AEG | KSK792220M | User manual | Aeg KSK792220M Handleiding

Aeg KSK792220M Handleiding
KSK792220M
USER
MANUAL
NL
Gebruiksaanwijzing
Stoomoven
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................5
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT........................................................................7
4. BEDIENINGSPANEEL................................................................................................. 8
5. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT....................10
6. DAGELIJKS GEBRUIK................................................................................................11
7. KLOKFUNCTIES.........................................................................................................23
8. AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S..........................................................................24
9. GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES........................................................................... 24
10. EXTRA FUNCTIES....................................................................................................27
11. AANWIJZINGEN EN TIPS...................................................................................... 28
12. ONDERHOUD EN REINIGING...............................................................................54
13. PROBLEEMOPLOSSING.........................................................................................58
14. ENERGIEZUINIGHEID.............................................................................................61
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die
voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste
gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige,
toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
1.1 De veiligheid van kinderen en kwetsbare
personen
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met
zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de
buurt te worden gehouden, mits ze voortdurend
onder toezicht staan.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Laat kinderen niet spelen met het apparaat.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
gooi het op passende wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat
is heet.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient
dit te worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
4
www.aeg.com
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alleen een erkende installatietechnicus mag het
apparaat installeren en de kabel vervangen.
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U
dient op te passen dat u de verwarmingselementen
niet aanraakt.
Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires of
kookgerei te plaatsen of verwijderen.
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook
verricht, de stekker van het apparaat uit het
stopcontact trekken.
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat
u de lamp vervangt om elektrische schokken te
voorkomen.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of
scherpe metalen schrapers om de glazen deur schoon
te maken, deze kunnen krassen veroorzaken op het
oppervlak, waardoor het glas zou kunnen breken.
Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties
te voorkomen.
Om de inschuifrails te verwijderen trekt u eerst de
voorkant van de inschuifrail en dan de achterkant uit
de zijwanden. Installeer de inschuifrails in de
omgekeerde volgorde.
Gebruik uitsluitend de vleesthermometer
(kerntemperatuursensor) die aanbevolen is voor dit
apparaat.
NEDERLANDS
5
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Trek het apparaat nooit aan de
handgreep van zijn plaats.
• Houd de minimumafstand naar
andere apparaten en units in acht.
• Installeer het apparaat op een veilige
en geschikte plaats die aan alle
installatie-eisen voldoet.
• Het apparaat is uitgerust met een
elektrisch koelsysteem. Het heeft
elektrische stroom nodig.
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Indien de
voedingskabel moet worden
vervangen, dan moet dit gebeuren
door onze Klantenservice.
• Laat de stroomkabel niet in aanraking
komen met de deur van het apparaat,
met name niet als deze heet is.
• De schokbescherming van delen
onder stroom en geïsoleerde delen
moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op
een losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen
moeten uit de houder worden
verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
• De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor
het apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
• Dit apparaat voldoet aan de EUrichtlijnen.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel,
brandwonden, elektrische
schokken of een explosie.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen niet geblokkeerd
zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Schakel het apparaat telkens na
gebruik uit.
• Wees voorzichtig met het openen van
de deur van het apparaat als het
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
apparaat aan staat. Er kan hete lucht
ontsnappen.
Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
Oefen geen kracht uit op een
geopende deur.
Het apparaat mag niet worden
gebruikt als werkblad of aanrecht.
Open de deur van het apparaat
voorzichtig. Als u alcoholische
toevoegingen gebruikt, kan er
alcohol-luchtmengsel ontstaan.
Houd vonken of open vlammen uit de
buurt van het apparaat bij het openen
van de deur.
Plaats geen ontvlambare producten
of gerechten die vochtig zijn gemaakt
met ontvlambare producten in, bij of
op het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
• Om schade of verkleuring van het
email te voorkomen:
– zet geen kookgerei of andere
voorwerpen direct op de bodem
van het apparaat.
– leg geen aluminiumfolie op de
bodem van de ruimte in het
apparaat.
– plaats geen water direct in het
hete apparaat.
– haal vochthoudende schotels en
eten uit het apparaat als u klaar
bent met koken.
– wees voorzichtig bij het
verwijderen of bevestigen van
accessoires.
• Verkleuring van het email of roestvrij
staal is niet van invloed op de werking
van het apparaat.
• Gebruik een diepe pan voor vochtige
taarten. Fruitsappen kunnen
permanente vlekken maken.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
om mee te koken. Het mag niet
worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
• Alle bereidingen moeten worden
uitgevoerd met gesloten ovendeur.
• Als het apparaat achter een
meubelpaneel gemonteerd is (bijv.
een deur), zorg er dan voor dat de
deur nooit gesloten is als het
apparaat in werking is. Warmte en
vocht kunnen achter een gesloten
meubelpaneel ophopen en schade
aan het apparaat, de behuizing of de
vloer veroorzaken. Sluit het
meubelpaneel niet tot het apparaat
volledig afgekoeld is na gebruik.
2.4 Bereiding met stoom
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brandwonden
en schade aan het apparaat.
• Vrijgekomen stoom kan brandwonden
veroorzaken:
– Wees voorzichtig met het openen
van de deur van het apparaat als
de functie is geactiveerd. Er kan
stoom vrijkomen.
– De deur van het apparaat
voorzichtig openen na de
bereiding met stoom.
2.5 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel, brand en
schade aan het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Zorg ervoor dat het apparaat is
afgekoeld. Er bestaat een risico dat
de glasplaten kunnen breken.
• Vervang direct de glazen deurpanelen
als deze beschadigd zijn. Neem
contact op met een erkend
servicecentrum.
• Wees voorzichtig als u de deur van
het apparaat verwijdert. De deur is
zwaar!
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
• Raadpleeg, als u een ovenspray
gebruikt, eerst de aanwijzingen op de
verpakking.
NEDERLANDS
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
• Reinig niet het katalytisch email
(indien van toepassing) met een
schoonmaakmiddel.
2.8 Verwijdering
2.6 Binnenverlichting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische
schokken.
• Het type gloeilampje of
halogeenlampje dat voor dit apparaat
wordt gebruikt, is alleen geschikt voor
huishoudelijke apparaten. Gebruik
deze niet voor andere doeleinden.
• Voordat u het lampje vervangt, dient
u de stekker van het apparaat uit het
stopcontact te halen.
• Gebruik alleen lampjes met dezelfde
specificaties.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
• Verwijder de deurvergrendeling om
te voorkomen dat kinderen of
huisdieren binnen in het apparaat vast
komen te zitten.
2.7 Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
3.1 Algemeen overzicht
1
2
10
3
4
5
6
7
4
3
2
1
8
9
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bedieningspaneel
Elektronische tijdschakelklok
Waterreservoir
Opening voor
kerntemperatuursensor
Verwarmingselement
Lamp
Ventilator
Pijpje ontkalken
Verwijderbare inschuifrail
Roosterhoogtes
8
www.aeg.com
3.2 Accessoires
Voedselsensor
Bakrooster
Om de temperatuur binnenin het
voedsel te meten.
Voor kookgerei, bak- en braadvormen.
Stoomset
Bakplaat
Voor gebak en koekjes.
Eén ongeperforeerde en één
geperforeerde schaal.
Grill-/braadpan
Via de stoomset wordt het condenswater
van het voedsel tijdens het stoomgaren
afgevoerd. Gebruik hem voor de
bereiding van groenten, vis en kipfilet.
De set is ongeschikt voor voedsel dat in
water moet weken bijv. rijst, polenta,
pasta.
Voor braden en roosteren of als pan om
vet op te vangen
4. BEDIENINGSPANEEL
4.1 Elektronische tijdschakelklok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
NEDERLANDS
9
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen.
Tiptoets
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-
-functie
Opmerking
Display
Toont de huidige instellingen van de oven.
AAN/UIT
De oven in- en uitschakelen.
Verwarmingsfunc- Druk eenmaal op de tiptoets om een verwarties of VarioGuide mingsfunctie of het menu te kiezen: VarioGuide.
Druk weer op de tiptoets om tussen de menu's te
schakelen: Verwarmingsfuncties, VarioGuide. Druk
3 seconden op de tiptoets om de verlichting aan
of uit te zetten. De licht kan ook gebruikt worden
als de oven uit is.
Favoriet
Voor opslag van en toegang tot uw favoriete programma's.
Temperatuurkeuze
Om de temperatuur in te stellen of om de huidige
temperatuur in de oven te tonen. Druk 3 seconden op de tiptoets om de machine aan of uit te
zetten: Snel Opwarmen.
Toets omlaag
Omlaag gaan in het menu.
Toets omhoog
Omhoog gaan in het menu.
OK
De selectie of instelling bevestigen.
Toets op de achterkant
Om één niveau terug te gaan in het menu. Druk 3
seconden op het veld om het hoofdmenu weer te
geven.
Tijd en overige
functies
Verschillende functies instellen. Als een verwarmfunctie in werking is, drukt u op de tiptoets om de
timer of de functies in te stellen: Toetsblokkering,
Favoriet, Set + Go. U kunt ook de instellingen van
de vleesthermometer wijzigen.
Kookwekker
Om de volgende functie in te stellen: Kookwekker.
10
11
10
www.aeg.com
4.2 Display
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Verwarmingsfunctie
Instellen dagtijd
Indicatielampje bij voorverwarmen
Temperatuur
Duur of eindtijd van een functie
Andere indicaties op het display:
Symbool
-functie
Kookwekker
De functie werkt.
Instellen dagtijd
Het display geeft de huidige tijd aan.
Duur
Het display geeft de benodigde kooktijd weer.
Eindtijd
Het display geeft aan wanneer de
kooktijd voorbij is.
Temperatuur
Het display toont de temperatuur.
Tijdisindicatie
Er wordt weergegeven hoe lang een
verwarmingsfunctie in werking is. Druk
tegelijkertijd op
te resetten.
en
om de tijd
Berekening
De oven berekent de bereidingsduur.
Controlelampje bij voorverwarmen
Het display geeft de temperatuur in
de oven aan.
Snel Opwarmen
De functie staat aan. Het verkort de
opwarmtijd.
Per gewicht
Het display geeft weer dat het automatische weegsysteem aan is of dat
het gewicht kan worden gewijzigd.
5. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE
KEER GEBRUIKT
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 Eerste reiniging
Verwijder all accessoires en
verwijderbare inschuifrails uit de oven.
Zie het hoofdstuk 'Onderhoud en
reiniging'.
Reinig de oven en accessoires voor het
eerste gebruik.
Zet de accessoires en verwijderbare
inschuifrails terug in de beginstand.
NEDERLANDS
11
5.2 Eerste aansluiting
2. Druk op
Wanneer u de oven op het stopcontact
aansluit of na een stroomstoring moet u
de taal, het contrast, de helderheid en
de tijd instellen.
5.3 De waterhardheid instellen
1. Druk op
te stellen.
of
om de waarde in
Waterhardheid
om te bevestigen.
De tabel hieronder toont het
waterhardheidbereik met de
overeenkomstige kalkafzetting (dH) en
de kwaliteit van het water.
Kalkafzetting
(mmol/l)
Kalkafzetting
(mg/l)
Waterclassificatie
Klasse
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Zacht
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Gematigd
hard
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Hard
4
meer dan 21
meer dan 3,8
meer dan 150
Zeer hard
Als de waterhardheid de waarden in de
tabel overschrijdt, vult u de waterlade
met fleswater.
1. Pak de vierkleurenstrip die met de
stoomset van de oven is
meegeleverd.
2. Steek alle reactiezones van de strip
gedurende ongeveer 1 seconde in
het water.
Houd de strip niet onder stromend
water.
3. Schud de strip om het overtollige
water te verwijderen.
4. Wacht 1 minuut en controleer de
waterhardheid met de onderstaande
tabel.
De kleuren van de reactiezones
blijven veranderen. Controleer de
waterhardheid niet als de test langer
dan 1 minuut geleden plaatshad.
5. Stel de waterhardheid in: menu:
Basis Instellingen.
Teststrip
Waterhardheid
1
2
3
4
U kunt de waterhardheid wijzigen in het
menu: Basis Instellingen /
Waterhardheid.
6. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 Door de menu's navigeren
1. Oven inschakelen.
2. Druk op
of
om de menuoptie te selecteren.
3. Druk op
om naar het submenu te
gaan of de instelling te accepteren.
U kunt te allen tijde
terugkeren naar het
hoofdmenu met
.
12
www.aeg.com
6.2 Een overzicht van de
menu's
Hoofdmenu
Symbool / Menu-item
Verwarmingsfuncties
Bestaat uit een lijst
met verwarmingsfuncties.
Recepten
Bestaat uit een lijst
met automatische programma's.
Bestaat uit een lijst
met favoriete bereidingsprogramma's die
door de gebruiker zijn
gemaakt.
Bestaat uit een lijst
met reinigingsprogramma's.
Wordt gebruikt voor
Basis Instellingen het instellen van de
apparaatconfiguratie.
Speciaal
VarioGuide
Beschrijving
Stel de dagtijd in.
Instellen dagtijd
Bestaat uit een verwarmingsfunctie en een
lijst met automatische
programma's.
Reinigen
Symbool / Menu-item
Applicatie
SousVide-koken
Favoriet
Submenu voor: Basis Instellingen
Bestaat uit een lijst
met extra verwarmingsfuncties.
Bevat aanbevolen
oveninstellingen voor
een groot aantal gerechten. Kies een gerecht en start het
kookproces. De temperatuur en tijd zijn
slechts richtlijnen voor
een beter resultaat en
kunnen worden aangepast. Deze zijn afhankelijk van de recepten
en de kwaliteit en de
hoeveelheid van de
gebruikte ingrediënten.
Tijdisindicatie
Verleng Tijd
Als het apparaat AAN
staat, geeft het display
de huidige tijd weer
wanneer u het apparaat uitschakelt.
Schakelt de functie
Tijd verlengen in en
uit.
Contrast
Pas het contrast van
het display in stappen
aan.
Helderheid
Pas de helderheid van
het display in stappen
aan.
Taal
Geluidsvolume
Toetsvolume
Alarmtoon
Waterhardheid
Stelt de taal voor het
display in.
Pas het volume van de
druktonen en signalen
stapsgewijs aan.
Schakelt de toon van
de aanraakvelden aan
en uit. Het geluid van
de tiptoets AAN/UIT
kan niet worden uitgeschakeld.
Schakelt de alarmtoon
in en uit.
Omt de waterhardheid
in niveau (1 - 4) in te
stellen.
Reinigingsherinnering
Herinnert u eraan dat
u het apparaat moet
schoonmaken.
Service
Toont de softwareversie en -configuratie.
NEDERLANDS
Symbool / Menu-item
Beschrijving
Zet alle instellingen teFabrieksinstelling rug op de fabrieksinstelling.
Symbool
13
6.3 Submenu voor: SousVidekoken
De techniek komt voort uit de Sous-videtechnologie (Franse naar voor
"vacuüm"). Dit is een
bereidingsmethode die gebruikt maakt
van vacuüm afgesloten plastic zakjes bij
lage temperatuur.
Menu-item
Beschrijving
SousVide-koken
Gebruikt de stoom voor bereiding van
vlees, vis, schaal- en schelpdieren, groenten en fruit. Stel de temperatuur in tussen
de 50 °C en 95 °C.
SousVide-recepten
Lijst van automatische programma´s.
SousVide VarioGuide
Aanbevolen oveninstellingen voor een
groot aantal gerechten. Selecteer een gerecht en start het bereidingsproces. De
temperatuur en tijd zijn slechts richtlijnen. U
kunt deze aanpassen bij andere gerechten
of hoeveelheden.
6.4 Submenu voor: Reinigen
Symbool
Menu-item
Beschrijving
Stoomreiniging
Procedure om het apparaat te reinigen als
het licht vervuild is en het vuil niet is ingebrand.
Ontkalken
Procedure om kalkresten te verwijderen van
de stoomgenerator.
Spoelen
Procedure voor het spoelen en reinigen
van de stoomgenerator na frequent gebruik van de stoomfuncties.
Stoomreiniging Plus
Procedure voor het reinigen van hardnekkig vuil met gebruik van een ovenreiniger.
14
www.aeg.com
6.5 Verwarmingsfuncties
Verhittingsfunctie
Hetelucht
Applicatie
Om op 2 rekstanden te
bakken en tegelijk
voedsel te drogen.Stel
de temperatuur 20 40°C lager in dan voor
de functie: Boven + onderwarmte.
Om gerechten op één
niveau te bakken met
Pizza Hetelucht intensief bruineren en
een krokantere korst.
Stel de temperatuur 20
- 40°C lager in dan voor
de functie: Boven + onderwarmte.
Voor het bakken en braden op één ovenniveau.
Boven + onderwarmte (Boven-/
Onderwarmte)
Bevroren Gerechten
Grillen
Circulatiegrill
Onderwarmte
Om kant-en-klaar-gerechten (bijv. patat,
aardappelpartjes of
loempia's) krokant te
maken.
Om plat voedsel te grillen en brood te roosteren.
Voor het braden van
grotere stukken vlees of
gevogelte met botten
op één niveau. Voor
gratineren en bruinen.
Voor het bakken van
taarten met een knapperige bodem en het
inmaken van voedsel.
Verhittingsfunctie
Applicatie
Deze functie is ontworpen om tijdens de beHetelucht (voch- reiding energie te besparen. Zie het hoofdtig)
stuk 'Hints and tips’,
Hetelucht (vochtig) voor
bereidingsinstructies.
De ovendeur dient tijdens de bereiding gesloten te zijn zodat de
functie niet wordt onderbroken en om ervoor te zorgen dat de
oven werkt op de
hoogst mogelijke energie-efficiëntie. Bij het
gebruik van deze functie kan de temperatuur
in de ruimte verschillen
van de ingestelde temperatuur. De restwarmte wordt gebruikt.Het
verwarmingsvermogen
kan worden verminderd. Zie voor algemene energiebesparingsaanbevelingen 'Energie-efficiëntie' hoofdstuk Energiebesparing.Deze functie werd
gebruik om te voldoen
aan de energie-efficiëntieklasse volgens EN
60350-1. Bij gebruik van
deze functie gaat de
verlichting na 30 seconden automatisch uit.
Koken Met
Vocht
U kunt kiezen uit drie
handmatige bereidingsfuncties met verschillende vochtgraden. Deze
functies combineren
stoom en hetelucht. Ze
dekken het gerecht af
met verschillende hoeveelheden stoom.
NEDERLANDS
Verhittingsfunctie
Applicatie
Stomen van groente,
bijgerechten of vis.
6.6 Speciaal
Verwarmingsfunctie
Verhittingsfunctie
Lage vochtigheid
Medium vochtigheid
Hoge vochtigheid
Applicatie
De functie is geschikt
voor vlees, gevogelte,
ovengerechten en
ovenschotels. Dankzij
de combinatie van
stoom en warmte wordt
het vlees mals en sappig met een krokant
korstje.
De functie is geschikt
voor gestoofd en gestoomd vlees en voor
brood en gistdeeg.
Dankzij de combinatie
van stoom en warmte
wordt het vlees mals en
sappig en krijgt deeg
een krokant en glanzend korstje.
De functie is geschikt
voor de bereiding van
delicate gerechten
zoals pudding, flan, terrines en vis.
De verlichting kan tijdens
sommige ovenfuncties
automatisch uitschakelen als
de temperatuur onder de 60
°C komt.
Applicatie
Om het voedsel warm
te houden.
Stoom
Submenu voor: Koken Met Vocht
15
Warm houden
Om borden voor het
serveren op te warBorden Warmen men.
Inmaken
Drogen
Yoghurtfunctie
Deeg Laten Rijzen
Lage Temperatuur Garen
Brood bakken
Voor het inmaken van
groenten (bijv. augurken).
Om in plakjes gesneden fruit, groenten en
champignons te drogen.
Voor het maken van
yoghurt. Het lampje in
deze functie is uit.
Om het rijsproces van
gistdeeg te versnellen.
Het voorkomt dat het
oppervlak van het
deeg uitdroogt en
houdt het deeg elastisch.
Voor het bereiden van
mals en sappig braadvlees.
Gebruik deze functie
voor brood en broodjes met een heel goed
bijna professioneel resultaat qua krokantheid, kleur en bruine
korst.
16
www.aeg.com
Verwarmingsfunctie
Regenereren
Ontdooien
Applicatie
Het opwarmen van
voedsel met stoom
voorkomt dat het oppervlak uitdroogt. De
warmte wordt op behoedzaam en gelijkmatig verdeeld en
geeft het voedsel de
smaak en het aroma
alsof het net is bereid.
Deze functie kan gebruikt worden om eten
direct op een bord te
verwarmen. Met verschillende roosterhoogtes kunt u meerdere borden tegelijkertijd opwarmen.
Om voedsel te ontdooien (groenten en
fruit). De ontdooitijd
hangt af van de hoeveelheid en dikte van
het voedsel.
6.7 VarioGuide
Voedselcategorie: Vis/Zeevruchten
Schotel
Vis
Gebakken vis
Vissticks
Dunne fillets
Dikke fillets
Visfilet, bevroren
Hele vis, klein
Hele vis, gestoomd
Hele kleine vis, gegrild
Hele vis, gegrild
Hele vis, gegrild
Forel
Zalm
Zalmfillets
Hele Zalm
Garnalen
Garnalen, vers
Garnalen, bevroren
Mosselen
-
Voedselcategorie: Gevogelte
Schotel
Gevogelte, Uitgebeend
-
Gevogelte, Uitge-
-
beend
NEDERLANDS
Schotel
Schotel
Kippenvleugels,
vers
Chipolataworstjes
Spare Ribs
Kippenvleugels, bevroren
Varkensschenkel,
voorgekookt
Kippenpoten, vers
Kip
17
Hamlap
Kippenpoten, bevroren
Gepocheerde kippeborst
Kip, 2 helften
Varkensrug
Varkensrug
Varkensvlees
Varkenslapje, gerookt
Varkenslapje, gepocheerd
Hele kip
Hele eend
-
Hele gans
-
Schouderkarbonade
Hele kalkoen
-
Geroosterd var-
Nekstuk
kensvlees
Voedselcategorie: Vlees
Gekookte Ham
Schotel
Kalfsschenkel
Gekookt Rundvlees
Rundvlees
Gebraden vlees
Kalfsvlees
Geroosterd kalfs-
Gehaktbrood
vlees
Rauw
Lamsbout
Rauw
Geroosterd lamsvlees
Medium
Biefstuk
Lamsvlees
Medium
Gaar
Gaar
Rauw
Scandinavisch
Rundvlees
Kalfsrug
Medium
Gaar
Lamsrug, medium
Lamsrug, medium
Lamsrug, medium
18
www.aeg.com
Schotel
Schotel
Haas
• Haas been
• Hazerug
• Hazerug
Wild
Wildbraad
• Reebout, hertenbout
• Rug
Geroosterd wild
Wild
Voedselcategorie: Ovenschotels
Schotel
Lasagne
-
Pastaschotel, bevro- ren
Koninginnebrood,
hartig
-
Quiche Lorraine
-
Hartige Taart
-
Voedselcategorie: Taart/Koekjes
Schotel
Tulband
-
Appeltaart, bedekt
-
Cake, Zacht
-
Appeltaart
-
Kwarktaart, Bakblik
-
Brioche
-
Zandgebak
-
Taart
-
Pastaschotel
-
Aardappelgratin
-
Koninginnebrood,
zoet
-
Groentegratin
-
Amandelcake
-
Zoet Gerecht
-
Muffins
-
Gebak
-
Voedselcategorie: Pizza/Quiche
Schotel
Pizza
Deegreepjes
-
Pizza, dun
Roomsoes
-
Pizza, extra garnering
Klein Bladerdeeggebak
-
Pizza, bevroren
Eclairs
-
American pizza, bevroren
Bitterkoekjes
-
Zandkoekjes
-
Kerststol
-
Appelstrudel, bevroren
-
Pizza, gekoeld
Pizza snacks, bevroren
Baguette m. gesmolten kaas
-
Tarte Flambée
-
Cake bakplaat
Roerdeeg
Gistdeeg
NEDERLANDS
Schotel
Schotel
Kwarktaart, Bakplaat
-
Brownies
-
Biscuitrol
-
Plaatkoek
-
Kruimeltaart
-
Suikerkoek
-
Taartbodem
Witbrood
Roerdeeg Vruchtentaart
Voedselcategorie: Brood/Broodjes
Schotel
Broodjes
Ciabatta
Baguette
Bruin Brood
Brood
Roggebrood
Volkoren Brood
Ongedesemd
Brood
Brood/Broodjes,
bevroren
Roerdeeg Biscuit
Gistdeeg
Broodjes
Vlechtbrood
Zandkoekjes
Taartbodem, Vruchtentaart
Vruchtentaart
Broodkrans
Voedselcategorie: Groenten
Schotel
Broccoli, Roosjes
-
Broccoli, heel
-
Bloemkool, Roosjes
-
Bloemkool, heel
-
Wortelen
-
Ontbijtkoeken,
voorgebakken
Courgette, Plakjes
-
Broodjes, bevroren
Asperges, groene
-
-
Asperges, wit
-
Baguettes, voorgebakken
Paprika, Reepjes
-
Spinazie, vers
-
Baguettes, bevroren
Preiringetjes
-
Sperziebonen
-
Champignonplakjes Gepelde Tomaten
-
Spruitjes
-
Selderij, blokjes
-
Erwten
-
Aubergine
-
Venkel
-
19
20
www.aeg.com
Schotel
Schotel
Artisjokken
-
Broodballetjes
-
Rode Bietjes
-
Deegballen, zout
-
Schorseneren
-
Deegballen, zoet
-
Koolraap, Reepjes
-
Rijst
-
Witte Bonen
-
Verse tagliatelle
-
Savooiekool
-
Polenta
-
Voedselcategorie: Crèmes En Terrines
Schotel
Bouillon Met Stukjes Ei
-
Caramelflan
-
Terrines
Zachtgekookt ei
Eieren
Middelhard gekookt ei
Indien het noodzakelijk is
het gewicht of de
kerntemperatuur van het
gerecht te wijzigen, gebruikt
u
of
om de nieuwe
waarden in te stellen.
6.8 Submenu voor: SousVide
VarioGuide
Voedselcategorie
Schotel
Zeebrasemfilet
Hardgekookt ei
Zeebrasemfilet
Gebakken eieren
Stokvis
Voedselcategorie: Bijgerechten
Forelfilet
Schotel
Zalmfillets
Patat, dun
-
Patat, dik
-
Patat, bevroren
-
Aardappelkroketjes
-
Aardappelpartjes
-
Rösties
-
Gekookte aardappels
-
Gekookte Aardappelen
-
Aardappelen in de
schil
-
Aardappelballetjes
-
Vis/Zeevruchten
Jakobsschelpen
Mosselen met
schaal
Garnalen zonder
schaal
Octopus
Kippenborst zonder
bot (kipfilet)
Gevogelte
Eendenborst zonder bot
Kalkoenborst zonder bot
NEDERLANDS
Voedselcategorie
Schotel
Rundvlees
• Runderfilet, medium
• Runderfilet, gaar
Vlees
Lamsvlees
• Lamsvlees, medium
• Lamsvlees, gaar
Wild
• Everzwijn
• Konijn zonder
bot
Wortelen
21
6.9 Een verwarmingsfunctie
instellen
1. Oven inschakelen.
2. Selecteer het menu:
Verwarmingsfuncties.
3. Druk op
om te bevestigen.
4. Selecteer een ovenfunctie.
5. Druk op
om te bevestigen.
6. Stel de temperatuur in.
7. Druk op
om te bevestigen.
Als de standaardinstellingen
niet gewijzigd zijn, start de
oven automatisch.
6.10 Waterreservoir
Courgette, Plakjes
Asperges, groene
Asperges, wit
A
F
Paprika, Reepjes
B
MA
X
Preiringetjes
Groenten
Knolselderij
C
Selderij
Aubergine
Venkel
Artisjokkenharten
Aardappelen
Pompoen
Appels
Peren
E
D
A. Deksel
B. Golfbreker
C. Ladebehuizing
D. Waterbijvulgat
E. Schaal
F. Voorknop
U kunt de waterlade uit het oven
verwijderen. Duw het voorzichtig op de
voorknop. Nadat u de waterlade
aanduwt, komt hij vanzelf uit het oven.
Perziken
Fruit
Nectarines
Pruimen
XA
M
Ananas
Mango
U kunt de waterlade op twee manieren
bijvullen:
22
www.aeg.com
• laat de waterlade in het oven en vul
deze bij met een waterkan,
• haal de waterlade uit het oven en vul
deze bij onder een kraan.
Als u de waterlade bijvult onder een
kraan, moet u de lade in horizontale
positie verplaatsen om geen water te
morsen.
MAX
MAX
Als u de waterlade bijvult, plaatst u deze
weer op dezelfde plek. Duw op de
voorknop totdat de waterlade zich in het
oven bevindt.
Leeg de waterlade na ieder gebruik.
LET OP!
Houd de waterlade uit de
buurt van hete
oppervlakken.
6.11 Bereiding met stoom
De klep van de waterlade bevindt zich in
het bedieningspaneel.
WAARSCHUWING!
Gebruik uitsluitend koud
leidingwater. Gebruik geen
gefilterd
(gedemineraliseerd) of
gedistilleerd water. Gebruik
geen andere vloeistoffen.
Schenk geen ontvlambare of
alcoholische vloeistoffen in
het waterreservoir.
1. Duw op de deksel van de waterlade
om deze te openen en neem hem uit
de oven.
2. Vul de waterlade tot het maximale
niveau met koud water (ongeveer
950 ml).De watervoorraad is
voldoende voor ca. 50
minuten.Gebruik de schaalverdeling
op de waterlade.
3. Plaats het waterreservoir terug op
zijn oorspronkelijke plaats.
Veeg de natte waterlade
af met een zachte doek
voordat u het in de oven
schuift.
4. Oven inschakelen.
5. Stel de stoomverwarmingsfunctie en
de temperatuur in.
6. Stel zo nodig de functie in: Duur
of: Eindtijd
.
De stoom verschijnt na ca. 2 minuten.
Als de oven de ingestelde
temperatuur bereikt, klinkt er een
geluidssignaal.
Als de waterlade droog komt te
staan, klinkt het geluidssignaal en
moet de waterlade zoals hierboven
beschreven bijgevuld worden om het
stoomkoken voort te zetten.
Aan het einde van de kooktijd klinkt er
een geluidssignaal.
7. Oven uitschakelen.
8. Leeg het waterreservoir wanneer u
klaar bent met stomen.
LET OP!
De oven is heet. Gevaar
voor brandwonden.
Wees voorzichtig als u
de waterlade ledigt.
9. Na bereiding met stoom kan er
stoom op de bodem van de ruimte
condenseren. Droog de bodem van
de ruimte altijd als de oven koud is.
Laat de oven volledig uitdrogen met de
deur geopend. Om het drogen te
verspoedigen kunt u de deur sluiten en
de oven verwarmen met de functie:
Hetelucht bij een temperatuur van 150
°C gedurende circa 15 minuten.
Aan het einde van een
stoombereiding draait de
koelventilator sneller om de
stoom te verwijderen.
6.12 Indicatielampje bij
voorverwarmen
Wanneer u een verwarmingsfunctie
inschakelt, gaat het balkje op het display
branden. Het balkje geeft aan dat de
oventemperatuur toeneemt. Als de
temperatuur bereikt is, zoemt de zoemer
3 maal en knippert de balk om
vervolgens te verdwijnen.
NEDERLANDS
6.13 Snel Opwarmen
Deze functie verkort de opwarmtijd.
Leg geen voedsel in de oven
wanneer de functie Snel
opwarmen is ingeschakeld.
Als u de functie wilt activeren, houdt u
3 seconden ingedrukt. Het
indicatielampje voorverwarmen wisselt.
23
Deze functie is niet beschikbaar voor
sommige ovenfuncties.
6.14 Restwarmte
Wanneer u de oven uitschakelt, geeft het
display de restwarmte aan. U kunt de
warmte gebruiken om het eten warm te
houden.
7. KLOKFUNCTIES
7.1 Tabel met klokfuncties
Klokfunctie
Applicatie
Kookwekker Om een afteltijd in te
stellen (max. 2 uur en 30
minuten). Deze functie
heeft geen invloed op
de werking van de
oven. Ook te gebruiken
als de oven is uitgeschakeld.
Gebruik
om de functie in te schakelen. Druk
op
of
om de minuten in te stellen en op
om te starten.
Duur
Om de werkingsduur
van de oven in te stellen
(max. 23 uur 59 min.).
Eindtijd
Voor het instellen van
de uitschakeltijd van
een verwarmingsfunctie
(max. 23 uur en 59 min).
Als u de tijd voor een klokfunctie instelt,
begint het aftellen van de tijd na 5
seconden.
Als u de klokfuncties: Duur,
Eindtijd gebruikt, schakelt
de oven de warmteelementen na 90% van de
ingestelde tijd uit. De oven
gebruikt de restwarmte om
het kookproces voor te
zetten totdat de tijd is
verstreken (3 - 20 minuten).
7.2 De klokfuncties instellen
Alvorens u de functies: Duur,
Eindtijd gebruikt, moet u
een verwarmingsfunctie en
temperatuur instellen. De
oven wordt automatisch
uitgeschakeld
U kunt de functies: Duur en
Eindtijd tegelijkertijd
gebruiken als u wilt dat de
oven op een later tijdstip
wordt geactiveerd of juist
uitgezet.
De functies: Duur en Eindtijd
werken niet als u de
vleesthermometer gebruikt.
1. Stel de verwarmingsfunctie in.
2. Druk herhaaldelijk op
totdat het
display de benodigde klokfunctie en
het bijhorende symbool weergeeft.
of
3. Druk op
tijd in te stellen.
om de gewenste
4. Druk op
om te bevestigen.
Wanneer de tijd is verstreken, klinkt er
een geluidssignaal. De oven gaat uit. Op
het display verschijnt een melding.
5. Druk op een symbool om het signaal
uit te zetten.
7.3 Verleng Tijd
De functie: Verleng Tijd zorgt dat de
verwarmingsfunctie door blijft gaan als
de Duur is geëindigd.
Niet van toepassing op
verwarmingsfuncties met de
vleesthermometer.
24
www.aeg.com
1. Wanneer de bereidingstijd is
verstreken, klinkt er een
geluidssignaal. Druk op een
willekeurig symbool.
Op het display wordt het bericht
weergegeven.
2. Druk op
om te activeren of
om
te annuleren.
3. Stel de lengte van de functie in.
4. Druk op
.
8. AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Online recepten
U vindt de recepten voor de
automatische programma´s
die voor deze oven zijn
gespecificeerd op onze
website. Om het juiste
receptenboek te vinden,
controleer het
productnummer op het
classificatieplaatje op de
voorzijde van het frame van
de binnenkant van de oven.
8.2 Recepten met
Receptenautomaat
Deze oven bevat een serie recepten die
u kunt gebruiken. De recepten kunnen
niet worden gewijzigd.
1. Oven inschakelen.
2. Selecteer het menu: Recepten. Druk
op
om te bevestigen.
3. Selecteer de categorie en het
gerecht. Druk op
bevestigen.
om te
4. Een recept selecteren. Druk op
om te bevestigen.
9. GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
9.1 Voedingssensor
De voedingssensor meet de temperatuur
in het voedsel. Wanneer het voedsel de
ingestelde temperatuur heeft bereikt,
wordt het apparaat uitgeschakeld.
Er worden twee temperaturen ingesteld:
• de oventemperatuur (minimum 120
°C),
• de voedselkerntemperatuur.
LET OP!
Gebruik alleen de
meegeleverde
voedingssensor en de
originele vervangende
onderdelen.
Instructies voor de beste resultaten:
• Ingrediënten moeten op
kamertemperatuur zijn.
• De voedingssensor mag niet worden
gebruikt voor vloeibare gerechten.
• Tijdens het koken met de
voedingssensor in het gerecht blijven
en de stekker in de aansluiting.
• Gebruik de aanbevolen instellingen
voor de vleesthermometer. Zie het
hoofdstuk 'Nuttige aanwijzingen en
tips'.
Het apparaat berekent een
geschatte eindtijd van de
bereidingsduur. Dit is
afhankelijk van de
hoeveelheid eten, de
ingestelde ovenfunctie en
de temperatuur.
Voedselcategorieën: vlees,
gevogelte en vis
1. Schakel het apparaat in.
NEDERLANDS
2. Plaats de punt van de
voedingssensor in het midden van
het vlees of de vis, indien mogelijk in
het dikste gedeelde. Zorg ervoor dat
ten minste 3/4 van de
voedingssensor in het gerecht zit.
3. Steek de stekker van de
voedingssensor in de aansluiting aan
de voorkant van het apparaat.
25
WAARSCHUWING!
Er bestaat een risico op
verbrandingsgevaar
aangezien de
voedingssensor heet wordt.
Wees voorzichtig wanneer u
de stekker eruit haalt en de
voedingssensor uit het
gerecht haalt.
Voedselcategorie: ovenschotel
1. Schakel het apparaat in.
2. Plaats de helft van de ingrediënten in
de ovenschaal.
3. Steek de punt van de voedselsensor
precies in het midden van de
stoofschotel. De voedingssensor
moet stevig op zijn plaats blijven
tijdens het bakproces. Gebruik een
solide ingrediënt om dat te bereiken.
Gebruik de rand van de ovenschaal
om het silicone handvat van de
voedingssensor te ondersteunen. De
punt van de voedingssensor mag de
bodem van de ovenschaal niet
aanraken.
Het display geeft het symbool van de
voedingssensor weer.
4. Druk binnen 5 seconden op
of
om de voedselkerntemperatuur
in te stellen.
5. Selecteer de verwarmfunctie en,
indien nodig, de temperatuur.
6. Om de temperatuur van de
voedselkerntemperatuur te wijzigen
druk op .
Als de ingestelde temperatuur voor het
gerecht is bereikt, klinkt er een
geluidssignaal. Het apparaat wordt
automatisch uitgeschakeld.
7. Druk op een symbool om het signaal
uit te zetten.
8. Haal de stekker van de
voedingssensor uit het stopcontact
en haal het gerecht uit het apparaat.
4. Bedek de voedingssensor met de
resterende ingrediënten.
5. Steek de stekker van de
voedingssensor in de aansluiting aan
de voorkant van het apparaat.
26
www.aeg.com
Bakplaat/ Diepe pan:
Het display geeft het symbool van de
voedingssensor weer.
6. Druk binnen 5 seconden op
Schuif de bakplaat /diepe pan tussen de
geleidestangen van de roostersteun.
of
om de voedselkerntemperatuur
in te stellen.
7. Selecteer de verwarmfunctie en,
indien nodig, de temperatuur.
8. Om de temperatuur van de
voedselkerntemperatuur te wijzigen
druk op .
Wanneer het gerecht op de ingestelde
temperatuur is, hoort u een
geluidssignaal. Het apparaat wordt
automatisch uitgeschakeld.
9. Druk op een symbool om het signaal
uit te zetten.
10. Haal de stekker van de
voedingssensor uit het stopcontact
en haal het gerecht uit het apparaat.
WAARSCHUWING!
Er bestaat een risico op
verbrandingsgevaar
aangezien de
voedingssensor heet wordt.
Wees voorzichtig wanneer u
de stekker eruit haalt en de
voedingssensor uit het
gerecht haalt.
9.2 De accessoires plaatsen
Bakrooster:
Plaats het rooster tussen de
geleidestangen van de roostersteun en
zorg ervoor dat de pootjes omlaag staan.
Bakrooster en bakplaat /diepe
plaatsamen:
Plaats bakplaat /diepe plaat tussen de
geleiders van de inschuifrails en het
bakrooster op de geleiders erboven.
Kleine inkepingen bovenaan
verhogen de veiligheid.
Deze inkepingen zorgen er
ook voor dat ze niet
omkantelen. De hoge rand
rond het rooster voorkomt
dat het kookgerei van het
rooster afglijdt.
NEDERLANDS
27
10. EXTRA FUNCTIES
10.1 Favoriet
U kunt uw favoriete instellingen als duur,
temperatuur of verwarmingsfunctie
opslaan. De instellingen zijn beschikbaar
in het menu: Favoriet. U kunt 20
programma's opslaan.
Een programma opslaan
10.2 Gebruik van het
Kinderslot
Als het Kinderslot aanstaat, kan de oven
niet per ongeluk worden geactiveerd.
1. Druk op
zetten.
om het display aan te
1. Oven inschakelen.
2. Stel een verwarmingsfunctie of een
automatisch programma in.
2. Druk tegelijkertijd op
en
totdat
het display een bericht .
Herhaal stap 2 om het kinderslot uit te
schakelen.
3. Druk herhaaldelijk op
tot het
display toont: OPSLAAN.
10.3 Toetsblokkering
om te bevestigen.
4. Druk op
Het display geeft de eerste vrije
geheugenpositie weer.
Deze functie voorkomt dat een
verwarmingsfunctie per ongeluk wordt
ingeschakeld. U kunt deze alleen
inschakelen als de oven in werking is.
5. Druk op
om te bevestigen.
6. Voer de naam van het programma in.
De eerste letter knippert.
7. Druk op
wijzigen.
of
om de letter te
.
8. Druk op
De volgende letter knippert.
9. Herhaal stap 7 indien nodig.
om
U kunt de naam van een programma
wijzigen in het menu: Wijzig
Programmanaam.
Het programma inschakelen
1. Oven inschakelen.
2. Selecteer het menu: Favoriet.
om te bevestigen.
3. Druk op
4. Selecteer de naam van uw favoriete
programma.
5. Druk op
tot het
3. Druk herhaaldelijk op
display toont: Toetsblokkering.
4. Druk op
en houdt de knop
10. Druk op
ingedrukt om op te slaan.
U kunt een geheugenpositie
overschrijven. Wanneer het display de
eerste vrije geheugenpositie aangeeft,
druk op
of
en druk op
een bestaand programma te
overschrijven.
1. Oven inschakelen.
2. Stel de verwarmingsfunctie of instelling in.
om te bevestigen.
drukken om rechtstreeks
U kunt op
naar het menu te gaan: Favoriet. Ook te
gebruiken als de oven is uitgeschakeld.
om te bevestigen.
Druk op
om de functie uit te
schakelen. Op het display verschijnt een
melding. Druk herhaaldelijk op
vervolgens op
en
om te bevestigen.
Als u de oven uitzet, schakelt
de functie ook uit.
10.4 Set + Go
Met deze functie kunt u een
verwarmingsfunctie (of programma)
instellen en later met een aanraking van
een symbool gebruiken.
1. Oven inschakelen.
2. Stel de verwarmingsfunctie in.
3. Druk herhaaldelijk op
display toont: Duur.
4. Stel de tijd in.
tot het
5. Druk herhaaldelijk op
tot het
display toont: Set + Go.
6. Druk op
om te bevestigen.
28
www.aeg.com
Druk op een symbool (behalve voor )
om de functie te starten: Set + Go. De
ingestelde verwarmingsfunctie start.
Wanneer de verwarmingsfunctie is
voltooid, klinkt er een signaal.
• Toetsblokkering is aan
wanneer de
verwarmingsfunctie actief
is.
• Het menu: Basis
Instellingen laat u de
functie: Set + Go in- en
uitschakelen.
10.5 Automatische
uitschakeling
Om veiligheidsredenen schakelt de oven
na bepaalde tijd automatisch uit als er
een ovenfunctie in werking is en u geen
instellingen wijzigt.
Temperatuur (°C)
Uitschakeltijd (u)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 230
5,5
10.6 Helderheid van het
display
Er zijn twee standen voor de helderheid
van het display:
• Helderheid 's nachts - wanneer de
oven uitstaat, is de helderheid van het
display tussen 22.00 uur en 06.00 uur
lager.
• Helderheid overdag:
– als de oven wordt ingeschakeld;
– als u tijdens helderheid 's nachts
een symbool aanraakt (behalve
AAN/UIT), keert het display
gedurende 10 seconden terug
naar helderheid voor overdag.
– als de oven wordt uitgeschakeld
en u een functie instelt:
Kookwekker. Wanneer de functie
eindigt, keert het display terug
naar helderheid voor 's nachts.
10.7 Koelventilator
Als de oven in werking is, wordt de
koelventilator automatisch ingeschakeld
om de oppervlakken van de oven koel te
houden. Na het uitschakelen van de
oven blijft de ventilatie doorgaan totdat
de oven is afgekoeld.
De automatische uitschakeling werkt niet
met de functies: Binnenverlichting,
Voedselsensor,Duur, Eindtijd.
11. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
De temperaturen en
baktijden in de tabellen zijn
slechts als richtlijn bedoeld.
Deze zijn afhankelijk van de
recepten en de kwaliteit en
de hoeveelheid van de
gebruikte ingrediënten.
11.1 Kookadviezen
Uw oven kan anders bakken of roosteren
dan de oven die u tot nu toe gebruikt
heeft. In de onderstaande tabel vindt u
de standaardinstellingen voor
temperatuur, kooktijd en roosterniveau.
Als u voor een speciaal recept de
instelling niet kunt vinden, zoek dan naar
een soortgelijk recept.
11.2 Binnenzijde van de deur
Aan de binnenkant van de deur vindt u
het volgende:
• de nummers van de inzetniveaus.
• A privacy reminder from Google
Search Results Informatie over de
verwarmingsfuncties, aanbevolen
rekstanden en temperaturen voor
gerechten.
NEDERLANDS
11.3 Nuttige tips voor speciale
opwarmfuncties van de oven
Warm houden
Met deze functie houdt u het voedsel
warm. De temperatuur wordt
automatisch ingesteld op 80 °C.
Borden Warmen
Met deze functie kunt u borden en
schalen verwarmen voor het opdienen.
De temperatuur wordt automatisch
ingesteld op 70 °C.
Verdeel de opgestapelde borden en
schalen gelijkmatig over het ovenrek.
Gebruik de eerste rekstand. Verwissel ze
halverwege de verwarmtijd van plaats.
Ontdooien
Haal het gerecht uit de verpakking en
plaats het op een bord. Dek het voedsel
niet af, want het kan tijdens het
ontdooien uitzetten. Gebruik de eerste
rekstand.
29
Kook ingrediënten die alcohol bevatten
voordat u ze vacuüm verpakt.
Doe de vacuümzakken zij aan zij op het
rooster.
U kunt het bereide voedsel 2 tot 3 dagen
in de koelkast bewaren. Koel het voedsel
snel af (in een ijsbad).
Gebruik deze functie niet om restjes op
te warmen.
Vacuüm verpakken
Gebruik uitsluitend de vacuümzakken en
de vacuümverpakkingsruimte die voor
Sous-vide koken worden aanbevolen.
Alleen dit type vacuumsealer kan
vloeistoffen vacuum verpakken.
De vacuümzakken niet opnieuw
gebruiken.
Stel de maximale vacuümstand in voor
snellere en betere resultaten.
Zorg er voor een veilige afsluiting van de
vacuümzak voor dat het sluitgedeelte
schoon is.
Zorg ervoor dat de randen van de
binnenkant van de vacuümzak voordat u
vacuümzuigt, schoon zijn.
11.4 SousVide-koken
11.5 SousVide-koken: Vlees
Deze functie gebruikt lagere
bereidingstemperaturen dan normaal
koken.
• Kijk naar de tabellen om te kort
bereiden te voorkomen. Gebruik
geen vleesporties met een grotere
dikte dan in de getoonde tabellen.
• De bereidingstijden in de tabellen zijn
de minimale benodigde tijden. De
bereidingstijd kan worden vergroot
overeenkomstig uw persoonlijke
voorkeur.
• Gebruik alleen vlees zonder bot om te
voorkomen dat de vacuum zak
beschadigt.
• Bak om de gevogeltefilet beter te
laten smaken het vlees eerst even aan
voor en na de vacuum verpakking.
SousVide-koken Aanbevelingen
Gebruik vers rauw voedsel van hoge
kwaliteit. Maak het voedsel altijd schoon
voordat u het bereidt. Wees voorzichtig
met het gebruik van rauwe eieren.
Lage temperaturen zijn uitsluitend
geschikt voor soorten voedsel die rauw
kunnen worgen gegeten.
Gaar het voedsel niet heel lang als u een
temperatuur gebruikt van onder de 60
°C.
30
www.aeg.com
Rundvlees
Gerecht
Dikte van
het voedsel
Hoeveelheid Temperatuur Tijd (min)
voedsel voor (°C)
4 personen
(g)
Roosterhoogte
Runderfilet
medium
4 cm
800
60
110 - 120
2
Runderfilet
well done
4 cm
800
65
90 - 100
2
Kalfsfilet medium
4 cm
800
60
110 - 120
2
Kalfsfilet well
done
4 cm
800
65
90 - 100
2
Gerecht
Dikte van
het voedsel
Hoeveelheid Temperatuur Tijd (min)
voedsel voor (°C)
4 personen
(g)
Roosterhoogte
Lam rood
3 cm
600 - 650
60
180 - 190
2
Lam medium 3 cm
600 - 650
65
105 - 115
2
Varkensvlees
3 cm
600 - 650
90
60 - 70
2
Konijn zonder bot
1,5 cm
600 - 650
70
50 - 60
2
Gerecht
Dikte van
het voedsel
Hoeveelheid Temperatuur Tijd (min)
voedsel voor (°C)
4 personen
(g)
Roosterhoogte
Kippenborst
zonder bot
3 cm
750
70
70 - 80
2
Eendenborst
zonder bot
2 cm
900
60
140 - 160
2
Kalkoenborst 2 cm
zonder bot
800
70
75 - 85
2
Lam / wild
Gevogelte
11.6 SousVide-koken: Vis en
zeevruchten
• Kijk naar de tabel om te kort bereiden
te voorkomen. Gebruik geen
visporties met een grotere dikte dan
in de getoonde tabel.
• Droog de visfilet met keukenpapier
voordat u het in de vacuümzak doet.
• Voeg een kopje water toe aan de
vacuümzak als u de mosselen kookt.
NEDERLANDS
31
Gerecht
Dikte van het
voedsel
Hoeveelheid
voedsel voor 4
personen (g)
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Zeebrasemfilet
4 filets 1 cm
500
70
25
2
Zeebrasemfilet
4 filets 1 cm
500
70
25
2
Stokvis
2 filets 2 cm
650
65
70 - 75
2
Jakobsschelpen
groot
650
60
100 - 110
2
1000
95
20 - 25
2
500
75
25 - 30
2
1000
85
100 - 110
2
Mosselen met
schaal
Garnalen zonder schaal
groot
Octopus
Forelfilet 1)
2 filets 1,5 cm
650
65
55 - 65
2
Zalmfillet 1)
3 cm
800
65
100 - 110
2
1) Week om eiwitlekkages te voorkomen de vis in een zoutoplossing van 10% (100 g zout in 1 liter water)
gedurende 30 min en droog het met keukenpapier voordat u het in een vacuümzak doet.
11.7 SousVide-koken:
Groenten
• Schil de groente indien nodig.
• Sommige groente kan van kleur
veranderen als u de groente schilt en
kookt in een vacuum zak. Kook voor
betere resultaten het voedsel meteen
nadat u het heeft bereid.
• Doe om de kleur van de artisjokken te
behouden de groente in water met
citroensap nadat u ze heeft
schoongemaakt en gesneden.
Gerecht
Dikte van het voed- Hoeveelheid
sel
voedsel voor
4 personen
(g)
Temperatuur
(°C)
Tijd (min) Roosterhoogte
Asperges,
groen
heel
700 - 800
90
40 - 50
2
Asperges,
wit
heel
700 - 800
90
50 - 60
2
Courgette
plakjes van 1 cm
700 - 800
90
35 - 40
2
Prei
reepjes of ringetjes
600 - 700
95
40 - 45
2
Aubergine
plakjes van 1 cm
700 - 800
90
30 - 35
2
Pompoen
stukjes met een dikte van 2 cm
700 - 800
90
25 - 30
2
32
www.aeg.com
Gerecht
Dikte van het voed- Hoeveelheid
sel
voedsel voor
4 personen
(g)
Temperatuur
(°C)
Tijd (min) Roosterhoogte
Peper
reepjes of een kwart
700 - 800
95
35 - 40
2
Selderij
ringetjes van 1 cm
700 - 800
95
40 - 45
2
Wortelen
plakjes van 0,5 cm
700 - 800
95
35 - 45
2
Selderijwortel
plakjes van 1 cm
700 - 800
95
45 - 50
2
Venkel
plakjes van 1 cm
700 - 800
95
35 - 45
2
Aardappelen
plakjes van 1 cm
800 - 1000
95
35 - 45
2
Artisjokkenharten
in kwartjes gesneden
400 - 600
95
45 - 55
2
11.8 SousVide-koken: Fruit en
snoepgoed
• Schil het fruit, verwijder de pitjes en
het klokkenhuis indien nodig
• Doe om de kleur van de appels en
peren te behouden het fruit in water
met citroensap nadat u ze heeft
schoongemaakt en gesneden.
• Kook voor betere resultaten het
voedsel meteen nadat u het heeft
bereid.
Gerecht
Dikte van het voedsel
Hoeveelheid
voedsel voor 4
personen (g)
Temperatuur
(°C)
Tijd (min) Roos
terhoogte
Perzik
door midden gesneden
4 stuks fruit
90
20 - 25
2
Pruim
door midden gesneden
600 g
90
10 - 15
2
Mango
in blokjes snijden van
2 x 2 cm
2 stuks fruit
90
10 - 15
2
Nectarine
door midden gesneden
4 stuks fruit
90
20 - 25
2
Ananas
plakjes van 1 cm
350 g in elk zakje
90
20 - 25
2
Apple
in kwartjes gesneden
4 stuks fruit
95
25 - 30
2
Peer
door midden gesneden
4 stuks fruit
90
15 - 30
2
NEDERLANDS
33
Gerecht
Dikte van het voedsel
Hoeveelheid
voedsel voor 4
personen (g)
Temperatuur
(°C)
Tijd (min) Roos
terhoogte
Vanilleroom
350 g in elk zakje
700 g
85
20 - 22
11.9 Stoom
WAARSCHUWING!
Wees voorzichtig met het
openen van de ovendeur als
de functie is geactiveerd. Er
kan stoom vrijkomen.
Deze functie is geschikt voor alle soorten
voedsel - vers en ingevroren. Met deze
functie kunt u groente, vlees, vis,
deegwaren, rijst, maïs, griesmeel en
eieren bereiden, opwarmen, ontdooien,
pocheren of blancheren.
U kunt een volledig menu in een keer
bereiden. Om elk gerecht goed te
bereiden gebruikt u kooktijden die bijna
2
hetzelfde zijn. Vul de waterlade tot het
maximale niveau. Doe de gerechten in
het juiste kookgerei en plaats het op de
ovenroosters. Zorg voor ruimte tussen
het kookgerei zodat de stoom rond de
gerechten kan circuleren.
Sterilisatie
• Met deze functie kunt u houders (bijv.
babyflessen) steriliseren.
• Plaats de schone houders in het
midden van het rooster op de eerste
roosterstand. Zorg dat de opening
omlaag is gericht.
• Vul de lade met de maximale
hoeveelheid water en stel een
tijdsduur in van 40 min.
Groenten
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Artisjokken
99
50 - 60
1
Aubergines
99
15 - 25
1
Bloemkool, heel
99
35 - 45
1
Bloemkool, roos- 99
jes
25 - 35
1
Broccoli, heel
99
30 - 40
1
Broccoli, roos-
99
13 - 15
1
Plakjes champignons
99
15 - 20
1
Erwten
99
20 - 30
1
Venkel
99
25 - 35
1
Wortelen
99
25 - 35
1
Koolrabi, reepjes 99
25 - 35
1
Paprika, reepjes
15 - 20
1
jes1)
99
34
www.aeg.com
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Prei, ringen
99
20 - 30
1
Sperziebonen
99
35 - 45
1
Veldsla, plukjes
99
20 - 25
1
Spruitjes
99
25 - 35
1
Rode Bietjes
99
70 - 90
1
Schorseneren
99
35 - 45
1
Selderij, blokjes
99
20 - 30
1
Asperges, groene
99
15 - 25
1
Asperges, wit
99
25 - 35
1
Spinazie, vers
99
15 - 20
1
Gepelde tomaten
99
10
1
Witte bonen
99
25 - 35
1
Savooiekool
99
20 - 25
1
Courgette, plakjes
99
15 - 25
1
Bonen, geblancheerd
99
20 - 25
1
Groente, geblan- 99
cheerd
15
1
Gedroogde bonen, geweekt
(verhouding water / bonen 2:1)
99
55 - 65
1
Peultjes
99
20 - 30
1
Kool, wit of rood, 99
reepjes
40 - 45
1
Pompoen, blokjes
99
15 - 25
1
Zuurkool
99
60 - 90
1
Zoete aardappels
99
20 - 30
1
Tomaten
99
15 - 25
1
NEDERLANDS
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Maïskolf
99
30 - 40
1
1) Verwarm de oven 5 minuten voor.
Bijgerechten
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Deegballen
99
25 - 35
1
Aardappelballetjes
99
35 - 45
1
Ongepelde tomaten, medium
99
45 - 55
1
Rijst (verhouding
99
35 - 45
1
Gekookte aardappels
99
35 - 45
1
Broodballetjes
99
35 - 45
1
Verse tagliatelle
99
15 - 25
1
Polenta (vloeistofverhouding
3:1)
99
40 - 50
1
Bulgur (verhouding water/
bulgur 1:1)
99
25 - 35
1
Couscous (verhouding water/
couscous 1:1)
99
15 - 20
1
Spaetzle (Duitse
pastasoort)
99
25 - 30
1
Thaise rijst (verhouding water/
rijst 1:1)
99
30 - 35
1
Linzen, rood (ver- 99
houding water/
linzen 1:1)
20 - 30
1
Linzen, bruin en
99
groen (verhouding water/linzen
3:1)
55 - 60
1
water/rijst 1:1)1)
35
36
www.aeg.com
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Rijstpudding (ver- 99
houding melk/
rijst 2,5:1)
40 - 55
1
Griesmeelpudding (verhouding
melk/griesmeel
3,5:1)
20 - 25
1
99
1) De verhouding van water tot rijst kan wijzigen naar gelang het soort rijst.
Fruit
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Schijfjes appel
99
10 - 15
1
Hete bessen
99
10 - 15
1
Fruitcompote
99
20 - 25
1
Chocolade smelten
99
10 - 20
1
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Forel, circa 250 g
85
20 - 30
1
Garnalen, vers
85
20 - 25
1
Garnalen, bevroren
85
30 - 40
1
Zalmfilets
85
20 - 30
1
Zalmforel, circa
1.000 g
85
40 - 45
1
Mosselen
99
20 - 30
1
Platvisfilet
80
15
1
Vis
Vlees
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Gekookte ham, 1.000
g
99
55 - 65
1
Gepocheerde kippeborst
90
25 - 35
1
Kip, gepocheerd,
1.000 - 1.200 g
99
60 - 70
1
NEDERLANDS
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Kalfs-/varkensvlees
90
zonder bot, 800 - 1.000
g
80 - 90
1
Casselerrib (gerookte
varkensrug), gepocheerd
90
70 - 90
1
Tafelspitz (gekookt
rundvlees)
99
110 - 120
1
Chipolataworstjes
80
15 - 20
1
Weense worstjes (witte 80
worst)
20 - 30
1
Weense worst
20 - 30
1
80
37
Eieren
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Hardgekookt ei
99
18 - 21
1
Middelhard gekookt ei
99
11 - 12
1
Zachtgekookt ei
99
10 - 11
1
11.10 Hetelucht en Stoom na
elkaar
Als u functies combineert kunt u vlees,
groente en bijgerechten na elkaar
bereiden. Alle gerechten zijn klaar om
tegelijkertijd te worden geserveerd.
• Laat de oven afkoelen tot een
temperatuur van ongeveer 80 °C.
Open de ovendeur op de eerste
stand gedurende 15 minuten om het
apparaat sneller te laten afkoelen.
• Starten van de functie: Stoom. Kook
alles samen tot het klaar is.
• Om het voedsel eerst te braden,
gebruik de functie: Hetelucht .
• Plaats de voorbereide groente en
bijgerechten op hittebestendig
kookgerei. Plaats samen met het
gebraad in de oven.
Maximale waterhoeveelheid
is 650 ml.
11.11 Koken Met Vocht - Hoge vochtigheid
Gerecht
Temperatuur (°C)
Pudding/flan in
90
afzonderlijke porties1)
Tijd (min)
Roosterhoogte
35 - 40
1
38
www.aeg.com
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Gebakken eier-
90 - 110
15 - 30
1
Terrines
90
40 - 50
1
Dunne fillets
85
15 - 20
1
Dikke fillets
90
25 - 35
1
Kleine vis tot 350
g
90
20 - 30
1
Hele vis tot 1.000
g
90
30 - 40
1
Ovenballetjes
120 - 130
40 - 50
1
en1)
1) Ga gedurende een half uur verder met de deur gesloten.
11.12 Koken Met Vocht - Medium vochtigheid
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Gemengde
broodjes 500 1000 g
180 - 190
45 - 60
1
Broodjes
180 - 200
25 - 35
1
Zoet brood
160 - 170
30 - 45
1
Zoet gistdeeg
170 - 180
20 - 35
1
Zoet ovengerecht 160 - 180
45 - 60
1
Gestoofd / gesudderd vlees
140 - 150
100 - 140
1
Spare ribs
140 - 150
75 - 100
1
Gegrilde visfilet
170 - 180
25 - 40
1
Gegrilde vis
170 - 180
35 - 45
1
11.13 Koken Met Vocht - Lage vochtigheid
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Gebraden var160 - 180
kensvlees 1.000 g
90 - 100
1
Runderbraadstuk
1.000 g
60 - 90
1
180 - 200
NEDERLANDS
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Gebraden kalfsvlees 1.000 g
180
80 - 90
1
Gehaktbrood,
180
ongegaard, 500 g
30 - 40
1
Gerookte varkensrug, 600 1000 g (2 uur weken)
160 - 180
60 - 70
1
Kip 1000g
180 - 210
50 - 60
1
Eend, 1500 - 2000 180
g
70 - 90
1
Gans 3.000 g
170
130 - 170
1
Aardappelgratin
160 - 170
50 - 60
1
Pastaschotel
170 - 190
40 - 50
1
Lasagne
170 - 180
45 - 55
1
Afbakbroodjes
200
15 - 20
1
Afbakbaguettes,
40 - 50 g
200
15 - 20
1
Afbakbaguettes,
40 - 50 g, bevroren
200
25 - 35
1
39
11.14 Regenereren
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Bordgerechten
110
10 - 15
1
Pastaschotel
110
10 - 15
1
Rijst
110
10 - 15
1
Deegballen
110
15 - 25
1
11.15 Yoghurtfunctie
Gebruik deze functie om yoghurt te
bereiden.
Ingrediënten:
• 1 l melk
• 250 g naturelyoghurt
Methode:
Meng de yoghurt met de melk en vul de
yoghurtpotjes hiermee.
Verwarm, als rauwe melk wordt gebruikt,
de melk tot het kookpunt en laat de melk
afkoelen tot 40 °C. Meng de yoghurt
daarna door de melk en doe het in
yoghurtpotjes.
40
www.aeg.com
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (u)
Roosterhoogte
Romige yoghurt
42
5-6
1
Halfvaste yoghurt 42
7-8
1
11.16 Bakken
• Gebruik de eerste keer de laagste
temperatuur.
• Bij het bereiden van cake op
meerdere niveaus kan de baktijd ca.
10 - 15 minuten langer zijn.
• Als de cake niet overal even hoog is,
wordt de cake niet overal even bruin.
Als de cake niet overal even bruin
wordt, hoeft u de
temperatuurinstelling niet te wijzigen.
De verschillen verminderen tijdens
het bakken.
• Tijdens het bakken kunnen bakplaten
in de oven vervormen. Wanneer de
bakplaten afkoelen, verdwijnt de
vervorming.
11.17 Baktips
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
oplossing
De onderkant van de
cake is niet voldoende
gebruind.
De rekstand is incorrect.
Plaats de cake op een lagere rekstand.
De cake zakt in en
wordt klef, klonterig,
streperig.
De oventemperatuur is te
hoog.
De volgende keer dat u een cake
bakt, stelt u de baktemperatuur
lager in.
Te korte baktijd.
Baktijd verlengen. U kunt de baktijd niet verlagen door een hogere temperatuur in te stellen.
Er zit te veel vloeistof in het
mengsel.
Minder vocht gebruiken. Let op
de kneedtijden, vooral bij het gebruik van keukenmachines.
De oventemperatuur is te
laag.
De volgende keer dat u een cake
bakt, stelt u de baktemperatuur
hoger in.
Te lange baktijd.
De volgende keer dat u een cake
bakt, gebruikt u een kortere baktijd.
De oventemperatuur is te
hoog en de baktijd te kort.
De baktemperatuur lager instellen en de baktijd verlengen.
Het deeg is niet gelijkmatig
verdeeld.
Verdeel het deeg gelijkmatig over
de bakplaat.
De cake is te droog.
De cake wordt ongelijkmatig bruin.
De cake wordt niet gaar De oventemperatuur is te
binnen de aangegeven laag.
baktijd.
De volgende keer dat u een cake
bakt, stelt u de baktemperatuur
een beetje hoger in.
NEDERLANDS
11.18 Bakken op één ovenniveau
Bakken in een bakblik
Gerecht
-functie
Tempera- Tijd (min)
tuur (°C)
Roosterhoogte
Tulband of brioche
Hetelucht
150 - 160
50 - 70
1
Moskovisch gebak /
vruchtencake
Hetelucht
140 - 160
70 - 90
1
Sponge cake / Cake,
zacht
Hetelucht
140 - 150
35 - 50
1
Sponge cake / Cake,
zacht
Boven + onder- 160
warmte
35 - 50
1
Taartbodem van zand-
Hetelucht
150 - 160
20 - 30
2
Taartbodem - zacht cakedeeg
Hetelucht
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie / Appeltaart
(2 vormen Ø 20 cm, diagonaal geplaatst)
Hetelucht
160
70 - 90
2
Apple pie / Appeltaart
(2 vormen Ø 20 cm, diagonaal geplaatst)
Boven + onder- 180
warmte
70 - 90
1
Kwarktaart, bakplaat2)
Boven + onder- 160 - 170
warmte
70 - 90
2
taartdeeg1)
1) Oven voorverwarmen.
2) Gebruik de braadpan.
Gebak op bakplaat
Gerecht
-functie
Vlechtbrood / broodkrans
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Boven + onder- 170 - 190
warmte
30 - 40
1
Kerststol1)
Boven + onder- 160 - 180
warmte
50 - 70
1
Brood (roggebrood) 1)
Boven + onderwarmte
1
eerst
230
20
vervolgens
160 - 180
30 - 60
Boven + onder- 190 - 210
warmte
20 - 35
Roomsoezen / eclairs1)
2
41
42
www.aeg.com
Gerecht
-functie
Biscuitrol1)
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Boven + onder- 180 - 200
warmte
10 - 20
2
Kruimeltaart (droog)
Hetelucht
150 - 160
20 - 40
2
Boter-/Suikerkoek1)
Boven + onder- 190 - 210
warmte
20 - 30
2
Vruchtentaart (bereid
met gistdeeg/roer-
Hetelucht
30 - 55
2
Boven + onder- 170
warmte
35 - 55
2
Hetelucht
160 - 170
40 - 80
2
Plaatkoek met kwetsba- Boven + onder- 160 - 180
re garnering (bijvoorwarmte
beeld kwark, room, pud-
40 - 80
2
150 - 170
deeg)2)
Vruchtentaart (bereid
met gistdeeg/roerdeeg)2)
Vruchtentaart met kruimeldeeg
dingvulling)1)
1) Oven voorverwarmen.
2) Gebruik de braadpan.
Koekjes
Gerecht
-functie
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Zandkoekjes
Hetelucht
150 - 160
15 - 25
2
140
20 - 35
2
Short bread / Zandtaart- Boven + onder- 160
deeg / Gebakreepjes1) warmte
20 - 30
2
Koekjes gemaakt van
sponsdeeg
Hetelucht
150 - 160
15 - 20
2
Eiwitgebak / schuimgebak
Hetelucht
80 - 100
120 - 150
2
Bitterkoekjes
Hetelucht
100 - 120
30 - 50
2
Koekjes gemaakt van
gistdeeg
Hetelucht
150 - 160
20 - 40
2
Klein bladerdeegge-
Hetelucht
170 - 180
20 - 30
2
Short bread / Zandtaart- Hetelucht
deeg / Gebakreepjes
bak1)
NEDERLANDS
Gerecht
-functie
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Broodjes1)
Hetelucht
160
10 - 25
2
Broodjes1)
Boven + onder- 190 - 210
warmte
10 - 25
2
Small cakes / Kleine ca-
Hetelucht
160
20 - 35
2
Boven + onder- 170
warmte
20 - 35
2
43
kes1)
Small cakes / Kleine cakes1)
1) Oven voorverwarmen.
11.19 Ovenschotels en gegratineerde gerechten
Gerecht
-functie
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Pastaschotel
Boven + onderwarmte
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Boven + onderwarmte
180 - 200
25 - 40
1
Groentegratin1)
Circulatiegrill
170 - 190
15 - 35
1
Stokbroden met Hetelucht
gesmolten kaas
160 - 170
15 - 30
1
Rijstepap
Boven + onderwarmte
180 - 200
40 - 60
1
Visschotels
Boven + onderwarmte
180 - 200
30 - 60
1
Gevulde groente
Hetelucht
160 - 170
30 - 60
1
1) Oven voorverwarmen.
11.20 Hetelucht (vochtig)
Gerecht
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Pastagratin
200 - 220
45 - 60
1
Aardappelgratin
180 - 200
70 - 85
1
Moussaka
180 - 200
75 - 90
1
Lasagne
180 - 200
70 - 90
1
44
www.aeg.com
Gerecht
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Cannelloni
180 - 200
65 - 80
1
Broodpudding
190 - 200
55 - 70
1
Rijstpudding
180 - 200
55 - 70
1
Appeltaart, gemaakt met
roerdeeg (ronde taartvorm)
160 - 170
70 - 80
1
Witbrood
200 - 210
55 - 70
1
11.21 Bakken op meerdere
niveaus
Gebruik de functie: Hetelucht.
Gebak / brood op bakplaat
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Roomsoezen / Eclairs1)
160 - 180
25 - 45
1/4
Kruimeltaart
150 - 160
30 - 45
1/4
1) Oven voorverwarmen.
Cakes / kleine cakejes / broodjes op bakplaat
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Zandkoekjes
150 - 160
20 - 40
1 /4
Short bread / Zandtaartdeeg / Gebakreepjes
140
25 - 45
1/4
Koekjes gemaakt van
roerdeeg
160 - 170
25 - 40
1/4
Eiwitgebak / schuimgebak
80 - 100
130 - 170
1/4
Bitterkoekjes
100 - 120
40 - 80
1/4
Koekjes gemaakt van
gistdeeg
160 - 170
30 - 60
1/4
11.22 Lage Temperatuur
Garen
Gebruik deze functie voor het bereiden
van zachte, magere stukken vlees en vis.
Deze functie is niet geschikt voor
suddervlees of een vet varkensbraadstuk.
U kunt de Voedselsensor gebruiken om
te garanderen dat het vlees de juiste
kerntemperatuur heeft.
NEDERLANDS
1. Braad het vlees aan in een pan op de
kookplaat op een zeer hoge stand
gedurende 1 - 2 minuten aan elke
kant.
2. Plaats het vlees samen met de hete
braadpan in de oven op het
bakrooster.
3. Steek de vleesthermometer in het
vlees.
4. Selecteer de functie: Lage
Temperatuur Garen en stel de juiste
doelkerntemperatuur in.
WAARSCHUWING!
Zie het hoofdstuk 'Nuttige
aanwijzingen en tips'.
In de eerste 10 minuten kunt u een
oventemperatuur instellen tussen 80°C
en 150°C. De standaard is 90°C. Nadat
de temperatuur is ingesteld, blijft de
oven werken bij 80°C. Gebruik de
automatische lage temperatuur garen
niet voor gevogelte.
Altijd zonder deksel garen
als u gebruik maakt van de
functie.
Gerecht
Hoeveelheid
(kg)
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Biefstuk
1 - 1.5
150
120 - 150
1
Runderbiefstuk
1 - 1.5
150
90 - 110
1
Geroosterd kalfsvlees
1 - 1.5
150
120 - 150
1
Steak
0.2 - 0.3
120
20 - 40
1
11.23 Pizza Hetelucht
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Pizza (dunne korst) 1) 210 - 230
15 - 25
2
Pizza (met veel gar-
180 - 200
20 - 30
2
Taarten
180 - 200
40 - 55
1
Spinazietaart
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine (har- 170 - 190
tige taart)
45 - 55
1
Zwitserse flan
170 - 190
45 - 55
1
Kwarktaart
140 - 160
60 - 90
1
Appeltaart, bedekt
150 - 170
50 - 60
1
Groentetaart
160 - 180
50 - 60
1
Ongedesemd
210 - 230
10 - 20
2
160 - 180
45 - 55
2
nering)2)
brood 1)
Bladerdeegtaart 1)
45
46
www.aeg.com
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Flammekuchen1)
210 - 230
15 - 25
2
Piroggen (Russische
180 - 200
15 - 25
2
variant op calzone) 1)
1) Oven voorverwarmen.
2) Gebruik de braadpan.
11.24 Braden
Draai het braadstuk na 1/2 - 2/3 van de
gaartijd.
Gebruik hittebestendig kookgerei.
Om het vlees sappiger te houden:
• Braad mager vlees in een braadpan
met deksel of gebruik een braadzak.
• Rooster vlees en vis in grote stukken
(1 kg of meer).
• Besprenkel grote braadstukken en
gevogelte diverse keren tijdens het
braden met het eigen vleessap.
Braad grote braadstukken direct in de
diepe bakplaat of op een bakrooster
boven de bakplaat.
Giet wat water op de bakplaat om het
inbranden van vrijkomende vleessappen
of vet te voorkomen.
Vlees met een korst kan in de braadslede
zonder deksel worden gebraden.
11.25 Tabel braadstukken
Rundvlees
Gerecht
-functie
Hoeveelheid
Tempera- Tijd (min)
tuur (°C)
Roosterhoogte
Stoofvlees
Boven + onderwarmte
1 – 1,5 kg
230
120 - 150
1
Rosbief of
ossenhaas:
Circulatiegrill
per cm
dikte
190 - 200
5 - 6 per cm
dikte
1
Rosbief of
ossenhaas:
medium
Circulatiegrill
per cm
dikte
180 - 190
6 - 8 per cm
dikte
1
Rosbief of
ossenhaas:
gaar
Circulatiegrill
per cm
dikte
170 - 180
8 - 10 per cm
dikte
1
rood1)
1) Oven voorverwarmen.
Varkensvlees
Gerecht
-functie
Hoeveelheid
SchouderCirculatie- 1 – 1,5 kg
stuk, nekstuk, grill
hamlap
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
150 - 170
90 - 120
1
NEDERLANDS
Gerecht
-functie
Hoeveelheid
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Kotelet, ribbetje
Circulatie- 1 – 1,5 kg
grill
170 - 190
30 - 60
1
Gehaktbrood Circulatie- 750 g - 1 kg
grill
160 - 170
50 - 60
1
Varkensschenkel
(voorgekookt)
Circulatie- 750 g - 1 kg
grill
150 - 170
90 - 120
1
Gerecht
-functie
Hoeveelheid
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Geroosterd
kalfsvlees
Circulatiegrill
1 kg
160 - 180
120 - 150
1
1,5 – 2 kg
160 - 180
120 - 150
1
Hoeveelheid Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Lamsbout, ge- Circularoosterd lams- tiegrill
vlees
1 – 1,5 kg
150 - 180
100 - 120
1
Lamsrug
Circulatiegrill
1 – 1,5 kg
160 - 180
40 - 60
1
Gerecht
-functie
Hoeveelheid Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Hazenrug, hazenbout
Circulatiegrill
tot 1 kg
180 - 200
35 - 55
1
Rug
Boven +
onderwarmte
1,5 – 2 kg
180 - 200
60 - 90
1
Reebout, hertenbout
Boven +
onderwarmte
1,5 – 2 kg
180 - 200
60 - 90
1
Kalfsvlees
Kalfsschenkel Circulatiegrill
Lamsvlees
Gerecht
-functie
Wild
1)
1) Oven voorverwarmen.
47
48
www.aeg.com
Gevogelte
Gerecht
-functie
Hoeveelheid Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Kip
Circulatie- 200 – 250 g
grill
elk
200 - 220
30 - 50
1
Halve kip
Circulatie- 400 – 500 g
grill
elk
190 - 210
40 - 50
1
Stukken gevo- Circulatie- 1 – 1,5 kg
gelte
grill
190 - 210
50 - 70
1
eend
180 - 200
80 - 100
1
Circulatie- 1,5 – 2 kg
grill
Vis (gestoomd)
Gerecht
-functie
Hoeveelheid Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Hele vis
Circulatiegrill
1 – 1,5 kg
30 - 50
1
180 - 200
11.26 Grillen
• Grill altijd met de maximale
temperatuurinstelling.
• Rooster in de rekstand plaatsen zoals
aanbevolen in grilltabel.
• Altijd de pan voor het opvangen van
vet op de eerste rekstand plaatsen.
• Alleen platte stukken vlees of vis
grillen.
• Lege oven met grillfuncties altijd 5
minuten voorverwarmen.
LET OP!
Tijdens het grillen moet de
ovendeur altijd gesloten zijn.
Grillen
Gerecht
Temperatuur
(°C)
Grilltijd (min.)
Roosterhoogte
1e kant
2e kant
Biefstuk, medium
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Runderfilet, medium
230
20 - 30
20 - 30
1
Varkensrug
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Kalfsrug
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Lamsrug
210 - 230
25 - 35
20 - 35
1
Hele vis, 500 1.000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
1
NEDERLANDS
11.27 Bevroren Gerechten
• Haal het voedsel uit de verpakking.
Doe het voedsel op een bord.
49
• Gebruik voor het afdekken geen
borden of schotels. Hierdoor kan de
ontdooitijd worden verlengd.
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Pizza, bevroren
200 - 220
15 - 25
2
American pizza, bevro- 190 - 210
ren
20 - 25
2
Pizza, gekoeld
210 - 230
13 - 25
2
Pizza snacks, bevroren
180 - 200
15 - 30
2
Patat, dun
190 - 210
15 - 25
2
Patat, dik
190 - 210
20 - 30
2
Aardappelpartjes / kroketjes
190 - 210
20 - 40
2
Rösties
210 - 230
20 - 30
2
Lasagne / Cannelloni,
vers
170 - 190
35 - 45
2
Pastaschotel, bevroren 160 - 180
40 - 60
2
Oven gegratineerde
kaas
170 - 190
20 - 30
2
Kippenvleugels
180 - 200
40 - 50
2
Bevroren kant-en-klaarmaaltijden
Gerecht
-functie
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Pizza, bevroren
Boven + onderwarmte
volgens
aanwijzingen van de
fabrikant
volgens aanwijzingen van de fabrikant
2
Patates frites1)
(300 - 600 g)
Boven + onderwarmte of Circulatiegrill
200 - 220
volgens aanwijzingen van de fabrikant
2
Baguettes
Boven + onderwarmte
volgens
aanwijzingen van de
fabrikant
volgens aanwijzingen van de fabrikant
2
50
www.aeg.com
Gerecht
-functie
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Vruchtencake
Boven + onderwarmte
volgens
aanwijzingen van de
fabrikant
volgens aanwijzingen van de fabrikant
2
1) Patates frites tussendoor 2 tot 3 keer keren.
11.28 Inmaken
De weckpotten mogen elkaar niet raken.
Gebruik alleen weckpotten van dezelfde
afmetingen.
Vul ca. 1/2 liter water op de bakplaat,
zodat er voldoende vocht in de oven
ontstaat.
Gebruik geen weckpotten met een draaiof bajonetsluiting en metalen bakken.
Gebruik het eerste rooster van de
bodem van deze functie.
Zet niet meer dan zes wekflessen van 1
liter op het bakrooster.
Als de vloeistof in de weckpotten begint
te borrelen (na ca. 35 - 60 minuten bij
weckpotten van 1 liter), stop de oven of
verlaag de temperatuur tot 100 °C
(raadpleeg de tabel).
Vul de glazen potten gelijkmatig en sluit
ze af met een klem.
Zachte vruchten
Gerecht
Temperatuur (°C)
Aardbeien / bosbes- 160 - 170
sen / frambozen / rijpe kruisbessen
Inmaken/wecken
tot het parelen begint (min)
Door blijven koken
op 100 °C (min.)
35 - 45
-
Steenvruchten
Gerecht
Temperatuur (°C)
Inmaken/wecken
tot het parelen begint (min)
Door blijven koken
op 100 °C (min.)
Peren / kweeperen /
pruimen
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Gerecht
Temperatuur (°C)
Inmaken/wecken
tot het parelen begint (min)
Door blijven koken
op 100 °C (min.)
Wortels 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Komkommers
160 - 170
50 - 60
-
Gemengde augurken
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Groenten
NEDERLANDS
51
Gerecht
Temperatuur (°C)
Inmaken/wecken
tot het parelen begint (min)
Door blijven koken
op 100 °C (min.)
Koolrabi / erwten /
asperges
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Na uitschakeling in de oven laten staan.
11.29 Drogen
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (u)
Roosterhoogte
Bonen
60 - 70
6-8
2
Paprika's
60 - 70
5-6
2
Soepgroenten
60 - 70
5-6
2
Paddenstoelen
50 - 60
6-8
2
Kruiden
40 - 50
2-3
2
Pruimen
60 - 70
8 - 10
2
Abrikozen
60 - 70
8 - 10
2
Schijfjes appel
60 - 70
6-8
2
Peren
60 - 70
6-9
2
11.30 Brood bakken
Voorverwarmen wordt niet aanbevolen.
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Witbrood
190 - 210
40 - 60
1
Baguette
200 - 220
35 - 45
1
Brioche
180 - 200
40 - 60
1
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
1
Roggebrood
190 - 210
50 - 70
1
Bruin brood
190 - 210
50 - 70
1
Volkoren brood
190 - 210
40 - 60
1
Broodjes
200 - 220
25 - 35
2
52
www.aeg.com
11.31 Voedselsensor tabel
Rundvlees
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Rood
Medium
Gaar
Biefstuk
45
60
70
Ossenhaas
45
60
70
Rundvlees
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
Gehaktbrood
80
83
86
Varkensvlees
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
Ham,
Braadstuk
80
84
88
Schenkel (rug),
Gerookte varkensrug,
Gerookte varkensrug, gepocheerd
75
78
82
Kalfsvlees
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
Geroosterd kalfsvlees
75
80
85
Kalfsschenkel
85
88
90
Schapenvlees / lamsvlees
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
Schapenbout
80
85
88
Schapenrug
75
80
85
Lamsbout,
Geroosterd lamsvlees
65
70
75
Wild
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
Hazenrug
Reerug, hertenrug
65
70
75
Hazenpoot, hazenbout
Gehele haas,
Ree- /hertenrug
70
75
80
NEDERLANDS
Gevogelte
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
Kip (hele/halve/filet)
80
83
86
Eend (hele/halve),
Kalkoen (hele/halve)
75
80
85
Eend (filet)
60
65
70
Vis (zalm, forel, snoekbaars)
Vis (hele/grote/gestoomde),
Vis (hele/grote/geroosterde)
Ovenschotels - Voorgekookte
groenten
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
60
64
68
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
Ovenschotel courgette,
Ovenschotel broccoli,
Ovenschotel venkel
85
88
91
Ovenschotel - Hartig
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
Cannelloni,
Lasagne,
Pastaschotel
85
88
91
Ovenschotel - Zoet
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Ovenschotel witbrood met/zonder
fruit,
Ovenschotel rijstepap met/zonder 80
fruit,
Ovenschotel zoete noedels
11.32 Aanwijzingen voor
testinstituten
Tests volgens EN 60350-1:2013 en IEC
60350-1:2011.
Testen volgens IEC 60350-1.
Gebruik de tweede rekstand.
Plaats de bakplaat op het eerste ovenniveau.
Medium
Meer
85
90
Hoge vochtigheid
53
54
www.aeg.com
Stel de temperatuur in op 99 °C.
Warm de oven 5 minuten voor: Broccoli.
Gerecht
Container (Gastronorm)
Hoeveelheid (kg)
Tijd (min)
Broccoli
1 x 2/3 geperforeerd
0.3
13 - 15
Broccoli
1 x 2/3 geperforeerd
max.
15 - 18
Bevroren erwten
1 x 2/3 geperforeerd
2
Totdat de temperatuur in het
koelste gedeelte
85 °C bereikt.
12. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
12.2 Aanbevolen
reinigingsproducten
12.1 Opmerkingen over
schoonmaken
Gebruik geen schuursponzen of
agressieve reinigingsmiddelen. Deze
kunnen schade veroorzaken aan de
emaillen en roestvrij stalen delen.
Maak de voorkant van de oven schoon
met een zachte doek, warm water en een
mild reinigingsmiddel.
U kunt onze producten kopen bij
www.aeg.com/shop en de beste
detailhandel.
Gebruik voor metalen oppervlakken een
specifiek reinigingsmiddel.
12.3 Verwijderen van de
geleiders
Gebruik wat azijn om de onderkant
schoon te maken bij kalkaanslag.
Reinig de binnenkant van de oven na elk
gebruik. Vetophoping of andere
voedingsresten kunnen brand
veroorzaken. Het gevaar is groter voor
de grillpan.
Reinig alle accessoires na elk gebruik en
laat ze drogen. Gebruik een zachte doek
met een warm sopje en een
reinigingsmiddel. De accessoires niet in
de afwasmachine reinigen.
Zorg ervoor dat de oven is afgekoeld
voordat u onderhoud verricht. Er bestaat
verbrandingsgevaar.
Om het apparaat te reinigen, verwijder
de inschuifrails.
1. Inschuifrails voorzichtig naar boven
toe uit de voorste ophanging
trekken.
1
3
Verwijder hardnekkig vuil met een
speciale ovenreiniger.
Toebehoren met antiaanbaklaag mogen
niet worden schoongemaakt met een
agressief reinigingsmiddel, voorwerpen
met scherpe randen of een
afwasautomaat. Dit kan de
antiaanbaklaag beschadigen.
Neem het vocht uit de ruimte na ieder
gebruik af.
2
2. Trek de inschuifrail bij de voorkant uit
de zijwand.
3. Geleiders uit de achterste ophanging
trekken.
Installeer de inschuifrails in de
omgekeerde volgorde.
NEDERLANDS
12.4 Stoomreiniging
Verwijder zo veel mogelijk vuil met de
hand.
Verwijder de accessoires en de
inschuifrails om de zijwanden te reinigen.
De stoomreinigingsfuncties helpen bij de
reiniging van de stoomruimte van de
oven.
Zorg dat de oven koud is voordat u de
reinigingsprocedure start.
Als de stoomreinigingsfunctie in werking
is, is het lampje uit.
1. Vul de waterlade tot het maximale
niveau.
2. Kies de stoomreinigingsfunctie in het
menu: Reinigen.
Stoomreiniging - de duur van de
functie is ongeveer 30 minuten.
a) Schakel de functie in.
b) Wanneer het programma is
voltooid, klinkt er een
geluidssignaal.
c) Druk op een tiptoets om het
signaal uit te schakelen.
Stoomreiniging Plus - de duur van
de functie is ongeveer 75 minuten.
a) Sproei een geschikt
reinigingsmiddel gelijkmatig over
de binnenkant oven op zowel de
emaillen als de stalen delen.
b) Schakel de functie in.
Het eerste deel van het
programma eindigt na circa 50
minuten.
c) Druk op
55
oven. U kunt gebruik maken van
warm water.
4. Verwijder al het resterende water uit
de waterlade.
Houd na reiniging de deur van de oven
ongeveer 1 uur open. Wacht tot de oven
droog is. Om het drogen te versnellen,
kunt u het oven opwarmen met warme
lucht op 150 °C gedurende ca. 15
minuten. U behaalt maximaal resultaat
met de reinigingsfunctie als u de oven
direct schoonmaakt nadat de functie is
afgelopen.
12.5 Reinigingsherinnering
Als de herinnering wordt getoond, is
reiniging noodzakelijk. Gebruik de
functie Stoomreiniging Plus.
U kunt de functie inschakelen/
uitschakelen: Reinigingsherinnering in
het menu: Basis Instellingen.
12.6 De waterlade reinigen
Verwijder de waterlade uit de oven.
1. Verwijder de deksel van de
waterlade. Til de deksel op
overeenkomstig het uitsteeksel in de
achterkant.
MA
X
.
Volg het bericht in
het display op om
de reiniging te
voltooien.
d) Wrijf met een niet-schurende
zachte spons langs de
binnenkant van de oven. U kunt
gebruik maken van warm water
of reinigingsmiddelen voor
ovens.
e) Druk op
.
Het laatste gedeelte van de
procedure start. Deze stap duurt
ongeveer 25 minuten.
3. Wrijf met een niet-schurende zachte
spons langs de binnenkant van de
2. Verwijder de golfbreker. Trek het van
de ladebehuizing af totdat het eruit
klikt.
3. Was de onderdelen van de waterlade
met uw handen. Gebruik
leidingwater en zeep.
Gebruik geen schuursponsjes. Plaats de
waterlade niet in een vaatwasmachine.
Zet de waterlade in elkaar na de
onderdelen van de waterlade te hebben
gereinigd.
1. Klik de golfbreker terug. Duw deze in
de ladebehuizing.
56
www.aeg.com
2. Monteer de deksel. Klik eerst de
voorkant in en duw het dan tegen de
ladebehuizing.
MA
X
MA
X
3. Schuif de waterlade in het apparaat.
4. Duw de waterlade in de oven totdat
hij vastklikt.
12.7 Stoomgeneratiesysteem Ontkalken
Als de stomer werkt, hoopt zich binnenin
kalkaanslag op (door het kalk in het
water). Dit kan een negatief effect
hebben op de stoomkwaliteit, op de
prestatie van de stomer en de
voedselkwaliteit. Reinig het stoomcircuit
om ophoping van kalkaanslag te
voorkomen.
Verwijder alle accessoires.
Selecteer de functie in het menu:
Reinigen. De gebruikersinterface zal u
door de procedure leiden.
De volledige procedure duurt ongeveer
2 uur.
Het lampje in deze functie is uit.
1. Plaats de grill-/braadslede op het
onderste ovenniveau.
2. Druk op
.
3. Doe 250 ml van antikalkmiddel in de
waterlade.
4. Vul het resterende gedeelte van de
waterlade tot het maximale niveau
met water.
5. Waterlade plaatsen.
6. Druk op
.
Dit activeert het eerste gedeelte van de
procedure: Ontkalken.
Dit gedeelte duurt ongeveer
1 uur en 40 minuten.
7. Na beëindiging van het eerste
gedeelte moet de grill-/braadslede
geleegd worden en weer op het
eerste roosterstand worden
geplaatst.
8. Druk op
.
9. Vul de waterlade met vers water.
Zorg dat er geen resten van
schoonmaakmiddel in de waterlade
achterblijven.
10. Waterlade plaatsen.
11. Druk op
.
Dit activeert het tweede gedeelte van de
procedure: Ontkalken. Dit spoelt de
stoomgenerator.
Dit gedeelte duurt ongeveer
35 minuten.
Verwijder de grill-/braadslede na
beëindiging van de procedure.
Als de functie: Ontkalken
niet op de juiste manier
wordt uitgevoerd, toont het
display een bericht om het
te herhalen.
Droog de oven met een droge doek als
deze vochtig of nat is. Laat de oven
volledig uitdrogen met de deur
geopend.
12.8 Ontkalkmelder
Er zijn twee ontkalkmelders die u eraan
herinneren de functie uit te voeren:
Ontkalken. Deze melders worden iedere
keer dat u uw apparaat uitzet
geactiveerd.
De zachtklinkende melder herinnert u en
beveelt aan de antikalkcyclus uit te
voeren.
De hardklinkende melder verplicht u de
ontkalking uit te voeren.
Als u het apparaat niet
ontkalkt bij het horen van de
hardklinkende melder, kunt
u de stoomfuncties niet
gebruiken.
U kunt de ontkalkmelder niet
uitschakelen.
NEDERLANDS
12.9 Stoomgeneratiesysteem Spoelen
57
vastpakken en naar binnen drukken
om de klemsluiting te ontgrendelen.
Verwijder alle accessoires.
Selecteer de functie in het menu:
Reinigen. De gebruikersinterface zal u
door de procedure leiden.
De totale duur van de functie is
ongeveer 30 minuten.
Het lampje in deze functie is uit.
1. Plaats de bakplaat op het eerste
ovenniveau.
.
2. Druk op
3. Vul de waterlade met vers water.
2
B
1
7. Trek de deur naar voren om hem te
verwijderen.
8. Houd de glasplaten aan de
bovenkant vast en trek deze een voor
een omhoog uit de geleiding.
4. Druk op
.
Verwijder de bakplaat na beëindiging
van de procedure.
12.10 Verwijderen en
installeren van de deur
U kunt de deur en de binnenste
glaspanelen verwijderen om ze schoon
te maken. Het aantal glasplaten verschilt
per model.
WAARSCHUWING!
De deur is zwaar.
1. Open de deur helemaal.
2. Duw de klemhendels (A) volledig op
de twee scharnieren.
A
A
3. Sluit de ovendeur in de eerste
openingsstand (in een hoek van
ongeveer 70°).
4. Pak de deur aan de zijkanten met
beide handen vast en trek deze
onder een opwaartse hoek weg van
de oven.
5. Plaats de ovendeur met de
buitenkant omlaag op een zachte en
egale ondergrond.
6. Deurafdekking (B) aan de bovenkant
van de deur aan beide kanten
9. Reinig de glasplaat met een sopje.
Droog de glasplaat voorzichtig af.
Voer de bovenstaande stappen in
omgekeerde volgorde uit als de
reiniging voltooid is. Plaats de kleinste
glasplaat eerst, daarna de grotere
glasplaten en de deur.
WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat de
glasplaten op de juiste
manier worden geplaatst,
anders kan het oppervlak
van de deur oververhit
raken.
12.11 Het lampje vervangen
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische
schokken.
Het lampje kan heet zijn.
1. Oven uitschakelen.
Wacht totdat de oven afgekoeld is.
2. Trek de oven uit het stopcontact.
3. Leg een doek op de bodem van de
ovenruimte.
58
www.aeg.com
Het bovenste lampje
1. Draai het afdekglas van de lamp en
verwijder het.
2. Verwijder de metalen ring en reinig
de glasafdekking.
3. Vervang de lamp door een geschikte
300°C hittebestendige lamp.
4. Monteer de metalen ring op de
glasafdekking.
5. Plaats het afdekglas terug.
13. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
13.1 Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
U kunt de oven niet inschakelen of bedienen.
De oven is niet aangesloten Controleer of de oven goed
op een stopcontact of is niet is aangesloten op het stopgoed geïnstalleerd.
contact (zie het aansluitdiagram indien beschikbaar).
De oven wordt niet warm.
De oven staat uit.
Oven inschakelen.
De oven wordt niet warm.
De klok is niet ingesteld.
Stel de klok in.
De oven wordt niet warm.
De benodigde kookstanden
zijn niet ingesteld.
Zorg ervoor dat de instellingen correct zijn.
De oven wordt niet warm.
Automatische uitschakeling
is actief.
Raadpleeg 'Automatisch uitschakelen'.
De oven wordt niet warm.
Het kinderslot is geactiveerd.
Raadpleeg 'Gebruik van het
Kinderslot'.
De oven wordt niet warm.
De deur is niet goed gesloten.
Sluit de deur volledig.
De oven wordt niet warm.
De zekering is doorgeslagen.
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is. Als
de zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende installateur.
Het lampje brandt niet.
Het lampje is stuk.
Vervang het lampje.
NEDERLANDS
59
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
Op het display verschijnt
F111.
De stekker van de vleesthermometer is niet goed in de
aansluiting gestoken.
Steek de stekker van de
vleesthermometer zo ver
mogelijk in het stopcontact.
Het display toont een foutcode die niet in deze tabel
staat.
Er is een elektrische fout.
• Zet de oven uit via de
huiszekering of de veiligheidsschakelaar in de zekeringkast en schakel deze weer in.
• Neem contact op met de
klantenservice wanneer
de foutcode opnieuw
wordt weergegeven.
Stoom en condens slaan
neer op de gerechten en in
de ovenruimte.
Het gerecht heeft te lang in
de oven gestaan.
Laat gerechten na het bereiden niet langer dan 15 - 20
minuten in de oven staan.
De waterlade blijft niet in het U heeft de deksel van de wa- U heeft de deksel van de waapparaat na plaatsing.
terlade niet goed geplaatst. terlade goed geplaatst.
Er komt water uit de waterla- U heeft de deksel van de wa- U heeft de deksel van de wade nadat u het in het appa- terlade niet goed geplaatst. terlade goed geplaatst.
raat plaatst of draagt.
Er komt water uit de waterla- U heeft de golfbreker niet
de nadat u het in het appa- goed gemonteerd.
raat plaatst of draagt.
Monteer de golfbreker goed
in de waterlade.
De waterlade blijft niet in het U heeft de waterlade niet
apparaat nadat u de deksel helemaal ingedrukt.
erop plaatsing.
Plaats de wasmiddellade helemaal in het apparaat tot
aan het einde.
De waterlade is moeilijk te
reinigen.
U heeft de deksel en de
golfbreker niet verwijderd.
Zie 'De waterlade reinigen'.
De ontkalkprocedure wordt
onderbroken voordat het is
afgelopen.
Er is een stroomstoring geweest.
Herhaal de procedure.
De ontkalkprocedure wordt
onderbroken voordat het is
afgelopen.
De functie is door de gebrui- Herhaal de procedure.
ker gestopt.
De grill-/bakplaat bevat na
de ontkalkprocedure geen
water.
U heeft de waterlade niet tot Controleer of er ontkalkingshet maximale niveau gevuld. middel / water in de waterlade zit.
Herhaal de procedure.
60
www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
Er ligt vies water op de bodem van de ruimte na de
ontkalkcyclus.
De grill-/bakplaat bevindt
zich op het verkeerde ovenniveau.
Verwijder het restwater en
het ontkalkingsmiddel van
de bodem van de oven.
Plaats de grill-/braadslede
op het onderste ovenniveau.
De reinigingsfunctie wordt
onderbroken voordat het is
afgelopen.
Er is een stroomstoring geweest.
Herhaal de procedure.
De reinigingsfunctie wordt
onderbroken voordat het is
afgelopen.
De functie is door de gebrui- Herhaal de procedure.
ker gestopt.
Er ligt te veel water op de
bodem van de ruimte na de
reinigingsfunctie.
U heeft te veel schoonmaakmiddel in het apparaat gespoten voor activering van
de schoonmaakcyclus.
Er is geen goed resultaat na
de reinigingsprocedure.
De initiële temperatuur in de Herhaal de cyclus. Laat de
ovenruimte van de stoomrei- cyclus lopen als het apparaat
nigingsfunctie was te hoog. is afgekoeld.
Er is geen goed resultaat na
de reinigingsprocedure.
U hebt de zijroosters niet
Verwijder de zijroosters uit
verwijderd voor het starten
het apparaat en herhaal de
van de reinigingsprocedure. functie.
Deze kunnen de warmte
overbrengen op de wanden
waardoor de prestaties afnemen.
Er is geen goed resultaat na
de reinigingsprocedure.
U hebt de accessoires niet
verwijderd voor het starten
van de reinigingsprocedure.
Deze kunnen de stoomcyclus beïnvloeden waardoor
de prestaties afnemen.
13.2 Onderhoudsgegevens
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper ofeen erkende serviceafdeling.
Bedek alle onderdelen van
de ovenruimte met een dunne laag schoonmaakmiddel.
Spray het schoonmaakmiddel gelijkmatig.
Verwijder de accessoires uit
het apparaat en herhaal de
functie.
Het typeplaatje bevindt zich aan de
voorkant van de binnenkant van de oven.
Verwijder het typeplaatje niet uit de
ovenruimte.
De contactgegevens van het
servicecentrum staan op het typeplaatje.
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
Model (MOD.)
.........................................
NEDERLANDS
61
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
Productnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. ENERGIEZUINIGHEID
14.1 Productkaart en informatie volgens EU 65-66/2014
Naam leverancier
AEG
Modelidentificatie
KSK792220M
Energie-efficiëntie Index
80.8
Energie-efficiëntieklasse
A+
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand
boven + onderwarmte
0.89 kWh/cyclus
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand
hetelucht
0.59 kWh/cyclus
Aantal ruimten
1
Warmtebron
Electriciteit
Volume
43 l
Soort oven
Inbouwoven
Massa
37.5 kg
EN 60350-1 - Elektrische huishoudelijke
kookapparaten - Deel 1: Range-ovens,
ovens, stoomovens en grills - Methoden
voor prestatiemeting.
14.2 Energiebesparing
Deze oven bevat functies die
u helpen energie te
besparen tijdens het
dagelijks koken.
Algemene tips
Zorg ervoor dat de ovendeur goed
gesloten is als u de oven in werking stelt.
De deur niet openen tijdens de
bereiding met stoom. Houd het
deurrubber schoon en zorg ervoor dat
het goed op zijn plaats vastzit.
Gebruik metalen schalen om meer
energie te besparen.
Indien mogelijk de oven niet
voorverwarmen voordat u er voedsel in
plaatst.
Verlaag bij een bereidingsduur langer
dan 30 minuten de oventemperatuur met
minimaal 3 - 10 minuten, afhankelijk van
de bereidingsduur voordat de kooktijd
verstrijkt. De restwarmte in de oven zorgt
ervoor dat het gerecht wordt voltooid.
U kunt de restwarmte gebruiken om
andere maaltijden op te warmen.
Houd de onderbrekingen tussen het
bakken zo kort mogelijk als u een aantal
gerechten tegelijkertijd bereidt.
Bereiding met hete lucht
Gebruik indien mogelijk de
bereidingsfuncties met hete lucht om
energie te besparen.
62
www.aeg.com
Restwarmte
Bij sommige ovenfuncties worden, als
een programma met tijdselectie (Duur of
Einde) in werking is en de bereidingstijd
langer is dan 30 minuten, de
verwarmingselementen automatisch
eerder uitgeschakeld.
De lamp en ventilator blijven wel werken.
Eten warm houden
Kies de laagst mogelijke
temperatuurinstelling om de restwarmte
te gebruiken en een maaltijd warm te
houden. Het indicatielampje van de
restwarmte of temperatuur verschijnt op
het display.
Koken met de verlichting
uitgeschakeld
Schakel de verlichting tijdens het koken
uit. Doe het aan als u het nodig heeft.
Hetelucht (vochtig)
Functie is ontworpen om tijdens de
bereiding energie te besparen.
Als u deze functie gebruikt, gaat de
verlichting na 30 seconden automatisch
uit. U kunt de verlichting weer
inschakelen maar deze handeling
vermindert de verwachte
energiebesparingen.
15. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten
*
gemarkeerd met het symbool niet weg
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
NEDERLANDS
63
867335005-C-452018
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising