AEG | KSK792220M | User manual | Aeg KSK792220M Kasutusjuhend

Aeg KSK792220M Kasutusjuhend
KSK792220M
USER
MANUAL
ET
Kasutusjuhend
Auruahi
2
www.aeg.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO...................................................................................................... 3
2. OHUTUSJUHISED................................................................................................4
3. TOOTE KIRJELDUS............................................................................................. 7
4. JUHTPANEEL.......................................................................................................8
5. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST..............................................................10
6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.............................................................................11
7. KELLA FUNKTSIOONID.....................................................................................22
8. AUTOMAATPROGRAMMID............................................................................... 23
9. TARVIKUTE KASUTAMINE................................................................................23
10. LISAFUNKTSIOONID....................................................................................... 25
11. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID.............................................................................. 27
12. PUHASTUS JA HOOLDUS...............................................................................51
13. VEAOTSING..................................................................................................... 55
14. ENERGIATÕHUSUS........................................................................................ 57
PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil
aastaid nautida laitmatuid tulemusi ning lisasime elu lihtsamaks ja kergemaks
muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures
ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid
tulemusi saavutada.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.aeg.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registeraeg.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.aeg.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
3
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või
keerulise puudega isikud tuleks hoida seadmest
eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.
Alla 3-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses
ainult siis, kui täiskasvanu nende tegevust jälgib.
Ärge lubage lastel mängida seadmega.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Mitmed juurdepääsetavad osad
on kuumad.
Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see
sisse lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
Seadet tohib paigaldada ja kaablit vahetada ainult
kvalifitseeritud elektrik!
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad
lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et
te kütteelemente ei puutuks.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Tarvikute või ahjunõude eemaldamisel või
sisestamisel kasutage alati pajakindaid.
Enne mis tahes hooldustöid ühendage seade
vooluvõrgust lahti.
Elektrilöögi ärahoidmiseks tuleb seade enne
ahjuvalgusti vahetamist kindlasti välja lülitada.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks karedaid,
abrasiivseid puhasteid ega teravaid metallist
kaabitsaid, sest need võivad klaasi pinda kriimustada,
mille tagajärjel võib klaas puruneda
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse
tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud
hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava
isiku poolt.
Ahjuplaadi tugede eemaldamiseks tõmmake esmalt
plaaditoe esiots ja seejärel tagumine ots külgseina
küljest lahti. Paigaldage ahjuplaadi toed tagasi
vastupidises järjekorras.
Kasutage ainult selle seadme jaoks soovitatud
toidutermomeetrit (sisetemperatuuri andurit).
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Ärge tõmmake seadet käepidemest.
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Paigaldage seade ohutusse ja
sobivasse kohta, mis vastab
paigaldusnõuetele.
•
Seade on varustatud elektrilise
jahutussüsteemiga. Seda tuleb
kasutada elektritoitega.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud ohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Kui seadme
EESTI
•
•
•
•
•
•
•
•
toitekaabel tuleb välja vahetada, siis
pöörduge meie hoolduskeskusse.
Jälgige, et toitejuhe ei jääks vastu
seadme ust, eriti siis, kui uks on
kuum.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
See seade vastab EÜ direktiividele.
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse,
elektrilöögi või plahvatuse
oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
See seade on ette nähtud ainult
koduseks kasutamiseks.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelvalveta.
Lülitage seade välja pärast igakordset
kasutamist.
Olge töötava seadme ukse avamisel
ettevaatlik. Välja võib paiskuda tulist
õhku.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Äge suruge avatud uksele.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
•
•
•
5
Seadme ust avades olge ettevaatlik.
Alkoholi sisaldavate komponentide
kasutamise tagajärjel võib alkohol
õhuga seguneda.
Kui avate ukse, vältige seadme
läheduses sädemeid või lahtist leeki.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
Et ära hoida emaili kahjustumist või
värvi muutumist:
– ärge asetage ahjunõusid ega teisi
esemeid vahetult seadme põhjale.
– ärge asetage alumiiniumfooliumit
vahetult seadme sisemuse
põhjale.
– ärge pange tulist vett vahetult
kuuma seadmesse.
– ärge hoidke niiskeid nõusid ja
toitu ahjus pärast
toiduvalmistamise lõppu.
– olge tarvikute eemaldamisel ja
paigaldamisel ettevaatlik.
Emaili või roostevaba terase värvi
muutumine ei mõjuta seadme tööd
kuidagi.
Vedelikke sisaldavate kookide puhul
kasutage sügavat panni.
Puuviljamahlad tekitavad püsivaid
plekke.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
Küpsetamisel peab ahjuuks olema
alati suletud.
Kui seade paigaldatakse köögimööbli
paneeli (nt ukse) taha, siis jälgige, et
seadme kasutamise ajal oleks uks
alati lahti. Vastasel korral võib kinnise
mööblipaneeli taha kogunev niiskus
kahjustada nii seadet, mööblit kui ka
põrandat. Ärge sulgege paneeli või
ust, enne kui seade pole
kasutusjärgselt täielikult maha
jahtunud.
6
www.aeg.com
2.4 Auruküpsetus
HOIATUS!
Põletuse ja seadme
kahjustamise oht!
•
Eralduv aur võib põhjustada põletust:
– Olge töötava seadme ukse
avamisel ettevaatlik. Aur võib
välja paiskuda.
– Pärast auruküpsetust olge ukse
avamisel ettevaatlik.
•
•
2.6 Sisevalgustus
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
•
2.5 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Vigastuse, tulekahju või
seadme kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
Veenduge, et seade on maha
jahtunud. Klaaspaneelid võivad
puruneda.
Kui ukse klaaspaneeli tekib mõra,
tuleb see kohe välja vahetada.
Pöörduge volitatud hoolduskeskusse.
Olge ukse seadme küljest
eemaldamisel ettevaatlik. Uks on
raske!
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, abrasiivseid
küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
Ahjupihusti kasutamisel järgige
pakendil olevaid ohutusjuhiseid.
Katalüütilise emaili (kui see on
olemas) puhastamisel ärge kasutage
mingeid pesuaineid.
•
•
Selles seadmes kasutatav valgustipirn
või halogeenlamp on mõeldud
kasutamiseks ainult kodumasinates.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
Enne lambi asendamist ühendage
seade vooluvõrgust lahti.
Kasutage ainult samasuguste
tehniliste näitajatega lampe .
2.7 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.8 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste või lemmikloomade seadmesse
lõksujäämist.
EESTI
7
3. TOOTE KIRJELDUS
3.1 Ülevaade
1
2
3
4
5
6
7
4
10
3
2
1
8
9
3.2 Tarvikud
Traatrest
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Juhtpaneel
Elektronprogrammeerija
Veesahtel
Toidutermomeetri pesa
Kütteelement
Valgusti
Ventilaator
Katlakivieemaldustoru ots
Restitugi, eemaldatav
Ahjuriiuli tasandid
Küpsetamiseks ja röstimiseks või rasva
kogumiseks.
Toidutermomeeter
Küpsetusnõudele, koogivormidele,
praadidele.
Toidu sisetemperatuuri mõõtmiseks.
Küpsetusplaat
Aurukomplekt
Kookidele ja küpsistele.
Grill/küpsetuspann
Üks aukudeta ja üks aukudega toidunõu.
Aurukomplekti abil eemaldatakse
küpsetuse ajal kogunev kondensvesi
nõrgumise teel. Kasutage seda juurvilja,
kala või kanafilee küpsetamiseks. See ei
sobi toitude puhul, mida valmistatakse
vees, nt riis, polenta, pasta.
8
www.aeg.com
4. JUHTPANEEL
4.1 Elektronprogrammeerija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Kasutage seadmega töötades sensorvälju.
Sensor‐
väli
1
2
-
Funktsioon
Märkus
Ekraan
Näitab ahju hetkeseadeid.
SISSE/VÄLJA
Ahju sisse- ja väljalülitamiseks.
Küpsetusrežiimid
või VarioGuide
Vajutage üks kord sensorvälja, et valida küpsetus‐
režiim või menüü: VarioGuide. Vajutage uuesti
sensorvälja, et liikuda Küpsetusrežiimid, VarioGui‐
de menüüde vahel. Ahjuvalgusti sisse või välja lü‐
litamiseks vajutage välja 3 sekundit. Valgustuse
saate sisse lülitada ka siis, kui ahi on välja lülita‐
tud.
Lemmikud
Lemmikprogrammide salvestamiseks ja neile ligi‐
pääsemiseks.
3
4
5
6
7
8
9
Temperatuuri vali‐ Temperatuuri valimiseks või ahju käesoleva tem‐
mine
peratuuri kuvamiseks. Vajutage välja 3 sekundit,
et lülitada sisse või välja funktsioon: Kiirkuumutus.
Alla
Menüüs alla liikumiseks.
Üles
Menüüs üles liikumiseks.
OK
Valiku või seade kinnitamiseks.
Tagasi
Menüüs ühe tasandi võrra tagasi liikumiseks. Pea‐
menüü kuvamiseks vajutage välja 3 sekundit.
EESTI
Sensor‐
väli
10
11
Funktsioon
Märkus
Aja- ja lisafunkt‐
sioonid
Eri funktsioonide valimiseks. Küpsetusrežiimi töö‐
tamise ajal vajutage sensorvälja, et valida taimer
või funktsioonid: Nuppude Lukustus, Lemmikud,
Set + Go. Võite ka muuta toidutermomeetri sea‐
deid.
Minutilugeja
Funktsiooni valimiseks: Minutilugeja.
4.2 Ekraan
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Küpsetusrežiim
Kellaaeg
Kuumutusindikaator
Temperatuur
Funktsiooni kestus või lõpuaeg
Muud ekraani indikaatorid:
Sümbol
Funktsioon
Minutilugeja
Funktsioon töötab.
Kellaaeg
Ekraanil kuvatakse olemasolev kella‐
aeg.
Kestus
Ekraanil kuvatakse vajalik küpsetus‐
aeg.
Lõpp
Ekraanil kuvatakse küpsetuse lõpu‐
aeg.
Temperatuur
Ekraanil kuvatakse temperatuur.
Aja Näitamine
Ekraanil kuvatakse, kui kaua küpse‐
tusrežiim töötab. Kellaaja lähtestami‐
seks vajutage samaaegselt nuppe
ja
.
Arvutamine
Ahi arvutab küpsetusaja.
Kuumutusindikaator
Ekraanil kuvatakse ahju temperatuur.
Kiirkuumutus
Funktsioon on sees. See lühendab
kuumutusaega.
9
10
www.aeg.com
Sümbol
Funktsioon
Kaaluautomaatika
Ekraanil on näha, et automaatne kaa‐
lusüsteem on sisse lülitatud või et kaa‐
lu saab muuta.
5. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST
elektrikatkestust tuleb valida ekraani
keel, kontrastsus, heledus ja kellaaeg.
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
1. Väärtuse valimiseks vajutage
5.1 Esimene puhastamine
Eemaldage ahjust kõik tarvikud ja
eemaldatavad restitoed.
Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Puhastage ahju ja tarvikuid enne esimest
kasutamist.
Pange kõik tarvikud ja eemaldatavad
ahjuresti toed oma kohale tagasi.
või
.
2. Kinnitamiseks vajutage
.
5.3 Vee kareduse määramine
Alltoodud tabelist leiate vee kareduse
tasemed (dH) koos vastava
kaltsiumisisalduse ja vee kvaliteedi
näitajaga.
5.2 Esmakordne ühendamine
Ahju esmakordsel vooluvõrguga
ühendamisel ning pärast
Vee karedus
Kaltsiumisisaldus
(mmol/l)
Kaltsiumisisaldus
(mg/l)
Vee klassifi‐
katsioon
Klass
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Pehme
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Mõõdukalt
kare
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Kare
4
üle 21
üle 3,8
üle 150
Väga kare
Kui veekaredus on tabelis toodud
väärtustest suurem, siis kallake
veesahtlisse pudelivett.
1. Võtke neli värvimuutvat riba, mis on
ahju aurukomplektiga kaasas.
2. Asetage riba kõik reaktsioonialad
umbes üheks sekundiks vette.
Ärge pange riba jooksva vee alla!
3. Raputage riba, et liigne vesi
eemaldada.
4. Pärast 1 minuti möödumist
kontrollige vee kareduse näitu tabeli
abil.
Reaktsiooniala värvid jätkavad
muutumist. Ärge kontrollige vee
karedust hiljem kui 1 minut pärast
testi lõppu.
5. Valige vee karedus: menüü:
Üldseaded.
EESTI
Testiriba
Vee karedus
Testiriba
11
Vee karedus
3
1
4
2
Veekareduse seadeid saate muuta
menüüs: Üldseaded / Vee karedus.
6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Sümbol / me‐
nüü-üksus
6.1 Menüüdes liikumine
1. Lülitage ahi sisse.
2. Kindla menüüelemendi valimiseks
või
.
kasutage nuppu
3. Alammenüüsse liikumiseks või seade
kinnitamiseks vajutage
Üldseaded
Muu
.
Vajutades , saate alati
peamenüüsse tagasi
pöörduda.
VarioGuide
6.2 Menüüde ülevaade
Peamenüü
Sümbol / me‐
nüü-üksus
Rakendus
Sisaldab küpsetusre‐
Küpsetusrežiimid žiimide loendit.
Sisaldab küpsetusre‐
SousVide-küpse‐ žiimi ja automaatpro‐
grammide loendit.
tamine
Retseptid
Lemmikud
Puhastamine
Sisaldab automaatpro‐
grammide loendit.
Sisaldab kasutaja
poolt loodud lemmikküpsetusprogrammide
loendit.
Sisaldab puhastuspro‐
grammide loendit.
Rakendus
Kasutatakse seadme
konfiguratsiooni mää‐
ramiseks.
Sisaldab lisa-küpse‐
tusrežiimide loendit.
Sisaldab soovitatavaid
ahjuseadeid laiale vali‐
kule toitudele. Valige
toit ja käivitage valmis‐
tusprotsess. Esitatud
temperatuurid ja küp‐
setusajad on ainult
soovituslikud ning te
võite neid alati muuta.
Täpsemalt sõltuvad
need retseptist ning
kasutatava tooraine
kvaliteedist ja kogus‐
test.
Alammenüü: Üldseaded
Sümbol / me‐
nüü-üksus
Kirjeldus
Käesoleva kellaaja si‐
Kellaaja sisesta‐ sestamiseks.
mine
Aja Näitamine
Kui funktsioon on
SEES, ilmub seadme
väljalülitamisel ekraa‐
nile käesolev kellaaeg.
12
www.aeg.com
Sümbol / me‐
nüü-üksus
Kirjeldus
Küpsetusaja Pi‐
kendamine
Lülitab küpsetusaja pi‐
kendamisfunktsiooni
sisse ja välja.
Reguleerib sammhaa‐
Displei Kontrast‐ val ekraani kontrast‐
sust.
sus
Displei Heledus
Reguleerib sammhaa‐
val ekraani heledust.
Keel
Määrab ekraanil kasu‐
tatava keele.
Helitugevus
Nuputoonid
Sümbol
Reguleerib sammhaa‐
val klahvivajutuste ja
signaalide helituge‐
vust.
Lülitab puuteväljade
heli sisse ja välja. SIS‐
SE/VÄLJA puutevälja
heli ei ole võimalik
deaktiveerida.
Sümbol / me‐
nüü-üksus
Kirjeldus
Hoiatustoonid
Lülitab hoiatustoonid
sisse ja välja.
Vee karedus
Määrab vee kareduse
taseme (1 - 4).
Puhastamise
Meeldetuletus
Hooldus
Tehase Seaded
Tuletab meelde, millal
seadet puhastada.
Kuvab tarkvara ver‐
siooni ja konfigurat‐
siooni.
Lähtestab kõik seaded
tehase seadetele.
6.3 Alammenüü: SousVideküpsetamine
Tehnika põhineb Sous-vide-tehnoloogial
(prantsusekeelne vaste sõnale
"vaakumis"). See on meetod, kus
küpsetamine toimub vaakumkinnitusega
plastist kottides madalal temperatuuril.
Menüü-üksus
Kirjeldus
SousVide-küpsetamine
Kasutab liha, kala, mereandide, juur- ja
puuviljade valmistamiseks auru. Seadke
temperatuur vahemikku 50 °C kuni 95 °C.
SousVide-küpsetusretseptid
Automaatprogrammide loend.
SousVide VarioGuide
Soovitatavad ahjuseaded laiale valikule toi‐
tudele. Valige toit ja käivitage valmistus‐
protsess. Temperatuur ja aeg on ainult soo‐
vituslikud. Võite neid kohandada ka muude
retseptide või koguste järgi.
6.4 Alammenüü: Puhastamine
Sümbol
Menüüelement
Kirjeldus
Puhastamine Auruga
Toiming kergelt määrdunud ja sissekõrbe‐
mata pindadega ahju puhastamiseks.
EESTI
Sümbol
Menüüelement
Kirjeldus
Katlakivieemaldus
Toiming auru genereerimise süsteemi kat‐
lakivist puhastamiseks.
Loputus
Toiming auru genereerimise süsteemi lopu‐
tamiseks ja puhastamiseks pärast mitut au‐
rufunktsiooni kasutamist.
Aurupuhastus Pluss
Toiming tugeva mustuse eemaldamiseks
ahjupuhastit kasutades.
6.5 Küpsetusrežiimid
Küpsetusre‐
žiim
Pöördõhk
Pitsarežiim
Rakendus
Küpsetamiseks korraga
kuni kahel tasandil ja
toidu kuivatami‐
seks.Seadke ahju tem‐
peratuur 20–40 °C ma‐
dalamaks kui funktsioo‐
niga: Tavaline küpseta‐
mine.
Ühel ahjutasandil toitu‐
de küpsetamiseks, mis
vajavad intensiivsemat
pruunistamist ja krõbe‐
dat põhja. Seadke ahju
temperatuur 20-40 °C
madalamaks kui funkt‐
siooniga: Tavaline küp‐
setamine.
Ühel riiulitasandil küp‐
setamiseks ja röstimi‐
Tavaline küpse‐ seks.
tamine (Ülemi‐
ne/Alumine
Kuumutus)
Kiirtoidu (nt friikartulite,
kartuliviilude, kevadrulli‐
Külmutatud Toi‐ de) krõbedaks valmista‐
miseks.
duained
Grill
13
Õhemate toitude grilli‐
miseks ja leiva/saia rös‐
timiseks.
Küpsetusre‐
žiim
Turbogrill
Alumine Kuu‐
mutus
Rakendus
Suuremate kondiga li‐
ha- või linnulihatükkide
röstimiseks ühel riiulita‐
sandil. Gratineerimiseks
ja pruunistamiseks.
Krõbeda põhjaga kooki‐
de küpsetamiseks ja toi‐
du hoidistamiseks.
14
www.aeg.com
Alammenüü: Niiskusega Küpsetus
Küpsetusre‐
žiim
Rakendus
Funktsioon küpsetami‐
se ajal energia säästmi‐
Niiske Pöördõhk seks. Küpsetusjuhiste
leidmiseks vt peatükki
"Nõuandeid ja näpunäi‐
teid", Niiske Pöördõhk.
Ahjuuks peaks küpseta‐
mise ajal olema suletud,
et kasutatavat funkt‐
siooni mitte katkestada
ning tagada, et ahi töö‐
taks võimalikult suure
energiatõhususega.
Selle funktsiooni kasu‐
tamisel võib ahju sise‐
mine temperatuur erine‐
da valitud temperatuu‐
rist. Kasutatakse jääk‐
kuumust.Kuumutus‐
võimsust võidakse vä‐
hendada. Üldiste ener‐
giasäästusoovitusi vt
jaotisest "Energiatõhu‐
sus", Energia säästmi‐
ne.Vastavalt standardile
EN 60350-1 kasutati se‐
da funktsiooni energiak‐
lassi määratlemiseks.
Kasutades seda funkt‐
siooni, lülitub lamp 30
sekundi pärast auto‐
maatselt välja.
Võite valida kolme kä‐
sitsi küpsetusrežiimi ja
Niiskusega Küp‐ erinevate niiskustase‐
mete hulgast. Need
setus
funktsioonid hõlmavad
nii auru kui ka kuuma
õhku. Küpsetada saab
erinevate aurutaseme‐
tega.
Juurvilja, lisandite või
kala aurutamiseks.
Küpsetusre‐
žiim
Madal Niiskus
Keskmine niis‐
kus
Kõrge Niiskus
Rakendus
Funktsioon sobib lihale,
linnulihale, ahju- ja vor‐
miroogadele. Tänu auru
ja kuumuse kombinat‐
sioonile küpseb liha õr‐
naks ja mahlaseks, kuid
omandab krõbeda pin‐
na.
Funktsioon sobib liha
aurutamiseks ja hauta‐
miseks ning saia- või
magusate pärmitaigna‐
toodete valmistamiseks.
Tänu auru ja kuumuse
kombinatsioonile küp‐
seb liha õrnaks ja mah‐
laseks ning küpsetised
omandavad krõbeda ja
läikiva pinna.
Funktsioon sobib õrne‐
mate toitude – kreemi‐
de, lahtiste pirukate, ter‐
riinide või kala valmista‐
miseks.
Mõne ahjufunktsiooniga võib
lamp alla 60 °C temperatuuri
puhul automaatselt välja
lülituda.
6.6 Muu
Küpsetusrežiim
Rakendus
Toidu soojashoidmi‐
seks.
Soojashoidmine
Taldrikute soojendami‐
seks enne serveeri‐
Nõude Soojenda‐ mist.
mine
Tugev Aurutus
Hoidistamine
Köögiviljade hoidista‐
miseks (nt marineeri‐
miseks).
EESTI
Küpsetusrežiim
Kuivatamine
Jogurti Funktsi‐
oon
Taigna Kergita‐
mine
Küpsetamine
Madalal T°
Leib
Kuumutamine
Auruga
Sulatamine
Rakendus
Viilutatud puuviljade,
juurviljade ja seente
kuivatamiseks.
6.7 VarioGuide
Toidu kategooria: Kala/Mereannid
Toit
Kala
Kala, küpsetatud
Kalapulgad
Jogurti valmistami‐
seks. Selle funktsiooni
puhul on valgustus väl‐
jas.
Kalafilee, õhuke
Kalafilee, paks
Kalafilee, külmuta‐
tud
Pärmitaina kerkimise
kiirendamiseks. See
hoiab ära taigna pinna
kuivamise ja hoiab sel‐
le elastse.
Terve kala, väike
Terve kala, auruta‐
tud
Eriti õrnade, mahlaste
praadide valmistami‐
seks.
Terve kala, väike,
grillitud
Terve kala, grillitud
Kasutage seda funkt‐
siooni siis, kui soovite
eriti professionaalset
tulemust – krõbedust,
kaunist värvi ja läikivat
koorikut.
Toidu auruga soojen‐
damine hoiab ära pin‐
na kuivamise. Kuumus
levib õrnalt ja ühtlaselt,
võimaldades maitsete
ja lõhna esiletoomist
sarnaselt äsjavalminud
toidule. Selle funkt‐
siooni abil saate toitu
soojendada ka otse
taldrikul. Korraga saate
soojendada ka mitu
taldrikutäit, kui kasuta‐
te erinevaid ahjutasan‐
deid.
Toidu sulatamiseks
(puu- ja juurviljad). Su‐
latusaeg sõltub külmu‐
tatud toiduainete kogu‐
sest ja kaalust.
Terve kala, grillitud
Forell
Lõhe
Lõhefilee
Terve Lõhe
Krevetid
Krevetid, värsked
Krevetid, külmuta‐
tud
Karbid
-
Toidu kategooria: Linnuliha
Toit
Linnuliha, Luudega
-
Linnuliha, Luudega
-
15
16
www.aeg.com
Toit
Toit
Kanatiivad, värsked
Chipolata-Vorstid
Kanatiivad, külmu‐
tatud
Searibi
Seakoot, küpseta‐
tud
Kanakoivad, värs‐
ked
Kana
Sink, Seljatükk
Kanakoivad, külmu‐
tatud
Sea seljatükk
Pošeeritud kanarind
Kana, poolitatud
Sea seljatükk
Sealiha
Kana, terve
Sea seljatükk, suit‐
sutatud
Part, terve
-
Sea seljatükk, po‐
šeeritud
Hani, terve
-
Seakael
Kalkun, terve
-
Sea Abatükk
Röstitud sealiha
Toidu kategooria: Liha
Sink, Küpsetatud
Toit
Vasikakoot
Keedetud Veiseliha
Veiseliha
Pajapraad
Vasikaliha
Vasika seljatükk
Röstitud vasikaliha
Pikkpoiss
Röstbiif
Väheküps
Lambakoot
Väheküps
Röstitud lambaliha
Poolküps
Poolküps
Lambaliha tagatükk
Täisküps
Lambakints, pool‐
küps
Täisküps
Lambakints, pool‐
Väheküps
Veiseliha (150°C)
Lambaliha
Poolküps
Täisküps
küps
EESTI
Toit
Toit
Jänes
• Jänese koot
• Jänese seljatükk
• Jänese seljatükk
Uluk
Hirveliha
• Uluki tagatükk
• Hirve seljatükk
Röstitud ulukiliha
Uluki seljatükk
Toidu kategooria: Ahjuroad
Toit
Quiche Lorraine
-
Lahtine Pirukas
-
Toidu kategooria: Kook/Küpsised
Toit
Gugelhupf
-
Õunakook, kattega
-
Keeks
-
Õunapirukas
-
Juustukook, Vormis
-
Nupsusai
-
Madeira Kook
-
Kook
-
Lahtine pirukas,
magus
-
Lasanje
-
Lasanje/cannelloni,
külmut.
-
Pasta
-
Kartuligratään
-
Portugali Mandli‐
kook
-
Aedviljagratään
-
Muffinid
-
Magustoidud
-
Küpsetised
-
Taignaribad
-
Tuuletaskud
-
Toidu kategooria: Pitsa/Quiche
Toit
Pitsa
Pitsa, õhuke põhi
Lehttainaküpsetised -
Pitsa, lisakattega
Ekleerid
-
Pitsa, külmutatud
Makroonid
-
Pannipitsa, külmu‐
tatud
Muretainaküpsised
-
Jõulukook
-
Õunastruudel, kül‐
mutatud
-
Pitsa, jahutatud
Pitsasuupisted, kül‐
mutatud
Ahjusaiad juustuga
-
Tarte Flambée
-
Lahtine pirukas, pi‐
kantne
-
Plaadikook
Biskviittaigen
Pärmitaigen
Juustukook, Plaadil
-
Küpsised
-
17
18
www.aeg.com
Toidu kategooria: Juurvili
Toit
Toit
Rullbiskviit
-
Brokkoli, Õisikud
-
Pärmitaignast Kook
-
Brokkoli, terve
-
Purukook
-
Lillkapsas, Õisikud
-
Suhkrukook
-
Lillkapsas, terve
-
Liivataigen
Porgandid
-
Biskviittaignast Koo‐
gipõhi
Suvikõrvits, Viilud
-
Spargel, roheline
-
Spargel, valge
-
Paprika, Ribad
-
Spinat, värske
-
Porru, Rõngad
-
Rohelised Oad
-
Seened, Viilud
-
Kooritud Tomatid
-
Rooskapsas
-
Seller, tükeldatud
-
Herned
-
Baklažaan
-
Apteegitill
-
Artišokid
-
Rosett
Peet
-
Sai
Aed-Mustjuur
-
Pärmipalmik
Nuikapsas, Ribad
-
Must Leib
Valged Aedoad
-
Rukkileib
Kähar Peakapsas
-
Koogipõhi
Muretaigna-Puuvil‐
jakook
Puuviljakook
Puuvilja-Biskviit‐
kook
Pärmitaigen
Toidu kategooria: Leib/Saiakesed
Toit
Saiakesed
Saiakesed
Saiakesed, valmis
Kuklid, külmutatud
Ciabatta
Baguette
Leib
Baguette, eelküpse‐
tatud
Baguette, külmuta‐
tud
Täisteraleib
Toidu kategooria: Piimakreemid/Terriinid
Hapendamata Leib
Toit
Leib/Saiakesed, kül‐
mutatud
Munahüüve
-
Karamellikreem
-
Terriinid
-
EESTI
19
6.8 Alammenüü: SousVide
VarioGuide
Toit
Munad, pehmed
Keedetud munad,
keskmised
Munad
Toidu kategooria
Toit
Merilatikafilee
Munad, kõvaks kee‐
detud
Meriahvenafilee
Munad, küpsetatud
Forellifilee
Toidu kategooria: Lisandid
Kuivatatud Tursk
Kala/Mereannid
Toit
Lõhefilee
Kammkarbid
Friikartulid, õhuke‐
sed
-
Friikartulid, paksud
-
Karbid, terved
Kooritud krevetid
Kaheksajalg
Friikartulid, külmuta‐ tud
Viilud/Kroketid
-
Viilud/Kroketid
-
Kartulipannkoogid
-
Keedetud kartulid,
sektorid
-
Keedetud Kartulid
-
Kana rinnafilee,
kondita
Linnuliha
Kalkuni rinnafilee,
kondita
Veiseliha
• Veisefilee, pool‐
küps
• Veisefilee, täis‐
küps
Koorega küpsetatud kartulid
Kartuliknedlikud
-
Leivaknedlikud
-
Pärmiknedlikud
-
Pärmiknedlikud
-
Riis
-
Värske tagliatelle
-
Polenta
-
Kui soovite toidu kaalu või
sisetemperatuuri muuta,
valige uued väärtused
või
abil.
Pardi rinnafilee,
kondita
Liha
Lambaliha
• Lambaliha, pool‐
küps
• Lambaliha, täis‐
küps
Uluk
• Metssiga
• Küülik, kondita
20
www.aeg.com
Toidu kategooria
Toit
6.10 Veesahtel
Porgandid
A
Suvikõrvits, Viilud
F
Spargel, roheline
Spargel, valge
B
MA
X
Paprika, Ribad
Porru, Rõngad
Juurvili
C
Juurseller
E
Seller
Baklažaan
Apteegitill
Artišokisüdamikud
Kartulid
Kõrvits
Õunad
D
A. Kaas
B. Lainemurdja
C. Sahtli korpus
D. Veeavaus
E. Skaala
F. Esinupp
Veesahtli saate ahjust välja võtta.
Vajutage õrnalt esinuppu. Pärast
veesahtli vajutamist tuleb see ise ahjust
välja.
Pirnid
Virsikud
Puuviljad
Nektariinid
XA
M
Ploomid
Ananass
Mangod
Veega saab sahtlit täita kahel viisil:
6.9 Küpsetusrežiimi valimine
1. Lülitage ahi sisse.
2. Valige menüü: Küpsetusrežiimid.
3. Kinnitamiseks vajutage
4. Valige küpsetusrežiim.
.
5. Kinnitamiseks vajutage
6. Valige temperatuur.
.
7. Kinnitamiseks vajutage
.
•
jätke veesahtel ahju ja täitke see
veekannu kasutades,
• eemaldage veesahtel ahjust ja täitke
see kraani all.
Kui täidate veesahtlit kraani all, hoidke
seda horisontaalasendis, et vältida vee
väljaloksumist.
MAX
Kui vaikeseadeid ei
muudeta, käivitub ahi
automaatselt.
MAX
EESTI
21
Veesahtli sisestamisel hoidke seda
samas asendis, mis vee täitmise ajal.
Vajutage esinuppu, kuni veesahtel on
ahjus.
Küpsetusaja lõppedes kõlab helisignaal.
7. Lülitage ahi välja.
8. Tühjendage veesahtel pärast
auruküpsetuse lõppu.
Pärast iga kasutust kallake veesahtel
tühjaks.
ETTEVAATUST!
Ahi on tuline. Põletusoht!
Olge veesahtli
tühjendamisel
ettevaatlik.
9. Pärast auruga küpsetamist võib ahju
põhjas olla kondensvett. Kui ahi on
maha jahtunud, tuleb see alati ära
kuivatada.
Laske avatud uksega ahjul täielikult
kuivada. Kuivamise kiirendamiseks võite
ahju ukse sulgeda ja valida
kuumutamiseks funktsiooni: Pöördõhk
temperatuuril 150°C umbes 15 minutit.
ETTEVAATUST!
Ärge asetage veesahtlit
kuumale pinnale.
6.11 Auruküpsetus
Veesahtli kate asub juhtpaneelil.
HOIATUS!
Kasutage ainult külma
kraanivett. Ärge kasutage
filtreeritud
(demineraliseeritud) ega
destilleeritud vett. Ärge
kasutage muid vedelikke!
Ärge kallake veesahtlisse
süttivaid või alkoholi
sisaldavaid vedelikke.
1. Veesahtli avamiseks vajutage selle
kaant ning tõmmake sahtel ahjust
välja.
2. Täitke veesahtel külma veega kuni
maksimumtasemeni (umbes 950
ml).Vett jätkub ligikaudu 50
minutiks.Jälgige veesahtlil olevat
skaalat.
3. Lükake veesahtel oma kohale.
Enne ahju asetamist
pühkige veesahtlit
pehme lapiga.
4. Lülitage ahi sisse.
5. Valige auruga küpsetamise režiim ja
temperatuur.
6. Vajadusel määrake funktsioon:
või: Lõpp
.
Kestus
Esimene aur tekib ligikaudu 2 minuti
pärast. Kui ahi saavutab määratud
sisetemperatuuri, kostab helisignaal.
Kui veesahtel saab tühjaks, kõlab
helisignaal ja teil tuleb veesahtel
täita, et jätkata auruküpsetust, nagu
eespool kirjeldatud.
Auruküpsetuse lõpus
pöörleb jahutusventilaator
auru eemaldamiseks
kiiremini.
6.12 Kuumutusindikaator
Küpsetusrežiimi käivitamisel kuvatakse
ekraanil riba. Riba näitab, et temperatuur
tõuseb. Kui ahi saavutab valitud
temperatuuri, kõlab 3 korda helisignaal
ning riba vilgub ning seejärel kustub.
6.13 Kiirkuumutus
See funktsioon lühendab kuumutusaega.
Ärge pange toitu ahju ajal,
mil kiirkuumutuse funktsioon
töötab.
Funktsiooni aktiveerimiseks hoidke
3
sekundit all. Kuumutusindikaator
asendub.
Kõigi ahjufunktsioonide puhul ei ole see
funktsioon kättesaadav.
6.14 Jääkkuumus
Ahju väljalülitamisel kuvatakse ekraanil
jääkkuumuse näit. Seda soojust saab
kasutada toidu soojashoidmiseks.
22
www.aeg.com
7. KELLA FUNKTSIOONID
7.2 Kellafunktsioonide
valimine
7.1 Kellafunktsioonide tabel
Kellafunktsi‐
oon
Rakendus
Minutilugeja Pöördloenduse valimi‐
seks (maks. 2 h 30
min). See funktsioon ei
mõjuta ahju tööd. Selle
saate sisse lülitada ka
siis, kui ahi on välja lüli‐
tatud.
Funktsiooni aktiveerimi‐
seks kasutage . Mi‐
nutite valimiseks vajuta‐
ge
või
; käivita‐
miseks puudutage
Kestus
Lõpp
.
Ahju tööaja valimiseks
(maks 23 h 59 min).
Küpsetusrežiimi väljalü‐
litusaja valimiseks
(maks. 23 h 59 min).
Kui määrate kellafunktsioonile aja,
alustatakse pöördloendust 5 sekundi
pärast.
Kui kasutate kella
funktsioone: Kestus, Lõpp,
lülitab ahi kütteelemendid
välja pärast 90 % valitud aja
möödumist. Ahi kasutab
jääkkuumust, et jätkata
küpsetusprotsessi, kuni aeg
saab täis (3 - 20 minutit).
Enne kui kasutate
funktsioone: Kestus ja Lõpp,
tuleb valida küpsetusrežiim
ja temperatuur. Ahi lülitub
automaatselt välja.
Funktsioone: Kestus ja Lõpp
võite kasutada koos, kui
soovite mingil kindlal ajal
ahju automaatselt sisse ja
hiljem välja lülitada.
Funktsioone: Kestus ja Lõpp
koos toidutermomeetriga
kasutada ei saa.
1. Valige küpsetusrežiim.
2. Vajutage järjest nuppu , kuni
ekraanil kuvatakse vajalik
kellafunktsioon ja vastav sümbol.
3. Vajutage
valimiseks.
või
vajaliku aja
4. Kinnitamiseks vajutage
.
Programmi lõppedes kostab helisignaal.
Ahi lülitub välja. Ekraanil kuvatakse
teade.
5. Vajutage mõnda sümbolit, et signaal
välja lülitada.
7.3 Küpsetusaja Pikendamine
Funktsioon: Küpsetusaja Pikendamine
pikendab küpsetusrežiimi kestust pärast
valiku Kestus lõppemist.
Ei ühildu toidutermomeetrit
kasutavate
küpsetusrežiimidega.
1. Küpsetamise lõppedes kostab
helisignaal. Vajutage mõnda
sümbolit.
Ekraanil kuvatakse teade.
2. Sisselülitamiseks vajutage
tühistamiseks vajutage .
3. Valige funktsiooni pikkus.
4. Vajutage
.
;
EESTI
23
8. AUTOMAATPROGRAMMID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
8.1 Retseptid võrgus
Selle seadme jaoks mõeldud
automaatprogrammide
retsepte leiate meie
kodulehelt. Sobiva
retseptiraamatu leidmiseks
otsige üles seadme PNCnumber, mis asub
andmeplaadil ahjuõõnsuse
esiküljel.
8.2 Retseptid koos valikuga
"Retseptiraamat"
Selle ahju juurde kuulub retseptide kogu.
Neid retsepte te muuta ei saa.
1. Lülitage ahi sisse.
2. Valige menüü: Retseptid.
.
Kinnitamiseks vajutage
3. Valige kategooria ja roog.
Kinnitamiseks vajutage
.
4. Valige retsept. Kinnitamiseks
vajutage
.
9. TARVIKUTE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
9.1 Toiduandur
Toiduandur mõõdab täpselt toidu
sisemist temperatuuri. Kui liha saavutab
valitud temperatuuri, lülitub seade välja.
Silmas tuleb pidada kahte temperatuuri:
•
•
ahju temperatuuri (minimaalselt 120
°C),
toidu sisetemperatuuri.
ETTEVAATUST!
Kasutage ainult seadmega
kaasasolevat toiduandurit ja
originaalvaruosi.
Parima tulemuse saamiseks:
• Toiduained peaksid olema
toatemperatuuril.
• Toiduandurit ei saa kasutada vedelate
toitudega.
• Küpsemise ajal peab toiduandur
olema toidu sees ja selle teine ots
vastavas pesas.
• Kasutage soovitatavaid
sisetemperatuuri seadeid. Vt jaotist
"Vihjeid ja näpunäiteid".
Seade arvutab välja
küpsetuse ligikaudse
lõpuaja. See oleneb toidu
kogusest, valitud
ahjufunktsioonist ja
temperatuurist.
Toidukategooriad: liha,
linnuliha ja kala
1. Lülitage seade sisse.
2. Suruge toiduanduri ots liha või kala
keskele, kõige paksemasse ossa.
Jälgige, et toiduandur oleks vähemalt
3/4 ulatuses toidu sees.
3. Pistke toiduanduri pistik seadme
esiseinal olevasse spetsiaalsesse
pessa.
24
www.aeg.com
3. Suruge toiduanduri ots täpselt
vormiroa keskossa. Küpsemise ajal
peaks toiduandur püsima ühes kohas
paigal. Kasutage selleks mõnda
tahkemat koostisainet. Toiduanduri
silikoonist käepide peaks toetuma
küpsetusnõu servale. Toiduanduri ots
ei tohiks puutuda vastu
küpsetusvormi põhja.
Ekraanil kuvatakse toiduanduri sümbol.
4. Toidu sisetemperatuuri valimiseks
vajutage vähemalt 5 sekundi jooksul
4. Toiduandur peaks olema kaetud
ülejäänud koostisainetega.
5. Pistke toiduanduri pistik seadme
esiseinal olevasse spetsiaalsesse
pessa.
nuppu
või
.
5. Määrake küpsetusrežiim ja vajaduse
korral ahju temperatuur.
6. Toidu sisetemperatuuri muutmiseks
vajutage .
Kui toit saavutab määratud
sisetemperatuuri, kostab helisignaal.
Seade lülitub automaatselt välja.
7. Puudutage mõnda sümbolit, et
signaal peatada.
8. Eemaldage toiduanduri pistik pesast
ja tõstke toit seadmest välja.
HOIATUS!
Põletusoht: toiduandur võib
olla väga tuline. Olge
ettevaatlik, kui te selle välja
tõmbate ja toidu seest
eemaldate.
Toidu kategooria: vormiroog
1. Lülitage seade sisse.
2. Pange pool koostisainetest
küpsetusvormi.
Ekraanil kuvatakse toiduanduri sümbol.
6. Toidu sisetemperatuuri valimiseks
vajutage vähemalt 5 sekundi jooksul
või
.
nuppu
7. Määrake küpsetusrežiim ja vajaduse
korral ahju temperatuur.
8. Toidu sisetemperatuuri muutmiseks
vajutage .
Kui toit saavutab määratud temperatuuri,
kõlab helisignaal. Seade lülitub
automaatselt välja.
EESTI
25
9. Puudutage mõnda sümbolit, et
signaal peatada.
10. Eemaldage toiduanduri pistik pesast
ja tõstke toit seadmest välja.
HOIATUS!
Põletusoht: toiduandur võib
olla väga tuline. Olge
ettevaatlik, kui te selle välja
tõmbate ja toidu seest
eemaldate.
9.2 Tarvikute sisestamine
Traatrest:
Lükake rest ahjuriiuli toe juhtsoontele ja
jälgige, et restikumerused oleksid allpool.
Traatrest ja küpsetusplaat /sügav
pannkoos:
Lükake küpsetusplaat /sügav pann
ahjuriiuli tugede vahele ja traatrest selle
kohal olevatesse juhikutesse.
Väike ülaosas asuv sälk
suurendab turvalisust. Need
sälgud aitavad ära hoida ka
kaldumist. Kõrged servad
aitavad ära hoida ahjunõude
restilt mahalibisemist.
Küpsetusplaat/ sügav pann:
Lükake küpsetusplaat /sügav pann
ahjuriiuli tugede juhikute vahele.
10. LISAFUNKTSIOONID
10.1 Lemmikud
Teil on võimalik salvestada oma
lemmikseadeid (kestust, temperatuuri või
küpsetusrežiime). Need on saadaval
menüüs: Lemmikud. Salvestada saab 20
programmi.
Programmi salvestamine
1. Lülitage ahi sisse.
2. Valige küpsetusrežiim või
automaatprogramm.
3. Vajutage järjest , kuni ekraanil
kuvatakse: SALVESTA.
.
4. Kinnitamiseks vajutage
Ekraanil kuvatakse esimest vaba
mälukohta.
5. Kinnitamiseks vajutage
.
6. Sisestage programmi nimi.
Esimene täht vilgub.
7. Tähe muutmiseks vajutage
või
.
.
8. Vajutage
Järgmine täht vilgub.
9. Vajadusel korrake 7. sammu.
10. Salvestamiseks vajutage ja hoidke
.
Täis mälukohad saab üle kirjutada. Kui
ekraanil kuvatakse esimene vaba
mälukoht, vajutage
või
ja
vajutage
, et olemasolev programm
üle kirjutada.
26
www.aeg.com
Programmi nime saate muuta menüüs:
Muuda Programmi Nime.
Programmi käivitamine
5. Vajutage järjest , kuni ekraanil
kuvatakse: Set + Go.
6. Kinnitamiseks vajutage
.
Funktsiooni käivitamiseks vajutage
1. Lülitage ahi sisse.
2. Valige menüü: Lemmikud.
3. Kinnitamiseks vajutage
.
4. Valige oma lemmikprogrammi nimi.
5. Kinnitamiseks vajutage
4. Valige aeg.
.
mõnda sümbolit (välja arvatud ): Set +
Go. Valitud küpsetusrežiim käivitub.
Küpsetusrežiimi lõppedes kostab
helisignaal.
Vajutage , et pääseda otse menüüsse:
Lemmikud. Seda saate kasutada ka siis,
kui seade on välja lülitatud.
•
10.2 Lapseluku kasutamine
•
Kui lapselukk on sisse lülitatud, ei saa
ahju kogemata sisse lülitada.
1. Ekraani sisselülitamiseks vajutage
.
ja , kuni
2. Vajutage üheaegselt
ekraanil kuvatakse teade .
Lapseluku väljalülitamiseks korrake 2.
sammu.
10.3 Nuppude Lukustus
See funktsioon hoiab ära küpsetusrežiimi
kogemata muutmise. Võite selle sisse
lülitada ainult siis, kui ahi töötab.
1. Lülitage ahi sisse.
2. Valige küpsetusrežiim või seade.
3. Vajutage järjest , kuni ekraanil
kuvatakse: Nuppude Lukustus.
.
4. Kinnitamiseks vajutage
Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage
. Ekraanil kuvatakse teade. Vajutage
järjest
; kinnitamiseks vajutage
.
Kui lülitate ahju välja, lülitub
välja ka funktsioon.
10.4 Set + Go
Funktsioon võimaldab valida
küpsetusrežiimi (või programmi) ja see
hiljem mõnda sümbolit puudutades
käivitada.
1. Lülitage ahi sisse.
2. Valige küpsetusrežiim.
3. Vajutage järjest , kuni ekraanil
kuvatakse: Kestus.
Nuppude Lukustus on
sees, kui küpsetusrežiim
töötab.
Menüü: Üldseaded
võimaldab lülitada
funktsiooni: Set + Go
sisse ja välja.
10.5 Automaatne väljalülitus
Turvakaalutlustel lülitub ahi mõne aja
pärast automaatselt välja, kui
küpsetusrežiim töötab ja te ühtegi seadet
ei muuda.
Temperatuur (°C)
Väljalülituse aeg
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Automaatne väljalülitus ei tööta
funktsioonidega: Sisevalgustus,
Toidutermomeeter,Kestus, Lõpp.
10.6 Ekraani heledus
Ekraani heledusel on kaks režiimi:
•
•
Ööheledus – kui ahi on välja lülitatud,
on ekraani heledus madalam kella
22:00:00 kuni 06:00:00.
Päevaheledus:
– kui ahi on sisse lülitatud.
– kui puudutate ööheleduse režiimi
ajal mõnda sümbolit (välja arvatud
SISSE/VÄLJA), lülitub ekraan
järgneva 10 sekundi jooksul
päevaheleduse režiimi.
– kui ahi on välja lülitatud ja te valite
funktsiooni: Minutilugeja. Kui
EESTI
funktsioon lõpeb, lülitub ekraan
tagasi ööheleduse režiimi.
10.7 Jahutusventilaator
27
pinnad jahedana. Kui lülitate ahju välja,
siis jätkab jahutusventilaator töötamist
kuni seadme mahajahtumiseni.
Ahju töö ajal lülitub jahutusventilaator
automaatselt sisse, et hoida seadme
11. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Tabelites esitatud
temperatuurid ja
küpsetusajad on ainult
soovituslikud. Täpsemalt
sõltuvad need retseptist ning
kasutatava tooraine
kvaliteedist ja kogustest.
11.1 Soovitused
küpsetamiseks
Teie uus ahi võib küpsetada erinevalt kui
teie varasem seade. Alltoodud tabelitest
leiate temperatuuri, küpsetusaja ja
riiulitasandite standardseaded.
Kui te ei leia mõne retsepti jaoks täpseid
seadeid, kasutage sarnaste toitude omi.
11.2 Ukse sisekülg
Ukse siseküljelt leiate järgmised
andmed:
•
•
ahjutasandite numbrid.
andmed küpsetusrežiimide kohta ning
toitude soovitatavad ahjutasandid ja
temperatuurid.
11.3 Nõuandeid ahju
küpsetusfunktsioonide
kasutamiseks
Soojashoidmine
Funktsioon võimaldab hoida toitu soojas.
Temperatuur on automaatselt 80 °C.
Nõude Soojendamine
Selle funktsiooniga saate enne
serveerimist soojendada taldrikuid ja
nõusid. Temperatuur on automaatselt 70
°C.
Pange taldrikud ja nõud ühtlaste
virnadena traatrestile. Kasutage esimest
riiulitasandit. Poole soojendusaja
möödudes tõstke taldrikud ringi.
Sulatamine
Eemaldage pakend ning asetage toit
taldrikule. Ärge toitu kinni katke, sest see
võib külmumisaega pikendada. Kasutage
esimest riiulitasandit.
11.4 SousVide-küpsetamine
Selle funktsiooni puhul kasutatakse
tavalisest madalamat
küpsetustemperatuuri.
SousVide-küpsetamine soovitused
Kasutage kvaliteetset ja värsket
toorainet. Puhastage toit alati enne
küpsetamist. Olge tooreste munadega
ettevaatlik.
Madalad temperatuurid sobivad ainult
sellistele toiduainetele, mida võib toorelt
süüa.
Ärge küpsetage toitu pikalt, kui kasutate
alla 60 °C jäävaid temperatuure.
Alkoholi sisaldavat toorainet tuleb enne
vaakumpakendamist keeta.
Asetage vaakumkotid restile üksteise
kõrvale.
Küpsetatud toitu võib külmikus hoida 2 3 päeva. Jahutage toit kiiresti (kasutage
jäänõud).
Ärge kasutage seda funktsiooni
järelejäänud toitude soojendamiseks.
28
www.aeg.com
Vaakumpakendamine
Kasutage ainult sous-videküpsetamiseks soovitatud vaakumkotte
ja vaakumsulgurit. Vedelikke saab
vaakumpakendada vaid seda tüüpi
vaakumsulguris.
Ärge korduvkasutage vaakumkotte.
Kiiremate ja paremate tulemuste
saamiseks valige maksimaalne
vaakumtase.
Et vaakumkott oleks turvaliselt kinni,
veenduge, et kinnituskoht oleks puhas.
Enne sulgemist kontrollige, et
vaakumkoti sisemised servad oleksid
puhtad.
11.5 SousVide-küpsetamine:
Liha
•
•
•
•
Üleküpsetamise ärahoidmiseks
vaadake tabeleid. Ärge kasutage
paksemaid lihatükke kui tabelites
näidatud.
Tabelis toodud küpsetusajad on
minimaalse vajaliku pikkusega.
Vastavalt teie eelistustele võivad
küpsetusajad olla pikemad.
Kasutage ainult ilma kondita liha, et
vältida vaakumkottide purunemist.
Et linnuliha oleks maitsvam, praadige
seda nahapoolelt enne
vaakumpakendamist.
Veiseliha
Toit
Toidu pak‐
sus
Toidu kogus Tempera‐
4 inimesele tuur (°C)
(g)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Veisefilee,
poolküps
4 cm
800
60
110 - 120
2
Veisefilee,
täisküps
4 cm
800
65
90 - 100
2
Vasikafilee,
poolküps
4 cm
800
60
110 - 120
2
Vasikafilee,
täisküps
4 cm
800
65
90 - 100
2
Lambaliha / ulukiliha
Toit
Toidu pak‐
sus
Toidu kogus Tempera‐
4 inimesele tuur (°C)
(g)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Lambaliha,
väheküps
3 cm
600 - 650
60
180 - 190
2
Lambaliha,
poolküps
3 cm
600 - 650
65
105 - 115
2
Metssiga
3 cm
600 - 650
90
60 - 70
2
600 - 650
70
50 - 60
2
Küülik, kondi‐ 1,5 cm
ta
EESTI
29
Linnuliha
Toit
Toidu pak‐
sus
Toidu kogus Tempera‐
4 inimesele tuur (°C)
(g)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Kana rinnafi‐
lee, kondita
3 cm
750
70
70 - 80
2
Pardi rinnafi‐
lee, kondita
2 cm
900
60
140 - 160
2
Kalkuni rin‐
nafilee, kon‐
dita
2 cm
800
70
75 - 85
2
11.6 SousVide-küpsetamine:
kala ja mereannid
•
Üleküpsetamise ärahoidmiseks
vaadake tabelit. Ärge kasutage
paksemaid kalatükke kui tabelites
näidatud.
•
•
Enne vaakumkotti panemist kuivatage
kalafileed köögipaberiga.
Karpide valmistamisel lisage
vaakumkotti tassitäis vett.
Toit
Toidu paksus
Toidu kogus 4
inimesele (g)
Temperatuur
(°C)
Aeg
(min.)
Riiuli
tasand
Merilatikafilee
4 fileed, 1 cm
500
70
25
2
Meriahvenafi‐
lee
4 fileed, 1 cm
500
70
25
2
Kuivatatud
tursk
2 fileed, 2 cm
650
65
70 - 75
2
Kammkarbid
suured
650
60
100 - 110
2
Karbid, terved
1000
95
20 - 25
2
Kooritud kreve‐ suured
tid
500
75
25 - 30
2
Kaheksajalg
1000
85
100 - 110
2
Forellifilee1)
2 fileed, 1,5 cm 650
65
55 - 65
2
Lõhefilee1)
3 cm
65
100 - 110
2
800
1) Et kalast ei hakkaks välja valguma valkainet, leotage kala enne vaakumkotti panekut 10% soolalahu‐
ses (100 g soola 1 liitri vee kohta) 30 minutit ja kuivatage köögipaberiga.
11.7 SousVide-küpsetamine:
Juurvili
•
•
Vajadusel koorige juurviljad.
Mõned juurviljad võivad koorimisel ja
vaakumkotti panemisel oma värvi
•
muuta. Paremate tulemuste
saamiseks küpsetage toit kohe pärast
ettevalmistusi.
Artišokkide värvi säilitamiseks pange
need pärast puhastamist ja
30
www.aeg.com
tükeldamist vette, kuhu on lisatud
sidrunimahla.
Toit
Toidu paksus
Toidu kogus
4 inimesele
(g)
Temperatuur
(°C)
Aeg
(min.)
Riiuli
tasand
Spargel, ro‐
heline
terve
700 - 800
90
40 - 50
2
Spargel, val‐ terve
ge
700 - 800
90
50 - 60
2
Suvikõrvits
viilud, 1 cm
700 - 800
90
35 - 40
2
Porru
ribad või rattad
600 - 700
95
40 - 45
2
Baklažaan
viilud, 1 cm
700 - 800
90
30 - 35
2
Kõrvits
tükid, 2 cm paksu‐
sed
700 - 800
90
25 - 30
2
Pipar
ribad või sektorid
700 - 800
95
35 - 40
2
Seller
rattad, 1 cm
700 - 800
95
40 - 45
2
Porgandid
viilud, 0,5 cm
700 - 800
95
35 - 45
2
Juurseller
viilud, 1 cm
700 - 800
95
45 - 50
2
Apteegitill
viilud, 1 cm
700 - 800
95
35 - 45
2
Kartulid
viilud, 1 cm
800 - 1000
95
35 - 45
2
Artišokisü‐
damikud
sektoriteks lõigatud
400 - 600
95
45 - 55
2
11.8 SousVide-küpsetamine:
Puuviljad ja magustoidud
•
•
Vajadusel koorige, eemaldage
seemned ja südamikud
Õunte ja pirnide värvi säilitamiseks
pange need pärast puhastamist ja
•
tükeldamist vette, kuhu on lisatud
sidrunimahla.
Paremate tulemuste saamiseks
küpsetage toit kohe pärast
ettevalmistusi.
Toit
Toidu paksus
Toidu kogus 4
inimesele (g)
Temperatuur
(°C)
Aeg
(min.)
Riiuli
ta‐
sand
Virsik
poolitatud
4 puuvilja
90
20 - 25
2
Ploom
poolitatud
600 g
90
10 - 15
2
Mango
lõigatud 2 x 2 cm kuu‐
bikuteks
2 puuvilja
90
10 - 15
2
EESTI
31
Toit
Toidu paksus
Toidu kogus 4
inimesele (g)
Temperatuur
(°C)
Aeg
(min.)
Riiuli
ta‐
sand
Nektariin
poolitatud
4 puuvilja
90
20 - 25
2
Ananass
1 cm viilud
350 g igas kotis
90
20 - 25
2
Õun
sektoriteks lõigatud
4 puuvilja
95
25 - 30
2
Pirn
poolitatud
4 puuvilja
90
15 - 30
2
Vanilli‐
kreem
350 g igas kotis
700 g
85
20 - 22
2
11.9 Tugev Aurutus
HOIATUS!
Olge töötava ahjuga ukse
avamisel ettevaatlik. Aur
võib seadmest välja
paiskuda.
Funktsioon sobib igat tüüpi toitudele – nii
värsketele kui ka külmutatutele. Seda
võib kasutada köögivilja, liha, kala,
pasta, riisi, maisi, manna ja munade
küpsetamisel, soojendamisel,
sulatamisel, pošeerimisel või
blanšeerimiseks.
Teil on võimalik valmistada ühekorraga
ka terve lõunasöök. Et kõik toidud
küpseksid õigesti, valige sellised, mille
valmistusajad on enam-vähem
ühepikkused. Täitke veesahtel
maksimumtasemeni. Pange toidud
sobivatesse küpsetusnõudesse ja
asetage nõud ahjurestidele. Jätke toitude
vahele ruumi, nii et aur saaks vabalt
liikuda.
Steriliseerimine
•
•
•
Selle funktsiooniga saate
steriliseerida nõusid (nt
imikupudeleid).
Paigutage puhtad nõud ahjuriiuli
keskele esimesel ahjutasandil.
Jälgige, et nõude avaused oleksid
suunatud väikese nurga all allapoole.
Kallake sahtlisse maksimaalses
koguses vett ja valige ajaks 40 min.
Juurvili
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Artišokid
99
50 - 60
1
Pommu
99
15 - 25
1
Lillkapsas, terve
99
35 - 45
1
Lillkapsas, õisi‐
kud
99
25 - 35
1
Brokkoli, terve
99
30 - 40
1
Brokkoli, õisi‐
99
13 - 15
1
Seeneviilud
99
15 - 20
1
Herned
99
20 - 30
1
Apteegitill
99
25 - 35
1
kud1)
32
www.aeg.com
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Porgandid
99
25 - 35
1
Nuikapsas, ribad
99
25 - 35
1
Paprika, ribad
99
15 - 20
1
Porrulauk, viilud
99
20 - 30
1
Rohelised oad
99
35 - 45
1
Põldkännak, õisi‐ 99
kud
20 - 25
1
Rooskapsas
99
25 - 35
1
Peet
99
70 - 90
1
Aed-mustjuur
99
35 - 45
1
Seller, tükeldatud 99
20 - 30
1
Spargel, roheline 99
15 - 25
1
Spargel, valge
99
25 - 35
1
Spinat, värske
99
15 - 20
1
Kooritud tomatid
99
10
1
Valged aedoad
99
25 - 35
1
Kähar peakapsas 99
20 - 25
1
Suvikõrvits, viilud 99
15 - 25
1
Oad, blanšeeri‐
tud
99
20 - 25
1
Juurvili, blanšee‐
ritud
99
15
1
Kuivatatud oad,
leotatud (vesi /
oad 2:1)
99
55 - 65
1
Salatherned
99
20 - 30
1
Valge või punane 99
kapsas, ribad
40 - 45
1
Kõrvits, kuubikud 99
15 - 25
1
Hapukapsas
99
60 - 90
1
Maguskartulid
99
20 - 30
1
Tomatid
99
15 - 25
1
EESTI
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Maisivardad
99
30 - 40
1
1) Eelsoojendage ahju 5 minutit.
Kõrvalroad/lisandid
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Knedlikud
99
25 - 35
1
Kartuliknedlikud
99
35 - 45
1
Koorimata kartu‐
lid, keskmised
99
45 - 55
1
Riis (vesi/riis
99
35 - 45
1
Keedetud kartu‐
lid, sektorid
99
35 - 45
1
Leivaknedlikud
99
35 - 45
1
Värske tagliatelle
99
15 - 25
1
Polenta (vedelik‐
ku 3:1)
99
40 - 50
1
Bulgur (vesi/
bulgur 1:1)
99
25 - 35
1
Kuskuss (vesi/
kuskuss 1:1)
99
15 - 20
1
Spaetzle-pasta
(saksa pasta)
99
25 - 30
1
Aromaatne riis
(vesi/riis 1:1)
99
30 - 35
1
Läätsed, puna‐
sed (vesi/läätsed
1:1)
99
20 - 30
1
Läätsed, pruunid
või rohelised (ve‐
si/läätsed 3:1)
99
55 - 60
1
Riisipuder (piim/
riis 2,5:1)
99
40 - 55
1
Mannapuder
(piim/manna
3,5:1)
99
20 - 25
1
1:1)1)
1) Vee ja riisi suhe oleneb riisi tüübist.
33
34
www.aeg.com
Puuviljad
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Õunaviilud
99
10 - 15
1
Kuumutatud mar‐ 99
jad
10 - 15
1
Puuviljakompott
99
20 - 25
1
Sulatatud šoko‐
laad
99
10 - 20
1
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Forell, umbes
250 g
85
20 - 30
1
Krevetid, värsked 85
20 - 25
1
Krevetid, külmu‐
tatud
85
30 - 40
1
Lõhefilee
85
20 - 30
1
Lõheforell, umbes 85
1000 g
40 - 45
1
Karbid
99
20 - 30
1
Õhuke kalafilee
80
15
1
Kala
Liha
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Keedusink 1000 g
99
55 - 65
1
Kanarind, pošeeritud
90
25 - 35
1
Kana, pošeeritud,
1000 - 1200 g
99
60 - 70
1
Vasika / sea seljatükk
jalata 800 - 1000 g
90
80 - 90
1
Suitsu-seaseljatükk,
pošeeritud
90
70 - 90
1
Keedetud veiseliha
99
110 - 120
1
Chipolata-Vorstid
80
15 - 20
1
Baieri vasikalihavorst
(valge vorst)
80
20 - 30
1
Viini vorstid
80
20 - 30
1
EESTI
35
Munad
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Munad, kõvaks
keedetud
99
18 - 21
1
Munad, keskmi‐
selt keedetud
99
11 - 12
1
Munad, pehmeks
keedetud
99
10 - 11
1
11.10 Pöördõhk ja Tugev
Aurutus üksteise järel
Funktsioonide kombineerimisel saate
valmistada liha, juurvilju ning lisandeid
järjest. Nii võite kõiki toite serveerida
samal ajal.
•
•
Toidu esmaseks küpsetamiseks
kasutage funktsiooni: Pöördõhk .
Pange ettevalmistatud köögivili ja
lisandid ahjukindlatesse nõudesse.
Asetage koos praega ahju.
•
•
Laske ahjul jahtuda kuni
temperatuurini 80 °C. Kiiremaks
jahutamiseks avage ahju uks
esimesse asendisse ja jätke see lahti
umbes 15 minutiks.
Käivitage funktsioon: Tugev Aurutus.
Küpsetage toiduaineid, kuni kõik on
valmis.
Maksimaalne veekogus on
650 ml.
11.11 Niiskusega Küpsetus - Kõrge Niiskus
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Keedukreemiga/
täidisega pirukad
90
35 - 40
1
90 - 110
15 - 30
1
Terriinid
90
40 - 50
1
Õhuke kalafilee
85
15 - 20
1
Paks kalafilee
90
25 - 35
1
Väike kala, kuni
350 g
90
20 - 30
1
Terve kala, kuni
1000 g
90
30 - 40
1
Ahjuknedlikud
120 - 130
40 - 50
1
eraldi vormides1)
Küpsetatud mu‐
nad1)
1) Jätkake veel pool tundi suletud uksega.
36
www.aeg.com
11.12 Niiskusega Küpsetus - Keskmine niiskus
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Erinevad saiad
500 - 1000 g
180 - 190
45 - 60
1
Kuklid
180 - 200
25 - 35
1
Magus sai
160 - 170
30 - 45
1
Magusad pärmi‐
taignaküpsetised
170 - 180
20 - 35
1
Magusad ahju‐
road
160 - 180
45 - 60
1
Stoovitud / hauta‐ 140 - 150
tud liha
100 - 140
1
Searibi
140 - 150
75 - 100
1
Küpsetatud kala‐
filee
170 - 180
25 - 40
1
Küpsetatud kala
170 - 180
35 - 45
1
11.13 Niiskusega Küpsetus - Madal Niiskus
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Seapraad, 1000
g
160 - 180
90 - 100
1
Rostbiif, 1000 g
180 - 200
60 - 90
1
Vasikapraad,
1000 g
180
80 - 90
1
Pikkpoiss, toores, 180
500 g
30 - 40
1
Suitsu-seaselja‐
160 - 180
tükk 600 - 1000 g
(leotage 2 tundi)
60 - 70
1
Kana, 1000 g
50 - 60
1
Part, 1500 - 2000 180
g
70 - 90
1
Hani, 3000 g
170
130 - 170
1
Kartuligratään
160 - 170
50 - 60
1
Pastavorm
170 - 190
40 - 50
1
Lasanje
170 - 180
45 - 55
1
180 - 210
EESTI
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Valmistaignast
saiakesed
200
15 - 20
1
Valmistaignast
200
baguette'id 40–50
g
15 - 20
1
Valmistaignast
200
baguette'id 40–50
g, külmutatud
25 - 35
1
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Ühe-taldriku-road 110
10 - 15
1
Pasta
110
10 - 15
1
Riis
110
10 - 15
1
Knedlikud
110
15 - 25
1
37
11.14 Kuumutamine Auruga
Toit
Temperatuur (°C)
11.15 Jogurti Funktsioon
Kasutage seda funktsiooni jogurti
valmistamiseks.
Koostis:
• 1 l piima
• 250 g naturaalset jogurtit
Valmistamine:
Segage jogurt piimaga ja kallake segu
jogurtinõudesse.
Kui kasutate toorpiima, kuumutage piim
keemiseni ja laske jahtuda kuni tasemeni
40 °C. Siis segage jogurt piimaga ja
kallake segu jogurtinõudesse.
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (h)
Riiuli tasand
Kreemine jogurt
42
5-6
1
Poolpaks jogurt
42
7-8
1
11.16 Küpsetamine
•
•
•
Esimesel korral kasutage madalamat
temperatuuri.
Kui küpsetate kooke rohkem kui ühel
ahjutasandil, võib küpsetusaega
10-15 minuti võrra pikendada.
Eri kõrgusel küpsetatavad koogid ja
küpsetised ei pruunistu alati võrdselt.
•
Ebaühtlase pruunistamise puhul pole
vaja temperatuuriseadistust muuta.
Küpsetamise käigus erinevused
võrdsustuvad.
Küpsetamise ajal võivad ahjuplaadid
veidi kõveraks minna. Kui plaadid jälle
maha jahtuvad, taastub esialgne kuju.
38
www.aeg.com
11.17 Nõuandeid küpsetamiseks
Küpsetustulemused
Võimalik põhjus
Lahendus
Koogi põhi ei ole piisa‐
valt pruunistunud.
Vale ahjutasand.
Pange kook madalamale ahjuta‐
sandile.
Kook vajub kokku ja
muutub vesiseks, klim‐
biliseks, triibuliseks.
Ahju temperatuur on liiga
kõrge.
Järgmisel küpsetamisel valige
veidi madalam ahju temperatuur.
Kook on liiga kuiv.
Kook ei pruunistu ühtla‐
selt.
Kook ei saa antud küp‐
setusajaga valmis.
Küpsetusaeg on liiga lühike. Määrake pikem küpsetusaeg.
Kõrgema temperatuuri valimisel ei
saa küpsetusaega lühendada.
Taignas on liiga palju vede‐
likku.
Kasutage vähem vedelikku. Pöö‐
rake tähelepanu segamisaegade‐
le, eriti siis, kui kasutate taignase‐
gajat.
Ahju temperatuur on liiga
madal.
Järgmisel küpsetamisel valige
kõrgem ahju temperatuur.
Küpsetusaeg on liiga pikk.
Järgmisel küpsetamisel valige lü‐
hem küpsetusaeg.
Ahju temperatuur on liiga
kõrge ja küpsetusaeg liiga
lühike.
Valige madalam ahju temperatuur
ja pikem küpsetusaeg.
Taigen pole ühtlaselt jaota‐
tud.
Laotage taigen ühtlaselt küpse‐
tusplaadile.
Ahju temperatuur on liiga
madal.
Järgmisel küpsetamisel valige
veidi kõrgem ahju temperatuur.
11.18 Küpsetamine ühel ahjutasandil
Küpsetamine vormides
Toit
Funktsioon
Tempera‐ Aeg (min.)
tuur (°C)
Riiuli tasand
Rõngaskook või nupsu‐
sai
Pöördõhk
150 - 160
50 - 70
1
Madeira kook / puuvilja‐
koogid
Pöördõhk
140 - 160
70 - 90
1
Sponge cake / keeks
Pöördõhk
140 - 150
35 - 50
1
Sponge cake / keeks
Tavaline küp‐
setamine
160
35 - 50
1
Koogipõhi – muretai‐
Pöördõhk
150 - 160
20 - 30
2
nast1)
EESTI
39
Toit
Funktsioon
Tempera‐ Aeg (min.)
tuur (°C)
Riiuli tasand
Koogipõhi – keeksitaig‐
nast
Pöördõhk
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie / õunakook (2 Pöördõhk
vormi, Ø 20 cm, paiguta‐
tud diagonaalselt)
160
70 - 90
2
Apple pie / õunakook (2 Tavaline küp‐
vormi, Ø 20 cm, paiguta‐ setamine
tud diagonaalselt)
180
70 - 90
1
Juustukook, küpsetus‐
160 - 170
70 - 90
2
plaadil2)
Tavaline küp‐
setamine
1) Eelsoojendage ahi.
2) Kasutage sügavat panni.
Koogid / küpsetised / saiad küpsetusplaadil
Toit
Funktsioon
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Pärmitaignast kringel /
pärg
Tavaline küp‐
setamine
170 - 190
30 - 40
1
Jõulukook1)
Tavaline küp‐
setamine
160 - 180
50 - 70
1
Leib (rukkileib)1)
Tavaline küp‐
setamine
1
esimene
230
20
seejärel
160 - 180
30 - 60
Tuuletaskud/ekleerid1)
Tavaline küp‐
setamine
190 - 210
20 - 35
2
Rullbiskviit1)
Tavaline küp‐
setamine
180 - 200
10 - 20
2
Kuiv purukook
Pöördõhk
150 - 160
20 - 40
2
Mandlikook/suhkrukoo‐
Tavaline küp‐
setamine
190 - 210
20 - 30
2
Pöördõhk
150 - 170
30 - 55
2
Tavaline küp‐
setamine
170
35 - 55
2
gid1)
Puuviljakoogid (pärmi‐
taignast/biskviittaig‐
nast)2)
Puuviljakoogid (pärmi‐
taignast/biskviittaig‐
nast)2)
40
www.aeg.com
Toit
Funktsioon
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Muretaignast puuvilja‐
koogid
Pöördõhk
160 - 170
40 - 80
2
160 - 180
40 - 80
2
Õrna kattega (nt kohu‐
Tavaline küp‐
piim, koor, keedukreem) setamine
pärmitaignaküpsetised1)
1) Eelsoojendage ahi.
2) Kasutage sügavat panni.
Küpsised
Toit
Funktsioon
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Muretaignast küpsised
Pöördõhk
150 - 160
15 - 25
2
Short bread / liivaküpsi‐
sed / soolapulgad
Pöördõhk
140
20 - 35
2
Short bread / liivaküpsi‐
Tavaline küp‐
setamine
160
20 - 30
2
Keeksitaignast küpsised Pöördõhk
150 - 160
15 - 20
2
Munavalgest küpsetised, Pöördõhk
besee
80 - 100
120 - 150
2
Makroonid
Pöördõhk
100 - 120
30 - 50
2
Pärmitaignast küpsised
Pöördõhk
150 - 160
20 - 40
2
Lehttaignaküpsetised1)
Pöördõhk
170 - 180
20 - 30
2
Saiakesed1)
Pöördõhk
160
10 - 25
2
Saiakesed1)
Tavaline küp‐
setamine
190 - 210
10 - 25
2
Small cakes / väikesed
Pöördõhk
160
20 - 35
2
Tavaline küp‐
setamine
170
20 - 35
2
sed / soolapulgad1)
koogid1)
Small cakes / väikesed
koogid1)
1) Eelsoojendage ahi.
EESTI
41
11.19 Vormiroad ja gratäänid
Toit
Funktsioon
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Pastavorm
Tavaline küpse‐
tamine
180 - 200
45 - 60
1
Lasanje
Tavaline küpse‐
tamine
180 - 200
25 - 40
1
Aedviljagra‐
Turbogrill
170 - 190
15 - 35
1
Juustukattega
baguette'id
Pöördõhk
160 - 170
15 - 30
1
Riisipuder
Tavaline küpse‐
tamine
180 - 200
40 - 60
1
Kalavormid
Tavaline küpse‐
tamine
180 - 200
30 - 60
1
Täidetud köögi‐
viljad
Pöördõhk
160 - 170
30 - 60
1
tään1)
1) Eelsoojendage ahi.
11.20 Niiske Pöördõhk
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Makaronivorm
200 - 220
45 - 60
1
Kartuligratään
180 - 200
70 - 85
1
Moussaka
180 - 200
75 - 90
1
Lasanje
180 - 200
70 - 90
1
Cannelloni
180 - 200
65 - 80
1
Saiavorm
190 - 200
55 - 70
1
Riisipuding
180 - 200
55 - 70
1
Õunakook biskviittaignast
(ümmargune koogivorm)
160 - 170
70 - 80
1
Sai
200 - 210
55 - 70
1
11.21 Küpsetamine mitmel
tasandil
Kasutage funktsiooni: Pöördõhk.
42
www.aeg.com
Koogid / küpsetised / saiad küpsetusplaadil
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Tuuletaskud/ekleerid1)
160 - 180
25 - 45
1/4
Kuiv purukook
150 - 160
30 - 45
1/4
1) Eelsoojendage ahi.
Koogid / väikesed küpsetised / saiad küpsetusplaadil
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Muretaignast küpsi‐
sed
150 - 160
20 - 40
1 /4
Short bread / liivaküp‐ 140
sised / soolapulgad
25 - 45
1/4
Keeksitaignast küpsi‐
sed
160 - 170
25 - 40
1/4
Munavalgest küpseti‐
sed, besee
80 - 100
130 - 170
1/4
Makroonid
100 - 120
40 - 80
1/4
Pärmitaignast küpsi‐
sed
160 - 170
30 - 60
1/4
11.22 Küpsetamine Madalal T
°
valimist jätkab ahi küpsetamist
temperatuuril 80 °C. Ärge valige seda
funktsiooni linnuliha puhul.
Kasutage seda funktsiooni taiste õrnade
liha- ja kalaroogade valmistamisel. See
funktsioon ei sobi pajaprae ega rasvase
seaprae valmistamiseks. Kui kasutate
Toidutermomeeter-tarvikut, võite kindel
olla, et liha on saavutanud õige
sisetemperatuuri.
Küpsetage alati ilma
kaaneta, kui kasutate seda
funktsiooni.
1. Pruunistage liha pliidil panni peal
väga kõrgel seadel, mõlemalt poolt
1-2 minutit.
2. Pange liha koos küpsetuspanniga
ahju traatrestile.
3. Pange toidutermomeeter liha sisse.
4. Valige funktsioon: Küpsetamine
Madalal T° ja valige õige
sisetemperatuur.
HOIATUS!
Vt jaotist "Vihjeid ja
näpunäiteid".
Esimeseks kümneks minutiks saate ahju
temperatuuriks valida 80–150 °C.
Vaikesäte on 90 °C. Pärast temperatuuri
Toit
Kogus (kg)
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Rostbiif
1 - 1.5
150
120 - 150
1
Veisefilee
1 - 1.5
150
90 - 110
1
EESTI
Toit
Kogus (kg)
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Röstitud vasikaliha
1 - 1.5
150
120 - 150
1
Steik
0.2 - 0.3
120
20 - 40
1
43
11.23 Pitsarežiim
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Pitsa (õhuke põhi)1)
210 - 230
15 - 25
2
Pitsa (rohke katte‐
180 - 200
20 - 30
2
Puuviljakoogid
180 - 200
40 - 55
1
Spinatipirukas
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine (lah‐ 170 - 190
tine pirukas)
45 - 55
1
Šveitsi juustupirukas
170 - 190
45 - 55
1
Juustukook 1
140 - 160
60 - 90
1
Õunakook, kattega
150 - 170
50 - 60
1
Köögiviljapirukas
160 - 180
50 - 60
1
Hapendamata leib1)
210 - 230
10 - 20
2
Lehttaignaküpsetis1)
160 - 180
45 - 55
2
Flammekuchen1)
210 - 230
15 - 25
2
Vene pirukad (calzo‐
180 - 200
15 - 25
2
ga)2)
ned vene moodi)1)
1) Eelsoojendage ahi.
2) Kasutage sügavat panni.
11.24 Röstimine
Kasutage kuumakindlaid ahjunõusid.
Küpsetage suuri lihatükke otse
ahjuplaadil või ahjuplaadile asetatud
traatrestil.
Kallake ahjuplaadile veidi vett, et tilkunud
lihamahlad kõrbema ei läheks.
Kamaraga praetükke võib
küpsetusplaadil küpsetada ilma kaaneta.
Pöörake praadi, kui 1/2–2/3
küpsetusajast on möödunud.
Et hoida liha mahlasena:
• taise liha küpsetamisel kasutage
kaanega küpsetusvorme või -kotte.
• küpsetatavad liha- või kalatükid peaks
kaaluma vähemalt 1 kg.
• kastke suuri praade ja linnuliha
praeleemega mitu korda küpsetamise
jooksul.
44
www.aeg.com
11.25 Küpsetustabelid
Veiseliha
Toit
Funktsioon
Kogus
Tempera‐ Aeg (min.)
tuur (°C)
Riiuli ta‐
sand
Pajapraad
Tavaline küpseta‐
mine
1–1,5 kg
230
120 - 150
1
Rostbiif või
filee: vähe‐
Turbogrill
paksuse
cm kohta
190 - 200
5–6 paksuse
cm kohta
1
Rostbiif või
filee: pool‐
küps
Turbogrill
paksuse
cm kohta
180 - 190
6–8 paksuse
cm kohta
1
Rostbiif või
filee: täis‐
küps
Turbogrill
paksuse
cm kohta
170 - 180
8–10 paksuse
cm kohta
1
küps1)
1) Eelsoojendage ahi.
Sealiha
Toit
Funktsi‐
oon
Kogus
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Abatükk,
kael, sink,
seljatükk
Turbogrill
1–1,5 kg
150 - 170
90 - 120
1
Karbonaad,
ribipraad
Turbogrill
1–1,5 kg
170 - 190
30 - 60
1
Pikkpoiss
Turbogrill
750 g - 1 kg
160 - 170
50 - 60
1
Seakoot
(küpsetatud)
Turbogrill
750 g–1 kg
150 - 170
90 - 120
1
Toit
Funktsi‐
oon
Kogus
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Vasikapraad
Turbogrill
1 kg
160 - 180
120 - 150
1
Vasikakoot
Turbogrill
1,5–2 kg
160 - 180
120 - 150
1
Vasikaliha
Lambaliha
Toit
Funktsi‐
oon
Kogus
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Lambakoot,
lambapraad
Turbogrill
1–1,5 kg
150 - 180
100 - 120
1
EESTI
Toit
Funktsi‐
oon
Kogus
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Lamba selja‐
tükk
Turbogrill
1–1,5 kg
160 - 180
40 - 60
1
Toit
Funktsi‐
oon
Kogus
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Jänese selja‐
tükk, jänese‐
koot
Turbogrill kuni 1 kg
180 - 200
35 - 55
1
45
Uluk
1)
Hirve seljatükk Tavaline
küpseta‐
mine
1,5–2 kg
180 - 200
60 - 90
1
Tagatükk
1,5–2 kg
180 - 200
60 - 90
1
Tavaline
küpseta‐
mine
1) Eelsoojendage ahi.
Linnuliha
Toit
Funktsi‐
oon
Kogus
Tempera‐ Aeg (min.)
tuur (°C)
Riiuli ta‐
sand
Kana, kana‐
poeg
Turbogrill
200–250 g/tk
200 - 220
30 - 50
1
Pool kana
Turbogrill
400–500 g/tk
190 - 210
40 - 50
1
Linnulihatükid Turbogrill
1–1,5 kg
190 - 210
50 - 70
1
Part
1,5–2 kg
180 - 200
80 - 100
1
Kogus
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
180 - 200
30 - 50
1
Turbogrill
Kala (aurutatud)
Toit
Funktsi‐
oon
Kala, terve
Turbogrill 1–1,5 kg
11.26 Grill
•
•
•
•
Kasutage grillimisel alati kõrgeimat
temperatuuriseadet.
Paigutage rest grillimistabelis
soovitatud tasandile.
Kõige alumisele tasandile asetage
alati pann rasva kogumiseks.
Grillige üksnes lamedamaid liha- või
kalatükke.
•
Enne grillimist soojendage tühja ahju
alati eelnevalt 5 minutit.
ETTEVAATUST!
Grillimisel peab ahju uks
olema alati suletud.
46
www.aeg.com
Grill
Toit
Temperatuur
(°C)
Grillimisaeg (min)
1. külg
2. külg
Rostbiif, pool‐
küps
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Veisefilee, pool‐
küps
230
20 - 30
20 - 30
1
Sea seljatükk
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Vasika seljatükk 210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Lamba seljatükk 210 - 230
25 - 35
20 - 35
1
Terve kala, 500– 210 - 230
1000 g
15 - 30
15 - 30
1
11.27 Külmutatud Toiduained
•
Eemaldage toidu pakend. Asetage toit
taldrikule.
•
Riiuli tasand
Ärge toitu taldriku või kausiga katke.
See võib sulatusaega pikendada.
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Pitsa, külmutatud
200 - 220
15 - 25
2
Pannipitsa, külmutatud 190 - 210
20 - 25
2
Pitsa, jahutatud
210 - 230
13 - 25
2
Pitsasuupisted, külmu‐ 180 - 200
tatud
15 - 30
2
Friikartulid, õhukesed
190 - 210
15 - 25
2
Friikartulid, paksud
190 - 210
20 - 30
2
Viilud/Kroketid
190 - 210
20 - 40
2
Kartulipannkoogid
210 - 230
20 - 30
2
Lasanje/cannelloni,
värske
170 - 190
35 - 45
2
Lasanje/cannelloni,
külmut.
160 - 180
40 - 60
2
Ahjus küpsetatud juust 170 - 190
20 - 30
2
Kanatiivad
40 - 50
2
180 - 200
EESTI
47
Külmutatud valmistoidud
Toit
Funktsioon
Külmutatud pitsa Tavaline küpseta‐
mine
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
vastavalt
vastavalt tootja
tootja juhis‐ juhistele
tele
Friikartulid1) (300 Tavaline küpseta‐ 200 - 220
mine või Turbogrill
- 600 g)
2
vastavalt tootja
juhistele
2
Baguette'id
Tavaline küpseta‐
mine
vastavalt
vastavalt tootja
tootja juhis‐ juhistele
tele
2
Puuviljakook
Tavaline küpseta‐
mine
vastavalt
vastavalt tootja
tootja juhis‐ juhistele
tele
2
1) Keerake krõpse 2 või 3 korda valmimise ajal.
11.28 Hoidistamine
Kasutage ainult ühesuguse suurusega
hoidisepurke.
Ärge kasutage keeratava (keere või
bajonett) kaanega purke ega
metallpurke.
Selle funktsiooni puhul kasutage altpoolt
esimest riiulitasandit.
Ärge pange küpsetusplaadile rohkem kui
kuus üheliitrist purki.
Täitke purgid võrdselt ning sulgege
klambriga.
Purgid ei tohi üksteise vastu puutuda.
Kallake küpsetusplaadile umbes 1/2 liitrit
vett, et hoida ahjus piisavalt niiskustaset.
Kui purkide sisu hakkab mullitama (1liitriste purkide puhul umbes 35–60
minuti pärast), lülitage ahi välja või
alandage temperatuuri kuni 100 °C-ni ( vt
tabelit).
Pehmed puuviljad
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg mullikeste tek‐
kimiseni (min)
Jätkake kuumuta‐
mist 100 °C juures
(min.)
Maasikad / musti‐
kad / vaarikad / küp‐
sed tikrid
160 - 170
35 - 45
-
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg mullikeste tek‐
kimiseni (min)
Jätkake kuumuta‐
mist 100 °C juures
(min.)
Pirnid/küdooniad/
ploomid
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Luuviljalised
48
www.aeg.com
Juurvili
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg mullikeste tek‐
kimiseni (min)
Jätkake kuumuta‐
mist 100 °C juures
(min.)
Porgandid1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kurgid
160 - 170
50 - 60
-
Segaköögivili
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Nuikapsas/herned/
spargel
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Jätke pärast väljalülitumist ahju seisma.
11.29 Kuivatamine
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (h)
Riiuli tasand
Oad
60 - 70
6-8
2
Piprad
60 - 70
5-6
2
Supiköögivili
60 - 70
5-6
2
Seened
50 - 60
6-8
2
Ürdid
40 - 50
2-3
2
Ploomid
60 - 70
8 - 10
2
Aprikoosid
60 - 70
8 - 10
2
Õunaviilud
60 - 70
6-8
2
Pirnid
60 - 70
6-9
2
11.30 Leib
Eelkuumutamine ei ole soovitatud.
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Sai
190 - 210
40 - 60
1
Baguette
200 - 220
35 - 45
1
Nupsusai
180 - 200
40 - 60
1
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
1
Rukkileib
190 - 210
50 - 70
1
Must leib
190 - 210
50 - 70
1
Täisteraleib
190 - 210
40 - 60
1
Kuklid
200 - 220
25 - 35
2
EESTI
11.31 Toidutermomeeter tabel
Veiseliha
Toidu sisetemperatuur (°C)
Väheküps
Poolküps
Täisküps
Rostbiif
45
60
70
Sirloin
45
60
70
Veiseliha
Toidu sisetemperatuur (°C)
Vähem
Poolküps
Rohkem
Pikkpoiss
80
83
86
Sealiha
Toidu sisetemperatuur (°C)
Vähem
Poolküps
Rohkem
Sink,
Praad
80
84
88
Karbonaad (seljatükk),
Sea suitsu-seljatükk,
Suitsuseljatükk, pošeeritud
75
78
82
Vasikaliha
Toidu sisetemperatuur (°C)
Vähem
Poolküps
Rohkem
Röstitud vasikaliha
75
80
85
Vasikakoot
85
88
90
Lambaliha
Toidu sisetemperatuur (°C)
Vähem
Poolküps
Rohkem
Lambakoot
80
85
88
Lamba seljatükk
75
80
85
Lambakoot,
Röstitud lambaliha
65
70
75
Uluk
Toidu sisetemperatuur (°C)
Vähem
Poolküps
Rohkem
Jänese seljatükk,
Hirve seljatükk
65
70
75
Jänese koot,
Jänes, terve,
Uluki koot
70
75
80
49
50
www.aeg.com
Linnuliha
Toidu sisetemperatuur (°C)
Vähem
Poolküps
Rohkem
Kana (terve / pool / rinnatükk)
80
83
86
Part (terve / pool),
Kalkun (terve / rinnatükk)
75
80
85
Part (rinnatükk)
60
65
70
Kala (lõhe, forell, koha)
Kala (terve / suur / aurutatud),
Kala (terve / suur / röstitud),
Vormiroad – Eelküpsetatud
juurvili
Toidu sisetemperatuur (°C)
Vähem
Poolküps
Rohkem
60
64
68
Toidu sisetemperatuur (°C)
Vähem
Poolküps
Rohkem
Suvikõrvitsavorm,
Brokolivorm,
Apteegitillivorm
85
88
91
Vormiroad – Vürtsikad
Toidu sisetemperatuur (°C)
Vähem
Poolküps
Rohkem
Cannelloni,
Lasanje,
Pastavorm
85
88
91
Vormiroad – Magusad
Toidu sisetemperatuur (°C)
Saiavorm puuviljadega / puuvilja‐
deta,
Riisipuder puuviljadega / puuvilja‐
deta,
Magus nuudlivorm
Vähem
Poolküps
Rohkem
80
85
90
11.32 Teave
testimisasutustele
Kõrge Niiskus
Testid vastavalt standarditele EN
60350-1:2013 ja IEC 60350-1:2011.
Testid vastavalt standardile IEC 60350-1.
Kasutage teist riiulitasandit.
Pange küpsetusplaat esimesele ahjutasandile.
EESTI
51
Valige temperatuuriks 99 °C.
Eelsoojendage ahju 5 minutit: Brokoli.
Toit
Anum (Gastronorm)
Kogus (kg)
Aeg (min.)
Brokoli
1 x 2/3 aukudega
0.3
13 - 15
Brokoli
1 x 2/3 aukudega
maks.
15 - 18
Külmutatud herned
1 x 2/3 aukudega
2
Kuni kõige kül‐
mema koha tem‐
peratuur jõuab
tasemeni 85 °C.
12. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
12.1 Juhised puhastamiseks
Puhastage ahju esikülge pehme lapiga
ning sooja vee ja pehmetoimelise
pesuvahendiga.
Kasutage metallpindade puhastamiseks
vastavat puhastusainet.
Kui seadme põhjale koguneb
katlakivijääke, puhastage see mõne tilga
äädika abil.
Puhastage ahju sisemust pärast iga
kasutuskorda. Rasva või muude
toidujääkide kogunemine võib kaasa
tuua tulekahju. Grillpanni puhul on oht
suurem.
Pärast iga kasutuskorda puhastage kõik
ahjutarvikud ja laske neil kuivada.
Kasutage pehmet lappi sooja vee ja
puhastusvahendiga. Ärge peske tarvikuid
nõudepesumasinas.
Eemaldage tugev mustus spetsiaalset
ahjupuhastit kasutades.
Kui kasutate teflonkattega tarvikuid, siis
ärge puhastage neid intensiivsete
puhastusainetega või teravaservaliste
esemetega ega nõudepesumasinas. See
võib teflonpinda kahjustada.
Puhastage ahju sisemust pärast iga
kasutuskorda.
12.2 Soovitatavad
puhastustooted
Ärge kasutage kangeid pesuvahendeid
ega abrasiivseid švamme. See võib
email- või roostevabast terasest pindu
kahjustada.
Meie tooteid võib osta saidilt
www.aeg.com/shop või hästivarustatud
kauplustest.
12.3 Ahjuriiuli tugede
eemaldamine
Enne hooldust veenduge, et ahi on maha
jahtunud. Põletusoht!
Ahju puhastamiseks eemaldage
riiulitoed.
1. Tõmmake tugesid ettevaatlikult üles,
eesmisest fiksaatorist välja.
1
3
2
2. Tõmmake ahjuriiuli toe esiosa
külgseina küljest lahti.
3. Tõmmake toed tagumisest
fiksaatorist välja.
Paigaldage ahjuplaadi toed tagasi
vastupidises järjekorras.
52
www.aeg.com
12.4 Puhastamine Auruga
Eemaldage suurem mustus käsitsi.
Külgseinte puhastamiseks eemaldage
tarvikud ja ahjuriiuli tugi.
Aurupuhastusfunktsioonid toetavad
ahjuõõnsuse aurupuhastust.
Enne puhastustoimingu käivitamist
kontrollige, kas ahi on külm.
Kui aurupuhastuse funktsioon on töös,
on valgus kustunud.
1. Täitke veesahtel
maksimumtasemeni.
2. Valige aurupuhastuse funktsioon
menüüst: Puhastamine.
Puhastamine Auruga – funktsiooni
kestus on umbes 30 minutit.
a) Lülitage funktsioon sisse.
b) Programmi lõppedes kostab
helisignaal.
c) Signaali väljalülitamiseks
puudutage sensorvälja.
Aurupuhastus Pluss – funktsiooni
kestus on umbes 75 minutit.
a) Pihustage ühtlaselt sobivat
pesuvahendit ahjuõõnsusse nii
emailitud kui ka terasest osadele.
b) Lülitage funktsioon sisse.
Programmi esimene faas lõpeb
umbes 50 minuti pärast.
c) Vajutage
.
Puhastustoimingu
lõpuleviimiseks
järgige ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
d) Puhastage ahju sisepinda pehme
mitteabrasiivse käsnaga. Võite
kasutada sooja vett või
ahjupuhastusvahendit.
e) Vajutage
.
Käivitub puhastuse viimane järk.
Selle toiminguosa kestus on
umbes 25 minutit.
3. Pühkige ahju sisepinda pehme
mitteabrasiivse käsnaga. Võite
kasutada sooja vett.
4. Eemaldage veesahtlist sinna jäänud
vesi.
Pärast puhastamist hoidke ahju ust
umbes tund aega avatuna. Oodake, kuni
ahi on jahtunud. Kuivatamise
kiirendamiseks võite ahju kuumutada
temperatuuril 150 °C umbes 15 minutit.
Te saate funktsiooni puhastusfunktsiooni
toimet veelgi tõhustada, kui puhastate
ahju käsitsi kohe pärast funktsiooni
lõppu.
12.5 Puhastamise
Meeldetuletus
Kui kuvatakse meeldetuletus, tuleb läbi
viia puhastus. Kasutage funktsiooni
Aurupuhastus Pluss.
Funktsiooni Puhastamise Meeldetuletus
saate sisse/välja lülitada menüüs:
Üldseaded.
12.6 Veesahtli puhastamine
Võtke veesahtel ahjust välja.
1. Eemaldage veesahtli kaas. Tõstke
kaant vastavalt sahtli tagaosas
olevale väljaulatuvale osale.
MA
X
2. Võtke ära "lainemurdja". Tõmmake
seda sahtli korpuse küljest, kuni see
välja klõpsatab.
3. Peske veesahtli osad käsitsi puhtaks.
Kasutage kraanivett ja seepi.
Ärge kasutage abrasiivseid švamme.
Ärge peske veesahtlit
nõudepesumasinas.
Pärast osade pesemist pange veesahtel
uuesti kokku.
1. Pange "lainemurdja" oma kohale.
Lükake see veesahtli korpusesse.
2. Pange kohale kaas. Kõigepealt
vajutage eesmine klõpsuga detail
sisse ja suruge see vastu sahtlit.
EESTI
53
pange siis esimesele riiulitasandile
tagasi.
MA
X
MA
X
8. Vajutage
.
9. Täitke veesahtel värske veega.
Vaadake, et veesahtlisse poleks
jäänud katlakivieemaldi jääke.
10. Sisestage veesahtel.
11. Vajutage
.
See lülitab sisse toimingu teise järgu:
Katlakivieemaldus. Selle käigus
loputatakse aurugeneraatori süsteemi.
3. Lükake veesahtel oma kohale.
4. Vajutage veesahtlit ahju poole, kuni
see kohale kinnitub.
12.7 Auru genereerimise
süsteem - Katlakivieemaldus
Kui aurugeneraator töötab, koguneb
selle sisemusse katlakivi (vees sisalduva
kaltsiumi tõttu). See omakorda
halvendab auru kvaliteeti,
aurugeneraatori tööd ja lõpuks ka toidu
kvaliteeti. Katlakivi kogunemise
ärahoidmiseks tuleb aurugeneraatori
süsteemi puhastada.
Eemaldage kõik tarvikud.
Funktsiooni valimine menüüs:
Puhastamine. Kasutajaliides juhendab
teid läbi toimingu.
Kogu toimingu kestus on umbes 2 tundi.
Selle funktsiooni puhul on valgustus
väljas.
1. Pange grill- / küpsetuspann
esimesele riiulitasandile.
2. Vajutage
.
3. Kallake veesahtlisse 250 ml
katlakivieemaldit.
4. Täitke veesahtel ülejäänud ulatuses
veega (maksimumtasemeni).
5. Sisestage veesahtel.
.
6. Vajutage
See lülitab sisse toimingu esimese järgu:
Katlakivieemaldus.
Esimese toiminguosa kestus
on umbes 1 tund ja 40
minutit.
7. Pärast esimese osa lõppu
tühjendage grill- / küpsetuspann ja
Selle toiminguosa kestus on
umbes 35 minutit.
Eemaldage grill- / küpsetuspann pärast
toimingu lõppu.
Kui funktsiooni
Katlakivieemaldus õigesti ei
teostata, kuvatakse näidikul
teade, et toimingut tuleb
korrata.
Kui ahi on niiske või märg, kuivatage
seda lapiga. Laske avatud uksega ahjul
täielikult kuivada.
12.8 Katlakivi eemaldamise
meeldetuletus
Katlakivi eemaldamise läbiviimise kohta
on kaks meeldetuletust:
Katlakivieemaldus. Need
meeldetuletused lülituvad sisse iga kord,
kui te seadme välja lülitate.
"Pehme" meeldetuletuse puhul
soovitatakse teil käivitada
katlakivieemaldus.
"Kõva" meeldetuletus kohustab
katlakivieemaldust läbi viima.
Kui te pärast "kõva"
meeldetuletuse ilmumist
katlakivieemaldust läbi ei vii,
ei saa te aurufunktsioone
kasutada.
Katlakivieemalduse
meeldetuletusi välja lülitada
ei saa.
12.9 Auru genereerimise
süsteem - Loputus
Eemaldage kõik tarvikud.
54
www.aeg.com
Funktsiooni valimine menüüs:
Puhastamine. Kasutajaliides juhendab
teid läbi toimingu.
Funktsiooni kestus on umbes 30 minutit.
Selle funktsiooni puhul on valgustus
väljas.
1. Pange küpsetusplaat esimesele
ahjutasandile.
.
2. Vajutage
3. Täitke veesahtel värske veega.
.
4. Vajutage
Eemaldage küpsetusplaat pärast
toimingu lõppu.
2
B
1
7. Eemaldamiseks tõmmake ukseliistu
ettepoole.
8. Hoidke ukse klaaspaneele ülaservast
ühekaupa kinni ja tõmmake need,
suunaga üles, juhikust välja
12.10 Ukse eemaldamine ja
paigaldamine
Puhastamiseks saate ukse ja sisemised
klaaspaneelid eemaldada. Erinevate
mudelite puhul on klaaspaneelide arv
erinev.
HOIATUS!
Uks on raske.
1. Tehke uks täiesti lahti.
2. Lükake täielikult sisse kinnitushoovad
(A), mis paiknevad kahel uksehingel.
A
A
3. Sulgege ahjuuks esimesse avamise
asendisse (umbes 70° nurga alla).
4. Hoidke ust kahe käega mõlemalt
küljelt ja tõmmake ülespoole
suunatud nurga all ahjust eemale.
5. Pange uks, väliskülg allpool,
pehmele ja tasasele pinnale.
6. Võtke mõlemalt poolt ukseliistu (B)
ülemistest servadest kinni ja suruge
sissepoole, et vabastada
kinnitusnaga.
9. Puhastage klaaspaneeli seebiveega.
Kuivatage klaaspaneeli hoolikalt.
Pärast puhastamist sooritage
ülalkirjeldatud toiming vastupidises
järjekorras. Pange esmalt kohale
väiksem paneel, seejärel suurem ja siis
uks.
HOIATUS!
Vaadake, et
tagasipaigutatavad klaasid
oleksid õigetpidi, vastasel
korral võib uksepind üle
kuumeneda.
12.11 Lambi asendamine
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
Lamp võib olla kuum.
1. Lülitage ahi välja.
Oodake, kuni ahi on jahtunud.
2. Eemaldage ahi vooluvõrgust.
3. Pange ahju põhjale riie.
Ülemine valgusti
1. Keerake valgusti klaaskatet selle
eemaldamiseks.
EESTI
55
2. Eemaldage metallrõngas ja
puhastage klaaskate.
3. Asendage lamp sobiva 300 °C taluva
kuumakindla lambiga .
4. Kinnitage metallrõngas klaaskattele.
5. Paigaldage klaaskate.
13. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
13.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Ahju ei saa käivitada või ka‐
sutada.
Ahi ei ole elektrivõrku ühen‐ Kontrollige, kas ahi on elek‐
datud või ei ole ühendus kor‐ trivõrku ühendatud õigesti (vt
ralik.
ühendusjoonist).
Ahi ei kuumene.
Ahi on välja lülitatud.
Lülitage ahi sisse.
Ahi ei kuumene.
Kell pole seadistatud.
Seadistage kell.
Ahi ei kuumene.
Vajalikud seadistused on te‐
gemata.
Veenduge, et seaded olek‐
sid õiged.
Ahi ei kuumene.
Automaatne väljalülitus on
sisse lülitatud.
Vt jaotist "Automaatne välja‐
lülitus".
Ahi ei kuumene.
Lapselukk on sisse lülitatud.
Vt jaotist "Lapseluku kasuta‐
mine".
Ahi ei kuumene.
Uks ei ole korralikult suletud. Sulgege uks täielikult.
Ahi ei kuumene.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrikuga.
Ahjuvalgusti ei põle.
Ahjuvalgusti on rikkis.
Asendage valgusti uue vas‐
tu.
Ekraanil kuvatakse "F111".
Toidutermomeetri pistik ei
ole korralikult pesasse sise‐
statud.
Suruge toidutermomeetri
pistik võimalikult sügavale
pessa.
56
www.aeg.com
Probleem
Võimalik põhjus
Ekraanil kuvatakse veakood, Elektritõrge.
mida tabelis ei leidu.
Lahendus
•
•
Toidule ja ahjuõõnde kogu‐
neb auru ja kondensvett.
Toit on jäänud liiga kauaks
ahju.
Lülitage ahi välja ja taas
sisse, kasutades elektri‐
kilbis olevat peakaitset
või kaitselülitit
Kui ekraanil kuvatakse
uuesti veateade, pöördu‐
ge klienditeenindusse.
Kui küpsetamine on lõppe‐
nud, tuleb toit ahjust vähe‐
malt 15–20 minuti pärast väl‐
ja võtta.
Seade ei hoia veesahtlit pä‐ Veesahtli kaas ei ole korrali‐
rast selle sisselükkamist kin‐ kult kinnitatud.
ni.
Paigaldage veesahtli kaas
õigesti.
Vesi valgub veesahtlist välja, Veesahtli kaas ei ole korrali‐
kui te seda tõstate või sead‐ kult kinnitatud.
messe asetate.
Paigaldage veesahtli kaas
õigesti.
Vesi valgub veesahtlist välja, "Lainemurdja" ei ole õigesti
kui te seda tõstate või sead‐ paigaldatud.
messe asetate.
Paigaldage "lainemurdja"
veesahtlikorpusesse õigesti.
Seade ei hoia veesahtlit pä‐
rast selle katte külge lükka‐
mist kinni.
Lükake veesahtlikorpus
seadmesse kuni lõpuni.
Te ei surunud veesahtlikor‐
pust lõpuni.
Veesahtlit on raske puhasta‐ Te ei eemaldanud kaant ega Vt jaotist "Veesahtli puhasta‐
da.
"lainemurdjat".
mine".
Katlakivi eemaldustoiming
katkes enne lõppu.
On olnud elektrikatkestus.
Korrake toimingut.
Katlakivi eemaldustoiming
katkes enne lõppu.
Funktsioon katkestati kasu‐
taja poolt.
Korrake toimingut.
Pärast katlakivi eemaldust ei Te ei täitnud veesahtlit mak‐
ole sügavas pannis vett.
simumtasemeni.
Kontrollige, kas veesahtlikor‐
puses oli katlakivieemaldajat
või vett.
Korrake toimingut.
Pärast katlakivieemaldust on Sügav pann on valel ahjuta‐
ahjuõõnsuses musta vett.
semel.
Eemaldage ahju põhjast jää‐
kvesi ja katlakivieemaldi.
Pange sügav pann esimese‐
le riiulitasandile.
Puhastustoiming katkes en‐
ne lõppu.
On olnud elektrikatkestus.
Korrake toimingut.
Puhastustoiming katkes en‐
ne lõppu.
Funktsioon katkestati kasu‐
taja poolt.
Korrake toimingut.
EESTI
57
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Puhastustoimingu lõpus on
ahju põhjas liiga palju vett.
Pihustasite enne puhastus‐
toimingu algust seadmesse
liiga palju pesuainet.
Hõõruge pesuaine õhukese
kihina ahjuõõnsuse kõigile
osadele. Pihustage pesuai‐
net ühtlaselt.
Puhastustoiming ei anna
häid tulemusi.
Ahju algne temperatuur oli
aurupuhastusfunktsiooni
jaoks liiga kõrge.
Korrake toimingut. Käivitage
toiming, kui seade on jahe.
Puhastustoiming ei anna
häid tulemusi.
Te ei eemaldanud enne pu‐ Eemaldage külgvõred sead‐
hastustoimingut külgvõresid. mest ja korrake toimingut.
Külgvõred suunavad kuumu‐
se ahjuseintesse ja nõrgen‐
davad puhastustoimingu mõ‐
ju.
Puhastustoiming ei anna
häid tulemusi.
Te ei eemaldanud enne pu‐ Eemaldage tarvikud sead‐
hastustoimingu käivitamist
mest ja korrake toimingut.
seadmest tarvikuid. Tarvikud
võivad aurutsüklit segada ja
puhastoimingu tulemust nõr‐
gendada.
13.2 Hooldusteave
Teeninduskeskuse andmed leiate
andmesildilt. Andmesilt asub ahjuõõne
raami esiküljel. Ärge andmesilti ahju
sisemusest eemaldage.
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega.
Soovitame märkida siia järgmised andmed:
Mudel (MOD.)
.........................................
Tootenumber (PNC)
.........................................
Seerianumber (S.N.)
.........................................
14. ENERGIATÕHUSUS
14.1 Tootekirjeldus ja andmed vastavalt määrusele EL
65-66/2014
Tarnija nimi
AEG
Mudeli tunnus
KSK792220M
Energiatõhususe indeks
80.8
Energiatõhususe klass
A+
58
www.aeg.com
Energiatarbimine standardtäituvusel, tavalises režii‐
mis
0.89 kWh/tsüklis
Energiatarbimine standardtäituvusel, pöördõhurežii‐
mis
0.59 kWh/tsüklis
Kambrite arv
1
Soojusallikas
Elekter
Helitugevus
43 l
Ahju tüüp
Sisseehitatud ahi
Mass
37.5 kg
EN 60350-1 – Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed – Osa 1: Pliidid,
ahjud, auruahjud ja grillid. – Toimivuse
mõõtemeetodid.
14.2 Energia kokkuhoid
Ahjul on omadused, mis
aitavad säästa energiat
igapäevasel
toiduvalmistamisel.
Üldised nõuanded
Veenduge, et ahju töötamise ajal oleks
ahjuuks korralikult kinni. Ärge
küpsetamise ajal ust liiga tihti avage.
Jälgige, et uksetihend oleks puhas ja
korralikult omal kohal.
Energia kokkuhoiu tagamiseks kasutage
metallnõusid.
Võimalusel ärge enne toidu sissepanekut
ahju eelkuumutage.
Kui küpsetusaeg on üle 30 minuti,
vähendage sõltuvalt küpsetusajast
vähemalt 3 - 10 minutit enne küpsetusaja
lõppu ahju temperatuuri. Ahjus olev
jääkkuumus võimaldab küpsetamist
jätkata.
Muude toitude soojendamiseks kasutage
jääkkuumust.
Kui valmistate järjest mitu küpsetist,
püüdke need ahju panna võimalikult
lühikeste vahedega.
Küpsetamine pöördõhuga
Võimalusel kasutage energia
kokkuhoiuks pöördõhuga
küpsetusrežiime.
Jääkkuumus
Kui on valitud programm koos valikuga
Kestus või Lõpp ja kui küpsetusaeg ei
ületa 30 minutit, lülituvad
kuumutuselemendid mõne
ahjufunktsiooni puhul automaatselt
varem välja.
Ventilaator ja valgusti jäävad
sisselülitatuks.
Toidu soojashoidmine
Jääkkuumuse kasutamiseks ja toidu
soojashoidmiseks valige madalaim
võimalik temperatuur. Ekraanile ilmub
jääkkuumuse indikaator või
temperatuurinäit.
Küpsetamine väljalülitatud valgustiga
Lülitage küpsetamise ajaks valgusti välja.
Pange see põlema ainult siis kui vaja.
Niiske Pöördõhk
Funktsioon küpsetamise ajal energia
säästmiseks.
Kasutades seda funktsiooni, lülitub lamp
30 sekundi pärast automaatselt välja.
Valgusti võib soovi korral sisse lülitada,
kuid see vähendab eeldatavat
energiakokkuhoidu.
EESTI
59
15. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
*
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
867335052-C-452018
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising