Electrolux | EKB101W | User manual | Electrolux EKB101W Brugermanual

Electrolux EKB101W Brugermanual
EKB101W
EKB101X
DA
FI
Ovn
Uuni
Brugsanvisning
Käyttöohje
Get the most out
of your appliance
For quick access to manuals, how-to guides,
support and more through our photo
registration visit electrolux.com/register
2
25
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED................................................................................................ 2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................4
3. INSTALLATION.................................................................................................. 7
4. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 8
5. FØR FØRSTE ANVENDELSE........................................................................... 8
6. DAGLIG BRUG...................................................................................................9
7. BRUG AF TILBEHØRET.................................................................................. 10
8. EKSTRAFUNKTIONER.................................................................................... 10
9. RÅD OG TIP..................................................................................................... 11
10. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING....................................................... 19
11. FEJLFINDING.................................................................................................22
12. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................23
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
DANSK
3
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende
og komplekst handicap skal holdes på afstand af
apparatet, medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Lad ikke børn lege med apparatet .
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. Tilgængelige dele
kan blive meget varme under brugen.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
Installation af apparatet og udskiftning af ledningen
må kun foretages af en tekniker.
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne.
Brug altid ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste
fade ud eller sætte dem i.
Inden du udfører vedligeholdelse, skal apparatet
afbrydes fra lysnettet.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Se efter, at der er slukket for apparatet,
inden pæren skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk
stød.
Brug ikke apparatet, inden det monteres i den
indbyggede struktur.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller
skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan
ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af
sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten,
et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at
undgå elektrisk stød.
For at fjerne ovnribberne skal du først trække
ovnribbens forende og derefter dens bagende væk fra
sidevæggene. Montér ovnribberne i omvendt
rækkefølge.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Træk aldrig i apparatet i håndtaget.
Installér apparatet et sikkert og
velegnet sted, der opfylder
installationskrav.
Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
Før montering af apparatet
kontrolleres, om ovnlugen åbner uden
modstand.
Apparatet er udstyret med et elektrisk
afkølingssystem. Det skal betjenes
med den elektriske strømforsyning.
Kabinettets mini‐
mumshøjde (kabi‐
nets minimumshøj‐
de under bordpla‐
den)
590 (600) mm
Kabinetbredde
560 mm
Kabinetdybde
550 (550) mm
Højden foran på ap‐
paratet
598 mm
Højden bagest på
apparatet
579 mm
Bredden foran på
apparatet
594 mm
Bredden bagest på
apparatet
558 mm
Apparatets dybde
561 mm
Apparatets indbyg‐
ningsdybde
540 mm
DANSK
•
Dybde med åben
dør
1007 mm
Ventilationsåbning
minimumsstørrelse.
Åbning placeret på
bundens bageste si‐
de
560x20 mm
Længden på lednin‐
ger til strømforsy‐
ning. Ledning place‐
ret i højre hjørne af
bagsiden
1100 mm
Monteringsskruer
4x25 mm
•
•
•
Tilgængelige tilslutningskabler til in‐
stallation eller udskiftning for Euro‐
pa:
2.2 El-forbindelse
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
Brug ikke adaptere til flere stik og
forlængerledninger.
Pas på, du ikke beskadiger netstikket
og netledningen. Hvis der bliver
behov for at udskifte netledningen,
skal det udføres af vores autoriserede
servicecenter.
Elledninger må ikke komme i berøring
med eller nær ved apparatets låge,
især når det er tændt, eller lågen er
varm.
Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
5
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
Dette apparat er forsynet med et stik
og et forbindelseskabel.
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Se tilsluttet effekt i alt på typeskiltet for at
få oplysninger om kablets tværsnit. Du
kan også se i tabellen:
Effekt i alt (W)
Kablets tværsnit
(mm²)
maksimum 1380
3 x 0.75
maksimum 2300
3x1
maksimum 3680
3 x 1.5
Jordkablet (grønt/gult kabel) skal være 2
cm længere end fase- og nulkabler (blå
og brune kabler).
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger og elektrisk
stød eller eksplosion.
•
•
•
•
•
Dette apparat er kun til
husholdningsbrug.
Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
Sluk altid apparatet efter brug.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Vær forsigtig, når du åbner apparatets
låge, hvis apparatet er i brug. Der kan
trænge meget varm luft ud.
Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
Belast ikke lågen, når den er åben.
Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af
ingredienser med alkohol kan
medføre, at der dannes en blanding af
alkohol og luft.
Lad ikke gnister eller åben ild komme
i nærheden af apparatet, når du åbner
lågen.
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
•
•
•
•
•
•
Sådan undgår du at beskadige eller
misfarve emaljen:
– Stil ikke ovnfaste fade eller andre
genstande direkte på apparatets
bund.
– Læg ikke aluminiumfolie direkte
på bunden af ovnrummet.
– Hæld aldrig vand direkte ind i det
varme apparat.
– Lad ikke fugtige fade og retter stå
i apparatet efter tilberedningen.
– Vær forsigtig, når du fjerner eller
monterer tilbehøret.
Farveændring af emaljen eller rustfrit
stål forringer ikke apparatets ydeevne.
Brug en dyb bradepande til fugtige
kager. Frugtsaft kan lave pletter, som
ikke kan fjernes.
Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
Hold altid ovnlågen lukket under
tilberedningen.
Hvis apparatet installeres bag et
møbelpanel (f.eks. en dør), skal du
sørge for, at døren aldrig lukkes,
mens apparatet er tændt. Der kan
opbygges varme og fugt bag et lukket
møbelpanel og forårsage
efterfølgende skade på apparatet,
husenheden eller gulvet. Luk ikke
møbelpanelet, før apparatet er kølet
helt af efter brug.
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
brand eller skade på
apparatet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
Kontrollér, at apparatet er kølet af.
Der er risiko for, at ovnglasset går i
stykker.
Udskift øjeblikkeligt ovnglassets
paneler, hvis de er beskadigede.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
Vær forsigtig, når du tager lågen af
apparatet. Døren er tung!
Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun neutrale
rengøringsmidler. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Hvis du bruger en ovnspray, skal du
følge sikkerhedsanvisningen på dens
emballage.
Undgå at rengøre den katalytiske
emalje (hvis dette er relevant) med
rengøringsmidler.
2.5 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
•
•
•
Den type pære eller halogenlampe,
der bruges til dette apparat, er kun
beregnet til husholdningsapparater.
Den må ikke bruges til anden
belysning.
Før lampen skiftes, skal apparatet
afbrydes fra lysnettet.
Brug kun lamper med de samme
specifikationer.
DANSK
2.6 Service
•
•
•
•
Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
Brug kun originale reservedele.
•
2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.1 Indbygning
540 21
600
min. 550
20
558
19
114
min. 560
9
589
598
570
3
594
540 21
min. 550
590
20
558
19
114
min. 560
589
598
570
9
3
7
Tag stikket ud af kontakten.
Klip netledningen af tæt ved apparatet
og bortskaf den.
Fjern lågelåsen for at forhindre, at
børn og kæledyr bliver fanget i
apparatet.
594
8
www.electrolux.com
3.2 Fastgørelse af ovnen til
skab
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversigt over apparatet
1
2
3
4
5
6
7
8
4
11
3
9
2
1
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4.2 Tilbehør
•
•
Trådrist
Til kogegrej, kageforme, stege.
Bageplade
•
Kontrolpanel
Strømindikator/symbol
Funktionsvælger for ovnfunktioner
Funktionsvælger (til temperaturen)
Temperaturindikator/-symbol
Luftspalter til køleblæser
Varmelegeme
Ovnpære
Ventilator
Ovnribber, udtagelige
Rillepositioner
Til kager og lagkagebunde.
Grill/bradepande
Til bagning og stegning, eller som
drypbakke til opsamling af fedt.
5. FØR FØRSTE ANVENDELSE
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Rengøring før ibrugtagning
Fjern al tilbehøret og de udtagelige
ovnribber fra ovnen.
Se kapitlet "Vedligeholdelse og
rengøring".
Gør ovnen og tilbehøret rent, inden du
tager det i brug.
Anbring tilbehør og udtagelige ovnribber i
deres oprindelige positioner.
5.2 Forvarmning
Forvarm den tomme ovn, inden du tager
den i brug.
1. Indstil funktionen . Indstil den
maksimale temperatur.
DANSK
2. Lad ovnen være tændt i 1 time.
3. Indstil funktionen . Indstil den
maksimale temperatur.
4. Lad ovnen være tændt i 15 minutter.
5. Sluk for ovnen, og lad den køle ned.
9
Tilbehøret kan blive varmere end
normalt. Ovnen kan udsende lugt og røg.
Sørg for, at der er tilstrækkelig udluftning
i rummet.
6. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Ovnfunk‐
tion
6.1 Ovnfunktioner
Ovnfunk‐
tion
Anvendelse
Grillsteg‐
ning
Ovnen er slukket.
Fugtig
varmluft
Slukpositi‐
on
Varmluft
Til samtidig stegning eller
stegning/bagning af mad,
der skal have samme tilbe‐
redningstemperatur, på
flere riller end én, uden at
de forskellige retter får af‐
smag af hinanden.
Til bagning og stegning på
én ristposition.
Over-/
undervar‐
me
Til bagning af kager med
sprød bund og til henkog‐
Undervar‐ ning.
me
Turbogrill
Stor Grill
Til stegning af større stege
eller fjerkræ på én ovnrille.
Til at lave gratiner og til at
brune.
Til grillstegning af store
mængder flade madvarer
og til toastbrød.
Anvendelse
Til grillstegning af flade
madvarer og til ristning af
brød.
Denne funktion er bereg‐
net til at spare energi un‐
der madlavning. Se kapit‐
let "Råd" vedrørende tilbe‐
redningsanvisninger, Fug‐
tig varmluft. Ovnlågen bør
være lukket under tilbered‐
ning, så funktionen ikke af‐
brydes og for at sikre, at
ovnen virker med den hø‐
jest mulige energieffektivi‐
tet. Når du bruger denne
funktion, kan temperaturen
i ovnrummet variere fra
den indstillede temperatur.
Varmeeffekten kan redu‐
ceres. Få generelle anbe‐
falinger til at spare energi i
kapitlet "Energieffektivitet",
Energibesparelse. Denne
funktion blev anvendt til at
overholde energieffektivi‐
tetsklassen iht. EN
60350-1.
6.2 Indstilling af en ovnfunktion
1. Drej ovnens funktionsvælger for at
vælge en ovnfunktion .
2. Drej funktionsvælgeren for at vælge
temperaturen.
Lampen tændes, når ovnen er i gang.
3. Ovnen slukkes ved at sætte knappen
for ovnfunktioner på sluk-stillingen.
10
www.electrolux.com
7. BRUG AF TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Isætning af tilbehøret
Grillrist:
Grillrist og bageplade /
bradepandesammen:
Skub bagepladen /bradepanden ind
mellem ovnribbernes skinner og
grillristen på skinnerne ovenover.
Skub risten mellem ovnribbens skinner,
og sørg for, at fødderne peger nedad.
Bageplade/ Bradepande:
Skub bagepladen /bradepanden ind
mellem skinnerne ud for rillen.
En lille fordybning i toppen
øger sikkerheden.
Fordybningerne er også
antivippe-anordninger. Den
høje kant omkring hylden
forhindrer kogegrej i at glide
af hylden.
8. EKSTRAFUNKTIONER
8.1 Køleblæser
Når ovnen er tændt, bliver blæseren
automatisk slået til for at holde ovnen
kølig på de udvendige sider. Hvis du
slukker for ovnen, stopper køleblæseren.
8.2 Sikkerhedstermostat
Forkert betjening af ovnen eller defekte
komponenter kan medføre farlig
overopvarmning. For at hindre dette er
ovnen forsynet med en
sikkerhedstermostat, som afbryder
strømforsyningen. Når temperaturen er
faldet, tændes ovnen automatisk igen.
DANSK
11
9. RÅD OG TIP
Bagning af kager
Ovnlågen må først åbnes, når 3/4 af
bagetiden er gået.
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Hvis du bruger to bageplader på samme
tid, bør der være en tom rille mellem
dem.
Tabellernes temperaturer og
bagetider er kun vejledende.
De afhænger af opskrifterne
samt af kvaliteten og
mængden af de anvendte
ingredienser.
9.1 Anbefalinger til tilberedning
Ovnen har ribber i fire ribber.
Tæl ribberne fra bunden af ovnen.
Din ovn kan have andre bage-/
stegeegenskaber end den ovn, du havde
før. Nedenstående tabeller viser
standardindstillingerne for temperatur,
tilberedningstid og ristposition.
Hvis du ikke kan finde indstillinger til en
speciel opskrift, kan du se efter en
lignende.
Ovnen har et specielt system, der
cirkulerer luften og konstant genbruger
dampen. Med dette system er det muligt
at bruge damp ved tilberedningen, så
maden bliver mør indvendig og sprød på
overfladen. Det reducerer
tilberedningstiden og energiforbruget.
Tilberedning af kød og fisk
Brug en bradepande til mad med meget
fedt for at forhindre, at ovnen får pletter,
der ikke kan fjernes.
Lad kødet hvile i ca. 15 minutter inden
udskæring, så saften ikke siver ud.
Tilføj lidt vand i bradepanden for at
forhindre for meget røg i ovnen under
stegning. Tilføj vand, hver gang det tørrer
ud, for at forhindre røgkondensation.
Tilberedningstider
Tilberedningstiderne afhænger af
madvarens type, konsistens og volumen.
Hold øje med ydelsen i starten, når du
laver lav mad. Find de bedste
indstillinger (varmetrin, tilberedningstid,
etc.) til dit kogegrej, dine opskrifter og
mængderne, når du bruger dette
apparat.
9.2 Bagning og stegning
KAGER
Over-/undervar‐
me
Varmluft
(min.)
(°C)
(°C)
Pisket dej
170
2
165
2 (1 og
3)
45 - 60
Kageform
Mørdej
170
2
160
2 (1 og
3)
20 - 30
Kageform
Kvargkage m.
kærnemælk
170
1
165
2
70 - 80
Kageform, Ø
26 cm
12
www.electrolux.com
KAGER
Over-/undervar‐
me
Varmluft
(min.)
(°C)
Strudel
(°C)
175
2
150
2
60 - 80
Bageplade
Tærte m. sylte‐ 170
tøj
2
160
2 (1 og
3)
30 - 40
Kageform, Ø
26 cm
Frugtkage
170
2
155
2
50 - 60
Kageform, Ø
26 cm
Engelsk juleka‐ 170
ge
2
160
2
50 - 60
Kageform, Ø
20 cm
Plumkage, for‐
varm den tom‐
me ovn
170
2
165
2
20 - 30
Brødform
Lagkagebunde, 150
forvarm den
tomme ovn
3
140
3 (1 og
3)
30 - 35
Bageplade
Marengs
100
3
115
3
35 - 40
Bageplade
Boller, forvarm 190
den tomme ovn
3
180
3
80 - 100
Bageplade
Vandbakkelser, 190
forvarm den
tomme ovn
3
180
3 (1 og
3)
15 - 20
Bageplade
Frugttærter
180
3
170
2
25 - 35
Kageform, Ø
20 cm
Fyldig frugtka‐
ge
160
1
150
2
110 120
Kageform, Ø
24 cm
Victoriakager
180
1 eller 2 170
2
45 - 70
Kageform, Ø
20 cm
Forvarm den tomme ovn.
DANSK
BRØD OG PIZZA
Over-/undervarme Varmluft
(min.)
(°C)
Franskbrød, 1 2 stk., 0,5 kg
hver
(°C)
190
1
195
1
60 - 70
-
Rugbrød, for‐
190
varmning er ikke
nødvendig
1
190
1
30 - 45
Brødform
Boller, 6 - 8 bol‐
ler
190
2
180
2 (1 og
3)
25 - 40
Bageplade
Pizza
190
1
190
1
20 - 30
Dyb brade‐
pande
Scones
200
3
190
2
10 - 20
Bageplade
Brug kageformen.
TÆRTER
Over-/undervarme
Varmluft
(min.)
(°C)
(°C)
Pastatærte
180
2
180
2
40 - 50
Grøntsagstærte
200
2
200
2
45 - 60
Quicher
190
1
190
1
40 - 50
Lasagne
200
2
200
2
25 - 40
Cannelloni
200
2
200
2
25 - 40
Yorkshire pudding, 6
forme, forvarm den
tomme ovn
220
2
210
2
20 - 30
Brug grillristen.
13
14
www.electrolux.com
KØD
Over-/undervarme
Varmluft
(°C)
(°C)
(min.)
Oksekød
200
2
190
2
50 - 70
Svin
180
2
180
2
90 - 120
Kalvekød
190
2
175
2
90 - 120
Roastbeef, rød
210
2
200
2
44 - 50
Roastbeef, medium
210
2
200
2
51 - 55
Roastbeef, gennem‐
stegt
210
2
200
2
55 - 60
KØD
Over-/undervarme
Varmluft
(min.)
(°C)
(°C)
Svinebov, med svær
180
2
170
2
120 - 150
Svineskank, 2 stk.
180
2
160
2
100 - 120
Lammekølle
190
2
190
2
110 - 130
Hel kylling
200
2
200
2
70 - 85
Kalkun, hel
180
1
160
1
210 - 240
And, hel
175
2
160
2
120 - 150
Gås, hel
175
1
160
1
150 - 200
Kanin, skåret i dele
190
2
175
2
60 - 80
Hare, skåret i dele
190
2
175
2
150 - 200
Hel fasan
190
2
175
2
90 - 120
DANSK
FISK
Over-/undervarme
Varmluft
(°C)
(°C)
(min.)
Ørred / Havrude, 3 4 fisk
190
2
175
2 (1 og 3)
40 - 55
Tun / Laks, 4 - 6 file‐
ter
190
2
175
2 (1 og 3)
35 - 60
9.3 Grillstegning
Forvarm den tomme ovn.
Brug ovnens tredje ristposition.
Indstil temperaturen til 250 °C.
GRILL
(kg)
(min.)
1. side
(min.)
2. side
Steak af oksefilet, 4 stk.
0.8
12 - 15
12 - 14
Oksesteak, 4 stk.
0.6
10 - 12
6-8
Pølser, 8
-
12 - 15
10 - 12
Svinekotelet, 4 stk.
0.6
12 - 16
12 - 14
Fjerkræ, halveret, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebab, 4
-
10 - 15
10 - 12
Kyllingebryst, 4 stk.
0.4
12 - 15
12 - 14
Burgere, 6
0.6
20 - 30
-
Fiskefilet, 4 stk.
0.4
12 - 14
10 - 12
Sandwiches, 4 - 6
-
5-7
-
Toastbrød, 4 - 6
-
2-4
2-3
9.4 Turbogrill
Forvarm den tomme ovn.
Indstil temperaturen til 200 °C.
15
16
www.electrolux.com
Brug ovnens tredje ristposition.
(min.)
(kg)
1. side
2. side
Rullesteg, kalkun
1
30 - 40
20 - 30
Fjerkræ, halveret, 2
1
25 - 30
20 - 30
Kyllingelår, 6 stk.
-
15 - 20
15 - 18
Vagtler, 4 stk.
0.5
25 - 30
20 - 25
Grøntsagsgratin
-
20 - 25
-
Kammuslinger
-
15 - 20
-
Makrel, 2 - 4
-
15 - 20
10 - 15
Fisk i skiver, 4 - 6
0.8
12 - 15
8 - 10
9.5 Fugtig varmluft - anbefalet
tilbehør
varmeabsorbering end lyse og
reflekterende fade.
Brug mørke og ikke-reflekterende former
og beholdere. De har en bedre
Pizzaform
Bageform
Mørk, ikke-reflekte‐
rende
28 cm diameter
Mørk, ikke-reflekteren‐
de
26 cm diameter
9.6 Fugtig varmluft
For at få de bedste resultater skal du
følge forslagene angivet på
nedenstående tabel.
Ramekiner
Keramisk
8 cm diame‐
ter, 5 cm høj‐
de
Tærtebundform
Mørk, ikke-reflekte‐
rende
28 cm diameter
DANSK
(°C)
Søde boller, 12
stk.
(min.)
bageplade eller brade‐ 180
pande
2
35 - 40
Småt gærbrød, 9 bageplade eller brade‐ 180
stk.
pande
2
35 - 40
Pizza, frossen,
0,35 kg
grillrist
220
2
35 - 40
Roulade
bageplade eller brade‐ 170
pande
2
30 - 40
Brownie
bageplade eller brade‐ 180
pande
2
30 - 40
Soufflè, 6 stk.
keramiske ramekiner
på grillrist
200
3
30 - 40
Sukkerbund til
tærte
flanform på grillrist
170
2
20 - 30
Victoriakager
bageform på rist
170
2
35 - 45
Pocheret fisk,
0,3 kg
bageplade eller brade‐ 180
pande
3
35 - 45
Hel fisk, 0,2 kg
bageplade eller brade‐ 180
pande
3
35 - 45
Fiskefilet, 0,3 kg
pizzaform på rist
180
3
35 - 45
Pocheret kød,
0,25 kg
bageplade eller brade‐ 200
pande
3
40 - 50
Shashlik, 0,5 kg
bageplade eller brade‐ 200
pande
3
25 - 35
Cookies, 16 stk.
bageplade eller brade‐ 180
pande
2
20 - 30
Makroner, 20
stk.
bageplade eller brade‐ 180
pande
2
40 - 45
Muffins, 12 stk.
bageplade eller brade‐ 170
pande
2
30 - 40
Madtærte, 16
stk.
bageplade eller brade‐ 170
pande
2
35 - 45
Småkager af
mørdej, 20 stk.
bageplade eller brade‐ 150
pande
2
40 - 50
Små tærter, 8
stk.
bageplade eller brade‐ 170
pande
2
20 - 30
17
18
www.electrolux.com
(°C)
(min.)
Grøntsager, po‐
cherede, 0,4 kg
bageplade eller brade‐ 180
pande
3
35 - 40
Vegetarisk om‐
elet
pizzaform på rist
200
3
30 - 45
Grøntsager fra
Middelhavslan‐
dene, 0,7 kg
bageplade eller brade‐ 180
pande
4
35 - 40
9.7 Oplysninger til testinstitutter
Test i henhold til IEC 60350-1.
(°C)
(min.)
Små ka‐ Over-/
ger i
undervar‐
form, 20 me
stk./plade
Bagepla‐ 3
de
170
20 - 30
-
Æbletær‐ Over-/
te, 2 for‐ undervar‐
me Ø20 me
cm
Trådrist
1
170
80 - 120
-
Formka‐ Over-/
ge, kage‐ undervar‐
form Ø26 me
cm
Trådrist
2
170
35 - 45
-
Smørka‐
ger
Over-/
undervar‐
me
Bagepla‐ 3
de
150
20 - 35
Forvarm ovnen i
10 minutter.
Toast‐
brød, 4 6 stykker
Grillsteg‐
ning
Trådrist
maks.
2 - 4 minutter
første side; 2
- 3 minutter
anden side
Forvarm ovnen i
3 minutter.
3
DANSK
Bøfbur‐
ger, 6
stk, 0,6
kg
Grillsteg‐
ning
Grillrist
3
og bra‐
depande
(°C)
(min.)
maks.
20 - 30
19
Stil grillristen på
den tredje rille,
og bradepanden
på den anden ril‐
le i ovnen. Vend
madvaren, når
halvdelen af til‐
beredningstiden
er gået.
Forvarm ovnen i
3 minutter.
10. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
10.1 Bemærkninger om rengøring
Aftør ovnens front med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et
mildt rengøringsmiddel.
Metalflader rengøres med et specifikt rengøringsmiddel.
Rengørings‐ Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel.
midler
Rengør altid ovnrummet efter brug. Ophobning af fedt eller andre
madrester kan medføre en brand. Risikoen er højere for bradepan‐
den.
Hverdags‐
brug
Dampen kan sætte sig som fugt i ovnen eller på ovnruderne. Tænd
ovnen 10 minutter inden tilberedning for at mindske kondenseringen.
Tør ovnrummet med en blød klud efter hver brug.
Rengør alt tilbehør efter hver brug og lad det tørre. Brug en blød klud
opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel. Tilbehøret må ikke
lægges i en opvaskemaskine.
Tilbehør
Rengør ikke nonstick-tilbehøret med aggressive midler, skarpe gen‐
stande eller i en opvaskemaskine.
10.2 Ovne af rustfrit stål eller
aluminium
Rengør kun ovnlågen med en fugtig klud
eller svamp. Tør efter med en blød klud.
Brug aldrig ståluld, syre eller slibende
midler. De kan beskadige ovnens
udvendige flader. Brug samme
fremgangsmåde til at rengøre ovnens
betjeningspanel.
20
www.electrolux.com
10.3 Rengør lågepakningen
Se jævnligt lågepakningen efter.
Lågepakningen sidder rundt om
ovnrummets ramme. Brug ikke ovnen,
hvis lågepakningen er beskadiget.
Kontakt et autoriseret servicecenter.
FORSIGTIG!
Brug ikke ovnen uden
glasset.
1. Åbn lågen helt og hold begge
hængsler.
Se de generelle oplysninger om
rengøring for at rengøre lågepakningen.
10.4 Fjernelse: ovnribber
Tag ovnribberne og de.
FORSIGTIG!
Vær forsigtig, når du fjerner
ovnribberne.
1. Træk forenden af ribben væk fra
sidevæggen.
2. Løft og drej låsepallerne helt på
begge hængsler.
2. Træk den bageste ende af ovnribben
væk fra sidevæggen, og fjern den.
1
2
Montér det fjernede tilbehør i omvendt
rækkefølge.
10.5 Aftagning og montering af
låge
Ovnlågen har tre ovnglas. Du kan fjerne
ovnlågen og de indvendige ovnglas for at
rengøre dem. Læs hele instruktionen
"Aftagning og montering af låge", inden
du tager ovnglasset ud.
Ovnlågen kan smække i,
hvis du prøver at fjerne
ovnglassene, mens
ovnlågen sidder på.
3. Sæt ovnlågen halvvejs i første åbne
position. Løft og træk den så fremad,
og tag den ud af lejerne.
DANSK
21
7. Løft forsigtigt et ovnglas ad gangen
og fjern det. Start fra det øverste
ovnglas.
1
4. Læg lågen på et fast underlag med et
blødt stykke stof under.
2
8. Rengør glassene med vand og
sæbe. Tør ovnglassene omhyggeligt.
Ovnglasset må ikke komme i
opvaskemaskinen.
Monter ovnglassene og ovnlågen, når
rengøringen er udført.
Sørg for at sætte ovnglassene (A og B)
på plads i den rigtige rækkefølge. Se
efter symbolet / trykket på siden af
ovnglasset, da hvert ovnglas ser
forskelligt ud for at gøre demonteringen
og monteringen lettere.
5. Udløs låsesystemet, så ovnglassene
kan tages ud.
Når den er korrekt installeret, klikker
lågelisten.
A
B
6. Drej de to holdere 90°, og tag dem
ud af deres leje.
Sørg for at sætte det midterste ovnglas
korrekt i lejerne.
90°
A
B
22
www.electrolux.com
10.6 Udskiftning af pæren
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
Pæren kan være meget
varm.
1. Sluk ovnen.
Vent, til ovnen er kølet ned.
2. Tag stikket ud af kontakten.
3. Læg en klud i bunden af ovnrummet.
Den bageste pære
1. Drej lampeglasset, og tag det af.
2. Gør glasset rent.
3. Udskift pæren med en passende 300
°C varmefast pære.
4. Montér lampeglasset.
11. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
11.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Ovnen bliver ikke varm.
Ovnen er slukket.
Tænd for ovnen.
Ovnen bliver ikke varm.
Sikringen er sprunget.
Tjek om fejlen skyldes en
defekt sikring. Kontakt en
kvalificeret installatør, hvis
sikringen springer flere
gange i træk.
Pæren ikke lyser.
Pæren er defekt.
Udskift pæren.
Der samler sig damp og
Maden har stået for længe
kondensvand på maden og i ovnen.
i ovnrummet.
11.2 Serviceoplysninger
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet.
Lad ikke maden stå i ov‐
nen længere end 15-20 mi‐
nutter efter tilberedningen.
Typeskiltet er placeret på ovnrummets
frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes
fra ovnrummet.
De nødvendige oplysninger til
servicecenteret er angivet på typeskiltet.
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
DANSK
23
12. ENERGIEFFEKTIV
12.1 Produktinformation og produktinformationsark*
Leverandørens navn
Electrolux
Identifikation af model
EKB101W 944068092
EKB101X 944068091
Energieffektivitetsindeks
94.9
Energieffektivitetsklasse
A
Energiforbrug med en standardmængde, alminde‐ 0.83 kWh/cyklus
lig tilstand
Energiforbrug med en standardmængde, blæsert‐
vungen tilstand
0.75 kWh/cyklus
Antal ovnrum
1
Varmekilde
Elektricitet
Volumen
57 l
Type ovn
Indbygningsovn
Vægt
EKB101W
29.5 kg
EKB101X
29.4 kg
* For EU ifølge EU-fordninger 65/2014 og 66/2014.
For Hviderusland ifølge STB 2478-2017, bilag G; STB 2477-2017, bilag A og B.
For Ukraine ifølge 568/32020.
Energieffektivitetsklasse gælder ikke for Rusland.
EN 60350-1 - Elkogeapparater til husholdning - Del 1: Komfurer, ovne, dampovne og
grillapparater - Metoder til måling af ydeevne.
12.2 Energibesparelse
Ovnen har funktioner, som
hjælper dig med at spare
energi ved daglig
madlavning.
Sørg for, at ovnens låge er lukket korrekt,
når ovnen er tændt. Åbn ikke lågen for
ofte under tilberedning. Hold
lågepakningen ren, og sørg for, at den
sidder godt fast.
Brug metalkogegrej til at øge
energibesparelsen.
Forvarm om muligt ikke ovnen inden
tilberedning.
Hold pauserne mellem bagning så korte
som muligt, når du tilbereder nogle få
retter på én gang.
Tilberedning med blæser
Brug om muligt tilberedningsfunktionerne
med blæser for at spare energi.
Restvarme
Når tilberedningsvarigheden er længere
end 30 minutter, skal du reducere
ovntemperaturen til minimum 3 - 10
minutter inden afslutningen af
tilberedningen. Restvarmen i ovnen
bliver ved med at tilberede maden.
Brug restvarmen til at opvarme andre
retter.
24
www.electrolux.com
Holde mad varm
Vælg den lavest mulige
temperaturindstilling for at bruge
restvarme og holde et måltid varmt.
Fugtig varmluft
Funktion beregnet til at spare energi
under madlavning.
13. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
SUOMI
25
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................. 25
2. TURVALLISUUSOHJEET................................................................................ 27
3. ASENNUS........................................................................................................ 30
4. TUOTEKUVAUS...............................................................................................31
5. KÄYTTÖÖNOTTO............................................................................................ 31
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ..................................................................................32
7. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN..............................................................33
8. LISÄTOIMINNOT..............................................................................................33
9. VIHJEITÄ JA NEUVOJA...................................................................................34
10. HOITO JA PUHDISTUS................................................................................. 42
11. VIANMÄÄRITYS............................................................................................. 45
12. ENERGIATEHOKKUUS................................................................................. 46
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
26
www.electrolux.com
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden
ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat voivat kuumentua käytön
aikana.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat
kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia.
SUOMI
•
•
•
•
•
•
•
•
27
Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai
uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa.
VAROITUS: Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite
on pois päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu
kalusteeseen.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa
pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin
särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon
etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä.
Kiinnitä kannattimet takaisin paikalleen suorittamalla
toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Älä koskaan vedä laitetta sen
kahvasta kiinni pitäen.
Asenna laite turvalliseen ja sopivaan
paikkaan, joka täyttää
asennusvaatimukset.
Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin
laitteisiin ja kalusteisiin.
•
•
Tarkista ennen laitteen asentamista,
että uuninluukku avautuu esteettä.
Laitteessa on sähkötoiminen
jäähdytysjärjestelmä. Sitä on
käytettävä verkkovirralla.
Kaapin vähimmäis‐
korkeus (työtason
alla olevan kaapin
vähimmäiskorkeus)
590 (600) mm
Kaapin leveys
560 mm
Kaapin syvyys
550 (550) mm
Laitteen etuosan
korkeus
598 mm
Laitteen takaosan
korkeus
579 mm
Laitteen etuosan le‐
veys
594 mm
28
www.electrolux.com
Laitteen takaosan
leveys
558 mm
Laitteen syvyys
561 mm
Laitteen asennussy‐
vyys
540 mm
Leveys luukun olles‐
sa auki
1007 mm
560x20 mm
Virtajohdon pituus.
Johto sijaitsee oi‐
keassa kulmassa
takana
1100 mm
Kiinnitysruuvit
4x25 mm
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Sähköliitäntä
•
•
•
Tuuletusaukon vä‐
himmäiskoko. Auk‐
ko alaosassa taka‐
na
•
•
Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike.
Älä anna virtajohtojen koskettaa
laitteen luukkua tai päästä niitä luukun
tai laitteen alapuolella olevan
asennustilan lähelle, varsinkaan
laitteen ollessa toiminnassa tai luukun
ollessa kuuma.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
suojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta),
vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
Laitteen mukana toimitetaan pistoke
ja virtajohto.
Asennuksen tai vaihdon johtotyypit
Euroopassa:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Määritä johdon poikkipinta-ala
arvokilvessä olevan kokonaistehon
mukaan. Voit myös käyttää taulukkoa:
Kokonaisteho (W) Johdon läpileik‐
kaus (mm²)
enintään 1380
3 x 0.75
enintään 2300
3x1
enintään 3680
3 x 1.5
Maadoitusjohdon (vihreä/keltainen) on
oltava 2 cm pitempi vaihejohtimeen ja
nollajotimeen (sininen ja ruskea johto)
verrattuna.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen tai räjähdyksen
vaara.
•
•
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
SUOMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
Avaa laitteen luukku varoen laitteen
ollessa toiminnassa. Laitteesta voi
tulla kuumaa ilmaa.
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
Älä paina avointa uunin luukkua.
Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia
sisältävät aineet voivat kehittää
helposti syttyvän alkoholin ja ilman
seoksen.
Älä anna kipinöiden tai avotulen
päästä laitteeseen avatessasi
luukkua.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
•
•
•
•
•
Emalipinnan vaurioitumisen tai
värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta uunivuokia tai muita
esineitä suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta alumiinifoliota suoraan
laitteen pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan
laitteeseen.
– Älä säilytä kosteita astioita tai
ruokia laitteessa sen käytön
jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai
kiinnität lisävarusteita.
Uunin emalipintojen tai
ruostumattoman teräksen
värimuutokset eivät vaikuta laitteen
toimintaan.
Käytä korkeareunaista uunivuokaa
kosteiden leivonnaisten
paistamisessa. Hedelmä- ja
marjamehut voivat jättää pysyviä
jälkiä.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
Pidä uunin luukku aina kiinni
ruoanvalmistuksen aikana.
•
29
Jos laite asennetaan kalusteen
paneelin (esim. oven) taakse, ovea ei
saa koskaan sulkea laitteen ollessa
toiminnassa. Lämpöä tai kosteutta voi
kertyä suljetun kalusteen paneelin
taakse ja se laite, kotelointi tai lattia
voi sen seurauksena vaurioitua. Älä
sulje kalusteen paneelia ennen kuin
laite on jäähtynyt kokonaan käytön
jälkeen.
2.4 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja
tai laitteen vaurioitumisen.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana
on lasilevyjen rikkoutuminen.
Vaihda välittömästi vaurioituneet
luukun lasipaneelit. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Ole varovainen irrottaessasi luukkua.
Luukku on painava!
Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä ainoastaan mietoja
pesuaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata sen tuotepakkauksessa
olevia turvallisuusohjeita.
Älä puhdista katalyyttistä emalia (jos
olemassa) pesuaineella.
2.5 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
•
•
•
Tässä laitteessa käytetty lamppu- tai
halogeenilampputyyppi on tarkoitettu
vain kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen
valaisemiseen.
Ennen lampun vaihtamista laite on
irrotettava pistorasiasta.
Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan
samanlaisia lamppuja.
30
www.electrolux.com
2.6 Huoltopalvelu
•
•
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
•
2.7 Hävittäminen
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
3.1 Asentaminen kalusteeseen
540 21
600
min. 550
20
558
19
114
min. 560
9
589
598
570
3
594
540 21
min. 550
590
20
558
19
114
min. 560
589
598
570
9
3
594
SUOMI
31
3.2 Uunin kiinnittäminen
kaappiin
4. TUOTEKUVAUS
4.1 Laitteen osat
1
2
3
4
5
6
4
11
7
8
3
9
2
1
10
4.2 Lisävarusteet
•
•
Ritilä
Käytetään keittoastioiden,
kakkuvuokien ja paistien alustana.
Leivinpelti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
•
Käyttöpaneeli
Virran merkkivalo / symboli
Uunin toimintojen väännin
Lämpötilan valitsin
Lämpötilan merkkivalo / symboli
Jäähdytyspuhaltimen ilma-aukot
Lämpövastus
Lamppu
Puhallin
Irrotettava kannatinkisko
Kannatintasot
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
Grilli / uunipannu
Käytetään leivonnassa, paistamisessa
tai rasvankeruuastiana.
5. KÄYTTÖÖNOTTO
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Uuden laitteen
puhdistaminen
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot uunista.
Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Puhdista uuni ja lisävarusteet ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
Aseta varusteet ja irrotettavat
kannattimet takaisin alkuperäiseen
asentoon.
32
www.electrolux.com
5.2 Esikuumennus
Esikuumenna tyhjä uuni ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
1. Aseta toiminto . Aseta
maksimilämpötila.
2. Anna uunin käydä yhden tunnin ajan.
4. Anna uunin käydä 15 minuuttia.
5. Sammuta uuni ja odota, että se
jäähtyy.
Varusteet voivat kuumentua tavallista
enemmän. Uunista voi tulla hajua ja
savua. Tarkista, että huoneen ilmavirtaus
on riittävä.
3. Aseta toiminto . Aseta
maksimilämpötila.
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Uunin toi‐ Käyttötarkoitus
minto
Matalien ruokien grillaus ja
leivän paahtaminen.
6.1 Uunin toiminnot
Grilli
Uunin toi‐ Käyttötarkoitus
minto
Uuni on kytketty pois toi‐
minnasta.
Pois toi‐
minnasta
Saman paistolämpötilan
vaativien ruokien paistami‐
Kiertoilma nen samanaikaisesti
useammalla kannatintasol‐
la ilman, että tuoksut se‐
koittuvat.
Ylä + ala‐
lämpö
Ruokien ja leivonnaisten
paistaminen yhdellä tasol‐
la.
Rapeapohjaisten kakkujen
paistaminen ja säilöminen.
Alalämpö
Suurikokoisten luita sisäl‐
tävien lihapalojen tai lintu‐
Gratinointi paistien paistaminen yh‐
dellä tasolla. Gratinointi ja
ruskistus.
Matalien suurien ruoka‐
määrien grillaus sekä lei‐
Maksigrilli vän paahtaminen.
Kostea
kiertoilma
Tämä toiminto säästää
energiaa paistamisen aika‐
na. Katso valmistusohjeet
luvusta "Neuvoja ja vinkke‐
jä", Kostea kiertoilma. Uu‐
nin luukun on oltava kiinni
ruoanlaiton aikana, jotta
toiminto ei keskeytyisi ja
uunin energiatehokkuus
olisi mahdollisimman suuri.
Kun käytät tätä toimintoa,
uunin sisälämpötila voi poi‐
keta lämpötila-asetukses‐
ta. Kuumennusteho voi
laskea. Katso yleisiä ener‐
gian säästämiseen liittyviä
suosituksia luvusta "Ener‐
giatehokkuus", Energian‐
säästö. Tämän toiminnon
avulla noudatetaan ener‐
giatehokkuusluokan vaati‐
muksia standardin EN
60350-1 mukaisesti.
6.2 Uunitoiminnon asettaminen
1. Käännä uunin toimintojen väännintä
uunitoiminnon valitsemiseksi.
2. Valitse lämpötila kääntämällä
väännintä.
Lamppu syttyy uunin toiminnan aikana.
3. Kytke uuni pois päältä kääntämällä
uunin toimintojen väännin Offasentoon.
SUOMI
33
7. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Peltien ja ritilän
asettaminen kannattimille
Paistoritilä ja leivinpelti /
uunipannuyhdessä:
Paina leivinpelti /uunipannu kannattimen
ohjauskiskojen väliin ja paistoritilä
yläpuolella oleviin ohjauskiskoihin.
Paistoritilä:
Paina ritilä liukukiskojen väliin
kannatinkiskoon ja varmista, että jalat
osoittavat alaspäin.
Pieni lovi yläosassa
parantaa turvallisuutta. Lovet
estävät myös kallistumisen.
Ritilän yläreuna estää
keittoastioiden luisumisen
kannatintasolta.
Leivinpelti/ uunipannu:
Työnnä leivinpelti /uunipannu
kannatintason ohjauskiskojen väliin.
8. LISÄTOIMINNOT
8.1 Jäähdytyspuhallin
8.2 Ylikuumenemissuoja
Kun uuni on toiminnassa,
jäähdytyspuhallin kytkeytyy
automaattisesti toimintaan uunin pintojen
pitämiseksi viileinä. Kun kytket uunin
pois toiminnasta, jäähdytys pysähtyy.
Uunin virheellinen toiminta tai vialliset
osat voivat aiheuttaa vaarallisen
ylikuumenemisen. Tämän estämiseksi
uunissa on ylikuumenemissuoja, joka
katkaisee virransyötön. Virta kytkeytyy
automaattisesti uudelleen, kun lämpötila
on laskenut normaalille tasolle.
34
www.electrolux.com
9. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
sisältä mehevää ja ulkopinnalta rapeaa.
Se lyhentää paistoaikaa ja pienentää
energian kulutusta.
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Kakkujen leipominen
Älä avaa uunin luukkua ennen kuin 3/4
paistoajasta on kulunut.
Taulukoissa mainitut
lämpötilat ja paistoajat ovat
ainoastaan suuntaa antavia.
Lämpötila ja paistoaika
riippuvat reseptistä sekä
käytettyjen ainesten
laadusta ja määrästä.
Jos käytät kahta leivinpeltiä
samanaikaisesti, jätä niiden väliin yksi
tyhjä kannatintaso.
Lihan ja kalan kypsentäminen
Käytä grilli-/uunipannua erittäin
rasvaisten ruokien kanssa, jotta uuniin ei
jää pysyviä tahroja.
9.1 Ruoanlaittoon liittyviä
suosituksia
Anna lihan olla noin 15 minuuttia ennen
sen leikkaamista, jotta sen neste säilyisi.
Uunissa on neljä kannatintasoa.
Laske kannatintasot uunin pohjasta
alkaen.
Uunisi voi paistaa eri tavalla kuin entinen
uunisi. Alla olevat taulukot sisältävät
vakioasetukset lämpötilan, keittoajan ja
kannatintason säätämiseen.
Jos taulukosta ei löydy reseptiisi sopivia
asetuksia, voit soveltaa jonkin
samantyyppisen paistoksen asetuksia.
Uunissa on erityinen järjestelmä, joka
kierrättää ilmaa ja höyryä jatkuvasti.
Kyseisen järjestelmän avulla ruoka
paistuu jatkuvasti kosteassa
ympäristössä, minkä ansiosta se on
Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa savua
paistamisen aikana, lisää grilli-/
uunipannuun hiukan vettä. Jotta käry ei
tiivistyisi, lisää vettä aina sen kuivuttua
loppuun.
Paistoajat
Kypsennysaika riippuu ruokalajin
tyypistä, sen koostumuksesta ja
määrästä.
Tarkkaile valmistumista alustavasti
kypsennyksen aikana. Määritä parhaat
asetukset (uunitoiminto, kypsennysaika,
jne.) keittoastioille, resepteille ja määrille
laitetta käyttäessä.
9.2 Leivonta ja paistaminen
KAKUT
Ylä + alalämpö
Kiertoilma
(min)
(°C)
(°C)
Vatkatut leivon‐ 170
naiset
2
165
2 (1 ja 3) 45 - 60
Kakkuvuoka
Murotaikina
170
2
160
2 (1 ja 3) 20 - 30
Kakkuvuoka
Piimä-juusto‐
kakku
170
1
165
2
Kakkuvuoka,
Ø 26 cm
70 - 80
SUOMI
KAKUT
Ylä + alalämpö
Kiertoilma
(°C)
(°C)
(min)
Struudeli
175
2
150
2
Marjapiirakka
170
2
160
2 (1 ja 3) 30 - 40
Kakkuvuoka,
Ø 26 cm
Hedelmäkakku 170
2
155
2
50 - 60
Kakkuvuoka,
Ø 26 cm
Joulukakku
(hedelmäkak‐
ku)
170
2
160
2
50 - 60
Kakkuvuoka,
Ø 20 cm
Rusinakakku,
uunin esikuu‐
mennus tyhjä‐
nä
170
2
165
2
20 - 30
Leipävuoka
Pikkuleivät, uu‐ 150
nin esikuumen‐
nus tyhjänä
3
140
3 (1 ja 3) 30 - 35
Uunipelti
Marengit
100
3
115
3
35 - 40
Uunipelti
Pullat, uunin
esikuumennus
tyhjänä
190
3
180
3
80 - 100
Uunipelti
Voitaikina, uu‐ 190
nin esikuumen‐
nus tyhjänä
3
180
3 (1 ja 3) 15 - 20
Uunipelti
Piiraat
180
3
170
2
25 - 35
Kakkuvuoka,
Ø 20 cm
Hedelmäkakku 160
1
150
2
110 120
Kakkuvuoka,
Ø 24 cm
Täytekakku‐
pohja
1 tai 2
170
2
45 - 70
Kakkuvuoka,
Ø 20 cm
180
Esikuumenna tyhjää uunia.
60 - 80
Uunipelti
35
36
www.electrolux.com
LEIPÄ JA PIZZA
Ylä + alalämpö
Kiertoilma
(°C)
(°C)
(min)
Vehnäleipä, 1 2 kpl, 0,5 kg kpl
190
1
195
1
60 - 70
-
Ruisleipä, esi‐
kuumennus ei
ole tarpeen
190
1
190
1
30 - 45
Leipävuoka
Sämpylät, 6 - 8
sämpylää
190
2
180
2 (1 ja 3) 25 - 40
Uunipelti
Pizza
190
1
190
1
20 - 30
Grilli/uunipan‐
nu
Teeleipä
200
3
190
2
10 - 20
Uunipelti
Käytä kakkuvuokaa.
PAISTOKSET
Ylä + alalämpö
Kiertoilma
(min)
(°C)
(°C)
Pastapaistos
180
2
180
2
40 - 50
Vihannespaistos
200
2
200
2
45 - 60
Piiras
190
1
190
1
40 - 50
Lasagne
200
2
200
2
25 - 40
Cannelloni
200
2
200
2
25 - 40
Yorkshire pudding, 6
vanukasvuokaa, uunin
esikuumennus tyhjänä
220
2
210
2
20 - 30
Käytä ritilää.
SUOMI
LIHA
Ylä + alalämpö
Kiertoilma
(°C)
(°C)
(min)
Naudanliha
200
2
190
2
50 - 70
Porsaanliha
180
2
180
2
90 - 120
Vasikanliha
190
2
175
2
90 - 120
Englantilainen paah‐
topaisti, raaka
210
2
200
2
44 - 50
Englantilainen paah‐
topaisti, puolikypsä
210
2
200
2
51 - 55
Englantilainen paah‐
topaisti, kypsä
210
2
200
2
55 - 60
LIHA
Ylä + alalämpö
Kiertoilma
(min)
(°C)
(°C)
Porsaan lapapaisti
kuorella
180
2
170
2
120 - 150
Porsaanpotka, 2
kappaletta
180
2
160
2
100 - 120
Lampaanreisi
190
2
190
2
110 - 130
Kokonainen kana
200
2
200
2
70 - 85
Kokonainen kalkku‐
na
180
1
160
1
210 - 240
Kokonainen ankka
175
2
160
2
120 - 150
Kokonainen hanhi
175
1
160
1
150 - 200
Jänis, paloina
190
2
175
2
60 - 80
Jänis, paloina
190
2
175
2
150 - 200
Kokonainen fasaani
190
2
175
2
90 - 120
37
38
www.electrolux.com
KALA
Ylä + alalämpö
Kiertoilma
(°C)
(°C)
(min)
Taimen / Meriruuta‐
na, 3 - 4 kalaa
190
2
175
2 (1 ja 3)
40 - 55
Tonnikala / Lohi, 4 - 6 190
fileetä
2
175
2 (1 ja 3)
35 - 60
9.3 Grilli
Esikuumenna tyhjää uunia.
Käytä kolmatta kannatintasoa.
Aseta lämpötila 250 °C.
GRILLI
(kg)
(min)
1. puoli
(min)
2. puoli
Naudanfileepihvit, 4 kappaletta
0,8
12 - 15
12 - 14
Naudanlihapihvit, 4 kappaletta
0,6
10 - 12
6-8
Makkarat, 8
-
12 - 15
10 - 12
Porsaankyljykset, 4 kappaletta
0,6
12 - 16
12 - 14
Puolikas kana, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebab, 4
-
10 - 15
10 - 12
Kanan rintafilee, 4 kappaletta
0,4
12 - 15
12 - 14
Hampurilaiset, 6
0,6
20 - 30
-
Kalafile, 4 kappaletta
0,4
12 - 14
10 - 12
Lämpimät leivät, 4 - 6
-
5-7
-
Paahtoleipä, 4 - 6
-
2-4
2-3
9.4 Gratinointi
Esikuumenna tyhjää uunia.
Aseta lämpötila 200 °C.
SUOMI
39
Käytä kolmatta kannatintasoa.
(min)
(kg)
1. puoli
2. puoli
Rullattu paisti, kalkkuna
1
30 - 40
20 - 30
Puolikas kana, 2
1
25 - 30
20 - 30
Broilerin koivet, 6 kappaletta
-
15 - 20
15 - 18
Viiriäinen, 4 kappaletta
0,5
25 - 30
20 - 25
Vihannesgratiini
-
20 - 25
-
Kampasimpukat
-
15 - 20
-
Makrilli, 2 - 4
-
15 - 20
10 - 15
Kalaleikkeet, 4 - 6
0,8
12 - 15
8 - 10
9.5 Kostea kiertoilma suositellut varusteet
lämpöä vaaleisiin ja heijastaviin astioihin
verrattuna.
Käytä tummia heijastamattomia vuokia ja
astioita. Ne absorboivat enemmän
Pizzapannu
Tumma, heijastama‐
ton
halkaisija 28 cm
Annosvuoat
Uunivuoka
Torttuvuoka
Keraaminen
Tumma, heijastama‐
Tumma, heijastamaton
halkaisija 8
ton
halkaisija 26 cm
cm, korkeus 5
halkaisija 28 cm
cm
9.6 Kostea kiertoilma
Noudata alla olevan taulukon ehdotuksia
parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
(°C)
Makeat sämpy‐ leivinpelti tai uunipan‐
lät, 12 kappaletta nu
180
(min)
2
35 - 40
40
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Sämpylät, 9 kap‐ leivinpelti tai uunipan‐
paletta
nu
180
2
35 - 40
Pizza, pakaste,
0,35 kg
ritilä
220
2
35 - 40
Kääretorttu
leivinpelti tai uunipan‐
nu
170
2
30 - 40
Brownie
leivinpelti tai uunipan‐
nu
180
2
30 - 40
Kohokas, 6 kap‐
paletta
keraamiset annos‐
vuoat ritilällä
200
3
30 - 40
Torttupohja
torttuvuoka ritilällä
170
2
20 - 30
Täytekakkupohja uunivuoka ritilällä
170
2
35 - 45
Höyrytetty kala,
0,3 kg
leivinpelti tai uunipan‐
nu
180
3
35 - 45
Kokonainen ka‐
la, 0,2 kg
leivinpelti tai uunipan‐
nu
180
3
35 - 45
Kalafile, 0,3 kg
pizzapannu ritilällä
180
3
35 - 45
Haudutettu liha,
0,25 kg
leivinpelti tai uunipan‐
nu
200
3
40 - 50
Shashlik, 0,5 kg
leivinpelti tai uunipan‐
nu
200
3
25 - 35
Pikkuleivät, 16
kappaletta
leivinpelti tai uunipan‐
nu
180
2
20 - 30
Macaronit, 20
kappaletta
leivinpelti tai uunipan‐
nu
180
2
40 - 45
Muffinssit, 12
kappaletta
leivinpelti tai uunipan‐
nu
170
2
30 - 40
Suolaiset leivon‐ leivinpelti tai uunipan‐
naiset, 16 kap‐
nu
paletta
170
2
35 - 45
Murotaikinapik‐
kuleivät, 20 kap‐
paletta
leivinpelti tai uunipan‐
nu
150
2
40 - 50
Tortut, 8 kappa‐
letta
leivinpelti tai uunipan‐
nu
170
2
20 - 30
SUOMI
(°C)
(min)
Vihannekset,
haudutetut, 0,4
kg
leivinpelti tai uunipan‐
nu
180
3
35 - 40
Kasvismunakas
pizzapannu ritilällä
200
3
30 - 45
180
4
35 - 40
Välimeren vihan‐ leivinpelti tai uunipan‐
nekset, 0,7 kg
nu
41
9.7 Tietoja testilaitokselle
Standardin IEC 60350-1 mukaiset testit.
(°C)
(min)
Pienet
Ylä + ala‐
kakut, 20 lämpö
kpl/pelti
Uunipelti 3
170
20 - 30
-
Omena‐ Ylä + ala‐
piirakka, lämpö
2 vuokaa
Ø20 cm
Uuniritilä 1
170
80 - 120
-
Sokeri‐
kakku,
kakku‐
vuoka
Ø26 cm
Ylä + ala‐
lämpö
Uuniritilä 2
170
35 - 45
-
Murokek‐ Ylä + ala‐
sit
lämpö
Uunipelti 3
150
20 - 35
Esikuumenna
uunia 10 minuu‐
tin ajan.
Paahto‐
leipä, 4 6 kpl
Uuniritilä 3
maks.
2 - 4 minuuttia Esikuumenna
ensimmäinen uunia 3 minuutin
puoli; 2 - 3 mi‐ ajan.
nuuttia toinen
puoli
Grilli
42
www.electrolux.com
Naudanli‐ Grilli
hapihvi, 6
kpl, 0,6
kg
Ritilä ja
3
uunipan‐
nu
(°C)
(min)
maks.
20 - 30
Aseta ritilä uunin
kolmannelle ta‐
solle ja uunipan‐
nu toiselle tasol‐
le. Käännä ruoka
keittoajan puoli‐
välissä.
Esikuumenna
uunia 3 minuutin
ajan.
10. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
10.1 Puhdistukseen liittyviä huomautuksia
Puhdista uunin etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella
käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
Käytä metallipintojen puhdistuksessa erityistä puhdistusainetta.
Puhdistusai‐ Poista pinttyneet tahrat erityisellä uuninpuhdistusaineella.
neet
Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön jälkeen. Rasvan tai muiden
ruokaroiskeiden kertyminen voi johtaa tulipaloon. Riski on suurempi
grillipannussa.
Jokapäiväi‐
nen käyttö
Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään tai luukun lasilevyihin. Tiivistymis‐
tä voi vähentää käyttämällä uunia 10 minuuttia ennen ruokien kyp‐
sentämistä. Kuivaa sisäosa pehmeällä liinalla jokaisen käyttökerran
jälkeen.
Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen ja anna niiden kuivua.
Käytä pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja puhdistusainetta. Lisävarus‐
teita ei saa pestä astianpesukoneessa.
Lisävarus‐
teet
Tarttumattomia lisävarusteita ei saa puhdistaa voimakkailla pesuai‐
neilla, teräväreunaisilla esineillä tai pestä astianpesukoneessa
SUOMI
43
10.2 Ruostumattomat teräs- ja
alumiinipintaiset uunit
10.5 Luukun irrottaminen ja
asentaminen
Puhdista uuninluukku käyttäen
ainoastaan kosteaa liinaa tai sientä.
Kuivaa pehmeällä liinalla.
Uuninluukussa on kolme lasilevyä. Voit
poistaa uuninluukun ja sen sisällä olevat
lasilevyt niiden puhdistamiseksi. Lue
kohdan "Luukun irrottaminen ja
asentaminen" ohjeet kokonaan ennen
lasilevyjen poistamista.
Älä käytä teräsvillaa, happoja tai
hankaavia aineita, sillä ne saattavat
vahingoittaa uunin pintaa. Noudata
vastaavaa varovaisuutta käyttöpaneelin
puhdistuksen aikana.
10.3 Luukun tiivisteen
puhdistaminen
Tarkista luukun tiiviste säännöllisesti.
Tiiviste sijaitsee uunin sisäosan
kehyksen ympärillä. Älä käytä uunia, jos
luukun tiiviste on vaurioitunut. Ota
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Uuninluukku voi vahingossa
sulkeutua, jos yrität irrottaa
lasilevyt ennen uuninluukun
irrottamista.
HUOMIO!
Älä käytä uunia ilman
lasipaneeleja.
1. Avaa luukku kokonaan auki ja pidä
kiinni molemmista saranoista.
Puhdista luukun tiiviste yleisiä
puhdistusohjeita noudattaen.
10.4 Poistaminen: uunipeltien
kannatinkiskot
Puhdista uuni poistamalla kannattimet.
HUOMIO!
Ole varovainen irrottaessasi
kannattimia.
1. Vedä uunipeltien kannattimen etuosa
irti sivuseinästä.
2. Nosta ja käännä saranoissa olevat
vivut kokonaan.
2. Vedä uunipeltien kannattimen
takaosa irti seinästä ja poista se.
1
2
Asenna poistetut lisävarusteet
noudattamalla ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä.
44
www.electrolux.com
3. Sulje uuninluukku puoliväliin
ensimmäiseen avausasentoon.
Nosta ja vedä luukkua sen jälkeen
eteenpäin ja irrota se paikaltaan.
90°
7. Nosta ensin varoen ja poista lasilevyt
sen jälkeen yksi kerrallaan. Aloita
ylimmästä levystä.
4. Aseta uuninluukku tasaiselle alustalle
pehmeän kankaan päälle.
1
2
8. Puhdista lasit vedellä ja miedolla
puhdistusaineella. Kuivaa lasilevyt
varoen. Lasilevyjä ei saa pestä
astianpesukoneessa.
Puhdistettuasi lasilevyt ja uuninluukun
asenna ne takaisin paikalleen.
5. Vapauta lukitusjärjestelmä, jotta voit
irrottaa lasilevyt.
Varmista, että lasilevyt (A ja B) tulevat
oikeaan järjestykseen. Tarkista lasilevyn
sivussa oleva symboli/painatus, kaikki
lasilevyt ovat ulkoisesti erilaisia
purkamisen ja asentamisen
helpottamiseksi.
Luukun reunalista napsahtaa paikoilleen.
6. Käännä kahta kiinnitintä 90° ja vedä
ne irti paikoiltaan.
SUOMI
A
45
10.6 Lampun vaihtaminen
B
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
Lamppu voi olla kuuma.
1. Kytke uuni pois päältä.
Odota, että uuni jäähtyy.
2. Irrota uunin pistoke pistorasiasta.
3. Peitä uunin pohja kankaalla.
Takalamppu
Varmista, että asennat keskimmäisen
lasilevyn oikein paikoilleen.
1. Irrota lampun suojalasi kiertämällä
sitä.
2. Puhdista suojalasi.
3. Vaihda lamppu sopivaan 300 °C
lämmönkestävään lamppuun.
4. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
A
B
11. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
11.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kuumene.
Uuni on kytketty pois toi‐
minnasta.
Kytke uuni toimintaan.
Uuni ei kuumene.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäi‐
riön syynä sulake. Jos su‐
lake palaa aina uudelleen,
käänny sähköalan ammat‐
tilaisen puoleen.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu.
Höyryä ja kosteutta muo‐
Ruoka on jätetty uuniin
dostuu ruokaan ja uunin si‐ liian pitkäksi ajaksi.
sälle.
Älä jätä ruokia uuniin
15-20 minuuttia pitemmäk‐
si ajaksi kypsennyksen jäl‐
keen.
46
www.electrolux.com
11.2 Huoltotiedot
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on
merkitty arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee
uunin sisäosan etukehyksessä. Älä
poista arvokilpeä uunista.
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään taivaltuutettuun
huoltopalveluun.
Suosittelemme, että kirjoita tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
12. ENERGIATEHOKKUUS
12.1 Tuotetiedot ja tuotteen tietolomake*
Tavarantoimittajan nimi
Electrolux
Mallin tunnus
EKB101W 944068092
EKB101X 944068091
Energialuokka
94,9
Energiatehokkuusluokka
A
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alaläm‐
pö -toiminnossa
0,83 kWh/ohjelma
Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toi‐
minnossa
0,75 kWh/ohjelma
Pesien lukumäärä
1
Lämpölähde
Sähkö
Tilavuus
57 l
Uunityyppi
Kalusteeseen asennettava uuni
Massa
EKB101W
29.5 kg
EKB101X
29.4 kg
* Euroopan unionissa EU-määräyksien 65/2014 ja 66/2014 mukaisesti.
Valko-Venäjän tasavallassa STB 2478-2017:n liitteen G ja STB 2477-2017:n liittei‐
den A ja B mukaisesti.
Ukrainassa määräyksen 568/32020 mukaisesti.
Energiatehokkuusluokka ei koske Venäjää.
EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1: Tuotesar‐
jat, uunit, höyryuunit ja grillit - Suorituskyvyn mittaustavat.
SUOMI
12.2 Energiansäästö
Uunissa on joitakin
toimintoja, joiden avulla voit
säästää energiaa.
Varmista, että uunin luukku on suljettu
hyvin uunin ollessa toiminnassa. Älä
avaa luukkua liian usein kypsennyksen
aikana. Pidä luukun tiiviste puhtaana ja
varmista, että se on hyvin kiinni
paikoillaan.
Käytä metallisia keittoastioita
energiatehokkuuden parantamiseksi.
Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia
ennen ruokien asettamista uuniin.
47
Jälkilämpö
Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia,
laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10
minuuttia ennen kypsennysajan
päättymistä. Uunin jälkilämpö kypsentää
ruokaa edelleen.
Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä
käyttäen.
Ruokien lämpimänäpito
Valitse alhaisin mahdollisin lämpötilaasetus hyödyntääksesi jälkilämmön ja
säilyttääksesi aterian lämpimänä.
Kostea kiertoilma
Toiminto säästää energiaa paistamisen
aikana.
Minimoi paistojen väliset tauot, kun
valmistat kerralla useampia ruokia.
Puhallintoiminnon käyttäminen
Kun mahdollista, käytä uunitoimintoja
puhaltimella energian säästämiseksi.
13. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
*
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
867355936-A-372019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising