Electrolux | EGL6382NOX | User manual | Electrolux EGL6382NOX Uživatelský manuál

Electrolux EGL6382NOX Uživatelský manuál
EGL6382NOX
CS
SL
Varná deska
Kuhalna plošča
Návod k použití
Navodila za uporabo
2
20
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................4
3. INSTALACE........................................................................................................7
4. POPIS SPOTŘEBIČE.......................................................................................11
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.......................................................................................... 12
6. TIPY A RADY................................................................................................... 13
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................................................ 14
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 15
9. TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................ 17
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 18
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
ČESKY
3
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když
je v provozu.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků. Děti mladší osmi let
bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem
nebo samostatným dálkovým ovládáním.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné
desce bez dozoru může být nebezpečná a způsobit
požár.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo
hasicí rouškou.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled
nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na
varnou desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové
předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky,
protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k
úrazu.
V případě přímého připojení spotřebiče k elektrické síti
je nutné instalovat dvoupólový izolační spínač s
minimální vzdáleností mezi kontakty. Musí být
zajištěno úplné odpojení v souladu s podmínkami
uvedenými v kategorii přepětí III. Zemnicí kabel je z
těchto podmínek vyjmut.
Když vedete napájecí kabel, ujistěte se, že nepřijde do
přímého kontaktu (např. prostřednictvím izolačního
obalu) s částmi, které se zahřívají o 50 °C více než
teplota místnosti.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo
od výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který
výrobce spotřebiče v pokynech k použití označil jako
vhodný, případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při
použití nesprávného krytu varné desky může dojít k
nehodě.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tento spotřebič je vhodný pro následující
trhy: SI
ČESKY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Utěsněte výřez v povrchu pomocí
těsniva, abyste zabránili bobtnání z
důvodu vlhkosti.
Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či
pod oknem. Zabráníte tak převržení
horkého nádobí ze spotřebiče při
otevírání dveří či okna.
Pokud je spotřebič instalován nad
zásuvkami, ujistěte se, že prostor
mezi dnem spotřebiče a horní
zásuvkou zajišťuje dostatečnou
cirkulaci vzduchu.
Spodek spotřebiče se může silně
zahřát. Zajistěte instalaci
samostatného nehořlavého panelu,
který bude zakrývat spodek
spotřebiče.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Před každou údržbou nebo čištěním
je nutné se ujistit, že je spotřebič
odpojen od elektrické sítě.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na elektrikáře.
Ujistěte se, že je spotřebič
nainstalován správně. Volné a
nesprávné zapojení napájecího
kabelu či zástrčky (je-li součástí
výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.
Použijte správný typ napájecího
kabelu.
Elektrické kabely nesmí být
zamotané.
Ujistěte se, že je nainstalována
ochrana před úrazem elektrickým
proudem.
Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.
Dbejte na to, aby se elektrické
přívodní kabely nebo zástrčky (jsou-li
součástí výbavy) nedotýkaly horkého
spotřebiče nebo horkého nádobí, když
spotřebič připojujete do blízké
zásuvky.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel nebo síťovou zástrčku
(je-li součástí výbavy). Pro výměnu
napájecího kabelu se obraťte na
autorizované servisní středisko nebo
elektrikáře.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
6
www.electrolux.com
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
2.3 Připojení plynu
•
•
•
•
•
Veškerá plynová připojení by měla být
provedena kvalifikovanou osobou.
Před instalací je nutné zajistit, aby
seřízení spotřebiče odpovídalo
podmínkám místního rozvodu plynu
(druhu plynu a tlaku plynu).
Zkontrolujte, zda kolem spotřebiče
může obíhat chladný vzduch.
Informace ohledně přívodu plynu
naleznete na typovém štítku.
Tento spotřebič není připojen k
zařízení na odvod spalin. Ujistěte se,
že je spotřebič připojen dle aktuálních
instalačních vyhlášek. Dbejte na
požadavky týkající se dostatečné
ventilace.
2.4 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení či úrazu
elektrickým proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Před prvním použitím odstraňte
veškerý obalový materiál (je-li
přítomen), štítky a ochrannou fólii.
Tento spotřebič používejte v
domácnosti.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Po každém použití nastavte varnou
zónu do polohy „vypnuto“.
Na varné zóny nepokládejte příbory
nebo pokličky. Mohly by se zahřát.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může
olej vystříknout.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu
•
•
•
•
Tuky a oleje mohou při zahřátí
uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s
tuky a oleji, držte plameny a ohřáté
předměty mimo jejich dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji
se mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při
nižších teplotách než olej, který se
používá poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepokládejte horké nádoby na
ovládací panel.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
Dbejte na to, aby na spotřebič
nespadly varné nádoby či jiné
předměty. Mohl by se poškodit jeho
povrch.
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Na spotřebič nepokládejte hliníkovou
fólii.
Nepoužívejte pevnou plotýnku k
přímému vaření. Musí být používána
výhradně s vhodným nádobím.
Používejte pouze nádobí se správným
tvarem a průměrem dna větším než
jsou rozměry hořáků.
Ujistěte se, že nádoby jsou umístěny
na středu hořáků.
Zkontrolujte, zda plamen nezhasne,
otočíte-li ovladačem rychle z
maximální do minimální polohy.
Používejte pouze příslušenství
dodávané se spotřebičem.
Na hořáky neinstalujte rozptylovač
plamene.
Při použití plynového varného
spotřebiče vzniká teplo a vlhko. V
místě instalace spotřebiče zařiďte
dobrou ventilaci.
Prodloužené intenzivní používání
spotřebiče může vyžadovat přídavné
větrání, například otevřením okna,
nebo účinnější větrání, například
zvýšením stupně mechanického
větrání - pokud je jím místnost
vybavena.
ČESKY
•
•
•
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Varná deska nesmí přijít do styku s
kyselými tekutinami jako je ocet,
citrónová šťáva nebo s prostředky na
odstraňování vodního kamene.
Mohou totiž zanechat matné skvrny.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
2.5 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Z ovládacího panelu
nedemontujte tlačítka,
ovladače ani těsnění. Do
spotřebiče by se mohla
dostat voda a poškodit ho.
•
•
•
•
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Před čištěním spotřebič vypněte a
nechte ho vychladnout.
Před údržbou spotřebič odpojte od
elektrické sítě.
K čištění spotřebiče nepoužívejte
proud vody nebo páru.
•
•
7
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Hořáky nemyjte v myčce nádobí.
2.6 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
•
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Vnější plynové potrubí slisujte.
2.7 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
3.1 Před instalací spotřebiče
Před instalací varné desky si z typového
štítku opište níže uvedené informace.
Typový štítek je umístěn na spodní
straně varné desky.
Model .......................................
Výrobní číslo
(PNC) .............................
Sériové číslo ............................
3.2 Připojení plynu
VAROVÁNÍ!
Následující pokyny k
instalaci, připojení a údržbě
smí provádět pouze
kvalifikovaní pracovníci v
souladu s platnými normami
a místními předpisy.
Zvolte pevné přípojky nebo použijte
ohebnou hadici z nerezové oceli v
souladu s platnými předpisy. Pokud
použijete ohebné kovové hadice, dbejte
na to, aby se nikde nedotýkaly
pohyblivých částí, ani nebyly nikde
přiskřípnuté. Také dávejte pozor, když je
varná deska nainstalovaná společně s
troubou.
8
www.electrolux.com
Zajistěte, aby tlak přívodu
plynu do zařízení odpovídal
doporučeným hodnotám.
Nastavitelná přípojka je
připevněna k úplné rampě
pomocí matice se závitem G
1/2". Volně našroubujte
součásti, nastavte připojení
do požadovaného směru a
vše utáhněte.
A
B C
A. Konec hřídele s maticí
B. Podložka dodána spolu se
spotřebičem
C. Koleno dodáno spolu se spotřebičem
Zkapalněný plyn
U zkapalněného plynu použijte držák
gumové hadice. Vždy použijte těsnění.
Pak pokračujte s připojením plynu.
Pružnou hadici lze použít za těchto
podmínek:
•
nesmí se zahřát na vyšší než
pokojovou teplotu, vyšší než 30 °C;
• nesmí být delší než 1 500 mm;
• nesmí být přiškrcena;
• nesmí být vystavena tahu nebo
zkroucení;
• nesmí být v kontaktu s ostrými kraji
nebo rohy;
• musí být snadno přístupná, aby mohl
být kontrolován její stav.
Při kontrole stavu pružné hadice se
zjišťuje, zda:
nemá po celé délce ani na koncích
trhliny, zářezy nebo známky ohoření;
• materiál není ztvrdlý, ale má svou
normální pružnost;
• spojovací svorky nejsou rezavé;
• doba její životnosti není prošlá.
Zjistíte-li jakoukoli z uvedených závad,
hadici neopravujte, ale vyměňte ji.
VAROVÁNÍ!
Po dokončení instalace se
ujistěte, že jsou těsnění u
všech spojek v pořádku.
Použijte mýdlový roztok,
nikoliv plamen!
3.3 Výměna trysek
1. Sundejte mřížky určené pod nádoby.
2. Odstraňte víčka a korunky hořáku.
3. Pomocí nástrčného klíče 7
odšroubujte vstřikovací trysky a
nahraďte je tryskami potřebnými pro
používaný druh plynu (viz tabulka v
kapitole „Technické informace“).
4. Stejným postupem v opačném pořadí
zase jednotlivé části smontujte.
5. Vyměňte typový štítek (nachází se v
blízkosti přívodního plynového
potrubí) za takový, který odpovídá
novému druhu dodávaného plynu.
Tento štítek můžete najít v balíčku
dodávaném se spotřebičem.
Pokud je tlak plynu při napájení jiný nebo
nestálý v porovnání s požadovaným
tlakem, je nutné instalovat na přívodní
plynové potrubí nastavovač tlaku.
3.4 Nastavení minimální úrovně
Postup nastavení minimální úrovně
hořáku:
1.
2.
3.
4.
Zapalte hořák.
Otočte ovladač do minimální polohy.
Vysuňte knoflík ovladače.
Úzkým šroubovákem nastavte
polohu obtokového šroubu (A).
A
•
5. Při přechodu:
• ze zemního plynu G20 20 mbar
na zkapalnělý plyn úplně utáhněte
obtokový šroub.
ČESKY
•
ze zkapalněného plynu na zemní
plyn G20 20 mbar uvolněte
obtokový šroub asi o 1/4 otáčky.
VAROVÁNÍ!
Zkontrolujte, zda plamen
nezhasne, otočíte-li
ovladačem rychle z
maximální do minimální
polohy.
3.7 Montáž
1.
3.5 Připojení k elektrické síti
•
•
•
•
•
•
•
Přesvědčte se, že jmenovité napětí a
typ napájení na typovém štítku
odpovídají napětí a výkonu místního
zdroje napájení.
Spotřebič se dodává s napájecím
kabelem. Ten musí být vybaven
správnou zástrčkou vhodnou pro
danou zátěž vyznačenou na typovém
štítku. Ujistěte se, že je zástrčka
zapojena do správné zásuvky.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Po instalaci musí zůstat síťová
zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Při připojení spotřebiče pomocí
prodlužovacího kabelu, rozdvojky
nebo vícenásobného připojení hrozí
nebezpečí požáru. Ujistěte se, že
uzemnění splňuje platné normy a
nařízení.
Napájecí kabel nesmí být vystaven
teplotám vyšším než 90 °C.
Ujistěte se, že jste připojili
modře zbarvený nulový
vodič ke svorce označené
písmenem „N“. Hnědě (nebo
černě) zabarvený fázový
vodič připojte ke svorce
označené písmenem „L“.
Fázový vodič musí být vždy
připojen.
2.
3.
min.
450 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480 mm
560 mm
4.
400 mm
3.6 Připojovací kabel
Připojovací kabel vyměňte pouze za
speciální kabel nebo ekvivalentní typ.
Kabel je typu: H05V2V2-F T90.
9
Ujistěte se, že průřez kabelu odpovídá
napětí a provozní teplotě. Zemnící vodič
zbarvený žlutozeleně musí být přibližně o
2 cm delší než hnědý (nebo černý)
fázový vodič.
50 mm
10
www.electrolux.com
Je-li nad varnou deskou
namontována skříňka ve
vzdálenosti 400 mm, pak
musí být dodržena
minimální bezpečná
vzdálenost 50 mm od
levého a pravého okraje
varné desky.
A
5.
B
10.
A) dodané těsnění
B) dodané držáky
6.
11.
7.
POZOR!
Spotřebič instalujte pouze na
pracovní plochu s rovným
povrchem.
8.
9.
3.8 Možnosti zapuštění
Panel instalovaný pod varnou deskou
musí být snadno odnímatelný a
umožňovat snadný přístup v případě, že
je nutný technický zásah.
ČESKY
Kuchyňská jednotka s dvířky
11
A. Odnímatelný panel
B. Prostor pro přípojky
Kuchyňská jednotka s troubou
Elektrické připojení varné desky a trouby
musí být z bezpečnostních důvodů
instalováno odděleně a umožňovat
snadné vyjmutí trouby z linky.
min 6 mm
A
B
min 30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
60 mm
4. POPIS SPOTŘEBIČE
4.1 Uspořádání varné desky
1
2
3
145
mm
6
5
Středně rychlý hořák
Varná zóna
Rychlý hořák
Pomocný hořák
Ovladače
Kontrolka napájení
4
4.2 Ovladač
Symbol
1
2
3
4
5
6
Symbol
Popis
bez přívodu plynu / polo‐
ha vypnuto
Popis
poloha pro zapálení /
maximální přívod plynu
minimální přívod plynu
12
www.electrolux.com
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
Jestliže se hořák ani po
několika pokusech nezapálí,
zkontrolujte, zda je korunka
a její víčko ve správné
poloze.
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 Přehled hořáku
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Víčko hořáku
Korunka hořáku
Zapalovací svíčka
Termočlánek
5.2 Zapálení hořáku
Hořák vždy zapalte předtím
než na něj postavíte nádobu.
VAROVÁNÍ!
Při používání otevřeného
ohně v kuchyni buďte velmi
opatrní. Výrobce odmítá
jakoukoli odpovědnost za
chybné použití plamene.
1. Zatlačte na ovladač a otočte jím proti
směru hodinových ručiček na
maximální pozici puštěného plynu
( ).
2. Podržte ovladač stlačený na až 10
sekund. Tím se zahřeje termočlánek.
V opačném případě se přeruší přívod
plynu.
3. Když se plamen ustálí, nastavte jeho
intenzitu.
VAROVÁNÍ!
Ovladač stiskněte na
maximálně 15 sekund.
Jestliže se hořák po uplynutí
15 sekund nezapálí,
uvolněte ovladač, otočte ho
do polohy vypnuto a před
dalším pokusem o zapálení
hořáku alespoň jednu minutu
počkejte.
POZOR!
Při přerušení dodávky
elektrického proudu můžete
hořák zapálit i bez
elektrického zařízení. V
takovém případě přiložte k
hořáku plamen, otočte
ovladačem proti směru
hodinových ručiček na
maximální pozici puštěného
plynu a zatlačte na něj.
Držte ovladač zatlačený po
dobu 10 nebo méně sekund,
aby se termočlánek zahřál.
Jestliže z nějakého důvodu
plamen zhasne, otočte
ovladačem do polohy
vypnuto, počkejte nejméně
jednu minutu a pokuste se
hořák znovu zapálit.
Generátor jisker se může
automaticky spouštět, když
zapnete elektřinu, po
instalaci nebo po výpadku
proudu. Nejde o závadu.
5.3 Vypnutí hořáku
Chcete-li plamen zhasnout, otočte
ovladačem do polohy vypnuto
.
ČESKY
VAROVÁNÍ!
Před sejmutím nádobí
z hořáku vždy nejdříve
ztlumte nebo zhasněte
plamen.
5.4 Před prvním použitím
Na každou elektrickou varnou zónu
položte nádobu s vodou, nastavte
maximální výkon a nechte varnou desku
pracovat 10 minut. Tím se spálí zbytky
ve spotřebiči. Poté nechte varnou desku
pracovat při minimálním výkonu 20
minut. Během této doby může ze
spotřebiče vycházet zápach a kouř. To je
normální jev. Zajistěte dostatečné
větrání.
Pro správné ovládání elektrické varné
zóny se řiďte níže uvedeným
schématem.
13
Nasta‐ Použití:
vení
teplo‐
ty:
2
Lehké ohřívání
3
Mírné vaření
4
Smažení
5
Uvedení do varu
6
Uvedení do varu / prudké sma‐
žení / fritování
5.6 Teplotní nastavenípro
elektrickou varnou zónu
Symbo‐
ly
Funkce
Poloha Vypnuto
1-6
Nastavení teploty
Pomocí zbytkového tepla
snížíte spotřebu energie.
Přibližně 5–10 minut před
koncem vaření varnou zónu
vypněte.
Otočte voličem na požadovanou teplotu.
Vaření ukončíte otočením ovladače do
polohy vypnuto.
5.5 Příklady vaření na
elektrické varné zóně
Nasta‐ Použití:
vení
teplo‐
ty:
1
Uchování teploty
5.7 Jak používat rychlou
plotýnku
Červená tečka uprostřed plotýnky
označuje rychlou plotýnku. Rychlá
plotýnka se zahřívá rychleji než normální
plotýnky. Červené tečky jsou vyznačeny
na plotýnkách. Během používání se po
určité době mohou opotřebit nebo zcela
zmizet. Na provoz varné desky to nemá
nežádoucí vliv.
6. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Nádobí
Elektrická:
14
www.electrolux.com
Dno nádoby musí být zcela
rovné a co nejsilnější.
POZOR!
Ujistěte se, že držadla hrnců
nepřečnívají nad předním
okrajem varné desky.
POZOR!
Nepoužívejte litinové,
mastkové, kameninové,
grilovací nebo opékací pláty.
Při vysokém zahřátí může
nerezová ocel ztratit lesk.
POZOR!
Ujistěte se, že jsou hrnce
umístěné na středu hořáku,
čímž získají maximální
stabilitu a sníží se spotřeba
plynu.
Plynová:
VAROVÁNÍ!
Nedávejte stejnou pánev na
dva hořáky.
VAROVÁNÍ!
Abyste zabránili rozlití a
případnému poranění,
nepokládejte na hořák
nestabilní nebo poškozené
nádoby.
POZOR!
Ujistěte se, že dna varných
nádob nestojí nad
ovladačem, protože v
takovém případě plamen
zahřívá ovládací prvky.
6.2 Průměry nádob
Používejte nádoby na vaření
s průměrem vhodným pro
rozměry hořáků.
Hořák
Průměr nád‐
oby (mm)
Rychlý
180 - 260
Středně rychlý
120 - 180
Pomocný
80 - 180
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
•
•
7.1 Všeobecné informace
•
Varnou desku po každém použití
očistěte.
• Nádoby používejte vždy s čistou
spodní stranou.
• Škrábance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemají vliv na funkci varné
desky.
• Použijte speciální čisticí prostředek
vhodný na povrch varné desky.
Nerezová ocel
•
•
Na okraje varné desky z nerezové
oceli použijte čisticí prostředek na
nerezovou ocel.
Nerezové okraje plotýnek mohou
změnit zabarvení z důvodu vysokých
teplot.
•
•
Části z nerezové oceli omyjte vodou a
pak osušte měkkým hadrem.
Připálené zbytky jídla, tuk a odolné
skvrny odstraníte, když je před mytím
necháte na několik minut odmočit v
malém množství slabého roztoku
čistícího prostředku.
Povrch z nerezové oceli ochráníte,
budete-li používat čistící prostředky
určené speciálně k čištění nerezové
oceli.
Nepoužívejte čistící prostředky
obsahující korozivní chemikálie jako
jsou chloridy, nečistěte povrch
dezinfekčními prostředky,
odstraňovači skvrn nebo rzi a
prostředky pro čištění ponorem.
ČESKY
7.2 Mřížky pod nádoby
Mřížky pod nádoby nejsou
odolné pro mytí v myčce
nádobí. Musí se mýt ručně.
•
1. Mřížky pod nádoby pro pohodlnější
čištění vyjměte.
Při snímání mřížek pod
nádoby buďte velmi
opatrní, aby nedošlo k
poškození varné desky.
2. Při ručním mytí mřížek pod nádoby
buďte opatrní při jejich osušování,
protože smaltování může mít někdy
drsné hrany. V případě potřeby
odstraňte odolné skvrny pomocí
pastového čisticího prostředku.
3. Po vyčištění mřížek pod nádoby se
ujistěte, že jsou umístěné ve správné
poloze.
4. Má-li hořák správně fungovat, musí
být ramena mřížek pod nádoby ve
středu hořáku.
•
15
obsahující cukr. Pokud tak neučiníte,
nečistota může varnou desku
poškodit. Vyvarujte se popálení.
Odstraňte po dostatečném
vychladnutí varné desky: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s neabrazivním
mycím prostředkem. Po vyčištění
varnou desku osušte měkkým
hadrem.
Smaltované části, kryt a korunku
hořáků umyjte vlažnou vodou se
saponátem a před jejich vložením
zpět je řádně osušte.
7.4 Čištění zapalovací svíčky
Elektrické zapalování se provádí pomocí
keramické zapalovací svíčky s kovovou
elektrodou. Udržujte tyto součásti čisté,
aby hořáky dobře zapalovaly, a
kontrolujte průchodnost otvorů v
korunkách hořáků.
7.5 Pravidelná údržba
Pravidelně si v autorizovaném servisním
středisku objednávejte kontrolu stavu
přívodní plynové trubky a nastavovače
tlaku, je-li instalován.
7.3 Čištění varné desky
•
Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Varnou desku nelze za‐
pnout ani používat.
Varná deska není zapoje‐
na do elektrické sítě nebo
není připojena správně.
Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena
do elektrické sítě.
16
www.electrolux.com
Problém
Plamen zhasíná ihned po
zapálení.
Možná příčina
Řešení
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Po‐
kud se pojistka spaluje
opakovaně, obraťte se na
autorizovaného elektrikáře.
Víčko a korunka hořáku a
jsou nasazeny nesprávně.
Umístěte správně víčko a
korunku hořáku.
Termočlánek není dosta‐
tečně zahřátý.
Po zapálení plamene pod‐
ržte ovladač stisknutý ještě
10 nebo méně sekund.
Kroužek plamene je nerov‐ Korunka hořáku je ucpaná
noměrný.
zbytky jídla.
8.2 Když nenaleznete řešení...
záruce. Informace o servisním středisku
a záručních podmínkách jsou uvedeny v
záruční příručce.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní
středisko. Uveďte údaje z typového
štítku. Ujistěte se, že jste varnou desku
používali správným způsobem. Pokud
ne, budete muset návštěvu technika z
autorizovaného servisu nebo prodejce
zaplatit, i když je spotřebič ještě v
A
8.3 Štítky dodávané v sáčku s
příslušenstvím
Nalepte samolepicí štítky následujícím
způsobem:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
Ujistěte se, že není tryska
zanesená a korunka
hořáku je čistá.
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Nalepte jej na záruční list a odešlete
tuto část (je-li to možné).
B. Nalepte jej na záruční list a uchovejte
si tuto část (je-li to možné).
C. Nalepte jej na návod k použití.
ČESKY
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
9.1 Rozměry varné desky
Šířka
594 mm
Hloubka
510 mm
9.2 Průměr obtoku
HOŘÁK
Ø OBTOKU 1/100 mm
Rychlý
42
Středně rychlý
32
Pomocný
28
9.3 Ostatní technické údaje
CELKOVÝ
VÝKON:
Původní
plyn:
G20 (2H) 20 mbar
Nový plyn:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 422 g/h
Elektrické
zóny:
1,5 kW
Elektrické na‐
pájení:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Kategorie
spotřebiče:
II2H3B/P
Připojení ply‐
nu:
G 1/2"
Třída
spotřebiče:
3
6,0 kW
9.4 Plynové hořáky pro ZEMNÍ PLYN G20 20 mbar
HOŘÁK
NORMÁLNÍ VÝKON
kW
MINIMÁLNÍ VÝKON
kW
ZNAČKA PRO
TRYSKU
Rychlý
3,0
0,75
119
Středně rychlý
2,0
0,45
96
Pomocný
1,0
0,33
70
17
18
www.electrolux.com
9.5 Plynové hořáky pro LPG G30/G31 30/30 mbar
HOŘÁK
NORMÁLNÍ
VÝKON kW
MINIMÁLNÍ
VÝKON kW
ZNAČKA PRO JMENOVITÝ PRŮ‐
TRYSKU
TOK PLYNU g/h
Rychlý
2,8
0,75
86
204
Středně rychlý 2,0
0,45
71
145
Pomocný
0,33
50
73
1,0
9.6 Specifikace elektrických varných zón
Varná zóna
Levá zadní
Nominální výkon (maximální
nastavení teploty) [W]
1500
Průměr varné zóny [mm]
145
Pro dosažení nejlepších výsledků vaření
používejte nádoby, které nejsou větší
než průměr varné zóny.
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
10.1 Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014
Označení modelu
EGL6382NOX
Typ varné desky
Vestavná varná de‐
ska
Počet elektrických varných zón
1
Technologie ohřevu dle elektrické
varné zóny
Pevná plotýnka
Průměr kruhových elektrických var‐ Levá zadní
ných zón (Ø)
14,5 cm
Spotřeba energie varných zón (EC
electric cooking)
199,9 Wh / kg
Levá zadní
Počet plynových hořáků
Energetická účinnost plynových
hořáků
(EE gas burner)
3
Pravý zadní - rychlý
56,5 %
Levý přední - středně ry‐
chlý
55,9 %
Pravý přední - pomocný
nelze použít
Energetická účinnost plynové var‐
né desky
(EE gas hob)
56.2%
Spotřeba energie varné desky (EC
electric hob)
199,9 Wh / kg
ČESKY
19
EN 30-2-1: Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - část 2-1 : Hospodárné
využití energie - Všeobecně
EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - část 2: Varné desky metody pro měření výkonu
10.2 Úspora energie
•
Během každodenního pečení můžete
ušetřit energii, budete-li se řídit níže
uvedenými radami.
•
Při ohřevu vody používejte pouze
takové množství, které potřebujete.
• Je-li to možné, vždy zakrývejte
nádoby pokličkami.
Elektrické varné zóny:
Využijte zbytkové teplo k udržování
teploty jídle nebo k jeho rozpouštění.
Plynové hořáky:
•
•
•
•
•
Před zapnutím varné zóny na ni
položte varnou nádobu.
Dno varné nádoby by mělo být stejné
velikosti jako varná zóna.
Na menší varné zóny postavte menší
varné nádoby.
Postavte nádobu přímo na střed
varné zóny.
•
•
•
•
Před použitím zkontrolujte, zda jsou
hořáky a mřížky pod nádoby správně
nasazeny.
Dno varné nádoby by mělo mít
správné rozměry odpovídající velikosti
hořáku.
Varnou nádobu položte přímo na
hořák do jeho středu.
Když začnou tekutiny vřít, ztlumte
plamen, aby jen mírně perlily.
Je-li to možné, použijte tlakový hrnec.
Viz příslušná uživatelská příručka.
11. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
20
www.electrolux.com
KAZALO
1. VARNOSTNA INFORMACIJE.......................................................................... 20
2. VARNOSTNA NAVODILA................................................................................ 22
3. NAMESTITEV...................................................................................................25
4. OPIS IZDELKA................................................................................................. 29
5. VSAKODNEVNA UPORABA............................................................................29
6. NAMIGI IN NASVETI........................................................................................ 31
7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE........................................................................ 32
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV................................................................................. 33
9. TEHNIČNI PODATKI........................................................................................ 34
10. ENERGIJSKA UČINKOVITOST..................................................................... 36
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki
vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je
bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v
zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registerelectrolux.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
1.
VARNOSTNA INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
SLOVENŠČINA
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo
otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje.
Dostopni deli so vroči.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba
vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
Otrokom do tretjega leta starosti vedno preprečite
dostop do delujoče naprave.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med
uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete
grelcev. Otroci, mlajši od osmih let, se ne smejo
približevati, če niso pod nenehnim nadzorom.
Naprave ne upravljajte z zunanjo programsko uro ali
ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
OPOZORILO: Kuhanje na kuhalni plošči z maščobo
ali oljem brez nadzora je lahko nevarno in lahko
pripelje do požara.
Ognja NIKOLI ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak
izklopite napravo in nato prekrijte ogenj, npr. s
pokrovom ali požarno odejo.
21
22
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
POZOR: Kuhanje je treba nadzorovati. Kratkotrajno
kuhanje je treba stalno nadzorovati.
OPOZORILO: Nevarnost požara: Ne shranjujte
predmetov na kuhalnih površinah.
Na površino kuhalne plošče ne postavljajte kovinskih
predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, ker se
lahko segrejejo.
Naprave ne čistite s paro.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščene servisne službe
ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
Kjer je naprava priključena neposredno na omrežno
napetost, je potrebno večpolno izolacijsko stikalo z
razmakom med kontakti. Zagotoviti je treba popoln
odklop v skladu s pogoji, navedenimi v kategoriji
prenapetosti III. Ozemljitveni kabel ne spada zraven.
Pri speljevanju priključnega kabla pazite, da ta ne
pride v neposredni stik (na primer uporaba izolacijskih
cevi) z deli, ki lahko dosežejo več kot 50 °C višje
temperature od sobne temperature.
OPOZORILO: Uporabljajte samo varovala kuhalne
plošče, ki jih je zasnoval proizvajalec kuhalne naprave
ali ki jih proizvajalec naprave navede kot primerne v
navodilih za uporabo, ali varovala kuhalne plošče,
priložena napravi. Zaradi uporabe neprimernih varoval
lahko pride do nezgode.
2. VARNOSTNA NAVODILA
Ta naprava je primerna za naslednje
trge: SI
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
•
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Izreze zatesnite s tesnilom, da vlaga
ne povzroči nabrekanja.
Spodnjo stran naprave zaščitite pred
paro in vlago.
Naprave ne nameščajte v bližino vrat
ali pod okna. Na ta način preprečite,
da bi vroča posoda padla z naprave,
ko odprete vrata ali okno.
Če napravo namestite nad predale,
mora biti razmik med spodnjim delom
naprave in zgornjim predalom dovolj
velik za kroženje zraka.
Spodnji del naprave se lahko segreje.
Pod napravo namestite nevnetljivo
ločevalno ploščo za preprečitev
dostopa do spodnjega dela.
•
•
•
•
•
•
2.2 Priključitev na električno
omrežje
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
Naprava mora biti ozemljena.
Pred katerimkoli posegom se
prepričajte, da naprava ni priključena
na električno omrežje.
Preverite, ali so električni podatki na
ploščici za tehnične navedbe skladni z
električno napeljavo. Če niso, se
posvetujte z električarjem.
Naprava mora biti nameščena
pravilno. Zaradi slabo pritrjenega in
napačnega napajalnega kabla ali vtiča
(če je na voljo) se lahko pregreje
priključek.
Uporabite pravi električni priključni
kabel.
Napajalni kabel se ne sme zaplesti.
Poskrbite za namestitev zaščite pred
udarom.
Kabel zaščitite pred natezno
obremenitvijo.
Poskrbite, da se napajalni kabel ali
vtič (če obstaja) ne dotika vroče
naprave ali posode, ko napravo
vključite v bližnje vtičnice.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
•
23
Pazite, da ne poškodujete vtiča (če
obstaja) ali kabla. Za zamenjavo
poškodovanega kabla se obrnite na
naš pooblaščeni servisni center ali
električarja.
Zaščita pred udarom električnega
toka izoliranih delov in delov pod
električno napetostjo mora biti
pritrjena tako, da je ni mogoče
odstraniti brez orodja.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
Če želite izključiti napravo, ne vlecite
za električni priključni kabel. Vedno
povlecite za vtič.
Uporabite le prave izolacijske
naprave: odklopnike, varovalke
(talilne varovalke odvijte iz nosilca),
zaščitne naprave na diferenčni tok in
kontaktorje.
Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča
odklop naprave z omrežja na vseh
polih. Izolacijska naprava mora imeti
med posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
2.3 Priključitev plina
•
•
•
•
•
Vse priključitve plina mora opraviti
strokovno usposobljena oseba.
Pred priključitvijo se prepričajte, da so
krajevni pogoji plinske napeljave
(vrsta in tlak plina) in nastavitve
štedilnika usklajeni.
Poskrbite za kroženje zraka okrog
naprave.
Informacije o dovodu plina so na
ploščici za tehnične navedbe.
Ta naprava ni priključena na napravo
za prezračevanje in odvajanje plinov,
ki nastajajo pri gorenju. Napravo
priključite v skladu z veljavnimi
predpisi za namestitev. Bodite pozorni
na zahteve glede ustreznega
prezračevanja.
24
www.electrolux.com
2.4 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin in električnega
udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred prvo uporabo odstranite vso
embalažo, etikete in zaščitno folijo (če
obstaja).
To napravo uporabljajte v
gospodinjstvu.
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
Kuhališče po vsaki uporabi »izklopite
«.
Na kuhališča ne odlagajte pribora ali
pokrovov posod. Lahko se segrejejo.
Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
Ko daste hrano v vroče olje, to lahko
brizgne.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost požara in
eksplozije.
•
•
•
•
Maščobe in olja lahko ob segrevanju
sproščajo vnetljive hlape. Plamenov
ali segretih predmetov ne približujte
maščobam in olju, ko kuhate z njimi.
Hlapi, ki jih sproščajo zelo vroča olja,
lahko povzročijo nepričakovan vžig.
Uporabljena olja, ki lahko vsebujejo
ostanke hrane, lahko povzročijo požar
pri nižjih temperaturah od prvič
uporabljenih olj.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na
napravi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pazite, da predmeti ali posode ne
padejo na napravo. Lahko se
poškoduje površina.
Ne vklapljajte kuhališč s prazno
posodo ali brez posode.
Na napravo ne dajajte aluminijaste
folije.
Klasičnega električnega kuhališča ne
uporabljajte za neposredno kuhanje.
Uporabljati ga morate z ustrezno
posodo.
Uporabljajte le stabilno posodo
ustrezne oblike in premera, ki je večji
od dimenzij gorilnikov.
Pazite, da bo posoda postavljena na
sredino gorilnika.
Na koncu se še prepričajte, da
plamen pri hitrem zasuku gumba iz
položaja za največjo moč v položaj za
najmanjšo moč ne ugasne.
Uporabljajte le opremo, priloženo
napravi.
Na gorilnik ne nameščajte difuzorja
plamena.
Med uporabo plinske kuhalne plošče
se ustvarjata toplota in vlaga. V
prostoru, kjer je nameščena naprava,
poskrbite za dobro prezračevanje.
Med dolgotrajno intenzivno uporabo
naprave bo morda potrebno dodatno
prezračevanje, npr. odpiranje okna, ali
učinkovitejše prezračevanje, npr.
povečana stopnja mehanskega
prezračevanja, če je na voljo.
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni
je dovoljeno uporabljati za druge
namene, npr. ogrevanje prostora.
Ne dovolite, da bi kisle tekočine, npr.
kis, limonin sok ali sredstva za
odstranjevanje vodnega kamna, prišle
v stik s ploščo. Lahko se pojavijo
motni madeži.
Sprememba barve emajla ali
nerjavnega jekla ne vpliva na
zmogljivost naprave.
2.5 Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO!
Z upravljalne plošče ne
odstranjujte tipk, gumbov ali
tesnil. V napravo lahko pride
voda in povzroči poškodbo.
Vroče posode ne postavljajte na
upravljalno ploščo.
Ne dovolite, da iz posode povre vsa
tekočina.
•
Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
Preden se lotite čiščenja naprave, jo
izklopite in počakajte, da se ohladi.
Pred vzdrževalnimi deli napravo
izključite iz električnega omrežja.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte
vodnega pršca in pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
Gorilnikov ne pomivajte v pomivalnem
stroju.
2.6 Odstranjevanje
•
•
•
•
25
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel tik
ob napravi in napravo zavrzite.
Sploščite zunanje cevi za plin.
2.7 Servis
•
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
3. NAMESTITEV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
3.1 Pred namestitvijo
Preden namestite kuhalno ploščo, si
zapišite podatke s ploščice za tehnične
navedbe. Ploščica za tehnične navedbe
se nahaja na dnu kuhalne plošče.
Model .......................................
Številka izdelka
(PNC) ........................................
.
Serijska
številka ...........................
Pozorni pa bodite, ko kuhalno ploščo
vgrajujete skupaj s pečico.
Prepričajte se, da dovodni
tlak plina naprave ustreza
priporočenim vrednostim.
Nastavljiv priključek je
pritrjen na ustrezno cev z
navojno matico G 1/2 palca.
Brez prevelike sile privijte
sestavne dele, priključek
obrnite v želeno smer in
privijte do konca.
3.2 Priključitev plina
OPOZORILO!
Naslednjo namestitev,
povezavo in vzdrževalna
dela mora izvesti strokovno
usposobljena oseba v skladu
s standardi in veljavnimi
predpisi.
Skladno z veljavnimi predpisi izberite tog
priključek ali uporabljajte gibke cevi iz
nerjavnega jekla. Če uporabljate gibke
kovinske cevi, pazite, da ne pridejo v stik
s premičnimi deli ali da se ne zmečkajo.
A
B C
A. Konec cevi z matico
B. Podložka, priložena napravi
C. Koleno, priloženo napravi
Utekočinjen plin
Uporabite držalo gumijaste cevi za
utekočinjen plin. Vedno uporabite tesnilo.
Nato nadaljujte s priključitvijo plinske
napeljave.
26
www.electrolux.com
Gibka cev je pripravljena za uporabo, ko:
•
ne more postati bolj vroča, kot je
sobna temperatura, višja od 30 °C,
• ni daljša od 1500 mm,
• ni nikjer stisnjena,
• ni izpostavljena vlečnim silam in ni
zavita,
• ni v stiku z ostrimi robovi ali vogali,
• je enostavno preveriti njeno stanje.
Za nadzor brezhibnosti gibke cevi
preverite, da:
na njej ni razpok, zarez ali drugih
poškodb - niti na koncih niti na celotni
dolžini,
• je material pravilno prožen in ni otrdel,
• pritrditvene objemke niso zarjavele,
• njen rok uporabe še ni potekel.
V primeru ene ali več nepravilnosti cevi
ne popravljajte, temveč jo zamenjajte.
1. Prižgite gorilnik.
2. Gumb obrnite v položaj za najmanjši
plamen.
3. Odstranite gumb.
4. S tankim izvijačem nastavite položaj
nastavitvenega vijaka (A).
A
•
OPOZORILO!
Ko je namestitev končana,
se prepričajte, da je
tesnjenje vsake cevne
spojke pravilno. Uporabite
milno raztopino, ne ognja!
5. Če napravo prilagajate:
• z zemeljskega plina G20 s tlakom
20 mbar na utekočinjen plin,
povsem privijte nastavitveni vijak.
• z utekočinjenega plina na
zemeljski plin G20 s tlakom 20
mbar, odvijte vijak za približno 1/4
obrata.
OPOZORILO!
Prepričajte se, da plamen ne
ugasne, ko se hitro spremeni
v gumb od najvišje pozicije
na najnižji položaj.
3.3 Zamenjava šob
1. Odstranite podstavke za posodo.
2. Odstranite pokrove in krone
gorilnikov.
3. Z natičnim ključem št. 7 odstranite
šobe in jih zamenjajte s tistimi, ki so
potrebne za vrsto plina, ki ga
uporabljate (oglejte si razpredelnico v
poglavju »Tehnične informacije«).
4. Dele sestavite po enakem postopku v
obratnem vrstnem redu.
5. Ploščico za tehnične navedbe (poleg
priključne cevi za plin) zamenjajte s
ploščico za novo vrsto plina. Ta
ploščica je na voljo v embalaži,
priloženi napravi.
Če je dovodni tlak plina spremenljiv ali se
razlikuje od potrebnega tlaka, morate na
priključno cev za plin namestiti primeren
regulator tlaka.
3.4 Nastavljanje najmanjše
moči
Nastavitev najmanjše moči plamena na
gorilniku:
3.5 Priključitev na električno
napetost
•
•
•
•
•
•
Prepričajte se, da se nazivna napetost
in tip moči na ploščici za tehnične
navedbe ujemata z napetostjo in
močjo vašega krajevnega omrežja.
Naprava ima nameščen priključni
kabel. Na kabel je treba namestiti
primeren vtič, ki prenese obremenitev,
navedeno na ploščici za tehnične
navedbe. Poskrbite, da boste vtič
vtaknili v pravo vtičnico.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po
namestitvi.
Če želite izključiti napravo, ne vlecite
za električni priključni kabel. Vedno
povlecite za vtič.
Ko za priključitev naprave uporabljate
kabelski podaljšek, adapter ali
povezavo z več priključki, obstaja
nevarnost požara. Preverite, ali
SLOVENŠČINA
•
ozemljitvena povezava ustreza
standardom in predpisom.
Ne pustite, da se napajalni kabel
segreje na temperaturo, višjo od 90
°C.
Poskrbite, da bo modri
nevtralni kabel priključen na
priključnico, na kateri je
črka »N«. Rjav (ali črn) fazni
kabel priključite na
priključnico, na kateri je
črka »L«. Fazni kabel naj bo
ves čas priključen.
3.
min.
450 mm
30 mm
480 mm
560 mm
4.
3.6 Priključni kabel
400 mm
Priključni kabel zamenjajte le s posebnim
ali enakovrednim kablom. Vrsta kabla je:
H05V2V2-F T90.
50 mm
Prerez kabla mora ustrezati napetosti in
obratovalni temperaturi. Rumeno-zeleni
ozemljitveni vodnik mora biti približno 2
cm daljši od rjavega (ali črnega) faznega
vodnika.
Če je kuhinjski element
nameščen 400 mm nad
kuhalno ploščo, mora biti
levo ali desno od roba
kuhalne plošče
najmanjša varnostna
razdalja 50 mm.
3.7 Montaža
1.
5.
6.
2.
min.
650 mm
min.
55 mm
27
28
www.electrolux.com
7.
POZOR!
Napravo namestite le na
delovno površino z ravno
podlago.
3.8 Možnosti vgradnje
Plošča, nameščena pod kuhalno ploščo,
mora biti preprosto odstranljiva,
omogočati mora dostop v primeru
tehničnega posega.
8.
Kuhinjski element z vrati
9.
min 6 mm
A
A
B
10.
A) priloženo tesnilo
B) priloženi nosilci
B
min 30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
60 mm
A. Odstranljiva plošča
B. Prostor za priključke
Kuhinjski element s pečico
Električni priključek kuhalne plošče in
pečice je treba namestiti ločeno, tako
zaradi varnosti kot tudi enostavnega
odstranjevanja pečice iz kuhinjskega
elementa.
11.
SLOVENŠČINA
4. OPIS IZDELKA
4.1 Razporeditev kuhalnih površin
1
2
3
145
mm
6
5
Srednje hitri gorilnik
Kuhališče
Hitri gorilnik
Pomožni gorilnik
Upravljalni gumbi
Indikator napajanja
4
4.2 Upravljalni gumb
Simbol
1
2
3
4
5
6
Simbol
Opis
Opis
položaj vžiga/največji
dovod plina
ni dovoda plina/izklop
najmanjši dovod plina
5. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
5.1 Pregled gorilnika
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Pokrov gorilnika
Krona gorilnika
Vžigalna elektroda
Termočlen
29
30
www.electrolux.com
5.2 Vžig gorilnika
Gorilnik vedno prižgite,
preden nanj položite posodo.
OPOZORILO!
Bodite zelo previdni, ko
zanetite ogenj v kuhinji.
Proizvajalec ne prevzema
nobene odgovornosti zaradi
napačne uporabe plamena.
1. Pritisnite upravljalni gumb in ga
obrnite v nasprotni smeri urnega
kazalca v položaj za največji dovod
plina ( ).
2. Upravljalni gumb držite pritisnjen 10
sekund ali manj. Na ta način
omogočite, da se termočlen segreje.
V nasprotnem primeru je dovod plina
prekinjen.
3. Prilagodite plamen, ko se povsem
zaneti.
Če po nekaj poskusih
gorilnika ni mogoče prižgati,
preverite, ali sta njegova
krona in pokrov v pravilnem
položaju.
OPOZORILO!
Upravljalnega gumba ne
držite pritisnjenega več kot
15 sekund. Če se gorilnik ne
prižge po 15 sekundah,
sprostite upravljalni gumb,
ga obrnite v položaj za izklop
in poskusite prižgati gorilnik
ponovno po preteku najmanj
ene minute.
POZOR!
Če nimate elektrike, lahko
gorilnik prižgete brez
električne naprave; v tem
primeru gorilniku približajte
plamen, upravljalni gumb
obrnite v nasprotni smeri
urnega kazalca v položaj za
največji dovod plina in
pritisnite. Upravljalni gumb
držite pritisnjen 10 sekund
ali manj, da se termočlen
segreje.
Če plamen gorilnika po
nesreči ugasne, obrnite
upravljalni gumb v položaj za
izklop in poskusite ponovno
prižgati gorilnik po preteku
najmanj ene minute.
Generator isker se lahko
samodejno vklopi, ko
vzpostavite povezavo z
električnim omrežjem, po
namestitvi ali izpadu
električne napetosti. To je
povsem običajno.
5.3 Izklop gorilnika
Plamen ugasnete tako, da obrnete gumb
v položaj za izklop
.
OPOZORILO!
Preden odmaknete posodo z
gorilnika, vedno zmanjšajte
višino plamena ali ga
povsem ugasnite.
5.4 Pred prvo uporabo
Na vsako električno kuhališče postavite
posodo z vodo, nastavite najvišjo
temperaturo in pustite, da kuhalna plošča
deluje 10 minut. Na ta način zgorijo
nečistoče. Po tem naj kuhalna plošča 20
minut deluje pri najnižji temperaturi. V
tem času se lahko ustvarijo neprijetne
vonjave in dim. To je običajno. Poskrbite
za zadostno zračenje.
Za pravilno upravljanje električnega
kuhališča si oglejte spodnjo sliko.
SLOVENŠČINA
5.5 Primeri kuhanja za
električno kuhališče
Stop‐
nja
kuha‐
nja:
Uporaba:
1
Ohranjanje toplote
2
Nežno počasno kuhanje
3
Počasno kuhanje
4
Cvrenje/porjavenje
5
Vrenje
6
Vrenje/hitro cvrenje/globoko
cvrenje
5.6 Stopnja kuhanjaza
električno kuhališče
Simboli
Funkcija
Položaj za izklop
Simboli
1-6
Funkcija
Stopnje kuhanja
Akumulirano toploto
uporabite za zmanjšanje
porabe energije. Kuhališče
izklopite približno 5 - 10
minut pred koncem kuhanja.
Obrnite gumb na zahtevano stopnjo
kuhanja.
Da dokončate postopek kuhanja, gumb
obrnite v položaj za izklop.
5.7 Uporaba hitre kuhalne
plošče
Rdeča pika na sredini kuhalne plošče
označuje hitro ploščo. Hitra kuhalna
plošča se segreje hitreje od običajnih
plošč. Rdeče pike so narisane na
ploščah. Med uporabo se lahko njihova
intenzivnost poslabša in po določenem
času lahko celo povsem izginejo. To ne
vpliva na delovanje plošče.
6. NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
6.1 Posoda
Elektrika:
Dno posode mora biti čim
bolj debelo in ravno.
POZOR!
Ne uporabljajte litoželezne,
keramične, lončene posode,
žar plošč ali plošč opekačev.
Nerjavno jeklo lahko
potemni, če se preveč
segreje.
Plin:
OPOZORILO!
Iste posode ne postavljajte
na dva gorilnika.
31
OPOZORILO!
Na gorilnik ne postavljajte
nestabilne ali poškodovane
posode, da preprečite razlitje
in telesne poškodbe.
POZOR!
Pazite, da dno posode ne
sega nad upravljalni gumb,
ker ga bo drugače plamen
segrel.
POZOR!
Ročaji posode ne smejo
segati nad sprednji del
kuhalne površine.
POZOR!
Posoda mora biti postavljena
na sredino gorilnika za
najvišjo stabilnost in manjšo
porabo plina.
32
www.electrolux.com
6.2 Premeri posode
Uporabite posodo s
primernim premerom glede
na velikosti kuhališč.
Gorilnik
Premer poso‐
de (mm)
Hitri
180 - 260
Gorilnik
Premer poso‐
de (mm)
Srednje hitri
120 - 180
Pomožni
80 - 180
7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
7.2 Podstavki za posodo
Podstavki za posodo niso
primerni za pomivanje v
pomivalnem stroju. Pomivati
jih morate ročno.
7.1 Splošne informacije
•
•
Ploščo očistite po vsaki uporabi.
Vedno uporabljajte posodo s čistim
dnom.
• Praske ali temni madeži na površini
ne vplivajo na delovanje plošče.
• Uporabite posebno čistilno sredstvo
za površine kuhalnih plošč.
Nerjavno jeklo
•
•
•
•
•
•
Za robove kuhalne plošče iz
nerjavnega jekla uporabljajte posebno
čistilno sredstvo za nerjavno jeklo.
Rob plošče iz nerjavnega jekla lahko
spremeni barvo zaradi visoke
temperature.
Dele iz nerjavnega jekla očistite z
vodo in do suhega obrišite z mehko
krpo.
Če želite odstraniti zažgano hrano,
maščobo in trdovratne madeže, pred
čiščenjem nekaj minut namakajte v
majhni količini blagega pomivalnega
sredstva.
Uporabljajte čistilna sredstva, posebej
namenjena za čiščenje nerjavnega
jekla, da zaščitite površine iz jekla.
Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki
vsebujejo jedke kemikalije, kot so
kloridi, površin ne čistite z razkužili,
sredstvi za odstranjevanje madežev
ali rje in čistili za čiščenje s potopitvijo.
1. Podstavke za posodo odstranite, da
boste lažje očistili ploščo.
Pri vstavljanju
podstavkov za posodo
bodite zelo previdni, da
ne poškodujete kuhalne
plošče.
2. Emajl ima lahko ostre robove, zato
bodite pri ročnem pomivanju in
brisanju podstavkov za posodo
previdni. Po potrebi lahko trdovratne
madeže odstranite s čistilno pasto.
3. Po čiščenju podstavkov za posodo
se prepričajte, da so v pravem
položaju.
4. Za pravilno delovanje gorilnika
poskrbite, da bodo ročice podstavkov
za posodo poravnane s sredino
gorilnika.
7.3 Čiščenje kuhalne plošče
•
Takoj odstranite: stopljeno plastiko,
plastično folijo, sladkor in živila, ki
vsebujejo sladkor. V nasprotnem
SLOVENŠČINA
•
•
primeru lahko umazanija povzroči
poškodbo kuhalne plošče. Pazite, da
ne pride do opeklin.
Odstranite, ko je plošča že dovolj
hladna: ostanke vodnega kamna in
vode, maščobne madeže in svetla
kovinska obarvanja. Ploščo očistite z
vlažno krpo in čistilnim sredstvom, ki
ni grobo. Po čiščenju ploščo osušite z
mehko krpo.
Za čiščenje emajliranih delov,
pokrovov in kron gorilnikov uporabite
toplo milnico, preden jih namestite
nazaj, pa jih dobro osušite.
33
7.4 Čiščenje vžigalne svečke
Ta funkcija se izvede preko keramične
vžigalne elektrode s kovinsko elektrodo.
Elektrodi morata biti vedno čisti, da lahko
sprožita iskro. Preverite tudi, da luknjice
na kroni gorilnika niso zamašene.
7.5 Redno vzdrževanje
Vaš serviser naj redno pregleduje stanje
priključne cevi za plin in regulatorja tlaka,
če je nameščen.
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
8.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Kuhalne plošče ni mogoče
vklopiti ali je uporabljati.
Kuhalna plošča ni priklju‐
čena na napajanje ali je
priključena nepravilno.
Preverite, ali je kuhalna
plošča pravilno priključena
na napajanje.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varo‐
valka večkrat zapored pre‐
gori, se obrnite na elektri‐
čarja.
Pokrov in krona gorilnika
Pokrov in krono gorilnika
sta nameščena nepravilno. namestite pravilno.
Plamen ugasne takoj po
vžigu.
Termočlen ni dovolj segret. Ko plamen zagori, pridržite
gumb še deset sekund ali
manj.
Obroč plamena ni enako‐
meren.
Krona gorilnika je zamaše‐ Prepričajte se, da glavni
na z ostanki hrane.
dotok plina ni blokiran in
da je krona gorilnika čista.
8.2 Če ne najdete rešitve ...
Če rešitve težave ne morete najti sami,
se obrnite na prodajalca ali pooblaščen
servisni center. Posredujte podatke s
ploščice za tehnične navedbe. Poskrbite
za pravilno uporabo kuhalne plošče. V
nasprotnem primeru servisiranje s strani
servisne službe ali trgovca tudi v času
garancije ne bo brezplačno. Informacije o
servisni službi in garancijskih pogojih se
nahajajo v garancijski knjižici.
34
www.electrolux.com
8.3 Nalepke v vrečki z opremo
Nalepke prilepite, kot je prikazano
spodaj:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Prilepite na garancijski list in pošljite
ta del (če je na voljo).
B. Prilepite na garancijski list in obdržite
ta del (če je na voljo).
C. Prilepite na navodila za uporabo.
9. TEHNIČNI PODATKI
9.1 Dimenzije kuhalne plošče
Širina
594 mm
Globina
510 mm
9.2 Premeri obvodov
GORILNIK
Ø OBVODA 1/100 mm
Hitri
42
Srednje hitri
32
Pomožni
28
SLOVENŠČINA
9.3 Drugi tehnični podatki
Prvotna vr‐
sta plina:
SKUPNA
MOČ:
G20 (2H) 20 mbar
6,0 kW
Nadomestna G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 422 g/h
vrsta plina:
Električna
kuhališča:
1,5 kW
Električno na‐
pajanje:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Kategorija na‐
prave:
II2H3B/P
Priključitev pli‐ G 1/2"
na:
Razred napra‐ 3
ve:
9.4 Plinski gorilniki za ZEMELJSKI PLIN G20 s tlakom 20 mbar
GORILNIK
NORMALNA MOČ
(kW)
NAJMANJŠA MOČ
(kW)
OZNAKA ŠOBE
Hitri
3,0
0,75
119
Srednje hitri
2,0
0,45
96
Pomožni
1,0
0,33
70
9.5 Plinski gorilniki za UNP G30/G31 s tlakom 30/30 mbar
GORILNIK
NORMALNA
MOČ (kW)
NAJMANJŠA OZNAKA ŠO‐
MOČ (kW)
BE
NOMINALNI DO‐
VOD PLINA (g/h)
Hitri
2,8
0,75
86
204
Srednje hitri
2,0
0,45
71
145
Pomožni
1,0
0,33
50
73
9.6 Specifikacije električnih kuhališč
Kuhališče
Zadnje levo
Nazivna moč (najvišja stopnja
kuhanja) [W]
1500
Za najboljše rezultate kuhanja
uporabljajte posodo, ki nima večjega
premera kot kuhališče.
Premer kuhališča [mm]
145
35
36
www.electrolux.com
10. ENERGIJSKA UČINKOVITOST
10.1 Informacije o izdelku v skladu z EU 66/2014
Identifikacija modela
EGL6382NOX
Vrsta kuhalne plošče
Vgradna kuhalna
plošča
Število električnih kuhališč
1
Tehnologija segrevanja na električ‐
no kuhališče
Klasično električno
kuhališče
Premer krožnih električnih kuhališč Zadnje levo
(Ø)
14,5 cm
Poraba energije na kuhališče (EC
electric cooking)
199,9 Wh/kg
Zadnje levo
Število plinskih gorilnikov
Energijska učinkovitost na plinski
gorilnik
(EE gas burner)
3
Zadaj desno - hitri
56,5 %
Spredaj levo - srednje hitri 55,9 %
Spredaj desno - pomožni
ni pomembno
Energijska učinkovitost za plinsko
kuhalno ploščo
(EE gas hob)
56.2%
Poraba energije kuhalne plošče
(EC electric hob)
199,9 Wh/kg
EN 30-2-1: Gospodinjski aparati za kuhanje na plin - Del 2-1 : Gospodarna poraba
energije - Splošno
EN 60350-2 - Gospodinjski aparati za kuhanje z elektriko - 2. del: Kuhalne plošče Postopki za merjenje učinkovitosti delovanja
10.2 Varčevanje z energijo
Med vsakodnevnim kuhanjem lahko
varčujete z energijo, če upoštevate
spodnje namige.
Posodo postavite neposredno na
sredino kuhališča.
• Uporabite akumulirano toploto, da
ohranite hrano toplo ali da jo stopite.
Plinski gorilniki:
•
Pri segrevanju vode uporabite samo
potrebno količino.
• Posodo po možnosti pokrijte s
pokrovko.
Električna kuhališča:
•
•
•
•
•
Pred vklopom kuhališča nanj
postavite posodo.
Dno posode mora imeti enak premer
kot kuhališče.
Manjše posode postavite na manjša
kuhališča.
•
•
•
•
Pred uporabo gorilnikov in podstavka
za posodo poskrbite, da bodo ti
pravilno sestavljeni.
Dno posode mora imeti pravi premer
za velikost gorilnika.
Posodo postavite neposredno čez
gorilnik in na sredino.
Ko tekočina zavre, zmanjšajte plamen
za počasno kuhanje tekočine.
Po možnosti uporabite ekonom lonec.
Oglejte si njegova navodila za
uporabo.
SLOVENŠČINA
37
11. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
*
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
38
www.electrolux.com
SLOVENŠČINA
39
867334348-C-302019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising