ZANUSSI ZOB21601XU Brukermanual
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZOB21601BV
ZOB21601XU
ZOB21601XV
NO Bruksanvisning
Ovn
SV Bruksanvisning
Inbyggnadsugn
2
23
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner nøye innen du installerer og bruker
apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller
andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Hold
alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig
referanse.
SIKKERHET FOR BARN OG SÅRBARE MENNESKER
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke farer som
kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og
komplekse funksjonsnedsettelser må holdes på avstand fra
apparatet med mindre de er under tilsyn hele tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra apparatet hvis de
ikke er under tilsyn hele tiden.
La ikke barn leke med apparatet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i
samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i bruk eller
når det avkjøles. Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk.
Hvis apparatet har barnesikring, skal du aktivere den.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke utføres av barn
med mindre de er under tilsyn.
GENERELL SIKKERHET
•
•
•
•
2
Bare en kvalifisert person må montere og skifte ut
strømledningen.
ADVARSEL: Apparatet og tilgjengelige deler blir varme under
bruk. Pass på at du ikke berører varmeelementene.
Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn tilbehør eller
ovnsutstyr.
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører vedlikehold.
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Sørg for at apparatet er slått av før du bytter
lampen for å unngå fare for elektrisk støt.
Bruk ikke apparatet før du installerer det i en innebygget
struktur.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre apparatet.
Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe
skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i
stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til at glasset
blir matt.
Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten,
et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer
for å unngå elektriske fare.
For å fjerne hyllestøttene, må du først trekk fronten på
hyllestøtten og baksiden på hyllestøtten vekk fra sideveggene.
Bruk omvendt rekkefølge for å montere ovnsstigene.
SIKKERHETSANVISNINGER
MONTERING
ADVARSEL! Bare en kvalifisert
person må montere dette produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet apparat.
Følg installasjonsanvisningene som følger med
apparatet.
Vær alltid forsiktig når du flytter apparatet. Det
er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fottøy.
Ikke dra eller løft apparatet etter håndtaket.
Overhold minsteavstanden fra andre apparater
og enheter.
Monter apparatet på et trygt og egnet sted som
oppfyller monteringskravene.
Apparatet er utstyrt med et elektrisk kjølesystem.
Det må brukes med den elektriske
strømforsyningen.
Skap minstehøyde
(minstehøyde for skap
under benkeplate)
580 (600) mm
Skapbredde
560 mm
Skapdybde
550 (550) mm
Høyden av fronten av
apparatet
Høyden av baksiden av
apparatet
570 mm
Bredden av fronten av
apparatet
594 mm
Bredden av baksiden
av apparatet
558 mm
Dybden av apparatet
561 mm
Apparatets innebygget
dybde
540 mm
Dybde med døren
åpen
1007 mm
Minsteåpning for ventilasjon. Åpning er plassert på nedre bakside
560x20 mm
Lengden på strømledningen. Strømledningen finner du i høyre
hjørne på baksiden
1100 mm
Monteringsskruer
4x25 mm
589 mm
3
ELEKTRISK TILKOPLING
ADVARSEL! Fare for brann og
elektrisk støt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en
kvalifisert elektriker.
Apparatet må være jordet.
Kontroller at parameterne på typeskiltet er
kompatible med de elektriske spesifikasjonene
til strømforsyningen.
Bruk alltid et korrekt montert, jordet støpsel.
Bruk ikke multi-plug-adaptere eller
skjøteledninger.
Påse at støpselet og strømkabelen ikke påføres
skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må
dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.
Strømkablene må ikke berøre eller komme nær
apparatets dør eller sprekken under apparatet,
spesielt ikke når den er i bruk eller når døren er
varm.
Støtbeskyttelsen til strømførende og isolerte
deler må festes på en måte som gjør at den ikke
kan fjernes uten verktøy.
Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til
stikkontakten etter monteringen.
Hvis stikkontakten er løs skal du ikke sette i
støpselet.
Dra ikke i kabelen for å koble fra apparatet.
Trekk alltid i selve støpselet.
Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen
skal fjernes fra holderen), jordfeilbrytere og
kontaktorer.
Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble apparatet
fra strømnettet ved alle poler. Isoleringsenheten
må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
Dette apparatet leveres kun med en hovedkabel.
Nominell effekt (W)
4
3 x 0.75
maks 2300
3x1
maks 3680
3 x 1.5
BRUK
ADVARSEL! Risiko for skade,
brannskader og elektrisk støt eller
eksplosjon.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
For ledningsavsnittet henvises det til den nominelle
effekten på typeskiltet: Du kan også se etter i
tabellen:
maks 1380
Jordledningen (grønn/gul kabel) må være ca. 2 cm
lenger enn den nøytrale- og fase-ledningen (blå og
brune kabler).
Anvendelige kabeltyper for montering eller
utskiftning i Europa:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Ledningsavsnittet
(mm²)
Dette apparatet er kun for husholdningsbruk.
Dette apparatets spesifikasjoner må ikke endres.
Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er
blokkerte.
Apparatet må ikke være uten tilsyn mens det er i
bruk.
Slå av apparatet etter hver bruk.
Vær forsiktig når du åpner døren til apparatet
når apparatet er i bruk. Varm luft kan strømme
ut.
Bruk ikke apparatet med våte hender eller når
det er i kontakt med vann.
Belast ikke døren når den er åpen.
Bruk ikke apparatet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
Åpne døren til apparatet forsiktig. Bruk av
ingredienser som inneholder alkohol kan føre til
en blanding av alkohol og luft.
Ikke la gnister eller åpne flammer komme i
kontakt med apparatet når du åpner døren.
Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med brennbare
produkter, inn i eller i nærheten av apparatet.
ADVARSEL! Fare for skade på
produktet.
•
For å unngå skade eller misfarging på emaljen:
– sett ikke kokekar eller andre gjenstander i
apparatet direkte på bunnen.
– legg ikke aluminiumsfolie direkte på bunnen
av rommet i apparatet.
– ikke tøm vann direkte inn i det varme
apparatet.
– ikke oppbevar fuktig servise eller mat i
apparatet når tilberedningen er ferdig.
•
•
•
•
•
– vær forsiktig når du fjerner eller monterer
tilleggsutstyret.
Misfarge på apparatets emalje eller rustfritt stål
har ingen innvirkning på funksjonen.
Bruk en grill-/stekepanne for bløte kaker.
Fruktsaft kan forårsake permanente flekker.
Dette apparatet skal kun brukes til matlaging.
Det må ikke brukes til andre formål, f.eks.
oppvarming av rommet.
Ha alltid stekeovnsdøren lukket når ovnen er på.
Hvis produktet er montert bak et møbelpanel
(f.eks. en dør), må du sørge for at døren aldri er
lukket når produktet er i drift. Varme og fuktighet
kan bygge seg opp bak et lukket møbelpanel og
dermed forårsake skade på produktet,
dekselenheten eller gulvet. Ikke lukk
møbelpanelet før apparatet er helt avkjølt etter
bruk.
PLEIE OG RENGJØRING
ADVARSEL! Risiko for skade, brann
eller skade på produktet.
•
•
•
•
•
•
Slå av produktet og trekk støpselet ut av
stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
Påse at produktet er kaldt. Fare for at
dørglassene kan knuses.
Erstatt umiddelbart panelene til glassdørene om
disse har blitt skadet. Kontakt det autoriserte
servicesenteret.
Vær forsiktig når du fjerner døren fra produktet.
Døren er tung!
Rengjør produktet med jevne mellomrom for å
hindre skade på overflaten.
Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bruk
kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri
•
•
bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper,
løsemidler eller metallgjenstander.
Følg sikkerhetsanvisningene på pakken hvis du
bruker ovnsspray.
Ikke rengjør den katalytiske emaljen (hvis aktuelt)
med noen form for vaskemiddel.
INNVENDIG BELYSNING
ADVARSEL! Fare for elektrisk støt.
•
•
•
Typen lyspære eller halogenlampe som brukes i
dette produktet er kun for
husholdningsprodukter. Skal ikke brukes til
vanlig belysning.
Koble strømmen fra produktet før du skifter
lyspære.
Bruk bare lyspærer med tilsvarende
spesifikasjoner.
SERVICE
• Kontakt det autoriserte servicesenteret for å
reparere apparatet.
• Det skal bare brukes originale reservedeler.
AVFALLSBEHANDLING
ADVARSEL! Fare for skade og
kvelning.
•
•
•
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast
den.
Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr
kan bli innestengt i produktet.
MONTERING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5
INNBYGGING
540 21
558
min. 550
600
114
19
20
min. 560
6
589
570
6
3
594
540 21
min. 550
580
20
558
19
114
min. 560
589
570
9
SLIK FESTER DU OVNEN TIL SKAPET
6
594
PRODUKTBESKRIVELSE
GENERELL OVERSIKT
1
2
3
4
5
1 Betjeningspanel
2 Strømindikator/symbol
6
7
4
12
8
9
3
10
2
1
11
3 Bryter for ovnsfunksjoner
4 Tidsurbryter
5 Betjeningsbryter (for temperaturen)
6 Temperaturindikator/symbol
7 Ventilasjonsåpninger til kjølevifte
8 Varmeelement
9 Ovnslampe
10 Vifte
11 Uttakbare brettstiger
12 Brettplasseringer
TILBEHØR
• Rist
Til kokekar, kakeformer, steker.
•
Stekebrett
Til kaker og kjeks.
FØR FØRSTEGANGS BRUK
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
FØRSTE GANGS RENGJØRING
Ta ut alt inventar og alle uttakbare brettstiger fra
ovnen.
Se etter i kapittelet "Stell og rengjøring".
Rengjør ovnen og alt tilbehør før første gangs bruk.
Sett tilbehøret og den avtagbare hyllestøtten tilbake
i den opprinnelige posisjonen.
1. Still inn funksjonen
.Still inn
maksimumstemperaturen.
2. La ovnen stå på i 1 time.
3. Still inn funksjonen
. Still inn
maksimumstemperaturen.
4. La ovnen stå på i 15 minutter.
5. Slå ovnen av og la den avkjøle.
Tilbehør kan bli varmere enn vanlig. Ovnen kan avgi
lukt og røyk. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i
rommet.
FORVARMING
Forvarm den tomme ovnen før første gangs bruk.
DAGLIG BRUK
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
OVNSFUNKSJONER
7
Ovnfunksjon
Bruk
Ovnfunksjon
Ovnen er av.
Av posisjon
Steking
med vifte
Slik steker du og baker mat
med den samme tilberedningstemperaturen på mer enn en
hylle, uten overførsel av smak.
Slik baker og steker du mat på
en hylle.
Over-/
Undervarme
Slik baker du kaker med sprø
bunn og bevarer mat.
Undervarme
Gratinering
Med Vifte
Slik steker du store steker eller
fjærkre med ben på én brettplassering. Slik lager du og
bruner gratenger.
Slik griller du mye flat mat og
rister brød.
Max. Grill
Baking
med fukt
Bruk
Denne funksjonen er berenget
på å spare strøm under matlaging. For matlagningsanvisningene, se kapitlet "Råd og tips",
Baking med fukt. Ovnsdøren
skal være stengt slik at funksjon ikke avbrytes og for å påse
at ovnen er så energieffektiv
som mulig. Når du bruker denne funksjonen avviker temperaturen i ovnsrommet fra den innstilte temperaturen. Varmeeffekten kan bli redusert. For generelle anbefalinger for strømsparing, se kapittelet «Energieffektivitet», energibesparelser.Denne funksjonen brukes til
å overholde energieffektivitetsklasse i henhold til EN
60350-1.
STILLE INN EN OPPVARMINGSFUNKSJON
1. Vri på knappen for varmefunksjonene for å
velge en ovnsfunksjonene.
2. Vri på kontrollvelgeren for å velge temperatur .
Lampen lyser når ovnen er i bruk.
3. For å slå ovnen av, drei bryteren for
ovnfunksjonene til av-stilling.
For å grille flate matvarer og riste brød.
Min. Grill
KLOKKEFUNKSJONER
STOPPEKLOKKE
Bruk den til å stille inn en nedtellingstid for en
ovnsfunksjon.
Denne funksjonen har ingen
innvirkning på bruken av produktet.
1. Velg en ovnsfunksjon og temperatur.
2. Vri tidsurbryteren så langt den går og drei den
deretter til valgt tidsperiode.
Når steketiden er ferdig, høres et lydsignal.
BRUKE TILBEHØRET
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8
SETTE PÅ PLASS TILBEHØRET
Rist:
Sett ristene inn mellom sporene på brettstigen og
pass på at foten peker nedover.
Rist og stekebrett sammen:
Skyv stekebrettet mellom sporene på brettstigen og
risten på sporene over.
Stekebrett:
Skyv stekebrettet inn i sporene på brettstigene.
Små fordypninger øverst for å øke
sikkerheten. Fordypningene hindrer
også de i å tippe. Den høye kanten
rundt risten forhindrer at kokekar sklir
av risten.
TILLEGGSFUNKSJONER
KJØLEVIFTE
Mens ovnen er i bruk, slår kjøleviften seg på
automatisk for å holde ovnens overflater kalde. Når
du slår av ovnen, stopper kjøleviften.
dette har ovnen en sikkerhetstermostat som
avbryter strømforsyningen. Ovnen slår seg
automatisk på igjen når temperaturen faller.
SIKKERHETSTERMOSTAT
Feil bruk av ovnen eller ødelagte komponenter, kan
medføre alvorlig overopphetelse. For å forhindre
RÅD OG TIPS
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Temperaturer og steketider i tabellene
er kun veiledende. De avhenger av
oppskrift, samt mengde og kvalitet på
ingrediensene som brukes.
RÅD OM TILBEREDNING
Stekeovnen har fire innskyvningsposisjoner.
Tell hylleposisjonene fra bunnen av ovnen.
Ovnen kan muligens steke på en annen måte enn
den gamle ovnen gjorde. Oversikten nedenfor
inneholder standardinnstillinger for temperatur,
tilberedningstid og hylleposisjon.
Hvis du ikke finner opplysningene for en spesiell
oppskrift, kan du ta utgangspunkt i en tilsvarende
rett.
Ovnen har et spesielt system som gjør at luften
sirkulerer og hele tiden resirkulerer dampen. Dette
systemet gjør det mulig å tilberede maten med
damp, slik at den blir myk inni og sprø utenpå.
Tilberedningstiden og strømforbruket reduseres.
9
Bake kaker
Steketider
Ikke åpne ovnsdøren før 3/4 av steketiden er gått.
Hvis du bruker to stekebrett samtidig, må du la et
nivå skille dem.
Steketider er avhengig av typen mat, konsistens og
mengde.
I begynnelsen, må du følge med på maten du
tilbereder. Finn de beste innstillingene
(varmeinnstilling, tilberedningstid, osv.) for kokekar,
oppskriftene og mengdene du bruker sammen med
dette produktet.
Tilberedning av fisk og kjøtt
La kjøttet hvile i ca. 15 minutter før du skjærer, slik
at kraften ikke siver ut.
For å unngå for mye røyk i ovnen under steking,
tilsetter du litt vann i stekepannen. For å unngå
røykkondens, tilsett vann hver gang vannet tørker
opp.
BAKING OG STEKING
Kaker
Over-/Undervarme
Steking med vifte
Mat
Tid (min)
Temperatur Skuffplasse- Temperatur Skuffplasse(°C)
ring
(°C)
ring
10
Kommentarer
Oppskrifter med
sammenvispede ingredienser
170
2
165
2 (1 og 3)
45 - 60
I en kakeform
Mørdeig
170
2
160
2 (1 og 3)
20 - 30
I en kakeform
Ostekake
med kjernemelk
170
1
165
2
70 - 80
I en kakeform på
26 cm
Eplepai
(eplepai)
170
1
160
2 (1 og 3)
80 - 100
I 2 kakeformer på
20 cm på
en stekerist
Strudel
175
2
150
2
60 - 80
På et stekebrett
Syltetøyterte
170
2
160
2 (1 og 3)
30 - 40
I en kakeform på
26 cm
Fruktkake
170
2
155
2
50 - 60
I en kakeform på
26 cm
Sukkerbrød (sukkerbrød u/
fett)
170
2
160
2
90 - 120
I en kakeform på
26 cm
Over-/Undervarme
Steking med vifte
Mat
Tid (min)
Temperatur Skuffplasse- Temperatur Skuffplasse(°C)
ring
(°C)
ring
Kommentarer
Julekake /
fruktkake
170
2
160
2
50 - 60
I en kakeform på
20 cm
Plommekake1)
170
2
165
2
20 - 30
I en brødform
Småkaker
170
3
166
3 (1 og 3)
25 - 35
På et stekebrett
Småkaker1)
150
3
140
3 (1 og 3)
30 - 35
På et stekebrett
Marengs
100
3
115
3
35 - 40
På et stekebrett
Boller1)
190
3
180
3
80 - 100
På et stekebrett
Vannbakkels1)
190
3
180
3 (1 og 3)
15 - 20
På et stekebrett
Terter
180
3
170
2
25 - 35
I en kakeform på
20 cm
Formkake
med syltetøy
180
1 eller 2
170
2
45 - 70
Venstre +
høyre i en
20 cm kakeform
Fruktkake
160
1
150
2
110 - 120
I en kakeform på
24 cm
Victoriasandwich1)
170
1
160
1
50 - 60
I en kakeform på
20 cm
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
11
Brød og pizza
Over-/Undervarme
Steking med vifte
Mat
Tid (min)
Temperatur Skuffplasse- Temperatur Skuffplasse(°C)
ring
(°C)
ring
Kommentarer
Formbrød1)
190
1
195
1
60 - 70
1 - 2 stykker, 500 g
per stykk.
Rugbrød
190
1
190
1
30 - 45
I en brødform
Rundstykker1)
190
2
180
2 (1 og 3)
25 - 40
6-8
rundstykker på et
stekebrett
Pizza1)
190
1
190
1
20 - 30
I en langpanne
Scones1)
200
3
190
2
10 – 20
På et stekebrett
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Flan
Over-/Undervarme
Steking med vifte
Mat
Tid (min)
Kommentarer
Temperatur Skuffplasse- Temperatur Skuffplasse(°C)
ring
(°C)
ring
Makaronigrateng
180
2
180
2
40 - 50
I en form
Grønnsakspai
200
2
200
2
45 - 60
I en form
Quiche
190
1
190
1
40 - 50
I en form
Lasagne
200
2
200
2
25 - 40
I en form
Cannelloni
200
2
200
2
25 - 40
I en form
Yorkshirepudding1)
220
2
210
2
20 - 30
6 pudding-former
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
12
kjøtt
Over-/Undervarme
Steking med vifte
Mat
Tid (min)
Temperatur Skuffplasse- Temperatur Skuffplasse(°C)
ring
(°C)
ring
Kommentarer
Storfekjøtt
200
2
190
2
50 - 70
På en stekerist og
en langpanne
Svinekjøtt
180
2
180
2
90 - 120
På en stekerist og
en langpanne
Kalvekjøtt
190
2
175
2
90 - 120
På en stekerist og
en langpanne
Engelsk
roastbeef
lettstekt
210
2
200
2
44 - 50
På en stekerist og
en langpanne
Engelsk
roastbeef
medium
210
2
200
2
51 - 55
På en stekerist og
en langpanne
Engelsk
roastbeef
velstekt
210
2
200
2
55 - 60
På en stekerist og
en langpanne
Svinekjøtt
180
2
170
2
120 - 150
I en langpanne
Svinekjøtt
180
2
160
2
100 - 120
2 stykker
på en grill
– /stekepanne
Lammekjøtt
190
2
190
2
110 - 130
Lår
Kylling
200
2
200
2
70 - 85
Hel
Kalkun
180
1
160
1
210 - 240
Hel
And
175
2
160
2
120 - 150
Hel
Gås
175
1
160
1
150 - 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 - 80
Skåret i
skiver
13
Over-/Undervarme
Steking med vifte
Mat
Tid (min)
Temperatur Skuffplasse- Temperatur Skuffplasse(°C)
ring
(°C)
ring
Kommentarer
Vill kanin
190
2
175
2
150 - 200
Skåret i
skiver
Fasan
190
2
175
2
90 - 120
Hel
Fisk
Over-/Undervarme
Steking med vifte
Mat
Tid (min)
Kommentarer
Temperatur Skuffplasse- Temperatur Skuffplasse(°C)
ring
(°C)
ring
Ørret/
karpefisk
190
2
175
2 (1 og 3)
40 - 55
3 - 4 fisk
Tunfisk/
laks
190
2
175
2 (1 og 3)
35 - 60
4 - 6 fileter
MIN. GRILL
Forvarm ovnen i 10 minutter.
Bruk den tredje plasseringen.
Still temperaturen til 250 °C.
Antall
Tid (min)
Mat
Deler
14
(kg)
1. side
2. side
Fileter
4
0.8
12 - 15
12 - 14
Biff
4
0.6
10 - 12
6-8
Pølser
8
-
12 - 15
10 - 12
Svinekoteletter
4
0.6
12 - 16
12 - 14
Kylling (delt i 2)
2
1
30 - 35
25 - 30
Kebab
4
-
10 - 15
10 - 12
Kyllingbryst
4
0.4
12 - 15
12 - 14
Burger
6
0.6
20 - 30
-
Fiskefilét
4
0.4
12 - 14
10 - 12
Antall
Tid (min)
Mat
Deler
(kg)
1. side
2. side
Grillsmørbrød
4-6
-
5-7
-
Toast
4-6
-
2-4
2-3
GRATINERING MED VIFTE
Velg maksimumstemperatur på 200 °C.
Bruk det tredje hyllenivået.
Antall
Tid (min)
Mat
Deler
(kg)
1. side
2. side
Rullestek (kalkun)
1
1
30 - 40
20 - 30
Kylling (delt i to)
2
1
25 - 30
20 - 30
Kyllinglår
6
-
15 - 20
15 - 18
Vaktel
4
0.5
25 - 30
20 - 25
Grønnsaksgrateng
-
-
20 - 25
-
Skjell
-
-
15 - 20
-
Makrell
2-4
-
15 - 20
10 - 15
Fiskeskiver
4-6
0.8
12 - 15
8 - 10
BAKING MED FUKT – ANBEFALT TILBEHØR
Bruk mørke og ikke-refleksive bokser og
beholderen. De har bedre varmeabsorbering enn
den lette fargen og de refleksive rettene.
Pizzapanne
Kakeform
Mørk, ikke-reflekterende
28 cm diameter
Mørk, ikke-reflekterende
26 cm diameter
Ildfaste former
Keramikk
8 cm diameter,
5 cm høyde
Form for karamellpudding
Mørk, ikke-reflekterende
28 cm diameter
15
BAKING MED FUKT
Følg forslagene i tabellen for best mulig resultater.
(°C)
16
(min)
Søte rullekaker, 12
stk
stekebrett eller langpanne
180
2
35 - 40
Rundstykker, 9 stk
stekebrett eller langpanne
180
2
35 - 40
Frossen pizza,
0,35 kg
stekerist
220
2
35 - 40
Rullekake
stekebrett eller langpanne
170
2
30 - 40
Brownies
stekebrett eller langpanne
180
2
30 - 40
Sufflé, 6 stk
keramisk ildfast form på
rist
200
3
30 - 40
Sukkerbrødbunn
sukkerbrødbunn-form på
rist
170
2
20 - 30
Formkake med syltetøy
bakeform på rist
170
2
35 - 45
Posjert fisk, 0,3 kg
stekebrett eller langpanne
180
3
35 - 45
Hel fisk, 0,2 kg
stekebrett eller langpanne
180
3
35 - 45
Fiskefilét, 0,3 kg
pizzabrett på rist
180
3
35 - 45
Pulled pork, 0,25
kg
stekebrett eller langpanne
200
3
40 - 50
Shashlik, 0,5 kg
stekebrett eller langpanne
200
3
25 - 35
Cookies, 16 stk
stekebrett eller langpanne
180
2
20 - 30
Makroner, 20 stk
stekebrett eller langpanne
180
2
40 - 45
Muffins, 12 stk
stekebrett eller langpanne
170
2
30 - 40
Savory-bakverk,
16 stk
stekebrett eller langpanne
170
2
35 - 45
Sandkaker, 20 stk
stekebrett eller langpanne
150
2
40 - 50
(°C)
(min)
Småterter, 8 stk
stekebrett eller langpanne
170
2
20 - 30
Grønnsaker, posjerte, 0,4 kg
stekebrett eller langpanne
180
3
35 - 40
Vegetaromelett
pizzabrett på rist
200
3
30 - 45
Middelhavsgrønnsaker, 0,7 kg
stekebrett eller langpanne
180
4
35 - 40
INFORMASJON FOR TESTINSTITUTTER
Tester i henhold til IEC 60350-1.
SkuffPraktisk tilTemperaplassebehør
tur (°C)
ring
Mat
Funksjon
Tid (min)
Kommentarer
Liten kake
Over-/
Undervarme
Stekebrett
3
170
20 - 30
Plasser 20 småkaker per stekebrett.
Eplepai
Over-/
Undervarme
Stekerist
1
170
80 - 120
Bruk 2 bokser (20
cm diameter), diagonalt forskjøvet.
Sukkerbrød
Over-/
Undervarme
Stekerist
2
170
35 - 45
Bruk en kakeform
(26 cm diameter).
Kjeks
Over-/
Undervarme
Stekebrett
3
150
20 - 35
Forvarm ovnen i
10 minutter.
Toast
4–6
stykker
Min. Grill
Stekerist
3
maks.
2 - 4 minutter
på den ene siden, 2 - 3 minutter på den
andre siden
Forvarm ovnen i 3
minutter.
Biffburger
6 stykker,
0,6 kg
Min. Grill
Stekerist
og langpanne
3
maks.
20 - 30
Plasser stekeristen på det tredje
hyllenivået og
langpannen på det
andre hyllenivået i
ovnen. Snu maten
halvveis inn i steketiden.
Forvarm ovnen i 3
minutter.
17
STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
MERKNADER OM RENGJØRING
Rengjør ovnens forside med en myk klut med varmt vann og et mildt vaskemiddel.
For å rengjøre metalloverflater, bruk et dedikert rengjøringsmiddel.
Rengjør fastbrent smuss med stekeovnsrens.
Rengjøringsmidler
Rengjør ovnsrommet etter bruk. Fettoppsamling eller andre matrester kan føre til
brann.
Hverdagsbruk
Fuktighet kan kondensere inne i ovnen eller på glasspanelene på døren. For å redusere kondensen, kan du la apparatet stå på i 10 minutter før du setter inn maten.
Tørk av ovnsrommet med en myk klut etter bruk.
Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la det tørke. Bruk en myk klut med varmt vann
og vaskemiddel. Ikke rengjør tilbehøret i oppvaskmaskinen.
Praktisk tilbehør
Rengjør ikke tilbehør med slippbelegg ved hjelp av sterke vaskemidler, skarpe kanter eller i oppvaskmaskin
OVNER I RUSTFRITT STÅL ELLER
ALUMINIUM
Rengjør ovnsdøren kun med en våt klut eller svamp.
Tørk av med en myk klut.
Du må aldri bruke stålull, syre eller skurende
produkter, da de kan skade overflaten. Rengjør
ovnens betjeningspanel på samme måte.
RENGJØRE DØRPAKNINGEN
Kontroller dørpakningen med jevne mellomrom.
Dørpakningen sitter rundt rammen til ovnsrommet.
Ikke bruk ovnen hvis dørpakningen er skadet.
Kontakt et autorisert servicesenter.
Du finner opplysninger om rengjøring av
dørpakningen under det generelle avsnittet om
rengjøring.
FJERNE HYLLESTØTTENE
Fjern hylestøttene.
FORSIKTIG! Vær forsiktig når du
fjerner ovnsstigene.
18
1. Trekk den fremre delen av ovnsstigen ut fra
sideveggen.
2. Trekk den bakre delen av ovnsstigene ut fra
veggen og ta den ut.
1
2
Monter tilleggsutstyret som er blitt fjernet i omvendt
rekkefølge.
FJERNING OG MONTERING AV DØREN
Ovnsdøren har to glass.Du kan ta av ovnsdøren og
det innvendige dørglasspanelet for å rengjøre det.
Les hele «Fjerning og montering av døren»instruksjonen før du fjerner glassene.
3. Lukk ovnsdøren til første åpne posisjon. Trekk
og løft så døren utover og ta den ut av
holderen.
Ovnsdøren kan smelle igjen hvis du
prøver å ta ut de innvendige glassene
før du fjerner ovnsdøren.
FORSIKTIG! Ikke bruk ovnen uten de
indre glassene.
1. Åpne døren helt og hold begge hengsler.
4. Legg døren på et mykt tøystykke på et stabilt
underlag.
2. Løft og drei spakene helt på begge hengsler.
5. Frigjør låsesystemet for å fjerne det indre
glasspanelet.
19
8. Rengjør glassene med vann og såpe. Tørk
glasspanelet omhyggelig. Ikke rengjør glassene
i oppvaskmaskinen.
Når rengjøringen er ferdig, monterer du glassene
og ovnsdøren igjen.
Dørlisten klikker når den installeres riktig.
Pass på at du setter det innvendige glasspanelet
riktig i holderne.
A
6. Drei de to festene 90° og ta dem ut av
holderne.
SLIK BYTTER DU PÆRE
ADVARSEL! Fare for elektrisk støt.
Pæren kan være varm.
90°
7. Løft først forsiktig opp og fjern så glasspanelet.
1
1. Slå ovnen av.
Vent til ovnen er avkjølt.
2. Koble fra strømtilførselen til ovnen.
3. Legg en klut på bunnen i ovnsrommet.
Baklampe
1. Drei glassdekselet for å ta det av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Erstatt pæren med en egnet varmebestandig
lyspære som tåler 300 °C .
4. Monter glassdekselet.
2
FEILSØKING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
HVA DU MÅ GJØRE HVIS...
Problem
Ovnen blir ikke varm.
20
Mulig årsak
Stekeovnen er slått av.
Feilhåndtering
Slå på stekeovnen.
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Ovnen blir ikke varm.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er årsaken til funksjonssvikten. Hvis
sikringene går gjentatte ganger, må du kontakte en elektriker.
Lampen lyser ikke.
Pæren er defekt.
Skift ut lampen.
Damp og kondens legger seg
på maten og i ovnsrommet.
Du har latt retten stå for lenge i
ovnen.
Ikke la maten bli stående i ovnen lenger enn 15 – 20 minutter etter at tilberedningen er
ferdig.
SERVICEDATA
Hvis du ikke greier å løse problemet selv, kontakter
du forhandleren eller et autorisert servicesenter.
Nødvendig informasjon som servicesenteret
trenger, kan du finne på typeskiltet. Typeskiltet er
plassert på den fremre rammen til ovnsrommet. Ikke
fjern typeskiltet fra ovnsrommet.
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
ENERGIEFFEKTIV
PRODUKTINFORMASJONSARK
Produktinformasjon i henhold til EU 65-66/2014
Leverandørnavn
Zanussi
Modellidentifikasjon
ZOB21601BV 944064880
ZOB21601XU 944068043
ZOB21601XV 944064832
Energieffektivitetsindeks
94.9
Energieffektivitetsklasse
A
Energiforbruk med standard belastning, konvensjonell modus
0.83 kWh/syklus
Energiforbruk med standard belastning, viftemodus
0.75 kWh/syklus
Antall hulrom
1
Varmekilde
Strøm
21
Volum
57 l
Ovnstype
Innebygget ovn
Masse
EN 60350-1 - Husholdningens elektriske apparater
for matlaging - Del 1: Serier, ovner, dampovner og
griller - Metoder for måling av ytelse.
ZOB21601BV
28.3 kg
ZOB21601XU
26.4 kg
ZOB21601XV
26.4 kg
Matlaging med vifte
Bruk om mulig tilberedningsfunksjoner med vifte for
å spare strøm.
Restvarme
ENERGISPARENDE
Ovnen har funksjoner som hjelper deg
med å spare strøm under matlaging.
Påse at ovnsdøren er lukket ordentlig mens ovnen
er på. Åpne ikke døren for ofte under matlaging.
Hold dørpakningen ren og sørg for at den sitter
godt på plass.
Bruk kokekar i metall for å øke energisparingen.
Når det er mulig skal du ikke forhåndsvarme ovnen
før matlaging.
Hold pausene mellom stekingen så kort som mulig
når du lager flere retter om gangen.
Når tilberedningstiden er lengre enn 30 minutter,
reduser ovntemperaturen til minimum 3 - 10
minutter før tilberedningen avsluttes. Restvarmen i
ovnen fortsetter å steke.
Bruk restvarmen til å varme opp andre tallerkener.
Slik holder du maten varm
Hvis du vil bruke restvarmen til å holde måltidet
varmt, velg lavest mulig temperaturinnstilling.
Baking med fukt
Funksjonen er laget med tanke på å spare strøm
under tilberedning.
BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med symbolet
. Legg emballasjen i riktige beholdere for å
resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet,
menneskers helse og for å resirkulere avfall av
elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
22
sammen
med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres
der hvor tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som
ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid
bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida
bruk.
SÄKERHET FÖR BARN OCH PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och
kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur
produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som
är förknippade med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande
och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vara i närheten av
produkten om de inte är under uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan
ständig uppsikt.
Låt inte barnen leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera
det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar kan bli heta under
användning
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan
uppsikt.
ALLMÄN SÄKERHET
•
Endast behöriga personer får installera den här produkten och
byta kabel.
23
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma
under användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra
värmeelementen.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller
eldfasta formar.
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur produkten från
nätuttaget.
VARNING: Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte produkten innan den installeras i den inbyggda
strukturen.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa
metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor eftersom
dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset
spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre delen
av ugnsstegen och sedan den bakre delen från sidoväggarna.
Sätt tillbaka ugnsstegarna i omvänd ordning.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
INSTALLATION
VARNING! Endast en behörig person
får installera den här produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
24
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad produkt.
Följ installationsinstruktionerna som följer med
produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom
den är tung. Använd alltid skyddshandskar och
täckta skor.
Dra aldrig produkten i handtaget.
Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
Installera produkten på en säker och lämplig
plats som uppfyller installationskraven.
Produkten är utrustad med ett elektriskt
kylsystem. Det måste användas tillsammans
med det elektriska nätuttaget.
Skåpets minimihöjd
(minimihöjd för skåpet
under köksbänken)
Skåpets bredd
Skåpets djup
580 (600) mm
560 mm
550 (550) mm
Höjd på produktens
främre del
589 mm
Höjd på produktens
bakre del
570 mm
Bredd på produktens
främre del
594 mm
Bredd på produktens
bakre del
558 mm
Produktens djup
561 mm
Bredd på den inbyggda produkten
540 mm
Djup med öppen lucka
1007 mm
Minsta storlek på ventilationens öppning.
Öppningen är placerad
på botten baksidan
560x20 mm
Nätsladdslängd. Kabeln är placerad i det
högra hörnet på baksidan
1100 mm
Monteringsskruvar
4x25 mm
•
Kabeltyper för installation eller utbyte i Europa:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
För kabeldelen, se den totala effekten (på
märkplåten) och tabellen. Se även tabellen:
Total effekt (W)
ELEKTRISK ANSLUTNING
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras av en
behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på märkskylten
överensstämmer med elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert
och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten
och nätkabeln. Om produktens nätkabel
behöver bytas måste det göras av vårt
auktoriserade servicecenter.
Låt inte nätkablar komma i kontakt med eller
komma nära produktens lucka eller nichen
nedanför produkten, speciellt inte när den är
igång eller om luckan är het.
Stötskyddet för strömförande och isolerade
delar måste fästas på ett sådant sätt att det inte
kan tas bort utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet
av installationen. Kontrollera att stickkontakten
är åtkomlig efter installationen.
Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter
löst.
Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp
tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten måste
vara minst 3 mm bred.
Denna produkt levereras endast med en
huvudkabel.
Kabeldel (mm²)
max. 1380
3 x 0.75
max. 2300
3x1
max. 3680
3 x 1.5
Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2 cm längre
än fas och neutral kabel (blå och brun kabel).
ANVÄNDNING
VARNING! Risk för skador,
brännskador, elstötar eller explosion
föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
Var försiktig när du öppnar produktens lucka
medan produkten är igång. Het luft kan strömma
ut.
Använd inte produkten med våta händer eller när
den är i kontakt med vatten.
Tyng inte ner luckan när den är öppen.
Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
Öppna produktens lucka försiktigt. Användning
av ingredienser som innehåller alkohol kan
producera en blandning av luft och alkohol.
Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i
kontakt med produkten när du öppnar luckan.
Placera inga lättantändliga produkter eller
föremål som är fuktiga med lättantändliga
produkter i, nära eller på produkten.
25
VARNING! Risk för skador på
produkten föreligger.
•
•
•
•
•
•
För att förhindra skada eller missfärgning på
emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra föremål
direkt på produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
ugnsbotten.
– ställ inte hett vatten direkt i den heta
produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i
produkten efter att tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller monterar
tillbehör.
Missfärgning av emaljen eller den rostfria ytan
påverkar inte produktens funktion.
Använd en djup form för mjuka kakor. Fruktjuicer
orsakar fläckar som kan bli bestående.
Denna produkt är endast avsedd för matlagning.
Den får inte användas för några andra ändamål,
t.ex. för rumsuppvärmning.
Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
Om apparaten installeras i till exempel ett skåp,
se till att skåpsdörren aldrig är stängd när
apparaten är i drift. Värme och fukt kan byggas
upp bakom en stängd dörr/lucka och orsaka
efterföljande skador på apparaten, bostaden
eller golvet. Stäng inte luckan förrän apparaten
har svalnat helt efter användning.
•
•
•
•
•
LAMPA INUTI PRODUKTEN
VARNING! Risk för elektrisk stöt!
•
•
•
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Se till att produkten har svalnat. Det finns även
risk för att glaspanelerna kan spricka.
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler om de är
skadade. Kontakta auktoriserat servicecenter.
INSTALLATION
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
26
Typen av glödlampa eller halogenlampa som
används för den här produkten är endast avsedd
för hushållsprodukter. Får ej användas som
husbelysning.
Innan du byter lampan ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
Använd bara lampor med samma specifikationer.
SERVICE
• Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för
reparation av produkten.
• Använd endast originaldelar.
KASSERING
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING! Det finns risk för
personskador, brand eller skador på
produkten.
Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är
tung!
Rengör produkten regelbundet för att förhindra
att ytmaterialet försämras.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa.
Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd
inte produkter med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
Om du använder en ugnssprej ska du följa
säkerhetsanvisningarna på förpackningen.
Rengör inte den katalytiska emaljen (om
tillämpligt) med något slag av rengöringsmedel.
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och kassera
den.
Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller
husdjur blir instängda i maskinen.
INBYGGD
540 21
558
min. 550
114
19
20
600
min. 560
6
589
570
6
3
594
540 21
min. 550
20
580
558
19
114
min. 560
589
570
9
594
SÄKRING AV UGNEN I INBYGGNADSSKÅPET
27
PRODUKTBESKRIVNING
ALLMÄN ÖVERSIKT
1
2
3
4
5
1 Kontrollpanel
2 Strömlampa/symbol
6
7
4
12
8
9
3
10
2
1
11
3 Vred för ugnsfunktionerna
4 Tidsvred
5 Kontrollvred (för temperaturen)
6 Temperaturindikator/symbol
7 Ventilationsöppningar för kylfläkt
8 Värmeelement
9 Lampa
10 Fläkt
11 Ugnsstege, löstagbar
12 Ugnsnivåer
TILLBEHÖR
• Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
•
Bakplåt
För kakor och småkakor.
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
FÖRSTA RENGÖRING
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar ur
ugnen.
Se avsnittet "Underhåll och rengöring".
Rengör ugnen och tillbehören innan du använder
den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
FÖRVÄRMNING
Sätt den tomma ugnen på förvärmning innan du
använder den första gången.
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
UGNSFUNKTIONER
28
1. Ställ in funktionen
.Ställ in maximal
temperatur.
2. Låt ugnen stå på i en timme.
3. Ställ in funktionen
. Ställ in maximal
temperatur.
4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
5. Stäng av ugnen och låt den svalna.
Tillbehören kan bli varmare än normalt. Ugnen kan
avge lukt och rök. Se till att ventilationen är
tillräcklig i rummet.
Ugnsfunktion
Program
Ugnsfunktion
Ugnen är avstängd.
Varmluft
med fukt
Avstängt
läge
Varmluftstillagning
För att ugnssteka eller tillaga
mat som kräver samma tillagningstemperatur, på flera nivåer
i ugnen, utan att aromerna
blandas.
För bakning och stekning på en
ugnsnivå.
Över-undervärme
Undervärme
Varmluftsgrillning
Max Grill
För bakning av kakor med
knaprig botten och för att torka
mat.
För stekning på en ugnsnivå av
större stycken kött eller fågel
med ben. För att bryna och
göra gratänger.
För grillning av tunna livsmedel
i stora mängder och för rostning av bröd.
Program
Denna funktionen är för att
spara energi under tillagningen.
För matlagningsinstruktioner,
se kapitlet "Råd och Tips"
Varmluft med fukt. Ugnsluckan
ska hållas stängd under tillagningen så att funktionen inte
avbryts och att ugnen fungerar
med högsta möjliga energieffektivitet. När du använder den
här funktionen kan temperaturen i ugnen skilja sig från inställd temperatur. Värmeeffekten kan vara reducerad. För allmänna energibesparingsrekommendationer hänvisas till
kapitel "Energieffektivitet",
Energibesparing.Denna funktion användes för att följa energieffektivitetsklassen enligt EN
60350-1.
STÄLLA IN EN VÄRMEFUNKTION
1. Vrid vredet för värmefunktioner för att välja en
värmefunktion.
2. Vrid på kontrollvredet för att välja temperatur.
Lampan tänds när ugnen är igång.
3. Vrid vredet för värmefunktioner till Off-läge (Av)
för att stänga av ugnen.
För att grilla tunna matvaror
och rosta bröd.
Min Grill
KLOCKFUNKTIONER
SIGNALUR
Använd denna för att ställa in nedräkningen för en
ugnsfunktion.
Denna funktion påverkar inte
produktens funktioner i övrigt.
1. Välj ugnsfunktion och temperatur.
2. Vrid timerns vred så långt det går, vrid det
därefter till önskad tidsperiod.
När tidsperioden har gått avges en ljudsignal.
ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
SÄTTA IN TILLBEHÖR
Galler:
För in gallret mellan skenorna på ugnsstegen och
kontrollera att fötterna är vända nedåt.
29
Galler och långpanna tillsammans:
Tryck in långpannan mellan skenorna på hyllstöden
och ugnsgallret på skenorna ovan.
Långpanna:
Skjut in långpannan mellan stegparet på ugnsnivån.
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna ger också
ett tippskydd. Den höga kanten runt
hyllan förhindrar kokkärlen från att
glida ner.
TILLVALSFUNKTIONER
KYLFLÄKT
När ugnen är på, slås fläkten på automatiskt för att
hålla ugnens ytor svala. Om du stänger av ugnen
stannar fläkten.
överhettning uppstå. För att förhindra detta har
ugnen en säkerhetstermostat som stänger av
strömtillförseln. Ugnen sätts på igen automatiskt när
temperaturen sjunker.
SÄKERHETSTERMOSTAT
Om ugnen inte fungerar som den ska eller om det
finns felaktiga komponenter, kan en farlig
TRICKS OCH TIPS
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i tabellerna är
endast riktvärden. De beror på
recepten samt på ingrediensernas
kvalitet och mängd.
TILLAGNINGSREKOMMENDATIONER
Ugnen har fyra hyllnivåer.
30
Räkna hyllnivåerna nedifrån, från ugnens botten.
Din ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än din
gamla ugn. Tabellen nedan ger
standardinställningar för temperatur, tillagningstid
och hyllnivå.
Om du inte kan hitta inställningarna för ett visst
recept kanske du kan använda inställningarna för ett
liknande recept.
Ugnen har ett specialsystem som gör att luften
cirkulerar och återanvänder ångan. Med det här
systemet kan man tillaga i ånga, vilket gör att maten
saftig inuti och krispig på utsidan. Detta minskar
såväl tillagningstiden som energiförbrukningen.
formen. För att förhindra rökkondens, tillsätt lite
vatten varje gång det tar slut.
Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av den inställda
tillagningstiden har gått.
Om du använder två bakplåtar samtidigt, se till att
det finns en ledig falsnivå mellan dem.
Tillagningstiderna beror på vilken typ av mat som
ska tillagas samt dess konsistens och volym.
I början rekommenderar vi att man övervakafar
maten under tillagningen. Hitta de bästa
inställningarna (värme, tillagningstid, etc.) för dina
kokkärl, recept och volymer när du använder
produkten.
Tillagningstider
Baka kakor
Tillagning av kött och fisk
Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du skär i det så
att köttsaften inte sipprar ut.
För att förhindra att det blir för mycket matos under
tillagning kan man hälla lite vatten i den djupa
BAKNING OCH STEKNING
Kakor
Över-undervärme
Varmluftstillagning
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Kommentar
Ugnsnivå
Recept
där vispning ingår
170
2
165
2 (1 och
3)
45 - 60
I en kakform
Mördeg
170
2
160
2 (1 och
3)
20 - 30
I en kakform
Kärnmjölkscheesecake
170
1
165
2
70 - 80
I en kakform (diameter 26
cm)
Äppelkaka
170
1
160
2 (1 och
3)
80 - 100
I två kakformar (20
cm) på ett
galler
Strudel
175
2
150
2
60 - 80
På en bakplåt
Syltpaj
170
2
160
2 (1 och
3)
30 - 40
I en kakform (diameter 26
cm)
Fruktkaka
170
2
155
2
50 - 60
I en kakform (diameter 26
cm)
31
Över-undervärme
Varmluftstillagning
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Kommentar
Ugnsnivå
Sockerkaka (utan
fett)
170
2
160
2
90 - 120
I en kakform (diameter 26
cm)
Julkaka/
Fruktkaka
170
2
160
2
50 - 60
I en kakform (diameter 20
cm)
Plommonkaka1)
170
2
165
2
20 - 30
I en brödform
Muffins
170
3
166
3 (1 och
3)
25 - 35
På en bakplåt
Småkakor1)
150
3
140
3 (1 och
3)
30 - 35
På en bakplåt
Maränger
100
3
115
3
35 - 40
På en bakplåt
Bullar1)
190
3
180
3
80 - 100
På en bakplåt
Petitchoudeg1)
190
3
180
3 (1 och
3)
15 - 20
På en bakplåt
Pajer
180
3
170
2
25 - 35
I en kakform (diameter 20
cm)
Tårtbotten
180
1 eller 2
170
2
45 - 70
Vänster +
höger i en
20 cm
form
Fruktkaka
160
1
150
2
110 - 120
I en kakform (diameter 24
cm)
Tårtbotten1)
170
1
160
1
50 - 60
I en kakform (diameter 20
cm)
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
32
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Bröd och pizza
Över-undervärme
Varmluftstillagning
Livsmedel
Tid (min)
Temperatur
(°C)
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Kommentar
Ugnsnivå
Franskbröd1)
190
1
195
1
60 - 70
1 - 2 bröd,
500 g per
bröd
Rågbröd
190
1
190
1
30 - 45
I en brödform
Småfranska 1)
190
2
180
2 (1 och
3)
25 - 40
6-8
stycken på
en bakplåt
Pizza1)
190
1
190
1
20 - 30
I en djup
form
Scones1)
200
3
190
2
10 – 20
På en bakplåt
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
Brylépuddingar
Över-undervärme
Varmluftstillagning
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Kommentar
Ugnsnivå
Pajdeg
180
2
180
2
40 - 50
I en form
Vegetarisk
paj
200
2
200
2
45 - 60
I en form
Quiches
190
1
190
1
40 - 50
I en form
Lasagne
200
2
200
2
25 - 40
I en form
Cannelloni
200
2
200
2
25 - 40
I en form
Yorkshirepudding1)
220
2
210
2
20 - 30
6 puddingformar
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
33
kött
Över-undervärme
Varmluftstillagning
Livsmedel
Tid (min)
Temperatur
(°C)
34
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Kommentar
Ugnsnivå
Nötkött
200
2
190
2
50 - 70
På ett galler eller i
en djup
form
Fläsk
180
2
180
2
90 - 120
På ett galler eller i
en djup
form
Kalv
190
2
175
2
90 - 120
På ett galler eller i
en djup
form
Engelsk
rostbiff,
röd inuti
210
2
200
2
44 - 50
På ett galler eller i
en djup
form
Engelsk
rostbiff, lite
röd inuti
210
2
200
2
51 - 55
På ett galler eller i
en djup
form
Engelsk
rostbiff,
inte röd inuti
210
2
200
2
55 - 60
På ett galler eller i
en djup
form
Fläskbog
180
2
170
2
120 - 150
I en djup
form
Fläsklägg
180
2
160
2
100 - 120
2 bitar i en
djup form
Lamm
190
2
190
2
110 - 130
Ben
Kyckling
200
2
200
2
70 - 85
Hel
Kalkon
180
1
160
1
210 - 240
Hel
Anka
175
2
160
2
120 - 150
Hel
Gås
175
1
160
1
150 - 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 - 80
Skuren i
bitar
Hare
190
2
175
2
150 - 200
Skuren i
bitar
Över-undervärme
Varmluftstillagning
Livsmedel
Tid (min)
Temperatur
(°C)
Fasan
190
Ugnsnivå
2
Temperatur
(°C)
Kommentar
Ugnsnivå
175
2
90 - 120
Hel
Fisk
Över-undervärme
Varmluftstillagning
Livsmedel
Tid (min)
Temperatur
(°C)
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Kommentar
Ugnsnivå
Laxöring/
havsruda
190
2
175
2 (1 och
3)
40 - 55
3 - 4 fiskar
Tonfisk/lax
190
2
175
2 (1 och
3)
35 - 60
4 - 6 filéer
MIN GRILL
Förvärm ugnen i 10 minuter.
Använd den tredje hyllnivån.
Ställ in temperaturen till 250 °C.
Mängd
Tid (min)
Livsmedel
Antal
(kg)
Första sidan
Andra sidan
Oxfiléer
4
0.8
12 - 15
12 - 14
Biffstek
4
0.6
10 - 12
6-8
Korv
8
-
12 - 15
10 - 12
Fläskkotletter
4
0.6
12 - 16
12 - 14
Kyckling (delad i 2 delar)
2
1
30 - 35
25 - 30
Kebab
4
-
10 - 15
10 - 12
Kycklingbröst
4
0.4
12 - 15
12 - 14
Burgare
6
0.6
20 - 30
-
Fiskfilé
4
0.4
12 - 14
10 - 12
Varma smörgåsar
4-6
-
5-7
-
Rosta
4-6
-
2-4
2-3
35
VARMLUFTSGRILLNING
Ställ in högsta temperaturen vid 200 °C.
Använd den tredje hyllpositionen.
Mängd
Tid (min)
Livsmedel
Antal
(kg)
Första sidan
Andra sidan
Rullader (kalkon)
1
1
30 - 40
20 - 30
Kyckling (halvor)
2
1
25 - 30
20 - 30
Kycklinglår
6
-
15 - 20
15 - 18
Vaktel
4
0.5
25 - 30
20 - 25
Grönsaksgratäng
-
-
20 - 25
-
Kammusslor
-
-
15 - 20
-
Makrill
2-4
-
15 - 20
10 - 15
Fisk i skivor
4-6
0.8
12 - 15
8 - 10
VARMLUFT MED FUKT REKOMMENDERADE TILLBEHÖR
Använd mörka och icke reflekterande burkar och
formar. De absorberar värme bättre än ljusa färger
och reflektiva formar.
Pizzaform
Ugnsform
Mörk, icke reflekterande
28 cm i diameter
Mörk, icke reflekterande
26 cm i diameter
VARMLUFT MED FUKT
För bästa resultat ska du följa förslagen som listas i
tabellen nedan.
36
Portionsformar
Tårtbottenform
Keramik
8 cm diameter,
5 cm hög
Mörk, icke reflekterande
28 cm i diameter
(°C)
(min.)
Söta bullar, 12 st
långpanna eller djup form
180
2
35 - 40
Franskbullar, 9 st
långpanna eller djup form
180
2
35 - 40
Fryst pizza, 0,35
kg
galler
220
2
35 - 40
Rulltårta
långpanna eller djup form
170
2
30 - 40
Brownie
långpanna eller djup form
180
2
30 - 40
Soufflé, 6 st
keramiska ramekiner på
galler
200
3
30 - 40
Sockerkaksbotten
flan-form på galler
170
2
20 - 30
Tårtbotten
gratängform på galler
170
2
35 - 45
Pocherad fisk, 0,3
kg
långpanna eller djup form
180
3
35 - 45
Hel fisk, 0,2 kg
långpanna eller djup form
180
3
35 - 45
Fiskfilé, 0,3 kg
pizzaform på galler
180
3
35 - 45
Kokt kött, 0,25 kg
långpanna eller djup form
200
3
40 - 50
Shashlik, 0,5 kg
långpanna eller djup form
200
3
25 - 35
Cookies, 16 st
långpanna eller djup form
180
2
20 - 30
Mandelbiskvier, 20
st
långpanna eller djup form
180
2
40 - 45
Muffins, 12 st
långpanna eller djup form
170
2
30 - 40
Matpaj, 16 st
långpanna eller djup form
170
2
35 - 45
Mördegskakor, 20
st
långpanna eller djup form
150
2
40 - 50
Tarteletter, 8 st
långpanna eller djup form
170
2
20 - 30
Grönsaker, kokta,
0,4 kg
långpanna eller djup form
180
3
35 - 40
Vegetarisk omelett
pizzaform på galler
200
3
30 - 45
Medelhavsgrönsaker, 0,7 kg
långpanna eller djup form
180
4
35 - 40
INFORMATION TILL PROVANSTALTER
Tester enligt IEC 60350-1.
37
Ugnsni- Temperavå
tur (°C)
Livsmedel
Funktion
Tillbehör
Tid (min)
Kommentar
Små bakverk
Över-undervärme
Bakplåt
3
170
20 - 30
Lägg 20 små kakor på en bakplåt.
Äppelpaj
Över-undervärme
Galler
1
170
80 - 120
Använd 2 formar
(diameter 20 cm)
som står diagonalt.
Sockerkaka
Över-undervärme
Galler
2
170
35 - 45
Använd en kakform (26 cm i diameter).
Mördegskakor
Över-undervärme
Bakplåt
3
150
20 - 35
Förvärm ugnen i
10 minuter.
Rosta
4 - 6 bitar
Min Grill
Galler
3
max.
2 - 4 minuter
första sidan, 2
- 3 minuter
andra sidan
Förvärm ugnen i 3
minuter.
Hamburgare av
nötkött
6 bitar,
0,6 kg
Min Grill
Galler
och
långpanna
3
max.
20 - 30
Placera gallret på
den tredje nivån
och långpannan
på den andra
ugnsnivån. Vänd
maten efter halva
tillagningstiden.
Förvärm ugnen i 3
minuter.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
ANMÄRKNINGAR OM RENGÖRING
Torka av framsidan av ugnen med en mjuk trasa och varmt vatten och milt rengöringsmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av metallytor.
Rengöringsmedel
38
Ta bort envisa fläckar med speciell ugnsrengöring.
Rengör ugnen efter varje användningstillfälle. Fettansamling eller andra matrester
kan leda till eldsvåda.
Används varje dag
Fukt kan kondensera i ugnen eller på ugnsluckans glas. För att minska kondensen
kan man låta ugnen vara igång i 10 minuter före tillagning. Torka av ugnen med en
mjuk trasa efter användning.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka. Använd
en mjuk trasa med varmt vatten och ett rengöringsmedel. Diska inte tillbehören i
diskmaskin.
Tillbehör
Rengör inte tillbehör med nonstickbeläggning med rengöringsmedel med slipeffekt,
skarpa föremål eller i diskmaskinen
UGNAR I ROSTFRITT STÅL ELLER
ALUMINIUM
Rengör ugnsluckan endast med en fuktig trasa eller
svamp. Torka med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller produkter med
slipeffekt för rengöring eftersom de kan skada
ugnens ytor. Rengör ugnens kontrollpanel med
samma försiktighet.
RENGÖRING AV LUCKANS PACKNING
Kontrollera ugnsluckans packning med jämna
mellanrum. Ugnsluckans packning är den som
omger ugnens öppning. Använd inte ugnen om
denna dörrpackning är skadad. Kontakta en
auktoriserad serviceverkstad.
För rengöring av luckans packning, se allmän
information om rengöring.
TA BORT UGNSSTEGARNA
Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna tas bort.
FÖRSIKTIGHET! Var försiktig när du
avlägsnar ugnsstegarna.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
1
2
Sätt tillbaka det du tagit bort i omvänd ordning.
DEMONTERING OCH MONTERING AV
LUCKAN
Ugnsluckan har två glasrutor. Du kan ta bort
ugnsluckan och de inre glasrutorna för rengöring.
Läs hela instruktionerna "Ta bort och installera
luckan" innan du tar bort glasskivorna.
Ugnsluckan kan stängas om du
försöker ta bort glasrutan innan du tar
bort ugnsluckan.
FÖRSIKTIGHET! Använd inte ugnen
utan glaspanelen.
1. Öppna luckan helt och håll i båda gångjärnen.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan och ta bort
den.
39
5. Lossa låssystemet för att ta bort glasrutan.
2. Lyft och vrid spakarna helt på båda gångjärnen
6. Vrid de två fästanordningarna 90° och ta bort
dem från sina fästen.
90°
3. Stäng ugnsluckan halvvägs, till den första
öppna positionen. Lyft och dra därefter framåt
och ta bort luckan från sin plats.
7. Lyft försiktigt och ta därefter bort glasrutan.
1
4. Lägg luckan på en mjuk duk på en stabil yta.
40
2
8. Rengör glasrutorna med vatten och lite
diskmedel. Torka glasrutorna noga. Diska inte
glasskivorna i diskmaskin.
När rengöringen är klar, sätt tillbaka glasrutan och
ugnsluckan.
När det har installerats korrekt hörs ett klick i
lucklisten.
Se till att den inre glasrutan placeras korrekt i sina
skåror.
A
1. Stäng av ugnen.
Vänta tills ugnen har svalnat.
2. Koppla bort ugnen från eluttaget.
3. Lägg en trasa på ugnsbotten.
Baklampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida på det.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande lampa som tål
upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
BYTE AV GLÖDLAMPA
VARNING! Risk för elektrisk stöt!
Lampan kan bli mycket varm.
FELSÖKNING
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
VAD GÖR JAG OM...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är orsaken till felet. Om säkringen
går gång på gång, tala med en
kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Ånga och kondens avsätts på
maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter
att tillagningen är klar.
SERVICEINFORMATION
Kontakta din återförsäljare elleren auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver finns på
märkplåten. Typskylten sitter på ugnsutrymmets
yttre kant. Avlägsna inte märkskylten från
ugnsutrymmet.
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
41
ENERGIEFFEKTIVITET
PRODUKTINFORMATIONSBLAD
Produktinformation enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Zanussi
Modellbeskrivning
ZOB21601BV 944064880
ZOB21601XU 944068043
ZOB21601XV 944064832
Energiindex
94.9
Energieffektivitetsklass
A
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
0.83 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.75 kWh/program
Antal kaviteter
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
57 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
EN 60350-1 - Elektriska matlagningsprodukter för
hushållsbruk - Del 1: Områden, ugnar, ångugnar
och grillar - Funktionsprovning.
ENERGIBESPARING
Denna ugn har funktioner som låter dig
spara energi under vanlig matlagning.
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd när
produkten är påslagen. Öppna inte ugnsluckan för
ofta under tillagning. Håll lucktätningen ren och se
till att den inte har lossnat på något ställe.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Om det är möjligt, undvik att förvärma ugnen före
tillagning.
Håll pauser mellan tillagning så korta som möjligt
när du förbereder flera rätter på en gång.
ZOB21601BV
28.3 kg
ZOB21601XU
26.4 kg
ZOB21601XV
26.4 kg
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd varmluftsfunktionen för
att spara energi.
Restvärme
När tillagningen är längre än 30 minuter, sänk
ugnstemperaturen till ett minimum 3-10 minuter
innan tillagningen är klar. Restvärmen i ugnen
fortsätter laga maten.
Använd restvärmen för att värma annan mat.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning för att
använda restvärme och hålla maten varm.
Varmluft med fukt
För att spara energi under tillagningen.
MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen
. Återvinn
förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom
42
att återvinna avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med
symbolen
med hushållsavfallet. Lämna in
produkten på närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
43
*
867355932-A-262019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising