IKEA | GÖRLIG | User manual | IKEA GÖRLIG Kasutusjuhend

IKEA GÖRLIG Kasutusjuhend
GÖRLIG
EE
LV
EESTI
IKEA müügijärgsete teeninduspunktide ja vastavate kohalike
telefoninumbrite täieliku loendi leiate selle kasutusjuhendi viimaselt
leheküljelt.
LATVIEŠU
Pilnu IKEA apstiprināto pēcpārdošanas pakalpojumu sniedzēju
sarakstu un tālruņa numurus, lūdzu, skatiet šīs rokasgrāmatas
pēdējā lappusē.
EESTI
LATVIEŠU
4
25
4
EESTI
Sisukord
Ohutusinfo
Ohutusjuhised
Paigaldamine
Toote kirjeldus
Enne esmakordset kasutamist
Igapäevane kasutamine
Tarvikute kasutamine
Lisafunktsioonid
4
6
8
9
9
10
11
12
Vihjeid ja näpunäiteid
Puhastus ja hooldus
Veaotsing
Tehnilised andmed
Energiatõhusus
Jäätmekäitlus
IKEA GARANTII
12
17
19
20
20
21
22
Jäetakse õigus teha muutusi.
Ohutusinfo
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev
juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta vale
paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud vigastuste ja
kahju eest. Hoidke juhend alles, et saaksite seda ka edaspidi
kasutada.
Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse
erivajadusega või oskuste ja teadmisteta inimesed võivad
seda seadet kasutada vaid järelvalve olemasolul ja juhul, kui
neid on õpetatud seadet turvaliselt kasutama ning nad
mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise
puudega isikud tuleks hoida eemal, kui neil ei saa pidevalt
silma peal hoida.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui
täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel mängida seadmega.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja
kõrvaldage see nõuetekohaselt.
EESTI
•
•
•
5
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui see
töötab või jahtub. Kasutamisel võivad ahju osad minna
kuumaks.
Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see sisse
lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Üldine ohutus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Seadet tohib paigaldada ja kaablit vahetada ainult
kvalifitseeritud elektrik!
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad lähevad
kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et te
kütteelemente ei puutuks.
Tarvikute või ahjunõude eemaldamisel või sisestamisel
kasutage alati pajakindaid.
Enne hooldustöid eemaldage seade vooluvõrgust.
HOIATUS! Elektrilöögi ärahoidmiseks tuleb seade enne
ahjuvalgusti vahetamist kindlasti välja lülitada.
Ärge kasutage seadet enne, kui see on köögimööblisse sisse
ehitatud.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks karedaid,
abrasiivseid puhasteid ega teravaid metallist kaabitsaid, sest
need võivad klaasi pinda kriimustada, mille tagajärjel võib
klaas puruneda
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse
tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud
hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt.
6
EESTI
Ohutusjuhised
Paigaldamine
HOIATUS! Seadet tohib
paigaldada ainult kvalifitseeritud
tehnik.
• Eemaldage kõik pakkematerjalid.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
• Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
• Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
• Ärge tõmmake seadet käepidemest.
• Paigaldage seade ohutusse ja sobivasse
kohta, mis vastab paigaldusnõuetele.
• Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
• Enne seadme paigaldamist kontrollige,
kas ahjuuks avaneb takistusteta.
Kapi minimaalne kõrgus (tööpinna all asuva kapi minimaalne
kõrgus)
Kapi laius
Kapi sügavus
580 (600) mm
560 mm
550 (550) mm
Seadme esiosa kõrgus
589 mm
Seadme tagumise
osa kõrgus
570 mm
Seadme esiosa laius
594 mm
Seadme tagumise
osa laius
558 mm
Seadme sügavus
561 mm
Sisseehitatud seadme
sügavus
540 mm
Sügavus avatud uksega
1007 mm
Ventilatsiooniava minimaalne suurus. Ava
asub põhja tagumises osas
560x20 mm
Toitejuhtme pikkus.
Juhe asub tagumisel
küljel parempoolses
nurgas
1100 mm
Kinnituskruvid
4x25 mm
Elektriühendus
HOIATUS! Tulekahju- ja
elektrilöögioht!
• Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
• Seade peab olema maandatud.
• Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
• Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
• Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut
ega -juhet. Kui seadme toitekaabel tuleb
välja vahetada, siis pöörduge meie
hoolduskeskusse.
• Jälgige, et toitejuhe ei puutuks vastu
seadme ust ega oleks uksele lähedal või
seadme all olevas nišis, eriti siis, kui
seade töötab või uks on kuum.
• Isoleeritud ja isoleerimata osad peavad
olema kinnitatud nii, et neid ei saaks
eemaldada ilma tööriistadeta.
• Ühendage toitepistik seinakontakti alles
pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist säilib
juurdepääs toitepistikule.
7
EESTI
• Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
• Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge
tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni
pistikust.
• Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
• Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud kontaktide
vahemik peab olema vähemalt 3 mm.
Kasutamine
HOIATUS! Vigastuse, põletuse,
elektrilöögi või plahvatuse oht!
• See seade on ette nähtud ainult
koduseks kasutamiseks.
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
• Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks
tõkestatud.
• Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.
• Lülitage seade välja pärast igakordset
kasutamist.
• Olge töötava seadme ukse avamisel
ettevaatlik. Välja võib paiskuda tulist
õhku.
• Ärge kasutage seadet märgade kätega
või juhul, kui seade on kontaktis veega.
• Äge suruge avatud uksele.
• Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
• Seadme ust avades olge ettevaatlik.
Alkoholi sisaldavate komponentide
kasutamise tagajärjel võib alkohol
õhuga seguneda.
• Kui avate ukse, vältige seadme
läheduses sädemeid või lahtist leeki.
• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega
määrdunud esemeid seadmesse, selle
lähedusse või peale.
HOIATUS! Seadme vigastamise
või kahjustamise oht!
• Et ära hoida emaili kahjustumist või värvi
muutumist:
– ärge asetage ahjunõusid ega teisi
esemeid vahetult seadme põhjale.
– ärge asetage alumiiniumfooliumit
vahetult seadme sisemuse põhjale.
– ärge pange tulist vett vahetult kuuma
seadmesse.
– ärge hoidke niiskeid nõusid ja toitu
ahjus pärast toiduvalmistamise
lõppu.
– olge tarvikute eemaldamisel ja
paigaldamisel ettevaatlik.
• Emaili või roostevaba terase värvi
muutumine ei mõjuta seadme tööd
kuidagi.
• Vedelikke sisaldavate kookide puhul
kasutage sügavat panni. Puuviljamahlad
tekitavad püsivaid plekke.
• See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks, seda
kasutada ei tohi.
• Küpsetamisel peab ahjuuks olema alati
suletud.
• Kui seade paigaldatakse köögimööbli
paneeli (nt ukse) taha, siis jälgige, et
seadme kasutamise ajal oleks uks alati
lahti. Vastasel korral võib kinnise
mööblipaneeli taha kogunev niiskus
kahjustada nii seadet, mööblit kui ka
põrandat. Ärge sulgege paneeli või ust,
enne kui seade pole kasutusjärgselt
täielikult maha jahtunud.
Hooldus ja puhastus
HOIATUS! Vigastuse, tulekahju
või seadme kahjustamise oht!
• Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
• Veenduge, et seade on maha jahtunud.
Klaaspaneelid võivad puruneda.
• Kui ukse klaaspaneeli tekib mõra, tuleb
see kohe välja vahetada. Pöörduge
volitatud hoolduskeskusse.
• Olge ukse seadme küljest eemaldamisel
ettevaatlik. Uks on raske!
EESTI
8
• Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
• Rasv ja seadmesse kogunenud
toidujäänused võivad põhjustada
tulekahju.
• Ahjupihusti kasutamisel järgige pakendil
olevaid ohutusjuhiseid.
• Ärge eemaldage seadme küljes olevaid
nuppe.
Hooldus
Sisevalgustus
• Eemaldage seade vooluvõrgust.
• Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi
ja visake ära.
• Eemaldage seadme uks, et vältida laste
ja loomade seadmesse lõksujäämist.
• Pakkematerjal:
Pakkematerjal on taaskasutatav.
Plastikosad on tähistatud rahvusvaheliste
lühenditega nagu PE, PS jne. Toimetage
pakkematerjal selleks ette nähtud
konteineritesse kohalikus jäätmehoidlas.
HOIATUS! Elektrilöögi oht!
• Selles seadmes kasutatav valgustipirn või
halogeenlamp on mõeldud kasutamiseks
ainult kodumasinates. Ärge kasutage
seda ruumide valgustamiseks.
• Enne lambi asendamist ühendage seade
vooluvõrgust lahti.
• Kasutage ainult samasuguste
näitajatega lampe .
• Seadme parandamiseks võtke ühendust
volitatud teeninduskeskusega.
• Kasutage ainult originaalvaruosi.
Kõrvaldamine
HOIATUS! Lämbumis- või
vigastusoht!
Paigaldamine
HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Paigaldamine
Näpunäiteid ühendamise kohta
leiate paigaldusjuhistest.
Elektriühendus
HOIATUS! Elektriühendusi tohib
teostada ainult kvalifitseeritud
elektrik.
Tootja ei vastuta tagajärgede
eest, kui te ei järgi ohutust
käsitlevas jaotises toodud
ettevaatusabinõusid.
Selle ahju juurde kuulub ainult toitejuhe.
Kaabel
Kaablitüübid, mis sobivad paigaldamiseks
või asendamiseks:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Teabe saamiseks kaabli ristlõike kohta vt
koguvõimsust (andmesildilt). Võite vaadata
ka tabelit:
Koguvõimsus (W)
Kaabli ristlõige
(mm²)
maksimaalne 1380
3 x 0.75
maksimaalne 2300
3x1
maksimaalne 3680
3 x 1.5
Maandusjuhe (roheline/kollane kaabel)
peab olema 2 cm pikem kui faasi- ja
nullkaablid (sinine ja pruun kaabel).
EESTI
9
Toote kirjeldus
Ülevaade
2
3
4
1
5
6
4
3
9
7
2
1
8
Tarvikud
• Traatrest x 1
Küpsetusnõudele, koogivormidele,
praadidele.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Juhtpaneel
Küpsetusrežiimide juhtnupp
Nupp
Temperatuuri indikaator
Jahutusventilaatori õhuavad
Grill
Valgusti
Andmeplaat
Ahjuriiuli tasandid
• Küpsetusplaat x 1
Kookidele ja küpsistele.
Enne esmakordset kasutamist
HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Esmane puhastamine
Eemalda ahjust kõik tarvikud.
Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Puhastage ahju ja tarvikuid enne esimest
kasutamist.
Pange kõik tarvikud oma kohale tagasi.
Eelkuumutus
1. Valige funktsioon
ja maksimaalne
temperatuur.
2. Laske ahjul tund aega töötada.
3. Valige funktsioon
ja määrake
maksimaalne temperatuur.
4. Laske ahjul 15 minutit töötada.
5. Lülitage ahi välja ja laske sel maha
jahtuda.
Tarvikud võivad tavalisest kuumemaks
minna. Ahjust võib tulla lõhna ja suitsu.
Veenduge, et õhk saab piisavalt liikuda.
Mehhaanilise lapseluku kasutamine
Ahju juurde kuulub lapselukk. See asub ahju
parempoolsel küljel, juhtpaneeli all.
Lapselukuga ahjuukse avamiseks:
1. Tõmmake ja hoidke lapseluku käepidet
üleval, nagu pildil näidatud.
EESTI
10
2. Avage uks.
Sulgege ahjuuks ilma lapselukku
tõmbamata.
Lapseluku eemaldamiseks avage ahjuuks ja
eemaldage lapselukk kruvikeeraja abil.
Kruvikeeraja leiate ahju paigaldustarvikute
kotist.
Pärast lapseluku eemaldamist keerake kruvi
auku tagasi.
HOIATUS! Olge ettevaatlik ja
ärge juhtpaneeli kriimustage.
Igapäevane kasutamine
HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Küpsetusrežiim
Küpsetusrežiimi valimine
1. Ahjufunktsiooni valimiseks keerake
ahjufunktsioonide nuppu.
2. Temperatuuri valimiseks keerake
juhtnuppu.
Tuli süttib, kui ahi töötab.
3. Ahju väljalülitamiseks keerake nupud
väljas-asendisse.
Küpsetusrežiimid
Küpsetusrežiim
Rakendus
Ahi on väljas.
Väljas-asend
Krõbeda põhjaga kookide
küpsetamiseks ja toidu hoiAlumine Kuu- distamiseks.
mutus
Kiirgrill
Rakendus
Lamedate toiduainete suures koguses grillimiseks ja
röstimiseks.
Ühel riiulitasandil küpsetamiseks ja röstimiseks.
Tavaline
(ülemine ja
alumine kuumus)
EESTI
Küpsetusrežiim
11
Rakendus
Funktsioon küpsetamise
ajal energia säästmiseks.
ÖKO-küpse- Küpsetusjuhiste leidmiseks
vt peatükki "Nõuandeid ja
tus
näpunäiteid", ÖKO-küpsetus. Ahjuuks peaks küpsetamise ajal olema suletud,
et kasutatavat funktsiooni
mitte katkestada ning tagada, et ahi töötaks võimalikult suure energiatõhususega. Selle funktsiooni
kasutamisel võib ahju sisemine temperatuur erineda
valitud temperatuurist.
Kuumutusvõimsust võidakse vähendada. Üldiste
energiasäästusoovitusi vt
jaotisest "Energiatõhusus",
Energia säästmine.Vastavalt standardile EN
60350-1 kasutati seda
funktsiooni energiaklassi
määratlemiseks. Selle
funktsiooni kasutamisel lülitub lamp automaatselt välja.
Tarvikute kasutamine
HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Tarvikute sisestamine
Traatrest:
Lükake rest ahjuriiuli toe juhtsoontele .
Küpsetusplaat:
Lükake küpsetusplaat ahjuriiuli tugede
juhikute vahele.
EESTI
12
Lisafunktsioonid
Jahutusventilaator
Ahju töö ajal lülitub jahutusventilaator
automaatselt sisse, et hoida seadme pinnad
jahedana. Kui lülitate ahju välja, lõpetab
jahutusventilaator töö.
Selle ärahoidmiseks on ahjul olemas
ohutustermostaat, mis katkestab
toitevarustuse. Ahi lülitub uuesti
automaatselt sisse, kui temperatuur on
langenud.
Turvatermostaat
Ahju vale kasutamine või katkised osad
võivad põhjustada ohtlikku ülekuumenemist.
Vihjeid ja näpunäiteid
Soovitused küpsetamiseks
Eelkuumutuse ajaks eemaldage ahjust kõik
traatrestid ja ahjuplaadid, et tagada kiireim
kuumenemine.
Ahjus on neli riiulitasandit. Alustage
tasandite arvestamist alati seadme põhjast.
Niiskus võib küpsetamise ajal
kondenseeruda ahju või selle
klaaspaneelidele. Küpsetamise ajal ahju ust
avades seiske ahjusuust eemal.
Kui ahi on jahtunud, puhastage see pehme
lapiga.
Kookide küpsetamine
Ärge avage ahjuust enne kui ¾
küpsetusajast on möödunud.
Liha ja kala küpsetamine
Et mahl lihast välja ei valguks, laske prael
enne lahtilõikamist umbes 15 minutit seista.
Et ahjust küpsetamise ajal liiga palju suitsu
ei tuleks, kallake sügavasse panni veidi vett.
Suitsu kondenseerumise vältimiseks lisage
vett kohe, kui see on ära auranud.
Toiduvalmistamise ajad
Toiduvalmistamise ajad sõltuvad toidu
tüübist, konsistentsist ja mahust.
Esialgu jälgige toiduvalmistamisel seadme
tööd. Leidke selle seadme kasutamisel
parimad seaded (soojusaste,
toiduvalmistamise aeg jne) oma
keedunõudele, retseptidele ja kogustele.
EESTI
13
Küpsetustabel
Kogus
(kg)
Toit
Funktsi- Riiuli tasand Temperatuur
oon
(°C)
Aeg (min.)
1
Sealiha / lambaliha
2
180
110 - 130
1
Vasikaliha / veiseliha
2
190
70 - 100
1.2
Kana / küülikuliha
2
190
70 - 80
1.5
Part
1
160
120 - 150
3
Hani
1
160
150 - 200
4
Kalkun
1
180
210 - 240
1
Kala
2
190
30 - 40
1
Täidetud pepperonitomatid / küpsetatud
kartulid
2
190
50 - 70
-
Kiirkoogid
2
160
45 - 55
1
Pirukad
2
170
80 - 100
-
Küpsised
3
140
25 - 35
2
Lasanje
2
180
45 - 60
1
Sai
2
190, eelsoojendage 10
minutit
50 - 60
1
Pitsa
1
190, eelsoojendage 10
minutit
25 - 35
ÖKO-küpsetus
Parimate tulemuste saamiseks
järgige alltoodud tabelis olevaid
soovitusi.
EESTI
14
Toit
Tarvikud
Magusad saiakesed, 12 tk
küpsetusplaat või rasvapann
180
2
35 - 40
Saiakesed, 9 tk
küpsetusplaat või rasvapann
180
2
35 - 40
Pitsa, külmutatud, 0,35 kg
traatrest
220
2
35 - 40
Rullbiskviit
küpsetusplaat või rasvapann
170
2
30 - 40
Šokolaadikook
küpsetusplaat või rasvapann
180
2
30 - 40
Sufleed, 6 tk
keraamilised ahjuvormid
traatrestil
200
3
30 - 40
Biskviittaignast
põhi
pirukavorm traatrestil
170
2
20 - 30
Victoria kook
ahjuvorm ahjurestil
170
2
35 - 45
Pošeeritud kala, küpsetusplaat või rasva0,3 kg
pann
180
3
35 - 45
Terve kala, 0,2
kg
180
3
35 - 45
Kalafilee, 0,3 kg pitsaplaat traatrestil
180
3
35 - 45
Pošeeritud liha,
0,25 kg
küpsetusplaat või rasvapann
200
3
40 - 50
Šašlõkk, 0,5 kg
küpsetusplaat või rasvapann
200
3
25 - 35
Küpsised, 16 tk
küpsetusplaat või rasvapann
180
2
20 - 30
Makroonid, 20
tk
küpsetusplaat või rasvapann
180
2
40 - 45
Muffinid, 12 tk
küpsetusplaat või rasvapann
170
2
30 - 40
küpsetusplaat või rasvapann
Temperatuur Riiuli tasand
(°C)
Aeg (min.)
EESTI
15
Toit
Tarvikud
Temperatuur Riiuli tasand
(°C)
Aeg (min.)
Soolased küpse- küpsetusplaat või rasvatised, 16 tk
pann
170
2
35 - 45
Muretainaküpsi- küpsetusplaat või rasvased, 20 tk
pann
150
2
40 - 50
Korvikesed, 8 tk
küpsetusplaat või rasvapann
170
2
20 - 30
Pošeeritud köögivili, 0,4 kg
küpsetusplaat või rasvapann
180
3
35 - 40
Vegan-omlett
pitsaplaat traatrestil
200
3
30 - 45
180
4
35 - 40
Köögivili, vahe- küpsetusplaat või rasvamerepärane 0,7 pann
kg
ÖKO-küpsetus - soovitatavad tarvikud
Kasutage tumedaid ja mittepeegeldava
pinnaga nõusid. Need tõmbavad kuumust
Tarvikud
paremini sisse kui heledad ja peegelduvad
pinnad.
Suurus
Pitsaplaat, tume, mittepeegelduv
28 cm läbimõõduga
Küpsetusvorm, tume, mittepeegelduv
26 cm läbimõõduga
Keraamilised ahjuvormid
8 cm läbimõõduga, 5 cm
kõrged
Pirukavorm, tume, mittepeegelduv
28 cm läbimõõduga
Pilt
EESTI
16
Teave testimisasutustele
Testid vastavalt standardile IEC 60350-1.
Toit
Funktsioon
Tarvikud
Riiuli Tempetasand ratuur
(°C)
Aeg (min.)
Märkusi
Väike
kook
Tavaline
(ülemine ja
alumine
kuumus)
Küpsetusplaat
3
170
20 - 30
Pange ühele
plaadile 20 väikest koogikest.
Õunakook
Tavaline
(ülemine ja
alumine
kuumus)
Traatrest
1
170
80 - 120
Kasutage 2 plaati
(20 cm läbimõõduga) diagonaalpaigutuses.
Tordipõhi
Tavaline
(ülemine ja
alumine
kuumus)
Traatrest
2
170
35 - 45
Kasutage koogivormi (26 cm läbimõõduga).
Muretai- Tavaline
naküpseti- (ülemine ja
sed
alumine
kuumus)
Küpsetusplaat
3
150
20 - 35
Eelkuumutage
ahju 10 minutit.
Röstleib/- Grill
sai
4 - 6 tk
Traatrest
3
maks.
2-4 minutit
Eelkuumutage
ühelt poolt;
ahju 3 minutit.
2-3 minutit teiselt poolt
Veiseliha- Grill
burger
6 tk, 0,6
kg
Traatrest
ja rasvapann
3
maks.
20 - 30
Pange traatrest
kolmandale ahjutasandile ja rasvapann teisele
tasandile. Keerake toitu poole
küpsetusaja möödumisel.
Eelkuumutage
ahju 3 minutit.
EESTI
17
Puhastus ja hooldus
HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
juhtpaneeli, järgides samu
ettevaatusabinõusid.
Juhised puhastamiseks
Uksetihendi puhastamine
Puhastage ahju esikülge pehme lapiga ning
sooja vee ja pehmetoimelise
pesuvahendiga.
Kontrollige uksetihendit korrapäraselt.
Uksetihend asub ahjuõõne raami ümber.
Ärge kasutage ahju, kui uksetihend on
kahjustatud. Võtke ühendust
hoolduskeskusega.
Kasutage metallpindade puhastamiseks
vastavat puhastusainet.
Puhastage ahju sisemust pärast iga
kasutuskorda. Rasva või muude
toidujääkide kogunemine võib kaasa tuua
tulekahju.
Pärast iga kasutuskorda puhastage kõik
ahjutarvikud ja laske neil kuivada.
Kasutage pehmet lappi sooja vee ja
puhastusvahendiga. Ärge peske tarvikuid
nõudepesumasinas.
Teavet uksetihendi puhastamise kohta
lugege puhastamise üldteabe osast.
Ahjuukse puhastamine
Ahjuuksel on kaks klaaspaneeli.
Puhastamiseks saate ahjuukse ja sisemise
klaaspaneeli eemaldada.
Kui te üritate klaaspaneele
eemaldada ajal, mil ust pole eest
ära võetud, võib see sulguda.
Eemaldage tugev mustus spetsiaalset
ahjupuhastit kasutades.
Kui kasutate teflonkattega tarvikuid, siis
ärge puhastage neid intensiivsete
puhastusainetega või teravaservaliste
esemetega ega nõudepesumasinas. See
võib teflonpinda kahjustada.
ETTEVAATUST! Ärge kasutage
seadet ilma sisemise
klaaspaneelita.
1
2
Niiskus võib kondenseeruda ahju või selle
klaaspaneelidele. Kondensaadi
vähendamiseks kuumutage enne
küpsetamist tühja ahju 10 minutit.Puhastage
ahju sisemust pärast iga kasutuskorda.
Roostevabast terasest või alumiiniumist
ahjud
Puhastage ahjuust ainult niiske lapi või
käsnaga. Kuivatage pehme lapiga.
Ärge kasutage terasvilla, happeid ega
abrasiivseid materjale, kuna need võivad
ahju pinda kahjustada. Puhastage ahju
Tehke uks täielikult
lahti ja võtke ukse
hingedest kinni.
Tõstke hingede
hoovad üles ja
keerake neid
kruvikeerajaga.
18
EESTI
4
3
7
1
Sulgege ahjuuks
poole peale
esimesse
avamisasendisse.
Seejärel tõmmake
ust ettepoole ja
tõstke välja.
5
Asetage uks
tasasele pehme
riidega kaetud
pinnale.
6
2
Tõstke klaaspaneel
esmalt ettevaatlikult
üles ja eemaldage
see.
Eemaldamiseks tõmmake ukseliistu
ettepoole.
Puhastage klaaspaneeli nõudepesuvahendi
ja veega. Kuivatage klaaspaneel hoolikalt.
Pärast puhastamist paigutage klaaspaneel
ja ahjuuks tagasi kohale. Korrake
ülaltoodud samme vastupidises järjestuses.
90°
Vabastage
lukustussüsteem
seesmise
klaaspaneeli
eemaldamiseks.
Keerake sulgureid
90° võrra.
Võtke sulgurid oma
kohalt välja.
Veenduge, et paigaldate sisemise
klaaspaneeli oma kohale õigesti ja õiges
järjekorras.Seesmisel klaaspaneelil on ühte
nurka trükitud sümbol. Sümbol peab jääma
"näoga" ukse väliskülje ja välimise
klaaspaneeli poole.
EESTI
19
Lambi asendamine
Asetage ahju põhjale riidest lapp. See
hoiab ära lambi klaasist katte ja ahjuõõne
purunemise.
HOIATUS! Surmava elektrilöögi
oht! Enne lambi asendamist
ühendage kaitse lahti.
Ahjuvalgusti ja selle klaasist kate
võivad olla kuumad.
1. Lülitage ahi välja.
2. Eemaldage kaitsmed kaitsekilbist või
lülitage kaitselüliti välja.
3. Valgusti klaaskatte eemaldamiseks
keerake seda vastupäeva.
4. Puhastage klaaskate.
5. Asendage ahjuvalgusti pirn 25 W, 230
V (50 Hz), 300 °C kuumakindla
ahjuvalgusti pirniga (ühenduse tüüp:
E14).
6. Paigaldage klaaskate.
Veaotsing
HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Ahi ei kuumene.
Ahi on välja lülitatud.
Lülitage ahi sisse.
Ahi ei kuumene.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrikuga.
Ahjuvalgusti ei põle.
Ahjuvalgusti on rikkis.
Asendage valgusti uue vastu.
Toidule ja ahjuõõnde koguneb auru ja kondensvett.
Toit on jäänud liiga kauaks
ahju.
Kui küpsetamine on lõppenud, tuleb toit ahjust vähemalt 15–20 minuti pärast
välja võtta.
Lamp on välja lülitatud.
Funktsioon ÖKO-küpsetus
on sisse lülitatud.
Funktsiooni ÖKO-küpsetus
normaalne toimimine. Vt
peatükki "Igapäevane kasutamine", Ahju funktsioonid.
Hooldusteave
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust või
teeninduskeskusega.
Teeninduskeskuse andmed leiate
andmesildilt. Andmesilt asub ahjuõõne
raami esiküljel. Ärge andmesilti ahju
sisemusest eemaldage.
EESTI
20
Soovitame märkida siia järgmised andmed:
Mudel (MOD.)
.........................................
Tootenumber (PNC)
.........................................
Seerianumber (S.N.)
.........................................
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed
Mõõtmed (sisemised)
Laius
Kõrgus
Sügavus
Küpsetusplaadi ala
1140 cm²
Ahju ülemine kütteelement
800 W
Alumine kütteelement
1000 W
Grill
1650 W
Üldvõimsus
2500 W
Pinge
220 - 240 V
Sagedus
50 - 60 Hz
Funktsioonide arv
4
Energiatõhusus
Tooteteave ja toote infoleht*
Tarnija nimi
IKEA
Mudeli tunnus
GÖRLIG 204.117.03
Energiatõhususe indeks
94.9
Energiatõhususe klass
A
Energiatarbimine standardtäituvusel, tavalises režiimis
0.75 kWh/tsüklis
Kambrite arv
1
408 mm
329 mm
417 mm
EESTI
21
Soojusallikas
Elekter
Maht
56 l
Ahju tüüp
Sisseehitatud ahi
Mass
24.7 kg
* Euroopa Liidu puhul vastavalt EL-i määrustele 65/2014 ja 66/2014.
Valgevene Vabariigi puhul vastavalt standardile STB 2478-2017, lisa G; STB 2477-2017,
lisad A ja B.
Ukraina puhul vastavalt dokumendile 568/32020.
Energiatõhususe klass ei kehti Venemaa puhul.
EN 60350-1 – Kodumajapidamises kasutatavad elektrilised toiduvalmistusseadmed – Osa
1: Pliidid, ahjud, auruahjud ja grillid. – Toimivuse mõõtemeetodid.
Energia kokkuhoid
Ahjul on omadused, mis aitavad
säästa energiat igapäevasel
toiduvalmistamisel.
Üldised nõuanded
Veenduge, et ahju töötamise ajal oleks
ahjuuks korralikult kinni. Ärge küpsetamise
ajal ust liiga tihti avage. Jälgige, et
uksetihend oleks puhas ja korralikult omal
kohal.
Energia kokkuhoiu tagamiseks kasutage
metallnõusid.
Võimalusel ärge enne toidu sissepanekut
ahju eelkuumutage.
Kui küpsetusaeg on üle 30 minuti,
vähendage sõltuvalt küpsetusajast
vähemalt 3 - 10 minutit enne küpsetusaja
lõppu ahju temperatuuri. Ahjus olev
jääkkuumus võimaldab küpsetamist jätkata.
Muude toitude soojendamiseks kasutage
jääkkuumust.
Kui valmistate järjest mitu küpsetist, püüdke
need ahju panna võimalikult lühikeste
vahedega.
Toidu soojashoidmine
Jääkkuumuse kasutamiseks ja toidu
soojashoidmiseks valige madalaim võimalik
temperatuur.
ÖKO-küpsetus
Funktsioon küpsetamise ajal energia
säästmiseks.
Selle funktsiooni kasutamisel lülitub lamp
automaatselt välja.
Jäätmekäitlus
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida
keskkonda ja inimeste tervist ja suunake
elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse.
Ärge visake sümboliga
tähistatud
22
EESTI
seadmeid muude majapidamisjäätmete
hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti
või pöörduge abi saamiseks kohalikku
omavalitsusse.
IKEA GARANTII
Kui kaua IKEA garantii kehtib?
Garantii kehtib 5 aastat alates kuupäevast,
mil oma IKEA seadme ostsite. Ostutõendina
nõutakse originaalostutšeki olemasolu. Kui
garantii raames teostatakse teenustöid, ei
pikenda see seadme kehtivat
garantiiperioodi.
Kes teostab teenustöid?
IKEA teenusepakkuja pakub teenustöid
oma teeninduspunktide või volitatud
teeninduspartnerite võrgustiku kaudu.
Mida garantii hõlmab?
Garantii hõlmab selliseid seadme vigu, mis
on tekkinud valmistusvigade või
materjalivigade tõttu alates IKEA-st ostmise
kuupäevast. Käesolev garantii kehtib ainult
kodse kasutuse puhul. Erandid on välja
toodud jaotises "Mida käesolev garantii ei
hõlma?" Garantiiperioodi jooksul kaetakse
vigade kõrvaldamisega seotud kulud, nt
parandustööd, osade vahetamine ning tööja transpordikulud juhul, kui seade on
parandustöödeks kättesaadav ilma
spetsiaalsete kulutusteta. Sellisel juhul
kehtivad EL-i suunised (nr 99/44/EÜ) ja
vastavad kohalikud eeskirjad. Asendatud
osade omanikuks on IKEA.
Mida teeb IKEA probleemi
kõrvaldamiseks?
IKEA määratud teenusepakkuja vaatab
seadme üle ja otsustab ainuisikuliselt, kas
see on käesoleva garantiiga hõlmatud. Kui
garantii kehtib, otsustab IKEA
teenusepakkuja või tema volitatud
teeninduspartner seejärel oma parima
äranägemise kohaselt seadme kas
parandada või samaväärse tootega
asendada.
Mida käesolev garantii ei hõlma?
• Tavalist kulumist.
• Tahtlikust tegevusest või hooletusest
põhjustatud kahjusid, kasutusjuhiste
eiramisest tulenevaid kahjusid, vale
paigaldamise või elektripinge
kasutamisest tulenevaid kahjusid,
keemiliste või elektrokeemiliste
reaktsioonide tõttu tekkinud kahjusid,
rooste-, korrosiooni- või veekahjusid,
sealhulgas, kuid mitte ainult, vee liigsest
lubjasisaldusest tulenevaid kahjusid ega
ebaharilikest keskkonnatingimustest
tulenevaid kahjusid.
• Vahetatavaid tarvikuid nagu patareid ja
lambid.
• Mittefunktsionaalseid ja dekoratiivseid
muutusi, mis ei mõjuta seadme
tavapärast kasutamist, näiteks kriimustusi
või võimalikke värvimuutusi.
• Kahjusid, mida on põhjustanud
seadmesse sattunud võõrkehad või
ained filtrite, tühjendussüsteemide või
pesuainelahtrite puhastamisel või
ummistuste kõrvaldamisel.
• Järgmiste osade kahjusid: keraamiline
klaas, tarvikud, lauanõude ja
söögiriistade korvid, tugijalad ja
tühjendustorud, tihendid, lambid ja
lampide katted, ekraanid, nupud,
kaitsekatted ja nende osad. Välja
arvatud juhul, kui tõendatakse selliste
kahjude tulenemine toote vigadest.
• Kui tehnik ei tuvasta tehtud ülevaatuse
tulemusel vea olemasolu.
• Kui parandustöid on teostanud muud kui
meie poolt ette nähtud teenusepakkujad
ja/või volitamata lepingupartnerid või
kui kasutatud on mitte-originaalvaruosi.
23
EESTI
• Kui teostada tuleb parandustöid, mis on
vajalikud vale või mitte ette nähtud viisil
paigalduse tõttu.
• Kui seadet kasutatakse mitte koduses
majapidamises, vaid ärilisel eesmärgil.
• Transpordikahjud. Kui klient transpordib
toote ise oma koju või muule aadressile,
ei vastuta IKEA mingite transportimisel
tekkida võivate kahjude eest. Juhul, kui
toote transpordib kliendi aadressile
IKEA, siis katab transportimisel tootele
tekkida võivad kahjud käesolev garantii.
• IKEA seadme esmase paigaldamisega
seotud kulud. Kui IKEA teenusepakkuja
või tema volitatud teeninduspartner
parandab või asendab toote vastavalt
käesoleva garantii tingimustele,
paigaldab teenusepakkuja või tema
volitatud teeninduspartner parandatud
seadme või ka asendusseadme
vajadusel ise.
See piirang ei kehti juhul, kui pole tegu
rikkega, vaid kui kvalifitseeritud tehnik
kasutab meie originaalvaruosi, et viia
seade vastavusse mõnes teises EL-i riigis
kehtivate tehnilise ohutuse nõuetega.
IKEA seadmete müügijärgne teenindus:
Kohalike seaduste rakendamine
Kuidas meid leida
IKEA garantii annab Teile kindlad
seaduslikud õigused, mis on kohalike
nõuete suhtes ülimuslikud. Need tingimused
ei piira siiski mingil moel kohalikus
seadusandluses kirjeldatud tarbijaõigusi.
Kehtivuspiirkond
Kui olete seadme ostnud ühest EL-i riigist ja
viite selle teise EL-i riiki, tagatakse teenused
teile selles riigis tavapäraste
garantiitingimuste raamistikus. Kohustus
teostada garantii raamistikus pakutavaid
teenustöid kehtib vaid juhul, kui seade on
paigaldatud ja vastavuses järgmiste
nõuetega:
• tehniliste näitajatega, mis kehtivad
garantiinõude esitamise riigis;
• kokkupanemisjuhiste ja kasujutusjuhendis
oleva ohutusinfoga.
Võtke kindlasti ühendust IKEA müügijärgse
teenindusega:
1. kui soovite esitada käesoleva garantii
alla kuuluva nõude;
2. kui soovite täpsemat teavet IKEA
seadme paigaldamise kohta
spetsiaalsesse IKEA köögimööblisse.
Teenindus ei anna teavet järgmistes
küsimustes:
• IKEA köökide paigaldamise kohta
üldiselt;
• elektriühenduste kohta (kui seadme
juurde ei kuulu pistik ja kaabel), veeja gaasiühenduste kohta, sest need
tööd tuleb tellida vastava volitusega
hooldustehnikult.
3. kui soovite täpsemat teavet IKEA
seadme kasutusjuhendi ja tehniliste
andmete kohta.
Et saaksime teid parimal moel aidata,
lugege enne meie poole pöördumist
tähelepanelikult käesolevas brošüüris
olevaid kokkupanemisjuhiseid ja/või
kasutusjuhendit.
Täieliku loendi IKEA kontaktide ja vastavate
kohalike telefoninumbritega leiate selle
juhendi viimaselt leheküljelt.
EESTI
Et saaksime teid kiiremini
teenindada, soovitame kasutada
selle kasutusjuhendi lõpus
olevaid telefoninumbreid.
Kasutage alati neid loendis
olevaid telefoninumbreid, mis on
ära toodud teid huvitava
seadme juures. Enne meile
helistamist hoidke käepärast
oma seadmele vastav IKEA
tootenumber (8-kohaline kood),
samuti seadme seerianumber (8kohaline kood seadme
andmesildil).
HOIDKE OSTUTŠEKK ALLES!
See on teie ostutõend ning see
tuleb esitada garantii
taotlemisel. Pidage meeles, et
ostutšekk sisaldab ka andmeid
teie poolt ostetud IKEA seadme
tootenime ja -numbri kohta (8kohaline kood).
Kas vajate täiendavat abi?
Kui teil on küsimusi, mis ei ole seotud teie
seadmete müügijärgse teenindusega, siis
pöörduge lähima IKEA kõnekeskuse poole.
Enne helistamist soovitame siiski
tähelepanelikult lugeda seadmega kaasas
olevaid dokumente.
24
25
LATVIEŠU
Saturs
Drošības informācija
Drošības norādījumi
Uzstādīšana
Izstrādājuma apraksts
Pirms pirmās lietošanas reizes
Izmantošana ikdienā
Piederumu lietošana
Papildfunkcijas
25
26
29
30
30
31
32
33
Padomi un ieteikumi
Kopšana un tīrīšana
Problēmrisināšana
Tehniskie dati
Energoefektivitāte
Apsvērumi par vides aizsardzību
IKEA GARANTIJA
33
38
41
42
42
43
43
Izmaiņu tiesības rezervētas.
Drošības informācija
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par bojājumiem, ko
radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana vai lietošana.
Saglabājiet šos norādījumus ierīces tuvumā turpmākām
uzziņām.
Bērnu un neaizsargātu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar
ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai
pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas
uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu
un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar ļoti plašu
un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien tos
nepārtraukti neuzrauga.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces tuvumā
bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no
tā attiecīgi.
LATVIEŠU
•
•
•
26
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās darbības
vai dzesēšanas laikā. Pieejamās daļas var sakarst lietošanas
laikā.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.
Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un nomainīt
vadu.
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem.
Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai
ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.
Pirms jebkādas apkopes veikšanas atvienojiet strāvas
padevi.
BRĪDINĀJUMS! Pirms lampas mainīšanas pārliecinieties, vai
ierīce ir izslēgta, lai neizraisītu elektrošoku.
Nelietojiet ierīci pirms tās iebūvēšanas.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var
saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam
speciālistam.
Drošības norādījumi
Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS! Ierīci drīkst
uzstādīt tikai kvalificēta persona.
• Noņemiet visu iesaiņojumu.
• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
• Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā
ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības
cimdus un ierīces komplektācijā iekļautos
apavus.
• Nevelciet ierīci aiz roktura.
27
LATVIEŠU
• Uzstādiet ierīci drošā un atbilstošā vietā,
kas atbilst uzstādīšanas prasībām.
• Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
• Pirms ierīces uzstādīšanas pārliecinieties,
ka varēs brīvi atvērt cepeškrāsns durvis.
Skapīša minimālais
augstums (skapīša
zem darba virsmas
minimālais augstums)
580 (600) mm
Skapīša platums
560 mm
Skapīša dziļums
550 (550) mm
Ierīces priekšpuses
augstums
589 mm
Ierīces aizmugures
augstums
570 mm
Ierīces priekšpuses
platums
594 mm
Ierīces aizmugures
platums
558 mm
Ierīces dziļums
561 mm
Ierīces iebūvēšanas
dziļums
540 mm
Dziļums ar atvērtām
durvīm
1007 mm
Ventilācijas atveres
minimālais izmērs.
Atvere apakšējā aizmugurējā daļā
560x20 mm
Strāvas kabeļa garums. Kabelis tiek novietots aizmugures
labajā stūrī
1100 mm
Montāžas skrūves
4x25 mm
Elektriskais savienojums
BRĪDINĀJUMS! Var izraisīt
ugunsgrēku un elektrošoku.
• Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
• Ierīcei jābūt iezemētai.
• Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē
norādītie parametri atbilst elektrotīkla
parametriem.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un
drošu kontaktligzdu.
• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai
pagarinātājus.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja
iekārtas elektropadeves kabeli
nepieciešams nomainīt, to jāveic
tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
• Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties ar
ierīces durvīm vai nišu zem ierīces vai
atrasties to tuvumā, it īpaši, ja tā
darbojas vai durvis ir karstas.
• Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina tā,
lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
• Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās.
Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas
kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.
• Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot
aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz
kontaktspraudņa.
• Automātslēdži, drošinātāji (no turētājiem
izskrūvējami drošinātāji), zemējuma
noplūdes automātslēdži un savienotāji.
• Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei,
kas ļauj atvienot ierīci no visiem
elektrotīkla poliem. Izolācijas ierīcē
atstarpei starp kontaktiem jābūt vismaz
3 mm.
LATVIEŠU
28
Izmantošana
• Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet dziļo
cepešpannu. Augļu sulas var atstāt
nenotīrāmus traipus.
• Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
• Gatavojiet ēdienu tikai tad, ja
cepeškrāsns durvis ir aizvērtas.
• Ja ierīce ir uzstādīta aiz mēbeļu paneļa
(piemēram, aiz durvīm), nodrošiniet, lai
durvis nekad nebūtu aizvērtas, kad ierīce
darbojas. Aiz aizvērta mēbeļu paneļa
var uzkrāties siltums un mitrums, kas var
sabojāt ierīci, mēbeli, kurā tā iebūvēta,
vai grīdu. Neaizveriet mēbeļu paneli,
kamēr ierīce pēc lietošanas nav pilnībā
atdzisusi.
BRĪDINĀJUMS! Pastāv traumu,
apdegumu, elektrošoka vai
sprādziena risks.
• Šī ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai
mājās.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
• Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas
reizes.
• Atverot ierīces durvis, kad tā tiek lietota,
rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst karsts
gaiss.
• Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
• Neatbalstieties uz atvērtām durvīm.
• Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
• Atveriet ierīces durvis uzmanīgi. Alkoholu
saturošu sastāvdaļu lietošana var radīt
spirta un gaisa maisījumu.
• Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai liesmai
saskarties ar ierīci, kad atverat durvis.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā
vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai
ar viegli uzliesmojošām vielām
piesūcinātus priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS! Pastāv ierīces
bojājumu risks.
• Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu
krāsu:
– neievietojiet cepeškrāsns traukus vai
citus priekšmetus nepastarpināti uz
ierīces grīdas;
– nenovietojiet alumīnija foliju
nepastarpināti uz ierīces grīdas;
– nelejiet ūdeni karstā ierīcē;
– neatstājiet ierīcē mitrus traukus un
produktus pēc gatavošanas beigām;
– izņemot vai uzstādot piederumus,
rīkojieties uzmanīgi.
• Emaljas vai nerūsējošā tērauda krāsas
maiņa neietekmē ierīces darbību.
Kopšana un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainojumu un ierīces
aizdegšanās un bojājumu risks.
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
• Pārliecinieties, vai ierīce ir auksta. Pastāv
risks, ka stikla paneļi var ieplīst.
• Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti,
nomainiet tos nekavējoties. Sazinieties ar
pilnvaroto servisa centru.
• Noņemot durvis no ierīces, rīkojieties
uzmanīgi. Durvis ir smagas!
• Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas
materiāla nolietošanos.
• Ierīcē atlikušās taukvielas vai pārtikas
atliekas var izraisīt ugunsgrēku.
• Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai
paredzētus aerosolus, ievērojiet ražotāja
drošības norādījumus, kas atrodami uz
iepakojuma.
• Nenoņemiet regulatorus no ierīces.
Iekšējais apgaismojums
BRĪDINĀJUMS! Pastāv risks
saņemt elektrošoku.
LATVIEŠU
• Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai
halogēna spuldze ir paredzēta tikai
mājsaimniecības ierīcēm. Nelietojiet to
telpu apgaismošanai.
• Pirms spuldzes nomaiņas atvienojiet
ierīci no elektrotīkla.
• Izmantojiet tikai tādu pašu specifikāciju
spuldzes.
Servisa izvēlne
• Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
• Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
29
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
• Izņemiet durvju aizturi, lai novērstu bērnu
vai dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
• Iepakojuma materiāli:
Iepakojuma materiāls ir pārstrādājams.
Plastmasas daļas ir apzīmētas ar
starptautiski pieņemtiem apzīmējumiem,
piem., PE, PS u.tml. Iepakojuma
materiālus ievietojiet šim nolūkam
paredzētajos konteineros savā atkritumu
savākšanas punktā.
Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainošanās vai nosmakšanas
risks.
Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Montāža
Skatiet montāžas norādījumus
uzstādīšanai.
Elektroinstalācija
BRĪDINĀJUMS! Elektriskos
uzstādīšanas darbus var veikt
tikai kvalificētas personas.
Ražotājs neuzņemas nekādu
atbildību par bojājumiem, kas
radušies, neievērojot drošības
norādījumus, kas minēti Drošības
informācijas sadaļās.
Šī cepeškrāsns ir aprīkota tikai ar
barošanas kabeli.
Kabelis
Kabeļu veidi, kas piemēroti uzstādīšanai vai
nomaiņai:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Attiecībā uz kabeļu šķērsgriezumu, skatiet
kopējo jaudu uz tehnisko datu plāksnītes.
Var arī atsaukties uz tabulu:
Kopējā jauda (W)
Kabeļa šķērsgriezums (mm²)
maksimums 1380
3 x 0.75
maksimums 2300
3x1
maksimums 3680
3 x 1.5
Iezemēšanas vadam (zaļš/dzeltens kabelis)
jābūt par 2 cm garākam par fāzes un
neitrālo kabeli (zils un brūns kabelis).
LATVIEŠU
30
Izstrādājuma apraksts
Vispārējs pārskats
2
3
4
1
5
6
4
7
3
9
2
1
8
Piederumi
• Restots plaukts x 1
Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku
traukiem, cepešiem.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Vadības panelis
Karsēšanas funkciju regulators
Vadības regulators
Temperatūras indikators
Dzesēšanas ventilatora gaisa atveres
Grils
Lampa
Tehnisko datu plāksnīte
Plauktu pozīcijas
• Cepešpanna x 1
Kūkām un cepumiem.
Pirms pirmās lietošanas reizes
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Pirmā tīrīšana
Izņemiet no cepeškrāsns visus piederumus.
Skatiet sadaļu "Kopšana un
tīrīšana".
Iztīriet cepeškrāsni un notīriet piederumus
pirms pirmās lietošanas.
Ielieciet atpakaļ piederumus to sākotnējā
pozīcijā.
Iepriekšēja karsēšana
1. Iestatiet funkciju
temperatūru.
un maksimālo
2. Ļaujiet ierīcei darboties 1 stundu.
3. Iestatiet funkciju
un iestatiet
maksimālo temperatūru.
4. Ļaujiet cepeškrāsnij darboties 15
minūtes.
5. Izslēdziet cepeškrāsni un ļaujiet tai
atdzist.
Papildpiederumi var kļūt karstāki nekā
parasti. No ierīces var izdalīties aromāts un
dūmi. Pārbaudiet, vai gaisa plūsma istabā ir
pietiekama.
LATVIEŠU
Mehāniskās bērnu drošības slēdzenes
lietošana
Cepeškrāsnij ir uzstādīta bērnu drošības
slēdzene. Tā atrodas cepeškrāsns labajā
pusē zem vadības paneļa.
31
Lai noņemtu bērnu drošības slēdzi, atveriet
cepeškrāsns durvis un izņemiet bērnu
drošības slēdzeni ar zvaigžņveida atslēgu.
Zvaigžņveida atslēga ir cepeškrāsns
montāžas maisā.
Cepeškrāsns durvju atvēršana ar bērnu
drošības slēdzeni:
1. Pavelciet un turiet bērnu drošības
slēdzenes rokturi, kā parādīts attēlā.
Pēc bērnu drošības slēdzenes izņemšanas
ieskrūvējiet skrūvi atpakaļ caurumā.
BRĪDINĀJUMS! Uzmanieties, lai
nesaskrāpētu vadības paneli.
2. Atveriet lūku.
Aizveriet cepeškrāsns durvis, nevelkot bērnu
drošības slēdzeni.
Izmantošana ikdienā
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Karsēšanas funkcijas iestatīšana
1. Pagrieziet karsēšanas funkciju pārslēgu,
lai izvēlētos karsēšanas funkciju.
2. Pagrieziet vadības pārslēgu, lai
izvēlētos temperatūru.
Lampiņa iedegas, kad cepeškrāsns
darbojas.
3. Lai izslēgtu cepeškrāsni, pagrieziet
regulatorus izslēgtā stāvoklī.
Karsēšanas funkcijas
Karsēšanas
funkcija
Pielietojums
Cepeškrāsns ir izslēgta.
Izslēgta pozīcija
Grunts Siltums
Lai ceptu kūkas ar kraukšķīgu pamatni vai garozu
un lai konservētu pārtiku.
Lai grilētu plakanus produktus lielos daudzumos
Ātrā Grilēša- un grauzdētu maizi.
na
LATVIEŠU
Karsēšanas
funkcija
32
Pielietojums
Ēdiena gatavošanai un
cepšanai vienā plaukta
Tradicionālā pozīcijā.
gatavošana
(augšējā un
apakšējā
karsēšana)
Šī funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai gatavošaEKO gatavo- nas laikā. Gatavošanas
norādījumus skatiet sadaļā
šana
"Ieteikumi un padomi",
EKO gatavošana. Cepeškrāsns durvīm jābūt aizvērtām cepšanas laikā, lai
funkcija netiktu pārtraukta
un lai cepeškrāsns darbotos ar vislielāko iespējamo
energoefektivitāti. Izmantojot šo funkciju, temperatūra cepeškrāsns iekšpusē
var atšķirties no iestatītās
temperatūras. Karsēšanas
jauda var tikt samazināta.
Vispārīgus enerģijas taupīšanas ieteikumus skatiet
sadaļā “Energoefektivitāte", Enerģijas taupīšana.Šī
funkcija tika izmantota, lai
noteiktu energoefektivitātes klasi saskaņā ar EN
60350-1. Izmantojot šo
funkciju, lampa automātiski
izslēdzas.
Piederumu lietošana
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Piederumu ievietošana
Restots plaukts:
LATVIEŠU
Iebīdiet plauktu starp cepeškrāsns līmeņa
vadotnes stieņiem
33
Iebīdiet cepamo paplāti starp cepeškrāsns
līmeņa vadotnes stieņiem.
Cepamā paplāte:
Papildfunkcijas
Dzesēšanas ventilators
Drošības termostats
Kad cepeškrāsns darbojas, dzesēšanas
ventilators automātiski uztur cepeškrāsns
virsmas vēsas. Izslēdzot cepeškrāsni,
dzesēšanas ventilators izslēdzas.
Nepareiza cepeškrāsns lietošana vai bojāti
komponenti var izraisīt bīstamu pārkaršanu.
Lai to novērstu, cepeškrāsnij ir drošības
termostats, kas pārtrauc strāvas padevi.
Cepeškrāsns atkal ieslēdzas automātiski,
kad temperatūra pazeminās.
Padomi un ieteikumi
Gatavošanas ieteikumi
Ikreiz, kad veic iepriekšēju uzkarsēšanu,
noņemiet stiepļu plauktus un teknes no
tilpnes, lai to ātrāk panāktu.
Cepeškrāsnij ir četras plauktu pozīcijas.
Skaitiet cepšanas pozīcijas no iekšpuses
apakšas.
Gatavošanas laikā cepeškrāsns iekšpusē
vai uz stikla durvju paneļiem var uzkrāties
mitrums. Atverot cepeškrāsns durvis,
vienmēr stāviet atstatus no ierīces.
Kad cepeškrāsns atdziest, notīriet iekšieni
ar mīkstu drāniņu.
Kūku cepšana
Neatveriet cepeškrāsns durvis, pirms nav
pagājušas 3/4 no gatavošanas laika.
Gaļas un zivju pagatavošana
Pirms pagatavotās gaļas sagriešanas
pagaidiet aptuveni 15 minūtes, lai
saglabātu gaļas sulīgumu.
Lai gaļas cepšanas laikā nepieļautu
pārmērīgu dūmošanu, iepildiet cepamajā
pannā nedaudz ūdens. Lai novērstu dūmu
kondensāciju, pielejiet ūdeni katru reizi, kad
tas ir iztvaikojis.
Gatavošanas laiki
Gatavošanas laiks atkarīgs no ēdiena
veida, tā konsistences un daudzuma.
Gatavošanas sākumā pieskatiet tās norisi.
Izmantojot šo ierīci, atrodiet labākos
iestatījumus (sildīšanas pakāpi, ēdiena
gatavošanas laiku, utt.) saviem ēdiena
LATVIEŠU
34
gatavošanas traukiem, receptēm un
daudzumam.
Gatavošanas tabula
Daudzums (kg)
Ēdiens
Funkcija Plaukta po- Temperatūra
zīcija
(°C)
Laiks (min.)
1
Cūkgaļa / Jēra gaļa
2
180
110-130
1
Teļa / Liellopu gaļa
2
190
70-100
1,2
Vista / Trusis
2
190
70-80
1,5
Pīle
1
160
120-150
3
Zoss
1
160
150-200
4
Tītars
1
180
210-240
1
Zivs
2
190
30-40
1
Pildīta paprika tomāti / cepti kartupeļi
2
190
50-70
-
Ātri pagatavojamas
kūkas
2
160
45-55
1
Pīrāgi
2
170
80-100
-
Cepumi
3
140
25-35
2
Lazanja
2
180
45-60
1
Baltmaize
2
190, iepriekš 50-60
uzsildīt 10 minūtes
1
Pica
1
190, iepriekš 25-35
uzsildīt 10 minūtes
EKO gatavošana
Labāka rezultāta gūšanai
ievērojiet laikus, kas uzskaitīti
tabulā.
LATVIEŠU
Ēdiens
35
Piederumi
Temperatūra Plaukta po(°C)
zīcija
Laiks (min.)
Smalkmaizītes,
12 gabali
cepamā paplāte vai dziļā 180
panna
2
35 - 40
Maizītes, 9 gabali
cepamā paplāte vai dziļā 180
panna
2
35 - 40
Pica, saldēta,
0,35 kg
restots plaukts
220
2
35 - 40
Rulete
cepamā paplāte vai dziļā 170
panna
2
30 - 40
Šok. kekss ar
riekstiem
cepamā paplāte vai dziļā 180
panna
2
30 - 40
Suflē, 6 gabali
keramikas ramekini uz
restotā plaukta
200
3
30 - 40
Biskvītkūkas pīrāga pamatne
forma ar līdzenu pamatni 170
uz restotā plaukta
2
20 - 30
Biskvītkūka ar
pildījumu
sacepuma forma uz restotā plaukta
170
2
35 - 45
Apvārīta zivs,
0,3 kg
cepamā paplāte vai dziļā 180
panna
3
35 - 45
Vesela zivs, 0,2
kg
cepamā paplāte vai dziļā 180
panna
3
35 - 45
Zivs fileja, 0,3
kg
picas paplāte uz restotā
plaukta
180
3
35 - 45
Apvārīta gaļa,
0,25 kg
cepamā paplāte vai dziļā 200
panna
3
40 - 50
Šašliks, 0,5 kg
cepamā paplāte vai dziļā 200
panna
3
25 - 35
Cepumi, 16 gabali
cepamā paplāte vai dziļā 180
panna
2
20 - 30
Mandeļcepumi,
20 gabali
cepamā paplāte vai dziļā 180
panna
2
40 - 45
LATVIEŠU
36
Ēdiens
Mufini, 12 gabali
Piederumi
Temperatūra Plaukta po(°C)
zīcija
Laiks (min.)
cepamā paplāte vai dziļā 170
panna
2
30 - 40
Pikantie mīklas cepamā paplāte vai dziļā 170
izstrādājumi, 16 panna
gabali
2
35 - 45
Smilšu mīklas
cepumi, 20 gabali
cepamā paplāte vai dziļā 150
panna
2
40 - 50
Smalkmaizītes
(kanapē), 8 gabali
cepamā paplāte vai dziļā 170
panna
2
20 - 30
Apvārīti dārzeņi, 0,4 kg
cepamā paplāte vai dziļā 180
panna
3
35 - 40
200
3
30 - 45
cepamā paplāte vai dziļā 180
panna
4
35 - 40
Veģetārā omle- picas paplāte uz restotā
te
plaukta
Dārzeņi, Vidusjūras gaumē,
0,7 kg
EKO gatavošana - ieteicamie piederumi
Lietojiet tumšas krāsas un neatstarojošas
formas un traukus. Tiem ir labāka siltuma
Piederumi
Izmērs
Picas paplāte, tumša, neatstarojoša
28 cm diametrs
Cepamā paplāte, tumša,
neatstarojoša
26 cm diametrs
absorbēšanas spēja nekā gaišas krāsas un
atstarojošiem traukiem.
Attēls
LATVIEŠU
37
Piederumi
Ramekini, keramikas
Izmērs
Attēls
8 cm diametrs, 5 cm augstums
Forma ar līdzenu pamatni, 28 cm diametrs
tumša, neatstarojoša
Informācija pārbaudes iestādēm
Pārbaudes saskaņā ar IEC 60350-1.
Ēdiens
Funkcija
Papildpie- Plaukta Tempederumi pozīci- ratūra
ja
(°C)
Laiks (min.)
Komentāri
Maza kū- Tradicionāka
lā gatavošana (augšējā un
apakšējā
karsēšana)
Cepamā
paplāte
3
170
20 - 30
Novietojiet 20 nelielas kūciņas uz
vienas cepamās
paplātes.
Ābolu pīrāgs
Tradicionālā gatavošana (augšējā un
apakšējā
karsēšana)
Restes
1
170
80 - 120
Lietojiet 2 formas
(20 cm diametra),
diagonāli izvietotas.
Biskvītkūka
Tradicionālā gatavošana (augšējā un
apakšējā
karsēšana)
Restes
2
170
35 - 45
Lietojiet kūku
veidni (26 cm diametrā).
LATVIEŠU
Ēdiens
Smilšu
mīkla
38
Funkcija
Tradicionālā gatavošana (augšējā un
apakšējā
karsēšana)
Papildpie- Plaukta Tempederumi pozīci- ratūra
ja
(°C)
Laiks (min.)
Komentāri
Cepamā
paplāte
3
150
20 - 35
Iepriekš uzsildiet
cepeškrāsni 10
minūtes.
Grauzdiņš Grilēšana
4-6 gabali
Restes
3
maks.
2-4 minūtes
vienā pusē;
2-3 minūtes
otrā pusē
Iepriekš uzsildiet
cepeškrāsni 3 minūtes.
Liellopa
burgers
6 gabali,
0,6 kg
Uz resto- 3
tā plaukta un dziļajā cepešpannā
maks.
20 - 30
Novietojiet restoto plauktu cepeškrāsns trešajā līmenī un dziļo cepešpannu otrajā
līmenī. Gatavošanas laikā apgrieziet ēdienu uz
otru pusi, kad pagājusi puse no atvēlētā laika.
Iepriekš uzsildiet
cepeškrāsni 3 minūtes.
Grilēšana
Kopšana un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Piezīmes par tīrīšanu
Tīriet cepeškrāsns priekšpusi ar mīkstu
drāniņu, kas iemērkta siltā ūdenī ar
mazgāšanas līdzekli.
Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet tam
paredzētu tīrīšanas līdzekli;
Tīriet cepeškrāsns iekšieni pēc katras
lietošanas reizes. Tauku vai citu pārtikas
palieku uzkrāšanās var izraisīt ugunsgrēku.
Notīriet visus papildpiederumus pēc katras
lietošanas un ļaujiet tiem nožūt. Lietojiet
mīkstu drānu, kas iemērkta siltā ūdenī ar
mazgāšanas līdzekli; Nemazgājiet
papildpiederumus trauku mazgājamajā
mašīnā.
piekaltušus netīrumus tīriet ar speciālo
cepeškrāsnij paredzēto tīrīšanas līdzekli;
LATVIEŠU
piedegumdrošus papildpiederumus nedrīkst
tīrīt ar agresīviem līdzekļiem, priekšmetiem
ar asām šķautnēm vai trauku mazgājamā
mašīnā. Tas var bojāt piedegumdrošo
pārklājumu.
39
UZMANĪBU! Nelietojiet ierīci, ja
tajā nav iekšējā stikla paneļa.
1
2
Cepeškrāsns iekšpusē vai uz stikla durvju
paneļiem var uzkrāties mitrums. Lai
samazinātu kondensāciju, pirms
gatavošanas ļaujiet cepeškrāsnij darboties
10 minūtes.Pēc katras lietošanas notīriet
mitrumu iekšpusē.
Cepeškrāsnis no nerūsējoša tērauda vai
alumīnija
Tīriet cepeškrāsns durvis tikai ar mitru drānu
vai tikai sūkli. Nosusiniet ar mīkstu drānu.
Neizmantojiet tērauda vilnu, skābes vai
abrazīvus materiālus, jo tie var sabojāt
cepeškrāsns virsmu. Tīriet cepeškrāsns
vadības paneli, ievērojot iepriekš minētos
norādījumus.
Atveriet durvis līdz
galam un turiet
abas durvju eņģes.
3
Paceliet un
pagrieziet sviras uz
abām eņģēm ar
skrūvgriezi.
4
Durvju blīvējuma tīrīšana
Regulāri pārbaudiet durvju blīvējumu.
Durvju blīvējums aptver cepeškrāsns
iekšpuses rāmi. Nelietojiet cepeškrāsni, ja
durvju blīvējums ir bojāts. Sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lai tīrītu durvju blīvējumu, skatiet vispārējo
informāciju par tīrīšanu.
Cepeškrāsns durvju tīrīšana
Cepeškrāsns durvis aprīkotas ar diviem
stikla paneļiem. Cepeškrāsns durvis un
iekšējo stikla paneli var noņemt, lai tos
notīrītu.
Cepeškrāsns durvis var
aizvērties, ja mēģināsiet izņemt
iekšējo stikla paneli, kamēr durvis
vēl nav noņemtas.
Daļēji aizveriet
cepeškrāsns durvis,
līdz tās atrodas
pirmajā atvēršanas
pozīcijā. Tad
pavelciet uz priekšu
un izceliet durvis
ārā.
Novietojiet durvis uz
mīkstas drānas, kas
uzklāta uz stabilas
virsmas.
40
LATVIEŠU
6
5
jābūt vērstam uz durvju ārpusi un ārējā
stikla paneli.
90°
Izņemiet
Atbrīvojiet
bloķēšanas sistēmu, stiprinājumus no to
vietām.
lai izņemtu iekšējo
stikla paneli.
Pagrieziet abus
stiprinājumus par
90°.
7
Spuldzes maiņa
Ievietojiet cepeškrāsns tilpnes apakšā
drānu. Tas novērš lampas stikla pārsega un
tilpnes bojājumus.
1
2
Vispirms uzmanīgi
paceliet un izņemiet
stikla paneli.
Pavelciet durvju apmali uz priekšu, lai to
izceltu
Notīriet stikla paneli ar ziepjūdeni.
Uzmanīgi noslaukiet stikla paneli.
Kad tīrīšana pabeigta, uzstādiet stikla
paneli un cepeškrāsns durvis. Veiciet
augstāk minētās darbības pretējā secībā.
Pārliecinieties, ka iekšējais stikla panelis
ligzdā ir uzstādīts pareizi. un pareizā
secībā.Uz iekšējā stikla paneļa ir simbols,
kas ir uzdrukāts stūrī vienā pusē. Simbolam
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
elektrošoka risks! Pirms lampas
nomainīšanas atvienojiet
drošinātāju.
Lampa un lampas stikla pārsegs
var būt karsti.
1. Izslēdziet cepeškrāsni.
2. izņemiet drošinātājus no drošinātāju
kārbas vai izslēdziet atdalītāju.
3. Pagrieziet lampas stikla pārsegu pretēji
pulksteņa rādītāja virzienam, lai to
izņemtu.
4. Notīriet stikla pārsegu.
5. Nomainiet cepeškrāsns spuldzi ar 25 W,
230 V (50 Hz), 300°C karstumizturīgu
cepeškrāsns spuldzi (savienojuma veids:
E14).
6. Uzlieciet stikla pārsegu.
LATVIEŠU
41
Problēmrisināšana
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Ko darīt, ja...
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Cepeškrāsns nesakarst.
Cepeškrāsns ir deaktivizēta.
Ieslēdziet cepeškrāsni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējums ir saistīts\i ar drošinātāju. Ja drošinātājs atkārtoti izdeg, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.
Lampa nedarbojas.
Lampa ir bojāta.
Nomainiet lampu.
Tvaiki un kondensāts nosēžas uz ēdiena un cepeškrāsns tilpnē.
Ēdieni cepeškrāsnī atstāti
pārāk ilgi.
Pabeidzot gatavošanu, neatstājiet ēdienus cepeškrāsnī
ilgāk par 15 - 20 minūtēm.
Lampa ir izslēgta.
Ir ieslēgta EKO gatavošana
funkcija.
EKO gatavošana funkcijas
normāla darbība. Skatiet sadaļu "Karsēšanas funkcijas Izmantošana ikdienā".
Apkopes dati
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties ar
ierīces pilnvarotu servisa centru.
plāksnīte atrodas cepeškrāsns iekšpusē uz
priekšējā rāmja. Nenoņemiet cepeškrāsns
iekšpusē esošo tehnisko datu plāksnīti.
Servisa centram nepieciešamie dati norādīti
uz tehnisko datu plāksnītes. Tehnisko datu
Iesakām pierakstīt datus šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)
.........................................
Izstrādājuma numurs (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
LATVIEŠU
42
Tehniskie dati
Tehniskie dati
Izmēri (iekšējie)
Platums
Augstums
Dziļums
Cepšanas paplātes platība
1140 cm²
Augšējais sildelements
800 W
Apakšējais sildelements
1000 W
Grils
1650 W
Kopējā jauda
2500 W
Spriegums
220 - 240 V
Frekvence
50 - 60 Hz
Vairākas funkcijas
4
408 mm
329 mm
417 mm
Energoefektivitāte
Produkta informācija un produkta informācijas lapa*
Ražotāja nosaukums
IKEA
Modeļa identifikācija
GÖRLIG 204.117.03
Energoefektivitātes indekss
94,9
Energoefektivitātes klase
A
Enerģijas patēriņš ar standarta devu, tradicionālais
režīms
0,75 kWh/ciklā
Tilpņu skaits
1
Siltuma avots
Elektrība
Skaļums
56 l
Cepeškrāsns veids
Iebūvējama cepeškrāsns
Masa
24.7 kg
LATVIEŠU
43
* Eiropas Savienībai saskaņā ar ES Regulām 65/2014 un 66/2014.
Baltkrievijas Republikai saskaņā ar STB 2478-2017, G pielikums; STB 2477-2017, A un B
pielikums.
Ukrainai saskaņā ar 568/32020.
Energoefektivitātes klase neattiecas uz Krieviju.
EN 60350-1 - Elektriskās mājsaimniecības ierīces ēdiena gatavošanai. 1. daļa: Plītis, cepeškrāsnis, tvaika cepeškrāsnis un grili. Veiktspējas mērīšanas metodes.
Enerģijas taupīšana
Cepeškrāsns ir aprīkota ar
funkcijām, kas gatavojot ikdienā,
ļauj taupīt enerģiju.
Vispārēji padomi
Pārbaudiet, vai cepeškrāsns darbības laikā
tās durvis ir pareizi aizvērtas. Gatavošanas
laikā neveriet durvis pārāk bieži. Uzturiet
tīras durvju starplikas un pārliecinieties, vai
tās ir nostiprinātas vietā.
Izmantojiet metāla traukus, lai uzlabotu
enerģijas taupīšanu.
Pirms ēdiena ievietošanas vēlams
neuzkarsēt cepeškrāsni.
Gatavošanai, kas ilgs vairāk nekā 30
minūtes, samaziniet cepeškrāsns
temperatūru līdz minimumam uz 3-10
minūtēm, atkarībā no gatavošanas laika un
gatavošanas ilguma. Atlikušais siltums
cepeškrāsnī turpinās gatavot ēdienu.
Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzsildītu
ēdienu.
Uzturiet pēc iespējas īsākus pārtraukumus
starp cepšanas reizēm, ja gatavojat
vairākus ēdienus vienā reizē.
Ēdiena siltuma uzturēšana
Izvēlieties mazāko iespējamo temperatūras
iestatījumu, lai izmantotu atlikušo siltumu un
saglabātu ēdienu siltu.
EKO gatavošana
Funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai
gatavošanas laikā.
Izmantojot šo funkciju, lampa automātiski
izslēdzas.
Apsvērumi par vides aizsardzību
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti
pārstrādājot elektrisko un elektronisko
apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes
punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.
IKEA GARANTIJA
Cik ilgi IKEA garantija ir spēkā?
44
LATVIEŠU
Šī garantija ir spēkā 5 gadus no ierīces
iegādes brīža IKEA veikalā. Obligāti
jāsaglabā oriģinālais pirkuma čeks kā
pirkuma pierādījums. Ja garantijas laikā
tiek veikti kādi remontdarbi, tas nepaildzina
ierīces garantijas laiku.
Kas veiks remontdarbus?
IKEA servisa pakalpojumu sniedzējs sniegs
servisa pakalpojumus, izmantojot savu
servisa centru vai autorizēto servisa centru
tīklu.
Ko ietver šī garantija?
Šī garantija attiecas uz ierīces defektiem,
kas radušies kļūdainas ierīces uzbūves vai
defektīvu materiālu dēļ, sākot ar iegādes
brīdi IKEA veikalā. Šī garantija attiecas tikai
uz izmantošanu mājsaimniecībās. Izņēmumi
ir norādīti sadaļā "Uz ko neattiecas šī
garantija?" Garantijas laikā izmaksas, lai
novērstu defektu, piem., remontdarbi,
detaļas, darba izmaksas un ceļa izdevumi,
tiks segtas, ja ierīce būs pieejama labošanai
bez īpašiem izdevumiem. Uz šiem
nosacījumiem attiecas ES vadlīnijas (Nr.
99/44/EG) un attiecīgie vietējie noteikumi.
Nomainītās detaļas kļūst par IKEA īpašumu.
•
•
•
•
•
•
Ko IKEA darīs, lai novērstu problēmu?
IKEA nozīmētais servisa pakalpojumu
sniedzējs izpētīs produktu un pēc saviem
ieskatiem izlems, vai garantija attiecas uz
bojājumu. Ja garantija attiecas uz
bojājumu, IKEA servisa pakalpojumu
sniedzējs vai autorizētais servisa centrs pēc
saviem ieskatiem vai nu salabos bojāto
produktu vai aizstās to ar tādu pašu vai
līdzvērtīgu produktu.
Uz ko neattiecas šī garantija?
• Normālu nolietojumu.
• Tīšu vai nolaidības dēļ radušos bojājumu,
bojājumu, kas radies lietošanas
instrukcijas neievērošanas, nepareizas
uzstādīšanas vai pieslēgšnaas pie
•
•
•
nepareiza sprieguma dēļ, bojājumu, kas
radies ķīmiskas vai elektroķīmiskas
reakcijas, rūsas, korozijas vai ūdens
iedarbības dēļ, tostarp, bet ne tikai
pārmērīga kaļķakmens satura ūdenī dēļ,
kā arī neatbilstošu vides apstākļu radītu
bojājumu.
Patēriņa detaļām, tostarp baterijām un
spuldzēm.
Nefunkcionālām un dekoratīvām
detaļām, kas neietekmē normālu ierīces
darbību, tostarp jebkādiem
skrāpējumiem un iespējamām krāsas
atšķirībām.
Nejaušiem bojājumiem, kas radušies
svešķermeņu vai vielu dēļ, un filtru,
drenāžas sistēmu vai mazgāšanas
līdzekļa nodalījumu tīrīšanas vai
aizsprostojumu likvidēšanas dēļ.
Šādu detaļu bojājumiem: keramiskais
stikls, piederumi, trauku un galda
piederumu grozi, pievades un drenāžās
caurules, blīvējums, spuldzītes un to
pārsegi, ekrāni, taustiņi, korpuss un
korpusa detaļas. Ja vien iespējams
pierādīt, ka šādi bojājumi radušies
ražošanas kļūmju dē.
Korpusiem, kuros nevar konstatēt
bojājumus tehniķa apmeklējuma laikā.
Remontdarbiem, ko nav veikuši mūsu
nozīmētie servisa pakalpojumu sniedzēji
un/vai autorizētie servisa centru
pārstāvji, vai gadījumiem, kad
izmantotas neoriģinālās detaļas.
Defektiem, kas radušies nepareizas vai
specifikācijām neatbilstošas uzstādīšanas
dēļ.
Izmantošanu ne mājsaimniecībās, t.i.,
profesionālu izmantošanu.
Transportēšanas bojājumiem. Ja pircējs
nogādā produktu uz savām mājām vai
uz citu vietu, IKEA nav atbildīgs par
bojājumiem, kas varētu rasties
transportēšanas laikā. Tomēr, ja IKEA
nogādā produktu uz pircēja adresi, tad
uz bojājumiem, kas rodas
transportēšanas laikā, attiecas šī
garantija.
LATVIEŠU
• IKEA ierīces sākotnējās uzstādīšanas
izmaksas. Ja IKEA servisa pakalpojumu
sniedzējs vai tā autorizēts servisa centra
pārstāvis remontē vai nomaina ierīce
saskaņā ar šīs garantijas nosacījumiem,
servisa pakalpojumu sniedzējs vai tā
autorizēts servisa centra pārstāvis
atkārtoti uzstādīs salaboto ierīci vai
uzstādīs nomaiņas ierīci, ja
nepieciešams.
Šis ierobežojums neattiecas uz bezdefektu
darbu, ko veic kvalificēts speciālists,
izmantojot oriģinālās detaļas, lai pielāgotu
ierīci citas ES valsts tehniskajām drošības
specifikācijām.
45
• elektrības (ja ierīcei nav vada un
kontaktdakšas), ūdens un gāzes
pieslēgumu, jo tie jāveic pilnvarotam
servisa centra speciālistam.
3. noskaidrot neskaidrus jautājumus
saistībā ar IKEA ierīces lietošanas
instrukciju un specifikācijām.
Lai nodrošinātu, ka sniedzam jums labāko
iespējamo palīdzību, lūgums rūpīgi izlasīt
šajā bukletā sniegtos montāžas
norādījumus un/vai lietošanas instrukcijas
sadaļu, pirms sazināties ar mums.
Kā sazināties ar mums garantijas
remonta sakarā
Kā attiecas valsts likumi?
IKEA garantija sniedz jums specifiskas
juridiskas tiesības, kas ietver vai pārsniedz
vietējās prasības. Tomēr šie nosacījumi
nekādā veidā neierobežo vietējā
likumdošanā norādītās patērētāju tiesības.
Teritoriālā spēkā esamība
Ierīcēm, kas tiek iegādātas vienā ES valstī
un pārvietotas uz citu ES valsti, servisa
pakalpojumi tiks sniegti atbilstoši jaunajā
valstī esošajiem garantijas nosacījumiem.
Pienākums veikt remontdarbus garantijas
ietvaros ir spēka tikai tad, ja ierīce atbilst un
tiek uzstādīta saskaņā ar:
• valsts, kurā tiek veikts garantijas
pieprasījums, tehniskajām specifikācijām;
• montāžas norādījumiem un lietošanas
instrukcijas drošības informāciju.
Garantijas remonts IKEA ierīcēm:
Nevilcinieties sazināties ar IKEA garantijas
remontu:
1. pieprasīt garantijas remonta
pieprasījumu saskaņā ar šo garantiju;
2. noskaidrot neskaidrus jautājumus par
IKEA ierīces uzstādīšanu IKEA virtuves
mēbelēs. Garantijas remonts nesniegs
atbildes saistībā ar:
• vispārēju IKEA virtuves mēbeļu
uzstādīšanu;
Lūdzu, skatiet šī bukleta pēdējo lapu, kur
norādīti visi IKEA kontakttālruņi un attiecīgie
valstu pārstāvniecību tālruņa numuri.
Lai spētu sniegt jums ātru
pakalpojumu, mēs iesakām
izmantot speciālos tālruņa
numurus, kas norādīti bukleta
beigās. Vienmēr izmantojiet
kontakttālruņus, kas norādīti
konkrētās ierīces bukletā. Pirms
zvanīt mums pārliecinieties, ka
jums ir pieejams IKEA preces
numurs (8 ciparu kods) un sērijas
numurs (8 ciparu kods, kas ir
atrodams uz datu plāksnītes) tai
precei, kura sakarā jums ir
nepieciešama mūsu palīdzība.
SAGLABĀJIET PIRKUMA ČEKU!
Tas ir Pirkuma pierādījums un ir
nepieciešams garantijas
piemērošanai. Ņemiet vērā, ka
čekā ir norādīts arī IKEA preces
nosaukums un numurs (8 ciparu
kods) katrai iegādātajai ierīcei
LATVIEŠU
Vai jums nepieciešama papildu
palīdzība?
Papildu jautājumu sakarā, kas nav saistīti ar
jūsu ierīces garantijas remontu, lūdzu,
sazinieties ar tuvākā IKEA veikala zvanu
centru. Mēs iesakām jums rūpīgi izlasīt
ierīces dokumentāciju, pirms sazināties ar
mums.
46
47
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
867359134-A-302019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-2172019-2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising