Zanussi | ZGM62444XA | User manual | ZANUSSI ZGM62444XA Manuali i perdoruesit

ZANUSSI ZGM62444XA Manuali i perdoruesit
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZGM62444XA
SQ Udhëzimet për përdorim
Vatër gatimi
MK Упатство за ракување
Плоча за готвење
AL
MK
2
18
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me kujdes
udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës për
lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit apo përdorimit të
papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të
sigurt dhe ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të
ardhmen.
SIGURIA E FËMIJËVE DHE PERSONAVE ME
PROBLEME
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e
sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose
mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse
këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin
e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe hidheni atë
siç kërkohet.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes, gjatë
kohës që ajo punon ose kur ftohet. Pjesët e arritshme janë të
nxehta.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e fëmijëve, ky
duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e
pajisjes pa mbikëqyrje.
Fëmijët e moshës 3 vjeç e poshtë duhet të mbahen
gjithmonë larg nga kjo pajisje kur ajo është në punë.
SIGURIA E PËRGJITHSHME
•
•
2
PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme
nxehen gjatë përdorimit. Duhet të keni kujdes që të
shmangni prekjen e elementeve ngrohëse. Fëmijët nën 8
vjeç duhet të mbahen larg, nëse nuk mbikëqyren
vazhdimisht.
Mos e përdorni pajisjen nëpërmjet një kohëmatësi të jashtëm
ose një sistemi komandimi të veçuar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PARALAJMËRIM: Gatimi i pambikëqyrur me yndyrë ose vaj
mbi pianurë mund të jetë i rrezikshëm dhe mund të shkaktojë
zjarr.
Mos provoni ASNJËHERË ta fikni zjarrin me ujë, por fikni
pajisjen dhe pastaj mbuloni flakën, p.sh. me një kapak ose
me batanije kundër zjarrit.
KUJDES: Procesi i gatimit duhet të mbikëqyret. Proceset e
shkurtra të gatimit duhet të mbikëqyren vazhdimisht.
PARALAJMËRIM: Rrezik zjarri: Mos ruani artikuj mbi
sipërfaqet e gatimit.
Objektet metalike si thikat, pirunët, lugët dhe kapakët nuk
duhet të vendosen mbi sipërfaqen e pianurës, sepse mund
të nxehen.
Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar pajisjen.
Nëse kablloja ushqyese është e dëmtuar, ajo duhet
zëvendësuar nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose persona
të kualifikuar për të shmangur rreziqet.
Aty ku pajisja lidhet drejtpërdrejt me korrentin, nevojitet një
çelës izolues për të gjitha polet me një hapësirë kontakti.
Duhet të garantohet shkëputja e plotë në përputhje me
kushtet e specifikuara në kategorinë III të tensionit të tepërt.
Kablloja e tokëzimit përjashtohet nga kjo.
Kur të drejtoni kabllon e rrymës, sigurohuni që kablloja të
mos ketë kontakt të drejtpërdrejtë (për shembull nëpërmjet
veshjeve izoluese) me pjesët që mund të arrijnë temperatura
prej 50°C mbi temperaturën e dhomës.
PARALAJMËRIM: Përdorni vetëm mbrojtëset e pianurës të
përcaktuara nga prodhuesi i pajisjes së gatimit ose të
cilësuara si të përshtatshme nga ky i fundit në udhëzimet e
përdorimit, ose mbrojtëset e pianurës të integruara në
pajisje. Përdorimi i mbrojtëseve të papërshtatshme mund të
shkaktojë aksidente.
UDHËZIMET PËR SIGURINË
Kjo pajisje është e përshtatshme për tregjet e
mëposhtme : AL MK
3
INSTALIMI
PARALAJMËRIM! Vetëm një person
i kualifikuar duhet ta instalojë këtë
pajisje.
PARALAJMËRIM! Rrezik lëndimi
ose dëmtim i pajisjes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një pajisje të
dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna me
pajisjen.
Ruani largësitë minimale nga pajisjet dhe
njësitë e tjera.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni pajisjen
sepse është e rëndë. Përdorni gjithnjë doreza
sigurie dhe kepuce te mbyllura.
Mbyllini sipërfaqet e prera me një izolues për
të mos lejuar që lagështira të shkaktojë fryrje.
Mbroni pjesën e poshtme të pajisjes nga avulli
dhe lagështira.
Mos e instaloni pajisjen pranë dyerve ose nën
dritare. Duke vepruar kështu do të
parandaloni rënien e enëve të nxehta të
gatimit nga pajisja kur hapet dera ose dritarja.
Nëse pajisja instalohet mbi sirtarë sigurohuni
që hapësira mes pjesës së poshtme të
pajisjes dhe sirtarit të sipërm, të jetë e
mjaftueshme për qarkullimin e ajrit.
Pjesa e poshtme e pajisjes mund të nxehet.
Sigurohuni që të instalohet një panel ndarës
me material që nuk digjet poshtë pajisjes për
të parandaluar arritjen e pjesës së poshtme.
LIDHJA ELEKTRIKE
PARALAJMËRIM! Rrezik zjarri dhe
goditje elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
4
Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer nga një
elektricist i kualifikuar.
Pajisja duhet tokëzuar.
Përpara se të kryeni ndonjë veprim,
sigurohuni që pajisja të jetë shkëputur nga
rryma.
Sigurohuni që të dhënat elektrike në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me karakteristikat e
rrjetit elektrik. Nëse nuk përkojnë, kontaktoni
me një elektricist.
Sigurohuni që pajisja të instalohet saktë.
Kablloja ose spina e lirë ose e
papërshtatshme elektrike (nëse ka) mund ta
nxehë shumë terminalin.
Përdorni kabllo elektrike të përshtatshme.
Mos i lini kabllot elektrike të përdridhen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sigurohuni që të jetë instaluar mbrojtja ndaj
goditjeve elektrike.
Përdorni mbërthyesen e lirimit të tensionit të
kabllos.
Sigurohuni që kablloja ose spina elektrike
(nëse ka) të mos prekë pajisjen e nxehtë ose
enët e nxehta të gatimit, kur e lidhni pajisjen
me prizat që gjenden pranë
Mos përdorni përshtatës me shumë spina dhe
kabllo zgjatues.
Sigurohuni që të mos dëmtoni spinën elektrike
(nëse ka) ose kabllon elektrike. Kontaktoni me
qendrën e autorizuar të shërbimit ose me një
elektriçist për ndërrimin e kabllos elektrike të
dëmtuar.
Mbrojtja nga goditja e pjesëve me korrent dhe
të izoluara duhet të shtrëngohet në mënyrë të
tillë që të mos hiqet pa vegla.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të
instalimit. Sigurohuni që spina të jetë e
arritshme pas montimit të pajisjes.
Nëse priza është e lirë, mos e futni spinën.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke e
tërhequr nga kablloja elektrike. Gjithmonë
tërhiqeni kabllon duke e kapur nga spina.
Përdorni vetëm pajisjet e duhura izoluese:
çelësa mbrojtës të linjës, siguresa (siguresa
tip vidë të hequra nga mbajtësja), çelësa të
humbjeve në neutral dhe kontaktorë.
Instalimi elektrik duhet të ketë një pajisje
izoluese, e cila ju lejon të shkëpusni pajisjen
nga rryma elektrike në të gjitha polet. Pajisja
izoluese duhet të ketë një hapje kontakti me
gjerësi minimale 3 mm.
LIDHJA ME GAZIN
• Të gjitha lidhjet e gazit duhen kryer nga një
person i kualifikuar.
• Para instalimit, sigurohuni që kushtet e
furnizimit lokal (lloji i gazit dhe presioni i gazit)
dhe përshtatja e pajisjes të jenë të
përputhshme.
• Sigurohuni që rreth pajisjes të qarkullojë ajër.
• Informacioni mbi furnizimin me gaz ndodhet
në pllakën e specifikimeve.
• Kjo pajisje nuk është lidhur me një pajisje që
nxjerr tymrat e djegies. Sigurohuni që të lidhni
pajisjen sipas rregulloreve ekzistuese për
instalimin. Kushtojini vëmendje kërkesave në
lidhje me ajrosjen e mjaftueshme.
PËRDORIMI
PARALAJMËRIM! Rrezik lëndimi,
djegiesh dhe goditjeje elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin, etiketat dhe veshjen
mbrojtëse (nëse ka) përpara përdorimit për
herë të parë.
Përdoreni pajisjen në mjedis shtëpiak.
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos
bllokohen.
Mos e lini pajisjen të pambikëqyrur gjatë
punës.
Fikini zonat e gatimit pas çdo përdorimi.
Mos vendosni takëme dhe kapakë tenxheresh
mbi zonat e gatimit. Ato mund të nxehen
shumë.
Mos e përdorni pajisjen me duar të lagura ose
kur ajo ka kontakt me ujin.
Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe pune ose
për të mbajtur sende.
Kur e vendosni ushqimin në vaj të nxehtë, ai
mund të spërkasë.
PARALAJMËRIM! Rrezik zjarri dhe
shpërthimi
•
•
•
•
Yndyrat dhe vajrat kur nxehen mund të
lëshojnë avuj të ndezshëm. Mbajeni flakën
ose objektet e nxehura larg nga yndyrat dhe
vajrat kur gatuani me to.
Avujt që lëshon vaji shumë i nxehtë mund të
shkaktojnë ndezje spontane.
Vaji i përdorur që përmban mbetje ushqimore,
mund të shkaktojë zjarr në temperaturë më të
ulët sesa vaji që përdoret për herë të parë.
Mos vendosni produkte që marrin flakë ose
sende të lagura me produkte të ndezshme
brenda, pranë pajisjes ose mbi të.
PARALAJMËRIM! Rrezik dëmtimi i
pajisjes.
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos mbani enë të nxehta mbi panelin e
kontrollit.
Mos vini enë bosh mbi pllakën e nxehtë.
Bëni kujdes të mos lini objekte ose enë gatimi
të bien mbi pajisje. Sipërfaqja mund të
dëmtohet.
Mos i aktivizoni zonat e gatimit me enë të
zbrazëta ose pa enë gatimi.
Mos vendosni letër alumini mbi pajisje.
Mos e përdorni pllakën e nxehtë të fortë për
gatim të drejtpërdrejtë. Ajo duhet të përdoret
me enët e duhura të gatimit.
Përdorni vetëm enë gatimi të qëndrueshme
me formën e duhur dhe me diametër më të
madh se dimensionet e vatrës.
Sigurohuni që enët e gatimit të vendosen në
qendër të vatrave.
•
•
•
•
•
•
•
•
Sigurohuni që flaka të mos fiket kur e
rrotulloni çelësin shpejt nga pozicioni
maksimal në atë minimal.
Përdorni vetëm aksesorët e ofruar me
pajisjen.
Mos instaloni një difuzor flake mbi vatër.
Përdorimi i pajisjes së gatimit me gaz sjell
gjenerim nxehtësie dhe lagështie. Dhoma ku
instalohet pajisja duhet të ketë ajrosje të mirë.
Përdorimi intensiv dhe për një kohë të gjatë i
pajisjes mund të sjellë nevojën për më shumë
ajrim, si për shembull për të hapur një dritare
ose për një ajrim më efikas, siç mund të jetë
rritja e nivelit të ajrimit mekanik nëse mundet.
Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim. Ajo nuk
duhet të përdoret për qëllime të tjera, për
shembull për ngrohje dhome.
Mos lejoni që lëngje acide të tilla si uthull, lëng
limoni ose kimikate për heqjen e gëlqeres të
prekin pianurën. Kjo mund të shkaktojë njolla
pa shkëlqim.
Çngjyrimi i emalimit ose i inoksit nuk ndikon
në funksionimin e pajisjes.
KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM! Mos i hiqni
butonat, çelësat apo guarnicionet
nga paneli i kontrollit. Mund të futet
ujë brenda pajisjes dhe të shkaktojë
dëmtim.
•
•
•
•
•
•
Pastrojeni pajisjen rregullisht për të
parandaluar dëmtimin e materialit të
sipërfaqes.
Çaktivizojeni pajisjen dhe lëreni të ftohet para
se ta pastroni.
Përpara mirëmbajtjes, shkëputeni pajisjen nga
energjia elektrike.
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe avull për
të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë dhe të
lagësht. Përdorni vetëm detergjente neutrale.
Mos përdorni produkte gërryese, materiale të
ashpra pastruese, tretës ose objekte metalike.
Mos i pastroni vatrat në enëlarëse.
ELIMINIMI I PAJISJES
PARALAJMËRIM! Rrezik lëndimi
ose mbytjeje.
•
•
Kontaktoni autoritetin e bashkisë suaj për t'u
informuar mbi mënyrën e duhur të hedhjes së
pajisjes.
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit me
energji.
5
•
•
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë pajisjes
dhe hidheni atë.
Shtypni tubat e jashtëm të gazit.
SHËRBIMI
• Për të riparuar pajisjen kontaktoni me një
qendër të autorizuar shërbimi.
• Përdorni vetëm pjesë këmbimi origjinale.
INSTALIMI
PARALAJMËRIM! Drejtojuni
kapitujve për sigurinë.
PËRPARA INSTALIMIT
Përpara se të instaloni vatrën, shkruani
informacionin e mëposhtëm nga pllaka e
specifikimeve. Pllaka e specifikimeve gjendet në
pjesën e poshtme të vatrës.
Modeli .......................................
PNC .........................................
Numri i serisë ...........................
LIDHJA E GAZIT
PARALAJMËRIM! Udhëzimet e
mëposhtme lidhur me instalimin dhe
mirëmbajtjen duhet të kryhen nga një
personel i kualifikuar dhe në
përputhje me standardet dhe
rregullat vendore në fuqi.
Zgjidhni lidhje të palëvizshme ose përdorni një
tub fleksibël prej inoksi në përputhje me
rregulloren në fuqi. Nëse përdorni tuba metalikë
fleksibël, bëni kujdes që ata të mos bien në
kontakt me pjesët e lëvizshme ose që të mos
shtypen. Gjithashtu, kini kujdes kur pianura
vendoset bashkë me furrën.
Sigurohuni që presioni i furnizimit me
gaz të pajisjes të përputhet me vlerat
e rekomanduara. Lidhja e
rregullueshme fiksohet në pjerrësinë
e zakonshme nëpërmjet një dadoje
të filetuar G 1/2". Vidhosini pjesët pa
ushtruar forcë, rregullojeni lidhjen në
drejtimin e duhur dhe shtrëngoni çdo
gjë.
A
B C
A. Fundi i boshtit me dado
B. Guarnicioni jepet me pajisjen
C. Bërryli jepet me pajisjen
Gaz i lëngshëm
Përdorni mbajtësen prej gome të tubit për gazin e
lëngshëm. Përdorni gjithmonë guarnicionin. Më
pas vazhdoni me lidhjen e gazit.
Tubi fleksibël është gati për t'u përdorur kur:
• nuk nxehet më shumë se temperatura e
ambientit ose më shumë se 30°C;
• nuk është më i gjatë se 1500 mm;
• nuk shfaq përthyerje;
• nuk është tërhequr ose përdredhur;
• nuk është në kontakt me pjesë të mprehta ose
qoshe;
• mund të kontrollohet lehtësisht për t'u siguruar
për gjendjen e tij.
Kontrolli për ruajtjen e tubit fleksibël konsiston në
verifikimin që:
• ai nuk ka plasaritje, prerje, shenja djegieje në
të dyja skajet dhe në të gjithë gjatësinë e tij;
• materiali përbërës nuk është forcuar, por ka
elasticitetin e duhur;
• kapëset shtrënguese nuk janë ndryshkur;
• afati i skadimit nuk ka kaluar.
Nëse vihet re një ose më shumë anomali, mos e
riparoni tubin, por thjesht zëvendësojeni.
PARALAJMËRIM! Kur të ketë
përfunduar instalimi, sigurohuni që
guarnicioni i secilës lidhje të jetë i
saktë. Përdorni një solucion me
sapun, jo flakë!
ZËVENDËSIMI I INJEKTORËVE
1. Hiqni skarat mbështetëse të tenxhereve.
2. Hiqni kapakët dhe kurorat e vatrës.
6
3. Hiqni injektorët me një çelës 7 dhe
zëvendësojini me ato që nevojiten për llojin e
gazit që përdorni (shikoni tabelën në
kapitullin "Të dhënat teknike").
4. Rimontoni pjesët, duke ndjekur të njëjtat
hapa në rend të kundërt.
5. Zëvendësoni etiketën e specifikimeve (që
është vendosur pranë tubit të furnizimit me
gaz) me një tjetër të përshtatshme për llojin e
gazit. Mund ta gjeni këtë etiketë në
ambalazhin që keni marrë bashkë me
pajisjen.
Nëse presioni i furnizimit me gaz është i
ndryshueshëm ose i ndryshëm nga presioni i
nevojshëm, duhet të instaloni një pajisje
rregulluese të presionit te tubi i furnizimit me gaz.
RREGULLIMI I NIVELIT MINIMAL
Për të rregulluar nivelin minimal të vatrave:
1. Ndizni vatrën.
2. Rrotulloni çelësin në pozicionin minimal.
3. Hiqni dorezën.
4. Me një kaçavidë të hollë, rregulloni pozicionin
e vidës devijuese (A).
A
•
•
•
•
•
Përdorni gjithmonë një prizë me tokëzim të
instaluar mirë.
Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas
instalimit.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke e
tërhequr nga kablli elektrik. Gjithmonë
tërhiqeni kabllin duke e kapur nga spina.
Ka rrezik zjarri kur pajisja lidhet me kabllo
zgjatuese, adaptor ose lidhje të shumëfishta.
Sigurohuni që tokëzimi të jetë në përputhje
me standardet dhe rregulloret.
Mos lejoni që kablloja e rrymës të nxehet në
një temperaturë më të lartë se 90°C.
Sigurohuni që të lidhni telin blu të
nulit me terminalin e shënuar me
germën "N". Lidheni telin kaf (ose të
zi) të fazës me terminalin e shënuar
me germën "L". Mbajeni telin e fazës
të lidhur në çdo kohë.
KABLLOJA E LIDHJES
Për të zëvendësuar kabllon lidhëse përdorni
vetëm kabllon speciale ose një ekuivalent të saj.
Lloji i kabllos është: H05V2V2-F T90.
Sigurohuni që seksioni i kabllos të jetë i
përshtatshëm për tensionin dhe temperaturën e
punës. Teli i tokëzimit me ngjyrë të verdhë/të
gjelbër duhet të jetë afërsisht 2 cm më i gjatë se
teli i fazës kaf (ose i zi).
MONTIMI
1.
5. Nëse ndryshoni:
• nga gazi natyror G20 20 mbar në gaz të
lëngët, shtrëngoni plotësisht vidën
devijuese deri në fund.
• nga gazi i lëngshëm në gaz natyror G20
20 mbar, zhvidhosni vidën devijuese me
rreth 1/4 rrotullim.
PARALAJMËRIM! Sigurohuni që
flaka të mos fiket kur e rrotulloni
çelësin shpejt nga pozicioni
maksimal në atë minimal.
LIDHJA ELEKTRIKE
• Sigurohuni që vlerat e tensionit dhe lloji i
fuqisë në pllakën e specifikimeve të përkojnë
me tensionin dhe fuqinë e rrjetit tuaj elektrik
lokal.
• Kjo pajisje është e pajisur me një kabllo
elektrike. Ajo duhet të pajisjet me spinën e
duhur, e cila përballon ngarkesën e shënuar
në etiketën e specifikimeve. Sigurohuni që të
instaloni spinën në një prizë të saktë.
7
2.
6.
3.
7.
min. 600 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
30 mm
470 mm
550 mm
8.
4.
400 mm
50 mm
9.
Nëse është montuar një njësi
mobilieje në distancë 400 mm
mbi pjanurë, duhet të ketë një
distancë minimale sigurie prej 50
mm në të majtë ose në të djathtë
nga fundi i pjanurës.
A
B
5.
10.
8
A) guarnicioni i furnizuar
B) kllapat e furnizuara
11.
A
B
min 30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
60 mm
KUJDES! Pajisjen instalojeni vetëm
në një sipërfaqe pune të sheshtë.
MUNDËSITË E MONTIMIT NË MOBILIE
Paneli i montuar nën pianurë duhet të jetë
lehtësisht i lëvizshëm dhe të lejojë lehtësisht
ndërhyrjet teknike në rast nevoje.
A. Paneli i çmontueshëm
B. Hapësira për lidhjet
Njësi kuzhine me furrë
Lidhja elektrike e pianurës së gatimit dhe e furrës
duhen instaluar të ndara për arsye sigurie dhe
për ta lëvizur me lehtësi furrën nga mobilja
Njësi kuzhine me derë
min 6 mm
PËRSHKRIM I PRODUKTIT
HAPËSIRA E SIPËRFAQES SË GATIMIT
1
2
3
1 Vatra e shpejtë
2 Zona elektrike e gatimit
4 5
3 Vatra gjysmë e shpejtë
4 Vatra ndihmëse
145
mm
5 Treguesi i energjisë
6 Çelësat e kontrollit
6
9
ÇELËSI I KONTROLLIT
Simboli
Simbolet
Përshkrimi
1-6
nuk ka furnizim me gaz /
pozicioni fikur
PËRZGJEDHJA E NXEHTËSISËPËR ZONËN
ELEKTRIKE TË GATIMIT
Simbolet
Cilësimet e ngrohjes
Përdorni ngrohtësinë e mbetur për të
ulur konsumin e energjisë.
Çaktivizojeni zonën e gatimit për 5 10 minuta përpara se të ketë
përfunduar procesi i gatimit.
pozicioni i ndezjes /
furnizim maksimal me gaz
furnizim minimal me gaz
Funksioni
Rrotulloni çelësin deri te cilësimi i dëshiruar i
nxehjes.
Për të përfunduar procesin e gatimit, rrotullojeni
çelësin në pozicionin e fikjes.
Funksioni
Pozicioni fikur
PËRDORIMI I PËRDITSHËM
NDEZJA E VATRËS
PARALAJMËRIM! Drejtojuni
kapitujve për sigurinë.
Ndizni gjithnjë vatrën përpara se të
vendosni enët mbi të.
PAMJE E PËRGJITHSHME E VATRËS
PARALAJMËRIM! Bëni shumë
kujdes kur përdorni zjarre në
mjedisin e kuzhinës. Prodhuesi nuk
mban asnjë përgjegjësi në rast se
flaka keqpërdoret.
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
10
Kapaku i vatrës
Kurora e vatrës
Kandela e ndezjes
Termoçifti
1. Shtypni çelësin e kontrollit dhe rrotullojeni në
drejtim të kundër të akrepave të orës drejt
pozicionit të furnizimit maksimal me gaz
).
(
2. Mbajeni çelësin e kontrollit të shtypur për 10
sekonda ose më pak. Kjo mundëson
ngrohjen e termoçiftit. Në të kundërt, furnizimi
me gaz ndërpritet.
3. Rregullojeni flakën pasi të ndizet normalisht.
Nëse pas disa përpjekjesh vatra nuk
ndizet, kontrolloni nëse kurora dhe
kapaku i saj janë vendosur mirë.
PARALAJMËRIM! Mos e mbani
çelësin e kontrollit të shtypur për më
shumë se 15 sekonda. Nëse vatra
nuk ndizet pas 15 sekondash, lirojeni
çelësin e kontrollit, rrotullojeni atë në
pozicionin "off" dhe prisni të paktën 1
minutë përpara se të provoni të
ndizni vatrën sërish.
maksimal dhe lëreni vatrën të punojë për 10
minuta. Kjo bëhet për të djegur mbetjet në
pajisje. Pas kësaj, lëreni në punë vatrën në
pozicionin minimal për 20 min. Gjatë kësaj
periudhe mund të dalë erë e keqe dhe tym. Kjo
është normale. Sigurohuni që të ketë ajrosje të
mjaftueshme.
Për ta përdorur zonën elektrike siç duhet,
referojuni diagramit më poshtë.
KUJDES! Kur nuk ka rrymë
elektrike, mund ta ndizni vatrën pa
ndihmën e ndezësit elektrik; në këtë
rast afrojini vatrës një flakë, ktheni
çelësin e kontrollit në drejtim të
kundërt të akrepave të orës në
pozicionin e çlirimit të gazit në
maksimum dhe shtyjeni poshtë.
Mbajeni dorezën e kontrollit të
shtypur për 10 ose më pak sekonda
që ta lini termoçiftin të ngrohet.
Nëse vatra fiket aksidentalisht,
rrotullojeni çelësin e kontrollit në
pozicionin e fikjes dhe riprovoni të
ndizni vatrën sërish pas të paktën 1
minute.
Gjeneratori i shkëndijave mund të
ndizet automatikisht kur ndizni
rrymën elektrike, pas instalimit ose
pas një ndërprerjeje të rrymës. Kjo
është normale.
SHEMBUJ TË GATIMEVE PËR ZONËN
ELEKTRIKE TË GATIMIT
Cilësimi i
nxehtësi
së:
Përdorimi:
1
Për të mbajtur ngrohtë
FIKJA E VATRËS
Për të fikur flakën, rrotullojeni çelësin në
2
Për një valë të lehtë
3
Për të zier pak
pozicionin e fikjes
4
Për skuqje / karamelizim
5
Për vlim
6
Për vlim / skuqje të shpejtë /
skuqje të thellë
.
PARALAJMËRIM! Gjithnjë uleni
flakën ose fikeni atë përpara se të
hiqni enët nga vatra.
PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
Vendosni një enë gatimi me ujë mbi secilën nga
zonat elektrike të gatimit, caktoni pozicionin
UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM! Drejtojuni
kapitujve për sigurinë.
Fundi i enëve të gatimit duhet të jetë
sa më i trashë dhe më i rrafshët që
të jetë e mundur.
ENËT E GATIMIT
Elektrike:
11
KUJDES! Mos përdorni tiganë prej
gize, enë argjile, enë balte, pllaka
skare ose pllakat thekëse. Inoksi
mund të humbasë shkëlqimin nëse
tejnxehet shumë.
Gaz:
KUJDES! Sigurohuni që tenxheret të
jenë vendosur në qendër mbi vatër,
për të përfituar stabilitet maksimal
dhe konsumin më të ulët të gazit.
DIAMETRAT E ENËVE TË GATIMIT
Përdorni enë gatimi, diametri i të
cilave korrespondon me përmasat e
vatrave.
PARALAJMËRIM! Mos vendosni të
njëjtin tigan mbi dy vatra.
PARALAJMËRIM! Mos vendosni
mbi vatër tenxhere që nuk qëndrojnë
mirë ose janë të dëmtuara për të
parandaluar derdhjen dhe lëndimet.
Vatra
KUJDES! Sigurohuni që fundet e
tenxhereve të mos qëndrojnë mbi
çelësin e kontrollit, ndryshe flaka
nxeh çelësin e kontrollit.
Diametri i enës së
gatimit (mm)
E shpejtë
240 - 260
Gjysmë e shpejtë
180 - 220
Ndihmëse
100 - 160
KUJDES! Sigurohuni që dorezat e
tenxhereve të mos qëndrojnë mbi
pjesën e përparme të sipërfaqes së
vatrës.
KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM! Drejtojuni
kapitujve për sigurinë.
INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME
• Pastroni pjanuren pas çdo përdorimi.
• Përdorni gjithmonë enë me bazament të
pastër.
• Gërvishtjet ose njollat e errëta mbi sipërfaqe
nuk ndikojnë në funksionimin e pjanures.
• Përdorni një pastrues të veçantë që mund të
përdoret për sipërfaqen e pjanures.
Çelik inoks
• Për cepat me inoks të pjanures përdorni
pastrues special që përdoret vetëm për inoks.
• Cepi prej inoksi i pllakës mund të ndryshojë
ngjyrë si rezultat i temperaturës së lartë.
• Lani pjesët prej inoksi me ujë dhe pastaj
thajini me një leckë të butë.
• Për të hequr ushqimin e djegur, yndyrën dhe
njollat e vështira, lërini të njomen për pak
minuta në një sasi të vogël detergjenti të butë
përpara pastrimit.
• Përdorni produkte pastrimi të projektuara
posaçërisht për pastrimin e inoksit me qëllim
që të mbrohen sipërfaqet e çelikut.
12
•
Mos përdorni produkte pastrimi që përmbajnë
kimikate gërryese të tilla si kloridet, mos
pastroni sipërfaqe me dezinfektues, heqës
njollash apo ndryshku dhe pastrues me
zhytje.
SKARAT MBËSHTETËSE TË TENXHEREVE
Skarat e enëve nuk janë rezistente
ndaj larjes në enëlarëse. Ato duhet
të lahen me dorë.
1. Për ta pastruar më mirë pianurën, hiqni
skarat mbështetëse të tenxhereve.
Tregoni shumë kujdes kur t'i
rivendosni skarat mbështetëse,
për të mos e dëmtuar rrafshin e
gatimit.
2. Veshja prej smalti ndonjëherë mund të ketë
cepa të fortë, kështu që bëni kujdes kur të
lani me dorë mbështetëset e tiganëve dhe
kur t'u thani. Nëse është e nevojshme, hiqni
njollat e forta me një pastrues në trajtë paste.
3. Pas pastrimit të skarave mbështetëse të
tenxhereve, sigurohuni që ato të vendosen
në pozicionin e duhur.
4. Në mënyrë që vatra të funksionojë mirë,
sigurohuni që skarat mbështetëse të
tenxhereve të jenë drejtvendosur me qendrën
e vatrës.
PASTRIMI I PIANURËS
• Hiqni menjëherë: plastmasë të shkrirë,
celofan, sheqer dhe ushqime me sheqer.
Nëse nuk e bëni, pianura mund të dëmtohet
nga papastërtia. Kini kujdes të shmangni
djegiet.
• Hiqeni kur pianura të jetë ftohur
mjaftueshëm: njollat e çmërsit, rrëketë e ujit,
njollat e yndyrës, çngjyrosjet e ndritshme
•
metalike. Pastrojeni pianurën me një leckë të
njomë dhe me detergjent jo-gërryes. Pas
pastrimit, thajeni pianurën me një leckë të
butë.
Për t'i pastruar pjesët e emaluara, bekun dhe
kurorën, lajini ato me ujë të ngrohtë dhe
sapun dhe thajini me kujdes përpara se t'i
vendosni në vend.
PASTRIMI I KANDELËS SË NDEZJES
Kjo karakteristikë realizohet nëpërmjet një
kandele ndezëse prej qeramike me një elektrodë
metalike. Këta elementë mbajini të pastra për të
shmangur vështirësitë në ndezje, si dhe
kontrolloni që vrimat e kurorës së vatrës të mos
jenë të bllokuara.
MIRËMBAJTJA PERIODIKE
Flisni vazhdimisht me qendrën tuaj lokale të
autorizuar të shërbimit që të kontrollojnë gjendjen
e tubit të gazit dhe rregulluesin e presionit, nëse
është i pranishëm.
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM! Drejtojuni
kapitujve për sigurinë.
SI TË VEPROJMË NËSE...
Problemi
Nuk arrini ta aktivizoni ose ta
vini në punë pianurën.
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Pianura nuk është e lidhur me
rrjetin elektrik ose nuk është
lidhur saktë.
Kontrolloni nëse pianura
është lidhur siç duhet me
rrjetin elektrik.
Është djegur siguresa.
Sigurohuni që shkaku i
mosfunksionimit është
siguresa. Nëse siguresa
digjet vazhdimisht, kontaktoni
një elektricist të kualifikuar.
Kapaku dhe kurora e gatimit
janë vendosur të paniveluara.
Vendoseni mirë kapakun dhe
kurorën e vatrës.
Flaka fiket menjëherë pas
ndezjes.
Termoçifti nuk është nxehur
sa duhet.
Pasi të keni ndezur flakën,
mbajeni çelësin të shtypur
për 10 ose më pak sekonda.
Unaza e flakës nuk është e
niveluar.
Kurora e vatrës është e
bllokuar nga mbetjet
ushqimore.
Sigurohuni që injektori të mos
jetë bllokuar si dhe që kurora
e vatrës të jetë e pastër.
13
NËSE NUK MUND TË GJENI ZGJIDHJE...
Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje, kontaktoni
shitësin tuaj ose me një qendër shërbimi të
autorizuar. Jepni të dhënat nga pllaka e
specifikimeve. Sigurohuni që pianurën ta keni
përdorur saktë. Nëse jo, servisi nga tekniku i
shërbimit apo shitësi nuk do të jetë falas, edhe
A
gjatë periudhës së garancisë. Udhëzimet lidhur
me qendrën e shërbimit dhe kushtet e garancisë
janë në broshurën e garancisë.
ETIKETAT QË MERREN ME ÇANTËN E
AKSESORËVE
Ngjisni etiketat adezive siç tregohet më poshtë:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Ngjiteni mbi letrën e garancisë dhe dërgoni
këtë pjesë (nëse zbatohet).
B. Ngjiteni mbi letrën e garancisë dhe mbajeni
këtë pjesë (nëse zbatohet).
C. Ngjiteni mbi librin e udhëzimeve.
TË DHËNAT TEKNIKE
PËRMASAT E VATRËS SË GATIMIT
Gjerësia
580 mm
Thellësia
500 mm
DIAMETRAT E DEVIJIMIT
VATRA
14
Ø DEVIJIMIT 1/100 mm
E shpejtë
42
Gjysmë e shpejtë
32
Ndihmëse
28
TË DHËNA TEKNIKE TË TJERA
Gazi
origjinal:
FUQIA
TOTALE:
G20 (2H) 20 mbar
6,0 kW
Zëvendësimi
i gazit:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
422 g/orë
Zonat
elektrike:
1,5 kW
Furnizimi
elektrik:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Kategoria e
pajisjes:
II2H3B/P
Lidhja e gazit:
G 1/2"
Kategoria e
pajisjes:
3
VATRA GAZI VETËM PËR GAZ NATYROR G20 20 mbar
VATRA
FUQIA NORMALE kW
FUQIA MINIMALE kW
MARKA E INJEKTORIT
E shpejtë
3,0
0,75
119
Gjysmë e shpejtë
2,0
0,45
96
Ndihmëse
1,0
0,33
70
VATRA GAZI PËR LPG G30/G31 30/30 mbar
VATRA
FUQIA NORMALE
kW
FUQIA
MINIMALE kW
MARKA E
INJEKTORIT
QARKULLIMI
NOMINAL I GAZIT në
g/h
E shpejtë
2,8
0,75
86
204
Gjysmë e
shpejtë
2,0
0,45
71
145
Ndihmëse
1,0
0,33
50
73
SPECIFIKIMI I ZONAVE ELEKTRIKE TË GATIMIT
Zona e gatimit
Majtas, e pasme
Fuqia nominale (Cilësimi i nxehtësisë
maksimale) [W]
1500
Diametri i zonës së gatimit [mm]
145
Për rezultate optimale gatimi, përdorni enë gatimi
me diametër jo më të madh se zona e gatimit.
15
EFIKASITETI ENERGJETIK
INFORMACIONI I PRODUKTIT SIPAS EU 66/2014
Identifikimi i modelit
ZGM62444XA
Lloji i pianurës
Pianurë inkaso
Numri i zonave elektrike të gatimit
1
Teknologjia e ngrohjes për secilën
zonë elektrike gatimi
Pllaka e nxehtë e
fortë
Diametri i zonave rrethore elektrike të
gatimit (Ø)
Majtas, e pasme
14,5 cm
Konsumi i energjisë për zonë gatimi
(EC electric cooking)
Majtas, e pasme
199,9 Wh/kg
Numri i vatrave të gazit
Efikasiteti energjetik për vatër gazi
(EE gas burner)
3
Prapa djathtas - Gjysmë e
shpejtë
59.4%
Përpara majtas - E shpejtë
62.2%
Përpara djathtas - Ndihmëse
nuk disponohet
Efikasiteti energjetik për vatrën e gazit
(EE gas hob)
60.8%
Konsumi i energjisë i pianurës (EC
electric hob)
199,9 Wh/kg
EN 30-2-1: Pajisjet shtëpiake të gatimit që djegin gaz - Pjesa 2-1 : Përdorimi racional i energjisë - Të
përgjithshme
EN 60350-2 - Pajisje shtëpiake gatimi me energji elektrike - Pjesa 2: Pianurat - Metodat e matjes së
performancës
KURSIMI I ENERGJISË
Mund të kurseni energji gjatë gatimit të
përditshëm nëse ndiqni këshillat në vijim.
• Kur ngrohni ujë, përdorni vetëm sasinë që ju
nevojitet.
• Nëse është e mundur, vendosni gjithmonë
kapakët mbi enët e gatimit.
Zonat elektrike të gatimit:
• Vendosni enët e gatimit në zonën e gatimit
përpara se ta aktivizoni.
• Fundi i enës së gatimit duhet të ketë të njëjtin
diametër me zonën e gatimit.
• Enët më të vogla vendosini në zonat më të
vogla të gatimit.
• Vendosini enët direkt në qendër të zonës së
gatimit.
16
•
Përdorni nxehtësinë e mbetur për ta mbajtur
ushqimin ngrohtë ose për ta shkrirë atë.
Vatrat e gazit:
• Përpara përdorimit të vatrave të gazit dhe
skarave mbështetëse, sigurohuni që janë
montuar siç duhet.
• Fundet e enëve të gatimit duhet të kenë
diametrat e duhur për madhësinë e vatrës.
• Vendoseni enën e gatimit menjëherë mbi
vatër dhe në qendër të saj.
• Kur lëngu fillon të vlojë, uleni flakën sa për të
zier pak ujin.
• Nëse është e mundur, përdorni tenxhere me
presion. Referojuni manualit të saj të
përdorimit.
ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin
. Vendoseni
ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka.
Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të
njerëzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni pajisjet e
shënuara me simbolin e mbeturinave
shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të
riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.
17
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат, внимателно
прочитајте ги приложените упатства. Производителот не
сноси одговорност за направена повреда или штета кои се
резултат на неправилна монтажа или употреба. Секогаш
чувајте ги упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
БЕЗБЕДНОСТ НА ДЕЦА И РАНЛИВИ ЛИЦА
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8 години и
лица со намалени физички, сетилни или ментални
способности или лица без искуство и знаење доколку тоа
го прават под надзор или им биле дадени упатства како
безбедно да го употребуваат апаратот и ги разбираат
опасностите поврзани со него.
Не дозволувајте им на децата да играат со апаратот.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и разрешете
се соодветно од него.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од апаратот
кога тој работи или кога се лади. Деловите кои се
достапни се жешки.
Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба да
вклучи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
Децата на 3 годишна возраст и помали мора да се држат
подалеку од апаратот секогаш кога работи.
ОПШТА БЕЗБЕДНОСТ
•
•
18
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и неговите достапни
делови се вжештуваат за време на употребата. Треба да
се внимава да не се допираат грејачите. Апаратот не
смее да биде на дофат на деца помали од 8 години
освен ако не се под постојан надзор.
Не управувајте со апаратот со надворешен тајмер или со
посебен систем за далечинско управување.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Готвењето на површина за
готвење со маст или масло без надзор може да биде
опасно и да доведе до пожар.
НИКОГАШ не гаснете оган со вода, туку исклучете го
апаратот, а потоа покријте го пламенот, на пр. со капак
или со специјално противпожарно кебе.
ВНИМАНИЕ: Процесот на готвење мора да виде
надгледуван. Кратките процеси на готвење мора да
бидат постојано надгледувани.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од оган: Не чувајте
предмети на површините за готвење.
Металните предмети, како што се ножеви, виљушки,
лажици и капаци, не треба да се оставаат на површината
за готвење бидејќи може да се вжештат.
Не користете чистач на пареа за чистење на апаратот.
Доколку кабелот за напојување се оштети, треба да се
замени од страна на производителот, овластен сервисен
претставник или слично квалификувани лица за да се
избегне опасност.
Кога апаратот е директно приклучен на електрично
напојување, има потреба од четири-полен изолиран
прекинувач со спојница. Комплетно исклучување во
согласност со условите наведени во категоријата за
прекумерна волтажа III мора да биде загарантирано.
Кабелот за заземјување не подлежи на ова.
Кога ќе го поврзувате кабелот внимавајте кабелот да не
доаѓа во директен контакт (на пример користење на
заштитна изолација) со делови кои достигнуваат
температури поголеми за 50°C од собната температура.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Користете само заштитици за
плоча за готвење направени од страна на
производителот на апаратот за готвење или оние кои се
наведени во упатствата за користење како погодни или
заштитници за плоча за готвење кои се дел од самиот
апарат. Користењето на несоодветни заштитници за
површина за готвење може да предизвика незгода.
19
БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
Овој апарат е погоден за следниве пазари:
•
AL MK
МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Апаратот
мора да го монтира само
квалификувано лице.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од
повреда или оштетување на
апаратот.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да користите
оштетен апарат.
Придржувајте се до упатството за монтажа
приложено со апаратот.
Одржувајте минимална оддалеченост од
другите апарати и делови.
Секогаш внимавајте кога го пренесувате
апаратот затоа што е тежок. Секогаш
носете заштитни ракавици и приложените
обувки.
Зачепете ги засечените површини со
заптивач за да спречите влагата да
предизвика надигнување.
Заштитете го дното на апаратот од пареа и
влага.
Не го монтирајте апаратот во близина на
врата или под прозорец. На овој начин ќе
спречите некој жежок сад за готвење да
падне од апаратот кога вратата или
прозорецот се отворени.
Ако апаратот е монтиран над фиоки,
внимавајте просторот помеѓу дното на
апаратот и горната фиока да е доволен за
циркулација на воздух.
Дното на апаратот може да стане жешко.
Уверете се дека сте монтирале незапалива
плоча за раздвојување под апаратот за да
спречите пристап до дното.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ПОВРЗУВАЊЕ СО СТРУЈА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од
пожар и струен удар.
•
•
•
20
Секое поврзување со струја треба да биде
направено од квалификуван електричар.
Апаратот мора да биде заземјен.
Пред да се изведуваат какви било работи,
проверете дали апаратот е исклучен од
струја.
•
Проверете дали информацијата за
напојување со струја на плочката со
спецификации се совпаѓа со напојувањето
со струја. Доколку не се совпаѓа,
контактирајте со електричар.
Проверете дали апаратот е правилно
монтиран. Лабав и несоодветен кабел за
струја или приклучок (ако е применливо)
може да предизвика прегревање на
терминалот.
Користете соодветен кабел за струја.
Не оставајте ги каблите да се заплеткаат.
Проверете дали е монтирана заштитата од
струен удар.
Користете клема за да го ослободите
кабелот од напон.
Проверете дали кабелот за струја или
приклучокот (ако е применливо) го допира
топлиот апарат или топлите садови за
готвење кога го поврзувате апаратот со
штекери во близина
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжени кабли.
Потрудете се да не го оштетите
приклучокот за струја (ако е применливо)
или кабелот за струја. Контактирајте го
нашиот Овластен сервисен центар или
електричар за да го смените оштетениот
кабел.
Заштитата од електричен удар на
активните и изолираните делови мора да
се поврзе на таков начин што нема да
може да се извади без алатки.
Поврзете го приклучокот за струја со
штекерот на крајот од монтажата.
Проверете дали приклучокот за струја е
пристапен по монтирањето.
Доколку штекерот е лабав, не
приклучувајте го приклучокот за струја.
Не повлекувајте го кабелот за струја за да
го исклучите апаратот. Секогаш
повлекувајте го приклучокот.
Користете само соодветни уреди за
изолација: заштитни прекинувачи на
линија, осигурувачи (осигурувачи на
вртење извадени од држачот), заземјување
и контактори.
Електричната инсталација мора да има
изолациски уред кој што ви овозможува да
го исклучите апаратот од приклучокот за
струја од сите полови. Изолацискиот уред
мора да има контактен отвор со ширина од
најмалку 3 мм.
ПОВРЗУВАЊЕ НА ГАС
• Секое поврзување на гас треба да биде
направено од квалификувано лице.
• Пред монтирањето, уверете се дека
локалните комунални услуги (видот на
гасот и притисокот) одговараат на
барањата за приклучување на апаратот.
• Овозможете кружење на воздух околу
апаратот.
• Информациите за доводот на гас се на
плочката со податоци.
• Овој апарат не смее да се поврзува со
уред кој служи за евакуација на запаливи
производи. Овозможете поврзување на
апаратот според тековните прописи за
монтажа. Внимавајте на условите кои се
дадени за соодветната вентилација.
•
УПОТРЕБА
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Постои
опасност од повреда, изгореници
или струен удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Отсранете ја целата амбалажа, етикетата и
заштината фолија (ако е применливо) пред
првата употреба.
Овој апарат користете го само во домашни
услови.
Не менувајте ги спецификациите на овој
апарат.
Погрижете се отворите за вентилација да
не бидат блокирани.
Не оставајте го апаратот без надзор
додека работи.
Поставувајте ја ринглата на
„исклучено“ („off“) по секоја употреба.
Не ставајте прибор за јадење или капаци
од тенџериња на ринглите. Тие може да
станат жешки.
Не ракувајте со апаратот со влажни раце
или кога тој има контакт со вода.
Не употребувајте го апаратот како работна
површина или како простор за складирање.
Кога ставате храна во жешко масло, може
да прска.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Опасност од
пожар и изгореници
•
•
При загревање, маснотиите и маслото
можат да испуштаат запаливи пареи.
Држете го огнот или загреаните предмети
подалеку од маснотиите и маслата кога
готвите со нив.
Пареата што ја испушта маслото коешто е
многу жешко може да предизвика спонтано
запалување.
•
Искористеното масло кое може да содржи
остатоци од храна, може да предизвика
пожар на пониска температура од маслото
што се користи за прв пат.
Не ставајте запаливи производи или
предмети натопени со запаливи средства
во, блиску до, или на апаратот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Опасност од
оштетување на апаратот.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не чувајте жешки садови за готвење на
контролната табла.
Не оставајте ги садовите за готвење да
вријат на суво.
Внимавајте предметите или садовите за
готвење да не паднат на апаратот. Може
да се оштети површината.
Не вклучувајте ги ринглите со празни
садови за готвење или без садови за
готвење.
Не ставајте алуминиумска фолија на
апаратот.
Немојте да користите тврди жешки садови
за директно готвење. Мора да се користи
со соодветни садови за готвење.
Користете само стабилни садови за
готвење со правилен облик и дијаметар не
поголем од димензиите на пламениците.
Осигурете се дека садот за готвење е
централно позициониран на пламениците.
Потрудете се пламенот да не се изгасне
кога брзо ќе го свртите копчето од
максималната во минималната положба.
Користете го само дополнителниот прибор
испорачан заедно со апаратот.
Не монтирајте дифузер за пламен на
пламениците.
Употребата на апарат за готвење на гас
произведува топлина и влага. Обезбедете
добра вентилација во собата каде е
монтиран апаратот.
Продолженото интензивно користење на
апаратот може да бара дополнителна
вентилација, на пример, отворање
прозорец или поефикасна вентилација,
односно зголемување на јачината на
механичката вентилација, онаму каде што
ја има.
Овој апарат е наменет само за готвење. Не
смее да се користи за други намени, на
пример за загревање на простории.
Не дозволувајте кисели течности, како што
е оцетот, лимоновиот сок или средствата
за отстранување бигор да допрат до
површината за готвење. Тоа може да ја
оштети глазурата и сјајот.
21
•
Обезбојувањето на емајлот или на
не'рѓосувачкиот челик нема ефект врз
работата на апаратот.
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не вадете
ги копчињата, тркалцата или
заптивките од контролната табла.
Во апаратот може да навлезе вода
и да го оштети.
•
•
•
•
•
Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на површинскиот
материјал.
Исклучете го апаратот и оставете го да се
излади пред да го чистите.
Исклучете го апаратот од струја пред да
вршите активности за одржување.
Не користете воден спреј и пареа за
чистење на апаратот.
Чистете го апаратот со мека, влажна крпа.
Користете само неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи, абразивни
сунѓери за чистење, растворувачи или
метални предмети.
•
Не чистете ги пламениците во машина за
миење садови.
РАСХОДУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од
повреда или задушување.
•
•
•
•
Контактирајте со општинската власт за да
добиете информации за правилно
расходување на апаратот.
Исклучете го апаратот од приклучокот за
струја.
Извадете го електричниот кабел блиску до
апаратот и фрлете го.
Отворете ги надворешните цевки за гас.
СЕРВИСИРАЊЕ
• За да го поправите апаратот контактирајте
го Овластениот сервисен центар.
• Користете само оригинални резервни
делови.
МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ПРЕД МОНТАЖАТА
Пред да ја монтирате површината за готвење,
напишете ги информациите подолу од
плочката за спецификации. Плочката со
спецификации се наоѓа на дното од куќиштето
на апаратот.
Опис на
моделот .......................................
Број на производ
(PNC) ...................................
Сериски број (S.N.) ............
ПОВРЗУВАЊЕ НА ГАС
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Следниве
упатства за монтажа, поврзување
и одржување мора да ги
изведуваат квалификувани
техничари во согласност со
стандардите и локалните важечки
прописи.
Одберете фиксен приклучок или употребете
флексибилна цевка од не'рѓосувачки челик во
22
согласност со важечките закони. Ако
употребувате флексибилни метални цевки,
бидете внимателни да не дојдат во допир со
подвижните делови или да не бидат смачкани.
Бидете внимателни и кога површината за
готвење е споена со печката.
Проверете дали притисокот на
доводот на гас на апаратот е во
согласност со препорачаните
вредности. Спојката што може да
се конвертира се прицврстува на
широката рампа со помош на
навртка со навој G 1/2".
Заштрафете ги делови без
употреба на сила, регулирајте го
поврзувањето во потребниот
правец и стегнете ги сите заедно.
A
B C
A. Крај на вратилото со навртка
B. Дихтунгот е доставен со апаратот
C. Цевката за водовод е доставен со
апаратот
Течен гас
Користете држач за гумено црево за течен
гас. Секогаш користете дихтунг. Потоа
продолжете со поврзувањето на гасот.
Флексибилната цевка е подготвена за
примена кога:
• не може да се загрее повеќе од собна
температура, повисоко од 30°C;
• не е подолга од 1500 mm;
• нема затнувања;
• не е изложена на истегнување или
усукување;
• не доаѓа во допир со остри рабови или
агли;
• може лесно да се прегледа за да се утврди
нејзината состојба.
Контролата на состојбата на флексибилната
цевка се состои од проверка на следниве
работи:
• да не е напукнато, расечено или подгорено
на двата краја и по целата должина;
• дали материјалот е стврднат, и дали е
соодветно еластичен;
• стегите да не се 'рѓосани;
• рокот на траење да не е поминат.
Ако се забележат една или повеќе
неправилности, не поправајте ја цевката, туку
заменете ја.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Кога ќе
завршите со монтажата,
проверете дали заптивката на
секоја цевка е соодветна.
Употребете сапунеста течност, а
не пламен!
ЗАМЕНА НА ВБРИЗГУВАЧИТЕ
1. Отстранете ги држачите за садови.
2. Отстранете ги капаците и круните од
пламеникот.
3. Одвртете ги вбризгувачите со клуч бр. 7 и
заменете ги со други, потребни за типот
на користениот гас (погледнете ја
табелата во поглавјето „Технички
податоци“).
4. Составете ги деловите следејќи ја истата
процедура по обратен редослед.
5. Заменете ја плочката со спецификации (се
наоѓа близу цревото за довод на гас) со
онаа за новиот тип за довод на гас.
Плочката ќе ја најдете во пакувањето
испорачано со апаратот.
Ако притисокот за довод на гас е променлив
или различен од потребниот притисок, морате
да наместите применлив прилагодувач за
притисок на цревото за довод на гас.
ПРИСПОСОБУВАЊЕ НА МИНИМАЛНОТО
НИВО
За регулирање на минималното ниво на
пламениците:
1. Запалете го пламеникот.
2. Свртете го копчето на минималната
положба.
3. Извадете го копчето.
4. Со тенок штрафцигер, приспособете ја
позицијата на штрафот на бајпасот (A).
A
5. Ако направите промена:
• од природен гас со G20 20 mbar на
течен гас, целосно затегнете го
штрафот на бајпасот.
• од течен гас на природен гас G20 20
mbar, одвртете го штрафот за бајпас за
околу 1/4 вртење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Проверете
дали пламенот се гасне кога брзо
ќе го свртите копчето од
максимална во минимална
положба.
ПОВРЗУВАЊЕ СО СТРУЈА
• Погрижете се номиналниот напон и типот
на струјата наведени на плочката со
спецификации да одговараат на напонот и
струјата на локалната мрежа.
23
•
•
•
•
•
•
Овој апарат се испорачува со кабел за
напојување. Треба да биде испорачан со
соодветен приклучок што може да го
издржи оптеретувањето означено на
плочката со спецификации. Внимавајте да
го ставите приклучокот во точниот штекер.
Секогаш користете правилно монтиран
штекер отпорен на струјни удари.
Осигурете се дека приклучокот за струја е
пристапен по монтирањето.
Не повлекувајте го кабелот за струја за да
го исклучите апаратот. Секогаш
повлекувајте го приклучокот.
Постои ризик од пожар кога апаратот е
поврзан со продолжен кабел, адаптер или
многукратен приклучок. Осигурете се дека
заземјувањето е направено во согласност
со стандардите и правилата.
Не го оставајте кабелот за струја да се
загрее на температура повисока од 90°C.
Внимавајте да го поврзете синиот
неутрален кабел со приклучокот со
буквата „N“ на него. Поврзете го
кафениот (или црниот) фазен
кабел со приклучокот со буквата
„L“. Фазниот кабел треба да биде
поврзан цело време.
КАБЕЛ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ
За да го замените кабелот за поврзување,
употребте само специјален кабел или кабел
еквивалентен на него. Видот на кабел е:
H05V2V2-F T90.
Проверете дали делот од кабелот е соодветен
за напонот и работната температура.
Жолтата/зелената жица за заземјување мора
да биде подолга околу 2 cm од кафеавата
(или црната) жица за фаза.
КОМПЛЕТ
1.
2.
3.
min. 600 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
30 mm
470 mm
550 mm
4.
400 mm
50 mm
24
Ако дел од мебелот е
монтиран на далечина од 400
mm над плочата за готвење,
мора да има минимална
далечина за безбедност од 50
mm на лево или на десно од
крајот на плочата за готвење.
A
5.
B
10.
А) испорачан дихтунг
B) испорачани држачи
6.
11.
7.
ВНИМАНИЕ! Монтирајте го
апаратот само на рамна работна
површина.
8.
МОЖНОСТИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ
Таблата вградена под површината за готвење
мора лесно да се вади и да овозможува лесен
пристап во случај на техничка интервенција.
Кујнски шкаф со врата
9.
min 6 mm
25
min 30 mm
A
A. Табла што се вади
B. Простор за поврзување
Кујнски елемент со печка
B
Поврзувањето на површината за готвење со
струја мора да се изведе посебно заради
безбедносни причини и за да може печката
лесно да се извади од елементот.
min 20 mm
(max 150 mm)
60 mm
ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
РАСПОРЕД НА ПОВРШИНАТА ЗА ГОТВЕЊЕ
1
2
3
1 Брз пламеник
2 Електрични рингли
4 5
3 Полубрз пламеник
4 Помошен пламеник
5 Показно светло за напојување
145
mm
6 Контролни копчиња
6
КОНТРОЛНО КОПЧЕ
Знак
Опис
затворен довод на гас /
исклучена положба
положба за палење /
максимален довод на гас
минимален довод на гас
ПОСТАВКА НА ТОПЛИНАКАЈ ЕЛЕКТРИЧНИ
РИНГЛИ
Знаци
Функција
Положба на исклучено
26
Знаци
1-6
Функција
Поставки за топлина
Користете ја преостанатата
топлина за да ја намалите
потрошувачката на енергија.
Исклучете ја ринглата околу 5 - 10
минути пред да заврши процесот
на готвење.
Свртете го копчето на потребната поставка за
топлината.
За завршување на готвењето, завртете го
копчето во положбата исклучено.
СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ПРЕГЛЕД НА ПЛАМЕНИК
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Капак на пламеникот
Круна на пламеникот
Свеќичка за палење
Термоeлемент
ПАЛЕЊЕ НА ПЛАМЕНИКОТ
Секогаш прво палете го
пламеникот пред да ставите сад за
готвење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Бидете
многу внимателни кога користите
отворен оган во кујната.
Производителот одбива секаква
одговорност во случај на
злоупотреба на пламенот.
1. Притиснете го контролното копче надолу и
завртете го налево до положба за
максимален довод на гас (
).
2. Држете го контролното копче притиснато
околу 10 секунди или помалку. Ова ќе
овозможи загревање на термоелементот.
Ако не, доводот на гас ќе се прекине.
3. Регулирајте го пламенот откако ќе се
стабилизира.
Ако не можете да го запалите
пламеникот и по неколку обиди,
проверете дали круната и
капачето се правилно наместени.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не држете
го копчето притиснато подолго од
15 секунди. Ако пламеникот не се
запали по 15 секунди, отпуштете
го контролното копче, свртете го
во исклучена положба и обидете
се повторно да го запалите
пламеникот по минимум 1 минута.
ВНИМАНИЕ! Ако нема струја,
пламеникот можете да го запалите
без електричен уред; во ваков
случај, приближете пламен до
пламеникот, свртете го
контролното копче налево на
положба за максимален проток на
гас. Држете го притиснато
контролното копче најмногу 10
секунди за да се загрее
термоелементот.
Доколку пламеникот случајно се
изгасне, свртете го контролното
копче на позиција за исклучување
и обидете се повторно да го
запалите пламеникот после
минимум 1 минута.
Свеќичката се вклучува
автоматски кога ќе го вклучите
приклучокот на струја, после
монтажата или после прекин на
електричната струја. Тоа е
нормално.
ГАСЕЊЕ НА ПЛАМЕНИКОТ
За да го изгаснете пламенот, свртете го
копчето во положба на исклучено
.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Намалете го
или исклучете го пламенот пред
да ги тргнете тенџерињата од
пламеникот.
ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА
Ставете садови за готвење со вода на секоја
од електричните рингли, поставете ги на
27
максимум и оставете ја површината за
готвење да работи 10 мин. Тоа е за да изгорат
остатоците на апаратот. Потоа, користете ја
површината за готвење на минимум 20 мин.
За време на овој период, може да се појави
мирис и дим. Тоа е нормално. Погрижете се
да има доволен проток на воздух.
За да работите правилно со електричната
рингла, погледнете го дијаграмот прикажан
долу.
ПРИМЕРИ НА АПЛИКАЦИИ ЗА ГОТВЕЊЕ ЗА
ЕЛЕКТРИЧНИ РИНГЛИ
Поставу
вање на
топлина
та:
Примена:
1
Одржување топлина
2
Благо крчкање
3
Крчкање
4
Пржење / запекување
5
Зовривање
6
Зовривање / запржување /
пржење
ПОМОШ И СОВЕТИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
САДОВИ ЗА ГОТВЕЊЕ
Струја:
Дното на садовите за готвење
треба да е што е можно подебело
и порамно.
ВНИМАНИЕ! Не користете леани
тави, садови од керамика, земјени
садови, плочи за скара или тостер.
Не’рѓосувачкиот челик може да
потемни доколку се прегрева.
Гас:
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не ставајте
ја истата тава на два пламеника.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не ставајте
нестабилни или оштетени
тенџериња на пламеникот за да се
заштитите од преливање и
повреда.
28
ВНИМАНИЕ! Внимавајте дното на
тенџерињата да не стои над
контролното копче, во спротивно,
пламенот ќе го загрее контролното
копче.
ВНИМАНИЕ! Погрижете се
рачките на тенџерето да не бидат
над предниот раб на плочата за
готвење.
ВНИМАНИЕ! Погрижете се
тенџерињата да бидат поставени
централно на пламеникот за да
постигнете максимална
стабилност и помала
потрошувачка на гас.
ДИЈАМЕТРИ НА САДОВИТЕ ЗА ГОТВЕЊЕ
Користете само садови за готвење
со дијаметар кој одговара на
димензиите на пламениците.
Пламеник
Дијаметар на
садови за
готвење (mm)
Брз
240 - 260
Полу-брз
180 - 220
Пламеник
Помошен
Дијаметар на
садови за
готвење (mm)
100 - 160
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
• Чистете ja површината за готвење по
секоја употреба.
• Секогаш употребувајте садови за готвење
со чисто дно.
• Гребаниците или темните дамки на
површината не влијаат врз работата на
површината за готвење.
• Користете специјално средство за чистење
наменето за површини за готвење.
Не’рѓосувачки челик
• За рабовите на површината за готвење од
не'рѓосувачки челик користете специјално
средство за чистење не'рѓосувачки челик.
• Рабовите од не’рѓосувачки челик на
плотната може да ја променат бојата како
резултат на високата температура.
• Измијте ги деловите од не’рѓосувачки
челик со вода, а потоа избришете ги со
мека крпа.
• За да ја отстраните загорената храна и
тврдокорните дамки, оставете ги да киснат
во мала количина благ детергент пред
чистењето.
• Користете производи за чистење посебно
наменети за чистење не'рѓосувачки челик
за да ги заштитите челичните површини.
• Не користете производи за чистење што
содржат корозивни хемикалии, какви што
се хлориди, не чистете ја површината
дезинфициенси, средства за отстранување
дамки или 'рѓа и средства за чистење со
потопување.
ДРЖАЧИ ЗА САДОВИ
Држачите за садови не се отпорни
на миење во машина за миење
садови. Тие мора да се мијат
рачно.
1. За полесно чистење на површината за
готвење, можете да ги извадите држачите
за садови.
Бидете многу внимателни при
враќањето на држачите за
садови за да спречите
оштетување на горниот дел на
површината за готвење.
2. Облогата од емајл понекогаш може да има
остри рабови, па бидете внимателни кога
ги миете и бришете држачите за садови.
Ако е потребно, отстранете ги
тврдокорните дамки со крем-детергент.
3. Откако ќе ги исчистите држачите за
садови, проверете дали се наместени на
точната положба.
4. За да работат пламениците правилно,
погрижете се рачките на држачите за
садови да бидат порамнети со центарот
на пламеникот.
ЧИСТЕЊЕ НА ПЛОЧАТА ЗА ГОТВЕЊЕ
• Веднаш отстранете: стопена пластика,
пластична фолија и храна што содржи
шеќер. Во спротивно, нечистотијата може
да предизвика оштетување на плотната за
готвење. Внимавајте да не се изгорите.
29
•
•
Извадете ги откако апаратот е доволно
изладен: прстени од бигор, вода, дамки од
маснотии, светкави метални промени на
бојата. Чистете ја плочата за готвење со
влажна крпа и неабразивен детергент. По
чистењето, избришете ја плочата за
готвење со мека крпа.
За чистење на емајлираните делови,
капакот и круната, измијте ги со топла
сапуница и исушете ги внимателно пред да
ги вратите назад.
Секогаш држете ги овие компоненти многу
чисти за да избегнете отежнато палење и
редовно проверувајте да не се затнати
дупките од круната на пламеникот.
ПЕРИОДИЧНО ОДРЖУВАЊЕ
Повремено разговарајте со вашиот локален
сервисен центар за да ја проверат состојбата
на цревото за довод на гас и на регулаторот
на притисокот, ако го има.
ЧИСТЕЊЕ НА СВЕЌИЧКАТА
Оваа функција се добива преку керамичка
свеќичка за палење со метална електрода.
РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ШТО ДА НАПРАВИТЕ АКО...
Проблем
Не можете да ја вклучите
или да ракувате со
површината за готвење.
Можна причина
Површината за готвење не
е поврзана со напојување
за струја или не е правилно
поврзана.
Проверете дали
површината за готвење е
правилно поврзана со
електрично напојување.
Избил осигурувач.
Проверете дали
осигурувачот е причина за
дефектот. Ако осигурувачот
постојано прегорува,
разговарајте со
квалификуван електричар.
Капата и круната на
пламениците не се точно
поставени.
Ставете ги капата и круната
на пламениците правилно.
Пламенот се гаси веднаш
по палењето.
Термоелементот не е
доволно загреан.
Откако ќе го запалите
пламенот, притискајте на
копчето рамномерно или
помалку од 10 секунди.
Прстенот со пламен е
нерамномерен.
Круната на пламеникот е
затната со остатоци од
храна.
Проверете да не е затнат
вбризгувачот и да не има
остатоци од храна на
круната од пламеникот.
АКО НЕ МОЖЕТЕ ДА НАЈДЕТЕ РЕШЕНИЕ...
Ако не можете самите да го решите
проблемот, обратете се кај вашиот продавач
или во овластениот сервисен центар.
30
Решение
Наведете ги податоците од плочката за
спецификации. Осигурете се дека правилно
работите со површината за готвење. Ако
неправилно сте ракувале со површината за
ОБЕЗБЕДЕНИ ЕТИКЕТИ СО ПРИБОРОТ
Залепете ги лепливите етикети како што е
прикажано долу:
готвење, сервисирањето од страна на
сервисниот техничар или на продавачот нема
да биде бесплатно, дури и во гарантниот
период. Упатствата за службата за односи со
корисниците и за условите на гаранцијата се
наведени во гарантниот лист.
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Залепете го на Гаранцијата и испратете го
овој дел (ако е применливо).
B. Залепете го на Гаранцијата и чувајте го
овој дел (ако е применливо).
C. Залепете го на упатството.
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
ДИМЕНЗИИ НА ПОВРШИНАТА ЗА ГОТВЕЊЕ
Широчина
580 mm
Длабочина
500 mm
ДИЈАМЕТРИ НА БАЈПАС
ПЛАМЕНИК
Ø БАЈПАС 1/100 mm
Брзо
42
Полу-брзо
32
Помошно
28
31
ДРУГИ ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Оргинален
гас:
ВКУПНА
МОЌНОСТ:
G20 (2H) 20 mbar
6,0 kW
Замена за
гас:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
422 g/h
Електрични
рингли:
1,5 kW
Електрично
напојување:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Категорија на
апарат:
II2H3B/P
Приклучување
на гас:
G 1/2"
Класа на
апаратот:
3
ПЛАМЕНИЦИ ЗА ПРИРОДЕН ГАС G20 20 mbar
ПЛАМЕНИК
НОРМАЛНА МОЌНОСТ МИНИМАЛНА МОЌНОСТ
kW
kW
МАРКА НА
ВБРИЗГУВАЧ
Брзо
3,0
0,75
119
Полу-брзо
2,0
0,45
96
Помошно
1,0
0,33
70
ПЛАМЕНИЦИ ЗА ГАС ЗА LPG G30/G31 30/30 mbar
ПЛАМЕНИК
НОРМАЛНА
МОЌНОСТ kW
МИНИМАЛНА
МОЌНОСТ kW
МАРКА НА
ВБРИЗГУВАЧ
ДОТЕК НА
НОМИНАЛЕН ГАС g/h
Брзо
2,8
0,75
86
204
Полу-брзо
2,0
0,45
71
145
Помошно
1,0
0,33
50
73
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНИ РИНГЛИ
Рингла
Лева задна
Номинална моќност (Поставка за
максимална топлина) [W]
1500
За оптимални резултати при готвењето
користете сад за готвење којшто не е поголем
од дијаметарот на ринглата.
32
Дијаметар на рингла [mm]
145
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ СПОРЕД EU 66/2014
Идентификација на модел
ZGM62444XA
Вид површина за готвење
Вградна површина
за готвење
Број на електрични рингли
1
Технологија за греење на
електрична рингла
Цврста жешка
плотна
Дијаметар на кружни електрични
рингли (Ø)
Лев заден
14,5 cm
Потрошувачка на енергија по рингла
(EC electric cooking)
Лев заден
199,9 Wh / kg
Број на пламеници
Енергетска ефикасност на пламеник
(EE gas burner)
3
Десен заден - Полубрз
59.4%
Лев преден - Брз
62.2%
Десен преден - Помошен
не е применливо
Енергетска ефикасност на површина
за готвење на гас
(EE gas hob)
60.8%
Потрошувачка на енергија на
површината за готвење (EC electric
hob)
199,9 Wh / kg
EN 30-2-1: Куќни апарати за готвење на гас - Дел 2-1: Рационално користење на енергија Општо
EN 60350-2 - Електрични апарати за готвење во домаќинство - Дел 2: Површини за готвење Методи за мерење на перформанси
ШТЕДЕЊЕ НА ЕНЕРГИЈА
Можете да заштедите енергија за време на
секојдневното готвење ако ги следите
советите дадени подолу.
• Кога ќе ја загреете водата, користете само
онолку колку што ви е потребно.
• Ако е можно, секогаш ставајте капак на
садот за готвење.
Електрични рингли:
• Пред да ја вклучите ринглата, ставете го
садот на неа.
• Дното на садот треба да биде со ист
дијаметар како и ринглата.
• Ставете помали садови за готвење на
помалите рингли.
• Ставете го садот за готвење директно во
центарот на ринглата.
•
Користете ја преостаната топлина за да ја
зачувата храната топла или да ја стопите.
Пламеници на плин:
• Пред употреба на пламениците и држачите
за тавите, проверете дали се правилно
склопени.
• Дното на садот за готвење треба да
одговара на големината на пламеникот.
• Ставете го садот за готвење директно над
пламеникот, во центарот.
• Кога течноста ќе почне да врие, намалете
го пламенот за да крчка течноста.
• Ако е можно, користете лонец на пареа.
Видете во неговото упатство за користење.
33
ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
фрлајте ги апаратите озанчени со симболот
во отпадот од домаќинството. Вратете го
производот во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја вашата
општинска канцеларија.
Рециклирајте ги материјалите со симболот
.
Ставете ја амбалажата во соодветни
контејнери за да ја рециклирате. Помогнете во
заштитата на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
34
*
35
867334366-D-292019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising