AEG | KME761000B | User manual | Aeg KME761000B Brukermanual

Aeg KME761000B Brukermanual
CD710M
KME761000B
KME761000M
KME761000W
KMK761000M
KMK761000W
KMM761000M
KMR761000M
KMR761000W
KMS761000M
USER
MANUAL
NO
Bruksanvisning
Kombimikro-ovn
2
www.aeg.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON..................................................................................... 3
2. SIKKERHETSANVISNINGER....................................................................................... 5
3. PRODUKTBESKRIVELSE..............................................................................................8
4. BETJENINGSPANEL................................................................................................... 9
5. FØR FØRSTEGANGS BRUK..................................................................................... 11
6. DAGLIG BRUK............................................................................................................11
7. KLOKKEFUNKSJONER............................................................................................. 15
8. AUTOMATISKE PROGRAMMER.............................................................................. 16
9. BRUKE TILBEHØRET................................................................................................. 16
10. TILLEGGSFUNKSJONER........................................................................................ 17
11. RÅD OG TIPS...........................................................................................................19
12. STELL OG RENGJØRING.......................................................................................36
13. FEILSØKING............................................................................................................ 38
14. TEKNISKE DATA..................................................................................................... 39
15. ENERGIEFFEKTIV.................................................................................................... 39
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg
perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet
enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi vil be
deg bruke noen øyeblikk til å lese denne, for å få mest mulig ut av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registeraeg.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
3
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner nøye innen du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og sårbare mennesker
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand fra apparatet med mindre de er
under tilsyn hele tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
La ikke barn leke med apparatet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i
bruk eller når det avkjøles. Tilgjengelige deler kan bli
varme under bruk.
Hvis apparatet har barnesikring, skal du aktivere den.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
Bare en kvalifisert person må montere produktet og
skifte ut kabelen.
ADVARSEL: Apparatet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn
tilbehør eller ovnsutstyr.
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører
vedlikehold.
ADVARSEL: Sørg for at apparatet er slått av før du
bytter lampen for å unngå fare for elektrisk støt.
Bruk ikke produktet før du installerer det i en
innebygget enhet.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre apparatet.
Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe
skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i
stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til
at glasset blir matt.
Om stikkontakten er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller
tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske
fare.
Slå ikke på produktet hvis det er tomt. Metalldelene
på innsiden kan lage elektriske lysbuer.
Metallbeholdere for mat og drikkevarer må ikke
legges i mikrobølgeovnen. Dette kravet gjelder ikke
dersom produsenten spesifiserer størrelsen og formen
på metallbeholdere som er egnet for mikrobølgeovn.
ADVARSEL: Hvis døren eller dørpakninger er defekte,
må apparatet ikke åpnes før den er blitt reparert av en
kompetent person.
ADVARSEL: Bare en kvalifisert person kan utføre
service eller reparasjoner som innebærer fjerning av et
deksel som beskytter mot mikrobølgestråling.
ADVARSEL: Ikke varm væske eller andre matvarer i
lukkede beholdere. De kan eksplodere.
Bruk kun redskaper som er egnet for bruk i
mikrobølgeovn.
Når du varmer opp mat i plast eller papir, må du
holde et øye med produktet på grunn av muligheten
for antenning.
Dette produktet er beregnet for oppvarming av
matvarer og drikkevarer. Tørking av mat eller klær og
NORSK
•
•
•
•
•
•
5
oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper, fuktige
kluter og lignende kan føre til risiko for skade,
antenning eller brann.
Dersom du ser røyk må du slå produktet av, trekke ut
støpselet og holde døren lukket for å kvele eventuelle
flammer.
Drikker som varmes opp i mikrobølgeovnen kan ha
forsinket koking. Vær forsiktig når du håndterer
beholderen.
Rist innholdet i tåteflasker eller rør godt rundt i glass
med barnemat og kontroller temperaturen før
servering for å unngå brannskader.
Egg med skall og hele hardkokte egg bør ikke varmes
opp i produktet, siden de kan eksplodere, selv etter at
oppvarmingen med mikrobølgeovnen er ferdig.
Produktet bør rengjøres regelmessig og eventuelle
matrester må fjernes.
Unnlatelse av å holde produktet rent kan føre til
forringelse av overflaten som kan påvirke levetiden til
produktet og muligens føre til en farlig situasjon.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
• Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Ikke dra eller løft apparatet etter
håndtaket.
• Monter apparatet på et trygt og
egnet sted som oppfyller
monteringskravene.
• Overhold minsteavstanden fra andre
apparater og enheter.
• Før du monterer apparatet, sjekk at
apparatdøren åpner uten hindring.
• Apparatet er utstyrt med et elektrisk
avkjølingssystem. Apparatet må har
tilførsel av elektrisk strøm.
• Innbyggingsskapet må være montert i
overensstemmelse med kravene til
stabilitet ifølge DIN 68930.
Minstehøyde for skap
(minstehøyde for
skap under benkeplate)
444 (460) mm
Skapbredde
560 mm
Skapdybde
550 (550) mm
Høyden av fronten av
apparatet
455 mm
Høyden av baksiden
av apparatet
440 mm
6
www.aeg.com
Bredden av fronten
av apparatet
595 mm
Bredden av baksiden
av apparatet
559 mm
Dybden av apparatet
567 mm
Apparatets innebygget dybde
546 mm
Dybde med døren
åpen
882 mm
Minsteåpning for
ventilasjon. Åpning er
plassert på nedre
bakside
560x20 mm
Lengden på strømledningen. Strømledningen finner du i
høyre hjørne på baksiden
1500 mm
Monteringsskruer
•
•
•
•
•
•
3.5x25 mm
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
• Apparatet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
• Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
• Bruk ikke multi-plug-adaptere eller
skjøteledninger.
• Påse at støpselet og strømkabelen
ikke påføres skade. Hvis strømkabelen
må erstattes, må dette utføres av vårt
Autoriserte servicesenter.
• Strømkablene må ikke berøre eller
komme nær apparatets dør eller
sprekken under apparatet, spesielt
ikke når den er i bruk eller når døren
er varm.
• Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Hvis stikkontakten er løs skal du ikke
sette i støpselet.
Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
apparatet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3
mm.
Apparatet leveres med støpsel og
strømledning.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for skade,
brannskader og elektrisk støt
eller eksplosjon.
• Dette apparatet er kun for
husholdningsbruk.
• Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkerte.
• Apparatet må ikke være uten tilsyn
mens det er i bruk.
• Slå av apparatet etter hver bruk.
• Vær forsiktig når du åpner døren til
apparatet når apparatet er i bruk.
Varm luft kan strømme ut.
• Bruk ikke apparatet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Belast ikke døren når den er åpen.
• Bruk ikke apparatet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Åpne døren til apparatet forsiktig.
Bruk av ingredienser som inneholder
alkohol kan føre til en blanding av
alkohol og luft.
• Ikke la gnister eller åpne flammer
komme i kontakt med apparatet når
du åpner døren.
NORSK
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
• Bruk ikke mikrobølgeovn-funksjonen
til å forvarme ovnen.
•
•
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
• For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– legg ikke aluminiumsfolie direkte
på bunnen av rommet i apparatet.
– ikke tøm vann direkte inn i det
varme apparatet.
– ikke oppbevar fuktig servise eller
mat i apparatet når
tilberedningen er ferdig.
– vær forsiktig når du fjerner eller
monterer tilleggsutstyret.
• Misfarge på apparatets emalje eller
rustfritt stål har ingen innvirkning på
funksjonen.
• Bruk en grill-/stekepanne for bløte
kaker. Fruktsaft kan forårsake
permanente flekker.
• Dette apparatet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
• Ha alltid stekeovnsdøren lukket når
ovnen er på.
• Hvis apparatet er montert bak et
møbelpanel (f.eks. en dør), må du
sørge for at døren aldri er lukket når
apparatet er i drift. Varme og
fuktighet kan bygge seg opp bak et
lukket møbelpanel og dermed
forårsake skade på apparatet,
dekselenheten eller gulvet. Ikke lukk
møbelpanelet før apparatet er helt
avkjølt etter bruk.
2.4 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Risiko for skade, brann eller
skade på produktet.
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Påse at produktet er kaldt. Det er fare
for at glasspanelene kan knuses.
• Erstatt umiddelbart panelene til
glassdørene om disse har blitt skadet.
•
•
•
•
•
7
Kontakt det autoriserte
servicesenteret.
Vær forsiktig når du fjerner døren fra
produktet. Døren er tung!
Påse at innsiden og døren tørkes med
en klut etter hver bruk. Damp ved
bruk av produktet kondenserer på de
indre veggene og kan føre til
korrosjon.
Rengjør apparatet med jevne
mellomrom for å forhindre skade på
overflaten.
Fett og matrester i apparatet kan
forårsake brann og elektrisk overslag
når mikrobølgefunksjonen er i bruk.
Rengjør apparatet med en fuktet myk
klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel.
Bruk ikke slipeprodukter, slipende
rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
Følg sikkerhetsanvisningene på
pakken hvis du bruker ovnsspray.
Ikke rengjør den katalytiske emaljen
(hvis aktuelt) med vaskemidler.
2.5 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
• Typen lyspære eller halogenlampe
som brukes i dette produktet er kun
for husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
• Du må koble fra strømforsyningen til
apparatet før du skifter lyspære.
• Bruk kun lyspærer med tilsvarende
spesifikasjoner.
2.6 Service
• Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
8
www.aeg.com
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
eller dyr kan bli innestengt i
produktet.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Generell oversikt
1
2
3
4
4
8
5
6
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Betjeningspanel
Elektronisk programmeringsenhet
Varmeelement
Generator for mikrobølgeovn
Ovnslampe
Vifte
Uttakbare brettstiger
Brettplasseringer
7
3.2 Praktisk tilbehør
Til kaker og kjeks.
Rist
Grill-/stekepanne
Til kokekar, kakeformer, steker.
For baking og steking eller for å samle
opp fett.
Stekebrett
NORSK
9
4. BETJENINGSPANEL
4.1 Elektroniske programmer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Bruk sensorfeltene til å betjene ovnen.
Sensorfelt
1
2
3
-
Funksjon
Kommentar
Display
Viser gjeldende innstillinger for ovnen.
PÅ/AV
Slik slår du ovnen av og på.
Ovnsfunksjoner /
Tilberedningshjelp
Berør sensorfeltet én gang for å velge en varmefunksjon eller menyen: Tilberedningshjelp. Berør
sensorfeltet på nytt for å veksle mellom menyene:
Ovnsfunksjoner, Tilberedningshjelp. For å slå av
eller på lampen skal du berøre feltet i 3 sekunder.
Mikrobølgeovnfunksjon
Slik slår du på: Mikrobølgeovnfunksjon. Du kan
også bruke den når ovnen er av. Når du bruker:
Mikrobølgeovnfunksjon med funksjon: Steketid i
mer enn 7 minutter og i Kombimodus, må ikke effekten til mikrobølgeovnen være mer enn 600 W.
Temperaturvalg /
Hurtigoppvarming
For å velge temperaturen eller for å vise ovnens
gjeldende temperatur. Berør feltet i 3 sekunder for
å slå av eller på funksjonen: Hurtigoppvarming.
Ned
Slik går du nedover i menyen.
Opp
Slik går du oppover i menyen.
OK / Hurtigstart
for mikrobølgeovn
For å bekrefte valget eller innstillingene. Slik slår
du på: Mikrobølgeovnfunksjon. Du kan også bruke
den når ovnen er av.
Tilbake
Gå ett nivå tilbake på menyen. Berør sensorfeltet i
3 sekunder for å vise hovedmenyen.
4
5
6
7
8
9
10
www.aeg.com
Sensorfelt
10
11
Funksjon
Kommentar
Klokke og tilleggsfunksjoner
Slik stiller du ulike funksjoner. Når en varmefunksjon er i bruk må du berøre sensorfeltet for å angi
tid eller funksjonene: Tastesperre, Favoritter, Heat
+Hold, Set + Go.
Varselur
Slik stiller du inn funksjonen: Varselur.
4.2 Display
A
B
C
E
D
A. Varmefunksjon eller
mikrobølgefunksjon
B. Klokkeslett
C. Oppvarmingsindikator
D. Temperatur eller effekt til
mikrobølgeovn
E. Varighet for steketid eller ferdigtid
for en funksjon
Andre indikatorer på displayet:
Symbol
Funksjon
Varselur
Funksjonen fungerer.
Klokkeslett
Displayet viser klokkeslettet.
Steketid
Displayet viser nødvendig tilberedningstid.
Ferdigtid
Displayet vises når tilberedningstiden
er ferdig.
Temperatur
Displayet viser temperaturen.
Tidsangivelse
Den viser hvor lenge varmefunksjonen
fungerer. Trykk på
og
dig for å tilbakestille tiden.
samti-
Oppvarmingsindikator
Displayet viser ovnens temperatur.
Hurtigoppvarming
Funksjonen er på. Den reduserer oppvarmingstiden.
Vektautomatikk
Displayet viser at det automatiske
vektsystemet er aktiv eller at vekten
kan endres.
Heat+Hold
Funksjonen er på.
NORSK
11
5. FØR FØRSTEGANGS BRUK
5.2 Første tilkopling
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Første gangs rengjøring
Første gang du kopler ovnen til
strømnettet eller etter et strømbrudd, må
du stille inn språk, kontrast for display,
lysstyrke for display og klokken.
Ta ut alt inventar og alle uttakbare
brettstiger fra ovnen.
1. Trykk
eller
verdien.
Se etter i kapittelet "Stell og rengjøring".
2. Trykk
or å stille inn
for å bekrefte.
Rengjør ovnen og alt tilbehør før første
gangs bruk.
Sett tilbehøret og den avtagbare
hyllestøtten tilbake i den opprinnelige
posisjonen.
6. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Symbol / Menyelement
6.1 Navigere gjennom
menyene
Favoritter
Inneholder en liste
over brukerens egne
favorittprogrammer.
Spesialiteter
Inneholder en liste
over ekstra ovnsfunksjoner.
1. Slå på ovnen.
2. Trykk på
eller
menyalternativet.
for å stille inn
3. Trykk for å gå til undermenyen
eller akseptere innstillingen.
Du kan alltid gå tilbake til
hovedmenyen med
.
6.2 Oversikt over menyene
Hovedmeny
Symbol / Menyelement
Undermeny for: Standardoppsett
Symbol / Menyelement
Innstilling av
klokken
Tidsangivelse
Ovnsfunksjoner
Tilberedningshjelp
Den har en liste over
automatiske programmer.
For å still inn produktStandardoppsett konfigurasjon.
Beskrivelse
Stiller inn klokkeslettet.
Bruksområde
Inneholder en liste
over ovnsfunksjoner.
Bruksområde
Hurtigoppvarming
Når den er PÅ, viser
displayet det gjeldende klokkeslettet når du
slår av produktet.
Funksjonen reduserer
oppvarmingstiden når
den er PÅ.
12
www.aeg.com
Symbol / Menyelement
Set + Go
Beskrivelse
Ovnsfunksjon
For å velge en funksjon og aktivere den
senere ved å trykke på
hvilken som helst
knapp på kontrollpanelet.
Heat+Hold
Holder tilberedet mat
varm i 30 minutter etter at stekingen er fullført.
Øke tiden
Aktiverer og deaktiverer tidsforlengelsesfunksjonen.
Kontrast for display
Lysstyrke for display
Valg av Språk
Lydnivå
Valg av Tastelyd
6.3 Ovnsfunksjoner
Ekte varmluft
Pizza-funksjon
Justerer kontrast for
display etter grader.
Justerer lysstyrke for
display etter grader.
Angir hvilket språk
som skal brukes i displayet.
Demofunksjon
Service
Viser programvareversjon og konfigurasjon.
Fabrikkinnstillinger
Tilbakestiller alle innstillinger til fabrikkinnstillinger.
For å steke på én brettplassering, slik at du
oppnår en mer intens
bruning og sprø bunn.
Still ovnens temperatur
på 20 – 40 °C lavere enn
for funksjonen: Over og
Undervarme.
Over og Undervarme
Frossen mat
Grill
For å gjøre halvfabrikata og hurtigmat (f.eks.
pommes frites, potetbåter og vårruller)
sprøere.
Slik griller du tynne
matstykker og rister
brød.
Gratinering
med vifte
For å steke store steker
eller fjærfe på én brettplassering. For å gratinere og brune.
Undervarme
For å bake kaker med
sprø bunn og for å hermetisere.
Slår av og på alarmtoAlarm-/Feiltoner nene.
Aktiverings- / deaktiveringskode: 2468.
For å bake på opptil to
brettplasseringer samtidig og for å tørke
mat.Still ovnens temperatur på 20 – 40 °C lavere enn for funksjonen:
Over og Undervarme.
For å bake og steke på
én høyde.
Justerer trykketonenes
volum og signal etter
grader.
Aktiverer og deaktiverer tastelyden til sensorfeltene. Det er ikke
mulig å slå av tonen i
PÅ/AV-berøringsfeltet.
Bruk
Lampen kan automatisk
deaktiveres ved en
temperatur under 60 °C for
enkelte ovnsfunksjoner.
NORSK
6.4 Spesialiteter
Varmefunksjon
Varmefunksjon
Bruksområde
For å forvarme tallerkenene for servering.
Slik hermetiserer du
grønnsaker (f.eks. sylteagurker).
For å tine mat (grønnsaker og frukt). Tiden
det tar å tine avhenger
av mengden og størrelsen på den frosne
maten.
Brødbaking
Hold varm
Tallerkenoppvarming
For å tørke skåret frukt,
grønnsaker og sopp.
Tørking
Deigheving
Bruksområde
Bruk denne funksjonen
til å lage brød og små
gjærbakster med et resultat som ser profesjonelt ut med tanke
på sprøhet, farge og
glattheten på skorpen.
For å holde mat varm.
Hermetisering
13
For å heve gjærdeig
raskere. Det hindrer
deigoverflaten fra å
tørke ut og holder deigen elastisk.
For å tilberede møre,
saftige steker.
Tining
6.5 Stille inn en
oppvarmingsfunksjon
1. Slå på ovnen.
2. Velg menyen: Ovnsfunksjoner.
3. Trykk for å bekrefte.
4. Velg en ovnsfunksjon.
5. Trykk for å bekrefte.
6. Angi temperaturen.
7. Trykk
for å bekrefte.
Langtidssteking
6.6 Mikrobølgeovnens funksjoner
Funksjoner
Beskrivelse
Mikrobølgeovn
Sørger for at varmen føres direkte på maten. Bruk den til å varme
mat og drikke, for å tine kjøtt eller frukt og til å koke grønnsaker og
fisk.
Kombifunksjon
Bruk den for å betjene varmefunksjonen og mikrobølgeovn-modus
på samme tid. Bruk den for å tilberede mat raskere og for å brune
den.
Maksimal effekt for denne funksjonen er 600 W.
Hurtigstart
Bruk den til å slå på mikrobølge-funksjonen ved å berøre symbolet
én gang med høy mikrobølgeeffekt og kort driftstid: 30 sekunder.
6.7 Slik stiller du inn
mikrobølgeovn-funksjonen
3. Trykk
for å slå på
mikrobølgefunksjonen.
1. Fjern alt tilbehør.
2. Slå på ovnen.
4. Trykk . Funksjonen: Steketid er satt
til 30 sekunder, og mikrobølgene slås
på.
14
www.aeg.com
Hver gang du trykker
legger du 30 sekunder til
funksjonen: Steketid.
Hvis du ikke trykker , slår
ovnen seg av etter 20
sekunder.
5. Trykk
for å angi funksjonen:
Steketid.
6. Når den valgte tiden slutter, høres et
signal i 2 minutter.
Mikrobølgeovnens funksjoner slås av
automatisk. Trykk et vilkårlig symbol
for å stoppe lydsignalet.
For å slå av
mikrobølgefunksjonen
trykker du på
.
Hvis du trykker
eller
åpner døren, stopper
funksjonen. Berør
starte den igjen.
for å
Maksimal tid for mikrobølgefunksjonene
avhenger av mikrobølgeffekten du stiller
inn:
MIKROBØLGEEFFEKT
MAKSIMALTID
100 - 600 W
90 minutter
Mer enn 600 W
7 minutter
6.8 Slik stiller du inn
kombifunksjonen
1. Slå på en varmefunksjon.
og gjør de samme trinnene
2. Trykk
som når du stilte inn mikrobølgefunksjonen.
Når du bruker mikrobølgefunksjonen i
Combi-funksjonsmodusen, kan
mikrobølgeffekten ikke være over 600 W.
I enkelte funksjoner vil
mikrobølgefunksjonen starte
så snart den innstilte
temperaturen nås.
Funksjonene er ikke tilgjengelig for
kombifunksjonen: Favoritter, Ferdigtid,
Set + Go, Heat+Hold.
6.9 Still inn hurtigstartfunksjonen for mikrobølgeovn
1. Trykk på
for å slå av ovnen.
2. Trykk på for å slå på
hurtigstartfunksjonen.
Hver berøring av
Steketid-tiden.
legger 30 sekunder til
Du kan endre
mikrobølgeovnens styrke (se
«Stille inn mikrobølgeovnfunksjonen»).
3. Trykk på
for å angi tid for
funksjonen: Steketid. Se kapittelet
«Klokkefunksjoner», stille inn
klokkefunksjoner.
6.10 Oppvarmingsindikator
Når du slår på en varmefunksjon, vil
linjen på displayet vise seg. Feltet viser at
temperaturen øker. Når temperaturen er
nådd, kommer et lydsignal 3 ganger, og
symbolet blinker før det forsvinner.
6.11 Hurtigoppvarming
Denne funksjonen reduserer
oppvarmingstiden.
Ikke sett mat i ovnen når
hurtigoppvarmingsfunksjonen
er i bruk.
For å slå på funksjonen må du holde inne
i 3 sekunder.
Oppvarmingsindikatoren endres.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for
enkelte ovnsfunksjoner.
6.12 Restvarme
Når du slår av ovnen, vises restvarmen på
displayet. Du kan bruke varmen til å
holde maten varm.
NORSK
15
7. KLOKKEFUNKSJONER
7.1 Tabell over
klokkefunksjoner
7.2 Stille inn
klokkefunksjonene
Klokkefunksjon Bruksområde
Varselur
For å stille inn nedtelling (maks. 2 t 30 minutter). Denne funksjonen
har ingen innvirkning på
bruken av stekeovnen.
Du kan også slå den på
når ovnen er slått av.
Bruk
for å slå på
funksjonen. Trykk
eller
for å angi mi-
nutter og
Steketid
Ferdigtid
for å starte.
For å angi hvor lenge
ovnen skal være i bruk
(maks 23 t 59 min).
For å angi utkoplingstid
for en ovnsfunksjon
(maks 23 t 59 min).
Hvis du angir en tid for en
klokkefunksjon, begynner den å telle ned
etter 5 sekunder.
Hvis du bruker
klokkefunksjonene: Steketid,
Ferdigtid, slår ovnen av
varmeelementene etter at 90
% av den innstilte tiden har
gått. Ovnen bruker
restvarmen til å fortsette
stekeprosessen resten av
den angitte tiden (3 – 20
minutter).
Før du bruker funksjonene:
Steketid, Ferdigtid, må du
først angi en varmefunksjon
og temperatur. Ovnen slår
seg av automatisk.
Du kan bruke funksjonene:
Steketid og Ferdigtid
samtidig, hvis du vil at ovnen
skal slås automatisk av og på
til et gitt tidspunkt.
1. Velg en varmefunksjon.
2. Trykk på
gjentatte ganger til
displayet viser ønsket klokkefunksjon
og tilhørende symbol.
eller
for å stille inn
3. Trykk på
den nødvendige tiden.
4. Trykk for å bekrefte.
Når tiden er ferdig, høres et lydsignal.
Ovnen slår seg av. Displayet viser en
melding.
5. Trykk på et vilkårlig symbol for å
stoppe lydsignalet.
7.3 Heat+Hold
Forutsetninger for bruk av funksjonen:
• Angitt temperatur er høyere enn 80
°C.
• Funksjonen: Steketid er innstilt.
Funksjonen: Heat+Hold holder
ferdiglaget mat varm ved 80 °C i 30
minutter. Den slås på etter at bakingen
eller stekingen er ferdig.
Du kan slå av eller på funksjonen i
menyen: Standardoppsett.
1. Slå på ovnen.
2. Velg ovnsfunksjonen.
3. Velg en temperatur over 80 °C.
4. Trykk
gjentatte ganger til
displayet viser: Heat+Hold.
5. Trykk for å bekrefte.
Når funksjonen er ferdig, høres et
lydsignal.
16
www.aeg.com
7.4 Øke tiden
1. Når tilberedningstiden er ferdig,
høres et lydsignal. Trykk på et
vilkårlig symbol.
Displayet viser meldingen.
Funksjonen: Øke tiden gjør at
ovnsfunksjonen fortsetter etter at
Steketid er ferdig.
Gjelder for alle
ovnsfunksjoner med Steketid
eller Vektautomatikk.
2. Trykk på
for å slå på eller
avbryte.
3. Angi lengde for funksjonen.
4. Trykk
for å
.
8. AUTOMATISKE PROGRAMMER
8.3 VarioGuide med
Vektautomatikk
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8.1 Oppskrifter online
Denne funksjonen regner automatisk ut
steketiden. Hvis du vil bruke denne
funksjonen, må du oppgi hva maten
veier.
Du kan finne oppskriftene for de
automatiske programmene på nettsiden
vår.For å søke oppskriftsboken, finner du
PNC-nummeret på typeskiltet på
ovnsrommets forkant.
3. Trykk på
8.2 Tilberedningshjelp med
Oppskriftprogrammer
matens vekt. Trykk .
Det automatiske programmet starter.
4. Du kan når som helst endre vekten.
Denne ovnen har et sett med oppskrifter
du kan bruke. Oppskriftene er faste og
du kan ikke endre dem.
1. Slå på ovnen.
2. Velg menyen: Tilberedningshjelp.
Trykk
1. Slå på ovnen.
2. Velg menyen: VarioGuide. Trykk
eller
.
for å angi
eller
for å endre
Trykk på
vekten.
5. Når tiden er ferdig, høres et
lydsignal. Trykk på et hvilket som
helst symbol for å slå av signalet.
for å bekrefte.
3. Velg kategori og rett. Trykk
bekrefte.
4. Velg en oppskrift. Trykk
bekrefte.
for å
for å
Når du bruker funksjonen
Manuelt bruker ovnen de
automatiske innstillingene.
Du kan endre dem på
samme måte som med
andre funksjoner.
9. BRUKE TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
9.1 Sette på plass tilbehøret
Bruk bare egnede kokekar og materialer.
NORSK
ADVARSEL!
Se etter i kapittelet "Råd og
tips», Egnede kokekar og
materialer for
mikrobølgeovn.
Rist og stekebrett / langpanne sammen:
Skyv stekebrettet / langpannen mellom
sporene på brettstigen og risten på
sporene over.
Rist:
Sett ristene inn mellom sporene på
brettstigen og pass på at foten peker
nedover.
Små fordypninger øverst for
å øke sikkerheten.
Fordypningene hindrer også
de i å tippe. Den høye
kanten rundt risten
forhindrer at kokekar sklir av
risten.
Stekebrett/ langpanne:
Skyv stekebrettet /langpannen inn i
sporene på brettstigene.
10. TILLEGGSFUNKSJONER
10.1 Favoritter
Lagre et program
Du kan lagre favorittinnstillinger som
steketid, temperatur eller
oppvarmingsfunksjon. De er tilgjengelige
i menyen: Favoritter. Du kan lagre 20
programmer.
1. Slå på ovnen.
2. Velg en varmefunksjon eller et
automatisk program.
Du kan ikke lagre
mikrobølgeovn- og
mikrobølgeovn
kombifunksjoner som
favorittprogrammer.
17
3. Trykk på
gjentatte ganger til
displayet viser: LAGRE.
4. Trykk for å bekrefte.
Displayet viser den første ledige
minneposisjonen.
5. Trykk for å bekrefte.
6. Legg inn navnet på programmet.
Den første bokstaven blinker.
18
www.aeg.com
7. Trykk på
eller
bokstaven.
10.4 Set + Go
for å endre
Funksjonen lar deg angi en
varmefunksjon (eller et program) og
bruke den senere med en enkelt
berøring på et vilkårlig symbol.
8. Trykk .
Neste bokstav blinker.
9. Gjenta trinn 7 etter behov.
10. Trykk og hold for å lagre.
Du kan overskrive en full minneposisjon.
Når displayet viser den første ledige
minneposisjonen, berør
eller
og
trykk for å overskrive et eksisterende
program.
6. Trykk for å bekrefte.
Trykk på et hvilket som helst symbol
Bruke programmet
(unntatt ) for å starte funksjonen: Set +
Go. Den valgte varmefunksjonen starter.
1. Slå på ovnen.
2. Velg menyen: Favoritter.
Når varmefunksjonen er ferdig, høres et
akustisk lydsignal.
3. Trykk for å bekrefte.
4. Velg navn på favoritter.
for å bekrefte.
10.2 Slik bruker du
barnesikringen
Når barnesikringen er på, kan ikke ovnen
slås på ved et uhell.
1. Trykk
3. Trykk på
gjentatte ganger til
displayet viser: Steketid.
4. Angi tid.
5. Trykk på
gjentatte ganger til
displayet viser: Set + Go.
Du kan endre navnet på et program i
menyen: Skriv oppskriftens navn.
5. Trykk
1. Slå på ovnen.
2. Velg en varmefunksjon.
• Tastesperre er i drift når
ovnsfunksjonen virker.
• Menyen:
Standardoppsett lar deg
slå funksjonen: Set + Go
på og av.
10.5 Automatisk utkopling
for å slå på displayet.
2. Trykk
og
samtidig til displayet
viser en melding .
For å slå av barnesikringsfunksjonen
gjenta trinn 2.
Av sikkerhetsmessige hensyn slår ovnen
seg av automatisk etter en viss tid
dersom en varmefunksjon er i bruk og
ingen innstillinger endres.
10.3 Tastesperre
Denne funksjonen forhindrer en utilsiktet
endring av varmefunksjonen. Du kan
bare slå den på ovnen virker.
1. Slå på ovnen.
2. Angi en varmefunksjon eller
innstilling.
gjentatte ganger til
3. Trykk på
displayet viser: Tastesperre.
4. Trykk
Displayet viser en melding. Trykk
igjen og deretter
for å bekrefte.
Når du slår av ovnen, slås
funksjonen også av.
(h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 230
5,5
Automatisk utkobling virker ikke med
funksjonene: Ovnslys, Steketid,
Ferdigtid.
for å bekrefte.
For å slå av funksjonen trykker du på
(°C)
.
10.6 Lysstyrke for displayet
Det er to lysstyrker for displayet:
• Lysstyrke for natten – når ovnen er av,
er lysstyrken på displayet lavere
mellom 22:00 og 06:00.
NORSK
• Lysstyrke for dagtid:
– når ovnen er slått på.
– hvis du berører et symbol under
lysstyrken på natten (bortsett fra
PÅ/AV), går displayet tilbake til
lysstyrke for dagtid de neste 10
sekundene.
– hvis ovnen er slått av og du stiller
inn funksjonen: Varselur. Når
19
funksjonen slutter, går displayet
tilbake til lysstyrke for natten.
10.7 Kjølevifte
Mens ovnen er i bruk, slår kjøleviften seg
på automatisk for å holde ovnens
overflater kalde. Når du slår av ovnen, er
kjøleviften aktiv til ovnen er kjølt ned.
11. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Temperaturer og steketider i
tabellene er kun veiledende.
De avhenger av oppskrift,
samt mengde og kvalitet på
ingrediensene som brukes.
11.1 Råd om tilberedning
Ovnen kan muligens steke på en annen
måte enn den gamle ovnen gjorde.
Tabellen nedenfor viser anbefalte
innstillinger for temperatur,
tilberedningstid og hylleplassering for
spesifikke mattyper.
Hvis du ikke finner opplysningene for en
spesiell oppskrift, kan du ta
utgangspunkt i en tilsvarende rett.
11.2 Anbefalinger for
mikrobølgeovnen
Legg maten på en tallerken i bunnen av
rommet.
Snu eller rør maten halvveis inn i
avisings- og steketiden.
Dekk maten for tilberedning og
oppvarming.
Ha en skje borti flasken eller glasset ved
oppvarming av drikke for å sikre en
bedre fordeling av varmen.
Sett maten i ovnen uten emballasjen. De
ferdigpakkede rettene kan kun settes i
ovnen hvis emballasjen er trygg å bruke i
mikrobølgeovn (sjekk informasjonen på
emballasjen).
Tilbereding av mat i mikrobølgeovn
Maten tilberedes tildekket. Tilbered
maten uten å dekke til hvis du vil ha en
skorpe.
Ikke overkok rettene ved å stille inn
styrken for varme for lenge. Maten kan
tørke ut, brenne eller ta fyr.
Ikke bruk ovnen til å koke egg eller
snegler med skall, siden de kan
eksplodere. Stikk hull på eggeplommen
før du varmer opp ett speilegg.
Stikk hull i mat med hud eller skall
gjentatte ganger før tilberedning.
Del grønnsakene i jevnstore biter.
Rør om flytende retter av og til.
Rør om i maten før servering.
Etter at du har slått av ovnen, ta maten ut
og la den stå i noen minutter.
Avriming av mikrobølgeovn
Plasser frosne, uemballerte matvarer på
en liten hellende plate med en beholder
under eller på en tinestige eller plastsil,
slik at tinevæsken kan renne av.
Fjern tinte stykker etter hvert.
Du kan bruke høyere mikrobølgeeffekt
for å tilberede frukt og grønnsaker uten å
tine dem først.
20
www.aeg.com
11.3 Egnede kokekar og materialer
Bruk bare egnede kokekar og materialer i mikrobølgeovnen. Bruk tabellen nedenfor
som referanse.
Materiale i kokekar
Mikrobølgeovnens funksjon
Tining
Mikrobølgeovnens
kombifunksjon
Oppvarming,
Tilberedning
Ildfast glass og porselen uten metalldeler, f.eks. varmefast glass
X
Ikke-ildfast glass og porselen uten
sølv-, gull-, platina- eller metallbelegg/dekor
X
Glass og glasskeramikk av ild-/frostsikkert materiale
X
Keramikk og steintøy uten kvarts- eller metallkomponenter og glasur som
inneholder metall
Keramikk, porselen eller steintøy som X
har uglassert bunn eller små hull,
f.eks. på håndtaket
X
X
X
Varmebestandig plast opptil 200 °C
(sjekk alltid plastbeholderspesifikasjonen før bruk)
Papp, papir
X
X
Klebefilm
X
X
X
Stekefolie med lukking som er egnet
for mikrobølgeovner (sjekk alltid foliespesifikasjonen før bruk)
X
X
Kakeformer, svartlakkerte eller silikon- X
belagte (sjekk alltid kakeformespesifikasjonen før bruk)
X
Stekebrett
X
X
Rist
X
X
Kokekar for bruk i mikrobølgeovn,
f.eks. ristet brød
X
Stekeformer av metall, f.eks. emalje
og støpejern
X
X
NORSK
11.4 Råd om ovnens spesielle
ovnsfunksjoner
21
plastfolie. Velg funksjon: Deigheving og
tilberedningstiden.
Tining
Hold varm
Denne funksjonen lar deg holde mat
varm. Temperaturen stilles automatisk til
80 °C.
Tallerkenoppvarming
Ta av innpakningen og legg maten på en
tallerken. Ikke dekk til maten, ettersom
dette kan forlenge tinetiden. Bruk det
første hyllenivået.
11.5 Baking
Denne funksjonen lar deg varme
tallerkener og fat før servering.
Temperaturen stilles automatisk til 70 °C.
Plasser tallerkener og fat i stabler jevnt
over risten. Bruk det første hyllenivået.
Bytt plasseringene deres etter halve
oppvarmingstiden.
Deigheving
Denne funksjonen lar deg heve
gjærdeig. Sett deigen på et stort fat og
dekk den til med et fuktig håndkle eller
Still inn lavere temperatur ved første
bruk.
Steketiden kan forlenges med 10 – 15
minutter dersom du steker kaker i flere
høyder.
Kaker og bakverk med forskjellige høyde
brunes ikke alltid likt. Det er ikke
nødvendig å skifte temperaturinnstilling
ved ujevn bruning. Forskjellene utjevnes
under stekingen.
Stekebrettene i ovnen kan vri seg under
stekingen. Når stekebrettene blir kalde,
får de tilbake sin opprinnelige form.
11.6 Baketips
Bakeresultater
Mulig årsak
Feilhåndtering
Bunnen av kaken har ikke brunet seg nok.
Brettplasseringen er feil.
Sett kaken på en lavere ovnsrist.
Kaken faller sammen og Temperaturen i ovnen er for Senk ovnstemperaturen litt neste
blir klissete eller rande- høy.
gang.
te.
For kort steketid.
Velg lengre steketid og senk ovnstemperaturen neste gang.
Kaken er for tørr.
Kaken stekes ujevnt.
Kaken er ikke ferdig etter den angitte steketiden i oppskriften.
Ovnstemperaturen er for
lav.
Øk ovnstemperaturen neste
gang.
For lang steketid.
Velg kortere steketid neste gang
Ovnstemperaturen er for
høy og steketiden er for
kort.
Senk ovnstemperaturen og la kaken steke lenger.
Kakedeigen er ikke jevnt
fordelt.
Spre kakedeigen jevnt på stekebrettet neste gang.
Ovnstemperaturen er for
lav.
Øk ovnstemperaturen litt neste
gang.
22
www.aeg.com
11.7 Steking på et ovnsnivå
BAKING I FORMER
(°C)
(min)
Ringkake / Brioche
Ekte varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Madeirakaka / Fruktkaker
Ekte varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Formkake
Ekte varmluft
140 - 150
35 - 50
1
Formkake
Over og Undervarme
160
35 - 50
2
Paibase – mørdeig, forvarm den tomme ovnen
Ekte varmluft
170 - 180
10 - 25
1
Paibase – sukkerbrødmiks
Ekte varmluft
150 - 170
20 - 25
1
Eplekake, 2 former Ø 20 Ekte varmluft
cm
160
70 - 90
1
Eplekake, 2 former Ø 20 Over og Undercm
varme
180
70 - 90
1
Ostekake, bruk den dype stekepannen
160 - 170
60 - 90
1
Over og Undervarme
KAKER/BAKST/BRØD PÅ STEKEBRETT
Forvarm tom stekeovn.
(°C)
(min)
Flettebrød / Brødkrone
Over og Undervarme
170 - 190
30 - 40
2
Christstollen
Over og Undervarme
160 - 180
50 - 70
2
Rugbrød
Over og Undervarme
først: 230
20
2
så: 160 - 180
30 - 60
NORSK
KAKER/BAKST/BRØD PÅ STEKEBRETT
Forvarm tom stekeovn.
(°C)
(min)
Vannbakkels / Eclair
Over og Undervarme
190 - 210
20 - 35
2
Rullekake
Over og Undervarme
180 - 200
10 - 20
2
Strøsselkake
Ekte varmluft
150 - 160
20 - 40
1
Smurt mandelkake /
Sukkerkaker
Over og Undervarme
190 - 210
20 - 30
2
Fruktpaier (av gjærdeig/
sukkerbrødmiks)
Ekte varmluft
150 - 160
35 - 55
1
Fruktpaier (av gjærdeig/
sukkerbrødmiks)
Over og Undervarme
170
35 - 55
2
Fruktpaier av mørdeig
Ekte varmluft
160 - 170
40 - 80
1
Gjærkaker med delikat
fyll (f.eks. kvarg, cream,
vaniljesaus)
Over og Undervarme
160 - 180
40 - 80
2
(°C)
(min)
BLØTKAKEBUNNER
Kjeks av mørdeig
Ekte varmluft
150 - 160
10 - 20
1
Kjeks / Bakverksstrimler
Ekte varmluft
140
20 - 35
1
Kjeks / Bakverksstrimler, Over og Undervar- 160
forvarm den tomme ov- me
nen
20 - 30
2
Kjeks av sukkerbrødmiks Ekte varmluft
150 - 160
15 - 20
1
Bakverk av eggehvite /
Marengs
Ekte varmluft
80 - 100
120 - 150
1
Makroner
Ekte varmluft
100 - 120
30 - 50
1
23
24
www.aeg.com
BLØTKAKEBUNNER
(°C)
(min)
Ekte varmluft
150 - 160
20 - 40
1
Butterdeig, forvarm den Ekte varmluft
tomme ovnen
170 - 180
20 - 30
1
Små gjærbakst, forvarm
den tomme ovnen
Over og Undervar- 190 - 210
me
10 - 25
2
Små kaker, forvarm den
tomme ovnen
Ekte varmluft
160
20 - 35
3
Små kaker, forvarm den
tomme ovnen
Over og Undervar- 170
me
20 - 35
2
Kjeks av gjærdeig
11.8 Gryteretter/grateng
Bruk det første hyllenivået.
(°C)
(min)
Bakt pasta
Over og Undervarme
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Over og Undervarme
180 - 200
25 - 40
Grønnsaksgrateng, for- Gratinering med vifte
varm den tomme ovnen
210 - 230
10 - 20
Baguetter med smeltet
ost
Ekte varmluft
160 - 170
15 - 30
Melkeris
Over og Undervarme
180 - 200
40 - 60
Fiskeretter i form
Over og Undervarme
180 - 200
30 - 60
Fylte grønnsaker
Ekte varmluft
160 - 170
30 - 60
11.9 Tips for steking
Bruk varmebestandig ovnsutstyr.
Snu steken etter 1/2-2/3 av
tilberedningstiden.
Tildekket mager stek.
Steker og fisk i store stykker (1 kg eller
mer).
Store steker kan stekes direkte på
brettet, eller på ovnsristen over brettet.
Pensle kjøttstykker med egne safter flere
ganger under steking.
Legg litt vann i brettet for å unngå at
dryppende fett svir.
NORSK
11.10 Steketabeller
Still effekten til 200 watt med mindre
annet er angitt.
Bruk det første hyllenivået.
OKSE
Grytestek
1 - 1,5 kg
Over og Undervarme
(°C)
(min)
230
60 - 80
SVIN
Bruk funksjonen: Gratinering med vifte.
(kg)
(°C)
(min)
Skulder / Nakke / Skinkestek
1 - 1.5
160 - 180
50 - 70
Kjøttpudding
0.75 - 1
160 - 170
35 - 50
Svineknoke, forhåndskokt
0.75 - 1
150 - 170
60 - 75
KALV
Bruk funksjonen: Gratinering med vifte.
(kg)
(°C)
(min)
Kalvestek
1
160 - 180
50 - 70
Kalveknoke
1.5 - 2
160 - 180
75 - 100
25
26
www.aeg.com
LAM
Bruk funksjonen: Gratinering med vifte.
Lammelår / Lammestek
(kg)
(°C)
(min)
1 - 1.5
150 - 170
50 - 70
FJÆRKRE
Bruk funksjonen: Gratinering med vifte.
(kg)
(°C)
(min)
Fjærkre, porsjoner
0,2 - 0,25 hvert stykke 200 - 220
20 - 35
Kylling, halv
0,4 - 0,5 hvert stykke
190 - 210
25 - 40
Kylling, poulard
1 - 1.5
190 - 210
30 - 45
And
1.5 - 2
180 - 200
45 - 65
FISK
(kg)
Hel fisk
1 - 1.5
Over og Undervarme
(°C)
(min)
210 - 220
30 - 45
NORSK
RETTER
Bruk funksjonen: Ekte varmluft.
(W)
(°C)
(min)
Desserter
200
160 - 180
20 - 35
Ikke-søte retter med kokte ingredienser
(nudler, grønnsaker)
400 - 600
160 - 180
20 - 45
Ikke-søte retter med rå ingredienser (poteter, grønnsaker)
400 - 600
160 - 180
30 - 45
11.11 Sprø baking med Pizzafunksjon
PIZZA
PIZZA
Bruk det tredje hyllenivået.
Bruk det tredje hyllenivået.
(°C)
(min)
Terter
180 - 200
40 - 55
Spinatpai
160 - 180
45 - 60
Quiche lorraine
170 - 190
45 - 55
Sveitsisk pai
170 - 190
45 - 55
Ostekake
140 - 160
60 - 90
Eplekake, tildekket
150 - 170
50 - 60
Grønnsakspai
160 - 180
50 - 60
Pizza, tynn
bunn, forvarm
den tomme
ovnen
200 - 230
15 - 20
(°C)
(min)
Pizza, tykk
bunn, forvarm
den tomme
ovnen
180 - 200
20 - 30
Usyret brød,
forvarm den
tomme ovnen
230
10 - 20
Butterdeigpai,
forvarm den
tomme ovnen
160 - 180
45 - 55
Flammekake,
forvarm den
tomme ovnen
230
12 - 20
Piroger, for180 - 200
varm den tomme ovnen
11.12 Brødbaking
Forvarming anbefales ikke.
15 - 25
27
28
www.aeg.com
BRØD
BRØD
Bruk det andre hyllenivået.
Bruk det andre hyllenivået.
(°C)
(min)
Hvitt brød
180 - 200
40 - 60
Baguette
200 - 220
35 - 45
Brioche
160 - 180
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Forvarm tom stekeovn før tilberedning.
Rugbrød
180 - 200
50 - 70
Hvetemelbrød
180 - 200
50 - 70
Plasser en panne på det første
hyllenivået for å ta i mot fett.
Fullkornsbrød
(°C)
(min)
170 - 190
60 - 90
11.13 Grill
Grill kun tynne stykker av kjøtt eller fisk.
GRILL
Bruk det første hyllenivået.
(°C)
(min)
1. side
2. side
Roastbiff, medium
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Oksefilet, rosa
230
20 - 30
20 - 30
Svinekam
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Kalvekam
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Lammesadel
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Hel fisk, 0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
11.14 Langtidssteking
Med denne funksjonen kan du tilberede
magert, mørt kjøtt og fisk. Den gjelder
ikke for: fjærkre, fet svinestek, grytestek.
1. Brun kjøttet i 1 – 2 minutter på hver
side i en stekepanne over høy varme.
2. Plasser kjøttet i en langpanne eller
direkte på stekeristen. Sett et brett
under risten for å ta imot fett.
Tilbered alltid uten lokk når du
bruker denne funksjonen.
3. Velg funksjonen: Langtidssteking. Du
kan stille inn ovnstemperaturen
mellom 80 °C og 150 °C for de første
NORSK
10 minuttene. Forhåndsinnstilt
temperatur er 90 °C.
29
4. Etter 10 minutter senker ovnen
temperaturen automatisk til 80 °C.
Bruk det første hyllenivået.
(kg)
(˚C)
(min)
Roastbiff
1 – 1,5
150
120 – 150
Oksefilet
1 – 1,5
150
90 – 110
Kalvestek
1 – 1,5
150
120 – 150
Biff
0,2 – 0,3
120
20 – 40
11.15 Frossen mat
Fjern emballasjen fra maten. Legg maten
på en tallerken.
Dekk ikke til maten, ettersom dette kan
forlenge opptiningstiden.
Bruk det andre hyllenivået.
AVRIMING
(°C)
(min)
Frossen pizza
200 - 220
15 - 25
Frossen panpizza
190 - 210
20 - 25
Avkjølt pizza
210 - 230
13 - 25
Pizzabiter, frosne
180 - 200
15 - 30
Pommes frites, tynne, snu 2 eller 3 ganger under
tilberedning
210 - 230
20 - 30
Pommes frites, tykke, snu 2 eller 3 ganger under til- 210 - 230
beredning
25 - 35
Kiler / Croquetter, snu 2 eller 3 ganger under tilbe- 210 - 230
redning
20 - 35
Reven potetgrateng
210 - 230
20 - 30
Lasagne / Cannelloni, fersk
170 - 190
35 - 45
Lasagne / Cannelloni, frossen
160 - 180
40 - 60
Kyllingvinger
190 - 210
20 - 30
30
www.aeg.com
11.16 Tining
Ta av innpakningen og legg maten på en
tallerken.
Dekk ikke til maten, ettersom dette kan
forlenge opptiningstiden.
Bruk det første hyllenivået.
(kg)
(min)
Opptiningstid
(min)
Ytterlige
opptiningstid
Kylling
1
100 - 140
20 - 30
Legg kyllingen på et snudd tefat på
en stor tallerken. Snu etter halve
steketiden.
Kjøtt
1
100 - 140
20 - 30
Snu etter halve steketiden.
Kjøtt
0.5
90 - 120
20 - 30
Snu etter halve steketiden.
Ørret
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jordbær
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Smør
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Krem
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Pisk kremen mens den fremdeles er
litt frossen.
Gateau
1.4
60
60
-
11.17 Hermetisering
Bruk kun konserveringsglass med samme
størrelse.
Ikke bruk glass med skrulokk eller
bajonettlokk eller metallbokser.
Still temperaturen til 160 - 170 °C.
MYK FRUKT
Bruk det første hyllenivået.
(min)
Koketid inntil
småkoking
Ikke sett mer enn seks en liters
konserveringsglass på stekebrettet.
Fyll krukkene like mye og lukk med en
klemme.
Glassene skal ikke berøre hverandre.
Fyll ca. 1/2 liter vann på stekebrettet slik
at det dannes tilstrekkelig med fuktighet
i stekeovnen.
Når væsken i krukkene så vidt begynner
å koke (etter ca. 35-60 minutter for
enliterskrukker), slår du av stekeovnen
eller reduserer temperaturen til 100 °C
(se tabellen).
Jordbær / Blåbær /
Bringebær / Modne
stikkelsbær
35 - 45
NORSK
GRØNNSAKER
FRUKT MED KJERNE
Fersken /
Kveder /
Plommer
(min)
Koketid
inntil småkoking
(min)
Fortsett å
koke ved
100 °C
35 - 45
10 - 15
GRØNNSAKER
Gulrøtter
(min)
Koketid
inntil småkoking
(min)
Fortsett å
koke ved
100 °C
50 - 60
5 - 10
(min)
Koketid
inntil småkoking
(min)
Fortsett å
koke ved
100 °C
Agurk
50 - 60
-
Blandede
pickles
50 - 60
5 - 10
Kålrabi / Erter / Asparges
50 - 60
15 - 20
11.18 Tørking
Bruk det tredje hyllenivået.
(°C)
(t)
Bønner
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Grønnsaker for suppe
60 - 70
5-6
Sopp
50 - 60
6-8
Urter
40 - 50
2-3
Plommer
60 - 70
8 - 10
Aprikos
60 - 70
8 - 10
Epleskiver
60 - 70
6-8
Pærer
60 - 70
6-9
31
32
www.aeg.com
11.19 Tilbereding av mat i
mikrobølgeovn
Tips for mikrobølgeovn
Matlagings-/tineresultater
Mulig årsak
Løsning
Maten er for tørr.
Effekten var for høy.
Tilberedningstiden var for
lang.
Still inn lavere effekt og/eller
kortere tilberedningstid.
Maten ble ikke opptint, er
fortsatt kald eller ustekt etter
at tilberedningstiden avsluttes.
Tilberedningstiden var for
kort.
Still inn lengre tilberedningstid. Ikke øk effekten til mikrobølgeovnen.
Maten er overopphetet på
kantene, men ustekt i midten.
Effekten på mikrobølgeovnen var for høy.
Still inn lavere effekt og lengre tilberedningstid.
AVRIMING
Still effekten til 100 watt med mindre (kg)
annet er angitt.
(min)
Hviletid
(min)
Biff
0,2
5–7
5 – 10
Kjøttdeig, still effekten til 200 W
0,5
7–8
5 – 10
Kylling
1
30 – 35
10 – 20
Kyllingbryst
0,15
5–9
10 – 15
Kyllinglår
0,15
5–9
10 – 15
Hel fisk
0,5
10 – 15
5 – 10
Fiskefilét
0,5
12 – 15
5 – 10
Still effekten til 100 watt.
(kg)
(min)
Hviletid
(min)
Smør
0,25
4–6
5 – 10
Revet ost
0,2
2–4
10 – 15
NORSK
Still effekten til 200 watt med mindre
annet er angitt.
(min)
Hviletid
(min)
Gjærkake
1 stykke
2–3
15 – 20
Ostekake, still effekten til 100 W
1 stykke
2–4
15 – 20
Tørr kake
1 stykke
2–4
15 – 20
Brød
1 kg
15 – 18
5 – 10
Oppskåret brød
0,2 kg
3–5
5 – 10
Rundstykker
4 deler
2–4
2–5
Frukt
(kg)
(W)
(min)
Hviletid
(min)
0,25
100
5 – 10
10 – 15
(W)
(min)
Hviletid
(min)
OPPVARMING
Babymat på glass
0,2 kg
300
1–2
-
Babymelk, sett en skje i flasken
180 ml
600
0:20 –
0:40
-
Melk
200 ml
1000
1 – 1:30
-
Vann
200 ml
1000
1:30 – 2
-
Saus
200 ml
600
1–3
-
Suppe
300 ml
600
3–5
-
Ferdiglagde frosne måltider
0,5 kg
400
10 – 15
2–5
Halvfabrikata
0,5 kg
600
6–9
2–5
(kg)
(W)
(min)
Hviletid
(min)
0,15
300
2–4
1–2
SMELTE
Sjokolade / Sjokoladeglasur
33
34
www.aeg.com
SMELTE
Smør
(kg)
(W)
(min)
Hviletid
(min)
0,1
400
0:30 –
1:30
-
TILBEREDNING
(W)
(min)
Hviletid
(min)
Hel fisk
0,5 kg
500
8 – 10
2–5
Fiskefilét
0,5 kg
400
4–7
2–5
Grønnsaker, ferske
0,5 kg + 50 ml
vann
600
5 – 15
-
Grønnsaker, frosne
0,5 kg + 50 ml
vann
600
10 – 20
-
Bakte poteter
0,5 kg
600
7 – 10
-
Ris
0,2 kg + 400 ml
vann
600
15 – 18
-
Popkorn
-
1000
1:30 – 3
-
Mikrobølgeovnens kombifunksjon
(kg)
(W)
(˚C)
(min)
Hviletid
(min)
Kylling, halv, bruk
det andre hyllenivået
0,55 x 2
stykker
Rund glasstallerken, 300
Ø 26 cm
220
40
5
Potetgrateng, bruk
det andre hyllenivået
1
Rund glasstallerken
300
200
40
10
Glassfat med sil
300
200
70
10
Svinestek av nakke, 1
bruk det første hyllenivået
NORSK
35
11.20 Anbefalt effektinnstilling for ulike mattyper
Opplysningene i tabellen er kun veiledende.
700 – 1000 W
Tilberedning av grønnsaker
Bruning ved starten av en tilberedningsprosess
Oppvarming av væsker
500 – 600 W
Tilberedning av eggeretter
Ferdig tilberedning
av gryteretter
Oppvarming av ferdigretter
Tining og oppvarming av frosne matretter
300 – 400 W
Smelte ost, sjokolade, smør
Småkoke ris
Oppvarming av
babymat
Tilberedning /
oppvarming av
ømfintlige matvarer
Fortsatt tilberedning
100 – 200 W
Tine brød
Tining av frukt og kaker
Tining av ost, krem,
smør
Tining av kjøtt, fisk
11.21 Informasjon for
testinstitutter
Tester i henhold til IEC 60705.
Bruk rist med mindre det spesifikt bes om noe annet.
MIKROBØLGEFUNKSJON
Formkake
(W)
(kg)
600
0.475
(min)
Bunn
7–9
Snu beholder en
kvart runde, halvveis gjennom tilberedningen.
36
www.aeg.com
Bruk rist med mindre det spesifikt bes om noe annet.
MIKROBØLGEFUNKSJON
(W)
(kg)
Kjøttpudding
400
0.9
2
25 – 32
Snu beholder en
kvart runde, halvveis gjennom tilberedningen.
Eggepudding
500
1
Bunn
18
-
Tining av kjøtt
200
0.5
Bunn
7–8
Snu kjøttet opp
ned halvveis inn i
steketiden.
(min)
Bruk risten.
MIKROBØLGE
KOMBIFUNKSJON
(W)
(˚C)
Myk kake, Ekte varm0,7 kg
luft + MW
100
180
2
29 - 31
Snu beholder en
kvart runde, halvveis gjennom tilberedningen.
Potetgrateng, 1,1
kg
Gratinering
med vifte +
MW
400
180
1
40 - 45
Snu beholder en
kvart runde, halvveis gjennom tilberedningen.
Kylling,
1,1 kg
Gratinering
med vifte +
MW
200
200
1
45 - 55
Legg kjøttet i en
rund glassbeholder og snu det
opp ned etter 20
minutter i steketiden.
12. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
(min)
NORSK
37
12.1 Merknader om rengjøring
Rengjør ovnens forside med en myk klut med varmt vann og et mildt vaskemiddel.
For å rengjøre metalloverflater, bruk et dedikert rengjøringsmiddel.
Rengjøringsmidler
Rengjør fastbrent smuss med stekeovnsrens.
Rengjør ovnsrommet etter bruk. Fettoppsamling eller andre matrester
kan føre til brann. Risikoen er høyere for grillpannen.
Tørk av ovnsrommet med en myk klut etter bruk.
Hverdagsbruk Rengjør taket i ovnsrommet skånsomt for matrester og fett.
Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la det tørke. Bruk en myk klut med
varmt vann og vaskemiddel. Ikke rengjør tilbehøret i oppvaskmaskinen.
Praktisk tilbehør
Rengjør ikke tilbehør med slippbelegg ved hjelp av sterke vaskemidler,
skarpe kanter eller i oppvaskmaskin.
12.2 Slik fjerner du:
hyllestøtter
Før vedlikehold må du kontrollere at
ovnen er kald. Fare for brannskader.
Fjern brettstigene for å rengjøre ovnen.
1. Trekk stigen forsiktig opp og ut av
det fremre festet.
1
3
2
2. Trekk den fremre delen av
brettstigen ut fra sideveggen.
3. Trekk ut brettstigen fra bakre feste.
Bruk omvendt rekkefølge for å montere
ovnsstigene.
12.3 Slik bytter du: Ovnslampe
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
Lampen kan være varm.
1. Slå av ovnen. Vent til ovnen er
avkjølt.
2. Koble fra strømtilførselen til ovnen.
3. Legg en klut på bunnen i
ovnsrommet.
FORSIKTIG!
Bruk alltid en klut når du skal
holde halogenlampen, for å
forhindre at fettrester
brenner seg fast på lampen.
Topplampe
1. Drei glassdekselet for å ta det av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Erstatt pæren med en egnet
varmebestandig lyspære som tåler
300 °C .
4. Monter glassdekselet.
38
www.aeg.com
13. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
13.1 Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Du kan ikke aktivere eller be- Ovnen er ikke koblet til en
tjene ovnen.
strømforsyning eller er koblet feil.
Sjekk om apparatet er koblet
til strømnettet på riktig måte
(se koblingsskjema).
Ovnen blir ikke varm.
Ovnen er slått av.
Slå på ovnen.
Ovnen blir ikke varm.
Klokken er ikke stilt.
Still klokken.
Ovnen blir ikke varm.
Nødvendige innstillinger er
ikke valgt.
Sørg for at innstillingene er
riktige.
Ovnen blir ikke varm.
Den automatiske utkoblings- Se "Automatisk utkopling".
funksjonen er aktivert.
Ovnen blir ikke varm.
Barnesikringen er på.
Se "Bruke barnesikringen".
Ovnen blir ikke varm.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er årsaken til funksjonssvikten.
Hvis sikringene går gjentatte
ganger, må du kontakte en
elektriker.
Lampen lyser ikke.
Pæren er defekt.
Skift ut lampen.
Displayet viser en feilkode
som ikke står i denne tabellen.
Det er en elektrisk feil.
• Slå av ovnen med sikringen eller sikkerhetsbryteren i sikringsboksen og
slå den på igjen.
• Hvis displayet viser feilkoden igjen, må du kontakte kundeservice.
Damp og kondens legger
seg på maten og i ovnsrommet.
Du har latt retten stå for lenge i ovnen.
Ikke la maten bli stående i
ovnen lenger enn 15 – 20 minutter etter at tilberedningen er ferdig.
Apparatet er slått på og blir
ikke varmt. Viften går ikke.
Displayet viser "Demo".
Demofunksjonen er aktivert.
Se «Grunnleggende innstillinger» i kapittelet "Daglig
bruk".
13.2 Servicedata
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter.
Nødvendig informasjon som
servicesenteret trenger, kan du finne på
typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den
fremre rammen til ovnsrommet. Ikke fjern
typeskiltet fra ovnsrommet.
NORSK
39
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. TEKNISKE DATA
14.1 Tekniske data
Spenning
220 - 240 V
Frekvens
50 Hz
15. ENERGIEFFEKTIV
15.1 Energisparende
Ovnen har funksjoner som
hjelper deg med å spare
strøm under matlaging.
Påse at ovnsdøren er lukket ordentlig
mens ovnen er på. Åpne ikke døren for
ofte under matlaging. Hold
dørpakningen ren og sørg for at den
sitter godt på plass.
aktivert og tilberedningstiden er lengre
enn 30 minutter, deaktiveres
varmeelementene automatisk tidligere i
enkelte ovnsfunksjoner.
Viften og lampen forblir på. Når du slår
av ovnen, vises restvarmen på displayet.
Denne varmen kan du bruke til å holde
maten varm.
Bruk kokekar i metall for å øke
energisparingen(kun når du ikke bruker
en mikrobølge-funksjon).
Når tilberedningstiden er lengre enn 30
minutter, reduser ovntemperaturen til
minimum 3 - 10 minutter før
tilberedningen avsluttes. Restvarmen i
ovnen fortsetter å steke.
Når det er mulig skal du ikke
forhåndsvarme ovnen før matlaging.
Bruk restvarmen til å varme opp andre
tallerkener.
Hold pausene mellom stekingen så kort
som mulig når du lager flere retter om
gangen.
Slik holder du maten varm
Hvis du vil bruke restvarmen til å holde
måltidet varmt, velg lavest mulig
temperaturinnstilling. Displayet viser
restvarmeindikatoren eller temperaturen.
Matlaging med vifte
Bruk om mulig tilberedningsfunksjoner
med vifte for å spare strøm.
Restvarme
Ved noen ovnfunksjoner, hvis
programmet med Steketid eller Sluttid er
Tilberedning med lampen av
Slå av lampen under matlaging. Slå den
kun på når du trenger den.
16. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
40
www.aeg.com
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
*
NORSK
41
42
www.aeg.com
NORSK
43
867336354-E-392019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising