AEG | KMK761000M | User manual | Aeg KMK761000M Korisnički priručnik

Aeg KMK761000M Korisnički priručnik
CD710M
KME761000B
KME761000M
KME761000W
KMK761000M
KMK761000W
KMM761000M
KMR761000M
KMR761000W
KMS761000M
USER
MANUAL
HR
Upute za uporabu
Kombinirana mikrovalna pećnica
2
www.aeg.com
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI...........................................................................3
2. SIGURNOSNE UPUTE.........................................................................................5
3. OPIS PROIZVODA............................................................................................... 8
4. UPRAVLJAČKA PLOČA....................................................................................... 9
5. PRIJE PRVE UPOTREBE.................................................................................. 11
6. SVAKODNEVNA UPORABA.............................................................................. 11
7. FUNKCIJE SATA................................................................................................ 15
8. AUTOMATSKI PROGRAMI................................................................................ 16
9. KORIŠTENJE PRIBORA.................................................................................... 17
10. DODATNE FUNKCIJE...................................................................................... 17
11. SAVJETI I PREPORUKE.................................................................................. 19
12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE............................................................................. 39
13. RJEŠAVANJE PROBLEMA.............................................................................. 40
14. TEHNIČKI PODACI...........................................................................................42
15. ENERGETSKA UČINKOVITOST......................................................................42
ZA SAVRŠENE REZULTATE
Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi
vam pružio godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine
jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas
da odvojite nekoliko minuta za čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registeraeg.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.aeg.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
3
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i ranjivih skupina ljudi
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje od
uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi.
Dostupni dijelovi tijekom uporabe mogu postati vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i
zamijeniti kabel.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne
dodirujete grijače.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa
obavezno koristite rukavice.
Uređaj isključite iz električne mreže prije bilo kakvog
održavanja.
UPOZORENJE: Prije zamjene žarulje provjerite je li
uređaj isključen kako biste izbjegli mogućnost strujnog
udara.
Ne koristite uređaj prije postavljanja u ugradbeni
ormarić.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za
parno čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za
čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla
na vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to
može dovesti do loma stakla.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog
udara.
Nemojte uključivati uređaj kada je prazan. Metalni
dijelovi u unutrašnjosti mogu stvoriti električni luk.
Tijekom mikrovalnog kuhanja nije dozvoljena uporaba
metalnih spremnika za hranu i napitke. Taj zahtjev nije
primjenjiv ako proizvođač navodi veličinu i oblik
metalnih spremnika prikladnih za mikrovalno kuhanje.
UPOZORENJE: Ako su vrata ili brtve na vratima
oštećene, uređaj se ne smije koristiti dok ga ne
popravi kvalificirana osoba.
UPOZORENJE: Samo kvalificirana osoba smije
obavljati servisiranje ili popravak koji uključuje
skidanje poklopca koji sprječava izlaganje energiji
mikrovalova.
UPOZORENJE: Ne zagrijavajte tekućine ili druge
namirnice u čvrsto zatvorenim spremnicima. Mogli bi
eksplodirati.
Koristite isključivo posuđe koje je prikladno za
upotrebu u mikrovalnim pećnicama.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Kada zagrijavate namirnice u plastičnim ili papirnatim
spremnicima, pazite dok se nalaze u uređaju zbog
mogućnosti zapaljenja.
Uređaj je namijenjen za zagrijavanje namirnica i
napitaka. Sušenje hrane ili odjeće te zagrijavanje
termofora, papuča, spužvi, vlažne odjeće ili sličnih
predmeta može izazvati ozljeđivanje, zapaljenje ili
požar.
Ako se pojavi dim, isključite uređaj ili izvucite utikač i
držite vrata zatvorena kako biste prigušili mogući
plamen.
Zagrijavanje napitaka u mikrovalnoj pećnici može
dovesti do odgođenog vrenja. Stoga pazite prilikom
rukovanja spremnikom.
Sadržaj dječjih bočica i staklenki s dječjom hranom
treba promiješati ili protresti te provjeriti temperaturu
prije uporabe, kako bi se izbjegle opekline.
Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju se
zagrijavati u mikrovalnoj pećnici jer mogu eksplodirati
čak i nakon zagrijavanja mikrovalovima.
Uređaj se treba redoviti čistiti i moraju se uklanjati sve
naslage hrane.
Ako se uređaj ne održava čistim to može dovesti do
oštećenja površine što može nepovoljno utjecati na
životni vijek uređaja te dovesti do opasnih situacija.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Instalacija
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Uređaj ne povlačite za ručku.
•
•
•
•
•
Uređaj postavite na sigurno i
prikladno mjesto koje zadovoljava
zahtjeve za postavljanje.
Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
Prije montaže provjerite otvaraju li se
vrata pećnice bez ograničenja.
Uređaj je opremljen električnim
sustavom hlađenja. Mora se koristiti s
električnim napajanjem.
Ugrađena jedinica mora zadovoljavati
uvjete o stabilnosti DIN 68930.
6
www.aeg.com
•
Minimalna visina
ormarića (Minimalna
visina ormarića ispod
radne ploče)
Širina ormarića
Dubina ormarića
444 (460) mm
560 mm
•
550 (550) mm
Visina prednje strane
uređaja
455 mm
Visina stražnje strane
uređaja
440 mm
Širina prednje strane
uređaja
595 mm
Širina stražnje strane
uređaja
559 mm
Dubina proizvoda
567 mm
Ugradna dubina
uređaja
546 mm
Dubina s otvorenim
vratima
882 mm
Minimalna veličina
ventilacijskog otvora.
Otvor smješten na
dnu stražnje strane
560x20 mm
Dužina priključnog
kabela. Kabel je
smješten u desnom
kutu stražnje strane
1500 mm
Vijci za montažu
•
•
•
•
•
•
•
•
3.5x25 mm
2.3 Primjena
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina, strujnog udara ili
eksplozije.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
Sva spajanja na električnu mrežu
treba izvršiti kvalificirani električar.
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti
ovlašteni servisni centar.
Ne dopustite da kabel napajanja
dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja ili
prostora ispod uređaja, posebice
tijekom rada ili kad su vrata vruća.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće
izolacijske uređaje: automatske
sklopke, osigurače (osigurače na
uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i
releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
Ovaj uređaj ima glavni utikač i kabel
za napajanje.
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
Isključite uređaj nakon svake
upotrebe.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
Budite oprezni prilikom otvaranja
vrata uređaja u radu. Oslobađa se
vruća para.
Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
Ne pritišćite otvorena vrata.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje
sastojaka koji sadrže alkohol može
izazvati miješanje alkohola i zraka.
Iskre ili otvoreni plamen ne smiju doći
u dodir s uređajem kada otvarate
vrata.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
Za prethodno zagrijavanje pećnice ne
koristite funkciju mikrovalne pećnice.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
Kako biste spriječili oštećenje ili
gubitak boje emajla:
– ne stavljajte aluminijsku foliju
izravno na dno u unutrašnjosti
uređaja.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući
uređaj.
– ne držite vlažne posude i hranu u
uređaju nakon završetka kuhanja.
– budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg
čelika nema utjecaj na performanse
uređaja.
Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
posudu. Voćni sokovi mogu izazvati
pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
Uvijek pecite sa zatvorenim vratima
pećnice.
Ako je uređaj postavljen iza ploče
namještaja (npr. vrata) osigurajte da
vrata nikad nisu zatvorena dok uređaj
radi. Toplina i vlaga mogu se nakupiti
iza ploče zatvorenog namještaja i
uzrokovati značajno oštećenje
uređaja, ormarića u kojem se nalazi ili
poda. Ne zatvarajte ploču namještaja
dok se uređaj potpuno ne ohladi
nakon uporabe.
7
2.4 Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od ozljede,
vatre ili oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prije održavanja uređaj isključite a
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
Provjerite je li uređaj hladan. Postoji
opasnost od puknuća staklenih ploča.
Staklene ploče vrata odmah
zamijenite kada su oštećene. Obratite
se ovlaštenom servisnom centru.
Pazite pri uklanjanju vrata s uređaja.
Vrata su teška!
Osigurajte da se unutrašnjost i vrata
nakon svake uporabe obrišu i osuše.
Para proizvedena tijekom rada
uređaja kondenzira se na stijenkama
unutrašnjosti i može uzrokovati
koroziju.
Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala
površine.
Masnoća i hrana preostala u uređaju
mogu uzrokovati požar i električni luk
tijekom rada mikrovalne pećnice.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite samo neutralne
deterdžente. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
Ako koristite raspršivač za čišćenje
pećnice, slijedite sigurnosne upute na
ambalaži.
Katalitički emajl (ako postoji) nemojte
čistiti deterdžentima.
2.5 Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara.
•
•
•
Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje
se koristi u ovom uređaju namijenjeno
je samo za kućanske uređaje. Ne
koristite ga za kućno osvjetljenje.
Prije zamjene žarulje, uređaj
iskopčajte iz električne mreže.
Koristite samo žarulje s istim
specifikacijama.
8
www.aeg.com
2.6 Usluga
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
•
•
•
•
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u uređaju.
2.7 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
3. OPIS PROIZVODA
3.1 Opći pregled
1
2
3
4
4
8
5
6
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Upravljačka ploča
Elektronički programator
Grijač
Generator mikrovalova
Svjetlo
Ventilator
Nosač polica, uklonjivo
Položaji police
7
3.2 Pribor
Za torte i biskvite.
Rešetka za pečenje
Duboka plitica
Za posude za kuhanje, kalupe za
pečenje kolača i mesa.
Za pečenje kolača i mesa ili kao plitica
za sakupljanje masnoće.
Pekač za pecivo
HRVATSKI
9
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
4.1 Elektronički programator
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Za rukovanje pećnicom koristite polja senzora.
Polje se‐
nzora
Funkcija
Napomena
Zaslon
Prikazuje trenutačne postavke pećnice.
2
UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE
Za uključenje i isključenje pećnice.
3
Funkcije pećnice / Jednom pritisnite polje senzora za odabir funkcije
Pomoć pri
pećnice ili izbornika: Pomoć pri kuhanju. Ponovno
kuhanju
pritisnite polje senzora za promjenu između izbor‐
nika: Funkcije pećnice, Pomoć pri kuhanju. Za
uključivanje ili isključivanje svjetla pritisnite polje
na 3 sekunde.
1
-
Funkcija mikro‐
valne pećnice
Za uključivanje: Funkcija mikrovalne pećnice. Mo‐
žete ga koristiti i kada je pećnica isključena. Kada
koristite: Funkcija mikrovalne pećnice s funkcijom:
Trajanje na više od 7 minuta i u Combi načinu ra‐
da, snaga mikrovalne pećnice ne može biti viša od
600 W.
Odabir temperatu‐
re / Brzo
zagrijavanje peć‐
nice
Za postavljanje temperature ili prikaz trenutačne
temperature u pećnici. Za uključenje ili isključenje
funkcije, pritisnite polje na 3 sekunde: Brzo
zagrijavanje pećnice.
Dolje
Za kretanje prema dolje u izborniku.
Gore
Za kretanje prema gore u izborniku.
U redu / Mikro‐
valni Quick-Start
Za potvrdu odabira ili postavke. Za uključivanje:
Funkcija mikrovalne pećnice. Možete ga koristiti i
kada je pećnica isključena.
4
5
6
7
8
10
www.aeg.com
Polje se‐
nzora
9
10
11
Funkcija
Napomena
Povratak
Za vraćanje za jednu razinu u izborniku. Za prikaz
glavnog izbornika polje pritisnite na 3 sekunde.
Vrijeme i dodatne
funkcije
Za postavljanje raznih funkcija. Kada funkcija peć‐
nice radi, pritisnite polje senzora za postavljanje
tajmera ili funkcija: Blokiranje tipki, Favoriti, Zagrij
+ zadrži, Odaberi + započni.
Zvučni alarm
Za postavljanje funkcije: Zvučni alarm.
4.2 Zaslon
A
B
C
E
D
A. Funkcija pećnice ili funkcija
mikrovalne pećnice
B. Vrijeme
C. Indikator zagrijavanja
D. Temperatura ili snaga mikrovalne
pećnice
E. Vrijeme trajanja ili završetka funkcije
Ostali indikatori na zaslonu:
Simbol
Funkce
Zvučni alarm
Funkcija radi.
Vrijeme
Zaslon prikazuje trenutačno vrijeme.
Trajanje
Na zaslonu se prikazuje vrijeme po‐
trebno za pečenje.
Završetak
Na zaslonu se prikazuje kada je
vrijeme pečenja isteklo.
Temperatura
Na zaslonu se prikazuje temperatura.
Prikaz vremena
Na zaslonu se prikazuje koliko dugo
funkcija pećnice radi. Pritisnite
i
istovremeno kako biste poništitli
vrijeme.
Indikator zagrijavanja
Na zaslonu se prikazuje temperatura u
pećnici.
Brzo zagrijavanje pećnice Uključena je funkcija. Smanjuje
vrijeme zagrijavanja.
HRVATSKI
Simbol
11
Funkce
Masa jela-Automatika
Zaslon prikazuje da je uključen sustav
automatske mase jela ili da se masa
može promijeniti.
Zagrij + zadrži
Uključena je funkcija.
5. PRIJE PRVE UPOTREBE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
5.1 Početno čišćenje
Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice
za police iz pećnice.
Pogledajte poglavlje „Čišćenje i
održavanje“.
Očistite pećnicu i pribor prije prve
upotrebe.
Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na
njihovo mjesto.
5.2 Prvo spajanje
Kada uređaj priključujete na električnu
mrežu ili nakon nestanka napajanja,
morate odabrati jezik, kontrast ekrana,
osvjetljenje zaslona i vrijeme.
1. Pritisnite
vrijednosti.
ili
za postavljanje
2. Za potvrdu pritisnite
.
6. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
6.1 Kretanje kroz izbornike
1. Uključite pećnicu.
2. Pritisnite
izbornika.
ili
U svakom trenutku možete
se vratiti na glavni izbornik
.
6.2 Pregled izbornika
Glavni izbornik
Simbol / Stavka
izbornika
Pomoć pri
kuhanju
za odabir opcije
3. Pitisnite za pomicanje u
podizbornik ili prihvaćanje postavke.
pomoću
Simbol / Stavka
izbornika
Upotreba
Sadrži popis funkcija
Funkcije pećnice grijanja.
Osnovne po‐
stavke
Favoriti
Posebnosti
Upotreba
Sadrži popis au‐
tomatskih programa.
Koristi se za po‐
stavljanje konfiguracije
uređaja.
Sadrži popis omiljenih
programa kuhanja iz‐
rađen od korisnika.
Sadrži popis dodatnih
funkcija pećnice.
12
www.aeg.com
Podizbornik za: Osnovne postavke
Simbol / Stavka
izbornika
Namještanje
vremena
Prikaz vremena
Zaslon
Postavlja točno
vrijeme na satu.
Kada je UKLJUČENO,
na zaslonu se
prikazuje trenutno
vrijeme kada isključite
uređaj.
Kad je UKLJUČENO,
Brzo zagrijavanje funkcija skraćuje
vrijeme zagrijavanja.
pećnice
Za postavljanje
Odaberi + započ‐ funkcije i njeno
naknadno uključenje
ni
pritiskom bilo kojeg
simbola na
upravljačkoj ploči.
Zagrij + zadrži
Produljenje
vremena
Održava pripremljenu
hranu toplom 30 minu‐
ta nakon završetka
ciklusa kuhanja.
Uključuje i isključuje
funkciju "Produženje
vremena".
Postepeno podešava
Kontrast zaslona kontrast zaslona.
Osvjetljenje
zaslona
Odabir jezika
Izbor glasnoće
Ton tipke
Postepeno podešava
svjetlinu zaslona.
Postavlja jezik za
zaslon.
Postepeno podešava
glasnoću tipki i sig‐
nala.
Uključuje i isključuje
ton dodirnih polja. Nije
moguće deaktivirati
zvuk dodirnog polja
UKLJ./ISKLJ.
Simbol / Stavka
izbornika
Tonovi
upozorenja/
greške
Zaslon
Aktivira i deaktivira to‐
nove alarma.
DEMO način ra‐
da
Aktivacijska/
deaktivacijska šifra:
2468.
Servis
Prikazuje verziju sof‐
tvera i konfiguraciju.
Tvorničke po‐
stavke
Ponovno vraća sve po‐
stavke na tvorničke
postavke.
6.3 Funkcije pećnice
Funkcija
grijanja
Aplikacija
Za pečenje na dva
položaja police istodob‐
Kuhanje uz pro‐ no i sušenje hrane.Po‐
stavite temperaturu 20 gr. True Fan
40 °C niže nego za
funkciju: Tradicionalno
pečenje.
Za pečenje namirnica
koje se trebaju
Funkcija za piz‐ intenzivnije zapeći ili
dobiti koricu na jednoj
zu
razini. Postavite tempe‐
raturu 20 - 40 °C niže
nego za funkciju: Tradi‐
cionalno pečenje.
Tradicionalno
pečenje
Za pečenje i prženje
hrane na jednom
položaju police.
Za pripremu hrskavih
gotovih jela (npr.
Zamrznuta hra‐ pomfrita, kroketa,
hrskavih proljetnih
na
rolada).
HRVATSKI
Funkcija
grijanja
Roštilj
Turbo roštilj
Donji grijač
Aplikacija
Za roštiljanje tankih
komada hrane i pri‐
premu tosta.
Za pečenje velikih
koljenica ili peradi s
kostima na jednom
položaju police. Za pri‐
premu zapečenih jela i
tamnjenje.
Za pečenje kolača s
hrskavijom donjom stra‐
nom i konzerviranje
namirnica.
Tijekom nekih funkcija
pećnice žarulja se može
automatski isključiti na
temperaturi ispod 60 °C.
Funkcija
zagrijavanja
Upotreba
Za održavanje topline
hrane.
Održavanje
topline
Za zagrijavanje tanjura
za posluživanje.
Zagrijavanje
tanjura
Za konzerviranje povr‐
ća (npr. krastavaca).
Konzerviranje
Upotreba
Za sušenje narezanog
voća, povrća i gljiva.
Sušenje
Dizanje tijesta
Za ubrzavanje dizanja
tijesta s kvascem.
Sprječava površinu
tijesta od isušivanja i
održava tijesto elastič‐
nim.
Za pripremu mekanog,
sočnog pečenja.
Sporo pečenje
Pečenje kruha
Tu funkciju koristite za
pripremu kruha i peci‐
va s rezultatima poput
profesionalnih u
pogledu hrskavosti,
boje i sjaja korice.
Odmrzavanje
Za odmrzavanje hrane
(povrća i voća).
Vrijeme odleđivanja
ovisi o količini i veličini
smrznutih namirnica.
6.4 Posebnosti
Funkcija
zagrijavanja
13
6.5 Postavljanje funkcije
zagrijavanja
1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite izbornik: Funkcije pećnice.
3. Za potvrdu pritisnite .
4. Odaberite funkciju grijanja.
5. Za potvrdu pritisnite .
6. Postavite temperaturu.
7. Za potvrdu pritisnite
.
6.6 Funkcija mikrovalne pećnice
Funkcije
Zaslon
Mikrovalna pećnica
Stvara toplinu izravno u hrani. Koristite tu funkciju za zagrijavanje
jela i napitaka, odmrzavanje mesa ili voća te za kuhanje povrća i ri‐
be.
14
www.aeg.com
Funkcije
Zaslon
Kombinirani
Tu funkciju koristite za zajednički rad funkcije pećnice i mikrovalnog
načina rada. Koristite je kako biste hranu kuhali kraće vrijeme i za‐
pekli je.
Maksimalna snaga za tu funkciju je 600 W.
Brzo pokretanje
Upotrebljavajte je za uključivanje funkcije mikrovalne pećnice jednim
dodirom simbola uz maksimalnu snagu mikrovalne pećnice i
kratko vrijeme rada. 30 sekundi.
6.7 Postavljanje funkcije
mikrovalne pećnice
1. Izvadite sav pribor.
2. Uključite pećnicu.
za uključivanje funkcije
3. Pritisnite
mikrovalne pećnice.
4. Pritisnite . Funkcija: Trajanje je
postavljena na 30 sekundi i
mikrovalna pećnica započinje s
radom.
Svaki dodir tipke dodaje 30
sekundi na vrijeme trajanja
funkcije: Trajanje.
Ako ne pritisnete , pećnica
se isključuje nakon 20
sekundi.
5. Pritisnite
za postavljanje funkcije:
Trajanje.
6. Kad istekne postavljeno vrijeme,
oglašava se zvučni signal u trajanju
od 2 minute. Funkcija mikrovalne
pećnice automatski se isključuje.
Pritisnite bilo koji simbol za
zaustavljanje signala.
Za isključenje funkcije
mikrovalne pećnice, pritisnite
.
Ako pritisnete
ili otvorite
vrata, funkcija se zaustavlja.
Za njezino ponovno
pokretanje pritisnite
.
Maksimalno vrijeme trajanja funkcija
mikrovalne pećnice ovisi o postavljenoj
snazi mikrovalne pećnice:
SNAGA MIKRO‐
VALNE PEĆNICE
MAKSIMALNO
VRIJEME
100 - 600 W
90 minuta
Više od 600 W
7 minuta
6.8 Postavljanje kombifunkcije
1. Uključite funkciju pećnice.
i obavite iste korake kao
2. Dodirnite
i kad postavljate funkciju mikrovalne
pećnice.
Kad koristite funkciju mikrovalne pećnice
u kombiniranom načinu rada, snaga
mikrovalne paćnice ne može biti veća od
600 W.
Za neke funkcije mikrovalna
pećnica započeti će s radom
čim se dosegne postavljena
temperatura.
Funkcije koje nisu dostupne za Kombi
funkciju: Favoriti, Završetak, Odaberi +
započni, Zagrij + zadrži.
6.9 Postavljanje funkcije
brzog pokretanja mikrovalne
pećnice
1. Ako je potrebno, pritisnite
isključivanje pećnice.
za
2. Pritisnite za uključivanje funkcije
brzog pokretanja (Quick Start).
Svaki pritisak na
Trajanje vrijeme
dodaje 30 sekundi na
HRVATSKI
Snagu mikrovalne pećnice
možete promijeniti
(pogledajte "Postavljanje
funkcije mikrovalne
pećnice").
15
Ne stavljajte hranu u pećnicu
dok je uključena funkcija
Brzo zagrijavanje pećnice.
3. Dodirnite za postavljanje vremena
za funkciju: Trajanje. Pogledajte
poglavlje "Funkcije sata".
Postavljanje funkcija sata.
Za uključivanje funkcije držite
pritisnuto 3 sekunde. Indikator
zagrijavanja se mijenja.
Ta funkcija nije dostupna za neke druge
funkcije pećnice.
6.10 Indikator zagrijavanja
6.12 Preostala toplina
Kada uključite neku funkciju pećnice,
uključuje se crtica na zaslonu. Crtica
prikazuje povećanje temperature. Kad je
dosegnuta temperatura, zvučni signal
oglašava se 3 puta a traka bljeska i zatim
se isključuje.
Kada isključite pećnicu, zaslon prikazuje
preostalu toplinu. Toplinu možete koristiti
da hranu održite toplom.
6.11 Brzo zagrijavanje
pećnice
Ova funkcija skraćuje vrijeme
zagrijavanja.
7. FUNKCIJE SATA
7.1 Tablica funkcija sata
Funkcija sata
Ako postavljate vrijeme za funkciju sata,
vrijeme počinje odbrojavanje nakon 5
sekundi.
Upotreba
Zvučni alarm Za postavljanje
odbrojavanja (maks. 2 h
30 minuta). Ova
funkcija nema utjecaja
na rad pećnice. Možete
je uključiti i kada je peć‐
nica isključena.
Za uključenje funkcije
koristite
ili
. Pritisnite
za po‐
stavljanje minuta i
pokretanje.
to
Trajanje
Za postavljanje duljine
rada pećnice (maks. 23
h 59 min).
Završetak
Za postavljanje
vremena isključivanja
funkcije pećnice (maks.
23 sata i 59 minuta).
Ako koristite funkcije sata:
Trajanje, Završetak, pećnica
isključuje grijače nakon 90%
postavljenog vremena.
Pećnica koristi preostalu
toplinu za nastavak pečenja
do isteka vremena (3 - 20
minuta).
7.2 Postavljanje funkcija sata
Prije uporabe funkcija:
Trajanje, Završetak, morate
prvo postaviti funkciju
pećnice i temperaturu.
Pećnica se automatski
isključuje.
Možete koristiti funkcije:
Trajanje i Završetak
istovremeno ako želite
automatski uključiti i isključiti
pećnicu u određeno vrijeme
kasnije.
16
www.aeg.com
1. Postavite funkciju pećnice.
2. Pritišćite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže potrebna funkcija sata i
odgovarajući simbol.
3. Za postavljanje potrebnog vremena
pritisnite
ili
.
4. Za potvrdu pritisnite .
Po isteku vremena, oglašava se signal.
Pećnica se isključuje. Na zaslonu se
prikazuje poruka.
5. Pritisnite bilo koji simbol za
zaustavljanje signala.
7.3 Zagrij + zadrži
Uvjeti za funkciju:
•
•
Postavljena temperatura je viša od 80
°C .
Funkcija: Trajanje je postavljeno.
Funkcija: Zagrij + zadrži održava
pripremljenu hranu toplom na 80 °C u
trajanju od 30 minuta. Uključuje se nakon
što su završeni postupci pečenja ili
prženja.
1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite funkciju pećnice.
3. Postavite temperaturu iznad 80 °C .
4. Pritišćite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže: Zagrij + zadrži.
5. Za potvrdu pritisnite .
Kad funkcija završi, oglašava se signal.
7.4 Produljenje vremena
Funkcija: Produljenje vremena produljuje
funkciju pećnice nakon završenog
postavljenog vremena Trajanje.
Primjenjivo za sve funkcije
grijanja s Trajanje ili Masa
jela-Automatika.
1. Po isteku vremena pečenja oglašava
se signal. Pritisnite bilo koji simbol.
Na zaslonu se prikazuje poruka.
2. Pritisnite
za uključenje ili
obustavljanje.
3. Postavite duljinu funkcije.
4. Pritisnite
za
.
Funkciju možete uključiti ili isključiti u
izborniku: Osnovne postavke.
8. AUTOMATSKI PROGRAMI
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
3. Odaberite kategoriju i jelo. Za
potvrdu pritisnite .
4. Odaberite recept. Za potvrdu
pritisnite
8.1 Online recepti
Recepte za automatske programe
možete naći na našoj web stranici.Da
biste pronašli Knjigu recepata, provjerite
PNC broj na natpisnoj pločici na
prednjem okviru unutrašnjosti pećnice.
8.2 Pomoć pri kuhanju s
Automatski recepti
.
Kada koristite funkciju:
Ručno upravljanje, pećnica
koristi automatske postavke.
Možete ih promijeniti kao i
druge funkcije.
8.3 VarioGuide s Masa jelaAutomatika
Pećnica ima komplet recepata koje
možete koristiti. Recepti su zadane
postavke i ne možete ih mijenjati.
Ova funkcija automatski izračunava
vrijeme pečenja. Za korištenje ove
funkcije potrebno je unijeti težinu
namirnica.
1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite izbornik: Pomoć pri
1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite izbornik: Pritisnite
kuhanju. Pritisnite
za potvrdu.
VarioGuide
.
HRVATSKI
3. Dodirnite
ili
kako biste
postavili masu hrane. Pritisnite .
Započinje automatski program.
4. Težinu možete promijeniti u bilo
kojem trenutku: Pritisnite
za promjenu mase.
17
5. Po isteku vremena oglašava se
zvučni signal. Pritisnite bilo koji
simbol za zaustavljanje signala.
ili
9. KORIŠTENJE PRIBORA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
9.1 Umetanje pribora
Koristite samo prikladno posuđe i
materijale.
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlje "Savjeti
i preporuke", posuđe i
materijali prikladni za
mikrovalnu pećnicu.
Istovremena upotreba mreže za pečenje
i pekača za pecivo / duboke plitice:
Gurnite pekač za pecivo /duboku pliticu
između vodilica na nosaču police i mreže
za pečenje na vodilicama iznad.
Žičana polica:
Gurnite mrežu između vodilica nosača
police i provjerite jesu li nožice okrenute
prema dolje..
Mala udubljenja na vrhu
povećavaju sigurnost. Te
izbočine ujedno su i dodatna
mjera protiv prevrtanja.
Visoki obod oko police
sprječava klizanje posuđa s
police.
Pekač za pecivo/ Duboka plitica:
Pekač za pecivo /duboku pliticu umetnite
između vodilica police.
10. DODATNE FUNKCIJE
10.1 Favoriti
Svoje omiljene postavke kao što su
trajanje, temperatura ili funkcija pećnice
možete spremiti. Na raspolaganju su u
izborniku: Favoriti. Možete spremiti do 20
programa.
Ne možete postaviti funkcije
"Mikrovalna pećnica" i
"Mikrovalna pećnica kombi"
kao programe favorite.
18
www.aeg.com
Spremanje programa
1. Uključite pećnicu.
2. Postavite funkciju pećnice ili
automatski program.
sve dok se na zaslonu
3. Pritiščite
ne prikaže: SPREMI.
4. Za potvrdu pritisnite .
Na zaslonu se prikazuju prva tri položaja
memorije.
5. Za potvrdu pritisnite .
6. Unesite naziv programa.
Prvo slovo treperi.
7. Pritisnite
ili
za promjenu slova.
8. Pritisnite .
Sljedeće slovo treperi.
9. Ponovite korak 7 ako jepotrebno.
10. Za spremanje pritisnite i držite .
Popunjeni položaj memorije možete
zamijeniti novim unosom. Kad se na
zaslonu prikaže prvi slobodni položaj
memorije, pritisnite
ili
i pritisnite
kako biste spremili preko postojećeg
programa.
Naziv programa možete promijeniti u
izborniku: Upišite naziv programa.
Uključivanje programa
1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite izbornik: Favoriti.
3. Za potvrdu pritisnite .
4. Odaberite naziv omiljenog programa.
5. Za potvrdu pritisnite
.
1. Uključite pećnicu.
2. Postavite funkciju zagrijavanja ili
postavku.
3. Pritiščite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže: Blokiranje tipki.
4. Za potvrdu pritisnite
ponovno
Funkcija vam omogućuje da postavite
funkciju pećnice (ili program) i kasnije je
koristite jednim pritiskom bilo kojeg
simbola.
1. Uključite pećnicu.
2. Postavite funkciju pećnice.
sve dok se na zaslonu
3. Pritiščite
ne prikaže: Trajanje.
4. Postavite vrijeme.
5. Pritiščite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže: Odaberi + započni.
6. Za potvrdu pritisnite
Po završetku funkcije pećnice oglašava
se signal.
•
10.3 Blokiranje tipki
Ta funkcija sprječava nehotičnu
promjenu funkciju grijanja. Tu funkciju
možete uključiti samo kada pećnica radi.
.
Pritisnite bilo koji simbol (osim za ) za
pokretanje funkcije: Odaberi + započni.
Započinje postavljena funkcija pećnice.
Kada je uključena roditeljska zaštita
pećnica se ne može slučajno uključiti.
za uključenje zaslona.
za potvrdu.
10.4 Odaberi + započni
•
i
dok se
2. Istovremeno pritisnite
na zaslonu ne prikaže poruka .
Za isključivanje funkcije Roditeljska
zaštite ponovite 2. korak.
, a zatim
Kad isključite pećnicu,
funkcija se također
isključuje.
10.2 Uporaba roditeljske
zaštite
1. Pritisnite
.
Za isključivanje funkcije, pritisnite . Na
zaslonu se prikazuje poruka. Pritisnite
Blokiranje tipki je
uključeno kad radi
funkcija pećnice.
Izbornik: Osnovne
postavke vam omogućuje
uključenje funkcije:
Odaberi + započni
uključivanje i
isključivanje.
10.5 Automatsko
isključivanje
Iz sigurnosnih razloga pećnica se
automatski isključuje nakon nekog
vremena, ako funkcija pećnice radi a vi
ne promijenite niti jednu postavku.
HRVATSKI
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Automatsko isključivanje ne radi s
funkcijama: Osvjetljenje unutrašnjosti,
Trajanje, Završetak.
10.6 Svjetlina zaslona
Postoje dva načina osvjetljenja zaslona:
•
•
Noćno osvjetljenje - kad je pećnica
isključena, svjetlina zaslona je manja
između 22:00 i 06:00.
Dnevna svjetlost:
19
– kad je pećnica uključena.
– ako dodirnete simbol tijekom
noćnog osvjetljenja (osim
UKLJUČENO/ISKLJUČENO),
zaslon se vraća u dnevni način
osvjetljenja za sljedećih 10
sekundi.
– ako je pećnica isključena i
postavite funkciju: Zvučni alarm.
Kada završi funkcija zvučnog
alarma, zaslon se vraća u noćno
osvjetljenje.
10.7 Ventilator za hlađenje
Kada pećnica radi, ventilator za hlađenje
automatski se uključuje kako bi površinu
pećnice održao hladnom. Ako isključite
pećnicu, ventilator za hlađenje nastavlja
raditi dok se pećnica ne ohladi.
11. SAVJETI I PREPORUKE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Temperature i vremena
pečenja u tablicama služe
kao primjeri. Oni ovise o
receptima, kvaliteti i količini
korištenih sastojaka.
11.1 Preporuke za pečenje
Vaša pećnica može peći drugačije nego
pećnica koju ste imali ranije. Tablice u
nastavku prikazuju preporučene
postavke za temperaturu, vrijeme
pečenja i položaj police za određene
vrste hrane.
Ako ne možete naći postavke za posebni
recept, potražite onaj za sličan recept.
11.2 Preporuke za mikrovalnu
pećnicu
Postavite hranu na tanjur na dnu
unutrašnjosti.
Promiješajte hranu na polovici vremena
kuhanja ili odmrzavanja.
Prekrijte hranu za kuhanje i
podgrijavanje.
Stavite žlicu u flašu ili čašu prilikom
zagrijavanja pića kako biste osigurali
bolju raspodjelu topline.
Hranu u pećnicu stavite bez ikakvog
pakiranja. Zapakirana gotova jela mogu
se staviti u pećnicu samo kad je
pakiranje sigurno za uporabu u
mikrovalnoj pećnici (pogledajte
informacije na pakiranju).
Kuhanje mikrovalovima
Hranu kuhajte pokrivenu. Ako želite
sačuvati hrskavu koricu, hranu
pripremajte bez pokrova.
Ne postavljajte previsoke vrijednosti
snage i trajanja, da ne biste prekuhali
hranu. Hrana se može osušiti, izgorjeti ili
uzrokovati požar.
Ne upotrebljavate pećnicu za kuhanje
jaja u ljusci i puževa u kućicama jer bi se
mogli rasprsnuti. Žumanjak pečenog jaja
probijte prije ponovnog zagrijavanja.
Prije kuhanja, hranu s kožom probijte
nekoliko puta vilicom ili je ogulite.
Povrće izrežite na manje komade
jednake veličine.
20
www.aeg.com
kojeg ste stavili posudu ili na stalak za
odmrzavanje ili plastično sito kako bi
tekućina nastala odmrzavanjem mogla
istjecati.
Tekuća jela s vremena na vrijeme
promiješajte.
Prije serviranja hranu promiješajte.
Nakon što isključite pećnicu, uklonite
hranu i ostavite je da odstoji nekoliko
minuta.
Naknadno skinite odmrznute dijelove.
Mikrovalno odmrzavanje
Stavite zamrznutu hranu u originalnoj
ambalaži na mali preokrenuti tanjur ispod
Višu snagu mikrovalne pećnice možete
upotrebljavati za kuhanje voća i povrća,
a da ih ne morate najprije odmrznuti.
11.3 Posuđe i materijali prikladni za mikrovalnu pećnicu
Za mikrovalnu pećnicu koristite samo prikladno posuđe i materijale. Upotrijebite donju
tablicu kao referencu.
Posuđe/Materijal
Funkcija mikrovalne
pećnice
Combi funkcija
mikrovalne pećnice
Odmrzav Grijanje,
anje
Pečenje
Vatrostalno staklo i porculan bez
metalnih dijelova, npr. staklo otporno
na toplinu
Staklo i porculan neprikladni za
uporabu u pećnici bez srebrenih, zlat‐
nih, platinastih ili metalnih ukrasa
X
X
Staklo i staklokeramika od materijala
otpornog na korištenje u pećnici/
zaleđivanje
Keramičko i zemljano posuđe bez
kvarcnih ili metalnih dijelova i glazura
koje sadrže metal
Keramička, porculanska i zemljana
posuđa s neglaziranim dnom ili s
malim otvorima, npr. na ručkama
X
X
X
Plastika otporna na tolinu do 200 °C
(prije upotrebe uvijek provjerite speci‐
fikacije plastičnog spremnika)
X
X
Karton, papir
X
X
Prijanjajuća folija
X
X
Film za pečenje s mikrovalnim sigur‐
nim zatvaračem (prije upotrebe uvijek
provjerite specifikacije filma)
Posude za pečenje od metala, npr.
emajla, lijevanog željeza
X
X
X
HRVATSKI
Posuđe/Materijal
Funkcija mikrovalne
pećnice
21
Combi funkcija
mikrovalne pećnice
Odmrzav Grijanje,
anje
Pečenje
Limovi za pečenje, premazani crnim
lakom ili silikonom (prije upotrebe
uvijek provjerite specifikacije posuda
za pečenje)
X
X
Posuda za pečenje
X
X
Rešetka za pečenje
X
X
Posuđe za upotrebu u mikrovalnoj
pećnici, npr. tava za hrskavost
X
11.4 Savjet za posebne
funkcije pećnice
X
X
plastičnom folijom Postavite funkciju:
Dizanje tijesta i vrijeme kuhanja.
Odmrzavanje
Održavanje topline
Ta funkcija omogućuje vam održavanje
hrane toplom. Temperatura je automatski
postavljena na 80 °C.
Zagrijavanje tanjura
Ta funkcija omogućuje vam zagrijavanje
tanjura i pribora prije serviranja.
Temperatura je automatski postavljena
na 70 °C.
Ravnomjerno rasporedite tanjure i
posude po mreži za pečenje. Koristite
prvi položaj police u pećnici. Nakon
polovice vremena zagrijavanja,
zamijenite mjesta posuđa.
Dizanje tijesta
Ta funkcija omogućuje vam dizanje
kvasnog tijesta. Tijesto stavite u veliku
posudu i prekrijte ga mokrim ručnikom ili
Uklonite ambalažu s hrane i zatim hranu
stavite na tanjur. Ne prekrivajte hranu, jer
to može produžiti vrijeme odmrzavanja.
Koristite prvi položaj police u pećnici.
11.5 Pečenje pekarskih
proizvoda
Prvi put koristite nižu temperaturu.
Vrijeme pečenja može se produžiti 10 –
15 minuta ako kolače pečete na više
položaja polica.
Kolači i pite u početku se možda neće
ravnomjerno zapeći ako ih pečete na
različitim razinama. Nema potrebe za
promjenom postavke temperature ako
dođe do nejednolikog tamnjenja. Razlike
se izjednače tijekom pečenja.
Pladnjevi se tijekom pečenja u pećnici
mogu iskriviti. Kad se pladnjevi ohlade,
vratit će se u prvotni oblik.
11.6 Savjeti za pečenje tijesta i peciva
Rezultati pečenja
tijesta i peciva
Mogući uzrok
rješenje
Dno torte nije dovoljno
potamnjeno.
Pogrešan položaj police.
Tortu stavite na nižu policu.
22
www.aeg.com
Rezultati pečenja
tijesta i peciva
Mogući uzrok
rješenje
Torta je upala i postaje
vlažna ili trakasta.
Temperatura pećnice je pre‐ Sljedeći put postavite malo nižu
visoka.
temperaturu poslovnice.
Vrijeme pečenja je
prekratko.
Kolač je presuh.
Sljedeći put postavite duže
vrijeme pečenja i nižu temperatu‐
ru pećnice.
Temperatura pećnice je pre‐ Sljedeći put postavite višu tempe‐
niska.
raturu poslovnice.
Vrijeme pečenja je predugo. Sljedeći put postavite kraće
vrijeme pečenja.
Kolač se neravnomjerno Temperatura pećnice je pre‐ Postavite nižu temperaturu pećni‐
peče.
visoka, a vrijeme pečenja je ce i duže vrijeme pečenja.
prekratko.
Tijesto torte nije rav‐
nomjerno raspoređeno.
Torta nije gotova za
određeno vrijeme
pečenja navedeno u re‐
ceptu.
Sljedeći put ravnomjerno raspore‐
dite tijesto na pladnju.
Temperatura pećnice je pre‐ Sljedeći put postavite malo višu
niska.
temperaturu poslovnice.
11.7 Pečenje na jednoj razini pećnice
PEČENJE U KALUPIMA
(°C)
(min)
Kuhanje uz progr.
True Fan
150 - 160
50 - 70
1
Suhi kolač / Voćni kolači Kuhanje uz progr.
True Fan
140 - 160
70 - 90
1
Biskvit
Kuhanje uz progr.
True Fan
140 - 150
35 - 50
1
Biskvit
Tradicionalno
pečenje
160
35 - 50
2
Pite i kolači od lisnatog
tijesta, prethodno
zagrijte praznu pećnicu
Kuhanje uz progr.
True Fan
170 - 180
10 - 25
1
Kuglof / Brioš
HRVATSKI
PEČENJE U KALUPIMA
(°C)
(min)
150 - 170
20 - 25
1
Pita od jabuka, 2 kalupa Kuhanje uz progr.
Ø20 cm
True Fan
160
70 - 90
1
Pita od jabuka, 2 kalupa Tradicionalno
Ø20 cm
pečenje
180
70 - 90
1
Kolač od sira, koristite
duboku posudu
160 - 170
60 - 90
1
Mješavina podloga za
pite - dizano tijesto
Kuhanje uz progr.
True Fan
Tradicionalno
pečenje
TORTE/LISNATA TIJESTA/KRUŠNA TIJESTA NA PEKAČIMA ZA PECIVA
Prethodno zagrijte praznu pećnicu.
(°C)
(min)
Pletenica / Vijenac od
kruha
Tradicionalno
pečenje
170 - 190
30 - 40
2
Christstollen
Tradicionalno
pečenje
160 - 180
50 - 70
2
Raženi kruh
Tradicionalno
pečenje
prvi: 230
20
2
Princes krafne / Ekleri
Tradicionalno
pečenje
190 - 210
20 - 35
2
Rolada
Tradicionalno
pečenje
180 - 200
10 - 20
2
Posuti kolač
Kuhanje uz progr. 150 - 160
True Fan
20 - 40
1
Kolač od maslaca s ba‐
demima / Slatki kolač
Tradicionalno
pečenje
190 - 210
20 - 30
2
Kolač s voćem na vrhu
(tijesto s kvascem /
mješavina)
Kuhanje uz progr. 150 - 160
True Fan
35 - 55
1
zatim: 160 - 180 30 - 60
23
24
www.aeg.com
TORTE/LISNATA TIJESTA/KRUŠNA TIJESTA NA PEKAČIMA ZA PECIVA
Prethodno zagrijte praznu pećnicu.
(°C)
(min)
170
35 - 55
2
Kolač s voćem na vrhu
(tijesto s kvascem /
mješavina)
Tradicionalno
pečenje
Voćne torte s prhkim
tijestom
Kuhanje uz progr. 160 - 170
True Fan
40 - 80
1
Kolači od tijesta s kvas‐
cem i nježnim slojem
(krema, glazura)
Tradicionalno
pečenje
160 - 180
40 - 80
2
(°C)
(min)
Biskviti od prhkog tijesta Kuhanje uz progr.
True Fan
150 - 160
10 - 20
1
Prhko tijesto / Prutići od
tijesta
Kuhanje uz progr.
True Fan
140
20 - 35
1
Prhko tijesto / Prutići od
tijesta, prethodno
zagrijte praznu pećnicu
Tradicionalno
pečenje
160
20 - 30
2
Biskviti od mješavine
biskvita
Kuhanje uz progr.
True Fan
150 - 160
15 - 20
1
Kolači od bjelanjka /
Puslice
Kuhanje uz progr.
True Fan
80 - 100
120 - 150
1
Kolačići s bademima
Kuhanje uz progr.
True Fan
100 - 120
30 - 50
1
Rolada od dizanog
tijesta
Kuhanje uz progr.
True Fan
150 - 160
20 - 40
1
Uštipci, prethodno
zagrijte praznu pećnicu
Kuhanje uz progr.
True Fan
170 - 180
20 - 30
1
KEKSI
HRVATSKI
25
KEKSI
(°C)
(min)
Pecivo-kiflice, prethodno Tradicionalno
zagrijte praznu pećnicu pečenje
190 - 210
10 - 25
2
Sitni kolači, prethodno
zagrijte praznu pećnicu
Kuhanje uz progr.
True Fan
160
20 - 35
3
Sitni kolači, prethodno
zagrijte praznu pećnicu
Tradicionalno
pečenje
170
20 - 35
2
11.8 Pečena i zapečena jela
Koristite prvi položaj police u pećnici.
(°C)
(min)
Zapečena tjestenina
Tradicionalno pečenje
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Tradicionalno pečenje
180 - 200
25 - 40
Zapečeno povrće, pret‐
hodno zagrijte praznu
pećnicu
Turbo roštilj
210 - 230
10 - 20
Baguette s topljenim si‐ Kuhanje uz progr. True
rom
Fan
160 - 170
15 - 30
Riža na mlijeku
Tradicionalno pečenje
180 - 200
40 - 60
Riblji nabujci
Tradicionalno pečenje
180 - 200
30 - 60
Punjeno povrće
Kuhanje uz progr. True
Fan
160 - 170
30 - 60
11.9 Savjeti za prženje
Koristite posuđe za pećnicu otporno na
temperaturu.
Krto meso pecite pokriveno.
Velike komade mesa pecite izravno na
pladnju ili na žičanoj polici postavljenoj
iznad pladnja.
Stavite malo vode u pladanj kako biste
spriječili zapaljenje masti koja iscuri.
Nakon isteka 1/2 ili 2/3 vremena pečenja
okrenite pečenje.
Pecite meso i ribu u velikim komadima (1
kg ili više).
Tijekom pečenja, nekoliko puta navlažite
zglobove mesa s njegovim sokom.
11.10 Tablice za pečenje
Koristite prvi položaj police u pećnici.
26
www.aeg.com
Postavite snagu na 200 W, osim ako nije
drugačije navedeno.
GOVEDINA
Pečenka u
posudi
1 - 1,5 kg
Tradicionalno
pečenje
(°C)
(min)
230
60 - 80
SVINJETINA
Koristite funkciju: Turbo roštilj.
(kg)
(°C)
(min)
Lopatica / Vratina /
Rolana šunka
1 - 1.5
160 - 180
50 - 70
Mesna pita
0.75 - 1
160 - 170
35 - 50
Buncek, prethodno
kuhan
0.75 - 1
150 - 170
60 - 75
TELETINA
Koristite funkciju: Turbo roštilj.
(kg)
(°C)
(min)
Teleće pečenje
1
160 - 180
50 - 70
Teleća koljenica
1.5 - 2
160 - 180
75 - 100
HRVATSKI
JANJETINA
Koristite funkciju: Turbo roštilj.
(kg)
(°C)
(min)
1 - 1.5
150 - 170
50 - 70
(kg)
(°C)
(min)
Perad u komadima
0,2 - 0,25 svaki
komad
200 - 220
20 - 35
Pile, polovica
0,4 - 0,5 svaki
komad
190 - 210
25 - 40
Pile, mlada kokoš
1 - 1.5
190 - 210
30 - 45
Patka
1.5 - 2
180 - 200
45 - 65
Janjeći but / Janjeće
pečenje
PERAD
Koristite funkciju: Turbo roštilj.
RIBA
(kg)
Riba
1 - 1.5
Tradicionalno
pečenje
(°C)
(min)
210 - 220
30 - 45
27
28
www.aeg.com
JELA
Koristite funkciju: Kuhanje uz progr. True Fan.
(W)
(°C)
(min)
Slatka jela
200
160 - 180
20 - 35
Delikatesna jela s kuhanim sastojcima
(tjestenina, povrće)
400 - 600
160 - 180
20 - 45
Delikatesna jela sa sirovim sastojcima
(krumpir, povrće)
400 - 600
160 - 180
30 - 45
11.11 Hrskavo pečenje s
Funkcija za pizzu
PIZZA
PIZZA
Koristite treći položaj police u
pećnici.
Koristite treći položaj police u
pećnici.
(°C)
(min)
180 - 200
40 - 55
Pita od špinata 160 - 180
45 - 60
Quiche Lorrai‐
ne
170 - 190
45 - 55
Pita od sira
170 - 190
45 - 55
Kolač od sira
140 - 160
60 - 90
Pita od jabuka, 150 - 170
pokrivena
50 - 60
Pita od povrća
160 - 180
50 - 60
Pizza, tanka
kora, prethod‐
no zagrijte
praznu pećni‐
cu
200 - 230
15 - 20
Pite
(°C)
(min)
Pizza, debela
kora, prethod‐
no zagrijte
praznu pećni‐
cu
180 - 200
20 - 30
Beskvasni
kruh, prethod‐
no zagrijte
praznu pećni‐
cu
230
10 - 20
Uštipci, pret‐
hodno zagrijte
praznu pećni‐
cu
160 - 180
45 - 55
Slani alzaški
230
kolač, prethod‐
no zagrijte
praznu pećni‐
cu
12 - 20
HRVATSKI
PIZZA
KRUH
Koristite treći položaj police u
pećnici.
(°C)
Koristite drugi položaj police u
pećnic.
(min)
Pierogi
180 - 200
(punjeni
jastučići), pret‐
hodno zagrijte
praznu pećni‐
cu
15 - 25
11.12 Pečenje kruha
Prethodno zagrijavanje se ne
preporučuje.
(°C)
(min)
Baguette
200 - 220 35 - 45
Brioš
160 - 180 40 - 60
Ciabatta
200 - 220 35 - 45
Raženi kruh
180 - 200 50 - 70
Integralni kruh
180 - 200 50 - 70
Punozrnati kruh
170 - 190 60 - 90
11.13 Roštilj
Roštiljajte samo tanke komade mesa ili
ribe.
KRUH
Predgrijte praznu pećnicu prije pečenja.
Koristite drugi položaj police u
pećnic.
(°C)
Bijeli kruh
29
(min)
180 - 200 40 - 60
Postavite pliticu na prvu policu, kako
biste prikupili masnoću.
30
www.aeg.com
ROŠTILJ
Koristite prvi položaj police u pećnici.
(°C)
(min)
s jedne strane
s druge strane
Goveđe pečenje,
srednje pečeno
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Goveđi filet, srednje
pečen
230
20 - 30
20 - 30
Svinjeća rebra
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Teleća slabina
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Janjeći hrbat
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Riba, 0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
11.14 Sporo pečenje
Ova funkcija omogućuje vam
pripremanje nemasnog, mekog mesa i
ribe. Nije primjenjivo za: perad, masna
pečena svinjetina, pečenka.
1. Ispržite meso 1 - 2 minute sa svake
strane u tavi na jakoj vatri.
2. Stavite meso u tavu za pečenje ili
izravno na rešetku za pečenje. Ispod
rešetke za pečenje stavite pliticu za
skupljanje masnoće.
Dok koristite tu funkciju, uvijek
pripremajte jelo bez poklopca.
3. Odaberite funkciju: Sporo pečenje.
Možete postaviti temperaturu između
80 °C i 150 °C prvih 10 minuta.
Zadano je 90 °C.
4. Nakon 10 minuta, pećnica
automatski snižava temperaturu na
80 °C.
Koristite prvi položaj police u pećnici.
(kg)
(°C)
(min)
Goveđe pečenje
1 - 1.5
150
120 - 150
Goveđi filet
1 - 1.5
150
90 - 110
Teleće pečenje
1 - 1.5
150
120 - 150
Odrezak
0.2 - 0.3
120
20 - 40
HRVATSKI
11.15 Zamrznuta hrana
Ne prekrivajte hranu, jer to može
produžiti vrijeme odmrzavanja.
Izvadite namirnice iz pakiranja. Hranu
stavite na tanjur.
Koristite drugi položaj police u pećnici.
ODLEĐIVANJE
(°C)
(min)
Pizza, smrznuta
200 - 220
15 - 25
American pizza, smrznuta
190 - 210
20 - 25
Pizza, hladna
210 - 230
13 - 25
Pizza snack, smrznuta
180 - 200
15 - 30
Pomfrit, tanki, okrenite 2 do 3 puta tijekom kuhanja 210 - 230
20 - 30
Pomfrit, debeli, okrenite 2 do 3 puta tijekom
kuhanja
210 - 230
25 - 35
Kroketi / Kroketi, okrenite 2 do 3 puta tijekom
kuhanja
210 - 230
20 - 35
Pirjani krumpir
210 - 230
20 - 30
Lasagne / Cannelloni, svježi
170 - 190
35 - 45
Lasagne / Cannelloni, smrznuti
160 - 180
40 - 60
Pileća krilca
190 - 210
20 - 30
11.16 Odmrzavanje
Uklonite ambalažu s hrane i zatim hranu
stavite na tanjur.
Ne prekrivajte hranu, jer to može
produžiti vrijeme odmrzavanja.
Koristite prvi položaj police u pećnici.
Pile
(kg)
(min)
Vrijeme
odmrzavan
ja
(min)
Daljnje
vrijeme
odmrzavanj
a
1
100 - 140
20 - 30
Stavite pile na naopako okrenut
tanjurić na velikom tanjuru.
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
31
32
www.aeg.com
(kg)
(min)
Vrijeme
odmrzavan
ja
(min)
Daljnje
vrijeme
odmrzavanj
a
Meso
1
100 - 140
20 - 30
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
Meso
0.5
90 - 120
20 - 30
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
Pastrva
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jagode
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Maslac
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Krema
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Istucite vrhnje dok je još malo
smrznuto.
Gateau torta
1.4
60
60
-
11.17 Konzerviranje
Upotrebljavajte samo staklenke za
konzerviranje istih dimenzija dostupne na
tržištu.
JAGODIČASTO VOĆE
Ne koristite staklenke s poklopcima koji
se odvijaju i s bajonetnim ili metalnim
poklopcima.
(min)
Konzerviranje do
početka stvaranja
mjehurića
Koristite prvi položaj police u pećnici.
Na pekač za pecivo ne stavljajte više od
šest staklenki od jedne litre.
Staklenke napunite jednoliko i zatvorite
ih obujmicom.
Staklenke se ne smiju međusobno
dodirivati.
U pekač za pecivo stavite oko 1/2 litre
vode kako biste osigurali dovoljno vlage
u pećnici.
Jagode / Borovnice /
Maline / Zreli ogrozd
35 - 45
KOŠTUNIČASTO VOĆE
Kada voda u teglama proključa (nakon
otprilike 35-60 minuta u teglama od
jedne litre), isključite pećnicu ili smanjite
temperaturu na 100 °C (pogledajte
tablicu).
Postavite temperaturu na 160 - 170 °C.
Breskve /
Dunje / Šljive
(min)
Konzervira
nje do po‐
četka
stvaranja
mjehurića
(min)
Nastavak
kuhanja pri
100 °C
35 - 45
10 - 15
HRVATSKI
POVRĆE
33
POVRĆE
(min)
Konzervira
nje do po‐
četka
stvaranja
mjehurića
(min)
Nastavak
kuhanja pri
100 °C
Mrkva
50 - 60
5 - 10
Krastavci
50 - 60
-
Miješano po‐
vrće za
kiseljenje
50 - 60
5 - 10
Korabica /
Grašak /
Šparoge
(min)
Konzervira
nje do po‐
četka
stvaranja
mjehurića
(min)
Nastavak
kuhanja pri
100 °C
50 - 60
15 - 20
11.18 Sušenje
Koristite treći položaj police u pećnici.
(°C)
(h)
Grah
60 - 70
6-8
Paprike
60 - 70
5-6
Povrće za juhu
60 - 70
5-6
Gljive
50 - 60
6-8
Začinsko bilje
40 - 50
2-3
Šljive
60 - 70
8 - 10
Marelice
60 - 70
8 - 10
Jabuke izrezane na ploške
60 - 70
6-8
Kruške
60 - 70
6-9
34
www.aeg.com
11.19 Kuhanje mikrovalovima
Savjeti za mikrovalnu pećnicu
Rezultati kuhanja/
odmrzavanja
Mogući uzrok
Rješenje
Hrana je presuha.
Snaga je bila prevelika.
Vrijeme kuhanja bilo je
predugo.
Postavite manju snagu ili/i
kraće vrijeme kuhanja.
Nakon isteka vremena
Vrijeme kuhanja bilo je
kuhanja hrana nije odmrznuta, prekratko.
hladna je ili nije skuhana.
Postavite dulje vrijeme
kuhanja. Nemojte povećavati
snagu mikrovalne pećnice.
Hrana se na rubovima
pregrijava, a u sredini je
ostala sirova.
Postavite manju snagu i
dulje vrijeme kuhanja.
Snaga mikrovalne pećnice
je prevelika.
ODLEĐIVANJE
Podesite snagu za 100 W, ako nije
drugačije navedeno.
(kg)
(min)
Vrijeme
koje jelo
treba
odstajati
(min)
Odrezak
0.2
5-7
5 - 10
Mljeveno meso, postavite 200 W
0.5
7-8
5 - 10
Pile
1
30 - 35
10 - 20
Pileća prsa
0.15
5-9
10 - 15
Pileći bataci
0.15
5-9
10 - 15
Riba
0.5
10 - 15
5 - 10
Riblji file
0.5
12 - 15
5 - 10
Podesite snagu za 100 W.
(kg)
(min)
Vrijeme
koje jelo
treba
odstajati
(min)
Maslac
0.25
4-6
5 - 10
Ribani sir
0.2
2-4
10 - 15
HRVATSKI
Podesite snagu za 200 W, ako nije
drugačije navedeno.
(min)
Vrijeme
koje jelo
treba
odstajati
(min)
Kolač od dizanog tijesta
1 komad
2-3
15 - 20
Kolač od sira, postavite 100 W
1 komad
2-4
15 - 20
Suhi kolač
1 komad
2-4
15 - 20
Kruh
1 kg
15 - 18
5 - 10
Narezani kruh
0,2 kg
3-5
5 - 10
Krušna peciva
4 komada
2-4
2-5
Voće
(kg)
(W)
(min)
Vrijeme
koje jelo
treba
odstajati
(min)
0.25
100
5 - 10
10 - 15
(W)
(min)
Vrijeme
koje jelo
treba
odstajati
(min)
PODGRIJAVANJE
Dječja hrana u staklenkama
0,2 kg
300
1-2
-
Mlijeko za djecu, stavite žlicu u bocu
180 ml
600
0:20 0:40
-
Mlijeko
200 ml
1000
1 - 1:30
-
Voda
200 ml
1000
1:30 - 2
-
Umak
200 ml
600
1-3
-
Juha
300 ml
600
3-5
-
Zamrznuta gotova jela
0,5 kg
400
10 - 15
2-5
Gotova jela
0,5 kg
600
6-9
2-5
35
36
www.aeg.com
TOPLJENJE
(kg)
(W)
(min)
Vrijeme
koje jelo
treba
odstajati
(min)
Čokolada / Čokoladna glazura
0.15
300
2-4
1-2
Maslac
0.1
400
0:30 1:30
-
KUHANJE
(W)
(min)
Vrijeme koje
jelo treba
odstajati
(min)
Riba
0,5 kg
500
8 - 10
2-5
Riblji file
0,5 kg
400
4-7
2-5
Povrće, svježe
0,5 kg + 50 ml
vode
600
5 - 15
-
Povrće, smrznuto
0,5 kg + 50 ml
vode
600
10 - 20
-
Krumpir u ljusci
0,5 kg
600
7 - 10
-
Riža
0,2 kg + 400 ml
vode
600
15 - 18
-
Kokice
-
1000
1:30 - 3
-
HRVATSKI
37
Combi funkcija mikrovalne pećnice
(kg)
(W)
(°C)
(min)
Vrijeme
koje
jelo tre‐
ba
odstajat
i (min)
Pile, polovica, kori‐
stite drugi položaj
police u pećnici
0,55 x 2
komada
Okrugla staklena
posuda, Ø 26 cm
300
220
40
5
Zapečeni krumpiri,
koristite drugi
položaj police u
pećnici
1
Okrugla staklena
posuda
300
200
40
10
Svinjsko pečenje
vrat, koristite prvi
položaj police u
pećnici
1
Staklena posuda s
cjedilom
300
200
70
10
11.20 Preporučena podešavanja snage za različite vrste hrane
Podaci u tablici navedeni su samo orijentacijski.
700 - 1000 W
Zakuhavanje na početku
pečenja
Pečenje povrća
Zagrijavanje tekućina
500 - 600 W
Pečenje jela s jajima
Kuhanje variva
Zagrijavanje jela na
tanjuru
Odmrzavanje i
zagrijavanje
zamrznutih jela
300 - 400 W
Topljenje sira,
čokolade,
maslaca
Kuhanje riže
Zagrijavanje
dječje hrane
Kuhanje/
zagrijavanje
osjetljivih jela
Nastavak
kuhanja
38
www.aeg.com
100 - 200 W
Odmrzavanje kruha
Odmrzavanje voća i
kolača
Odmrzavanje sira,
vrhnja, maslaca
Odmrzavanje mesa,
ribe
11.21 Informacije za ustanove
za testiranje
Provjere prema IEC 60705.
Upotrijebite mrežu za pečenje ako nije drugačije navedeno.
FUNKCIJE MI‐
KROVALNE PEĆ‐
NICE
(W)
(kg)
Biskvit
600
0.475
Dno
7-9
Okrenite posudu
za oko 1/4, na
pola vremena
kuhanja.
Mesna pita
400
0.9
2
25 - 32
Okrenite posudu
za oko 1/4, na
pola vremena
kuhanja.
Jaja na kraljevski
način
500
1
Dno
18
-
Odmrzavanje
mesa
200
0.5
Dno
7-8
Preokrenite meso
kad prođe pola po‐
stavljenog
vremena kuhanja.
(min)
Koristite mrežu za pečenje.
MIKRO‐
VALNA
COMBI
FUNKCI‐
JA
Torta, 0,7
kg
Vrući zrak +
mikrovalna
(W)
(°C)
100
180
(min)
2
29 - 31
Okrenite posudu
za oko 1/4, na
pola vremena
kuhanja.
HRVATSKI
39
Koristite mrežu za pečenje.
MIKRO‐
VALNA
COMBI
FUNKCI‐
JA
(W)
(°C)
(min)
Zapečeni
krumpir,
1,1 kg
Turbo roštilj
+ MW
400
180
1
40 - 45
Okrenite posudu
za oko 1/4, na
pola vremena
kuhanja.
Pile, 1,1
kg
Turbo roštilj
+ MW
200
200
1
45 - 55
Meso stavite u
okruglu staklenu
posudu i okrenite
ga naopako nakon
20 minuta
vremena kuhanja.
12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
12.1 Napomene o čišćenju
Prednju stranu pećnice očistite mekom krpom namočenom u mlaku vodu
sa sredstvom za čišćenje.
Za čišćenje metalnih površina koristite namjensko sredstvo za čišćenje.
Sredstva za
čišćenje
Tvrdokorne mrlje čistite posebnim sredstvom za čišćenje pećnica.
Unutrašnjost pećnice očistite nakon svake upotrebe. Nakupljanje masti ili
drugih ostataka hrane može uzrokovati požar. Rizik je veći za pliticu ro‐
štilja.
Nakon svake uporabe osušite unutrašnjost mekanom krpom.
Svakodnevna
Pažljivo očistite strop unutrašnjosti od ostataka hrane i masnoće.
uporaba
Nakon svake upotrebe očistite svu dodatnu opremu i pustite da se osuši.
Koristite meku krpu namočenu u toplu vodu sa sredstvom za čišćenje.
Pribor ne perite u perilici posuđa.
Dodatni pri‐
bor
Ne čistite pribor s neprianjajućim površinama uporabom agresivnih sred‐
stava za čišćenje, oštrih predmeta ili u perilici.
40
www.aeg.com
12.2 Kako ukloniti: nosači
police
Provjerite je li pećnica hladna prije
obavljanja zahvata održavanja. Postoji
opasnost od opeklina.
1. Isključite pećnicu. Pričekajte dok se
pećnica ne ohladi.
2. Isključite pećnicu iz električnog
napajanja.
3. Na dno unutrašnjosti pećnice stavite
krpu.
Za čišćenje pećnice, izvadite sve vodilice
polica.
OPREZ!
Uvijek držite halogenu
žarulju krpom kako biste
spriječili izgaranje naslaga
masti na žarulji.
1. Pažljivo povucite vodilicu prema gore
i van iz prednjeg nosača.
1
3
2
2. Prednji kraj vodilice police povucite
dalje od bočne stijenke.
3. Izvadite vodilicu iz stražnjeg nosača.
Vodilice police vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
Gornje svjetlo
1. Okrenite stakleni poklopac svjetla i
skinite ga.
2. Očistite stakleni poklopac.
3. Zamijenite žarulju odgovarajućom
žaruljom koja je otpora na toplinu od
300 °C.
4. Postavite stakleni poklopac.
12.3 Kako zamijeniti: Svjetlo
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara.
Žarulja može biti vruća.
13. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
13.1 Što učiniti ako...
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Ne možete uključiti pećnicu
ili njome rukovati.
Pećnica nije priključena na
električnu mrežu ili nije pra‐
vilno priključena.
Provjerite je li pećnica pra‐
vilno priključen na električno
napajanje (provjerite
dijagram priključivanja, ako
je dostupan).
Pećnica se ne grije.
Pećnica je isključena.
Uključite pećnicu.
Pećnica se ne grije.
Sat nije podešen.
Namjestite sat.
HRVATSKI
41
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Pećnica se ne grije.
Nisu postavljene potrebne
postavke.
Provjerite jesu li postavke
točne.
Pećnica se ne grije.
Uključeno je automatsko
isključivanje.
Pogledajte odjeljak "Au‐
tomatsko isključivanje".
Pećnica se ne grije.
Uključena je funkcija rodi‐
teljske zaštite.
Pogledajte poglavlje
"Korištenje roditeljske zašti‐
te".
Pećnica se ne grije.
Osigurač je pregorio.
Provjerite je li osigurač uzrok
kvara. Ako osigurač stalno
pregara, obratite se kvalifici‐
ranom električaru.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije isprav‐
no.
Zamijenite žarulju pećnice.
Na zaslonu se prikazuje šifra Postoji električni kvar.
pogreške koja nije u tablici.
•
•
Pomoću kućnog osigura‐
ča ili sigurnosne sklopke
u kutiji s osiguračima
isključite i ponovo
uključite uređaj
Ako se na zaslonu pono‐
vo prikaže šifra pogreške,
obratite se službi za
korisnike.
Para i kondenzat nakupljaju
se na hrani i u unutrašnjosti
pećnice
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Nakon završetka pečenja
jelo ne ostavljajte u pećnici
dulje od 15 - 20 minuta.
Uređaj je uključen, ali se ne
zagrijava. Ventilator ne radi.
Na zaslonu se prikazuje
"Demo".
Uključen je demo program.
Pogledajte odjeljak "Osnov‐
ne postavke" u poglavlju
"Svakodnevna uporaba".
13.2 Servisni podaci
se na prednjem okviru unutrašnjosti
pećnice. Ne vadite nazivnu pločicu iz
unutrašnjosti pećnice.
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se vašem zastupniku
iliovlaštenom servisu.
Podaci potrebni za servis nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
42
www.aeg.com
14. TEHNIČKI PODACI
14.1 Tehnički podaci
Napon
220 - 240 V
Frekvencija
50 Hz
15. ENERGETSKA UČINKOVITOST
15.1 Ušteda energije
vrijeme kuhanja je duže od 30 minuta,
grijači se za neke funkcije pećnice
automatski isključuju ranije.
Pećnica sadrži značajke koje
vam pomažu štedjeti
energiju tijekom
svakodnevnog kuhanja.
Uvjerite se da su vrata pećnice pravilno
zatvorena dok pećnica radi. ne otvarajte
vrata prečesto tijekom kuhanja.
Održavajte brtvu vrata čistom i uvjerite se
da je ispravno postavljena.
Za poboljšanje uštede energije koristite
metalno posuđe (kad ne koristite funkciju
mikrovalne pećnice).
Kad je to moguće, ne predgrijavajte
pećnicu prije kuhanja.
Kad istovremeno pripremate nekoliko
jela, pauze između pečenja održavajte
što kraćima.
Pečenje s ventilatorom
Ako je moguće, koristite funkcije pečenja
s ventilatorom kako biste uštedjeli
energiju.
Ventilator i žarulja nastavljaju raditi. Kad
isključite pećnicu, na zaslonu se
prikazuje preostala toplina. Toplinu
možete koristiti da hranu održite toplom.
Kad je trajanje kuhanja duže od 30
minuta, smanjite temperaturu pećnice na
minimum 3-10 minuta prije završetka
kuhanja. Preostala toplina u pećnici
nastavit će peći.
Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje
ostalih jela.
Održavanje hrane toplom
Odaberite najnižu moguću postavku
temperature kako biste koristili preostalu
toplinu i održali hranu toplom. Na
zaslonu se pojavljuje prikaz ostatka
topline ili temperatura.
Pečenje s isključenom žaruljom
Tijekom kuhanja isključite svjetlo.
Uključite ga samo kad vam treba.
Preostala toplina
Ako se uključi program s odabirom
vremena poput Trajanje ili Završetak, a
16. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
*
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
HRVATSKI
43
867343240-B-412019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising