν παρουσιαστεί υπερθέρμανση
(π.χ. όταν τελειώσει το νερό σε μια
κατσαρόλα). Ανάβει το σύμβολο . Πριν
τη χρησιμοποιήσετε ξανά, θα πρέπει να
ρυθμίσετε τη ζώνη μαγειρέματος σε .
Ρύθμιση ισχύος
,
-
Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από
6 ώρες
5 ώρες
4 ώρες
-
1,5 ώρες
OffSound Control (Απενεργοποίηση και
ενεργοποίηση των ήχων)
Αρχικά, οι ήχοι της συσκευής είναι
ενεργοποιημένοι.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των
ήχων:
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αγγίξτε το
για 3 δευτερόλεπτα. Η
οθόνη ανάβει και σβήνει.
3. Αγγίξτε το
για 3 δευτερόλεπτα. Η
ή
ανάβει.
ένδειξη
4. Αγγίξτε το
του Χρονοδιακόπτη για να
επιλέξετε ένα από τα εξής:
•
- ο ήχος είναι
απενεργοποιημένος.
- ο ήχος είναι ενεργοποιημένος.
•
Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας,
περιμένετε μέχρι η συσκευή να
απενεργοποιηθεί αυτόματα.
Αν πιέστε κατά λάθος το ,
εμφανίζεται μια λίστα κωδικών.
Αυτό αφορά μόνο το σέρβις. Για
έξοδο από αυτό το μενού, αγγίξτε
πάλι το
ή περιμένετε μέχρι οι
εστίες να απενεργοποιηθούν
αυτόματα.
Όταν η λειτουργία είναι ρυθμισμένη σε
ακούτε τον ήχο μόνο όταν:
• αγγίζετε το ,
• ενεργοποιείται ο Μετρητής λεπτών,
• τοποθετήσετε κάτι επάνω στο
χειριστήριο.
Εάν υπάρχει πρόβλημα με την
ηλεκτρική παροχή και η συσκευή
απενεργοποιηθεί, δεν διατηρεί τις
προηγούμενες ρυθμίσεις.
,
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
16
Υποδείξεις και συμβουλές
Θόρυβοι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
Όταν μια ζώνη μαγειρέματος
είναι ενεργοποιημένη, ίσως
ακούγεται βόμβος για λίγη ώρα.
Ο θόρυβος αυτός είναι τυπικό
χαρακτηριστικό όλων των
υαλοκεραμικών ζωνών
μαγειρέματος και δεν επηρεάζει
τη λειτουργία ή τη διάρκεια ζωής
της συσκευής.
Αποφυγή ζημιών στη συσκευή
• Η υαλοκεραμική επιφάνεια μπορεί να
υποστεί ζημιά από την πτώση
αντικειμένων ή την πρόσκρουση
μαγειρικών σκευών.
• Τα μαγειρικά σκεύη από χυτοσίδηρο,
χυτό αλουμίνιο ή αυτά με φθαρμένο πάτο
μπορούν να χαράξουν την υαλοκεραμική
επιφάνεια όταν μετακινούνται επάνω σε
αυτήν.
• Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς
στα μαγειρικά σκεύη και τις
υαλοκεραμικές επιφάνειες, φροντίστε να
μην εξατμίζονται πλήρως τα υγρά που
περιέχουν τα μαγειρικά σκεύη.
• Μη χρησιμοποιείτε τις ζώνες
μαγειρέματος με άδεια μαγειρικά σκεύη
ή χωρίς μαγειρικά σκεύη.
• Μην καλύπτετε ποτέ ένα τμήμα της
συσκευής με αλουμινόχαρτο. Μην
τοποθετείτε ποτέ πλαστικά ή άλλα υλικά
που μπορεί να λιώσουν μέσα ή πάνω στη
συσκευή.
Φροντίδα και καθάρισμα
Γενικές πληροφορίες
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και
αφήστε την να κρυώσει πριν την
καθαρίσετε.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για λόγους
ασφαλείας, μην καθαρίζετε τη
συσκευή με συσκευές
καθαρισμού με ατμό ή συσκευές
καθαρισμού υψηλής πίεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τα καυστικά
και τα ισχυρά καθαριστικά μέσα
προκαλούν φθορές στη συσκευή.
Καθαρίζετε τη συσκευή και
αφαιρείτε τα κατάλοιπα με νερό
και κοινό απορρυπαντικό μετά
από κάθε χρήση. Αφαιρείτε
επίσης τα υπολείμματα από τα
καθαριστικά μέσα!
Οι γρατσουνιές ή οι
σκουρόχρωμοι λεκέδες στο
υαλοκεραμικό υλικό που δεν
μπορούν να απομακρυνθούν δεν
επηρεάζουν τη λειτουργία της
συσκευής.
Αφαίρεση των υπολειμμάτων και των
επίμονων υπολειμμάτων
1. Τα φαγητά που περιέχουν ζάχαρη, τα
πλαστικά και τα υπολείμματα
αλουμινόχαρτου θα πρέπει να
αφαιρούνται αμέσως. Το καλύτερο
εργαλείο για τον καθαρισμό της
υαλοκεραμικής επιφάνειας είναι μια
ξύστρα (δεν περιλαμβάνεται με τη
συσκευή). Τοποθετήστε την ξύστρα στην
υαλοκεραμική επιφάνεια υπό γωνία και
αφαιρέστε τα υπολείμματα μετακινώντας
τη λεπίδα πάνω στην επιφάνεια.
Σκουπίστε τη συσκευή με ένα βρεγμένο
πανί και λίγη ποσότητα υγρού
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
17
σαπουνιού. Τέλος, σκουπίστε τη συσκευή
με ένα καθαρό πανί για να τη
στεγνώσετε.
2. Οι λεκέδες από το νερό, τα άλατα και τα
λίπη, καθώς και οι μεταλλικές
αποχρώσεις θα πρέπει να καθαριστούν
αφότου έχει κρυώσει η συσκευή με τη
χρήση καθαριστικών για υαλοκεραμικές
εστίες ή ανοξείδωτα μαγειρικά σκεύη.
Αντιμετωπιση προβληματων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Τι να κάνετε αν...
Πρόβλημα
Η συσκευή δεν μπορεί να
ενεργοποιηθεί ή δεν λειτουργεί.
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε ηλεκτρική παροχή
ή δεν είναι σωστά συνδεδεμένη.
Ελέγξτε αν η συσκευή είναι
σωστά συνδεδεμένη στην
ηλεκτρική παροχή. Καλέστε
έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης για να εξασφαλίστε τη σωστή εγκατάσταση.
Έχουν περάσει περισσότερα Ενεργοποιήστε τη συσκευή
από 10 δευτερόλεπτα από τη ξανά.
στιγμή που ενεργοποιήσατε
τη συσκευή.
Έχει ενεργοποιηθεί η Διάτα- Απενεργοποιήστε τη Διάταξη
ξη Ασφαλείας για Παιδιά ή η Ασφαλείας για Παιδιά (Ανατρέξτε στην ενότητα «Διάταλειτουργία Κλείδωμα .
ξη Ασφάλειας για Παιδιά» ή
«Κλείδωμα»).
Έχετε αγγίξει ταυτόχρονα
πολλά σύμβολα.
Το ηχητικό σήμα ενεργοποιείται, η συσκευή απενεργοποιείται.
Αγγίζετε μόνο ένα σύμβολο.
Ένα ή περισσότερα σύμβολα Απομακρύνετε το αντικείμενο
είναι καλυμμένα για διάστη- από τα σύμβολα.
μα άνω των 10 δευτερολέπτων.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
18
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Η ένδειξη υπολειπόμενης
θερμότητας είναι σβηστή.
Πρόβλημα
Η ζώνη μαγειρέματος ενεργοποιήθηκε για σύντομο μόνο χρονικό διάστημα και
επομένως δεν είναι ζεστή.
Εάν η ζώνη μαγειρέματος
έπρεπε να είναι ζεστή, καλέστε το Κέντρο Σέρβις.
Δεν υπάρχει ηχητικό σήμα
όταν αγγίζετε τα σύμβολα
του χειριστηρίου αφής.
Τα σήματα είναι απενεργοποιημένα.
Ενεργοποιήστε τα σήματα.
Ανατρέξτε στην ενότητα
OffSound Control.
Η ένδειξη χρονοδιακόπτη
εμφανίζει το σύμβολο
ζί με έναν αριθμό.
Σφάλμα ηλεκτρονικού εξαρμα- τήματος.
Ανάβει το
στην ένδειξη
χρονοδιακόπτη.
Η δεύτερη φάση της παροχής ρεύματος λείπει.
Εάν υπάρχει κάποιο σφάλμα, προσπαθήστε
αρχικά να αποκαταστήσετε μόνοι σας το
πρόβλημα. Εάν δεν μπορείτε να
αντιμετωπίσετε το πρόβλημα μόνοι σας,
επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο της
IKEA. Μπορείτε να βρείτε μια πλήρη λίστα
τηλεφωνικών επαφών της IKEA στο τέλος
αυτού του εγχειριδίου.
Αποσυνδέστε για λίγα λεπτά
τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή. Αφαιρέστε την
ασφάλεια, περιμένετε ένα
λεπτό, και τοποθετήστε την
πάλι. Αν το πρόβλημα συνεχίζεται, εξασφαλίστε τη σωστή εγκατάσταση καλώντας
έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης.
Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι
σωστά συνδεδεμένη στην
ηλεκτρική παροχή. Αφαιρέστε την ασφάλεια, περιμένετε
για ένα λεπτό, και τοποθετήστε την πάλι. Αν το πρόβλημα συνεχίζεται, εξασφαλίστε
τη σωστή εγκατάσταση καλώντας έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης.
Σε περίπτωση εσφαλμένης
χρήσης της συσκευής ή εκτέλεσης
της εγκατάστασης από μη
εξουσιοδοτημένο τεχνικό, η
επίσκεψη του τεχνικού του
Κέντρου Σέρβις ή του
αντιπροσώπου χρεώνεται
κανονικά ακόμη και κατά τη
διάρκεια της περιόδου εγγύησης.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
19
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
Made In Italy
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
ZO
0476
MOD:
PQM
000.000.00
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
TYPE H0000-0/0
PNC. 000000000 00
Max Power = 6W
S.N.: 00000000
G2X XX mbar = XXkW
G3X XX mbar = XXXg/h
220-240 V
~ 50-60 Hz
Η παραπάνω εικόνα είναι η πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής
(χωρίς τον αριθμό σειράς ο οποίος είναι
μοναδικός για κάθε προϊόν), η οποία
βρίσκεται στο κάτω μέρος του πλαισίου.
Αγαπητέ πελάτη, διατηρήστε την πρόσθετη
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών μαζί με
0000000000000000000000
το εγχειρίδιο χρήστη. Με τον τρόπο αυτό,
θα μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε
καλύτερα σε περίπτωση που χρειαστείτε
βοήθεια στο μέλλον, παρέχοντας τα σωστά
στοιχεία των εστιών σας. Σας ευχαριστούμε
για τη βοήθειά σας!
Ενεργειακή απόδοση
Πληροφορίες προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό EU 66/2014 που ισχύει μόνο για
την αγορά της ΕΕ
Αναγνωριστικό μοντέλου
MÖJLIG
502-371-37
Τύπος εστιών
Εντοιχιζόμενες
εστίες
Πλήθος ζωνών μαγειρέματος
2
Τεχνολογία θέρμανσης
Θέρμανση διά
Ακτινοβολίας
Διάμετρος κυκλικών ζωνών Εμπρός μεσαία
μαγειρέματος (Ø)
Πίσω μεσαία
14,5 cm
18,0 cm
Κατανάλωση ενέργειας
ανά ζώνη μαγειρέματος
(EC electric cooking)
188,0 Wh / kg
191,6 Wh/kg
Κατανάλωση ενέργειας
από την εστία (EC electric
hob)
Εμπρός μεσαία
Πίσω μεσαία
189,8 Wh / kg
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
EN 60350-2 - Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές
μαγειρέματος - Μέρος 2: Εστίες - Μέθοδοι
μέτρησης απόδοσης
Εξοικονόμηση ενέργειας
Μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια κατά
τη διάρκεια του καθημερινού μαγειρέματος
αν ακολουθήσετε τις παρακάτω συμβουλές.
• Όταν ζεσταίνετε νερό, χρησιμοποιείτε
μόνο την ποσότητα που χρειάζεστε.
• Εάν είναι δυνατόν, σκεπάζετε πάντα τα
μαγειρικά σκεύη με το καπάκι τους.
• Πριν ενεργοποιήσετε τη ζώνη
μαγειρέματος, τοποθετήστε επάνω της το
μαγειρικό σκεύος.
20
• Η βάση του μαγειρικού σκεύους πρέπει
να έχει την ίδια διάμετρο με τη ζώνη
μαγειρέματος.
• Τοποθετείτε τα μικρότερα μαγειρικά
σκεύη στις μικρότερες ζώνες
μαγειρέματος.
• Τοποθετείτε τα μαγειρικά σκεύη
απευθείας στο κέντρο της ζώνης
μαγειρέματος.
• Χρησιμοποιήστε την υπολειπόμενη
θερμότητα για να διατηρήσετε ζεστό το
φαγητό ή να το αφήσετε να χυλώσει.
Περιβαλλοντικα θεματα
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην
συσκευές που φέρουν το σύμβολο .
Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας
μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη
δημοτική αρχή.
ΕΓΓΥΗΣΗ IKEA
Για πόσο χρόνο ισχύει η εγγύηση IKEA;
Τι καλύπτεται από αυτή την εγγύηση;
Αυτή η εγγύηση ισχύει για 5 έτη από την
αρχική ημερομηνία αγοράς της συσκευής
σας στην IKEA. Ως αποδεικτικό αγοράς
απαιτείται η αρχική απόδειξη πώλησης. Αν
στο πλαίσιο της εγγύησης γίνουν εργασίες
επισκευής, δεν παρατείνεται η χρονική
διάρκεια της εγγύησης για τη συσκευή.
Η εγγύηση καλύπτει προβλήματα της
συσκευής, τα οποία έχουν προκληθεί από
προβληματική κατασκευή ή αστοχίες υλικών
από την ημερομηνία αγοράς από την IKEA.
Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για οικιακή
χρήση της συσκευής. Οι εξαιρέσεις
προσδιορίζονται στο τμήμα με τον τίτλο “Τι
δεν καλύπτεται από αυτήν την εγγύηση;”
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, το κόστος
για την αποκατάσταση του προβλήματος π.χ.
επισκευές, ανταλλακτικά, εργατικά και
μεταφορά θα καλύπτονται, με την
προϋπόθεση ότι η πρόσβαση στη συσκευή
Ποιος θα πραγματοποιήσει την επισκευή;
Ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA
θα μεριμνήσει για την επισκευή μέσω του
εξουσιοδοτημένου δικτύου συνεργατών
τεχνικής εξυπηρέτησης.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
δεν απαιτεί ειδικές δαπάνες και ότι το
ελάττωμα σχετίζεται με προβληματική
κατασκευή ή αστοχία υλικών που
καλύπτονται από την εγγύηση. Υπό αυτές τις
προϋποθέσεις εφαρμόζονται οι οδηγίες της
ΕΕ (Αρ. 99/44/ΕΚ) και οι αντίστοιχες
εθνικές διατάξεις. Τα εξαρτήματα που
αντικαθιστώνται περιέρχονται στην
ιδιοκτησία της IKEA
Τι θα κάνει η IKEA για να διορθώσει το
πρόβλημα;
Ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA
θα εξετάσει το προϊόν και θα αποφασίσει,
κατά την αποκλειστική διακριτική του
ευχέρεια, αν καλύπτεται από την παρούσα
εγγύηση. Εφόσον αυτό κριθεί ότι καλύπτεται,
ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA
ή ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης τεχνικής
εξυπηρέτησης, θα προβεί στη συνέχεια,
κατά την αποκλειστική διακριτική του
ευχέρεια, είτε στην επισκευή του
προβληματικού προϊόντος, είτε στην
αντικατάστασή του με άλλο ίδιο ή αντίστοιχο
προϊόν.
Τι δεν καλύπτεται από αυτήν την εγγύηση;
• Η φυσιολογική φθορά.
• Η εσκεμμένη ή από αμέλεια φθορά, η
βλάβη που προκλήθηκε από τη μη τήρηση
των οδηγιών χρήσης, από εσφαλμένη
εγκατάσταση ή από σύνδεση σε
εσφαλμένη ηλεκτρική τάση, η φθορά που
προκαλείται από χημική ή ηλεκτροχημική
αντίδραση, η σκουριά, η διάβρωση ή η
φθορά από νερό, η οποία περιλαμβάνει
ενδεικτικά την υπερβολική σκληρότητα
νερού, η φθορά που προκαλείται από μη
φυσιολογικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
• Τα αναλώσιμα μεταξύ των οποίων οι
μπαταρίες και οι λαμπτήρες.
• Τα μη λειτουργικά και τα διακοσμητικά
μέρη τα οποία δεν επηρεάζουν την
κανονική χρήση της συσκευής, καθώς και
οι γρατσουνιές και οι τυχόν χρωματικές
διαφορές.
21
• Η ακούσια φθορά που προκαλείται από
ξένα αντικείμενα ή ουσίες και ο
καθαρισμός ή η απόφραξη των φίλτρων,
των συστημάτων αποστράγγισης ή των
θηκών σαπουνιού.
• Η φθορά στα παρακάτω μέρη:
υαλοκεραμική επιφάνεια, βοηθητικά
εξαρτήματα, καλάθια για
μαχαιροπίρουνα και πιατικά, σωλήνες
παροχής και αποστράγγισης, στοιχεία
στεγανοποίησης, λαμπτήρες και
καλύμματα λαμπτήρων, οθόνες,
διακόπτες, κελύφη και τμήματα κελυφών.
Από αυτές τις φθορές εξαιρούνται όσες
αποδεικνύεται ότι έχουν προκληθεί από
σφάλματα της παραγωγής.
• Οι περιπτώσεις όπου δε διαπιστώθηκε
πρόβλημα κατά την επίσκεψη τεχνικού.
• Οι επισκευές που δεν πραγματοποιούνται
από τους διορισμένους μας παρόχους
τεχνικής εξυπηρέτησης και/ή
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη τεχνικής
εξυπηρέτησης ή στις οποίες δεν
χρησιμοποιήθηκαν γνήσια ανταλλακτικά.
• Οι επισκευές που προκαλούνται από
εγκατάσταση που είναι προβληματική ή
δεν τηρεί τις προδιαγραφές.
• Η χρήση της συσκευής σε μη οικιακό
περιβάλλον δηλ. η επαγγελματική χρήση
• Ζημιές λόγω μεταφοράς. Εάν ένας
πελάτης μεταφέρει το προϊόν στο σπίτι
του ή σε άλλη διεύθυνση, η IKEA δεν
είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που θα
προκληθούν κατά τη μεταφορά. Ωστόσο,
εάν η IKEA μεταφέρει το προϊόν στη
διεύθυνση παράδοσης του πελάτη, τότε
τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο
προϊόν κατά τη μεταφορά καλύπτονται
από την παρούσα εγγύηση.
• Κόστος αρχικής εγκατάστασης της
συσκευής IKEA. Ωστόσο, εάν ο παροχέας
υπηρεσιών επισκευής της IKEA ή ο
εξουσιοδοτημένος συνεργάτης
υπηρεσιών επισκευής επισκευάσει ή
αντικαταστήσει τη συσκευή βάσει των
όρων της παρούσας εγγύησης, ο
παροχέας υπηρεσιών επισκευής ή ο
εξουσιοδοτημένος συνεργάτης
22
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
υπηρεσιών επισκευής θα εγκαταστήσει
ξανά την επισκευασμένη συσκευή ή θα
εγκαταστήσει τη συσκευή
αντικατάστασης, εάν απαιτείται.
Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει σε
περίπτωση εργασιών, χωρίς τεχνικό
πρόβλημα, από εξουσιοδοτημένο ειδικό, ο
οποίος χρησιμοποιεί δικά μας γνήσια
ανταλλακτικά για να προσαρμόσει τη
συσκευή στις τεχνικές προδιαγραφές
ασφάλειας άλλης χώρας της ΕΕ.
Πώς ισχύει η εθνική νομοθεσία
Η εγγύηση της IKEA σας παραχωρεί
ιδιαίτερα νομικά δικαιώματα, τα οποία
καλύπτουν ή υπερκαλύπτουν όλες τις
εθνικές νομικές απαιτήσεις που
ενδεχομένως να διαφοροποιούνται από
χώρα σε χώρα.
Πεδίο ισχύος
Για συσκευές που αγοράστηκαν σε μία
χώρα της ΕΕ και μεταφέρθηκαν σε άλλη
χώρα της ΕΕ, οι υπηρεσίες θα παρέχονται
στο πλαίσιο των όρων εγγύησης που
ισχύουν στη νέα χώρα. Η υποχρέωση για
εκτέλεση υπηρεσιών στο πλαίσιο της
εγγύησης υφίσταται μόνο εφόσον:
• η συσκευή τηρεί και έχει εγκατασταθεί
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
της χώρας στην οποία υποβάλλεται η
αξίωση εγγύησης,
• η συσκευή τηρεί και έχει εγκατασταθεί
σύμφωνα με τις Οδηγίες
Συναρμολόγησης και τις Πληροφορίες
Ασφαλείας του Εγχειριδίου Χρήστη.
Αποκλειστική υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση για συσκευές IKEA:
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την
υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση
της IKEA για:
1. να υποβάλλετε αξίωση στο πλαίσιο
αυτής της εγγύησης,
2. να ζητήσετε διευκρινίσεις για την
εγκατάσταση της συσκευής IKEA στο
έπιπλο κουζίνας IKEA. Η τεχνική
εξυπηρέτηση δε θα παράσχει
διευκρινίσεις σχετικά με:
• τη συνολική εγκατάσταση της
κουζίνας της IKEA,
• τις συνδέσεις στις παροχές
ενέργειας: ηλεκτρικού ρεύματος
(εφόσον η συσκευή παρέχεται χωρίς
ρευματολήπτη και καλώδιο), νερού
και αερίου καθώς αυτές πρέπει να
εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο
τεχνικό προσωπικό.
3. να ζητήσετε διευκρινίσεις για το
εγχειρίδιο χρήστη και για τις
προδιαγραφές της συσκευής της IKEA.
Για να εξασφαλιστεί ότι σας παρέχουμε την
καλύτερη δυνατή υποστήριξη, παρακαλούμε
διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες
Συναρμολόγησης και/ή την ενότητα του
Εγχειριδίου Χρήστη του παρόντος
φυλλαδίου προτού επικοινωνήσετε μαζί μας.
Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας αν
χρειαστείτε τις υπηρεσίες μας
Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του
παρόντος εγχειριδίου για μια πλήρη λίστα
των επιλεγμένων παροχέων υπηρεσιών της
IKEA και των σχετικών τηλεφωνικών
αριθμών σε κάθε χώρα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Προκειμένου να σας
προσφέρουμε γρήγορη
εξυπηρέτηση, συνιστούμε να
χρησιμοποιείτε τους αριθμούς
τηλεφώνου που αναγράφονται
στο τέλος του παρόντος
εγχειριδίου. Πάντα να
ανατρέχετε στους αριθμούς που
αναγράφονται στο φυλλάδιο της
εκάστοτε συσκευής για την οποία
χρειάζεστε βοήθεια. Προτού μας
καλέσετε, φροντίστε να έχετε
πρόχειρο τον αριθμό προϊόντος
IKEA (κωδικός 8 ψηφίων) και τον
Αριθμό Σειράς (κωδικός 8
ψηφίων που βρίσκεται στην
πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών) της συσκευής
για την οποία θέλετε βοήθεια.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ! Αποτελεί τη δική σας
απόδειξη αγοράς και είναι
απαραίτητη για να ισχύσει η
εγγύηση. Μην ξεχνάτε ότι η
απόδειξη αναφέρει επίσης το
όνομα και τον αριθμό είδους
IKEA (8-ψήφιος κωδικός) για
κάθε μία από τις συσκευές που
αγοράσατε.
Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;
Για επιπλέον ερωτήσεις που δεν αφορούν
την εξυπηρέτηση μετά την πώληση,
επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο του
πλησιέστερου καταστήματος IKEA.
Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά το
εγχειρίδιο της συσκευής πριν
επικοινωνήσετε μαζί μας.
23
24
NEDERLANDS
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Montage
Aansluiting op het elektriciteitsnet
Beschrijving van het product
Dagelijks gebruik
Aanwijzingen en tips
24
26
29
29
31
32
35
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Technische gegevens
Energiezuinigheid
Milieubescherming
IKEA GARANTIE
35
36
38
38
39
39
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsinformatie
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig
gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het
apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware
en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het
apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder
toezicht staan.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend
onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden
gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
NEDERLANDS
•
•
•
25
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als het in werking is of afkoelt. Makkelijk toegankelijke
onderdelen kunnen heet worden tijdens gebruik.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te
worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient te
voorkomen de verwarmingselementen aan te raken.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart
afstandbedieningssysteem.
WAARSCHUWING: Onbewaakt koken op een fornuis met vet
of olie kan gevaarlijk zijn en tot brand leiden.
Probeer NOOIT om een brand te blussen met water. Schakel
het apparaat uit en bedek dan de vlam, bv. met een deksel
of een vuurdeken.
LET OP: Het kookproces moet bewaakt worden. Een kort
kookproces moet voortdurend bewaakt worden.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen voorwerpen
op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels
mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze
heet kunnen worden.
Gebruik het apparaat niet voordat u het in de ingebouwde
structuur installeert.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te
maken.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten is,
schakel het apparaat dan uit en trek de stekker uit het
stopcontact. In het geval het apparaat direct op de stroom is
aangesloten met een aansluitdoos, verwijdert u de zekering
26
NEDERLANDS
•
•
om het apparaat van de stroom te halen. Neem in beide
gevallen contact op met de erkende servicedienst.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen kookplaatbeschermers
die door de fabrikant van het kookapparaat zijn ontworpen
of door de fabrikant van het apparaat in de
gebruiksinstructies als geschikt zijn aangegeven of
kookplaatbeschermers die in het apparaat zijn geïntegreerd.
Het gebruik van ongeschikte kookplaatbeschermers kan
ongelukken veroorzaken.
Veiligheidsvoorschriften
Installatie
WAARSCHUWING! Het
apparaat moet worden
geïnstalleerd door een erkend
installateur.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Dicht de oppervlakken af met kit om te
voorkomen dat ze gaan opzetten door
vocht.
• Bescherm de bodem van het apparaat
tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat
valt als de deur of het raam wordt
geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is boven
lades zorg er dan voor dat de ruimte
tussen de onderkant van het apparaat
en de bovenste lade voldoende is voor
luchtcirculatie.
• De onderkant van het apparaat kan
heet worden. Wij raden aan om een
onbrandbaar scheidingspaneel te
plaatsen onder het apparaat om te
voorkomen dat de onderkant kan
worden aangeraakt.
Raadpleeg de instructies voor het
monteren.
Aansluiting op het elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen dienen te
worden uitgevoerd door een erkende
installateur.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Voordat er met de installatie wordt
begonnen, zorgt u ervoor dat het
apparaat is losgekoppeld van het
elektriciteitsnet.
27
NEDERLANDS
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de netstroom.
• Zorg ervoor dat het apparaat correct
wordt geïnstalleerd. Een losse en onjuist
gemonteerde voedingskabel of -stekker
(indien van toepassing) kan ertoe leiden
dat het apparaat te warm wordt.
• Gebruik een geschikte voedingskabel.
• Laat de voedingskabel niet los hangen.
• Zorg ervoor dat er een
schokbescherming is geïnstalleerd.
• Gebruik de trekontlastingsklem op de
kabel.
• Zorg ervoor dat de voedingskabel of stekker (indien van toepassing) niet in
aanraking komt met het hete apparaat
of heet kookgerei wanneer u het
apparaat op het dichtstbijzijnde
stopcontact aansluit.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg ervoor dat u de voedingsstekker
(indien van toepassing) of de
voedingskabel niet beschadigt. Neem
voor het vervangen van een
beschadigde voedingskabel contact op
met een erkend servicecentrum of een
elektricien.
• De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op
zo'n manier worden bevestigd dat het
niet zonder gereedschap kan worden
verplaatst.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op een
losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd aan
de stekker.
• Gebruik enkel correcte
isolatievoorzieningen:
stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder
worden verwijderd), aardlekschakelaars
en contactgevers.
• De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het
apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
• Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen
niet geblokkeerd zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.
• Leg geen bestek of pannendeksels op de
kookzones. Deze kunnen heet worden.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
• Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van het
apparaat gebroken is. Dit om elektrische
schokken te voorkomen.
• Als u eten in de hete olie doet, kan het
spatten.
WAARSCHUWING! Risico op
brand en explosie
• Wanneer ze verwarmd worden, kunnen
vetten en oliën ontvlambare dampen
afgeven. Houd vlammen of verwarmde
voorwerpen uit de buurt van vet en olie
als u hiermee kookt.
28
NEDERLANDS
• De dampen die hete olie afgeeft kunnen
spontane ontbranding veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten bevat
kan brand veroorzaken bij een lagere
temperatuur dan olie die voor de eerste
keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
WAARSCHUWING! Risico op
schade aan het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
• Trek voor onderhoudswerkzaamheden
de stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen waterstralen en stoom om
het apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
• Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
• Leg geen hete deksel op het glazen
oppervlak van de kookplaat.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei op
het apparaat vallen. Het oppervlak kan
beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of met
beschadigde bodems kunnen krassen
veroorzaken in het glas / glaskeramiek.
Til deze voorwerpen altijd op als u ze
moet verplaatsen op het kookoppervlak.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd om
mee te koken. Het mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden, zoals
het verwarmen van een kamer.
Service
Onderhoud en reiniging
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Neem contact op met de erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t. correcte
afvalverwerking van het apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat
af en gooi het weg.
NEDERLANDS
29
Montage
Algemene informatie
De wetten, voorschriften,
richtlijnen en normen die van
kracht zijn in het land waar het
apparaat wordt gebruikt dienen
in acht genomen te worden
(veiligheidsvoorschriften, correcte
recycling overeenkomstig de
voorschriften, enz.).
min.
500 mm
290 mm
520 mm
±1
490±1 270
mm
mm
55 mm
min.
100 mm
min.
28 mm
max.
R 5 mm
min. 28 mm
Belangrijk!
• Raadpleeg de montagehandleiding voor
meer informatie over de installatie.
• Als er geen oven onder het kooktoestel
is, plaats dan een scheidingspaneel op
een minimale afstand van 20 mm van de
onderkant van het kooktoestel.
• Bescherm de uitgesneden oppervlakken
van het werkblad tegen vocht met een
Aansluiting op het elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
geschikt afdichtmiddel, zoals het product
in het meegeleverde plastic zakje. De
afdichtingstrippen dichten de opening
tussen het apparaat en het werkblad af.
• Gebruik geen siliconen afdichtmiddel
tussen het apparaat en het werkblad.
NEDERLANDS
30
Vervanging van de aansluitkabel
WAARSCHUWING! Alle
elektrische aansluitingen dienen
te worden uitgevoerd door een
erkende installateur.
Elektrische aansluiting
• Controleer vóór de aansluiting of het
nominale voltage op het typeplaatje van
het apparaat overeenkomt met het
beschikbare toevoervoltage. Controleer
ook het vermogen van het apparaat en
zorg ervoor dat de bedrading de juiste
lengte heeft voor het vermogen (zie
hoofdstuk Technische gegevens). Het
typeplaatje bevindt zich aan de
onderste behuizing van het kooktoestel.
• Het apparaat is voorzien van een
aansluitsnoer. Dit moet voorzien zijn van
een geschikte stekker, die geschikt is
voor de belasting die wordt vermeld op
het identificatieplaatje. Om de stekker
aan het snoer te monteren, de
aanwijzing van de volgende afbeelding
opvolgen.
1
2
• Voor de vervanging van het
aansluitsnoer is speciaal gereedschap
van een technicus nodig. Alleen originele
onderdelen mogen worden gebruikt,
geleverd door de afdeling
Reserveonderdelen. De stekker moet in
een geschikt stopcontact worden
gestoken. Als het apparaat rechtstreeks
wordt aangesloten op het
elektriciteitsnet, moet u een tweepolige
schakelaar monteren tussen het
apparaat en de elektrische voeding. De
opening tussen de contactpunten van de
schakelaar moet minstens 3 mm
bedragen. Daarnaast moet er een type
schakelaar worden gebruikt dat geschikt
is voor de vereiste belasting, in
overeenstemming met de geldende
voorschriften.
• Het aansluitsnoer moet zodanig worden
geplaatst dat het nergens een
temperatuur kan bereiken die 70 °C
hoger is dan de kamertemperatuur. De
bruine (of zwarte) fasedraad
(gemonteerd in het contact van de
eindklem gemarkeerd met "L") moet
altijd worden aangesloten op de fase
van het voedingsnet.
WAARSCHUWING! Zodra alles
is aangesloten aan het hoofdnet,
controleert u of alle kookzones
klaar voor gebruik zijn door de
instellingen kort op maximaal te
zetten.
NEDERLANDS
31
Beschrijving van het product
Indeling kookplaat
1 Tweekringskookzone 700/1700 W
2 Enkele kookzone 1200 W
3 Bedieningspaneel
1
120/180 mm
145 mm
2
3
Indeling Bedieningspaneel
1
2
3
9
1
Om de kookplaat in of uit te
schakelen.
2
Om de Toetsblokkering of
Kinderbeveiliging in of uit te schakelen.
3
4
8
Om de buitenste ring in te schakelen.
4 Een kookstanddisplay: ,
- .
5 Timerindicatie van de kookzones.
5
6
7
6 Timerdisplay: 00 - 99 minuten.
7
/
Om de timer te verhogen of te
verlagen.
8
/
Om de warmte-instellingen te
verhogen of te verlagen.
9
Het inschakelen van de functie STOP
+GO.
NEDERLANDS
32
Displays voor vermogensinstelling
Weergave
Beschrijving
Weergave
De kookzone is uitgeschakeld.
+ cijfer
De kookzone wordt
gebruikt.
Er is een storing.
Raadpleeg het
hoofdstuk "Probleemoplossing".
Er is nog een kookzone heet (restwarmte).
De functie vergrendeling/kinderbeveiliging werkt.
Beschrijving
De functie Automatische uitschakelen
is in werking getreden.
STOP+GO-functie is
in werking.
Restwarmte-indicatie
WAARSCHUWING!
Verbrandingsgevaar door
restwarmte! Nadat u het
apparaat heeft uitgeschakeld,
duurt het even voordat de
kookzones zijn afgekoeld. Kijk
naar de restwarmte-indicator
.
Gebruik de restwarmte voor het smelten en
warmhouden van gerechten.
Dagelijks gebruik
In- en uitschakelen
Raak
1 seconde aan om het apparaat
in– of uit te schakelen.
De vermogensstand aanpassen
Stel het vermogen in met
verhogen.
om te
Raak
en
van een kookzone
gelijktijdig aan om de kookzone uit te
zetten. De instellingen gaan naar
Stel het vermogen in met
verlagen.
om te
.
33
NEDERLANDS
Activeren en deactiveren van de
buitenringen
STOP+GO
Activeren en deactiveren van de
buitenring
Voordat u de buitenste ring activeert moet
u eerst de binnenste ring activeren, door
1 - -2 seconden aan te raken. Herhaal de
procedure om de buitenste ring te
deactiveren.
laagste vermogensstand . Als de functie
in gebruik is, kunt u de vermogensstand niet
wijzigen. De functie stopt de timerfunctie
niet.
De functie stelt alle kookzones in voor de
De timer gebruiken
Raak
herhaaldelijk aan totdat de
aanduiding van de gewenste kookzone
gaat knipperen. Bijvoorbeeld
de voorste rechterkookplaat.
voor
• Voor het inschakelen van deze functie
raakt u
aan. Het symbool
gaat
branden.
• Voor het uitschakelen van deze functie
raakt u
aan. De vermogensstand die
u eerder hebt ingesteld verschijnt.
Toetsblokkering
U kunt het bedieningspaneel vergrendelen
als de kookzones in werking zijn, maar u
kunt het apparaat niet uitschakelen.
Hiermee wordt voorkomen dat de
vermogensstand per ongeluk wordt
veranderd.
Stel eerst de vermogensstand in.
of
van de Timer aan
Raak de toetsen
om de tijd in te stellen tussen 00 en 99
minuten. Als het lampje van de kookzone
langzamer knippert, wordt de tijd afgeteld.
Stel de vermogensstand in.
Als de vermogensstand is ingesteld en de
tijd is verstreken, klinkt er een
geluidssignaal, knippert 00 en wordt de
kookzone uitgeschakeld. Als de kookzone
niet in gebruik is en de ingestelde tijd is
verstreken, klinkt een geluidssignaal en
begint 00 te knipperen.
aan om de functie voor de
Raak
geselecteerde kookzone te deactiveren en
de aanduiding voor deze kookzone gaat
sneller knipperen. Raak de toets
aan en
de overgebleven tijd telt terug naar 00. Het
indicatielampje van de kookzone gaat uit.
Raak om deze functie te starten
aan. Het
symbool
verschijnt gedurende vier
seconden. De timer blijft aan.
Raak om deze functie te stoppen aan. De
vermogensstand die u eerder hebt
ingesteld verschijnt.
Als u het apparaat stopt, stopt deze functie
ook.
Het kinderslot
Deze functie voorkomt dat het apparaat
onbedoeld wordt gebruikt.
De kinderbeveiliging inschakelen
• Schakel het apparaat in met . Stel
geen vermogensstand in.
4 seconden aan. Het symbool
• Raak
gaat branden.
• Schakel het apparaat uit met .
34
NEDERLANDS
De kinderbeveiliging uitschakelen
• Schakel het apparaat in met . Stel
4
geen vermogensstand in. Raak
seconden aan. Het symbool
gaat
branden.
• Schakel het apparaat uit met .
De kinderbeveiliging gedurende een
kooksessie onderdrukken
• Schakel het apparaat in met . Het
symbool
gaat branden.
• Raak
4 seconden aan. Stel de
vermogensstand in binnen 10
seconden. U kunt het apparaat
bedienen.
• Als u het apparaat uitschakelt met ,
treedt de kinderbeveiliging weer in
werking.
Automatisch uitschakelen
De functie schakelt de kookplaat
automatisch uit als:
• alle kookzones zijn uitgeschakeld;
• u de kookstand niet instelt nadat u de
kookplaat hebt ingeschakeld;
• u een symbool met een voorwerp bedekt
(een pan, een theedoek, enz.)
gedurende langer dan ongeveer 10
seconden;
• u een kookzone niet uitschakelt na een
bepaalde tijd of u de vermogensstand
niet aanpast, of als er oververhitting
plaatsvindt (bijv. als een pan droog
kookt). Het symbool
gaat branden.
Voor gebruik moet u de kookzone
instellen op .
Vermogeninstelling
,
-
Automatische uitschakeling na
6 uur
5 uur
Vermogeninstelling
Automatische uitschakeling na
4 uur
-
1,5 uur
OffSound Control (In- en uitschakelen van
de geluiden)
Oorspronkelijk zijn de geluiden van het
apparaat geactiveerd.
De geluiden in- en uitschakelen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Raak
3 seconden aan. Het display
gaat aan en uit.
3 seconden aan.
of
gaat
3. Raak
branden.
4. Raak
op de timer aan om één van
het volgende te kiezen:
•
- het geluid is uit.
- het geluid is aan.
•
Om uw keuze te bevestigen moet u
wachten tot het apparaat automatisch
uitschakelt.
Als u per ongeluk op
drukt,
verschijnt er een lijst met codes.
Dit is alleen relevant voor
onderhoudsdoeleinden. Druk om
dit menu te verlaten nogmaals
op
of wacht totdat de
kookplaat automatisch
uitschakelt.
Als de functie op
staat, kunt u de
geluiden alleen horen als:
• u
aanraakt,
• de kookwekker afgaat,
• u iets op het bedieningspaneel plaatst.
NEDERLANDS
35
Als het apparaat uitschakelt bij
een stroomstoring, wordt de
vorige instelling niet bewaard.
Aanwijzingen en tips
Geluid tijdens gebruik
Wanneer een kookzone actief
wordt, kan deze kort een
brommend geluid geven. Dit is
kenmerkend voor alle
glaskeramische kookplaten en
beïnvloedt de werking of
levensduur van het apparaat
niet.
Voorkoming van beschadiging van het
apparaat
• Het glaskeramische oppervlak kan
beschadigd raken als er voorwerpen op
vallen, of als kookgerei er tegenaan
stoot.
• Kookgerei dat gemaakt is van gietijzer,
aluminium of met beschadigde bodems,
kunnen krassen veroorzaken op de
glaskeramische plaat als deze over het
oppervlak worden geschoven.
• Om te voorkomen dat kookgerei en
glaskeramische platen beschadigd
raken, steelpannen of braadpannen niet
droog laten koken.
• Gebruik de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
• Leg nooit aluminiumfolie over welk deel
van het apparaat ook. Leg nooit
kunststof materialen op het apparaat,
deze kunnen smelten.
Onderhoud en reiniging
Algemene informatie
WAARSCHUWING! Schakel het
apparaat uit en laat het afkoelen
voordat u het schoonmaakt.
WAARSCHUWING! Het reinigen
van het apparaat met een
stoom- of hogedrukreiniger is om
veiligheidsredenen niet
toegestaan.
WAARSCHUWING! Scherpe
voorwerpen en schurende
reinigingsmiddelen beschadigen
het apparaat. Reinig het
apparaat en verwijder de resten
na elk gebruik met water en
afwasmiddel. Verwijder ook de
resten van reinigingsmiddelen!
Krassen of donkere vlekken in
het glaskeramiek kunnen niet
meer worden verwijderd, maar
hebben geen invloed op de
werking van het apparaat.
NEDERLANDS
36
Verwijdering van etensresten en
hardnekkig vuil
1. Voedsel dat suiker, plastic of
aluminiumfolie bevat moet onmiddellijk
worden verwijderd. U kunt het beste
een schraper gebruiken voor het
schoonmaken van het glazen oppervlak
(niet meegeleverd). Plaats de schraper
schuin op het glazen keramische plaat
en verwijder resten door het blad over
het oppervlak te schuiven. Neem het
apparaat af met een vochtige doek en
een beetje afwasmiddel. Wrijf het
apparaat ten slotte droog met een
schone doek.
2. Kalk- en waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende verkleuringen
moeten als het apparaat is afgekoeld
worden verwijderd met een
schoonmaakmiddel voor glaskeramiek
of roestvrij staal.
Probleemoplossing
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Problemen oplossen
Storing
Het apparaat kan niet worden geactiveerd of werkt
niet.
Mogelijke oorzaak
oplossing
Het apparaat is niet of niet
goed aangesloten op het
elektriciteitsnet.
Controleer of het apparaat
goed is aangesloten op het
lichtnet. Zorg voor een juiste
installatie door contact op te
nemen met een geautoriseerde installateur.
Na het inschakelen van het
apparaat zijn meer dan 10
seconden verstreken.
Schakel het apparaat opnieuw in.
De Kinderbeveiliging of
Schakel de kinderbeveiliging
uit (zie hoofdstuk 'Kinderbeveiliging' of 'Vergrendeling').
Toetsblokkering is aan
.
Er zijn meerdere symbolen
tegelijk aangeraakt.
Raak maar één symbool
aan.
Geluidssignaal klinkt, apparaat schakelt uit.
Eén of meer symbolen zijn
Maak de symbolen vrij.
langer dan 10 seconden bedekt geweest.
De restwarmte-indicatie
geeft niets aan.
De kookzone is slechts kort
gebruikt en is daarom nog
niet heet.
Als de kookzone heet moet
zijn, neem dan contact op
met de klantenservice.
NEDERLANDS
Storing
37
Mogelijke oorzaak
Er klinkt geen signaal wanDe signalen zijn uitgeschaneer u de symbolen van het keld.
bedieningspaneel aanraakt.
oplossing
Schakel de signalen in.
Raadpleeg OffSound Control.
Symbool
en een cijfer
verschijnen op de timerdisplay.
Elektronische componentenfout.
Ontkoppel het apparaat
een paar minuten van de
stroomtoevoer. Verwijder de
zekering, wacht een minuut,
en plaats de zekering weer
terug. Als het probleem aanhoudt, zorg dan voor een
juiste installatie door contact
op te nemen met een geautoriseerde installateur.
gaat aan op de timerdisplay.
De tweede fase van de
stroomtoevoer ontbreekt.
Controleer of het apparaat
goed is aangesloten op het
lichtnet. Verwijder de zekering, wacht een minuut, en
plaats de zekering weer terug. Als het probleem aanhoudt, zorg dan voor een
juiste installatie door contact
op te nemen met een geautoriseerde installateur.
Als er een storing optreedt, probeer dan
eerst zelf een oplossing voor het probleem
te vinden. Als u het probleem niet zelf kunt
verhelpen, neemt u contact op met het
callcenter van uw IKEA-winkel. U treft een
volledige lijst van de relevante IKEAcontacten aan het einde van de
handleiding.
Als u het apparaat verkeerd
heeft gebruikt, of als de
installatie niet is uitgevoerd door
een erkende monteur, dan is het
bezoek van de
Klantenservicemonteur of van uw
leverancier mogelijk niet gratis,
zelfs niet in de garantieperiode.
NEDERLANDS
38
Technische gegevens
Typeplaatje
Made In Italy
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
ZO
0476
MOD:
PQM
000.000.00
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
TYPE H0000-0/0
PNC. 000000000 00
Max Power = 6W
S.N.: 00000000
G2X XX mbar = XXkW
G3X XX mbar = XXXg/h
220-240 V
~ 50-60 Hz
De tekening hierboven stelt het typeplaatje
van het apparaat voor (zonder
serienummer, dat voor elk product specifiek
is) en het typeplaatje bevindt zich onder de
oppervlakte van de behuizing.
0000000000000000000000
kunnen wij u sneller helpen, door vast te
stellen welke kookplaat u gebruikt, mocht u
in de toekomst hulp nodig hebben. Bedankt
voor uw medewerking!
Beste klant, bewaar het extra typeplaatje
bij de gebruikershandleiding. Hierdoor
Energiezuinigheid
Productinformatie volgens EU 66/2014 alleen geldig voor EU-markt
Modelidentificatie
MÖJLIG
502-371-37
Type kookplaat
Ingebouwde
kookplaat
Aantal kookzones
2
Verwarmingstechnologie
Stralingswarmte
Diameter ronde kookzones Middenvoor
(Ø)
Middenachter
14,5 cm
18,0 cm
Energieverbruik per kookzone (EC electric cooking)
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Middenvoor
Middenachter
Energieverbruik van de
kookplaat (EC electric hob)
EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische
kookapparaten - deel 2: Kookplaten Methodes voor het meten van de prestatie
189,8 Wh/kg
Energiebesparing
U kunt elke dag energie besparen tijdens
het koken door de onderstaande tips te
volgen.
NEDERLANDS
• Warm alleen de hoeveelheid water op
die u nodig heeft.
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op
de pan.
• Zet uw kookgerei op de kookzone
voordat u deze activeert.
• De bodem van het kookgerei moet
dezelfde afmeting hebben als de
kookzone.
39
• Zet kleiner kookgerei op kleinere
kookzones.
• Plaats het kookgerei precies in het
midden van de kookzone.
• Gebruik de restwarmte om het eten
warm te houden of te smelten.
Milieubescherming
Recycleer de materialen met het symbool
apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd
. Gooi de verpakking in een geschikte
afvalcontainer om het te recycleren.
Bescherm het milieu en de volksgezondheid
en recycleer op een correcte manier het
afval van elektrische en elektronische
met het symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het product naar
het milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
IKEA GARANTIE
Hoe lang is de garantie van IKEA geldig?
Deze garantie is geldig voor 5 jaar vanaf
de orginele datum van aankoop van Uw
apparaat bij IKEA. De orginele verkoopbon
is benodigd als bewijs van aankoop. Indien
onderhoudswerk is uitgevoerd onder de
garantie, zal dit de garantie periode voor
het apparaat niet verlengen.
Wie zal de service uitvoeren?
De IKEA servicedienst zal de service
uitvoeren via het eigen bedrijf of het
erkende servicepartnernetwerk.
Wat valt er onder de garantie?
De garantie dekt storingen van het
apparaat, die veroorzaakt zijn door
verkeerde constructie of materiaalfouten
vanaf de aankoopdatum bij IKEA. Deze
garantie is uitsluitend van toepassing bij
huishoudelijk gebruik. De uitzonderingen
worden onder de hoofding “Wat valt er niet
onder deze garantie?” gespecificeerd.
Binnen de garantieperiode worden er geen
kosten om de storing te verhelpen
aangerekend, d.w.z. reparaties,
onderdelen, arbeidsloon en transport, op
voorwaarde dat het apparaat toegankelijk
is voor reparatie zonder speciale kosten en
dat het defect betrekking heeft op
verkeerde constructie of materiaalfouten
die onder de garantie vallen. Op deze
voorwaarden zijn de EG-richtlijnen (Nr.
99/44/EG) en de respectievelijke
plaatselijke voorschriften van toepassing.
Vervangen onderdelen worden het
eigendom van IKEA.
Wat zal IKEA doen om het probleem op te
lossen?
De door IKEA aangestelde servicedienst zal
het product onderzoeken en bepalen, dit
uitsluitend ter eigen beoordeling, of het
gedekt wordt door deze garantie. Als het
40
NEDERLANDS
gedekt blijkt te zijn, zal de IKEA
servicedienst of de erkende servicepartner
dan via het eigen bedrijf, uitsluitend ter
eigen beoordeling, ofwel het defecte
product repareren of het vervangen door
hetzelfde of een vergelijkbaar product.
Wat valt er niet onder deze garantie?
• Normale slijtage.
• Opzettelijk aangebrachte schade of
schade door verwaarlozing, schade
veroorzaakt door het niet opvolgen van
de bedieningshandleiding, onjuiste
installatie of aansluiting op een verkeerd
voltage, schade veroorzaakt door
chemische of elektro-chemische reactie,
roest, corrosie of waterschade, maar niet
beperkt tot schade veroorzaakt door
overmatig kalkgehalte van de
watertoevoer, schade veroor zaakt door
abnormale omgevingsomstandigheden.
• Verbruiksonderdelen, met inbegrip van
batterijen en lampjes.
• Niet-functionele en decoratieve
onderdelen die niet van invloed zijn op
het normale gebruik van het apparaat,
inclusief eventuele krassen en mogelijke
kleurverschillen.
• Onvoorziene schade veroorzaakt door
vreemde voor-werpen of stoffen en het
reinigen of deblokkeren van filters,
afvoersystemen of wasmiddellades.
• Schade aan de volgende onderdelen:
glaskeramiek, accessoires, serviesgoed
en bestekmandjes, toevoer- en
afvoerpijpen, afdichtingen, lampen en
lampenkapjes, schermen, knoppen,
behuizingen en gedeeltes van
behuizingen, tenzij kan worden
aangetoond dat deze veroorzaakt zijn
door fabricagefouten.
• Gevallen waarbij geen storing
geconstateerd kon worden tijdens het
bezoek van een technicus.
• Reparaties die niet zijn uitgevoerd door
onze aange-stelde servicediensten en/of
een erkende contractuele servicepartner
of wanneer er niet-originele onderdelen
gebruikt zijn.
• Reparaties die veroorzaakt zijn door
installatie die verkeerd of niet in
overeenstemming met de specificatie is
uitgevoerd.
• Gebruik van het apparaat in niethuishoudelijke omgeving d.w.z.
professioneel gebruik.
• Transportschade. Indien het apparaat
door een klant naar zijn huis of een
ander adres vervoert, kan IKEA niet
aansprakelijk gesteld worden voor
eventuele transportschade. Indien IKEA
het apparaat aflevert op het door de
klant aangegeven adres, dan is
eventuele schade die ontstaan is tijdens
de aflevering gedekt door de garantie.
• Kosten voor de uitvoering van de
installatie van het IKEA-apparaat. Indien
de IKEA servicedienst of de erkende
servicepartner het apparaat, binnen de
voorwaarden van deze garantie,
repareert of vervangt, zal de
servicedienst of de erkende
servicepartner, indien nodig, het
gerepareerde apparaat of het
vervangende apparaat installeren.
Deze beperking is niet van toepassing op
foutloze werkzaamheden uitgevoerd door
een gekwalificeerd specialist met gebruik
van onze originele onderdelen teneinde het
apparaat aan te passen aan de technische
veiligheidsspecificaties van een ander EUland.
Hoe zijn de landelijke wetten van
toepassing
De garantie van IKEA geeft u specifieke
wettelijke rechten, die op zijn minst voldoen
aan alle plaatselijke wettelijke eisen die per
land verschillend zijn.
Gebied van geldigheid
Voor apparaten die in een EU-land zijn
aangeschaft en meegenomen worden naar
een ander EU-land, zal de dienstverlening
41
NEDERLANDS
uitgevoerd worden in het kader van de
garantievoorwaarden die in het nieuwe
land gebruikelijk zijn. Een verplichting om
diensten te verlenen in het kader van de
garantie bestaat uitsluitend als:
• het apparaat en de installatie ervan
voldoen aan de technische specificaties
van het land waarin aanspraak gemaakt
wordt op de garantie;
• het apparaat en de installatie ervan in
overeen-stemming zijn met de montageinstructies en de veiligheidsinformatie die
in de gebruikershandleiding staan.
De speciale Klantenservice voor
apparaten van IKEA:
Aarzel alstublieft niet om contact op te
nemen met de speciale IKEA Klantenservice
om:
1. een beroep te doen op deze garantie;
2. uitleg te vragen over de installatie van
het IKEA appa-raat in het daarvoor
bedoelde keukenmeubel van IKEA. De
service geeft u geen uitleg met
betrekking tot:
• de volledige installatie van uw IKEA
keuken;
• aansluitingen op het elektriciteitsnet
(als het appa-raat geleverd wordt
zonder stekker en kabel), op de
water- en gasleiding, want dit moet
gedaan worden door een erkend
installateur.
3. uitleg te vragen over de
gebruikershandleiding en de
specificaties van het IKEA apparaat.
Om ervoor te zorgen dat wij u de beste
service verlenen, verzoeken wij u de
montage-instructies en/of de gebruikershandleiding in dit boekje zorgvuldig te
lezen voordat u contact met ons opneemt.
Hoe kunt u ons bereiken als u hulp nodig
hebt
Op de laatste pagina van deze
handleiding vindt u de volledige lijst van
door IKEA erkende servicebedrijven met de
bijbehorende nationale telefoonnummers.
Om u sneller van dienst te
kunnen zijn, advi-seren wij u de
specifieke telefoonnummers te
bellen die aan het eind van deze
handleiding vermeld zijn.
Gebruik altijd de telefoonnummers die in het boekje staan
van het apparaat waarvoor u
assistentie nodig heeft. Voordat
u ons belt, zorg ervoor dat u het
IKEA-artikelnummer (8 cijfers) en
het serienummer (8 cijfers die op
het typeplaatje staan) bij de
hand hebt voor het apparaat
waarvoor u onze hulp nodig
hebt.
BEWAAR DE KASSABON!
Dit is uw aankoopbewijs en
nodig om de garantie te doen
gelden. Op de kassabon staat
ook de naam van het IKEA
artikel en het nummer (8 cijfers)
voor elk apparaat dat u gekocht
heeft.
Hebt u meer hulp nodig?
Neem, voor alle andere vragen die geen
betrekking hebben op de service voor
apparaten, contact op met het call center
van de dichtstbijzijnde vestiging van IKEA.
Wij raden u aan de documentatie van het
apparaat zorgvuldig te lezen voordat u
contact met ons opneemt.
42
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
43
867357812-A-372019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-1179906-6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising