AEG | KMK761000M | User manual | Aeg KMK761000M Kasutusjuhend

Aeg KMK761000M Kasutusjuhend
CD710M
KME761000B
KME761000M
KME761000W
KMK761000M
KMK761000W
KMM761000M
KMR761000M
KMR761000W
KMS761000M
USER
MANUAL
ET
Kasutusjuhend
Kombineeritud mikrolaineahi
2
www.aeg.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO...................................................................................................... 3
2. OHUTUSJUHISED................................................................................................5
3. TOOTE KIRJELDUS............................................................................................. 8
4. JUHTPANEEL.......................................................................................................9
5. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST..............................................................11
6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.............................................................................11
7. KELLA FUNKTSIOONID.....................................................................................15
8. AUTOMAATPROGRAMMID............................................................................... 16
9. TARVIKUTE KASUTAMINE................................................................................17
10. LISAFUNKTSIOONID....................................................................................... 17
11. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID.............................................................................. 19
12. PUHASTUS JA HOOLDUS...............................................................................37
13. VEAOTSING..................................................................................................... 39
14. TEHNILISED ANDMED.................................................................................... 40
15. ENERGIATÕHUSUS........................................................................................ 40
PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil
aastaid nautida laitmatuid tulemusi ning lisasime elu lihtsamaks ja kergemaks
muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures
ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid
tulemusi saavutada.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.aeg.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registeraeg.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.aeg.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või
keerulise puudega isikud tuleks hoida eemal, kui neil
ei saa pidevalt silma peal hoida.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida,
kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel mängida seadmega.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Kasutamisel võivad ahju osad
minna kuumaks.
Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see
sisse lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
Seadet tohib paigaldada ja kaablit vahetada ainult
kvalifitseeritud elektrik!
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad
lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et
te kütteelemente ei puutuks.
3
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tarvikute või ahjunõude eemaldamisel või
sisestamisel kasutage alati pajakindaid.
Enne mis tahes hooldustöid ühendage seade
vooluvõrgust lahti.
HOIATUS! Elektrilöögi ärahoidmiseks tuleb seade
enne ahjuvalgusti vahetamist kindlasti välja lülitada.
Ärge kasutage seadet enne, kui see on
köögimööblisse sisse ehitatud.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks karedaid,
abrasiivseid puhasteid ega teravaid metallist
kaabitsaid, sest need võivad klaasi pinda kriimustada,
mille tagajärjel võib klaas puruneda
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse
tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud
hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava
isiku poolt.
Tühja seadet ei tohi sisse lülitada. Metallosad seadme
sees võivad tekitada kaarleegi.
Mikrolaineahju ei tohi panna metallist nõusid või karpe
ega joogipurke. See nõue ei kehti juhul, kui tootja on
täpsustanud, millise suuruse ja kujuga metallist nõusid
mikrolaineahjus kasutada tohib.
HOIATUS! Kui uks või ukse tihendid on rikutud, ei tohi
seadet kasutada, enne kui pädev isik on selle ära
parandanud.
HOIATUS! Vaid pädev isik võib teha hooldus- ja
remonditöid, mille puhul eemaldatakse
mikrolaineenergia eest kaitset pakkuv kate.
HOIATUS! Ärge soojendage vedelikke ega muid
toiduaineid suletud nõudes. Need võivad lõhkeda.
Kasutage ainult mikrolaineahjus kasutamiseks
mõeldud nõusid.
Soojendades toitu plast- või pabernõudes, hoidke
seadmel silma peal, et vältida süttimist.
Seade on mõeldud toidu ja jookide soojendamiseks.
Toidu või rõivaste kuivatamine ja soojenduspatjade,
susside, käsnade, märgade lappide vms
EESTI
•
•
•
•
•
•
5
soojendamine võib kaasa tuua vigastuse, süttimise või
tulekahju.
Kui märkate suitsu, eemaldage seade kohe
vooluvõrgust ja hoidke leekide summutamiseks uks
kinni.
Mikrolaineahjus vedelike kuumutamisel võib ilmneda
viivitusega keemist. Nõu käsitsemisel tuleb olla
ettevaatlik.
Laste lutipudelite ja toidupurkide sisu tuleb raputada
või segada ning temperatuuri tuleb põletuste
vältimiseks enne tarbimist proovida.
Koorega mune ja terveid kõvaks keedetud mune ei
tohi seadmes soojendada, kuna need võivad lõhkeda
ka pärast mikrolainetega kuumutamise lõppu.
Seadet tuleb regulaarselt puhastada ja toidujäägid
eemaldada.
Seadme ebapuhtana hoidmine võib kaasa tuua pinna
kahjustumise, mis võib seadme kasutusiga vähendada
ja tekitada ohtlikke olukordi.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Ärge tõmmake seadet käepidemest.
Paigaldage seade ohutusse ja
sobivasse kohta, mis vastab
paigaldusnõuetele.
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Enne seadme paigaldamist
kontrollige, kas ahjuuks avaneb
takistusteta.
•
•
Seade on varustatud elektrilise
jahutussüsteemiga. Seda tuleb
kasutada elektritoitega.
Sisseehitatud seadme stabiilsus peab
vastama standardi DIN 68930
nõuetele.
Kapi minimaalne kõr‐
gus (tööpinna all asu‐
va kapi minimaalne
kõrgus)
Kapi laius
Kapi sügavus
444 (460) mm
560 mm
550 (550) mm
Seadme esiosa kõr‐
gus
455 mm
Seadme tagumise
osa kõrgus
440 mm
Seadme esiosa laius
595 mm
6
www.aeg.com
•
Seadme tagumise
osa laius
559 mm
Seadme sügavus
567 mm
Sisseehitatud sead‐
me sügavus
546 mm
Sügavus avatud uk‐
sega
882 mm
Ventilatsiooniava mi‐
nimaalne suurus. Ava
asub põhja tagumi‐
ses osas
560x20 mm
Toitejuhtme pikkus.
Juhe asub tagumisel
küljel parempoolses
nurgas
1500 mm
Kinnituskruvid
•
•
•
•
•
•
•
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse,
elektrilöögi või plahvatuse
oht!
3.5x25 mm
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
2.2 Elektriühendus
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Kui seadme
toitekaabel tuleb välja vahetada, siis
pöörduge meie hoolduskeskusse.
Jälgige, et toitejuhe ei puutuks vastu
seadme ust ega oleks uksele lähedal
või seadme all olevas nišis, eriti siis,
kui seade töötab või uks on kuum.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet vooluvõrgust eemaldades
ärge tõmmake toitekaablist. Võtke
alati kinni pistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
Seadme juurde kuulub toitekaabel ja
toitepistik.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
See seade on ette nähtud ainult
koduseks kasutamiseks.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelvalveta.
Lülitage seade välja pärast igakordset
kasutamist.
Olge töötava seadme ukse avamisel
ettevaatlik. Välja võib paiskuda tulist
õhku.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Äge suruge avatud uksele.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
Seadme ust avades olge ettevaatlik.
Alkoholi sisaldavate komponentide
kasutamise tagajärjel võib alkohol
õhuga seguneda.
Kui avate ukse, vältige seadme
läheduses sädemeid või lahtist leeki.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
Ärge kasutage ahju
eelkuumutamiseks
mikrolainefunktsiooni.
EESTI
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
Emaili kahjustumise või värvi
muutumise ära hoidmiseks:
– ärge asetage alumiiniumfooliumit
vahetult seadme sisemuse
põhjale.
– ärge pange tulist vett vahetult
kuuma seadmesse.
– ärge hoidke niiskeid nõusid ja
toitu ahjus pärast
toiduvalmistamise lõppu.
– olge tarvikute eemaldamisel ja
paigaldamisel ettevaatlik.
Emaili või roostevaba terase värvi
muutumine ei mõjuta seadme tööd
kuidagi.
Vedelikke sisaldavate kookide puhul
kasutage sügavat panni.
Puuviljamahlad tekitavad püsivaid
plekke.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
Küpsetamisel peab ahjuuks olema
alati suletud.
Kui seade paigaldatakse köögimööbli
paneeli (nt ukse) taha, siis jälgige, et
seadme töötamise ajal oleks uks alati
lahti. Vastasel korral võib kinnise
mööblipaneeli taha kogunev niiskus
kahjustada nii seadet, mööblit kui ka
põrandat. Ärge sulgege paneeli või
ust, enne kui seade pole
kasutusjärgselt täielikult maha
jahtunud.
2.4 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Vigastuse, tulekahju või
seadme kahjustamise oht!
•
•
•
Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
Veenduge, et seade on maha
jahtunud. Klaaspaneelid võivad
puruneda.
Kui ukse klaaspaneeli tekib mõra,
tuleb see kohe välja vahetada.
Pöörduge volitatud hoolduskeskusse.
•
•
•
•
•
•
•
7
Olge ukse seadme küljest
eemaldamisel ettevaatlik. Uks on
raske!
Kuivatage seadme sisemus ja uks
kindlasti pärast iga kasutamist.
Kasutamise ajal tekkinud aur
kondenseerub seadme seintele ja
võib põhjustada roostet.
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Seadmes olevad rasva- ja toidujäägid
võivad mikrolainefunktsiooni
kasutamisel süttida või põhjustada
kaarleeki.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme,
lahusteid ega metallist esemeid.
Ahjupihusti kasutamisel järgige
pakendil olevaid ohutusjuhiseid.
Ärge puhastage katalüütilist emaili
(kui see seadmel on) pesuainega.
2.5 Sisevalgustus
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
•
•
•
Selles seadmes kasutatav valgustipirn
või halogeenlamp on mõeldud
kasutamiseks ainult kodumasinates.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
Enne lambi asendamist ühendage
seade vooluvõrgust lahti.
Kasutage ainult samasuguste
näitajatega lampe .
2.6 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.7 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste või lemmikloomade seadmesse
lõksujäämist.
8
www.aeg.com
3. TOOTE KIRJELDUS
3.1 Ülevaade
1
2
3
4
4
8
5
6
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Juhtpaneel
Elektronprogrammeerija
Kütteelement
Mikrolainegeneraator
Valgusti
Ventilaator
Restitugi, eemaldatav
Ahjuriiuli tasandid
7
3.2 Tarvikud
Kookidele ja küpsistele.
Traatrest
Grill/küpsetuspann
Küpsetusnõudele, koogivormidele,
praadidele.
Küpsetamiseks ja röstimiseks või rasva
kogumiseks.
Küpsetusplaat
EESTI
9
4. JUHTPANEEL
4.1 Elektronprogrammeerija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Kasutage ahjuga töötamiseks sensorvälju.
Sensor‐
väli
Funktsioon
Märkus
Ekraan
Näitab ahju hetkeseadeid.
SISSE/VÄLJA
Ahju sisse- ja väljalülitamiseks.
Küpsetusrežii‐
mid / Juhendatud
Küpsetamine
Vajutage üks kord sensorvälja, et valida küpsetus‐
režiim või menüü: Juhendatud Küpsetamine. Vaju‐
tage uuesti sensorvälja, et liikuda Küpsetusrežii‐
mid, Juhendatud Küpsetamine. Valgusti sisse või
välja lülitamiseks vajutage välja 3 sekundit.
Mikrolainefunktsi‐
oon
4
Funktsiooni Mikrolainefunktsioon sisselülitami‐
seks. Seda saate kasutada ka siis, kui ahi on välja
lülitatud. Kui kasutate funktsiooni: Mikrolainefunkt‐
sioon koos funktsiooniga: Kestus üle 7 minuti ja
kombineeritud režiimis, ei saa mikrolaine võimsus
olla suurem kui 600 W.
5
Temperatuuri vali‐ Temperatuuri valimiseks või ahju käesoleva tem‐
mine / Kiirkuumu‐ peratuuri kuvamiseks. Vajutage välja 3 sekundit,
tus
et lülitada sisse või välja funktsioon: Kiirkuumutus.
1
2
3
6
7
8
-
Alla
Menüüs alla liikumiseks.
Üles
Menüüs üles liikumiseks.
OK / Mikrolaine
kiirkäivitus
Valiku või seade kinnitamiseks. Funktsiooni Mikro‐
lainefunktsioon sisselülitamiseks. Seda saate ka‐
sutada ka siis, kui ahi on välja lülitatud.
10
www.aeg.com
Sensor‐
väli
9
10
11
Funktsioon
Märkus
Tagasi
Menüüs ühe tasandi võrra tagasi liikumiseks. Pea‐
menüü kuvamiseks vajutage välja 3 sekundit.
Aja- ja lisafunkt‐
sioonid
Eri funktsioonide valimiseks. Küpsetusrežiimi töö‐
tamise ajal vajutage sensorvälja, et valida taimer
või funktsioonid: Nuppude lukustus, Lemmikud,
Heat + Hold, Set + Go.
Minutilugeja
Funktsiooni valimiseks: Minutilugeja.
4.2 Ekraan
A
B
C
E
D
A. Küpsetusrežiim või
mikrolainefunktsioon
B. Kellaaeg
C. Kuumutusindikaator
D. Temperatuur või mikrolaine võimsus
E. Funktsiooni kestus või lõpuaeg
Muud ekraani indikaatorid:
Sümbol
Funktsioon
Minutilugeja
Funktsioon töötab.
Kellaaeg
Ekraanil kuvatakse olemasolev kella‐
aeg.
Kestus
Ekraanil kuvatakse vajalik küpsetus‐
aeg.
Lõpp
Ekraanil kuvatakse küpsetuse lõpu‐
aeg.
Temperatuur
Ekraanil kuvatakse temperatuur.
Aja Näitamine
Ekraanil kuvatakse, kui kaua küpse‐
tusrežiim töötab. Kellaaja lähtestami‐
seks vajutage samaaegselt nuppe
ja
.
Kuumutusindikaator
Ekraanil kuvatakse ahju temperatuur.
Kiirkuumutus
Funktsioon on sees. See lühendab
kuumutusaega.
EESTI
Sümbol
11
Funktsioon
Kaaluautomaatika
Ekraanil on näha, et automaatne kaa‐
lusüsteem on sisse lülitatud või et kaa‐
lu saab muuta.
Heat + Hold
Funktsioon on sees.
5. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
5.1 Esimene puhastamine
Eemaldage ahjust kõik tarvikud ja
eemaldatavad restitoed.
Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Puhastage ahju ja tarvikuid enne esimest
kasutamist.
Pange kõik tarvikud ja eemaldatavad
ahjuresti toed oma kohale tagasi.
5.2 Esmakordne ühendamine
Ahju esmakordsel vooluvõrguga
ühendamisel ning pärast
elektrikatkestust tuleb valida ekraani
keel, kontrastsus, heledus ja kellaaeg.
1. Väärtuse valimiseks vajutage
või
.
2. Kinnitamiseks vajutage
.
6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
6.1 Menüüdes liikumine
1. Lülitage ahi sisse.
2. Kindla menüüelemendi valimiseks
või
.
kasutage nuppu
3. Alammenüüsse liikumiseks või seade
kinnitamiseks vajutage
6.2 Menüüde ülevaade
Peamenüü
Rakendus
Sisaldab küpsetusre‐
Küpsetusrežiimid žiimide loendit.
Rakendus
Sisaldab automaatpro‐
Juhendatud Küp‐ grammide loendit.
setamine
Üldseaded
Kasutatakse seadme
konfiguratsiooni mää‐
ramiseks.
Lemmikud
Sisaldab kasutaja
poolt loodud lemmikküpsetusprogrammide
loendit.
.
Vajutades , saate alati
peamenüüsse tagasi
pöörduda.
Sümbol / me‐
nüü-üksus
Sümbol / me‐
nüü-üksus
Muu
Sisaldab lisa-küpse‐
tusrežiimide loendit.
12
www.aeg.com
Alammenüü: Üldseaded
Sümbol / me‐
nüü-üksus
Kirjeldus
Käesoleva kellaaja si‐
Kellaaja sisesta‐ sestamiseks.
mine
Aja näitamine
Kiirkuumutus
Set + Go
Heat + Hold
Kui funktsioon on
SEES, ilmub seadme
väljalülitamisel ekraa‐
nile käesolev kellaaeg.
Kui see on SEES, lü‐
heneb kuumutusaeg.
Funktsiooni valimiseks
ja selle hiljem käivita‐
miseks, vajutades mis‐
tahes juhtpaneelil ole‐
vat sümbolit.
Hoiab valmis toitu soo‐
jana 30 minuti jooksul
pärast küpsetustsükli
lõppu.
Küpsetusaja pi‐
kendamine
Lülitab küpsetusaja pi‐
kendamisfunktsiooni
sisse ja välja.
Displei kontrast‐
sus
Reguleerib sammhaa‐
val ekraani kontrast‐
sust.
Displei heledus
Reguleerib sammhaa‐
val ekraani heledust.
Keel
Määrab ekraanil kasu‐
tatava keele.
Helitugevus
Nuputoonid
Hoiatustoonid
Reguleerib sammhaa‐
val klahvivajutuste ja
signaalide helituge‐
vust.
Lülitab puuteväljade
heli sisse ja välja. SIS‐
SE/VÄLJA puutevälja
heli ei ole võimalik
deaktiveerida.
Lülitab hoiatustoonid
sisse ja välja.
Sümbol / me‐
nüü-üksus
Demorežiim
Hooldus
Tehase seaded
Kirjeldus
Aktiveerimis-/deakti‐
veerimiskood: 2468.
Kuvab tarkvara ver‐
siooni ja konfigurat‐
siooni.
Lähtestab kõik seaded
tehase seadetele.
6.3 Küpsetusrežiimid
Küpsetusre‐
žiim
Pöördõhk
Pitsa
Rakendus
Küpsetamiseks korraga
kuni kahel tasandil ja
toidu kuivatami‐
seks.Seadke ahju tem‐
peratuur 20–40 °C ma‐
dalamaks kui funktsioo‐
niga: Ülemine + alumi‐
ne kuumutus.
Ühel ahjutasandil toitu‐
de küpsetamiseks, mis
vajavad intensiivsemat
pruunistamist ja krõbe‐
dat põhja. Seadke ahju
temperatuur 20-40 °C
madalamaks kui funkt‐
siooniga: Ülemine +
alumine kuumutus.
Ühel tasandil küpseta‐
miseks ja röstimiseks.
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
Külmutatud toi‐
duained
Kiirtoidu (nt friikartulite,
kartuliviilude, kevadrulli‐
de) krõbedaks valmista‐
miseks.
Grill
Õhemate toitude grilli‐
miseks ja leiva/saia rös‐
timiseks.
EESTI
Küpsetusre‐
žiim
Turbogrill
Rakendus
Suurte kondiga liha- või
linnulihatükkide röstimi‐
seks ühel ahjutasandil.
Gratineerimiseks ja
pruunistamiseks.
Krõbeda põhjaga kooki‐
de küpsetamiseks ja toi‐
Alumine kuumu‐ du hoidistamiseks.
tus
Mõne ahjufunktsiooniga võib
lamp alla 60 °C temperatuuri
puhul automaatselt välja
lülituda.
Küpsetusrežiim
Taina kergitami‐
ne
Küpsetamine
madalal t°
Rakendus
Toidu soojashoidmi‐
seks.
Soojashoidmine
Taldrikute soojendami‐
seks enne serveeri‐
Nõude soojenda‐ mist.
mine
Hoidistamine
Köögiviljade hoidista‐
miseks (nt hapukur‐
gid).
Kuivatamine
Viilutatud puuviljade,
juurviljade ja seente
kuivatamiseks.
Rakendus
Pärmitaina kerkimise
kiirendamiseks. See
hoiab ära taina pinna
kuivamise ja hoiab sel‐
le elastse.
Eriti õrnade, mahlaste
praadide valmistami‐
seks.
Leib
Kasutage seda funkt‐
siooni siis, kui soovite
professionaalset tule‐
must – krõbedust, kau‐
nist värvi ja läikivat
koorikut.
Sulatamine
Toidu sulatamiseks
(puu- ja juurviljad). Su‐
latusaeg sõltub külmu‐
tatud toiduainete kogu‐
sest ja kaalust.
6.4 Muu
Küpsetusrežiim
13
6.5 Küpsetusfunktsiooni
seadistamine
1. Lülitage ahi sisse.
2. Valige menüü: Küpsetusrežiimid.
3. Vajutage kinnitamiseks .
4. Valige küpsetusfunktsioon.
5. Vajutage kinnitamiseks
6. Määrake temperatuur.
.
7. Vajutage kinnitamiseks
.
6.6 Mikrolainefunktsioonid
Funktsioonid
Kirjeldus
Mikrolaineahi
Tekitab soojuse otse toidus. Kasutage toitude ja jookide soojendami‐
seks, liha sulatamiseks ja juurviljade ning kala valmistamiseks.
Kombineeritud
Kasutage seda küpsetusrežiimi ja mikrolainerežiimi koos kasutami‐
seks. Kasutage seda toidu kiiremaks valmistamiseks ja pruunistami‐
seks.
Maksimaalne võimsus selle funktsiooni puhul on 600 W.
14
www.aeg.com
Funktsioonid
Kirjeldus
Kiirkäivitus
Kasutage seda maksimaalsel mikrolainevõimsusel ja lühikese ajaga
mikrolainefunktsiooni aktiveerimiseks, puudutades üks kord sümbolit
: 30 sekundit.
6.7 Mikrolainefunktsiooni
valimine
6.8 Kombi-funktsiooni
valimine
1. Eemaldage kõik tarvikud.
2. Lülitage ahi sisse.
3. Mikrolainefunktsiooni aktiveerimiseks
1. Lülitage küpsetusrežiim sisse.
vajutage
.
4. Vajutage . Funktsioon: Kestus
valitakse 30 sekundiks ja mikrolained
hakkavad tööle.
Igakordsel vajutamisel
lisatakse 30 sekundit
funktsioonile: Kestus.
Kui te ei puuduta, lülitub
ahi 20 sekundi pärast välja.
5. Vajutage , et valida funktsioon:
Kestus.
6. Kui valitud aeg saab täis, kõlab 2
minutit helisignaal.
Mikrolainefunktsioon lülitub
automaatselt välja. Vajutage mõnda
sümbolit, et signaal välja lülitada.
Mikrolainefunktsiooni
väljalülitamiseks vajutage
.
Kui vajutate
või ukse
avate, peatub funktsioon.
Taaskäivitamiseks vajutage
.
Mikrolainefunktsiooni maksimaalne
kestus oleneb valitud
mikrolainevõimsusest:
MIKROLAINE‐
VÕIMSUS
MAKSIMUMAEG
100 - 600 W
90 minutit
Üle 600 W
7 minutit
ja korrake
2. Vajutage uuesti
mikrolainefunktsiooni valimisel tehtud
samme.
Kasutades mikrolainefunktsiooni
kombineeritud režiimis, ei saa
mikrolainevõimsus ületada 600 W.
Mõne funktsiooni puhul
käivitub mikrolaineahi kohe
pärast valitud temperatuuri
saavutamist.
Funktsioonid, mis pole kombifunktsiooniga saadaval: Lemmikud,
Lõpp, Set + Go, Heat + Hold.
6.9 Mikrolaine kiirkäivituse
funktsiooni määramine
1. Vajadusel ahju väljalülitamiseks
vajutage .
2. Kiirkäivitusfunktsiooni
aktiveerimiseks vajutage
.
Igakordsel vajutamisel lisatakse 30
sekundit Kestus ajale.
Mikrolaine võimsust saab
muuta (vt
"Mikrolainefunktsiooni
valimine").
3. Vajutage , et valida aeg
funktsioonile: Kestus. Vt jaotist "Kella
funktsioonid", Kellafunktsioonide
määramine.
6.10 Kuumutusindikaator
Küpsetusrežiimi käivitamisel kuvatakse
ekraanil riba. Riba näitab, et temperatuur
tõuseb. Kui ahi saavutab valitud
temperatuuri, kõlab 3 korda helisignaal
ning riba vilgub ning seejärel kustub.
EESTI
6.11 Kiirkuumutus
See funktsioon lühendab kuumutusaega.
Ärge pange toitu ahju ajal,
mil kiirkuumutuse funktsioon
töötab.
Funktsiooni aktiveerimiseks hoidke
sekundit all. Kuumutusindikaator
asendub.
3
15
Kõigi ahjufunktsioonide puhul ei ole see
funktsioon kättesaadav.
6.12 Jääkkuumus
Ahju väljalülitamisel kuvatakse ekraanil
jääkkuumuse näit. Seda soojust saab
kasutada toidu soojashoidmiseks.
7. KELLA FUNKTSIOONID
7.1 Kellafunktsioonide tabel
Kellafunktsi‐
oon
Rakendus
7.2 Kellafunktsioonide
valimine
Enne kui kasutate
funktsioone: Kestus ja Lõpp,
tuleb valida küpsetusrežiim
ja temperatuur. Ahi lülitub
automaatselt välja.
Funktsioone: Kestus ja Lõpp
võite kasutada koos, kui
soovite mingil kindlal ajal
ahju automaatselt sisse ja
hiljem välja lülitada.
Minutilugeja Pöördloenduse valimi‐
seks (maks. 2 h 30
min). See funktsioon ei
mõjuta ahju tööd. Selle
saate sisse lülitada ka
siis, kui ahi on välja lüli‐
tatud.
Funktsiooni aktiveerimi‐
seks kasutage . Mi‐
nutite valimiseks vajuta‐
ge
või
; käivita‐
miseks puudutage
Kestus
Lõpp
.
Ahju tööaja valimiseks
(maks 23 h 59 min).
Küpsetusrežiimi väljalü‐
litusaja valimiseks
(maks. 23 h 59 min).
Kui määrate kellafunktsioonile aja,
alustatakse pöördloendust 5 sekundi
pärast.
Kui kasutate kella
funktsioone: Kestus, Lõpp,
lülitab ahi kütteelemendid
välja pärast 90 % valitud aja
möödumist. Ahi kasutab
jääkkuumust, et jätkata
küpsetusprotsessi, kuni aeg
saab täis (3 - 20 minutit).
1. Valige küpsetusrežiim.
2. Vajutage järjest nuppu , kuni
ekraanil kuvatakse vajalik
kellafunktsioon ja vastav sümbol.
3. Vajutage
valimiseks.
või
vajaliku aja
4. Kinnitamiseks vajutage .
Programmi lõppedes kostab helisignaal.
Ahi lülitub välja. Ekraanil kuvatakse
teade.
5. Vajutage mõnda sümbolit, et signaal
välja lülitada.
7.3 Heat + Hold
Tingimused funktsiooni kasutamiseks:
•
•
Valitud temperatuur on kõrgem kui 80
°C.
Funktsioon: Kestus on valitud.
Funktsioon: Heat + Hold hoiab toitu 30
minutit 80 °C juures. See lülitub sisse
pärast küpsetuse või röstimise lõppu.
Funktsiooni saate välja lülitada menüüs:
Üldseaded.
1. Lülitage ahi sisse.
16
www.aeg.com
2. Valige küpsetusrežiim.
3. Valige temperatuur üle 80 °C.
4. Vajutage järjest , kuni ekraanil
kuvatakse: Heat + Hold.
5. Kinnitamiseks vajutage .
Programmi lõppedes kostab helisignaal.
7.4 Küpsetusaja pikendamine
1. Küpsetamise lõppedes kostab
helisignaal. Vajutage mõnda
sümbolit.
Ekraanil kuvatakse teade.
2. Sisselülitamiseks vajutage
;
tühistamiseks vajutage .
3. Valige funktsiooni pikkus.
4. Vajutage
.
Funktsioon: Küpsetusaja pikendamine
pikendab küpsetusrežiimi kestust pärast
valiku Kestus lõppemist.
Sobib kõigi
küpsetusrežiimidega, mille
puhul kasutatakse
funktsioone Kestus või
Kaaluautomaatika.
8. AUTOMAATPROGRAMMID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
8.1 Retseptid võrgus
Automaatprogrammide retsepte leiate
meie kodulehelt.Sobiva retseptiraamatu
leidmiseks otsige üles seadme PNCnumber, mis asub ahjuõõnsuse esiraami
andmeplaadil.
8.2 Juhendatud Küpsetamine
koos valikuga
"Retseptiraamat"
Selle ahju juurde kuulub retseptide kogu.
Neid retsepte te muuta ei saa.
1. Lülitage ahi sisse.
2. Valige menüü: Juhendatud
Küpsetamine. Kinnitamiseks vajutage
.
3. Valige kategooria ja roog.
Kinnitamiseks vajutage .
4. Valige retsept. Kinnitamiseks
vajutage
.
Kui kasutate funktsiooni:
Manuaalne, kasutab ahi
automaatseid seadeid. Neid
saab muuta nagu teiste
funktsioonide puhulgi.
8.3 VarioGuide koos valikuga
Kaaluautomaatika
See funktsioon arvutab automaatselt
küpsetusaja. Funktsiooni kasutamiseks
tuleb sisestada toidu kaal.
1. Lülitage ahi sisse.
2. Valige menüü: VarioGuide. Vajutage
.
3. Toidu kaalu määramiseks vajutage
või
. Vajutage .
Automaatprogramm käivitub.
4. Kaalu saate alati muuta. Kaalu
või
.
muutmiseks vajutage
5. Programmi lõppedes kostab
helisignaal. Vajutage mõnda
sümbolit, et signaal välja lülitada.
EESTI
17
9. TARVIKUTE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
9.1 Tarvikute sisestamine
Kasutage ainult sobivast materjalist
nõusid ja tarvikuid.
HOIATUS!
Vt "Vihjeid ja näpunäiteid",
Mikrolaineahju sobivad nõud
ja materjalid.
Ahjurest:
Traatrest ja küpsetusplaat /sügav
pannkoos:
Lükake küpsetusplaat /sügav pann
ahjuriiuli tugede vahele ja traatrest selle
kohal olevatesse juhikutesse.
Lükake rest ahjuriiuli toe juhtsoontele ja
jälgige, et restikumerused oleksid allpool.
Väike ülaosas asuv sälk
suurendab turvalisust. Need
sälgud aitavad ära hoida ka
kaldumist. Kõrged servad
aitavad ära hoida ahjunõude
restilt mahalibisemist.
Küpsetusplaat/ sügav pann:
Lükake küpsetusplaat /sügav pann
ahjuriiuli tugede juhikute vahele.
10. LISAFUNKTSIOONID
10.1 Lemmikud
Teil on võimalik salvestada oma
lemmikseadeid (kestust, temperatuuri või
küpsetusrežiime). Need on saadaval
menüüs: Lemmikud. Salvestada saab 20
programmi.
Mikrolaine- ega mikrolainekombifunktsioone
lemmikprogrammidena
salvestada ei saa.
Programmi salvestamine
1. Lülitage ahi sisse.
2. Valige küpsetusrežiim või
automaatprogramm.
3. Vajutage järjest , kuni ekraanil
kuvatakse: SALVESTA.
4. Kinnitamiseks vajutage .
Ekraanil kuvatakse esimest vaba
mälukohta.
5. Kinnitamiseks vajutage .
6. Sisestage programmi nimi.
Esimene täht vilgub.
7. Tähe muutmiseks vajutage
.
8. Vajutage .
Järgmine täht vilgub.
või
18
www.aeg.com
9. Vajadusel korrake 7. sammu.
10. Salvestamiseks vajutage ja hoidke .
Täis mälukohad saab üle kirjutada. Kui
ekraanil kuvatakse esimene vaba
mälukoht, vajutage
või
ja
vajutage , et olemasolev programm üle
kirjutada.
Programmi nime saate muuta menüüs:
Muuda programmi nime.
hiljem mõnda sümbolit puudutades
käivitada.
1. Lülitage ahi sisse.
2. Valige küpsetusrežiim.
3. Vajutage järjest , kuni ekraanil
kuvatakse: Kestus.
4. Valige aeg.
5. Vajutage järjest , kuni ekraanil
kuvatakse: Set + Go.
Programmi käivitamine
6. Kinnitamiseks vajutage .
Funktsiooni käivitamiseks vajutage
1. Lülitage ahi sisse.
2. Valige menüü: Lemmikud.
mõnda sümbolit (välja arvatud ): Set +
Go. Valitud küpsetusrežiim käivitub.
3. Kinnitamiseks vajutage .
4. Valige oma lemmikprogrammi nimi.
5. Kinnitamiseks vajutage
Küpsetusrežiimi lõppedes kostab
helisignaal.
.
•
10.2 Lapseluku kasutamine
Kui lapselukk on sisse lülitatud, ei saa
ahju kogemata sisse lülitada.
•
1. Ekraani sisselülitamiseks vajutage
.
ja , kuni
2. Vajutage üheaegselt
ekraanil kuvatakse teade .
Lapseluku väljalülitamiseks korrake 2.
sammu.
10.3 Nuppude lukustus
10.5 Automaatne väljalülitus
Turvakaalutlustel lülitub ahi mõne aja
pärast automaatselt välja, kui
küpsetusrežiim töötab ja te ühtegi seadet
ei muuda.
See funktsioon hoiab ära küpsetusrežiimi
kogemata muutmise. Võite selle sisse
lülitada ainult siis, kui ahi töötab.
1. Lülitage ahi sisse.
2. Valige küpsetusrežiim või seade.
3. Vajutage järjest , kuni ekraanil
kuvatakse: Nuppude lukustus.
4. Kinnitamiseks vajutage .
Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage
. Ekraanil kuvatakse teade. Vajutage
järjest
; kinnitamiseks vajutage
.
Kui lülitate ahju välja, lülitub
välja ka funktsioon.
10.4 Set + Go
Funktsioon võimaldab valida
küpsetusrežiimi (või programmi) ja see
Nuppude lukustus on
sees, kui küpsetusrežiim
töötab.
Menüü: Üldseaded
võimaldab lülitada
funktsiooni: Set + Go
sisse ja välja.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Automaatne väljalülitus ei tööta
funktsioonidega: Sisevalgustus, Kestus,
Lõpp.
10.6 Ekraani heledus
Ekraani heledusel on kaks režiimi:
•
•
Ööheledus – kui ahi on välja lülitatud,
on ekraani heledus madalam kella
22:00:00 kuni 06:00:00.
Päevaheledus:
– kui ahi on sisse lülitatud.
EESTI
– kui puudutate ööheleduse režiimi
ajal mõnda sümbolit (välja arvatud
SISSE/VÄLJA), lülitub ekraan
järgneva 10 sekundi jooksul
päevaheleduse režiimi.
– kui ahi on välja lülitatud ja te valite
funktsiooni: Minutilugeja. Kui
funktsioon lõpeb, lülitub ekraan
tagasi ööheleduse režiimi.
19
10.7 Jahutusventilaator
Ahju töö ajal lülitub jahutusventilaator
automaatselt sisse, et hoida seadme
pinnad jahedana. Kui lülitate ahju välja,
siis jätkab jahutusventilaator töötamist
kuni seadme mahajahtumiseni.
11. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Tabelites esitatud
temperatuurid ja
küpsetusajad on ainult
soovituslikud. Täpsemalt
sõltuvad need retseptist ning
kasutatava tooraine
kvaliteedist ja kogustest.
11.1 Soovitused
küpsetamiseks
Teie uus ahi võib küpsetada erinevalt kui
teie varasem seade. Alltoodud tabelites
on toodud kindlat tüüpi toitude
temperatuuri, küpsetusaja ja
riiulitasandite soovitatavad seaded.
Kui te ei leia mõne retsepti jaoks täpseid
seadeid, kasutage sarnaste toitude omi.
11.2 Soovitused
mikrolainefunktsiooni
kasutamiseks
Asetage toit taldrikuga ahju põhjale.
Küpsetamise või sulatamise poole aja
möödumisel pöörake või segage toitu.
Küpsetamiseks või soojendamiseks
katke toit kinni.
Jookide soojendamisel asetage kuumuse
ühtlasemaks jaotumiseks pudelisse või
klaasi lusikas.
Eemaldage ahju pandavatelt toitudelt
pakend. Pakendatud valmistoitu võib
mikrolaineahju panna ainult siis, kui tegu
on mikrolainekindla pakendiga (vaadake
pakendil olevat infot).
Toidu valmistamine mikrolainetega
Valmistage toitu kaetult. Küpsetage ilma
kaaneta juhul, kui soovite krõbedat
koorikut.
Ärge toitu üle küpsetage, määrates liiga
kõrge võimsuse ja aja. Toit võib kuivada,
kõrbeda või süttida.
Ärge kasutage ahju koorega munade ja
karpide valmistamiseks, sest need
võivad lõhkeda. Kui soojendate praetud
muna, torgake munakollasesse augud.
Koore või nahaga toiduained tuleks
koorida või neisse kahvliga augud
torgata.
Võimalusel lõigake juurviljad sarnase
suurusega tükkideks.
Vedelikke tuleks aeg-ajalt segada.
Enne serveerimist tuleks toitu segada.
Pärast ahju väljalülitamist võtke toit välja
ja laske sel mõni minut seista.
Sulatamine mikrolaineahjus
Asetage külmutatud pakkimata toit
väiksele kummuli pööratud taldrikule,
mille all on anum või sulatusalusele või
plastiksõelale, et sulatusvedelik saaks
ära joosta.
Eemaldage sulanud osad jupphaaval.
Ilma eelnevalt sulatamata võite puuvilja
ja juurvilja küpsetades kasutada
kõrgemat mikrolainevõimsust.
20
www.aeg.com
11.3 Mikrolaineahju sobivad nõud ja materjalid
Mikrolainefunktsiooni kasutamisel tarvitage ainult sobivaid nõusid ja materjale.
Tutvuge alltoodud tabeliga.
Keedunõu/materjal
Mikrolainefunktsioon
Sulatami‐ Kuumutami‐
ne
ne,
Toiduvalmis‐
tamine
Mikrolaine-kombi‐
funktsioon
Ahjukindel klaas ja portselan ilma me‐
tallosadeta, nt kuumakindel klaas
Mitte-ahjukindel klaas ja portselan il‐
ma hõbedast, kullast, plaatinast või
metallist katete/kaunistusteta
X
X
Ahjukindel/külmumiskindel klaas ja
klaaskeraamika
Keraamika ja savinõud ilma kvartsvõi metallosadeta või metallisisaldu‐
seta glasuurita
X
Keraamika, portselan ja savinõud gla‐ X
suurita põhjaga või väikeste aukude‐
ga, nt käepidemetel
X
Kuumakindel plastik kuni 200 °C (en‐
ne kasutamist kontrollige alati plastist
nõudel olevat tähistust)
X
X
Papp, paber
X
X
Pakkekile
X
X
Küpsetuskile mikroahjukindla sulguri‐
ga (enne kasutamist kontrollige alati
tähistust)
Metallist küpsetusnõud, nt emailitud,
malmist
X
X
X
Küpsetusvormid, musta email- või sili‐ X
koonkattega (enne kasutamist kont‐
rollige alati küpsetusvormi tähistust)
X
Ahjupann
X
X
Traatriiul
X
X
Mikrolaineahjus kasutamiseks mõel‐
dud nõud, nt krõbestamisalus
X
X
X
EESTI
11.4 Nõuandeid ahju
küpsetusfunktsioonide
kasutamiseks
Soojashoidmine
Funktsioon võimaldab hoida toitu soojas.
Temperatuur on automaatselt 80 °C.
21
Valige funktsioon: Taina kergitamine ja
küpsetusaeg.
Sulatamine
Eemaldage pakend ning asetage toit
taldrikule. Ärge toitu kinni katke, sest see
võib külmumisaega pikendada. Kasutage
esimest tasandit.
11.5 Küpsetamine
Nõude soojendamine
Selle funktsiooniga saate enne
serveerimist soojendada taldrikuid ja
nõusid. Temperatuur on automaatselt 70
°C.
Pange taldrikud ja nõud ühtlaste
virnadena traatrestile. Kasutage esimest
tasandit. Poole soojendusaja möödudes
tõstke taldrikud ringi.
Taina kergitamine
See funktsioon võimaldab kergitada
pärmitainast. Pange tainas suurde kaussi
ja katke see niiske rätiku või toidukilega.
Esimesel korral kasutage madalamat
temperatuuri.
Kui küpsetate kooke rohkem kui ühel
ahjutasandil, võib küpsetusaega 10-15
minuti võrra pikendada.
Eri kõrgusel küpsetatavad koogid ja
küpsetised ei pruunistu alati võrdselt.
Ebaühtlase pruunistamise puhul pole
vaja temperatuuriseadistust muuta.
Küpsetamise käigus erinevused
võrdsustuvad.
Küpsetamise ajal võivad ahjuplaadid
veidi kõveraks minna. Kui plaadid jälle
maha jahtuvad, taastub esialgne kuju.
11.6 Nõuandeid küpsetamiseks
Küpsetamise tulemu‐
sed
Võimalik põhjus
Lahendus
Koogi põhi ei ole piisa‐
valt küpsenud.
Vale ahjutasand.
Pange kook madalamale ahjuta‐
sandile.
Kook vajub kokku ja
Ahju temperatuur on liiga
Järgmine kord valige veidi mada‐
muutub nätskeks või trii‐ kõrge.
lam ahju temperatuur.
buliseks.
Küpsetusaeg on liiga lühike. Järgmine kord valige pikem küp‐
setusaeg ja madalam ahju tempe‐
ratuur.
Kook on liiga kuiv.
Kook pruunistub eba‐
ühtlaselt.
Ahju temperatuur on liiga
madal.
Järgmine kord seadke veidi kõr‐
gem ahju temperatuur.
Küpsetusaeg on liiga pikk.
Järgmine kord seadke lühem küp‐
setusaeg.
Ahju temperatuur on liiga
kõrge ja küpsetusaeg liiga
lühike.
Seade madalam ahju temperatuur
ja pikem küpsetusaeg.
Koogitainas ei ole ühtlaselt
jaotunud.
Järgmine kord jaotage koogitai‐
nas küpsetusplaadil ühtlaselt.
22
www.aeg.com
Küpsetamise tulemu‐
sed
Võimalik põhjus
Lahendus
Kook ei saa antud ret‐
septis toodud küpsetu‐
sajaga valmis.
Ahju temperatuur on liiga
madal.
Järgmisel küpsetamisel seadke
veidi kõrgem ahju temperatuur.
11.7 Küpsetamine ühel ahjutasandil
KÜPSETAMINE VORMIDES
(°C)
(min)
Pöördõhk
150 - 160
50 - 70
1
Madeira kook / Puuvilja‐ Pöördõhk
koogid
140 - 160
70 - 90
1
Tordipõhi
Pöördõhk
140 - 150
35 - 50
1
Tordipõhi
Ülemine + alumi‐
ne kuumutus
160
35 - 50
2
Koogipõhi – muretaig‐
Pöördõhk
nast, eelsoojendage tühi
ahi
170 - 180
10 - 25
1
Koogipõhi – biskviittaig‐
nast
Pöördõhk
150 - 170
20 - 25
1
Õunakook, 2 vormis Ø
20 cm
Pöördõhk
160
70 - 90
1
Õunakook, 2 vormis Ø
20 cm
Ülemine + alumi‐
ne kuumutus
180
70 - 90
1
Juustukook, kasutage
sügavat panni
Ülemine + alumi‐
ne kuumutus
160 - 170
60 - 90
1
Gugelhupf / Nupsusai
EESTI
KOOGID / KÜPSETISED / SAIAD KÜPSETUSPLAADIL
Eelkuumutage tühja ahju.
(°C)
(min)
Palmiksai / Rosett
Ülemine + alumi‐
ne kuumutus
170 - 190
30 - 40
2
Jõulusai
Ülemine + alumi‐
ne kuumutus
160 - 180
50 - 70
2
Rukkileib
Ülemine + alumi‐
ne kuumutus
esimene: 230
20
2
seejärel: 160 180
30 - 60
Tuuletaskud / Ekleerid
Ülemine + alumi‐
ne kuumutus
190 - 210
20 - 35
2
Rullbiskviit
Ülemine + alumi‐
ne kuumutus
180 - 200
10 - 20
2
Kuiv purukook
Pöördõhk
150 - 160
20 - 40
1
Purukattega mandli‐
kook / Suhkrukoogid
Ülemine + alumi‐
ne kuumutus
190 - 210
20 - 30
2
Puuviljakoogid (pärmi‐
Pöördõhk
taignast / keeksitaignast)
150 - 160
35 - 55
1
Puuviljakoogid (pärmi‐
Ülemine + alumi‐
taignast / keeksitaignast) ne kuumutus
170
35 - 55
2
Muretaignast puuvilja‐
koogid
Pöördõhk
160 - 170
40 - 80
1
Õrna kattega (nt kohu‐
piim, koor, keedukreem)
pärmitaignaküpsetised
Ülemine + alumi‐
ne kuumutus
160 - 180
40 - 80
2
(°C)
(min)
150 - 160
10 - 20
KÜPSISED
Muretaignast küpsised
Pöördõhk
1
23
24
www.aeg.com
KÜPSISED
(°C)
(min)
Muretainaküpsetised /
Taignaribad
Pöördõhk
140
20 - 35
1
Muretainaküpsetised /
Taignaribad, eelsoojen‐
dage tühi ahi
Ülemine + alumi‐
ne kuumutus
160
20 - 30
2
Biskviittaignast küpsised Pöördõhk
150 - 160
15 - 20
1
Munavalgeküpsetised /
Beseed
Pöördõhk
80 - 100
120 - 150
1
Makroonid
Pöördõhk
100 - 120
30 - 50
1
Pärmitaignast küpsised
Pöördõhk
150 - 160
20 - 40
1
Lehttaignaküpsetised,
eelsoojendage tühi ahi
Pöördõhk
170 - 180
20 - 30
1
Saiakesed, eelsoojen‐
dage tühi ahi
Ülemine + alumi‐
ne kuumutus
190 - 210
10 - 25
2
Väikesed koogid, eel‐
soojendage tühi ahi
Pöördõhk
160
20 - 35
3
Väikesed koogid, eel‐
soojendage tühi ahi
Ülemine + alumi‐
ne kuumutus
170
20 - 35
2
11.8 Vormiroad ja gratäänid
Kasutage esimest tasandit.
(°C)
(min)
Pastavorm
Ülemine + alumine kuu‐
mutus
180 - 200
45 - 60
Lasanje
Ülemine + alumine kuu‐
mutus
180 - 200
25 - 40
Köögiviljagratään, eel‐
soojendage tühi ahi
Turbogrill
210 - 230
10 - 20
EESTI
25
Kasutage esimest tasandit.
(°C)
(min)
Juustukattega baguet‐
te'id
Pöördõhk
160 - 170
15 - 30
Riisipuder
Ülemine + alumine kuu‐
mutus
180 - 200
40 - 60
Kalavormid
Ülemine + alumine kuu‐
mutus
180 - 200
30 - 60
Täidetud köögiviljad
Pöördõhk
160 - 170
30 - 60
11.9 Nõuanded röstimiseks
Kasutage kuumakindlaid ahjunõusid.
Küpsetatavad liha- või kalatükid peaks
kaaluma vähemalt 1 kg.
Taise liha röstimisel katke see.
Küpsetamise ajal kastke sageli liha
praeleemega.
Küpsetage suuri lihatükke otse
ahjuplaadil või ahjuplaadile asetatud
traatrestil.
11.10 Küpsetustabelid
Kallake plaadile veidi vett, et hoida ära
väljanõrguva rasva kõrbemist.
Pöörake praadi, kui 1/2–2/3
küpsetusajast on möödunud.
Kasutage esimest tasandit.
Valige 200 W võimsus, kui pole märgitud
teisiti.
VEISELIHA
Pajapraad
1 - 1,5 kg
Ülemine + alumine
kuumutus
(°C)
(min)
230
60 - 80
26
www.aeg.com
SEALIHA
Kasutage funktsiooni: Turbogrill.
(kg)
(°C)
(min)
Abatükk / Kael / Sink,
seljatükk
1 - 1.5
160 - 180
50 - 70
Pikkpoiss
0.75 - 1
160 - 170
35 - 50
Seakoot, eelküpsetatud
0.75 - 1
150 - 170
60 - 75
VASIKALIHA
Kasutage funktsiooni: Turbogrill.
(kg)
(°C)
(min)
Vasikapraad
1
160 - 180
50 - 70
Vasikakoot
1.5 - 2
160 - 180
75 - 100
(kg)
(°C)
(min)
1 - 1.5
150 - 170
50 - 70
TALLELIHA
Kasutage funktsiooni: Turbogrill.
Tallekoot / Talle‐
praad
EESTI
LINNULIHA
Kasutage funktsiooni: Turbogrill.
(kg)
(°C)
(min)
Linnuliha portsjonitü‐ 0,2 - 0,25 g tükid
kid
200 - 220
20 - 35
Pool kana
0,4 - 0,5 kg tükid
190 - 210
25 - 40
Kana, broiler
1 - 1.5
190 - 210
30 - 45
Part
1.5 - 2
180 - 200
45 - 65
KALA
(kg)
Kala, terve
1 - 1.5
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
(°C)
(min)
210 - 220
30 - 45
TOIDUD
Kasutage funktsiooni: Pöördõhk.
(W)
(°C)
(min)
Magustoidud
200
160 - 180
20 - 35
Soolased toidud küpsetatud lisanditega
(nuudlid, juurvili)
400 - 600
160 - 180
20 - 45
Soolased toidud värskete lisanditega (kartu‐ 400 - 600
lid, juurvili)
160 - 180
30 - 45
27
28
www.aeg.com
11.11 Krõbedad küpsetised
valikuga Pitsa
PITSA
PITSA
Kasutage kolmandat tasandit.
Kasutage kolmandat tasandit.
(°C)
(min)
Pelmeenid,
180 - 200
eelsoojendage
tühi ahi
15 - 25
(°C)
(min)
Korvikesed
180 - 200
40 - 55
Spinatipirukas
160 - 180
45 - 60
11.12 Leib
Quiche lorrai‐
ne
170 - 190
45 - 55
Eelkuumutamine ei ole soovitatud.
Šveitsi juustu‐
pirukas
170 - 190
45 - 55
Juustukook
140 - 160
60 - 90
Õunakook,
kattega
150 - 170
50 - 60
Köögiviljapiru‐
kas
160 - 180
50 - 60
LEIB
Kasutage teist tasandit.
(°C)
Pitsa, õhukese 200 - 230
põhjaga, eel‐
soojendage tü‐
hi ahi
15 - 20
Pits, paksu
180 - 200
põhjaga, eel‐
soojendage tü‐
hi ahi
20 - 30
Hapendamata
leib, eelsoo‐
jendage tühi
ahi
10 - 20
230
(min)
Sai
180 - 200 40 - 60
Baguette
200 - 220 35 - 45
Nupsusai
160 - 180 40 - 60
Ciabatta
200 - 220 35 - 45
Rukkileib
180 - 200 50 - 70
Täisterajahuleib
180 - 200 50 - 70
Täisteraleib
170 - 190 60 - 90
11.13 Grill
Lehttaignaküp‐ 160 - 180
setis, eelsoo‐
jendage tühi
ahi
45 - 55
Elsassi piru‐
kas, eelsoo‐
jendage tühi
ahi
12 - 20
230
Grillige üksnes õhemaid liha- või
kalatükke.
Enne küpsetamist eelkuumutage tühja
ahju.
Asetage esimesele tasandile plaat rasva
kogumiseks.
EESTI
29
GRILLIMINE
Kasutage esimest tasandit.
(°C)
(min)
1. külg
2. külg
Rostbiif, poolküps
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Veisefilee, poolküps
230
20 - 30
20 - 30
Sea seljatükk
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Vasika seljatükk
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Lamba seljatükk
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Kala, terve, 0,5 - 1
kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
11.14 Küpsetamine madalal t°
Selle funktsiooniga saate valmistada
taiseid, õrnu liha- ja kalatükke. Ei sobi:
linnulihaga, rasvase seapraevõi
pajapraega..
1. Praadige liha kõrgel kuumusel
mõlemalt poolt 1 - 2 minutit.
2. Asetage liha küpsetusnõusse või
otse ahjurestile. Rasva kogumiseks
asetage resti alla nõu.
Küpsetage alati ilma kaaneta, kui
kasutate seda funktsiooni.
3. Valige funktsioon: Küpsetamine
madalal t°. Esimeseks 10 minutiks
seadke temperatuur vahemikku 80
°C ja 150 °C. Vaikevalik on 90 °C.
4. 10 minuti pärast alandab ahi
temperatuuri automaatselt tasemele
80 °C.
Kasutage esimest tasandit.
(kg)
(°C)
(min)
Rostbiif
1 - 1.5
150
120 - 150
Veisefilee
1 - 1.5
150
90 - 110
Vasikapraad
1 - 1.5
150
120 - 150
Steik
0.2 - 0.3
120
20 - 40
30
www.aeg.com
11.15 Külmutatud toiduained
Eemaldage toidu pakend. Asetage toit
taldrikule.
Ärge toitu kinni katke, sest see võib
sulamisaega pikendada.
Kasutage teist tasandit.
SULATAMINE
(°C)
(min)
Pitsa, külmutatud
200 - 220
15 - 25
Pannipitsa, külmutatud
190 - 210
20 - 25
Pitsa, jahutatud
210 - 230
13 - 25
Pitsasuupisted, külmutatud
180 - 200
15 - 30
Friikartulid, õhukesed, keerake 2 või 3 korda valmi‐ 210 - 230
mise ajal
20 - 30
Friikartulid, paksud, keerake 2 või 3 korda valmimi‐ 210 - 230
se ajal
25 - 35
Viilud/kroketid / Viilud/Kroketid, keerake 2 või 3
korda valmimise ajal
210 - 230
20 - 35
Kartulipannkoogid
210 - 230
20 - 30
Lasanje / Cannellonid, värsked
170 - 190
35 - 45
Lasanje / Cannellonid, külmutatud
160 - 180
40 - 60
Kanatiivad
190 - 210
20 - 30
11.16 Sulatamine
Ärge toitu kinni katke, sest see võib
sulamisaega pikendada.
Eemaldage pakend ning asetage toit
taldrikule.
Kasutage esimest tasandit.
(kg)
(min)
(min)
Sulatusaeg Lisa-sula‐
tusaeg
Kanaliha
1
100 - 140
20 - 30
Asetage kana suurele taldrikule
kummulikeeratud alustassi peale.
Pöörake poole aja möödudes.
Liha
1
100 - 140
20 - 30
Pöörake poole aja möödudes.
EESTI
31
(kg)
(min)
(min)
Sulatusaeg Lisa-sula‐
tusaeg
Liha
0.5
90 - 120
20 - 30
Pöörake poole aja möödudes.
Forell
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Maasikad
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Või
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Koor
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Koort võib vahustama hakata ka
siis, kui selles on veel külmunud tü‐
kikesi.
Kreemikook
1.4
60
60
-
11.17 Hoidistamine
Kasutage ainult ühesuguse suurusega
hoidisepurke.
PEHMED PUUVILJAD
Ärge kasutage keeratava (keere või
bajonett) kaanega purke ega
metallpurke.
(min)
Aeg mullikeste
tekkimiseni
Kasutage esimest tasandit.
Ärge pange küpsetusplaadile rohkem kui
kuus üheliitrist purki.
Täitke purgid võrdselt ning sulgege
klambriga.
Purgid ei tohi üksteise vastu puutuda.
Kallake küpsetusplaadile umbes 1/2 liitrit
vett, et hoida ahjus piisavalt niiskustaset.
Kui purkide sisu hakkab mullitama (1liitriste purkide puhul umbes 35 - 60
minuti pärast), lülitage ahi välja või
alandage temperatuuri kuni 100 °C-ni ( vt
tabelit).
Maasikad / Musti‐
35 - 45
kad / Vaarikad / Küp‐
sed karusmarjad
LUUVILJALISED
Valige temperatuuriks 160 - 170 °C.
Virsikud /
Ebaküdoo‐
niad / Ploo‐
mid
(min)
Aeg mulli‐
keste tekki‐
miseni
(min)
Jätkake
kuumuta‐
mist 100 °C
35 - 45
10 - 15
32
www.aeg.com
JUURVILI
JUURVILI
(min)
Aeg mulli‐
keste tekki‐
miseni
(min)
Jätkake
kuumuta‐
mist 100 °C
Porgandid
50 - 60
5 - 10
Kurgid
50 - 60
-
Segaköögivili 50 - 60
Nuikapsas /
Herned /
Spargel
(min)
Aeg mulli‐
keste tekki‐
miseni
(min)
Jätkake
kuumuta‐
mist 100 °C
50 - 60
15 - 20
5 - 10
11.18 Kuivatamine
Kasutage kolmandat tasandit.
(°C)
(h)
Oad
60 - 70
6-8
Piprad
60 - 70
5-6
Supiköögivili
60 - 70
5-6
Seened
50 - 60
6-8
Ürdid
40 - 50
2-3
Ploomid
60 - 70
8 - 10
Aprikoosid
60 - 70
8 - 10
Õunaviilud
60 - 70
6-8
Pirnid
60 - 70
6-9
11.19 Toidu valmistamine
mikrolainetega
Näpunäited mikrolainete kasutamiseks
Küpsetamise/sulatamise tu‐
lemused
Võimalik põhjus
Lahendus
Toit on liiga kuiv.
Liiga kõrge võimsus.
Liiga pikk küpsetusaeg.
Valige väiksem võimsus
või/ja lühem küpsetusaeg.
EESTI
33
Näpunäited mikrolainete kasutamiseks
Küpsetamise/sulatamise tu‐
lemused
Võimalik põhjus
Lahendus
Toit pole küpsetusaja lõppe‐
misel üles sulanud, on külm
või pole läbi küpsenud.
Liiga lühike küpsetusaeg.
Valige pikem küpsetusaeg.
Ärge suurendage mikrolaine‐
võimsust.
Toit on külgedelt üleküpse‐
Liiga kõrge mikrolainevõim‐ Valige väiksem võimsus ja
nud, kuid keskelt ei ole valmis. sus.
pikem küpsetusaeg.
SULATAMINE
Valige 100 W võimsus, kui pole öel‐
dud teisiti.
(kg)
(min)
Seismisaeg
(min)
Steik
0.2
5-7
5 - 10
Hakkliha, valitud 200 W
0.5
7-8
5 - 10
Kanaliha
1
30 - 35
10 - 20
Kanarind
0.15
5-9
10 - 15
Kanakoivad
0.15
5-9
10 - 15
Kala, terve
0.5
10 - 15
5 - 10
Kalafilee
0.5
12 - 15
5 - 10
Valige võimsus 100 W.
(kg)
(min)
Seismisaeg
(min)
Või
0.25
4-6
5 - 10
Riivitud juust
0.2
2-4
10 - 15
(min)
Seismis‐
aeg (min)
Valige 200 W võimsus, kui pole öel‐
dud teisiti.
Pärmitaignakook
1 tk
2-3
15 - 20
Juustukook, valitud 100 W
1 tk
2-4
15 - 20
Kuiv kook
1 tk
2-4
15 - 20
Leib
1 kg
15 - 18
5 - 10
34
www.aeg.com
Valige 200 W võimsus, kui pole öel‐
dud teisiti.
(min)
Seismis‐
aeg (min)
Viilutatud leib
0,2 kg
3-5
5 - 10
Kuklid
4 tükki
2-4
2-5
Puuvili
(kg)
(W)
(min)
Seismis‐
aeg (min)
0.25
100
5 - 10
10 - 15
(W)
(min)
Seismis‐
aeg (min)
SOOJENDAMINE
Beebitoit purgis
0,2 kg
300
1-2
-
Beebi piim, pange pudelisse lusikas
180 ml
600
0:20 0:40
-
Piim
200 ml
1000
1 - 1:30
-
Vesi
200 ml
1000
1:30 - 2
-
Kaste
200 ml
600
1-3
-
Supp
300 ml
600
3-5
-
Külmutatud valmistoidud
0,5 kg
400
10 - 15
2-5
Poolfabrikaadid
0,5 kg
600
6-9
2-5
(kg)
(W)
(min)
Seismisaeg
(min)
Đokolaad / Šokolaadiglasuur
0.15
300
2-4
1-2
Või
0.1
400
0:30 1:30
-
SULATAMINE
EESTI
35
KÜPSETAMINE
(W)
(min)
Seismisaeg
(min)
Kala, terve
0,5 kg
500
8 - 10
2-5
Kalafilee
0,5 kg
400
4-7
2-5
Köögivili, värske
0,5 kg + 50 ml
vett
600
5 - 15
-
Köögivili, külmutatud
0,5 kg + 50 ml
vett
600
10 - 20
-
Koorega kartulid
0,5 kg
600
7 - 10
-
Riis
0,2 kg + 400 ml
vett
600
15 - 18
-
Popkorn
-
1000
1:30 - 3
-
Mikrolaine-kombifunktsioon
(kg)
(W)
(°C)
(min)
Seis‐
misaeg
(min)
Ümmargune klaas‐
vorm, Ø 26 cm
300
220
40
5
Gratineeritud kartu‐ 1
lid, kasutage teist
tasandit
Ümmargune klaas‐
vorm
300
200
40
10
Küpsetatud sea‐
kael, kasutage esi‐
mest tasandit
Sõelaga klaasnõu
300
200
70
10
Pool kana, kasuta‐
ge teist tasandit
0,55 x 2
tk
1
11.20 Soovitatud võimsustasemed eri tüüpi toitudele
Tabelis toodud andmed on ainult orientiirid.
36
www.aeg.com
700 - 1000 W
Köögivilja valmistamiseks
Kõrvetamiseks küpsetuse al‐
guses
Vedelike soojendamine
500 - 600 W
Munaroogade val‐
mistamiseks
Hautise kuumutami‐
seks
Ühe taldrikutäie toidu
soojendamiseks
Üles sulatamiseks ja
külmutatud toidu
soojendamiseks
300 - 400 W
Juustu, šokolaa‐
di, või sulatami‐
ne
Riisi kuumuta‐
miseks
Lapsetoidu soo‐
jendamiseks
Õrnade toitude
valmistamiseks /
kuumutamiseks
Katkestuseta
küpsetamine
100 - 200 W
Leiva sulatamine
Puuviljade ja kookide Juustu, koore, või su‐
sulatamine
latamine
Liha, kala sulatami‐
ne
11.21 Teave
testimisasutustele
Testid vastavalt standardile IEC 60705.
Kasutage traatresti, kui pole teisiti soovitatud.
MIKROLAINE‐
FUNKTSIOON
Tordipõhi
(W)
(kg)
600
0.475
(min)
Alumine
kuumutus
7-9
Umbes poole küp‐
setusaja möödu‐
des pöörake nõud
1/4 võrra.
EESTI
37
Kasutage traatresti, kui pole teisiti soovitatud.
MIKROLAINE‐
FUNKTSIOON
(W)
(kg)
Pikkpoiss
400
0.9
2
25 - 32
Umbes poole küp‐
setusaja möödu‐
des pöörake nõud
1/4 võrra.
Munahüüve
500
1
Alumine
kuumutus
18
-
Liha sulatamine
200
0.5
Alumine
kuumutus
7-8
Pöörake liha üm‐
ber poole valmis‐
tamise peal.
(min)
Kasutage traatresti.
MIKRO‐
LAINEKOMBI‐
FUNKTSI‐
OON
(W)
(°C)
(min)
Kook, 0,7
kg
Pöördõhk +
ML
100
180
2
29 - 31
Umbes poole küp‐
setusaja möödu‐
des pöörake nõud
1/4 võrra.
Kartuli‐
gratään,
1,1 kg
Turbogrill +
ML
400
180
1
40 - 45
Umbes poole küp‐
setusaja möödu‐
des pöörake nõud
1/4 võrra.
Kanaliha,
1,1 kg
Turbogrill +
ML
200
200
1
45 - 55
Pange liha üm‐
margusse klaas‐
nõusse ja pöörake
20 minutit pärast
küpsetamise al‐
gust ringi.
12. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
38
www.aeg.com
12.1 Juhised puhastamiseks
Puhastage ahju esikülge pehme lapiga ning sooja vee ja pehmetoimelise
pesuvahendiga.
Kasutage metallpindade puhastamiseks vastavat puhastusainet.
Puhastusva‐
hendid
Eemaldage tugev mustus spetsiaalse ahjupuhastiga.
Puhastage ahju sisemust pärast iga kasutuskorda. Toidujääkide kogune‐
mine võib kaasa tuua tulekahju. Grillpanni puhul on oht suurem.
Kuivatage pärast kasutamist ahju sisemust pehme lapiga.
Igapäevane
kasutamine
Puhastage ahju lagi hoolikalt küpsetusjääkidest ja rasvast.
Pärast iga kasutuskorda puhastage kõik ahjutarvikud ja laske neil kuiva‐
da. Kasutage pehmet lappi sooja vee ja puhastusvahendiga. Ärge peske
tarvikuid nõudepesumasinas.
Tarvikud
Ärge puhastage mittenakkuva pinnaga tarvikuid tugevatoimeliste puhas‐
tusvahenditega ega teravate esemetega või nõudepesumasinas.
12.2 Kuidas eemaldada:
riiulitugesid
Enne hooldust veenduge, et ahi on maha
jahtunud. Põletusoht!
Ahju puhastamiseks eemaldage
riiulitoed.
1. Tõmmake tugesid ettevaatlikult üles,
eesmisest fiksaatorist välja.
1
3
2
12.3 Kuidas asendada: Lamp
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
Lamp võib olla kuum.
1. Lülitage ahi välja. Oodake, kuni ahi
on jahtunud.
2. Eemaldage ahi vooluvõrgust.
3. Pange ahju põhjale riie.
ETTEVAATUST!
Hoidke halogeenlampi alati
riidelapiga, et lambile ei
sattuks rasvajääke.
Ülemine valgusti
2. Tõmmake ahjuriiuli toe esiosa
külgseina küljest lahti.
3. Tõmmake toed tagumisest
fiksaatorist välja.
Paigaldage ahjuplaadi toed tagasi
vastupidises järjekorras.
1. Keerake valgusti klaaskatet selle
eemaldamiseks.
2. Puhastage klaaskate.
3. Asendage lamp sobiva 300 °C taluva
kuumakindla lambiga .
4. Paigaldage klaaskate.
EESTI
39
13. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
13.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Ahju ei saa käivitada või ka‐
sutada.
Ahi ei ole elektrivõrku ühen‐ Kontrollige, kas ahi on elek‐
datud või ei ole ühendus kor‐ trivõrku ühendatud õigesti (vt
ralik.
ühendusjoonist).
Ahi ei kuumene.
Ahi on välja lülitatud.
Lülitage ahi sisse.
Ahi ei kuumene.
Kell ei ole seadistatud.
Määrake kellaaeg.
Ahi ei kuumene.
Vajalikud seadistused on te‐
gemata.
Veenduge, kas seadistused
on õiged.
Ahi ei kuumene.
Automaatne väljalülitus on
sisse lülitatud.
Vt jaotist „Automaatne välja‐
lülitus“.
Ahi ei kuumene.
Lapselukk on sisse lülitatud.
Vt „Lapseluku kasutamine“.
Ahi ei kuumene.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrikuga.
Ahjuvalgusti ei põle.
Lamp on katki.
Asendage lamp uuega.
Ekraanil kuvatakse veakood, Elektritõrge.
mida tabelis ei leidu.
Lahendus
•
•
Lülitage ahi välja ja taas
sisse, kasutades elektri‐
kilbis olevat peakaitset
või kaitselülitit
Kui ekraanil kuvatakse
uuesti veateade, pöördu‐
ge klienditeenindusse.
Toidule ja ahjuõõnde kogu‐
Toit on jäänud liiga kauaks
neb auru ja kondensatsiooni‐ ahju.
vett.
Kui küpsetamine on lõppe‐
nud, tuleb toit ahjust vähe‐
malt 15–20 minuti pärast väl‐
ja võtta.
Ahi on sisse lülitatud, kuid ei Demorežiim on sisse lülita‐
kuumene. Ventilaator ei töö‐ tud.
ta. Ekraanile kuvatakse "De‐
mo".
Vt: "Üldseaded" jaotises
"Igapäevane kasutamine".
13.2 Hooldusteave
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega.
Teeninduskeskuse andmed leiate
andmesildilt. Andmesilt asub ahjuõõne
raami esiküljel. Ärge andmesilti ahju
sisemusest eemaldage.
40
www.aeg.com
Soovitame märkida siia järgmised andmed:
Mudel (MOD.)
.........................................
Tootenumber (PNC)
.........................................
Seerianumber (S.N.)
.........................................
14. TEHNILISED ANDMED
14.1 Tehnilised andmed
Pinge
220 - 240 V
Sagedus
50 Hz
15. ENERGIATÕHUSUS
15.1 Energia kokkuhoid
Ahjul on omadused, mis
aitavad säästa energiat
igapäevasel
toiduvalmistamisel.
Veenduge, et ahju töötamise ajal oleks
ahjuuks korralikult kinni. Ärge
küpsetamise ajal ust liiga tihti avage.
Jälgige, et uksetihend oleks puhas ja
korralikult omal kohal.
Energia kokkuhoiu tagamiseks kasutage
metallnõusid (kuid ainult siis, kui
kasutate mitte-mikrolainefunktsiooni).
Ärge eelkuumutage ahju enne
küpsetamist, kui võimalik.
Kui valmistate järjest mitu küpsetist,
püüdke need ahju panna võimalikult
lühikeste vahedega.
Küpsetamine pöördõhuga
Võimalusel kasutage energia
kokkuhoiuks pöördõhuga
küpsetusrežiime.
Jääkkuumus
Kui on valitud programm koos valikuga
Kestus või Lõpp ja kui küpsetusaeg ei
ületa 30 minutit, lülituvad
kuumutuselemendid mõne
ahjufunktsiooni puhul automaatselt
varem välja.
Ventilaator ja valgusti jäävad
sisselülitatuks. Ahju väljalülitamisel
kuvatakse ekraanil jääkkuumuse näit.
Seda soojust saab kasutada toidu
soojashoidmiseks.
Kui küpsetusaeg on üle 30 minuti,
vähendage vähemalt 3 - 10 minutit enne
küpsetusaja lõppu ahju temperatuuri.
Ahjus olev jääkkuumus võimaldab
küpsetamist jätkata.
Muude toitude soojendamiseks kasutage
jääkkuumust.
Toidu soojashoidmine
Jääkkuumuse kasutamiseks ja toidu
soojashoidmiseks valige madalaim
võimalik temperatuur. Ekraanile ilmub
jääkkuumuse indikaator või
temperatuurinäit.
Küpsetamine väljalülitatud valgustiga
Lülitage küpsetamise ajaks valgusti välja.
Pange see põlema ainult siis kui vaja.
16. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
EESTI
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
*
41
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
42
www.aeg.com
EESTI
43
867336392-E-412019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising