AEG | KMK761000M | User manual | Aeg KMK761000M Vartotojo vadovas

Aeg KMK761000M Vartotojo vadovas
CD710M
KME761000B
KME761000M
KME761000W
KMK761000M
KMK761000W
KMM761000M
KMR761000M
KMR761000W
KMS761000M
USER
MANUAL
LT
Naudojimo instrukcija
Mikrobangų kombinuotoji krosnelė
2
www.aeg.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA..................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................... 5
3. GAMINIO APRAŠYMAS....................................................................................... 8
4. VALDYMO SKYDELIS.......................................................................................... 9
5. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART.................................................................... 11
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS................................................................................ 11
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS................................................................................. 15
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS......................................................................... 16
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS...................................................................................... 17
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS............................................................................. 17
11. PATARIMAI.......................................................................................................19
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................................ 39
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS........................................................................................40
14. TECHNINIAI DUOMENYS................................................................................ 41
15. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS..........................................................................41
PUIKIEMS REZULTATAMS
Dėkojame, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad
nepriekaištingai veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis,
kurios padeda palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti
įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite kelias minutes instrukcijai perskaityti,
kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.aeg.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registeraeg.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią
ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Pasiekiamos dalys
naudojimo metu gali įkaisti.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
1.2 Bendrosios saugos reikalavimai
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys
naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad
neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pagalbinius reikmenis arba orkaitės prikaistuvius iš
orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui
atsparias pirštines.
Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami išvengti galimo elektros
smūgio, pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę
prietaisas būtų išjungtas.
Nenaudokite prietaiso, prieš įrengdami jį balduose.
Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu šveičiamuoju valikliu
ar aštriomis metalinėmis grandyklėmis, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims –
antraip gali kilti elektros pavojus.
Nejunkite prietaiso, jei jis tuščias. Viduje esančios
metalinės dalys gali sukelti elektros kibirkščiavimą.
Gaminant mikrobangomis negalima naudoti metalinių
maisto ir gėrimų pakuočių. Šis reikalavimas
netaikytinas, jeigu gamintojas nurodo metalinių
pakuočių, tinkamų gaminimui naudojant mikrobangas,
dydį ir formą.
ĮSPĖJIMAS. Jeigu durelės arba durelių sandarikliai
pažeisti, negalima naudoti prietaiso, kol jo nepataisys
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS. Tik kvalifikuotas asmuo gali atlikti
aptarnavimo ar remonto darbus, susijusius su dangčio
nuėmimu, kuris saugo nuo mikrobangų energijos
poveikio.
ĮSPĖJIMAS. Nešildykite skysčių ar kito maisto
uždarose talpyklėse. Jos gali sprogti.
Naudokite tik mikrobangų krosnelėms tinkamus
reikmenis.
Kai šildote maistą plastmasiniuose arba popieriniuose
induose, stebėkite prietaisą, nes tokie indai gali
užsidegti.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
5
Prietaisas yra skirtas maistui ir gėrimams šildyti.
Maisto ar drabužių džiovinimas ir šildomųjų užtiesalų,
šlepečių, kempinių, drėgno audinio ir panašių daiktų
šildymas gali kelti sužalojimo, užsidegimo ar gaisro
riziką.
Jeigu atsiranda dūmų, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį
nuo elektros tinklo. Neatidarykite durelių, kad
nepasklistų liepsna.
Mikrobangomis kaitinant gėrimus, jie gali užvirti išimti
iš krosnelės. Indą su gėrimais ištraukinėkite labai
atsargiai.
Prieš šildydami vaikiškus gėrimus buteliukuose ir
maistelį stiklainėliuose, produktus sumaišykite arba
suplakite; prieš maitindami visuomet patikrinkite
maisto temperatūrą, kad išvengtumėte nudegimų.
Prietaise negalima šildyti kiaušinių su lukštais ir kietai
virtų kiaušinių, nes jie gali sprogti, netgi pasibaigus
šildymui mikrobangų krosnelėje.
Prietaisą reikia reguliariai valyti ir šalinti maisto
likučius.
Jeigu nepalaikysite prietaiso švaraus, paviršius gali
sugesti ir prietaiso naudojimo trukmė sumažėti bei gali
susidaryti pavojinga situacija.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Įrenkite prietaisą saugioje ir tinkamoje
vietoje, atitinkančioje įrengimo
reikalavimus.
•
•
•
•
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prieš montuodami prietaisą,
patikrinkite, ar orkaitės durelės laisvai
atsidaro.
Prietaise įrengta elektrinė aušinimo
sistema. Ji privalo veikti esant
elektros srovės maitinimui.
Įmontuojamoji įranga turi atitikti DIN
68930 stabilumo reikalavimus.
Spintelės minimalus
aukštis (spintelės po
darbastaliu minimalus
aukštis)
Spintelės plotis
444 (460) mm
560 mm
6
www.aeg.com
Spintelės gylis
550 (550) mm
Prietaiso priekio
aukštis
455 mm
Prietaiso galo aukštis
440 mm
Prietaiso priekio plo‐
tis
595 mm
Prietaiso galo plotis
559 mm
Prietaiso gylis
567 mm
Įmontuoto prietaiso
gylis
546 mm
Gylis su atidarytomis
durelėmis
882 mm
Ventiliacijos angos
minimalus dydis.
Anga apatinėje gali‐
nėje pusėje
560x20 mm
Pagrindinio maitinimo
kabelio ilgis. Kabelis
yra galinės pusės de‐
šiniajame kampe
Montavimo varžtai
1500 mm
3.5x25 mm
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
atlikti kvalifikuotas elektrikas.
Prietaisą privaloma įžeminti.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Visada naudokite tinkamai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių adapterių
ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
maitinimo laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninės priežiūros
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių
•
•
•
•
•
•
•
arba nišos po prietaisu, ypač kai jis
veikia arba durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Prietaisas pristatomas su maitinimo
laidu ir kištuku.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
Nenaudokite mikrobangų funkcijos
orkaitei įkaitinti.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
Norint apsaugoti emalį nuo
sugadinimo arba išblukimo:
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio ar nerūdijančiojo plieno
išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilų kepimo indą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite,
kad durelės niekada nebūtų
uždarytos, kai prietaisas veikia.
Karštis ir drėgmė gali kauptis už
uždarytos baldo plokštės ir pakenkti
prietaisui, jo korpusui ar grindims.
Neuždarykite baldo plokštės, kol
prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
7
2.4 Priežiūra ir valymas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Po kiekvieno naudojimo įsitikinkite,
kad vidus ir durelės sausai nuvalytos.
Prietaisui veikiant susidarę garai
kondensuojasi ant orkaitės sienelių ir
gali sukelti koroziją.
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršių nuo
nusidėvėjimo.
Kai veikia mikrobangų funkcija,
prietaise likę riebalai ir maistas gali
sukelti gaisrą ir elektros
kibirkščiavimą.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių grandyklių.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) plovikliais.
2.5 Vidinis apšvietimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
•
•
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
8
www.aeg.com
2.6 Aptarnavimas
•
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
2.7 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendra apžvalga
1
2
3
4
4
8
5
6
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Valdymo skydelis
Elektroninis programavimas
Kaitinamasis elementas
Mikrobangų generatorius
Lemputė
Ventiliatorius
Išimama lentynėlė
Lentynos padėtys
7
3.2 Pagalbiniai reikmenys
Pyragams ir sausainiams kepti.
Grotelės
Grilio / kepimo indas
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
Kepimui ir skrudinimui arba riebalų
surinkimui.
Kepimo skarda
LIETUVIŲ
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninis valdymas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Orkaitę valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
1
2
3
4
5
6
7
8
–
Funkcija
Pastaba
Valdymo skydelis
Rodo esamas orkaitės nuostatas.
ĮJUNGIMAS / IŠ‐
JUNGIMAS
Orkaitei įjungti ir išjungti.
Kaitinimo funkci‐
jos / Kepimo Va‐
dovas
Vieną kartą paspauskite jutiklio lauką, kad pasi‐
rinktumėte kaitinimo funkciją arba meniu Kepimo
Vadovas. Dar kartą paspauskite jutiklio lauką, kad
perjungtumėte meniu: Kaitinimo funkcijos, Kepimo
Vadovas. Norėdami įjungti arba išjungti lemputę, 3
sekundes spauskite lauką.
Mikrobangų funk‐
cija
Norėdami įjungti Mikrobangų funkcija. Ją taip pat
galite naudoti, kai orkaitė yra išjungta. Kai naudo‐
jate Mikrobangų funkcija su funkcija Trukmė dau‐
giau kaip 7 minutes ir kombinuotuoju režimu, mik‐
robangų galia negali būti didesnė kaip 600 W.
Temperatūros pa‐ Nustatoma orkaitės temperatūra arba rodoma
sirinkimas / Grei‐ esama temperatūra. Spauskite lauką 3 sekundes,
tasis įkaitinimas
kad įjungtumėte arba išjungtumėte funkciją: Grei‐
tasis įkaitinimas.
Žemyn
Naršyti žemyn meniu.
Aukštyn
Naršyti aukštyn meniu.
GERAI / Greitasis Pasirinkimui arba nuostatoms patvirtinti. Norėdami
mikrobangų kros‐ įjungti Mikrobangų funkcija. Ją taip pat galite nau‐
nelės įjungimas
doti, kai orkaitė yra išjungta.
9
10
www.aeg.com
Jutiklio
laukas
9
10
11
Funkcija
Pastaba
Atgal
Grįžti į meniu vienu lygiu atgal. Norėdami atverti
pagrindinį meniu, paspauskite lauką ir palaikykite
3 sekundes.
Laiko ir papildo‐
mos funkcijos
Nustatomos skirtingos funkcijos. Veikiant kaitinimo
funkcijai paspauskite jutiklio lauką ir nustatykite
laikmatį arba funkcijas: Funkcijų užraktas, Mėgsta‐
miausios, Kaitinti + palaikyti, "Set + Go".
Laikmatis
Nustatyti funkciją Laikmatis.
4.2 Valdymo Skydelis
A
B
C
E
D
A. Kaitinimo funkcija ar mikrobangų
funkcija
B. Paros laikas
C. Kaitinimo indikatorius
D. Temperatūra ar mikrobangų galia
E. Funkcijos trukmė arba pabaiga
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
Funkcija
Laikmatis
Funkcija veikia.
Paros laikas
Ekrane rodomas esamas laikas.
Trukmė
Ekrane rodomas maisto gaminimui bū‐
tinas laikas.
Pabaiga
Ekrane rodoma, kada pasibaigs gami‐
nimo laikas.
Temperatūra
Ekrane rodoma temperatūra.
Laiko Parodymai
Ekrane rodoma, kiek laiko veikia kaiti‐
nimo funkcija. Norėdami atkurti laiką,
vienu metu paspauskite
ir
.
Įkaitinimo indikatorius
Ekrane rodoma orkaitėje esanti tem‐
peratūra.
Greitasis įkaitinimas
Įjungta funkcija. Sutrumpinamas įkaiti‐
nimo laikas.
Automatinės svorio pro‐
gramos
Ekrane rodoma, kad veikia automatinė
svėrimo sistema arba svorį galima pa‐
keisti.
LIETUVIŲ
Simbolis
11
Funkcija
Kaitinti + palaikyti
Įjungta funkcija.
5. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART
5.2 Pirmasis prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš orkaitės visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą orkaitę ir priedus
išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
Įjungus orkaitę į elektros tinklą arba
nutrūkus elektros tiekimui, reikia nustatyti
ekrano kalbą, kontrastą, ryškumą ir paros
laiką.
arba
1. Spauskite
nustatytumėte vertę.
2. Paspauskite
, kad
, kad patvirtintumėte.
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Simbolis / me‐
niu elementas
6.1 Įvairių meniu peržiūra
1. Įjunkite orkaitę.
2. Norėdami pasirinkti meniu parinktį,
paspauskite
arba
Bet kuriuo metu galite grįžti į
pagrindinį meniu,
paspausdami mygtuką
.
6.2 Įvairių meniu apžvalga
Pagrindinis meniu
Simbolis / me‐
niu elementas
Naudojamas prietaiso
Pagrindiniai nus‐ sąrankai nustatyti.
tatymai
.
3. Paspauskite , kad atvertumėte
papildomą meniu arba
patvirtintumėte nuostatą.
Naudojimo sritis
Pateikiamas kaitinimo
Kaitinimo funkci‐ funkcijų sąrašas.
jos
Pateikiamas automati‐
Kepimo Vadovas nių programų sąrašas.
Naudojimo sritis
Mėgstamiausios
Pateikiamas vartotojo
sukurtas mėgstamiau‐
sių kepimo programų
sąrašas.
Pateikiamas papil‐
Specialios funkci‐ domų kaitinimo funk‐
cijų sąrašas.
jos
Papildomas meniu Pagrindiniai
nustatymai
Simbolis / me‐
niu elementas
Nustatyti paros
laiką
Aprašas
Nustato esamą laikro‐
džio laiką.
12
www.aeg.com
Simbolis / me‐
niu elementas
Aprašas
Kai ĮJUNGTA, išjungus
Laiko parodymai prietaisą, ekrane rodo‐
mas esamas laikas.
Kai ĮJUNGTA, ši funk‐
Greitasis įkaitini‐ cija sutrumpina įkaitini‐
mo laiką.
mas
"Set + Go"
Nustatyti funkciją ir ją
suaktyvinti vėliau pa‐
spaudus bet kurį val‐
dymo skydelio simbolį.
Išlaiko paruoštą maistą
Kaitinti + palaikyti šiltą 30 minučių pasi‐
baigus maisto gamini‐
mo ciklui.
Įjungiama ir išjungiama
Laiko pratęsimas laiko pratęsimo funkci‐
ja.
Ekrano kontras‐
tiškumas
Laipsniškai nustato‐
mas ekrano kontrastiš‐
kumas.
Skambučio gar‐
sumas
Rodo programinės
įrangos versiją ir są‐
ranką.
Visi nustatyti paramet‐
Gamyklos nusta‐ rai pakeičiami gamyk‐
los nuostatomis.
tymai
6.3 Kaitinimo funkcijos
Kaitinimo funk‐ Naudojimo sritis
cija
Kepti vienu metu dviejo‐
se lentynų padėtyse ir
Karšto oro srau‐ maistui džiovinti.Nusta‐
tykite 20–40 °C mažes‐
tas
nę temperatūrą nei
funkcijai Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas.
Nustatoma ekrano kal‐
ba.
Nustatomas mygtukų
paspaudimo ir garso
signalų garsumo laips‐
nis.
Kepti ir skrudinti maistą
vienoje lentynos padė‐
Apatinis+viršuti‐ tyje.
nis kaitinimas
Įjungiami ir išjungiami
Mygtukų signalai jutiklių laukų paspaudi‐
mo garso signalai. Ne‐
galima išjungti jutiklių
lauko ĮJUNGTA / IŠ‐
JUNGTA garso signa‐
lo.
Įjungiami ir išjungiami
Įspėjamieji/Klaidų įspėjamieji signalai.
signalai
DEMO režimas
Aptarnavimas
Aprašas
Vienoje lentynos padė‐
tyje kepti patiekalus, ku‐
Picos programa riems reikia intensyves‐
nio skrudinimo ir traš‐
kaus pagrindo. Nustaty‐
kite 20–40 °C žemesnę
temperatūrą nei funkci‐
jai Apatinis+viršutinis
kaitinimas.
Laipsniškai nustato‐
Ekrano ryškumas mas ekrano ryškumas.
Kalba
Simbolis / me‐
niu elementas
Aktyvinimo / išjungimo
kodas: 2468.
Šaldytas mais‐
tas
Grilis
Traškiems pusfabrika‐
čiams ruošti (pvz., gruz‐
dintoms bulvytėms, kro‐
ketams ar blyneliams su
įdaru).
Ploniems maisto gaba‐
lėliams kepti grilyje ir
duonos skrebučiams.
LIETUVIŲ
13
Kaitinimo funk‐ Naudojimo sritis
cija
Kaitinimo funk‐
cija
Didesniems mėsos ga‐
balams arba paukštie‐
Terminis kepin‐ nai su kaulais skrudinti
vienoje lentynos padė‐
tuvas
tyje. Tinka apkepams ir
skrudinti.
Paspartinti mielinės
tešlos kildinimą. Tešlos
Tešlos kildinimas paviršius neišdžiūsta,
o tešla išlieka elastin‐
ga.
Apatinis kaitini‐
mas
Pyragams su traškiu
pagrindu kepti ir maistui
konservuoti.
Veikiant tam tikroms orkaitės
funkcijoms lemputė gali
automatiškai išsijungti esant
žemesnei kaip 60 °C
temperatūrai.
Minkštiems, sultin‐
giems kepsniams ga‐
Kepimas žemoje minti.
temperatūr.
Duona
6.4 Specialios funkcijos
Kaitinimo funk‐
cija
Naudojimo sritis
Atitirpinimas
Pagamintam patiekalui
šiltai laikyti.
Šilumos palaiky‐
mas
Lėkštėms pašildyti pa‐
tiekiant maistą.
Lėkščių pašildy‐
mas
Naudojimo sritis
Naudokite šią funkciją
duonai ir bandelėms
kepti ir gausite profe‐
sionalius rezultatus
traškumo, spalvos ir
plutelės blizgesio atž‐
vilgiu.
Atšildyti maistą (daržo‐
ves ir vaisius). Atšildy‐
mo trukmė priklauso
nuo užšaldyto maisto
produkto kiekio ir dy‐
džio.
6.5 Kaitinimo funkcijos
nustatymas
1. Įjunkite orkaitę.
2. Pasirinkite meniu Kaitinimo funkcijos.
3. Paspauskite , kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
Konservavimas
Daržovių (pvz.,
agurkų) konservams
ruošti.
Džiovinimas
Džiovinti pjaustytus
vaisius, daržoves ir
grybus.
5. Paspauskite , kad patvirtintumėte.
6. Nustatykite temperatūrą.
7. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
14
www.aeg.com
6.6 Mikrobangų krosnelės funkcijos
Funkcijos
aprašas
Mikrobangos
Sukuria šilumą tiesiai maisto produkto viduje. Naudokite šią funkciją
patiekalams ir gėrimams šildyti, užšaldytai mėsai arba vaisiams atšil‐
dyti ir daržovėms bei žuviai gaminti.
Kombinuotieji prie‐
taisai
Naudokite ją kaitinimo funkcijai ir mikrobangų režimui naudoti vienu
metu. Naudokite greitesniam maisto gaminimui ir skrudinimui.
Šios funkcijos maksimali galia yra 600 W.
Greitasis paleidi‐
mas
Naudokite šią funkciją mikrobangų funkcijai įjungti, vieną kartą palie‐
tus simbolį
sekundžių.
didžiausia mikrobangų galia ir trumpu veikimo laiku: 30
6.7 Mikrobangų funkcijos
nustatymas
1. Išimkite visus priedus.
2. Įjunkite orkaitę.
3. Paspauskite
funkciją.
ir įjunkite mikrobangų
4. Paspauskite . Funkcija Funkcija
Trukmė nustatyta 30 sekundžių ir
mikrobangų krosnelė pradeda veikti.
Kiekvieną kartą paspaudus
, funkcijos laikas pailgėja
30 sekundžių Trukmė.
Jeigu nespausite , orkaitė
išsijungs po 20 sekundžių.
5. Paspauskite , kad nustatytumėte
funkciją Trukmė.
6. Pasibaigus nustatytam laikui, 2
minutes girdimas signalas.
Mikrobangų funkcija automatiškai
išsijungia. Norėdami išjungti signalą,
paspauskite bet kurį simbolį.
Norėdami išjungti
mikrobangų funkciją,
spauskite
.
Jeigu paspausite
arba
atidarysite dureles, funkcija
išsijungs. Norėdami ją vėl
įjungti, spauskite
.
Mikrobangų funkcijų maksimali trukmė
priklauso nuo nustatytos mikrobangų
galios:
MIKROBANGŲ
GALIA
MAKSIMALI
TRUKMĖ
100–600 W
90 minučių
Daugiau kaip 600 W 7 minutės
6.8 Kombinuotosios
funkcijos nustatymas
1. Įjunkite kaitinimo funkciją.
ir atlikite tuos pačius
2. Paspauskite
veiksmus, kaip ir nustatant
mikrobangų funkciją.
Kai naudojate mikrobangų funkciją
kombinuotuoju režimu, mikrobangų galia
negali būti didesnė kaip 600 W.
Kai kurioms funkcijoms
mikrobangos pradės veikti,
kai tik bus pasiekta nustatyta
temperatūra.
Kombinuotąjai funkcijai negalimos
funkcijos: Mėgstamiausios, Pabaiga, "Set
+ Go", Kaitinti + palaikyti.
6.9 Mikrobangų greitojo
paleidimo funkcijos
nustatymas
1. Jeigu reikia, paspauskite
išjunkite orkaitę.
ir
2. Paspauskite ir įjunkite greitojo
paleidimo funkciją.
LIETUVIŲ
Kiekvieną kartą paspaudus , Trukmė
laikas pailgėja 30 sekundžių.
Galite pakeisti mikrobangų
galią (žr. „Mikrobangų
funkcijos nustatymas“).
3. Paspauskite , kad nustatytumėte
laiką funkcijai Trukmė. Žr. „Laikrodžio
funkcijos“ „Laikrodžio funkcijų
nustatymas“.
6.10 Kaitinimo indikatorius
Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane
užsižiebia juostelė. Juostelė rodo, kad
temperatūra kyla. Kai pasiekiama
nustatyta temperatūra, 3 kartus girdimas
garso signalas ir mirksi juostelė, o po to ji
išnyksta.
15
6.11 Greitasis įkaitinimas
Ši funkcija sutrumpina įkaitinimo laiką.
Nedėkite maisto į orkaitę, kai
veikia greitojo įkaitinimo
funkcija.
Jeigu norite įjungti šią funkciją, 3
sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką
. Keičiasi įkaitinimo indikatorius.
Ši funkcija negalima kai kurioms orkaitės
funkcijoms.
6.12 Likęs karštis
Išjungus orkaitę, ekrane rodomas likęs
karštis. Šį karštį galite panaudoti, kad
maistas neatvėstų.
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
7.1 Laikrodžio funkcijų
lentelė
Laikrodžio
funkcija
Laikmatis
Nustačius laikrodžio funkciją, atgalinės
atskaitos laikmatis pradeda veikti po 5
sekundžių.
Naudojimo sritis
Nustatyti atgalinę laiko
atskaitą (maks. 2 val.
30 min). Ši funkcija ne‐
turi įtakos orkaitės veiki‐
mui. Jūs taip pat ją gali‐
te įjungti, kai orkaitė yra
išjungta.
Naudokite , kad
įjungtumėte funkciją.
Norėdami nustatyti mi‐
nutes, paspauskite
arba
, o paskui
kad įjungtumėte.
,
Trukmė
Nustatoma, kiek laiko
orkaitė veiks (maks. 23
val. 59 min.).
Pabaiga
Kaitinimo funkcijos iš‐
jungimo laikui nustatyti
(ne daugiau nei 23 val.
ir 59 min).
Jeigu naudojate laikrodžio
funkcijas Trukmė, Pabaiga,
orkaitė išjungia kaitinimo
elementus praėjus 90 %
nustatyto laiko. Orkaitė
naudoja likusį karštį
gaminimo procesui tęsti, kol
baigsis nustatytas laikas (3–
20 min.).
7.2 Laikrodžio funkcijų
nustatymas
Prieš naudodami funkcijas:
Trukmė, Pabaiga,
pirmiausiai turite nustatyti
kaitinimo funkciją ir
temperatūrą. Orkaitė
automatiškai išsijungia.
Galite naudoti funkcijas:
Trukmė ir Pabaiga vienu
metu, jeigu vėliau nurodytu
laiku norite automatiškai
įjungti ir išjungti orkaitę.
1. Nustatykite kaitinimo funkciją.
2. Kelis kartus paspauskite , kol
ekrane pasirodys reikiama laikrodžio
funkcija ir atitinkamas simbolis.
16
www.aeg.com
3. Paspauskite
arba
, kad
nustatytumėte reikiamą laiką.
5. Paspauskite , kad patvirtintumėte.
Funkcijai pasibaigus, pasigirsta signalas.
4. Paspauskite , kad patvirtintumėte.
Pasibaigus laikui, pasigirsta signalas.
Orkaitė išsijungia. Ekrane rodomas
pranešimas.
5. Norėdami išjungti signalą,
paspauskite bet kurį simbolį.
7.4 Laiko pratęsimas
Funkcija Laiko pratęsimas pratęsia
kaitinimo funkcijos veikimą pasibaigus
Trukmė.
Taikytina visoms kaitinimo
funkcijoms, naudojant
funkcijas Trukmė arba
Automatinės svorio
programos.
7.3 Kaitinti + palaikyti
Funkcijos veikimo sąlygos:
•
•
Nustatyta temperatūra yra didesnė nei
80 °C.
Funkcija Trukmė nustatyta.
Funkcija Kaitinti + palaikyti 30 minučių
palaiko paruoštą maistą šiltą esant 80 °C
temperatūrai. Ji įsijungia pasibaigus
kepimo procesui.
Jūs galite įjungti arba išjungti funkciją
meniu Pagrindiniai nustatymai.
1. Įjunkite orkaitę.
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
3. Nustatykite didesnę nei 80 °C
temperatūrą.
4. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Kaitinti +
palaikyti.
1. Kepimo laikui pasibaigus, pasigirsta
signalas. Paspauskite bet kurį
simbolį.
Ekrane rodomas pranešimas.
2. Paspauskite mygtuką
, kad
įjungtumėte, arba mygtuką , kad
atšauktumėte.
3. Nustatykite funkcijos trukmę.
4. Paspauskite
.
,
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Receptai internete
Automatinių programų receptus galima
rasti mūsų interneto svetainėje.Norėdami
rasti receptų knygą, patikrinkite PNC
numerį, esantį techninių duomenų
plokštelėje, ant orkaitės priekinio rėmo.
8.2 Kepimo Vadovas su
Receptai
Ši orkaitė turi įvairių receptų, kuriuos
galite panaudoti. Receptai yra nustatyti ir
jūs negalite jų pakeisti.
1. Įjunkite orkaitę.
2. Pasirinkite meniu Kepimo Vadovas.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite receptą. Paspauskite
kad patvirtintumėte.
Kai naudojate funkciją
Nustatyti rankiniu būdu,
orkaitėje naudojamos
automatinės nuostatos. Jas
galite pakeisti jas, kaip ir
kitose funkcijose.
8.3 „VarioGuide“ su
Automatinės svorio
programos
Ši funkcija automatiškai apskaičiuoja
kepimo laiką. Norint ją naudoti, būtina
įvesti maisto svorį.
1. Įjunkite orkaitę.
,
LIETUVIŲ
2. Pasirinkite meniu „VarioGuide“.
Paspauskite
3. Paspauskite
.
arba
maisto
17
5. Laikui pasibaigus, pasigirsta
signalas. Norėdami išjungti signalą,
paspauskite bet kurį simbolį.
svoriui nustatyti. Paspauskite .
Automatinė programa paleidžiama.
4. Jūs bet kuriuo metu galite pakeisti
svorio nuostatą. Paspauskite
arba
svoriui pakeisti.
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
9.1 Priedų įstatymas
Naudokite tik tinkamus prikaistuvius ir
medžiagas.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. skyrių „Naudingi
patarimai“, „Mikrobangų
krosnelėje tinkami naudoti
prikaistuviai ir medžiagos“.
Grotelės:
Grotelės ir kepimo skarda / gilus kepimo
indasvienu metu:
Įstumkite kepimo skardą /gilų kepimo
indą tarp lentynos atramos ir grotelių
kreipiamųjų laikiklių.
Įstumkite groteles tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, kad
kojelės yra nukreiptos žemyn.
Kepimo skarda / gilus kepimo indas:
Mažas įlenkimas viršuje
padidina saugumą. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo. Aukštas
kraštas aplink lentynas
neleidžia prikaistuviams
nuslysti nuo lentynos.
Įstumkite kepimo skardą /gilų indą tarp
lentynos atramos kreipiamųjų laikiklių.
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Mėgstamiausios
Galite išsaugoti mėgstamas nuostatas,
pavyzdžiui, trukmę, temperatūrą arba
kaitinimo funkciją. Jas galima rasti meniu
Mėgstamiausios. Galite išsaugoti 20
programų.
18
www.aeg.com
Kaip mėgstamiausių
programų negalite išsaugoti
mikrobangų ir mikrobangų
kombinuotosios funkcijų.
Programos išsaugojimas
1. Įjunkite orkaitę.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
automatinę programą.
3. Spaudinėkite , kol ekrane bus
rodoma: IŠSAUGOTI.
Norėdami išjungti mygtukų užrakto nuo
vaikų funkciją, pakartokite 2 veiksmą.
10.3 Funkcijų užraktas
Ši funkcija apsaugo nuo atsitiktinio
kaitinimo funkcijos pakeitimo. Ją galite
įjungti, tik kai orkaitė veikia.
1. Įjunkite orkaitę.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
nustatymą.
3. Spaudinėkite , kol ekrane bus
rodoma: Funkcijų užraktas.
4. Paspauskite , kad patvirtintumėte.
Ekrane rodoma pirmoji laisva atminties
pozicija.
4. Paspauskite , kad patvirtintumėte.
Norėdami funkciją išjungti, paspauskite
5. Paspauskite , kad patvirtintumėte.
6. Įveskite programos pavadinimą.
Mirksi pirmoji raidė.
ir tuomet
paspauskite
patvirtintumėte.
7. Paspauskite
pakeisti.
arba
raidei
8. Paspauskite .
Mirksi kita raidė.
9. Vėl atlikite 7 veiksmą, kai reikalinga.
10. Paspauskite ir palaikykite , kad
išsaugotumėte.
Galite perrašyti atminties poziciją. Kai
ekrane rodoma pirma laisva atminties
pozicija, paspauskite
arba
ir
paspauskite , kad panaikintumėte
esamą programą.
Galite pakeisti programos pavadinimą,
esantį meniu Pervadinti programą.
Programos įjungimas
1. Įjunkite orkaitę.
2. Pasirinkite meniu Mėgstamiausios.
3. Paspauskite , kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite mėgstamos programos
pavadinimą.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
. Ekrane rodomas pranešimas. Vėl
Kai išjungiate orkaitę,
funkcija taip pat išsijungia.
10.4 "Set + Go"
Funkcija leidžia nustatyti bet kurią
kaitinimo funkciją (arba programą) ir
panaudoti ją vėliau vienu bet kurio
simbolio paspaudimu.
1. Įjunkite orkaitę.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją.
3. Spaudinėkite , kol ekrane bus
rodoma: Trukmė.
4. Nustatykite laiką.
5. Spaudinėkite , kol ekrane bus
rodoma: "Set + Go".
6. Paspauskite , kad patvirtintumėte.
Paspauskite bet kurį simbolį (išskyrus
), kad paleistumėte funkciją: "Set +
Go". Nustatyta kaitinimo funkcija pradeda
veikti.
Kaitinimo funkcijai pasibaigus, pasigirsta
garso signalai.
10.2 Vaikų saugos užrakto
naudojimas
•
Kai vaikų saugos užraktas yra įjungtas,
orkaitės negalima netyčia įjungti.
•
1. Paspauskite
ir įjunkite ekraną.
2. Vienu metu paspauskite
ir , kol
ekrane bus rodomas pranešimas .
, kad
Funkcijų užraktas yra
įjungta, kai veikia
kaitinimo funkcija.
Meniu Pagrindiniai
nustatymai leidžia
funkciją "Set + Go" įjungti
ir išjungti.
LIETUVIŲ
10.5 Automatinis
išsijungimas
•
Saugumo sumetimais orkaitė išsijungia
automatiškai po kurio laiko, jeigu veikia
kaitinimo funkcija ir jūs nepakeitėte
nuostatų.
•
(°C)
(val.)
30–115
12,5
120–195
8,5
200–230
5,5
Automatinis išsijungimas neveikia
naudojant šias funkcijas: Orkaitės
apšvietimas, Trukmė, Pabaiga.
10.6 Ekrano šviesumas
19
Naktinis šviesmas – kai orkaitė yra
išjungta, ekrano šviesumas yra
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.
Dieninis šviesumas:
– kai orkaitė įjungta.
– jeigu paliesite bet kurį simbolį, kai
veikia naktinio šviesumo funkcija
(išskyrus ĮJUNGTA / IŠJUNGTA),
ekranas persijungia į dieninio
šviesumo režimą 10 sekundžių;
– jei orkaitė yra išjungta ir nustatėte
funkciją Laikmatis. Kai funkcija
baigia veikti, ekranas grįžta prie
naktinio šviesumo.
10.7 Aušinimo ventiliatorius
Kai orkaitė veikia, aušinimo ventiliatorius
įsijungia automatiškai, kad orkaitės
paviršiai išliktų vėsūs. Orkaitę išjungus,
ventiliatorius veikia toliau, kol orkaitė
atvėsta.
Yra du ekrano šviesumo režimai:
11. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
11.1 Gaminimo
rekomendacijos
Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti kitaip
negu anksčiau turėta orkaitė. Toliau
lentelėse pateikiamos rekomenduojamos
temperatūros, gaminimo trukmės ir
lentynos padėties nuostatos konkretiems
patiekalams.
Jei nerandate nuostatų konkrečiam
receptui, vadovaukitės panašiais
receptais.
11.2 Rekomendacijos dėl
mikrobangų
Padėkite maistą ant lėkštės, ertmės
apačioje.
Apverskite ar pamaišykite maisto
produktą, praėjus pusei numatyto
atšildymo ir gaminimo laiko.
Gamindami ir pašildydami uždenkite
maistą.
Kai šildote gėrimus, įdėkite į butelį ar
stiklinę šaukštą, kad geriau pasiskirstytų
karštis.
Į orkaitę maistą dėkite be jokios
pakuotės. Supakuotus pusfabrikačius
galima dėti į orkaitę tik tada, jei pakuotę
galima naudoti mikrobangų krosnelėje
(pasitikslinkite informaciją ant pakuotės).
Maisto gaminimas mikrobangomis
Gaminkite maistą uždengę. Neuždengtą
maistą gaminkite tik tada, jeigu norite,
kad jis būtų su plutele.
Neperkepkite patiekalų, nustatydami
pernelyg dideles galios ir laiko nuostatas.
Maistas gali išdžiūti, pridegti arba gali kilti
gaisras.
20
www.aeg.com
Nenaudokite krosnelės kiaušiniams su
lukštais virti ir sraigėms gaminti, nes šie
produktai gali sprogti. Prieš pašildydami,
pradurkite kepto kiaušinio trynį.
Prieš gamindami pradurkite maisto
odeles arba nulupkite jas šakute.
Atšildymas mikrobangų krosnelėje
Dėkite užšaldytą, nesuvyniotą maistą ant
mažos apverstos lėkštutės į indą arba
ant atšildymui skirtų grotelių ar
plastmasinio sietelio, kad atšilęs skystis
nutekėtų į indą.
Vėliau atšilusius gabalėlius nuimkite.
Supjaustykite daržoves maždaug
vienodo dydžio gabalėliais.
Skystus patiekalus kartais pamaišykite.
Prieš patiekdami, maistą išmaišykite.
Galite naudoti didesnę mikrobangų galią
vaisiams ir daržovėms gaminti jų
pirmiausia neatšildę.
Išjungę orkaitę, išimkite maistą ir kelioms
minutėms palikite pastovėti.
11.3 Tinkami mikrobangų krosnelei prikaistuviai ir medžiagos
Gaminimui mikrobangomis naudokite tik tinkamus prikaistuvius ir medžiagas.
Vadovaukitės toliau pateikta lentele.
Prikaistuvis / medžiaga
Mikrobangų funkcija
Atšildy‐
mas
Kaitinimas,
Gaminimas
Mikrobangų kombi‐
nuotoji funkcija,
Stiklas ir porcelianas, kurį galima
naudoti orkaitėje be jokių metalinių
dalių, pvz., karščiui atsparus stiklas
Karščiui neatsparus stiklas ir porcelia‐
nas be sidabro, aukso, platinos ar kitų
metalo papuošimų
X
X
Stiklas ir stiklo keramika, pagaminta
iš orkaitėje galimos naudoti / šalčiui
atsparios medžiagos
Keramikos ir moliniai indai be kvarco
ar metalo dalių ir glazūros, kurioje
būtų metalo
Keramika, porcelianas ir moliniai indai X
su neglazūruota apačia arba mažo‐
mis skylutėmis, pvz., rankenose
X
X
Karščiui atsparus plastikas iki 200 °C
(prieš naudodami, visada tikrinkite
plastikinių talpyklių techninius duome‐
nis)
X
X
Kartonas, popierius
X
X
Maisto plėvelė
X
X
LIETUVIŲ
Prikaistuvis / medžiaga
Mikrobangų funkcija
Atšildy‐
mas
Kaitinimas,
Gaminimas
Kepimo plėvelė su saugiu naudoti
mikrobangose uždarymu (prieš nau‐
dodami, visada patikrinkite plėvelės
duomenis)
Kepimo indai, pagaminti iš metalo,
pavyzdžiui emalio, ketaus
21
Mikrobangų kombi‐
nuotoji funkcija,
X
X
X
Juodu laku ar silikonu padengtos ke‐ X
pimo skardos (prieš naudodami, visa‐
da patikrinkite kepimo skardų techni‐
nius duomenis)
X
Kepimo skarda
X
X
Grotelės
X
X
Prikaistuvis mikrobangų krosnelei,
pvz., skrudinimo indas
X
11.4 Patarimai dėl specialių
orkaitės kaitinimo funkcijų
Šilumos palaikymas
Naudodami šią funkciją, galite išlaikyti
maistą šiltą. Temperatūra automatiškai
nustatoma iki 80 °C.
Lėkščių pašildymas
Šia funkcija galite pašildyti lėkštes ir
patiekalus, prieš juos patiekiant.
Temperatūra automatiškai nustatoma iki
70 °C.
Lėkštes ir patiekalus tolygiai sukraukite
ant grotelių. Naudokite pirmą lentynos
padėtį. Praėjus pusei šildymo laiko,
sukeiskite juos vietomis.
Tešlos kildinimas
Šia funkcija galite kildinti mielinę tešlą.
Sudėkite tešlą į didelį indą ir uždenkite
drėgnu rankšluosčiu ar plastmasine
X
X
plėvele. Nustatykite funkciją Tešlos
kildinimas ir gaminimo trukmę.
Atitirpinimas
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę. Neuždenkite maisto, nes
taip gali pailgėti atšildymo trukmė.
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
11.5 Kepimas
Pirmą kartą naudokite žemesnę
temperatūrą.
Jei pyragus kepate ne vienoje lentynos
padėtyje, kepimo laiką galima pailginti
10–15 minučių.
Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose gali skrusti nevienodai. Jeigu
skrunda nevienodai, temperatūros
nuostatos keisti nereikia. Skirtumas
išnyks kepant.
Kepant skardos orkaitėje gali
deformuotis. Kepamosioms skardoms
atvėsus, jos išsitiesins.
22
www.aeg.com
11.6 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepakan‐ Netinkama lentynos padėtis. Padėkite pyragą ant žemesnės
kamai iškepusi.
lentynos.
Pyragas sukrenta ir pa‐
sidaro tąsus ar suskili‐
nėja.
Orkaitės temperatūra per
aukšta.
Kitą kartą šiek tiek sumažinkite
orkaitės temperatūrą.
Per trumpa kepimo trukmė.
Kitą kartą nustatykite ilgesnę ke‐
pimo trukmę ir sumažinkite orkai‐
tės temperatūrą.
Pyragas pernelyg sau‐
sas.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą nustatykite didesnę or‐
kaitės temperatūrą.
Per ilga kepimo trukmė.
Kitą kartą nustatykite trumpesnę
kepimo trukmę.
Pyragas nevienodai ke‐
pa.
Per aukšta orkaitės tempe‐ Nustatykite žemesnę orkaitės
ratūra ir per trumpas kepimo temperatūrą ir ilgesnį kepimo lai‐
laikas.
ką.
Pyrago tešla nevienodai pa‐ KItą kartą vienodžiau paskirstykite
skirstyta.
pyrago tešlą kepimo formoje.
Pyragas neiškepa per
recepte nurodytą kepi‐
mo laiką.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą nustatykite šiek tiek di‐
desnę orkaitės temperatūrą.
11.7 Kepimas viename orkaitės lygyje
KEPIMAS SKARDOSE
(°C)
(min.)
Riestainis / Sviestinė
bandelė
Karšto oro srautas 150–160
50–70
1
Keksas su citrina ir ma‐
dera / Vaisiniai pyragė‐
liai
Karšto oro srautas 140–160
70–90
1
Biskvitinis pyragas
Karšto oro srautas 140–150
35–50
1
Biskvitinis pyragas
Apatinis+viršutinis 160
kaitinimas
35–50
2
10–25
1
Apkepas, trapus pyra‐
Karšto oro srautas 170–180
gas, įkaitinkite tuščią or‐
kaitę
LIETUVIŲ
KEPIMAS SKARDOSE
(°C)
Apkepas, biskvito tešla
Karšto oro srautas 150–170
(min.)
20–25
1
Obuolių pyragas, 2 skar‐ Karšto oro srautas 160
dos Ø20 cm
70–90
1
Obuolių pyragas, 2 skar‐ Apatinis+viršutinis 180
dos Ø20 cm
kaitinimas
70–90
1
Sūrio pyragas, naudoki‐
te gilų prikaistuvį
60–90
1
Apatinis+viršutinis 160–170
kaitinimas
KEPIMO FORMOSE KEPAMI PYRAGAI / PYRAGAIČIAI / DUONA
Įkaitinkite tuščią orkaitę.
(°C)
(min.)
Mielinė pynutė / Riestė
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
170–190
30–40
2
„Christstollen“
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
160–180
50–70
2
Ruginė duona
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
pirmiausiai: 230
20
2
tada: 160–180
30–60
Pyragaičiai su kremu /
Eklerai
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
190–210
20–35
2
Šveicariškas vyniotinis
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
180–200
10–20
2
Trupininis pyragas
Karšto oro srau‐
tas
150–160
20–40
1
Sviestinis migdolinis py‐
ragas / Cukriniai pyra‐
gaičiai
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
190–210
20–30
2
Vaisių pyragai (iš mieli‐
nės / biskvito tešlos)
Karšto oro srau‐
tas
150–160
35–55
1
23
24
www.aeg.com
KEPIMO FORMOSE KEPAMI PYRAGAI / PYRAGAIČIAI / DUONA
Įkaitinkite tuščią orkaitę.
(°C)
(min.)
Vaisių pyragai (iš mieli‐
nės / biskvito tešlos)
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
170
35–55
2
Vaisių pyragai iš trapios
tešlos
Karšto oro srau‐
tas
160–170
40–80
1
Mieliniai pyragai su kre‐ Apatinis+viršuti‐
mu (pvz., varškės, grieti‐ nis kaitinimas
nėlės, pieno / kiaušinių)
160–180
40–80
2
(°C)
(min.)
SAUSAINIAI
Trapios tešlos sausai‐
niai
Karšto oro srautas 150–160
10–20
1
Trapios tešlos kepiniai /
Smėlio juostelės
Karšto oro srautas 140
20–35
1
Trapios tešlos kepiniai / Apatinis+viršutinis 160
Smėlio juostelės, įkaitin‐ kaitinimas
kite tuščią orkaitę
20–30
2
Sausainiai iš biskvitinės
tešlos
Karšto oro srautas 150–160
15–20
1
Tešlainiai su kiaušinio
baltymu / Merengos
Karšto oro srautas 80–100
120–150
1
Migdolų sausainiai
Karšto oro srautas 100–120
30–50
1
Sausainiai iš mielinės
tešlos
Karšto oro srautas 150–160
20–40
1
Sluoksniuotos tešlos ke‐ Karšto oro srautas 170–180
piniai, įkaitinkite tuščią
orkaitę
20–30
1
Bandelės, įkaitinkite tuš‐ Apatinis+viršutinis 190–210
čią orkaitę
kaitinimas
10–25
2
LIETUVIŲ
SAUSAINIAI
(°C)
(min.)
Pyragėliai, įkaitinkite
tuščią orkaitę
Karšto oro srautas 160
20–35
3
Pyragėliai, įkaitinkite
tuščią orkaitę
Apatinis+viršutinis 170
kaitinimas
20–35
2
11.8 Kepiniai ir apkepai
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
(°C)
(min.)
Makaronų užkepėlė
Apatinis+viršutinis kaitini‐ 180–200
mas
45–60
Lazanija
Apatinis+viršutinis kaitini‐ 180–200
mas
25–40
Daržovių užkepėlė, įkai‐ Terminis kepintuvas
tinkite tuščią orkaitę
210–230
10–20
Prancūziškieji batonai
su lydytu sūriu
Karšto oro srautas
160–170
15–30
Ryžiai su pienu
Apatinis+viršutinis kaitini‐ 180–200
mas
40–60
Žuvies apkepai
Apatinis+viršutinis kaitini‐ 180–200
mas
30–60
Įdarytos daržovės
Karšto oro srautas
30–60
11.9 Rekomendacijos
kepimui
Naudokite orkaitėms skirtus karščiui
atsparius indus.
Liesą mėsą kepkite uždengtą.
160–170
Kepsnį apverskite praėjus 1/2–2/3
gaminimo laiko.
Mėsą ir žuvį kepkite dideliais gabalais
(sveriančiais ne mažiau kaip 1 kg).
Kepimo metu kelis kartus palaistykite
kepsnius jų sultimis.
Kepsnius kepkite tiesiai skardoje arba
ant virš skardos padėtų grotelių.
11.10 Kepimo lentelės
Į skardą įpilkite šiek tiek vandens, kad
riebalai nepridegtų.
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
25
26
www.aeg.com
Nustatykite 200 W galią, jeigu
nenurodyta kitaip.
JAUTIENA
Troškinta
mėsa
1–1,5 kg
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
(°C)
(min.)
230
60–80
KIAULIENA
Naudokite šią funkciją: Terminis kepintuvas.
(kg)
(°C)
(min.)
Mentė / Sprandinė / Rū‐
kytas kumpis
1–1,5
160–180
50–70
Maltos mėsos kepsnys
0,75–1
160–170
35–50
Kiaulės koja, apvirta
0,75–1
150–170
60–75
VERŠIENA
Naudokite šią funkciją: Terminis kepintuvas.
(kg)
(°C)
(min.)
Kepta veršiena
1
160–180
50–70
Veršiuko koja
1,5–2
160–180
75–100
LIETUVIŲ
ĖRIENA
Naudokite šią funkciją: Terminis kepintuvas.
Ėriuko šlaunelė /
Kepta aviena
(kg)
(°C)
(min.)
1–1,5
150–170
50–70
PAUKŠTIENA
Naudokite šią funkciją: Terminis kepintuvas.
(kg)
(°C)
(min.)
Paukštiena, supjaus‐ 0,2–0,25 kiekvienas
tyta porcijomis
vienetas
200–220
20–35
Viščiukas, perpjautas 0,4–0,5 kiekvienas
pusiau
vienetas
190–210
25–40
Viščiukas, višta
1–1,5
190–210
30–45
Antis
1,5–2
180–200
45–65
ŽUVIS
(kg)
Žuvis
1–1,5
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
(°C)
(min.)
210–220
30–45
27
28
www.aeg.com
PATIEKALAI
Naudokite šią funkciją: Karšto oro srautas.
(W)
(°C)
(min.)
Saldūs patiekalai
200
160–180
20–35
Pikantiški patiekalai su virtais produktais
(makaronai, daržovės)
400–600
160–180
20–45
Pikantiški patiekalai su žaliais produktais
(bulvės, daržovės)
400–600
160–180
30–45
11.11 Traškių kepinių
kepimas naudojant Picos
programa
PICA
Naudokite trečią lentynos padėtį.
PICA
Naudokite trečią lentynos padėtį.
(°C)
(min.)
Vaisių pyragai
180–200
40–55
Špinatų apke‐
pas
160–180
45–60
Lotaringiškas
apkepas
170–190
45–55
Biskvitinis ap‐
kepas
170–190
45–55
Sūrio pyragas
140–160
60–90
Amerikietiškas 150–170
obuolių pyra‐
gas
50–60
Daržovių pyra‐ 160–180
gas
50–60
(°C)
(min.)
Pica, plonapa‐
dė, įkaitinkite
tuščią orkaitę
200–230
15–20
Pica, storapa‐
dė, įkaitinkite
tuščią orkaitę
180–200
20–30
Nerauginta
duona, įkaitin‐
kite tuščią or‐
kaitę
230
10–20
Sluoksniuotos
tešlos apke‐
pas, įkaitinkite
tuščią orkaitę
160–180
45–55
„Flammku‐
chen“ (ugninis
pyragas), įkai‐
tinkite tuščią
orkaitę
230
12–20
LIETUVIŲ
DUONA
PICA
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Naudokite trečią lentynos padėtį.
(°C)
(min.)
180–200
15–25
(°C)
(min.)
Prancūziškasis bato‐ 200–220
nas
35–45
Sviestinė bandelė
160–180
40–60
11.12 Duona
Čiabata
200–220
35–45
Iš anksto įkaitinti nerekomenduojama.
Ruginė duona
180–200
50–70
Rupių miltų duona
180–200
50–70
Nesmulkintų grūdų
duona
170–190
60–90
Koldūnai, įkai‐
tinkite tuščią
orkaitę
29
DUONA
Naudokite antrą lentynos padėtį.
11.13 Grilis
Grilyje kepkite tik plonus mėsos arba
žuvies gabalėlius.
Balta duona
(°C)
(min.)
Prieš naudojimą įkaitinkite tuščią orkaitę.
180–200
40–60
Padėkite prikaistuvį pirmoje lentynos
padėtyje riebalams surinkti.
GRILIS
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
(°C)
(min.)
Pirma pusė
Antra pusė
Rostbifas, vidutiniš‐
kai iškeptas
210–230
30–40
30–40
Jautienos filė, viduti‐
niškai iškepta
230
20–30
20–30
Kiaulienos nugarinė
210–230
30–40
30–40
30
www.aeg.com
GRILIS
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
(°C)
(min.)
Pirma pusė
Antra pusė
Veršienos nugarinė
210–230
30–40
30–40
Ėrienos nugarinė
210–230
25–35
20–35
Žuvis, 0,5–1 kg
210–230
15–30
15–30
11.14 Kepimas žemoje
temperatūr.
Ši funkcija leidžia paruošti liesą, minkštą
mėsą ir žuvį. Ji netaikoma: paukštienai,
riebai keptai kiaulienai, troškintai mėsai.
1. Kiekvieną mėsos pusę apkepkite 1–2
minutes ant didelio karščio.
2. Įdėkite mėsą į keptuvę arba tiesiai
ant grotelių. Po grotelėmis padėkite
padėklą riebalams surinkti.
Visuomet kepkite be dangčio, kai
naudojate šią funkciją.
3. Pasirinkite funkciją: Kepimas žemoje
temperatūr.. Pirmąsias 10 minučių
galite nustatyti nuo 80 °C iki 150 °C
temperatūrą. Numatytoji temperatūra
yra 90 °C.
4. Po 10 minučių orkaitėje automatiškai
temperatūra sumažinama iki 80 °C.
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
(kg)
(°C)
(min.)
Rostbifas
1–1,5
150
120–150
Jautienos filė
1–1,5
150
90–110
Kepta veršiena
1–1,5
150
120–150
Kepsnys
0,2–0,3
120
20–40
11.15 Šaldytas maistas
Nuimkite maisto pakuotę. Padėkite
maistą ant lėkštės.
Neuždenkite maisto, nes taip gali pailgėti
atšildymo trukmė.
Naudokite antrą lentynos padėtį.
LIETUVIŲ
31
Atitirpdymas
(°C)
(min.)
Pica, šaldyta
200–220
15–25
Amerikietiška pica, šaldyta
190–210
20–25
Pica, atvėsinta
210–230
13–25
Picos užkandžiai, šaldyti
180–200
15–30
Gruzdintos bulvytės, plonai pjaustytos, kepdami 2– 210–230
3 kartus apverskite
20–30
Gruzdintos bulvytės, stambiai pjaustytos, kepdami
2–3 kartus apverskite
210–230
25–35
Keptos bulvytės / Kroketai, kepdami 2–3 kartus ap‐ 210–230
verskite
20–35
Paskrudintos bulvės
210–230
20–30
Lazanija / Įdaryti makaronai vamzdučiai, švieži
170–190
35–45
Lazanija / Įdaryti makaronai vamzdučiai, šaldyti
160–180
40–60
Viščiuko sparneliai
190–210
20–30
11.16 Atitirpinimas
Neuždenkite maisto, nes taip gali pailgėti
atšildymo trukmė.
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę.
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
(kg)
(min.)
Atšildymo
trukmė
(min.)
Likusi atšil‐
dymo truk‐
mė
Viščiukas
1
100–140
20–30
Viščiuką uždėkite ant didelėje lėkš‐
tėje apverstos mažos lėkštutės. Pa‐
tiekalo gaminimo laikui įpusėjus,
apverskite.
Mėsa
1
100–140
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus,
apverskite.
32
www.aeg.com
(kg)
(min.)
Atšildymo
trukmė
(min.)
Likusi atšil‐
dymo truk‐
mė
Mėsa
0,5
90–120
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus,
apverskite.
Upėtakis
0,15
25–35
10–15
–
Braškės
0,3
30–40
10–20
–
Sviestas
0,25
30–40
10–15
–
Grietinėlė
2 x 0,2
80–100
10–15
Grietinėlę plakite ne visiškai atitirp‐
dytą.
60
60
–
Didelis puoš‐ 1,4
nus tortas
11.17 Konservavimas
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
MINKŠTI VAISIAI
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
(min.)
Virimo trukmė,
kol pasirodys
burbuliukai
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite veržtuvu.
Stiklainiai neturi liestis vienas prie kito.
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno litro
induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C (žr.
lentelę).
Braškės / Mėlynės / 35–45
Avietės / Prinokę ag‐
rastai
KAULAVAISIAI
Nustatykite 160–170 °C temperatūrą.
Persikai /
Svarainiai /
Slyvos
(min.)
Virimo truk‐
mė, kol pa‐
sirodys
burbuliukai
(min.)
Gaminkite
toliau 100
°C tempe‐
ratūroje
35–45
10–15
LIETUVIŲ
DARŽOVĖS
DARŽOVĖS
(min.)
Virimo truk‐
mė, kol pa‐
sirodys
burbuliukai
(min.)
Gaminkite
toliau 100
°C tempe‐
ratūroje
Morkos
50–60
5–10
Agurkai
50–60
–
Marinuotos
daržovės
50–60
5–10
Kaliaropės /
Žirniai / Špa‐
ragai
(min.)
Virimo truk‐
mė, kol pa‐
sirodys
burbuliukai
(min.)
Gaminkite
toliau 100
°C tempe‐
ratūroje
50–60
15–20
11.18 Džiovinimas
Naudokite trečią lentynos padėtį.
(°C)
(val.)
Pupos
60–70
6–8
Paprikos
60–70
5–6
Daržovės sriubai
60–70
5–6
Grybai
50–60
6–8
Prieskoniniai augalai
40–50
2–3
Slyvos
60–70
8–10
Abrikosai
60–70
8–10
Pjaustyti obuoliai
60–70
6–8
Kriaušės
60–70
6–9
33
34
www.aeg.com
11.19 Maisto gaminimas
mikrobangomis
Patarimai dėl mikrobangų krosnelės naudojimo
Maisto ruošimo / atšildymo
rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Maistas pernelyg sausas.
Per didelė galia.
Pernelyg ilgas maisto ruo‐
šimo laikas.
Nustatykite mažesnę galią ir
(arba) trumpesnę maisto ga‐
minimo trukmę.
Pasibaigus nustatytam laikui, Pernelyg trumpas maisto
maisto produktas vis dar neat‐ ruošimo laikas.
šilo, nesušilo arba neiškepė.
Nustatykite ilgesnę maisto
ruošimo trukmę. Nedidinkite
mikrobangų galios.
Kraštuose maistas perkaitęs,
bet viduryje dar neparuoštas.
Nustatykite mažesnę galią ir
trumpesnę maisto gaminimo
trukmę.
Per didelė mikrobangų ga‐
lia.
ATŠILDYMAS
Nustatykite 100 W galią, jeigu nenu‐
rodyta kitaip.
(kg)
(min.)
Laukimo
laikas
(min.)
Kepsnys
0,2
5–7
5–10
Malta mėsa, nustatykite 200 W
0,5
7–8
5–10
Viščiukas
1
30–35
10–20
Vištienos krūtinėlė
0,15
5–9
10–15
Vištienos blauzdelės
0,15
5–9
10–15
Žuvis
0,5
10–15
5–10
Žuvies filė
0,5
12–15
5–10
Nustatykite 100 W galią.
(kg)
(min.)
Laukimo
laikas
(min.)
Sviestas
0,25
4–6
5–10
Tarkuotas sūris
0,2
2–4
10–15
LIETUVIŲ
Nustatykite 200 W galią, jeigu nenu‐
rodyta kitaip.
(min.)
Laukimo
laikas
(min.)
Mielinis pyragas
1 vienetas
2–3
15–20
Sūrio pyragas, nustatykite 100 W
1 vienetas
2–4
15–20
Sausas pyragas
1 vienetas
2–4
15–20
Duona
1 kg
15–18
5–10
Duonos riekės
0,2 kg
3–5
5–10
Duonos bandelės
4 vnt
2–4
2–5
Vaisiai
(kg)
(W)
(min.)
Laukimo
laikas
(min.)
0,25
100
5–10
10–15
(W)
(min.)
Laukimo
laikas
(min.)
PAŠILDYMAS
Kūdikių maistas stiklainiuose
0,2 kg
300
1–2
–
Pienas kūdikiams, įdėkite šaukštą į
butelį
180 ml
600
0:20 –
0:40
–
Pienas
200 ml
1000
1 – 1:30
–
Vanduo
200 ml
1000
1:30 – 2
–
Padažas
200 ml
600
1–3
–
Sriuba
300 ml
600
3–5
–
Paruošti užšaldyti patiekalai
0,5 kg
400
10–15
2–5
Pusfabrikačiai
0,5 kg
600
6–9
2–5
35
36
www.aeg.com
TIRPINIMAS
(kg)
(W)
(min.)
Laukimo
laikas
(min.)
Šokoladas / Šokoladinis glajus
0,15
300
2–4
1–2
Sviestas
0,1
400
00:30 –
01:30
–
GAMINIMAS
(W)
(min.)
Laukimo lai‐
kas (min.)
Žuvis
0,5 kg
500
8–10
2–5
Žuvies filė
0,5 kg
400
4–7
2–5
Daržovės, šviežios
0,5 kg + 50 ml
vandens
600
5–15
–
Daržovės, šaldytos
0,5 kg + 50 ml
vandens
600
10–20
–
Bulvės su lupenomis
0,5 kg
600
7–10
–
Ryžiai
0,2 kg + 400 ml
vandens
600
15–18
–
Kukurūzų spragėsiai
–
1000
1:30 – 3
–
Mikrobangų kombinuotoji funkcija
(kg)
Viščiukas, perpjau‐ 0,55 x 2
tas pusiau, naudo‐ vienetai
kite antrą lentynos
padėtį
Apvalus stiklinis in‐
das, Ø 26 cm
(W)
(°C)
(min.)
Lauki‐
mo lai‐
kas
(min.)
300
220
40
5
LIETUVIŲ
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
Lauki‐
mo lai‐
kas
(min.)
Bulvių plokštainis,
naudokite antrą
lentynos padėtį
1
Apvalus stiklinis in‐
das
300
200
40
10
Kepta kiaulienos
sprandinė, naudo‐
kite pirmą lentynos
padėtį
1
Stiklinis indas su
koštuvu
300
200
70
10
37
11.20 Rekomenduojamos galios nuostatos skirtingos rūšies
maistui
Duomenys lentelėje yra tik orientacinio pobūdžio.
700–1000 W
Daržovėms virti
Apkepti / apvirti prieš prade‐
dant gaminti
Skysčiams šildyti
500–600 W
Patiekalams iš kiau‐
šinių virti
Troškiniams virti
Lėkštėse patiekia‐
miems patiekalams
šildyti
Užšaldytiems patie‐
kalams atšildyti ir pa‐
šildyti
300–400 W
Sūriui, šokoladui,
sviestui tirpinti
Ryžiams brin‐
kinti
Kūdikių maiste‐
liui šildyti
Greitai gendan‐
Nepertraukia‐
tiems patiekalams
mas gaminimas
gaminti / šildyti
100–200 W
Duonai atšildyti
Vaisiams ir pyra‐
gams atšildyti
Sūriui, grietinei,
sviestui atšildyti
Mėsai, žuviai atšildy‐
ti
38
www.aeg.com
11.21 Informacija patikros
įstaigoms
Patikros pagal IEC 60705 standartą.
Jeigu nenurodyta kitaip, naudokite groteles.
MIKROBANGŲ
FUNKCIJA
(kg)
(W)
(min.)
Biskvitinis pyragas 600
0.475
Apačia
7–9
Pasukite indą 1/4
pasukimo, įpusė‐
jus maisto gamini‐
mo trukmei.
Maltos mėsos
kepsnys
400
0.9
2
25–32
Pasukite indą 1/4
pasukimo, įpusė‐
jus maisto gamini‐
mo trukmei.
Plakti kiaušiniai
500
1
Apačia
18
–
Mėsos atšildymas
200
0.5
Apačia
7–8
Praėjus pusei nus‐
tatyto gaminimo
laiko, mėsą reikia
apversti.
Naudokite groteles.
MIKRO‐
BANGŲ
KOMBI‐
NUOTOJI
FUNKCI‐
JA
(W)
(°C)
100
180
2
29 - 31
Pasukite indą 1/4
pasukimo, įpusė‐
jus maisto gamini‐
mo trukmei.
Bulvių
Terminis ke‐
plokštai‐
pintuvas +
nis, 1,1 kg MB
400
180
1
40 - 45
Pasukite indą 1/4
pasukimo, įpusė‐
jus maisto gamini‐
mo trukmei.
Viščiukas, Terminis ke‐
1,1 kg
pintuvas +
MB
200
200
1
45 - 55
Įdėkite mėsą į ap‐
valų stiklinį indą ir
po 20 minučių ją
apverskite.
Pyragas,
0,7 kg
Karšto oro
srautas +
MB
(min.)
LIETUVIŲ
39
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
12.1 Pastabos dėl valymo
Orkaitės priekį valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu su švelnia valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti naudokite tam skirtą valymo priemonę.
Valymo prie‐
monės
Įsisenėjusias dėmes valykite specialiu orkaičių valikliu.
Orkaitės ertmę valykite po kiekvieno naudojimo. Riebalų kaupimasis ar ki‐
ti maisto likučiai gali sukelti gaisrą. Didesnė rizika yra grilio prikaistuviui.
Po kiekvieno naudojimo iššluostykite ertmę švelnia šluoste.
Kasdienis
naudojimas
Kruopščiai išvalykite maisto likučius ir riebalus nuo ertmės viršaus.
Visus priedus valykite po kiekvieno naudojimo ir palikite juos išdžiūti. Va‐
lykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu valymo priemone. Priedų indaplo‐
vėje plauti negalima.
Priedai
Nevalykite priedų su nesvylančia danga intensyvaus poveikio medžiago‐
mis, daiktais aštriais kraštais ir neplaukite indaplovėje.
12.2 Kaip išimti: lentynų
atramas
Įdėkite lentynos atramas atvirkščia
tvarka.
Prieš atlikdami priežiūros darbus
patikrinkite, ar orkaitė atvėso. Galima
nusideginti.
12.3 Kaip pakeisti: Lemputė
Norėdami išvalyti orkaitę, išimkite lentynų
atramas.
1. Atramas atsargiai ištraukite į viršų iš
priekinių laikiklių.
1
3
2
2. Atitraukite lentynos atramos priekinį
galą nuo šoninės sienelės.
3. Išimkite atramas iš galinių angų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
Lemputė gali būti karšta.
1. Išjunkite orkaitę. Palaukite, kol
orkaitė atvės.
2. Atjunkite orkaitę nuo maitinimo tinklo.
3. Ertmės apačioje patieskite skudurėlį.
DĖMESIO
Halogeninę lemputę visada
suimkite skudurėliu, kad ant
lemputės neprisviltų riebalų
likučiai.
40
www.aeg.com
Viršutinė lemputė
1. Pasukite stiklinį lemputės gaubtelį ir
nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C atsparia karščiui lempute .
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
13.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės nepavyksta įjungti
arba valdyti.
Orkaitė neprijungta arba ne‐
tinkamai prijungta prie elek‐
tros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tinka‐
mai prijungta prie maitinimo
tinklo (žr. prijungimo sche‐
mą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos yra
tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis iš‐
jungimas.
Žr. skyrių „Automatinis išjun‐
gimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo vaikų Žr. skyrių „Apsaugos nuo
užraktas.
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas su‐
triko dėl saugiklio. Jeigu sau‐
giklis pakartotinai perdega,
kreipkitės į kvalifikuotą elek‐
triką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Ekrane rodomas klaidos ko‐
das, kurio nėra šioje lentelė‐
je.
Įvyko elektros gedimas.
•
•
Ant maisto produktų ir orkai‐
tės viduje kaupiasi garai ir
kondensatas.
Pernelyg ilgam palikote pa‐
tiekalą orkaitėje.
Išjunkite orkaitę name
įrengtu saugikliu arba ap‐
sauginiu jungikliu saugik‐
lių dėžėje ir vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas, kreip‐
kitės į klientų aptarnavi‐
mo skyrių.
Baigę gaminti, nepalikite pa‐
tiekalų orkaitėje ilgiau negu
15–20 minučių
LIETUVIŲ
41
Problema
Galima priežastis
Prietaisas įjungtas, bet ne‐
kaista. Neveikia ventiliato‐
rius. Ekrane rodoma "De‐
mo".
Įjungtas demonstracinis reži‐ Žr. skyriaus „Kasdienis nau‐
mas.
dojimas“ skyrelį „Pagrindinės
nuostatos“.
13.2 Aptarnavimo duomenys
Atitaisymo būdas
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite orkaitėje, ant priekinio
rėmo. Nenuimkite duomenų lentelės nuo
orkaitės vidaus.
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninės priežiūros centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14. TECHNINIAI DUOMENYS
14.1 Techniniai duomenys
Įtampa
220–240 V
Dažnis
50 Hz
15. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
15.1 Energijos taupymas
Orkaitėje yra savybių, kurios
jums padeda taupyti energiją
kasdien ruošiant maistą.
Patikrinkite, ar orkaitės durelės yra
tinkamai uždarytos, kai orkaitė veikia.
Neatidarykite prietaiso durelių per dažnai
ruošdami maistą. Durelių tarpiklis visada
turi būti švarus ir patikrinkite, ar jis gerai
pritvirtintas savo vietoje.
Naudokite metalinius prikaistuvius, kad
galėtumėte taupiau naudoti energiją (tik
tada, kai naudojate ne mikrobangų
funkciją).
Kai įmanoma, prieš gaminimą iš anksto
nekaitinkite orkaitės.
Kai vienu kartu ruošiate kelis patiekalus,
darykite kuo trumpesnes pertraukėles
tarp kepimų.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms orkaitės funkcijoms,
jeigu suaktyvinta programa su trukme
arba pabaigos laiku ir maisto gaminimo
trukmė yra ilgesnė nei 30 minučių, tada
42
www.aeg.com
kaitinimo elementai automatiškai
išsijungia anksčiau.
Ventiliatorius ir lemputė ir toliau veikia.
Išjungus orkaitę, ekrane rodomas likęs
karštis. Šį karštį galite panaudoti, kad
maistas neatvėstų.
Kai gaminimo trukmė yra ilgesnė kaip 30
minučių, sumažinkite orkaitės
temperatūrą iki minimumo, likus 3–10
minučių iki patiekalo ruošimo pabaigos.
Dėl orkaitėje likusio karščio patiekalas ir
toliau keps.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos
temperatūros nuostatą, kad
panaudotumėte likusį karštį ir
išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane
rodomas likusio karščio indikatorius arba
temperatūra.
Maisto gaminimas išjungus
apšvietimą
Ruošdami maistą išjunkite apšvietimą.
Įjunkite jį tik tada, kai jo reikia.
Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
16. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
LIETUVIŲ
43
867336391-E-412019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising