Zanussi | ZGM62454XA | User manual | ZANUSSI ZGM62454XA Korisnički priručnik

ZANUSSI ZGM62454XA Korisnički priručnik
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZGM62454XA
HR Upute za uporabu
Ploča za kuhanje
SR Упутство за употребу
Плоча за кување
SL Navodila za uporabo
Kuhalna plošča
HR
RS
SI
2
17
34
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu
ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja ili
korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom
mjestu za buduću upotrebu.
SIGURNOST DJECE I OSJETLJIVIH OSOBA
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti
ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod
nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po
uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te
razumiju uključene opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje od uređaja,
osim ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od uređaja
ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje
uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi
tijekom uporabe mogu postati vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece,
morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
OPĆA SIGURNOST
•
•
2
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju
se tijekom uporabe. Pazite da ne dodirujete grijače.
UPOZORENJE: Kuhanje na ploči za kuhanje bez nadzora uz
upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno i može dovesti do
požara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vatru NIKADA ne gasite vodom već isključite uređaj i tada
prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim
prekrivačem.
OPREZ: Uređaj se ne smije napajati putem vanjskog uređaja
za isključivanje, poput tajmera, ili priključen na strujni krug
koji se redoviti uključuje i isključuje putem električne mreže.
OPREZ: Postupak kuhanja potrebno je nadgledati.
Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je stalno nadgledati.
UPOZORENJE: Opasnost od požara: Stvari ne držite na
površinama za kuhanje.
Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i poklopce
ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer će se zagrijati.
Ne koristite uređaj prije njegovog postavljanja u ormarić.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno
čišćenje.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni
servis ili osoba sličnih kvalifikacija mora ga zamijeniti kako bi
se izbjegla opasnost.
Na mjestima gdje je uređaj direktno priključen na električno
napajanje potreban je prekidač čiji su svi polovi izolirani
razmakom između kontakata. Mora se jamčiti potpuno
isključivanje u skladu s uvjetima navedenim za prenaponsku
zaštitu kategorije III. Iz ovoga je izuzet kabel uzemljenja.
Kada provlačite električni kabel, pobrinite se da kabel ne
može doći u direktni kontakt (na primjer koristeći izolacijsku
gipku cijev) s dijelovima koji mogu doseći temperature veće
za 50°C od sobne temperature.
UPOZORENJE: Koristite samo zaštitu ploče za kuhanje koju
je napravio proizvođač uređaja za kuhanje, koje je je u
uputama za uporabu proizvođač naveo kao prikladne ili one
koji su isporučeni s uređajem. Uporaba neodgovarajuće
zaštite može uzrokovati nesreće.
SIGURNOSNE UPUTE
Uređaj je prikladan za sljedeća tržišta:
HR RS SI
POSTAVLJANJE
UPOZORENJE! Samo kvalificirana
osoba smije postaviti ovaj uređaj.
3
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljeda ili oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju koje su
priložene uređaju.
Zadržite minimalnu udaljenost od ostalih
uređaja i jedinica.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite
pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite
zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
Izrezane površine zabrtvite sredstvom za
brtvljenje kako biste spriječili bubrenje
uzrokovano vlagom.
Donji dio uređaja zaštite od pare i vlage.
Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili ispod
prozora. Na taj način vruće posuđe neće pasti
s uređaja kada se vrata ili prozor otvore.
Ako je uređaj postavljen iznad ladica uvjerite
se da je prostor između dna uređaja i gornje
ladice dovoljan za cirkulaciju zraka.
Može se zagrijati dno uređaja. Preporučamo
da ispod uređaja postavite nezapaljivu
pregradnu ploču kako biste spriječili pristup
dnu.
SPAJANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU
UPOZORENJE! Opasnost od požara
i strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Sva spajanja na električnu mrežu treba izvršiti
kvalificirani električar.
Uređaj mora biti uzemljen.
Prije obavljanja svih zahvata provjerite je li
uređaj isključen iz električne mreže.
Uvjerite se da su parametri na natpisnoj
pločici kompatibilni s električnim detaljima
napajanja.
Provjerite je li uređaj pravilno postavljen.
Labavi i neispravni spojevi kabela napajanja ili
utikača (ako postoji) mogu prouzročiti
pregrijavanje priključka.
Koristite odgovarajući kabel napajanja.
Pazite da se električni kabeli ne zapletu.
Provjerite je li ugrađena zaštita od strujnog
udara.
Na kabelu koristite spojnice.
Pazite da kabel napajanja ili utikač (ako
postoji) ne dodiruju vrući uređaj ili vruće
posuđe kada priključujete uređaj u obližnje
utičnice.
Ne koristite višeputne utikače i produžne
kabele.
Pazite da ne oštetite utikač (ako postoji) ili
kabel napajanja. Za zamjenu kabela
•
•
•
•
•
•
napajanja kontaktirajte ovlašteni servis ili
električara.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne može
ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek
po završetku postavljanja. Provjerite postoji li
pristup utikaču nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte priključivati
utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako biste utikač
izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite
utikač.
Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke, osigurače
(osigurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta),
sklopke i releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati izolacijski
uređaj koji vam omogućuje iskapčanje uređaja
iz električne mreže na svim polovima.
Izolacijski uređaj mora imati kontakte s
otvorom od minimalno 3 mm.
SPAJANJE NA DOVOD PLINA
• Sva spajanja na dovod plina mora izvršiti
kvalificirana osoba.
• Prije postavljanja provjerite jesu li uvjeti
lokalne distribucije (vrsta plina i plinski
pritisak) pogodni za podešavanje uređaja.
• Provjerite kruži li zrak oko uređaja.
• Podaci o dovodu plina nalaze se na nazivnoj
pločici.
• Ovaj uređaj nije spojen na uređaj koji izvlači
proizvode izgaranja. Uređaj obavezno
priključite u skladu s važećim pravilima
postavljanja. Slijedite zahtjeve za adekvatnu
ventilaciju.
UPOTREBA
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina ili strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
Prije prve upotrebe uklonite ambalažu,
naljepnice i zaštitne folije (ako postoje).
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo upotrebi u
domaćinstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
Pazite da otvori za ventilaciju nisu blokirani.
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
Zonu kuhanja postavite na "isključeno" nakon
svake uporabe.
Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne stavljajte
na zone kuhanja. Mogu se jako zagrijati.
Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama ili
kada je u doticaju s vodom.
•
•
•
•
•
•
Uređaj ne koristite kao radnu površinu ili za
čuvanje stvari.
Kada hranu stavite u vruće ulje, ono može
prskati.
•
UPOZORENJE! Opasnost od požara
i opekotina
•
Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu stvoriti
zapaljive pare. Plamen ili zagrijane predmete
držite dalje od masti i ulja kad kuhate s njima.
Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu
uzrokovati spontano izgaranje.
Korišteno ulje koje sadrži ostatke hrane, može
uzrokovati vatru pri nižim temperaturama
nego ulje koje se koristi prvi put.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili predmete
namočene zapaljivim sredstvima u, pored ili
na uređaj.
UPOZORENJE! Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vruće posuđe ne držite na upravljačkoj ploči.
Nemojte dopustiti da iz posuđa za kuhanje
iskipi sav sadržaj.
Pazite da vam predmeti ili posuđe ne padnu
na uređaj. Površina se može oštetiti.
Nikad ne ostavljajte plamenik upaljen kad je
na njemu prazno posuđe, ili bez posuđa.
Zone kuhanja ne koristite s praznim posuđem
ili bez posuđa.
Na uređaj nemojte stavljati aluminijsku foliju.
Punu grijaću ploču ne koristite za izravno
kuhanje. Mora se koristiti s odgovarajućim
posuđem.
Upotrebljavajte samo stabilno posuđe
odgovarajućeg oblika i promjera većeg od
plamenika.
Provjerite je li posuđe postavljeno na sredinu
plamenika.
Ne koristite veliko posuđe koje prelazi rubove
uređaja. To može prouzročiti oštećenja na
radnoj površini uređaja.
Pripazite da se plamenik ne ugasi kada brzo
okrenete regulator iz maksimalnog u
minimalni položaj.
Koristite isključivo pribor isporučen s
uređajem.
Ne postavljajte difuzor plamena na plamenik.
Upotreba plinskog kuhala dovodi do stvaranje
topline i vlage. U prostoriji u kojoj je uređaj
postavljen osigurajte dobru ventilaciju.
•
•
Ako intenzivno koristite uređaj tijekom duljeg
vremena, morate poboljšati prozračivanje, na
primjer otvaranjem prozora ili još učinkovitijim
prozračivanjem, na primjer pojačavanjem
mehaničke ventilacije ako postoji.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo kuhanju.
Ne smije se koristiti za druge namjene,
primjerice grijanje prostorije.
Ne dozvolite da kisele tekućine, na primjer
ocat, limunov sok ili sredstvo za uklanjanje
kamenca, dođu u kontakt s pločom za
kuhanje. To može uzrokovati matirane mrlje.
Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg čelika
nema utjecaj na performanse uređaja.
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE
UPOZORENJE! Ne uklanjajte tipke,
prekidače ili brtve s upravljačke
ploče. Voda može ući u uređaj i
uzrokovati oštećenja.
•
•
•
•
•
•
Uređaj redovito očistite kako biste spriječili
propadanje materijala površine.
Uređaj isključite i pustite da se ohladi prije
čišćenja.
Iskopčajte uređaj iz napajanja električne
mreže prije održavanja.
Za čišćenje uređaja ne koristite prskanje
vodom i parom.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom.
Koristite samo neutralne deterdžente. Nikada
ne koristite abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili metalne
predmete.
Plamenike ne perite u perilici posuđa.
USLUGA
• Za popravak uređaja kontaktirajte ovlašteni
servis.
• Koristite samo originalne rezervne dijelove.
ODLAGANJE
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
•
•
•
•
Za informacije o pravilnom odlaganju uređaja
kontaktirajte komunalnu službu.
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i
odložite ga.
Poravnajte vanjske cijevi za plin.
5
POSTAVLJANJE
UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja
sa sigurnosnim uputama.
PRIJE POSTAVLJANJA
Prije postavljanja ploče za kuhanje, zapišite
podatke s natpisne pločice. Natpisna pločica
nalazi se na dnu ploče za kuhanje.
Model .......................................
PNC .........................................
Serijski broj .........................
PRIKLJUČAK PLINA
UPOZORENJE! Montažu,
priključivanje i održavanju opisane u
tekstu koji slijedi mora izvršiti
kvalificirano osoblje u skladu s
važećim standardima i propisima.
Odaberite fiksne priključke ili koristite savitljivu
cijev od nehrđajućeg čelika u skladu s važećim
propisima. Ako koristite savitljive metalne cijevi,
pazite da ne dođu u kontakt s pomičnim
dijelovima ili da nisu prignječene. Također pazite
prilikom povezivanja ploče za kuhanje i pećnice.
Provjerite je li tlak dovoda plina u
skladu s preporučenim vrijednostima
za uređaj. Podesivi priključak
pričvršćen je za rampu pomoću
matice s navojem G 1/2". Dijelove
uvijte bez primjene sile, namjestite
priključak u ispravnom smjeru pa sve
pritegnite.
A
B C
A. Kraj osovine s maticom
B. Podloška isporučena s uređajem
C. Koljeno isporučeno s uređajem
Ukapljeni plin
Upotrebljavajte gumeni držač cijevi za ukapljeni
plin. Uvijek stavite brtvu. Zatim priključite dovod
plina.
Savitljiva cijev spremna je za upotrebu kada:
6
•
se ne može zagrijati više od sobne
temperature ili 30 °C;
• nije dulja od 1500 mm;
• nema suženja;
• nije podvrgnuta vlačnom ili torzionom
opterećenju;
• ne dodiruje oštre rubove ili kutove;
• se može lako pregledati za provjeru njezina
stanja.
Kontrola stanja savitljive cijevi sastoji se od
sljedećih provjera:
• da nema pukotina, rezova, znakova gorenja
na oba kraja i po cijeloj duljini;
• materijal nije postao krut, već je ispravne
elastičnosti;
• obujmice za pričvršćivanje nisu zahrđale;
• rok trajanja nije istekao.
Ako primijetite jedan ili više nedostataka, ne
popravljajte crijevo, već ga zamijenite novim.
UPOZORENJE! Kad je postavljanje
završeno, provjerite je li brtvljenje
svih priključaka cijevi ispravno.
Koristite sapunicu, a ne plamen!
ZAMJENA SAPNICA
1. Skinite nosače posuđa.
2. Skinite poklopce i krune s plamenika.
3. Ključem br. 7 uklonite mlaznice i zamijenite ih
onima koje su potrebne za vrstu plina koji
koristite (pogledajte tablicu u poglavlju
"Tehnički podaci").
4. Ponovo sastavite dijelove obrnutim
redoslijedom.
5. Nazivnu pločicu zamijenite (nalazi se pored
cijevi dovoda plina) onom koja odgovara
novoj vrsti dovoda plina. Pločica se nalazi u
vrećici isporučenoj s uređajem.
Ako se tlak plina mijenja ili je vrijednost drugačija
od potrebne vrijednosti tlaka na cijevi dovoda
plina, priključite odgovarajući uređaj za
podešavanje tlaka.
PODEŠAVANJE MINIMALNE RAZINE
Za podešavanje minimalne razine plamena
plamenika:
1. Upalite plamenik.
2. Okrenite regulator u položaj najmanjeg
plamena.
3. Uklonite regulator.
4. Koristite tanki odvijač, podesite položaj
regulacijskog vijka (A).
uzemljenja mora biti otprilike 2 cm dulja od
smeđe (ili crne) žice faze.
A
SKLOP
1.
5. Ako prelazite:
• s prirodnog plina G20 20 mbar na
ukapljeni plin, do kraja zavijte premosni
vijak.
• s tekućeg na prirodni plin G20 20 mbar,
odvijte regulacijski vijak za približno 1/4
okreta.
UPOZORENJE! Pazite da se
plamenik ne ugasi kada brzo
okrenete regulator iz maksimalnog u
minimalni položaj.
SPAJANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU
• Provjerite jesu li nazivni napon i vrsta
napajanja na natpisnoj pločici u skladu s
naponom i snagom lokalne mreže.
• Ovaj uređaj opremljen je kabelom za
napajanje. On se treba isporučiti s
odgovarajućim utikačem koji može izdržati
opterećenje navedeno na natpisnoj pločici
uređaja. Provjerite jeste li utikač postavili u
odgovarajuću utičnicu.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa
zaštitom od strujnog udara.
• Osigurajte da se utičnici nakon postavljanja
može lako pristupiti.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste utikač
izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite
utikač.
• Ako se uređaj priključuje s produžnim
kabelom, adapterom ili višestrukom
priključnicom, postoji opasnost od požara.
Provjerite je li priključak uzemljenja u skladu
sa standardima i propisima.
• Nemojte dopustiti da se kabel za napajanje
zagrije na temperaturu višu od 90° C.
Da biste onemogućili kontakt kabela i uređaja
ispod ploče za kuhanje, upotrijebite stezaljke koje
se nalaze na stranici ormarića.
SPOJNI KABEL
Za zamjenu priključnog kabela koristite isključivo
posebni kabel ili njegov ekvivalent. Vrsta kabela
je: H05V2V2-F T90.
Provjerite je li presjek kabela u skladu s naponom
i radnom temperaturom. Žuto-zelena žica
2.
3.
min. 600 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
30 mm
470 mm
550 mm
4.
400 mm
50 mm
7
Ako je element namještaja
montiran na udaljenosti od 400
mm iznad ploče za kuhanje, tada
do lijevog ili desnog ruba ploče
za kuhanje mora postojati
sigurnosna udaljenost od 50 mm.
10.
A) isporučena brtva
B) isporučeni nosači
5.
11.
6.
OPREZ! Uređaj postavite isključivo
na ravnu površinu.
MOGUĆNOSTI UGRADNJE
Ploča koja se postavlja ispod ploče za kuhanje
mora se lako uklanjati i omogućavati jednostavan
pristup u slučaju intervencije servisa.
7.
Kuhinjski element s vratima
8.
min 6 mm
A
9.
B
A
min 20 mm
(max 150 mm)
60 mm
A. Ploča koja se može ukloniti
B. Mjesto za priključke
B
8
min 30 mm
Na kuhinjski element s pećnicom
Spajanje na električnu mrežu ploče za kuhanje i
pećnice mora se postaviti odvojeno radi
sigurnosnih razloga i radi omogućavanja
jednostavnog uklanjanja pećnice iz kuhinjskog
elementa.
OPIS PROIZVODA
IZGLED POVRŠINE ZA KUHANJE
1
2
1 Električna zona kuhanja
2 Polubrzi plamenik
3 4
3 Pomoćni plamenik
4 Indikator napajanja
145
mm
5 Regulatori
180
mm
5
REGULATOR
Simbol
Opis
nema dovoda plina /
položaj isključeno
Simbol
Opis
minimalan dovod plina
položaj za paljenje /
maksimalni dovod plina
SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja
sa sigurnosnim uputama.
9
PREGLED PLAMENIKA
UPOZORENJE! Regulator ne držite
pritisnut duže od 15 sekundi. Ako se
plamenik ne upali ni nakon 15
sekundi, otpustite regulator, okrenite
ga u isključeni položaj i pričekajte
barem 1 minutu prije ponovnog
pokušaja paljenja plamenika.
A
OPREZ! Kada nema električne
energije plamenik možete upaliti bez
električnog uređaja; u tom slučaju
približite plameniku plamen, okrenite
odgovarajući regulator suprotno od
smjera kazaljke na satu do položaja
maksimalnog dovoda plina i pritisnite
ga. Držite regulator pritisnutim 10
sekundi ili kraće kako biste omogućili
da se zagrije termoelement.
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Ako se plamenik slučajno ugasio,
regulator okrenite u isključeni položaj
i pričekajte barem 1 minutu prije
ponovnog pokušaja paljenja
plamenika.
Poklopac plamenika
Kruna plamenika
Svjećica za paljenje
Termoelement
Uređaj za stvaranje iskri automatski
se uključuje kada se prebacite na
dovod električne energije nakon
montiranja ili prekida napajanja. To
je normalno.
PALJENJE PLAMENIKA
Uvijek upalite plamenik prije
stavljanja posuđa.
UPOZORENJE! Prilikom upotrebe
otvorenog plamena u kuhinji budite
jako pažljivi. Proizvođač ne snosi
nikakvu odgovornost u slučaju
nepravilnog korištenja plamena.
1. Regulator pritisnite i okrenite u smjeru
suprotnom od kazaljke na satu, u položaj
maksimalnog dovoda plina (
).
2. Regulator držite pritisnutim točno ili manje od
10 sekundi. Na ovaj se način omogućuje
zagrijavanje termoelementa. Ako to ne
učinite, dovod plina će se prekinuti.
3. Nakon što se upali prilagodite plamen.
Ako nakon nekoliko pokušaja
plamenik ne gori, provjerite jesu li
kruna i poklopac u ispravnom
položaju.
10
GAŠENJE PLAMENIKA
Za gašenje plamena, okrenite tipku u položaj
isklj.
.
UPOZORENJE! Uvijek smanjite
plamen ili ga isključite prije skidanja
posuda s plamenika.
PRIJE PRVE UPOTREBE
Stavite posuđe s vodom na svaku električnu zonu
kuhanja, postavite maksimalni položaj i pustite da
ploča radi 10 min. Na taj će se način sagorjeti svi
ostaci prljavštine u uređaju. Nakon toga, neka
ploča radi u minimalnom položaju 20 minuta.
Tijekom tog razdoblja može se osjetiti neugodan
miris i pojaviti dim. To je normalno. Osigurajte
dovoljan protok zraka.
Za pravilnu uporabu zone kuhanja, pogledajte
dijagram ispod.
STUPANJ KUHANJAZA ELEKTRIČNU ZONU
KUHANJA
Simboli
Funkcija
Položaj Isključeno
1-6
PRIMJERI PRIMJENE KUHANJA ZA
ELEKTRIČNU ZONU KUHANJA
Stupanj
kuhanja:
Primjena:
1
Održavanje topline
2
Lagano pirjanje
3
Pirjanje
4
Prženje / završno pečenje
5
Priprema za ključanje
6
Priprema za ključanje / brzo
prženje / prženje
Stupnjevi kuhanja
Koristite preostalu toplinu radi
smanjenja potrošnje energije. Zonu
kuhanja isključite približno 5-10
minuta prije nego što je kuhanje
završeno.
Okrenite tipku na potreban stupanj kuhanja.
Za završetak kuhanja, okrenite tipku na položaj
"Isključeno".
KORIŠTENJE BRZE PLOČE ZA KUHANJE
Crvena točka u sredini ploče označava brzu
grijaču ploču. Brza grijaća ploča zagrijava se brže
od običnih ploča. Crvene točke su na pločama
napravljene bojom. Mogu se uništiti tijekom
uporabe te čak i potpuno nestati nakon
određenog perioda. To nema nikakav utjecaj na
učinkovitost uređaja.
SAVJETI
UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja
sa sigurnosnim uputama.
POSUĐE
Električni:
Dno posuđa za kuhanje treba biti što
je moguće deblje i ravnije.
OPREZ! Ne koristite posude od
lijevanog željeza, kamene podloške
za posuđe, zemljeno posuđe niti
ploče za roštiljanje ili tost. Nehrđajući
čelik može potamniti ako je izložen
prekomjernoj toplini.
Plin:
UPOZORENJE! Da biste spriječili
prolijevanje i ozljede, na plamenik ne
stavljajte nestabilno ili oštećeno
posuđe.
OPREZ! Pazite da dna posuda ne
stoje iznad upravljačke tipke jer u
protivnom plamen zagrijava
upravljačku tipku.
OPREZ! Osigurajte da ručice posuda
nisu iznad prednjeg ruba površine za
kuhanje.
OPREZ! Pazite da su posude
postavljene na sredinu plamenika
kako bi se postigla maksimalna
stabilnost i manja potrošnja plina.
UPOZORENJE! Jednu posudu ne
postavljajte na dva plamenika.
11
PROMJERI POSUĐA
Koristite isključivo posuđe promjera
koji odgovara dimenzijama
plamenika.
Plamenik
Pomoćni
Plamenik
Polu-brzi
Promjer posuđa
(mm)
100 - 160
Promjer posuđa
(mm)
180 - 220
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja
sa sigurnosnim uputama.
OPĆE INFORMACIJE
• Ploču za kuhanje očistite nakon svake
uporabe.
• Posuđe koje koristite za kuhanje uvijek mora
imati čisto dno.
• Ogrebotine ili tamne mrlje na površini ploče za
kuhanje ne utječu na njen rad.
• Koristite posebno sredstvo za čišćenje za
površine ploče za kuhanje.
Nehrđajući čelik
• Za rubove od nehrđajućeg čelika na ploči za
kuhanje koristite sredstvo za čišćenje
nehrđajućeg čelika.
• Rub ploče od nehrđajućeg čelika može
promijeniti boju zbog visoke temperature.
• Dijelove od nehrđajućeg čelika operite vodom,
a zatim ih osušite mekom krpom.
• Za uklanjanje hrane, masnoće i tvrdokornih
mrlja, ostavite ih da se natope nekoliko minuta
u malo blagog deterdženta prije čišćenja.
• Kako biste zaštitili čelične površine, koristite
proizvode za čišćenje napravljene posebno za
čišćenje nehrđajućeg čelika.
• Ne koristite proizvode za čišćenje koji sadrže
korozivne kemikalije poput klorida, ne čistite
površine sredstvima za dezinfekciju,
sredstvima za uklanjanje mrlja ili hrđe niti
sredstvima za čišćenje potapanjem.
NOSAČI POSUĐA
Nosači posuđa nisu otporni na
pranje u perilicama posuđa. Morate
ih ručno prati.
1. Skinite nosače posuđa kako biste lakše
očistili ploču za kuhanje.
12
Prilikom postavljanja nosača
budite vrlo oprezni kako biste
spriječili oštećenje ploče za
kuhanje.
2. Obloge od emajla ponekad imaju oštre
rubove i zato pazite kada nosače posuđa
ručno perete i sušite. Ako je potrebno,
uklonite tvrdokorne mrlje pastom za čišćenje.
3. Nakon što očistite nosače posuđa provjerite
jeste li ih postavili u ispravan položaj.
4. Za ispravan rad plamenika osigurajte da su
krakovi nosača posuđa poravnati sa
središtem plamenika.
ČIŠĆENJE PLOČE ZA KUHANJE
• Odmah uklonite: plastiku koja se topi,
plastičnu foliju, šećer i hranu koja sadrži
šećer. U protivnom, prljavština može
uzrokovati oštećenje ploče za kuhanje.
Pripazite da izbjegnete opekotine.
• Skinite nakon što se ploča za kuhanje
dovoljno ohladi: mrlje od kamenca i vode,
mrlje od masnoće, sjajne mrlje na metalnim
dijelovima. Očistite ploču za kuhanje vlažnom
krpom i neabrazivnim deterdžentom. Nakon
čišćenja ploču za kuhanje obrišite mekom
krpom.
• Emajlirane dijelove, poklopac i krunu operite u
toploj vodi sa sapunicom te ih pažljivo osušite
prije no što ih vratite natrag.
ČIŠĆENJE GENERATORA ISKRE
Ta se funkcija ostvaruje putem keramičke
svjećice za paljenje i metalne elektrode. Te
dijelove održavajte posebno čistima kako bi se
spriječile poteškoće prilikom paljenja i
provjeravajte da rupice na kruni plamenika nisu
začepljene.
PERIODIČNO ODRŽAVANJE
Periodično zatražite od najbližeg ovlaštenog
servisa provjeru stanja plinske cijevi i regulatora
tlaka, ako su postavljeni.
RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja
sa sigurnosnim uputama.
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Problem
Ne možete uključiti ploču za
kuhanje ili rukovati njome.
Mogući uzrok
rješenje
Ploča za kuhanje nije
priključena na električnu mre‐
žu ili nije pravilno priključena.
Provjerite je li ploča za
kuhanje ispravno priključena
na električno napajanje.
Osigurač je pregorio.
Provjerite da li je osigurač uz‐
rok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Poklopac i kruna plamenika
nepravilno su postavljeni.
Pravilno postavite poklopac i
krunu plamenika.
Plamen se gasi odmah nakon
paljenja.
Termoelement nije dovoljno
zagrijan.
Nakon što se plamen upali,
regulator držite pritisnutim do
10 sekundi.
Plameni prsten je
neujednačen.
Kruna plamenika blokirana je
ostacima hrane.
Osigurajte da ubrizgivač nije
začepljen i da je kruna
plamenika čista.
AKO NE MOŽETE NAĆI RJEŠENJE...
Ako sami ne možete pronaći rješenje problema,
obratite se dobavljaču ili ovlaštenom servisnom
centru. Dajte im podatke s natpisne pločice.
Budite sigurni da ste pločom za rukovanje
rukovali na ispravan način. Ako niste, rad
servisera ili dobavljača neće biti besplatan, čak ni
za vrijeme jamstvenog roka. Upute o službi za
kupce i jamstvenim uvjetima nalaze se u u
jamstvenoj knjižici.
13
NALJEPNICE U VREĆICI S PRIBOROM
Samoljepive naljepnice nalijepite kao što je
prikazano dolje:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Nalijepite na jamstveni list i pošaljite ovaj dio
(ako je primjenjivo).
B. Nalijepite na jamstveni list i sačuvajte ovaj
dio (ako je primjenjivo).
C. Nalijepite na knjižicu s uputama.
TEHNIČKI PODACI
DIMENZIJE PLOČE ZA KUHANJE
Širina
580 mm
Dubina
500 mm
PROMJERI PREMOSNICA
PLAMENIK
14
Ø PREMOSNICE 1/100 mm
Polu-brzi
32
Pomoćno
28
OSTALI TEHNIČKI PODACI
UKUPNA SNA‐
GA:
Izvor plina:
G20 (2H) 20 mbar
3,0 kW
Zamjena
plina:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
218 g/h
Električno
napajanje:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Kategorija
uređaja:
II2H3B/P
Spajanje plina:
G 1/2"
Klasa uređaja:
3
PLINSKI PLAMENICI ZA PRIRODNI PLIN G20 20 mbar
PLAMENIK
NORMALNA SNAGA kW MINIMALNA SNAGA kW OZNAKA INJEKTORA
Polu-brzi
2,0
0,45
96
Pomoćno
1,0
0,33
70
PLINSKI PLAMENICI ZA PROPAN-BUTAN PLIN (LPG) G30/G31 30/30 mbar
PLAMENIK
NORMALNA SNA‐
GA kW
MINIMALNA
SNAGA kW
OZNAKA INJEK‐ NAZIVNI PROTOK PLI‐
TORA
NA g/h
Polu-brzi
2,0
0,45
71
145
Pomoćno
1,0
0,33
50
73
SPECIFIKACIJE ELEKTRIČNIH ZONA KUHANJA
Zona kuhanja
Nazivna snaga (Maks. stupanj
kuhanja) [W]
Promjer zone kuhanja [mm]
Prednja lijeva
2000
180
Stražnja lijeva
1000
145
Za optimalne rezultate kuhanja koristite posuđe
koje nije veće od promjera zone kuhanja.
ENERGETSKA UČINKOVITOST
INFORMACIJE O PROIZVODU U SKLADU S EU 66/2014
Identifikacija modela
ZGM62454XA
Vrsta ploče za kuhanje
Ugradbena ploča za
kuhanje
15
Broj električnih zona kuhanja
2
Tehnologija zagrijavanja po električnoj
zoni kuhanja
Puna grijaća ploča
Promjer okruglih električnih zona
kuhanja (Ø)
Stražnja lijeva
14,5 cm
Prednja lijeva
18,0 cm
Potrošnja energije po zoni kuhanja (EC
electric cooking)
Stražnja lijeva
199,9 Wh/kg
Prednja lijeva
199,9 Wh/kg
Broj plinskih plamenika
2
Energetska učinkovitost po plinskom
plameniku
(EE gas burner)
Desni stražnji - polu-brzi
59.4%
Desni prednji - pomoćni
nije primjenjivo
Energetska učinkovitost plinske ploče
za kuhanje
(EE gas hob)
59.4%
Potrošnja energije ploče za kuhanje
(EC electric hob)
199,9 Wh/kg
EN 30-2-1: Kućanski uređaji za kuhanje s izgaranjem plina - Dio 2-1 : Racionalna uporaba energije Općenito
EN 60350- 2 - Kućni električni uređaji za kuhanje - 2. dio: Ploče - Metode mjerenja značajki
UŠTEDA ENERGIJE
Ako slijedite savjete navedene ispod, možete
uštedjeti energiju tijekom svakodnevnog kuhanja.
• Kad zagrijavate vodu, koristite samo količinu
koju trebate.
• Ako je moguće, posuđe poklopite poklopcem.
Električne zone kuhanja:
• Prije uključenja zone kuhanja, stavite posuđe
na nju.
• Dno posuđa treba imati isti promjer kao i zona
kuhanja.
• Manje posuđe stavite na manje zone kuhanja.
• Posuđe stavite izravno na sredinu zone
kuhanja.
•
Koristite preostalu toplinu za održavanje
hrane toplom ili za topljenje.
Plinski plamenici:
• Prije uporabe plamenika i nosača posuda
provjerite da su ispravno postavljeni.
• Dno posuđa treba imati ispravan promjer za
veličinu plamenika.
• Posuđe stavite izravno iznad plamenika i na
sredinu.
• Kada tekućina započne ključati, smanjite
plamen kako bi tekućina lagano ključala.
• Ako je moguće, koristite ekspres lonac.
Pogledajte njegov korisnički priručnik.
BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom
. Ambalažu
za recikliranje odložite u prikladne spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao
i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih
uređaja. Uređaje označene simbolom
16
ne
bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod
odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili
kontaktirajte nadležnu službu.
БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штете које су
резултат неисправне инсталације или употребе. Чувајте
упутство за употребу на безбедном и приступачном месту
за будуће коришћење.
БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ И ОСЕТЉИВИХ ОСОБА
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и
особе са смањеним физичким, чулним или менталним
способностима, кao особе којима недостају искуство и
знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају
упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин
и уколико схватају могуће опасности.
Децу узраста између 3 и 8 година старости, као и особе
са веома тешким и сложеним инвалидитетом, треба
држати даље од уређаја, осим ако су под сталним
надзором.
Децу млађу од 3 године треба удаљити од уређаја
уколико нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је на
одговарајући начин.
Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду близу
уређаја док уређај ради или се расхлађује. Доступни
делови могу постати врели током употребе.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце, исти би
требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
ОПШТЕ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ
•
УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови могу
бити врели током коришћења. Треба бити пажљив како
би се избегло додиривање грејних елемената.
17
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
18
УПОЗОРЕЊЕ: Опасно је остављати храну на грејној
плочи да се пржи на масти или уљу без надзора, јер
може доћи до пожара.
НИКАДА не покушавајте да пожар угасите водом, већ
најпре искључите уређај а затим прекријте пламен, нпр.
поклопцем или ћебетом.
ОПРЕЗ: Уређај не сме да се напаја путем екстерног
уређаја за укључивање као што је тајмер нити да буде
повезан на коло које се редовно укључује и искључује
путем струје.
ОПРЕЗ: Процес кувања мора да се надгледа.
Краткотрајан процес кувања мора да се надгледа
непрекидно.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасност од пожара: Немојте одлагати
предмете на површине за кување.
Предмете од метала, попут ножева, виљушки, кашика и
поклопаца, не треба стављати на грејну површину јер
могу постати врели.
Не користите овај уређај пре него што га инсталирате у
уградни елемент.
Немојте користити парочистач за чишћење уређаја.
Уколико је кабл оштећен, мора га заменити произвођач,
овлашћени сервис, или лица сличних квалификација,
како би се избегла опасност.
Ако се уређај директно прикључује у струју, неопходно је
да постоји изолациони прекидач са размаком између
контаката. Потпуно искључивање у складу са условима
дефинисаним за прејаки напон категорије III је обавезно.
Ово се не односи на кабл за уземљење.
Када спроводите кабл за напајање, постарајте се да не
долази у директан додир (на пример, употребите
изолациони омотач) са деловима који достижу
температуру за 50 °C вишу од собне температуре.
УПОЗОРЕЊЕ: Користите само штитнике за плочу за
кување дизајниране од стране произвођача уређаја за
кување или оне коју су од стране произвођача уређаја у
упутствима за употребу наведени као погодни или
штитнике за плочу за кување који су инкорпорирани у
уређају. Коришћење неодговарајућих штитника за плочу
за кување може изазвати несреће.
БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
Овај уређај је погодан за следећа тржишта:
HR RS SI
ИНСТАЛИРАЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ! Само
квалификована особа може да
инсталира овај уређај.
•
•
•
•
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од повреде
или оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните комплетну амбалажу.
Немојте да инсталирате или користите
оштећен уређај.
Придржавајте се упутстава за монтирање
које сте добили уз уређај.
Неопходно је придржавати се минималног
растојања од других уређаја и кухињских
елемената.
Увек водите рачуна приликом померања
уређаја зато што је тежак. Увек користите
заштитне рукавице и затворену обућу.
Заптијте исечене површине заптивним
материјалом да бисте спречили да влага
доведе до набреклина.
Заштитите доњу страну уређаја од паре и
влаге.
Немојте монтирати уређај поред врата или
испод прозора. Овим се спречава да врело
посуђе за кување падне са уређаја када се
отворе врата или прозор.
Ако се уређај монтира изнад фиока водите
рачуна да простор, између доњег дела
уређаја и горње фиоке, буде довољан за
циркулацију ваздуха.
Дно уређаја може да се загреје. Водите
рачуна да испод уређаја поставите
незапаљиву таблу како би се онемогућио
приступ доњем делу.
ПРИКЉУЧИВАЊЕ СТРУЈЕ
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од пожара и
струјног удара.
•
Сва прикључивања струје треба да обави
квалификован електричар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уређај мора да буде уземљен.
Пре извођења било какавих радова на
уређају, кабл за напајање обавезно
извадите из зидне утичнице.
Уверите се да су параметри на плочици са
техничким карактеристикама компатибилни
са одговарајућим параметрима електричне
мреже за напајање.
Проверите да ли је уређај правилно
инсталиран. Лоше причвршћен или
неодговарајући кабл или утикач (ако га
има) може проузроковати прегревање
електричног прикључка.
Користите одговарајући електрични кабл за
напајање.
Не дозволите да се електрични кабл
запетља.
Проверите да ли је инсталирана заштита
од струјног удара.
Употребите кабл са стезаљком са
растерећењем на вучу.
Када уређај прикључујете на оближњу
зидну утичницу водите рачуна да кабл за
напајање или утикач (ако га има) не дођу у
додир са врелим деловима уређаја или
врелим посуђем.
Немојте да користите адаптере са више
утичница и продужне каблове.
Проверите да нисте оштетили утикач за
напајање (ако га има) и кабл за напајање.
Обратите се нашем овлашћеном
сервисном центру или електричару ради
замене оштећеног кабла за напајање.
Заштита од удара делова под напоном и
изолованих делова мора да се причврсти
тако да не може да се уклони без алата.
Прикључите главни кабл за напајање на
зидну утичницу тек на крају инсталације.
Водите рачуна да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Ако је зидна утичница лабава, немојте да
прикључујете мрежни утикач.
Не вуците кабл за напајање како бисте
искључили уређај. Кабл искључите тако
што ћете извући утикач из утичнице.
Користите само исправне раставне
прекидаче: заштитне прекидаче, осигураче
(осигураче са навојем треба скинути са
19
•
носача), аутоматске заштитне прекидаче и
контакторе.
У електричној инсталацији мора постојати
раставни прекидач који вам омогућава да
искључите све фазе напајања уређаја.
Ширина контактног отвора на раставном
прекидачу мора износити најмање 3 mm.
ПРИКЉУЧИВАЊЕ НА ГАС
• Сва прикључивања гаса мора да обави
квалификована особа.
• Пре инсталације, уверите се да су услови
локалне дистрибуције (природа гаса и
притисак гаса) и прилагођавања уређаја
компатибилни.
• Постарајте се да око уређаја постоји
струјање ваздуха.
• Информације о доводу гаса наведене су на
плочици са техничким карактеристикама.
• Овај уређај није повезан на уређај који
избацује производе сагоревања. Уверите
се да је уређај прикључен у складу са
важећим прописима за инсталацију.
Придржавајте се захтева за адекватну
вентилацију.
УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ! Постоји ризик од
повреде, опекотина и струјног
удара.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните сво паковање, налепнице и
заштитну фолију (ако је има) пре првог
коришћења.
Уређај је само за кућну употребу.
Немојте да мењате спецификацију овог
уређаја.
Поведите рачуна да отвори за вентилацију
нису запушени.
Не остављајте уређај без надзора током
рада.
Подесите зону за кување на
„искључено“ након сваке употребе.
Немојте стављати прибор за јело или
поклопце шерпи на зоне за кување. Они
могу постати врели.
Немојте руковати уређајем када су вам
мокре руке или када је он у контакту са
водом.
Немојте користити уређај као радну
површину или простор за одлагање.
Када ставите храну у вруће уље, може да
прсне.
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од пожара и
експлозије
20
•
•
•
•
Масти и уље када се загреју могу да
ослободе запаљива испарења. Држите
пламенове или загрејане предмете даље
од масти и уља када кувате са њима.
Испарења која ослобађају веома врела
уља могу да изазову спонтано сагоревање.
Употребљено уље, које може да садржи
остатке хране, може изазвати пожар при
нижој температури за разлику од уља које
се користи по први пут.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама немојте
стављати унутар и поред уређаја или на
њега.
УПОЗОРЕЊЕ! Постоји ризик од
оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Немојте стављати вруће посуђе за кување
на командну таблу.
Не дозволите да течност у посуђу за
кување потпуно испари.
Пазите да предмети или посуђе за кување
не падну на уређај. Може се оштетити
површина плоче.
Никад не остављајте горионик укључен
уколико је посуђе празно или га нема.
Немојте укључивати зоне за кување
уколико је посуђе празно или га нема.
Не стављајте алуминијумску фолију на
уређај.
Немојте да користите стандардну плочу за
директно кување. Она мора да се користи
са одговарајућим посуђем за кување.
Користите искључиво стабилно посуђе за
кување, одговарајућег облика и пречника
већег од димензија горионика.
Постарајте се да посуђе за кување
поставите на средину горионика.
Не користите велике посуде за кување које
прелазе преко ивица уређаја. Ово може
изазвати оштећење површине радне
плоче.
Водите рачуна да се пламен не гаси када
брзо окрећете командно дугме из положаја
максимума на положај минимума.
Користите искључиво прибор који је
испоручен са уређајем.
Немојте да инсталирате дифузор пламена
на горионик.
Употреба уређаја за кување на гас ће у
просторији произвести топлоту и влажност.
Обезбедите добру проветреност
просторије у којој је уређај инсталиран.
Током продуженог интензивног коришћења
уређаја може се појавити потреба за
додатним проветравањем, на пример
отварањем прозора, или за ефикаснијим
•
•
•
начином проветравања, на пример
повећањем јачине механичког
проветравања, уколико постоји.
Овај уређај је намењен само за кување.
Немојте га користити у друге сврхе, на
пример за загревање просторије.
Пазите да киселе течности, на пример,
сирће, лимунов сок или средство за
уклањање каменца не дођу у контакт са
плочом за кување. То може да направи мат
флеке.
Губитак боје на емајлираним површинама
или нерђајућем челику не утиче на сам рад
уређаја.
НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ! Немојте скидати
дугмад, командну дугмад или
тастере са командне табле. Вода
може да продре унутар уређаја и
проузрокује оштећење.
•
•
•
•
Редовно чистите уређај да бисте спречили
пропадање површинског материјала.
Пре чишћења деактивирајте уређај и
пустите да се охлади.
Одвојте кабл за напајање уређаја од
електричног напајања пре почетка процеса
одржавања.
Немојте користити млаз воде или пару за
чишћење уређаја.
•
•
Уређај чистите влажном меком крпом.
Користите искључиво неутралне
детерџенте. Немојте користити абразивне
производе, абразивне јастучиће за
чишћење, раствараче или металне
предмете.
Не перите горионике у машини за прање
посуђа.
УСЛУГА
• Ради оправке уређаја обратите се
овлашћеном сервисном центру..
• Користите само оригиналне резервне
делове.
ОДЛАГАЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од повреде
или гушења.
•
•
•
•
Обратите се општинским органима да
бисте сазнали како да правилно одложите
уређај на отпад.
Искључите утикач кабла за напајање
уређаја из мрежне утичнице.
Исеците мрежни електрични кабл на месту
које је близу уређаја и одложите га.
Спљоштите спољашње цеви за гас.
ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
ПРЕ ИНСТАЛИРАЊА
Пре него што инсталирате плочу за кување,
запишите податке који се налазе на плочици
са техничким карактеристикама. Плочица са
техничким карактеристикама налази се на
доњој страни плоче за кување.
Модел ...........................
Шифра броја производа
(PNC) .........................................
Серијски број ...........................
ПРИКЉУЧИВАЊЕ ГАСА
УПОЗОРЕЊЕ! Инструкције о
монтирању, повезивању и
одржавању наведене у даљем
тексту мора да обави
квалификована особа у
сагласности са стандардима и
важећим локалним прописима.
Изаберите фиксне прикључке или користите
савитљиву цев од нерђајућег челика у
сагласности са важећим прописима. Уколико
користите савитљиве металне цеви, водите
рачуна да не дођу у додир са покретним
деловима и да не буду пригњечене. Такође,
будите пажљиви приликом уградње плоче за
кување заједно са рерном.
21
Проверите да ли је притисак
доводног гаса у уређају у складу с
препорученим вредностима.
Подесиви прикључак се на
свеобухватну рампу причвршћује
помоћу матице с навојем G 1/2".
Лагано заврните делове, подесите
везу у неопходном правцу и све
затегните.
A
B C
A. Завршетак осовине са матицом
B. Перач испоручен са уређајем
C. Зглоб испоручен са уређајем
Течни гас
Користите гумени држач цеви за течни гас.
Увек поставите заптивач. Потом наставите са
прикључењем на довод гаса.
Савитљива цев је спремна за употребу када:
• не може да се загреје више од собне
температуре, односно изнад 30°C;
• није дужа од 1500 мм;
• нема видљивих отвора на цеви;
• није изложена трењу нити увијању;
• не долази у додир са оштрим ивицама или
угловима;
• може лако да се прегледа како би се
проверило њено стање.
Контрола очуваности савитљиве цеви састоји
се oд проверe:
• да на њој нема пукотина, напрслина,
трагова горења на крајевима нити на
целокупној дужини;
• да материјал није очврснуо, већ поседује
одговарајућу еластичност;
• да стезаљке за причвршћавање нису
зарђале;
• да јој није истекао век употребе.
Уколико уочите једно или више оштећења, не
поправљајте цев, већ је замените.
УПОЗОРЕЊЕ! Када се монтирање
заврши, проверите да ли је
заптивеност споја сваке цеви
одговарајућа. За проверу
користите сапуницу, а не пламен!
22
ЗАМЕНА УБРИЗГИВАЧA
1. Уклоните држаче за посуде.
2. Уклоните капе и круне горионика.
3. Помоћу насадног кључа са отвором 7 мм
скините убризгиваче и замените их
одговарајућим убризгивачима за тип гаса
који користите (погледајте табелу у
поглављу „Технички подаци").
4. Склопите делове истим поступком само
обрнутим редоследом.
5. Замените плочицу са техничким
карактеристикама (налази се поред црева
за довод гаса) ознаком са новим типом
довода гаса. Ова плочица се налази у
паковању које је достављено уз уређај.
Уколико је притисак на доводу гаса
променљив или се разликује од неопходног
притиска, морате да монтирате одговарајући
подешивач притиска на цев за довод гаса.
ПОДЕШАВАЊЕ МИНИМАЛНОГ НИВОА
Да бисте подесили минимални ниво
горионика:
1. Упалите горионик.
2. Окрените командно дугме у положај
минималног пламена.
3. Уклоните дугме.
4. Танким одвијачем подесите положај
завртња за премошћавање (A).
A
5. Ако прелазите:
• Са природног гаса G20 од 20 mbar на
течни гас, притегните потпуно завртањ
за премошћење унутра.
• Са течног на природни гас G20 од 20
mbar, одврните завртањ за
премошћење за око 1/4 окретаја.
УПОЗОРЕЊЕ! Проверите да се
пламен не гаси када брзо окрећете
командно дугме из положаја
максимума на положај минимума.
ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНУ МРЕЖУ
• Уверите се у то да номинални напон и
врста струје на плочици са подацима
одговарају напону и струји локалне мреже
напајања.
•
Уређај се испоручује са каблом за
напајање. Тај кабл мора да буде исправан
и мора да подржава оптерећење које је
назначено на плочици са техничким
карактеристикама. Уверите се да сте кабл
прикључили у праву утичницу.
• Увек користите прописно уграђену
утичницу заштићену од струјног удара.
• Водите рачуна да постоји приступ мрежној
утичници након инсталације.
• Не вуците кабл за напајање како бисте
искључили уређај. Кабл искључите тако
што ћете извући утикач из утичнице.
• Постоји ризик од пожара када је уређај
повезан продужним каблом, адаптером или
помоћу више прикључака. Уверите се да је
уземљење у складу са стандардима и
регулативама.
• Немојте дозволити да се кабл за напајање
прегрева до температуре изнад 90 °C.
Да бисте спречили контакт између кабла и
уређаја испод плоче за кување користите
стезаљке које су на страни кухињског
елемента.
2.
3.
min. 600 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
30 mm
470 mm
550 mm
4.
КАБЛ ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ
Да бисте заменили спојни кабл, користите
само специјалан кабл или еквивалентан. Тип
кабла је: H05V2V2-F T90.
Водите рачуна о томе да је пресек кабла
одговарајући за напон и радну температуру.
Жуто-зелени проводник за уземљење мора да
буде за око 2 цм дужи од браон (или црног)
фазног проводника.
400 mm
50 mm
Уколико је кухињски елемент
монтиран на удаљености од
400 мм изнад плоче за кување,
до леве или десне ивице плоче
мора постојати минимално
безбедносно растојање од 50
мм.
МОНТИРАЊЕ
1.
5.
23
11.
6.
7.
ОПРЕЗ Уређај монтирајте
искључиво на равној радној
површини.
МОГУЋНОСТИ УГРАДЊЕ
Плоча монтирана испод плоче за кување мора
бити лака за уклањање и мора да омогући лак
приступ у случају да је потребна интервенција
техничке помоћи.
8.
Кухињски елемент са вратима
9.
min 6 mm
A
A
B
B
10.
А) испоручена заптивка
B) испоручени носачи
min 30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
60 mm
A. Преносива плоча
B. Простор за прикључке
Кухињски елемент са рерном
Електрични прикључак плоче за кување и
рерне мора посебно да се монтира из
безбедносних разлога и да омогућава лако
уклањање рерне из елемента.
24
ОПИС ПРОИЗВОДА
ШЕМА ПОВРШИНЕ ЗА КУВАЊЕ
1
2
1 Електричнa зонa за кување
2 Полубрзи горионик
3 4
3 Помоћни горионик
4 Индикатор напајања
145
mm
5 Командна дугмад
180
mm
5
КОМАНДНО ДУГМЕ
Симбол
Опис
Симбол
нема довода гаса / ис‐
кључен положај
Опис
минимални довод гаса
положај паљења / макси‐
мални довод гаса
СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
25
ПРИКАЗ ГОРИОНИКА
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Поклопац горионика
Круна горионика
Свећица за паљење
Термоспој
ПАЉЕЊЕ ГОРИОНИКА
Увек упалите горионик пре него
што на њега ставите посуђе за
кување.
УПОЗОРЕЊЕ! Будите пажљиви
када у кухињи користите отворени
пламен. Произвођач не прихвата
никакву одговорност у случају
неправилне употребе пламена.
1. Притисните контролно дугме за гасну
пећницу и окрените га у смеру казаљки на
сату на положај максималног довода гаса
(
).
2. Задржите притиснуто контролно дугме
отприлике 10 секунди или краће. Ово
омогућава загревање термоспоја. У
супротном, прекида се довод гаса.
3. Подесите пламен када се стабилизује.
Ако се и након неколико покушаја
горионик не упали, проверите да
ли су круна и капа добро
постављени.
26
УПОЗОРЕЊЕ! Немојте држати
контролно дугме притиснуто дуже
од 15 секунди. Уколико се
горионик не упали у року од 15
секунди, пустите контролно дугме,
окрените га у положај
„искључено“ а затим, након једног
минута, поново упалите горионик.
ОПРЕЗ Ако нестане струја, можете
да упалите горионик без
електричног уређаја. У том случају
се приближите горионику са
пламеном, окрените одговарајуће
командно дугме супротно смеру
кретања казаљке на сату на
положај максималног довода гаса
и притисните га надоле. Држите
командно дугме притиснуто 10
секунди или краће; ово ће
омогућити да се термоспој загреје.
Ако се горионик случајно угаси
окрените командно дугме у
положај „искључено“, сачекајте
најмање 1 минут и затим поново
покушајте да упалите горионик.
Генератор варница се аутоматски
покреће када укључите напојни
кабл, након инсталације или
нестанка струје. То је нормално.
ИСКЉУЧИВАЊЕ ГОРИОНИКА
Да бисте угасили пламен, окрените дугме до
положаја „искључено“
.
УПОЗОРЕЊЕ! Увек смањите
пламен или га искључите пре него
што склоните посуде са горионика.
ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ
Ставите посуду са водом на сваку електричну
зону за кување, подесите максималну
температуру и пустите да плоча за кување
ради 10 мин. Ово служи за спаљивање
остатака производног материјала на уређају.
После тога, пустите плочу за кување да ради
20 минута на минималној температури. У току
тог временског периода, може доћи до
испуштања непријатних мириса и појаве дима.
То је нормално. Проверите да ли је довољан
проток ваздуха.
За правилно коришћење електричном зоном
за кување, погледајте доњи дијаграм.
ПОДЕШАВАЊЕ ТЕМПЕРАТУРЕЗА
ЕЛЕКТРИЧНУ ЗОНУ ЗА КУВАЊЕ
Симболи
Функција
Положај искључено
1-6
ПРИМЕРИ АПЛИКАЦИЈА ЗА КУВАЊЕ ЗА
ЕЛЕКТРИЧНУ ЗОНУ ЗА КУВАЊЕ
Под‐
ешaвање
степена
топлоте:
Примена:
1
Одржавање топлоте
2
Тихо крчкање
3
Крчкање
4
Пржење/запецање
5
Кључање
6
Кључање/брзо пржење/дубоко
пржење
Подешавања температуре
Користите преосталу топлоту да
бисте смањили потрошњу
енергије. Деактивирајте зону за
кување приближно 5 - 10 минута
завршетка процеса кувања.
Окрените контролно дугме на потребно
подешаваље температуре.
Да бисте довршили процес кувања, окрените
контролно дугме на положај искључено.
КОРИШЋЕЊЕ ТАБЕЛЕ ЗА КУВАЊЕ НА
БРЗОЈ ГРЕЈНОЈ ПЛОЧИ
Црвена тачка на средини плоче показује брзу
грејну плочу. Брза грејна плоча се загрева
брже од обичних плоча. Црвене тачке су
насликане на плочама. Након одређеног
времена, оне могу да се деформишу или у
потпуности да нестану. То нема утицаја на
рад плоче за кување.
КОРИСНИ САВЕТИ
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
ПОСУЂЕ ЗА КУВАЊЕ
Електрична снага:
Дно посуђа за кување мора да
буде дебело и равно што је више
могуће.
ОПРЕЗ Немојте користити тигање
од ливеног гвожђа, грнчарију,
плочице за роштиљ или тостер.
Нерђајући челик може да потамни
ако се превише загрева.
Гас:
УПОЗОРЕЊЕ! Немојте стављати
исти тигањ на два горионика.
УПОЗОРЕЊЕ! Нестабилне или
деформисане шерпе немојте
стављати на горионик да бисте
спречили просипање или
повређивање.
ОПРЕЗ Уверите се да дно посуде
не прелази преко командног
дугмета. У супротном, пламен ће
загревати командно дугме.
ОПРЕЗ Уверите се да ручке на
посудама не прелазе преко
предње ивице површине плоче за
кување.
27
ОПРЕЗ Уверите се да је посуда
постављена централно на
горионик, како би се постигла
максимална стабилност и мања
потрошња гаса.
ПРЕЧНИЦИ ПОСУДА ЗА КУВАЊЕ
Горионик
Пречници посуђа
за кување (мм)
Полубрзи
180 - 220
Помоћни
100 - 160
Користите посуђе за кување чији
пречник одговара величини
горионика.
НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
• Очистите плочу за кување након сваке
употребе.
• Увек користите посуђе са чистом доњом
површином.
• Огреботине или тамне мрље на површини
не утичу на рад плоче за кување.
• Користите специјално средство за
чишћење погодно за површину плоче за
кување.
Нерђајући челик
• За ивице од нерђајућег челика плоче за
кување, користите посебно средство
намењено за чишћење нерђајућег челика.
• Ивице од нерђајућег челика плоче могу да
промене боју услед високе температуре.
• Делове од нерђајућег челика оперите
водом и осушите их меком крпом.
• Да бисте уклонили запекле остатке хране,
масти и упорне мрље, пре чишћења их
оставите да се отапају неколико минута у
малој количини благог детерџента.
• Користите средства за чишћење посебно
намењена чишћењу нерђајућег челика како
би се заштитиле челичне површине.
• Не користите средства за чишћење која
садрже корозивне хемикалије попут
хлорида, не чистите површину
дезинфекционим средставима, средствима
за уклањање флека или рђе и средствима
у која се врши потапање.
28
ДРЖАЧИ ЗА ПОСУДЕ
Држачи за посуде нису погодни за
прање у машини за прање посуђа.
Они се морају прати ручно.
1. Скините држаче за посуде како бисте
лакше очистили плочу за кување.
Будите веома пажљиви
приликом замене држача за
посуде како не бисте оштетили
површину плоче за кување.
2. На премазу од емајла понекад остају
грубе ивице, стога будите пажљиви када
ручно перете и сушите држаче за посуде.
Уколико је потребно, уклоните упорне
мрље благим детерџентом у облику пасте.
3. Након што очистите држаче за посуде,
проверите да ли су постављени у
правилан положај.
4. У циљу правилног рада горионика,
уверите се да су краци држача за посуде
поравнати са центром горионика.
ЧИШЋЕЊЕ ПЛОЧЕ
• Уклоните одмах: истопљену пластику,
пластичну фолију, шећер и остатке хране
са шећером. У супротном, прљавштина ће
оштетити плочу за кување. Водите рачуна
како бисте избегли опекотине.
•
•
Када се плоча за кување довољно
охлади уклоните: светле кругове од
каменца и воде, трагове масноће и
промену боје у виду светлуцања метала.
Очистите плочу за кување влажном крпом
и са мало неабразивног детерџента. Након
чишћења, обришите плочу за кување
меком крпом.
Да бисте очистили емајлиране делове,
капицу и круну, оперите их топлом
сапуницом и пажљиво осушите пре него
што их вратите на место.
Одржавајте ове делове чистим како би се
избегле потешкоће приликом паљења и
проверавајте да нису зачепљене рупице на
круни горионика.
ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ
Периодично тражите од локалног овлашћеног
сервисног центра да изврши проверу стања
цеви за довод гаса и вентила за подешавање
притиска, ако је постављен.
ЧИШЋЕЊЕ СВЕЋИЦЕ ЗА ИСКРЕ
Ова функција се добија преко керамичке
свећице за паљење са металном електродом.
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
ШТА УЧИНИТИ АКО...
Проблем
Могући узрок
Не можете да укључите
плочу за кување нити да је
користите.
Плоча за кување није при‐
кључена на електрично на‐
пајање или није правилно
прикључена.
Проверите да ли је плоча за
кување правилно при‐
кључена на електрично на‐
пајање.
Осигурач је прегорео.
Проверите да осигурач није
узрок овога. Уколико осигу‐
рач непрекидно прегорева,
обратите се квалификова‐
ном, овлашћеном елек‐
тричару.
Поклопац и круна горионика
су неправилно постављени.
Поставите правилно покло‐
пац и круну горионика.
Пламен нестаје одмах на‐
кон паљења.
Термоспој није довољно за‐
грејан.
Након паљења пламена,
држите притиснуто дугме
10 секунди или краће.
Прстен пламена није једнак.
Круну горионика блокирају
остаци хране.
Проверите да ли је убризги‐
вач блокиран и да ли је кру‐
на горионика чиста.
АКО НЕ МОЖЕТЕ ДА НАЂЕТЕ РЕШЕЊЕ...
Уколико не можете сами да пронађете
решење проблема, обратите се продавцу или
овлашћеном сервисном центру. Дајте податке
са плочицe са техничким карактеристикама.
Уверите се да сте правилно руковали плочом
Решење
за кување. Ако нисте, сервисирање које пружи
сервисни центар или продавац, неће бити
бесплатно, чак ни током гарантног периода.
Упутства о услугама сервисног центра и
услови гаранције налазе се на гарантном
листу.
29
НАЛЕПНИЦЕ КОЈЕ СЕ ИСПОРУЧУЈУ СА
ВРЕЋИЦОМ СА ПРИБОРОМ
Залепите самолепљиве налепнице на
следећи начин:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Залепите је на гарантни лист и пошаљите
овај део (уколико постоји).
B. Залепите је на гарантни лист и сачувајте
овај део (уколико постоји).
C. Залепите је на књижицу са упутствима.
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
ДИМЕНЗИЈЕ ПЛОЧЕ ЗА КУВАЊЕ
Ширина
580 мм
Дубина
500 мм
ПРЕЧНИЦИ ПРЕМОШЋАВАЊА
ГОРИОНИК
30
Ø ПРЕМОШЋАВАЊЕ 1/100 мм
Полубрзи
32
Помоћни
28
ОСТАЛИ ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Гас ориги‐
нални:
УКУПНА СНА‐
ГА:
Замена га‐
са:
G20 (2H) 20 mbar
3,0 kW
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
218 г/сат
Електрично
напајање:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Категорија
уређаја:
II2H3B/P
Прикључак за
гас:
G 1/2"
Класа уређаја:
3
ГАСНИ ГОРИОНИЦИ ЗА ПРИРОДНИ ГАС G20 ОД 20 mbar
ГОРИОНИК
НОРМАЛНА СНАГА kW МИНИМАЛНА СНАГА kW
ОЗНАКА УБРИЗГИ‐
ВАЧА
Полубрзи
2,0
0,45
96
Помоћни
1,0
0,33
70
ГАСНИ ГОРИОНИЦИ ЗА ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС G30/G31 30/30 mbar
ГОРИОНИК
НОРМАЛНА СНА‐ МИНИМАЛНА
ГА kW
СНАГА kW
ОЗНАКА УБРИЗ‐
ГИВАЧА
НОМИНАЛНИ ПРО‐
ТОК ГАСА г/ч
Полубрзи
2,0
0,45
71
145
Помоћни
1,0
0,33
50
73
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНИХ ЗОНА ЗА КУВАЊЕ
Зона за кување
Номинална снага (максимална то‐
плота) [W]
Пречник зоне за кување [мм]
Предња лево
2000
180
Задња лево
1000
145
За оптималне резултате кувања користите
посуђе чији пречник није већи од зоне за
кување.
31
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОИЗВОДУ ПРЕМА ЕУ 66/2014
Идентификација модела
ZGM62454XA
Тип плоче за кување
Уграднa плочa за
кување
Број електричних зона за кување
2
Технологија загревања електричне
зоне за кување
Стандардна рингла
Пречник електричних кружних зона
за кување (Ø)
Задњa левo
14,5 цм
Предња лево
18,0 цм
Потрошња енергије по зони за кува‐
ње (EC electric cooking)
Задњa левo
199,9 Wh/кг
Предња лево
199,9 Wh/кг
Број плинских горионика
Енергетска ефикасност по гасном го‐
рионику
(EE gas burner)
2
Задњи десни – полубрзи
59.4%
Предњи десни – помоћни
није применљиво
Енергетска ефикасност за гасну
плочу за кување
(EE gas hob)
59.4%
Потрошња енергије плоче за кување
(EC electric hob)
199,9 Wh/кг
EN 30-2-1: Уређаји за кување у домаћинству на гас – део 2-1: Рационална употреба енергије –
Опште одредбе
EN 60350-2 - Електрични уређаји за кување у домаћинству – део 2: Плоче за кување – методе
мерења перформанси
УШТЕДА ЕНЕРГИЈЕ
Током свакодневног кувања можете да
уштедите енергију ако уважите следеће
савете.
• Када загревате воду, користите само
онолико воде колико Вам треба.
• Уколико је могуће, увек поклопите посуђе
за кување.
Електричне зоне за кување:
• Ставите посуђе на зону за кување пре него
што је активирате.
• Дно посуђа треба да има исти пречник као
и зона за кување.
• Мање посуђе ставите на мање зоне за
кување.
• Ставите посуђе за кување директно на
средину зоне за кување.
32
•
Искористите преосталу топлоту да
подгрејете или отопите храну.
Гасни горионици:
• Пре употребе горионика и држача за
посуде проверите да ли су правилно
састављени.
• Дно посуђа треба да има пречник који
одговара величини горионика.
• Ставите посуђе за кување директно преко
горионика, на средину.
• Када течност почне да кључа, смањите
пламен како би се течност лагано крчкала.
• Ако је могуће, користите експрес лонац.
Прочитајте његово упутство за употребу.
ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
.
Паковање одложите у одговарајуће контејнере
ради рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља као и у
рециклирању отпадног материјала од
електронских и електричних уређаја. Уређаје
обележене симболом немојте бацати
заједно са смећем. Производ вратите у
локални центар за рециклирање или се
обратите општинској канцеларији.
33
VARNOSTNA INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali
škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.
Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za
poznejšo uporabo.
VARNOST OTROK IN RANLJIVIH OSEB
•
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod
nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne
uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi se ne
smejo približevati napravi, če niso pod nenehnim nadzorom.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati napravi, če
niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno
zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci in
hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli se med
uporabo lahko segrejejo.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne
smejo izvajati otroci brez nadzora.
SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA
•
•
•
34
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med uporabo
segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelcev.
OPOZORILO: Kuhanje na kuhalni plošči z maščobo ali oljem
brez nadzora je lahko nevarno in lahko pripelje do požara.
Ognja NIKOLI ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak
izklopite napravo in nato prekrijte ogenj, npr. s pokrovom ali
požarno odejo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
POZOR: Naprava se ne sme napajati preko zunanje
preklopne naprave, kot je programska ura, in ne sme biti
priključena na tokokrog, kjer si redno sledijo vklopi in izklopi.
POZOR: Kuhanje je treba nadzorovati. Kratkotrajno kuhanje
je treba stalno nadzorovati.
OPOZORILO: Nevarnost požara: Ne shranjujte predmetov
na kuhalnih površinah.
Na površino kuhalne plošče ne postavljajte kovinskih
predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, ker se lahko
segrejejo.
Naprave ne uporabljajte, dokler je ne namestite v vgradno
konstrukcijo.
Naprave ne čistite s paro.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščene servisne službe ali
druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete
nevarnosti.
Kjer je naprava priključena neposredno na omrežno
napetost, je potrebno večpolno izolacijsko stikalo z razmikom
med kontakti. Zagotoviti je treba popoln odklop v skladu s
pogoji, navedenimi v kategoriji prenapetosti III. Ozemljitveni
kabel ne spada zraven.
Pri speljevanju priključnega kabla pazite, da ta ne pride v
neposredni stik (na primer uporaba izolacijskih cevi) z deli, ki
lahko dosežejo več kot 50 °C višje temperature od sobne
temperature.
OPOZORILO: Uporabljajte samo varovala kuhalne plošče, ki
jih je zasnoval proizvajalec kuhalne naprave ali ki jih
proizvajalec naprave navede kot primerne v navodilih za
uporabo, ali varovala kuhalne plošče, priložena napravi.
Zaradi uporabe neprimernih varoval lahko pride do nezgode.
VARNOSTNA NAVODILA
Ta naprava je primerna za naslednje trge:
HR RS SI
NAMESTITEV
OPOZORILO! To napravo lahko
namesti le strokovno usposobljena
oseba.
35
OPOZORILO! Nevarnost telesnih
poškodb ali poškodb naprave.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane
naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev, priložena
napravi.
Upoštevajte predpisano najmanjšo razdaljo do
drugih naprav in enot.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi, ker je
težka. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in
priloženo obutev.
Izreze zatesnite s tesnilom, da vlaga ne
povzroči nabrekanja.
Spodnjo stran naprave zaščitite pred paro in
vlago.
Naprave ne nameščajte v bližino vrat ali pod
okna. Na ta način preprečite, da bi vroča
posoda padla z naprave, ko odprete vrata ali
okno.
Če napravo namestite nad predale, mora biti
razmik med spodnjim delom naprave in
zgornjim predalom dovolj velik za kroženje
zraka.
Spodnji del naprave se lahko segreje. Pod
napravo namestite nevnetljivo ločevalno
ploščo za preprečitev dostopa do spodnjega
dela.
PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO OMREŽJE
OPOZORILO! Nevarnost požara in
električnega udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
36
Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
Naprava mora biti ozemljena.
Pred katerimkoli posegom se prepričajte, da
naprava ni priključena na električno omrežje.
Preverite, ali so parametri s ploščice za
tehnične navedbe združljivi z električno
napetostjo omrežja.
Naprava mora biti nameščena pravilno. Zaradi
slabo pritrjenega in napačnega priključnega
kabla ali vtiča (če je na voljo) se lahko
pregreje priključek.
Uporabite pravi električni priključni kabel.
Priključni kabel se ne sme zaplesti.
Poskrbite za namestitev zaščite pred udarom.
Kabel zaščitite pred natezno obremenitvijo.
Poskrbite, da se priključni kabel ali vtič (če
obstaja) ne dotika vroče naprave ali posode,
ko napravo vključite v bližnje vtičnice.
Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
Pazite, da ne poškodujete vtiča (če obstaja)
ali kabla. Za zamenjavo poškodovanega kabla
•
•
•
•
•
•
se obrnite na naš pooblaščeni servisni center
ali električarja.
Zaščita pred udarom električnega toka
izoliranih delov in delov pod električno
napetostjo mora biti pritrjena tako, da je ni
mogoče odstraniti brez orodja.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv
tudi po namestitvi.
Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne vtikajte
vtiča.
Ne vlecite za električni priključni kabel, če
želite izključiti napravo. Vedno povlecite za
vtič.
Uporabite le prave izolacijske naprave:
odklopnike, varovalke (talilne varovalke
odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na
diferenčni tok in kontaktorje.
Električna napeljava mora imeti izolacijsko
napravo, ki omogoča odklop naprave z
omrežja na vseh polih. Izolacijska naprava
mora imeti med posameznimi kontakti
minimalno razdaljo 3 mm.
PRIKLJUČITEV PLINA
• Vse priključitve plina mora opraviti strokovno
usposobljena oseba.
• Pred priključitvijo se prepričajte, da so krajevni
pogoji plinske napeljave (vrsta in tlak plina) in
nastavitve štedilnika usklajeni.
• Poskrbite za kroženje zraka okrog naprave.
• Informacije o dovodu plina so na ploščici za
tehnične navedbe.
• Ta naprava ni priključena na napravo za
prezračevanje in odvajanje plinov, ki nastajajo
pri gorenju. Napravo priključite v skladu z
veljavnimi predpisi za namestitev. Upoštevajte
zahteve glede zadostnega prezračevanja.
UPORABA
OPOZORILO! Nevarnost poškodbe,
opeklin in električnega udara.
•
•
•
•
•
•
•
Pred prvo uporabo odstranite vso embalažo,
etikete in zaščitno folijo (če obstaja).
Naprava je namenjena samo za uporabo v
gospodinjstvu.
Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso
blokirane.
Med delovanjem naprave ne puščajte brez
nadzora.
Kuhališče po vsaki uporabi »izklopite«.
Na kuhališča ne odlagajte pribora ali pokrovov
posod. Lahko se segrejejo.
•
•
•
Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami ali ko
je v stiku z vodo.
Naprave ne uporabljajte kot delovno površino
ali za odlaganje.
Ko daste hrano v vroče olje, to lahko brizgne.
OPOZORILO! Obstaja nevarnost
požara in eksplozije.
•
•
•
•
Maščobe in olja lahko ob segrevanju
sproščajo vnetljive hlape. Plamenov ali
segretih predmetov ne približujte maščobam
in olju, ko kuhate z njimi.
Hlapi, ki jih sproščajo zelo vroča olja, lahko
povzročijo nepričakovan vžig.
Uporabljena olja, ki lahko vsebujejo ostanke
hrane, lahko povzročijo požar pri nižjih
temperaturah od prvič uporabljenih olj.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO! Obstaja nevarnost
škode na napravi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vroče posode ne postavljajte na upravljalno
ploščo.
Ne dovolite, da iz posode povre vsa tekočina.
Pazite, da predmeti ali posode ne padejo na
napravo. Lahko se poškoduje površina.
Gorilnika nikoli ne pustite prižganega s prazno
posodo ali brez posode.
Ne vklapljajte kuhališč s prazno posodo ali
brez posode.
Na napravo ne dajajte aluminijaste folije.
Klasičnega električnega kuhališča ne
uporabljajte za neposredno kuhanje.
Uporabljati ga morate z ustrezno posodo.
Uporabljajte le stabilno posodo ustrezne
oblike in premera, ki je večji od dimenzij
gorilnikov.
Pazite, da bo posoda postavljena na sredino
gorilnika.
Ne uporabljajte velike posode, ki sega preko
robov naprave. To lahko poškoduje delovno
površino.
Na koncu se še prepričajte, da plamen pri
hitrem zasuku gumba iz položaja za največjo
moč v položaj za najmanjšo moč ne ugasne.
Uporabljajte le opremo, priloženo napravi.
Na gorilnik ne nameščajte difuzorja plamena.
Med uporabo plinske kuhalne plošče se
ustvarjata toplota in vlaga. V prostoru, kjer je
nameščena naprava, poskrbite za dobro
prezračevanje.
•
•
•
•
Med dolgotrajno intenzivno uporabo naprave
bo morda potrebno dodatno prezračevanje,
npr. odpiranje okna, ali učinkovitejše
prezračevanje, npr. povečana stopnja
mehanskega prezračevanja, če je na voljo.
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni je
dovoljeno uporabljati za druge namene, npr.
ogrevanje prostora.
Ne dovolite, da bi kisle tekočine, npr. kis,
limonin sok ali sredstva za odstranjevanje
vodnega kamna, prišle v stik s ploščo. Lahko
se pojavijo motni madeži.
Sprememba barve emajla ali nerjavnega jekla
ne vpliva na zmogljivost naprave.
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO! Z upravljalne plošče
ne odstranjujte tipk, gumbov ali
tesnil. V napravo lahko pride voda in
povzroči poškodbo.
•
•
•
•
•
•
Napravo redno čistite, da preprečite poškodbe
materiala na površini.
Preden se lotite čiščenja naprave, jo izklopite
in počakajte, da se ohladi.
Pred vzdrževalnimi deli napravo izključite iz
električnega omrežja.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega
pršca in pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna sredstva.
Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil,
grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.
Gorilnikov ne pomivajte v pomivalnem stroju.
SERVIS
• Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
• Uporabljajte samo originalne nadomestne
dele.
ODSTRANJEVANJE
OPOZORILO! Nevarnost poškodbe
ali zadušitve.
•
•
•
•
Za informacije o pravilnem odstranjevanju
naprave se obrnite na občinsko upravo.
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel tik ob
napravi in napravo zavrzite.
Sploščite zunanje cevi za plin.
37
NAMESTITEV
OPOZORILO! Oglejte si poglavja o
varnosti.
PRED NAMESTITVIJO
Preden namestite kuhalno ploščo, si zapišite
podatke s ploščice za tehnične navedbe.
Ploščica za tehnične navedbe se nahaja na dnu
kuhalne plošče.
Model .......................................
Številka izdelka
(PNC) .........................................
Serijska številka ...........................
PRIKLJUČITEV PLINA
OPOZORILO! Naslednjo namestitev,
povezavo in vzdrževalna dela mora
izvesti strokovno usposobljena
oseba v skladu s standardi in
veljavnimi predpisi.
Skladno z veljavnimi predpisi izberite tog
priključek ali uporabljajte gibke cevi iz nerjavnega
jekla. Če uporabljate gibke kovinske cevi, pazite,
da ne pridejo v stik s premičnimi deli ali da se ne
zmečkajo. Pozorni pa bodite, ko kuhalno ploščo
vgrajujete skupaj s pečico.
Prepričajte se, da dovodni tlak plina
naprave ustreza priporočenim
vrednostim. Nastavljiv priključek je
pritrjen na ustrezno cev z navojno
matico G 1/2 palca. Brez prevelike
sile privijte sestavne dele, priključek
obrnite v želeno smer in privijte do
konca.
A
B C
A. Konec cevi z matico
B. Podložka, priložena napravi
C. Koleno, priloženo napravi
38
Utekočinjen plin
Uporabite držalo gumijaste cevi za utekočinjen
plin. Vedno uporabite tesnilo. Nato nadaljujte s
priključitvijo plinske napeljave.
Gibka cev je pripravljena za uporabo, ko:
• ne more postati bolj vroča, kot je sobna
temperatura, višja od 30 °C,
• ni daljša od 1500 mm,
• ni nikjer stisnjena,
• ni izpostavljena vlečnim silam in ni zavita,
• ni v stiku z ostrimi robovi ali vogali,
• je enostavno preveriti njeno stanje.
Za nadzor brezhibnosti gibke cevi preverite, da:
• na njej ni razpok, zarez ali drugih poškodb niti na koncih niti na celotni dolžini,
• je material pravilno prožen in ni otrdel,
• pritrditvene objemke niso zarjavele,
• njen rok uporabe še ni potekel.
V primeru ene ali več nepravilnosti cevi ne
popravljajte, temveč jo zamenjajte.
OPOZORILO! Ko je namestitev
končana, se prepričajte, da je
tesnjenje vsake cevne spojke
pravilno. Uporabite milno raztopino,
ne ognja!
ZAMENJAVA ŠOB
1. Odstranite podstavke za posodo.
2. Odstranite pokrove in krone gorilnikov.
3. Z natičnim ključem št. 7 odstranite šobe in jih
zamenjajte s tistimi, ki so potrebne za vrsto
plina, ki ga uporabljate (oglejte si
razpredelnico v poglavju »Tehnični podatki«).
4. Dele sestavite po enakem postopku v
obratnem vrstnem redu.
5. Ploščico za tehnične navedbe (poleg
priključne cevi za plin) zamenjajte s ploščico
za novo vrsto plina. Ta ploščica je na voljo v
embalaži, priloženi napravi.
Če je dovodni tlak plina spremenljiv ali se
razlikuje od potrebnega tlaka, morate na
priključno cev za plin namestiti primeren regulator
tlaka.
NASTAVLJANJE NAJMANJŠE MOČI
Nastavitev najmanjše moči plamena na gorilniku:
1. Prižgite gorilnik.
2. Gumb obrnite v položaj za najmanjši plamen.
3. Odstranite gumb.
4. S tankim izvijačem nastavite položaj
nastavitvenega vijaka (A).
ozemljitveni vodnik mora biti približno 2 cm daljši
od rjavega (ali črnega) faznega vodnika.
A
MONTAŽA
1.
5. Če napravo prilagajate:
• z zemeljskega plina G20 s tlakom 20
mbar na utekočinjen plin, povsem privijte
nastavitveni vijak.
• z utekočinjenega plina na zemeljski plin
G20 s tlakom 20 mbar, odvijte vijak za
približno 1/4 obrata.
OPOZORILO! Prepričajte se, da
plamen ne ugasne, ko se hitro
spremeni v gumb od najvišje pozicije
na najnižji položaj.
ELEKTRIČNA POVEZAVA
• Prepričajte se, da se nazivna napetost in tip
moči na ploščici za tehnične navedbe ujemata
z napetostjo in močjo vašega krajevnega
omrežja.
• Naprava ima nameščen priključni kabel. Na
kabel je treba namestiti primeren vtič, ki
prenese obremenitev, navedeno na ploščici
za tehnične navedbe. Poskrbite, da boste vtič
vtaknili v pravo vtičnico.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
• Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po
namestitvi.
• Ne vlecite za električni priključni kabel, če
želite izključiti napravo. Vedno povlecite za
vtič.
• Ko za priključitev naprave uporabljate kabelski
podaljšek, adapter ali povezavo z več
priključki, obstaja nevarnost požara. Preverite,
ali ozemljitvena povezava ustreza standardom
in predpisom.
• Ne pustite, da se napajalni kabel segreje na
temperaturo, višjo od 90 °C.
Za preprečitev stika med kablom in napravo pod
kuhalno ploščo uporabite sponke s strani ohišja.
PRIKLJUČNI KABEL
Priključni kabel zamenjajte le s posebnim ali
enakovrednim kablom. Vrsta kabla je: H05V2V2F T90.
Prerez kabla mora ustrezati napetosti in
obratovalni temperaturi. Rumeno-zeleni
2.
3.
min. 600 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
30 mm
470 mm
550 mm
4.
400 mm
50 mm
39
Če je kuhinjski element
nameščen 400 mm nad kuhalno
ploščo, mora biti levo ali desno
od roba kuhalne plošče
najmanjša varnostna razdalja 50
mm.
10.
A) priloženo tesnilo
B) priloženi nosilci
5.
11.
6.
POZOR! Napravo namestite le na
delovno površino z ravno podlago.
MOŽNOSTI VGRADNJE
Plošča, nameščena pod kuhalno ploščo, mora
biti preprosto odstranljiva, omogočati mora
dostop v primeru tehničnega posega.
7.
Kuhinjski element z vrati
8.
min 6 mm
A
9.
B
A
min 20 mm
(max 150 mm)
60 mm
A. Odstranljiva plošča
B. Prostor za priključke
B
40
min 30 mm
Kuhinjski element s pečico
Električni priključek kuhalne plošče in pečice je
treba namestiti ločeno, tako zaradi varnosti kot
tudi enostavnega odstranjevanja pečice iz
kuhinjskega elementa.
OPIS IZDELKA
RAZPOREDITEV KUHALNIH POVRŠIN
1
2
1 Električno kuhališče
2 Srednje hitri gorilnik
3 4
3 Pomožni gorilnik
4 Indikator napajanja
145
mm
5 Upravljalni gumbi
180
mm
5
UPRAVLJALNI GUMB
Simbol
Opis
ni dovoda plina/izklop
Simbol
Opis
najmanjši dovod plina
položaj vžiga/največji do‐
vod plina
VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO! Oglejte si poglavja o
varnosti.
41
PREGLED GORILNIKA
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Pokrov gorilnika
Krona gorilnika
Vžigalna elektroda
Termočlen
VŽIG GORILNIKA
Gorilnik vedno prižgite, preden nanj
položite posodo.
OPOZORILO! Bodite zelo previdni,
ko zanetite ogenj v kuhinji.
Proizvajalec ne prevzema nobene
odgovornosti zaradi napačne
uporabe plamena.
1. Pritisnite upravljalni gumb in ga obrnite v
nasprotni smeri urnega kazalca v položaj za
največji dovod plina (
).
2. Upravljalni gumb držite pritisnjen 10 sekund
ali manj. Na ta način omogočite, da se
termočlen segreje. V nasprotnem primeru je
dovod plina prekinjen.
3. Prilagodite plamen, ko se povsem zaneti.
Če po nekaj poskusih gorilnika ni
mogoče prižgati, preverite, ali sta
njegova krona in pokrov v pravilnem
položaju.
42
OPOZORILO! Upravljalnega gumba
ne držite pritisnjenega več kot 15
sekund. Če se gorilnik ne prižge po
15 sekundah, sprostite upravljalni
gumb, ga obrnite v položaj za izklop
in poskusite prižgati gorilnik ponovno
po preteku najmanj ene minute.
POZOR! Če nimate elektrike, lahko
gorilnik prižgete brez električne
naprave; v tem primeru gorilniku
približajte plamen, upravljalni gumb
obrnite v nasprotni smeri urnega
kazalca v položaj za največji dovod
plina in pritisnite. Upravljalni gumb
držite pritisnjen 10 sekund ali manj,
da se termočlen segreje.
Če plamen gorilnika po nesreči
ugasne, obrnite upravljalni gumb v
položaj za izklop in poskusite
ponovno prižgati gorilnik po preteku
najmanj ene minute.
Generator isker se lahko samodejno
vklopi, ko vzpostavite povezavo z
električnim omrežjem, po namestitvi
ali izpadu električne napetosti. To je
povsem običajno.
IZKLOP GORILNIKA
Plamen ugasnete tako, da obrnete gumb v
položaj za izklop
.
OPOZORILO! Preden odmaknete
posodo z gorilnika, vedno zmanjšajte
višino plamena ali ga povsem
ugasnite.
PRED PRVO UPORABO
Na vsako električno kuhališče postavite posodo z
vodo, nastavite najvišjo temperaturo in pustite, da
kuhalna plošča deluje 10 minut. Na ta način
zgorijo nečistoče. Po tem naj kuhalna plošča 20
minut deluje pri najnižji temperaturi. V tem času
se lahko ustvarijo neprijetne vonjave in dim. To je
običajno. Poskrbite za zadostno zračenje.
Za pravilno upravljanje električnega kuhališča si
oglejte spodnjo sliko.
STOPNJA KUHANJAZA ELEKTRIČNO
KUHALIŠČE
Simboli
Funkcija
Položaj za izklop
1-6
PRIMERI KUHANJA ZA ELEKTRIČNO
KUHALIŠČE
Stopnja
kuhanja:
Uporaba:
1
Ohranjanje toplote
2
Nežno počasno kuhanje
3
Počasno kuhanje
4
Cvrenje/porjavenje
5
Vrenje
6
Vrenje/hitro cvrenje/globoko cvre‐
nje
Stopnje kuhanja
Akumulirano toploto uporabite za
zmanjšanje porabe energije.
Kuhališče izklopite približno 5 - 10
minut pred koncem kuhanja.
Obrnite gumb na zahtevano stopnjo kuhanja.
Da dokončate postopek kuhanja, gumb obrnite v
položaj za izklop.
UPORABA HITRE KUHALNE PLOŠČE
Rdeča pika na sredini kuhalne plošče označuje
hitro ploščo. Hitra kuhalna plošča se segreje
hitreje od običajnih plošč. Rdeče pike so narisane
na ploščah. Med uporabo se lahko njihova
intenzivnost poslabša in po določenem času
lahko celo povsem izginejo. To ne vpliva na
delovanje plošče.
NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO! Oglejte si poglavja o
varnosti.
POSODA
Elektrika:
Dno posode mora biti čim bolj debelo
in ravno.
POZOR! Ne uporabljajte litoželezne,
keramične, lončene posode, žar
plošč ali plošč opekačev. Nerjavno
jeklo lahko potemni, če se preveč
segreje.
Plin:
OPOZORILO! Na gorilnik ne
postavljajte nestabilne ali
poškodovane posode, da preprečite
razlitje in telesne poškodbe.
POZOR! Pazite, da dno posode ne
sega nad upravljalni gumb, ker ga bo
drugače plamen segrel.
POZOR! Ročaji posode ne smejo
segati nad sprednji del kuhalne
površine.
POZOR! Posoda mora biti
postavljena na sredino gorilnika za
najvišjo stabilnost in manjšo porabo
plina.
OPOZORILO! Iste posode ne
postavljajte na dva gorilnika.
43
PREMERI POSODE
Uporabite posodo s primernim
premerom glede na velikosti
kuhališč.
Gorilnik
Pomožni
Gorilnik
Srednje hitri
Premer posode
(mm)
100 - 160
Premer posode
(mm)
180 - 220
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO! Oglejte si poglavja o
varnosti.
SPLOŠNE INFORMACIJE
• Ploščo očistite po vsaki uporabi.
• Vedno uporabljajte posodo s čistim dnom.
• Praske ali temni madeži na površini ne
vplivajo na delovanje plošče.
• Uporabite posebno čistilno sredstvo za
površine kuhalnih plošč.
Nerjavno jeklo
• Za robove kuhalne plošče iz nerjavnega jekla
uporabljajte posebno čistilno sredstvo za
nerjavno jeklo.
• Rob plošče iz nerjavnega jekla lahko
spremeni barvo zaradi visoke temperature.
• Dele iz nerjavnega jekla očistite z vodo in do
suhega obrišite z mehko krpo.
• Če želite odstraniti zažgano hrano, maščobo
in trdovratne madeže, pred čiščenjem nekaj
minut namakajte v majhni količini blagega
pomivalnega sredstva.
• Uporabljajte čistilna sredstva, posebej
namenjena za čiščenje nerjavnega jekla, da
zaščitite površine iz jekla.
• Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo
jedke kemikalije, kot so kloridi, površin ne
čistite z razkužili, sredstvi za odstranjevanje
madežev ali rje in čistili za čiščenje s
potopitvijo.
PODSTAVKI ZA POSODO
Podstavki za posodo niso primerni
za pomivanje v pomivalnem stroju.
Pomivati jih morate ročno.
1. Podstavke za posodo odstranite, da boste
lažje očistili ploščo.
44
Pri vstavljanju podstavkov za
posodo bodite zelo previdni, da
ne poškodujete kuhalne plošče.
2. Emajl ima lahko ostre robove, zato bodite pri
ročnem pomivanju in brisanju podstavkov za
posodo previdni. Po potrebi lahko trdovratne
madeže odstranite s čistilno pasto.
3. Po čiščenju podstavkov za posodo se
prepričajte, da so v pravem položaju.
4. Za pravilno delovanje gorilnika poskrbite, da
bodo ročice podstavkov za posodo
poravnane s sredino gorilnika.
ČIŠČENJE KUHALNE PLOŠČE
• Takoj odstranite: stopljeno plastiko, plastično
folijo, sladkor in živila, ki vsebujejo sladkor. V
nasprotnem primeru lahko umazanija povzroči
poškodbo kuhalne plošče. Pazite, da ne pride
do opeklin.
• Odstranite, ko je plošča že dovolj hladna:
ostanke vodnega kamna in vode, maščobne
madeže in svetla kovinska obarvanja. Ploščo
očistite z vlažno krpo in čistilnim sredstvom, ki
ni grobo. Po čiščenju ploščo osušite z mehko
krpo.
• Za čiščenje emajliranih delov, pokrovov in
kron gorilnikov uporabite toplo milnico, preden
jih namestite nazaj, pa jih dobro osušite.
ČIŠČENJE VŽIGALNE SVEČKE
Ta funkcija se izvede preko keramične vžigalne
elektrode s kovinsko elektrodo. Elektrodi morata
biti vedno čisti, da lahko sprožita iskro. Preverite
tudi, da luknjice na kroni gorilnika niso
zamašene.
REDNO VZDRŽEVANJE
Vaš serviser naj redno pregleduje stanje
priključne cevi za plin in regulatorja tlaka, če je
nameščen.
ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO! Oglejte si poglavja o
varnosti.
KAJ STORITE V PRIMERU ...
Težava
Kuhalne plošče ni mogoče
vklopiti ali je uporabljati.
Možen vzrok
Rešitev
Kuhalna plošča ni priključena
na napajanje ali je priključena
nepravilno.
Preverite, ali je kuhalna ploš‐
ča pravilno priključena na na‐
pajanje.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varoval‐
ka večkrat zapored pregori,
se obrnite na električarja.
Pokrov in krona gorilnika sta
nameščena nepravilno.
Pokrov in krono gorilnika na‐
mestite pravilno.
Plamen ugasne takoj po vži‐
gu.
Termočlen ni dovolj segret.
Ko plamen zagori, pridržite
gumb še deset sekund ali
manj.
Obroč plamena ni enakome‐
ren.
Krona gorilnika je zamašena
z ostanki hrane.
Prepričajte se, da glavni do‐
tok plina ni blokiran in da je
krona gorilnika čista.
ČE NE NAJDETE REŠITVE ...
Če rešitve težave ne morete najti sami, se obrnite
na prodajalca ali pooblaščen servisni center.
Posredujte podatke s ploščice za tehnične
navedbe. Poskrbite za pravilno uporabo kuhalne
plošče. V nasprotnem primeru servisiranje s
strani servisne službe ali trgovca tudi v času
garancije ne bo brezplačno. Informacije o servisni
službi in garancijskih pogojih se nahajajo v
garancijski knjižici.
45
NALEPKE V VREČKI Z OPREMO
Nalepke prilepite, kot je prikazano spodaj:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Prilepite na garancijski list in pošljite ta del
(če je na voljo).
B. Prilepite na garancijski list in obdržite ta del
(če je na voljo).
C. Prilepite na navodila za uporabo.
TEHNIČNI PODATKI
DIMENZIJE KUHALNE PLOŠČE
Širina
580 mm
Globina
500 mm
PREMERI OBVODOV
GORILNIK
46
Ø OBVODA 1/100 mm
Srednje hitri
32
Pomožni
28
DRUGI TEHNIČNI PODATKI
SKUPNA
MOČ:
Prvotna vr‐
sta plina:
Nadomestna
vrsta plina:
G20 (2H) 20 mbar
3,0 kW
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
218 g/h
Električno na‐
pajanje:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Kategorija na‐
prave:
II2H3B/P
Priključitev pli‐
na:
G 1/2"
Razred napra‐
ve:
3
PLINSKI GORILNIKI ZA ZEMELJSKI PLIN G20 S TLAKOM 20 mbar
GORILNIK
NORMALNA MOČ (kW)
NAJMANJŠA MOČ (kW)
OZNAKA ŠOBE
Srednje hitri
2,0
0,45
96
Pomožni
1,0
0,33
70
PLINSKI GORILNIKI ZA UNP G30/G31 S TLAKOM 30/30 mbar
GORILNIK
NORMALNA MOČ
(kW)
NAJMANJŠA
MOČ (kW)
OZNAKA ŠOBE
NOMINALNI DOVOD
PLINA (g/h)
Srednje hitri
2,0
0,45
71
145
Pomožni
1,0
0,33
50
73
SPECIFIKACIJE ELEKTRIČNIH KUHALIŠČ
Kuhališče
Nazivna moč (najvišja stopnja kuha‐
nja) [W]
Premer kuhališča [mm]
Sprednje levo
2000
180
Zadnje levo
1000
145
Za najboljše rezultate kuhanja uporabljajte
posodo, ki nima večjega premera kot kuhališče.
ENERGIJSKA UČINKOVITOST
INFORMACIJE O IZDELKU V SKLADU Z EU 66/2014
Identifikacija modela
ZGM62454XA
47
Vrsta kuhalne plošče
Vgradna kuhalna
plošča
Število električnih kuhališč
2
Tehnologija segrevanja na električno
kuhališče
Klasično električno
kuhališče
Premer krožnih električnih kuhališč (Ø)
Poraba energije na kuhališče (EC elec‐
tric cooking)
Zadnje levo
14,5 cm
Sprednje levo
18,0 cm
Zadnje levo
199,9 Wh/kg
Sprednje levo
199,9 Wh/kg
Število plinskih gorilnikov
Energijska učinkovitost na plinski goril‐
nik
(EE gas burner)
2
Zadaj desno - srednje hitri
59,4 %
Spredaj desno - pomožni
ni pomembno
Energijska učinkovitost za plinsko ku‐
halno ploščo
(EE gas hob)
59.4%
Poraba energije kuhalne plošče (EC
electric hob)
199,9 Wh/kg
EN 30-2-1: Gospodinjski aparati za kuhanje na plin - Del 2-1 : Gospodarna poraba energije - Splošno
EN 60350-2 - Gospodinjski aparati za kuhanje z elektriko - 2. del: Kuhalne plošče - Postopki za
merjenje učinkovitosti delovanja
VARČEVANJE Z ENERGIJO
Med vsakodnevnim kuhanjem lahko varčujete z
energijo, če upoštevate spodnje namige.
• Pri segrevanju vode uporabite samo potrebno
količino.
• Posodo po možnosti pokrijte s pokrovko.
Električna kuhališča:
• Pred vklopom kuhališča nanj postavite
posodo.
• Dno posode mora imeti enak premer kot
kuhališče.
• Manjše posode postavite na manjša
kuhališča.
• Posodo postavite neposredno na sredino
kuhališča.
•
Uporabite akumulirano toploto, da ohranite
hrano toplo ali da jo stopite.
Plinski gorilniki:
• Pred uporabo gorilnikov in podstavka za
posodo poskrbite, da bodo ti pravilno
sestavljeni.
• Dno posode mora imeti pravi premer za
velikost gorilnika.
• Posodo postavite neposredno čez gorilnik in
na sredino.
• Ko tekočina zavre, zmanjšajte plamen za
počasno kuhanje tekočine.
• Po možnosti uporabite ekonom lonec. Oglejte
si njegova navodila za uporabo.
SKRB ZA OKOLJE
simbolom , ne odstranjujte z gospodinjskimi
odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za
recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
.
Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za
reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje
ljudi ter reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih s
48
*
49
50
51
867334373-C-342019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising