AEG | KMK761000M | User manual | Aeg KMK761000M Uživatelský manuál

Aeg KMK761000M Uživatelský manuál
CD710M
KME761000B
KME761000M
KME761000W
KMK761000M
KMK761000W
KMM761000M
KMR761000M
KMR761000W
KMS761000M
USER
MANUAL
CS
Návod k použití
Kombinovaná mikrovlnná trouba
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 5
3. POPIS SPOTŘEBIČE........................................................................................... 8
4. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................... 9
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM................................................................................. 11
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.............................................................................................11
7. FUNKCE HODIN.................................................................................................15
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY............................................................................ 16
9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.................................................................................17
10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE.................................................................................... 17
11. TIPY A RADY....................................................................................................19
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.........................................................................................38
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 39
14. TECHNICKÉ ÚDAJE.........................................................................................40
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.............................................................................41
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné součásti se při použití mohou
zahřát na vysokou teplotu.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu
provádět jen kvalifikovaná osoba.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.
VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky se nejprve
přesvědčte, že je spotřebič vypnutý, abyste předešli
riziku úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte spotřebič, dokud není nainstalován do
vestavné konstrukce.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k
rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Pokud je spotřebič prázdný, nezapínejte jej. Kovové
součásti uvnitř spotřebiče mohou způsobit elektrický
oblouk.
Pro přípravu pokrmů a nápojů v mikrovlnné troubě
nesmí být použity kovové nádoby. Tento požadavek
neplatí, pokud výrobce stanoví velikost a tvar
kovových nádob, které jsou vhodné pro přípravu v
mikrovlnné troubě.
VAROVÁNÍ: Jsou-li poškozena dvířka nebo těsnění
dvířek, nesmí se spotřebič používat, dokud jej
neopraví kvalifikovaná osoba.
VAROVÁNÍ: Opravy či údržbu, které zahrnují sejmutí
krytu chránícího před vystavením mikrovlnné energii,
může provádět pouze k tomu kvalifikovaná osoba.
VAROVÁNÍ: Tekutiny či jiné potraviny neohřívejte v
hermeticky uzavřených nádobách. Mohou explodovat.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mikrovlnných
troubách.
Při ohřívání potravin v plastových či papírových
nádobách sledujte spotřebič z důvodu jejich možného
vznícení.
Tento spotřebič je určen k ohřevu potravin a nápojů.
Sušení potravin nebo oděvů a ohřívání zahřívacích
podložek, pantoflů, hub, vlhkých hadrů a podobných
předmětů může způsobit poranění, vznícení či požár.
Pokud ze spotřebiče vychází kouř, spotřebič vypněte
nebo odpojte od sítě a nechte dvířka zavřená, aby se
případné plameny uhasily.
Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může vést
k utajenému varu a pozdějšímu prudkému vystříknutí
kapaliny. S nádobou je proto nutné zacházet opatrně.
Kojenecké láhve nebo skleničky s dětskou výživou
byste měli zamíchat nebo protřepat, a před podáním si
ještě ověřit jejich teplotu, aby se dítě nespálilo.
Vajíčka ve skořápce a vajíčka vařená natvrdo by se
neměla ve spotřebiči ohřívat, protože mohou
explodovat i po dokončení mikrovlnného ohřevu.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit a odstraňovat
jakékoliv zbytky potravin.
Pokud není spotřebič udržován v čistém stavu, může
jeho povrch zkorodovat, a ovlivnit tak celkovou
životnost spotřebiče a vést k nebezpečným situacím.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
5
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
•
•
•
•
•
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Spotřebič nainstalujte na bezpečném
a vhodném místě, které splňuje
požadavky na instalaci.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Před instalací spotřebiče ověřte, zda
se dvířka trouby otevírají bez
omezení.
Spotřebič je vybaven elektrickým
chladicím systémem. Musí být
zapojen do napájecí sítě.
6
www.aeg.com
•
Vestavná jednotka musí splňovat
požadavky na stabilitu podle normy
DIN 68930.
Minimální výška
skříňky (minimální vý‐
ška skříňky pod pra‐
covní deskou)
Šířka skříňky
Hloubka skříňky
•
•
444 (460) mm
•
560 mm
•
550 (550) mm
Výška přední části
spotřebiče
455 mm
Výška zadní části
spotřebiče
440 mm
Šířka přední části
spotřebiče
595 mm
Šířka zadní části
spotřebiče
559 mm
Hloubka spotřebiče
567 mm
Vestavná hloubka
spotřebiče
546 mm
Hloubka s otevřenými
dvířky
882 mm
•
Minimální velikost ve‐
ntilačního otvoru. Ot‐
vor se nachází na
spodní zadní straně
560x20 mm
•
Délka napájecího sí‐
ťového kabelu. Kabel
se nachází v pravém
rohu zadní strany
1500 mm
•
Montážní šrouby
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
3.5x25 mm
2.2 Připojení k elektrické síti
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
•
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete přívodní kabel
vyměnit, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče nebo výklenku pod
spotřebičem, obzvláště je-li spotřebič
v provozu nebo jsou-li dvířka horká.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Spotřebič se dodává se síťovou
zástrčkou a napájecím kabelem.
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem či výbuchu.
•
•
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
Při otvírání dvířek nesmí být v
blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený
oheň.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Mikrovlnnou funkci nepoužívejte k
předehřátí trouby.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Na dno vnitřku spotřebiče
nepokládejte hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do
horkého spotřebiče.
– Po dokončení pečení
nenechávejte vlhká jídla ve
spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky
trouby.
•
7
Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela
nevychladne.
2.4 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Při snímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
Dbejte na to, aby vnitřek spotřebiče a
dvířka byly po každém použití vytřeny
dosucha. Pára, která se tvoří během
provozu spotřebiče, se sráží na
stěnách vnitřku spotřebiče a může
způsobovat korozi.
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči
mohou při chodu mikrovlnné funkce
způsobit požár a elektrický oblouk.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
Nečistěte katalytický smalt (je-li
součástí spotřebiče) pomocí čisticích
prostředků.
8
www.aeg.com
2.5 Vnitřní osvětlení
•
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
•
2.7 Likvidace
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky
pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi .
•
•
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
2.6 Obsluha
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Celkový pohled
1
2
3
4
4
8
5
6
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Ovládací panel
Elektronický programátor
Topný článek
Magnetron
Osvětlení
Ventilátor
Drážky na rošty, vyjímatelné
Polohy roštů
7
3.2 Příslušenství
Plech na pečení
Tvarovaný rošt
Na koláče a sušenky.
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
ČESKY
9
K pečení moučných jídel a masa, nebo k
zachycování tuku.
Hluboký pekáč / plech
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
K ovládání trouby používejte senzorová tlačítka.
Senzoro‐ Funkce
vé tlačít‐
ko
1
2
3
4
5
-
Poznámka
Displej
Zobrazí aktuální nastavení trouby.
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí trouby.
Pečicí funkce /
Podporované
Vaření
Jednou stiskněte senzorové tlačítko pro volbu pe‐
čicí funkce nebo nabídky: Podporované Vaření.
Dalším stisknutím senzorového tlačítka přepnete
mezi nabídkami: Pečicí funkce, Podporované
Vaření. Chcete-li zapnout nebo vypnout osvětlení,
stiskněte tlačítko na tři sekundy.
Mikrovlnná funkce Zapnutí: Mikrovlnná funkce. Lze použít, když je
trouba vypnutá. Když používáte funkci Mikrovlnná
funkce spolu s funkcí Trvání déle než sedm minut
a v kombinovaném režimu, mikrovlnný výkon ne‐
může být vyšší než 600 W.
Volba teploty / ry‐
chlé zahřátí
Slouží k nastavení teploty nebo zobrazení aktuální
teploty v troubě. Stisknutím tlačítka na tři sekundy
zapnete či vypnete funkci: rychlé zahřátí.
10
www.aeg.com
Senzoro‐ Funkce
vé tlačít‐
ko
6
7
Poznámka
Dolů
Slouží k posunu v nabídce směrem dolů.
Nahoru
Slouží k posunu v nabídce směrem nahoru.
OK / Rychlý start - Slouží k potvrzení výběru nebo nastavení. Zapnu‐
mikrovlny
tí: Mikrovlnná funkce. Lze použít, když je trouba
vypnutá.
8
9
10
11
Zpět
Slouží k návratu o jednu nabídku zpět. K zobraze‐
ní hlavní nabídky stiskněte tlačítko na tři sekundy.
Časové a do‐
plňkové funkce
Slouží k nastavení různých funkcí. Když je spuště‐
na pečicí funkce, stisknutím příslušného senzoro‐
vého tlačítka nastavíte časovač nebo funkce: Blo‐
kování tlačítek, Oblíbené, Ohřev a uchování teplo‐
ty, Nastavit a spustit.
Minutka
Nastavení funkce: Minutka.
4.2 Displej
A
B
C
E
D
A. Pečicí funkce nebo mikrovlnná
funkce
B. Denní čas
C. Ukazatel ohřevu
D. Teplota nebo výkon mikrovlnné
funkce
E. Zobrazuje dobu pečení nebo čas do
konce funkce
Ostatní ukazatele na displeji:
Symbol
Funkce
Minutka
Funkce je v provozu.
Denní čas
Na displeji se zobrazí aktuální čas.
Trvání
Na displeji se zobrazí potřebná doba
přípravy.
Ukončení
Na displeji se zobrazí čas dokončení
přípravy.
Teplota
Na displeji se zobrazí teplota.
ČESKY
Symbol
11
Funkce
Časové Údaje
Na displeji se zobrazuje, jak dlouho je
pečicí funkce v provozu. Čas vynuluje‐
te současným stisknutím
a
.
Ukazatel ohřevu
Na displeji se zobrazuje teplota uvnitř
trouby.
rychlé zahřátí
Funkce je zapnutá. Zkracuje dobu
rozehřátí.
Automatická váha
Na displeji se zobrazuje, že je zapnutý
automatický systém hmotnosti nebo
že lze hmotnost změnit.
Ohřev a uchování teploty
Funkce je zapnutá.
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 První čištění
Z trouby odstraňte veškeré příslušenství
a vyjímatelné drážky na rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím troubu i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
5.2 První zapojení
Když troubu připojíte k elektrické síti,
případně po výpadku elektrického
proudu, musíte nastavit jazyk, kontrast
displeje, jas displeje a aktuální čas.
1. Použijte
hodnot.
nebo
2. Potvrďte stisknutím
k nastavení
.
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Navigace nabídkami
1. Zapněte troubu.
2. Pomocí
nebo
možnosti nabídky.
nastavte
3. Stisknutím se přesunete do
podnabídky nebo potvrdíte
nastavení.
Zpět do hlavní nabídky se
můžete kdykoli vrátit pomocí
.
6.2 Přehled nabídek
Hlavní nabídka
Symbol / Polož‐
ka nabídky
Pečicí funkce
Podporované
Vaření
Použití
Obsahuje seznam pe‐
čicích funkcí.
Obsahuje seznam au‐
tomatických programů.
12
www.aeg.com
Symbol / Polož‐
ka nabídky
Základní nasta‐
vení
Oblíbené
Speciality
Použití
Slouží k nastavení
konfigurace
spotřebiče.
Obsahuje seznam ob‐
líbených programů pro
přípravu jídel
vytvořených uživate‐
lem.
Obsahuje seznam dal‐
ších pečicích funkcí.
Symbol / Polož‐
ka nabídky
Displej jas
Hlasitost zvuk.
signalizace
Tóny tlačítek
Popis
Nastavení aktuálního
Nastavení denní‐ času na hodinách.
ho času
Časové údaje
rychlé zahřátí
Pokud je tato funkce
zapnuta, po vypnutí
spotřebiče se na dis‐
pleji zobrazuje aktuální
čas.
Pokud je tato funkce
zapnuta, zkracuje do‐
bu rozehřátí.
K nastavení funkce a
Nastavit a spustit jejímu pozdějšímu
spuštění stisknutím li‐
bovolného symbolu na
ovládacím panelu.
Slouží k udržení teplo‐
Ohřev a uchová‐ ty připraveného jídla
po dobu 30 minut po
ní teploty
dokončení přípravy.
Zapne a vypne funkci
Prodloužení doby prodloužení doby pe‐
čení.
pečení
Displej kontrast
Úprava kontrastu dis‐
pleje po stupních.
Úprava jasu displeje
po stupních.
Nastavení jazyka na
Nastavení jazyka displeji.
Podnabídka pro: Základní nastavení
Symbol / Polož‐
ka nabídky
Popis
Alarm/Chybový
tón
Režim DEMO
Obsluha
Nastaví hlasitost tónů
tlačítek a zvukové sig‐
nalizace po stupních.
Zapne a vypne tóny
dotykových tlačítek.
Není možné deaktivo‐
vat tón dotykového tla‐
čítka Zap / Vyp.
Aktivuje a deaktivuje
bezpečnostní tóny.
Aktivační / deaktivační
kód: 2468.
Zobrazuje verzi soft‐
ware a konfiguraci.
Vrátí všechna nastave‐
Tovární nastave‐ ní na výchozí tovární
nastavení.
ní
6.3 Pečicí funkce
Pečicí funkce
Pravý horký
vzduch
Použití
K pečení jídel na dvou
úrovních současně a k
sušení potravin.Nastav‐
te teplotu o 20 - 40 °C
nižší než při použití
funkce: Horní/spodní
ohřev.
ČESKY
Pečicí funkce
Pizza
Horní/spodní
ohřev
Použití
K pečení jídel, která vy‐
žadují propečenější a
křupavý spodek, na jed‐
né úrovni. Nastavte te‐
plotu o 20 - 40 °C nižší
než při použití funkce:
Horní/spodní ohřev.
K pečení moučných jí‐
del a masa na jedné
úrovni trouby.
K přípravě polotovarů
do křupava (např. hra‐
Mražené potra‐ nolek, amerických
brambor nebo jarních
viny
závitků).
Gril
Turbo gril
Spodní ohřev
Ke grilování tenkých ku‐
sů potravin a opékání
chleba.
K pečení velkých kusů
masa nebo drůbeže s
kostmi na jedné úrovni.
K zapékání a pečení
dozlatova.
K pečení koláčů s
křupavým spodkem a
zavařování potravin.
Během některých funkcí
trouby se může osvětlení při
teplotě nižší než 60 °C
automaticky vypnout.
6.4 Speciality
Pečicí funkce
Použití
K předehřátí talířů k
servírování.
Ohřev talířů
Zavařování
K přípravě zeleniny
(např. nakládané zele‐
niny).
K sušení krájeného
ovoce, zeleniny a hub.
Sušení
Kynutí těsta
K urychlení kynutí tě‐
sta. Brání vysychání
povrchu těsta a udržu‐
je jeho pružnost.
K přípravě měkkých a
šťavnatých pečení.
Nízkoteplotní pe‐
čení
Pečení chleba
Pomocí této funkce
můžete připravovat
chléb a housky s pro‐
fesionálními výsledky
co do křupavosti, barvy
a kůrky.
Rozmrazování
K rozmrazování potra‐
vin (zeleniny a ovoce).
Doba rozmrazování
závisí na množství a
velikosti zmražených
potravin.
6.5 Nastavení pečicí funkce
1. Zapněte troubu.
2. Zvolte nabídku: Pečicí funkce.
Použití
K udržení teploty po‐
krmů.
Uchovat teplé
Pečicí funkce
13
3. Potvrďte stisknutím .
4. Zvolte pečicí funkci.
5. Potvrďte stisknutím
6. Nastavte teplotu.
.
7. Potvrďte stisknutím
.
14
www.aeg.com
6.6 Funkce mikrovlnné trouby
Funkce
Popis
Mikrovlnná trouba
Vytváří teplotu přímo v pokrmu. Funkci použijte k ohřívání pokrmů a
nápojů, k rozmrazování masa nebo ovoce a také k vaření zeleniny a
pečení ryb.
Kombinovaná funk‐ Používá se pro ovládání pečicí funkce a mikrovlnné trouby společně.
ce
Používá se také k vaření pokrmů s kratší dobou přípravy a opékání.
Maximální výkon při této funkci je 600 W.
Rychlý start
Používá se k zapnutí funkce mikrovlnné trouby jedním stisknutím
symbolu s vysokým výkonem mikrovlnné trouby a krátkou dobou
provozu 30 sekund.
6.7 Nastavení funkce
mikrovlnné trouby
1. Vyjměte veškeré příslušenství.
2. Zapněte troubu.
3. K zapnutí mikrovlnné funkce
stiskněte
.
4. Stiskněte . Funkce: Funkce Trvání
je nastavena na 30 sekund a
mikrovlnná trouba začne pracovat.
Každým stisknutím přidáte
30 sekund k délce funkce:
Trvání.
Pokud nestisknete , trouba
se po 20 sekundách vypne.
5. Stisknutím
nastavíte funkci:
Trvání.
6. Po uplynutí nastaveného času zní
dvě minuty signál. Mikrovlnná trouba
se automaticky vypne. Signál
vypnete stisknutím libovolného
symbolu.
K vypnutí mikrovlnné funkce
stiskněte
.
Stisknutím
nebo
otevřením dvířek funkci
vypnete. Funkci opět
spustíte stisknutím
.
Maximální délka mikrovlnných funkcí
závisí na nastaveném mikrovlnném
výkonu:
VÝKON MI‐
KROVLNNÉ
TROUBY
MAXIMÁLNÍ ČAS
100 - 600 W
90 minut
Více než 600 W
7 minut
6.8 Nastavení kombinované
funkce
1. Zapněte pečicí funkci.
a proveďte stejné kroky
2. Stiskněte
jako při nastavování funkce
mikrovlnné trouby.
Když používáte funkci mikrovlnné trouby
v kombinovaném režimu, mikrovlnný
výkon nemůže být vyšší než 600 W.
U některých funkcí se
mikrovlnná trouba spustí,
jakmile je dosaženo
nastavené teploty.
Funkce, které nelze použít v rámci
kombinované funkce: Oblíbené,
Ukončení, Nastavit a spustit, Ohřev a
uchování teploty.
6.9 Nastavení rychlého
spuštění mikrovlnné funkce
1. V případě potřeby vypněte troubu
stisknutím tlačítka .
2. K zapnutí funkce Rychlý start
stiskněte
.
ČESKY
Každým stisknutím přidáte 30 sekund
k délce funkce Trvání.
Mikrovlnný výkon můžete
změnit (viz „Nastavení
funkce mikrovlnné trouby“).
3. Stisknutím
nastavíte čas funkce:
Trvání. Viz část „Funkce hodin“,
Nastavení funkcí hodin.
6.10 Ukazatel ohřevu
Když spustíte pečicí funkci, na displeji se
rozsvítí příslušný proužek. Tento proužek
zobrazuje zvyšující se teplotu. Po
dosažení dané teploty třikrát zazní
zvukový signál, proužek zabliká a poté
se přestane zobrazovat.
6.11 rychlé zahřátí
Tato funkce zkracuje dobu rozehřátí.
Pokud je spuštěná funkce
rychlého zahřátí, nevkládejte
do spotřebiče žádné
potraviny.
Funkci zapnete podržením
na tři
sekundy. Ukazatel ohřevu se mění.
Tato funkce není u některých funkcí
trouby k dispozici.
6.12 Zbytkové teplo
Po vypnutí trouby se na displeji
zobrazuje zbytkové teplo. Toto teplo
můžete využít k udržení teploty jídla.
7. FUNKCE HODIN
7.1 Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
Minutka
Použití
Slouží k nastavení od‐
počtu (max. 2 hodiny 30
minut). Tato funkce ne‐
má žádný vliv na provoz
trouby. Tuto funkci lze
zapnout i u vypnuté
trouby.
K zapnutí této funkce
stiskněte
. K nastave‐
ní minut použijte
nebo
a funkci
spusťte pomocí
.
Trvání
Slouží k nastavení dél‐
ky provozu trouby (max.
23 hodin 59 minut).
Ukončení
Slouží k nastavení času
vypnutí pečicí funkce
(max. 23 hodin 59 mi‐
nut).
Pokud nastavíte čas pro funkci hodin,
začne se čas odpočítávat po pěti
sekundách.
Pokud použijete funkce
hodin: Trvání, Ukončení,
vypne trouba topné články
po uplynutí 90 %
nastaveného času. Zbytkové
teplo se využije k dokončení
pečení až do konce
nastaveného času (3–20
minut).
7.2 Nastavení funkcí hodin
Před použitím funkcí: Trvání,
Ukončení, musíte nejprve
nastavit pečicí funkci a
teplotu. Trouba se vypne
automaticky.
Můžete použít funkce:
Trvání a Ukončení
současně, pokud chcete
troubu ve stanovenou dobu
automaticky zapnout a
vypnout.
1. Nastavte pečicí funkci.
2. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji nezobrazí požadovaná
funkce hodin a související symbol.
3. Použijte
nebo
potřebného času.
k nastavení
4. Potvrďte stisknutím
.
15
16
www.aeg.com
Po vypršení času zazní zvukový signál.
Trouba se vypne. Na displeji se zobrazí
zpráva.
5. Signál vypnete stisknutím
libovolného symbolu.
5. Potvrďte stisknutím .
Po dokončení funkce zazní zvukový
signál.
7.3 Ohřev a uchování teploty
Funkce: Prodloužení doby pečení
způsobí, že pečicí funkce bude
pokračovat i po dokončení funkce Trvání.
7.4 Prodloužení doby pečení
Podmínky pro funkci:
•
•
Nastavená teplota musí být vyšší než
80 °C.
Funkce: Trvání je nastavena.
Funkce: Ohřev a uchování teploty
udržuje připravené jídlo teplé při teplotě
80 °C po dobu 30 minut. Zapne se po
dokončení pečení.
Lze použít u všech pečicích
funkcí s funkcí Trvání nebo
Automatická váha.
1. Po vypršení doby pečení zazní
zvukový signál. Stiskněte libovolný
symbol.
Na displeji se zobrazí hlášení.
Funkci můžete zapnout nebo vypnout v
nabídce: Základní nastavení.
funkci zapnete nebo
2. Stisknutím
vypnete stisknutím .
3. Nastavte délku funkce.
1. Zapněte troubu.
2. Zvolte pečicí funkci.
3. Nastavte teplotu vyšší než 80 °C.
4. Stiskněte
.
4. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji nezobrazí: Ohřev a
uchování teploty.
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
Při použití funkce: Manuální
trouba použije automatické
nastavení. Tato nastavení
můžete měnit jako u jiných
funkcí.
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Online recepty
Recepty pro automatické programy
naleznete na našich webových
stránkách.Recepty naleznete pomocí
výrobního čísla PNC, které je uvedeno
na typovém štítku na předním rámu
vnitřku trouby.
8.3 VarioGuide s Automatická
váha
Tato funkce automaticky vypočítá dobu
přípravy. Abyste funkci mohli použít,
musíte zadat hmotnost jídla.
8.2 Podporované Vaření s
Automatický recept
1. Zapněte troubu.
2. Zvolte nabídku: VarioGuide.
Tato trouba má sadu receptů, které
můžete použít. Recepty jsou pevně dané
a nelze je změnit.
1. Zapněte troubu.
2. Zvolte nabídku: Podporované Vaření.
Potvrďte stisknutím .
3. Zvolte kategorii a jídlo. Potvrďte
stisknutím
.
4. Zvolte recept. Potvrďte stisknutím
.
Stiskněte
3. Pomocí
.
nebo
nastavte
hmotnost potravin. Stiskněte .
Automatický program se spustí.
4. Hmotnost můžete kdykoli změnit.
Stisknutím
nebo
změníte
hmotnost.
5. Po vypršení času zazní zvukový
signál. Chcete-li signál vypnout,
stiskněte libovolný symbol.
ČESKY
17
9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
9.1 Vložení příslušenství
Používejte výhradně vhodné nádobí a
materiály.
VAROVÁNÍ!
Viz kapitola „Tipy a rady“,
Nádobí a materiály vhodné k
použití v mikrovlnné troubě.
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek
roštů a ujistěte se, že nožičky směřují
dolů.
Plech na pečení/ Hluboký pekáč / plech:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu.
Společně vložení tvarovaného roštu a
plechu na pečení /hlubokého pekáče /
plechu:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu a tvarovaný rošt v drážkách nad
nimi.
Malé zářezy nahoře zajišťují
vyšší bezpečnost. Tyto
zářezy také fungují jako
zařízení proti překlopení.
Vysoký okraj kolem roštu
slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob z
roštu.
10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
10.1 Oblíbené
Svá oblíbená nastavení jako doba
pečení, teplota nebo pečicí funkce si
můžete uložit. Jsou dostupná v nabídce:
Oblíbené. Můžete uložit 20 programů.
Mikrovlnné a kombinované
mikrovlnné funkce nelze
uložit jako oblíbené
programy.
Uložení programu
1. Zapněte troubu.
2. Zvolte pečicí funkci nebo automatický
program.
3. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji neobjeví: ULOŽIT.
4. Potvrďte stisknutím .
Na displeji se zobrazí první volná pozice
paměti.
5. Potvrďte stisknutím .
6. Zadejte název programu.
První písmeno bliká.
7. Stisknutím
písmeno.
8. Stiskněte
nebo
.
změníte
18
www.aeg.com
Následující písmeno bliká.
9. V případě potřeby proveďte opět krok
7.
10. Stisknutím a podržením tlačítka
zadání uložíte.
Obsazené pozice paměti můžete
přepsat. Když se na displeji zobrazí první
volná pozice paměti, stiskněte
a stisknutím
program.
nebo
přepište stávající
K vypnutí funkce stiskněte . Na displeji
se zobrazí zpráva. K potvrzení opět
stiskněte
a poté
.
Když troubu vypnete, vypne
se i funkce.
10.4 Nastavit a spustit
Tato funkce umožňuje nastavit pečicí
funkci (nebo program) a později ji použít
jediným stisknutím libovolného symbolu.
Název programu můžete změnit v
nabídce: Změnit název programu..
1. Zapněte troubu.
2. Nastavte pečicí funkci.
Spuštění programu
1. Zapněte troubu.
2. Zvolte nabídku: Oblíbené.
3. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji neobjeví: Trvání.
4. Nastavte čas.
3. Potvrďte stisknutím .
4. Zvolte název svého oblíbeného
programu.
5. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji nezobrazí: Nastavit a
spustit.
5. Potvrďte stisknutím
6. Potvrďte stisknutím .
Stisknutím libovolného symbolu (kromě
.
10.2 Použití funkce dětské
bezpečnostní pojistky
) spustíte funkci: Nastavit a spustit.
Nastavená pečicí funkce se spustí.
Po dokončení pečicí funkce zazní
zvukový signál.
Jestliže je zapnutá funkce dětské
bezpečnostní pojistky, troubu nelze
náhodně zapnout.
1. Stisknutím
•
zapněte displej.
2. Současně stiskněte a podržte
a
, dokud se na displeji nezobrazí
hlášení .
K vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky zopakujte krok 2.
•
V průběhu pečicí funkce
se zobrazuje Blokování
tlačítek.
Nabídka: Základní
nastavení umožňuje
zapnutí a vypnutí funkce
Nastavit a spustit.
10.3 Blokování tlačítek
10.5 Automatické vypnutí
Tato funkce brání náhodné změně pečicí
funkce. Tuto funkci lze zapnout pouze u
zapnuté trouby.
Z bezpečnostních důvodů se trouba po
určité době, kdy je spuštěna nějaká
funkce a vy nezměníte žádné nastavení,
automaticky vypne.
1. Zapněte troubu.
2. Nastavte pečicí funkci nebo zvolte
nastavení.
3. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji nezobrazí: Blokování
tlačítek.
4. Potvrďte stisknutím
.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Automatické vypnutí nefunguje s
funkcemi: osvětlení, Trvání, Ukončení.
ČESKY
10.6 Jas displeje
U jasu displeje existují dva režimy:
•
•
Noční jas - když je trouba vypnutá, tak
je mezi 22:00 a 06:00 jas displeje
nižší.
Denní jas:
– když je trouba zapnutá.
– pokud se během režimu nočního
jasu dotknete jakéhokoliv symbolu
(kromě tlačítka ZAP/VYP), displej
se na následujících 10 sekund
přepne zpět do režimu denního
jasu.
19
– pokud je trouba vypnutá a
nastavíte funkci: Minutka. Když se
funkce dokončí, displej se přepne
zpět do režimu nočního jasu.
10.7 Chladicí ventilátor
Když je trouba v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch trouby chladný. Jestliže
troubu vypnete, bude chladicí ventilátor
pokračovat v chlazení až do úplného
ochlazení trouby.
11. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na
receptu, kvalitě a množství
použitých přísad.
11.1 Doporučení k pečení
Vaše trouba může péct jinak, než jak jste
byli zvyklí u staré trouby. Níže uvedené
tabulky zobrazují doporučená nastavení
teploty, délky přípravy a polohy roštu pro
specifické druhy pokrmů.
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
konkrétní recept, snažte se vybrat
podobný.
11.2 Doporučení k
mikrovlnné troubě
Jídlo položte na talíř na dně trouby.
V polovině doby rozmrazování a přípravy
jídlo otočte nebo zamíchejte.
Jídlo při vaření i opakovaném ohřevu
zakrývejte.
K lepší distribuci tepla při ohřevu nápojů
vložte do lahve nebo sklenice lžíci.
Jídlo do trouby vložte bez jakéhokoli
obalu. Balená hotová jídla lze do trouby
vložit pouze tehdy, pokud lze obal
bezpečně použít v mikrovlnné troubě
(zkontrolujte údaje na obalu).
Vaření pomocí mikrovln
Jídlo připravujte zakryté. Nezakryté
potraviny připravujte tehdy, chcete-li
uchovat kůrčičku.
Neohřívejte potraviny příliš dlouho a na
příliš vysoký výkon. Potraviny by mohly
vyschnout, spálit se nebo způsobit požár.
V troubě nepřipravujte vejce ve
skořápkách a šneky, protože mohou
prasknout. Před opětovným ohřevem
smaženého vejce propíchněte žloutek.
Potraviny se slupkou nebo kůžičkou před
vařením propíchněte několikrát vidličkou.
Zeleninu rozřízněte na podobně velké
kusy.
Tekuté pokrmy čas od času zamíchejte.
Před servírováním jídlo zamíchejte.
Po zapnutí trouby jídlo vyjměte a nechte
ho několik minut odstát.
Rozmrazování pomocí mikrovln
Umístěte zmražené, rozbalené potraviny
na malý hluboký talíř s nádobkou
umístěnou vespodu nebo na
rozmrazovací rošt či plastové síto, aby
při rozmrazování mohla odtékat tekutina.
Rozmrazené kousky následně odeberte.
Vyšší mikrovlnný výkon můžete použít k
vaření ovoce a zeleniny bez jejich
předchozího rozmrazení.
20
www.aeg.com
11.3 Nádobí a materiály vhodné do mikrovlnné trouby
Používejte výhradně vhodné nádobí a materiály. Řiďte se údaji v tabulce níže.
Nádobí / materiál
Mikrovlnná funkce
Rozmra‐
zování
Ohřev
Pečení
Kombinovaná mi‐
krovlnná funkce
Žáruvzdorné sklo a porcelán (bez ko‐
vových dílů, například žáruvzdorné
sklo)
Nežáruvzdorné sklo a porcelán bez
stříbrné, zlaté, platinové nebo jiné ko‐
vové dekorace
X
X
Sklo a sklokeramika z ohnivzdorného
a mrazuvzdorného materiálu
Keramika a kamenina bez skleně‐
ných nebo kovových částí a bez gla‐
zury s obsahem kovu
X
Keramika, porcelán a kamenina s ne‐ X
glazovaným dnem nebo s malými dír‐
kami, např. na rukojetích
X
Plast, žáruvzdorný do 200 °C (před
použitím vždy zkontrolujte technické
údaje plastové nádoby)
X
X
Kartón, papír
X
X
Fólie
X
X
Fólie na pečení s uzávěrem vhodným
pro mikrovlnnou troubu (před použi‐
tím vždy zkontrolujte technické údaje
fólie)
Pečicí misky zhotovené z kovu,
například smaltované, litinové
X
X
X
Formy na pečení, černě lakované ne‐ X
bo se silikonovou vrstvou (před použi‐
tím vždy zkontrolujte technické údaje
forem na pečení)
X
Plech na pečení
X
X
Tvarovaný rošt
X
X
Nádoby do mikrovlnné trouby,
například pražicí pánvička
X
X
X
ČESKY
11.4 Rada ohledně
speciálních pečicích funkcí
trouby
21
nádoby a přikryjte jej mokrou utěrkou
nebo plastovou fólií. Nastavte funkci
Kynutí těsta a dobu pečení.
Rozmrazování
Uchovat teplé
Tato funkce vám umožňuje uchovávat
pokrmy teplé. Teplota je nastavena
automaticky na 80 °C.
Ohřev talířů
Tato funkce vám umožňuje ohřívat talíře
a nádobí před podáváním jídla. Teplota
je nastavena automaticky na 70 °C.
Talíře a nádobí rozložte rovnoměrně na
tvarovaném roštu trouby. Použijte první
polohu roštu. V polovině doby ohřevu je
mezi sebou vyměňte.
Kynutí těsta
Tato funkce vám umožňuje nechat
vykynout těsto. Těsto vložte do velké
Odstraňte obal z potravin a potraviny
poté položte na talíř. Potraviny ničím
nezakrývejte, abyste neprodloužili dobu
rozmrazování. Použijte první polohu
roštu.
11.5 Pečení moučných jídel
Použijte vždy nejprve nižší teplotu.
Pokud pečete koláče na několika
polohách roštů, můžete dobu pečení
prodloužit o 10–15 minut.
Různě vysoké moučníky a pečivo mohou
zhnědnout nerovnoměrně. Je-li
zhnědnutí nerovnoměrné, není nutné
měnit nastavení teploty. Rozdíly se
během pečení vyrovnají.
Plechy v troubě se mohou během pečení
zkroutit. Po ochlazení se opět vyrovnají.
11.6 Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Spodek koláče není do‐
statečně propečený.
Nesprávná poloha roštu.
Vložte koláč na nižší rošt.
Koláč klesl a je mazlavý Teplota trouby je příliš vyso‐ Příště nastavte o něco nižší teplo‐
či nerovnoměrný.
ká.
tu trouby.
Koláč je příliš suchý.
Koláč se peče nerovno‐
měrně.
Příliš krátká doba pečení.
Příště nastavte delší dobu pečení
a nižší teplotu trouby.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Příště nastavte vyšší teplotu trou‐
by.
Příliš dlouhá doba pečení.
Příště nastavte delší dobu pečení.
Teplota trouby je příliš vyso‐ Nastavte nižší teplotu pečení a
ká a doba pečení je příliš
prodlužte dobu pečení.
krátká.
Těsto na koláč není rozlože‐ Příště těsto na koláč rozložte na
no rovnoměrně.
plech na pečení rovnoměrně.
Koláč není při délce pe‐
čení uvedené v receptu
hotový.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Příště nastavte o něco vyšší te‐
plotu trouby.
22
www.aeg.com
11.7 Pečení na jedné úrovni
PEČENÍ VE FORMĚ
(°C)
(min)
Kulatý koláč / Brioška
Pravý horký
vzduch
150 - 160
50 - 70
1
Linecký koláč / Ovocné
koláče
Pravý horký
vzduch
140 - 160
70 - 90
1
Piškotový koláč
Pravý horký
vzduch
140 - 150
35 - 50
1
Piškotový koláč
Horní/spodní
ohřev
160
35 - 50
2
Dortový korpus - křehké Pravý horký
těsto, předehřejte prázd‐ vzduch
nou troubu
170 - 180
10 - 25
1
Dortový korpus - piško‐
tové těsto
150 - 170
20 - 25
1
Jablečný koláč, 2 formy, Pravý horký
Ø 20 cm
vzduch
160
70 - 90
1
Jablečný koláč, 2 formy, Horní/spodní
Ø 20 cm
ohřev
180
70 - 90
1
Tvarohový koláč, použi‐
jte hluboký pekáč /
plech
160 - 170
60 - 90
1
Pravý horký
vzduch
Horní/spodní
ohřev
KOLÁČE / SLADKÉ PEČIVO / CHLÉB NA PLECHU NA PEČENÍ
Předehřejte prázdnou troubu.
(°C)
(min)
Kynutá pletýnka / Věnec Horní/spodní
ohřev
170 - 190
30 - 40
2
Drážďanská štola
160 - 180
50 - 70
2
Horní/spodní
ohřev
ČESKY
KOLÁČE / SLADKÉ PEČIVO / CHLÉB NA PLECHU NA PEČENÍ
Předehřejte prázdnou troubu.
(°C)
(min)
Horní/spodní
ohřev
nejprve: 230
20
potom: 160 180
30 - 60
Krém. zákusky z list. tě‐
sta / Banánky
Horní/spodní
ohřev
190 - 210
20 - 35
2
Roláda
Horní/spodní
ohřev
180 - 200
10 - 20
2
Drobenkový koláč
Pravý horký
vzduch
150 - 160
20 - 40
1
Máslový mandlový ko‐
láč / Cukrové koláčky
Horní/spodní
ohřev
190 - 210
20 - 30
2
Ovocné koláče (kynuté
těsto / piškotové těsto)
Pravý horký
vzduch
150 - 160
35 - 55
1
Ovocné koláče (kynuté
těsto / piškotové těsto)
Horní/spodní
ohřev
170
35 - 55
2
Ovocné koláče z
křehkého těsta
Pravý horký
vzduch
160 - 170
40 - 80
1
Kynutý koláč s jemnou
náplní (např. tvaroh,
smetana, pudink)
Horní/spodní
ohřev
160 - 180
40 - 80
2
(°C)
(min)
Žitný chléb
2
SUŠENKY
Sušenky z křehkého tě‐
sta
Pravý horký
vzduch
150 - 160
10 - 20
1
Máslové sušenky / Pru‐
hy těsta
Pravý horký
vzduch
140
20 - 35
1
23
24
www.aeg.com
SUŠENKY
(°C)
(min)
160
20 - 30
2
Čajové pečivo z piškoto‐ Pravý horký
vého těsta
vzduch
150 - 160
15 - 20
1
Sněhové pusinky z va‐
ječného bílku / Pusinky
Pravý horký
vzduch
80 - 100
120 - 150
1
Makronky
Pravý horký
vzduch
100 - 120
30 - 50
1
Čajové pečivo z kynuté‐ Pravý horký
ho těsta
vzduch
150 - 160
20 - 40
1
Malé listové pečivo,
předehřejte prázdnou
troubu
Pravý horký
vzduch
170 - 180
20 - 30
1
Pečivo, předehřejte
prázdnou troubu
Horní/spodní
ohřev
190 - 210
10 - 25
2
Malé moučníky,
předehřejte prázdnou
troubu
Pravý horký
vzduch
160
20 - 35
3
Malé moučníky,
předehřejte prázdnou
troubu
Horní/spodní
ohřev
170
20 - 35
2
Máslové sušenky / Pru‐
hy těsta, předehřejte
prázdnou troubu
Horní/spodní
ohřev
11.8 Nákypy a zapékaná jídla
Použijte první polohu roštu.
(°C)
(min)
Zapečené těstoviny
Horní/spodní ohřev
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Horní/spodní ohřev
180 - 200
25 - 40
Zapékaná zelenina,
předehřejte prázdnou
troubu
Turbo gril
210 - 230
10 - 20
ČESKY
Použijte první polohu roštu.
(°C)
(min)
Bagety s roztaveným
sýrem
Pravý horký vzduch
160 - 170
15 - 30
Mléčná rýže
Horní/spodní ohřev
180 - 200
40 - 60
Rybí nákypy
Horní/spodní ohřev
180 - 200
30 - 60
Plněná zelenina
Pravý horký vzduch
160 - 170
30 - 60
11.9 Tipy k pečení masa
Používejte žáruvzdorné nádoby.
Libové maso pečte přikryté.
Velké pečeně pečte přímo na plechu
nebo na tvarovaném roštu nad tímto
plechem.
Na plech nalijte trochu vody, zabráníte
tím připečení kapajícího tuku.
Kusy pečeně několikrát v průběhu
pečení potřete vlastní šťávou.
11.10 Tabulka pro pečení
masa
Použijte první polohu roštu.
Nastavte výkon 200 W, není-li uvedeno
jinak.
Pečeni otočte za 1/2 - 2/3 doby pečení.
Maso a ryby pečte ve větších kusech
(minimálně 1 kg).
HOVĚZÍ
Dušené ma‐
so
1 - 1,5 kg
Horní/spodní ohřev
(°C)
(min)
230
60 - 80
25
26
www.aeg.com
VEPŘOVÉ
Použití funkce: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
Plecko / Krkovice / Kýta
v celku
1 - 1.5
160 - 180
50 - 70
Sekaná
0.75 - 1
160 - 170
35 - 50
Vepřové koleno,
předvařené
0.75 - 1
150 - 170
60 - 75
TELECÍ
Použití funkce: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
Telecí pečeně
1
160 - 180
50 - 70
Telecí koleno
1.5 - 2
160 - 180
75 - 100
(kg)
(°C)
(min)
1 - 1.5
150 - 170
50 - 70
JEHNĚČÍ
Použití funkce: Turbo gril.
Jehněčí kýta / Jeh‐
něčí pečeně
ČESKY
DRŮBEŽ
Použití funkce: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
Kusy drůbeže
0,2 - 0,25 g každý
200 - 220
20 - 35
Půlka kuřete
0,4 - 0,5 g každá
190 - 210
25 - 40
Kuře, brojler
1 - 1.5
190 - 210
30 - 45
Kachna
1.5 - 2
180 - 200
45 - 65
RYBY
(kg)
Celá ryba
1 - 1.5
Horní/spodní
ohřev
(°C)
(min)
210 - 220
30 - 45
POKRMY
Použití funkce: Pravý horký vzduch.
(W)
(°C)
(min)
Sladké pokrmy
200
160 - 180
20 - 35
Pikantní pokrmy s vařenými přísadami (nu‐
dle, zelenina)
400 - 600
160 - 180
20 - 45
Pikantní pokrmy se syrovými přísadami
(brambor, zelenina)
400 - 600
160 - 180
30 - 45
27
28
www.aeg.com
11.11 Pečení křupavého těsta
pomocí funkce Pizza
PIZZA
PIZZA
Použijte třetí polohu roštu.
Použijte třetí polohu roštu.
(°C)
(°C)
(min)
Koláče
180 - 200
40 - 55
Špenátový ko‐
láč
160 - 180
45 - 60
Slaný lotrinský 170 - 190
koláč
45 - 55
Švýcarský ko‐
láč
170 - 190
45 - 55
Tvarohový ko‐
láč
140 - 160
60 - 90
Koláč s jableč‐ 150 - 170
nou vrstvou
50 - 60
Zeleninový ko‐ 160 - 180
láč
50 - 60
Pizza, tenké
200 - 230
těsto,
předehřejte
prázdnou trou‐
bu
15 - 20
Pizza, silné tě‐ 180 - 200
sto,
předehřejte
prázdnou trou‐
bu
20 - 30
Nekvašený
230
chléb,
předehřejte
prázdnou trou‐
bu
10 - 20
Malé listové
160 - 180
pečivo,
předehřejte
prázdnou trou‐
bu
45 - 55
(min)
Flammeku‐
230
chen (ohnivý
koláč),
předehřejte
prázdnou trou‐
bu
12 - 20
Pirohy,
180 - 200
předehřejte
prázdnou trou‐
bu
15 - 25
11.12 Pečení chleba
Předehřátí se nedoporučuje.
CHLÉB
Použijte druhou polohu roštu.
(°C)
(min)
Bílý chléb
180 - 200 40 - 60
Bageta
200 - 220 35 - 45
Brioška
160 - 180 40 - 60
Ciabatta
200 - 220 35 - 45
Žitný chléb
180 - 200 50 - 70
Celozrnný chléb
180 - 200 50 - 70
Celozrnný chléb
170 - 190 60 - 90
11.13 Gril
Grilujte pouze tenké kousky masa nebo
ryb.
ČESKY
Před přípravou předehřejte prázdnou
troubu.
29
Do první polohy roštu zasuňte plech na
zachycení šťávy.
GRIL
Použijte první polohu roštu.
(°C)
(min)
1. strana
2. strana
Hovězí pečeně,
středně propečená
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Hov. plátek, středně
prop.
230
20 - 30
20 - 30
Vepřová kýta
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Telecí kýta
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Jehněčí hřbet
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Celá ryba, 0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
11.14 Nízkoteplotní pečení
Tato funkce vám umožní připravovat
libové, měkké maso a ryby. Není vhodná
pro přípravu drůbeže, tučné vepřové
pečeně, dušeného masa. Teplota
Teplota
1. Na obou stranách maso osmahněte
na pánvi při vysoké teplotě po dobu 1
- 2 minut.
2. Vložte maso do plechu na pečení
nebo přímo na tvarovaný rošt. Pod
tvarovaný rošt položte plech k
zachytávání tuku.
Při použití této funkce vždy vařte bez
pokličky nebo víka.
3. Zvolte funkci: Nízkoteplotní pečení.
Na prvních 10 minut můžete nastavit
teplotu trouby mezi 80 °C a 150 °C.
Výchozí teplota je 90 °C.
4. Po 10 minutách trouba automaticky
sníží teplotu na 80 °C.
Použijte první polohu roštu.
(kg)
(°C)
(min)
Hovězí pečeně
1 - 1,5
150
120 - 150
Hovězí plátek
1 - 1,5
150
90 - 110
30
www.aeg.com
Použijte první polohu roštu.
(kg)
(°C)
(min)
Telecí pečeně
1 - 1,5
150
120 - 150
Steak
0,2 - 0,3
120
20 - 40
11.15 Mražené potraviny
Potraviny rozbalte nebo zbavte obalů.
Potraviny položte na talíř.
Potraviny ničím nezakrývejte, abyste
neprodloužili dobu rozmrazování.
Použijte druhou polohu roštu.
ROZMRAZOVÁNÍ
(°C)
(min)
Pizza, mražená
200 - 220
15 - 25
Americká pizza, mražená
190 - 210
20 - 25
Pizza, chlazená
210 - 230
13 - 25
Mražená pizza snack
180 - 200
15 - 30
Hranolky, tenké, při pečení dvakrát až třikrát obrať‐ 210 - 230
te
20 - 30
Hranolky, silné, při pečení dvakrát až třikrát obrať‐
te
210 - 230
25 - 35
Americké brambory / Krokety, při pečení dvakrát
až třikrát obraťte
210 - 230
20 - 35
Opečená bramborová kaše
210 - 230
20 - 30
Lasagne / Cannelloni, čerstvé
170 - 190
35 - 45
Lasagne / Cannelloni, mražené
160 - 180
40 - 60
Kuřecí křídla
190 - 210
20 - 30
11.16 Rozmrazování
Odstraňte obal z potravin a potraviny
poté položte na talíř.
Použijte první polohu roštu.
Potraviny ničím nezakrývejte, abyste
neprodloužili dobu rozmrazování.
ČESKY
31
(kg)
(min)
Čas k roz‐
mrazení
(min)
Následující
doba roz‐
mrazování
Kuře
1
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na obrácený podšálek
na velký talíř. V polovině doby ob‐
raťte.
Maso
1
100 - 140
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Maso
0.5
90 - 120
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Pstruh
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Máslo
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Smetana
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smetanu našlehejte, když je stále
ještě místy lehce zmražená.
60
60
-
Zdobený do‐ 1.4
rt
11.17 Zavařování
Pro zavařování používejte pouze
zavařovací sklenice, které jsou na trhu
dostupné ve stejné velikosti.
MĚKKÉ OVOCE
Sklenice se šroubovacím uzávěrem nebo
bajonetovým uzávěrem nejsou vhodné.
(min)
Doba zavařování
do začátku perle‐
ní
Použijte první polohu roštu.
Na plech na pečení nedávejte více než
šest litrových zavařovacích sklenic.
Sklenice naplňte rovnoměrně a uzavřete
je.
Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru vody,
aby v troubě bylo dostatečné vlhko.
Jakmile začne tekutina v prvních
sklenicích perlit (u litrových sklenic asi za
35–60 minut), troubu vypněte nebo
snižte teplotu na 100 °C (viz tabulka).
Nastavte teplotu 160 - 170 °C.
Jahody / Borůvky /
Maliny / Zralý an‐
grešt
35 - 45
32
www.aeg.com
ZELENINA
PECKOVINY
Broskve /
Kdoule /
Švestky
(min)
Doba
zavařování
do začátku
perlení
(min)
Další
vaření při
100 °C
35 - 45
10 - 15
ZELENINA
Mrkev
(min)
Doba
zavařování
do začátku
perlení
(min)
Další
vaření při
100 °C
50 - 60
5 - 10
Okurky
(min)
Doba
zavařování
do začátku
perlení
(min)
Další
vaření při
100 °C
50 - 60
-
Smíšená na‐ 50 - 60
kládaná zele‐
nina
5 - 10
Kedluben /
Hrášek /
Chřest
15 - 20
50 - 60
11.18 Sušení
Použijte třetí polohu roštu.
(°C)
(h)
Fazole
60 - 70
6-8
Papriky
60 - 70
5-6
Polévková zelenina
60 - 70
5-6
Houby
50 - 60
6-8
Byliny
40 - 50
2-3
Švestky
60 - 70
8 - 10
Meruňky
60 - 70
8 - 10
Jablečné plátky
60 - 70
6-8
ČESKY
33
Použijte třetí polohu roštu.
Hrušky
(°C)
(h)
60 - 70
6-9
11.19 Vaření pomocí mikrovln
Tipy pro mikrovlnou troubu
Výsledek vaření/rozmrazo‐
vání
Možná příčina
Řešení
Pokrm je příliš suchý.
Výkon byl příliš vysoký.
Nastavte nižší výkon nebo
Čas přípravy byl příliš dlou‐ kratší dobu přípravy.
hý.
Pokrm stále není rozmrazený, Čas přípravy byl příliš krát‐
horký nebo uvařený ani po
ký.
uplynutí nastaveného času.
Prodlužte dobu přípravy. Ne‐
zvyšujte mikrovlnný výkon.
Pokrm je přehřátý na okrajích, Mikrovlnný výkon byl příliš
ale uprostřed není hotový.
vysoký.
Nastavte nižší výkon a pro‐
dlužte dobu přípravy.
ROZMRAZOVÁNÍ
Nastavte výkon 100 W, není-li uvede‐ (kg)
no jinak.
(min)
Čas do
konce
(min)
Steak
0.2
5-7
5 - 10
Mleté maso, nastavte 200 W
0.5
7-8
5 - 10
Kuře
1
30 - 35
10 - 20
Kuřecí prsa
0.15
5-9
10 - 15
Kuřecí stehna
0.15
5-9
10 - 15
Celá ryba
0.5
10 - 15
5 - 10
Rybí filé
0.5
12 - 15
5 - 10
34
www.aeg.com
Nastavte výkon 100 W.
(kg)
(min)
Čas do
konce
(min)
Máslo
0.25
4-6
5 - 10
Nastrouhaný sýr
0.2
2-4
10 - 15
(min)
Čas do
konce
(min)
Nastavte výkon 200 W, není-li uvede‐
no jinak.
Kynutý koláč
1 kus
2-3
15 - 20
Tvarohový koláč, nastavte 100 W
1 kus
2-4
15 - 20
Suchý koláč
1 kus
2-4
15 - 20
Chléb
1 kg
15 - 18
5 - 10
Krájený chléb
0,2 kg
3-5
5 - 10
Bagety/kaiserky
4 kousky
2-4
2-5
Ovoce
(kg)
(W)
(min)
Čas do
konce
(min)
0.25
100
5 - 10
10 - 15
(W)
(min)
Čas do
konce
(min)
OPAKOVANÝ OHŘEV
Dětská výživa ve sklenicích
0,2 kg
300
1-2
-
Dětské mléko, vložte lžíci do lahve
180 ml
600
0:20 0:40
-
Mléko
200 ml
1000
1 - 1:30
-
Voda
200 ml
1000
1:30 - 2
-
Omáčka
200 ml
600
1-3
-
ČESKY
OPAKOVANÝ OHŘEV
(W)
(min)
Čas do
konce
(min)
Polévka
300 ml
600
3-5
-
Hotová mražená jídla
0,5 kg
400
10 - 15
2-5
Polotovary
0,5 kg
600
6-9
2-5
(kg)
(W)
(min)
Čas do
konce
(min)
Čokoláda / Čokoládová poleva
0.15
300
2-4
1-2
Máslo
0.1
400
0:30 1:30
-
TAVENÍ A ROZPOUŠTĚNÍ
35
PEČENÍ
(W)
(min)
Čas do kon‐
ce (min)
Celá ryba
0,5 kg
500
8 - 10
2-5
Rybí filé
0,5 kg
400
4-7
2-5
Zelenina, čerstvá
0,5 kg + 50 ml
vody
600
5 - 15
-
Zelenina, mražená
0,5 kg + 50 ml
vody
600
10 - 20
-
Brambory ve slupce
0,5 kg
600
7 - 10
-
Rýže
0,2 kg + 400 ml
vody
600
15 - 18
-
Pražená kukuřice
-
1000
1:30 - 3
-
36
www.aeg.com
Kombinovaná mikrovlnná funkce
(kg)
(W)
(°C)
(min)
Čas do
konce
(min)
Půlka kuřete, pou‐ 0,55 x 2
žijte druhou polohu kusy
roštu
Kulatá skleněná for‐ 300
ma, Ø 26 cm
220
40
5
Zapékané brambo‐ 1
ry, použijte druhou
polohu roštu
Kulatá skleněná for‐ 300
ma
200
40
10
Pečená krkovice,
1
použijte první polo‐
hu roštu
Skleněná mísa se
sítkem
200
70
10
300
11.20 Doporučená nastavení výkonu pro různé druhy pokrmů
Údaje v následující tabulce jsou jen orientační.
700 - 1 000 W
Vaření zeleniny
Uvedení do varu na začátku
vaření
Ohřívání tekutin
500 - 600 W
Vaření vaječných jí‐
del
Vaření jídel „v jed‐
nom hrnci“
Ohřívání porcí na
talíři
Rozmrazování a
ohřívání hlubokozm‐
razených jídel
300 - 400 W
Rozpouštění sý‐
rů, čokolády,
másla
Dušení rýže
Ohřívání dětské
výživy
Vaření / ohřívání
choulostivých po‐
travin
Další vaření
ČESKY
37
100 - 200 W
Rozmrazování chle‐
ba
Rozmrazování ovoce
a koláčů
Rozmrazování sýrů,
smetany, másla
Rozmrazování ma‐
sa, ryb
11.21 Informace pro
zkušebny
Testy podle normy IEC 60705.
Použijte tvarovaný rošt, není-li uvedeno jinak.
FUNKCE MI‐
KROVLNNÉ
TROUBY
(W)
(kg)
Piškotový koláč
600
0.475
Spodní
7-9
V polovině
přípravy otočte
nádobu o 1/4.
Sekaná
400
0.9
2
25 - 32
V polovině
přípravy otočte
nádobu o 1/4.
Vaječný krém
500
1
Spodní
18
-
Rozmrazování
masa
200
0.5
Spodní
7-8
V polovině
přípravy maso ob‐
raťte.
(min)
Použijte tvarovaný rošt.
KOMBI‐
NOVANÁ
MI‐
KROVLN‐
NÁ
FUNKCE
(W)
(°C)
Pravý horký
vzduch +
MV
100
180
2
29 - 31
V polovině
přípravy otočte
nádobu o 1/4.
Zapečené Turbo gril +
brambory, MV
1,1 kg
400
180
1
40 - 45
V polovině
přípravy otočte
nádobu o 1/4.
Dort, 0,7
kg
(min)
38
www.aeg.com
Použijte tvarovaný rošt.
KOMBI‐
NOVANÁ
MI‐
KROVLN‐
NÁ
FUNKCE
Kuře, 1,1
kg
Turbo gril +
MV
(W)
(°C)
200
200
(min)
1
45 - 55
Vložte maso do
kulaté skleněné
nádoby a po 20
minutách přípravy
ho obraťte.
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Poznámky k čištění
Přední stranu trouby otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku te‐
plé vody a slabého mycího prostředku.
K čištění kovových ploch používejte speciální čisticí prostředek.
Čisticí
prostředky
Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trou‐
by.
Vnitřek trouby čistěte po každém použití. Hromadění mastnoty či zbytků
jídel může způsobit požár. Riziko je vyšší u grilovacího pekáče.
Osušte vnitřek měkkým hadrem po každém použití.
Každodenní
použití
Strop vnitřku trouby důkladně vyčistěte od zbytků jídla a mastnoty.
Vyčistěte všechno příslušenství po každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s mycím prostředkem. Nečistěte
příslušenství v myčce nádobí.
Příslušenství
Nepřilnavé příslušenství nečistěte agresivními čisticími prostředky, ostrý‐
mi předměty nebo je nemyjte v myčce nádobí.
12.2 Jak vyjmout: drážky na
rošty
Před údržbou zkontrolujte, zda trouba již
vychladla. Hrozí nebezpečí popálení.
K vyčištění trouby vyjměte drážky na
rošty.
1. Drážky opatrně nadzvedněte a
vytáhněte z předního úchytu.
ČESKY
1
3
2
2. Odtáhněte přední konec drážek na
rošty od stěny trouby.
3. Drážky vytáhněte ze zadního úchytu.
Drážky na rošty instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
12.3 Jak vyměnit: Osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
Žárovka může být horká.
39
1. Vypněte troubu. Počkejte, dokud
trouba nevychladne.
2. Odpojte troubu od elektrické sítě.
3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.
POZOR!
Halogenovou žárovku vždy
držte v kusu látky, aby na
jejím povrchu nedošlo k
připálení mastnoty.
Horní žárovka
1. Skleněným krytem otočte a sejměte
jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
13.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Troubu nelze zapnout ani
používat.
Trouba není zapojená do
elektrické sítě nebo je
připojená nesprávně.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma zapo‐
jení, je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná na‐ Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
stavení.
vení správná.
Trouba nehřeje.
Funkce automatického vy‐
pnutí je zapnutá.
Viz „Automatické vypnutí“.
Trouba nehřeje.
Dětská bezpečnostní pojist‐
ka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpeč‐
nostní pojistky“.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizova‐
ného elektrikáře.
40
www.aeg.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Na displeji se zobrazuje chy‐ Jedná se o závadu na elek‐
bový kód, který není uvede‐ troinstalaci.
ný v tabulce.
•
•
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se chybový kód na
displeji zobrazí znovu,
kontaktujte oddělení péče
o zákazníky.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy nene‐
chávejte jídla v troubě déle
než 15 - 20 minut.
Spotřebič je zapnutý, ale
nehřeje. Ventilátor nefungu‐
je. Na displeji se zobrazí
"Demo".
Je zapnutý režim demo.
Viz „Základní nastavení“ v
části „Denní používání“.
13.2 Servisní údaje
se nachází na předním rámu vnitřní části
trouby. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části trouby.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na svého prodejce nebo
autorizované servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
14. TECHNICKÉ ÚDAJE
14.1 Technické údaje
Napětí
220 - 240 V
Frekvence
50 Hz
ČESKY
41
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
15.1 Úspora energie
nebo Ukončení a doba pečení je delší
než 30 minut, u některých funkcí trouby
se topné články automaticky vypnou
dříve.
Trouba je vybavena
funkcemi, které vám
pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že
jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během
přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš
často. Těsnění dvířek udržujte čisté a
kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve
své poloze.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí (avšak pouze pokud
používáte jinou než mikrovlnnou funkci
trouby).
Je-li to možné, troubu před pečením
nepředehřívejte.
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly
co nejkratší.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Zbytkové teplo
Je-li v rámci některých funkcí trouby
spuštěn program s volbou času Trvání
Ventilátor a osvětlení nadále pracují. Po
vypnutí trouby se na displeji zobrazuje
zbytkové teplo. Toto teplo můžete využít
k udržení teploty jídla.
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení. Pečení
nadále zajistí zbytkové teplo uvnitř
trouby.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k
uchování teploty pokrmu, zvolte nejnižší
možné nastavení teploty. Na displeji se
zobrazí ukazatel zbytkového tepla nebo
zbytková teplota.
Pečení s vypnutým osvětlením
Vypněte při pečení osvětlení. Zapněte ho
pouze tehdy, když ho skutečně
potřebujete.
16. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
*
42
www.aeg.com
ČESKY
43
867336394-D-412019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising