Electrolux | KGM64311X | User manual | Electrolux KGM64311X Посібник користувача

Electrolux KGM64311X Посібник користувача
KGM64311X
UK
Варильна поверхня
Інструкція
2
www.electrolux.com
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................2
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................... 5
3. УСТАНОВКА...................................................................................................... 8
4. ОПИС ВИРОБУ............................................................................................... 13
5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.........................................................................13
6. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ............................................................................ 15
7. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА...................................................................................... 16
8. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ...................................................................................17
9. ТЕХНІЧНІ ДАНІ................................................................................................19
З ДУМКОЮ ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного професійного досвіду та новітніх
технологій. Оригінальний і стильний – сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Компанія Electrolux вітає вас!
Відвідайте наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
У разі звертання до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу (PNC), серійний номер.
Цю інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
1.
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за травми або збитки через
УКРАЇНСЬКА
3
неправильне встановлення або використання.
Інструкції з експлуатації приладу слід зберігати в
безпечному і доступному місці з метою користування
в майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
•
•
•
•
•
•
•
•
Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями та особи
без відповідного досвіду та знань можуть
користуватися цим приладом лише під наглядом
або після отримання інструктажу стосовно
безпечного користування приладом і пов’язаних
ризиків.
Діти у віці від 3 до 8 років та особи зі значними та
складними обмеженими можливостями можуть
залишатися поблизу приладу лише за умови
постійного нагляду.
Не слід залишати дітей до трьох років без
постійного нагляду поблизу приладу.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей
та утилізуйте ці матеріали належним чином.
Не допускайте дітей та домашніх тварин до
приладу під час його роботи чи охолодження.
Доступні частини — гарячі.
Якщо прилад обладнано пристроєм захисту від
доступу дітей, такий пристрій необхідно
активувати.
Дітям забороняється виконувати очищення чи
роботи з обслуговування приладу, які можуть
виконуватися користувачем, без нагляду.
1.2 Загальні правила безпеки
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Прилад і його доступні поверхні
нагріваються під час використання. Необхідно бути
обережним, щоб не торкатися нагрівальних
елементів.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не використовуйте для керуванням приладом
зовнішній таймер або окрему систему
дистанційного керування.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Готування без нагляду на
варильній поверхні з використанням жиру чи олії
може спричинити пожежу.
НІКОЛИ не намагайтеся загасити вогонь водою.
Натомість вимкніть прилад і накрийте чимось
вогонь, наприклад кришкою або протипожежним
покривалом.
ОБЕРЕЖНО! Необхідно стежити за процесом
готування. Необхідно безперервно стежити за
короткотривалим процесом готування.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека займання. Не
зберігайте речі на поверхнях для готування.
Металеві предмети (наприклад, ножі, виделки,
ложки та кришки) не можна класти на варильну
поверхню, оскільки вони можуть нагрітися.
Не використовуйте пароочищувач для очищення
приладу.
У разі пошкодження кабелю живлення зверніться
для його заміни до виробника, авторизованого
сервісного центру чи іншої кваліфікованої особи.
Робити це самостійно небезпечно.
У випадках, коли прилад підключається
безпосередньо до живлення, потрібно встановити
багатополюсний перемикач з відстанню між
контактами. Повинно гарантуватись повне
відключення приладу у відповідності до умов,
визначених категорією перевантаження ІІІ. Кабель
заземлення виключається з цієї системи.
При прокладанні кабелю живлення, переконайтесь,
що цей кабель не контактує безпосередньо
(наприклад, використовуючи ізоляційну трубку) з
елементами, які можуть нагріватись більше ніж на
50°C зверх кімнатної температури.
УКРАЇНСЬКА
•
5
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використовуйте лише
запобіжники варильної поверхні, розроблені
виробником приладу для приготування, визнані
придатними до використання відповідно до
інструкцій із експлуатації від виробника або
вбудовані у прилад. Використання неналежних
запобіжників може призвести до нещасних
випадків.
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Цей прилад придатний для
використання на наступних ринках:
UA
•
2.1 Встановлення
•
•
•
•
•
•
•
•
гарячого посуду з приладу під час
відчинення дверей чи вікна.
У разі встановлення приладу над
шухлядами переконайтесь у
наявності достатнього простору для
циркуляції повітря між дном
приладу та верхньою шухлядою.
Дно приладу може нагріватися.
Установіть розділювальну
вогнетривку панель під приладом,
щоб унеможливити доступ до дна.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Цей прилад повинен
встановлювати лише
кваліфікований фахівець.
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик травмування
або пошкодження приладу.
2.2 Під’єднання до
електромережі
Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Дотримуйтеся інструкцій зі
встановлення, що постачаються
разом із приладом.
Дотримуйтеся вимог щодо
мінімальної відстані до інших
приладів чи предметів.
Будьте обережні під час
переміщення приладу, оскільки він
важкий. Використовуйте захисні
рукавички та взуття, що
постачається в комплекті.
Захистіть зрізи за допомогою
ущільнювального матеріалу, щоб
запобігти проникненню вологи, яка
викликає набухання.
Захистіть дно приладу від пари та
вологи.
Не встановлюйте прилад біля
дверей або під вікном. Це
допоможе запобігти падінню
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання та
ураження електричним
струмом.
•
•
•
•
•
Усі роботи з під’єднання до
електромережі мають виконуватися
кваліфікованим електриком.
Прилад повинен бути заземленим.
Перш ніж виконувати будь-які
операції, переконайтеся, що прилад
від’єднано від електромережі.
Переконайтеся в тому, що
параметри на табличці з технічними
даними сумісні з електричними
параметрами електроживлення від
мережі.
Переконайтесь у правильному
встановленні приладу.
Незакріплений або неправильно
розташований кабель живлення або
штепсель (якщо є) можуть
призвести до значного нагрівання
роз’ємів.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Користуйтеся належним мережевим
електрокабелем.
Стежте за тим, щоб проводи
живлення не заплутувалися.
Переконайтеся в тому, що
встановлено захист від ураження
електричним струмом.
Використовуйте кабельний затискач
на кабелі.
Переконайтеся, що кабель
живлення або штепсель (якщо є) не
торкаються гарячого приладу або
посуду під час підключення приладу
до розташованої поруч розетки.
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
Під час встановлення приладу
пильнуйте, щоб не пошкодити
кабель живлення та штепсель
(якщо є). Для заміни пошкодженого
кабелю слід звернутися до нашого
сервісного центру або до
електрика.
Елементи захисту від ураження
електричним струмом та ізоляція
мають бути закріплені так, аби їх не
можна було зняти без спеціального
інструмента.
Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.
Не вставляйте вилку в розетку, яка
ненадійно закріплена.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
відключити прилад із мережі.
Завжди вимикайте, витягаючи
штепсельну вилку.
Використовуйте лише належні
ізолюючі пристрої, а саме: лінійні
роз’єднувачі, запобіжники (гвинтові
запобіжники слід викрутити з
патрона), реле захисту від
замикання на землю та контактори.
Електрообладнання має бути
оснащеним ізолюючим пристроєм
для повного відключення від
електромережі. Зазор між
контактами ізолюючого пристрою
має становити не менше 3 мм.
2.3 Підключення газу
•
•
•
•
•
Підключення газу має
здійснюватися лише фахівцями.
Перед встановленням
переконайтеся, що прилад і його
налаштування відповідають
місцевим нормам газопостачання
(тип і тиск газу).
Переконайтеся, що поблизу
приладу забезпечено вільну
циркуляцію повітря.
Інформація стосовно типу газу
вказана на паспортній таблиці
приладу.
Даний прилад не підключений до
пристрою виводу продуктів горіння.
Даний прилад необхідно
встановлювати та вводити в
експлуатацію відповідно до чинних
норм і правил монтажу. Зверніть
особливу увагу на умови вентиляції.
2.4 Користування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
травмування, опіків і
ураження електричним
струмом.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Перед першим використанням
зніміть усі пакувальні матеріали,
етикетки та захисну плівку (за
наявності).
Прилад призначено виключно для
застосування в домашніх умовах.
Не змінюйте технічні специфікації
цього приладу.
Переконайтеся в тому, що
вентиляційні отвори не заблоковані.
Не залишайте прилад без нагляду
під час користування ним.
Після кожного використання
вимикайте зону нагрівання.
Не кладіть столові прибори або
кришки каструль на зони
нагрівання. Вони можуть нагрітися.
Під час роботи з приладом руки не
повинні бути мокрими або
вологими. Не користуйтеся
приладом, якщо він контактує з
водою.
Не використовуйте прилад як
робочу поверхню та як поверхню
для зберігання речей.
УКРАЇНСЬКА
•
Коли ви кладете продукти в гарячу
олію, вона може бризкати.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека пожежі та
опіків
•
•
•
•
Під час нагрівання жирів і олії
можуть вивільнятися займисті пари.
Готуючи з використанням жирів і
олії, тримайте їх осторонь від
відкритого вогню або гарячих
предметів.
Пари, які виділяє дуже гаряча олія,
можуть спричинити спонтанне
займання.
Використана олія, що містить
залишки їжі, може спричинити
пожежу за нижчої температури, ніж
олія, яка використовується вперше.
Не кладіть усередину приладу,
поряд із ним або на нього
легкозаймисті речовини чи
предмети, змочені в
легкозаймистих речовинах.
•
•
•
•
•
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик пошкодження
приладу.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не ставте гарячий посуд на панель
керування.
Не допускайте, щоб з посуду
випаровувалася вся рідина.
Будьте обережні та пильнуйте, щоб
жодні предмети чи посуд не падали
на прилад. Це може призвести до
пошкодження поверхні.
Не вмикайте зони нагрівання, якщо
на них немає посуду або посуд
порожній.
Не кладіть алюмінієву фольгу на
прилад.
Не використовуйте суцільну
нагрівальну плиту для
безпосереднього приготування. Її
слід використовувати з відповідним
кухонним посудом.
Використовуйте тільки стійкий
посуд правильної форми. Діаметр
посуду має перевищувати діаметр
конфорок.
Переконайтеся в тому, що посуд
розміщено по центру конфорок.
Не використовуйте великий посуд,
який виходить за межі приладу. Це
може пошкодити робочу поверхню.
•
2.5 Догляд і чищення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не знімайте кнопки, ручки
або прокладки з панелі
керування. Вода може
потрапити всередину
приладу та спричинити
пошкодження.
•
•
•
•
•
7
Користуйтеся лише аксесуарами,
що постачаються з приладом.
Не встановлюйте розсіювач полум’я
на конфорку.
Користування газовою плитою
призводить до підвищення
температури й рівня вологості.
Забезпечте належну вентиляцію в
приміщенні, де встановлюється
прилад.
У разі тривалого інтенсивного
використання приладу може
виникнути потреба в додатковій
вентиляції (наприклад, можна
відкрити вікно) або в ефективнішій
вентиляції (наприклад, шляхом
підвищення рівня інтенсивності
наявної механічної вентиляції).
Цей прилад призначений виключно
для приготування їжі. Його
забороняється використовувати
для інших цілей, наприклад
опалення приміщень.
Не допускайте потрапляння кислих
рідин на варильну поверхню
(наприклад, оцту, лимонного соку
або речовин для видалення
накипу). Це може призвести до
утворення матових плям.
Знебарвлення емалі або
нержавіючої сталі не впливає на
ефективність роботи приладу.
Регулярно очищуйте прилад, щоб
запобігти пошкодженню матеріалу
поверхні.
Перш ніж чистити прилад, вимкніть
його й зачекайте, доки він охолоне.
Відключіть прилад від джерела
живлення, перш ніж починати
технічне обслуговування.
Не використовуйте водяні
розпилювачі або пару для очистки
приладу.
Протріть прилад вологою м’якою
ганчіркою. Застосовуйте лише
8
www.electrolux.com
•
нейтральні миючі засоби. Не
використовуйте будь-які абразивні
засоби, жорсткі серветки для
очищення, розчинники або металеві
предмети.
Забороняється мити конфорки в
посудомийній машині.
2.6 Сервіс
•
•
Для ремонту приладу зверніться в
авторизований сервісний центр.
Використовуйте лише оригінальні
запасні частини.
2.7 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
•
•
•
•
Щоб отримати інформацію про
належну утилізацію приладу, слід
звернутися до органів
муніципальної влади.
Від’єднайте прилад від
електромережі.
Відріжте кабель електричного
живлення близько до приладу та
утилізуйте його.
Надайте пласкої форми зовнішнім
газовим трубам.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
3. УСТАНОВКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
3.1 Перед встановленням
Перш ніж установлювати варильну
поверхню, запишіть наступну
інформацію з паспортної таблички. Ця
табличка розташована внизу
варильної поверхні.
Модель .....................................
..
Номер виробу
(PNC) ........................................
.
Серійний
номер ...........................
3.2 Підключення газу
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Наведені нижче інструкції
щодо встановлення,
підключення й технічного
обслуговування повинен
виконувати кваліфікований
фахівець згідно зі
стандартами і місцевими
вимогами.
Застосовуйте жорсткі з’єднання або
гнучкий шланг з нержавіючої сталі
згідно з чинними нормативними
вимогами. Під час використання
гнучких металевих шлангів стежте за
тим, щоб вони не торкалися рухомих
деталей та не були здавлені. Також
будьте обережні, встановлюючи
варильну поверхню разом із духовою
шафою.
Переконайтеся в тому, що
тиск подачі газу у приладі
відповідає
рекомендованим
показникам. Регульоване
з’єднання кріпиться до
труби газової магістралі за
допомогою гайки G
діаметром 1/2". Неміцно
закрутіть деталі,
відрегулюйте з’єднання в
потрібному напрямку й
закрутіть.
УКРАЇНСЬКА
9
•
матеріал не затвердів і зберігає
необхідну еластичність;
• затискачі не вкрилися іржею;
• не скінчився термін придатності.
Якщо можна спостерігати одне або
більше відхилень, не ремонтуйте
шланг, а замініть його.
A
B C
A. Кінець валу з гайкою
B. Шайба, що постачається разом з
приладом
C. Колінчастий штуцер постачається
разом з приладом
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Важливо правильно
встановити коліно.
Переконайтеся, що плече
знаходиться на кінці
різьби. Потім встановіть
його на під'єднувальну
трубку варильної поверхні.
Неправильне збирання
може призвести до витоку
газу.
Скраплений газ
Використовуйте тримач для гумових
шлангів, що застосовуються для
скрапленого газу. Завжди
встановлюйте прокладку. Після цього
продовжуйте підведення газу.
Гнучкий шланг готовий до
використання в разі дотримання таких
умов:
•
він не нагрівається вище кімнатної
температури, тобто вище 30°C;
• він має бути завдовжки не більше
1500 мм;
• в ньому відсутні перешкоди;
• він не повинен натягуватися чи
згинатися;
• він не торкається гострих країв або
кутів;
• можна легко здійснювати огляд
його стану.
Перевіряючи стан гнучкого шлангу,
переконайтеся в тому, що:
•
як на обох кінцях шлангу, так і по
всій його довжині відсутні тріщини,
порізи та ознаки горіння;
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Після завершення
установки, переконайтесь
у надійності ущільнень для
з’єднувальних елементів.
Для такої перевірки
використовуйте мильний
розчин, а не вогонь!
3.3 Заміна форсунок
1. Зніміть підставки для посуду.
2. Зніміть з конфорок кришки та
коронки.
3. За допомогою торцевого ключа 7
зніміть форсунки й замініть їх на ті,
які відповідають типу газу, що
використовується (див. таблицю в
розділі «Технічні дані»).
4. Складіть усі деталі, виконавши
процедуру у зворотному порядку.
5. Замініть табличку з технічними
даними (біля труби подачі газу) на
табличку з параметрами газу того
типу, що буде подаватися. Цю
табличку можна знайти в упаковці,
вона постачається разом з
приладом.
Якщо тиск газу, що подається,
коливається чи відрізняється від
потрібного тиску, на трубі подачі газу
слід встановити відповідний регулятор
тиску відповідно до чинних норм.
3.4 Налаштування
мінімального рівня
Для регулювання мінімального рівня
полум’я виконайте наступні дії.
1. Запаліть конфорку.
2. Поверніть ручку в положення
мінімального полум’я.
3. Зніміть ручку .
4. За допомогою тонкої викрутки
відрегулюйте положення обвідного
гвинта (A).
10
www.electrolux.com
A
•
•
•
5. При переході:
• з природного газу G20 13 мбар
або природного газу G20
20 мбар на скраплений газ –
повністю закрутіть гвинт
обвідного клапана.
• зі скрапленого газу на
природний газ G20, 13 мбар –
відкрутіть гвинт обвідного
клапана приблизно на
1/2 оберту.
• зі скрапленого газу на
природний газ G20, 20 мбар –
відкрутіть гвинт обвідного
клапана приблизно на
1/4 оберту.
• з природного газу G20, 13 мбар
на природний газ G20,
20 мбар – закрутіть гвинт
обвідного клапана приблизно на
1/4 оберту .
• з природного газу G20, 20 мбар
на природний газ G20,
13 мбар – відкрутіть гвинт
обвідного клапана приблизно на
1/4 оберту .
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Переконайтеся в тому, що
полум’я не згасає, якщо
швидко повернути ручку з
максимального положення
в мінімальне.
3.5 Під’єднання до
електромережі
•
•
Переконайтеся, що номінальна
напруга й тип електроенергії на
табличці з технічними даними
відповідають параметрам
електромережі у вашій оселі.
Прилад постачається з
електричним кабелем. Він повинен
постачатися з відповідною вилкою,
розрахованою на навантаження,
•
•
зазначене на табличці з технічними
даними. Вилку необхідно вставляти
у пристосовану розетку.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Переконайтеся, що після
встановлення до розетки
електроживлення є вільний доступ.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
відключити прилад з мережі.
Завжди вимикайте, витягаючи
штепсельну вилку.
Ризик пожежі виникає при
під’єднанні приладу за допомогою
подовжувача, адаптера чи
паралельному під’єднанні.
Переконайтеся в тому, що
заземлення відповідає стандартам і
положенням.
Кабель живлення не повинен
нагріватись до температури понад
90 °C.
Під’єднайте синій
нейтральний кабель до
виходу клемної колодки,
позначеного буквою «N».
Під’єднайте коричневий
(або чорний) фазовий
кабель до виходу клемної
колодки, позначеного
буквою «L». Фазовий
кабель має бути завжди
під’єднаний.
3.6 З’єднувальний кабель
Під час заміни з’єднувального кабелю
використовуйте тільки спеціальний
кабель або його еквівалент. Тип
кабелю: H05V2V2-F T90.
Переконайтеся в тому, що перетин
кабелю може застосовуватися до
передбаченої напруги й робочої
температури. Жовтий або зелений дріт
заземлення повинен бути приблизно
на 2 см довший, ніж коричневий або
чорний дріт фази.
УКРАЇНСЬКА
3.7 Складання
5.
1.
6.
2.
7.
3.
8.
min.
450 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
A
30 mm
480+02 mm
560+02 mm
4.
B
9.
А) ущільнювач, що постачається
В) скоби, що постачаються
11
12
www.electrolux.com
10.
A
B
min 30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
60 mm
УВАГА
Встановлюйте прилад
лише на стільниці з
плоскою поверхнею.
3.8 Варіанти вбудовування
Панель, яка встановлюється під
варильною поверхнею, повинна легко
зніматися для забезпечення доступу в
разі проведення технічного
обслуговування.
Кухонна секція із дверцятами
min 6 mm
A. Знімна панель
B. Місце, що може використовуватися
для під’єднання
Кухонна секція з духовою шафою
З міркувань безпеки, а також для
полегшення від’єднання духової шафи
від кухонної секції варильну поверхню
й духову шафу слід під’єднувати до
джерела електроживлення окремо.
УКРАЇНСЬКА
13
4. ОПИС ВИРОБУ
4.1 Схема варильної поверхні
1
2
3
145
mm
6
5
Конфорка середньої швидкості
Електрична зона нагрівання
Швидка конфорка
Допоміжна конфорка
Перемикачі керування
Індикатор живлення
4
4.2 Ручка керування
Символ
1
2
3
4
5
6
Символ
Опис
Опис
мінімальна подача газу
відсутня подача газу/
положення «Вимкнено»
положення запалюван‐
ня/максимальна пода‐
ча газу
5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
5.1 Огляд конфорки
A
B
C
D
14
www.electrolux.com
A.
B.
C.
D.
Кришка конфорки
Корона конфорки
Свіча запалювання
Термопара
5.2 Запалювання конфорки
Завжди запалюйте
конфорку, перш ніж
поставити на неї посуд.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Будьте дуже обережні при
використанні відкритого
вогню на кухні. Виробник
не несе жодної
відповідальності в разі
неправильного
поводження з вогнем.
1. Натисніть ручку керування і
поверніть її проти годинникової
стрілки в положення максимальної
подачі газу ( ).
2. Тримайте ручку керування
натиснутою не більше 10 секунд.
Завдяки цьому термопара
нагріється. В іншому разі подача
газу припиниться.
3. Коли встановиться рівномірне
полум’я, відрегулюйте його рівень.
Якщо після декількох спроб
конфорка не запалюється,
переконайтеся в тому, що
корона та кришка
конфорки знаходяться у
правильному положенні.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не тримайте ручку
керування натиснутою
довше 15 секунд. Якщо
конфорка не запалюється
через 15 секунд, відпустіть
ручку керування, поверніть
її в положення «Вимкнено»
та спробуйте знову
запалити конфорку
щонайменше через
1 хвилину.
УВАГА
За відсутності
електроживлення
конфорку можна запалити
без електричного
пристрою. У цьому випадку
піднесіть до конфорки
полум’я, поверніть ручку
керування проти
годинникової стрілки в
положення максимальної
подачі газу та натисніть її.
Утримуйте ручку керування
натиснутою протягом
приблизно 10 секунд для
того, щоб термопара
нагрілася.
Якщо конфорка раптом
погасне, поверніть ручку
керування в положення
«Вимкнено» та спробуйте
знову запалити конфорку
щонайменше через
1 хвилину.
Генератор запалювання
може вмикатися
автоматично в разі
підключення до
електромережі після
установки або припинення
подачі електроенергії. Це
нормально.
Варильна поверхня
постачається із
прогресивними клапанами.
Вони дозволяють точніше
регулювати полум’я.
5.3 Вимкнення конфорки
Щоб загасити полум’я, поверніть ручку
в положення «вимкнено»
.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Перш ніж знімати посуд із
конфорки зменшіть
полум’я або вимкніть
конфорку.
УКРАЇНСЬКА
5.4 Перед першим
використанням
Поставте посуд із водою на кожну
електричну зону нагрівання, виберіть
режим максимального нагрівання та
увімкніть варильну поверхню на
10 хвилин. Це дає змогу випалити
залишки речовин на приладі. Після
цього встановіть для варильної
поверхні режим мінімального
нагрівання на 20 хвилин. Протягом
цього періоду може з’являтися запах і
дим. Це нормальне явище. Подбайте
про достатнє провітрювання.
Для належного керування зоною
нагрівання див. схему нижче.
Сту‐
пінь
нагрі‐
ван‐
ня:
Застосування:
2
Кип’ятіння на малому полум’ї
3
Готування при слабкому ки‐
пінні
4
Смаження/підрум’янювання
5
Нагрівання до кипіння
6
Нагрівання до кипіння/швид‐
ке смаження/глибоке просма‐
жування
5.6 Ступені нагріву для
електричної зони нагрівання
Симво‐
ли
Функціональність
Положення «Вимкнено»
1-6
5.5 Приклади застосування
програм для електричної зони
нагрівання
Сту‐
пінь
нагрі‐
ван‐
ня:
Застосування:
1
Підтримання страви теплою
Ступені нагріву
Використовуйте залишкове
тепло, щоб зменшити
споживання
електроенергії. Вимикайте
зону нагрівання приблизно
за 5–10 хвилин до
завершення процесу
готування.
Поверніть ручку обраної зони
нагрівання на потрібний ступінь
нагрівання.
Щоб завершити процес готування,
поверніть перемикач у положення
«вимкнено».
6. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
6.1 Посуд
Електрична:
15
Дно посуду має бути
якомога товстішим і
рівнішим.
Перш, ніж ставити посуд
на варильну поверхню,
переконайтеся, що його
дно чисте та сухе.
16
www.electrolux.com
УВАГА
Не використовуйте чавунні
каструлі, горщики,
глиняний посуд, пластини
для гриля чи тостера.
Предмети з нержавіючої
сталі тьмяніють під час
занадто сильного
нагрівання.
УВАГА
Переконайтеся, що
каструлі розміщено по
центру конфорки, щоб
забезпечити максимальну
стійкість і знизити обсяг
споживання газу.
6.2 Діаметр посуду
Газова:
Користуйтеся посудом,
діаметр дна якого
відповідає розмірам
конфорок.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не ставте одну каструлю
на дві конфорки.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Щоб уникнути травм чи
проливання вмісту посуду,
не ставте на конфорку
нестійкі або деформовані
каструлі.
УВАГА
Переконайтеся, що ручки
каструлі не виступають над
переднім краєм верхньої
частини кухонної плити.
Конфорка
Діаметр пос‐
уду (мм)
Швидка
180 - 260
Середньої швидкості
120 - 180
Допоміжна
80 - 180
7. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
7.1 Загальна інформація
•
Чистьте варильну поверхню після
кожного використання.
• Дно посуду, в якому ви готуєте, має
бути завжди чистим.
• Подряпини або темні плями на
поверхні не впливають на роботу
варильної поверхні.
• Використовуйте спеціальний засіб
для чищення, придатним для цієї
варильної поверхні.
Нержавіюча сталь
•
Для чищення країв варильної
поверхні з нержавіючої сталі слід
використовувати спеціальний
очищувач для нержавіючої сталі.
•
•
•
•
•
Під впливом температури краї
поверхні з нержавіючої сталі
можуть трохи тьмяніти.
Деталі з нержавіючої сталі
промийте водою, а потім насухо
витріть м’якою тканиною.
Для видалення пригорілої їжі, жиру
або стійких плям перед очищенням
залиште забруднену деталь на
декілька хвилин у невеликій
кількості м’якого миючого засобу.
Щоб захистити сталеву поверхню,
використовуйте лише чистильні
засоби, спеціально призначені для
очищення нержавіючої сталі.
Не використовуйте засоби для
чищення, що містять хімічні
речовини, які викликають корозію
(наприклад, хлориди). Не очищуйте
поверхню дезінфікуючими
засобами, плямовивідниками або
засобами для видалення іржі та
засобами для імерсійного
очищення.
УКРАЇНСЬКА
7.2 Підставки для дека
Підставки для дека не
можна мити в
посудомийній машині. Їх
необхідно мити вручну.
1. Зніміть підставки для дека, щоб
зручно чистити варильну
поверхню.
Будьте дуже обережні,
знімаючи та
встановлюючи
підставки для дека,
щоб запобігти
пошкодженню
варильної поверхні.
2. Будьте обережні під час миття
вручну й витирання підставок для
дека, оскільки емальоване
покриття може іноді мати гострі
краї. Якщо потрібно, видаляйте
стійкі плями пастоподібним
засобом для чищення.
3. Після миття підставок для дека
встановіть їх у належне
положення.
4. Щоб конфорка працювала
правильно, відгалуження підставок
для дека мають знаходитися в
центрі конфорки.
•
•
7.4 Чищення свічки
запалювання
Чищення свічки запалювання можливе
завдяки тому, що вона зроблена з
керамічного матеріалу і металевого
електрода. Ці елементи слід регулярно
та ретельно очищувати. Крім того,
потрібно перевіряти, чи не засмітилися
отвори корони конфорки.
7.5 Періодичне технічне
обслуговування
Періодично звертайтеся до свого
місцевого сервісного центру для
перевірки подачі газу й роботи
пристрою, що регулює тиск, якщо він
встановлений.
7.3 Чищення варильної
поверхні
•
Негайно видаляйте такі типи
забруднень: розплавлену
8. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
17
пластмасу й полімерну плівку, цукор
та залишки страв, що містять цукор,
якщо цього не зробити, то
забруднення може призвести до
пошкодження варильної поверхні.
Будьте обережні, щоб уникнути
опіків.
Видаляйте залишки після того, як
прилад достатньо охолоне:
вапняні та водяні розводи, бризки
жиру та плями з металевим
відблиском. Очищуйте поверхню
вологою ганчіркою з нейтральним
миючим засобом. Після чищення
витріть поверхню м’якою тканиною.
Щоб очистити емальовані деталі,
кришки та корони, помийте їх
теплою мильною водою й ретельно
висушіть перед встановленням на
місце.
18
www.electrolux.com
8.1 Необхідні дії в разі виникнення проблем
Проблема
Можлива причина
Вирішення
Ви не можете ввімкнути
або користуватись ва‐
рильною поверхнею.
Варильну панель не
під’єднано до мережі або
під’єднано неправильно.
Перевірте, щоб варильна
поверхня була правильно
під’єднана до мережі.
Запобіжник перегорів.
Переконайтеся, що запо‐
біжник є причиною не‐
справності. Якщо запо‐
біжник перегорить ще
раз, зверніться до квалі‐
фікованого електрика.
Конфорка та корона роз‐
ташовані некоректно.
Виправте положення
кришки конфорки й коро‐
ни.
Полум’я згасає одразу пі‐ Термопара нагрівається
сля запалювання.
недостатньо.
Після запалювання втри‐
муйте ручку натиснутою
приблизно 10 секунд.
Полум’ягасник розміщено Розсікач конфорки засмі‐
нерівно.
чено залишками їжі.
Перевірте, чи не заблоко‐
вана форсунка та чи не
потрапили залишки їжі до
корони.
8.2 Якщо ви не можете
усунути проблему...
Якщо ви не можете усунути проблему,
зверніться до закладу, де ви придбали
прилад, або до служби технічної
підтримки. Повідомте їм дані, наведені
на паспортній табличці.
Переконайтеся, що варильна поверхня
використовувала належним чином.
Якщо ви неправильно користувалися
приладом, візит майстра або продавця
буде платним навіть у гарантійний
період. Інструкції щодо центру
сервісного обслуговування та умови
гарантії описані в гарантійному
буклеті.
УКРАЇНСЬКА
8.3 Наклейки, що
постачаються разом із
приладом (містяться у
пакунку з приладдям)
Відповідно до нижченаведених
інструкцій приліпіть клейкі наклейки.
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Приліпіть на гарантійний талон та
відішліть цю частину (якщо
застосовується).
B. Приліпіть на гарантійний талон та
збережіть цю частину (якщо
застосовується).
C. Приліпіть на інструкцію з
експлуатації.
9. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
9.1 Розміри варильної поверхні
Ширина
594 мм
Товщина
510 мм
9.2 Обвідні діаметри
КОНФОРКА
Ø ОБВІДНИЙ 1/100 мм
Швидка
42
Середньої швидкості
32
Допоміжна
28
19
20
www.electrolux.com
9.3 Інші технічні дані
Вихідний газ:
Альтернативний
ЗАГАЛЬНА ПОТУЖ‐
газ:
НІСТЬ:
Електричні зони
нагрівання:
G20 (2H) 13 мбар = 6,0 кВт
G30/G31 (3B/P) 30/30 мбар = 422 г/год
G20 (2H) 20 мбар = 6,0 кВт
1,0 кВт
Електроживлення:
220-240 В ~ 50-60 Гц
Категорія приладу:
II2H3B/P
Підведення газу:
G 1/2"
Клас приладу:
3
9.4 Газові конфорки для ПРИРОДНОГО ГАЗУ G20 13 мбар
КОНФОРКА
ЗВИЧАЙНА ПО‐
ТУЖНІСТЬ (кВт)
МІНІМАЛЬНА ПО‐
ТУЖНІСТЬ (кВт)
ВІДМІТКА ІНЖЕК‐
ТОРА
Швидка
3,0
0,75
149
Середньої
швидкості
2,0
0,45
111
Допоміжна
1,0
0,33
82
9.5 Газові конфорки для ПРИРОДНОГО ГАЗУ G20 20 мбар
КОНФОРКА
ЗВИЧАЙНА ПО‐
ТУЖНІСТЬ (кВт)
МІНІМАЛЬНА ПО‐
ТУЖНІСТЬ (кВт)
ВІДМІТКА ІНЖЕК‐
ТОРА
Швидка
3,0
0,75
119
Середньої швид‐
кості
2,0
0,45
96
Допоміжна
1,0
0,33
70
9.6 Газові конфорки для скрапленого газу G30/G31 30/30 мбар
КОНФОРКА
ЗВИЧАЙНА
МІНІМАЛЬ‐
ПОТУЖНІСТЬ НА ПОТУЖ‐
(кВт)
НІСТЬ (кВт)
ВІДМІТКА ІН‐
ЖЕКТОРА
НОМІНАЛЬНЕ
СПОЖИВАННЯ
ГАЗУ (г/год)
Швидка
2,8
0,75
86
204
Середньої
швидкості
2,0
0,45
71
145
Допоміжна
1,0
0,33
50
73
УКРАЇНСЬКА
21
9.7 Технічні характеристики електричних зон нагрівання
Зона нагріван‐
ня
Задня ліва
Номінальна потужність
(макс. ступінь нагрівання)
(Вт)
1000
Діаметр зони нагрівання
(мм)
145
Задля оптимальних результатів
готування не використовуйте посуд,
більший за діаметр зони нагрівання.
10. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
приладів. Не викидайте прилади,
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
*
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
22
www.electrolux.com
УКРАЇНСЬКА
23
867356013-B-272019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising