AEG | KMR761000M | User manual | Aeg KMR761000M Посібник користувача

Aeg KMR761000M Посібник користувача
CD710M
KME761000B
KME761000M
KME761000W
KMK761000M
KMK761000W
KMM761000M
KMR761000M
KMR761000W
KMS761000M
USER
MANUAL
UK
Інструкція
Мікрохвильова комбі-піч
2
www.aeg.com
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ..................................................................3
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ..................................................................... 6
3. ОПИС ВИРОБУ....................................................................................................9
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ...................................................................................... 10
5. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.............................................................12
6. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ........................................................................... 12
7. ФУНКЦІЇ ГОДИННИКА.......................................................................................17
8. АВТОМАТИЧНІ ПРОГРАМИ.............................................................................18
9. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДЯ......................................................................... 19
10. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ...................................................................................... 19
11. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.............................................................................21
12. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА...................................................................................... 41
13. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ................................................................................... 43
14. ТЕХНІЧНІ ДАНІ................................................................................................ 44
15. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ................................................................................44
ДЛЯ ВІДМІННОГО РЕЗУЛЬТАТУ
Дякуємо, що обрали цей прилад від AEG. Ми створили його для бездоганної
роботи протягом багатьох років, за інноваційними технологіями, які
допомагають робити життя простішим, – це властивості, які можна не знайти
у звичайних приладах. Приділіть декілька хвилин, аби прочитати, як
отримати найкраще від цього приладу.
Відвідайте наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.aeg.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registeraeg.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.aeg.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
У разі звертання до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу (PNC), серійний номер.
Цю інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
УКРАЇНСЬКА
1.
3
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за травми або збитки через
неправильне встановлення або використання.
Інструкції з експлуатації слід зберігати в безпечному і
доступному місці з метою користування в
майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
•
•
•
•
•
•
•
•
Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями та особи
без відповідного досвіду та знань можуть
користуватися цим приладом лише під наглядом
або після отримання інструктажу стосовно
безпечного користування приладом і пов’язаних
ризиків.
Діти у віці від 3 до 8 років та особи зі значними та
складними обмеженими можливостями можуть
залишатися поблизу приладу лише за умови
постійного нагляду.
Не слід залишати дітей до трьох років без
постійного нагляду поблизу приладу.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей
та утилізуйте ці матеріали належним чином.
Не допускайте дітей і домашніх тварин до приладу
під час його роботи чи охолодження. Доступні
частини можуть нагріватися під час користування.
Якщо прилад обладнано пристроєм захисту від
доступу дітей, такий пристрій необхідно
активувати.
Дітям забороняється виконувати очищення чи
роботи з обслуговування приладу, які можуть
виконуватися користувачем, без нагляду.
4
www.aeg.com
1.2 Загальні правила безпеки
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Встановлювати цей прилад і замінювати кабель
повинен лише кваліфікований фахівець.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Пристрій і його відкриті
поверхні нагріваються під час використання.
Необхідно бути обережним, щоб не торкатися
нагрівальних елементів.
Завжди користуйтеся кухонними рукавицями, коли
витягаєте та вставляєте аксесуари чи деко.
Перш ніж виконувати операції з технічного
обслуговування, від’єднайте прилад від джерела
живлення.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Щоб уникнути ураження
електричним струмом, перш ніж починати міняти
лампу, переконайтеся, що прилад вимкнено.
Не користуйтеся приладом, доки його не буде
встановлено у вбудовану конструкцію.
Не використовуйте пароочищувач для очищення
приладу.
Не використовуйте для очищення скляної поверхні
дверцят жорсткі абразивні засоби та металеві
шкребки, оскільки це може призвести до появи на
склі тріщин.
У разі пошкодження електричного кабелю його має
замінити представник виробника або його
авторизованого сервісного центру чи інша
кваліфікована особа. Робити це самостійно
забороняється, оскільки існує небезпека ураження
електричним струмом.
Не вмикайте прилад, якщо він порожній. Металічні
деталі всередині камери можуть призвести до
утворення електричної дуги.
Металеві контейнери для їжі та напоїв заборонено
використовувати під час готування в
мікрохвильовій печі. Ця вимога не діє в тому разі,
якщо виробник зазначив розмір і форму металевих
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
контейнерів, які можна використовувати під час
готування в мікрохвильовій печі.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! У разі пошкодження дверцят
або ущільнювача дверцят приладом користуватися
не можна, доки його не буде полагоджено
кваліфікованим спеціалістом.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Лише кваліфікований
спеціаліст може виконувати будь-яке
обслуговування або ремонтні операції, що
передбачають зняття кришки, яка захищає від
мікрохвильового випромінювання.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не нагрівайте рідини та інші
продукти в герметичних контейнерах. Вони можуть
вибухнути.
Користуйтеся лише тим посудом, який підходить
для мікрохвильових печей.
Під час нагрівання продуктів у пластиковому чи
паперовому контейнері наглядайте за приладом у
зв’язку з можливістю загоряння.
Цей прилад призначено лише для розігрівання
продуктів і напоїв. Сушіння продуктів або одягу, а
також нагрівання розігрівачів, пантофель, ганчірок
тощо може призвести до травм, загорання або
пожежі.
При появі диму вимкніть прилад, витягніть вилку з
розетки і відчиніть дверцята, щоб загасити полум’я.
Нагрівання напоїв у мікрохвильовій печі може
призвести до вибухового закипання із запізненням.
Тому брати в руки посуд необхідно дуже обережно.
Вміст пляшечок і баночок із дитячим харчуванням
необхідно збовтати або струснути. Щоб уникнути
опіків, обов’язково перевірте температуру, перш
ніж давати дитині.
Яйця в шкаралупі або цілі круто зварені яйця не
можна нагрівати в приладі, оскільки вони можуть
вибухнути, навіть після того як закінчилося
мікрохвильове нагрівання.
6
www.aeg.com
•
•
Прилад потрібно регулярно очищувати і усувати
залишки їжі.
Якщо не тримати прилад у чистоті, це може
призвести до пошкодження поверхні, що негативно
позначиться на терміні служби приладу й може
призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Встановлення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Установлювати цей прилад
повинен лише
кваліфікований фахівець.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Дотримуйтеся інструкцій зі
встановлення, що постачаються
разом із приладом.
Будьте обережні під час
переміщення приладу, оскільки він
важкий. Використовуйте захисні
рукавички та взуття, що
постачається в комплекті.
Не тягніть прилад за ручку.
Встановлюйте прилад у безпечному
підходящому місці, що відповідає
вимогам зі встановлення.
Дотримуйтеся вимог щодо
мінімальної відстані до інших
приладів чи предметів.
Перед встановленням приладу
переконайтеся, що дверцята
відриваються без перешкод.
Прилад оснащено електричною
системою охолодження. Її слід
використовувати з блоком
електроживлення.
Вбудований прилад повинен
відповідати вимогам із безпеки
стандарту DIN 68930.
Мінімальна висота
шафи (Мінімальна
висота шафи під ро‐
бочою поверхнею)
Ширина шафи
444 (460) мм
560 мм
Глибина шафи
550 (550) мм
Висота передньої
частини приладу
455 мм
Висота задньої ча‐
стини приладу
440 мм
Ширина передньої
частини приладу
595 мм
Ширина задньої ча‐
стини приладу
559 мм
Глибина приладу
567 мм
Вбудована глибина
приладу
546 мм
Глибина з відкрити‐
ми дверцятами
882 мм
Мінімальний розмір
вентиляційного от‐
вору. Отвір розта‐
шовано внизу за‐
дньої сторони
560x20 мм
Довжина кабелю жи‐
влення. Кабель роз‐
міщується в право‐
му куті задньої сто‐
рони
1500 мм
Кріпильні гвинти
3.5x25 мм
2.2 Під’єднання до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання та
ураження електричним
струмом.
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Усі роботи з під’єднання до
електромережі мають виконуватися
кваліфікованим електриком.
Прилад повинен бути заземленим.
Переконайтеся в тому, що
параметри на табличці з технічними
даними сумісні з електричними
параметрами електроживлення від
мережі.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
Будьте обережні, аби не пошкодити
штепсельну вилку та кабель. Якщо
кабель живлення потребує заміни,
зверніться до нашого сервісного
центру.
Пильнуйте, щоб кабель живлення
не торкався або не був надто
наближений до дверцят приладу
або ніші під приладом, особливо
коли він працює або дверцята
гарячі.
Елементи захисту від ураження
електричним струмом та ізоляція
мають бути закріплені так, аби їх не
можна було зняти без спеціального
інструмента.
Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.
Не вставляйте вилку в розетку, яка
ненадійно закріплена.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
відключити прилад з мережі.
Завжди вимикайте, витягаючи
штепсельну вилку.
Використовуйте лише належні
ізолюючі пристрої, а саме: лінійні
роз’єднувачі, запобіжники (гвинтові
запобіжники слід викрутити з
патрона), реле захисту від
замикання на землю та контактори.
Електрообладнання має бути
оснащеним ізолюючим пристроєм
для повного відключення від
електромережі. Зазор між
контактами ізолюючого пристрою
має становити не менше 3 мм.
Прилад оснащено електричним
кабелем з вилкою.
7
2.3 Користування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
травмування, опіків,
ураження електричним
струмом і вибуху.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Прилад призначено виключно для
застосування в домашніх умовах.
Не змінюйте технічні специфікації
цього приладу.
Переконайтеся в тому, що
вентиляційні отвори не заблоковані.
Не залишайте прилад без нагляду
під час користування ним.
Після кожного використання прилад
слід вимикати.
Будьте обережні, відчиняючи
дверцята приладу під час його
роботи. Можливе вивільнення
гарячого повітря.
Під час роботи з приладом руки не
повинні бути мокрими або
вологими. Не користуйтеся
приладом, якщо він контактує з
водою.
Не натискайте на відчинені
дверцята.
Не використовуйте прилад як
робочу поверхню та як поверхню
для зберігання речей.
Обережно відчиняйте дверцята
пристрою. Використання
інгредієнтів із спиртом може
спричинити утворення суміші
спирту і повітря.
Відчиняючи дверцята, пильнуйте,
щоб поряд з приладом не було
джерел утворення іскор та
відкритого вогню.
Не кладіть усередину приладу,
поряд із ним або на нього
легкозаймисті речовини чи
предмети, змочені в
легкозаймистих речовинах.
Не використовуйте функцію
мікрохвильової печі для
попереднього розігрівання духової
шафи.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик пошкодження
приладу.
•
Щоб уникнути пошкодження й
знебарвлення емалі:
8
www.aeg.com
•
•
•
•
•
– не кладіть алюмінієву фольгу
безпосередньо на дно приладу;
– не ставте воду безпосередньо в
гарячий прилад;
– після приготування не
залишайте у приладі страви й
продукти з високим вмістом
вологи;
– будьте обережні, знімаючи або
встановлюючи аксесуари.
Знебарвлення емалі або
нержавіючої сталі не впливає на
ефективність роботи приладу.
Для випікання тістечок із великим
вмістом вологи слід
використовувати глибоку жаровню.
Сік, який виділяється із фруктів,
може залишати стійкі плями на
емалевому покритті.
Цей прилад призначений виключно
для приготування їжі. Його
забороняється використовувати
для інших цілей, наприклад
опалення приміщень.
Під час готування дверцята духової
шафи завжди повинні бути
зачиненими.
Якщо прилад розміщено позаду
меблевої панелі (наприклад,
дверцят), переконайтеся, що
дверцята відкрито під час роботи
приладу. Жар і волога можуть
утворюватися позаду закритої
меблевої панелі, спричиняючи
подальше пошкодження приладу,
приміщення або підлоги. Не
закривайте меблеву панель, доки
прилад повністю не охолоне після
використання.
2.4 Догляд і чищення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик отримання
травм, пожежі або
пошкодження приладу.
•
•
•
Перед початком ремонту прилад
треба від’єднати від електромережі,
знявши запобіжник або витягнувши
шнур живлення з розетки.
Дайте приладу охолонути. Існує
ризик того, що скляні панелі можуть
тріснути.
У разі пошкодження скляних
панелей дверцят слід одразу
•
•
•
•
•
•
•
замінити панелі. Зверніться до
авторизованого сервісного центру.
Будьте обережні, знімаючи
дверцята з приладу. Дверцята
важкі!
Обов’язково витріть камеру й
дверцята насухо після кожного
використання. Пара, утворювана
під час роботи приладу,
конденсується на стінках камери,
що може призвести до корозії.
Регулярно очищуйте прилад, щоб
запобігти пошкодженню матеріалу
поверхні.
Залишки їжі та жир, що знаходяться
у приладі, можуть призвести до
виникнення пожежі й електричної
дуги під час увімкненої функції
мікрохвильової печі.
Протріть прилад вологою м’якою
ганчіркою. Застосовуйте лише
нейтральні миючі засоби. Не
використовуйте абразивні засоби,
жорсткі серветки для очищення,
розчинники або металеві предмети.
Якщо ви користуєтеся аерозолями
для чищення духових шаф,
обов’язково дотримуйтеся
інструкцій із безпеки, наведених на
упаковці.
Не очищуйте каталітичну емаль
(якщо застосовується) миючими
засобами.
2.5 Внутрішня підсвітка
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека враження
електричним струмом.
•
•
•
Електрична або галогенова
лампочка, що використовується в
цьому приладі, призначена лише
для побутових приладів. Не
використовуйте її для освітлення
оселі.
Перед заміною лампочки
відключить прилад від
електроживлення.
Використовуйте лише лампочки з
такими ж технічними
характеристиками .
УКРАЇНСЬКА
2.6 Сервіс
•
•
Для ремонту приладу звертайтеся
до авторизованого сервісного
центру.
Використовуйте лише оригінальні
запасні частини.
•
2.7 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
•
Приберіть фіксатор дверцят, щоб
унеможливити зачинення дверцят,
якщо діти або домашні тварини
опиняться всередині приладу.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
Від’єднайте прилад від
електромережі.
Відріжте кабель електричного
живлення близько до приладу та
утилізуйте його.
•
3. ОПИС ВИРОБУ
3.1 Загальний огляд
1
2
3
4
4
8
5
6
3
2
1
1 Панель керування
2 Електронний програмуючий
пристрій
3 Нагрівальній елемент
4 Генератор мікрохвильової печі
5 Лампа
6 Вентилятор
7 Опорна рейка, знімна
8 Положення полиць
7
3.2 Приладдя
Лист для випікання
Решітка
Для випікання тортів і печива.
Для розміщення посуду і форм для
випічки, а також для смаження.
9
10
www.aeg.com
Для випікання, смаження або в якості
підставки для збирання жиру.
Сковорідка для гриля/смаження
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
4.1 Електронний програмуючий пристрій
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Керування роботою духової шафи здійснюється за допомогою сенсорних кнопок.
Сенсор‐
на кноп‐
ка
1
2
3
4
-
Функціональ‐
ність
Коментар
Дисплей
Показує поточні налаштування духової шафи.
УВІМК./ВИМК.
Увімкнення та вимкнення духової шафи.
Функції нагріву /
Допомога При
Готуванні
Натисніть сенсорну кнопку один раз, щоб ви‐
брати функцію нагріву або меню: Допомога При
Готуванні. Натисніть сенсорну кнопку знову,
щоб переключитися між меню: Функції нагріву,
Допомога При Готуванні. Для увімкнення або
вимкнення підсвітки натисніть сенсорну кнопку
та утримуйте її протягом 3 секунд.
Функція мікро‐
хвильової печі
Для увімкнення: Функція мікрохвильової печі.
Можна використовувати, коли духову шафу
вимкнено. При використанні: Функція мікро‐
хвильової печі з функцією: Тривалість довше
7 хвилин у комбінованому режимі потужність
функції мікрохвильової печі не повинна переви‐
щувати 600 Вт.
УКРАЇНСЬКА
Сенсор‐
на кноп‐
ка
Функціональ‐
ність
11
Коментар
Вибір температу‐ Для встановлення температури або відобра‐
ри / швидкий на‐ ження поточної температури у духовій шафі.
грів
Натисніть і утримуйте кнопку протягом 3 секунд
для ввімкнення або вимкнення функції: швид‐
кий нагрів.
5
6
7
8
9
10
11
Вниз
Для переміщення вниз в меню.
Вгору
Для переміщення вгору в меню.
ОК / Швидкий
старт мікро‐
хвильової печі
Підтвердження вибору або налаштувань. Для
увімкнення: Функція мікрохвильової печі. Мож‐
на використовувати, коли духову шафу вимкне‐
но.
Назад
Повернення на один рівень меню назад. Для ві‐
дображення головного меню натисніть і утри‐
муйте сенсорну кнопку протягом 3 секунд.
Час і додаткові
функції
Для встановлення різних функцій. Натисніть
сенсорну кнопку, щоб при активній функції на‐
гріву встановити таймер або функції: Блокуван‐
ня функції, Вибране, Нагрів+утримання, Set +
Go.
Таймер
Щоб установити функцію: Таймер.
4.2 Дисплей
A
B
C
E
D
A. Функція нагріву або функція
мікрохвильової печі
B. Час доби
C. Індикатор нагрівання
D. Температура або потужність
мікрохвильової печі
E. Тривалість або час завершення
функції
Інші індикатори дисплея:
Символ
Функція
Таймер
Функція працює.
Час доби
На дисплеї відображається поточ‐
ний час.
12
www.aeg.com
Символ
Функція
Тривалість
На дисплеї відображається час, не‐
обхідний для приготування.
Кінц. час
На дисплеї відображається час за‐
вершення готування.
Температура
На дисплеї відображається темпе‐
ратура.
Індикація часу
На дисплеї відображається трива‐
лість роботи функції нагріву. Натис‐
ніть
і
одночасно, щоб скину‐
ти показники часу.
Індикатор нагрівання
На дисплеї відображається темпе‐
ратура у духовій шафі.
швидкий нагрів
Функцію увімкнено. Завдяки цій
функції скорочується час нагріву.
Зважувати автоматично
Дисплей показує, що систему авто‐
матичного визначення ваги увімкне‐
но або вагу можна змінити.
Нагрів+утримання
Функцію увімкнено.
5. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
5.1 Первинне очищення
Вийміть з духової шафи всі аксесуари
й знімні опорні рейки.
Див. розділ «Догляд та чистка».
Перед першим користуванням
почистіть духову шафу і аксесуари.
Покладіть аксесуари та опорні рейки
на місце.
5.2 Перше підключення
При підключенні духової шафи до
електромережі або після перерви в
подачі електроенергії слід
налаштувати мову повідомлень,
контрастність, яскравість дисплею та
час доби.
або
для
1. Натисніть
встановлення значення.
2. Натисніть
, щоб продовжити.
6. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
6.1 Навігація в меню
1. Увімкніть духову шафу.
або
2. Натисніть
параметр меню.
, щоб обрати
УКРАЇНСЬКА
3. Натисніть , щоб перейти до
підменю або прийняти
налаштування.
З будь-якого місця можна
повернутися в головне
меню, натиснувши
.
Символ / Пункт Опис
меню
Set + Go
6.2 Огляд меню
Головне меню
Символ / Пункт Використання
меню
Функції нагріву
Допомога При
Готуванні
Стандартні на‐
лаштування
Вибране
Містить перелік функ‐
цій нагріву.
Містить перелік авто‐
матичних програм.
Використовується
для налаштування
конфігурації при‐
строю.
Містить перелік обра‐
них програм готуван‐
ня, створений кори‐
стувачем.
Містить перелік до‐
Спеціальні стра‐ даткових функцій на‐
гріву.
ви
Підменю для: Стандартні
налаштування
Символ / Пункт Опис
меню
Встановлення
часу
Індикація часу
швидкий нагрів
Установлення поточ‐
ного часу на годинни‐
ку.
Якщо ввімкнено, то
після деактивації при‐
ладу на дисплеї відо‐
бражається поточний
час.
Якщо функцію акти‐
вовано, вона скоро‐
чує час нагрівання.
13
Установити функцію
й активувати її пізні‐
ше натисненням
будь-якого символу
на панелі керування.
Зберігає приготовану
Нагрів+утриман‐ їжу теплою протягом
30 хвилин після за‐
ня
вершення циклу при‐
готування.
Увімкнення та вим‐
Додатковий час кнення функції «Про‐
довження часу».
Контрастність
дисплею
Налаштування кон‐
трастності дисплея.
Налаштування яскра‐
Яскравість дис‐ вості дисплея.
плею
Вибір мови
Рівень гучності
Вибір мови для дис‐
плея.
Налаштування гучно‐
сті звуку натискання
кнопок і сигналів.
Активація і деактива‐
Сигнали кнопок ція звуку натискання
сенсорних кнопок.
управл.
Неможливо деактиву‐
вати сигнал сенсор‐
ної кнопки «ВКЛ/
ВИМК».
Активація й деактива‐
Тривога/Сигнал ція звукових сигналів
тривоги.
помилки
Демонстрацій‐
ний режим
Код активації/деакти‐
вації: 2468.
14
www.aeg.com
Символ / Пункт Опис
меню
Сервіс
Відображення версії
та конфігурації про‐
грамного забезпечен‐
ня.
Функція нагрі‐ Використання
вання
Турбо-гриль
Повернення всіх на‐
Заводські нала‐ лаштувань до завод‐
ських.
штування
6.3 Функції нагріву
Функція нагрі‐ Використання
вання
Вентилятор
Функція "Піца"
Одночасне випікання
на двох рівнях полиць
і підсушування.Уста‐
новіть температуру на
20-40°С нижче, ніж
для функції: Традицій‐
не готування.
Для випікання на од‐
ному рівні полиці з от‐
риманням більш
рум’яної скоринки та
хрусткої основи. Уста‐
новіть температуру на
20-40°С нижче, ніж
для функції: Традицій‐
не готування.
Випікання та смажен‐
ня на одному рівні по‐
Традиційне го‐ лиці.
тування
Заморожена
їжа
Гриль
Нижній нагрів
Для смаження великих
шматків м’яса чи дом‐
ашньої птиці з кістка‐
ми на одному рівні по‐
лиці. Для приготуван‐
ня запіканок та за‐
рум’янювання.
Для випікання тортів з
хрусткою основою та
для консервування.
Під час використання
деяких функцій духової
шафи можливе
автоматичне вимкнення
лампи при температурі
нижче 60 °C.
6.4 Спеціальні страви
Функція нагрі‐
вання
Використання
Для зберігання страв
теплими.
Підтримання
теплим
Для нагрівання тарі‐
лок перед подаван‐
Підігрівання та‐ ням страв.
рілок
Консервування овочів
(напр., огірків).
Для надання хрустко‐
сті напівфабрикатам
(наприклад картоплі
фрі, картоплі по-се‐
лянськи або рулетам).
Консервування
Для приготування на
грилі тонких смужок
продукту, а також для
смаження хліба.
Для прискорення під‐
німання дріжджового
Вистоювання ті‐ тіста. Запобігає виси‐
ханню поверхні тіста
ста
та зберігає тісто ела‐
стичним.
Дегідратації
Для сушіння наріза‐
них скибочками фрук‐
тів, овочів і грибів.
УКРАЇНСЬКА
Функція нагрі‐
вання
Повільне готу‐
вання
Використання
Для приготування
особливо ніжних і со‐
ковитих смажених
страв.
Використовуйте цю
функцію для приготу‐
Випікання хлібу вання хліба та було‐
чок для отримання
професійного резуль‐
тату з точки зору
хрусткості, кольору та
блискучої скоринки.
Функція нагрі‐
вання
Розморожуван‐
ня
15
Використання
Для розморожування
продуктів (овочі та
фрукти). Час розмо‐
рожування залежить
від кількості та розмі‐
ру заморожених про‐
дуктів.
6.5 Встановлення функції
нагрівання
1. Увімкніть духову шафу.
2. Оберіть меню: Функції нагріву.
3. Натисніть для підтвердження.
4. Установіть функцію нагріву.
5. Натисніть для підтвердження.
6. Установіть температуру.
7. Натисніть
для підтвердження.
6.6 Функції мікрохвиль
Функції
Опис
Мікрохвилі
Утворюють тепло безпосередньо всередині страви. Слід засто‐
совувати для нагрівання приготованих страв і напоїв, розморо‐
жування м’яса або фруктів, а також для приготування овочів та
риби.
Комбінований при‐ Застосовується для одночасної роботи функцій нагріву та мікро‐
лад
хвильової печі. Скористайтеся цією функцією для приготування
їжі за коротший проміжок часу й отримання рум’яної скоринки.
Максимальна потужність для цієї функції складає 600 Вт.
Швидкий старт
Використовується для увімкнення функції «Мікрохвильова піч»
одним натисненням символу з високою потужністю мікрохвиль
та коротким часом роботи: 30 секунд.
6.7 Встановлення функції
мікрохвильової печі
1. Вийміть усе приладдя.
2. Увімкніть духову шафу.
3. Натисніть , щоб увімкнути
функцію мікрохвиль.
4. Натисніть . Функція: Тривалість
— тривалість встановлюється на
30 секунд, і піч починає працювати.
Кожне натиснення додає
30 секунд до тривалості
роботи мікрохвильової
печі. Тривалість.
Якщо ви не натиснете
кнопку , духова шафа
вимкнеться через 20
секунд.
16
www.aeg.com
5. Натисніть , щоб встановити
функцію: Тривалість.
6. Після закінчення встановленого
часу протягом 2 хвилин лунає
сигнал. Функції мікрохвиль
вимикається автоматично. Для
вимкнення звукового сигналу
достатньо натиснути будь-який
символ.
Щоб вимкнути функцію
мікрохвиль, натисніть
.
Якщо натиснути
або
відчинити дверцята,
функція зупиниться. Щоб
запустити її знову,
натисніть
.
Максимальний час функцій мікрохвиль
залежить від встановленої потужності
мікрохвиль:
ПОТУЖНІСТЬ МІ‐
КРОХВИЛЬ
МАКСИМАЛЬНИЙ
ЧАС
100 - 600 Вт
90 хвилин
Понад 600 Вт
7 хвилин
6.8 Налаштування
комбінованої функції
1. Увімкніть функцію нагрівання.
2. Натисніть
і виконайте ті ж самі
дії, що й під час налаштування
функції мікрохвиль.
Коли функція «Мікрохвильова піч»
використовується в комбінованому
режимі, потужність мікрохвильової печі
не може перевищувати 600 Вт.
Функція «Мікрохвильова
піч» увімкнеться після
досягнення встановленої
температури.
Функції, які не можна використовувати
комбіновано: Вибране, Кінц. час, Set +
Go, Нагрів+утримання.
6.9 Налаштування функції
«Швидкий старт
мікрохвиль».
1. За необхідності натисніть
вимкнути духову шафу.
, щоб
2. Натисніть , щоб увімкнути
функцію «Швидкий старт».
Кожне натиснення додає 30 секунд
до часу Тривалість.
Можна змінити потужність
мікрохвиль (див. розділ
«Установка функції
мікрохвильової печі»).
3. Натисніть
,щоб встановити час
для функції: Тривалість. Зверніться
до розділу «Функції годинника»,
Налаштування функцій годинника.
6.10 Індикатор нагрівання
Індикаторна смуга загоряється при
увімкненні функції нагрівання. Ця
смуга показує збільшення
температури. Коли необхідна
температура буде досягнута, тричі
пролунає звуковий сигнал і
індикаторна смуга проблимає, а потім
зникне.
6.11 швидкий нагрів
Ця функція скорочує час нагріву.
Не кладіть продукти до
духової шафи під час
виконання функції
швидкого нагріву.
Щоб увімкнути функцію, натисніть і
утримуйте кнопку
протягом
3 секунд. Індикатор нагріву
змінюється.
Ця функція недоступна для деяких
функцій духової шафи.
6.12 Залишкове тепло
При вимкненні духової шафи дисплей
показує залишкове тепло. Залишкове
тепло можна використовувати для
підтримання страви теплою.
УКРАЇНСЬКА
17
7. ФУНКЦІЇ ГОДИННИКА
7.2 Налаштування функцій
годинника
7.1 Таблиця функцій
годинника
Функція го‐
динника
Таймер
Перед використанням
функцій: Тривалість, Кінц.
час, ви маєте спершу
установити функцію
нагрівання та температуру.
Духовка вимикається
автоматично.
Ви можете
використовувати функції:
Тривалість і Кінц. час
одночасно для
автоматичного увімкнення
та вимкнення духової
шафи у заданий час
пізніше.
Використання
Встановлення тайме‐
ра зворотного відліку
(максимум 2 год.
30 хв). Ця функція не
впливає на роботу ду‐
ховки. Її можна також
вмикати, коли духова
шафа вимкнена.
Використовуйте
для увімкнення функ‐
ції. Натисніть
або
для встановлення
хвилин і
відліку.
для початку
Тривалість Налаштування трива‐
лості роботи духової
шафи (макс. 23 год. 59
хв.).
Кінц. час
Налаштування часу
вимикання функції на‐
гріву (максимум 23 год
59 хв).
Якщо ви встановлюєте час для функції
годинника, зворотній відлік часу
розпочнеться через 5 секунд.
Якщо використовуються
функції годинника:
Тривалість, Кінц. час,
духова шафа вимикає
нагрівальні елементи
через 90% встановленого
часу. За допомогою
залишкового тепла процес
готування продовжується
до закінчення
встановленого часу (3–20
хвилин).
1. Установіть функцію нагріву.
2. Натисніть
декілька разів, доки
на дисплеї не відобразиться
потрібна функція годинника і
відповідний символ.
або
, щоб
3. Натисніть
установити потрібний час.
4. Натисніть , щоб продовжити.
Коли час закінчиться, пролунає сигнал.
Духова шафа вимикається. На дисплеї
відобразиться повідомлення.
5. Для вимкнення звукового сигналу
достатньо натиснути будь-який
символ.
7.3 Нагрів+утримання
Умови для застосування функції:
•
•
Встановлена температура
перевищує 80 °C.
Функція: Тривалість налаштована.
Функція: Нагрів+утримання підтримує
приготовлену страву теплою при
температурі 80 °C протягом 30 хвилин.
Вона вмикається після закінчення
програми випікання або смаження.
Цю функцію можна увімкнути або
вимкнути в меню: Стандартні
налаштування.
1. Увімкніть духову шафу.
2. Оберіть функцію нагріву.
18
www.aeg.com
4. Натисніть
кілька разів, доки на
дисплеї не відобразиться: Нагрів
+утримання.
1. Коли час приготування закінчиться,
пролунає сигнал. Натисніть будьякий символ.
На дисплеї відображається
повідомлення
5. Натисніть для підтвердження.
Коли виконання функції закінчиться,
пролунає сигнал.
для скасування.
3. Встановіть період дії функції.
3. Встановіть температуру вище 80
°C.
2. Натисніть
4. Натисніть
7.4 Додатковий час
для увімкнення або
.
Функція: Додатковий час дозволяє
працювати функції нагрівання після
завершення Тривалість.
Вона може
застосовуватись з усіма
функціями нагріву
Тривалість або Зважувати
автоматично.
8. АВТОМАТИЧНІ ПРОГРАМИ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
8.1 Рецепти онлайн
З рецептами страв для автоматичних
програм можна ознайомитися на
нашому веб-сайті.Щоб знайти
відповідну кулінарну книгу, перевірте
номер PNC на табличці з технічними
даними, розміщеній на передній рамі
камери духової шафи.
8.2 Допомога При Готуванні
з Автоматичні рецепти
У духовій шафі введено ряд рецептів,
які ви можете використовувати.
Рецепти змінювати не можна.
1. Увімкніть духову шафу.
2. Оберіть меню: Допомога При
Готуванні. Для підтвердження
натисніть .
3. Оберіть категорію та страву.
Натисніть
, щоб продовжити.
4. Вибір рецепта Натисніть
продовжити.
, щоб
Коли ви користуєтесь
функцією: Ручне
налаштування, духова
шафа використовує
автоматичні
налаштування. Їх можна
змінювати, як і будь-яку
іншу функцію.
8.3 VarioGuide з Зважувати
автоматично
Ця функція автоматично розраховує
час приготування. Для її використання
необхідно ввести масу їжі
1. Увімкніть духову шафу.
2. Оберіть меню: VarioGuide.
Натисніть
3. Натисніть
.
або
, щоб
встановити масу їжі. Натисніть .
Запускається автоматична програма.
4. Вагу можна змінити у будь-який
час. Натисніть
або
, щоб
змінити останню.
5. Коли час закінчиться, пролунає
сигнал. Натисніть будь-який
символ для вимкнення сигналу.
УКРАЇНСЬКА
19
9. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
9.1 Встановлення
аксесуарів
Використовуйте лише відповідний
посуд і матеріали.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділ «Посуд і
матеріали, що підходять
для мікрохвиль» глави
«Поради і рекомендації».
Решітка і деко для випікання / глибоке
деко разом:
Поставте деко для випікання / глибоке
деко між напрямними на опорній рейці,
а комбіновану решітку на напрямні
зверху.
Решітка:
Просуньте решітку між напрямними
планками опорних рейок і
переконайтеся, що її ніжки спрямовано
донизу.
Невелика заглибина вгорі
покращує безпеку. Ці
заглибини є також
обмежувачами, що
запобігають перекиданню.
Високий обідок навкруги
полички не дає посуду
зісковзнути з полички.
Деко для випікання / Глибоке деко:
Просуньте деко для випікання /
глибоке деко між напрямними
планками опорних рейок.
10. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ
10.1 Вибране
У цьому меню ви можете зберігати
улюблені налаштування, як-от
тривалість готування, температура і
функція нагрівання. Вони доступні в
меню . Вибране. Можна зберегти 20
програм.
Ви не можете зберегти
функцію «Мікрохвилі» та
інші функції, пов’язані з
нею, як улюблені.
Збереження програми
1. Увімкніть духову шафу.
2. Виберіть функцію нагріву або
автоматичну програму.
20
www.aeg.com
3. Натисніть
кілька разів, доки на
дисплеї не відобразиться:
ЗБЕРЕГТИ.
4. Натисніть , щоб продовжити.
На дисплеї відобразиться перша
вільна комірка пам’яті.
5. Натисніть , щоб продовжити.
6. Уведіть назву програми.
Почне мигтіти перша літера.
7. Натисніть
останню.
або
, щоб змінити
8. Натисніть .
Така літера блимає.
9. У разі потреби повторіть крок 7.
10. Натисніть та утримуйте для
збереження.
Ви можете здійснювати перезапис
комірок пам'яті. Якщо дисплей
відображає перший вільний запис у
пам’яті, натисніть
або
і
натисніть , щоб перезаписати
програму.
10.3 Блокування функції
Ця функція запобігає випадковій зміні
функції нагрівання. Її можна увімкнути
лише, коли духова шафа працює.
1. Увімкніть духову шафу.
2. Встановіть функцію нагрівання чи
налаштування.
кілька разів, доки на
3. Натисніть
дисплеї не відобразиться:
Блокування функції.
4. Натисніть , щоб продовжити.
Щоб вимкнути цю функцію натисніть
. На дисплеї відобразиться
повідомлення. Натисніть
потім
знову, а
для підтвердження.
При вимкненні духової
шафи, ця функція також
вимикається.
10.4 Set + Go
Увімкнення програми
Функція дозволяє встановлювати
функцію нагрівання (або програму) і
використовувати її пізніше,
натиснувши один раз на будь-який
символ.
1. Увімкніть духову шафу.
2. Оберіть меню: Вибране.
1. Увімкніть духову шафу.
2. Установіть функцію нагріву.
3. Натисніть , щоб продовжити.
4. Оберіть назву улюбленої
програми.
3. Натисніть
кілька разів, доки на
дисплеї не відобразиться:
Тривалість.
4. Задайте час.
Можна змінювати назву програми в
меню. Змінити назву програми.
5. Натисніть
, щоб продовжити.
10.2 Використання функції
захисту від доступу дітей
Якщо функцію захисту від доступу
дітей увімкнено, духову шафу
неможливо активувати випадково.
1. Натисніть
дисплей.
, щоб увімкнути
2. Натискайте одночасно
і ,
доки на дисплеї не з’явиться
повідомлення .
Щоб вимкнути функцію захисту від
доступу дітей повторно виконайте крок
2.
5. Натисніть
кілька разів, доки на
дисплеї не відобразиться: Set +
Go.
6. Натисніть , щоб продовжити.
Натисніть на будь-який символ (крім
), щоб активувати функцію: Set +
Go. Виконання встановленої функції
нагріву розпочинається.
Коли виконання функції нагрівання
закінчиться, пролунає сигнал.
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
Блокування функції
активована при роботі
функції нагрівання.
Меню: Стандартні
налаштування дозволяє
увімкнути та вимкнути
функцію: Set + Go.
10.5 Автоматичне
вимикання
З міркувань безпеки передбачено, що
духова шафа автоматично
вимикається через деякий час у разі,
якщо функція нагріву активована, але
налаштування не змінюються.
(°C)
(год.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Автоматичне вимикання не
спрацьовує при наступних режимах:
Підсвітка, Тривалість, Кінц. час.
•
Нічна яскравість — коли духову
шафу вимкнено, яскравість
дисплею є нижчою з 22:00 до 06:00.
Денна яскравість:
– коли духову шафу увімкнено.
– після торкання будь-якого
символу при нічній яскравості
(крім ВКЛ./ВИМК.) дисплей
повертається в режим денної
яскравості на наступні 10
секунд.
– якщо духову шафу вимкнено і
ви встановили функцію:
Таймер. Після закінчення цієї
функції, дисплей повертається в
режим нічної яскравості.
10.7 Охолоджувальний
вентилятор
Під час роботи духової шафи
охолоджувальний вентилятор
автоматично вмикається для
підтримки поверхонь духової шафи
прохолодними. Якщо вимкнути духову
шафу, вентилятор продовжуватиме
працювати, доки духова шафа не
охолоне.
10.6 Яскравість дисплея
Передбачено два режими яскравості
дисплея:
11. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
У таблицях вказані
орієнтовні значення
температури та часу
випікання. Вони залежать
від рецепту, а також якості
й кількості інгредієнтів, що
використовуються.
21
11.1 Рекомендації щодо
приготування
Випікання та смаження у вашій новій
духовій шафі може відбуватися поіншому, ніж у вашій попередній
духовці. У таблицях нижче наведені
рекомендовані налаштування
температури, часу готування та
положення полиці для певних типів
продуктів.
Якщо ви не можете знайти
налаштування для певного рецепту,
скористайтеся налаштуваннями для
аналогічного рецепту.
22
www.aeg.com
11.2 Рекомендації щодо
режиму мікрохвиль
Покладіть їжу на тарілку на дні камери.
Переверніть або перемішайте страву
по завершенні половини часу
розморожування і приготування.
Накривайте страву під час готування і
розігрівання.
Поставте ложку у пляшку або склянку
при підігріванні напоїв для
забезпечення кращого розподілу
тепла.
Покладіть страву у духову шафу без
упаковки. Фасовані готові страви
можна ставити у піч лише якщо їхня
упаковка підходить для використання у
мікрохвильовій печі (перевірте
інформацію на упаковці).
Готування за допомогою
мікрохвильового нагрівання
Готуйте страви під кришкою. Якщо ви
хочете зберегти скоринку, готуйте
страву без кришки.
Не слід перегрівати страви,
установлюючи зависокі значення
параметрів потужності й часу. Їжа
може місцями пересохнути, підгоріти
або загорітися.
Не використовуйте піч для
приготування яєць у шкаралупі,
оскільки існує загроза їх розривання.
Проколіть жовток яєчні перед її
підігріванням.
Перш ніж готувати продукти зі
шкіркою, слід кілька разів проколоти їх
виделкою.
Овочі слід нарізати на однакові за
розміром шматки.
Помішуйте рідини час від часу.
Помішайте страву перед подачею.
Після вимкнення печі вийміть їжу і
залиште її на декілька хвилин.
Розморожування з використанням
мікрохвиль
Покладіть заморожену страву без
упаковки на маленьку перевернуту
тарілку, розміщену над контейнером,
або на підставку для розмороження чи
пластикове сито, щоб тала вода могла
стікати.
Потім вийміть розморожені шматочки.
Для приготування овочів і фруктів без
попереднього розморожування можна
використовувати більш високу
потужність мікрохвиль.
11.3 Посуд і матеріали, що підходять для мікрохвиль
Для режиму мікрохвиль використовуйте лише відповідний посуд і матеріали. Для
довідки див. таблицю нижче.
Посуд / Матеріал
Функція мікрохвильо‐
вої печі
Розмо‐
Нагрівання,
рожуван‐ Готування
ня
Функція комбінова‐
ного режиму мікро‐
хвиль,
Жаростійке скло та фарфор без
металевих елементів, наприклад
вогнетривке скло
Звичайне скло й порцеляна без
вмісту срібла, золота, платини чи
інших металевих оздоблень
Скло та склокераміка з жаро-/моро‐
зостійких матеріалів
X
X
УКРАЇНСЬКА
Посуд / Матеріал
Функція мікрохвильо‐
вої печі
Розмо‐
Нагрівання,
рожуван‐ Готування
ня
Керамічний посуд без вмісту квар‐
цових чи металевих елементів, без
металевого глазурування
Функція комбінова‐
ного режиму мікро‐
хвиль,
X
Кераміка, порцеляна та фаянс з не‐ X
глазурованим дном чи маленькими
отворами, напр. на ручках
X
Жаростійка пластмаса, що витри‐
мує температуру до 200 °C (завжди
перевіряйте характеристики ємно‐
сті перед використанням)
X
X
Картон, папір
X
X
Харчова плівка
X
X
Плівка для запікання, придатна для
використання у мікрохвильових пе‐
чах (завжди перевіряйте характе‐
ристики плівки перед використан‐
ням)
X
Металевий посуд для смаження,
X
наприклад емальований або чавун‐
ний
X
Форми для випікання, покриті чор‐
ним лаком або силіконом (завжди
перевіряйте характеристики форм
для випікання перед використан‐
ням)
X
X
Лист для випікання
X
X
Решітка
X
X
Посуд для використання у мікро‐
X
хвильовій печі, наприклад деко для
запікання з хрусткою скоринкою
11.4 Поради щодо
спеціальних режимів
нагрівання духової шафи
Підтримання теплим
23
X
X
Ця функція дозволяє підтримувати
страву теплою. Температура
встановлюється автоматично на 80 °C.
Підігрівання тарілок
24
www.aeg.com
Ця функція дозволяє нагрівати тарілки
та блюда перед подачею.
Температура встановлюється
автоматично на 70 °C.
накривайте продукти, оскільки це може
збільшити час розморожування.
Використовуйте перший рівень
полички.
Поставте тарілки та блюда стопками
рівномірно на решітку. Використовуйте
перший рівень полички. Через
половину часу нагрівання поміняйте
тарілки місцями.
11.5 Випічка
Вистоювання тіста
Ця функція дозволяє піднятися
дріжджовому тісту. Покладіть тісто у
велику посудину і накрийте її вологим
рушником чи пластиковою плівкою.
Встановіть функцію: Вистоювання
тіста та час готування.
Розморожування
Видаліть з продуктів пакування та
покладіть продукти на тарілку. Не
Спочатку вибирайте нижчу
температуру.
Для випікання тортів на декількох
полицях час випікання може бути
збільшено на 10-15 хвилин.
Торти та інші вироби на різних рівнях
не завжди зарум'янюються рівномірно.
Немає потреби змінювати
налаштування температури у випадку
нерівномірного зарум'янювання. Під
час випікання ця різниця зникне.
Деко в духовці можуть деформуватися
під час випікання. Коли деко знов
охолонуть, деформації зникнуть.
11.6 Поради щодо випікання
Результати випікан‐
ня
Можлива причина
Нижня частина пирога
недостатньо пі‐
друм’янилась.
Неправильно вибраний рі‐ Поставте пиріг на поличку, що
вень полички.
розташована нижче.
Пиріг не підіймається,
робиться вогким або з
прошарками.
Температура в духовій
шафі занадто висока.
Наступного разу встановіть тро‐
хи нижчу температуру в духовій
шафі.
Недостатньо часу для ви‐
пікання.
Наступного разу встановіть до‐
вший час випікання та нижчу
температуру в духовій шафі.
Температура в духовій
шафі занадто низька.
Наступного разу встановіть ви‐
щу температуру в духовій шафі.
Надто довгий час випікан‐
ня.
Наступного разу встановіть
менший час випікання.
Температура в духовій
шафі висока, а час випі‐
кання – короткий.
Встановіть нижчу температуру в
духовій шафі та більший час ви‐
пікання.
Тісто для пирога розподі‐
ляється нерівномірно.
Наступного разу розподіліть ті‐
сто для пирога рівномірно на
деку для випікання.
Пиріг занадто сухий.
Пиріг випікається не‐
рівномірно.
Вирішення
УКРАЇНСЬКА
25
Результати випікан‐
ня
Можлива причина
Вирішення
Пиріг не пропікся за
час, визначений у ре‐
цепті.
Температура в духовій
шафі занадто низька.
Наступного разу встановіть тро‐
хи вищу температуру в духовій
шафі.
11.7 Випікання на одному рівні духовки
ВИПІКАННЯ В ФОРМАХ
(°C)
(хв.)
Круглий кекс / Бріош
Вентилятор
150 - 160
50 - 70
1
Бісквіт «Мадера» /
Фруктові тістечка
Вентилятор
140 - 160
70 - 90
1
Бісквіт
Вентилятор
140 - 150
35 - 50
1
Бісквіт
Традиційне готу‐
вання
160
35 - 50
2
Основа для пирога - пі‐ Вентилятор
сочне тісто, попе‐
редньо прогрійте по‐
рожню духовку
170 - 180
10 - 25
1
Основа для пирога бісквітне тісто
150 - 170
20 - 25
1
Яблучний пиріг, 2 фор‐ Вентилятор
ми Ø20 см
160
70 - 90
1
Яблучний пиріг, 2 фор‐ Традиційне готу‐
ми Ø20 см
вання
180
70 - 90
1
Чізкейк, використовуй‐
те глибоке деко
160 - 170
60 - 90
1
Вентилятор
Традиційне готу‐
вання
26
www.aeg.com
ТОРТИ / ДРІБНА ВИПІЧКА / ХЛІБ НА ДЕКУ ДЛЯ ВИПІКАННЯ
Попередньо прогрійте порожню духовку.
(°C)
(хв.)
Хліб-плетінка / Калач
Традиційне готу‐ 170 - 190
вання
30 - 40
2
Штолен
Традиційне готу‐ 160 - 180
вання
50 - 70
2
Житній хліб
Традиційне готу‐ спочатку: 230
20
вання
потім: 160 - 180 30 - 60
2
Тістечка зі збитими
вершками / Еклери
Традиційне готу‐ 190 - 210
вання
20 - 35
2
Рулет з джемом
Традиційне готу‐ 180 - 200
вання
10 - 20
2
Пиріг з посипкою
Вентилятор
150 - 160
20 - 40
1
Масляний мигдальний
пиріг / Цукрові тістечка
Традиційне готу‐ 190 - 210
вання
20 - 30
2
Фруктові флани (з
дріжджового/бісквітно‐
го тіста)
Вентилятор
35 - 55
1
Фруктові флани (з
дріжджового/бісквітно‐
го тіста)
Традиційне готу‐ 170
вання
35 - 55
2
Фруктові флани з пі‐
сочного тіста
Вентилятор
160 - 170
40 - 80
1
Пиріг з дріжджового ті‐
ста з м'якою начинкою
(наприклад, білим си‐
ром, вершками або со‐
лодким заварним кре‐
мом)
Традиційне готу‐ 160 - 180
вання
40 - 80
2
150 - 160
УКРАЇНСЬКА
ПЕЧИВО
(°C)
(хв.)
Пісочне печиво
Вентилятор
150 - 160
10 - 20
1
Пісочні хлібобулочні
вироби / Випечені па‐
лички
Вентилятор
140
20 - 35
1
Пісочні хлібобулочні
вироби / Випечені па‐
лички, попередньо
прогрійте порожню ду‐
ховку
Традиційне готу‐
вання
160
20 - 30
2
Печиво з бісквітного ті‐ Вентилятор
ста
150 - 160
15 - 20
1
Випічка з яєчного біл‐
ка / Безе
Вентилятор
80 - 100
120 - 150
1
Макаруни
Вентилятор
100 - 120
30 - 50
1
Печиво з дріжджового
тіста
Вентилятор
150 - 160
20 - 40
1
Вироби з листкового ті‐ Вентилятор
ста, попередньо про‐
грійте порожню духов‐
ку
170 - 180
20 - 30
1
Булочки, попередньо
прогрійте порожню ду‐
ховку
Традиційне готу‐
вання
190 - 210
10 - 25
2
Тістечка, попередньо
прогрійте порожню ду‐
ховку
Вентилятор
160
20 - 35
3
Тістечка, попередньо
прогрійте порожню ду‐
ховку
Традиційне готу‐
вання
170
20 - 35
2
27
28
www.aeg.com
11.8 Запіканки та гратени
Ставте посуд на перший рівень полички.
(°C)
(хв.)
Паста, запечена у ду‐
ховій шафі
Традиційне готування
180 - 200
45 - 60
Лазанья
Традиційне готування
180 - 200
25 - 40
Овочева запіканка, по‐ Турбо-гриль
передньо прогрійте
порожню духовку
210 - 230
10 - 20
Багети з розплавле‐
ним сиром
Вентилятор
160 - 170
15 - 30
Молочний рис
Традиційне готування
180 - 200
40 - 60
Рибні запіканки
Традиційне готування
180 - 200
30 - 60
Фаршировані овочі
Вентилятор
160 - 170
30 - 60
11.9 Поради щодо запікання
Використовуйте жаростійкий посуд.
Пісне смажене м'ясо накрите.
Великі шматки слід смажити
безпосередньо на глибокому деку або
на комбінованій решітці над глибоким
деком.
Щоб запобігти пригоранню
виступаючого жиру, додайте трохи
рідини у глибоку жаровню.
Смажте м’ясо та рибу великими
шматками (1 кг чи більше).
Полийте шматки м’яса його соком
декілька разів під час смаження.
11.10 Таблиці для смаження
Ставте посуд на перший рівень
полички.
Встановіть потужність на 200 Вт, якщо
не зазначено інше.
Переверніть смаженину через 1/2 - 2/3
часу готування.
ЯЛОВИЧИНА
Тушковане
м’ясо
1 - 1,5 кг
Традиційне готу‐
вання
(°C)
(хв.)
230
60 - 80
УКРАЇНСЬКА
СВИНИНА
Використовуйте функцію: Турбо-гриль.
(кг)
(°C)
(хв.)
Лопатка / Шийка / Окіст 1 - 1.5
160 - 180
50 - 70
М’ясні хлібці
0.75 - 1
160 - 170
35 - 50
Свиняча рулька, попе‐
редньо відварена
0.75 - 1
150 - 170
60 - 75
ТЕЛЯТИНА
Використовуйте функцію: Турбо-гриль.
(кг)
(°C)
(хв.)
Смажена телятина
1
160 - 180
50 - 70
Теляча рулька
1.5 - 2
160 - 180
75 - 100
БАРАНИНА
Використовуйте функцію: Турбо-гриль.
Нога ягняти / Запе‐
чена баранина
(кг)
(°C)
(хв.)
1 - 1.5
150 - 170
50 - 70
29
30
www.aeg.com
ДОМАШНЯ ПТИЦЯ
Використовуйте функцію: Турбо-гриль.
(кг)
(°C)
(хв.)
Птиця, порційна
0,2 - 0,25 кожен
шматок
200 - 220
20 - 35
Курка, половина
0,4 - 0,5 кожен шма‐ 190 - 210
ток
25 - 40
Курка, пулярка
1 - 1.5
190 - 210
30 - 45
Качка
1.5 - 2
180 - 200
45 - 65
РИБА
(кг)
Ціла рибина
1 - 1.5
Традиційне го‐
тування
(°C)
(хв.)
210 - 220
30 - 45
СТРАВИ
Використовуйте функцію: Вентилятор.
(Вт)
(°C)
(хв.)
Солодкі страви
200
160 - 180
20 - 35
Несолодкі блюда з готовими інгредієнта‐
ми (локшина, овочі)
400 - 600
160 - 180
20 - 45
Несолодкі блюда з сирими інгредієнтами
(картопля, овочі)
400 - 600
160 - 180
30 - 45
УКРАЇНСЬКА
31
11.11 Хрустка випічка з
Функція "Піца"
ПІЦА
ПІЦА
Ставте посуд на третій рівень
полички.
Ставте посуд на третій рівень
полички.
(°C)
(хв.)
Тарт фламбе, 230
попередньо
прогрійте по‐
рожню духов‐
ку
12 - 20
Вареники, по‐ 180 - 200
передньо про‐
грійте порож‐
ню духовку
15 - 25
(°C)
(хв.)
Тарти
180 - 200
40 - 55
Пиріг із шпи‐
натом
160 - 180
45 - 60
Кіш-Лорен
170 - 190
45 - 55
Швейцарсь‐
кий пиріг
170 - 190
45 - 55
Чізкейк
140 - 160
60 - 90
11.12 Випікання хлібу
Яблучний пи‐
ріг, закритий
150 - 170
50 - 60
Не рекомендується попередньо
розігрівати духову шафу.
Овочевий пи‐
ріг
160 - 180
50 - 60
Піца, тонка
200 - 230
скоринка, по‐
передньо про‐
грійте порож‐
ню духовку
15 - 20
Піца, товста
180 - 200
скоринка, по‐
передньо про‐
грійте порож‐
ню духовку
20 - 30
Прісний хліб,
попередньо
прогрійте по‐
рожню духов‐
ку
230
10 - 20
Випічка з
листкового ті‐
ста, попе‐
редньо про‐
грійте порож‐
ню духовку
160 - 180
ХЛІБ
Ставте посуд на другий рівень
полички.
(°C)
45 - 55
(хв.)
Білий хліб
180 - 200 40 - 60
Багет
200 - 220 35 - 45
Бріош
160 - 180 40 - 60
Чіабатта
200 - 220 35 - 45
Житній хліб
180 - 200 50 - 70
Хліб з цільнозерно‐ 180 - 200 50 - 70
вого борошна
Цільнозерновий
хліб
170 - 190 60 - 90
32
www.aeg.com
11.13 Гриль
Для готування на грилі використовуйте
лише тонкі шматки м'яса або риби.
Перед початком готування прогрійте
пусту духову шафу.
Встановіть сковорідку на першому
рівні полички для збирання жиру.
ГРИЛЬ
Ставте посуд на перший рівень полички.
(°C)
(хв.)
1-бік
2-й бік
Ростбіф, середньо
просмажений
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Яловиче філе, се‐
реднє
230
20 - 30
20 - 30
Спинка свинини
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Теляча спинка
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Сідло ягняти
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Ціла рибина, 0,5 - 1
кг
210 - 230
15 - 30
15 - 30
11.14 Повільне готування
Ця функція дозволяє готувати
нежирне, ніжне м’ясо і рибу. Не
застосовується для: птиці, жирної
смаженої свинини, печені в горщиках.
Температура Температура .
1. Обсмажте м’ясо 1-2 хвилини з
кожної сторони у сковороді на
великому вогні.
2. Покладіть м’ясо в жаровню або
безпосередньо на решітку.
Підставте під решітку лоток для
збирання жиру.
При використанні цієї функції
готуйте без кришки.
3. Оберіть функцію: Повільне
готування. Можна встановити
температуру від 80 °C до 150 °C на
перші 10 хвилин. Температура за
промовчанням 90 °C.
4. Через 10 хвилин духова шафа
автоматично знизить температуру
до 80 °C.
УКРАЇНСЬКА
Ставте посуд на перший рівень полички.
(кг)
(°C)
(хв.)
Ростбіф
1 - 1.5
150
120 - 150
Яловиче філе
1 - 1.5
150
90 - 110
Смажена телятина
1 - 1.5
150
120 - 150
Стейк
0.2 - 0.3
120
20 - 40
11.15 Заморожена їжа
Видаліть упаковку продукту. Покладіть
продукти на тарілку.
Ставте посуд на другий рівень
полички.
Не накривайте продукти, оскільки це
може збільшити час розморожування.
РОЗМОРОЖУВАННЯ
(°C)
(хв.)
Піца, заморожена
200 - 220
15 - 25
Американська піца, заморожена
190 - 210
20 - 25
Піца, охолоджена
210 - 230
13 - 25
Піца-закуска, заморожена
180 - 200
15 - 30
Картопля фрі, тонкими шматочками, перевер‐
ніть 2–3 рази протягом приготування
210 - 230
20 - 30
Картопля фрі, товстими шматочками, перевер‐
ніть 2–3 рази протягом приготування
210 - 230
25 - 35
Картопля по-селянськи / Крокети, переверніть
2–3 рази протягом приготування
210 - 230
20 - 35
Картопляні оладки
210 - 230
20 - 30
Лазанья / Каннеллоні, свіжі
170 - 190
35 - 45
Лазанья / Каннеллоні, заморожені
160 - 180
40 - 60
Курячі крильця
190 - 210
20 - 30
33
34
www.aeg.com
11.16 Розморожування
Не накривайте продукти, оскільки це
може збільшити час розморожування.
Видаліть з продуктів пакування та
покладіть продукти на тарілку.
Ставте посуд на перший рівень
полички.
(кг)
(хв.)
Трива‐
лість роз‐
морожу‐
вання
(хв.)
Час пода‐
льшого
розморо‐
жування
Курка
1
100 - 140
20 - 30
Покладіть курку на перевернуте
блюдце, розміщене на великій та‐
рілці. Переверніть по завершенні
половини часу.
М'ясо
1
100 - 140
20 - 30
Переверніть по завершенні поло‐
вини часу.
М'ясо
0.5
90 - 120
20 - 30
Переверніть по завершенні поло‐
вини часу.
Форель
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Полуниця
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Масло
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Вершки
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Збийте вершки у разі, якщо вони
ще не повністю розморозились.
Печиво
1.4
60
60
-
11.17 Консервування
Використовуйте для консервування
банки однакового розміру.
Не використовуйте банки з гвинтовими
або багнетними кришками чи металеві
банки.
Використовуйте перший рівень
полички.
Не ставте на деко більше шести
літрових банок для консервування.
Наповніть банки до одного рівня і
закрийте кришками із затискачем.
Банки не повинні торкатися одна
одної.
Налийте приблизно 1/2 л води в деко
для випікання, щоб у духовій шафі
було достатньо вологи.
Коли рідина в банках починає закипати
(приблизно через 35–60 хв. з
літровими банками), вимкніть духову
шафу або знижуйте температуру до
100 °C (див. таблицю).
Встановіть температуру на 160 - 170
°C.
УКРАЇНСЬКА
ОВОЧІ
М’ЯКІ ФРУКТИ
(хв.)
Час приго‐
тування до
кипіння
(хв.)
Продовжу‐
вати готу‐
вати при
температу‐
рі 100 °C
Морква
50 - 60
5 - 10
Огірки
50 - 60
-
Овочеве
асорті
50 - 60
5 - 10
Кольрабі /
Горошок /
Спаржа
50 - 60
15 - 20
(хв.)
Час приготуван‐
ня до кипіння
Полуниця / Чорни‐
ці / Малина / Сти‐
глий аґрус
35
35 - 45
КІСТОЧКОВІ ПЛОДИ
(хв.)
Час приго‐
тування до
кипіння
Персики /
35 - 45
Айва / Сливи
(хв.)
Продовжу‐
вати готу‐
вати при
темпера‐
турі 100 °C
10 - 15
11.18 Дегідратації
Ставте посуд на третій рівень полички.
(°C)
(год.)
Квасоля
60 - 70
6-8
Перець
60 - 70
5-6
Овочі для супу
60 - 70
5-6
Гриби
50 - 60
6-8
Трави
40 - 50
2-3
Сливи
60 - 70
8 - 10
Абрикоси
60 - 70
8 - 10
Яблука, скибочки
60 - 70
6-8
36
www.aeg.com
Ставте посуд на третій рівень полички.
Груші
(°C)
(год.)
60 - 70
6-9
11.19 Готування за
допомогою
мікрохвильового
нагрівання
Поради щодо приготування з використанням мікрохвиль
Результати готування/
розморожування
Можлива причина
Вирішення
Страва занадто суха.
Потужність була занадто
висока.
Готування тривало надто
довго.
Встановіть нижчу потуж‐
ність та/або менший час
готування.
Страва не розморозилася,
не нагрілася чи не приготу‐
валася після закінчення
встановленого часу.
Час готування занадто
короткий.
Встановіть довший час
приготування. Не збіль‐
шуйте потужність мікро‐
хвиль.
Краї страви перегрілися, а
середина ще не готова.
Потужність мікрохвиль
була занадто висока.
Встановіть нижчу потуж‐
ність та довший час готу‐
вання.
РОЗМОРОЖУВАННЯ
Встановіть потужність на 100 Вт,
якщо не зазначено інше.
(кг)
(хв.)
Час про‐
стою (хв.)
Стейк
0.2
5-7
5 - 10
М'ясний фарш, встановіть 200 Вт
0.5
7-8
5 - 10
Курка
1
30 - 35
10 - 20
Куряча грудина
0.15
5-9
10 - 15
Курячі стегенця
0.15
5-9
10 - 15
Ціла рибина
0.5
10 - 15
5 - 10
Рибне філе
0.5
12 - 15
5 - 10
УКРАЇНСЬКА
37
Встановіть потужність на 100 Вт.
(кг)
(хв.)
Час про‐
стою (хв.)
Масло
0.25
4-6
5 - 10
Тертий сир
0.2
2-4
10 - 15
(хв.)
Час про‐
стою (хв.)
Встановіть потужність на 200 Вт,
якщо не зазначено інше.
Дріжджовий пиріг
1 шт
2-3
15 - 20
Чізкейк, встановіть 100 Вт
1 шт
2-4
15 - 20
Сухий пиріг
1 шт
2-4
15 - 20
Хліб
1 кг
15 - 18
5 - 10
Хліб скибками
0,2 кг
3-5
5 - 10
Хлібний рулет
4 шт
2-4
2-5
Фрукти
(кг)
(Вт)
(хв.)
Час про‐
стою (хв.)
0.25
100
5 - 10
10 - 15
(Вт)
(хв.)
Час про‐
стою (хв.)
ПОВТОРНЕ НАГРІВАННЯ
Дитяче харчування в баночках
0,2 кг
300
1-2
-
Молоко для малюків, поставте лож‐
ку у пляшечку
180 мл
600
0:20 0:40
-
Молоко
200 мл
1000
1 - 1:30
-
Вода
200 мл
1000
1:30 - 2
-
Соус
200 мл
600
1-3
-
Суп
300 мл
600
3-5
-
Готові заморожені страви
0,5 кг
400
10 - 15
2-5
Напівфабрикати
0,5 кг
600
6-9
2-5
38
www.aeg.com
РОЗТОПЛЮВАННЯ
(кг)
(Вт)
(хв.)
Час про‐
стою (хв.)
Шоколад / Шоколадна глазур
0.15
300
2-4
1-2
Масло
0.1
400
0:30 1:30
-
ГОТУВАННЯ
(Вт)
(хв.)
Час про‐
стою (хв.)
Ціла рибина
0,5 кг
500
8 - 10
2-5
Рибне філе
0,5 кг
400
4-7
2-5
Овочі, свіжі
0,5 кг + 50 мл
води
600
5 - 15
-
Овочі, заморожені
0,5 кг + 50 мл
води
600
10 - 20
-
Картопля в мундирі
0,5 кг
600
7 - 10
-
Рис
0,2 кг + 400 мл
води
600
15 - 18
-
Попкорн
-
1000
1:30 - 3
-
Функція комбінованого режиму
мікрохвиль
(кг)
Курка, половина,
ставте посуд на
другий рівень по‐
лички
0,55 x 2
шт
Кругле скляне де‐
ко, Ø 26 см
(Вт)
(°C)
(хв.)
Час
про‐
стою
(хв.)
300
220
40
5
УКРАЇНСЬКА
(кг)
(Вт)
(°C)
(хв.)
Час
про‐
стою
(хв.)
Картопля в пані‐
ровці, ставте пос‐
уд на другий рі‐
вень полички
1
Кругле скляне деко 300
200
40
10
Печеня зі свини‐
ни, ошийок, став‐
те посуд на пер‐
ший рівень поли‐
чки
1
Скляне деко з сіт‐
кою
200
70
10
300
39
11.20 Рекомендовані налаштування потужності для різних
видів страв
Дані, наведені в таблиці, є орієнтовними.
700 - 1000 Вт
Готування овочів
Обсмаження перед приготу‐
ванням
Нагрівання рідин
500 - 600 Вт
Приготування страв
із яєць
Тушкування
Нагрівання страв у
тарілці
Розморожування та
нагрівання заморо‐
жених страв
300 - 400 Вт
Плавлення си‐
ру, шоколаду,
масла
Повільне
кип’ятіння ри‐
су
Нагрівання ди‐
тячого харчу‐
вання
Готування / На‐
грівання легких
страв
Продовжити
готування
40
www.aeg.com
100 - 200 Вт
Розморожування
хліба
Розморожування
фруктів і тортів
Розморожування
сиру, сметани, мас‐
ла
Розморожування
м’яса, риби
11.21 Інформація для
дослідницьких установ
Тестування відповідно до стандарту IEC 60705.
Використовуйте комбіновану решітку, якщо не зазначено інше.
ФУНКЦІЯ «МІ‐
КРОХВИЛІ»
(Вт)
(кг)
Бісквіт
600
0.475
Низ
7-9
Поверніть контей‐
нер на 1/4 оберту
по завершенні по‐
ловини часу при‐
готування.
М’ясні хлібці
400
0.9
2
25 - 32
Поверніть контей‐
нер на 1/4 оберту
по завершенні по‐
ловини часу при‐
готування.
Заварний крем
500
1
Низ
18
-
Розморожування
м’яса
200
0.5
Низ
7-8
Переверніть
м'ясо по завер‐
шенні половини
часу приготуван‐
ня.
(хв.)
УКРАЇНСЬКА
41
Використовуйте решітку.
ФУНКЦІЯ
КОМБІ‐
НОВАНО‐
ГО РЕ‐
ЖИМУ
МІКРО‐
ХВИЛЬ
(Вт)
(°C)
100
180
2
29 - 31
Поверніть кон‐
тейнер на 1/4 об‐
ерту по завер‐
шенні половини
часу приготуван‐
ня.
Карто‐
Турбо-гриль 400
пляна за‐ + МХ
піканка
(гратен),
1,1 кг
180
1
40 - 45
Поверніть кон‐
тейнер на 1/4 об‐
ерту по завер‐
шенні половини
часу приготуван‐
ня.
Курка, 1,1 Турбо-гриль 200
кг
+ МХ
200
1
45 - 55
Покладіть м'ясо у
круглий скляний
контейнер та пе‐
реверніть його
через 20 хвилин
часу готування.
Торт, 0,7
кг
Вентилятор
+ МХ
(хв.)
12. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
12.1 Примітки щодо чищення
Очистьте лицьову панель духової шафи за допомогою м’якої ганчір‐
ки, змоченої в теплій воді з додаванням м'якого засобу для чищення.
Засоби для
чищення
Металеві поверхні слід чистити за допомогою спеціального засобу
для чищення.
Для усунення стійких плям використовуйте спеціальний очисник для
духових шаф.
42
www.aeg.com
Очищуйте внутрішню камеру духової шафи після кожного викори‐
стання. Накопичення жиру й інших залишків їжі може спричинити за‐
горяння. Для піддону гриля цей ризик іще вищий.
Щоденне ко‐
ристування
Протирайте внутрішню камеру м’якою тканиною після кожного вико‐
ристання.
Обережно очищуйте верхню поверхню внутрішньої камери від зали‐
шків їжі й жиру.
Після кожного використання мийте та просушуйте всі аксесуари. Ви‐
користовуйте м’яку ганчірку, змочену в теплій воді з додаванням за‐
собу для очищення. Не мийте аксесуари у посудомийній машині.
Аксесуари
Аксесуари з антипригарним покриттям забороняється мити з викори‐
станням агресивних засобів чи гострих предметів, а також у посудо‐
мийній машині.
12.2 Як зняти: опори
поличок
Перш ніж виконувати технічне
обслуговування, переконайтеся, що
духова шафа охолонула. Існує ризик
отримати опік.
Для очищення духової шафи вийміть
опори поличок.
1. Обережно потягніть опори вгору й
зніміть їх з переднього кріплення.
1
3
2
2. Спочатку потягніть передню
частину опори від бокової стінки.
3. Зніміть опори із заднього
кріплення.
Для вставлення опор виконайте
наведену вище процедуру у зворотній
послідовності.
12.3 Як замінити: Лампа
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека враження
електричним струмом.
Лампа може бути гарячою.
1. Вимкніть духову шафу. Зачекайте,
доки духова шафа охолоне.
2. Відключіть духову шафу від
електромережі.
3. Покладіть рушник на дно камери
духової шафи.
УВАГА
Завжди тримайте
галогенову лампу
ганчіркою, щоб запобігти
підгорянню залишків жиру
на лампі.
Верхня лампа
1. Поверніть скляний плафон, щоб
зняти його.
2. Помийте скляний плафон.
3. Замініть стару лампочку
відповідною жаростійкою
лампочкою, яка витримує
нагрівання до 300 °C .
4. Установіть скляний плафон.
УКРАЇНСЬКА
43
13. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
13.1 Необхідні дії в разі виникнення проблем
Проблема
Можлива причина
Вирішення
Духова шафа не вмикаєть‐ Духову шафу не під’єднано Перевірте, чи правильно
ся або не працює.
до мережі або під’єднано
духову шафу під’єднано до
неправильно.
електромережі (див. схему
під’єднання, якщо така є).
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Духова шафа вимкнена.
Увімкніть духову шафу.
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Годинник не налаштовано.
Налаштуйте годинник.
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Необхідні налаштування
не обрані.
Переконайтеся, що нала‐
штування правильні.
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Активовано автоматичне
вимкнення.
Зверніться до розділу «Ав‐
томатичне вимкнення».
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Блокування від дітей.
Зверніться до розділу «Ви‐
користання блокування від
дітей».
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Запобіжник перегорів.
Переконайтеся, що запо‐
біжник є причиною не‐
справності. Якщо запобіж‐
ник перегорить ще раз,
зверніться до кваліфікова‐
ного електрика.
Лампа не працює.
Лампа несправна.
Замініть лампу.
На дисплеї відображається Збій постачання електро‐
код помилки, якої немає в
струму.
таблиці.
•
•
Вимкніть духову шафу
через запобіжник або
безпечним вимикачем у
коробці запобіжника, а
потім знову увімкніть.
Якщо код помилки зно‐
ву з’являється на дисп‐
леї, зверніться до сер‐
вісного центру.
Пара й конденсат осідають Ви тримаєте страву в духо‐ Не залишайте їжу в духо‐
на їжу та внутрішню по‐
вій шафі занадто довго.
вій шафі довше ніж на
верхню духової шафи.
15-20 хвилин після завер‐
шення приготування.
44
www.aeg.com
Проблема
Можлива причина
Пристрій увімкнено, але він Увімкнено демонстрацій‐
не нагрівається. Вентиля‐
ний режим.
тор не працює. На дисплеї
з’являється "Demo".
13.2 Експлуатаційні
характеристики
Якщо ви не можете усунути проблему,
зверніться до закладу, де ви придбали
прилад, або до служби технічної
підтримки.
Вирішення
Див. розділ «Базові нала‐
штування» в розділі «Що‐
денне користування».
Дані, необхідні для сервісного центру,
вказано на табличці з технічними
даними. Ця табличка розташована на
передній рамі камери духовки. Не
знімайте табличку з технічними
даними з камері духовки.
Рекомендуємо записати ці дані у нижченаведених полях:
Модель (MOD.)
.........................................
Номер виробу (PNC)
.........................................
Серійний номер (S.N.)
.........................................
14. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
14.1 Технічні дані
Напруга
220-240 В
Частота
50 Гц
15. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
15.1 Енергозбереження
Духова шафа має функції,
що допомагають зберігати
електроенергію під час
щоденного готування.
Переконайтеся у тому, що під час
роботи дверцята духової шафи
зачинено належним чином. Не
відкривайте дверцята духової шафи
занадто часто під час готування.
Підтримуйте чистоту ущільнювача
дверцят та переконайтеся, що він
належним чином зафіксований.
Користуйтеся металевим посудом для
покращення енергозбереження (тільки
в тому разі, коли не використовується
функція мікрохвиль).
Коли можливо, не розігрівайте
попередньо духову шафу перед
приготуванням.
Якщо ви готуєте декілька страв
одночасно, зведіть перерви між
випіканнями до мінімуму.
Готування з використанням
вентилятора
Коли можливо, використовуйте функції
готування з вентилятором для
збереження електроенергії.
Залишкове тепло
У разі використання деяких функцій
духової шафи, коли активується
програма з вибором часу (тривалість,
кінц. час) і час готування перевищує
30 хвилин, нагрівальні елементи
УКРАЇНСЬКА
45
автоматично вимкнуться раніше в
деяких функціях духової шафи.
Використовуйте залишкове тепло для
розігрівання інших страв.
Вентилятор і лампа продовжують
працювати. При вимкненні духової
шафи дисплей показує залишкове
тепло. Залишкове тепло можна
використовувати для підтримання
страви теплою.
Підтримування страви теплою
Виберіть найнижчу температуру з
можливих, щоб використати
залишкове тепло для збереження їжі
теплою. На дисплеї з’являється
індикатор залишкового тепла або
температури.
Якщо тривалість готування перевищує
30 хвилин, зменште температуру в
духовій шафі до мінімуму за
3-10 хвилин до завершення готування.
Страва продовжуватиме готуватися
завдяки залишковому теплу всередині
духової шафи.
Готування з вимкненою лампою
Вимкніть лампу під час готування.
Вмикайте її лише за потреби.
16. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
приладів. Не викидайте прилади,
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
*
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
46
www.aeg.com
УКРАЇНСЬКА
47
867336073-D-412019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising