IKEA | LAGANOV | User manual | IKEA LAGANOV Ръководство за употреба

IKEA LAGANOV Ръководство за употреба
LAGAN
BG
RO
БЪЛГАРСКИ
Проверете на последната страница на това ръководство за
пълния списък на сервизи за следпродажбено обслужване,
определени от IKEA, и телефонните номера в съответната
страна.
ROMÂNA
Consultaţi ultima pagină din acest manual pentru lista completă de
Furnizori de servicii post-vânzare numiţi de IKEA şi numerele de
telefon corespunzătoare.
БЪЛГАРСКИ
ROMÂNA
4
28
4
БЪЛГАРСКИ
Съдържание
Информация за безопасност
Инструкции за безопасност
Инсталиране
Описание на уреда
Преди първоначална употреба
Всекидневна употреба
Използване на принадлежностите
Допълнителни функции
4
6
9
10
10
11
13
13
Препоръки и съвети
Грижи и почистване
Отстраняване на неизправности
Технически данни
Енергийна ефективност
Опазване на околната среда
ГАРАНЦИЯ НА IKEA
13
18
21
22
23
24
24
Запазваме си правото на изменения.
Информация за безопасност
Преди монтирането и употребата на уреда внимателно
прочетете предоставените инструкции. Производителят не
носи отговорност ако неправилното инсталиране и
употреба предизвикат повреда или неизправност. Винаги
пазете инструкциите с уреда за справка в бъдеще.
Безопасност за деца и хора в уязвимо положение
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна
възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и
умствени възможности или лица без опит и познания, само
ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани
относно безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки или
комплексни увреждания трябва да се държат далеч от
уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч от
уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Не позволявайте на деца да играят с уреда .
Дръжте всички опаковачни материали далеч от деца и ги
изхвърлете, както е редно.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
5
Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда,
когато работи или когато изстива. Достъпните части могат
да се нагорещят по време на употреба.
Ако уредът има устройство за детска безопасност, то
трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Само квалифицирано лице трябва да инсталира уреда и
да сменя кабела.
ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се
нагорещяват по време на употреба. Трябва да се внимава
и да се избягва докосване на нагревателите.
Винаги използвайте ръкавици за фурна при изваждане
или поставяне на приставки, или съдове за печене.
Преди ремонтиране изключете захранването.
ВНИМАНИЕ: Проверете дали уредът е изключен, преди да
смените лампичката, за да избегнете възможността от
токов удар.
Не използвайте уреда, преди да го инсталирате във
вградената конструкция.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
Не използвайте агресивни, абразивни, почистващи
препарати или остри, метални прибори при почистване на
стъклото на вратата, тъй като те могат да надраскат
повърхността и да доведат до напукване на стъклото.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, негов оторизиран сервизен
център или квалифицирано лице, за да се избегне
опасност.
6
БЪЛГАРСКИ
Инструкции за безопасност
Монтаж
ВНИМАНИЕ! Само
квалифициран човек може да
извърши монтажа на уреда.
• Премахнете всички опаковки.
• Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
• Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към уреда.
• Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
• Не дърпайте уреда за дръжката.
• Монтирайте уреда на безопасно и
подходящо място, което отговаря на
монтажните изисквания.
• Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
• Преди да монтирате уреда, проверете
дали вратата на фурната се отваря
безпроблемно.
Минимална височина на отвора за
вграждане (Минимална височина на
отвора за вграждане под работния
плот)
580 (600) mm
Ширина на отвора
за вграждане
560 mm
Дълбочина на отвора за вграждане
550 (550) mm
Височина в предната част на уреда
589 mm
Височина в задната
част на уреда
570 mm
Ширина в предната
част на уреда
594 mm
Ширина в задната
част на уреда
558 mm
Дълбочина на уреда
561 mm
Дълбочина на вграждане на уреда
540 mm
Дълбочина при отворена врата
1007 mm
Минимален размер
на отвора за вентилация. Отвор разположен в долната
задна страна
560x20 mm
Дължина на основния захранващ кабел. Кабелът е разположен в десния
ъгъл на задната
страна
1100 mm
Монтажни винтове
4x25 mm
Електрическо свързване
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар или
токов удар.
• Всички ел. връзки трябва да се
направят от квалифициран
електротехник.
• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите данни на
захранващата мрежа.
7
БЪЛГАРСКИ
• Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от токов
удар.
• Не използвайте разклонители или
адаптери с много входове.
• Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и захранващия
кабел. Ако захранващият кабел трябва
да бъде подменен, това трябва да бъде
извършено от нашия оторизиран
сервизен център.
• Не допускайте захранващите кабели
да се доближават до вратичката на
уреда или пространството под него,
особено когато е включен или когато
вратичката е гореща.
• Защитата от токов удар на горещите и
изолирани части трябва да бъде
затегната по такъв начин, че да не
може да се отстрани без инструменти.
• Свържете кабела за захранването към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че щепселът
за захранване е достъпен след
инсталирането.
• Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
• Не издърпвайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
• Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата, предпазители
(предпазителите от винтов тип трябва
да се извадят от фасунгата),
изключватели и контактори за утечка
на заземяването.
• Електрическата инсталация трябва да
има изолиращо устройство, което ви
позволява да изключите уреда от ел.
мрежата при всички полюси.
Изолиращото устройство трябва да е с
ширина на отваряне на контакта
минимум 3 мм.
Употреба
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване, изгаряния, токов
удар или експлозия.
• Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
• Не променяйте предназначението на
уреда.
• Уверете се, че вентилационните отвори
не са блокирани.
• Не оставяйте уреда без надзор, докато
работи.
• Деактивирайте уреда след всяка
употреба.
• Бъдете внимателни, когато отваряте
вратичката на уреда, докато уредът
работи. Възможно е да излезе топъл
въздух.
• Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
• Не оказвайте натиск върху отворената
вратичка.
• Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
• Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на съставки с
алкохол може да причини смесване на
алкохола с въздух.
• Не позволявайте влизането на искри
или открит огън в контакт с уреда,
когато вратичката е отворена.
• Не поставяйте запалителни материали
или предмети, които са напоени със
запалителни материали, в уреда, в
близост до него или върху него.
ВНИМАНИЕ! Опасност от
повреда в уреда.
• За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте съдове за печене или
други обекти в уреда директно на
дъното.
– не поставяйте алуминиево фолио
директно на дъното на кухината на
уреда.
8
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
– не поставяйте вода директно в
горещия уред.
– не дръжте влажни тенджери и
храна в уреда, след като
приключите с готвенето.
– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.
Обезцветяването на емайла или
неръждаемата стомана не оказва
влияние върху работата на уреда.
Използвайте дълбока тава за печене
за сиропирани торти. Плодовите
сокове причиняват петна, които може
да бъдат трайни.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на помещения.
Винаги гответе със затворена вратичка
на фурната.
Ако уредът е инсталиран зад преграда
за мебели (напр. врата), уверете се, че
вратата никога не е затворена, докато
работи уредът. Възможно е зад
затворена преграда да се образуват
топлина и влага, което в последствие
да предизвика повреда на уреда,
корпуса или пода. Не затваряйте
преградата, докато уредът не е
изстинал напълно след употреба.
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване, пожар или
повреда на уреда.
• Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването от
контакта на ел. мрежата.
• Уверете се, че уредът е студен. Има
опасност стъклените панели да се
счупят.
• Сменяйте незабавно стъклените
панели на вратичката, когато са
повредени. Свържете се с оторизиран
сервизен център.
• Внимавайте, когато сваляте вратичката
от уреда. Вратичката е тежка!
• Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
• Оставянето на мазнина или храна в
уреда може да причини пожар.
• Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за безопасност
на опаковката.
• Не отстранявайте ключовете от уреда.
Вътрешно осветление
ВНИМАНИЕ! Опасност от токов
удар.
• Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
• Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.
• Използвайте само лампи със същите
спецификации.
Обслужване
• За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
• Използвайте само оригинални
резервни части.
Изхвърляне
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
• Изключете уреда от
електрозахранването.
• Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
• Отстранете вратичката, за да не могат
деца и домашни любимци да се
заключат в уреда.
• Опаковъчни материали:
Опаковъчните материали могат да се
рециклират. Пластмасовите части са
обозначени с международни
БЪЛГАРСКИ
9
съкращения като PE, PS и т.н.
Изхвърлете опаковъчния материал в
съответните контейнери.
Инсталиране
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Монтаж
За инсталиране, вижте
инструкциите за монтаж.
Електрическа инсталация
ВНИМАНИЕ! Свързването към
електрическата инсталация
трябва да се извърши само от
квалифицирано лице.
Производителят не поема
отговорност, ако вие не спазите
мерките за безопасност,
посочени в глава
„Безопасност".
Тази фурна се доставя само със
захранващ кабел.
Кабел
Типове кабели, подходящи за инсталация
или подмяна:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
За напречното сечение на кабела вижте
общата мощност на табелката с
информация на уреда. Също така
можете да разгледате таблицата:
Обща мощност (W) Напречно сечение
на кабела (мм²)
максимум 1380
3 x 0.75
максимум 2300
3x1
максимум 3680
3 x 1.5
Заземителният проводник (зелен/жълт)
трябва да е с 2 см по-дълъг от фазовия и
неутралния проводник (син и кафяв).
БЪЛГАРСКИ
10
Описание на уреда
Общ преглед
2
3
4
1
5
6
4
9
8
3
7
2
1
Принадлежности
• Скара x 1
За готварски съдове, форми за кекс,
печива.
1 Контролен панел
2 Кръгов превключвател за функциите
на нагряване
3 Кръгов регулатор
4 Индикатор за температура
5 Въздушни отвори за охлаждащия
вентилатор
6 Грил
7 Лампа
8 Табелка с технически данни
9 Позиции на рафтовете
• Тава за печене x 1
За сладкиши и курабийки.
Преди първоначална употреба
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Първоначално почистване
Отстранете всички аксесоари от
фурната.
Вж. глава "Грижи и
почистване".
Почистете фурната и аксесоарите преди
първата употреба.
Поставете аксесоарите в
първоначалната им позиция.
Подгряване
1. Задайте функцията
и
максималната температура.
2. Оставете фурната да работи 1 час.
3. Задайте функцията
и задайте
максималната температура.
4. Оставете фурната да работи 15
минути.
5. Изключете фурната и я оставете да се
охлади.
Принадлежностите могат да се нагреят
повече от обичайното. От фурната може
да излиза миризма и дим. Осигурете
достатъчна вентилация в помещението.
БЪЛГАРСКИ
Използване на механичното
заключване за деца
Фурната има монтирана защита за деца.
Тя се намира под контролния панел, от
дясната страна.
11
За да премахнете заключването за деца,
отворете вратичката на фурната и
отстранете заключването за деца с глухия
ключ. Глухият ключ се намира в плика с
принадлежности на фурната.
За да отворите вратата на фурната със
заключване за деца:
1. Дръпнете дръжката за заключване от
деца нагоре, както е показано на
снимката.
Завинтете обратно винта в отвора след
отстраняване на заключването за деца.
ВНИМАНИЕ! Внимавайте да не
одраскате контролния панел.
2. Отворете вратата.
Затворете вратичката на фурната, без
да дърпате заключването за деца.
Всекидневна употреба
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Задаване на функция за нагряване
1. Завъртете ключа за функциите за
нагряване, за да изберете функция за
нагряване.
2. Завъртете контролния ключ, за да
изберете температурата.
Лампичката светва, когато фурната
работи.
3. За да изключите фурната, завъртете
ключовете в изключена позиция.
Функции за нагряване
Функция за
нагряване
Приложение
Фурната е изключена.
Позиция за
изключване
Долно Нагряване
Двоен Грил
За печене на кексове с
хрупкава основа и за
консервиране на храна.
За печене на тънки храни, в големи количества и
за препичане на хляб.
12
БЪЛГАРСКИ
Функция за
нагряване
Горно +
Долно нагряване
Приложение
За печене на тестени и
месни храни на едно ниво.
Функция е разработена
за пестене на енергия по
ЕКО готвене време на готвене. За инструкциите за готвене
вижте глава „Препоръки
и съвети", ЕКО готвене.
Вратата на фурната
трябва да се затвори по
време на готвене, така че
функцията да не се прекъсва и да се гарантира,
че фурната работи с възможно най-висока енергийна ефективност. Когато използвате тази функция, температурата във
вътрешността може да се
различава от зададената
температура. Нагревателната мощност може да
се намали. За общи препоръки за енергоспестяване вижте глава “Енергийна ефективност",
Енергоспестяване.Тази
функция е използвана за
постигане на съответствие с класа за енергийна ефективност съгласно
EN 60350-1. Когато използвате тази функция,
лампата автоматично се
изключва.
БЪЛГАРСКИ
13
Използване на принадлежностите
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Поставяне на принадлежностите
Тавичка за печене:
Плъзнете тавичката за печене между
водачите на носача на рафта.
Скара:
Вкарайте рафта между водещите релси
на опорите му .
Допълнителни функции
Охлаждащ вентилатор
Когато фурната работи, охлаждащият
вентилатор се включва автоматично, за
да поддържа повърхностите на фурната
хладни. Ако изключите фурната,
охлаждащият вентилатор спира.
доведе до опасно прегряване. За да
предотврати това, фурната е
оборудвана с термостат за безопасност,
който прекъсва захранването. Фурната
се включва отново автоматично, след като
температурата спадне.
Предпазен термостат
Неправилната работа с фурната или
повредата на някои компоненти може да
Препоръки и съвети
Препоръки за готвене
Когато претопляте, премахнете скарите и
тавите от вътрешността, за да получите
най-бърз резултат.
Фурната има четири позиции на рафта.
Бройте позициите на рафта от дъното на
фурната.
По време на готвене във фурната или по
стъклата на вратичката може да
кондензира влага. Винаги стойте
настрани от фурната, когато отваряте
вратата ѝ.
Когато фурната изстине, почистете
вътрешността ѝ с мека кърпа.
БЪЛГАРСКИ
14
Печене на кексове
Не отваряйте вратичката на фурната,
преди да е изтекло 3/4 от зададеното
време за готвене.
Приготвяне на месо и риба
Оставете месото за приблизително 15
минути преди нарязване, така че сокът да
не изтича навън.
За да избегнете твърде много дим във
фурната по време на печене, налейте
малко вода в дълбоката тава. След като
водата се изпари, доливайте още, за да
не кондензира димът.
Времена за готвене
Времената за приготвяне зависят от типа
на храната, нейната консистенция и
обем.
Първоначално, проследете резултатите,
когато готвите. Намерете най-добрите
настройки (настройка на нагряване,
време на готвене и др.) за вашите съдове,
рецепти и количества, когато използвате
този уред.
Таблица за готвене
Количество (кг)
Храна
Функция Положение Температура
на скарата
(°C)
Време (мин)
1
Свинско/агнешко
2
180
110 - 130
1
Телешко/говеждо
2
190
70 - 100
1,2
Пиле / заек
2
190
70 - 80
1,5
Патешко
1
160
120 - 150
3
Гъска
1
160
150 - 200
4
Пуешко
1
180
210 - 240
1
Риба
2
190
30 - 40
1
Пълнени пеперони
домати/печени картофи
2
190
50 - 70
-
Бърз кейк
2
160
45 - 55
1
Пай
2
170
80 - 100
-
Бисквити
3
140
25 - 35
2
Лазаня
2
180
45 - 60
БЪЛГАРСКИ
Количество (кг)
15
Храна
Функция Положение Температура
на скарата
(°C)
Време (мин)
1
Бял хляб
2
190, загрейте 50 - 60
предварително 10 минути.
1
Пица
1
190, загрейте 25 - 35
предварително 10 минути.
ЕКО готвене
За най-добри резултати
следвайте предложенията в
долната таблица.
Храна
Принадлежности
Температура Положение Време (мин)
(°C)
на скарата
Сладки рулца,
12 броя
тава за печене или съд
за оттичане
180
2
35 - 40
Рулца, 9 броя
тава за печене или съд
за оттичане
180
2
35 - 40
Пица, замразе- скара
на, 0,35 кг
220
2
35 - 40
Бисквитено руло
тава за печене или съд
за оттичане
170
2
30 - 40
Брауни
тава за печене или съд
за оттичане
180
2
30 - 40
Суфле, 6 броя
керамични рамекини на 200
скарата
3
30 - 40
170
2
20 - 30
Торта „Виктория”
съд за печене на скара- 170
та
2
35 - 45
Поширана риба, 0,3 кг
тава за печене или съд
за оттичане
3
35 - 45
Основа за пан- метална основа за
дишпанен
флан на скарата
флан
180
БЪЛГАРСКИ
Храна
16
Принадлежности
Температура Положение Време (мин)
(°C)
на скарата
Цяла риба, 0,2
кг
тава за печене или съд
за оттичане
180
3
35 - 45
Рибно филе,
0,3 кг
тиган за пица на скарата
180
3
35 - 45
Поширано месо, 0,25 кг
тава за печене или съд
за оттичане
200
3
40 - 50
Шашлик, 0,5 кг
тава за печене или съд
за оттичане
200
3
25 - 35
Бисквити, 16
броя
тава за печене или съд
за оттичане
180
2
20 - 30
Сладки „Макарон”, 20 броя
тава за печене или съд
за оттичане
180
2
40 - 45
Мъфини, 12
броя
тава за печене или съд
за оттичане
170
2
30 - 40
Солени банички, 16 броя
тава за печене или съд
за оттичане
170
2
35 - 45
Твърди бискви- тава за печене или съд
ти, 20 броя
за оттичане
150
2
40 - 50
Тарталети, 8
броя
тава за печене или съд
за оттичане
170
2
20 - 30
Поширани зеленчуци, 0,4 кг
тава за печене или съд
за оттичане
180
3
35 - 40
Вегетариански
омлет
тиган за пица на скарата
200
3
30 - 45
Зеленчуци,
средиземноморски, 0,7 кг
тава за печене или съд
за оттичане
180
4
35 - 40
ЕКО готвене - препоръчителни
аксесоари
Използвайте тъмни, неотражателни
фолиа и съдове. Те абсорбират топлина
по-добре от светлите и отражателни
съдове.
БЪЛГАРСКИ
17
Принадлежности
Големина
Тиган за пица, тъмен,
неотражателен
28 см диаметър
Съд за печене, тъмен,
неотражателен
26 см диаметър
Рамекини, керамични
8 см диаметър, 5 см височина
Метална основа за
флан, тъмна, неотражателна
28 см диаметър
Снимка
Информация за изпитателни
лаборатории
Тестове по IEC 60350-1.
Храна
Функция
Принад- Поло- Темпележности жение ратура
на ска- (°C)
рата
Време (мин)
Забележки
Малък
кейк
Горно +
Долно нагряване
Tава за
печене
3
170
20 - 30
Поставете 20
малки сладки в
една тава за печене.
Ябълков
пай
Горно +
Долно нагряване
Решетъч- 1
на скара
170
80 - 120
Използвайте 2
кутии (20 см диаметър), които са
изместени диагонално.
БЪЛГАРСКИ
18
Храна
Функция
Принад- Поло- Темпележности жение ратура
на ска- (°C)
рата
Пандишпанова
торта
Горно +
Долно нагряване
Решетъч- 2
на скара
170
35 - 45
Използвайте
форма за торта
(диаметър 26 см).
Масленки
Горно +
Долно нагряване
Tава за
печене
150
20 - 35
Загрейте фурната предварително за 10 минути.
3
Време (мин)
Забележки
ТостЕдиничен
сандвич
Грил
4 - 6 парчета
Решетъч- 3
на скара
макс.
2-4 минути от
едната страна; 2-3 минути
от другата
страна
Загрейте фурната предварително за 3 минути.
Телешки
бургер
6 парчета, 0,6 кг
Скара и 3
тава за
отцеждане
макс.
20 - 30
Поставете скарата на третото
ниво и тавата за
отцеждане на
второто ниво на
фурната. Обърнете ястието на
половината време за готвене.
Загрейте фурната предварително за 3 минути.
Единичен
Грил
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Бележки относно почистването
Почиствайте лицевата част на уреда с
мека кърпа с гореща вода и препарат за
почистване.
За почистване на метални повърхности
използвайте подходящ почистващ
препарат.
Почиствайте вътрешността на фурната
след всяка употреба. Натрупвания на
мазнини или други остатъци от храна
могат да доведат до пожар.
БЪЛГАРСКИ
Почиствайте принадлежностите на
фурната след всяко ползване и ги
оставяйте да изсъхнат. Използвайте мека
кърпа с топла вода и почистващ
препарат. Не почиствайте
принадлежностите в съдомиялна машина.
Почиствайте упоритите замърсявания със
специален почистващ препарат за
фурни.
19
За почистване на уплътнението на
вратичката вижте общата информация
за почистване.
Почистване на вратичката на фурната
Вратичката на фурната има два стъклени
панела. Можете да извадите вратичката
на фурната и вътрешния стъклен панел,
за да го почистите.
Ако са налични незалепващи
принадлежности, не ги почиствайте със
силни препарати, остри предмети или в
съдомиялна машина. Това може да
повреди незалепващото покритие.
Във фурната или по стъклата на
вратичката може да кондензира влага. За
да намалите кондензацията, използвайте
фурната за 10 минути преди
готвене.Почиствайте влагата от
вътрешността след всяка употреба.
Вратичката на фурната може
да се затвори, ако опитате да
извадите вътрешните стъклени
панели преди да сте свалили
вратичката на фурната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте уреда без
вътрешния стъклен панел.
1
2
Фурни от неръждаема стомана или
алуминий
За почистване на вратичката на фурната
използвайте само влажна кърпа или
мокра гъба. Подсушете с мека кърпа.
Не използвайте стоманена вълна,
киселини или абразивни продукти, тъй
като те могат да повредят повърхността
на фурната. Почиствайте командното
табло на фурната, като следвате същите
предпазни мерки.
Почистване на уплътнението на
вратичката
Редовно проверявайте уплътнението на
вратичката. Уплътнението на вратичката
се намира около рамката на
вътрешността на фурната. Не
използвайте фурната, ако уплътнението
на вратичката е повредено. Свържете се
с оторизиран сервизен център.
Отворете докрай
вратичката и
хванете двете й
панти.
Повдигнете и
завъртете
лостчетата на
двете панти с
отвертка.
20
БЪЛГАРСКИ
3
4
7
1
Затворете
Поставете
вратичката на
вратичката върху
фурната
мека кърпа на
наполовина до
стабилна
първото възможно повърхност.
положение за
отваряне. След
това дръпнете
напред и извадете
вратичката от
гнездото.
5
6
90°
Освободете
системата за
заключване, за да
извадите
вътрешния стъклен
панел. Завъртете
двата фиксатора
на 90°.
Извадете
фиксаторите от
техните гнезда.
2
Повдигнете
внимателно
стъкления панел и
го извадете.
Издърпайте рамката на вратичката към
себе си, за да я извадите
Почистете стъклените панели с вода и
сапун. Изсушете внимателно стъкления
панел.
Когато приключи почистването,
монтирайте стъкления панел и
вратичката на фурната. Изпълнете
гореизброените стъпки в обратен ред.
Уверете се, че сте монтирали вътрешния
стъклен панел правилно в гнездата и в
правилната поредност.В единия ъгъл на
вътрешния стъклен панел има отпечатан
символ. Символът трябва да е обърнат
към външната страна на вратата и
външния стъклен панел.
БЪЛГАРСКИ
21
ВНИМАНИЕ! Опасност от
електрически удар! Прекъснете
предпазителя преди да
заменяте лампичката.
Лампата и стъкленият капак
може да са горещи.
Смяна на крушката
Поставете кърпа на дъното на
вътрешността на фурната. Това
предпазва от повреди стъкления капак на
лампичката и вътрешността на фурната.
1. Изключете фурната.
2. Отстранете предпазителите от кутията
с предпазители или изключете
прекъсвача.
3. Завъртете стъкления капак на
лампичката обратно на
часовниковата стрелка, за да го
извадите.
4. Почистете стъкления капак.
5. Сменете крушката на фурната с 25
W, 230 V (50 Hz), 300°C
топлоустойчива крушка за фурна (тип
свързване: E14).
6. Монтирайте стъкления капак.
Отстраняване на неизправности
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Фурната не нагрява.
Фурната е изключена.
Активирайте фурната.
Фурната не нагрява.
Бушона е изгърмял.
Проверете дали предпазителят е причина за неизправността. Ако предпазителите продължават да падат, се обадете на квалифициран електротехник.
Лампата не функционира.
Лампичката е дефектна.
Сменете крушката.
БЪЛГАРСКИ
22
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Пара и кондензация се отлагат по храната и във вътрешността на фурната.
Във фурната са оставяни
ястия за твърде дълго време.
Не оставяйте ястията във
фурната за повече от 15 20 минути след края на готвенето.
Лампата е изключена.
Функцията ЕКО готвене е
включена.
Нормално държание на
функцията ЕКО готвене.
Вижте глава „Всекидневна
употреба”, „Функции за загряване”.
Данни за обслужване
Ако не можете да намерите решение на
проблема сами, обърнете се към към
упълномощен сервизен център.
данни. Тази табелка се намира върху
предната рамка на вътрешността на
фурната. Не отстранявайте табелката с
данни от вътрешността на фурната.
Данните, необходими за сервизния
център, са посочени на табелката с
Препоръчваме ви да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
Номер на продукт (PNC)
.........................................
Сериен номер (SN)
.........................................
Технически данни
Технически данни
Размери (вътрешни)
Ширина
Височина
Дълбочина
Зона за тава за печене
1140 см²
Горен нагревател
800 W
Долен нагревател
1000 W
Грил
1650 W
Обща мощност
2500 W
408 мм
329 мм
417 мм
БЪЛГАРСКИ
23
Волтаж
220 - 240 V
Честота
50 - 60 Hz
Брой функции
4
Енергийна ефективност
Продуктова информация и Продуктов информационен лист*
Име на доставчик
IKEA
Идентификация на модела
LAGAN 504.169.21
Индекс на енергийна ефективност
94,9
Клас на енергийна ефективност
A
Консумация на енергия със стандартно натоварва- 0,75 kWh/цикъл
не, конвенционален режим
Брой кухини
1
Топлинен източник
Електричество
Обем
56 l
Тип на фурната
Фурна за вграждане
Маса
25.1 kg
*За Европейския съюс съгласно Регламенти (ЕС) 65/2014 и 66/2014.
За Република Беларус съгласно STB 2478 – 2017, Приложение G; STB 2477 – 2017,
Анекси А и B.
За Украйна съгласно 568/32020.
Класът на енергийна ефективност не е приложим за Русия.
EN 60350-1 – Битови електрически уреди за готвене – Част 1: Гами, фурни, парни
фурни и грилове – Методи за измерване на производителността.
Енергоспестяваща
Фурната съдържа функции,
които ви позволяват да
икономисвате енергия при
ежедневното готвене.
Общи съвети
Уверете се, че вратичката на фурната е
затворена добре, когато фурната
работи. Не отваряйте вратичката твърде
често по време на готвене. Поддържайте
уплътнението на вратичката чисто и се
БЪЛГАРСКИ
уверете, че е добре фиксирано в своята
позиция.
Използвайте метални съдове, за да
подобрите енергоспестяването
При възможност не загрявайте
предварително фурната, преди да
поставите храната вътре.
Когато готвенето е с времетраене, подълго от 30 минути, намалете
температурата на фурната до
минималната 3-10 минути преди края на
зададеното времетраене, в зависимост
какво е то. Храната продължава да се
готви, благодарение на остатъчната
топлина във фурната.
24
Когато приготвяте няколко ястия
наведнъж, свеждайте интервалите между
готвенето им до минимум.
Подгряване на храна
Изберете най-ниската възможна
температурна настройка, за да
използвате остатъчната топлина и да
поддържате ястията топли.
ЕКО готвене
Функция, разработена за пестене на
енергия по време на готвене.
Когато използвате тази функция, лампата
автоматично се изключва.
Използвайте остатъчната топлина, за да
затопляте други храни.
Опазване на околната среда
Рециклирайте материалите със символа
изхвърляйте уредите, означени със
. Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната
среда и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
ГАРАНЦИЯ НА IKEA
За какъв срок е валидна гаранцията на
IKEA?
Тази гаранция е валидна в продължение
на 2 годинислед първоначалната дата на
покупка на Вашия уред от IKEA. Като
доказателство за покупката се изисква
първоначалната касова бележка. Ако в
рамките на гаранционния срок бъде
извършена сервизна работа, това не
удължава гаранционния срок за уреда.
Кой извършва сервизното обслужване?
Доставчикът на сервизно обслужване на
IKEA извършва обслужване посредством
свои собствени сервизи или мрежа от
упълномощени сервизни партньори.
Какво покрива тази гаранция?
Гаранцията покрива дефекти на уреда,
които са предизвикани от дефектна
конструкция или дефекти в материалите,
настъпили след датата на покупка от
25
БЪЛГАРСКИ
IKEA. Тази гаранция важи само при
домашна употреба. Изключенията са
посочени под заглавие "Какво не се
покрива от тази гаранция?". В рамките на
гаранционния срок се покриват
разходите за отстраняване на дефекта,
като ремонти, части, труд и пътуване, при
условие че уредът е достъпен за ремонт
без специални разноски и че дефектът е
свързан с неизправна конструкция или
дефект в материалите, покриван от
гаранцията. При тези условия се прилагат
Директивите на ЕС (№ 99/44/ЕО) и
съответната местна нормативна уредба.
Сменените части стават собственост на
IKEA.
•
•
•
•
Какво ще направи IKEA, за да отстрани
проблема?
Определеният сервизен доставчик на
IKEA ще провери продукта и ще реши по
свое усмотрение дали той се покрива от
тази гаранция. Ако се установи, че се
покрива, сервизният доставчик на IKEA
или негов упълномощен сервизен
партньор чрез своя собствен сервиз по
свое усмотрение или ще ремонтира
дефектния продукт, или ще го смени със
същия или сравним такъв.
Какво не се покрива от тази гаранция?
• Нормално износване и изхабяване
• Умишлена или предизвикана от
небрежност повреда, повреда,
предизвикана от неспазване на
инструкциите за работа, от
неправилно инсталиране или от
свързване към неподходящо
напрежение, повреда, предизвикана
от химична или електрохимична
реакция, ръжда, корозия или повреда
от вода, включително, но не само
повреда, предизвикана от прекомерно
количество варовик в подаваната
вода, повреда, предизвикана от
•
•
•
•
•
ненормални условия на околната
среда.
Консумативи, включително батерии и
електрически крушки.
Нефункционални и декоративни части,
от които не зависи нормалното
използване на уреда, включително
драскотини и възможни разлики в
цветовете.
Случайна повреда, предизвикана от
чужди тела или материи, както и
почистване и отпушване на филтри,
системи за оттичане или чекмеджета за
сапун.
Повреда на следните части:
стъклокерамика, принадлежности,
кошници за съдове и прибори, тръби
за подаване и оттичане, уплътнения,
електрически крушки и плафони на
крушки, ключове, корпуси и части на
корпуси. С изключение на случаите,
когато такива повреди могат да се
докажат като предизвикани от
дефекти в производството.
Случаи, в които не е установен дефект
при посещението на техник.
Ремонти, които не са извършени от
посочените от нас сервизни доставчици
и/или упълномощени сервизни
партньори или при които са
използвани неоригинални части.
Ремонти, предизвикани от инсталация,
която е дефектна или не отговаря на
спецификациите.
Употреба на уреда в среда, която не е
домашна, т. е. професионална
употреба.
Повреди от транспортиране. Ако
клиентът сам транспортира продукта
до дома си или друг адрес, IKEA не
носи отговорност за повреди, които
могат да възникнат при
транспортирането. Ако обаче IKEA
доставя продукта до адреса за
доставка на клиента, то повреда на
продукта, която възникне при такава
доставка, се покрива от тази гаранция.
26
БЪЛГАРСКИ
• Цена за извършване на първоначално
инсталиране на уреда на IKEA. Ако
обаче доставчик на услуги на IKEA или
негов оторизиран сервизен партньор
ремонтира или замени уреда при
условията на тази гаранция, то
доставчикът на услуги или неговият
оторизиран сервизен партньор ще
инсталират повторно ремонтирания
уред или заменящия уред, ако това е
необходимо.
Това ограничение не важи за работата
без дефекти, извършена от
квалифициран специалист с използване
на наши оригинални части с цел да се
пригоди уредът към спецификациите за
техническа безопасност на друга страна
от ЕС.
Как се прилага законодателството на
страната
Гаранцията на IKEA ви дава определени
законови права, които отговарят на или
превишават всички местни законови
изисквания, които може да са различни за
различните страни.
Област на валидност
За уреди, закупени в една страна от ЕС и
пренесени в друга страна от ЕС, сервиз се
осигурява в рамките на гаранционните
условия, нормални за новата страна.
Задължение за извършване на сервиз в
рамките на гаранцията съществува само
ако:
• уредът отговаря на и е инсталиран в
съответствие с техническите
спецификации на страната, в която е
направен гаранционният иск;
• уредът отговаря на и е инсталиран в
съответствие с Инструкциите за
инсталиране и Информацията за
безопасност в Ръководството за
потребителя.
Специализиран сервиз за поддръжка
на уреди на IKEA:
Не се колебайте да се обърнете към
сервиза за поддръжка на IKEA за
следното:
1. иск при условията на тази гаранция;
2. въпроси за разясняване на
инсталирането на уред на IKEA в
специализираните кухненски мебели
на IKEA. Сервизът не може да дава
разяснения, свързани с:
• общото инсталиране на кухни
IKEA;
• свързване към
електроинсталацията (ако уредът е
предоставен без щепсел и кабел),
към водопровод и газова
инсталация, тъй като то трябва да
се извърши от упълномощен
сервизен техник.
3. въпроси за разясняване по
съдържанието на ръководство за
потребителя и спецификации на
уреда на IKEA.
За да се осигури предоставянето на найдобрата помощ за вас, прочетете
внимателно Инструкциите за инсталиране
и/или раздела "Ръководство за
потребителя" в тази книжка, преди да се
обърнете към нас.
Как да ни намерите, ако се нуждаете от
нашия сервиз
Проверете на последната страница на
това ръководство за пълния списък на
лица за контакт, определени от IKEA, и
телефонните номера в съответната
страна.
БЪЛГАРСКИ
За да ви предоставим по-бързо
обслужване, препоръчваме да
използвате определените
телефонни номера от списъка
накрая на това ръководство.
Използвайте винаги номерата
от списъка в книжката,
предназначена за уреда, за
който се нуждаете от помощ.
Преди да ни се обадите,
уверете се, че разполагате с
номера на артикул на ИКЕА (8цифрен код) и със серийния
номер (8-цифрен код, който се
намира на табелката с
технически данни) на уреда, за
който се нуждаете от нашата
помощ.
ЗАПАЗЕТЕ КАСОВАТА
БЕЛЕЖКА ОТ ПРОДАЖБАТА!
Това е вашето доказателство за
покупка и е необходимо, за да
бъде гаранцията в сила.
Обърнете внимание, че на
касовата бележка е даден и
номерът на артикул на IKEA (8цифрен код) за всеки от
уредите, които сте закупили.
Необходима ли ви е допълнителна
помощ?
За всички допълнителни въпроси, които
не са свързани със сервизно обслужване,
се обръщайте към центъра за
обслужване в нашия най-близък магазин
на IKEA. Препоръчваме внимателно да
прочетете документацията на уреда,
преди да се обърнете към нас.
27
28
ROMÂNA
Cuprins
Informaţii privind siguranţa
Instrucţiuni de siguranţă
Instalarea
Descrierea produsului
Înainte de prima utilizare
Utilizarea zilnică
Utilizarea accesoriilor
Funcţii suplimentare
28
30
32
33
34
34
35
36
Informaţii şi sfaturi
Îngrijirea şi curăţarea
Depanare
Date tehnice
Eficienţă energetică
Informaţii privind mediul
GARANŢIA IKEA
36
41
44
45
45
46
47
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
Informaţii privind siguranţa
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie
instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă
instalarea şi utilizarea incorectă a aparatului provoacă
vătămări şi daune. Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună
cu aparatul pentru consultare ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de
8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu dizabilităţi
profunde şi complexe nu trebuie lăsate să se apropie de
aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să se
apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
ROMÂNA
•
•
•
29
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci
când acesta este în funcţiune sau când se răceşte. Părţile
accesibile pot deveni fierbinţi în timpul funcţionării.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii,
acesta trebuie activat.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea realizată de
utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheaţi.
Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat
şi să înlocuiască cablul.
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale acestuia
devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă să nu atingeţi
elementele de încălzire.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie pentru a scoate sau
a pune în interior accesorii sau vase.
Întrerupeţi alimentarea cu electricitate înainte de a efectua
orice operaţie de întreţinere.
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că aparatul este oprit înainte de
a înlocui becul pentru a evita o posibilă electrocutare.
Nu folosiţi aparatul înainte de a-l instala în structura
încastrată.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa
aparatul.
Nu folosiţi substanţe abrazive dure sau raclete ascuţite de
metal pentru a curăţa sticla uşii deoarece acestea pot zgâria
suprafaţa, ceea ce poate conduce la spargerea sticlei.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit de producător, de Centrul de service autorizat
al acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a
se evita electrocutarea.
30
ROMÂNA
Instrucţiuni de siguranţă
Instalarea
AVERTISMENT! Doar o
persoană calificată trebuie să
instaleze acest aparat.
• Îndepărtaţi toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
• Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
• Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie
şi încălţăminte închisă.
• Nu trageţi aparatul de mâner.
• Instalaţi aparatul într-un loc sigur şi
adecvat care satisface cerinţele privind
instalarea.
• Respectaţi distanţele minime faţă de alte
aparate şi corpuri de mobilier.
• Înainte de a monta aparatul, verificaţi
dacă uşa cuptorului se deschide fără
oprelişti.
Înălţimea minimă a
cabinetului (Înălţimea
minimă a cabinetului
sub blatul de lucru)
Lăţimea cabinetului
Adâncimea cabinetului
580 (600) mm
560 mm
550 (550) mm
Înălţimea feţei aparatului
589 mm
Înălţimea spatelui
aparatului
570 mm
Lăţimea feţei aparatului
594 mm
Lăţimea spatelui
aparatului
558 mm
Adâncimea aparatului
561 mm
Adâncimea de încorporare a aparatului
540 mm
Adâncimea cu uşa
deschisă
1007 mm
Dimensiunea minimă
a deschiderii de ventilaţie. Deschiderea
este poziţionată pe
partea din spate jos
560x20 mm
Lungimea cablului de
alimentare electrică.
Cablul este poziţionat în colţul dreapta
al părţii din spate
1100 mm
Şuruburile de montaj
4x25 mm
Conexiunea electrică
AVERTISMENT! Pericol de
incendiu şi electrocutare.
• Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician calificat.
• Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
• Asiguraţi-vă că parametrii de pe plăcuţa
cu date tehnice sunt compatibili cu
valorile nominale ale sursei de
alimentare.
• Utilizaţi întotdeauna o priză cu protecţie
(împământare) contra electrocutării,
montată corect.
• Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora ştecherul şi cablul de
alimentare electrică. Dacă este necesară
înlocuirea cablului de alimentare, acesta
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
•
trebuie înlocuit numai de către Centrul
de service autorizat.
Nu lăsaţi cablurile de alimentare
electrică să atingă sau să se afle în
apropierea uşii aparatului sau a nişei de
sub aparat, în special atunci când acesta
funcţionează sau uşa este fierbinte.
Protecţia la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune şi izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
scoaterea ei fără folosirea unor unelte.
Introduceţi ştecherul în priză numai după
încheierea procedurii de instalare.
Asiguraţi accesul la priză după instalare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu
conectaţi ştecherul.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Folosiţi doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru
protecţia liniei, siguranţe (siguranţe
înfiletabile scoase din suport), contactori
şi declanşatori la protecţia de
împământare.
Instalaţia electrică trebuie să fie
prevăzută cu un dispozitiv de izolare,
care să vă permită să deconectaţi
aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin 3
mm.
Utilizare
AVERTISMENT! Pericol de
rănire, arsuri şi electrocutare sau
explozie.
• Acest aparat este destinat exclusiv
pentru uz casnic.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
• Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
• Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
• Dezactivaţi aparatul după fiecare
întrebuinţare.
31
• Procedaţi cu atenţie la deschiderea uşii
aparatului atunci când aparatul este în
funcţiune. Este posibilă emisia de aer
fierbinte.
• Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în contact
cu apa.
• Nu aplicaţi presiune asupra uşii deschise.
• Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de
lucru sau ca loc de depozitare.
• Deschideţi uşa aparatului cu atenţie.
Utilizarea unor ingrediente cu conţinut
de alcool poate determina prezenţa
aburilor de alcool în aer.
• Nu lăsaţi scânteile sau flăcările deschise
să intre în contact cu aparatul atunci
când deschideţi uşa.
• Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
AVERTISMENT! Pericol de
deteriorare a aparatului.
• Pentru a preveni deteriorarea sau
decolorarea emailului:
– nu puneţi vase sau alte obiecte în
aparat direct pe baza acestuia.
– nu puneţi folie din aluminiu direct pe
baza cavităţii aparatului.
– nu puneţi apă direct în aparatul
fierbinte.
– nu ţineţi vase umede şi alimente în
interior după încheierea gătirii.
– procedaţi cu atenţie la demontarea
sau instalarea accesoriilor.
• Decolorarea emailului sau a oţelului
inoxidabil nu are niciun efect asupra
funcţionării aparatului.
• Folosiţi o cratiţă adâncă pentru
prăjiturile siropoase. Sucurile de fructe
lasă pete care pot fi permanente.
• Acest aparat poate fi utilizat numai
pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte
scopuri, de exemplu pentru încălzirea
camerei.
• Gătiţi întotdeauna cu uşa cuptorului
închisă.
ROMÂNA
• Dacă aparatul este instalat în spatele
unui panou de mobilă (de ex. o uşă),
asiguraţi-vă că uşa nu se închide
niciodată atunci când aparatul
funcţionează. Căldura şi umezeala se
pot acumula în spatele panoului închis
de mobilă ceea ce produce daune
aparatului, unităţii de mobilier sau
podelei. Nu închideţi panoul de mobilă
dacă aparatul nu s-a răcit complet după
utilizare.
Întreţinerea şi curăţarea
AVERTISMENT! Pericol de
rănire, incendiu sau de
deteriorare a aparatului.
• Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi
scoateţi ştecherul din priză.
• Verificaţi dacă aparatul s-a răcit. Există
riscul de spargere a panourilor de sticlă.
• Înlocuiţi imediat panourile de sticlă ale
uşii dacă acestea sunt deteriorate.
Contactaţi Centrul de service autorizat.
• Aveţi grijă atunci când îndepărtaţi uşa
aparatului. Uşa este grea!
• Curăţaţi regulat aparatul pentru a
preveni deteriorarea materialului de la
suprafaţă.
• Resturile de grăsimi sau de alimente din
aparat pot duce la apariţia unui
incendiu.
• Dacă folosiţi un spray pentru cuptor,
respectaţi instrucţiunile de siguranţă de
pe ambalaj.
• Nu scoateţi butoanele aparatului.
Becul interior
AVERTISMENT! Pericol de
electrocutare.
Instalarea
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
32
• Tipul de bec cu incandescenţă sau de
bec cu halogen folosit la acest aparat
poate fi utilizat doar la aparatele
electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte
scopuri.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică înainte de a înlocui
becul.
• Folosiţi exclusiv becuri cu aceleaşi
specificaţii.
Service
• Pentru a repara aparatul contactaţi
Centrul de service autorizat.
• Utilizaţi numai piese de schimb originale.
Gestionarea deşeurilor după încheierea
ciclului de viaţă al aparatului
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare sau sufocare.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
• Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
• Scoateţi uşa pentru a preveni închiderea
copiilor sau a animalelor de companie în
aparat.
• Materialele de ambalare:
Materialul folosit la ambalare este
reciclabil. Componentele din plastic sunt
marcate cu abrevieri internaţionale
precum PE, PS, etc. Aruncaţi ambalajele
în containerele corespunzătoare din
locurile amenajate special pentru
colectarea deşeurilor.
ROMÂNA
33
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Asamblarea
Pentru instalare consultaţi
instrucţiunile de montare.
Pentru secţiunea cablului consultaţi puterea
totală consumată de pe plăcuţa cu date
tehnice. De asemenea, puteţi consulta
tabelul:
Conectarea la alimentarea electrică
AVERTISMENT! Instalaţia
electrică trebuie realizată numai
de către o persoană calificată.
Putere totală (W)
Producătorul nu este responsabil
dacă nu respectaţi măsurile de
siguranţă descrise în capitolele
privind Siguranţa.
Acest cuptor este furnizat doar cu un cablu
electric.
Cablul
Secţiunea cablului
(mm²)
maxim 1380
3 x 0.75
maxim 2300
3x1
maxim 3680
3 x 1.5
Cablul de masă (cablul verde/galben) va fi
cu 2 cm mai lung decât cele de fază şi de
nul (cablurile albastru şi maro).
Tipurile de cabluri adecvate pentru
instalare sau înlocuire:
Descrierea produsului
Prezentare generală
2
3
4
1
5
6
4
9
8
3
2
1
Accesorii
• Raft sarma x 1
7
1 Panou de comandă
2 Buton de selectare pentru funcţii de
gătire
3 Buton de comandă
4 Indicator de temperatură
5 Fante de aerisire pentru ventilatorul de
răcire
6 Grătar
7 Bec
8 Plăcuţă cu date tehnice
9 Poziţii rafturi
Pentru veselă, forme pentru prăjituri,
fripturi.
• Tava de gatit x 1
Pentru prăjituri şi fursecuri.
ROMÂNA
34
Înainte de prima utilizare
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Prima curăţare
Pentru a deschide uşa cuptorului cu
siguranţă pentru copii:
1. Trageţi şi ţineţi ridicat mânerul
siguranţei pentru copii ca în imagine.
Scoateţi toate accesoriile din cuptor.
Consultaţi capitolul „Îngrijirea şi
curăţarea”.
Curăţaţi cuptorul şi accesoriile înainte de
prima utilizare.
Puneţi accesoriile înapoi în poziţia lor
iniţială.
Preîncălzirea
1. Setaţi funcţia
şi temperatura
maximă.
2. Lăsaţi cuptorul să funcţioneze timp de 1
oră.
3. Setaţi funcţia
şi setaţi temperatura
maximă.
4. Lăsaţi cuptorul să funcţioneze timp de
15 minute.
5. Opriţi cuptorul şi lăsaţi-l să se răcească.
Accesoriile pot deveni mai fierbinţi decât de
obicei. Cuptorul poate emite un miros şi
fum. Aerisiţi bine încăperea.
Folosirea blocării mecanice a accesului
copiilor
Cuptorul are siguranţa pentru copii
instalată. Acesta se află pe partea dreaptă
a cuptorului, sub panoul de comandă.
2. Deschideţi uşa.
Închideţi uşa cuptorului fără a trage de
siguranţă.
Pentru a îndepărta siguranţa pentru copii,
deschideţi uşa cuptorului şi scoateţi
siguranţa cu cheia imbus. Cheia imbus se
află în trusa de instalare a cuptorului.
Strângeţi la loc şurubul în orificiu după ce
scoateţi siguranţa pentru copii.
AVERTISMENT! Procedaţi cu
atenţie pentru a nu zgâria
panoul de comandă.
Utilizarea zilnică
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Setarea unei funcţii de gătire
1. Rotiţi butonul de selectare pentru
funcţiile de gătire pentru a selecta o
funcţie de gătire.
ROMÂNA
35
2. Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta temperatura.
Becul se aprinde atunci când cuptorul
funcţionează.
3. Pentru a opri cuptorul, rotiţi butoanele
de comandă la poziţia oprit.
Functii de gatire
Funcţie de
gătire
Aplicaţie
Cuptorul este oprit.
Poziţia Sfârşit
Incalzire Jos
Grill Rapid
Pentru a coace prăjituri cu
coajă crocantă şi pentru a
conserva alimentele.
Pentru frigerea la grătar a
alimentelor plate în cantităţi mari şi pentru pâine
prăjită.
Pentru a coace şi a prăji
alimentele pe o singură
Convenţional poziţie a raftului.
(Încălzire sus
şi jos)
Funcţie de
gătire
Gătire ECO
Aplicaţie
Această funcţie este concepută să economisească
energia în timpul gătitului.
Pentru instrucţiuni pentru
gătit, consultaţi capitolul
„Informaţii şi sfaturi”, Gătire ECO. Uşa cuptorului trebuie închisă pe durata
gătirii pentru a nu întrerupe funcţia şi pentru a asigura funcţionarea cuptorului cu cea mai ridicată eficienţă energetică posibilă.
Atunci când folosiţi
această funcţie, temperatura din cavitate poate fi
diferită de temperatura
setată. Nivelul de căldură
ar putea fi redus. Pentru
recomandări generale privind economia de energie,
consultaţi capitolul „Eficienţa energetică”, Economisirea energiei.Această
funcţie a fost folosită pentru satisfacerea cerinţelor
clasei de eficienţă energetică conform EN 60350-1.
Atunci când folosiţi
această funcţie becul se
stinge automat.
Utilizarea accesoriilor
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Introducerea accesoriilor
Raftul de sârmă:
Împingeţi raftul între şinele de ghidaj ale
suportului raftului .
ROMÂNA
36
Tavă de gătit:
Împingeţi tava de gătit între şinele de
ghidaj ale suportului raftului.
Funcţii suplimentare
Suflanta cu aer rece
Atunci când cuptorul funcţionează, suflanta
cu aer rece porneşte automat pentru a
menţine reci suprafeţele cuptorului. Dacă
opriţi cuptorul, suflanta cu aer rece se
opreşte.
supraîncălzirea periculoasă. Pentru a
preveni acest lucru, cuptorul are un
termostat de siguranţă care întrerupe
alimentarea cu curent. În momentul în care
temperatura scade, cuptorul porneşte din
nou în mod automat.
Termostatul de siguranţă
Funcţionarea incorectă a cuptorului sau
componentele defecte pot să cauzeze
Informaţii şi sfaturi
Recomandări pentru gătit
La fiecare pre-încălzire, scoateţi de la
interior rafturile de sârmă şi tăvile pentru a
avea cea mai rapidă pre-încălzire.
Cuptorul are patru poziţii pentru raft.
Număraţi poziţiile rafturilor începând din
partea de jos a cavităţii.
Umezeala poate produce condens în cuptor
sau pe panourile de sticlă ale uşii în timpul
gătirii. Utilizatorul trebuie să se îndepărteze
întotdeauna de cuptor atunci când
deschide uşa cuptorului.
După ce cuptorul se răceşte, curăţaţi
cavitatea cu o lavetă moale.
Coacerea prăjiturilor
Nu deschideţi uşa cuptorului înainte ca 3/4
din durata de coacere să fi trecut.
Gătirea cărnii şi a peştelui
Lăsaţi carnea aproximativ 15 minute
înainte de a o tăia, astfel încât sucul să nu
se prelingă afară.
Pentru a împiedica formarea de prea mult
fum în cuptor pe durata frigerii, se
recomandă adăugarea de puţină apă în
cratiţa adâncă. Pentru a preveni
condensarea fumului, adăugaţi apă de
fiecare dată după ce se evaporă.
ROMÂNA
37
Durate de gătit
Duratele de gătit depind de tipul de
alimente, de consistenţa şi volumul lor.
căldurii, durata de gătit, etc.) pentru vasele,
reţetele şi cantităţile dvs. când utilizaţi acest
aparat.
La început, monitorizaţi performanţa când
gătiţi. Găsiţi cele mai bune setări (setarea
Tabel de gătit
Cantitate
(kg)
Aliment
Funcţie
Nivel raft
Temperatura
(°C)
Durată (min)
1
Porc / Miel
2
180
110 - 130
1
Viţel / Vită
2
190
70 - 100
1.2
Carne de pui / Iepure
2
190
70 - 80
1.5
Raţă
1
160
120 - 150
3
Gâscă
1
160
150 - 200
4
Curcan
1
180
210 - 240
1
Peşte
2
190
30 - 40
1
Roşii sau ardei umpluţi / Cartofi copţi
2
190
50 - 70
-
Prăjitură rapidă
2
160
45 - 55
1
Plăcinte
2
170
80 - 100
-
Biscuiţi
3
140
25 - 35
2
Lasagne
2
180
45 - 60
1
Paine alba
2
190, pre50 - 60
încălziţi timp
de 10 minute.
1
Pizza
1
190, pre25 - 35
încălziţi timp
de 10 minute.
ROMÂNA
38
Gătire ECO
Pentru cele mai bune rezultate,
respectaţi sugestiile din tabelul
de mai jos.
Aliment
Rulouri dulci, 12
bucăţi
Accesorii
Temperatura
(°C)
Nivel raft
Durată (min)
tavă de gătit sau tavă de 180
colectare
2
35 - 40
Rulouri, 9 bucăţi tavă de gătit sau tavă de 180
colectare
2
35 - 40
Pizza, congelata, 0,35 kg
raft sarma
220
2
35 - 40
Ruladă
tavă de gătit sau tavă de 170
colectare
2
30 - 40
Negresă
tavă de gătit sau tavă de 180
colectare
2
30 - 40
Sufle, 6 bucăţi
vas ceramic ramekin pe
raft de sârmă
200
3
30 - 40
Blat de pandişpan
formă pentru aluat fraged pe raft de sârmă
170
2
20 - 30
170
2
35 - 45
tavă de gătit sau tavă de 180
colectare
3
35 - 45
Peşte întreg, 0,2 tavă de gătit sau tavă de 180
kg
colectare
3
35 - 45
File de peşte,
0,3 kg
tavă de pizza pe raft de
sârmă
180
3
35 - 45
Carne fiartă,
0.25 kg
tavă de gătit sau tavă de 200
colectare
3
40 - 50
Shashlik, 0,5 kg
tavă de gătit sau tavă de 200
colectare
3
25 - 35
Sandviş Victoria vas de copt pe raft de
sârmă
Peşte fiert, 0,3
kg
ROMÂNA
39
Aliment
Accesorii
Temperatura
(°C)
Nivel raft
Durată (min)
Fursecuri, 16
bucăţi
tavă de gătit sau tavă de 180
colectare
2
20 - 30
Pricomigdale,
20 de bucăţi
tavă de gătit sau tavă de 180
colectare
2
40 - 45
Brioşe, 12
bucăţi
tavă de gătit sau tavă de 170
colectare
2
30 - 40
Patiserie sărată, tavă de gătit sau tavă de 170
16 bucăţi
colectare
2
35 - 45
Biscuiţi cu aluat
fraged, 20 de
bucăţi
tavă de gătit sau tavă de 150
colectare
2
40 - 50
Tarte, 8 bucăţi
tavă de gătit sau tavă de 170
colectare
2
20 - 30
Legume opărite, tavă de gătit sau tavă de 180
0,4 kg
colectare
3
35 - 40
Omletă vegeta- tavă de pizza pe raft de
riană
sârmă
200
3
30 - 45
tavă de gătit sau tavă de 180
colectare
4
35 - 40
Legume, mediteraneene 0,7
kg
Gătire ECO - accesorii recomandate
Folosiţi forme şi recipiente în culori închise,
fără reflexie. Acestea absorb mai bine
Accesorii
Tavă de pizza, închisă la
culoare, fără reflexie
căldura decât vasele deschise la culoare şi
cu reflexie.
Dimensiune
Diametru de 28 cm
Imagine
ROMÂNA
40
Accesorii
Dimensiune
Vas de copt, închis la culoare, fără reflexie
Diametru de 26 cm
Vas ramekin, ceramică
Diametru de 8 cm, înălţime de 5 cm
Formă pentru aluat fraged, închisă la culoare,
fără reflexie
Diametru de 28 cm
Imagine
Informaţii pentru institutele de testare
Teste conform cu IEC 60350-1.
Alimente
Funcţie
Accesorii
Nivel Temperaft
ratură
(°C)
Durată (min)
Comentarii
Prăjituri
mici
Convenţio- Tavă de
nal (Încălzi- gătit
re sus şi jos)
3
170
20 - 30
Puneţi 20 de
prăjituri mici pe o
tavă de gătit.
Plăcintă
cu mere
Convenţio- Raft de
nal (Încălzi- sârmă
re sus şi jos)
1
170
80 - 120
Folosiţi 2 forme
(diametrul de 20
cm), aşezate pe
diagonală.
Pandispan
Convenţio- Raft de
nal (Încălzi- sârmă
re sus şi jos)
2
170
35 - 45
Folosiţi o formă
de prăjitură (diametrul de 26 cm).
Biscuit
sfărâmicios
Convenţio- Tavă de
nal (Încălzi- gătit
re sus şi jos)
3
150
20 - 35
Preîncălziţi cuptorul timp de 10 minute.
ROMÂNA
Alimente
Pâine
prăjită
4-6
bucăţi
41
Funcţie
Grill
Burger de Grill
vită
6 bucăţi,
0,6 kg
Accesorii
Nivel Temperaft
ratură
(°C)
Durată (min)
Comentarii
Raft de
sârmă
3
max.
2 - 4 minute
Preîncălziţi cuptope o parte; 2 - rul timp de 3 mi3 minute pe
nute.
cealaltă parte
Raft de
3
sârmă şi
tavă de
colectare
max.
20 - 30
Puneţi raftul de
sârmă pe al treilea nivel şi tava
de colectare pe al
doilea nivel al
cuptorului. Întoarceţi alimentele la
jumătatea duratei
de gătire.
Preîncălziţi cuptorul timp de 3 minute.
Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Note cu privire la curăţare
Curăţaţi partea din faţă a cuptorului cu o
lavetă moale, apă caldă şi agent de
curăţare slab.
Utilizaţi un agent de curăţare dedicat
pentru curăţarea suprafeţelor metalice.
Curăţaţi interiorul cuptorului după fiecare
utilizare. Acumularea de grăsimi sau de
orice alte resturi alimentare poate provoca
un incendiu.
Curăţaţi toate accesoriile după fiecare
utilizare şi uscaţi-le. Folosiţi o lavetă moale
cu apă caldă şi un agent de curăţare. Nu
curăţaţi accesoriile în maşina de spălat
vase.
Curăţaţi murdăria rezistentă cu produs
special de curăţat cuptorul.
Dacă aveţi accesorii anti-aderente, nu le
curăţaţi utilizând agenţi agresivi, obiecte cu
margini ascuţite sau în maşina de spălat
vase. Stratul anti-aderent poate fi
deteriorat.
Umezeala poate produce condens în cuptor
sau pe panourile de sticlă ale uşii. Pentru a
reduce condensul, porniţi cuptorul cu 10
minute înainte de a găti.Curăţaţi umezeala
din cavitate după fiecare utilizare.
Pentru cuptoarele din inox sau aluminiu
Curăţaţi uşa cuptorului numai cu o lavetă
sau burete umed. Uscaţi-o cu o lavetă
moale.
ROMÂNA
42
A nu se folosi bureţi din sârmă, acizi sau
produse abrazive, deoarece pot deteriora
suprafaţa cuptorului. Curăţaţi panoul de
comandă al cuptorului cu aceeaşi
precauţie.
3
4
Curăţarea garniturii uşii
Verificaţi la intervale regulate garnitura uşii.
Garnitura uşii se află în jurul cadrului
cavităţii cuptorului. Nu utilizaţi cuptorul
dacă garnitura uşii este deteriorată.
Contactaţi un Centru de service autorizat.
Pentru a curăţa garnitura uşii consultaţi
informaţiile generale despre curăţenie.
Curăţarea uşii cuptorului
Uşa cuptorului are două panouri din sticlă.
Puteţi scoate uşa cuptorului şi panoul din
sticlă de la interior pentru a-l curăţa.
Închideţi pe
jumătate uşa
cuptorului până la
prima poziţie de
deschidere. După
aceea împingeţi şi
scoateţi uşa din
locaş.
5
Puneţi uşa pe o
lavetă moale, pe o
suprafaţă stabilă.
6
Uşa cuptorului se poate închide
dacă încercaţi să scoateţi panoul
intern din sticlă înainte de a
scoate uşa cuptorului.
90°
ATENŢIE! Nu utilizaţi aparatul
fără panoul din sticlă de la
interior.
1
Deschideţi complet
uşa şi ţineţi cele
două balamale.
2
Ridicaţi şi rotiţi
pârghiile de pe cele
două balamale cu o
şurubelniţă.
Pentru a scoate
panoul intern de
sticlă eliberaţi
sistemul de blocare.
Rotiţi cele două
dispozitive de fixare
la 90°.
Scoateţi
dispozitivele de
fixare din locaşurile
lor.
ROMÂNA
43
Înlocuirea becului
7
Aşezaţi o lavetă pe partea de jos din
interiorul cuptorului. Aceasta previne
deteriorarea cavităţii şi a capacului din
sticlă al becului.
1
2
Mai întâi ridicaţi cu
atenţie, după care
scoateţi panoul din
sticlă.
Trageţi în afară de garnitura profilată a uşii
pentru a o scoate
Curăţaţi panoul din sticlă cu apă şi săpun.
Uscaţi cu atenţie panoul din sticlă.
După terminarea curăţeniei, montaţi panoul
din sticlă şi uşa cuptorului. Urmaţi paşii de
mai sus în ordine inversă.
Asiguraţi-vă că aţi montat corect în locaşul
său panoul de sticlă de la interior. şi în
ordinea corectă.Panoul de sticlă de la
interior are imprimat un simbol în colţ pe o
parte. Simbolul trebuie orientat către
exteriorul uşii spre panoul de sticlă exterior.
AVERTISMENT! Pericol de
electrocutare! Deconectaţi
siguranţa înainte de a înlocui
becul.
Este posibil ca becul cuptorului şi
capacul din sticlă al becului să fie
fierbinţi.
1. Opriţi cuptorul.
2. Decuplaţi siguranţele din tablou sau
opriţi de la întrerupător.
3. Rotiţi spre stânga capacul din sticlă al
becului şi scoateţi-l.
4. Curăţaţi capacul de sticlă.
5. Înlocuiţi becul cuptorului cu unul de 25
W, 230 V (50 Hz), rezistent la o
temperatură de 300°C (tipul soclului:
E14).
6. Montaţi capacul de sticlă.
ROMÂNA
44
Depanare
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Cuptorul nu se încălzeşte.
Cuptorul este oprit.
Activaţi cuptorul.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Siguranţa este arsă.
Verificaţi dacă siguranţa este cauza defecţiunii. Dacă siguranţele se ard în mod repetat, adresaţi-vă unui electrician calificat.
Becul nu funcţionează.
Becul este defect.
Înlocuiţi becul.
Aburul şi condensul se depun pe alimente şi în cavitatea cuptorului.
Aţi lăsat vasul cu mâncare
prea mult timp în cuptor.
Nu lăsaţi vasele cu mâncare
în cuptor pentru mai mult de
15 - 20 de minute după terminarea procesului de gătit.
Becul este stins.
Funcţia Gătire ECO este
pornită.
Comportament normal al
funcţiei Gătire ECO. Consultaţi capitolul „Utilizarea zilnică”, Funcţiile de gătire.
Date pentru service
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie,
adresaţi-vă unui Centru de service
autorizat.
este amplasată pe cadrul frontal din
interiorul cuptorului. Nu scoateţi plăcuţa cu
date tehnice din interiorul cuptorului.
Datele necesare centrului de service se
găsesc pe plăcuţa cu date tehnice. Aceasta
Vă recomandăm să notaţi datele aici:
Model (MOD.)
.........................................
Codul numeric al produsului (PNC)
.........................................
Numărul de serie (S.N.)
.........................................
ROMÂNA
45
Date tehnice
Date tehnice
Dimensiuni (interior)
Lăţime
Înălţime
Adâncime
Suprafaţa tăvii de gătit
1140 cm²
Element de încălzire superior
800 W
Element de încălzire inferior
1000 W
Grătar
1650 W
Putere nominală totală
2500 W
Tensiune
220 - 240 V
Frecvenţă
50 - 60 Hz
Număr de funcţii
4
Eficienţă energetică
Informaţii despre produs şi Fişa cu informaţii despre produs*
Numele furnizorului
IKEA
Identificarea modelului
LAGAN 504.169.21
Indexul de eficienţă energetică
94.9
Clasă de eficienţă energetică
A
Consumul de energie cu o încărcătură standard, modul convenţional
0.75 kWh/ciclu
Numărul de incinte
1
Sursa de căldură
Energie electrică
Volum
56 l
Tipul cuptorului
Cuptor încastrat
Masă
25.1 kg
408 mm
329 mm
417 mm
ROMÂNA
46
* Pentru Uniunea Europeană conform cu Reglementările UE 65/2014 şi 66/2014.
Pentru Republica Belarus conform cu STB 2478-2017, Anexa G; STB 2477-2017, Anexele
A şi B.
Pentru Ucraina conform cu 568/32020.
Clasa de eficienţă energetică nu se aplică pentru Rusia.
EN 60350-1 - Aparate de gătit electrocasnice - Partea 1: Game, cuptoare, cuptoare cu
abur şi grătare - Metode de măsurare a performanţei.
Economisirea energiei
Cuptorul dispune de unele funcţii
care vă ajută la economisirea
energiei în timpul procesului
zilnic de gătire.
Sfaturi generale
Asiguraţi-vă că uşa cuptorului este închisă
corect în timpul funcţionării cuptorului. Nu
deschideţi uşa prea des în timpul gătirii.
Menţineţi curată garnitura uşii şi asiguraţivă că este bine fixată în poziţie.
Folosiţi vase din metal pentru a îmbunătăţi
economia de energie.
Atunci când este posibil, nu pre-încălziţi
cuptorul înainte de a introduce alimente în
interior.
Atunci când durata de gătire este mai mare
de 30 de minute, reduceţi temperatura
cuptorului la minim cu 3 - 10 minute, în
funcţie de durata gătirii, înainte de
terminarea duratei de gătire. Căldura
reziduală din interiorul cuptorului va
continua gătirea.
Folosiţi căldura reziduală pentru a încălzi
alte preparate.
Faceţi pauze cât mai mici între două
coaceri atunci când pregătiţi câteva
preparate simultan.
Menţinerea caldă a alimentelor
Alegeţi setarea pentru cea mai mică
temperatură posibilă pentru a folosi
căldura reziduală şi menţine o mâncare
caldă.
Gătire ECO
Funcţie concepută să economisească
energia în timpul gătitului.
Atunci când folosiţi această funcţie becul se
stinge automat.
Informaţii privind mediul
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele electrice
marcate cu acest simbol împreună cu
deşeurile menajere. Returnaţi produsul la
centrul local de reciclare sau contactaţi
administraţia oraşului dvs.
47
ROMÂNA
GARANŢIA IKEA
Cât timp este valabilă garanţia IKEA?
Această garanţie este valabilă timp de 2
ani de la data iniţială a achiziţiei aparatului
dvs. de la IKEA. Este necesar bonul fiscal
iniţial pentru dovedirea achiziţiei. Dacă se
efectuează lucrări de service în baza
garanţiei, acest lucru nu va extinde
perioada de garanţie pentru aparat.
Cine va executa reparaţiile?
Furnizorul de asistenţă IKEA va furniza
asistenţă prin centrele sale de asistenţă sau
prin reţeaua de parteneri autorizaţi pentru
asistenţă.
Ce anume acoperă această garanţie?
Această garanţie acoperă defecţiunile
aparatului, care au fost cauzate de defecte
din fabricaţie sau de defecţiuni ale
materialului, apărute de la data cumpărării
de la IKEA. Această garanţie se aplică
numai pentru uzul casnic. Excepţiile sunt
specificate sub titlul “Ce anume nu este
acoperit de această garanţie?” În timpul
perioadei de garanţie, costurile pentru
remedierea defecţiunilor, de ex. reparaţii,
piese, manoperă şi deplasare, vor fi
acoperite, cu condiţia ca aparatul să fie
accesibil pentru reparaţii fără cheltuieli
speciale, iar defecţiunea să fie cauzată de
un defect din construcţie sau de un defect al
materialelor, acoperit de garanţie. În aceste
condiţii sunt aplicabile liniile directoare EU
(Nr. 99/44/EG) şi reglementările locale
respective. Piesele înlocuite devin
proprietatea firmei IKEA.
Ce va face IKEA pentru a corecta
problema?
Furnizorul de asistenţă desemnat de IKEA
va examina produsul şi va hotărî, la
discreţia sa, dacă este acoperit de această
garanţie. Dacă se consideră că produsul
este acoperit, furnizorul de asistenţă IKEA
sau partenerii autorizaţi pentru asistenţă,
prin centrele lor de asistenţă, la discreţia
lor, fie vor repara produsul defect, fie îl vor
înlocui cu acelaşi produs sau cu altul
comparabil.
Ce anume nu este acoperit de această
garanţie?
• Uzura normală.
• Deteriorările deliberate sau din
neglijenţă, deteriorările cauzate de
nerespectarea instrucţiunilor de
funcţionare, instalarea incorectă sau
conectarea la o tensiune greşită,
deteriorările cauzate de reacţii chimice
sau electro-chimice, deteriorările
provocate de rugină, coroziune sau apă,
inclusiv, dar nu limitat la acestea,
deteriorările cauzate de conţinutul
excesiv de calcar din apa de alimentare,
deteriorările cauzate de condiţiile de
mediu anormale.
• Piesele consumabile, inclusiv bateriile şi
becurile.
• Piesele nefuncţionale şi decorative, care
nu afectează utilizarea normală a
aparatului, inclusiv zgârieturile şi
posibilele diferenţe de culoare.
• Deteriorările accidentale cauzate de
obiecte sau substanţe străine şi
curăţarea sau deblocarea filtrelor, a
sistemelor de evacuare sau a sertarelor
pentru detergent.
• Deteriorarea următoarelor piese:
vitroceramică, accesorii, coşurile de vase
şi de tacâmuri, ţevile de alimentare şi de
evacuare, garnituri de etanşare, becuri şi
capace de becuri, ecrane, butoane,
carcase şi piese ale carcaselor. Cu
excepţia cazurilor în care se
demonstrează că aceste deteriorări au
fost cauzate de defecte din fabricaţie.
ROMÂNA
• Cazurile în care nu s-a găsit nicio
defecţiune în timpul vizitei tehnicianului.
• Reparaţiile care nu au fost executate de
furnizorii de asistenţă desemnaţi de noi
şi/sau de un partener contractual
autorizat pentru asistenţă, sau pentru
care s-au folosit piese de schimb
neoriginale.
• Reparaţiile cauzate de o instalare
defectuoasă sau care nu este conformă
cu specificaţiile.
• Utilizarea aparatului în mediu noncasnic, de ex. utilizarea profesională.
• Deteriorările din cauza transportului.
Dacă un client transportă produsul la
domiciliul propriu sau la o altă adresă,
IKEA nu răspunde pentru nici un fel de
deteriorare care poate apărea pe
durata transportului. Totuşi, dacă IKEA
livrează produsul la adresa clientului,
atunci deteriorarea produsului care
apare pe durata acestei livrări va fi
acoperită de această garanţie.
• Costul pentru efectuarea instalării iniţiale
a aparatului IKEA. Pe de altă parte,
dacă un furnizor de servicii IKEA sau
partenerul său autorizat de service
repară sau înlocuieşte aparatul în
conformitate cu termenii acestei garanţii,
furnizorul de servicii sau partenerul său
autorizat de service va reinstala
aparatul reparat sau va instala piesa de
schimb, dacă este necesar.
Această restricţie nu se aplică operaţiunilor
corecte efectuate de un specialist calificat,
care a folosit piesele noastre originale,
pentru a adapta aparatul la specificaţiile
de siguranţă tehnică din altă ţară a UE.
Cum se aplică legea din ţara de utilizare
Garanţia IKEA vă acordă drepturi legale
specifice, care acoperă sau depăşesc
cerinţele legilor locale, care pot varia de la
o ţară la alta.
Zona de validitate
48
Pentru aparatele care sunt cumpărate într-o
ţară a UE şi sunt duse în altă ţară a UE,
asistenţa va fi furnizată în cadrul condiţiilor
de garanţie normale în noua ţară.
Obligaţia de a asigura asistenţă în cadrul
garanţiei există doar dacă:
• aparatul respectă şi este instalat în
conformitate cu specificaţiile tehnice din
ţara în care se solicită cererea de
garanţie;
• aparatul respectă şi este instalat în
conformitate cu Instrucţiunile de
Asamblare şi Informaţiile privind
siguranţa din Manualul Utilizatorului;
Centrul de service autorizat pentru
aparatele IKEA:
Vă rugăm nu ezitaţi să contactaţi centrul de
service autorizat IKEA pentru:
1. a face o solicitare în condiţiile acestei
garanţii;
2. a cere lămuriri despre instalarea
aparatului IKEA în mobila de bucătărie
specială IKEA. Asistenţa nu furnizează
lămuriri legate de:
• instalarea generală a bucătăriei
IKEA;
• racordările la electricitate (dacă
maşina este livrată fără ştecher şi
cablu), la apă şi la gaz, deoarece
acestea trebuie efectuate de un
tehnician specializat de la serviciul
de asistenţă.
3. a cere lămuriri despre conţinutul
manualului utilizatorului şi despre
specificaţiile aparatului IKEA.
Pentru a vă putea asigura cea mai bună
asistenţă, vă rugăm să citiţi cu atenţie
Instrucţiunile de Asamblare şi/sau secţiunea
din Manualul Utilizatorului din această
broşură, înainte de a ne contacta.
Cum ne puteţi contacta dacă aveţi nevoie
de asistenţa noastră
ROMÂNA
Vă rugăm consultaţi ultima pagină a acestui
manual pentru lista completă de contact
IKEA şi numerele de telefon naţionale
corespunzătoare.
Entru a vă putea oferi un serviciu
mai rapid, vă recomandăm să
utilizaţi numerele de telefon
speciale, din lista de la sfârşitul
acestui manual. Consultaţi
întotdeauna numerele indicate în
broşura aparatului specific
pentru care aveţi nevoie de
asistenţă. Înainte de a ne apela
trebuie să aveţi la îndemână
numărul articolului IKEA (codul
din 8 cifre) şi numărul de serie
(codul din 8 cifre care se găseşte
pe plăcuţa cu caracteristicile
tehnice) aferent aparatului
pentru care solicitaţi asistenţă.
PĂSTRAŢI BONUL DE
CUMPĂRARE!
Este dovada dv. de cumpărare şi
este necesar pentru aplicarea
garanţiei. Atenţie, pe chitanţă se
găseşte atât numele articolului
IKEA, cât şi numărul (un cod de 8
cifre) pentru fiecare dintre
aparatele cumpărate.
Mai aveţi nevoie de ajutor?
Pentru orice întrebare care nu are legătură
cu service-ul aparatelor dvs., vă rugăm
contactaţi call center-ul celui mai apropiat
magazin IKEA. Vă recomandăm să citiţi cu
atenţie documentaţia aparatului înainte de
a ne contacta.
49
50
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
51
867359116-A-302019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-2049123-2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising