AEG | KMR721000B | User manual | Aeg KMR721000B Handleiding

Aeg KMR721000B Handleiding
KMR721000B
USER
MANUAL
NL
Gebruiksaanwijzing
Magnetron
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................6
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT........................................................................8
4. BEDIENINGSPANEEL................................................................................................. 9
5. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT....................11
6. DAGELIJKS GEBRUIK................................................................................................11
7. MAGNETRONSTAND...............................................................................................13
8. KLOKFUNCTIES.........................................................................................................18
9. AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S..........................................................................19
10. GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES......................................................................... 20
11. EXTRA FUNCTIES....................................................................................................20
12. AANWIJZINGEN EN TIPS...................................................................................... 22
13. ONDERHOUD EN REINIGING...............................................................................30
14. PROBLEEMOPLOSSING.........................................................................................31
15. TECHNISCHE GEGEVENS..................................................................................... 33
16. ENERGIEZUINIGHEID.............................................................................................33
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt
door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.
Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
gooi het op passende wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat
is heet.
Als het apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging,
dan dient dit geactiveerd te worden.
Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet
worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de
werking van dit apparaat altijd uit te buurt worden
gehouden.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
Alleen een erkende installatietechnicus mag het
apparaat installeren en de kabel vervangen.
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U
dient op te passen dat u de verwarmingselementen
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
niet aanraakt. Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de
buurt of onder permanent toezicht.
Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires of
kookgerei te plaatsen of verwijderen.
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook
verricht, de stekker van het apparaat uit het
stopcontact trekken.
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat
u de lamp vervangt om elektrische schokken te
voorkomen.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of
scherpe metalen schrapers om de glazen deur schoon
te maken, deze kunnen krassen veroorzaken op het
oppervlak, waardoor het glas zou kunnen breken.
Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties
te voorkomen.
Schakel het apparaat niet in als het leeg is. Metalen
delen in de ovenruimte kunnen elektrische vonken
veroorzaken.
Tijdens bereiding in de magnetron zijn geen metalen
voedselbakjes en drinkbekers toegestaan. Deze
vereiste is niet van toepassing als de fabrikant heeft
aangegeven dat het formaat en de vorm van het
metalen voorwerp geschikt is voor bereiding in de
magnetron.
Als de deur, scharnieren/handgrepen of
deurafdichtingen zijn beschadigd, mag het apparaat
niet worden gebruikt tot hij is gerepareerd door een
vakkundig persoon.
Alleen een vakkundig persoon kan onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden uitvoeren waarvoor de
afdekking moet worden verwijderd die beschermd
tegen blootstelling aan magnetronenergie.
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Verwarm geen vloeistoffen of andere levensmiddelen
in afgesloten houders. Deze kunnen dan ontploffen.
Gebruik alleen hulpstukken die geschikt zijn voor
gebruik in de magnetron.
Let bij het opwarmen van voedsel in plastic of
papieren houders op het apparaat vanwege de
mogelijkheid tot zelfontbranding.
Het apparaat is bedoeld voor het opwarmen van
voedsel en dranken. Het drogen van levensmiddelen
of kleding en het opwarmen van warmhoudpads,
slippers, sponzen, vochtige doekjes en dergelijke kan
leiden tot letsel, zelfontbranding of brand.
Als rook wordt waargenomen, zet dan het apparaat uit
of trek de stekker uit het stopcontact en houd de deur
gesloten om vlammen te doven.
Het in de magnetron opwarmen van dranken kan
ertoe leiden dat het langer duurt voordat het
kookpunt wordt bereikt. Pas op als u de houder uit de
magnetron haalt.
De inhoud van melkflesjes en potjes babyvoeding
moet worden geroerd of geschud en de temperatuur
moet voor consumptie worden gecontroleerd om
brandwonden te voorkomen.
Eieren in de schaal en hele hardgekookte eieren
mogen niet in het apparaat worden opgewarmd
omdat ze dan kunnen ontploffen, zelfs nadat de
magnetronverwarming is beëindigd.
Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd en
voedselresten dienen te worden verwijderd.
Het niet schoonhouden van het apparaat kan leiden
tot beschadigingen aan het oppervlak hetgeen weer
een negatief effect kan hebben op de levensduur van
het apparaat wat weer kan leiden tot een gevaarlijke
situatie.
6
www.aeg.com
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Wees altijd voorzichtig bij het
verplaatsen van het apparaat omdat
het zwaar is. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten
schoeisel.
• Trek het apparaat nooit aan de
handgreep van zijn plaats.
• Houd de minimumafstand naar
andere apparaten en units in acht.
• Zorg ervoor dat het apparaat onder
en naast veilige installaties wordt
geïnstalleerd.
• De zijkanten van het apparaat moeten
naast apparaten of units staan van
dezelfde hoogte.
• Het apparaat is uitgerust met een
elektrisch koelsysteem. Het heeft
elektrische stroom nodig.
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Indien de
•
•
•
•
•
•
•
•
voedingskabel moet worden
vervangen, dan moet dit gebeuren
door onze Klantenservice.
Laat de stroomkabel niet in aanraking
komen met de deur van het apparaat,
met name niet als deze heet is.
De schokbescherming van delen
onder stroom en geïsoleerde delen
moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op
een losse stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen
moeten uit de houder worden
verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor
het apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
Dit apparaat voldoet aan de EUrichtlijnen.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden, elektrische
schokken of een explosie.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen niet geblokkeerd
zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Schakel het apparaat telkens na
gebruik uit.
NEDERLANDS
• Wees voorzichtig met het openen van
de deur van het apparaat als het
apparaat aan staat. Er kan hete lucht
ontsnappen.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Oefen geen kracht uit op een
geopende deur.
• Het apparaat mag niet worden
gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Open de deur van het apparaat
voorzichtig. Als u alcoholische
toevoegingen gebruikt, kan er
alcohol-luchtmengsel ontstaan.
• Houd vonken of open vlammen uit de
buurt van het apparaat bij het openen
van de deur.
• Plaats geen ontvlambare producten
of gerechten die vochtig zijn gemaakt
met ontvlambare producten in, bij of
op het apparaat.
• De magnetronfunctie mag niet
worden gebruikt om de oven voor te
verwarmen.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
• Om schade of verkleuring van het
email te voorkomen:
– leg geen aluminiumfolie op de
bodem van de ruimte in het
apparaat.
– plaats geen water direct in het
hete apparaat.
– haal vochthoudende schotels en
eten uit het apparaat als u klaar
bent met koken.
– wees voorzichtig bij het
verwijderen of bevestigen van
accessoires.
• Verkleuring van het email of roestvrij
staal is niet van invloed op de werking
van het apparaat.
• Gebruik een diepe pan voor vochtige
taarten. Fruitsappen kunnen
permanente vlekken maken.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
om mee te koken. Het mag niet
worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
• Alle bereidingen moeten worden
uitgevoerd met gesloten ovendeur.
7
• Als het apparaat achter een
meubelpaneel gemonteerd is (bijv.
een deur), zorg er dan voor dat de
deur nooit gesloten is als het
apparaat in werking is. Warmte en
vocht kunnen achter een gesloten
meubelpaneel ophopen en schade
aan het apparaat, de behuizing of de
vloer veroorzaken. Sluit het
meubelpaneel niet tot het apparaat
volledig afgekoeld is na gebruik.
2.4 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel, brand en
schade aan het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Zorg ervoor dat het apparaat is
afgekoeld. Er bestaat een risico dat
de glasplaten kunnen breken.
• Vervang direct de glazen deurpanelen
als deze beschadigd zijn. Neem
contact op met een erkend
servicecentrum.
• Zorg ervoor dat de ovenruimte en de
deur na elk gebruik worden
afgeveegd. Stoom geproduceerd
tijdens de werking van het apparaat
condenseert op de wanden en kan
roest veroorzaken.
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Vet en voedsel dat in het apparaat
achterblijft kan brand en een
vlamboog veroorzaken als de
magnetronfunctie in werking wordt
gezet.
• Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
• Raadpleeg, als u een ovenspray
gebruikt, eerst de aanwijzingen op de
verpakking.
• Reinig niet het katalytisch email
(indien van toepassing) met een
schoonmaakmiddel.
8
www.aeg.com
2.5 Binnenverlichting
• De gloeilampen of halogeenlampen
in dit apparaat zijn uitsluitend
bedoeld voor gebruik in
huishoudelijke apparaten. Gebruik
deze niet voor andere doeleinden.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische
schokken!
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
• Verwijder de deurvergrendeling om
te voorkomen dat kinderen of
huisdieren binnen in het apparaat vast
komen te zitten.
2.7 Servicedienst
• Voordat u het lampje vervangt, dient
u de stekker van het apparaat uit het
stopcontact te halen.
• Gebruik alleen lampjes met dezelfde
specificaties.
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
2.6 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
3.1 Algemeen overzicht
1
2
3
4
4
7
5
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
Bedieningspaneel
Elektronische tijdschakelklok
Verwarmingselement
Magnetrongenerator
Lampje
Verwijderbare inschuifrail
Roosterhoogtes
6
3.2 Accessoires
Bakplaat
Bakrooster
Voor gebak en koekjes.
Voor kookgerei, bak- en braadvormen.
NEDERLANDS
9
Voor braden en roosteren of als pan om
vet op te vangen
Grill-/braadpan
4. BEDIENINGSPANEEL
4.1 Elektronische tijdschakelklok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen.
Tiptoets
1
2
-
Functie
Opmerking
Weergave
Toont de huidige instellingen van het apparaat.
AAN / UIT
Het apparaat in- en uitschakelen.
Grill of Kook- En
Bakassistent
Raak om een verwarmingsfunctie of het menu te
kiezen de tiptoets eenmaal aan: Kook- En Bakassistent. Raak de tiptoets weer aan om tussen de
functies te schakelen: Grill, Kook- En Bakassistent.
Raak het veld 3 seconden aan om het licht in of uit
te schakelen.
3
4
Magnetronfunctie Het inschakelen van de magnetronfunctie. Te gebruiken als het apparaat is uitgeschakeld. Wanneer u de magnetron gebruikt met de functie:
Duur gedurende meer dan 7 minuten en in de
Combi-stand, kan het vermogen niet hoger zijn
dan 600 W.
5
Temperatuurkeuze
Om de temperatuur in te stellen of om de huidige
temperatuur in het apparaat te tonen.
Toets omlaag
Omlaag gaan in het menu.
6
10
www.aeg.com
Tiptoets
Functie
Opmerking
Toets omhoog
Omhoog gaan in het menu.
8
OK/Magnetron
snelle start
De selectie of instelling bevestigen. Het inschakelen van de magnetronfunctie. Te gebruiken als het
apparaat is uitgeschakeld.
9
Toets op de achterkant
Om één niveau terug te gaan in het menu. Raak
het veld 3 seconden aan om het hoofdmenu weer
te geven.
Tijd en overige
functies
Verschillende functies instellen. Als een verwarmfunctie in werking is, raakt u de tiptoets aan om de
timer of de functies in te stellen: Toetsblokkering,
Favoriet, Heat+Hold, Set + Go.
Kookwekker
Om de volgende functie in te stellen: Kookwekker.
7
10
11
4.2 Display
A
B
C
E
D
A. Verwarmingsfunctie of
magnetronfunctie
B. Instellen dagtijd
C. Indicatielampje bij voorverwarmen
D. Temperatuur of vermogen in de
magnetron
E. Duur of eindtijd van een functie
Andere indicaties op het display:
Symbool
Functie
Kookwekker
De functie werkt.
Instellen dagtijd
Het display geeft de huidige tijd aan.
Duur
Het display geeft de benodigde kooktijd weer.
Eindtijd
Het display geeft aan wanneer de
kooktijd voorbij is.
Huishoudelijk
Het display toont de temperatuur.
Tijdsindicatie
Er wordt weergegeven hoe lang een
verwarmingsfunctie in werking is. Druk
tegelijkertijd op
te resetten.
en
om de tijd
NEDERLANDS
Symbool
11
Functie
Controlelampje bij voorverwarmen
Het display geeft de temperatuur in
het apparaat aan.
Automatisch Wegen
Het display geeft weer dat het automatische weegsysteem actief is of dat
het gewicht kan worden gewijzigd.
Heat+Hold
De functie is actief.
5. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE
KEER GEBRUIKT
Zet de accessoires en verwijderbare
inschuifrails terug in de beginstand.
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.2 Eerste aansluiting
5.1 Eerste reiniging
Wanneer u het apparaat op het
stopcontact aansluit of na een
stroomstoring moet u de taal, het
contrast, de helderheid en de tijd
instellen.
Verwijder all accessoires en
verwijderbare inschuifrails uit het
apparaat.
Zie het hoofdstuk
'Onderhoud en reiniging'.
1. Druk op
te stellen.
2. Druk op
Reinig het apparaat en de accessoires
voor het eerste gebruik.
of
om de waarde in
om te bevestigen.
6. DAGELIJKS GEBRUIK
3. Druk op om naar het submenu te
gaan of de instelling te accepteren.
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 Door de menu's navigeren
U kunt te allen tijde
terugkeren naar het
hoofdmenu met
.
1. Schakel het apparaat in.
of
om de menu2. Druk op
optie te selecteren.
6.2 Een overzicht van de menu's
Hoofdmenu
Symbool
Menu-item
Applicatie
Grill
Een verwarmingsfunctie voor het grillen van plat
voedsel op het midden van de steunhoogte. Voor
het maken van toast.
12
www.aeg.com
Symbool
Menu-item
Applicatie
Kook- En Bakassistent
Bestaat uit een lijst met automatische programma's.
Basis Instellingen
Wordt gebruikt voor het instellen van de apparaatconfiguratie.
Favoriet
Bestaat uit een lijst met favoriete bereidingsprogramma's die door de gebruiker zijn gemaakt.
Submenu voor: Basis Instellingen
Symbool
Submenu
Beschrijving
Instellen dagtijd
Stel de dagtijd in.
Tijdisindicatie
Als het apparaat AAN staat, geeft het display de
huidige tijd weer wanneer u het apparaat uitschakelt.
Set + Go
Om een functie in te stellen en later te activeren
door op een symbool op het bedieningspaneel te
drukken.
Heat+Hold
Houdt het bereide voedsel warm gedurende 30
minuten nadat de kookcyclus voltooid is.
Verleng Tijd
Schakelt de functie Tijd verlengen in en uit.
Contrast
Pas het contrast van het display in stappen aan.
Helderheid
Pas de helderheid van het display in stappen aan.
Taal
Stelt de taal voor het display in.
Geluidsvolume
Pas het volume van de druktonen en signalen
stapsgewijs aan.
Toetsvolume
Schakelt de toon van de aanraakvelden aan en
uit. Het geluid van de tiptoets AAN/UIT kan niet
worden uitgeschakeld.
Alarmtoon
Schakelt de alarmtoon in en uit.
DEMO-modus
Activerings-/deactiveringscode: 2468
Service
Toont de softwareversie en -configuratie.
Fabrieksinstelling
Zet alle instellingen terug op de fabrieksinstelling.
NEDERLANDS
6.3 Een verwarmingsfunctie
starten
1. Schakel het apparaat in.
2. Selecteer de functie: Grill.
branden. Het balkje geeft aan dat de
oventemperatuur toeneemt. Als de
temperatuur bereikt is, zoemt de zoemer
3 maal en knippert de balk om
vervolgens te verdwijnen.
3. Druk op om te bevestigen.
4. Stel de temperatuur in.
6.5 Restwarmte
5. Druk op
Wanneer u het apparaat uitschakelt,
geeft het display de restwarmte aan. U
kunt de warmte gebruiken om het eten
warm te houden.
om te bevestigen.
6.4 Controlelampje bij
voorverwarmen
13
Wanneer u een verwarmingsfunctie
inschakelt, gaat het balkje op het display
7. MAGNETRONSTAND
7.1 Magnetron
Algemeen:
LET OP!
Stel het apparaat nooit in
werking als er zich geen
voedsel in bevindt.
• Laat het voedsel na het uitschakelen
van het apparaat enkele minuten
rusten. Zie de
magnetronbereidingstabellen:
rusttijd.
• Verwijder de verpakking van
aluminiumfolie, metalen bakjes, enz.
voordat u het voedsel bereidt.
• Het wordt niet aanbevolen in de
magnetronstand meer dan een niveau
te gebruiken.
• Leg het voedsel op een bord en zet
het indien niet anders aangegeven op
de bodem van de ruimte.
• Roer, indien mogelijk, altijd het
voedsel door voor het opdienen.
Bakken:
• Kook het eten zo mogelijk bedekt
met materiaal dat geschikt is voor
gebruik in de magnetron. Bereid
voedsel slechts zonder het te
bedekken als u een korst wilt
behouden.
• Zorg dat u de gerechten niet te lang
kookt, door het vermogen en de tijd
te hoog in te stellen. Het voedsel kan
uitdrogen, verbranden of op
sommige plekken hard worden.
• Gebruik het apparaat niet om eieren
in hun schaal en slakken te bereiden,
omdat ze kunnen barsten. Bij
gebakken eieren, moet u het eigeel
eerst doorprikken.
• Prik eten met 'vel' of 'schil', zoals
aardappelen, tomaten, worstjes, een
paar keer met een vork in voordat u
het in de magnetron plaatst, zodat
het eten niet barst.
• Voor gekoeld of bevroren eten is een
langere bereidingstijd nodig.
• Gerechten met saus moeten van tijd
tot tijd worden geroerd.
• Draai grotere stukken halverwege de
bereidingstijd om.
• Snij groenten zo mogelijk in stukjes
van gelijke grootte.
• Gebruik platte, brede schalen of
borden.
• Gebruik geen kookgerei gemaakt van
porselein, keramisch materiaal of
aardewerk met kleine gaatjes, bijv. op
handgrepen. Er kan vocht in de
openingen komen, waardoor het
kookgerei bij verhitting kan barsten.
Vlees, gevogelte, vis ontdooien:
• Plaats het bevroren, uitgepakte
voedsel op een klein omgekeerd
bord met een bakje eronder of op
een ontdooirek of plastic zeef, zodat
de dooivloeistof kan weglopen.
• Draai het voedsel halverwege de
ontdooitijd om. Verdeel de stukken zo
mogelijk opnieuw en verwijder de
stukken die al zijn ontdooid.
Boter, gebakjes, kwark ontdooien:
• Ontdooi nooit volledig in het
apparaat, maar laat geheel ontdooien
14
www.aeg.com
bij kamertemperatuur. Dit geeft een
meer gelijkmatig resultaat. Verwijder
metalen of aluminium verpakking of
onderdelen volledig voordat u begint
te ontdooien.
Fruit, groenten ontdooien:
• Als fruit en groenten rauw moeten
blijven, ontdooi ze niet in het
apparaat maar laat ze geheel
ontdooien bij kamertemperatuur.
• U kunt een hoger
magnetronvermogen gebruiken om
fruit en groenten te bereiden zonder
ze eerst te ontdooien.
Kant-en-klaarmaaltijden:
• Kant-en-klaarmaaltijden in metalen
verpakking of plastic bakjes met
metalen afdekking mogen alleen in
de magnetron worden ontdooid of
verwarmd, als ze speciaal zijn
voorbestemd voor gebruik in de
magnetron.
• U moet de op de verpakking
afgedrukte instructies van de fabrikant
opvolgen (bijv. metalen afdekking
verwijderen en plastic folie
doorprikken).
7.2 Geschikt kookgerei en materialen
Materiaal van de pannen
Magnetron
Ontdooien
Grill
Opwarmen
Koken
X
X
Ovenbestendig glas en porselein
zonder metalen onderdelen, bijv. hittebestendig glas
Niet-ovenbestendig glas en porse-
X
lein1)
Glas en glaskeramiek van ovenbestendig / diepvriesbestendig materiaal
Keramisch2), aardewerk2)
X
Hittebestendig plastic tot 200 °C3)
X
Karton, papier
X
X
X
Huishoudfolie
X
X
X
X
Bakpapier met magnetronveilige afdichting3)
Ovenschotels gemaakt van metaal,
d.w.z. emaille, gietijzer
X
X
X
Bakvormen, zwarte lak of siliconen-
X
X
X
Bakplaat
X
X
X
Bakrooster
X
X
X
laag3)
NEDERLANDS
Materiaal van de pannen
Magnetron
Ontdooien
Kookgerei voor magnetrongebruik,
bijv. pan voor knapperige gerechten
15
Grill
Opwarmen
Koken
X
X
Kant-en-klare maaltijden in de verpakking3)
1) Zonder zilveren, gouden, platinum of metalen laag/versieringen.
2) Zonder quartz of metalen onderdelen, of glas dat metalen bevat
3) U dient de instructies van de fabrikant over de maximum temperaturen na te leven.
7.3 Tips voor de magnetron
Resultaat
Oplossing
U kunt de gegevens over de hoeveelheid voedselbereiding niet vinden.
Vind details voor gelijkaardige soorten voedsel.
Verhoog of verlaag de bereidingstijd aan de
hand van deze richtlijn: verdubbel de hoeveelheid - ca. verdubbeling van de bereidingstijd, halveer de hoeveelheid - halveer de tijd.
Het voedsel is na bereiding te droog.
Stel een kortere bereidingstijd in of selecteer een
lagere magnetronstand en bedek het voedsel
met een geschikt materiaal voor gebruik in een
magnetron.
Het eten is nog steeds niet ontdooid,
heet of gekookt nadat de bereidingstijd is verstreken.
Stel een langere bereidingstijd in of selecteer een
hoger magnetronvermogen. Denk eraan dat voor
grotere gerechten er een langere bereidingstijd
nodig is. Roer het voedsel om tijdens de bereiding.
Als de bereidingstijd is verstreken, is
het eten aan de rand verbrand, maar
in het midden nog steeds niet gaar.
Kies de volgende keer een lager vermogen en
een langere bereidingstijd. Roer vloeistoffen halverwege de bereidingstijd even door, bijv. soepen.
Overige zaken om rekening mee te
houden...
• Voedsel heeft verschillende vormen
en eigenschappen. Het wordt bereid
in verschillende hoeveelheden. Om
deze reden kan de benodigde tijd en
het vermogen voor ontdooien,
verwarmen of bereiden variëren. Als
grove richtlijn: dubbele hoeveelheid
- ca. dubbele bereidingstijd.
• De magnetron creëert de warmte
direct in het voedsel. Daarom kunnen
niet alle plaatsen tegelijkertijd worden
verwarmd. U dient de verwarmde
schotels te roeren en draaien, in het
bijzonder bij grotere hoeveelheden
voedsel.
• De rusttijd wordt in de tabellen
gegeven. Laat het eten rusten, in het
apparaat of erbuiten, zodat de
warmte gelijkmatiger wordt verdeeld.
• Pas het vermogen aan naargelang de
hoeveelheid voedsel. Een hoog
vermogen kan een kleine hoeveelheid
voedsel doen aanbranden of vonken
opwekken als u de accessoires
gebruikt.
16
www.aeg.com
• U krijgt betere resultaten met rijst als
u een platte, brede schaal gebruikt.
7.4 Magnetronfuncties
Functies
Omschrijving
Magnetron
Creëert de warmte direct in het eten. Gebruik de magnetron voor
het verwarmen van kant-en-klare maaltijden en drankjes, het ontdooien van vlees of fruit en het bereiden van groenten en vis.
Combi
Gebruik het om de verwarmingsfunctie en de magnetronmodus tegelijkertijd te gebruiken. Om gerechten korter te bereiden en tegelijkertijd een bruin korstje te geven.
Snelle start
Voor het inschakelen van de magnetronfunctie wanneer het apparaat uit staat. Met een druk op het symbool wordt het maximale
vermogen van de magnetron gebruikt. Werkt: 30 seconden ingedrukt
7.5 De magnetronfunctie
instellen
1. Schakel het apparaat in.
2. Gebruik
om de magnetronfunctie
in te schakelen.
3. Tik op . De functie: Duur wordt
ingesteld op 30 seconden en de
magnetron gaat in werking.
Elke keer dat u aanraakt,
worden er 30 seconden aan
de duur van de magnetron
toegevoegd. Duur.
Als u niet aanraakt,
schakelt het apparaat na 20
seconden uit.
4. Tik op
om de volgende functie in
te stellen: Duur. Zie de paragraaf
"De klok instellen".
Wanneer de tijd van de
functie: Duur langer is dan 7
minuten, wordt het
vermogen van de
magnetron verlaagd naar
600 W.
De maximale tijdinstelling
van de functie: Duur is 90
minuten.
U kunt het
magnetronvermogen
wijzigen (tik op
of
en dan op
) en de functie:
als de magnetron in
Duur
werking is.
5. Wanneer de ingestelde tijd is
verlopen, weerklinkt er gedurende 2
minuten een geluidssignaal. De
magnetronfunctie wordt automatisch
uitgeschakeld. Druk op een symbool
om het geluidssignaal uit te zetten.
Raak om de
magnetronfunctie uit te
zetten
aan.
Als u
aanraakt of de deur
opent, stopt de functie. Raak
om deze weer te starten
aan.
7.6 De Combi-functie instellen
1. Schakel de verwarmfuntie in.
Raadpleeg “Verwarmingsfunctie
starten”.
aan en volg dezelfde
2. Raak
stappen als bij het instellen van de
magnetronfunctie.
NEDERLANDS
Voor bepaalde functies start
de magnetronfunctie zodra
de ingestelde temperatuur
wordt bereikt.
Functies niet beschikbaar bij de Combifunctie: Favoriet, Eindtijd, Set + Go, Heat
+Hold.
7.7 De snelstartfunctie
instellen
17
U kunt het
magnetronvermogen
wijzigen (raadpleeg
“Magnetronfunctie
instellen”).
3. Tik op
om de duurtijd in te stellen
voor de functie: Duur. Zie de
paragraaf "De klok instellen".
1. Raak indien nodig
aan om het
apparaat uit te schakelen.
7.8 Voorbeelden van
kooktoepassingen voor de
instellingen van het vermogen
2. Raak aan om de snelle start-functie
in te schakelen.
De gegevens in de volgende tabel
dienen slechts als richtlijn.
Elke keer als u aanraakt, worden er 30
seconden aan de Duur toegevoegd.
Vermogeninstelling
Toepassing
•
•
•
•
Verwarmen van vloeistof
Dichtschroeien aan het begin van het kookproces
Koken van groenten
Smelten van gelatine en boter
1000 Watt
900 Watt
800 Watt
700 Watt
• 600 Watt
• 500 Watt
Ontdooien en verwarmen van bevroren maaltijden
Een maaltijd op een bord verwarmen
Stoofpot sudderen
Eiergerechten koken
• 400 Watt
• 300 Watt
• 200 Watt
Maaltijden door laten koken
Delicaat voedsel koken
Babyvoeding verwarmen
Rijst laten sudderen
Delicaat voedsel verwarmen
Kaas smelten
• 100 Watt
Vlees, vis en brood ontdooien
Kaas, room en boter ontdooien
Fruit en cake ontdooien (gebak)
Gistdeeg laten rijzen
Koude gerechten en drankjes verwarmen
18
www.aeg.com
8. KLOKFUNCTIES
8.1 Tabel met klokfuncties
Klokfunctie
Toepassing
Kookwekker
Om een afteltijd in te stellen (max. 2 uur en
30 minuten). Deze functie heeft geen invloed
op de werking van het apparaat. Ook te gebruiken als het apparaat is uitgeschakeld.
Gebruik
om de functie in te schakelen.
Druk op
of
om de minuten in te stel-
len en op
om te starten.
Duur
Om de lengte van een bepaalde actie te bepalen (max. 23h 59 min.).
Eindtijd
Voor het instellen van de uitschakeltijd van
een verwarmingsfunctie (max. 23 uur en 59
min).
Als u de tijd voor een klokfunctie instelt,
begint het aftellen van de tijd na 5
seconden.
Als u de klokfuncties: Duur,
Eindtijd, schakelt het
apparaat de warmteelementen na 90 % van de
ingestelde tijd uit. Het
apparaat gebruikt de
restwarmte om het
kookproces voor te zetten
totdat de tijd is verstreken (3
- 20 minuten).
8.2 De klokfuncties instellen
Alvorens u de functies: Duur,
Eindtijd, moet u een
verwarmingsfunctie en
temperatuur instellen. Het
apparaat wordt automatisch
uitgeschakeld.
U kunt de functies: Duur en
Eindtijd tegelijkertijd
gebruiken als u wilt dat het
apparaat op een later
tijdstip wordt geactiveerd of
juist uitgezet.
1. Stel de verwarmingsfunctie in.
2. Druk herhaaldelijk op
totdat het
display de benodigde klokfunctie en
het bijhorende symbool weergeeft.
3. Druk op
or
tijd in te stellen.
om de gewenste
4. Druk op om te bevestigen.
Wanneer de tijd is verstreken, klinkt er
een geluidssignaal. Het apparaat wordt
uitgeschakeld. Op het display verschijnt
een melding.
5. Druk op een symbool om het signaal
uit te zetten.
8.3 Heat+Hold
Voorwaarden voor de functie:
• De ingestelde temperatuur is hoger
dan 80 °C.
• De functie: Duur wordt ingesteld.
De functie: Heat+Hold houdt het
voorbereide gerecht gedurende 30
minuten warm op 80 °C. Deze functie
wordt ingeschakeld wanneer de bak- of
braadprocedure is geëindigd.
U kunt de functie in- of uitschakelen in
het menu: Basis Instellingen.
1. Schakel het apparaat in.
2. Selecteer de verwarmingsfunctie.
3. Stel de temperatuur boven 80 °C in.
NEDERLANDS
4. Druk herhaaldelijk op
tot het
display toont: Heat+Hold.
5. Druk op om te bevestigen.
Wanneer de functie is voltooid, klinkt er
een geluidssignaal.
De functie blijft aan staan als u de
verwarmingsfuncties verandert.
19
Van toepassing op alle
verwarmingsfuncties met
Duur of Automatisch
Wegen.
8.4 Verleng Tijd
1. Wanneer de bereidingstijd is
voltooid, klinkt er een geluidssignaal.
Druk op een willekeurig symbool.
Op het display wordt het bericht
weergegeven.
De functie: Verleng Tijd zorgt dat de
verwarmingsfunctie door blijft gaan als
de Duur is geëindigd.
2. Druk op
om te activeren of
om te annuleren.
3. Stel de lengte van de functie in.
4. Druk op
.
9. AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Bij gebruik van de functie:
Handmatig, gebruikt het
apparaat de automatische
instellingen. U kunt ze
veranderen, net als bij
andere functies.
9.1 Online recepten
Op onze website vindt u de
recepten voor de
automatische programma's
van dit apparaat. Om het
juiste Receptenboek te
vinden, controleer het
productnummer op het
classificatieplaatje op de
voorzijde van het frame van
de binnenkant van het
apparaat.
9.3 Kook- En Bakassistent met
Automatisch Wegen
Deze functie berekent automatisch de
braadtijd. Als u de functie wilt gebruiken,
moet u het gewicht van het gerecht
instellen.
1. Schakel het apparaat in.
2. Selecteer het menu: Kook- En
9.2 Kook- En Bakassistent met
Receptenautomaat
Dit apparaat bevat een serie recepten
die u kunt gebruiken. De recepten
kunnen niet worden gewijzigd.
1. Schakel het apparaat in.
2. Selecteer het menu: Kook- En
Bakassistent. Druk op om te
bevestigen.
3. Selecteer de categorie en het
gerecht. Druk op
bevestigen.
om te
4. Een recept selecteren. Druk op
te bevestigen.
om
Bakassistent. Druk op om te
bevestigen.
3. Selecteer de categorie en het
gerecht. Druk op
bevestigen.
4. Tik op
of
om te
om het gewicht van
het gerecht in te stellen. Druk op
om te bevestigen.
Het automatische programma start.
5. U kunt het gewicht te allen tijde
wijzigen. Tik op
of
om de
letter te wijzigen.
6. Wanneer de tijd is verstreken, klinkt
er een geluidssignaal. Druk op een
symbool om het geluidsignaal uit te
zetten.
20
www.aeg.com
Bij sommige programma's
moet het voedsel na 30
minuten worden gekeerd.
Op het display verschijnt
een herinnering.
10. GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
10.1 De accessoires plaatsen
Gebruik uitsluitend geschikt kookgerei
en materiaal.
WAARSCHUWING!
Zie hoofdstuk
"magnetronmodus".
Bakrooster:
Plaats het rooster tussen de
geleidestangen van de roostersteun en
zorg ervoor dat de pootjes omlaag staan.
Bakplaat / Diepe pan:
Schuif de bakplaat / diepe pan tussen de
geleidestangen van de roostersteun.
Bakrooster en bakplaat / diepe pan
samen:
Plaats de bakplaat / diepe pan tussen de
geleiders van de inschuifrails en het
bakrooster op de geleiders erboven.
Kleine inkepingen bovenaan
verhogen de veiligheid.
Deze inkepingen zorgen er
ook voor dat ze niet
omkantelen. De hoge rand
rond het rooster voorkomt
dat het kookgerei van het
rooster afglijdt.
11. EXTRA FUNCTIES
11.1 Favoriet
U kunt uw favoriete instellingen als duur,
temperatuur of verwarmingsfunctie
opslaan. De instellingen zijn beschikbaar
in het menu: Favoriet. U kunt 20
programma's opslaan.
U kunt Magnetron- en
magnetron-combifuncties
niet opslaan als favorieten.
Een programma opslaan
1. Schakel het apparaat in.
2. Stel een verwarmingsfunctie of een
automatisch programma in.
NEDERLANDS
3. Raak
herhaaldelijk aan totdat het
display het volgende weergeeft:
OPSLAAN.
11.3 Toetsblokkering
4. Druk op om te bevestigen.
Het display geeft de eerste vrije
geheugenpositie weer.
Deze functie voorkomt dat een
verwarmingsfunctie per ongeluk wordt
ingeschakeld. U kunt de functie alleen
inschakelen als het apparaat in werking
is.
5. Druk op om te bevestigen.
6. Voer de naam van het programma in.
De eerste letter knippert.
1. Schakel het apparaat in.
2. Stel de verwarmingsfunctie of instelling in.
7. Tik op
of
wijzigen.
tot het
3. Druk herhaaldelijk op
display toont: Toetsblokkering.
om de letter te
8. Druk op .
De volgende letter knippert.
9. Herhaal stap 7 indien nodig.
10. Druk op en houdt de knop
ingedrukt om op te slaan.
U kunt een geheugenpositie
overschrijven. Wanneer het display de
eerste vrije geheugenpositie aangeeft,
of
en druk op om een
tik op
bestaand programma te overschrijven.
U kunt de naam van een programma
wijzigen in het menu: Wijzig
Programmanaam.
21
4. Druk op om te bevestigen.
Druk om de functie uit te schakelen op
. Op het display verschijnt een
melding. Druk herhaaldelijk op
vervolgens op
en
om te bevestigen.
Als u het apparaat
uitschakelt, wordt de functie
ook uitgeschakeld.
11.4 Set + Go
Het programma inschakelen
Met deze functie kunt u een
verwarmingsfunctie (of programma)
instellen en later met een aanraking van
een symbool gebruiken.
1. Schakel het apparaat in.
2. Selecteer het menu: Favoriet.
1. Schakel het apparaat in.
2. Stel de verwarmingsfunctie in.
3. Druk op om te bevestigen.
4. Selecteer de naam van uw favoriete
programma.
5. Druk op
om te bevestigen.
tot het
3. Druk herhaaldelijk op
display het volgende toont: Duur.
4. Stel de tijd in.
tot het
5. Druk herhaaldelijk op
display het volgende toont: Set +
Go.
11.2 Gebruik van het
Kinderslot
6. Druk op
Als het Kinderslot aanstaat, kan het
apparaat niet per ongeluk worden
geactiveerd.
Druk op een symbool (behalve voor )
om de functie te starten: Set + Go. De
ingestelde verwarmingsfunctie start.
1. Raak
aan om het display in te
schakelen.
Wanneer de verwarmingsfunctie is
voltooid, klinkt er een geluidssignaal.
en
totdat
2. Druk tegelijkertijd op
het display een bericht weergeeft.
Om het Kinderslot te deactiveren,
herhaal stap 2.
om te bevestigen.
22
www.aeg.com
• Toetsblokkering is aan
wanneer de
verwarmingsfunctie actief
is.
• Het menu: Basis
Instellingen stelt u in
staat de volgende functie
in en uit te schakelen: Set
+ Go.
11.5 Automatische
uitschakeling
Om veiligheidsredenen schakelt het
apparaat na bepaalde tijd automatisch
uit als er een ovenfunctie in werking is en
u geen instellingen wijzigt.
Temperatuur (°C)
Uitschakeltijd (u)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
De Automatische
uitschakeling werkt niet met
de functies:
Binnenverlichting, Duur,
Eindtijd.
11.6 Helderheid van het
display
Er zijn twee standen voor de helderheid
van het display:
• Helderheid 's nachts - wanneer het
apparaat uit staat, is de helderheid
van het display tussen 22:00 en 06:00
lager.
• Helderheid overdag:
– als het apparaat aan staat.
– als u tijdens helderheid 's nachts
een symbool aanraakt (behalve
AAN/UIT), keert het display
gedurende 10 seconden terug
naar helderheid voor overdag.
– als het apparaat uit staat en u de
volgende functie hebt ingesteld:
Kookwekker. Wanneer de functie
eindigt, keert het display terug
naar helderheid voor 's nachts.
11.7 Koelventilator
Als het apparaat in werking is, wordt de
koelventilator automatisch ingeschakeld
om de oppervlakken van het apparaat
koel te houden. Na het uitschakelen van
het apparaat kan de ventilatie doorgaan
totdat het apparaat is afgekoeld.
12. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
De temperaturen en
baktijden in de tabellen zijn
slechts als richtlijn bedoeld.
Deze zijn afhankelijk van de
recepten en de kwaliteit en
de hoeveelheid van de
gebruikte ingrediënten.
12.1 Grill
• Grill alltijd met de maximale
temperatuurinstelling.
• Rooster in de rekstand plaatsen, zoals
aangeraden in grilleertabel.
• Altijd de pan plaatsen om vet op te
vangen op de eerste rekstand.
• Alleen platte stukken vlees of vis
grillen.
• Lege oven met grilfuncties altijd 5
minuten voorverwarmen.
LET OP!
Tijdens het grillen moet de
ovendeur altijd gesloten zijn.
NEDERLANDS
23
Grill
Gerecht
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
1e kant
2e kant
Biefstuk, medium
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Runderfilet, medium
230
20 - 30
20 - 30
1
Varkensrug
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Kalfsrug
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Lamsrug
210 - 230
25 - 35
20 - 35
1
Hele vis, 500 1000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
1
12.2 Bereiding met magnetron
Zet indien niet anders
aangegeven het voedsel op
de bodemplaat in de ruimte
op een bord of in een
magnetronschaal.
Vlees ontdooien
Gerecht
Vermogen
(Watt)
Gewicht (kg) Tijd (min)
Rusttijd
(min)
Opmerkingen
Hele stukken
vlees
200
0.5
10 - 12
10 - 15
Halverwege
de bereidingstijd omdraaien.
Steak
200
0.2
3-5
5 - 10
Halverwege
de bereidingstijd omdraaien, ontdooide delen
verwijderen.
Half-om-half
gehakt
200
0.5
10 - 15
10 - 15
Halverwege
de bereidingstijd omdraaien, ontdooide delen
verwijderen.
24
www.aeg.com
Gerecht
Vermogen
(Watt)
Gewicht (kg) Tijd (min)
Rusttijd
(min)
Opmerkingen
Goulash
200
0.5
10 - 15
Halverwege
de bereidingstijd omdraaien, ontdooide delen
verwijderen.
10 - 15
Gevogelte ontdooien
Gerecht
Vermogen
(Watt)
Gewicht (kg) Tijd (min)
Rusttijd
(min)
Opmerkingen
Kip
200
1
25 - 30
10 - 20
Halverwege
de bereidingstijd omdraaien, ontdooide delen
met aluminiumfolie bedekken.
Kippenborst
200
0.1 - 0.2
3-5
10 - 15
Halverwege
de bereidingstijd omdraaien, ontdooide delen
met aluminiumfolie bedekken.
Kippenboutjes
200
0.1 - 0.2
3-5
10 - 15
Halverwege
de bereidingstijd omdraaien, ontdooide delen
met aluminiumfolie bedekken.
eend
200
2
45 - 60
20 - 30
Halverwege
de bereidingstijd omdraaien, ontdooide delen
met aluminiumfolie bedekken.
NEDERLANDS
25
Vis ontdooien
Gerecht
Vermogen
(Watt)
Gewicht (kg) Tijd (min)
Rusttijd
(min)
Opmerkingen
Hele Vis
100
0.5
10 - 15
15 - 20
Halverwege
de bereidingstijd omdraaien.
Visfilets
100
0.5
10 - 12
15 - 20
Halverwege
de bereidingstijd omdraaien.
Worstjes ontdooien
Gerecht
Vermogen
(Watt)
Gewicht (kg) Tijd (min)
Rusttijd
(min)
Opmerkingen
Gesneden
worst
100
0.1
20 - 40
Halverwege
de bereidingstijd omdraaien.
2-4
Zuivelproducten ontdooien
Gerecht
Vermogen
(Watt)
Gewicht (kg) Tijd (min)
Rusttijd
(min)
Opmerkingen
Kwark
100
0.25
10 - 15
25 - 30
Aluminiumdelen verwijderen, halverwege de
bereidingstijd omdraaien.
Boter
100
0.25
3-5
15 - 20
Aluminiumdelen verwijderen, halverwege de
bereidingstijd omdraaien.
Kaas
100
0.25
3-5
30 - 60
Aluminiumdelen verwijderen, halverwege de
bereidingstijd omdraaien.
26
www.aeg.com
Gerecht
Vermogen
(Watt)
Gewicht (kg) Tijd (min)
Rusttijd
(min)
Opmerkingen
Room
100
0.2
7 - 12
20 - 30
Aluminium
deksel verwijderen, halverwege de
bereidingstijd roeren.
Taart/koekjes ontdooien
Gerecht
Vermogen
(Watt)
Gewicht
Tijd (min)
Rusttijd
(min)
Opmerkingen
Gistdeeg
100
1 stuk
2-3
15 - 20
Bord halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
Kwarktaart
100
1 stuk
2-4
15 - 20
Bord halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
Cake (gebak) 100
1 stuk
1-2
15 - 20
Bord halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
Droge cake
100
1 stuk
2-4
15 - 20
Bord halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
Vruchtencake 100
1 stuk
1-2
15 - 20
Bord halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
Brood
100
1 kg
15 - 20
10 - 15
Halverwege
de bereidingstijd omdraaien.
Gesneden
brood
100
0,5 kg
8 - 12
10 - 15
Halverwege
de bereidingstijd omdraaien.
Broodjes
100
4 broodjes
5-8
5 - 10
Halverwege
de bereidingstijd omdraaien.
NEDERLANDS
27
Fruit ontdooien
Gerecht
Vermogen
(Watt)
Gewicht (kg) Tijd (min)
Rusttijd
(min)
Opmerkingen
Aardbeien
100
0.3
8 - 12
10 - 15
Bedekt ontdooien, halverwege de
bereidingstijd roeren.
0.25
8 - 10
10 - 15
Bedekt ontdooien, halverwege de
bereidingstijd roeren.
Pruimen, ker- 100
sen, frambozen, bramen,
abrikozen
Koken/smelten
Gerecht
Vermogen
(Watt)
Gewicht (kg) Tijd (min)
Rusttijd
(min)
Opmerkingen
Chocolade /
chocoladelaagje
600
0.15
2-3
-
Halverwege
de bereidingstijd roeren.
Boter
200
0.1
2-4
-
Halverwege
de bereidingstijd roeren.
Gewicht
Tijd (min)
Rusttijd
(min)
Opmerkingen
Babyvoeding 300
in potjes
0,2 kg
2-3
-
Halverwege
de bereidingstijd roeren. Controleer de temperatuur.
Babymelk
(fles, 180 ml)
0,2 kg
0:20 - 0:40
-
Lepel in de
fles steken,
roeren en
temperatuur
controleren.
Ontdooien, verwarmen
Gerecht
Vermogen
(Watt)
1000
28
www.aeg.com
Gerecht
Vermogen
(Watt)
Gewicht
Tijd (min)
Rusttijd
(min)
Opmerkingen
Kant-enklaargerecht
600
0,4 – 0,5 kg
14 - 20
5
Aluminium
afdekking
verwijderen,
halverwege
de bereidingstijd omdraaien.
Bevroren
kant-enklaarmaaltijden
400
0,4 – 0,5 kg
4-6
5
Aluminium
afdekking
verwijderen,
halverwege
de bereidingstijd omdraaien.
Melk
1000
1 kopje, ongeveer 200
ml
1:15 - 1:45
-
Lepel in het
bakje doen.
Water
1000
1 kopje, ongeveer 200
ml
1:30 - 2
-
Lepel in het
bakje doen.
Saus
600
200 ml
1-2
-
Halverwege
de bereidingstijd roeren.
Soep
600
300 ml
2-4
-
Halverwege
de bereidingstijd roeren.
Gerecht
Vermogen
(Watt)
Gewicht
Tijd (min)
Rusttijd
(min)
Opmerkingen
Hele vis
500
0,5 kg
8 - 10
-
Afgedekt koken, het bakje tijdens het
bereiden
meerdere
malen omdraaien.
Meer
NEDERLANDS
29
Gerecht
Vermogen
(Watt)
Gewicht
Tijd (min)
Rusttijd
(min)
Opmerkingen
Visfilets
500
0,5 kg
6-8
-
Afgedekt koken, het bakje tijdens het
bereiden
meerdere
malen omdraaien.
Groenten
met een korte bereidingstijd,
600
0,5 kg
12 - 16
-
Ongeveer 50
ml water toevoegen, afgedekt bereiden, halverwege de bereidingstijd
roeren.
Groenten
600
met een korte bereidingstijd, be-
0,5 kg
14 - 18
-
Ongeveer 50
ml water toevoegen, afgedekt bereiden, halverwege de bereidingstijd
roeren.
600
0,5 kg
14 - 20
-
Ongeveer 50
ml water toevoegen, afgedekt bereiden, halverwege de bereidingstijd
roeren.
Groenten
600
met een lange bereidingstijd, be-
0,5 kg
18 - 24
-
Ongeveer 50
ml water toevoegen, afgedekt bereiden, halverwege de bereidingstijd
roeren.
0,8 kg + 600
ml
5-7
300 W / 1520
Bedekt bereiden, halverwege de bereidingstijd
roeren.
vers 1)
vroren1)
Groenten
met een lange bereidingstijd,
vers 1)
vroren 1)
Aardappelen 1000
in de schil
30
www.aeg.com
Gerecht
Vermogen
(Watt)
Gewicht
Tijd (min)
Rusttijd
(min)
Opmerkingen
Rijst
1000
0,3 kg + 600
ml
4-6
-
Bedekt bereiden, halverwege de bereidingstijd
roeren.
Popcorn
1000
-
3-4
-
Doe de popcorn op een
bord op het
laagste niveau.
1) Alle groenten afgedekt in de container koken.
Combi-functie
• Uitsluitend voor bepaalde modellen.
Gerecht
Ovengerei
2 kippenhelften (2 x 0,55
kg)
Ronde glazen schaal, Ø 300
26 cm
• Gebruik de functies: Grill en
magnetron.
VerTempe- Tijd
moratuur
(min)
gen
(°C)
(Watt
)
Roosterhoogte
Opmerkingen
220
40
2
Na 20 min.
omdraaien,
dan 5 min. laten rusten.
gratinaardap- Gratinschotel
pelen (1 kg)
300
200
40
2
10 min. laten
rusten.
Varkensbraadstuk,
hals (1,1 kg)
300
200
70
1
Regelmatig
omdraaien, 10
min. laten rusten.
Glazen schotel met
zeef
13. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
13.1 Opmerkingen over
schoonmaken
• Maak de voorkant van het apparaat
schoon met een zachte doek en een
warm sopje.
• Gebruik voor metalen oppervlakken
een specifiek reinigingsmiddel.
• Reinig de binnenkant van het
apparaat na elk gebruik. Vetophoping
of andere voedingsresten kunnen
brand veroorzaken. Het gevaar is
groter voor de grillpan.
• Verwijder voedselresten en vetten
voorzichtig van de bovenkant van de
ovenruimte.
• Verwijder hardnekkig vuil met een
speciale ovenreiniger.
• Reinig alle accessoires na elk gebruik
en laat ze drogen. Gebruik een zachte
NEDERLANDS
doek met een warm sopje en een
reinigingsmiddel.
• Toebehoren met antiaanbaklaag
mogen niet worden schoongemaakt
met een agressief reinigingsmiddel,
voorwerpen met scherpe randen of
een afwasautomaat. Dit kan de
antiaanbaklaag beschadigen.
• Droog de oven als de ovenruimte nat
is na gebruik.
Installeer de geleiders in de omgekeerde
volgorde.
13.3 Het lampje vervangen
Leg een doek op de bodem van de
binnenkant van het apparaat. Dit
voorkomt schade aan het afdekglas en
de ovenruimte.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrocutie!
Maak de zekering los
voordat u de lamp vervangt.
De lamp en het afdekglas
kunnen heet zijn.
13.2 Verwijderen van de
geleiders
Zorg ervoor dat het apparaat is
afgekoeld voordat u onderhoud verricht.
Gevaar voor brandwonden.
LET OP!
Houd de halogeenlamp
altijd met een doek vast om
te voorkomen dat er
vetrestjes op de ovenlamp
verbranden.
Om het apparaat te reinigen, verwijder
de inschuifrails.
1. Inschuifrails voorzichtig naar boven
toe uit de voorste ophanging
trekken.
1
3
2
31
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder de zekeringen in de
zekeringenkast, of schakel de
stroomonderbreker uit.
Het bovenste lampje
2. Trek de inschuifrail bij de voorkant uit
de zijwand.
3. Geleiders uit de achterste ophanging
trekken.
1. Draai het deksel van de lamp tegen
de klok in en verwijder het.
2. Reinig het afdekglas.
3. Vervang de lamp door een geschikte
300°C hittebestendige lamp.
4. Plaats het afdekglas terug.
14. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
14.1 Wat moet u doen als…
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
U kunt de oven niet inschakelen of bedienen.
De oven is niet aangesloten Controleer of de oven goed
op een stopcontact of is niet is aangesloten op het stopgoed geïnstalleerd.
contact (zie het aansluitdiagram indien beschikbaar).
De oven wordt niet warm.
De oven is uitgeschakeld.
Schakel de oven in.
32
www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
De oven wordt niet warm.
De klok is niet ingesteld.
Stel de klok in.
De oven wordt niet warm.
De benodigde kookstanden
zijn niet ingesteld.
Zorg ervoor dat de instellingen correct zijn.
De oven wordt niet warm.
De automatische uitschakeling is actief.
Raadpleeg 'Automatisch uitschakelen'.
De oven wordt niet warm.
Het kinderslot is geactiveerd.
Raadpleeg 'Het kinderslot
gebruiken'.
De oven wordt niet warm.
De deur is niet goed gesloten.
Sluit de deur volledig.
De oven wordt niet warm.
De zekering is doorgeslagen.
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is. Als
de zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende installateur.
Het lampje brandt niet.
Het lampje is stuk.
Vervang het lampje.
Het display toont een foutcode die niet in deze tabel
staat.
Er is een elektrische fout.
• Schakel de oven uit via
de huiszekering of de veiligheidsschakelaar in de
zekeringkast en schakel
deze weer in.
• Neem contact op met de
klantenservice wanneer
de foutcode opnieuw
wordt weergegeven.
Stoom en condens slaan
neer op de gerechten en in
de ovenruimte.
Het gerecht heeft te lang in
de oven gestaan.
Laat gerechten na het bereiden niet langer dan 15 - 20
minuten in de oven staan.
Het apparaat staat aan maar
wordt niet warm. De ventilator werkt niet. Op het display verschijnt "Demo".
De demofunctie is ingescha- 1.
keld.
2.
3.
14.2 Onderhoudgegevens
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper of de serviceafdeling.
Schakel het apparaat uit.
Druk op
en houd dit
ingedrukt totdat het apparaat aan- en uitschakelt.
Houd
en
tegelijkertijd ingedrukt totdat
er een signaal te horen
is en "Demo" uitgaat.
De contactgegevens van het
servicecentrum staan op het typeplaatje.
Het typeplaatje bevindt zich voor aan de
binnenkant van het apparaat. Verwijder
het typeplaatje niet uit de ovenruimte.
NEDERLANDS
33
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
Model (MOD.)
.........................................
Productnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
15. TECHNISCHE GEGEVENS
15.1 Technische gegevens
Spanning
220 – 240 V
Frequentie
50 Hz
16. ENERGIEZUINIGHEID
16.1 Energiebesparing
Deze oven bevat functies die
u helpen energie te
besparen tijdens het
dagelijks koken.
Algemene tips
Zorg ervoor dat de ovendeur goed
gesloten is als u het apparaat in werking
stelt. De deur niet openen tijdens de
bereiding met stoom. Houd het
deurrubber schoon en zorg ervoor dat
het goed op zijn plaats vastzit.
Gebruik metalen schalen om meer
energie te besparen, maar alleen als u
geen magnetronfunctie gebruikt.
Indien mogelijk de oven niet
voorverwarmen voordat u er voedsel in
plaatst.
Verlaag bij een bereidingsduur langer
dan 30 minuten de oventemperatuur met
minimaal 3 - 10 minuten, afhankelijk van
de bereidingsduur voordat de kooktijd
verstrijkt. De restwarmte in de oven zorgt
ervoor dat het gerecht wordt voltooid.
U kunt de restwarmte gebruiken om
andere maaltijden op te warmen.
Houd de onderbrekingen tussen het
bakken zo kort mogelijk als u een aantal
gerechten tegelijkertijd bereidt.
Restwarmte
Bij sommige ovenfuncties worden, als
een programma met tijdselectie (Duur of
Einde) in werking is en de bereidingstijd
langer is dan 30 minuten, de
verwarmingselementen automatisch
eerder uitgeschakeld.
Eten warm houden
Kies de laagst mogelijke
temperatuurinstelling om de restwarmte
te gebruiken en een maaltijd warm te
houden. Het indicatielampje van de
restwarmte of temperatuur verschijnt op
het display.
Koken met de verlichting
uitgeschakeld
Schakel de verlichting tijdens het koken
uit. Doe het aan als u het nodig heeft.
17. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het symbool
34
www.aeg.com
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
*
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
NEDERLANDS
35
867353947-A-402019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising