Aeg KMK761000W Användarmanual
CD710M
KME761000B
KME761000M
KME761000W
KMK761000M
KMK761000W
KMM761000M
KMR761000M
KMR761000W
KMS761000M
USER
MANUAL
SV
Bruksanvisning
Mikrovågskombiugn
2
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.......................................................................................3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................... 5
3. PRODUKTBESKRIVNING............................................................................................ 8
4. KONTROLLPANELEN................................................................................................. 9
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING................................................................................11
6. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 11
7. KLOCKFUNKTIONER................................................................................................ 15
8. AUTOMATISKA PROGRAM......................................................................................16
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR............................................................................... 17
10. TILLVALSFUNKTIONER.......................................................................................... 17
11. TRICKS OCH TIPS................................................................................................... 19
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 37
13. FELSÖKNING.......................................................................................................... 38
14. TEKNISKA DATA..................................................................................................... 39
15. ENERGIEFFEKTIVITET............................................................................................ 40
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska
inte vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten
utan ständig uppsikt.
Låt inte barnen leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar
kan bli heta under användning
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
VARNING: Kontrollera att produkten är avstängd
innan du byter lampa för att undvika risken för
elstötar.
Använd inte produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Aktivera inte produkten när den är tom. Metalldelar i
ugnsutrymmet kan skapa ljusbågar.
Metallbehållare för mat och dryck får aldrig placeras i
mikrovågsugnen. Detta krav gäller inte om tillverkaren
anger storlek och form på metallbehållare som är
lämpliga för tillagning i mikrovågsugn.
VARNING: Om luckan eller tätningarna är skadade får
du inte använda ugnen förrän den har reparerats av en
behörig person.
VARNING: Bara en behörig person kan utföra service
eller reparation som involverar borttagning av ett lock
som ger skydd mot mikrovågsenergi.
VARNING: Hetta inte upp vätskor och mat i slutna
behållare. De kan explodera.
Använd endast kärl som är lämpliga för mikrovågsugn.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Vid uppvärmning av mat i plast- eller
pappersbehållare ska du hålla ett öga på ugnen
eftersom det finns risk för antändning.
Produkten är avsedd för uppvärmning av mat och
dryck. Torkning av mat eller kläder, eller uppvärmning
av värmedynor, tofflor, svampar, disktrasor o. dyl. kan
leda till skador eller eldsvåda.
Om det kommer ut rök ska du genast stänga av
produkten eller dra ur kontakten ur vägguttaget och
ha luckan stängd för att inte lågorna ska sprida sig.
Vid uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan
fördröjd stötkokning inträffa. Var därför försiktig när
du hanterar behållaren.
Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar måste
skakas eller röras om. Kontrollera temperaturen innan
barnet äter så att han eller hon inte bränner sig.
Ägg med skalet på eller hela hårdkokta ägg får inte
värmas i mikrougnen eftersom de kan explodera, även
efter du har tagit ut dem ur mikrougnen.
Mikrougnen ska rengöras regelbundet och matrester
ska tas bort.
Om inte mikrougnen hålls ren kan det leda till att
ytorna i ugnen blir dåliga och att ugnen inte fungerar
som den ska, vilket i sin tur kan leda till att en farlig
situation uppstår.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Installera produkten på en säker och
lämplig plats som uppfyller
installationskraven.
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Innan produkten installeras ska du
kontrollera att ugnsluckan öppnas
enkelt utan motstånd.
• Produkten är utrustad med ett
elektriskt kylsystem. Det måste
användas tillsammans med det
elektriska nätuttaget.
• Enheten för inbyggnad måste uppfylla
stabilitetskraven enligt DIN 68930.
6
www.aeg.com
Skåpets minimihöjd
(minimihöjd för skåpet under köksbänken)
Skåpets bredd
Skåpets djup
444 (460) mm
560 mm
550 (550) mm
Höjd på produktens
främre del
455 mm
Höjd på produktens
bakre del
440 mm
Bredd på produktens
främre del
595 mm
Bredd på produktens
bakre del
559 mm
Produktens djup
567 mm
Djupet på den inbyggda produkten
546 mm
Djup med öppen
lucka
882 mm
Minsta storlek på
ventilationens öppning. Öppningen är
placerad på botten
baksidan
Nätsladdslängd. Kabeln är placerad i det
högra hörnet på baksidan
Monteringsskruvar
560x20 mm
1500 mm
3.5x25 mm
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka eller nichen nedanför
produkten, speciellt inte när den är
igång eller om luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
• Denna produkt levereras med en
huvudkontakt och en huvudkabel.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion
föreligger.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
SVENSKA
• Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
• Använd inte mikrovågsugnen för att
värma upp ugnen.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
ugnsbotten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan bli
bestående.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
• Om produkten installeras i till
exempel ett skåp, se till att
skåpsdörren aldrig är stängd när
produkten är i drift. Värme och fukt
kan byggas upp bakom en stängd
dörr/lucka och orsaka efterföljande
7
skador på apparaten, bostaden eller
golvet. Stäng inte luckan förrän
apparaten har svalnat helt efter
användning.
2.4 Underhåll och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
• Byt omedelbart ut luckans
glaspaneler om de är skadade.
Kontakta auktoriserat servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Ugnsutrymmet och luckan måste
torkas av efter varje
användningstillfälle. Ånga som bildas
vid användningen av ugnen
kondenseras på innerväggarna och
kan orsaka korrosion.
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Fett och matrester som lämnas kvar i
produkten kan orsaka brand och
elektriska ljusbågar när
mikrovågsugnen är igång.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara milda
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om sådan finns) med
rengöringsmedel.
2.5 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
8
www.aeg.com
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.6 Service
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.7 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
2
3
4
4
8
5
6
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Kontrollpanel
Elektronisk programmering
Värmeelement
Mikrovågsgenerator
Lampa
Fläkt
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsnivåer
7
3.2 Tillbehör
För kakor och småkakor.
Galler
Långpanna
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Bakplåt
SVENSKA
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Elektronisk programmeringsenhet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Använd touchkontrollerna för att manövrera ugnen.
Touchkontroll
1
2
3
-
Funktion
Beskrivning
Display
Visar nuvarande ugnsinställningar.
PÅ/AV (ON/OFF)
Slå på och stänga av ugnen.
Tillagningsfunktioner / Tillagningshjälp
Tryck på touchkontrollen en gång för att välja ett
värmeläge eller menyn: Tillagningshjälp. Tryck på
touchkontrollen igen för att växla mellan menyerna: Tillagningsfunktioner, Tillagningshjälp. Tänd
eller släck lampan genom att trycka på touchkontrollen i 3 sekunder.
Mikrovågsugnsfunktion
För att slå på: Mikrovågsugnsfunktion. Du kan använda den när ugnen är avstängd. När du använder: Mikrovågsugnsfunktion med funktionen: Koktid längre än 7 minuter och i kombiläget kan mikrovågseffekten inte vara mer än 600 W.
Temperaturval /
Snabbstart
För att ställa in temperaturen eller visa ugnens aktuella temperatur. Tryck på touchkontrollen i 3 sekunder för att slå på eller stänga av funktionen:
Snabbstart.
Ner
För att flytta nedåt i menyn.
Upp
För att flytta uppåt i menyn.
OK / Mikrovågsugn snabbstart
För att bekräfta valet eller inställningarna. För att
slå på: Mikrovågsugnsfunktion. Du kan använda
den när ugnen är avstängd.
4
5
6
7
8
9
10
www.aeg.com
Touchkontroll
9
10
11
Funktion
Beskrivning
Tillbaka
För att gå tillbaka en nivå i menyn. För att visa huvudmenyn, tryck på touchkontrollen i 3 sekunder.
Tid och andra
funktioner
För att ställa in olika funktioner. När en tillagningsfunktion är igång trycker du på touchkontrollen för
att ställa in timern eller funktionerna: Knapplås,
Favoriter, Heat+Hold, Set + Go.
Signalur
För att ställa in funktionen: Signalur.
4.2 Display
A
B
C
E
D
A. Tillagningsfunktion eller
mikrovågsfunktion
B. Klocka
C. Indikator för uppvärmning
D. Temperatur eller effekt för
mikrovågen
E. Funktionens koktid eller sluttid
Övriga indikatorer på displayen:
Symbol
Funktion
Signalur
Funktionen är påslagen.
Klocka
På displayen visas aktuell tid.
Koktid
På displayen visas tillagningstiden
som behövs.
Sluttid
På displayen visas när tillagningstiden
är klar.
Temperatur
Temperaturen visas på displayen.
Tidsanvisning
Displayen visar hur länge tillagningsfunktionen är igång. Tryck på
och
samtidigt för att nollställa klockan.
Kontrollampa för uppvärmning
Displayen visar temperaturen i ugnen.
Snabbstart
Funktionen är på. Den minskar uppvärmningstiden.
Vikt automatisk
Displayen visar att det automatiska
viktsystemet är på eller att vikten kan
ändras.
SVENSKA
Symbol
11
Funktion
Heat+Hold
Funktionen är på.
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
5.2 Första anslutning
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
När du ansluter ugnen till eluttaget, eller
efter att strömmen har brutits, måste du
välja språk, kontrast i display, ljusstyrka i
display samt klockan.
5.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur ugnen.
Se avsnittet "Underhåll och rengöring".
Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
1. Tryck på
värdet.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
för att bekräfta.
6. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Symbol / menyfunktion
6.1 Navigera i menyerna
1. Slå på ugnen.
2. Tryck på
eller
menyfunktionen.
för att ställa in
3. Tryck på för att gå till undermenyn
eller godkänna inställningen.
Normalinställning
Innehåller en lista över
favorittillagningsprogram, som skapats av
användaren.
Special
Innehåller en lista över
extra tillagningsfunktioner.
.
6.2 Översikt över menyerna
Huvudmeny
Symbol / menyfunktion
Tillagningsfunktioner
Tillagningshjälp
Används för att ställa
in produktens konfiguration.
Favoriter
Du kan när som helst återgå
till huvudmenyn med
Program
Undermeny för: Normalinställning
Program
Innehåller en lista över
värmningsfunktioner.
Innehåller en lista över
automatiska program.
Symbol / menyfunktion
Beskrivning
Ställ klockan.
Inställning klocka
Tidsanvisning
När den är PÅ visar
displayen den aktuella
tiden när du stänger av
produkten.
12
www.aeg.com
Symbol / menyfunktion
Snabbstart
Set + Go
Heat+Hold
Tillägg tid
Beskrivning
Symbol / menyfunktion
När funktionen är PÅ
minskar den uppvärmningstiden.
Återställ alla inställGrundinställning- ningar till fabriksinställningarna.
ar
För att ställa in en
funktion och aktivera
den senare med ett
tryck på en symbol på
kontrollpanelen.
Håller den lagade maten varm i 30 minuter
efter tillagningsprogrammets slut.
Ljusstyrka i display
Val av språk
Ljudvolym
Knappljud
Justerar displayens
ljusstyrka i grader.
Uppvärmnings- Program
funktion
Varmluft
Pizza-funktion
Ställer in språk för displayen.
Justerar volymen gradvis på trycktoner och
signaler.
Aktiverar och inaktiverar touchkontrollsljudet. Det går inte att inaktivera tonen för
på/av-touch-kontrollen.
Alarm/Felsignal
Aktiverar och inaktiverar larmljuden.
DEMO-läge
Aktiverings-/avaktiveringskod: 2468.
Service
6.3 Tillagningsfunktioner
Aktiverar och inaktiverar funktionen Tillägg
tid.
Justerar displayens
Kontrast i display kontrast i grader.
Visar programvarans
version och konfiguration.
Beskrivning
För att baka på upp till
två hyllpositioner samtidigt och för att torka
mat.Ställ in temperaturen på 20 - 40 °C lägre
än för funktionen:
Över-/undervärme.
För ugnsbakning på en
nivå av rätter som kräver mer intensiv bryning
och som ska ha knaprig
botten. .Ställ in temperaturen på 20 – 40 °C
lägre än för funktionen:
Över-/undervärme.
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Över-/undervärme
Fryst mat
För att tillaga snabbmat
(som pommes frites,
klyftpotatis och vårrullar) så att de blir knapriga.
För att grilla tunna matbitar och rosta bröd.
Grill
Varmluftsgrillning
För stekning på en
ugnsnivå av större
stycken kött eller fågel
med ben. För att bryna
och göra gratänger.
SVENSKA
Uppvärmnings- Program
funktion
Undervärme
För bakning av kakor
med knaprig botten
och för att torka mat.
Lampan kan släckas
automatiskt vid en
temperatur under 60 °C med
vissa ugnsfunktioner.
Uppvärmningsfunktion
Långsam tillagning
Brödbakning
Med den här funktionen kan du baka bröd
och bullar med professionellt resultat vad
gäller krispighet, färg
och glans.
Upptining
För att tina mat (grönsaker och frukt). Upptiningstiden beror på
mängden och storleken på det frysta livsmedlet.
Program
För varmhållning av
maträtter.
Varmhållning
För förvärmning av tallrikar före servering.
Tallriksvärmning
Konservering
Torkning
Jäsning av deg
För att konservera
grönsaker (t.ex. pickles).
För torkning av frukt,
grönsaker och svamp i
skivor.
Program
För tillredning av
möra, saftiga stekar.
6.4 Special
Uppvärmningsfunktion
13
6.5 Ställa in en värmefunktion
1. Slå på ugnen.
2. Välj menyn: Tillagningsfunktioner.
3. Tryck på för att bekräfta.
4. Välj en värmefunktion.
5. Tryck på för att bekräfta.
6. Ställ in temperaturen.
7. Tryck på
för att bekräfta.
För att snabba på jäsningsprocessen av degen. Den håller degen
elastisk och förhindrar
dess yta från att torka.
6.6 Mikrovågsugnsfunktioner
Funktioner
Beskrivning
Mikrovågsugn
Skapar värmen direkt i maten. Använd för att värma upp färdiga måltider och drycker, för att tina upp kött eller frukt samt för att tillaga
grönsaker och fisk.
Kombi
Välj den för att använda tillagningsfunktionen och mikrovågsläget
samtidigt. Använd denna funktion för att tillaga mat på kortare tid
och samtidigt bryna den.
Maximal effekt för den här funktionen är 600 W.
14
www.aeg.com
Funktioner
Beskrivning
Snabbstart
Använd för att aktivera mikrovågsfunktionen med en enda knapptryckning på symbolen
30 sekunder.
med hög mikrovågseffekt och kortare tid:
6.7 Ställa in
Mikrovågsfunktionen
6.8 Ställa in Kombifunktion
1. Plocka ur alla tillbehör.
2. Slå på ugnen.
2. Tryck på
och gör på samma sätt
som när du ställer in
mikrovågsfunktionen.
När du använder mikrovågsfunktionen i
kombiläge, kan inte mikrovågseffekten
vara mer än 600 W.
1. Sätt på en uppvärmningsfunktion.
3. Tryck på
för att slå på
mikrovågsfunktionen.
4. Tryck på . Funktionen: Koktid är
inställd på 30 sekunder och
mikrovågorna sätts igång.
Varje tryckning på ökar
tiden för funktionen med
30 sekunder: Koktid.
Om du inte trycker på
stängs ugnen av efter 20
sekunder.
5. Tryck på
för att ställa in
funktionen: Koktid.
6. När den inställda tiden har förflutit
hörs en ljudsignal i 2 minuter.
Mikrovågsugnsfunktionen stängs av
automatiskt. Tryck på valfri symbol
för att stänga av signalen.
För att stänga av
mikrovågsfunktionen, tryck
på
.
Funktionen avbryts om du
trycker på
eller öppnar
luckan. Starta den igen
genom att trycka på
.
Den maximala tiden för
mikrovågsfunktionerna beror på
mikrovågseffekten du ställt in:
MIKROVÅGSEFFEKT
MAXIMAL TID
100 - 600 W
90 minuter
Mer än 600 W
7 minuter
För vissa funktioner startar
mikrovågsugnsfunktionen så
snart den inställda
temperaturen har uppnåtts.
Funktionerna är inte tillgängliga för
kombifunktionen: Favoriter, Sluttid, Set +
Go, Heat+Hold.
6.9 Ställa in Mikrovågsugnens
Snabbstart-funktion
1. Om du behöver stänga av ugnen kan
du trycka på
.
2. Tryck på för att slå på
Snabbstartsfunktionen.
Varje tryckning
sekunder.
ökar Koktid med 30
Du kan ändra
mikrovågseffekten (se "Ställa
in mikrovågsfunktionen").
3. Tryck på
för att ställa in tiden för
funktionen: Koktid. Se avsnittet
"Klockfunktioner", Ställa in klockan.
6.10 Indikator för
uppvärmning
När du slår på en tillagningsfunktion
visas stapeln på displayen. Stapeln visar
att temperaturen ökar. När temperaturen
har uppnåtts hörs ljudsignalen 3 gånger
och fältet blinkar för att därefter
försvinna.
SVENSKA
6.11 Snabbstart
15
Den här funktionen är inte tillgänglig för
vissa ugnsfunktioner.
Den minskar uppvärmningstiden.
6.12 Restvärme
Ställ inte mat i ugnen när
Snabbstartsfunktionen
används.
För att aktivera funktionen, håll
intryckt i 3 sekunder. Kontrollampan för
uppvärmning blinkar.
När du stänger av ugnen visar displayen
restvärmen. Du kan använda värmen för
att hålla maten varm.
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Signalur
Program
För att ställa in nedräkning (max. 2 tim och
30 min). Denna funktion
påverkar inte ugnens
funktioner i övrigt. Du
kan också sätta på den
när ugnen är avstängd.
Använd
för att slå på
funktionen. Tryck på
eller
för att ställa in
minuterna och
starta.
för att
Koktid
För att ställa in hur
länge ugnen ska vara på
(högst 23 timmar 59 minuter).
Sluttid
För att ställa in stopptid
för en ugnsfunktion
(högst 23 timmar och 59
minuter).
Om du ställer in tiden för en
klockfunktion börjar tiden räknas ned
efter 5 sekunder.
Om du använder
klockfunktionerna: Koktid,
Sluttid, ugnen stänger av
värmeelementen efter 90 %
av den inställda tiden.
Ugnen använder restvärmen
för att fortsätta
tillagningsprocessen tills
tiden är avslutad (3 20 minuter).
7.2 Ställa in klockfunktioner
Innan du använder
funktionerna: Koktid, Sluttid,
måste du först ställa in
värmefunktionen och
temperaturen. Ugnen stängs
av automatiskt.
Du kan använda
funktionerna: Koktid och
Sluttid samtidigt om du vill
att ugnen ska aktiveras och
avaktiveras automatiskt på
en bestämd tid senare.
1. Ställ in en tillagningsfunktion.
flera gånger tills displayen
2. Tryck
visar den nödvändiga
klockfunktionen och den relaterade
symbolen.
eller
3. Tryck på
önskad tid.
för att ställa in
4. Tryck på för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när tiden har gått ut.
Ugnen stängs av. Displayen visar ett
meddelande.
5. Tryck på valfri symbol för att stänga
av signalen.
16
www.aeg.com
7.3 Heat+Hold
En ljudsignal hörs när funktionen är klar.
Villkor för funktionen:
7.4 Tillägg tid
• Den inställda temperaturen är högre
än 80 °C.
• Funktionen: Koktid är inställd.
Funktionen: Heat+Hold håller tillagad
mat varm vid 80 °C i 30 minuter. Den slås
på när bakningen eller stekningen
avslutas.
Du kan slå på eller stänga av funktionen i
menyn: Normalinställning.
1. Slå på ugnen.
2. Välj tillagningsfunktion.
3. Ställ in temperaturen på över 80 °C.
flera gånger tills
4. Tryck på
displayen visar: Heat+Hold.
5. Tryck på
Funktionen: Tillägg tid gör så att
tillagningsfunktionen fortsätter efter
slutet av Koktid.
Kan användas för alla
tillagningsfunktioner med
Koktid eller Vikt automatisk.
1. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
har gått ut. Tryck på en symbol.
Displayen visar meddelandet.
för att slå på eller
2. Tryck
avbryta.
3. Ställ in längden på funktionen.
4. Tryck på
.
för att bekräfta.
8. AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Recept online
Du hittar recepten för de automatiska
program på vår hemsida.Om du vill ha
receptboken, se PNC-numret på
märkplåten på främre ramen i ugnen.
8.2 Tillagningshjälp med
Automatiska recept
Den här ugnen har en uppsättning
recept som du kan använda. Recepten är
förutbestämda och du kan inte ändra
dem.
1. Slå på ugnen.
2. Välj menyn: Tillagningshjälp. Tryck på
för att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välja ett recept. Tryck på
bekräfta.
för att
När du använder funktionen:
Manuellt, ugnen använder
de automatiska
inställningarna. De kan
ändras precis som andra
funktioner.
8.3 VarioGuide med Vikt
automatisk
Denna funktion beräknar automatiskt
tillagningstiden. För att använda den
måste man mata in matens vikt.
1. Slå på ugnen.
2. Välj menyn: VarioGuide . Tryck på
3. Tryck på
eller
för att ställa in
vikten på maten. Tryck på .
Det automatiska programmet startar.
4. Du kan ändra vikten när som helst.
Tryck på
eller
för att ändra
vikten.
5. En ljudsignal hörs när tiden har gått
ut. Tryck på valfri symbol för att
stänga av signalen.
.
SVENSKA
17
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9.1 Sätta in tillbehör
Använd endast lämpliga kokkärl och
material.
VARNING!
Se kapitlet "Råd och tips",
Lämpliga kokkärl och
material för mikrovågsugn.
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna
är vända nedåt.
Långpanna/ Djup form:
Galler och långpanna /djup form
tillsammans:
Tryck in långpannan /djupa formen
mellan skenorna på hyllstöden och
ugnsgallret på skenorna ovan.
Liten fördjupning upptill
ökar säkerheten.
Fördjupningarna ger också
ett tippskydd. Den höga
kanten runt hyllan förhindrar
kokkärlen från att glida ner.
Skjut in långpannan /djupa formen
mellan stegparet på ugnsnivån.
10. TILLVALSFUNKTIONER
10.1 Favoriter
Du kan spara dina favoritinställningar
såsom koktid, temperatur eller
tillagningsfunktion. De finns i menyn:
Favoriter. Du kan spara 20 program.
Du kan inte spara
mikrovågsugnen och
mikrovågsugnens
kombifunktioner som
favoritprogram.
Spara ett program
1. Slå på ugnen.
2. Ställ in en tillagningsfunktion eller ett
automatiskt program.
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: SPARA.
4. Tryck på för att bekräfta.
Displayen visar första lediga
minnesläget.
5. Tryck på för att bekräfta.
6. Ange namnet på programmet.
Den första bokstaven blinkar.
7. Tryck på
bokstav.
eller
8. Tryck på .
Nästa bokstav blinkar.
för att ändra
18
www.aeg.com
9. Utför punkt 7 igen om så behövs.
10.4 Set + Go
10. Håll intryckt för att spara.
Du kan skriva över ett minnesläge. När
displayen visar det första lediga
Funktionen gör att du kan ställa in en
tillagningsfunktion (eller ett program)
och använda det senare genom att
trycka på en symbol.
minnesläget trycker du på
eller
och trycker på för att skriva över ett
befintligt program.
1. Slå på ugnen.
2. Ställ in en tillagningsfunktion.
Du kan ändra namnet på ett program i
menyn: Skriv programmets namn.
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Koktid.
4. Ställ in tiden.
Aktivera programmet
1. Slå på ugnen.
2. Välj menyn: Favoriter.
3. Tryck på för att bekräfta.
4. Välj namn på ditt favoritprogram.
5. Tryck på
för att bekräfta.
10.2 Använda barnlåset
När barnlåset är på kan ugnen inte sättas
på av misstag.
1. Tryck på
för att slå på displayen.
2. Tryck på
och
samtidigt tills
displayen visar ett meddelande .
Upprepa steg 2 för att stänga av
Barnlåset.
10.3 Knapplås
Funktionen förhindrar att
tillagningsfunktionen ändras oavsiktligt.
Den kan sättas på endast när ugnen är
igång.
1. Slå på ugnen.
2. Välj tillagningsfunktion eller
inställning.
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Knapplås.
4. Tryck på
för att bekräfta.
För att stänga av funktionen, tryck på .
Displayen visar ett meddelande. Tryck på
igen och sedan på
för att bekräfta.
När du stänger av ugnen
stängs även funktionen av.
5. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Set + Go.
6. Tryck på
för att bekräfta.
Tryck på en symbol (utom för ) för att
starta funktionen: Set + Go. Den inställda
tillagningsfunktionen startar.
En ljudsignal hörs när funktionen
avslutas.
• Knapplås är på när
tillagningsfunktionen är
igång.
• Menyn: Normalinställning
låter dig: Slå på eller av
funktionen Set + Go.
10.5 Automatisk avstängning
Av säkerhetsskäl stängs ugnen av
automatiskt efter en tid om en
uppvärmningsfunktion är igång och du
inte ändrar några inställningar.
(°C)
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Automatisk avstängning fungerar inte
med funktionerna: Belysning, Koktid,
Sluttid.
10.6 Ljusstyrka i display
Det finns två lägen för ljusstyrkan i
displayen:
SVENSKA
• Natt - när ugnen stängs av är
ljusstyrkan på displayen lägre mellan
kl. 22.00 och 06.00.
• Dag:
– när ugnen slås på.
– om du trycker på en symbol när
nattläget är på (förutom PÅ/AV)
återgår displayen till
dagsljusstyrkan de kommande 10
sekunderna.
– om ugnen stängs av och du ställer
in funktionen: Signalur. När
19
funktionen stängs av återgår
displayen till ljusstyrka för natt.
10.7 Kylfläkt
När ugnen är på, slås fläkten på
automatiskt för att hålla ugnens ytor
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen svalnat.
11. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
11.1
Tillagningsrekommendationer
Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla ugn.
Tabellerna nedan visar rekommenderade
inställningar för temperatur,
tillagningstid och hyllposition för
specifika typer av mat.
Om du inte kan hitta inställningarna för
ett visst recept kanske du kan använda
inställningarna för ett liknande recept.
11.2 Rekommendationer
mikrovågsugnen
Placera maten på en tallrik på
ugnsbotten.
Vänd eller rör om efter halva upptiningseller tillagningstiden.
Täck mat som ska tillagas och värmas
upp.
Sätt i en sked i flaskan eller i glaset vid
upphettning av drycker för att få en
bättre värmefördelning.
Lägg in maten i ugnen och ta bort
förpackningen. Förpackningen som
omger maten kan bara placeras i ugnen
om den är mikrovågsugnssäker (se
informationen på förpackningen).
Tillagning med mikrovågor
Tillaga täckt. Tillaga mat utan lock endast
om du vill ha en knaprig skorpa.
Tillaga inte rätter för länge genom att
ställa in för stark effekt och för lång tid.
Maten kan bli torr, bränd eller börja
brinna.
Använd inte ugnen för att koka ägg eller
sniglar med skal – de kan sprängas. Stick
hål i äggulan innan du hettar upp det
igen.
Stick hål i mat med skinn eller skal med
en gaffel flera gånger före tillagning.
Skär grönsaker i lika stora bitar.
Rör om i rätter med vätska då och då.
Rör om före servering.
När du har stängt av ugnen ska du ta ut
maten och låta den vila i några minuter.
Upptining i mikrovågsugnen
Placera det frysta, opaketerade
livsmedlet på en liten, uppochnervänd
tallrik med en behållare under, eller på
ett upptiningsställ eller plastsåll, så att
den vätska som smälter kan rinna av.
Ta bort de upptinade delarna efter hand.
Du kan använda högre effekt i
mikrovågsugnen för att tillaga frukt och
grönsaker utan att först behöva tina dem.
20
www.aeg.com
11.3 Lämpliga kokkärl och material för mikrovågsugn
För mikrovågsugnen får man endast använda lämpliga kärl och material. Se tabellen
nedan som referens.
Kokkärl/material
Mikrovågsugnsfunktion
Upptining
Uppvärmning,
Tillagning
Mikrovågsugnens
kombifunktion
Ugnsfast glas och porslin utan metalldelar, t.ex. värmebeständigt glas
x
Ej ugnsfast glas och porslin utan dekor av silver, guld, platina eller andra
metaller
x
Glas och vitrokeramik av ugns-/fryssäkert material
x
Keramik och lergods utan kvarts eller
metallkomponenter och glasyrer som
innehåller metall
Keramik, porslin och lergods med og- x
laserad botten eller med små hål,
t.ex. på handtagen
x
x
x
Värmebeständig plast upp till 200 °C
(kontrollera alltid plastbehållarens
specifikation före användning)
Kartong, papper
x
x
Plastfolie
x
x
x
Stekpåse med säker stängning för
mikrovågsugn (kontrollera alltid påsens specifikation före användning)
Stekkärl gjorda av metall, t.ex. emalj,
gjutjärn
x
x
Ugnsform, i svartlack eller silikonbelagd (kontrollera alltid ugnsformens
specifikation före användning)
x
x
Bakplåt
x
x
Galler
x
x
Kokkärl för mikrovågsugn, t.ex. krispplatta
x
x
x
SVENSKA
11.4 Rekommendationer för
ugnens specialfunktioner för
uppvärmning
21
den med en våt handduk eller plastfolie.
Ställ in funktion: Jäsning av deg och
tillagningstiden.
Upptining
Varmhållning
Med den här funktionen kan du hålla
maten varm. Temperaturen är
automatiskt inställd på 80 °C.
Tallriksvärmning
Med den här funktionen kan du värma
tallrikar och formar före servering.
Temperaturen är automatiskt inställd på
70 °C.
Fördela tallrikar och formar jämnt på
ugnsgallret. Använd den första
hyllpositionen. Efter halva
uppvärmningstiden kan du byta plats på
dem.
Jäsning av deg
Med den här funktionen kan du jäsa
bröd. Lägg degen i en stor form och täck
Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik. Täck inte
maten eftersom det kan förlänga
avfrostningstiden. Använd den första
hyllpositionen.
11.5 Gräddning
Använd den lägre temperaturen första
gången.
Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än en
nivå.
Bakverk vid olika nivåer blir inte alltid lika
bruna. Du behöver inte ändra
ugnstemperaturen om de blir olika
bruna. Detta jämnar ut sig under
bakningen.
Plåtarna i ugnen kan vrida sig under
bakning. När plåtarna kallnar igen återtar
de sin normala form.
11.6 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte
tillräckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre ugnsnivå.
Kakan faller ihop och
blir degig eller får vattenränder.
Ugnstemperaturen är för
hög.
Ställ in något lägre ugnstemperatur nåsta gång.
För kort gräddningstid.
Ställ in längre gräddningstid och
lägre ugnstemperatur nåsta gång.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Ställ in högre ugnstemperatur
nåsta gång.
För lång gräddningstid.
Ställ in kortare gräddningstid nästa gång.
Kakan blir ojämn.
Ugnstemperaturen är för
Ställ in lägre ugnstemperatur och
hög och gräddningstiden är längre gräddningstid.
för kort.
Kaksmeten har inte fördelats jämnt.
Fördela smeten jämnare på bakplåten nästa gång.
22
www.aeg.com
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan blir inte klar på ti- Ugnstemperaturen är för
den som anges i recep- låg.
tet.
Ställ in något högre ugnstemperatur nåsta gång.
11.7 Bakning på en ugnsnivå
BAKVERK I FORMAR
(°C)
(min.)
Sockerkaka / Brioche
Varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Sandkaka / Fruktkakor
Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Sockerkaka
Varmluft
140 - 150
35 - 50
1
Sockerkaka
Över-/undervärme
160
35 - 50
2
Tårtbotten av mördeg,
förvärm den tomma ugnen
Varmluft
170 - 180
10 - 25
1
Tårtbotten av sockerkakssmet
Varmluft
150 - 170
20 - 25
1
Äppelpaj, 2 formar Ø20
cm
Varmluft
160
70 - 90
1
Äppelpaj, 2 formar Ø20
cm
Över-/undervärme
180
70 - 90
1
Cheesecake, använd
långpannan
Över-/undervärme
160 - 170
60 - 90
1
KAKOR/BAKVERK/BRÖD PÅ BAKPLÅTAR
Förvärm den tomma ugnen.
Vetefläta / Runt bröd
Över-/undervärme
(°C)
(min.)
170 - 190
30 - 40
2
SVENSKA
KAKOR/BAKVERK/BRÖD PÅ BAKPLÅTAR
Förvärm den tomma ugnen.
(°C)
(min.)
Christstollen
Över-/undervärme
160 - 180
50 - 70
2
Rågbröd
Över-/undervärme
först: 230
20
2
Petits-choux med fyllning / Eclairs
Över-/undervärme
190 - 210
20 - 35
2
Rulltårta
Över-/undervärme
180 - 200
10 - 20
2
Kaka med smördegstop- Varmluft
ping
150 - 160
20 - 40
1
Mandelsockerkaka /
Sockerkakor
Över-/undervärme
190 - 210
20 - 30
2
Fruktpaj (på jästdeg/
sockerkakssmet)
Varmluft
150 - 160
35 - 55
1
Fruktpaj (på jästdeg/
sockerkakssmet)
Över-/undervärme
170
35 - 55
2
Fruktpaj av mördeg
Varmluft
160 - 170
40 - 80
1
Jästkaka med känslig
fyllning (t.ex. kvarg,
grädde, kräm)
Över-/undervärme
160 - 180
40 - 80
2
(°C)
(min.)
sedan: 160 - 180 30 - 60
SLÄTA BULLAR
Mördegskakor, kex
Varmluft
150 - 160
10 - 20
1
Mördegskakor / Smördegskakor
Varmluft
140
20 - 35
1
23
24
www.aeg.com
SLÄTA BULLAR
(°C)
(min.)
Mördegskakor / Smördegskakor, förvärm den
tomma ugnen
Över-/undervärme 160
20 - 30
2
Kakor av sockerkakssmet
Varmluft
150 - 160
15 - 20
1
Bakverk med äggvita,
maränger / Maränger
Varmluft
80 - 100
120 - 150
1
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
1
Småkakor av jästdeg
Varmluft
150 - 160
20 - 40
1
Smördegskakor, förvärm Varmluft
den tomma ugnen
170 - 180
20 - 30
1
Franskbullar, förvärm
den tomma ugnen
Över-/undervärme 190 - 210
10 - 25
2
Muffins, förvärm den
tomma ugnen
Varmluft
160
20 - 35
3
Muffins, förvärm den
tomma ugnen
Över-/undervärme 170
20 - 35
2
11.8 Puddingar och gratänger
Använd den första hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Makaronipudding
Över-/undervärme
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Över-/undervärme
180 - 200
25 - 40
Grönsaksgratäng, förVarmluftsgrillning
värm den tomma ugnen
210 - 230
10 - 20
Baguetter med smält
ost
Varmluft
160 - 170
15 - 30
Milk rice
Över-/undervärme
180 - 200
40 - 60
Fiskpudding
Över-/undervärme
180 - 200
30 - 60
SVENSKA
25
Använd den första hyllpositionen.
Fyllda grönsaker
Varmluft
11.9 Tips gällande
ugnsstekning
(°C)
(min.)
160 - 170
30 - 60
Stek kött och fisk i stora bitar som väger
minst 1kg.
Använd värmebeständiga ugnsformar.
Stek magert kött övertäckt.
Tillaga stora stekar eller kyckling direkt
på plåten eller på gallret med en plåt
under.
Häll lite vatten på plåten för att förhindra
att droppande fett bränner fast.
Ös köttet med sin egen köttsaft flera
gånger under stekning.
11.10 Stektabeller
Använd den första hyllnivån.
Ställ in effekten till 200 W, såvida inget
annat anges.
Vänd steken efter 1/2 - 2/3 av stektiden.
NÖTKÖTT
Grytstek
1 - 1,5 kg
Över-/undervärme
(°C)
(min.)
230
60 - 80
FLÄSKKÖTT
Använd funktionen: Varmluftsgrillning.
(kg)
(°C)
(min.)
Bog / Hals / Skinkstek
1 - 1.5
160 - 180
50 - 70
Köttfärslimpa
0.75 - 1
160 - 170
35 - 50
Fläsklägg, lagad i förväg 0.75 - 1
150 - 170
60 - 75
26
www.aeg.com
KALVKÖTT
Använd funktionen: Varmluftsgrillning.
(kg)
(°C)
(min.)
Kalvstek
1
160 - 180
50 - 70
Kalvlägg
1.5 - 2
160 - 180
75 - 100
LAMMKÖTT
Använd funktionen: Varmluftsgrillning.
Lamm, lägg / Lammstek
(kg)
(°C)
(min.)
1 - 1.5
150 - 170
50 - 70
FÅGEL
Använd funktionen: Varmluftsgrillning.
(kg)
(°C)
(min.)
Bitar av fågel
0,2 - 0,25 varje del
200 - 220
20 - 35
Halv kyckling
0,4 - 0,5 varje del
190 - 210
25 - 40
Kyckling, unghöna
1 - 1.5
190 - 210
30 - 45
Anka
1.5 - 2
180 - 200
45 - 65
SVENSKA
27
FISK
(kg)
Hel fisk
1 - 1.5
Över-/undervärme
(°C)
(min.)
210 - 220
30 - 45
RÄTTER
Använd funktionen: Varmluft.
(W)
(°C)
(min.)
200
160 - 180
20 - 35
Välsmakande rätter med kokta ingredienser 400 - 600
(nudlar, grönsaker)
160 - 180
20 - 45
Välsmakande rätter med råa ingredienser
(potatis, grönsaker)
160 - 180
30 - 45
Desserter
400 - 600
11.11 Knaprigt med Pizzafunktion
PIZZA
PIZZA
Använd den tredje hyllpositionen.
Använd den tredje hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Cheesecake
140 - 160
60 - 90
(°C)
(min.)
Pajer
180 - 200
40 - 55
Äppelpaj,
täckt
150 - 170
50 - 60
Ugnsbakad
spenat
160 - 180
45 - 60
Grönsakspaj
160 - 180
50 - 60
Quiche lorraine
170 - 190
45 - 55
15 - 20
Schweizisk ost- 170 - 190
paj
45 - 55
Pizza, tunn
200 - 230
botten, förvärm den tomma ugnen
28
www.aeg.com
PIZZA
BRÖD
Använd den tredje hyllpositionen.
(°C)
Använd den andra hyllpositionen.
(min.)
Pizza, tjock
180 - 200
botten, förvärm den tomma ugnen
20 - 30
Osyrat bröd,
förvärm den
tomma ugnen
230
10 - 20
Smördegskakor, förvärm
den tomma
ugnen
160 - 180
45 - 55
Flammkuchen, 230
förvärm den
tomma ugnen
12 - 20
Pirog, förvärm
den tomma
ugnen
15 - 25
(°C)
(min.)
Franskbröd
180 - 200
40 - 60
Baguette
200 - 220
35 - 45
Brioche
160 - 180
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Rågbröd
180 - 200
50 - 70
Fullkornsbröd
180 - 200
50 - 70
Fullkornsbröd med
hela korn
170 - 190
60 - 90
11.13 Grill
Grilla endast tunna bitar av kött eller fisk.
180 - 200
Förvärm den tomma ugnen före
tillagning.
Placera en form på första hyllpositionen
för att samla upp fett.
11.12 Brödbakning
Förvärmning rekommenderas inte.
GRILL
Använd den första hyllpositionen.
(°C)
(min.)
1:a sidan
2:a sidan
Rostbiff, rosa
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Oxfilé, medium
230
20 - 30
20 - 30
SVENSKA
29
GRILL
Använd den första hyllpositionen.
(°C)
(min.)
1:a sidan
2:a sidan
Fläskkotlett
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Kalv, fransyska
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Lammsadel
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Hel fisk, 0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
11.14 Långsam tillagning
Med den här funktionen kan du tillaga,
mört kött och fisk. Gäller inte för: fågel,
fet grisstek, skinkstek..
1. Bryn köttet i 1 - 2 minuter på varje
sida i hög värme.
2. Placera köttet på ett stekfat eller
direkt på gallret. Placera en plåt
under gallret för att fånga upp fettet.
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här funktionen.
3. Välj funktionen: Långsam tillagning.
Du kan ställa in ugnstemperaturen på
mellan 80 °C och 150 °C under de
första 10 minuterna. Standard är 90
°C.
4. Efter 10 minuter sänker ugnen
automatiskt temperaturen till 80 °C.
Använd den första hyllpositionen.
(kg)
(°C)
(min.)
Engelsk rostbiff
1 - 1.5
150
120 - 150
Oxfilé
1 - 1.5
150
90 - 110
Kalvstek
1 - 1.5
150
120 - 150
Biff
0.2 - 0.3
120
20 - 40
11.15 Fryst mat
Ta bort förpackningen från maten. Lägg
maten på en tallrik.
Täck inte över maten eftersom det kan
förlänga avfrostningstiden.
Använd den andra hyllpositionen.
30
www.aeg.com
AVFROSTNING
(°C)
(min.)
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
Pommes Frites, tunna, vänd 2 till 3 gånger under
tillagningen
210 - 230
20 - 30
Pommes Frites, tjocka, vänd 2 till 3 gånger under
tillagningen
210 - 230
25 - 35
Croquetter / Kroketter, vänd 2 till 3 gånger under
tillagningen
210 - 230
20 - 35
Hash browns
210 - 230
20 - 30
Lasagne / Cannelloni, färsk
170 - 190
35 - 45
Lasagne / Cannelloni, fryst
160 - 180
40 - 60
Kycklingvingar
190 - 210
20 - 30
11.16 Upptining
Täck inte över maten eftersom det kan
förlänga avfrostningstiden.
Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
Använd den första hyllnivån.
(kg)
(min.)
(min.)
Upptinings- Mer avfrosttid
ningstid
Kyckling
1
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett upp- och
nervänt tefat på en stor tallrik. Vänd
efter halva tiden.
Kött
1
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
0.5
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Öring
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
0.3
30 - 40
10 - 20
-
SVENSKA
(kg)
(min.)
(min.)
Upptinings- Mer avfrosttid
ningstid
Smör
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den fortfarande är något fryst.
Tårta
1.4
60
60
-
11.17 Konservering
Använd enbart konserveringsburkar av
samma mått som finns att köpa.
STENFRUKT
Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
Använd den första hyllpositionen.
Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
Fyll upp burkarna med lika mycket i varje
och förslut med ett klämlock.
Burkarna får inte röra vid varandra.
Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så att
det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
Persikor /
Kvitten /
Plommon
När vätskan i burkarna börjar sjuda (efter
ca 35 - 60 minuter med enlitersburkarna)
stänger du av ugnen eller sänker
temperaturen till 100 °C (se tabellen).
35 - 45
10 - 15
(min.)
Tillagningstid tills det
börjar sjuda
(min.)
Fortsätt
tillaga på
100 °C
Morötter
50 - 60
5 - 10
Gurka
50 - 60
-
MJUK FRUKT
Jordgubbar / Blå35 - 45
bär / Hallon / Mogna
krusbär
(min.)
Fortsätt
tillaga på
100 °C
GRÖNSAKER
Ställ in temperaturen till 160 - 170 °C.
(min.)
Tillagningstid tills
det börjar sjuda
(min.)
Tillagningstid tills det
börjar sjuda
Blandade in- 50 - 60
lagda grönsaker
5 - 10
Kålrabbi / Är- 50 - 60
ter / Sparris
15 - 20
31
32
www.aeg.com
11.18 Torkning
Använd den tredje hyllnivån.
(°C)
(tim)
Bönor
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
Svamp
50 - 60
6-8
Örter
40 - 50
2-3
Plommon
60 - 70
8 - 10
Aprikoser
60 - 70
8 - 10
Äppelskivor
60 - 70
6-8
Päron
60 - 70
6-9
11.19 Tillagning med
mikrovågor
Tips för mikrovågsugn
Tillagnings-/upptiningsresultat
Möjlig orsak
Lösning
Matvarorna är för torra.
Effekten var för högt.
Tillagningstiden var för
lång.
Ställ in lägre effekt eller/och
kortare tillagningstid.
Maten har inte tinat, den är
kall eller är inte klar när tillagningstiden är slut.
Tillagningstiden var för
kort.
Ställ in längre tillagningstid.
Öka inte mikrovågseffekten.
Maten är för varm i kanterna,
men inte klar i mitten.
Mikrovågseffekten var för
hög.
Ställ in lägre effekt och längre tillagningstid.
AVFROSTNING
Ställ in effekten till 100 W, såvida
inget annat anges.
(kg)
(min.)
Eftervärmningstid
(min)
Biff
0.2
5-7
5 - 10
SVENSKA
33
Ställ in effekten till 100 W, såvida
inget annat anges.
(kg)
(min.)
Eftervärmningstid
(min)
Köttfärs, ställ in 200 W
0.5
7-8
5 - 10
Kyckling
1
30 - 35
10 - 20
Kycklingbröst
0.15
5-9
10 - 15
Kycklinglår
0.15
5-9
10 - 15
Hel fisk
0.5
10 - 15
5 - 10
Fiskfilé
0.5
12 - 15
5 - 10
Ställ in effekten till 100 W.
(kg)
(min.)
Eftervärmningstid
(min)
Smör
0.25
4-6
5 - 10
Riven ost
0.2
2-4
10 - 15
(min.)
Eftervärmningstid
(min)
Ställ in effekten till 200 W, såvida
inget annat anges.
Jästkaka
1 st
2-3
15 - 20
Cheesecake, ställ in 100 W
1 st
2-4
15 - 20
Torr kaka
1 st
2-4
15 - 20
Bröd
1 kg
15 - 18
5 - 10
Skivat bröd
0,2 kg
3-5
5 - 10
Franskbullar
4 st
2-4
2-5
Frukt
(kg)
(W)
(min.)
Eftervärmningstid
(min)
0.25
100
5 - 10
10 - 15
34
www.aeg.com
ÅTERUPPVÄRMA
(W)
(min.)
Eftervärmningstid
(min)
-
Barnmat i burk
0,2 kg
300
1-2
Barnvälling, sätt i en sked i flaskan
180 ml
600
0:20 - 0:40 -
Mjölk
200 ml
1000
1 - 1:30
-
Vatten
200 ml
1000
1:30 - 2
-
Sås
200 ml
600
1-3
-
Soppa
300 ml
600
3-5
-
Frysta färdigrätter
0,5 kg
400
10 - 15
2-5
Halvfabrikat
0,5 kg
600
6-9
2-5
(kg)
(W)
(min.)
Eftervärmningstid
(min)
Choklad / Chokladglasyr
0.15
300
2-4
1-2
Smör
0.1
400
0:30 1:30
-
SMÄLTA
MATLAGNING
(W)
(min.)
Eftervärmningstid
(min)
Hel fisk
0,5 kg
500
8 - 10
2-5
Fiskfilé
0,5 kg
400
4-7
2-5
Grönsaker, färska
0,5 kg + 50 ml
vatten
600
5 - 15
-
Grönsaker, frysta
0,5 kg + 50 ml
vatten
600
10 - 20
-
Bakad potatis
0,5 kg
600
7 - 10
-
SVENSKA
35
MATLAGNING
(W)
(min.)
Eftervärmningstid
(min)
Ris
0,2 kg + 400 ml
vatten
600
15 - 18
-
Popcorn
-
1000
1:30 - 3
-
Mikrovågsugnens kombifunktion
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
Eftervärmningstid
(min)
Halv kyckling, använd den andra
hyllpositionen
0,55 x 2
st
Rund glasform, Ø 26 300
cm
220
40
5
Potatisgratäng, använd den andra
hyllpositionen
1
Rund glasform
300
200
40
10
Grillad fläskhals,
använd den första
hyllpositionen
1
Glastallrik med sil
300
200
70
10
11.20 Rekommenderade effektlägen för olika typer av mat
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som vägledning.
700 - 1000 W
Tillagning av grönsaker
Uppvärmning i början av en
tillagning
Uppvärmning av vätskor
36
www.aeg.com
500 - 600 W
Tillagning av äggrätter
Sjudning av gryträtter
Uppvärmning av hela
rätter på tallrik
Upptining och uppvärmning av djupfrysta maträtter
300 - 400 W
Smälta ost, chokSjudning av ris
lad, smör
Uppvärmning av
barnmat
Tillagning / VärmFortsätta tillagning av ömtåliga
ningen
livsmedel
100 - 200 W
Upptining av frukt
och kakor
Upptining av bröd
Upptining av ost,
grädde, smör
Upptining av kött,
fisk
11.21 Information till
provanstalter
Tester enligt IEC 60705.
Använd gallret om inget annat anges.
MIKROVÅGSUGNSFUNKTION
(W)
(kg)
Sockerkaka
600
0.475
Undersida 7 - 9
Vänd ett kvarts
varv efter halva tiden.
Köttfärslimpa
400
0.9
2
Vänd ett kvarts
varv efter halva tiden.
Vaniljkräm
500
1
Undersida 18
-
Upptining av kött
200
0.5
Undersida 7 - 8
Vänd köttet efter
halva tillagningstiden.
(min.)
25 - 32
SVENSKA
37
Använd gallret.
MICROWAVE
COMBIFUNKTION
(W)
(°C)
(min.)
Mjuk
kaka, 0,7
kg
Varmluft +
MW
100
180
2
29 - 31
Vänd ett kvarts
varv efter halva tiden.
Potatisgratäng,
1,1 kg
Varmluftsgrillning +
MW
400
180
1
40 - 45
Vänd ett kvarts
varv efter halva tiden.
Kyckling,
1,1 kg
Varmluftsgrillning +
MW
200
200
1
45 - 55
Lägg köttet i en
rund glasforn och
vänd det efter 20
minuters tillagningstid.
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Anmärkningar om rengöring
Torka av framsidan av ugnen med en mjuk trasa och varmt vatten och milt
rengöringsmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av metallytor.
Rengöringsmedel
Ta bort envisa fläckar med speciell ugnsrengöring.
Rengör ugnen efter varje användningstillfälle. Fettansamling eller andra
matrester kan leda till eldsvåda. Risken är högre för grillpannan.
Torka av ugnen med en mjuk trasa efter användning.
Används varje Rengör ugnsutrymmets tak från matrester och fett.
dag
Rengör alla ugnstillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka. Använd en mjuk trasa med varmt vatten och ett rengöringsmedel. Diska inte tillbehören i diskmaskin.
Tillbehör
Rengör inte tillbehör med nonstickbeläggning med rengöringsmedel
med slipeffekt, skarpa föremål eller i diskmaskinen.
38
www.aeg.com
12.2 Hur man tar bort:
ugnsstegarna
Se till att ugnen har kallnat innan du utför
någon form av underhåll. Det finns risk
för att du bränner dig.
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
1. Dra försiktigt upp ugnsstegarna ur
den främre upphängningen.
12.3 Byte av: Lampa
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
Lampan kan bli mycket varm.
1. Stäng av ugnen. Vänta tills ugnen är
kall.
2. Koppla bort ugnen från eluttaget.
3. Lägg en trasa på ugnsbotten.
FÖRSIKTIGHET!
Håll i halogenlampan med
en trasa för att förhindra att
fett ska komma på lampan.
1
3
2
Övre lampan
2. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
3. Dra ur stegen från den bakre
upphängningen.
Sätt tillbaka ugnsstegarna i omvänd
ordning.
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
på det.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller Ugnen är inte ansluten till
Kontrollera att ugnen är koranvända ugnen.
strömförsörjningen eller den rekt ansluten till strömförär ansluten på fel sätt.
sörjningen (se kopplingsschemat om tillgängligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Slå på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverad.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
SVENSKA
39
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den
igen.
• Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
Produkten är på men värms
inte upp. Fläkten arbetar
inte. Displayen visar
"Demo".
Demoläget är aktiverat.
Se "Grundinställningar" i avsnittet "Daglig användning".
13.2 Serviceinformation
Kontakta din återförsäljare elleren
auktoriserad serviceverkstad om du inte
kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver
finns på märkplåten. Typskylten sitter på
ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte
märkskylten från ugnsutrymmet.
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. TEKNISKA DATA
14.1 Tekniska data
Nätspänning
220 - 240 V
Frekvens
50 Hz
40
www.aeg.com
15. ENERGIEFFEKTIVITET
15.1 Energibesparing
tillagningstiden är längre än 30 minuter,
stängs värmeelementen automatiskt av
tidigare med vissa ugnsfunktioner.
Denna ugn har funktioner
som låter dig spara energi
under vanlig matlagning.
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
lucktätningen ren och se till att den inte
har lossnat på något ställe.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen(men inte under
mikrovågsugnsfunktionen).
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång. När du stänger av ugnen visar
displayen restvärmen. Du kan använda
den värmen för att hålla maten varm.
När tillagningen är längre än 30 minuter,
sänk ugnstemperaturen till ett minimum
3-10 minuter innan tillagningen är klar.
Restvärmen i ugnen fortsätter laga
maten.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Om det är möjligt, undvik att förvärma
ugnen före tillagning.
Håll pauser mellan tillagning så korta
som möjligt när du förbereder flera rätter
på en gång.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Restvärme
Om ett program med tidvalet
Varaktighet eller Sluttid aktiverat och om
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
maten varm. Restvärmeindikatorn eller
temperaturen visas på displayen.
Laga mat med lampan släckt
Släck lampan under tillagning. Tänd den
bara vid behov.
16. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
41
42
www.aeg.com
SVENSKA
43
867336355-E-392019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising