AEG | KSK792220M | User manual | Aeg KSK792220M Uživatelský manuál

Aeg KSK792220M Uživatelský manuál
KSK792220M
USER
MANUAL
CS
Návod k použití
Parní trouba
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 4
3. POPIS SPOTŘEBIČE........................................................................................... 7
4. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................... 8
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM................................................................................. 10
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.............................................................................................11
7. FUNKCE HODIN.................................................................................................22
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY............................................................................ 23
9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.................................................................................23
10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE.................................................................................... 25
11. TIPY A RADY....................................................................................................27
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.........................................................................................52
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 56
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.............................................................................59
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
ČESKY
3
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu
provádět jen kvalifikovaná osoba.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je
spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu
elektrickým proudem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k
rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte
přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny
trouby. Drážky roštů instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto
spotřebiči.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Spotřebič nainstalujte na bezpečném
a vhodném místě, které splňuje
požadavky pro instalaci.
Spotřebič je vybaven elektrickým
chladicím systémem. Musí být
zapojen do napájecí sítě.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka
horká.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem či výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
•
•
•
•
5
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
Při otvírání dvířek nesmí být v
blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený
oheň.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno
spotřebiče.
– Na dno vnitřku spotřebiče
nepokládejte hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do
horkého spotřebiče.
– Po dokončení pečení
nenechávejte vlhká jídla ve
spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky
trouby.
Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela
nevychladne.
6
www.aeg.com
2.4 Vaření v páře
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
Horká pára může způsobit popálení:
– Je-li funkce zapnutá, buďte při
otevírání dvířek spotřebiče
opatrní. Může dojít k úniku páry.
– Po ukončení vaření v páře
otvírejte dvířka spotřebiče
opatrně.
2.5 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Při snímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
•
Katalytický smalt (je-li součástí
výbavy) nečistěte žádným druhem
čisticího prostředku.
2.6 Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
•
•
•
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky
pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi .
2.7 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.8 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
ČESKY
7
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Celkový pohled
1
2
3
4
5
6
7
4
10
3
2
1
8
9
3.2 Příslušenství
Tvarovaný rošt
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásobník na vodu
Zásuvka pečicí sondy
Topný článek
Osvětlení
Ventilátor
Vývod trubky odstraňování vodního
kamene
9 Drážky na rošty, vyjímatelné
10 Polohy polic
1
2
3
4
5
6
7
8
K pečení moučných jídel a masa, nebo k
zachycování tuku.
Pečicí sonda
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
K měření teploty uvnitř pokrmu.
Plech na pečení
Sada pro vaření v páře
Na koláče a sušenky.
Hluboký pekáč / plech
Jedna neděrovaná a jedna děrovaná
nádoba na potraviny.
Sada pro vaření v páře odvádí
kondenzovanou vodu z jídla během jeho
přípravy v páře. Používejte ji k přípravě
zeleniny, ryb, kuřecích prsou. Tato sada
není vhodná pro jídla, která je zapotřebí
namáčet ve vodě, např. rýže, polenta,
těstoviny.
8
www.aeg.com
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka.
Senzoro‐ Funkce
vé tlačít‐
ko
1
2
3
4
-
Displej
Zobrazí aktuální nastavení trouby.
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí trouby.
Pečicí Funkce ne‐ Jednou stiskněte senzorové tlačítko pro volbu pe‐
bo VarioGuide
čicí funkce nebo nabídky: VarioGuide. Dalším stis‐
knutím senzorového tlačítka přepnete mezi nabíd‐
kami: Pečicí Funkce, VarioGuide. Chcete-li za‐
pnout nebo vypnout osvětlení, stiskněte tlačítko na
tři sekundy. Osvětlení lze zapnout i u vypnuté
trouby.
Oblíbené
Slouží k uložení a vyvolání vašich oblíbených pro‐
gramů.
Volba teploty
Slouží k nastavení teploty nebo zobrazení aktuální
teploty v troubě. Stiskněte tlačítko na tři sekundy,
chcete-li zapnout nebo vypnout funkci: Rychlé
Zahřátí.
Tlačítko dolů
Slouží k posunu v nabídce směrem dolů.
Tlačítko nahoru
Slouží k posunu v nabídce směrem nahoru.
OK
Slouží k potvrzení výběru nebo nastavení.
Tlačítko Zpět
Slouží k návratu o jednu nabídku zpět. K zobraze‐
ní hlavní nabídky stiskněte tlačítko na tři sekundy.
5
6
7
8
9
Poznámka
ČESKY
Senzoro‐ Funkce
vé tlačít‐
ko
10
11
Poznámka
Časové a do‐
plňkové funkce
Slouží k nastavení různých funkcí. Když je spuště‐
na pečicí funkce, stisknutím příslušného senzoro‐
vého tlačítka nastavíte časovač nebo funkce: Blo‐
kování Tlačítek, Oblíbené, Nastavit A Spustit. Ta‐
ké můžete změnit nastavení pečicí sondy.
Minutka
Nastavení funkce: Minutka.
4.2 Displej
A
9
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Pečicí funkce
Denní čas
Ukazatel ohřevu
Teplota
Zobrazuje dobu pečení nebo čas do
konce funkce
Ostatní ukazatele na displeji:
Symbol
Funkce
Minutka
Funkce je v provozu.
Denní čas
Na displeji se zobrazí aktuální čas.
Trvání
Na displeji se zobrazí potřebná doba
přípravy.
Ukončení
Na displeji se zobrazí čas dokončení
přípravy.
Teplota
Na displeji se zobrazí teplota.
Časové Údaje
Na displeji se zobrazuje, jak dlouho je
pečicí funkce v provozu. Čas vynuluje‐
te současným stisknutím
a
.
Výpočet
Trouba vypočítá dobu přípravy.
Ukazatel ohřevu
Na displeji se zobrazuje teplota uvnitř
trouby.
Rychlé Zahřátí
Funkce je zapnutá. Zkracuje dobu
rozehřátí.
Automatická Váha
Na displeji se zobrazuje, že je zapnutý
automatický systém hmotnosti nebo
že lze hmotnost změnit.
10
www.aeg.com
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
proudu, musíte nastavit jazyk, kontrast
displeje, jas displeje a aktuální čas.
1. Použijte
hodnot.
5.1 První čištění
Z trouby odstraňte veškeré příslušenství
a vyjímatelné drážky na rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím troubu i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
nebo
k nastavení
2. Potvrďte stisknutím
.
5.3 Nastavení stupně tvrdosti
vody
Níže uvedená tabulka uvádí rozsah
tvrdosti vody (dH) s odpovídajícím
ukládáním vápníku a kvalitou vody.
5.2 První zapojení
Když troubu připojíte k elektrické síti,
případně po výpadku elektrického
Tvrdost vody
Ukládání vápníku
(mmol/l)
Ukládání vápníku
(mg/l)
Klasifikace
vody
Třída
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Měkká
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Středně tvrdá
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Tvrdá
4
více než 21
více než 3,8
více než 150
Velmi tvrdá
Když tvrdost vody překročí hodnoty
uvedené v tabulce, naplňte zásobník
lahvovou vodou.
1. Vezměte čtyřbarevný reakční
proužek dodaný spolu se sadou pro
vaření v parní troubě.
2. Vložte všechny reakční plochy
proužku do vody na přibližně jednu
sekundu.
Proužek nedávejte do tekoucí vody.
3. Z proužku otřepejte přebytečnou
vodu.
4. Po jedné minutě zkontrolujte tvrdost
vody dle níže uvedené tabulky.
Barvy na reakčních plochách se
budou dále měnit. Nekontrolujte
tvrdost vody později než jednu
minutu po provedení zkoušky.
5. Nastavení tvrdosti vody: nabídka:
Základní Nastavení.
Zkušební proužek
Tvrdost vody
1
2
3
4
Tvrdost vody můžete změnit v nabídce:
Základní Nastavení / Tvrdost vody.
ČESKY
11
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Symbol / Polož‐
ka nabídky
6.1 Navigace nabídkami
1. Zapněte troubu.
2. Pomocí
nebo
možnosti nabídky.
VarioGuide
nastavte
3. Stisknutím
se přesunete do
podnabídky nebo potvrdíte
nastavení.
Zpět do hlavní nabídky se
můžete kdykoli vrátit pomocí
.
6.2 Přehled nabídek
Hlavní nabídka
Symbol / Polož‐
ka nabídky
Pečicí Funkce
Vakuové vaření
Recepty
Oblíbené
Čištění
Základní Nasta‐
vení
Speciality
Použití
Obsahuje doporučená
nastavení trouby pro
široký výběr pokrmů.
Zvolte požadovaný po‐
krm a spusťte pečicí
proces. Teplota a doba
přípravy slouží pouze
pro orientaci k dosaže‐
ní lepších výsledků a
lze je upravit. Závisí na
receptu, kvalitě a
množství použitých
přísad.
Podnabídka pro: Základní Nastavení
Použití
Symbol / Polož‐
ka nabídky
Obsahuje seznam pe‐
čicích funkcí.
Nastavení aktuálního
Nastavení denní‐ času na hodinách.
ho času
Obsahuje pečicí funkci
a seznam automatic‐
kých programů.
Časové Údaje
Obsahuje seznam au‐
tomatických programů.
Obsahuje seznam ob‐
líbených programů pro
přípravu jídel
vytvořených uživate‐
lem.
Obsahuje seznam či‐
sticích programů.
Slouží k nastavení
konfigurace
spotřebiče.
Obsahuje seznam dal‐
ších pečicích funkcí.
Popis
Pokud je tato funkce
zapnuta, po vypnutí
spotřebiče se na dis‐
pleji zobrazuje aktuální
čas.
Prodloužení Do‐
by Pečení
Zapne a vypne funkci
prodloužení doby pe‐
čení.
Displej Kontrast
Úprava kontrastu dis‐
pleje po stupních.
Displej Jas
Úprava jasu displeje
po stupních.
Nastavení Jazy‐
ka
Hlasitost Zvuk.
Signalizace
Nastavení jazyka na
displeji.
Nastaví hlasitost tónů
tlačítek a zvukové sig‐
nalizace po stupních.
12
www.aeg.com
Symbol / Polož‐
ka nabídky
Tóny Tlačítek
Alarm/Chybový
Tón
Zapne a vypne tóny
dotykových tlačítek.
Není možné deaktivo‐
vat tón dotykového tla‐
čítka Zap / Vyp.
Aktivuje a deaktivuje
bezpečnostní tóny.
Nastavuje stupeň
tvrdosti vody (1 - 4).
Tvrdost vody
Připomínka Či‐
štění
Symbol
Popis
Upozorní vás na to,
kdy spotřebič vyčistit.
Symbol / Polož‐
ka nabídky
Obsluha
Popis
Zobrazuje verzi soft‐
ware a konfiguraci.
Vrátí všechna nastave‐
Tovární Nastave‐ ní na výchozí tovární
nastavení.
ní
6.3 Podnabídka pro: Vakuové
vaření
Tato technika vychází z technologie
vakuového vaření Sous-vide
(francouzsky „pod vakuem“). Jedná se o
způsob vaření ve vakuově utěsněných
plastových sáčcích při nízkých teplotách.
Položka nabídky
Popis
Vakuové vaření
Využívá páru k přípravě masa, ryb,
mořských plodů, zeleniny a ovoce. Nastav‐
te teplotu v rozmezí od 50 °C do 95 °C.
Recepty vakuového vaření
Seznam automatických programů.
Vakuové vaření VarioGuide
Doporučená nastavení trouby pro široký vý‐
běr pokrmů. Zvolte požadovaný pokrm a
spusťte pečicí proces. Teplota a doba
přípravy jsou pouze orientační. Můžete je
upravit podle různých receptů nebo množ‐
ství ingrediencí.
6.4 Podnabídka pro: Čištění
Symbol
Položka nabídky
Popis
Čistění Párou
Program k vyčištění spotřebiče, když je leh‐
ce znečištěný a nikoliv několikrát připálený.
Odstraňování Vod. Kamene
Program k vyčištění okruhu generátoru pá‐
ry od usazeného vodního kamene.
Proplachování
Program k opláchnutí a vyčištění okruhu
generátoru páry po častém používání pa‐
rních funkcí.
Čistění Párou Plus
Program k odstranění odolné nečistoty po‐
mocí prostředku k čištění trouby.
ČESKY
6.5 Pečicí Funkce
Pečicí funkce
Pravý Horký
Vzduch
Příprava Pizzy
Horní/spodní
ohřev (Horní/
Spodní Ohřev)
Pečicí funkce
Použití
K pečení jídel na dvou
úrovních současně a k
sušení potravin.Nastav‐
te teplotu o 20 - 40 °C
nižší než při použití
funkce: Horní/spodní
ohřev.
Vlhký horko‐
vzduch
K pečení jídel, která vy‐
žadují propečenější a
křupavý spodek, na jed‐
né úrovni. Nastavte te‐
plotu o 20 - 40 °C nižší
než při použití funkce:
Horní/spodní ohřev.
K pečení moučných jí‐
del a masa na jedné
úrovni trouby.
K přípravě polotovarů
do křupava (např. hra‐
Mražené Potra‐ nolek, amerických
brambor nebo jarních
viny
závitků).
Gril
Turbo Gril
Spodní Ohřev
Ke grilování plochých
pokrmů a opékání chle‐
ba.
K pečení větších kusů
masa nebo drůbeže s
kostmi na jedné úrovni.
K zapékání a pečení
dozlatova.
K pečení koláčů s
křupavým spodkem a
zavařování potravin.
Vaření Dle
Vlhkosti
Použití
Tato funkce slouží k
úspoře energie při pe‐
čení. Pokyny k přípravě
viz kapitola „Tipy a ra‐
dy“, Vlhký horkovzduch.
Dvířka trouby by měla
být během pečení
zavřená, aby nedošlo k
přerušení funkce a aby
trouba fungovala co nej‐
úsporněji. Při použití té‐
to funkce se teplota ve
vnitřku trouby může lišit
od nastavené teploty.
Je využito zbytkové te‐
plo.Může dojít ke sníže‐
ní tepelného výkonu.
Obecná doporučení
ohledně úspory energie
viz kapitola „Energetic‐
ká účinnost“, Úspora
energie.Tato funkce by‐
la použita ke splnění
energetické třídy dle
normy EN 60350-1. Po‐
kud používáte tuto funk‐
ci, osvětlení se automa‐
ticky vypne po 30 se‐
kundách.
Můžete volit mezi třemi
manuálními funkcemi
přípravy s různými stup‐
ni vlhkosti. Tyto funkce
spojují páru a horký
vzduch. Pro široké mo‐
žnosti přípravy slouží
různé úrovně páry.
K přípravě zeleniny,
příloh nebo ryb v páře.
Vaření V Páře
13
14
www.aeg.com
Podnabídka pro: Vaření Dle Vlhkosti
Pečicí funkce
Nízká Vlhkost
Použití
Tato funkce je vhodná
pro maso, drůbež a za‐
pékané pokrmy. Díky
kombinaci páry a horké‐
ho vzduchu maso získá
křehkou a šťavnatou
strukturu a zároveň
křupavou kůrku.
Funkce je vhodná pro
přípravu dušeného ma‐
sa a také chleba a slad‐
kého kynutého těsta.
Díky kombinaci páry a
horkého vzduchu maso
Střední Vlhkost získá šťavnatou a
křehkou strukturu a
sladké kynuté pečivo
získá křupavou a les‐
klou kůrku.
Tato funkce je vhodná
pro přípravu choulosti‐
vějších pokrmů jako
Vysoká Vlhkost jsou krémy, koláče, teri‐
ny a ryby.
Během některých funkcí
trouby se může osvětlení při
teplotě nižší než 60 °C
automaticky vypnout.
Pečicí funkce
K sušení krájeného
ovoce, zeleniny a hub.
Sušení
Funkce Jogurtu
Kynutí Těsta
Pečení Chleba
Regenerace
K udržení teploty po‐
krmů.
Uchovat Teplé
K předehřátí talířů k
servírování.
Ohřev Talířů
Zavařování
K urychlení kynutí tě‐
sta. Brání vysychání
povrchu těsta a udržu‐
je jeho pružnost.
Nízkoteplotní Pe‐
čení
Použití
K přípravě zelenino‐
vých zavařenin či na‐
kládané zeleniny.
K přípravě jogurtu.
Osvětlení je při této
funkci vypnuté.
K přípravě měkkých a
šťavnatých pečení.
6.6 Speciality
Pečicí funkce
Použití
Rozmrazování
Pomocí této funkce
můžete připravovat
chléb a housky s velmi
dobrými profesionální‐
mi výsledky co do
křupavosti, barvy a
kůrky.
Opakovaný ohřev v
páře brání vysychání
povrchu jídel. Teplo je
rozváděno šetrně a
rovnoměrně, což umo‐
žňuje obnovení chuti a
vůně právě
připravených pokrmů.
Tuto funkci lze použít k
opakovanému ohřevu
jídel přímo na talíři.
Najednou lze ohřát ně‐
kolik talířů umístěných
na různých polohách
roštů.
K rozmrazování potra‐
vin (zeleniny a ovoce).
Doba rozmrazování
závisí na množství a
velikosti zmražených
potravin.
ČESKY
6.7 VarioGuide
Druh jídla: Ryby/Mořské Plody
Jídlo
Kuřecí křídla, čer‐
stvá
Jídlo
Ryby
Ryba, pečená
Kuřecí křídla, mra‐
žená
Rybí Prsty
Kuřecí stehna, čer‐
stvá
Rybí filé, tenké
Rybí filé, silné
Mražené rybí filé
Kuře
Celá menší ryba
Kuře, dvě půlky
Celá menší ryba,
grilovaná
Celá ryba, grilovaná
Celá ryba, grilovaná
Pstruh
Filet z lososa
Celý Losos
Krevety
Slávky
Celé kuře
Celá kachna
-
Celá husa
-
Celá krůta
-
Druh jídla: Maso
Jídlo
Kvalitní Vařené Ho‐
vězí
Krevety, čerstvé
Krevety, mražené
Kuřecí stehna, mra‐
žená
Pošírovaná kuřecí
prsa
Celá ryba, dušená v
páře
Losos
15
Hovězí
-
Dušené maso
Sekaná
Druh jídla: Drůbež
Nepropečený
Jídlo
Drůbež Bez Kostí
-
Nepropečený
Drůbež Bez Kostí
-
Středně Propečené
Hovězí Pečeně
Středně Propečené
Dobře Propečené
Dobře Propečené
16
www.aeg.com
Jídlo
Jídlo
Zajíc
• Zaječí kýta
• Zaječí hřbet
Nepropečený
Hovězí Na Skandi‐
návský Zp.
Středně Propečené
•
Dobře Propečené
Klobásy Chipolatas
Zvěřina
Vepřová Žebírka
Pečená zvěřina
Vepřová Pečeně
zvěřiny
Zadní pečeně ze
Druh jídla: Jídlo Z Trouby
Vepřová kýta
Jídlo
Vepřová kýta, uze‐
ná
Lasagne
-
Mražené lasagne/
cannelloni
-
Těstoviny
-
Zapečené Brambo‐
ry
-
Zapékaná zelenina
-
Sladké Pokrmy
-
Vepřová kýta, poší‐
rovaná
Krkovice
Vepřové Plecko
Vepřová pečeně
Vařená Šunka
Telecí Koleno
Telecí
Telecí kýta
Druh jídla: Pizza/Slané Koláče
Jídlo
Pizza, tenká
Telecí pečeně
Pizza, extra náplň
Jehněčí kýta
Jehněčí pečeně
Jehněčí
Srnčí/Jelení
• Kýta z vysoké
zvěře
• Hřbet z vysoké
zvěře
Vepř. koleno,
předvařené
Vepřová kýta
Vepřové
Zaječí hřbet
Jehněčí hřbet
Mražená pizza
Pizza
Chlazená pizza
Jehněčí pečeně,
střední
Mražená pizza
snack
Jehněčí pečeně,
střední
Americká mražená
pizza
Zapékané bagety
-
Flambovaný Dort
-
ČESKY
Jídlo
Jídlo
Švýcarský koláč, pi‐ kantní
Koláč na plechu
Slaný Lotrinský Ko‐
láč
-
Slaný Koláč
-
Druh jídla: Koláče/Sušenky
Jídlo
Tvarohový Koláč,
Plech
17
Piškotové Těsto
Kynuté Těsto
-
Brownies - Čok. Su‐ šenky
Roláda
-
Kulatý Koláč
-
Kynutý Koláč
-
Koláč s jablečnou
vrstvou
-
Koláč S Drobenkou
-
Cukrový Koláč
-
Piškotový Koláč
-
Jablečný Koláč
-
Tvarohový Koláč,
Forma
-
Piškotový Korpus
Na Koláč
Briošky
-
Křehký Ovocný Ko‐
láč
Linecký Koláč
-
Ovocný Koláč
-
Švýcarský koláč,
sladký
-
Mandlový Koláč
-
Muffin
-
Sladké Pečivo
-
Proužky Těsta
-
Krém. Zákusky Z
List. Těsta
-
Malé Listové Pečivo Banánky
-
Makronky
-
Sušenky Z
Křehkého Těsta
-
Vánoční Štola
-
Mražený jablečný
závin
-
Křehké Těsto
Dortový Korpus
Ovocný Koláč
Ovocný Piškotový
Koláč
Kynuté Těsto
Druh jídla: Bagety/Kaiserky
Jídlo
Pečivo
Pečivo
Pečivo, předpečené
Pečivo, mražené
Ciabatta
Bageta
Bagety, předpečené
Bagety, mražené
18
www.aeg.com
Jídlo
Jídlo
Chléb
Věnec
Červená Řepa
-
Bílý Chléb
Černý Kořen
-
Vánočka
Kedluben, Proužky
-
Hnědý Chléb
Bílé Fazole
-
Žitný Chléb
Kapusta, Kadeřavá
-
Celozrnný Chléb
Druh jídla: Krémy A Paštiky
Nekvašený Chléb
Jídlo
Mražené bagety/
kaiserky
Vaječný Krém
-
Karamelový Koláč
-
Paštiky Terrine
-
Druh jídla: Zelenina
Jídlo
Brokolice, Růžičky
-
Brokolice, celá
-
Květák, Růžičky
-
Květák, celý
-
Mrkev
-
Cukety, Plátky
-
Chřest, zelený
-
Chřest, bílý
-
Papriky, Proužky
-
Špenát, čerstvý
-
Pórek, Kroužky
-
Zelené Fazolky
-
Houby, Plátky
-
Loupaná Rajčata
-
Růžičková Kapusta
-
Celer, kostičky
-
Hrášek
-
Lilek
-
Fenykl
-
Artyčoky
-
Vejce, naměkko
Vejce
Vejce, na hniličku
Vejce, natvrdo
Zapečená vejce
Druh jídla: Přílohy
Jídlo
Hranolky, tenké
-
Hranolky, silné
-
Hranolky, mražené
-
Krokety
-
Americké Brambory Opečená Brambo‐
rová Kaše
-
Vařené brambory,
čtvrtky
-
Vařené Brambory
-
Brambory ve slupce Bramborové Knedlí‐ ky
Houskový Knedlík
-
Kynuté knedlíky,
slané
-
ČESKY
Jídlo
Druh jídla
Kynuté knedlíky,
sladké
-
Rýže
-
Těstoviny tagliatel‐
le, čerstvé
-
Polenta
-
nebo
Maso
Drůbež
Mrkev
Cukety, Plátky
Jídlo
Chřest, zelený
Filé z pražmy
Chřest, bílý
Filé z kanice
Papriky, Proužky
Treska
Pórek, Kroužky
Filé ze pstruha
Ryby/Mořské Plody
Jehněčí
• Jehněčí, středně
propečené
• Jehněčí, dobře
propečené
Zvěřina
• Kančí Maso
• Králík, bez kostí
.
6.8 Podnabídka pro: Vakuové
vaření VarioGuide
Druh jídla
Jídlo
Hovězí
• Hov. plátek,
středně prop.
• Hov. plátek,
dobře prop.
Je-li třeba změnit hmotnost
nebo teplotu středu jídla, k
nastavení nových hodnot
použijte
19
Zelenina
Celer, kořen
Filet z lososa
Celer
Mušle
Lilek
Slávky s lasturou
Fenykl
Krevety bez krunýře
Artyčoky, Srdíčka
Chobotnice
Brambory
Kuřecí prsa, bez
kostí
Dýně
Jablka
Kachní prsa, bez
kostí
Hrušky
Krůtí prsa, bez kostí
Broskve
Ovoce
Nektarinky
Švestky
Ananas
Mango
20
www.aeg.com
6.9 Nastavení pečicí funkce
1. Zapněte troubu.
2. Zvolte nabídku: Pečicí Funkce.
3. Potvrďte stisknutím
4. Zvolte pečicí funkci.
.
5. Potvrďte stisknutím
6. Nastavte teplotu.
.
7. Potvrďte stisknutím
.
MAX
6.10 Zásobník na vodu
A
F
B
X
C
E
D
A. Víko
B. Vlnolam
C. Těleso zásobníku
D. Otvor pro plnění vodou
E. Stupnice
F. Přední tlačítko
Zásobník na vodu můžete vyjmout z
trouby. Mírně zatlačte na přední tlačítko.
Když na zásobník na vodu zatlačíte,
automaticky se vysune z trouby.
XA
M
Zásobník na vodu lze naplnit dvěma
způsoby:
•
vyjměte zásobník na vodu z trouby a
naplňte ho z vodovodního kohoutku.
Plníte-li zásobník na vodu z vodovodního
kohoutku, přenášejte ho ve vodorovné
poloze, aby nedošlo k rozlití.
MAX
Pokud výchozí nastavení
nejsou změněna, trouba se
spustí automaticky.
MA
•
ponechte zásobník na vodu v troubě a
naplňte jej pomocí konvice na vodu,
Když zásobník na vodu naplníte, vložte
ho do stejné polohy. Stiskněte přední
tlačítko, dokud zásobník na vodu není
uvnitř trouby.
Po každém použití zásobník na vodu
vyprázdněte.
POZOR!
Dbejte, aby zásobník na
vodu nebyl v blízkosti
horkého povrchu.
6.11 Vaření v páře
Víčko zásobníku na vodu se nachází v
ovládacím panelu.
VAROVÁNÍ!
Používejte pouze studenou
vodou z kohoutku.
Nepoužívejte filtrovanou
(demineralizovanou) či
destilovanou vodu.
Nepoužívejte jiné tekutiny.
Do zásobníku na vodu
nenalévejte hořlavé či
alkoholické tekutiny.
1. Stisknutím víčka zásobník na vodu
otevřete a vytáhněte ho z trouby.
2. Zásobník na vodu dolijte plně vodou
(asi 950 ml).Zásoba vody vystačí
přibližně na 50 minut.Řiďte se
stupnicí na zásobníku na vodu.
3. Zatlačte zásobník na vodu na do
původní polohy.
Mokrý zásobník na vodu
otřete před vložením do
trouby mokrým
hadříkem.
ČESKY
4. Zapněte troubu.
5. Nastavte funkci pečení v páře a
teplotu.
6. V případě potřeby nastavte funkci:
Trvání
nebo : Ukončení
.
Pára se objeví přibližně za dvě
minuty. Jakmile trouba dosáhne
nastavené teploty, zazní zvukový
signál.
Když v zásobníku na vodu dochází
voda, zazní zvukový signál. Abyste
mohli pokračovat ve vaření v páře,
do zásobníku je nutné doplnit vodu
dle výše uvedeného postupu.
Zvukový signál zazní na konci doby
přípravy jídla.
7. Vypněte troubu.
8. Po každém dokončení vaření v páře
zásobník na vodu vyprázdněte.
POZOR!
Trouba je horká. Hrozí
nebezpečí popálení. Při
vyprazdňování
zásobníku na vodu
buďte opatrní.
9. Po vaření v páře může docházet ke
srážení páry na dně vnitřku trouby.
Dno vnitřku trouby vždy vysušte, až
vychladne.
Nechte troubu zcela vyschnout s
otevřenými dvířky. Sušení můžete
urychlit zavřením dvířek a předehřátím
trouby pomocí funkce Pravý Horký
21
Vzduch o teplotě 150 °C po dobu
přibližně 15 minut.
Na konci vaření v páře
chladicí ventilátor pracuje
rychleji, aby odstranil páru.
6.12 Ukazatel ohřevu
Když spustíte pečicí funkci, na displeji se
rozsvítí příslušný proužek. Tento proužek
zobrazuje zvyšující se teplotu. Po
dosažení dané teploty třikrát zazní
zvukový signál, proužek zabliká a poté
se přestane zobrazovat.
6.13 Rychlé Zahřátí
Tato funkce zkracuje dobu rozehřátí.
Pokud je spuštěná funkce
rychlého zahřátí, nevkládejte
do spotřebiče žádné
potraviny.
Funkci zapnete podržením
na tři
sekundy. Ukazatel ohřevu se mění.
Tato funkce není u některých funkcí
trouby k dispozici.
6.14 Zbytkové teplo
Po vypnutí trouby se na displeji
zobrazuje zbytkové teplo. Toto teplo
můžete využít k udržení teploty jídla.
22
www.aeg.com
7. FUNKCE HODIN
7.2 Nastavení funkcí hodin
7.1 Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
Minutka
Použití
Slouží k nastavení od‐
počtu (max. 2 hodiny 30
minut). Tato funkce ne‐
má žádný vliv na provoz
trouby. Tuto funkci lze
zapnout i u vypnuté
trouby.
K zapnutí této funkce
stiskněte
. K nastave‐
ní minut použijte
nebo
a funkci
spusťte pomocí
Trvání
Ukončení
.
Slouží k nastavení dél‐
ky provozu trouby (max.
23 hodin 59 minut).
Slouží k nastavení času
vypnutí pečicí funkce
(max. 23 hodin 59 mi‐
nut).
Pokud nastavíte čas pro funkci hodin,
začne se čas odpočítávat po pěti
sekundách.
Pokud použijete funkce
hodin: Trvání, Ukončení,
vypne trouba topné články
po uplynutí 90 %
nastaveného času. Zbytkové
teplo se využije k dokončení
pečení až do konce
nastaveného času (3–20
minut).
Před použitím funkcí: Trvání,
Ukončení, musíte nejprve
nastavit pečicí funkci a
teplotu. Trouba se vypne
automaticky.
Můžete použít funkce:
Trvání a Ukončení
současně, pokud chcete
troubu ve stanovenou dobu
automaticky zapnout a
vypnout.
Funkce: Trvání a Ukončení
nefungují, když používáte
pečicí sondu.
1. Nastavte pečicí funkci.
2. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji nezobrazí požadovaná
funkce hodin a související symbol.
nebo
3. Použijte
potřebného času.
k nastavení
4. Potvrďte stisknutím
.
Po vypršení času zazní zvukový signál.
Trouba se vypne. Na displeji se zobrazí
zpráva.
5. Signál vypnete stisknutím
libovolného symbolu.
7.3 Prodloužení Doby Pečení
Funkce: Prodloužení Doby Pečení
způsobí, že pečicí funkce bude
pokračovat i po dokončení funkce Trvání.
Nelze použít u pečicích
funkcí s pečicí sondou.
1. Po vypršení doby pečení zazní
zvukový signál. Stiskněte libovolný
symbol.
Na displeji se zobrazí hlášení.
funkci zapnete nebo
2. Stisknutím
vypnete stisknutím .
3. Nastavte délku funkce.
4. Stiskněte
.
ČESKY
23
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Online recepty
Recepty pro automatické
programy určené pro tuto
troubu naleznete na našich
webových stránkách.
Odpovídající recepty
naleznete pomocí výrobního
čísla PNC, které je uvedeno
na typovém štítku na
předním rámu vnitřní části
spotřebiče.
8.2 Recepty s Automatický
Recept
Tato trouba má sadu receptů, které
můžete použít. Recepty jsou pevně dané
a nelze je změnit.
1. Zapněte troubu.
2. Zvolte nabídku: Recepty. Potvrďte
.
stisknutím
3. Zvolte kategorii a jídlo. Potvrďte
stisknutím
.
4. Zvolte recept. Potvrďte stisknutím
.
9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
9.1 Pečicí sonda
Pečicí sonda měří teplotu uvnitř pokrmu.
Jakmile teplota pokrmu dosáhne
nastavené teploty, spotřebič se vypne.
Je nutné nastavit dvě teploty:
•
•
teplota trouby (minimálně 120 °C),
teplota ve středu pokrmu.
POZOR!
Používejte pouze
dodávanou pečicí sondu a
originální náhradní díly.
Pokyny k dosažení nejlepších výsledků:
• Přísady by měly mít pokojovou
teplotu.
• Pečicí sondu nelze použít pro tekuté
pokrmy.
• Během pečení musí pečicí sonda
zůstat zasunutá v pokrmu a její
zástrčka v zásuvce.
• Použijte doporučená nastavení teploty
ve středu pokrmu. Viz kapitola „Tipy a
rady“.
Spotřebič vypočítá přibližný
čas konce pečení. Ten
závisí na množství pokrmu,
nastavené funkcí trouby a
teplotě.
Druhy jídla: maso, drůbež a
ryby
1. Zapněte spotřebič.
2. Zasuňte špičku pečicí sondy do
středu masa nebo ryby, pokud
možno do nejsilnější části. Ujistěte
se, že alespoň 3/4 pečicí sondy jsou
vsunuty do pokrmu.
3. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky umístěné v předním rámu
spotřebiče.
24
www.aeg.com
2. Polovinu přísad vložte do zapékací
mísy.
3. Zasuňte špičku pečicí sondy přesně
do středu mísy. Během pečení musí
pečicí sonda držet stabilně na
jednom místě. Abyste toho dosáhli,
použijte pevnou přísadu. Okraj
zapékací mísy použijte k podepření
silikonové rukojeti pečicí sondy.
Špička pečicí sondy by se neměla
dotýkat dna zapékací mísy.
Na displeji se zobrazí symbol pečicí
sondy.
4. Pomocí
nebo
do pěti sekund
nastavte teplotu ve středu pokrmu.
5. Nastavte pečicí funkci a v případě
potřeby teplotu trouby.
6. Změnu teploty ve středu pokrmu
4. Pečicí sondu zakryjte zbývajícími
přísadami.
5. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky umístěné v předním rámu
spotřebiče.
provede stisknutím .
Jakmile pokrm dosáhne nastavené
teploty, zazní zvukový signál. Spotřebič
se automaticky vypne.
7. Signál vypnete stisknutím
libovolného symbolu.
8. Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze
zásuvky a pokrm vyjměte ze
spotřebiče.
VAROVÁNÍ!
Pečicí sonda může být velmi
horká a hrozí nebezpečí
popálenin. Při vytahování
zástrčky pečicí sondy a
vyjmutí sondy z pokrmu
buďte opatrní.
Druh jídla: dušené jídlo
1. Zapněte spotřebič.
Na displeji se zobrazí symbol pečicí
sondy.
nebo
do pěti sekund
6. Pomocí
nastavte teplotu ve středu pokrmu.
7. Nastavte pečicí funkci a v případě
potřeby teplotu trouby.
8. Změnu teploty ve středu pokrmu
provede stisknutím
.
ČESKY
25
Jakmile pokrm dosáhne nastavené
teploty, zazní zvukový signál. Spotřebič
se automaticky vypne.
9. Signál vypnete stisknutím
libovolného symbolu.
10. Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze
zásuvky a pokrm vyjměte ze
spotřebiče.
VAROVÁNÍ!
Pečicí sonda může být velmi
horká a hrozí nebezpečí
popálenin. Při vytahování
zástrčky pečicí sondy a
vyjmutí sondy z pokrmu
buďte opatrní.
9.2 Vložení příslušenství
Společně vložení tvarovaného roštu a
plechu na pečení /hlubokého pekáče /
plechu:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu a tvarovaný rošt v drážkách nad
nimi.
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek
roštů a ujistěte se, že nožičky směřují
dolů.
Plech na pečení/ Hluboký pekáč / plech:
Malé zářezy nahoře zajišťují
vyšší bezpečnost. Tyto
zářezy také fungují jako
zařízení proti překlopení.
Vysoký okraj kolem roštu
slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob z
roštu.
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu.
10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
10.1 Oblíbené
Svá oblíbená nastavení jako doba
pečení, teplota nebo pečicí funkce si
můžete uložit. Jsou dostupná v nabídce:
Oblíbené. Můžete uložit 20 programů.
Uložení programu
1. Zapněte troubu.
2. Zvolte pečicí funkci nebo automatický
program.
3. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji neobjeví: ULOŽIT.
4. Potvrďte stisknutím
.
Na displeji se zobrazí první volná pozice
paměti.
5. Potvrďte stisknutím
.
6. Zadejte název programu.
První písmeno bliká.
7. Stisknutím
písmeno.
nebo
změníte
26
www.aeg.com
8. Stiskněte
.
Následující písmeno bliká.
9. V případě potřeby proveďte opět krok
7.
10. Stisknutím a podržením tlačítka
zadání uložíte.
Obsazené pozice paměti můžete
přepsat. Když se na displeji zobrazí první
volná pozice paměti, stiskněte
a stisknutím
program.
nebo
přepište stávající
K vypnutí funkce stiskněte . Na displeji
se zobrazí zpráva. K potvrzení opět
stiskněte
a poté
.
Když troubu vypnete, vypne
se i funkce.
10.4 Nastavit A Spustit
Tato funkce umožňuje nastavit pečicí
funkci (nebo program) a později ji použít
jediným stisknutím libovolného symbolu.
Název programu můžete změnit v
nabídce: Změnit Název Programu..
1. Zapněte troubu.
2. Nastavte pečicí funkci.
Spuštění programu
3. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji neobjeví: Trvání.
4. Nastavte čas.
1. Zapněte troubu.
2. Zvolte nabídku: Oblíbené.
5. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji nezobrazí: Nastavit A
Spustit.
3. Potvrďte stisknutím
.
4. Zvolte název svého oblíbeného
programu.
5. Potvrďte stisknutím
6. Potvrďte stisknutím
.
Stisknutím libovolného symbolu (kromě
.
Stisknutím
přejdete přímo do nabídky:
Oblíbené. Lze použít i u vypnuté trouby.
10.2 Použití funkce dětské
bezpečnostní pojistky
•
zapněte displej.
2. Současně stiskněte a podržte
Po dokončení pečicí funkce zazní
zvukový signál.
•
Jestliže je zapnutá funkce dětské
bezpečnostní pojistky, troubu nelze
náhodně zapnout.
1. Stisknutím
) spustíte funkci: Nastavit A Spustit.
Nastavená pečicí funkce se spustí.
a
, dokud se na displeji nezobrazí
hlášení .
K vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky zopakujte krok 2.
10.3 Blokování Tlačítek
Tato funkce brání náhodné změně pečicí
funkce. Tuto funkci lze zapnout pouze u
zapnuté trouby.
V průběhu pečicí funkce
se zobrazuje Blokování
Tlačítek.
Nabídka: Základní
Nastavení umožňuje
zapnutí a vypnutí funkce
Nastavit A Spustit.
10.5 Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se trouba po
určité době, kdy je spuštěna nějaká
funkce a vy nezměníte žádné nastavení,
automaticky vypne.
Teplota (°C)
Čas vypnutí (h)
1. Zapněte troubu.
2. Nastavte pečicí funkci nebo zvolte
nastavení.
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
3. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji nezobrazí: Blokování
Tlačítek.
200 - 230
5.5
4. Potvrďte stisknutím
.
Automatické vypnutí nefunguje s
funkcemi: Osvětlení, Pečicí
sonda,Trvání, Ukončení.
ČESKY
10.6 Jas displeje
U jasu displeje existují dva režimy:
•
•
Noční jas - když je trouba vypnutá, tak
je mezi 22:00 a 06:00 jas displeje
nižší.
Denní jas:
– když je trouba zapnutá.
– pokud se během režimu nočního
jasu dotknete jakéhokoliv symbolu
(kromě tlačítka ZAP/VYP), displej
se na následujících 10 sekund
přepne zpět do režimu denního
jasu.
27
– pokud je trouba vypnutá a
nastavíte funkci: Minutka. Když se
funkce dokončí, displej se přepne
zpět do režimu nočního jasu.
10.7 Chladicí ventilátor
Když je trouba v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch trouby chladný. Jestliže
troubu vypnete, bude chladicí ventilátor
pokračovat v chlazení až do úplného
ochlazení trouby.
11. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na
receptu, kvalitě a množství
použitých přísad.
11.1 Doporučení k pečení
Vaše trouba může péct jinak, než jak jste
byli zvyklí u staré trouby. V tabulkách
níže jsou uvedena standardní nastavení
teploty, doby přípravy a polohy roštu.
Ohřev Talířů
Tato funkce vám umožňuje ohřívat talíře
a nádobí před podáváním jídla. Teplota
je nastavena automaticky na 70 °C.
Talíře a nádobí rozložte rovnoměrně na
tvarovaném roštu trouby. Použijte první
polohu roštu. V polovině doby ohřevu je
mezi sebou vyměňte.
Rozmrazování
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
konkrétní recept, snažte se vybrat
podobný.
Odstraňte obal z potravin a potraviny
poté položte na talíř. Potraviny ničím
nezakrývejte, abyste neprodloužili dobu
rozmrazování. Použijte první polohu
roštu.
11.2 Vnitřní strana dvířek
11.4 Vakuové vaření
Na vnitřní straně dvířek můžete najít:
Tato funkce využívá nižší teploty přípravy
pokrmů, než jsou běžné při tradičním
vaření.
•
•
čísla poloh roštů.
informace o pečicích funkcích,
doporučené poloze roštů a teplotách
pro jídla.
11.3 Rada ohledně
speciálních pečicích funkcí
trouby
Uchovat Teplé
Tato funkce vám umožňuje uchovávat
pokrmy teplé. Teplota je nastavena
automaticky na 80 °C.
Doporučení Vakuové vaření
Používejte čerstvé syrové potraviny
vysoké kvality. Před přípravou potraviny
vždy očistěte. Při použití syrových vajec
buďte opatrní.
Nízké teploty jsou vhodné pouze pro
takové typy potravin, které lze
konzumovat syrové.
Připravujete-li jídlo při teplotě nižší než
60 °C, nevařte ho dlouho.
28
www.aeg.com
Před zabalením do vakuového sáčku
povařte ingredience obsahující alkohol.
Vakuové sáčky položte na rošt vedle
sebe.
Uvařené pokrmy můžete uchovat v
chladničce 2 – 3 dny. Jídlo rychle
ochlaďte (v ledové lázni).
Před zatavením vakuového sáčku se
ujistěte, že hrany jeho vnitřní strany jsou
čisté.
11.5 Vakuové vaření: Maso
•
Tuto funkci nepoužívejte k opětovnému
ohřevu zbytků jídel.
Balení do vakuových sáčků
Používejte pouze vakuové sáčky a
komorový vakuový přístroj na
zatavování, které jsou doporučeny k
vakuovému vaření. Pouze tento typ
přístroje dokáže vakuově zabalit tekutiny.
•
Vakuové sáčky nepoužívejte opakovaně.
•
Rychlejších a lepších výsledků
dosáhnete nastavením maximálního
stupně vakuování.
•
Nedostatečné tepelné přípravě
zabráníte prostudováním příslušných
tabulek. Nepoužívejte silnější porce
masa, než jsou hodnoty v níže
uvedených tabulkách.
Doby přípravy uvedené v tabulkách
jsou minimální doby potřebné k
přípravě. Dobu přípravy lze prodloužit
dle osobních preferencí.
Abyste zabránili poškození vakuových
sáčků, používejte pouze maso bez
kostí.
Aby plátky z drůbeže chutnaly lépe,
osmahněte je kůží dolů před a po
zabalení do vakuového sáčku.
Bezpečné uzavření vakuového sáčku
zaručíte ujištěním se o čistotě oblasti
zatavení.
Hovězí
Jídlo
Tloušťka
potravin
Množství po‐ Teplota (°C)
travin pro 4
osoby (g)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Středně pro‐ 4 cm
pečený hově‐
zí plátek
800
60
110 - 120
2
Dobře prope‐ 4 cm
čený hovězí
plátek
800
65
90 - 100
2
Středně pro‐ 4 cm
pečený telecí
plátek
800
60
110 - 120
2
Dobře prope‐ 4 cm
čený telecí
plátek
800
65
90 - 100
2
Množství
Teplota (°C)
potravin pro
4 osoby (g)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
600 - 650
180 - 190
2
Jehněčí / Zvěřina
Jídlo
Tloušťka
potravin
Nepropečené 3 cm
jehněčí
60
ČESKY
Jídlo
Tloušťka
potravin
Množství
Teplota (°C)
potravin pro
4 osoby (g)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Středně pro‐
pečené jeh‐
něčí
3 cm
600 - 650
65
105 - 115
2
Kančí
3 cm
600 - 650
90
60 - 70
2
Králík bez
kostí
1,5 cm
600 - 650
70
50 - 60
2
Jídlo
Tloušťka
potravin
Množství
Teplota (°C)
potravin pro
4 osoby (g)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Kuřecí prsa
bez kostí
3 cm
750
70
70 - 80
2
Kachní prsa
bez kostí
2 cm
900
60
140 - 160
2
Krůtí prsa
bez kostí
2 cm
800
70
75 - 85
2
29
Drůbež
11.6 Vakuové vaření: Ryby a
mořské plody
•
•
•
Nedostatečné tepelné přípravě
zabráníte prostudováním příslušné
tabulky. Nepoužívejte větší porce ryb,
než jsou hodnoty v níže uvedené
tabulce.
Filety z ryb před vložením do
vakuového sáčku osušte papírovou
utěrkou.
Při přípravě slávek přidejte do
vakuového sáčku šálek vody.
Jídlo
Tloušťka po‐
travin
Množství po‐
travin pro 4
osoby (g)
Teplota (°C)
Čas (min) Poloha
roštu
Filé z pražmy
4 filety 1 cm
500
70
25
2
Filé z kanice
4 filety 1 cm
500
70
25
2
Treska
2 filety 2 cm
650
65
70 - 75
2
Mušle
velké
650
60
100 - 110
2
1 000
95
20 - 25
2
500
75
25 - 30
2
Slávky s lastu‐
rou
Krevety bez
krunýře
velké
30
www.aeg.com
Jídlo
Tloušťka po‐
travin
Množství po‐
travin pro 4
osoby (g)
Teplota (°C)
Čas (min) Poloha
roštu
1 000
85
100 - 110
2
2 filety 1,5 cm
650
65
55 - 65
2
3 cm
800
65
100 - 110
2
Chobotnice
Filé ze pstru‐
ha1)
Filet z lososa1)
1) Abyste zabránili úniku bílkovin, namočte rybu do 10% roztoku soli (100 g soli na 1 l vody) po dobu 30
min a poté ji před vložením do vakuového sáčku osušte papírovou utěrkou.
11.7 Vakuové vaření:
Zelenina
•
•
Zeleninu dle potřeby oloupejte.
Některá zelenina může změnit po
oloupání a vakuovém uvaření barvu.
Jídlo
Tloušťka potravin
•
Pro lepší výsledky potraviny uvařte
ihned po jejích přípravě.
Barvu artyčoků zachováte tak, že je
po jejich očištění a nakrájení vložíte
do vody s citronovou šťávou.
Množství po‐
travin pro 4
osoby (g)
Teplota (°C)
Čas
(min)
Poloha
roštu
Chřest, zele‐ celý
ný
700 - 800
90
40 - 50
2
Chřest, bílý
celý
700 - 800
90
50 - 60
2
Cukety
1cm plátky
700 - 800
90
35 - 40
2
Pórek
proužky nebo krouž‐ 600 - 700
ky
95
40 - 45
2
Lilek
1cm plátky
700 - 800
90
30 - 35
2
Dýně
kousky o tloušťce 2
cm
700 - 800
90
25 - 30
2
Paprika
proužky nebo čtvrtky 700 - 800
95
35 - 40
2
Celer
1cm kroužky
700 - 800
95
40 - 45
2
Mrkev
0,5cm plátky
700 - 800
95
35 - 45
2
Celer, kořen 1cm plátky
700 - 800
95
45 - 50
2
Fenykl
1cm plátky
700 - 800
95
35 - 45
2
Brambory
1cm plátky
800 - 1 000
95
35 - 45
2
Artyčoky,
srdíčka
čtvrtky
400 - 600
95
45 - 55
2
ČESKY
11.8 Vakuové vaření: Ovoce a
cukroví
•
•
•
Ovoce oloupejte a dle potřeby zbavte
jader či semínek
31
Barvu jablek a hrušek zachováte tak,
že je po jejich očištění a nakrájení
vložíte do vody s citronovou šťávou.
Pro lepší výsledky potraviny uvařte
ihned po jejích přípravě.
Jídlo
Tloušťka potravin
Množství potra‐ Teplota (°C)
vin pro 4 osoby
(g)
Čas
(min)
Polo‐
ha
roštu
Broskve
půlky
4 kusy ovoce
90
20 - 25
2
Švestky
půlky
600 g
90
10 - 15
2
Mango
nakrájené na kostičky
2x2 cm
2 kusy ovoce
90
10 - 15
2
Nektarinky
půlky
4 kusy ovoce
90
20 - 25
2
Ananas
1cm plátky
350 g v každém
sáčku
90
20 - 25
2
Jablka
čtvrtky
4 kusy ovoce
95
25 - 30
2
Hrušky
půlky
4 kusy ovoce
90
15 - 30
2
Vanilkový
krém
350 g v každém sáčku 700 g
85
20 - 22
2
11.9 Vaření V Páře
VAROVÁNÍ!
Je-li funkce zapnutá, buďte
při otevírání dvířek trouby
opatrní. Může dojít k úniku
páry.
Tato funkce je vhodná pro všechny druhy
čerstvých či zmražených potravin.
Můžete ji použít k přípravě, ohřívání,
rozmrazování, pošírování nebo
spařování zeleniny, masa, ryb, těstovin,
rýže, sladké kukuřice, krupice a vajec.
Celé jídlo můžete připravit jedinou
operací. Pro správnou přípravu každého
jídla použijte recept s co nejpodobnější
dobou přípravy. Naplňte zásobník na
vodu na maximální úroveň. Jídla vložte
do správných nádob a poté na správné
rošty trouby. Přizpůsobte místo mezi
nádobím, aby mohla pára cirkulovat.
Sterilizace
•
•
•
Pomocí této funkce lze sterilizovat
nádoby (např. dětské lahve).
Čisté nádoby vložte doprostřed roštu
v první poloze. Ujistěte se, že otvor
nádoby je směrem dolů a lehce
nakloněný.
Naplňte zásobník maximálním
množstvím vody a nastavte dobu na
40 minut.
Zelenina
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Artyčoky
99
50 - 60
1
Lilek
99
15 - 25
1
Květák, celý
99
35 - 45
1
32
www.aeg.com
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Květák, růžičky
99
25 - 35
1
Brokolice, celá
99
30 - 40
1
Brokolice, růžič‐
99
13 - 15
1
Houby, plátky
99
15 - 20
1
Hrášek
99
20 - 30
1
Fenykl
99
25 - 35
1
Mrkev
99
25 - 35
1
Kedluben, prouž‐ 99
ky
25 - 35
1
Papriky, proužky
99
15 - 20
1
Pórek, kroužky
99
20 - 30
1
Zelené fazolky
99
35 - 45
1
Polníček, listy
99
20 - 25
1
Růžičková kapu‐
sta
99
25 - 35
1
Červená Řepa
99
70 - 90
1
Černý kořen
99
35 - 45
1
Celer, kostičky
99
20 - 30
1
Chřest, zelený
99
15 - 25
1
Chřest, bílý
99
25 - 35
1
Špenát, čerstvý
99
15 - 20
1
Loupaná rajčata
99
10
1
Bílé fazole
99
25 - 35
1
Kapusta,
kadeřavá
99
20 - 25
1
Cukety, plátky
99
15 - 25
1
Fazole, spařené
99
20 - 25
1
Zelenina,
spařená
99
15
1
ky1)
ČESKY
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Sušené fazole,
namočené (po‐
měr vody k fazo‐
lím 2:1)
99
55 - 65
1
Hrách velkoplodý 99
20 - 30
1
Bílé nebo červe‐
né zelí, proužky
99
40 - 45
1
Dýně, kostičky
99
15 - 25
1
Kyselé zelí
99
60 - 90
1
Sladké brambory 99
20 - 30
1
Rajčata
99
15 - 25
1
Kukuřičný klas
99
30 - 40
1
1) Předehřejte troubu po dobu 5 minut.
Přílohy
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Kynuté knedlíky
99
25 - 35
1
Bramborové kne‐ 99
dlíky
35 - 45
1
Neloupané bram‐ 99
bory, střední
45 - 55
1
Rýže (poměr vo‐
99
35 - 45
1
99
35 - 45
1
Houskový knedlík 99
35 - 45
1
Těstoviny taglia‐
telle, čerstvé
99
15 - 25
1
Polenta (poměr
vody 3:1)
99
40 - 50
1
Bulgur (poměr
vody k bulguru
1:1)
99
25 - 35
1
Kuskus (poměr
vody ke kuskusu
1:1)
99
15 - 20
1
dy k rýži 1:1)1)
Vařené brambo‐
ry, čtvrtky
33
34
www.aeg.com
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Špecle (typ ně‐
meckých těsto‐
vin)
99
25 - 30
1
Aromatická rýže 99
(poměr vody k rý‐
ži 1:1)
30 - 35
1
Červená čočka
(poměr vody k
čočce 1:1)
99
20 - 30
1
Hnědá a zelená
99
čočka (poměr vo‐
dy k čočce 3:1)
55 - 60
1
Rýžový pudink
(poměr mléka k
rýži 2,5:1)
99
40 - 55
1
Krupicový pudink
(poměr mléka ke
krupici 3,5:1)
99
20 - 25
1
1) Poměr vody k rýži může být odlišný v závislosti na typu rýže.
Ovoce
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Jablečné plátky
99
10 - 15
1
Horké bobulovité
plody
99
10 - 15
1
Ovocný kompot
99
20 - 25
1
Rozpouštění čo‐
kolády
99
10 - 20
1
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Pstruh, cca 250 g 85
20 - 30
1
Krevety, čerstvé
85
20 - 25
1
Krevety, mražené 85
30 - 40
1
Losos, filety
85
20 - 30
1
Pstruh, cca 1 000 85
g
40 - 45
1
Slávky
20 - 30
1
Ryby
Jídlo
99
ČESKY
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Plochý plátek ry‐
by
80
15
1
Maso
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Vařená šunka 1 000 g
99
55 - 65
1
Kuřecí prsa, pošírova‐
ná
90
25 - 35
1
Kuře, pošírované,
1 000 - 1 200 g
99
60 - 70
1
Telecí nebo vepřová
kýta bez nohy, 800 1 000 g
90
80 - 90
1
Uzené maso (vepřová
kýta), pošírované
90
70 - 90
1
Hovězí tafelspitz (kva‐
litní vařené maso)
99
110 - 120
1
Klobásy Chipolatas
80
15 - 20
1
Bavorská klobása (bílá 80
klobása)
20 - 30
1
Vídeňské párky
20 - 30
1
80
Vejce
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Vejce, natvrdo
99
18 - 21
1
Vejce, na hniličku
99
11 - 12
1
Vejce, naměkko
99
10 - 11
1
11.10 Pravý Horký Vzduch a
Vaření V Páře po sobě
Když zkombinujete tyto funkce, můžete
postupně připravovat maso, zeleninu a
přílohy. Všechny pokrmy pak budou
připravené k podávání současně.
•
•
K opečení potravin nejprve použijte
tuto funkci: Pravý Horký Vzduch .
Připravenou zeleninu a přílohy vložte
do žáruvzdorných nádob. Vložte je do
trouby spolu s pečení.
•
•
Snižte teplotu trouby na přibližně 80
°C. Chcete-li urychlit ochlazování
spotřebiče, nechte dvířka trouby
otevřená v první poloze po dobu
přibližně 15 minut.
Spusťte funkci: Vaření V Páře.
Dokončete přípravu všech jídel
dohromady.
Maximální množství vody je
650 ml.
35
36
www.aeg.com
11.11 Vaření Dle Vlhkosti - Vysoká Vlhkost
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
35 - 40
1
Zapečená vejce1) 90 - 110
15 - 30
1
Paštiky Terrine
90
40 - 50
1
Tenký plátek ryby 85
15 - 20
1
Silný plátek ryby
90
25 - 35
1
Malá ryba do 350 90
g
20 - 30
1
Celá ryba do 1
000 g
90
30 - 40
1
Knedlíky
120 - 130
40 - 50
1
Pudinkový krém / 90
karamelový krém
v miskách1)
1) Nechte v troubě ještě půl hodiny se zavřenými dvířky.
11.12 Vaření Dle Vlhkosti - Střední Vlhkost
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Různé druhy
chleba 500 1 000g
180 - 190
45 - 60
1
Bagety/kaiserky
180 - 200
25 - 35
1
Sladký chléb
160 - 170
30 - 45
1
Sladké kynuté
pečivo
170 - 180
20 - 35
1
Sladké pokrmy z
trouby
160 - 180
45 - 60
1
Dušené maso
140 - 150
100 - 140
1
Vepřová žebírka
140 - 150
75 - 100
1
Pečené rybí filé
170 - 180
25 - 40
1
Pečená ryba
170 - 180
35 - 45
1
ČESKY
11.13 Vaření Dle Vlhkosti - Nízká Vlhkost
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Vepřová pečeně,
1 000 g
160 - 180
90 - 100
1
Hovězí pečeně,
1 000 g
180 - 200
60 - 90
1
Telecí pečeně,
1000 g
180
80 - 90
1
Sekaná pečeně,
syrová, 500 g
180
30 - 40
1
Uzená vepřová
160 - 180
kýta, 600 - 1 000
g (dvě hodiny na‐
máčet)
60 - 70
1
Kuře, 1 000 g
50 - 60
1
Kachna, 1 500 - 2 180
000 g
70 - 90
1
Husa, 3 000 g
170
130 - 170
1
Zapečené bram‐
bory
160 - 170
50 - 60
1
Zapečené těsto‐
viny
170 - 190
40 - 50
1
Lasagne
170 - 180
45 - 55
1
Housky či rohlíky
k pečení
200
15 - 20
1
Bagety k pečení,
40 - 50 g
200
15 - 20
1
Bagety k pečení,
40 - 50 g, zmra‐
zené
200
25 - 35
1
180 - 210
11.14 Regenerace
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Jídla na jeden
talíř
110
10 - 15
1
Těstoviny
110
10 - 15
1
Rýže
110
10 - 15
1
Knedlíky
110
15 - 25
1
37
38
www.aeg.com
11.15 Funkce Jogurtu
Tato funkce slouží k přípravě jogurtu.
Přísady:
• 1 l mléka
• 250 g přírodního jogurtu
Příprava:
Smíchejte jogurt s mlékem a naplňte ho
do sklenic na jogurt.
Používáte-li syrové mléko, ohřejte ho do
bodu varu a nechte vychladnout na 40
°C. Poté smíchejte jogurt s mlékem a
naplňte ho do sklenic na jogurt.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Krémový jogurt
42
5-6
1
Polotuhý jogurt
42
7-8
1
11.16 Pečení moučných jídel
•
•
•
Použijte vždy nejprve nižší teplotu.
Pokud pečete koláče na několika
polohách roštů, můžete dobu pečení
prodloužit o 10–15 minut.
Různě vysoké moučníky a pečivo
mohou zhnědnout nerovnoměrně. Je-
•
li zhnědnutí nerovnoměrné, není
nutné měnit nastavení teploty. Rozdíly
se během pečení vyrovnají.
Plechy v troubě se mohou během
pečení zkroutit. Po ochlazení se opět
vyrovnají.
11.17 Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Spodek koláče je příliš
světlý.
Nesprávná poloha roštu.
Vložte koláč na nižší rošt.
Koláč klesl a je mazla‐
vý, nepropečený či ne‐
rovnoměrný.
Teplota trouby je příliš vyso‐ Při příštím pečení nastavte o ně‐
ká.
co nižší teplotu trouby.
Příliš krátká doba pečení.
Prodlužte dobu pečení. Dobu pe‐
čení nelze zkrátit zvýšením teplo‐
ty.
Ve směsi je příliš mnoho te‐ Použijte méně tekutiny. Dodržujte
kutin.
dobu tření těsta, zejména použí‐
váte-li kuchyňského robota.
Koláč je příliš suchý.
Koláč hnědne nerovno‐
měrně.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Při příštím pečení nastavte vyšší
teplotu trouby.
Příliš dlouhá doba pečení.
Při příštím pečení nastavte kratší
dobu pečení.
Teplota trouby je příliš vyso‐ Nastavte nižší teplotu pečení a
ká a doba pečení je příliš
prodlužte dobu pečení.
krátká.
Směs je nerovnoměrně roz‐ Směs rovnoměrně rozložte na
ložena.
plech na pečení.
ČESKY
39
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Koláč není při dané dél‐
ce pečení hotový.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Při příštím pečení nastavte trochu
vyšší teplotu trouby.
11.18 Pečení na jedné úrovni
Pečení ve formě
Jídlo
Funkce
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Kulatý koláč nebo brio‐
ška
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
50 - 70
1
Linecký koláč / ovocné
koláče
Pravý Horký
Vzduch
140 - 160
70 - 90
1
Sponge cake / Piškotový Pravý Horký
koláč
Vzduch
140 - 150
35 - 50
1
Sponge cake / Piškotový Horní/spodní
koláč
ohřev
160
35 - 50
1
Dortový korpus - křehké
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
20 - 30
2
těsto1)
Dortový korpus - piško‐
tové těsto
Pravý Horký
Vzduch
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie / Jablečný ko‐
láč (2 formy, Ø 20 cm,
položené úhlopříčně)
Pravý Horký
Vzduch
160
70 - 90
2
Apple pie / Jablečný ko‐
láč (2 formy, Ø 20 cm,
položené úhlopříčně)
Horní/spodní
ohřev
180
70 - 90
1
160 - 170
70 - 90
2
Tvarohový koláč, plech2) Horní/spodní
ohřev
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Funkce
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Kynutá pletýnka / věnec
Horní/spodní
ohřev
170 - 190
30 - 40
1
Vánoční štola1)
Horní/spodní
ohřev
160 - 180
50 - 70
1
Chléb (žitný chléb)1)
Horní/spodní
ohřev
1
40
www.aeg.com
Jídlo
Teplota
(°C)
Čas (min)
nejprve
230
20
potom
160 - 180
30 - 60
Horní/spodní
ohřev
190 - 210
20 - 35
2
Piškotová roláda1)
Horní/spodní
ohřev
180 - 200
10 - 20
2
Drobenkový koláč (su‐
chý)
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
20 - 40
2
Máslový mandlový ko‐
Horní/spodní
ohřev
190 - 210
20 - 30
2
Pravý Horký
Vzduch
150 - 170
30 - 55
2
Horní/spodní
těsto / piškotové těsto)2) ohřev
170
35 - 55
2
Ovocné koláče z
křehkého těsta
Pravý Horký
Vzduch
160 - 170
40 - 80
2
Kynutý koláč s jemnou
náplní (např. tvaroh,
Horní/spodní
ohřev
160 - 180
40 - 80
2
Zákusky z listového tě‐
sta s krémem / banán‐
Funkce
Poloha roštu
ky1)
láč / cukrové koláčky1)
Ovocné koláče (kynuté
těsto / piškotové těsto)2)
Ovocné koláče (kynuté
smetana, pudink)1)
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
Sušenky
Jídlo
Funkce
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Sušenky z křehkého tě‐
sta
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
15 - 25
2
Short bread / Máslové
sušenky / Proužky těsta
Pravý Horký
Vzduch
140
20 - 35
2
Short bread / Máslové
sušenky / Proužky tě‐
Horní/spodní
ohřev
160
20 - 30
2
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
15 - 20
2
sta1)
Sušenky z piškotového
těsta
ČESKY
41
Jídlo
Funkce
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Sněhové pusinky
Pravý Horký
Vzduch
80 - 100
120 - 150
2
Makronky
Pravý Horký
Vzduch
100 - 120
30 - 50
2
Sušenky z kynutého tě‐
sta
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
20 - 40
2
Malé listové pečivo1)
Pravý Horký
Vzduch
170 - 180
20 - 30
2
Pečivo1)
Pravý Horký
Vzduch
160
10 - 25
2
Pečivo1)
Horní/spodní
ohřev
190 - 210
10 - 25
2
Small cakes / Malé ko‐
Pravý Horký
Vzduch
160
20 - 35
2
Horní/spodní
ohřev
170
20 - 35
2
láčky1)
Small cakes / Malé ko‐
láčky1)
1) Předehřejte troubu.
11.19 Nákypy a zapékaná jídla
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Zapečené těsto‐ Horní/spodní
viny
ohřev
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Horní/spodní
ohřev
180 - 200
25 - 40
1
Zapékaná zele‐
Turbo Gril
170 - 190
15 - 35
1
Bagety s rozta‐
veným sýrem
Pravý Horký
Vzduch
160 - 170
15 - 30
1
Mléčná rýže
Horní/spodní
ohřev
180 - 200
40 - 60
1
Rybí nákypy
Horní/spodní
ohřev
180 - 200
30 - 60
1
Plněná zelenina
Pravý Horký
Vzduch
160 - 170
30 - 60
1
nina1)
1) Předehřejte troubu.
42
www.aeg.com
11.20 Vlhký horkovzduch
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Zapečené těstoviny
200 - 220
45 - 60
1
Zapečené brambory
180 - 200
70 - 85
1
Moussaka
180 - 200
75 - 90
1
Lasagne
180 - 200
70 - 90
1
Zapecené Cannelloni
180 - 200
65 - 80
1
Chlebový pudink
190 - 200
55 - 70
1
Rýžový pudink
180 - 200
55 - 70
1
Jablečný koláč z piškotového
těsta (kulatá koláčová forma)
160 - 170
70 - 80
1
Bílý chléb
200 - 210
55 - 70
1
11.21 Pečení na více
úrovních
Použití funkce: Pravý Horký Vzduch.
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Zákusky z listového tě‐
sta s krémem / banán‐
160 - 180
25 - 45
1/4
150 - 160
30 - 45
1/4
ky1)
Koláč s drobenkou, su‐
chý
1) Předehřejte troubu.
Koláče / koláčky / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Sušenky z křehkého
těsta
150 - 160
20 - 40
1 /4
Short bread / Máslové 140
sušenky / Proužky tě‐
sta
25 - 45
1/4
Sušenky z piškotové‐
ho těsta
160 - 170
25 - 40
1/4
Sněhové pusinky
80 - 100
130 - 170
1/4
ČESKY
43
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Makronky
100 - 120
40 - 80
1/4
Sušenky z kynutého
těsta
160 - 170
30 - 60
1/4
11.22 Nízkoteplotní Pečení
Při použití této funkce vždy
vařte bez pokličky nebo víka.
Tuto funkci použijte k přípravě libových,
měkkých kousků masa a ryb. Tato
funkce není vhodná pro dušení masa
nebo pro pečení tučného vepřového
masa. Použitím Pečicí sonda můžete
zajistit správnou teplotu středu masa.
1. Na obou stranách maso osmahněte
na pánvi na varné desce při velmi
vysoké teplotě po dobu 1 - 2 minut.
2. Maso vložte spolu s horkým
pekáčem do trouby na tvarovaný
rošt.
3. Zasuňte pečicí sondu do masa.
4. Zvolte funkci: Nízkoteplotní Pečení a
nastavte správnou koncovou teplotu
středu pokrmu.
VAROVÁNÍ!
Viz část „Tipy a rady“.
Během prvních 10 minut můžete nastavit
teplotu trouby mezi 80 °C a 150 °C.
Výchozí teplota je 90 °C. Poté, co
nastavíte teplotu, trouba pokračuje v
pečení při 80 °C. Tuto funkci
nepoužívejte pro přípravu drůbeže.
Jídlo
Množství (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Hovězí pečeně
1 - 1,5
150
120 - 150
1
Hovězí plátek
1 - 1,5
150
90 - 110
1
Telecí pečeně
1 - 1,5
150
120 - 150
1
Steak
0,2 - 0,3
120
20 - 40
1
11.23 Příprava Pizzy
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Pizza (tenká)1)
210 - 230
15 - 25
2
Pizza (s velkou ná‐
180 - 200
20 - 30
2
Ovocné koláčky
180 - 200
40 - 55
1
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
1
Slaný lotrinský koláč
(Pikantní koláč)
170 - 190
45 - 55
1
plní)2)
44
www.aeg.com
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Švýcarský koláč
170 - 190
45 - 55
1
Tvarohový dort
140 - 160
60 - 90
1
Jablečný koláč, s
horní vrstvou
150 - 170
50 - 60
1
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
1
Nekvašený chléb1)
210 - 230
10 - 20
2
Listové těsto s ná‐
160 - 180
45 - 55
2
210 - 230
15 - 25
2
180 - 200
15 - 25
2
plní1)
Flammekuchen (al‐
saské jídlo podobné
pizze)1)
Pirohy (ruské pirohy
s náplní)1)
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
11.24 Pečení masa
Pečeni otočte za 1/2 - 2/3 doby pečení.
Používejte žáruvzdorné nádoby.
Velké pečeně pečte přímo na plechu
nebo na tvarovaném roštu nad tímto
plechem.
Na plech nalijte trochu vody, zabráníte
tím připečení vystřikující masové šťávy
nebo tuku.
K uchování šťavnatějšího masa:
• libové maso pečte v pekáči s poklicí
nebo použijte sáček na pečení masa.
• maso a ryby pečte ve větších kusech
(minimálně 1 kg).
• velké kusy pečeně nebo drůbeže
několikrát v průběhu pečení potřete
vlastní šťávou.
Maso, které má mít kůrčičku, lze péci v
pekáči bez pokličky.
11.25 Tabulka pro pečení masa
Hovězí
Jídlo
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Dušené ma‐ Horní/spodní ohřev 1 - 1,5 kg
so
230
120 - 150
1
Hovězí pe‐
čeně nebo
filet: nepro‐
190 - 200
na 5 - 6 cm
tloušťky
1
pečené1)
Funkce
Turbo Gril
Množství
na cm
tloušťky
ČESKY
Jídlo
Funkce
Množství
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Hovězí pe‐ Turbo Gril
čeně nebo
filet: středně
propečené
na cm
tloušťky
180 - 190
na 6 - 8 cm
tloušťky
1
Hovězí pe‐
čeně nebo
filet: dobře
propečené
na cm
tloušťky
170 - 180
na 8 - 10 cm
tloušťky
1
Turbo Gril
45
1) Předehřejte troubu.
Vepřové
Jídlo
Funkce
Množství
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Plec, krkovi‐
ce, kýta v
celku
Turbo Gril
1 - 1,5 kg
150 - 170
90 - 120
1
Kotlety, že‐
bírka
Turbo Gril
1 - 1,5 kg
170 - 190
30 - 60
1
Sekaná
Turbo Gril
750 g - 1 kg
160 - 170
50 - 60
1
Vepřové ko‐
leno
(předvařené)
Turbo Gril
750 g - 1 kg
150 - 170
90 - 120
1
Jídlo
Funkce
Množství
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Telecí peče‐
ně
Turbo Gril
1 kg
160 - 180
120 - 150
1
1,5 - 2 kg
160 - 180
120 - 150
1
Telecí
Telecí koleno Turbo Gril
Jehněčí
Jídlo
Funkce
Jehněčí kýta,
jehněčí peče‐
ně
Jehněčí hřbet
Množství
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Turbo Gril 1 - 1,5 kg
150 - 180
100 - 120
1
Turbo Gril 1 - 1,5 kg
160 - 180
40 - 60
1
46
www.aeg.com
Zvěřina
Jídlo
Funkce
Množství
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Zaječí hřbet,
zaječí kýta
Turbo
Gril
až 1 kg
180 - 200
35 - 55
1
Hřbet z vyso‐
ké zvěře
Horní/
spodní
ohřev
1,5 - 2 kg
180 - 200
60 - 90
1
Kýta z vysoké
zvěře
Horní/
spodní
ohřev
1,5 - 2 kg
180 - 200
60 - 90
1
Množství
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
1)
1) Předehřejte troubu.
Drůbež
Jídlo
Funkce
Kuře, jarní
kuře
Turbo Gril 200 - 250 g
každé
200 - 220
30 - 50
1
Půlka kuřete
Turbo Gril 400 - 500 g
každá
190 - 210
40 - 50
1
Kousky drů‐
beže
Turbo Gril 1 - 1,5 kg
190 - 210
50 - 70
1
Kachna
Turbo Gril 1,5 - 2 kg
180 - 200
80 - 100
1
Jídlo
Funkce
Množství
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Celá ryba
Turbo
Gril
1 - 1,5 kg
180 - 200
30 - 50
1
Ryby (dušené)
11.26 Gril
•
•
•
•
Vždy grilujte při maximální nastavené
teplotě.
Rošt zasuňte do polohy uvedené v
tabulce pro grilování.
Do první polohy roštu vždy zasuňte
plech na zachycení šťávy.
Grilujte pouze ploché kousky masa
nebo ryb.
•
Prázdnou troubu vždy předehřejte po
dobu pěti minut pomocí grilovací
funkce.
POZOR!
Vždy grilujte se zavřenými
dvířky trouby.
ČESKY
47
Gril
Jídlo
Teplota (°C)
Doba grilování (min)
1. strana
2. strana
Poloha roštu
Hovězí pečeně,
středně prope‐
čená
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Hovězí filet,
středně prope‐
čený
230
20 - 30
20 - 30
1
Vepřové kotlety
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Telecí kotlety
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Jehněčí kotlety
210 - 230
25 - 35
20 - 35
1
Celá ryba, 500 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
1
11.27 Mražené Potraviny
•
Potraviny rozbalte nebo zbavte obalů.
Potraviny položte na talíř.
•
Nezakrývejte je talířem ani miskou.
Mohlo by tak dojít k prodloužení doby
rozmrazování.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Mražená pizza
200 - 220
15 - 25
2
Americká mražená piz‐ 190 - 210
za
20 - 25
2
Chlazená pizza
210 - 230
13 - 25
2
Mražená pizza snack
180 - 200
15 - 30
2
Hranolky, tenké
190 - 210
15 - 25
2
Hranolky, silné
190 - 210
20 - 30
2
Amer. Brambory, Kro‐
kety
190 - 210
20 - 40
2
Opečená Bramborová
Kaše
210 - 230
20 - 30
2
Lasagne / Cannelloni,
čerstvé
170 - 190
35 - 45
2
Mražené lasagne/
cannelloni
160 - 180
40 - 60
2
Sýr pečený v troubě
170 - 190
20 - 30
2
Kuřecí Křídla
180 - 200
40 - 50
2
48
www.aeg.com
Mražená hotová jídla
Jídlo
Funkce
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Mražená pizza
Horní/spodní
ohřev
podle poky‐ podle pokynů vý‐
nů výrobce robce
2
Hranolky1) (300 - Horní/spodní
ohřev nebo Turbo
600 g)
Gril
200 - 220
podle pokynů vý‐
robce
2
Bagety
Horní/spodní
ohřev
podle poky‐ podle pokynů vý‐
nů výrobce robce
2
Ovocný koláč
Horní/spodní
ohřev
podle poky‐ podle pokynů vý‐
nů výrobce robce
2
1) Hranolky při pečení dvakrát až třikrát obraťte.
11.28 Zavařování
Pro zavařování používejte pouze
zavařovací sklenice, které jsou na trhu
dostupné ve stejné velikosti.
Sklenice se šroubovacím uzávěrem nebo
bajonetovým uzávěrem nejsou vhodné.
Pro tuto funkci používejte první polohu
roštu odspodu.
Na plech na pečení nedávejte více než
šest litrových zavařovacích sklenic.
Sklenice naplňte rovnoměrně a uzavřete
je.
Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru vody,
aby v troubě bylo dostatečné vlhko.
Jakmile začne tekutina v prvních
sklenicích perlit (u litrových sklenic asi za
35–60 minut), troubu vypněte nebo
snižte teplotu na 100 °C (viz tabulka).
Měkké ovoce
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při 100
°C (min)
Jahody / Borůvky /
Maliny / Zralý an‐
grešt
160 - 170
35 - 45
-
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při 100
°C (min)
Hrušky / Kdoule /
Švestky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Peckoviny
ČESKY
49
Zelenina
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při 100
°C (min)
Mrkev1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Okurky
160 - 170
50 - 60
-
Smíšená nakládaná
zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kedlubny / Hrášek /
Chřest
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Po vypnutí spotřebiče nechte stát v troubě.
11.29 Sušení
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Fazole
60 - 70
6-8
2
Papriky
60 - 70
5-6
2
Polévková zelenina
60 - 70
5-6
2
Houby
50 - 60
6-8
2
Byliny
40 - 50
2-3
2
Švestky
60 - 70
8 - 10
2
Meruňky
60 - 70
8 - 10
2
Jablečné plátky
60 - 70
6-8
2
Hrušky
60 - 70
6-9
2
11.30 Pečení Chleba
Předehřátí se nedoporučuje.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Bílý Chléb
190 - 210
40 - 60
1
Bageta
200 - 220
35 - 45
1
Briošky
180 - 200
40 - 60
1
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
1
Žitný Chléb
190 - 210
50 - 70
1
Tmavý chléb
190 - 210
50 - 70
1
Celozrnný chléb
190 - 210
40 - 60
1
50
www.aeg.com
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Bagety/kaiserky
200 - 220
25 - 35
2
11.31 Tabulka Pečicí sonda
Hovězí
Teplota středu pokrmu (°C)
Nepropečený
Středně Pro‐
pečené
Dobře propečené
Hovězí pečeně
45
60
70
Hovězí svíčková
45
60
70
Hovězí
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Prope‐ Více
čené
Sekaná
80
83
Vepřové
Teplota středu pokrmu (°C)
86
Méně
Středně Prope‐
čené
Více
Šunka,
Pečeně
80
84
88
Kotleta (hřbet),
Uzená vepřová kýta,
Uzená kýta, pošírovaná
75
78
82
Telecí
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Prope‐ Více
čené
Telecí pečeně
75
80
85
Telecí koleno
85
88
90
Skopové / jehněčí
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Prope‐
čené
Více
Skopová kýta
80
85
88
Skopový hřbet
75
80
85
Jehněčí kýta,
Jehněčí pečeně,
65
70
75
ČESKY
Zvěřina
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Prope‐
čené
Více
Zaječí hřbet,
Hřbet z vysoké zvěře
65
70
75
Zaječí kýta,
Celý zajíc,
Kýta z vysoké zvěře
70
75
80
Drůbež
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Prope‐ Více
čené
Kuře (celé / půlka / prsa)
80
83
86
Kachna (celá / půlka),
Krůta (celá / prsa)
75
80
85
Kachna (prsa)
60
65
70
Ryba (losos, pstruh, candát)
Ryba (celá / velká / dušená),
Ryba (celá / velká / pečená)
Dušená jídla - Předvařená zele‐
nina
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Prope‐
čené
Více
60
64
68
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Prope‐
čené
Více
Dušená cuketa,
Dušená brokolice,
Dušený fenykl
85
88
91
Dušená jídla - Slaná
Teplota středu pokrmu (°C)
Cannelloni,
Lasagne,
Zapečené těstoviny
Méně
Středně Prope‐
čené
Více
85
88
91
51
52
www.aeg.com
Dušená jídla - Sladká
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Prope‐ Více
čené
Dušené jídlo s bílým chlebem, s
ovocem / bez ovoce,
Dušené jídlo s rýžovou kaší, s ovo‐ 80
cem / bez ovoce,
Dušené jídlo se sladkými nudlemi
11.32 Informace pro
zkušebny
85
90
Vysoká Vlhkost
Testy podle normy EN 60350-1:2013 a
IEC 60350-1:2011.
Testy podle normy IEC 60350-1.
Použijte druhou polohu roštu.
Vložte plech na pečení do první polohy roštu.
Nastavte teplotu 99 °C.
Předehřejte troubu po dobu pěti minut: brokolice.
Jídlo
Nádoba (Gastro‐
norm)
Množství (kg)
Čas (min)
Brokolice
1 x 2/3 perforovaný
0.3
13 - 15
Brokolice
1 x 2/3 perforovaný
max.
15 - 18
Mražený hrášek
1 x 2/3 perforovaný
2
Dokud teplota v
nejchladnějším
místě nedosáhne
85 °C.
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Poznámky k čištění
Přední stranu trouby otřete měkkým
hadříkem namočeným v roztoku teplé
vody a slabého mycího prostředku.
K čištění kovových ploch používejte
speciální čisticí prostředek.
K čištění spodní strany v případě
usazenin vápence použijte několik kapek
octa.
Vnitřek trouby čistěte po každém použití.
Hromadění mastnoty či zbytků jídel může
způsobit požár. Riziko je vyšší u
grilovacího pekáče.
Vyčistěte všechno příslušenství po
každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s
mycím prostředkem. Nečistěte
příslušenství v myčce nádobí.
Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění trouby.
Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte
je agresivními čisticími prostředky,
ostrými předměty, ani je nemyjte v myčce
ČESKY
nádobí. Mohlo by dojít k poškození
nepřilnavého povrchu.
Po každém použití setřete z vnitřku
trouby vlhkost.
12.2 Doporučené čisticí
prostředky
Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky
nebo abrazivní houbičky. Mohou
poškodit smalt či součásti z nerezové
oceli.
Naše výrobky můžete zakoupit na
www.aeg.com/shop a u těch nejlepších
maloobchodních prodejců.
12.3 Vyjmutí drážek na rošty
Před údržbou zkontrolujte, zda trouba již
vychladla. Hrozí nebezpečí popálení.
K vyčištění trouby vyjměte drážky na
rošty.
1. Drážky opatrně nadzvedněte a
vytáhněte z předního úchytu.
1
3
2
2. Odtáhněte přední konec drážek na
rošty od stěny trouby.
3. Drážky vytáhněte ze zadního úchytu.
Drážky roštů instalujte stejným postupem
v opačném pořadí.
12.4 Čistění Párou
Odstraňte co nejvíce nečistot ručně.
Při čištění bočních stěn vyjměte
příslušenství a drážky roštu.
Funkce čištění párou podporují čištění
vnitřku trouby párou.
Před spuštěním čisticí funkce se ujistěte,
že je trouba chladná.
Když probíhá funkce čištění párou,
osvětlení je vypnuté.
1. Naplňte zásobník na vodu na
maximální úroveň.
53
2. Z nabídky zvolte funkci čištění párou:
Čištění.
Čistění Párou - tato funkce trvá
přibližně 30 minut.
a) Zapněte funkci.
b) Po skončení programu zazní
zvukový signál.
c) Signál vypnete stisknutím
některého senzorového tlačítka.
Čistění Párou Plus - tato funkce trvá
přibližně 75 minut.
a) Rovnoměrně po celém vnitřku
trouby nastříkejte jak na
smaltované tak ocelové části
vhodný čisticí prostředek.
b) Zapněte funkci.
První část programu se dokončí
po asi 50 minutách.
c) Stiskněte
.
Čištění dokončete
podle pokynů na
displeji.
d) Otřete vnitřek trouby neabrazivní
měkkou houbičkou. Můžete
použít vlažnou vodu nebo čisticí
prostředky na trouby.
e) Stiskněte
.
Spustí se poslední část
programu. Tato fáze trvá
přibližně 25 minut.
3. Otřete vnitřek trouby neabrazivní
houbičkou. Můžete použít teplou
vodu.
4. Odstraňte zbylou vodu ze zásobníku
na vodu.
Po vyčištění nechte dvířka trouby
přibližně jednu hodinu otevřená.
Počkejte, dokud trouba nevyschne.
Sušení můžete urychlit předehřátím
trouby horkým vzduchem o teplotě 150
°C po dobu přibližně 15 minut.
Maximálního účinku čisticí funkce
dosáhnete, když po dokončení funkce
troubu vyčistíte ručně.
12.5 Připomínka Čištění
Když se zobrazí připomínka, je nutné
provést čištění. Použijte funkci Čistění
Párou Plus.
Zapnout / vypnout lze funkci: Připomínka
Čištění v nabídce: Základní Nastavení.
54
www.aeg.com
12.6 Čištění zásobníku na
vodu
12.7 Systém tvoření páry Odstraňování Vod. Kamene
Vyjměte zásobník na vodu z trouby.
Když systém tvoření páry pracuje,
dochází v něm k usazování vodního
kamene (z důvodu přítomnosti vápníku
ve vodě). To může mít negativní vliv na
kvalitu páry, výkon generátoru páry či
kvalitu jídla. Abyste tomu zabránili, okruh
tvoření páry čistěte.
1. Sejměte víko zásobníku na vodu.
Zdvihněte kryt v souladu s výčnělkem
v zadní části.
MA
X
Vyjměte veškeré příslušenství.
Zvolte funkci z nabídky: Čištění.
Uživatelské rozhraní vás provede tímto
postupem.
Celý postup trvá přibližně dvě hodiny.
2. Odstraňte vlnolam. Táhněte jej z
tělesa zásobníku na vodu, dokud se
nevyklapne.
3. Součásti zásobníku na vodu omyjte
ručně. Použijte vodu z kohoutku a
mycí prostředek.
Nepoužívejte abrazivní houbičky.
Zásobník na vodu nevkládejte do myčky
nádobí.
Po vyčištění součástí zásobníku na vodu
zásobník sestavte.
1. Naklapněte vlnolam. Zatlačte jej do
tělesa zásobníku.
2. Sestavte víko. Nejprve zasuňte první
záklapku a poté ji tlačte proti tělesu
zásobníku.
MA
X
MA
X
3. Vložte zásobník na vodu do
spotřebiče.
4. Zatlačte zásobník na vodu směrem k
troubě, dokud se neuchytí.
Osvětlení je při této funkci vypnuté.
1. Vložte plech na pečení do první
polohy roštu.
.
2. Stiskněte
3. Do zásobníku na vodu nalijte 250 ml
přípravku na odstranění vodního
kamene.
4. Zbývající objem zásobníku na vodu
dolijte plně vodou.
5. Vložte zásobník na vodu.
6. Stiskněte
.
Zapnete tím první část postupu:
Odstraňování Vod. Kamene.
Tato část trvá přibližně 1
hodinu 40 minut.
7. Na konci první části vyprázdněte
hluboký pekáč / plech a vložte jej
opět na první polohu roštu.
8. Stiskněte
.
9. Zásobník na vodu naplňte čerstvou
vodou.
Ujistěte se, že uvnitř zásobníku na
vodu nezbývá žádný čisticí
prostředek.
10. Vložte zásobník na vodu.
.
11. Stiskněte
Zapnete tím druhou část postupu:
Odstraňování Vod. Kamene. Ta
propláchne okruh tvoření páry.
Tato část trvá přibližně 35
minut.
Na konci postupu vyjměte hluboký
pekáč / plech.
ČESKY
Pokud se funkce:
Odstraňování Vod. Kamene
neprovede správným
způsobem, na displeji se
zobrazí výzva k jejímu
zopakování.
12.10 Odstranění a instalace
dvířek
Dvířka a vnitřní skleněné panely lze za
účelem čištění demontovat. Počet
jednotlivých skleněných panelů se liší dle
modelu.
Pokud je trouba vlhká či mokrá, vytřete ji
dosucha utěrkou. Nechte troubu zcela
vyschnout s otevřenými dvířky.
12.8 Připomínka odstranění
vodního kamene
55
VAROVÁNÍ!
Dvířka jsou těžká.
1. Otevřete plně dvířka.
2. Stiskněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
Existují dvě připomínky k provedení
funkce odstranění vodního kamene:
Odstraňování Vod. Kamene. Tyto
připomínky se aktivují pokaždé, když
vypnete spotřebič.
Lehká připomínka vás upozorní a
doporučí provést cyklus odstranění
vodního kamene.
Důrazná připomínka vám přikáže provést
odstranění vodního kamene.
Pokud neodstraníte vodní
kámen ze spotřebiče, když
se zobrazuje důrazná
připomínka, nebudete moci
používat parní funkce.
Připomínku odstranění
vodního kamene nelze
vypnout.
12.9 Systém tvoření páry Proplachování
A
A
3. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (přibližně do úhlu 70°).
4. Oběma rukama podržte dvířka na
obou stranách a vytáhněte je
směrem šikmo vzhůru od trouby.
5. Dvířka položte vnější stranou dolů na
měkkou látku na rovné podložce.
6. Uchopte okrajovou lištu (B) na horní
straně dvířek na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
2
Vyjměte veškeré příslušenství.
Zvolte funkci z nabídky: Čištění.
Uživatelské rozhraní vás provede tímto
postupem.
Tato funkce trvá přibližně 30 minut.
Osvětlení je při této funkci vypnuté.
1. Vložte plech na pečení do první
polohy roštu.
2. Stiskněte
.
3. Zásobník na vodu naplňte čerstvou
vodou.
4. Stiskněte
.
Na konci postupu vyjměte plech na
pečení.
B
1
7. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a
odstraňte ji.
8. Uchopte skleněné panely jeden po
druhém na jejich horní straně a
vytáhněte je z drážek směrem
nahoru.
56
www.aeg.com
1. Vypněte troubu.
Vyčkejte, dokud trouba nevychladne.
2. Odpojte troubu od elektrické sítě.
3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.
Horní žárovka
1. Skleněným krytem otočte a sejměte
jej.
9. Skleněný panel omyjte vodou s
mycím prostředkem. Skleněný panel
pečlivě osušte.
Po dokončení čištění proveďte výše
uvedený postup v opačném pořadí.
Nejprve nainstalujte menší a potom větší
panel a dvířka.
VAROVÁNÍ!
Ujistěte se, že jsou skleněné
panely vloženy do správné
polohy, jinak by se mohl
povrch dvířek přehřívat.
12.11 Výměna žárovky
2. Odmontujte kovový kroužek a
očistěte skleněný kryt.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Na skleněný kryt nasaďte kovový
kroužek.
5. Nasaďte skleněný kryt.
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
Žárovka může být horká.
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
13.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Troubu nelze zapnout ani
používat.
Trouba není zapojená do
elektrické sítě nebo je
připojená nesprávně.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma zapo‐
jení, je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná na‐ Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
stavení.
vení správná.
Trouba nehřeje.
Funkce automatického vy‐
pnutí je zapnutá.
Viz „Automatické vypnutí“.
ČESKY
57
Problém
Možná příčina
Řešení
Trouba nehřeje.
Dětská bezpečnostní pojist‐
ka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpeč‐
nostní pojistky“.
Trouba nehřeje.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Zcela dvířka zavřete.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizova‐
ného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Na displeji se zobrazí F111.
Zástrčka pečicí sondy není
správně zasunuta do zásuv‐
ky.
Zástrčku pečicí sondy za‐
suňte co nejhlouběji do zá‐
suvky.
Na displeji se zobrazuje chy‐ Jedná se o závadu na elek‐
bový kód, který není uvede‐ troinstalaci.
ný v tabulce.
•
•
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se chybový kód na
displeji zobrazí znovu,
kontaktujte oddělení péče
o zákazníky.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy nene‐
chávejte jídla v troubě déle
než 15 - 20 minut.
Zásobník na vodu po zasu‐
nutí do spotřebiče nedrží
správně.
Nenamontovali jste správně
víko zásobníku na vodu.
Namontujte víko zásobníku
na vodu správně.
Po přenesení nebo zasunutí
zásobníku na vodu do
spotřebiče z něj uniká voda.
Nenamontovali jste správně
víko zásobníku na vodu.
Namontujte víko zásobníku
na vodu správně.
Po přenesení nebo zasunutí
zásobníku na vodu do
spotřebiče z něj uniká voda.
Nenamontovali jste správně
vlnolam.
Namontujte vlnolam v tělese
zásobníku na vodu správně.
Zásobník na vodu po zatla‐
čení na kryt nedrží správně.
Těleso zásobníku na vodu
jste nezatlačili do spotřebiče
zcela.
Zasuňte těleso zásobníku na
vodu do spotřebiče a zatlač‐
te je až do koncové polohy.
Zásobník na vodu se obtížně Nesejmuli jste víko a nevy‐
čistí.
jmuli vlnolam.
Viz „Čištění zásobníku na
vodu“.
58
www.aeg.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Postup odstranění vodního
Došlo k přerušení dodávky
kamene je přerušen před do‐ elektrického proudu.
končením.
Postup opakujte.
Postup odstranění vodního
Funkce byla uživatelem za‐
kamene je přerušen před do‐ stavena.
končením.
Postup opakujte.
Po provedení postupu od‐
stranění vodního kamene
není v plechu na pečení žá‐
dná voda.
Zásobník na vodu jste nena‐ Zkontrolujte, zda je v zásob‐
plnili na maximální úroveň.
níku na vodu prostředek k
odstranění vodního kamene
nebo voda.
Postup opakujte.
Po provedení programu k
odstranění vodního kamene
je na dně vnitřku trouby špi‐
navá voda.
Plech na pečení je v ne‐
správné poloze roštu.
Odstraňte ze dna vnitřku
trouby zbytkovou vodu a
prostředek k odstranění vod‐
ního kamene. Vložte plech
na pečení do první polohy
roštu.
Funkce čištění je přerušena
před dokončením.
Došlo k přerušení dodávky
elektrického proudu.
Postup opakujte.
Funkce čištění je přerušena
před dokončením.
Funkce byla uživatelem za‐
stavena.
Postup opakujte.
Po ukončení funkce čištění
Před spuštěním čisticího
je na dně vnitřku trouby příliš programu jste do spotřebiče
mnoho vody.
nastříkali příliš mnoho čisticí‐
ho prostředku.
Naneste tenkou vrstvu čisti‐
cího prostředku na všechny
části vnitřku trouby. Čisticí
prostředek nastříkejte rovno‐
měrně.
Postup čištění nevede k do‐
brému výsledku.
Počáteční teplota vnitřku
trouby při čištění párou byla
příliš vysoká.
Opakujte program. Spusťte
program tehdy, když je
spotřebič chladný.
Postup čištění nevede k do‐
brému výsledku.
Před spuštěním postupu či‐
štění jste neodstranili boční
mřížky. Mohou přenášet te‐
plo na stěny trouby a snižo‐
vat tak účinnost čištění.
Vyjměte boční mřížky ze
spotřebiče a zopakujte funk‐
ci.
Postup čištění nevede k do‐
brému výsledku.
Před spuštěním postupu či‐ Vyjměte příslušenství ze
štění jste ze spotřebiče ne‐
spotřebiče a zopakujte funk‐
odstranili příslušenství. Mů‐ ci.
že narušovat parní program
a snižovat tak účinnost čiště‐
ní.
ČESKY
13.2 Servisní údaje
59
se nachází na předním rámu vnitřní části
trouby. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části trouby.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na svého prodejce nebo
autorizované servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
14.1 Produktový list a informace dle směrnice komise EU
65-66/2014
Název dodavatele
AEG
Označení modelu
KSK792220M
Index energetické účinnosti
80.8
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie se standardním zatížením, kon‐
venční režim
0.89 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, intenziv‐ 0.59 kWh/cyklus
ní horkovzdušný režim
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
43 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
37.5 kg
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
14.2 Úspora energie
Trouba je vybavena
funkcemi, které vám
pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
Všeobecné rady
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že
jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během
přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš
často. Těsnění dvířek udržujte čisté a
kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve
své poloze.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
60
www.aeg.com
Je-li to možné, nepředehřívejte troubu,
než do ní vložíte jídlo.
Ventilátor a osvětlení nadále pracují.
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení (v závislosti
na době pečení). Pečení nadále zajistí
zbytkové teplo uvnitř trouby.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly
co nejkratší.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Zbytkové teplo
Je-li v rámci některých funkcí trouby
spuštěn program s volbou času Trvání
nebo Ukončení a doba pečení je delší
než 30 minut, u některých funkcí trouby
se topné články automaticky vypnou
dříve.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k
uchování teploty pokrmu, zvolte nejnižší
možné nastavení teploty. Na displeji se
zobrazí ukazatel zbytkového tepla nebo
zbytková teplota.
Pečení s vypnutým osvětlením
Vypněte při pečení osvětlení. Zapněte ho
pouze tehdy, když ho skutečně
potřebujete.
Vlhký horkovzduch
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení.
Pokud používáte tuto funkci, osvětlení se
automaticky vypne po 30 sekundách.
Osvětlení můžete znovu zapnout, ale
omezíte tím předpokládanou úsporu
energie.
15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
*
ČESKY
61
62
www.aeg.com
ČESKY
63
867335055-C-452018
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising