IKEA | MHIN2K | User manual | IKEA MHIN2K Ръководство за употреба

IKEA MHIN2K Ръководство за употреба
MÖJLIG
BG
RO
БЪЛГАРСКИ
Проверете на последната страница на това ръководство за
пълния списък на сервизи за следпродажбено обслужване,
определени от IKEA, и телефонните номера в съответната
страна.
ROMÂNA
Consultaţi ultima pagină din acest manual pentru lista completă de
Furnizori de servicii post-vânzare numiţi de IKEA şi numerele de
telefon corespunzătoare.
БЪЛГАРСКИ
ROMÂNA
4
25
4
БЪЛГАРСКИ
Съдържание
Информация за безопасност
Инструкции за безопасност
Инсталиране
Електрическа връзка
Описание на уреда
Всекидневна употреба
Препоръки и съвети
4
6
9
10
11
12
16
Грижи и почистване
Отстраняване на неизправности
Технически данни
Енергийна ефективност
Опазване на околната среда
ГАРАНЦИЯ НА IKEA
16
17
20
20
21
21
Запазваме си правото на изменения.
Информация за безопасност
Преди монтирането и употребата на уреда внимателно
прочетете предоставените инструкции. Производителят не
носи отговорност ако неправилното инсталиране и
употреба предизвикат повреда или неизправност. Винаги
пазете инструкциите с уреда за справка в бъдеще.
Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна
възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и
умствени възможности или лица без опит и познания, само
ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани
относно безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки или
комплексни увреждания трябва да се държат далеч от
уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч от
уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Дръжте всички опаковачни материали далеч от деца и ги
изхвърлете, както е редно.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
5
Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда,
когато работи или когато изстива. Достъпните части могат
да се нагорещят по време на употреба.
Ако уредът има устройство за детска безопасност, то
трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се
нагорещяват по време на употреба. Трябва да се внимава
и да се избягва докосване на нагревателите.
Не използвайте уреда с външен таймер или отделна
система за дистанционно управление.
ВНИМАНИЕ: Пържене с мазнина или олио, без надзор,
може да е опасно и да предизвика пожар.
НИКОГА не се опитвайте да загасите пожар с вода,
а изключете уреда и след това покрийте пламъка напр. с
капак или огнеупорно одеяло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Процесът на готвене трябва да бъде
наблюдаван. Краткият процес на готвене трябва да бъде
наблюдаван постоянно.
ВНИМАНИЕ: Опасност от пожар: Не съхранявайте
предмети върху готварския плот.
Метални предмети като ножове, вилици, лъжици и капаци,
не трябва да се поставят върху готв. плот, тъй като могат
да се загреят.
Не използвайте уреда, преди да го инсталирате във
вградената конструкция.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
След употреба, изключете готв. плот от ключ за
управление и не разчитайте на функцията за
локализиране на съдове.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
6
Ако стъклокерамичната / стъклената повърхност е
напукана, изключете уреда и го изключете от
електрическата мрежа. В случай че уредът е свързан
директно към електрическата мрежа с помощта на
съединителна кутия, премахнете предпазителя, за да
изключите уреда от електрическата мрежа. В противен
случай се свържете с оторизирания сервизен център.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервизен център или
лица със сходна квалификация, за да се избегне опасност.
ВНИМАНИЕ: Използвайте само предпазители за котлони
разработени от производителя или упоменати от него в
инструкциите за употреба, или предпазители за котлони
вградени в уреда. Използването на неподходящи
предпазители може да доведе до злополуки.
Инструкции за безопасност
Монтаж
ВНИМАНИЕ! Уредът трябва да
бъде инсталиран от
оторизирано лице.
• Премахнете всички опаковки.
• Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
• Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към уреда.
• Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
• Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
• Уплътнете срязаните повърхности с
уплътнител, за да предотвратите
издуване поради влага.
• Предпазвайте долната част на уреда
от пара и влага.
• Не поставяйте уреда близо до врата
или под прозорец. Така ще
предотвратите падането на горещи
готварски съдове от уреда, когато се
отвори вратата или прозорецът.
• Ако уредът е монтиран над шкафове,
уверете се, че разстоянието между
дъното на уреда и горния шкаф е
достатъчно за вентилиране.
• Дъното на уреда може да се нагорещи.
Уверете се, че монтирате негорим
разделителен панел под уреда, за да
предотвратите достъп до дъното.
Вижте инструкциите за монтаж.
• Уверете се, че отворът за вентилация
от 2 мм между работната повърхност и
предната част на долния модул е
свободен. Гаранцията не покрива
повреди, причинени от липса на
адекватно вентилационно разстояние.
7
БЪЛГАРСКИ
Свързване към електрическата мрежа
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар или
токов удар.
• Всички електрически връзки трябва да
бъдат извършени от оторизирано лице.
• Уредът трябва да е заземен.
• Преди за извършите действие, уверете
се, че уредът е изключен от
електрозахранването.
• Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите данни на
захранващата мрежа.
• Уверете се, че уредът е инсталиран
правилно. Хлабави и неправилни
електрически кабели или щепсели (ако
са налични) могат да доведат до
пренагряване на клемите.
• Използвайте правилен кабел за
захранването.
• Не позволявайте електрическите
кабели да се преплитат.
• Уверете се, че е монтирана защита от
токов удар.
• Закрепете кабела с притягаща скоба
против опъване.
• Уверете се, че кабелът за
електрозахранването и щепсела (ако е
наличен) не се докосват до
нагорещения уред или горещи съдове
за готвене, когато включите уреда в
близките контакти.
• Не използвайте разклонители или
адаптери с много входове.
• Не повреждайте захранващия щепсел
(ако е наличен) и захранващия кабел.
Свържете се с нашия оторизиран
сервизен център или електротехник за
смяната на повреден захранващ
кабел.
• Защитата от токов удар на горещите и
изолирани части трябва да бъде
затегната по такъв начин, че да не
може да се отстрани без инструменти.
• Свържете кабела за захранването към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че щепселът
•
•
•
•
за захранване е достъпен след
инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не издърпвайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата, предпазители
(предпазителите от винтов тип трябва
да се извадят от фасунгата),
изключватели и контактори за утечка
на заземяването.
Електрическата инсталация трябва да
има изолиращо устройство, което ви
позволява да изключите уреда от ел.
мрежата при всички полюси.
Изолиращото устройство трябва да е с
ширина на отваряне на контакта
минимум 3 мм.
Употреба
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване, изгаряния и токов
удар.
• Махнете всички опаковки, етикети и
защитното фолио (ако има) преди
първата употреба.
• Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
• Не променяйте предназначението на
уреда.
• Уверете се, че вентилационните отвори
не са блокирани.
• Не оставяйте уреда без надзор, докато
работи.
• След всяка употреба изключвайте
зоната за готвене.
• Не разчитайте на детектора за тигани.
• Не поставяйте прибори или капаци от
тигани и тенджери върху зоните за
готвене. Могат да се нагорещят.
• Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
• Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
8
БЪЛГАРСКИ
• Ако повърхността на уреда е
напукана, незабавно изключете уреда
от щепсела. За да се предотврати
токов удар.
• Потребители с пейсмейкър трябва да
спазват дистанция най-малко 30 см от
индукционната зона за готвене, когато
уредът работи.
• Когато поставяте храна в горещо олио,
може да пръска.
ВНИМАНИЕ! Опасност от
пожар или експлозия
• Нагорещените мазнини или масло
могат да предизвикат възпламеними
пари. Дръжте пламъците или
нагорещените предмети далеч от
мазнини или масло, когато готвите с
тях.
• Парите, които се освобождават от
много нагорещеното масло, могат да
причинят спонтанно запалване.
• Използваното масло, което съдържа
хранителни остатъци, може да причини
пожар при по-ниски температури,
отколкото маслото, използвано първия
път.
• Не поставяйте запалителни материали
или предмети, които са напоени със
запалителни материали, в уреда, в
близост до него или върху него.
ВНИМАНИЕ! Опасност от
повреда в уреда.
• Не оставяйте горещи готварски съдове
върху контролното табло.
• Не поставяйте горещ капак на тиган
върху стъклената повърхност на плота.
• Не оставяйте течността в готварските
съдове да изври напълно.
• Не позволявайте върху уреда да падат
предмети или готварски съдове.
Повърхността може да се повреди.
• Не активирайте зоните за готвене при
празни готварски съдове или ако няма
готварски съдове.
• Не поставяйте алуминиево фолио
върху уреда.
• Съдове за готвене от чугун, алуминий
или с повредено дъно, могат да
надраскат стъклото/стъклокерамиката.
Винаги повдигайте тези предмети
нагоре, когато трябва да ги преместите
по плочата за готвене.
• Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на помещения.
Грижи и почистване
• Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите увреждане на
повърхностния материал.
• Изключете уреда и го оставете да се
охлади, преди да го почистите.
• Изключете уреда от
електрозахранването преди начало на
поддръжката.
• Не почиствайте уреда чрез водна струя
или пара.
• Почиствайте уреда с навлажнена мека
кърпа. Използвайте само неутрални
препарати. Не използвайте никакви
абразивни продукти, абразивни
стъргалки, разтворители или метални
предмети.
Обслужване
• За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
• Използвайте само оригинални
резервни части.
Изхвърляне
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
• Свържете се с общинските власти за
информация за това как да
изхвърлите уреда правилно.
• Изключете уреда от
електрозахранването.
• Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
БЪЛГАРСКИ
9
Инсталиране
Обща информация
При инсталиране трябва да се
спазват законите,
разпоредбите, директивите и
стандартите (правила и
разпоредби за безопасност при
работа с електрически ток,
правилното рециклиране в
съответствие със действащите
разпоредби и т.н.), които са в
сила в страната на
потребителя!
min. 500 mm
290 mm
520 mm
490±1 270±1
mm
mm
min. 100 mm
55 mm
max.
R 5 mm
min.
38 mm
min.2 mm
2 mm
min.
38 mm
Важно!
• За повече информация по монтажа
прочетете инструкцията за сглобяване.
• Ако няма фурна под плочата,
поставете разделителен панел на
минимално разстояние от 20 мм,
считано от долната част на плочата.
• Защитете изрязаните повърхности на
работния плот против влага, като се
използва подходящ уплътнителен
материал. Уплътнителят свързва уреда
към работния плот, без да остават
междини.
• Да не се използва силиконово
уплътнение между уреда и работния
плот.
10
БЪЛГАРСКИ
Електрическа връзка
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
ВНИМАНИЕ! Всички
електрически връзки трябва да
бъдат извършени от
оторизирано лице.
1
Електрическо свързване
• Преди свързване проверете дали
номиналното напрежение на уреда,
отбелязано на табелката с основните
данни, отговаря на наличното
напрежение. Също проверете
номиналната мощ на уреда и се
уверете дали кабелът е подходящо
оразмерен, за да подхожда на
номиналната мощност на уреда
(консултирайте се с глава „Технически
данни“). Табелката с основните данни
е разположена на долната облицовка
на плочата.
• Уредът е снабден със захранващ
кабел. Той трябва да е снабден и с
подходящ щепсел, който да бъде
издържа натоварването, показано на
табелката с данни. За да свържете
щепсела към кабела, следвайте
препоръките, дадени на следната
фигура.
2
Смяна на захранващия кабел
• Смяната на захранващия кабел
изисква специално оборудване на
техник. Трябва да се използва само
оригинална резервна част, осигурена
от сервиз за резервни части. Щепселът
трябва да се постави в подходящ
контакт. Ако свържете уреда направо
в електрическата мрежа, е
необходимо да инсталирате
двуполюсен превключвател между
уреда и мрежата, с минимално
разстояние 3 mm между контактите на
превключвателя, който да е от вид,
подходящ за необходимия товар и в
съответствие с действащите правила.
• Захранващият кабел трябва да бъде
поставен така, че във всяка част да не
може да се достигне температура, повисока от 70 °C. Оцветеният в кафяво
(или черно) фазов кабел (който е
поставен в клемата, маркирана с „L“),
трябва да бъде винаги свързан с
мрежовата фаза.
БЪЛГАРСКИ
11
ВНИМАНИЕ! След като уредът
е свързан към мрежовото
захранване, проверете дали
всички зони за готвене са
готови за използване, като
настроите за кратко всяка една
зона на максимална мощност.
Описание на уреда
Разположение на повърхността за готвене
1 Единична зона за готвене (180 мм)
1800 W, с функция Бустер 2500 W
2 Единична зона за готвене (180 мм)
1800 W, с функция Бустер 2500 W
3 Kомандно табло
1
2
3
Разположение на командното табло
1
2 3
9
1
2
4
8
6
7
устройството за безопасност на
децата.
За вкл./изкл. на плочата.
За активиране и деактивиране на
заключването на бутоните или
5
3
За активиране на функцията
Бустер (Дисплея показва ).
БЪЛГАРСКИ
12
4 Показание на степента на нагряване:
,
- .
5 Индикатори на таймера за зоните на
готвене.
Показание
на таймера: 00 - 99
6
минути.
7
/
За увеличаване или
намаляване на Таймера.
8
/
За да увеличите, или
намалите настройката на топлината.
9
За да активирате функцията STOP
+GO.
Дисплеи на настройката на мощността
Екран
Описание
Зоната за готвене
е изключена.
+ число
Зоната за готвене
работи.
Има неизправност.
Вижте главата "Отстраняване на неизправности".
Зоната за готвене
продължава да бъде гореща (остатъчна топлина).
Заключете / Функцията на устройството за безопасност на децата работи.
Всекидневна употреба
Активиране и деактивиране
Докоснете
за 1 секунда, за да
активирате или деактивирате уреда.
Екран
Описание
Готварският съд е
неподходящ, прекалено малък или
върху зоната за готвене не е поставен готварски съд.
Функцията за автоматично изключване е активирана.
функцията STOP
+GO работи.
Индикатор за остатъчна топлина
ВНИМАНИЕ! Опасност от
изгаряне вследствие на
остатъчната топлина! След
деактивиране нагревателните
зони имат нужда от известно
време, за да изстинат.
Обърнете внимание на
индикатора за остатъчна
топлина
.
Използвайте остатъчната топлина за
разтопяване и подгряване на храна.
13
БЪЛГАРСКИ
Регулиране на настройката на
мощността
се връщат автоматично на нивото на
Нагласете настройката на мощността с
за да увеличите.
Функция за обмен на мощност
готвене
Нагласете настройката на мощността с
, за да намалите.
.
Функцията за подмяна на мощността
разделя максималната налична мощност
между двете зони за готвене, създавайки
двойка(виж картинка). Функцията Бустер
може да направи така, че максималната
наличната мощност на една двойка е
превишена. Втората зона за готвене ще
се намали автоматично до по-ниско ниво
на мощност. Дисплея за намалената зона
се променя между избраната и
максималната налична мощност.
Докоснете
и
на съответната зона за
готвене едновременно, за да
деактивирате зоната за готвене.
Настройката ще се промени към
.
Използване на таймера
Докоснете
неколкократно, докато не
започне да свети индикаторът на
желаната зона за готвене. Например
за предната дясна зона.
Използване на функцията Бустер
Функцията Бустер създава допълнителна
енергия за индукционните зони за
готвене. Докоснете
, за да я активирате;
на дисплея светва . След максимално
10 минути, индукционните зони за готвене
Докоснете
или
на Таймера, за да
настроите времето между 00 и 99 минути.
Когато индикаторът на зоната за готвене
14
БЪЛГАРСКИ
мига по-бавно, времето се отброява.
Задайте настройката на мощността.
Ако настройката на мощността е
зададена и посоченото време е изтекло,
се чува звуков сигнал, 00 започва да мига
и зоната за готвене се деактивира. Ако
зоната за готвене не се използва и
зададеното време е изтекло, се чува
звуков сигнал и 00 започва да мига.
Докоснете , за да деактивирате
функцията за избраната зона за готвене,
като така индикаторът на тази зона за
готвене започва да мига по-бързо.
Докоснете
и оставащото време
започва да се отброява наобратно до 00.
Индикаторът на зоната за готвене угасва.
STOP+GO
Функцията превключва всички работещи
зони за готвене на най-ниската
настройка на мощността . Когато
работи тази функция, настройката на
мощността не може да бъде променяна.
Функцията не спира функцията на
таймера.
• За да активирате тази функция,
светва.
натиснете . Символът
• За да деактивирате тази функция,
натиснете . Светва настройката на
мощността, която сте задали преди
това.
Заключване
Когато зоните за готвене работят, можете
да заключите командното табло, но не и
да деактивирате уреда. Така се
предотвратяват случайни промени на
настройката на мощността.
Първо задайте настройката на
мощността.
За да стартирате функцията, натиснете
. Символът
светва за 4 секунди.
Таймерът остава включен.
За да спрете функцията, натиснете .
Светва настройката на мощността, която
сте задали преди това.
Когато спрете уреда, спирате също и тази
функция.
Устройството "Заключване за деца"
Тази функция предотвратява неволно
използване на уреда.
За да активирате устройството за
безопасност на деца
• Активирайте уреда чрез . Не
задавайте настройка на мощността.
• Докоснете
за 4 секунди. Символът
светва.
• Деактивирайте уреда чрез .
За да деактивирате функцията за
безопасност на деца
• Активирайте уреда чрез . Не
задавайте настройка на мощността.
Докоснете
за 4 секунди. Символът
светва.
• Деактивирайте уреда чрез .
За да отмените функцията за
безопасност на деца само за едно
време на готвене
• Активирайте уреда чрез . Символът
светва.
• Докоснете
за 4 секунди. Задайте
настройката на мощността в рамките
на 10 секунди. Можете да работите с
уреда.
• Когато деактивирате уреда с ,
функцията за безопасност на децата
отново ще работи.
БЪЛГАРСКИ
15
Автоматичното изключване
Сигнали за активиране и деактивиране:
Тази функция спира автоматично
плочата, ако:
1. Деактивирайте уреда.
2. Докоснете
за 3 секунди. Дисплеят
светва и изгасва.
за 3 секунди.
или
3. Натиснете
ще светне.
от таймера, за да
4. Докоснете
изберете едно от следните:
•
- звукът е изключен.
•
- звукът е включен.
За да потвърдите своя избор, изчакайте
докато уредът се деактивира
автоматично.
• всички зони за готвене са изключени.
• след включване на плочата не
зададете настройка на мощността.
• покриете който и да е от символите с
предмет (кърпи, дрехи и т.н.) за повече
от около 10 секунди.
• не деактивирате зоната за готвене
след известно време, или не промените
настройката на мощността, или ако
възникне прегряване (напр. когато
тенджерата ври на сухо). Символът
светва. Преди да се използва отново,
трябва да настроите зоната за готвене
на .
Настройка на мощността
,
-
Автоматично изключване след
6 часа
5 часа
4 часа
-
1,5 часа
Ако се използва неподходящ
съд за готвене, на дисплея
светва знакът
и след 2
минути индикаторът за тази
зона за готвене се деактивира.
OffSound Control (Деактивиране и
активиране на звуковите сигнали)
Първоначално звуковите сигнали на
уреда са включени.
Ако случайно натиснете , се
появява списък с кодове. Това е
от значение само за целите на
сервизното обслужване. За да
излезете от това меню,
докоснете
отново или
изчакайте, докато плотът се
деактивира автоматично.
Когато функцията е зададена на , ще
чувате звуков сигнал, само когато:
• натиснете
• функцията Minute Minder изгасва,
• поставите нещо върху командното
табло.
Ако има проблем с
електрическото захранване и
уредът се деактивира, той не
запазва предишните настройки.
БЪЛГАРСКИ
16
Препоръки и съвети
Шумове по време на работа
Когато дадена зона за готвене
е активна, може за кратко да се
появи миризма. Това е
характеристика на всички
стъклокерамични зони за
готвене и не оказва влияние
върху функционирането или
срока на експлоатация на
уреда.
Готварски съдове за уреди с
индукционни зони за готвене
Използвайте индукционните
зони с правилни готварски
съдове.
Материал на готварския съд
• подходящ: чугун, стомана,
емайлирана стомана, неръждаема
стомана, с многослойно дъно (с
маркировка за съвместимост от
производителя).
• неподходящ: алуминий, мед, месинг,
стъкло, керамика, порцелан.
Съдът за готвене е подходящ за
индукционна плоча, ако...
• ... малко количество вода завира много
бързо на зона, настроена на найвисоката настройка на мощността...
• ... магнитът тегли към дъното на
готварския съд.
Дъното на готварските съдове
трябва да е възможно найдебело и равно.
Размери на готварски съдове
Индукционните зони за готвене се
приспособяват автоматично към размера
на дъното на готварския съд. Но той
трябва да има минимален диаметър, в
зависимост от размера на зоната за
готвене.
Зона за готвене
Минимален диаметър на основата на
готварския съд [мм]
Средна, задна зона за готвене
145
Средна, задна зона за готвене
145
Грижи и почистване
Обща информация
ВНИМАНИЕ! Изключете уреда
и го оставете да се охлади,
преди да го почистите.
ВНИМАНИЕ! По съображения
за безопасност уредът не
трябва да се почиства с
машина с парна струя или пара
под налягане.
ВНИМАНИЕ! Остри предмети и
абразивни почистващи
препарати ще увредят уреда.
Почиствайте уреда и
премахвайте остатъците с вода
течен миялен препарат след
всяка употреба. Премахвайте и
остатъците от почистващи
вещества!
БЪЛГАРСКИ
17
Надрасквания или тъмни петна
по стъклокерамичната
повърхност, които не могат да
бъдат отстранени, не влияят на
функционирането на уреда.
Отстраняване на остатъците от храна и
спечените следи
1. Храна съдържаща захар, найлонови,
станиолови остатъци, трябва да се
премахват веднага, най-подходящ
инструмент за почистване на стъклена
повърхност е стъргалка (не е
включена в доставката на уреда).
Поставете стъргалката на
стъклокерамичната повърхност под
ъгъл и премахнете остатъците, като
плъзгате острието по повърхността.
Избършете уреда с влажна кърпа и
малко течен препарат за почистване.
Накрая подсушете уреда, като
използвате чиста кърпа.
2. Следи от варовик, вода, капки
мазнина, бляскави металически
обезцветявания трябва да се
премахват, след като уредът е
изстинал, с помощта на препарат за
стъклокерамика или неръждаема
стомана.
Отстраняване на неизправности
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Уредът не може да се акти- Уредът не е свързан към
вира или не работи.
електрозахранването или
е свързан неправилно.
Отстраняване
Проверете дали уредът е
свързан правилно към
електрозахранването. Уверете се, че сте направили
правилна инсталация, като
се обадите на оторизиран
монтажник.
След активиране на усАктивирайте уреда отново.
тройството са изминали повече от 10 секунди.
Активирано е устройството
за безопасност на децата
или заключването на бутоните
.
Няколко символа са докоснати едновременно.
Изключете устройството за
безопасност на децата (вж.
раздел "Устройство за безопасност на децата" или
"Заключване").
Докоснете само един символ.
БЪЛГАРСКИ
18
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Прозвучава звуков сигнал,
уредът се деактивира.
Един или повече символа
са били покрити за повече
от 10 секунди.
Разчистете около символите.
Дисплеят превключва меж- Системата за обмен на
ду две настройки на мощмощността намалява мощността.
ността на тази зона за готвене.
Вж. раздела "Обмен на
мощността".
Индикаторът за остатъчна
топлина не показва нищо.
Зоната за готвене е била
включена само за кратко
време и следователно не е
гореща.
Ако се предполага, че зоната за готвене трябва да
бъде топла, се свържете с
центъра за следпродажбено обслужване.
Няма сигнал, когато докоснете символи на таблото.
Сигналите са деактивирани.
Активирайте сигналите.
Вижте OffSound Control .
светва на дисплея за на- Неподходящ съд за готвене. Използвайте подходящи готварски съдове.
стройка на мощността.
Върху зоната за готвене
липсва готварски съд.
Поставете готварски съд
върху зоната за готвене.
Диаметърът на дъното на
Преместете го на по-малка
готварския съд е прекалено зона за готвене.
малък за зоната за готвене.
символът плюс цифра се Грешка в електронен компоявява на дисплея за вре- понент.
ме.
Изключете уреда от електрозахранването за няколко минути. Премахнете бушона, изчакайте една минута и монтирайте бушона
отново. Ако проблемът се
появи отново си уверете, че
сте направили правилна
инсталация, като се обадите на оторизиран монтажник.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
19
Възможна причина
Отстраняване
светва на дисплея за
време, след като включите
уреда.
Електрическата връзка е
изпълнена неправилно.
Проверете дали уредът е
свързан правилно към
електрозахранването. Уверете се, че сте направили
правилна инсталация, като
се обадите на оторизиран
монтажник.
светва на дисплея за
време.
Работи защитата срещу
прегряване на зоната за
готвене.
Деактивирайте уреда. Отстранете горещия готварски съд. След около 30 секунди активирайте зоната
за готвене отново.
трябва да изчезне, а индикаторът за остатъчна топлина може да остане. Охладете готварския съд и го
проверете, като прегледате раздел “Готварски съдове за индукционни зони за
готвене”.
светва на дисплея за
време.
Може да чуете постоянен
звуков сигнал.
Електрическата връзка е
изпълнена неправилно.
Плочата е свързана само
към една фаза.
Проверете дали уредът е
свързан правилно към
електрозахранването. Уверете се, че сте направили
правилна инсталация, като
се обадите на оторизиран
монтажник.
Електрониката може да е
повредена.
Свържете се с кол центъра
на магазина на IKEA.IKEA
Електрическата връзка е
изпълнена неправилно.
Изключете плочата от захранващата ел. мрежа.
Уверете се, че сте направили правилна инсталация,
като се обадите на оторизиран монтажник.
Ако има грешка, първо опитайте да
намерите решение на проблема сами.
Ако не можете да намерите решение на
проблема сами, се обърнете към кол
центъра на магазина на IKEA . Можете да
намерите пълен списък на контактите,
БЪЛГАРСКИ
20
определени от IKEA, в края на това
ръководство.
Ако сте боравили с уреда по
неправилен начин или
инсталирането не е извършено
от правоспособен техник,
посещението на техник от
Сервиза за поддръжка или
дилър може да не бъде
безплатно, въпреки че е в
гаранционния срок.
Технически данни
Табелка с основни данни
Made In Italy
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
ZO
0476
MOD:
PQM
000.000.00
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
TYPE H0000-0/0
PNC. 000000000 00
Max Power = 6W
S.N.: 00000000
G2X XX mbar = XXkW
G3X XX mbar = XXXg/h
220-240 V
~ 50-60 Hz
Горната фигура представлява табелката
с данни на уреда (без серийния номер,
който е конкретен за всеки продукт),
която се намира на долната повърхност
на неговия корпус.
Уважаеми клиенти, пазете
допълнителната табелка с данни на
0000000000000000000000
мястото, където съхранявате
ръководството за потребителя. Това ще
ни улесни, тъй като ще можем да
идентифицираме с точност вашата плоча,
в случай че се нуждаете от нашата
помощ. Благодарим ви за съдействието!
Енергийна ефективност
Продуктова информация съобразно EU 66/2014, валиден само за пазара на ЕС
Идентификация на модела
MÖJLIG
302-371-38
Тип готварска плоча
Вградени плочи
Брой зони за готвене
2
Загряваща технология
Индукция
Диаметър на кръгли зони
за готвене (Ø)
Предна средна
Задна средна
18,0 cm
18,0 cm
БЪЛГАРСКИ
21
Енергийна консумация на Предна средна
зона за готвене (EC
Задна средна
electric cooking)
184,4 Втч/кг
180,5 Втч/кг
Енергийна консумация на
плочата(EC electric hob)
182,5 Втч/кг
EN 60350-2 - Домашни ел. уреди за
готвене - Част 2: Плочи – методи за
измерване на ефективността
Енергоспестяващи
Може да спестите енергия по време на
ежедневното ви готвене, ако следвате
съветите по-долу.
• Когато загрявате вода използвайте
само количеството което ви трябва.
• Ако е възможно, винаги поставяйте
капак на готварските съдове.
• Преди да активирате зоните за
готвене, поставете съдовете за готвене
върху тях.
• Сложете малките готварски съдове на
малките зони за готвене.
• Сложете готварските съдове върху
центъра на зоната за готвене.
• Използвайте остатъчната топлина, за
да запазите храната топла или да я
разтопите.
Опазване на околната среда
Рециклирайте материалите със символа
изхвърляйте уредите, означени със
. Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната
среда и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
ГАРАНЦИЯ НА IKEA
За какъв срок е валидна гаранцията на
IKEA?
извършена сервизна работа, това не
удължава гаранционния срок за уреда.
Тази гаранция е валидна в продължение
на 5 годинислед първоначалната дата на
покупка на Вашия уред от IKEA. Като
доказателство за покупката се изисква
първоначалната касова бележка. Ако в
рамките на гаранционния срок бъде
Кой извършва сервизното обслужване?
Доставчикът на сервизно обслужване на
IKEA извършва обслужване посредством
свои собствени сервизи или мрежа от
упълномощени сервизни партньори.
Какво покрива тази гаранция?
22
БЪЛГАРСКИ
Гаранцията покрива дефекти на уреда,
които са предизвикани от дефектна
конструкция или дефекти в материалите,
настъпили след датата на покупка от
IKEA. Тази гаранция важи само при
домашна употреба. Изключенията са
посочени под заглавие "Какво не се
покрива от тази гаранция?". В рамките на
гаранционния срок се покриват
разходите за отстраняване на дефекта,
като ремонти, части, труд и пътуване, при
условие че уредът е достъпен за ремонт
без специални разноски и че дефектът е
свързан с неизправна конструкция или
дефект в материалите, покриван от
гаранцията. При тези условия се прилагат
Директивите на ЕС (№ 99/44/ЕО) и
съответната местна нормативна уредба.
Сменените части стават собственост на
IKEA.
•
•
•
•
Какво ще направи IKEA, за да отстрани
проблема?
Определеният сервизен доставчик на
IKEA ще провери продукта и ще реши по
свое усмотрение дали той се покрива от
тази гаранция. Ако се установи, че се
покрива, сервизният доставчик на IKEA
или негов упълномощен сервизен
партньор чрез своя собствен сервиз по
свое усмотрение или ще ремонтира
дефектния продукт, или ще го смени със
същия или сравним такъв.
•
•
•
Какво не се покрива от тази гаранция?
• Нормално износване и изхабяване
• Умишлена или предизвикана от
небрежност повреда, повреда,
предизвикана от неспазване на
инструкциите за работа, от
неправилно инсталиране или от
свързване към неподходящо
напрежение, повреда, предизвикана
от химична или електрохимична
реакция, ръжда, корозия или повреда
от вода, включително, но не само
•
•
повреда, предизвикана от прекомерно
количество варовик в подаваната
вода, повреда, предизвикана от
ненормални условия на околната
среда.
Консумативи, включително батерии и
електрически крушки.
Нефункционални и декоративни части,
от които не зависи нормалното
използване на уреда, включително
драскотини и възможни разлики в
цветовете.
Случайна повреда, предизвикана от
чужди тела или материи, както и
почистване и отпушване на филтри,
системи за оттичане или чекмеджета за
сапун.
Повреда на следните части:
стъклокерамика, принадлежности,
кошници за съдове и прибори, тръби
за подаване и оттичане, уплътнения,
електрически крушки и плафони на
крушки, ключове, корпуси и части на
корпуси. С изключение на случаите,
когато такива повреди могат да се
докажат като предизвикани от
дефекти в производството.
Случаи, в които не е установен дефект
при посещението на техник.
Ремонти, които не са извършени от
посочените от нас сервизни доставчици
и/или упълномощени сервизни
партньори или при които са
използвани неоригинални части.
Ремонти, предизвикани от инсталация,
която е дефектна или не отговаря на
спецификациите.
Употреба на уреда в среда, която не е
домашна, т. е. професионална
употреба.
Повреди от транспортиране. Ако
клиентът сам транспортира продукта
до дома си или друг адрес, IKEA не
носи отговорност за повреди, които
могат да възникнат при
транспортирането. Ако обаче IKEA
доставя продукта до адреса за
доставка на клиента, то повреда на
23
БЪЛГАРСКИ
продукта, която възникне при такава
доставка, се покрива от тази гаранция.
• Цена за извършване на първоначално
инсталиране на уреда на IKEA. Ако
обаче доставчик на услуги на IKEA или
негов оторизиран сервизен партньор
ремонтира или замени уреда при
условията на тази гаранция, то
доставчикът на услуги или неговият
оторизиран сервизен партньор ще
инсталират повторно ремонтирания
уред или заменящия уред, ако това е
необходимо.
Това ограничение не важи за работата
без дефекти, извършена от
квалифициран специалист с използване
на наши оригинални части с цел да се
пригоди уредът към спецификациите за
техническа безопасност на друга страна
от ЕС.
Как се прилага законодателството на
страната
Гаранцията на IKEA ви дава определени
законови права, които отговарят на или
превишават всички местни законови
изисквания, които може да са различни за
различните страни.
Област на валидност
За уреди, закупени в една страна от ЕС и
пренесени в друга страна от ЕС, сервиз се
осигурява в рамките на гаранционните
условия, нормални за новата страна.
Задължение за извършване на сервиз в
рамките на гаранцията съществува само
ако:
• уредът отговаря на и е инсталиран в
съответствие с техническите
спецификации на страната, в която е
направен гаранционният иск;
• уредът отговаря на и е инсталиран в
съответствие с Инструкциите за
инсталиране и Информацията за
безопасност в Ръководството за
потребителя.
Специализиран сервиз за поддръжка
на уреди на IKEA:
Не се колебайте да се обърнете към
сервиза за поддръжка на IKEA за
следното:
1. иск при условията на тази гаранция;
2. въпроси за разясняване на
инсталирането на уред на IKEA в
специализираните кухненски мебели
на IKEA. Сервизът не може да дава
разяснения, свързани с:
• общото инсталиране на кухни
IKEA;
• свързване към
електроинсталацията (ако уредът е
предоставен без щепсел и кабел),
към водопровод и газова
инсталация, тъй като то трябва да
се извърши от упълномощен
сервизен техник.
3. въпроси за разясняване по
съдържанието на ръководство за
потребителя и спецификации на
уреда на IKEA.
За да се осигури предоставянето на найдобрата помощ за вас, прочетете
внимателно Инструкциите за инсталиране
и/или раздела "Ръководство за
потребителя" в тази книжка, преди да се
обърнете към нас.
Как да ни намерите, ако се нуждаете от
нашия сервиз
Проверете на последната страница на
това ръководство за пълния списък на
лица за контакт, определени от IKEA, и
телефонните номера в съответната
страна.
БЪЛГАРСКИ
За да ви предоставим по-бързо
обслужване, препоръчваме да
използвате определените
телефонни номера от списъка
накрая на това ръководство.
Използвайте винаги номерата
от списъка в книжката,
предназначена за уреда, за
който се нуждаете от помощ.
Преди да ни се обадите,
уверете се, че разполагате с
номера на артикул на ИКЕА (8цифрен код) и със серийния
номер (8-цифрен код, който се
намира на табелката с
технически данни) на уреда, за
който се нуждаете от нашата
помощ.
ЗАПАЗЕТЕ КАСОВАТА
БЕЛЕЖКА ОТ ПРОДАЖБАТА!
Това е вашето доказателство за
покупка и е необходимо, за да
бъде гаранцията в сила.
Обърнете внимание, че на
касовата бележка е даден и
номерът на артикул на IKEA (8цифрен код) за всеки от
уредите, които сте закупили.
Необходима ли ви е допълнителна
помощ?
За всички допълнителни въпроси, които
не са свързани със сервизно обслужване,
се обръщайте към центъра за
обслужване в нашия най-близък магазин
на IKEA. Препоръчваме внимателно да
прочетете документацията на уреда,
преди да се обърнете към нас.
24
25
ROMÂNA
Cuprins
Informaţii privind siguranţa
Instrucţiuni de siguranţă
Instalarea
Conexiunea electrică
Descrierea produsului
Utilizarea zilnică
Informaţii şi sfaturi
25
27
30
30
32
33
36
Îngrijirea şi curăţarea
Depanare
Date tehnice
Eficienţă energetică
Informaţii privind mediul
GARANŢIA IKEA
37
37
40
41
41
42
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
Informaţii privind siguranţa
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie
instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă
instalarea şi utilizarea incorectă a aparatului provoacă
vătămări şi daune. Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună
cu aparatul pentru consultare ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de
8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu dizabilităţi
profunde şi complexe nu trebuie lăsate să se apropie de
aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să se
apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
ROMÂNA
•
•
•
26
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci
când acesta este în funcţiune sau când se răceşte. Părţile
accesibile pot deveni fierbinţi în timpul funcţionării.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii,
acesta trebuie activat.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea realizată de
utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheaţi.
Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale acestuia
devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă să nu atingeţi
elementele de încălzire.
A nu se folosi aparatul prin intermediul unui cronometru
extern sau cu un sistem telecomandat separat.
AVERTISMENT: Gătirea neasistată la plită folosind grăsimi
sau ulei poate fi periculoasă şi poate provoca un incendiu.
Nu încercaţi NICIODATĂ să stingeţi focul cu apă. Opriţi
aparatul şi acoperiţi flacăra cu un capac sau cu o pătură
anti-incendiu.
ATENŢIE: Procesul de gătire trebuie supravegheat. Un proces
de gătire pe termen scurt trebuie supravegheat permanent.
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitaţi nimic pe
suprafeţele de gătit.
Obiectele de metal, de ex. cuţitele, furculiţele, lingurile şi
capacele nu trebuie puse pe suprafaţa plitei, deoarece se
pot înfierbânta.
Nu folosiţi aparatul înainte de a-l instala în structura
încastrată.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa
aparatul.
După utilizare, stingeţi elementul plitei cu ajutorul butonului şi
nu lăsaţi această operaţiune în sarcina detectorului de vase.
Dacă suprafaţa ceramică / de sticlă este crăpată, opriţi
aparatul şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare. În cazul
ROMÂNA
•
•
27
în care aparatul este conectat direct la sursa de alimentare
folosind cutia de conexiuni, scoateţi siguranţa pentru a
deconecta aparatul de la sursa de curent. În ambele cazuri,
contactaţi Centrul de service autorizat.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie
înlocuit de producător, de Centrul de service autorizat al
acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se
evita orice pericol.
AVERTISMENT: Folosiţi doar opritoare realizate de
producătorul aparatului de gătit sau indicate de
producătorul aparatului în instrucţiunile de utilizare ca fiind
adecvate sau opritoarele incluse în aparat. Utilizarea unor
opritoare neadecvate poate produce accidente.
Instrucţiuni de siguranţă
Instalarea
AVERTISMENT! Aparatul trebuie
instalat de către un instalator
autorizat.
• Îndepărtaţi toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
• Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
• Respectaţi distanţele minime faţă de alte
aparate şi corpuri de mobilier.
• Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie
şi încălţăminte închisă.
• Închideţi etanş suprafeţele tăiate cu un
agent de etanşare pentru ca umezeala
să nu umfle materialul.
• Protejaţi partea de jos a aparatului de
abur şi umezeală.
• Nu aşezaţi aparatul lângă o uşă sau sub
o fereastră. Astfel, vasele fierbinţi de pe
aparat nu vor cădea atunci când uşa sau
fereastra va fi deschisă.
• Dacă aparatul este aşezat deasupra
unor sertare, verificaţi dacă spaţiul dintre
partea de jos a aparatului şi sertarul de
sus este suficient pentru a permite
circulaţia aerului.
• Baza aparatului poate deveni fierbinte.
Instalaţi sub aparat un panou de
separare ignifug pentru a preveni
accesarea bazei acestuia.
Consultaţi Instrucţiunile de montare.
• Verificaţi dacă spaţiul de ventilare de 2
mm, dintre blatul de lucru şi partea
frontală a unităţii inferioare, este liber.
Garanţia nu acoperă daunele cauzate
de lipsa spaţiului adecvat pentru
ventilare.
Conexiunea electrică
AVERTISMENT! Pericol de
incendiu şi electrocutare.
• Toate racordurile electrice trebuie
realizate de către un instalator autorizat.
• Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
28
ROMÂNA
• Înainte de a efectua orice tip de
operaţie, asiguraţi-vă că aţi deconectat
aparatul de la sursa de curent.
• Asiguraţi-vă că parametrii de pe plăcuţa
cu date tehnice sunt compatibili cu
valorile nominale ale sursei de
alimentare.
• Verificaţi dacă aparatul a fost instalat
corect. Cablurile de alimentare electrică
şi ştecherele (dacă există) slăbite sau
incorecte pot să provoace încălzirea
excesivă a terminalului.
• Folosiţi un cablu adecvat pentru
alimentarea electrică.
• Nu permiteţi încâlcirea cablurilor
electrice.
• Verificaţi dacă este instalată protecţia la
electrocutare.
• Folosiţi o clemă pentru reducerea
tensionării cablului.
• Nu lăsaţi cablul de alimentare sau
ştecherul (dacă există) să atingă
aparatul fierbinte sau vase fierbinţi
atunci când conectaţi aparatul la prizele
din vecinătate.
• Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora ştecherul (dacă există) sau
cablul de alimentare electrică. Contactaţi
Centrul nostru de service autorizat sau
un electrician pentru a schimba un cablu
de alimentare deteriorat.
• Protecţia la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune şi izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
scoaterea ei fără folosirea unor unelte.
• Introduceţi ştecherul în priză numai după
încheierea procedurii de instalare.
Asiguraţi accesul la priză după instalare.
• Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu
conectaţi ştecherul.
• Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
• Folosiţi doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru
protecţia liniei, siguranţe (siguranţe
înfiletabile scoase din suport), contactori
şi declanşatori la protecţia de
împământare.
• Instalaţia electrică trebuie să fie
prevăzută cu un dispozitiv de izolare,
care să vă permită să deconectaţi
aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin 3
mm.
Modul de utilizare
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare, arsuri şi electrocutare.
• Scoateţi toate ambalajele, etichetele şi
foliile de protecţie (dacă există) înainte
de prima utilizare.
• Acest aparat este destinat exclusiv
pentru uz casnic.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
• Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
• Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
• După fiecare utilizare, opriţi zona de
gătit.
• Nu vă bazaţi pe detectorul de vas.
• Nu puneţi tacâmuri sau capace de oale
pe zonele de gătit. Acestea pot deveni
fierbinţi.
• Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în contact
cu apa.
• Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de
lucru sau ca loc de depozitare.
• Dacă suprafaţa aparatului este crăpată,
deconectaţi imediat aparatul de la
reţeaua electrică. Procedaţi astfel pentru
a preveni electrocutarea.
• Utilizatorii cu stimulator cardiac trebui să
păstreze o distanta de minim 30 de cm
faţă de zonele de gătit prin inducţie
atunci când aparatul este în funcţiune.
• Când puneţi alimente în ulei fierbinte,
pot să sară stropi.
29
ROMÂNA
AVERTISMENT! Pericol de
incendiu şi explozie
• Grăsimile şi uleiul, atunci când sunt
încălzite, pot elibera vapori inflamabili.
Ţineţi flăcările sau obiectele încălzite
departe de grăsimi şi uleiuri atunci când
gătiţi.
• Vaporii pe care îi eliberează uleiul
foarte fierbinte pot să se aprindă
spontan.
• Uleiul folosit, care conţine resturi de
mâncare, poate lua foc la temperaturi
mai mici decât uleiul care este utilizat
pentru prima dată.
• Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
AVERTISMENT! Pericol de
deteriorare a aparatului.
• Nu ţineţi vase pe panoul de comandă.
• Nu puneţi un capac fierbinte pe
suprafaţa de sticlă a plitei.
• Aveţi grijă să nu se evaporeze tot lichidul
din vase.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu lăsa
obiecte sau vase să cadă pe aparat.
Suprafaţa poate fi deteriorată.
• Nu activaţi zonele de gătit dacă pe
acestea nu se află vase sau vasele sunt
goale.
• Nu puneţi folie din aluminiu pe aparat.
• Vasele realizate din fontă, aluminiu sau
cu bazele deteriorate pot zgâria
suprafaţa din sticlă / vitroceramică.
Ridicaţi întotdeauna aceste obiecte
atunci când trebuie să le mutaţi pe plita
de gătit.
• Acest aparat poate fi utilizat numai
pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte
scopuri, de exemplu pentru încălzirea
camerei.
Îngrijirea şi curăţarea
• Curăţaţi regulat aparatul pentru a
preveni deteriorarea materialului de la
suprafaţă.
• Înainte de curăţare, opriţi cuptorul şi
lăsaţi-l să se răcească.
• Scoateţi aparatul din priză înainte de a
efectua operaţiile de întreţinere.
• Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru
curăţarea aparatului.
• Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi neutri.
Nu folosiţi niciun produs abraziv, burete
abraziv, solvent sau obiect metalic.
Service
• Pentru a repara aparatul contactaţi
Centrul de service autorizat.
• Utilizaţi numai piese de schimb originale.
Gestionarea deşeurilor după încheierea
ciclului de viaţă al aparatului
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare sau sufocare.
• Contactaţi autoritatea locală pentru
informaţii privind aruncarea adecvată a
acestui aparat.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
• Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
ROMÂNA
30
Instalarea
Informaţii cu caracter general
Procesul de instalare trebuie să
respecte legile, ordonanţele,
directivele şi standardele în
vigoare (reglementările privind
siguranţa, reciclarea corectă în
conformitate cu reglementările
etc.) în ţara de utilizare!
min. 500 mm
290 mm
520 mm
490±1 270±1
mm
mm
min. 100 mm
55 mm
max.
R 5 mm
min.
38 mm
min.2 mm
2 mm
min.
38 mm
Important!
• Pentru mai multe informaţii privind
instalarea, consultaţi Instrucţiunile pentru
montare.
• Dacă nu există un cuptor sub plită,
introduceţi un panou separator la o
distanţă minimă de 20 mm de partea de
jos a plitei.
• Suprafeţele decupate ale blatului de
lucru trebuie să fie protejate împotriva
Conexiunea electrică
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
umezelii folosindu-se un agent de
etanşare adecvat furnizat în punga cu
fitinguri a produsului. Agentul de
etanşare etanşează complet aparatul de
suprafaţa de lucru, fără a lăsa niciun
spaţiu liber.
• Nu folosiţi silicon ca agent de etanşare
între aparat şi suprafaţa de lucru.
ROMÂNA
31
Înlocuirea cablului de conectare
AVERTISMENT! Toate
racordurile electrice trebuie
realizate de către un instalator
autorizat.
Conexiunea electrică
• Înainte de conectare, verificaţi dacă
tensiunea nominală a aparatului
specificată pe plăcuţa cu datele tehnice
coincide cu tensiunea de alimentare a
reţelei electrice disponibile. De
asemenea, verificaţi puterea nominală a
aparatului şi asiguraţi-vă că reţeaua
este calibrată adecvat pentru puterea
nominală a aparatului (consultaţi
capitolul „Informaţii tehnice”). Plăcuţa cu
datele tehnice se află pe bordura
inferioară a plitei.
• Aparatul este furnizat cu un cablu de
conexiune. Acesta trebuie să fie dotat cu
un ştecher adecvat, care să poată
suporta tensiunea indicată pe plăcuţa cu
datele tehnice. Pentru a conecta
ştecherul la cablu, urmaţi indicaţiile din
următoarea figură.
1
2
• Pentru înlocuirea cablului de conexiune
este nevoie de echipamentul specializat
al unui tehnician. Se va utiliza doar un
cablu original, oferit de serviciul de piese
de schimb. Ştecherul trebuie introdus
într-o priză corespunzătoare. În cazul în
care racordaţi aparatul direct la sistemul
electric, este necesar să montaţi un
întrerupător bipolar între aparat şi sursa
de electricitate, având o distanţă minimă
între contacte de 3 mm, de tipul adecvat
pentru sarcina necesară, în conformitate
cu reglementările în vigoare.
• Cablul de racordare trebuie amplasat
astfel încât, pe orice porţiune, să nu
poată atinge o temperatură cu 70 °C
mai mare decât temperatura camerei.
Cablul maro (sau negru) pentru fază
(montat în contactul marcat cu "L" din
blocul de conexiuni) trebuie să fie
conectat întotdeauna la faza reţelei.
AVERTISMENT! După
conectarea la sursa de
alimentare, verificaţi dacă toate
zonele de gătit sunt pregătite de
utilizare prin setarea scurtă a
fiecăreia la puterea maximă.
ROMÂNA
32
Descrierea produsului
Configuraţia plitei de gătit
1 Zonă de gătit simplă (180 mm) 1800 W,
cu funcţie Booster 2500 W
2 Zonă de gătit simplă (180 mm) 1800 W,
cu funcţie Booster 2500 W
3 Panou de comandă
1
2
3
Configuraţia panoului de comandă
1
2 3
9
1
Pentru pornirea sau oprirea plitei.
2
Pentru activarea şi dezactivarea
funcţiei Blocare sau a Dispozitivului de
siguranţă pentru copii.
3
Pentru a activa funcţia Booster
(Afişajul indică un ).
4 Un afişaj pentru nivelul de căldură: ,
- .
5 Indicatoarele cronometrelor zonelor de
gătit.
4
8
5
6
7
6 Afişajul Cronometrului: 00 - 99 minute.
7
/
Pentru a creşte sau micşora
Cronometrul.
8
/
Pentru a mări sau reduce nivelul
de căldură.
9
Pentru a activa funcţia STOP+GO.
ROMÂNA
33
Afişajele nivelului de putere
Afişaj
Afişaj
Descriere
Zona de gătit este
dezactivată.
+ cifră
Funcţia STOP+GO
este în desfăşurare.
Zona de gătit funcţionează.
Există o defecţiune.
Consultaţi capitolul
„Depanarea”.
O zonă de gătit este încă fierbinte
(căldură reziduală).
Funcţia Blocare /
Dispozitiv de siguranţă pentru copii
este activă.
Descriere
Funcţia Oprire automată este activă.
Indicator de căldură reziduală
AVERTISMENT! Pericol de arsuri
datorită căldurii reziduale! După
dezactivarea aparatului, zonele
de gătit au nevoie de timp
pentru a se răci. Uitaţi-vă la
indicatorul de căldură reziduală
.
Utilizaţi căldura reziduală pentru topirea şi
menţinerea la cald a mâncărurilor.
Pe zona de gătit se
află un vas incorect,
prea mic sau niciun
vas.
Utilizarea zilnică
Activarea şi dezactivarea
Atingeţi
timp de 1 secundă pentru a
activa sau dezactiva aparatul.
Reglarea nivelului de putere
Măriţi nivelul de putere cu ajutorul
.
Atingeţi simultan
şi
de la o zonă de
gătit pentru a dezactiva zona de gătit
respectivă. Setările vor reveni la
Reduceţi nivelul de putere cu ajutorul
.
.
34
ROMÂNA
Utilizarea Cronometrului
Atingeţi
în mod repetat până când
clipeşte indicatorul zonei de gătit dorite. De
exemplu,
faţă.
pentru zona din dreapta
Utilizarea funcţiei Booster
Funcţia Booster oferă putere suplimentară
zonelor de gătit prin inducţie. Atingeţi
pentru a o activa, un
se aprinde pe
afişaj. După maxim 10 minute, zonele de
gătit prin inducţie revin automat la nivelul
de gătit
.
Funcţia de comutare a puterii
Funcţia de comutare a puterii împarte
puterea maximă disponibilă între două
zone de gătit, generând o pereche (vezi
imaginea). Funcţia Booster poate cauza
depăşirea puterii maxime disponibile
pentru o pereche. După aceea, cea de-a
doua zonă de gătit va fi automat redusă la
un nivel de putere inferior. Afişajul pentru
zona redusă alternează între valoarea
selectată şi cea maxim disponibilă.
Atingeţi butonul
sau
al Cronometrului
pentru a seta timpul între 00 şi 99 de
minute. Când indicatorul zonei de gătit
clipeşte mai încet, timpul este numărat
descrescător. Setaţi nivelul de putere.
Dacă nivelul de putere este setat şi timpul
setat a expirat, este emis un semnal sonor,
00 clipeşte, şi zona de gătit se
dezactivează. Dacă zona de gătit nu este
utilizată şi timpul setat a expirat, este emis
un semnal sonor şi 00 clipeşte.
pentru a dezactiva funcţia
Atingeţi
pentru zona de gătit selectată şi indicatorul
pentru această zonă de gătit va clipi mai
rapid. Atingeţi
şi timpul rămas este
numărat descrescător la 00. Indicatorul
zonei de gătit se stinge.
STOP+GO
Funcţia setează toate zonele de gătit care
funcţionează la nivelul minim de putere .
Când funcţia este activă, nu puteţi modifica
nivelul de putere. Funcţia nu opreşte
cronometrul.
• Pentru a activa această funcţie atingeţi
. Simbolul
se aprinde.
• Pentru a dezactiva această funcţie
atingeţi . Nivelul de putere setat
anterior se aprinde.
ROMÂNA
35
Blocarea
Atunci când zonele de gătit funcţionează,
puteţi bloca panoul de comandă, dar nu
puteţi dezactiva aparatul. Previne
modificarea accidentală a nivelului de
putere.
• Atingeţi
timp de 4 secunde. Setaţi
nivelul de putere în 10 secunde. Puteţi
utiliza aparatul.
• Atunci când dezactivaţi aparatul cu ,
Dispozitivul de siguranţă pentru copii
funcţionează din nou.
Mai întâi setaţi nivelul de putere.
Oprire automată
Pentru a porni această funcţie atingeţi
.
Simbolul
se aprinde pentru 4 secunde.
Cronometrul rămâne pornit.
Pentru a opri această funcţie atingeţi .
Nivelul de putere setat anterior se aprinde.
Atunci când opriţi aparatul, opriţi şi această
funcţie.
Dispozitiv de siguranţă pentru copii
Această funcţie împiedică utilizarea
accidentală a aparatului.
Pentru a activa Dispozitivul de siguranţă
pentru copii
Funcţia dezactivează automat plita dacă:
• toate zonele de gătit sunt dezactivate.
• nu setaţi nivelul de putere după
activarea plitei.
• acoperiţi cu obiecte orice simbol (tigaie,
lavetă, etc.) pentru mai mult de
aproximativ 10 secunde.
• nu dezactivaţi o zonă de gătit după un
anumit timp, sau nu modificaţi nivelul de
putere sau în caz de supraîncălzire (de
exemplu când se evaporă toată apa
dintr-un vas în urma fierberii). Simbolul
se aprinde. Înainte de următoarea
utilizare, trebuie să setaţi zona de gătit
la .
• Activaţi aparatul cu . Nu setaţi
nivelurile de putere.
• Atingeţi
timp de 4 secunde. Simbolul
se aprinde.
• Dezactivaţi aparatul cu .
Pentru a dezactiva dispozitivul de
siguranţă pentru copii
Nivel de putere
• Activaţi aparatul cu . Nu setaţi
timp de
nivelurile de putere. Atingeţi
se aprinde.
4 secunde. Simbolul
• Dezactivaţi aparatul cu .
Pentru a trece peste Dispozitivul de
siguranţă pentru copii doar pentru o
singură dată
-
• Activaţi aparatul cu
aprinde.
. Simbolul
se
,
-
Oprire automată
după
6 ore
5 ore
4 ore
1,5 ore
Dacă se utilizează vase
necorespunzătoare, pe afişaj se
aprinde
şi, după 2 minute,
indicatorul pentru zona de gătit
se dezactivează.
ROMÂNA
OffSound Control (Dezactivarea şi
activarea semnalelor sonore)
Iniţial, semnalele sonore ale aparatului sunt
activate.
Activarea şi dezactivarea semnalelor
sonore:
1. Dezactivaţi aparatul.
2. Atingeţi
timp de 3 secunde. Afişajul
se aprinde şi se stinge.
3. Atingeţi
timp de 3 secunde. Se
sau .
afişează
4. Atingeţi
de la Cronometru pentru a
alege una dintre următoarele opţiuni:
•
- sunetul este dezactivat.
- sunetul este activat.
•
Pentru a confirma selecţia, aşteptaţi până
când aparatul se dezactivează automat.
36
Atunci când această funcţie este setată la
puteţi auzi semnalele sonore doar atunci
când:
• atingeţi ,
• Cronometrul ajunge la final,
• puneţi ceva pe panoul de comandă.
Dacă există o problemă la sursa
de alimentare electrică şi
aparatul se dezactivează, acesta
nu păstrează setările anterioare.
Dacă apăsaţi accidental ,
apare o listă de coduri. Aceasta
este relevantă doar pentru
service. Pentru a ieşi din acest
meniu, atingeţi
în mod repetat
sau aşteptaţi până când plita se
dezactivează automat.
Informaţii şi sfaturi
Zgomote pe durata funcţionării
Atunci când o zonă de gătit este
activă, poate scoate un bâzâit
scurt. Aceasta este o
caracteristică a tuturor zonelor
de gătit din vitroceramică şi nu
afectează nici funcţionarea, nici
durata de viaţă a aparatului.
Vase adecvate pentru zonele de gătit prin
inducţie
Folosiţi zonele de gătit prin
inducţie cu vase adecvate.
Materialul vaselor de gătit
• adecvat: fontă, oţel, oţel emailat, oţel
inox, bază cu mai multe straturi (marcate
ca fiind adecvate de către producător).
• neadecvat: aluminiu, aramă, alamă,
sticlă, ceramică, porţelan.
Vasele sunt adecvate pentru o plită cu
inducţie dacă...
ROMÂNA
• ... o cantitatea redusă de apă fierbe
foarte repede pe o zonă setată la nivelul
de putere maxim...
• ... un magnet este atras de baza vasului.
Baza vasului trebuie să fie cât
mai groasă şi cât mai plată.
37
toate acestea, trebuie să aibă un diametru
minim, în funcţie de mărimea zonei de gătit.
Zonă de gătit
Diametrul minim al
bazei vasului [mm]
Zona de gătit din
mijloc spate
145
Mărimea vaselor
Zonele de gătit prin inducţie se adaptează
automat la dimensiunea bazei vasului. Cu
Zona de gătit din
mijloc faţă
145
Îngrijirea şi curăţarea
Informaţii cu caracter general
AVERTISMENT! Înainte de
curăţare, opriţi cuptorul şi lăsaţi-l
să se răcească.
AVERTISMENT! Din motive de
siguranţă, nu curăţaţi cuptorul cu
un aparat de curăţat cu jet de
abur sau cu presiune mare.
AVERTISMENT! Obiectele
ascuţite şi agenţii de curăţare
abrazivi deteriorează aparatul.
Curăţaţi aparatul şi îndepărtaţi
reziduurile cu apă şi detergent
lichid după fiecare utilizare. De
asemenea, îndepărtaţi resturile
de agent de curăţare!
Zgârieturile sau porţiunile
întunecate de pe sticla ceramică
care nu pot fi îndepărtate nu
influenţează funcţionarea
aparatului.
Depanare
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Îndepărtarea resturilor, inclusiv a celor
rezistente
1. Alimentele care conţin zahăr, material
plastic, resturi de folie de aluminiu
trebuie îndepărtate imediat, cel mai bun
instrument pentru curăţarea unei
suprafeţe de sticlă este o racletă (nu
este furnizată cu aparatul). Deplasaţi
oblic o racletă pe suprafaţa
vitroceramică şi îndepărtaţi resturile.
Ştergeţi aparatul cu o lavetă umedă şi
cu puţin detergent lichid. În final, uscaţi
aparatul ştergându-l cu o lavetă curată.
2. Inelele de tartru, petele de apă, stropii
de grăsime şi petele metalice
strălucitoare trebuie îndepărtate după
răcirea aparatului, folosind un
detergent pentru sticlă vitroceramică
sau pentru oţel inoxidabil.
ROMÂNA
38
Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Aparatul nu poate fi activat
sau nu funcţionează.
Aparatul nu este conectat la
o sursă de alimentare electrică sau este conectat incorect.
Verificaţi dacă aparatul este
conectat corect la reţeaua
electrică. Asiguraţi-vă că instalarea este realizată corect prin apelarea la un instalator autorizat.
De la activarea aparatului
au trecut mai mult de 10 secunde.
Activaţi din nou aparatul.
Dispozitivul de siguranţă
Dezactivaţi Dispozitivul de
pentru copii sau Blocare este siguranţă pentru copii (Consultaţi secţiunea „Dispozitivul
în funcţiune .
de siguranţă pentru copii”
sau „Blocare”).
Mai multe simboluri au fost
atinse în acelaşi timp.
Atingeţi doar un singur simbol.
Se aude semnalul acustic, iar Unul sau mai multe simboluri Lăsaţi simbolurile neacopeaparatul se dezactivează.
au fost acoperite mai mult
rite.
de 10 secunde.
Afişajul comută între două
niveluri de putere.
Sistemul de comutare a puterii reduce puterea pentru
această zonă de gătit.
Indicatorul de căldură reziduală nu afişează nimic.
Zona de gătit a fost în func- Dacă zona de gătit ar trebui
ţiune numai pentru scurt timp să fie fierbinte, contactaţi
şi din acest motiv nu este
Centrul de service.
fierbinte.
Nu există semnal atunci
Semnalele sunt dezactivate.
când atingeţi simbolurile panoului.
Consultaţi secţiunea „Sistemul de comutare a puterii”.
Activaţi semnalele. Consultaţi OffSound Control.
ROMÂNA
Problemă
se aprinde pe afişajul nivelului de putere.
39
Cauză posibilă
Soluţie
Vase de gătit necorespunzătoare.
Utilizaţi vase adecvate.
Pe zona de gătit nu se
găseşte niciun vas.
Puneţi vasul pe zona de
gătit.
Diametrul bazei vasului este
prea mic pentru zona de
gătit.
Mutaţi pe o zonă de gătit
mai mică.
Eroare la componenta elecSimbolul
şi un număr
apar pe afişajul cronometru- tronică.
lui.
Deconectaţi aparatul de la
sursa de alimentare electrică
pentru câteva minute. Scoateţi siguranţa, aşteptaţi un
minut şi introduceţi din nou
siguranţa. Dacă problema
continuă, asiguraţi-vă că instalarea este realizată corect prin apelarea la un instalator autorizat.
se aprinde pe afişajul
cronometrului, după activarea aparatului.
Conexiunea electrică este
necorespunzătoare.
Verificaţi dacă aparatul este
conectat corect la reţeaua
electrică. Asiguraţi-vă că instalarea este realizată corect prin apelarea la un instalator autorizat.
se aprinde pe afişajul
cronometrului.
Protecţia la supraîncălzire a
zonei de gătit este activată.
Dezactivaţi aparatul. Înlăturaţi vasul fierbinte. După
aproximativ 30 de secunde
activaţi din nou zona de
gătit.
ar trebui să se
stingă, indicatorul de
căldură reziduală poate să
rămână aprins. Răciţi vasul
şi verificaţi-l conform secţiunii „Vase pentru zonele de
gătit prin inducţie”.
ROMÂNA
40
Problemă
se aprinde pe afişajul
cronometrului.
Auziţi un bip constant.
Cauză posibilă
Soluţie
Conexiunea electrică este
necorespunzătoare. Plita este conectată doar la o singură fază.
Verificaţi dacă aparatul este
conectat corect la reţeaua
electrică. Asiguraţi-vă că instalarea este realizată corect prin apelarea la un instalator autorizat.
Componentele electronice
pot fi deteriorate.
Contactaţi centrul de contact
telefonic al magazinului
IKEA.
Conexiunea electrică este
necorespunzătoare.
Deconectaţi plita de la reţeaua electrică. Asiguraţi-vă
că instalarea este realizată
corect prin apelarea la un
instalator autorizat.
Dacă apare o eroare, încercaţi mai întâi să
găsiţi chiar dvs. o soluţie. Dacă nu puteţi
găsi singur o soluţie la problemă, contactaţi
centrul de contact telefonic al magazinului
IKEA. Găsiţi o listă completă de puncte de
contact IKEA la finalul acestui manual.
Dacă aţi utilizat greşit aparatul
sau dacă instalarea acestuia nu
a fost făcută de un tehnician
autorizat, este posibil ca vizita
tehnicianului de service sau a
reprezentantului să nu fie
gratuită, chiar şi în perioada de
garanţie.
Date tehnice
Plăcuţă cu date tehnice
Made In Italy
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
ZO
0476
MOD:
PQM
000.000.00
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
TYPE H0000-0/0
PNC. 000000000 00
Max Power = 6W
S.N.: 00000000
G2X XX mbar = XXkW
G3X XX mbar = XXXg/h
220-240 V
Graficul de mai jos reprezintă plăcuţa cu
datele tehnice ale aparatului (fără numărul
de serie care este specific pentru fiecare
produs), care se află pe partea interioară a
carcasei.
~ 50-60 Hz
0000000000000000000000
Dragi clienţi, păstraţi plăcuţa suplimentară
cu datele tehnice împreună cu manualul
utilizatorului. Acest lucru vă va fi de ajutor
la identificarea precisă a modelului plitei, în
cazul în care veţi avea nevoie de asistenţă.
Vă mulţumim pentru ajutor!
ROMÂNA
41
Eficienţă energetică
Informaţii despre produs în conformitate cu EU 66/2014 valabil exclusiv pentru piaţa
UE
Identificarea modelului
MÖJLIG
302-371-38
Tipul plitei
Plită încorporată
Numărul de zone de gătit
2
Tehnologia de încălzire
Inducţie
Diametrul zonelor de gătit
circulare (Ø)
Mijloc faţă
Mijloc spate
18,0 cm
18,0 cm
Consumul de energie per
zonă de gătit (EC electric
cooking)
Mijloc faţă
Mijloc spate
184,4 Wh / kg
180,5 Wh / kg
Consumul de energie al
plitei (EC electric hob)
EN 60350-2 - Aparate de gătit
electrocasnice - Partea 2: Plite - Metode
pentru măsurarea performanţei
Economisirea energiei
Puteţi economisi energia în timpul gătitului
zilnic dacă respectaţi recomandările de mai
jos.
182,5 Wh / kg
• Dacă este posibil, puneţi întotdeauna
capace pe vase.
• Înainte de a activa zona de gătit, puneţi
un vas pe aceasta.
• Puneţi vase mici pe zone de gătit mici.
• Puneţi vasul direct pe centrul zonei de
gătit.
• Pentru a păstra alimentele calde sau a le
topi folosiţi căldura reziduală.
• Atunci când încălziţi apă, folosiţi doar
cantitatea necesară.
Informaţii privind mediul
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele electrice
marcate cu acest simbol împreună cu
deşeurile menajere. Returnaţi produsul la
centrul local de reciclare sau contactaţi
administraţia oraşului dvs.
42
ROMÂNA
GARANŢIA IKEA
Cât timp este valabilă garanţia IKEA?
Această garanţie este valabilă timp de 5
ani de la data cumpărării iniţiale a
aparatului dv. de la IKEA. Este necesar
bonul fiscal iniţial pentru dovedirea
achiziţiei. Dacă se efectuează lucrări de
service în baza garanţiei, acest lucru nu va
extinde perioada de garanţie pentru
aparat.
Cine va executa reparaţiile?
Furnizorul de asistenţă IKEA va furniza
asistenţă prin centrele sale de asistenţă sau
prin reţeaua de parteneri autorizaţi pentru
asistenţă.
Ce anume acoperă această garanţie?
Această garanţie acoperă defecţiunile
aparatului, care au fost cauzate de defecte
din fabricaţie sau de defecţiuni ale
materialului, apărute de la data cumpărării
de la IKEA. Această garanţie se aplică
numai pentru uzul casnic. Excepţiile sunt
specificate sub titlul “Ce anume nu este
acoperit de această garanţie?” În timpul
perioadei de garanţie, costurile pentru
remedierea defecţiunilor, de ex. reparaţii,
piese, manoperă şi deplasare, vor fi
acoperite, cu condiţia ca aparatul să fie
accesibil pentru reparaţii fără cheltuieli
speciale, iar defecţiunea să fie cauzată de
un defect din construcţie sau de un defect al
materialelor, acoperit de garanţie. În aceste
condiţii sunt aplicabile liniile directoare EU
(Nr. 99/44/EG) şi reglementările locale
respective. Piesele înlocuite devin
proprietatea firmei IKEA.
Ce va face IKEA pentru a corecta
problema?
Furnizorul de asistenţă desemnat de IKEA
va examina produsul şi va hotărî, la
discreţia sa, dacă este acoperit de această
garanţie. Dacă se consideră că produsul
este acoperit, furnizorul de asistenţă IKEA
sau partenerii autorizaţi pentru asistenţă,
prin centrele lor de asistenţă, la discreţia
lor, fie vor repara produsul defect, fie îl vor
înlocui cu acelaşi produs sau cu altul
comparabil.
Ce anume nu este acoperit de această
garanţie?
• Uzura normală.
• Deteriorările deliberate sau din
neglijenţă, deteriorările cauzate de
nerespectarea instrucţiunilor de
funcţionare, instalarea incorectă sau
conectarea la o tensiune greşită,
deteriorările cauzate de reacţii chimice
sau electro-chimice, deteriorările
provocate de rugină, coroziune sau apă,
inclusiv, dar nu limitat la acestea,
deteriorările cauzate de conţinutul
excesiv de calcar din apa de alimentare,
deteriorările cauzate de condiţiile de
mediu anormale.
• Piesele consumabile, inclusiv bateriile şi
becurile.
• Piesele nefuncţionale şi decorative, care
nu afectează utilizarea normală a
aparatului, inclusiv zgârieturile şi
posibilele diferenţe de culoare.
• Deteriorările accidentale cauzate de
obiecte sau substanţe străine şi
curăţarea sau deblocarea filtrelor, a
sistemelor de evacuare sau a sertarelor
pentru detergent.
• Deteriorarea următoarelor piese:
vitroceramică, accesorii, coşurile de vase
şi de tacâmuri, ţevile de alimentare şi de
evacuare, garnituri de etanşare, becuri şi
capace de becuri, ecrane, butoane,
carcase şi piese ale carcaselor. Cu
excepţia cazurilor în care se
demonstrează că aceste deteriorări au
fost cauzate de defecte din fabricaţie.
ROMÂNA
• Cazurile în care nu s-a găsit nicio
defecţiune în timpul vizitei tehnicianului.
• Reparaţiile care nu au fost executate de
furnizorii de asistenţă desemnaţi de noi
şi/sau de un partener contractual
autorizat pentru asistenţă, sau pentru
care s-au folosit piese de schimb
neoriginale.
• Reparaţiile cauzate de o instalare
defectuoasă sau care nu este conformă
cu specificaţiile.
• Utilizarea aparatului în mediu noncasnic, de ex. utilizarea profesională.
• Deteriorările din cauza transportului.
Dacă un client transportă produsul la
domiciliul propriu sau la o altă adresă,
IKEA nu răspunde pentru nici un fel de
deteriorare care poate apărea pe
durata transportului. Totuşi, dacă IKEA
livrează produsul la adresa clientului,
atunci deteriorarea produsului care
apare pe durata acestei livrări va fi
acoperită de această garanţie.
• Costul pentru efectuarea instalării iniţiale
a aparatului IKEA. Pe de altă parte,
dacă un furnizor de servicii IKEA sau
partenerul său autorizat de service
repară sau înlocuieşte aparatul în
conformitate cu termenii acestei garanţii,
furnizorul de servicii sau partenerul său
autorizat de service va reinstala
aparatul reparat sau va instala piesa de
schimb, dacă este necesar.
Această restricţie nu se aplică operaţiunilor
corecte efectuate de un specialist calificat,
care a folosit piesele noastre originale,
pentru a adapta aparatul la specificaţiile
de siguranţă tehnică din altă ţară a UE.
Cum se aplică legea din ţara de utilizare
Garanţia IKEA vă acordă drepturi legale
specifice, care acoperă sau depăşesc
cerinţele legilor locale, care pot varia de la
o ţară la alta.
Zona de validitate
43
Pentru aparatele care sunt cumpărate într-o
ţară a UE şi sunt duse în altă ţară a UE,
asistenţa va fi furnizată în cadrul condiţiilor
de garanţie normale în noua ţară.
Obligaţia de a asigura asistenţă în cadrul
garanţiei există doar dacă:
• aparatul respectă şi este instalat în
conformitate cu specificaţiile tehnice din
ţara în care se solicită cererea de
garanţie;
• aparatul respectă şi este instalat în
conformitate cu Instrucţiunile de
Asamblare şi Informaţiile privind
siguranţa din Manualul Utilizatorului;
Centrul de service autorizat pentru
aparatele IKEA:
Vă rugăm nu ezitaţi să contactaţi centrul de
service autorizat IKEA pentru:
1. a face o solicitare în condiţiile acestei
garanţii;
2. a cere lămuriri despre instalarea
aparatului IKEA în mobila de bucătărie
specială IKEA. Asistenţa nu furnizează
lămuriri legate de:
• instalarea generală a bucătăriei
IKEA;
• racordările la electricitate (dacă
maşina este livrată fără ştecher şi
cablu), la apă şi la gaz, deoarece
acestea trebuie efectuate de un
tehnician specializat de la serviciul
de asistenţă.
3. a cere lămuriri despre conţinutul
manualului utilizatorului şi despre
specificaţiile aparatului IKEA.
Pentru a vă putea asigura cea mai bună
asistenţă, vă rugăm să citiţi cu atenţie
Instrucţiunile de Asamblare şi/sau secţiunea
din Manualul Utilizatorului din această
broşură, înainte de a ne contacta.
Cum ne puteţi contacta dacă aveţi nevoie
de asistenţa noastră
ROMÂNA
Vă rugăm consultaţi ultima pagină a acestui
manual pentru lista completă de contact
IKEA şi numerele de telefon naţionale
corespunzătoare.
Entru a vă putea oferi un serviciu
mai rapid, vă recomandăm să
utilizaţi numerele de telefon
speciale, din lista de la sfârşitul
acestui manual. Consultaţi
întotdeauna numerele indicate în
broşura aparatului specific
pentru care aveţi nevoie de
asistenţă. Înainte de a ne apela
trebuie să aveţi la îndemână
numărul articolului IKEA (codul
din 8 cifre) şi numărul de serie
(codul din 8 cifre care se găseşte
pe plăcuţa cu caracteristicile
tehnice) aferent aparatului
pentru care solicitaţi asistenţă.
PĂSTRAŢI BONUL DE
CUMPĂRARE!
Este dovada dv. de cumpărare şi
este necesar pentru aplicarea
garanţiei. Atenţie, pe chitanţă se
găseşte atât numele articolului
IKEA, cât şi numărul (un cod de 8
cifre) pentru fiecare dintre
aparatele cumpărate.
Mai aveţi nevoie de ajutor?
Pentru orice întrebare care nu are legătură
cu service-ul aparatelor dvs., vă rugăm
contactaţi call center-ul celui mai apropiat
magazin IKEA. Vă recomandăm să citiţi cu
atenţie documentaţia aparatului înainte de
a ne contacta.
44
45
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
46
47
867357417-A-312019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-1180040-6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising