AEG | KMK761000M | User manual | Aeg KMK761000M Lietotāja rokasgrāmata

Aeg KMK761000M Lietotāja rokasgrāmata
CD710M
KME761000B
KME761000M
KME761000W
KMK761000M
KMK761000W
KMM761000M
KMR761000M
KMR761000W
KMS761000M
USER
MANUAL
LV
Lietošanas instrukcija
Kombinētā mikroviļņu krāsns
2
www.aeg.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA.................................................................................. 3
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.................................................................................... 5
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.............................................................................. 8
4. VADĪBAS PANELIS.............................................................................................. 9
5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES............................................................ 11
6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ...................................................................................11
7. PULKSTEŅA FUNKCIJAS..................................................................................15
8. AUTOMĀTISKĀS PROGRAMMAS.....................................................................16
9. PIEDERUMU LIETOŠANA................................................................................. 17
10. PAPILDFUNKCIJAS......................................................................................... 17
11. IETEIKUMI UN PADOMI...................................................................................19
12. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA................................................................................. 39
13. PROBLĒMRISINĀŠANA...................................................................................40
14. TEHNISKIE DATI.............................................................................................. 42
15. ENERGOEFEKTIVITĀTE................................................................................. 42
LABĀKIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši
nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas
palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsit parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet
dažas minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.aeg.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registeraeg.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
LATVIEŠU
1.
3
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un neaizsargātu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar
ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve
ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces
tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās daļas var
sakarst lietošanas laikā.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un
nomainīt vadu.
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem.
Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai
ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pirms apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
BRĪDINĀJUMS! Pirms lampas mainīšanas
pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta, lai neizraisītu
elektrošoku.
Nelietojiet ierīci pirms tās iebūvēšanas.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var
saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam
speciālistam.
Neieslēdziet ierīci, ja tā ir tukša. Metāla daļas iekšpusē
var radīt elektrisko dzirksteļošanu.
Ēdienu un dzērienu metāla iepakojumi nav atļauti
mikroviļņu gatavošanas režīmā. Tas neattiecas uz
gadījumiem, kad ražotājs ir norādījis metāla
iepakojuma izmēru vai formu, kas ir piemēroti
mikroviļņu gatavošanas režīmam.
BRĪDINĀJUMS! Ja durvis vai durvju blīves ir bojātas,
ierīci nedrīkst izmantot, līdz bojājumu novērsīs
kvalificēta persona.
BRĪDINĀJUMS! Tikai kvalificēta persona var veikt
apkopes vai remontdarbus, kas saistīti ar pārsega, kas
aizsargā pret pakļaušanu mikroviļņu enerģijai,
noņemšanu.
BRĪDINĀJUMS! Nesildiet šķidrumus un citu pārtiku
noslēgtos traukos. Tie var uzsprāgt.
Izmantojiet tikai tādus piederumus, kas ir piemēroti
izmantošanai mikroviļņu krāsnīs.
Uzsildot pārtiku plastmasas vai papīra traukos,
uzraugiet ierīci iespējamās aizdegšanās dēļ.
Ierīce paredzēta pārtikas un dzērienu uzsildīšanai.
Pārtikas kaltēšana, drēbju žāvēšana vai sildošo
spilventiņu, čību, sūkļu, mitru drānu un līdzīgu
LATVIEŠU
•
•
•
•
•
•
priekšmetu sildīšana var izraisīt traumu, aizdegšanās
vai ugunsgrēka risku.
Ja ierīce izdala dūmus, izslēdziet to vai atvienojiet no
elektrības padeves un neveriet vaļā durvis, lai
apslāpētu liesmas.
Dzērienu sakarsēšana ar mikroviļņiem var izraisīt
pēkšņu vārošā šķidruma izvirdumu. Izņemot traukus,
esiet piesardzīgi.
Barošanas pudelīšu saturs un mazu bērnu pārtikas
burciņas ir jāapmaisa vai jāsakrata un pirms
pasniegšanas jāpārbauda to temperatūra, lai izvairītos
no apdegumiem.
Olas čaumalās un veselas cieti novārītas olas nedrīkst
uzsildīt ierīcē, jo tās var uzsprāgt pat pēc tam, kad
mikroviļņu sildīšana ir beigusies.
Ierīce regulāri jātīra un jālikvidē visas pārtikas
paliekas.
Neuzturot ierīci tīru, virsma var bojāties un tas var
negatīvi ietekmēt ierīces darbmūžu, kā arī potenciāli
izraisīt bīstamu situāciju.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Noņemiet visu iesaiņojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Nevelciet ierīci aiz roktura.
Uzstādiet ierīci drošā un atbilstošā
vietā, kas atbilst uzstādīšanas
prasībām.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
Pirms ierīces uzstādīšanas
pārliecinieties, ka varēs brīvi atvērt
cepeškrāsns durvis.
•
•
Ierīce ir aprīkota ar elektrisku
dzesēšanas sistēmu. Tā jādarbina ar
strāvu.
Iebūvējamam blokam jāatbilst DIN
68930 stabilitātes prasībām.
Skapīša minimālais
augstums (skapīša
zem darba virsmas
minimālais augstums)
444 (460) mm
Skapīša platums
560 mm
Skapīša dziļums
550 (550) mm
Ierīces priekšpuses
augstums
455 mm
Ierīces aizmugures
augstums
440 mm
Ierīces priekšpuses
platums
595 mm
6
www.aeg.com
Ierīces aizmugures
platums
559 mm
Ierīces dziļums
567 mm
Ierīces iebūvēšanas
dziļums
546 mm
Dziļums ar atvērtām
durvīm
882 mm
Ventilācijas atveres
minimālais izmērs.
Atvere apakšējā aiz‐
mugurējā daļā
560x20 mm
Strāvas kabeļa ga‐
rums. Kabelis tiek no‐
vietots aizmugures
labajā stūrī
1500 mm
Montāžas skrūves
3.5x25 mm
•
•
•
•
•
2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv traumu, apdegumu,
elektrošoka vai sprādziena
risks.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīcei jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja
iekārtas elektropadeves kabeli
nepieciešams nomainīt, to jāveic
tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties
ar ierīces durvīm vai nišu zem ierīces
vai atrasties to tuvumā, it īpaši, ja tā
darbojas vai durvis ir karstas.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz kontaktspraudņa.
Automātslēdži, drošinātāji (no
turētājiem izskrūvējami drošinātāji),
zemējuma noplūdes automātslēdži un
savienotāji.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas
ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no
visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas
ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt
vismaz 3 mm.
Šī ierīce ir aprīkota ar kontaktdakšu un
barošanas vadu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šī ierīce ir paredzēta tikai
izmantošanai mājās.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas
reizes.
Atverot ierīces durvis, kad tā tiek
lietota, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst
karsts gaiss.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Neatbalstieties uz atvērtām durvīm.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
Atveriet ierīces durvis uzmanīgi.
Alkoholu saturošu sastāvdaļu
lietošana var radīt spirta un gaisa
maisījumu.
Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai
liesmai saskarties ar ierīci, kad atverat
durvis.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
LATVIEŠU
•
Nelietojiet mikroviļņu funkciju
cepeškrāsns uzsildīšanai.
•
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu
risks.
•
•
•
•
•
•
Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu
krāsu:
– nenovietojiet alumīnija foliju
nepastarpināti uz ierīces grīdas;
– nelejiet ūdeni karstā ierīcē;
– neatstājiet ierīcē mitrus traukus un
produktus pēc gatavošanas
beigām;
– izņemot vai uzstādot piederumus,
rīkojieties uzmanīgi.
Emaljas vai nerūsējošā tērauda
krāsas maiņa neietekmē ierīces
darbību.
Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet
dziļo cepešpannu. Augļu sulas var
atstāt nenotīrāmus traipus.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
Gatavojiet ēdienu tikai tad, ja
cepeškrāsns durvis ir aizvērtas.
Ja ierīce ir uzstādīta aiz mēbeļu
paneļa (piemēram, aiz durvīm),
nodrošiniet, lai durvis nekad nebūtu
aizvērtas, kad ierīce darbojas. Aiz
aizvērta mēbeļu paneļa var uzkrāties
siltums un mitrums, kas var sabojāt
ierīci, mēbeli, kurā tā iebūvēta, vai
grīdu. Neaizveriet mēbeļu paneli,
kamēr ierīce pēc lietošanas nav
pilnībā atdzisusi.
2.4 Kopšana un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu un
ierīces aizdegšanās un
bojājumu risks.
•
•
•
•
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
Pārliecinieties, vai ierīce ir auksta.
Pastāv risks, ka stikla paneļi var
ieplīst.
Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti,
nomainiet tos nekavējoties.
Sazinieties ar pilnvaroto servisa
centru.
Noņemot durvis no ierīces, rīkojieties
uzmanīgi. Durvis ir smagas!
•
•
•
•
•
7
Pārliecinieties, vai iekšpuse un durvis
ir noslaucītas sausas pēc katras
lietošanas. Ierīces darbības laikā
saražotais tvaiks veido kondensātu uz
iekšpuses sienām un var izraisīt
koroziju.
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla nolietošanos.
Ierīcē atlikušās taukvielas un pārtika
var izraisīt ugunsgrēku un elektrisko
izlādi, lietojot mikroviļņu funkciju.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai
paredzētus aerosolus, ievērojiet
ražotāja drošības norādījumus, kas
atrodami uz iepakojuma.
Netīriet katalītisko emaljas pārklājumu
(ja tāda ir) ar mazgāšanas līdzekļiem.
2.5 Iekšējais apgaismojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks saņemt
elektrošoku.
•
•
•
Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai
halogēna spuldze ir paredzēta tikai
mājsaimniecības ierīcēm. Nelietojiet to
telpu apgaismošanai.
Pirms spuldzes nomaiņas atvienojiet
ierīci no elektrotīkla.
Izmantojiet tikai tādu pašu
specifikāciju spuldzes.
2.6 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.7 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai
mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas
žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
8
www.aeg.com
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
3.1 Vispārējs pārskats
1
2
3
4
4
8
5
6
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Vadības panelis
Elektroniskais programmētājs
Sildelements
Mikroviļņu ģenerators
Lampa
Ventilators
Plauktu atbalsti, izņemami
Plauktu pozīcijas
7
3.2 Papildierīces
Kūkām un cepumiem.
Restots plaukts
Grils-/ Cepamā panna
Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku un
cepešu formām.
Konditorejas izstrādājumu un cepešu
cepšanai vai kā panna tauku savākšanai.
Cepamā paplāte
LATVIEŠU
9
4. VADĪBAS PANELIS
4.1 Elektroniskais programmētājs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Cepeškrāsns vadībai izmantojiet sensoru laukus.
1
2
3
4
5
6
7
8
Sensora
lauks
Funkcija
Komentāri
-
Displejs
Rāda cepeškrāsns pašreizējos iestatījumus.
IESLĒGT / IZ‐
SLĒGT
Lai ieslēgtu un izslēgtu cepeškrāsni.
Karsēšanas funk‐
cijas / Gatavoša‐
nas Palīgs
Nospiediet sensora lauku vienreiz, lai izvēlētos
karsēšanas funkciju vai izvēlni: Gatavošanas Pa‐
līgs. Vēlreiz nospiediet sensora lauku, lai pārslēg‐
tos starp izvēlnēm: Karsēšanas funkcijas, Gatavo‐
šanas Palīgs. Lai ieslēgtu vai izslēgtu apgaismoju‐
mu, nospiediet lauku uz 3 sekundēm.
Mikroviļņu krāsns
funkcija
Lai ieslēgtu: Mikroviļņu krāsns funkcija. To var lie‐
tot, kad cepeškrāsns ir izslēgta. Kad izmantojat:
Mikroviļņu krāsns funkcija ar funkciju: Darb. laiks
ilgāk par 7 minūtēm un kombinētajā režīmā, mikro‐
viļņu jauda nedrīkst būt lielāka par 600 W.
Temperatūras at‐
lase / Ātrā uzsil‐
šana
Lai iestatītu temperatūru vai parādītu pašreizējo
cepeškrāsns temperatūru. Nospiediet simbolu uz
3 sekundēm, lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju: Ātrā
uzsilšana.
Uz leju
Lai pārvietotos izvēlnē uz leju.
Uz augšu
Lai pārvietotos izvēlnē uz augšu.
Labi / Mikroviļņu
ātrais starts
Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumus. Lai ieslēgtu:
Mikroviļņu krāsns funkcija. To var lietot, kad ce‐
peškrāsns ir izslēgta.
10
www.aeg.com
Sensora
lauks
9
10
11
Funkcija
Komentāri
Atpakaļ
Lai dotos atpakaļ izvēlnē. Lai parādītu galveno iz‐
vēlni, nospiediet lauku 3 sekundes.
Laiks un papild‐
funkcijas
Lai iestatītu dažādas funkcijas. Kad darbojas kar‐
sēšanas funkcija, nospiediet sensora lauku, lai
iestatītu taimeri vai funkcijas: Funkciju bloķēšana,
Izlase, Karstums + pauze, Iestatīt + aiziet!.
Laika atgādinā‐
jums
Lai iestatītu funkciju: Laika atgādinājums.
4.2 Displejs
A
B
C
E
D
A. Karsēšanas funkcija vai mikroviļņu
funkcija
B. Diennakts laiku
C. Karsēšanas indikators
D. Mikroviļņu temperatūra vai jauda
E. Funkcijas darbības laiks vai beigu
laiks
Citi indikatori displejā:
Simbols
Funkcija
Laika atgādinājums
Funkcija darbojas.
Diennakts laiku
Displejs rāda pašreizējo laiku.
Darb. laiks
Displejs rāda gatavošanai nepiecieša‐
mo laiku.
Beigu laiks
Displejs rāda laiku, kad gatavošana
būs pabeigta.
Temperatūra
Displejā būs redzama temperatūra.
Laika Indikācija
Displejs rāda, cik ilgi darbojas karsē‐
šanas funkcija. Nospiediet
un
vienlaikus, lai atiestatītu laiku.
Sakarsēšanas indikators
Displejs rāda temperatūru cepeškrās‐
nī.
Ātrā uzsilšana
Funkcija ir ieslēgta. Tā samazina uz‐
silšanas laiku.
Automātisks svars
Displejs rāda, ka aktivizēta automāti‐
skās svēršanas sistēma vai ka svaru
var mainīt.
LATVIEŠU
Simbols
11
Funkcija
Karstums + pauze
Funkcija ir ieslēgta.
5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
5.1 Pirmā tīrīšana
Izņemiet visus papildpiederumus un
noņemamās plauktu balstus no
cepeškrāsns.
Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".
Iztīriet cepeškrāsni un notīriet
piederumus pirms pirmās lietošanas.
Ielieciet atpakaļ visus piederumus un
izņemamos plauktu balstus to sākotnējā
pozīcijā.
5.2 Pirmā pieslēgšana
Pirmo reizi pieslēdzot cepeškrāsni
elektrotīklam vai pieslēdzot to pēc
elektrības padeves pārtraukuma,
jāiestata valoda, displeja kontrasts,
displeja spilgtums, kā arī diennakts laiks.
1. Nospiediet
vērtību.
2. Apstipriniet ar
vai
, lai iestatītu
.
6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
6.1 Pārvietošanās izvēlnēs
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Lai izvēlētos izvēlnes iespēju,
piespiediet
vai
.
3. Nospiediet , lai atvērtu apakšizvēlni
vai apstiprinātu iestatījumu.
Jebkurā brīdī var atgriezties
atpakaļ galvenajā izvēlnē,
izmantojot
.
Simbols/izvēl‐
nes pozīcija
Ietver automātisko pro‐
Gatavošanas Pa‐ grammu sarakstu.
līgs
Izmanto, lai iestatītu ie‐
Pamata iestatīju‐ rīces konfigurāciju.
mi
Izlase
6.2 Izvēlņu pārskats
Speciālie
Galvenā izvēlne
Simbols/izvēl‐
nes pozīcija
Lietojums
Ietver cepeškrāsns
Karsēšanas funk‐ karsēšanas funkciju
sarakstu.
cijas
Lietojums
Ietver lietotāja izveido‐
to sarakstu ar gatavo‐
šanas programmām.
Ietver papildu karsēša‐
nas funkciju sarakstu.
Apakšizvēlne: Pamata iestatījumi
Simbols/izvēl‐
nes pozīcija
Apraksts
Iestata pulksteņa laiku.
Iestatīt diennakts
laiku
12
www.aeg.com
Simbols/izvēl‐
nes pozīcija
Apraksts
Laika indikācija
Aktivizētais displejs rā‐
da pulksteņa laiku, kad
ierīce tiek izslēgta.
Ātrā uzsilšana
Ieslēgtā stāvoklī funk‐
cija samazina uzkarsē‐
šanas laiku.
Iestatīt + aiziet!
Lai iestatītu funkciju un
aktivizētu to vēlāk, no‐
spiežot jebkuru simbo‐
lu vadības panelī.
Uztur pagatavoto ēdie‐
Karstums + pau‐ nu siltu 30 minūtes pēc
gatavošanas cikla pa‐
ze
beigšanas.
Ieslēdz un izslēdz Lai‐
Laika regulēšana ka pagarinājuma funk‐
ciju.
Displeja kon‐
trasts
Displeja spilg‐
tums
Simbols/izvēl‐
nes pozīcija
Servisa izvēlne
6.3 Karsēšanas funkcijas
Karsēšanas
funkcija
Karsēšana ar
ventilatoru
Picas funkcija
Iestata displeja valodu.
Valoda
Skaņas signāla
skaļums
Taustiņu skaņa
Brīdinājuma/
Kļūdas signāls
DEMO režīms
Pakāpeniski regulē
taustiņu toņu un signā‐
lu skaļumu.
Ieslēdz un izslēdz skā‐
rienjūtīgo lauku skaņu.
Ieslēgšanas/izslēgša‐
nas skārienjūtīgā lauka
skaņu nevar izslēgt.
Augš./Apakš‐
karsēšana
Saldēta pārtika
Ieslēdz un izslēdz ska‐
ņas signālus.
Grils
Aktivizēšanas / deakti‐
vizēšanas kods: 2468.
Rāda programmatūras
versiju un konfigurāci‐
ju.
Atjauno sākotnējos ie‐
Rūpnīcas iestatī‐ rīces iestatījumus.
jumi
Pakāpeniski regulē
displeja kontrastu.
Pakāpeniski regulē
displeja spilgtumu.
Apraksts
Lietošana
Lai vienlaikus ceptu līdz
divu plauktu līmeņos un
kaltētu ēdienu.Iestatiet
par 20 - 40 °C zemāku
temperatūru, nekā funk‐
cijai: Augš./Apakškarsē‐
šana.
Produktu, kuriem nepie‐
ciešama intensīvāka ap‐
brūnināšana un kraukš‐
ķīga pamatne, gatavo‐
šanai vienā plaukta po‐
zīcijā. Iestatiet par 20 40 °C zemāku tempera‐
tūru, nekā funkcijai:
Augš./Apakškarsēšana.
Lai gatavotu un ceptu
ēdienu vienā plaukta
pozīcijā.
Lai ceptu ātri pagatavo‐
jamo pārtiku kraukšķīgu
(piem., kartupeļus frī,
kartupeļu daiviņas vai
pildītas pankūciņas).
Lai grilētu plānus pro‐
duktus un lai grauzdētu
maizi.
LATVIEŠU
Karsēšanas
funkcija
Infratermiskā
grilēšana
Apakškarsēša‐
na
Lietošana
Karsēšanas
funkcija
Lai ceptu lielākus cepe‐
ša gabalus vai mājput‐
nu gaļu ar kauliem vie‐
nā plaukta pozīcijā. Lai
pagatavotu sacepumus
un apbrūninātu.
Lai paātrinātu rauga
mīklas uzraudzēšanu.
Mīklas raudzēša‐ Tā novērš rauga mī‐
klas virspuses izžūša‐
na
nu un saglabā mīklas
elastību.
Lai ceptu kūkas ar
kraukšķīgu pamatni vai
garozu un lai konservē‐
tu pārtiku.
Maigu un sulīgu cepe‐
šu pagatavošanai.
Lampa var automātiski
izslēgties pie temperatūras
zem 60 °C dažu
cepeškrāsns funkciju laikā.
Pielietojums
Lai saglabātu ēdienu
siltu.
Siltuma uzturēša‐
na
Lai uzsildītu šķīvjus
pirms ēdiena pasnieg‐
Trauku uzsildīša‐ šanas.
na
Konservēšana
Lai konservētu dārze‐
ņus (piem., marinētos
dārzeņus).
Žāvēšana
Lai žāvētu augļus, dār‐
zeņus un sēnes šķē‐
lēs.
Pielietojums
Lēnā gatavošana
Izmantojiet šo funkciju,
lai pagatavotu maizi un
Maizes cepšana bulciņas ar svaigumu,
krāsu un garozas spī‐
dumu kā profesionāla
konditora izpildījumā.
6.4 Speciālie
Karsēšanas
funkcija
13
Atkausēšana
Lai atkausētu ēdienu
(dārzeņus un augļus).
Atkausēšanas laiks ir
atkarīgs no produktu
daudzuma un apjoma.
6.5 Karsēšanas funkcijas
iestatīšana
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Izvēlieties izvēlni: Karsēšanas
funkcijas.
3. Apstipriniet ar .
4. Iestatiet karsēšanas funkciju.
5. Apstipriniet ar .
6. Iestatiet temperatūru.
7. Apstipriniet ar
.
6.6 Mikroviļņu funkcijas
Funkcijas
Apraksts
Mikroviļņi
Rada karstumu pašā ēdienā. Izmantojiet šo režīmu, lai sildītu ēdie‐
nus un dzērienus, lai atkausētu gaļu vai augļus un lai gatavotu dār‐
zeņus un zivis.
14
www.aeg.com
Funkcijas
Apraksts
Kombinētā funkcija
Izmantojiet to, lai vadītu karsēšanas funkciju un mikroviļņu režīmu
kopā. Izmantojiet to, lai pagatavotu ēdienu īsākā laikā un to apbrūni‐
nātu.
Maksimālā jauda šai funkcijai ir 600 W.
Ātra darba sākšana Izmantojiet to, lai aktivizētu mikroviļņu funkciju, vienu reizi pieskaro‐
ties simbolam
sekundes.
ar augstu mikroviļņu jaudu un īsu darbības laiku: 30
6.7 Mikroviļņu funkciju
iestatīšana
1. Izņemiet visus piederumus.
2. Ieslēdziet cepeškrāsni.
3. Nospiediet
funkciju.
, lai ieslēgtu mikroviļņu
4. Nospiediet . Funkcija: Funkcija
Darb. laiks tiek iestatīta uz 30
sekundēm un mikroviļņi sāk
darboties.
Katrs pieskāriens pie
pieskaita 30 sekundes šīs
funkcijas laikam: Darb. laiks.
Ja jūs nepiespiežat ,
cepeškrāsns izslēdzas pēc
20 sekundēm.
5. Nospiediet , lai iestatītu funkciju:
Darb. laiks.
6. Kad iestatītais laiks beidzies, 2
minūtes skanēs skaņas signāls.
Mikroviļņu funkcija automātiski
izslēdzas. Nospiediet jebkuru
simbolu, lai izslēgtu signālu.
Piespiediet , lai izslēgtu
mikroviļņu funkciju.
MIKROVIĻŅU JAU‐ MAKSIMĀLAIS
DA
LAIKS
100 - 600 W
90 minūtes
Vairāk nekā 600 W
7 minūtes
6.8 Kombinētās funkcijas
iestatīšana
1. Ieslēdziet karsēšanas funkciju.
un veiciet tās pašas
2. Nospiediet
darbības, kuras jūs veicāt, iestatot
mikroviļņu funkciju.
Lietojot mikroviļņu funkciju kombinētajā
režīmā, mikroviļņu jauda nevar pārsniegt
600 W.
Dažām funkcijām mikroviļņi
sāks darboties, tiklīdz tiks
sasniegta iestatītā
temperatūra.
Funkcijas, kas nav pieejamas
kombinētajai funkcijai: Izlase, Beigu
laiks, Iestatīt + aiziet!, Karstums + pauze.
6.9 Mikroviļņu ātrā starta
funkcijas iestatīšana
1. Ja nepieciešams, nospiediet
izslēgtu ierīci.
, lai
Nospiežot
vai atverot
durvis, ierīces darbība
apstājas. Lai atkal aktivizētu
2. Nospiediet
funkciju.
to, nospiediet
Katru reizi nospiežot , tiks pievienotas
30 sekundes Darb. laiks laikam.
.
Mikroviļņu funkciju maksimālais ilgums ir
atkarīgs no iestatītās mikroviļņu jaudas:
, lai ieslēgtu Ātrā starta
Mikroviļņu jaudu var mainīt
(skatiet sadaļu "Mikroviļņu
funkcijas iestatīšana").
3. Pieskarieties , lai iestatītu laiku
funkcijai: Darb. laiks. Skatiet sadaļu
LATVIEŠU
“Pulksteņa funkcijas”, Pulksteņa
funkciju iestatīšana.
6.10 Karsēšanas indikators
Kad ieslēdzat karsēšanas funkciju,
displejā parādās josla. Josla rāda
pieaugošo temperatūru. Kad temperatūra
tiek sasniegta skaņas signāls atskan 3
reizes, josla mirgo un pēc tam pazūd.
6.11 Ātrā uzsilšana
15
Lai ieslēgtu šo funkciju, turiet nospiestu
3 sekundes. Uzkarsēšanas indikators
mainās.
Šī funkcija nav paredzēta dažām
cepeškrāsns funkcijām.
6.12 Atlikušais siltums
Kad izslēdzat cepeškrāsni, displejs rāda
atlikušo siltumu. Varat izmantot atlikušo
siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu.
Šī funkcija samazina uzkarsēšanas laiku.
Nelieciet cepeškrāsnī
ēdienu, kad darbojas ātrās
uzsilšanas funkcija.
7. PULKSTEŅA FUNKCIJAS
7.1 Pulksteņa funkciju tabula
Pulksteņa
funkcija
Pielietojums
Laika atgādi‐ Laika atskaites iestatī‐
šanai (maks. 2 st. 30
nājums
min.). Šī funkcija neie‐
tekmē cepeškrāsns dar‐
bību. To var arī lietot,
kad cepeškrāsns ir iz‐
slēgta.
Nospiediet , lai ie‐
slēgtu displeju. Piespie‐
diet
vai
, lai ies‐
tatītu minūtes un
sāktu.
, lai
Darb. laiks
Lai iestatītu cepeš‐
krāsns darbības ilgumu
(maks. 23 h 59 min).
Beigu laiks
Lai iestatītu karsēšanas
funkcijas izslēgšanas
laiku (maks. 23 st. 59
min.).
Ja iestatāt laiku pulksteņa funkcijai, laika
atskaite sākas pēc 5 sekundēm.
Ja izmantojat pulksteņa
funkcijas: Darb. laiks, Beigu
laiks, cepeškrāsns izslēdz
sildelementus, kad pagājuši
90 % no iestatītā laika.
Cepeškrāsns izmanto
atlikušo siltumu, lai turpinātu
gatavošanas procesu, līdz
laiks būs pilnībā pagājis (3 20 minūtes).
7.2 Pulksteņa funkciju
iestatīšana
Pirms funkciju
izmantošanas: Darb. laiks,
Beigu laiks, jums vispirms
jāiestata karsēšanas funkcija
un temperatūra.
Cepeškrāsns automātiski
izslēdzas.
Varat izmantot funkciju:
Darb. laiks un Beigu laiks
vienlaicīgi, ja vēlaties
automātiski aktivizēt un
deaktivizēt ierīci noteiktā
laikā vēlāk.
1. Iestatiet karsēšanas funkciju.
vairākas reizes, līdz
2. Piespiediet
displejs parāda vajadzīgo pulksteņa
funkciju un atbilstošo simbolu.
16
www.aeg.com
3. Piespiediet
vai
vajadzīgo laiku.
, lai iestatītu
4. Apstipriniet ar .
Kad laiks beigsies, atskanēs skaņas
signāls. Cepeškrāsns izslēdzas. Displejā
parādās paziņojums.
5. Nospiediet jebkuru simbolu, lai
izslēgtu signālu.
7.3 Karstums + pauze
Lai aktivizētu funkciju:
•
•
Iestatītajai temperatūrai jābūt
augstākai par 80 °C.
Funkcija: Darb. laiks ir ieslēgta.
Funkcija: Karstums + pauze uztur
pagatavoto ēdienu siltu 80 °C
temperatūrā 30 minūtes. Funkcija
ieslēdzas pēc cepšanas laika beigām.
Funkciju var aktivizēt vai deaktivizēt
izvēlnē: Pamata iestatījumi.
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Izvēlieties karsēšanas funkciju.
3. Iestatiet temperatūru augstāk par
80 °C.
4. Nospiediet
vairākas reizes, līdz
displejā redzams: Karstums + pauze.
5. Apstipriniet ar .
Kad funkcija būs beigusies, atskanēs
skaņas signāls.
7.4 Laika regulēšana
Funkcija: Laika regulēšana funkcija liek
karsēšanas funkcijai turpināt darbību pēc
Darb. laiks beigām.
Attiecas uz visām
karsēšanas funkcijām ar
funkcijām ar Darb. laiks vai
Automātisks svars.
1. Kad gatavošanas laiks beigsies,
atskanēs skaņas signāls. Nospiediet
jebkuru simbolu.
Displejā būs redzams paziņojums.
2. Nospiediet , lai ieslēgtu (vai
atceltu).
3. Iestatiet funkcijas ilgumu.
4. Nospiediet
, lai
.
8. AUTOMĀTISKĀS PROGRAMMAS
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.1 Receptes tiešsaistē
Automātisko programmu receptes ir
atrodamas mūsu mājas lapā.Lai atrastu
Recepšu grāmatu, pārbaudiet PNC
numuru uz datu plāksnītes uz
cepeškrāsns tilpnes priekšējā rāmja.
8.2 Gatavošanas Palīgs ar
Automātiskās receptes
Šī cepeškrāsns piedāvā vairākas
receptes, ko varat izmantot. Receptes ir
noteiktas un tās nav iespējams mainīt.
4. Izvēlieties kulinārijas recepti.
Apstipriniet ar
.
Kad izmantojat funkciju:
Manuāli, cepeškrāsns
izmanto automātiskos
iestatījumus. Tos var mainīt,
tāpat kā izmantojot citas
funkcijas.
8.3 VarioGuide ar
Automātisks svars
Šī funkcija automātiski aprēķina
gatavošanas laiku. Lai izmantotu šo
funkciju, nepieciešams norādīt produktu
svaru.
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Izvēlieties izvēlni: Gatavošanas
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Izvēlieties izvēlni: VarioGuide.
Palīgs. Nospiediet , lai apstiprinātu
izvēlni.
3. Izvēlieties kategoriju un ēdienu.
3. Nospiediet
Apstipriniet ar
.
Piespiediet
.
vai
, lai iestatītu
produkta svaru. Piespiediet .
Automātiskā programma sāk darboties.
LATVIEŠU
4. Svaru var jebkurā laikā mainīt.
Nospiediet
svaru.
vai
, lai mainītu
17
5. Kad laiks beigsies, atskanēs skaņas
signāls. Nospiediet jebkuru simbolu,
lai izslēgtu signālu.
9. PIEDERUMU LIETOŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
9.1 Piederumu ievietošana
Izmantojiet tikai piemērotus ēdiena
gatavošanas traukus un materiālus.
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet “Mikroviļņu režīmam
piemēroti ēdiena
gatavošanas trauki un
materiāli” sadaļā “Ieteikumi
un padomi".
Restots plaukts:
Restots plaukts un cepamā paplāte /
cepamā pannakopā:
Iebīdiet cepamo paplāti /cepamo pannu
starp plauktu atbalsta vadotnes stieņiem
un restotā plaukta uz vadotnes stieņiem
augstāk.
Iebīdiet plauktu starp cepeškrāsns
līmeņa vadotnes stieņiem tā, lai kājiņas
būtu vērstas uz leju.
Neliela iedobe augšpusē
palielina drošību. Šīs
iedobes novērš arī trauku
sasvēršanos. Augstā mala
ap plauktu neļauj ēdiena
gatavošanas traukiem slīdēt.
Cepamā paplāte / cepamā panna:
Iebīdiet cepamo paplāti /cepamo pannu
starp cepeškrāsns līmeņa vadotnes
stieņiem.
10. PAPILDFUNKCIJAS
10.1 Izlase
Jūs varat saglabāt savus izlases
iestatījumus, piemēram, darb. laiku,
temperatūru vai karsēšanas funkciju. Tie
pieejami izvēlnē: Izlase. Var saglabāt 20
programmas.
Jūs nevarat saglabāt
mikroviļņu un mikroviļņu
kombinēto funkciju kā
izlases programmu.
Programmas saglabāšana
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
18
www.aeg.com
2. Iestatiet karsēšanas funkciju vai
automātisku programmu.
3. Nospiediet
vairākas reizes, līdz
displejā redzams: SAGLABĀT.
4. Apstipriniet ar .
Displejā būs redzama pirmais brīvais
atmiņas stāvoklis.
5. Apstipriniet ar .
6. Ievadiet programmas nosaukumu.
Sāk mirgot pirmais burts.
7. Nospiediet
burtu.
vai
, lai mainītu
8. Nospiediet .
Sāk mirgot nākamais burts.
9. Veiciet atkārtoti 7. soļa darbību, ja
nepieciešams.
10. Nospiediet un turiet nospiestu , lai
saglabātu.
Varat pārrakstīt atmiņas stāvokli. Kad
displejā tiek parādīts pirmais brīvais
atmiņas stāvoklis, nospiediet
un nospiediet
programmu.
vai
, lai pārrakstītu esošo
Jūs varat nomainīt programmas
nosaukumu izvēlnē: Mainīt prog.
nosaukumu.
Programmas ieslēgšana
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Izvēlieties izvēlni: Izlase.
3. Apstipriniet ar .
4. Izvēlēties savas izlases nosaukumu.
5. Apstipriniet ar
.
10.2 Bērnu drošības funkcijas
lietošana
Ja ir ieslēgta bērnu drošības funkcija,
cepeškrāsni nevar ieslēgt nejauši.
1. Nospiediet
, lai ieslēgtu displeju.
2. Nospiediet
un
vienlaicīgi, līdz
displejā parādās paziņojums .
Lai izslēgtu bērnu drošības funkciju,
atkārtojiet 2. darbību.
10.3 Funkciju bloķēšana
Šī funkcija neļauj nejauši nomainīt
sildīšanas funkciju. To var ieslēgt tikai,
kad cepeškrāsns darbojas.
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Iestatiet karsēšanas funkciju vai
iestatījumu.
vairākas reizes, līdz
3. Nospiediet
displejā redzams: Funkciju
bloķēšana.
4. Apstipriniet ar
.
Piespiediet , lai izslēgtu funkciju.
Displejā parādās paziņojums. Nospiediet
vēlreiz un tad
, lai apstiprinātu.
Izslēdzot cepeškrāsni, arī
funkcija izslēdzas.
10.4 Iestatīt + aiziet!
Funkcija ļauj iestatīt karsēšanas funkciju
(vai programmu) un izmantot to vēlāk,
tikai vienreiz pieskaroties kādam
simbolam.
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Iestatiet karsēšanas funkciju.
3. Nospiediet
vairākas reizes, līdz
displejā redzams: Darb. laiks.
4. Iestatiet laiku.
5. Nospiediet
vairākas reizes, līdz
displejā redzams: Iestatīt + aiziet!.
6. Apstipriniet ar .
Pieskarieties kādam simbolam (izņemot
), lai ieslēgtu funkciju: Iestatīt + aiziet!.
Aktivizējas iestatītā karsēšanas funkcija.
Kad karsēšanas funkcija būs beigusies,
atskanēs skaņas signāls.
•
•
Funkciju bloķēšana ir
aktīva, kad darbojas
karsēšanas funkcija.
Izvēlne: Pamata
iestatījumi ļauj jums:
Iestatīt + aiziet! ieslēgt un
izslēgt funkciju.
10.5 Automātiskā izslēgšanās
Drošības nolūkā cepeškrāsns
automātiski izslēdzas pēc kāda laika, ja
LATVIEŠU
karsēšanas funkcija darbojas un jūs
nemaināt nekādus iestatījumus.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Automātiskā izslēgšanās nedarbojas ar
šādām funkcijām: Apgaismojums
(lampa), Darb. laiks, Beigu laiks.
10.6 Displeja spilgtums
Displeja spilgtumam ir divi režīmi:
•
nakts spilgtums - kad cepeškrāsns ir
izslēgta, displeja spilgtums samazinās
laikā no plkst. 22.00 līdz 06.00;
•
19
dienas spilgtums:
– kad cepeškrāsns ir ieslēgta.
– ja nakts spilgtuma režīma
darbības laikā jūs pieskaraties
simbolam (izņemot IESLĒGT/
IZSLĒGT), displejs atgriežas
dienas spilgtuma režīmā uz
nākamajām 10 sekundēm;
– ja cepeškrāsns ir izslēgta un jūs
iestatāt funkciju: Laika
atgādinājums; kad funkcijas
darbība beidzas, displejs
atgriežas nakts spilgtuma režīmā.
10.7 Dzesēšanas ventilators
Kad cepeškrāsns darbojas, dzesēšanas
ventilators automātiski uztur cepeškrāsns
virsmas vēsas. Izslēdzot cepeškrāsni,
dzesēšanas ventilators turpinās
darboties, līdz cepeškrāsns būs
atdzisusi.
11. IETEIKUMI UN PADOMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Tabulās uzrādītā
temperatūra un cepšanas
laiki ir ir tikai orientējoši. Tie
atkarīgi no receptēm un
izmantoto sastāvdaļu
kvalitātes un daudzuma.
11.1 Gatavošanas ieteikumi
Jūsu cepeškrāsns var cept un gatavot
ēdienu savādāk nekā jūsu iepriekšējā
cepeškrāsns. Tālāk redzamās tabulās
attēloti ieteicamie temperatūras,
gatavošanas laika un plauktu pozīciju
iestatījumi konkrētiem ēdienu veidiem.
Ja nevarat atrast iestatījumus konkrētai
receptei, meklējiet tai līdzīgu.
11.2 Mikroviļņu ieteikumi
Novietojiet pārtiku uz plāksnes krāsns
iekšienes apakšā.
Apgrieziet ēdienu uz otru pusi vai
samaisiet, kad pagājusi puse no
atkausēšanai un gatavošanai atvēlētā
laika.
Nosedziet ēdienu cepšanai un
uzsildīšanai.
Uzlieciet karoti virs pudeles vai glāzes,
uzsildot dzērienus, lai nodrošinātu labāku
siltuma izplatīšanos.
Ievietojiet ēdienu cepeškrāsnī bez
iepakojuma. Iepakotus ēdienus var
ievietot cepeškrāsnī tikai tad, ja
iepakojums ir drošs izmantošanai
mikroviļņu krāsnī (pārbaudiet informāciju
uz iepakojuma).
Gatavošana ar mikroviļņiem
Gatavošanās laikā ēdienu nosedziet. Ja
vēlaties kraukšķīgu virskārtu, gatavojiet
ēdienu bez vāka.
Nepārgatavojiet ēdienu, iestatot pārāk
augstu jaudu un laiku. Ēdiens var izžūt,
piedegt vai izraisīt aizdegšanos.
Nelietojiet ierīci, lai gatavotu olas
čaumalās un gliemežus, jo tie var
pārsprāgt. Pārduriet ceptu olu
dzeltenumu pirms to uzsildīšanas.
Pirms gatavošanas caurduriet pārtikas
produktus, kam ir āda, vai saduriet ar
dakšiņu vairākas reizes.
Sagrieziet dārzeņus vienāda izmēra
gabaliņos.
20
www.aeg.com
Ik pa laikam apmaisiet šķidrus ēdienus.
Apmaisiet ēdienu pirms pasniegšanas.
Pēc cepeškrāsns izslēgšanas izņemiet
ēdienu un ļaujiet tam atdzist pāris
minūtes.
Mikroviļņu atkausēšana
Uzlieciet sasaldēto, neapklāto pārtiku uz
neliela otrādi apgriezta šķīvja, novietojot
konteineru zem tā, vai uz atkausēšanas
restēm vai plastmasas sieta, lai
izkusušais šķidrums varētu notecēt.
Pēc tam noņemiet atkausētos pārtikas
produktus.
Lai pagatavotu augļus un dārzeņus,
vispirms tos neatkausējot, jūs varat
izmantot augstāku mikroviļņu jaudu.
11.3 Mikroviļņiem piemēroti ēdiena gatavošanas trauki un
materiāli
Gatavošanai ar mikroviļņiem izmantojiet tikai piemērotus ēdienu gatavošanas traukus
un materiālus. Atsaucei izmantojiet tālāk sniegtās tabulas.
Ēdiena gatavošanas trauki / materi‐ Mikroviļņu krāsns funk‐
āls
cija
Atkausē‐
šana
Mikroviļņu kombinē‐
tā funkcija
Karsēšana
Gatavošana
Ugunsizturīgs stikls un porcelāns bez
metāla detaļām, piem., karstumiztu‐
rīgs stikls
Ugunsneizturīgs stikls un porcelāns
bez sudraba, zelta, platīna vai metāla
rotājumiem
X
X
Stikls un stikla keramika, kas izgata‐
vota no ugunsizturīga / sala izturīga
materiāla
Keramikas un māla ēdienu gatavoša‐
nas trauki bez kvarca vai metāla kom‐
ponentiem vai metālu saturošas gla‐
zūras
Keramika, porcelāns un māls ar ne‐
glazētu apakšu vai ar maziem cauru‐
miem, piemēram, uz rokturiem
X
X
X
Karstumizturīga plastmasa līdz
200 °C (lūdzu vienmēr pārbaudiet
pirms lietošanas plastmasas kontei‐
neru specifikāciju)
X
X
Kartons, papīrs
X
X
Pārtikas plēve
X
X
Cepšanas plēve ar mikroviļņu krāsnij
drošu slēgšanu (vienmēr pārbaudiet
plēves specifikāciju pirms lietošanas)
X
LATVIEŠU
Ēdiena gatavošanas trauki / materi‐ Mikroviļņu krāsns funk‐
āls
cija
Atkausē‐
šana
X
Cepšanas kārbas, melnā laka vai silī‐ X
cija pārklājums (vienmēr pārbaudiet
cepšanas kārbas specifikāciju pirms
lietošanas)
X
Cepšanas panna
X
X
Restots plaukts
X
X
Ēdiena gatavošanas trauki mikroviļņu X
izmantošanai, piemēram, apcepša‐
nas panna
Siltuma uzturēšana
Šī funkcija ļauj jums uzturēt ēdienu siltu.
Temperatūra ir automātiski iestatīta līdz
80 °C.
Trauku uzsildīšana
Šī funkcija ļauj jums uzsildīt šķīvjus un
traukus pirms ēdiena pasniegšanas.
Temperatūra ir automātiski iestatīta līdz
70°C.
Izvietojiet šķīvjus un ēdienus vienmērīgi
uz restotā plaukta. Izmantojiet pirmo
plaukta līmeni. Kad pagājusi pusi no
uzsildīšanas laika, apmainiet tos vietām.
Mīklas raudzēšana
Šī funkcija ļauj uzraudzēt rauga mīklu.
Ievietojiet rauga mīklu lielā traukā un
pārklājiet to ar mitru dvieli vai virtuves
Mikroviļņu kombinē‐
tā funkcija
Karsēšana
Gatavošana
Cepšanai paredzēti trauki, kas izgata‐ X
voti no metāla, piem., emalja, čuguns
11.4 Padomi par cepeškrāsns
īpašajām karsēšanas
funkcijām
21
X
X
plēvi. Iestatiet funkciju: Mīklas
raudzēšana un gatavošanas laiku.
Atkausēšana
Noņemiet iepakojumu un uzlieciet pārtiku
uz šķīvja. Nepārklājiet ēdienu, jo tas
pagarinās atkausēšanas laiku.
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
11.5 Cepšana
Pirmajā reizē izmantojiet zemāko
temperatūru.
Cepšanas laiku var pagarināt par 10-15
minūtēm, cepot kūkas vairākos plauktu
līmeņos.
Cepot kūkas un pīrādziņus dažādos
augstumos, tie var apbrūnināties
nevienmērīgi. Nav nepieciešams mainīt
temperatūras iestatījumu, ja
apbrūnināšana notiek nevienmērīgi.
Cepšanas laikā atšķirības izlīdzinās.
Cepšanas laikā paplātes cepeškrāsnī var
deformēties. Kad paplātes atdzisīs, tās
atgūs sākotnējo formu.
22
www.aeg.com
11.6 Cepšanas padomi
Cepšanas rezultāti
Iespējamie iemesli
Risinājums
Kūkas apakšpuse nav
pietiekami izcepusies.
Nepareiza plaukta pozīcija.
Ievietojiet kūku uz zemāka cepeš‐
krāsns plaukta.
Kūka sakrīt, nav izcepu‐ Cepeškrāsns temperatūra ir Nākamreiz iestatiet nedaudz aug‐
sies, ir noslāņojusies.
pārāk augsta.
stāku cepeškrāsns temperatūru.
Izvēlēts pārāk īss cepšanas
laiks.
Kūka ir pārāk sausa.
Kūka izcepas nevien‐
mērīgi.
Kūka nav gatava recep‐
tē paredzētajā laikā.
Nākamreiz iestatiet ilgāku cepša‐
nas laiku un zemāku cepeškrāsns
temperatūru.
Cepeškrāsns temperatūra ir Nākamreiz iestatiet augstāku ce‐
pārāk zema.
peškrāsns temperatūru.
Izvēlēts pārāk garš cepša‐
nas laiks.
Nākamreiz iestatiet īsāku cepša‐
nas laiku.
Temperatūra cepeškrāsnī ir
pārāk augsta un cepšanas
laiks pārāk īss.
Iestatiet zemāku temperatūru ce‐
peškrāsnī un palieliniet cepšanas
laiku
Kūkas mīkla nav vienmērīgi
sadalīta.
Nākamreiz izklājiet kūkas mīklu
cepšanas paplātē vienmērīgi.
Cepeškrāsns temperatūra ir Nākamreiz iestatiet nedaudz aug‐
pārāk zema.
stāku cepeškrāsns temperatūru.
11.7 Cepšana vienā cepeškrāsns līmenī
CEPŠANA TRAUCIŅOS
(°C)
(min.)
Kēkss / Brioši
Karsēšana ar ven‐ 150 - 160
tilatoru
50 - 70
1
Madeiras kūka / Augļu
pīrāgs
Karsēšana ar ven‐ 140 - 160
tilatoru
70 - 90
1
Biskvītkūka
Karsēšana ar ven‐ 140 - 150
tilatoru
35 - 50
1
Biskvītkūka
Augš./Apakškar‐
sēšana
35 - 50
2
10 - 25
1
160
Pīrāga pamatne — smil‐ Karsēšana ar ven‐ 170 - 180
šu mīkla, iepriekš uzsil‐ tilatoru
diet tukšu cepeškrāsni
LATVIEŠU
CEPŠANA TRAUCIŅOS
(°C)
(min.)
Pīrāga pamatne - no
biskvītkūkas mīklas
Karsēšana ar ven‐ 150 - 170
tilatoru
20 - 25
1
Ābolu kūka, 2 formas
Ø20 cm
Karsēšana ar ven‐ 160
tilatoru
70 - 90
1
Ābolu kūka, 2 formas
Ø20 cm
Augš./Apakškar‐
sēšana
180
70 - 90
1
Siera torte, lietojiet ce‐
pamo pannu
Augš./Apakškar‐
sēšana
160 - 170
60 - 90
1
KŪKAS / KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI / MAIZE UZ CEPAMĀS PAPLĀ‐
TES
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni.
(°C)
(min.)
Pītā maize / Kliņģeris
Augš./Apakškar‐
sēšana
170 - 190
30 - 40
2
Christstollen
Augš./Apakškar‐
sēšana
160 - 180
50 - 70
2
Rudzu maize
Augš./Apakškar‐
sēšana
vispirms: 230
20
2
pēc tam: 160 180
30 - 60
Krēmkūkas / Eklēri
Augš./Apakškar‐
sēšana
190 - 210
20 - 35
2
Rulete
Augš./Apakškar‐
sēšana
180 - 200
10 - 20
2
Kūka ar drupačām virs‐
pusē
Karsēšana ar
ventilatoru
150 - 160
20 - 40
1
Sviesta mandeļu kūka /
Saldās kūkas
Augš./Apakškar‐
sēšana
190 - 210
20 - 30
2
23
24
www.aeg.com
TES
KŪKAS / KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI / MAIZE UZ CEPAMĀS PAPLĀ‐
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni.
(°C)
(min.)
Vaļējie augļu pīrāgi (no
rauga/biskvītkūkas mī‐
klas)
Karsēšana ar
ventilatoru
150 - 160
35 - 55
1
Vaļējie augļu pīrāgi (no
rauga/biskvītkūkas mī‐
klas)
Augš./Apakškar‐
sēšana
170
35 - 55
2
Vaļējie augļu pīrāgi no
smilšu mīklas
Karsēšana ar
ventilatoru
160 - 170
40 - 80
1
Rauga kūkas ar smalku
garnējumu (piem., biez‐
pienu, krēmu, olu vani‐
ļas krēmu)
Augš./Apakškar‐
sēšana
160 - 180
40 - 80
2
(°C)
(min.)
BISKVĪTI
Smilšu mīklas cepumi
Karsēšana ar ven‐ 150 - 160
tilatoru
10 - 20
1
Smilšu mīkla / Kondito‐
rejas izstrādājumi
Karsēšana ar ven‐ 140
tilatoru
20 - 35
1
20 - 30
2
Smilšu mīkla / Kondito‐ Augš./Apakškar‐
rejas izstrādājumi, ie‐
sēšana
priekš uzsildiet tukšu ce‐
peškrāsni
160
Cepumi no biskvītkūkas
mīklas
Karsēšana ar ven‐ 150 - 160
tilatoru
15 - 20
1
Olu baltuma konditore‐
jas izstrādājumi / Bezē
Karsēšana ar ven‐ 80 - 100
tilatoru
120 - 150
1
Mandeļcepumi
Karsēšana ar ven‐ 100 - 120
tilatoru
30 - 50
1
LATVIEŠU
25
BISKVĪTI
(°C)
(min.)
Cepumi no rauga mīklas Karsēšana ar ven‐ 150 - 160
tilatoru
20 - 40
1
Kārtainās mīklas maizī‐
tes, iepriekš uzsildiet
tukšu cepeškrāsni
Karsēšana ar ven‐ 170 - 180
tilatoru
20 - 30
1
Bulciņas, iepriekš uzsil‐
diet tukšu cepeškrāsni
Augš./Apakškar‐
sēšana
10 - 25
2
Kūciņas, iepriekš uzsil‐
diet tukšu cepeškrāsni
Karsēšana ar ven‐ 160
tilatoru
20 - 35
3
Kūciņas, iepriekš uzsil‐
diet tukšu cepeškrāsni
Augš./Apakškar‐
sēšana
20 - 35
2
190 - 210
170
11.8 Sacepumi
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Makaronu sacepums
Augš./Apakškarsēšana
180 - 200
45 - 60
Lazanja
Augš./Apakškarsēšana
180 - 200
25 - 40
Dārzeņu sacepums, ie‐
priekš uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
Infratermiskā grilēšana
210 - 230
10 - 20
Bagetes pārklātas ar
kausētu sieru
Karsēšana ar ventilatoru
160 - 170
15 - 30
Piena rīsi
Augš./Apakškarsēšana
180 - 200
40 - 60
Zivju sacepumi
Augš./Apakškarsēšana
180 - 200
30 - 60
Pildīti dārzeņi
Karsēšana ar ventilatoru
160 - 170
30 - 60
11.9 Cepšanas padomi
Izmantojiet karstumizturīgus cepeškrāsns
traukus.
Cepiet liesu gaļu apklātu.
Lielus gaļas gabalus cepiet cepešpannā
vai uz restotā plaukta, kas novietots virs
cepešpannas.
Ielejiet nedaudz ūdens paplātē, lai pilošie
tauki neaizdegtos.
26
www.aeg.com
Apmēram pēc 1/2 - 2/3 cepšanas laika
apgrieziet cepeti otrādi.
Cepiet gaļu un zivis lielos gabalos (1 kg
vai vairāk).
Apsmērējiet gaļas gabalus ar to sulu
vairākas reizes cepšanas laikā.
11.10 Gaļas cepšanas tabulas
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
Iestatiet jaudu uz 200 W, ja vien nav
norādīts savādāk.
LIELLOPS
Sautēts ce‐
petis
1 - 1,5 kg
Augš./Apakškarsē‐
šana
(°C)
(min.)
230
60 - 80
CŪKGAĻA
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
(kg)
(°C)
(min.)
Plecs / Kakls / Šķiņķa
gabals
1 - 1,5
160 - 180
50 - 70
Viltotais zaķis
0,75 - 1
160 - 170
35 - 50
Cūkas stilbs, iepriekš
novārīts
0,75 - 1
150 - 170
60 - 75
TEĻA GAĻA
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
(kg)
(°C)
(min.)
Teļa cepetis
1
160 - 180
50 - 70
Teļa locītava
1,5 - 2
160 - 180
75 - 100
LATVIEŠU
JĒRA GAĻA
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
Jēra kāja / Jēra ce‐
petis
(kg)
(°C)
(min.)
1 - 1,5
150 - 170
50 - 70
MĀJPUTNI
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
(kg)
(°C)
(min.)
Putnu gaļa, gabali
0,2 - 0,25 katrs ga‐
bals
200 - 220
20 - 35
Vista, puse
0,4 - 0,5 katrs gabals 190 - 210
25 - 40
Vista, broileris
1 - 1,5
190 - 210
30 - 45
Pīle
1,5 - 2
180 - 200
45 - 65
ZIVS
(kg)
Zivs, vesela
1 - 1,5
(°C)
Augš./Apakškar‐ 210 - 220
sēšana
(min.)
30 - 45
27
28
www.aeg.com
ĒDIENI
Izmantojiet funkciju: Karsēšana ar ventilatoru.
(W)
(°C)
(min.)
Saldie ēdieni
200
160 - 180
20 - 35
Pikantie ēdieni ar vārītām sastāvdaļām (nū‐
deles, dārzeņi)
400 - 600
160 - 180
20 - 45
Pikantie ēdieni ar nevārītām sastāvdaļām
(kartupeļi, dārzeņi)
400 - 600
160 - 180
30 - 45
11.11 Kraukšķīga cepšana ar
Picas funkcija
PICA
PICA
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
(°C)
(°C)
(min.)
Tortes
180 - 200
40 - 55
Atvērtais spi‐
nātu pīrāgs no
smilšu mīklas
160 - 180
45 - 60
Quiche lorrai‐
ne
170 - 190
45 - 55
Šveices ābolu
pīrāgs
170 - 190
45 - 55
Siera torte
140 - 160
60 - 90
Pārklāta ābolu
kūka
150 - 170
50 - 60
Dārzeņu pī‐
rāgs
160 - 180
50 - 60
(min.)
Pica ar plānu
200 - 230
garozu, ie‐
priekš uzsildiet
tukšu cepeš‐
krāsni
15 - 20
Pica ar biezu
180 - 200
garozu, ie‐
priekš uzsildiet
tukšu cepeš‐
krāsni
20 - 30
Neraudzēta
230
maize, iepriekš
uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
10 - 20
Atvērtais kār‐
160 - 180
tainās mīklas
pīrāgs, ie‐
priekš uzsildiet
tukšu cepeš‐
krāsni
45 - 55
LATVIEŠU
PICA
MAIZE
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
(°C)
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
(min.)
Pīrāgs ar sieru 230
un šķiņķi vai
šokolādi un
ogām, iepriekš
uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
12 - 20
Pelmeņi, ie‐
180 - 200
priekš uzsildiet
tukšu cepeš‐
krāsni
15 - 25
(°C)
(min.)
Bagete
200 - 220 35 - 45
Brioši
160 - 180 40 - 60
Ciabatta
200 - 220 35 - 45
Rudzu maize
180 - 200 50 - 70
Rupja maluma miltu
maize
180 - 200 50 - 70
Pilngraudu maize
170 - 190 60 - 90
11.13 Grils
11.12 Maizes cepšana
Iepriekšēja uzsildīšana nav ieteicama.
Grilējiet tikai plānus gaļas vai zivs
gabalus.
Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeškrāsni
pirms lietošanas.
MAIZE
Novietojiet pannu pirmajā plaukta līmenī,
lai savāktu pilošos taukus.
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
(°C)
Baltmaize
29
(min.)
180 - 200 40 - 60
30
www.aeg.com
GRILS
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Viena puse
Otra puse
Liellopu gaļas cepe‐
tis, vidējs
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Liellopa fileja, vidēja
230
20 - 30
20 - 30
Cūkas mugura
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Teļa mugura
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Jēra mugura
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Zivs, vesela, 0,5 - 1
kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
11.14 Lēnā gatavošana
Šī funkcija ļauj sagatavot liesu, mīkstu
gaļu un zivis. Tā nav piemērota: putnu
gaļai, treknam cūkgaļas cepetim,
sautētam cepetim.
1. Apcepiet gaļu 1 - 2 minūtes no katras
puses pannā lielā karstumā.
2. Ievietojiet gaļu cepšanas pannā vai
tieši uz restotā plaukta. Novietojiet
zem restotā plaukta paplāti tauku
savākšanai.
Nekad nelietojiet vāku, ja gatavojot
izmantojat šo funkciju.
3. Izvēlieties funkciju: Lēnā gatavošana.
Pirmajās 10 minūtēs varat iestatīt
temperatūru no 80 °C līdz 150 °C.
Noklusējums ir 90 °C.
4. Pēc 10 minūtēm cepeškrāsns
automātiski samazina temperatūru
līdz 80 °C.
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(kg)
(°C)
(min.)
Liellopu gaļas cepetis
1 - 1.5
150
120 - 150
Liellopu fileja
1 - 1.5
150
90 - 110
Teļa cepetis
1 - 1.5
150
120 - 150
Steiks
0.2 - 0.3
120
20 - 40
LATVIEŠU
11.15 Saldēta pārtika
Noņemiet pārtikas iepakojumu. Uzlieciet
pārtiku uz šķīvja.
Nepārklājiet ēdienu, jo tas pagarinās
atkausēšanas laiku.
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
Atkausēšana
(°C)
(min.)
Pica, saldēta
200 - 220
15 - 25
Amerikāņu pica, saldēta
190 - 210
20 - 25
Pica, atdzesēta
210 - 230
13 - 25
Picas uzkodas, saldētas
180 - 200
15 - 30
Kartupeļi frī, smalki, gatavošanas laikā 2 vai 3 rei‐
zes apgrieziet
210 - 230
20 - 30
Kartupeļi frī, biezi, gatavošanas laikā 2 vai 3 reizes 210 - 230
apgrieziet
25 - 35
Kroketes / Kroketes, gatavošanas laikā 2 vai 3 rei‐
zes apgrieziet
210 - 230
20 - 35
Kartupeļu pankūkas
210 - 230
20 - 30
Lazanja / Cannelloni, svaigi
170 - 190
35 - 45
Lazanja / Cannelloni, saldēti
160 - 180
40 - 60
Vistu spārniņi
190 - 210
20 - 30
11.16 Atkausēšana
Noņemiet iepakojumu un uzlieciet pārtiku
uz šķīvja.
Nepārklājiet ēdienu, jo tas pagarinās
atkausēšanas laiku.
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
Vista
(kg)
(min.)
(min.)
Atkausēša‐ Papildu at‐
nas laiks
kausēšanas
laiks
1
100 - 140
20 - 30
Novietojiet vistu uz apgrieztas
apakštases lielā šķīvī. Cepšanas
laikā apgrieziet.
31
32
www.aeg.com
(kg)
(min.)
(min.)
Atkausēša‐ Papildu at‐
nas laiks
kausēšanas
laiks
Gaļa
1
100 - 140
20 - 30
Cepšanas laikā apgrieziet.
Gaļa
0,5
90 - 120
20 - 30
Cepšanas laikā apgrieziet.
Forele
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Zemenes
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Sviests
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Krējums
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Putojiet krējumu, kad tas vietām vēl
nedaudz sasalis.
Torte
1,4
60
60
-
11.17 Konservēšana
Izmantojiet tikai veikalā nopērkamas
vienāda izmēra konservu burciņas.
MĪKSTI AUGĻI
Nelietojiet burciņas ar atskrūvējamu vāku
un bajonetnoslēgu vai skārda kārbas.
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(min.)
Gatavošanas
laiks līdz sākas
burbuļošana
Uzlieciet uz cepamās paplātes ne vairāk
kā sešas viena litra burciņas.
Uzpildiet burciņas vienādi un aizveriet ar
skavu.
Burciņas nedrīkst saskarties.
Ielejiet aptuveni 1/2 litru ūdens cepamā
paplātē, lai cepeškrāsnī būtu pietiekami
daudz mitruma.
Kad ūdens burciņās sāk vārīties
(aptuveni pēc 35-60 minūtēm viena litra
burku gadījumā), izslēdziet cepeškrāsni
vai samaziniet temperatūru līdz 100 °C
(skatīt tabulu).
Iestatiet temperatūru uz 160-170 °C.
Zemenes / Melle‐
nes / Avenes / Gata‐
vas ērkšķogas
35 - 45
KAULIŅAUGĻI
(min.)
Gatavoša‐
nas laiks
līdz sākas
burbuļoša‐
na
Persiki / Cido‐ 35 - 45
nijas / Plūmes
(min.)
Jāturpina
vārīt pie
100° C
10 - 15
LATVIEŠU
DĀRZEŅI
DĀRZEŅI
(min.)
Gatavoša‐
nas laiks
līdz sākas
burbuļoša‐
na
(min.)
Jāturpina
vārīt pie
100° C
Burkāni
50 - 60
5 - 10
Gurķi
50 - 60
-
Jaukti mari‐
nēti dārzeņi
50 - 60
5 - 10
(min.)
Gatavoša‐
nas laiks
līdz sākas
burbuļoša‐
na
Kolrābis / Zir‐ 50 - 60
ņi / Sparģeļi
11.18 Žāvēšana
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
(°C)
(h)
Pupas
60 - 70
6-8
Pipari
60 - 70
5-6
Dārzeņi zupai
60 - 70
5-6
Sēnes
50 - 60
6-8
Zaļumi
40 - 50
2-3
Plūmes
60 - 70
8 - 10
Aprikozes
60 - 70
8 - 10
Ābolu šķēles
60 - 70
6-8
Bumbieri
60 - 70
6-9
(min.)
Jāturpina
vārīt pie
100° C
15 - 20
33
34
www.aeg.com
11.19 Gatavošana ar
mikroviļņiem
Padomi mikroviļņu izmantošanai
Gatavošanas/atkausēšanas
rezultāti
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Ēdiens ir pārāk sauss.
Pārāk liela jauda.
Pārāk ilgs gatavošanas
laiks.
Iestatiet zemāku jaudu
vai/un īsāku gatavošanas lai‐
ku.
Ēdiens vēl nav atkausēts, ir
Pārāk īss gatavošanas
auksts vai negatavs pēc iesta‐ laiks.
tītā laika perioda.
Iestatiet garāku gatavošanas
laiku. Nepalieliniet mikroviļņu
jaudu.
Ēdiens ir pārāk gatavs malās,
bet vēl negatavs vidū.
Iestatiet zemāku jaudu un
garāku gatavošanas laiku.
Pārāk liela mikroviļņu jau‐
da.
ATKAUSĒŠANA
Iestatiet jaudu uz 100 W, ja vien nav
norādīts savādāk.
(kg)
(min.)
Nostāvēša‐
nās laiks
(min.)
Steiks
0,2
5-7
5 - 10
Maltā gaļa, iestatiet 200 W
0,5
7-8
5 - 10
Vista
1
30 - 35
10 - 20
Cāļa krūtiņa
0,15
5-9
10 - 15
Vistas kājiņas
0,15
5-9
10 - 15
Zivs, vesela
0,5
10 - 15
5 - 10
Zivs fileja
0,5
12 - 15
5 - 10
Iestatiet jaudu uz 100 W.
(kg)
(min.)
Nostāvēša‐
nās laiks
(min.)
Sviests
0,25
4-6
5 - 10
Rīvēts siers
0,2
2-4
10 - 15
LATVIEŠU
Iestatiet jaudu uz 200 W, ja vien nav
norādīts savādāk.
(min.)
Nostāvēša‐
nās laiks
(min.)
Rauga kūka
1 gabals
2-3
15 - 20
Siera torte, iestatiet 100 W
1 gabals
2-4
15 - 20
Sausā kūka
1 gabals
2-4
15 - 20
Maize
1 kg
15 - 18
5 - 10
Šķēlēs sagriezta maize
0,2 kg
3-5
5 - 10
Maize/bulciņas
4 gab.
2-4
2-5
Augļi
35
(kg)
(W)
(min.)
Nostāvē‐
šanās
laiks (min.)
0,25
100
5 - 10
10 - 15
(W)
(min.)
Nostāvēša‐
nās laiks
(min.)
UZSILDĪŠANA
Bērnu pārtika burciņās
0,2 kg
300
1-2
-
Bērnu piens, ielieciet karoti pudelē
180 ml
600
0:20 0:40
-
Piens
200 ml
1000
1 - 1:30
-
Ūdens
200 ml
1000
1:30 - 2
-
Mērce
200 ml
600
1-3
-
Zupa
300 ml
600
3-5
-
Saldēti gatavi ēdieni
0,5 kg
400
10 - 15
2-5
Ātri pagatavojams ēdiens
0,5 kg
600
6-9
2-5
36
www.aeg.com
KAUSĒŠANA
(kg)
(W)
(min.)
Nostāvēša‐
nās laiks
(min.)
Šokolāde / Šokolādes garnējums
0,15
300
2-4
1-2
Sviests
0,1
400
0:30 1:30
-
GATAVOŠANA
(W)
(min.)
Nostāvēša‐
nās laiks
(min.)
Zivs, vesela
0,5 kg
500
8 - 10
2-5
Zivs fileja
0,5 kg
400
4-7
2-5
Dārzeņi, svaigi
0,5 kg + 50 ml
ūdens
600
5 - 15
-
Dārzeņi, saldēti
0,5 kg + 50 ml
ūdens
600
10 - 20
-
Kartupeļi mundierī
0,5 kg
600
7 - 10
-
Rīsi
0,2 kg + 400 ml
ūdens
600
15 - 18
-
Popkorns
-
1000
1:30 - 3
-
Mikroviļņu kombinētā funkcija
(kg)
Vista, puse, izman‐ 0,55 x 2
tojiet otro plaukta lī‐ gabali
meni
Apaļš stikla trauks,
Ø 26 cm
(W)
(°C)
(min.)
Nostā‐
vēša‐
nās
laiks
(min.)
300
220
40
5
LATVIEŠU
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
Nostā‐
vēša‐
nās
laiks
(min.)
Kartupeļu sace‐
pums, izmantojiet
otro plaukta līmeni
1
Apaļš stikla trauks
300
200
40
10
Cūkas kakla cepe‐
tis, izmantojiet pir‐
mo plaukta līmeni
1
Stikla trauks ar sietu 300
200
70
10
37
11.20 Ieteicamie jaudas iestatījumi dažādiem ēdienu veidiem
Tabulās minētā informācija ir tikai informatīva.
700 - 1000 W
Dārzeņu gatavošanai
Uzvārīšanai gatavošanas pro‐
cesa sākumā
Šķidrumu karsēšanai
500 - 600 W
Olu ēdienu gatavo‐
šanai
Sakņu un gaļas bie‐ Ēdienu, kuri tiek pas‐ Sasaldētu ēdienu at‐
zo zupu ēdienu gata‐ niegti šķīvjos, karsē‐ kausēšanai un kar‐
vošanai
šanai
sēšanai
300 - 400 W
Siera, šokolā‐
des, sviesta iz‐
kausēšanai
Rīsu uzbriedi‐
nāšanai
Bērnu pārtikas
uzsildīšanai
Jutīgu pārtikas
produktu gatavo‐
šanai
Cepšanas turpi‐
nāšana
100 - 200 W
Maizes atkausēšanai
Augļu un kūku atkau‐
Siera, krējuma,
sēšanai
sviesta atkausēšanai
Gaļas, putnu gaļas
un zivju atkausēša‐
nai
38
www.aeg.com
11.21 Informācija pārbaudes
iestādēm
Pārbaudes saskaņā ar IEC 60705.
Izmantojiet restotu plauktu, ja nav norādīts savādāk.
MIKROVIĻŅU
KRĀSNS FUNK‐
CIJA
(W)
(kg)
Biskvītkūka
600
0.475
Apakša
7-9
Pagrieziet kontei‐
neru par 1/4, kad
pagājusi puse no
gatavošanas laika.
Viltotais zaķis
400
0.9
2
25 - 32
Pagrieziet kontei‐
neru par 1/4, kad
pagājusi puse no
gatavošanas laika.
Olu sacepums
(omlete)
500
1
Apakša
18
-
Gaļas atkausēša‐
na
200
0.5
Apakša
7-8
Cepšanas laikā
apgrieziet gaļu,
kad pagājusi puse
no laika.
(min.)
Lietojiet režģi.
MIKRO‐
VIĻŅU
KRĀSNS
KOMBI‐
NĒTĀ
FUNKCI‐
JA
(W)
(°C)
100
180
2
29 - 31
Pagrieziet kontei‐
neru par 1/4, kad
pagājusi puse no
gatavošanas laika.
Kartupeļu Infratermiskā 400
sace‐
grilēšana +
pums, 1,1 MW
kg
180
1
40 - 45
Pagrieziet kontei‐
neru par 1/4, kad
pagājusi puse no
gatavošanas laika.
Kūka, 0,7
kg
Ventilatora
karsēšana +
MW
(min.)
LATVIEŠU
39
Lietojiet režģi.
MIKRO‐
VIĻŅU
KRĀSNS
KOMBI‐
NĒTĀ
FUNKCI‐
JA
Vista, 1,1
kg
(W)
(°C)
Infratermiskā 200
grilēšana +
MW
200
(min.)
1
45 - 55
Ievietojiet gaļu
apaļā stikla traukā
un apgrieziet to,
kad ir pagājušas
20 minūtes no ga‐
tavošanas laika.
12. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
12.1 Piezīmes par tīrīšanu
Tīriet cepeškrāsns priekšpusi ar mīkstu drāniņu, kas iemērkta siltā ūdenī
ar mazgāšanas līdzekli.
Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet tam paredzētu tīrīšanas līdzekli;
Tīrīšanas
līdzekļi
Piekaltušus netīrumus tīriet ar speciālo cepeškrāsnij paredzēto tīrīšanas
līdzekli.
Tīriet cepeškrāsns iekšieni pēc katras lietošanas reizes. Tauku vai citu
pārtikas palieku uzkrāšanās var izraisīt ugunsgrēku. Lielāks risks ir grila
paplātei.
Lietošana ik‐
dienā
Nosusiniet cepeškrāsns iekšieni ar mīkstu drānu pēc katras lietošanas
reizes.
Rūpīgi notīriet tilpnes augšdaļu no ēdiena atlikām un taukiem.
Notīriet visus papildpiederumus pēc katras lietošanas un ļaujiet tiem no‐
žūt. Lietojiet mīkstu drānu, kas iemērkta siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzek‐
li; Nemazgājiet papildpiederumus trauku mazgājamajā mašīnā.
Piederumi
Netīriet piedegumdrošos piederumus ar agresīviem tīrīšanas līdzekļiem,
asiem priekšmetiem, kā arī trauku mazgājamā mašīnā.
40
www.aeg.com
12.2 Kā izņemt: plaukta balsti
Pirms apkopes darbu veikšanas
pārliecinieties, ka cepeškrāsns ir
atdzisusi. Pretējā gadījumā iespējams
gūt apdegumus.
1. Izslēdziet cepeškrāsni. Uzgaidiet, līdz
cepeškrāsns ir atdzisusi.
2. Atslēdziet cepeškrāsni no
elektrotīkla.
3. Ieklājiet uz tilpnes grīdas drānu.
UZMANĪBU!
Vienmēr turiet halogēna
lampu ar drānu, lai tauku
atliekas nesadegtu uz
lampas.
Lai tīrītu ierīci, izņemiet plauktu balstus.
1. Uzmanīgi, velkot balstus uz augšu,
izceliet tos no priekšējā fiksatora.
1
3
2
2. Pavelciet plauktu balstu priekšējo
daļu nost no sānu sienas.
3. Izvelciet balstus no aizmugurējā
fiksatora.
Uzstādiet plauktu balstus, veicot
iepriekšminētās darbības pretējā secībā.
Augšējā lampa
1. Pagrieziet lampas pārsegu, lai to
izņemtu.
2. Notīriet stikla pārsegu.
3. Nomainiet cepeškrāsns lampu ar
piemērotu 300 °C siltumizturīgu
cepeškrāsns lampu.
4. Uzlieciet stikla pārsegu.
12.3 Kā nomainīt: Lampa
BRĪDINĀJUMS!
Elektrošoka risks.
Lampa var būt karsta.
13. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
13.1 Ko darīt, ja...
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Cepeškrāsni nevar ieslēgt
vai lietot.
Cepeškrāsns nav pieslēgta
Pārbaudiet, vai cepeškrāsns
elektrotīklam vai nav pieslēg‐ ir pareizi pievienota strāvas
ta pareizi.
piegādei (skatiet pieslēguma
diagrammu).
Cepeškrāsns nesakarst.
Cepeškrāsns ir izslēgta.
Ieslēdziet cepeškrāsni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīts pulkstenis.
Iestatiet pulksteni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīti nepieciešamie
iestatījumi.
Pārliecinieties, vai iestatījumi
ir pareizi.
LATVIEŠU
41
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Cepeškrāsns nesakarst.
Aktivizēta automātiskās iz‐
slēgšanās funkcija.
Skatiet sadaļu "Automātiskā
izslēgšanās".
Cepeškrāsns nesakarst.
Bērnu drošības funkcija ir ie‐ Skatiet sadaļu "Bērnu drošī‐
slēgta.
bas funkcijas lietošana".
Cepeškrāsns nesakarst.
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējumi ir saistīti
ar drošinātāju. Ja drošinātājs
atkārtoti izdeg, sazinieties ar
kvalificētu elektriķi.
Lampa nedarbojas.
Lampa ir bojāta.
Nomainiet lampu.
Displejs rāda kļūdas kodu,
kas nav šajā tabulā.
Notikusi kļūme elektrosistē‐
mā.
•
•
Tvaiki un kondensāts nosē‐
žas uz ēdiena un cepeš‐
krāsns tilpnē.
Ēdieni cepeškrāsnī atstāti
pārāk ilgi.
Cepeškrāsns ir ieslēgta un
Ieslēgts demo režīms.
nesakarst. Ventilators nedar‐
bojas. Displejā tiks parādīts
"Demo".
13.2 Apkopes dati
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties
ar ierīces tirgotāju vaipilnvarotu servisa
centru.
Izslēdziet cepeškrāsni, iz‐
mantojot mājas elektro‐
sistēmas drošinātāju vai
drošinātāju kārbas aiz‐
sargslēdzi, un atkal ieslē‐
dziet.
Ja displejā atkārtoti parā‐
dās kļūdas kods, sazinie‐
ties ar klientu apkalpoša‐
nas centru.
Pabeidzot gatavošanu, neat‐
stājiet ēdienus cepeškrāsnī
ilgāk par 15 - 20 minūtēm.
Skatiet "Pamatiestatījumus"
sadaļā "Izmantošana ikdie‐
nā".
Tehnisko datu plāksnīte atrodas
cepeškrāsns iekšpusē uz priekšējā
rāmja. Nenoņemiet cepeškrāsns
iekšpusē esošo tehnisko datu plāksnīti.
Servisa centram nepieciešamie dati
norādīti uz tehnisko datu plāksnītes.
Iesakām pierakstīt datus šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)
.........................................
Izstrādājuma numurs (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
42
www.aeg.com
14. TEHNISKIE DATI
14.1 Tehniskie dati
Spriegums
220 – 240 V
Frekvence
50 Hz
15. ENERGOEFEKTIVITĀTE
15.1 Enerģijas taupīšana
Darbības laiks vai Beigu laiks un
gatavošanas laiks pārsniedz 30 minūtes,
uzkarsēšanas elementi automātiski
izslēdzas ātrāk.
Cepeškrāsns ir aprīkota ar
funkcijām, kas ļauj taupīt
enerģiju, gatavojot ikdienā.
Pārbaudiet, vai cepeškrāsns darbības
laikā tās durvis ir pareizi aizvērtas.
Gatavošanas laikā neveriet durvis pārāk
bieži. Uzturiet tīras durvju starplikas un
pārliecinieties, vai tās ir nostiprinātas
vietā.
Izmantojiet metāla traukus, lai uzlabotu
enerģijas taupīšanu (tikai ja neizmantojat
mikroviļņu funkciju).
Kad iespējams, neuzsildiet cepeškrāsni
pirms gatavošanas.
Uzturiet pēc iespējas īsākus
pārtraukumus starp cepšanas reizēm, ja
gatavojat vairākus ēdienus vienā reizē.
Gatavošana ar ventilatoru
Ja iespējams, enerģijas taupīšanas
nolūkā izmantojiet gatavošanas
funkcijas.
Atlikušais siltums
Dažu cepeškrāsns funkciju gadījumā, ja
ir aktivizēta programma ar funkciju
Ventilators un lampa turpina darboties.
Kad izslēdzat cepeškrāsni, displejs rāda
atlikušo siltumu. Varat izmantot atlikušo
siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu.
Ja gatavošanas ilgums pārsniedz 30
minūtes, samaziniet cepeškrāsns
temperatūru līdz minimumam 3-10
minūtes pirms gatavošanas beigām.
Atlikušais siltums cepeškrāsnī turpinās
gatavot ēdienu.
Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzsildītu
ēdienu.
Ēdiena siltuma uzturēšana
Izvēlieties mazāko iespējamo
temperatūras iestatījumu, lai izmantotu
atlikušo siltumu un saglabātu ēdienu
siltu. Atlikušā siltuma indikators vai
temperatūra tiek parādīta displejā.
Gatavošana ar izslēgtu lampu
Gatavošanas laikā izslēdziet lampu.
Ieslēdziet to tikai tad, kad nepieciešams.
16. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
*
LATVIEŠU
43
867336390-E-412019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising