Aeg KEK742220M Användarmanual
KEK742220M
USER
MANUAL
SV
Bruksanvisning
Inbyggnadsugn
2
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.......................................................................................2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVNING............................................................................................ 7
4. KONTROLLPANELEN................................................................................................. 8
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING................................................................................10
6. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 10
7. KLOCKFUNKTIONER................................................................................................ 13
8. AUTOMATISKA PROGRAM......................................................................................14
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR............................................................................... 15
10. TILLVALSFUNKTIONER.......................................................................................... 17
11. TRICKS OCH TIPS................................................................................................... 19
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 34
13. FELSÖKNING.......................................................................................................... 36
14. ENERGIEFFEKTIVITET............................................................................................ 38
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
SVENSKA
3
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättningar
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska
inte vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten
utan ständig uppsikt.
Låt inte barnen leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar
kan bli heta under användning
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
VARNING: Kontrollera att produkten är avstängd
innan du byter lampa för att undvika risken för
elstötar.
Använd inte produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i
omvänd ordning.
Använd endast matlagningstermometern som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Installera produkten på en säker och
lämplig plats som uppfyller
installationskraven.
• Enheten för inbyggnad måste uppfylla
stabilitetskraven enligt DIN 68930.
Skåpets minimihöjd
(minimihöjd för skåpet under köksbänken)
Skåpets bredd
Skåpets djup
Höjd på produktens
främre del
444 (460) mm
560 mm
550 (550) mm
455 mm
SVENSKA
Höjd på produktens
bakre del
440 mm
Bredd på produktens
främre del
595 mm
Bredd på produktens
bakre del
559 mm
Produktens djup
567 mm
Bredd på den inbyggda produkten
546 mm
Djup med öppen
lucka
882 mm
Minsta storlek på
ventilationens öppning. Öppningen är
placerad på botten
baksidan
Nätsladdslängd. Kabeln är placerad i det
högra hörnet på baksidan
Monteringsskruvar
560x20 mm
1500 mm
5
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
• Denna produkt levereras med en
huvudkontakt och en huvudkabel.
2.3 Användning
3.5x25 mm
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka eller nichen nedanför
produkten, speciellt inte när den är
igång eller om luckan är het.
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion
föreligger.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
6
www.aeg.com
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
ugnsbotten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan bli
bestående.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
• Om apparaten installeras i till
exempel ett skåp, se till att
skåpsdörren aldrig är stängd när
apparaten är i drift. Värme och fukt
kan byggas upp bakom en stängd
dörr/lucka och orsaka efterföljande
skador på apparaten, bostaden eller
golvet. Stäng inte luckan förrän
apparaten har svalnat helt efter
användning.
2.4 Underhåll och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
• Byt omedelbart ut luckans
glaspaneler om de är skadade.
Kontakta auktoriserat servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
2.5 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.6 Service
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.7 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
SVENSKA
• Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
8
2
3
4
5
6
4
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Kontrollpanel
Elektronisk programmering
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Lampa
Fläkt
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsnivåer
7
3.2 Tillbehör
Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt
För kakor och småkakor.
Långpanna
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Matlagningstermometer
För mätning av temperaturen inuti
maten.
7
8
www.aeg.com
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Elektronisk programmeringsenhet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Använd touch-kontrollerna för att manövrera ugnen.
Touchkontroll
1
2
3
4
-
Funktion
Beskrivning
Display
Visar nuvarande ugnsinställningar.
PÅ/AV (ON/OFF)
Slå på och stänga av ugnen.
Tillagningsfunktioner eller Tillagningshjälp
Tryck på touch-kontrollen för att välja menyn: Tillagningshjälp eller Tillagningsfunktioner. Tänd eller
släck lampan genom att trycka på touch-kontrollen i 3 sekunder. Du kan också tända lampan när
ugnen är avstängd.
Favoriter
För att spara och komma åt dina favoritprogram.
Temperaturval
För att ställa in temperaturen eller visa ugnens aktuella temperatur. Tryck på touch-kontrollen i 3 sekunder för att slå på eller stänga av funktionen:
Snabbstart.
Nedåtknapp
För att flytta nedåt i menyn.
Uppåtknapp
För att flytta uppåt i menyn.
OK
För att bekräfta valet eller inställningen.
Tillbaka-tangent
För att gå tillbaka en nivå i menyn. För att visa huvudmenyn, tryck på touchkontrollen i 3 sekunder.
5
6
7
8
9
SVENSKA
Touchkontroll
Funktion
Beskrivning
Tid och andra
funktioner
För att ställa in olika funktioner. När en tillagningsfunktion är igång trycker du på touch-kontrollen
för att ställa in timern eller funktionerna: Knapplås,
Favoriter, Heat+Hold, Set + Go. Du kan också
ändra inställningarna för matlagningstermometern.
Signalur
För att ställa in funktionen: Signalur.
10
11
4.2 Display
A
9
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Uppvärmningsfunktion
Klocka
Indikator för uppvärmning
Temperatur
Funktionens koktid eller sluttid
Övriga indikatorer på displayen:
Symbol
Funktion
Signalur
Funktionen är påslagen.
Klocka
På displayen visas aktuell tid.
Koktid
På displayen visas tillagningstiden
som behövs.
Sluttid
På displayen visas när tillagningstiden
är klar.
Temperatur
Temperaturen visas på displayen.
Tidsanvisning
Displayen visar hur länge tillagningsfunktionen är igång. Tryck på
och
samtidigt för att nollställa klockan.
Beräkning
Ugnen beräknar tillagningstiden.
Kontrollampa för uppvärmning
Displayen visar temperaturen i ugnen.
Snabbstart
Funktionen är på. Den minskar uppvärmningstiden.
10
www.aeg.com
Symbol
Funktion
Vikt automatisk
Displayen visar att det automatiska
viktsystemet är på eller att vikten kan
ändras.
Heat+Hold
Funktionen är på.
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
5.2 Första anslutning
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
När du ansluter ugnen till eluttaget, eller
efter att strömmen har brutits, måste du
välja språk, kontrast i display, ljusstyrka i
display samt klockan.
5.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur ugnen.
Se avsnittet "Underhåll och rengöring".
Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
1. Tryck på
värdet.
eller
2. Tryck på
för att bekräfta.
för att ställa in
6. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Symbol / menyfunktion
6.1 Navigera i menyerna
1. Slå på ugnen.
Tillagningshjälp
2. Tryck på
eller
menyfunktionen.
för att ställa in
Favoriter
för att gå till
3. Tryck på
undermenyn eller godkänna
inställningen.
Du kan när som helst återgå
till huvudmenyn med
.
Normalinställning
6.2 Översikt över menyerna
Special
Huvudmeny
Symbol / menyfunktion
Tillagningsfunktioner
Program
Innehåller en lista över
värmningsfunktioner.
Program
Innehåller en lista över
automatiska program.
Innehåller en lista över
favorittillagningsprogram, som skapats av
användaren.
Används för att ställa
in produktens konfiguration.
Innehåller en lista över
extra tillagningsfunktioner.
SVENSKA
11
Undermeny för: Normalinställning
Symbol / menyfunktion
Beskrivning
Symbol / menyfunktion
Ställ klockan.
DEMO-läge
Inställning klocka
Tidsanvisning
Snabbstart
Set + Go
När den är PÅ visar
displayen den aktuella
tiden när du stänger av
produkten.
När funktionen är PÅ
minskar den uppvärmningstiden.
För att ställa in en
funktion och aktivera
den senare med ett
tryck på en symbol på
kontrollpanelen.
Heat+Hold
Håller den lagade maten varm i 30 minuter
efter tillagningsprogrammets slut.
Tillägg tid
Aktiverar och inaktiverar funktionen Tillägg
tid.
Justerar displayens
Kontrast i display kontrast i grader.
Ljusstyrka i display
Val av språk
Ljudvolym
Knappljud
Alarm/Felsignal
Service
Aktiverar och inaktiverar larmljuden.
Visar programvarans
version och konfiguration.
6.3 Tillagningsfunktioner
Uppvärmnings- Program
funktion
Varmluft
Pizza-funktion
För att baka på upp till
två hyllpositioner samtidigt och för att torka
mat.Ställ in temperaturen på 20 - 40 °C lägre
än för funktionen:
Över-/undervärme.
För ugnsbakning på en
nivå av rätter som kräver mer intensiv bryning
och som ska ha knaprig
botten. .Ställ in temperaturen på 20 – 40 °C
lägre än för funktionen:
Över-/undervärme.
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Ställer in språk för displayen.
Aktiverar och inaktiverar touchkontrollsljudet. Det går inte att inaktivera tonen för
på/av-touch-kontrollen.
Aktiverings-/avaktiveringskod: 2468.
Återställ alla inställGrundinställning- ningar till fabriksinställningarna.
ar
Justerar displayens
ljusstyrka i grader.
Justerar volymen gradvis på trycktoner och
signaler.
Beskrivning
Över-/undervärme
Fryst mat
För att tillaga snabbmat
(som pommes frites,
klyftpotatis och vårrullar) så att de blir knapriga.
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Grill
12
www.aeg.com
Uppvärmnings- Program
funktion
Varmluftsgrillning
Undervärme
Varmluft med
fukt
För stekning på en
ugnsnivå av större
stycken kött eller fågel
med ben. För att bryna
och göra gratänger.
För bakning av kakor
med knaprig botten
och för att torka mat.
Denna funktionen är för
att spara energi under
tillagningen. För matlagningsinstruktioner,
se kapitlet "Råd och
Tips" Varmluft med
fukt. Ugnsluckan ska
hållas stängd under tillagningen så att funktionen inte avbryts och att
ugnen fungerar med
högsta möjliga energieffektivitet. När du använder den här funktionen kan temperaturen i
ugnen skilja sig från inställd temperatur. Restvärmen änvänds.Värmeeffekten kan vara reducerad. För allmänna
energibesparingsanvisningar, se kapitlet
"Energieffektivitet",
Energibesparing. Denna funktion användes
för att följa energieffektivitetsklass enligt EN
60350-1. När du använder den här funktionen
släcks lampan automatiskt efter 30 sekunder.
Lampan kan släckas
automatiskt vid en
temperatur under 60 °C med
vissa ugnsfunktioner.
6.4 Special
Uppvärmningsfunktion
Program
För varmhållning av
maträtter.
Varmhållning
För förvärmning av tallrikar före servering.
Tallriksvärmning
Konservering
Torkning
Jäsning av deg
För att konservera
grönsaker (t.ex. pickles).
För torkning av frukt,
grönsaker och svamp i
skivor.
För att snabba på jäsningsprocessen av degen. Den håller degen
elastisk och förhindrar
dess yta från att torka.
För tillredning av
möra, saftiga stekar.
Långsam tillagning
Brödbakning
Med den här funktionen kan du baka bröd
och bullar med mycket
bra och professionellt
resultat vad gäller krispighet, färg och glans.
Upptining
För att tina mat (grönsaker och frukt). Upptiningstiden beror på
mängden och storleken på det frysta livsmedlet.
6.5 Ställa in en värmefunktion
1. Slå på ugnen.
2. Välj menyn: Tillagningsfunktioner.
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj en värmefunktion.
5. Tryck på
för att bekräfta.
SVENSKA
6. Ställ in temperaturen.
7. Tryck på
för att bekräfta.
6.6 Indikator för uppvärmning
När du slår på en tillagningsfunktion
visas stapeln på displayen. Stapeln visar
att temperaturen ökar. När temperaturen
har uppnåtts hörs ljudsignalen 3 gånger
och fältet blinkar för att därefter
försvinna.
6.7 Snabbstart
13
Ställ inte mat i ugnen när
Snabbstartsfunktionen
används.
För att aktivera funktionen, håll
intryckt i 3 sekunder. Kontrollampan för
uppvärmning blinkar.
Den här funktionen är inte tillgänglig för
vissa ugnsfunktioner.
6.8 Restvärme
När du stänger av ugnen visar displayen
restvärmen. Du kan använda värmen för
att hålla maten varm.
Den minskar uppvärmningstiden.
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Signalur
Program
För att ställa in nedräkning (max. 2 tim och
30 min). Denna funktion
påverkar inte ugnens
funktioner i övrigt. Du
kan också sätta på den
när ugnen är avstängd.
Använd
för att slå på
funktionen. Tryck på
eller
för att ställa in
minuterna och
att starta.
för
Koktid
För att ställa in hur
länge ugnen ska vara på
(högst 23 timmar 59 minuter).
Sluttid
För att ställa in stopptid
för en ugnsfunktion
(högst 23 timmar och 59
minuter).
Om du ställer in tiden för en
klockfunktion börjar tiden räknas ned
efter 5 sekunder.
Om du använder
klockfunktionerna: Koktid,
Sluttid, ugnen stänger av
värmeelementen efter 90 %
av den inställda tiden.
Ugnen använder restvärmen
för att fortsätta
tillagningsprocessen tills
tiden är avslutad (3 20 minuter).
7.2 Ställa in klockfunktioner
Innan du använder
funktionerna: Koktid, Sluttid,
måste du först ställa in
värmefunktionen och
temperaturen. Ugnen stängs
av automatiskt.
Du kan använda
funktionerna: Koktid och
Sluttid samtidigt om du vill
att ugnen ska aktiveras och
avaktiveras automatiskt på
en bestämd tid senare.
Funktionerna: Koktid och
Sluttid fungerar inte när du
använder
matlagningstermometern.
1. Ställ in en tillagningsfunktion.
flera gånger tills displayen
2. Tryck
visar den nödvändiga
klockfunktionen och den relaterade
symbolen.
14
www.aeg.com
3. Tryck på
eller
önskad tid.
för att ställa in
4. Tryck på
för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när tiden har gått ut.
Ugnen stängs av. Displayen visar ett
meddelande.
5. Tryck på valfri symbol för att stänga
av signalen.
7.3 Heat+Hold
Villkor för funktionen:
• Den inställda temperaturen är högre
än 80 °C.
• Funktionen: Koktid är inställd.
Funktionen: Heat+Hold håller tillagad
mat varm vid 80 °C i 30 minuter. Den slås
på när bakningen eller stekningen
avslutas.
Du kan slå på eller stänga av funktionen i
menyn: Normalinställning.
1. Slå på ugnen.
2. Välj tillagningsfunktion.
3. Ställ in temperaturen på över 80 °C.
4. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Heat+Hold.
5. Tryck på
för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när funktionen är klar.
7.4 Tillägg tid
Funktionen: Tillägg tid gör så att
tillagningsfunktionen fortsätter efter
slutet av Koktid.
Kan användas för alla
tillagningsfunktioner med
Koktid eller Vikt automatisk.
Gäller inte
tillagningsfunktioner med
matlagningstermometer.
1. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
har gått ut. Tryck på en symbol.
Displayen visar meddelandet.
2. Tryck
för att slå på eller
avbryta.
3. Ställ in längden på funktionen.
4. Tryck på
.
8. AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Recept online
Du hittar recepten för de automatiska
program på vår hemsida.Om du vill ha
receptboken, se PNC-numret på
märkplåten på främre ramen i ugnen.
8.2 Tillagningshjälp med
Automatiska recept
Den här ugnen har en uppsättning
recept som du kan använda. Recepten är
förutbestämda och du kan inte ändra
dem.
1. Slå på ugnen.
2. Välj menyn: Tillagningshjälp. Tryck på
för att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
8.3 Tillagningshjälp med Vikt
automatisk
Denna funktion beräknar automatiskt
stekningstiden. För att använda den
måste man mata in matens vikt.
1. Slå på ugnen.
2. Välj menyn: Tillagningshjälp. Tryck på
för att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj funktionen: Vikt automatisk.
Tryck på
5. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välja ett recept. Tryck på
bekräfta.
När du använder funktionen:
Manuellt, ugnen använder
de automatiska
inställningarna. De kan
ändras precis som andra
funktioner.
för att
för att bekräfta.
eller
för att ställa in
vikten på maten. Tryck på
bekräfta.
för att
SVENSKA
Det automatiska programmet startar.
6. Du kan ändra vikten när som helst.
Vid vissa program behöver
maten vändas efter
30 minuter. Displayen visar
en påminnelse.
Tryck på
eller
för att ändra
vikten.
7. En ljudsignal hörs när tiden har gått
ut. Tryck på valfri symbol för att
stänga av signalen.
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9.1 Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter
temperaturen inuti maten. När maten har
nått den inställda temperaturen stängs
produkten av.
Se till att minst 3/4 av
matlagningstermometern är
instucken i kött- eller fiskbiten.
3. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på
produkten.
Två temperaturer behöver ställas in:
• ugnstemperaturen (minst 120 °C),
• temperaturen inuti maten.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast medföljande
matlagningstermometer och
originalreservdelarna.
Gör så här för bästa resultat:
• Ingredienserna ska hålla
rumstemperatur.
• Matlagningstermometern kan inte
användas för vätskor/flytande soppor.
• Under tillagningen måste
matlagningstermometern vara kvar i
maten och med kontakten i uttaget.
• Använd rekommenderade
inställningar för
matlagningstermometern. Se avsnittet
"Råd och tips".
Produkten beräknar en
ungefärlig sluttid. Denna
beror på mängden mat,
inställd ugnsfunktion och
temperatur.
Matkategorier: kött, fågel och
fisk
1. Aktivera produkten.
2. För in spetsen på
matlagningstermometern i den
tjockaste delen av köttet eller fisken.
På displayen visas symbolen för
matlagningstermometern.
eller
inom
4. Tryck på
5 sekunder för att ställa in matens
innertemperatur.
5. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperaturen.
6. Tryck på
för att ändra matens
innertemperatur.
När maten når den inställda
temperaturen avges en ljudsignal.
Produkten stängs av automatiskt.
15
16
www.aeg.com
7. Tryck på valfri symbol för att stänga
av signalen.
8. Dra ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget och ta ut maten ur
ugnen.
VARNING!
Då matlagningstermometern
blir mycket varm kan man
bränna sig på den. Var
försiktig när du drar ut den
från kontakten och från
maten.
Matkategori: gryta
1. Aktivera produkten.
2. Lägg hälften av ingredienserna i den
ugnsfasta formen.
3. Sätt i matlagningstermometerns
spets i grytans mitt. Den måste sitta
stabilt under tillagningen. Se till att
den sitter i någon solid matbit.
Använd kanten på den ugnsfasta
formen som stöd för
matlagningstermometerns
silikonhandtag.
Matlagningstermometerns spets ska
inte vidröra den ugnsfasta formens
botten.
På displayen visas symbolen för
matlagningstermometern.
eller
inom
6. Tryck på
5 sekunder för att ställa in matens
innertemperatur.
7. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperaturen.
8. Tryck på
för att ändra matens
innertemperatur.
En ljudsignal hörs när maten har nått
inställd temperatur. Produkten stängs av
automatiskt.
9. Tryck på valfri symbol för att stänga
av signalen.
10. Dra ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget och ta ut maten ur
ugnen.
VARNING!
Då matlagningstermometern
blir mycket varm kan man
bränna sig på den. Var
försiktig när du drar ut den
från kontakten och från
maten.
9.2 Sätta in tillbehör
Galler:
4. Täck över matlagningstermometern
med resten av ingredienserna.
5. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på
produkten.
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna
är vända nedåt.
SVENSKA
17
Galler och långpanna /djup form
tillsammans:
Tryck in långpannan /djupa formen
mellan skenorna på hyllstöden och
ugnsgallret på skenorna ovan.
Långpanna/ Djup form:
Skjut in långpannan /djupa formen
mellan stegparet på ugnsnivån.
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna
ger också ett tippskydd. Den
höga kanten runt hyllan
förhindrar kokkärlen från att
glida ner.
10. TILLVALSFUNKTIONER
10.1 Favoriter
9. Utför punkt 7 igen om så behövs.
Du kan spara dina favoritinställningar
såsom koktid, temperatur eller
tillagningsfunktion. De finns i menyn:
Favoriter. Du kan spara 20 program.
10. Håll
intryckt för att spara.
Du kan skriva över ett minnesläge. När
displayen visar det första lediga
minnesläget trycker du på
eller
Spara ett program
och trycker på
för att skriva över ett
befintligt program.
1. Slå på ugnen.
2. Ställ in en tillagningsfunktion eller ett
automatiskt program.
Du kan ändra namnet på ett program i
menyn: Skriv programmets namn.
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: SPARA.
för att bekräfta.
4. Tryck på
Displayen visar första lediga
minnesläget.
5. Tryck på
för att bekräfta.
6. Ange namnet på programmet.
Den första bokstaven blinkar.
7. Tryck på
bokstav.
eller
8. Tryck på
.
Nästa bokstav blinkar.
för att ändra
Aktivera programmet
1. Slå på ugnen.
2. Välj menyn: Favoriter.
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj namn på ditt favoritprogram.
5. Tryck på
för att bekräfta.
Tryck på
för att gå direkt till menyn:
Favoriter. Du kan också använda den när
ugnen är avstängd.
18
www.aeg.com
10.2 Använda barnlåset
När barnlåset är på kan ugnen inte sättas
på av misstag.
1. Tryck på
för att slå på displayen.
och
samtidigt tills
2. Tryck på
displayen visar ett meddelande .
Upprepa steg 2 för att stänga av
Barnlåset.
10.3 Knapplås
Funktionen förhindrar att
tillagningsfunktionen ändras oavsiktligt.
Den kan sättas på endast när ugnen är
igång.
1. Slå på ugnen.
2. Välj tillagningsfunktion eller
inställning.
flera gånger tills
3. Tryck på
displayen visar: Knapplås.
4. Tryck på
för att bekräfta.
För att stänga av funktionen, tryck på .
Displayen visar ett meddelande. Tryck på
igen och sedan på
bekräfta.
för att
När du stänger av ugnen
stängs även funktionen av.
10.4 Set + Go
Funktionen gör att du kan ställa in en
tillagningsfunktion (eller ett program)
och använda det senare genom att
trycka på en symbol.
1. Slå på ugnen.
2. Ställ in en tillagningsfunktion.
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Koktid.
4. Ställ in tiden.
flera gånger tills
5. Tryck på
displayen visar: Set + Go.
6. Tryck på
för att bekräfta.
Tryck på en symbol (utom för ) för att
starta funktionen: Set + Go. Den inställda
tillagningsfunktionen startar.
En ljudsignal hörs när funktionen
avslutas.
• Knapplås är på när
tillagningsfunktionen är
igång.
• Menyn: Normalinställning
låter dig: Slå på eller av
funktionen Set + Go.
10.5 Automatisk avstängning
Av säkerhetsskäl stängs ugnen av
automatiskt efter en tid om en
uppvärmningsfunktion är igång och du
inte ändrar några inställningar.
(°C)
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - Maximalt
3
Automatisk avstängning fungerar inte
med funktionerna: Belysning,
Matlagningstermometer,Koktid, Sluttid.
10.6 Ljusstyrka i display
Det finns två lägen för ljusstyrkan i
displayen:
• Natt - när ugnen stängs av är
ljusstyrkan på displayen lägre mellan
kl. 22.00 och 06.00.
• Dag:
– när ugnen slås på.
– om du trycker på en symbol när
nattläget är på (förutom PÅ/AV)
återgår displayen till
dagsljusstyrkan de kommande 10
sekunderna.
– om ugnen stängs av och du ställer
in funktionen: Signalur. När
funktionen stängs av återgår
displayen till ljusstyrka för natt.
10.7 Kylfläkt
När ugnen är på, slås fläkten på
automatiskt för att hålla ugnens ytor
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen svalnat.
SVENSKA
19
11. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
11.1
Tillagningsrekommendationer
Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla ugn.
Tabellerna nedan visar rekommenderade
inställningar för temperatur,
tillagningstid och hyllposition för
specifika typer av mat.
Om du inte kan hitta inställningarna för
ett visst recept kanske du kan använda
inställningarna för ett liknande recept.
11.2 Rekommendationer för
ugnens specialfunktioner för
uppvärmning
Varmhållning
Med den här funktionen kan du hålla
maten varm. Temperaturen är
automatiskt inställd på 80 °C.
Tallriksvärmning
Med den här funktionen kan du värma
tallrikar och formar före servering.
Temperaturen är automatiskt inställd på
70 °C.
Fördela tallrikar och formar jämnt på
ugnsgallret. Använd den första
hyllpositionen. Efter halva
uppvärmningstiden kan du byta plats på
dem.
Jäsning av deg
Med den här funktionen kan du jäsa
bröd. Lägg degen i en stor form och täck
den med en våt handduk eller plastfolie.
Ställ in funktion: Jäsning av deg och
tillagningstiden.
Upptining
Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik. Täck inte
maten eftersom det kan förlänga
avfrostningstiden. Använd den första
hyllpositionen.
11.3 Gräddning
Använd den lägre temperaturen första
gången.
Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än en
nivå.
Bakverk vid olika nivåer blir inte alltid lika
bruna. Du behöver inte ändra
ugnstemperaturen om de blir olika
bruna. Detta jämnar ut sig under
bakningen.
Plåtarna i ugnen kan vrida sig under
bakning. När plåtarna kallnar igen återtar
de sin normala form.
11.4 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte
tillräckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre ugnsnivå.
20
www.aeg.com
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan faller ihop och
blir degig eller får vattenränder.
Ugnstemperaturen är för
hög.
Ställ in något lägre ugnstemperatur nåsta gång.
För kort gräddningstid.
Ställ in längre gräddningstid och
lägre ugnstemperatur nåsta gång.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Ställ in högre ugnstemperatur
nåsta gång.
För lång gräddningstid.
Ställ in kortare gräddningstid nästa gång.
Kakan blir ojämn.
Ugnstemperaturen är för
Ställ in lägre ugnstemperatur och
hög och gräddningstiden är längre gräddningstid.
för kort.
Kaksmeten har inte fördelats jämnt.
Kakan blir inte klar på ti- Ugnstemperaturen är för
den som anges i recep- låg.
tet.
Fördela smeten jämnare på bakplåten nästa gång.
Ställ in något högre ugnstemperatur nåsta gång.
11.5 Bakning på en ugnsnivå
BAKVERK I FORMAR
(°C)
(min.)
Sockerkaka / Mjuk kaka
Varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Sandkaka / Fruktkakor
Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Sockerkaka
Varmluft
140 - 150
35 - 50
1
Sockerkaka
Över-/undervärme
160
35 - 50
1
Tårtbotten av mördeg, förvärm den tomma ugnen
Varmluft
170 - 180
10 - 25
2
Tårtbotten av sockerkakssmet
Varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Äppelpaj, 2 formar Ø20 cm
Varmluft
160
70 - 90
2
Äppelpaj, 2 formar Ø20 cm
Över-/undervärme
180
70 - 90
1
Cheesecake, använd en
långpanna
Över-/undervärme
160 - 170
70 - 90
2
SVENSKA
KAKOR/BAKVERK/BRÖD PÅ BAKPLÅTAR
Förvärm den tomma ugnen.
(°C)
(min.)
Vetefläta / Runt bröd
Över-/undervärme 170 - 190
30 - 40
1
Christstollen
Över-/undervärme 160 - 180
50 - 70
1
Rågbröd
Över-/undervärme först: 230
20
1
sedan: 160
- 180
30 - 60
Petits-choux med fyllning /
Bakelser
Över-/undervärme 190 - 210
20 - 35
2
Rulltårta
Över-/undervärme 180 - 200
10 - 20
2
150 - 160
20 - 40
2
Mandelsockerkaka / Socker- Över-/undervärme 190 - 210
kakor
20 - 30
2
Fruktpaj (på jästdeg/socker- Varmluft
kakssmet)
35 - 55
2
Fruktpaj (på jästdeg/socker- Över-/undervärme 170
kakssmet)
35 - 55
2
Fruktpaj av mördeg
Varmluft
160 - 170
40 - 80
2
Jästkaka med känslig fyllning (t.ex. kvarg, grädde,
kräm)
Över-/undervärme 160 - 180
40 - 80
2
Kaka med smördegstopping Varmluft
150 - 160
SLÄTA BULLAR
Använd den andra hyllpositionen.
(°C)
Mördegskakor, kex
Varmluft
(min.)
150 - 160
10 - 20
Mördegskakor / Smördegskakor Varmluft
140
20 - 35
Mördegskakor / Smördegskakor, förvärm den tomma ugnen
160
20 - 30
Över-/undervärme
21
22
www.aeg.com
SLÄTA BULLAR
Använd den andra hyllpositionen.
(°C)
Bullar av sockerkakssmet
Varmluft
(min.)
150 - 160
15 - 20
Bakverk med äggvita, maränger Varmluft
80 - 100
120 - 150
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
Småkakor av jästdeg
Varmluft
150 - 160
20 - 40
Smördegskakor, förvärm den
tomma ugnen
Varmluft
170 - 180
20 - 30
Bullar, förvärm den tomma ugnen
Varmluft
160
10 - 25
Över-/undervärme
190 - 210
10 - 25
Muffins, förvärm den tomma
ugnen
Varmluft
160
20 - 35
Över-/undervärme
170
20 - 35
11.6 Puddingar och gratänger
Använd den första hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Makaronipudding
Över-/undervärme
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Över-/undervärme
180 - 200
25 - 40
Grönsaksgratäng, förVarmluftsgrillning
värm den tomma ugnen
160 - 170
15 - 30
Baguetter med smält
ost
Varmluft
160 - 170
15 - 30
Milk rice
Över-/undervärme
180 - 200
40 - 60
Fiskpudding
Över-/undervärme
180 - 200
30 - 60
Fyllda grönsaker
Varmluft
160 - 170
30 - 60
11.7 Bakning på flera nivåer
Använda funktionen: Varmluft
För två plåtar, använd den första och den
fjärde hyllpositionen.
SVENSKA
KAKOR/BAKVERK/BRÖD PÅ
BAKPLÅTAR
(°C)
(min.)
Petits-choux
med fyllning /
Bakelser, förvärm den tomma ugnen
160 - 180
25 - 45
Smuldegspaj
150 - 160
23
KAKOR/SMÅKAKOR/BRÖD
PÅ PLÅTAR
(°C)
(min.)
Mandelbiskvier
100 - 120
40 - 80
Småkakor av jästdeg
160 - 170
30 - 60
11.8 Tips gällande
ugnsstekning
30 - 45
Använd värmebeständiga ugnsformar.
Stek magert kött övertäckt.
KAKOR/SMÅKAKOR/BRÖD
PÅ PLÅTAR
Tillaga stora stekar eller kyckling direkt
på plåten eller på gallret med en plåt
under.
(°C)
(min.)
Häll lite vatten på plåten för att förhindra
att droppande fett bränner fast.
Mördegskakor, kex
150 - 160
20 - 40
Vänd steken efter 1/2 - 2/3 av stektiden.
Mördegskakor /
Smördegskakor
140
25 - 45
Stek kött och fisk i stora bitar som väger
minst 1kg.
Bullar av sockerkakssmet
160 - 170
25 - 40
Ös köttet med sin egen köttsaft flera
gånger under stekning.
Bakverk med äggvita, maränger / Maränger
80 - 100
130 170
11.9 Stektabeller
Använd den första hyllnivån.
NÖTKÖTT
Grytstek
1 - 1,5 kg
Över-/undervärme
(°C)
(min.)
230
120 - 150
24
www.aeg.com
NÖTKÖTT
(°C)
(min.)
Engelsk rostbiff
eller filé, röd, förvärm den tomma
ugnen
per cm höjd
Varmluftsgrillning
190 - 200
5-6
Engelsk rostbiff
eller filé, medium
per cm höjd
Varmluftsgrillning
180 - 190
6-8
Engelsk rostbiff
eller filé, välstekt
per cm höjd
Varmluftsgrillning
170 - 180
8 - 10
FLÄSKKÖTT
Använd funktionen: Varmluftsgrillning.
(kg)
(°C)
(min.)
Bog / Hals / Skinkstek
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Kotletter / Revbensspjäll
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Köttfärslimpa
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Fläsklägg, lagad i förväg 0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
(kg)
(°C)
(min.)
Kalvstek
1
160 - 180
120 - 150
Kalvlägg
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
KALVKÖTT
Använd funktionen: Varmluftsgrillning.
SVENSKA
LAMMKÖTT
Använd funktionen: Varmluftsgrillning.
(kg)
(°C)
(min.)
Lamm, lägg / Lammstek 1 - 1.5
150 - 180
100 - 120
Lamm, sadel
160 - 180
40 - 60
1 - 1.5
VILTSTEK LÄTT ROSA
(kg)
(°C)
(min.)
Sadel / Hare, lägg, upp till 1
förvärm den tomma
ugnen
Över-/undervärme
230
30 - 40
Rådjur, sadel
1.5 - 2
Över-/undervärme
210 - 220
35 - 40
Bog
1.5 - 2
Över-/undervärme
180 - 200
60 - 90
FÅGEL
Använd funktionen: Varmluftsgrillning.
(kg)
(°C)
(min.)
Kyckling
0,2 - 0,25 varje del
200 - 220
30 - 50
Halv kyckling
0,4 - 0,5 varje del
190 - 210
35 - 50
Bitar av fågel
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Anka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
25
26
www.aeg.com
FISK
(kg)
Hel fisk
1 - 1.5
(°C)
(min.)
Över-/undervärme 210 - 220
45 - 60
11.10 Knaprigt med Pizzafunktion
PIZZA
PIZZA
Förvärm den tomma ugnen före
tillagning.
Använd den första hyllpositionen.
Använd den andra hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Pajer
180 - 200
40 - 55
Ugnsbakad
spenat
160 - 180
45 - 60
Quiche lorraine 170 - 190
45 - 55
Cheesecake
140 - 160
60 - 90
Äppelpaj, täckt 150 - 170
Grönsakspaj
160 - 180
(°C)
(min.)
Pizza, tjock
botten, använd en
långpanna
180 - 200
20 - 30
Schweizisk
ostpaj
170 - 190
45 - 55
50 - 60
50 - 60
Osyrat bröd
230 - 250
10 - 20
Smördegskakor
160 - 180
45 - 55
Flammkuchen
230 - 250
12 - 20
Pirog
180 - 200
15 - 25
PIZZA
Förvärm den tomma ugnen före
tillagning.
Använd den andra hyllpositionen.
Pizza, tunn
botten
(°C)
(min.)
200 - 230
15 - 20
11.11 Brödbakning
Förvärmning rekommenderas inte.
SVENSKA
BRÖD
27
BRÖD
Använd den andra hyllpositionen.
Använd den andra hyllpositionen.
(°C)
(min.)
(°C)
(min.)
Franskbröd
180 - 200
40 - 60
170 - 190
60 - 90
Baguette
200 - 220
35 - 45
Mjuk kaka
160 - 180
40 - 60
11.12 Grill
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Grilla endast tunna bitar av kött eller fisk.
Rågbröd
180 - 200
50 - 70
Förvärm den tomma ugnen före
tillagning.
Fullkornsbröd
180 - 200
50 - 70
Placera en form på första hyllpositionen
för att samla upp fett.
Fullkornsbröd med
hela korn
GRILL
Använd den första hyllpositionen.
(°C)
(min.)
1:a sidan
2:a sidan
Rostbiff, rosa
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Oxfilé, rosa
230
20 - 30
20 - 30
Fläskkotlett
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Kalv, fransyska
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Lammsadel
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Hel fisk, 0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
11.13 Långsam tillagning
Med den här funktionen kan du tillaga,
mört kött och fisk. Gäller inte för: fågel,
fet grisstekeller
skinkstek.Matlagningstermometer
temperaturen får inte överstiga 65 °C.
1. Bryn köttet i 1 - 2 minuter på varje
sida i hög värme.
2. Placera köttet på ett stekfat eller
direkt på gallret. Placera en plåt
under gallret för att fånga upp fettet.
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här funktionen.
3. Använd Matlagningstermometer.
28
www.aeg.com
4. Välj funktionen: Långsam tillagning.
Du kan ställa in ugnstemperaturen på
mellan 80 °C och 150 °C under de
första 10 minuterna. Standard är 90
°C. Ställ in temperaturen för
Matlagningstermometer.
5. Efter 10 minuter sänker ugnen
automatiskt temperaturen till 80 °C.
Använd den första hyllpositionen.
(kg)
(°C)
(min.)
Engelsk rostbiff
1 - 1.5
150
120 - 150
Oxfilé
1 - 1.5
150
90 - 110
Kalvstek
1 - 1.5
150
120 - 150
Biff
0.2 - 0.3
120
20 - 40
11.14 Fryst mat
Ta bort förpackningen från maten. Lägg
maten på en tallrik.
Täck inte över maten eftersom det kan
förlänga avfrostningstiden.
AVFROSTNING
Använd den andra hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
Pommes Frites, tunna
200 - 220
20 - 30
Pommes Frites, tjocka
200 - 220
25 - 35
Croquetter / Croquetter
220 - 230
20 - 35
Hash browns
210 - 230
20 - 30
Lasagne / Cannelloni, färsk
170 - 190
35 - 45
Lasagne / Cannelloni, fryst
160 - 180
40 - 60
SVENSKA
29
AVFROSTNING
Använd den andra hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Makaronipudding med ost
170 - 190
20 - 30
Kycklingvingar
190 - 210
20 - 30
11.15 Upptining
Täck inte över maten eftersom det kan
förlänga avfrostningstiden.
Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
Använd den första hyllnivån.
(kg)
(min.)
(min.)
Upptinings- Mer avfrosttid
ningstid
Kyckling
1
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett upp- och
nervänt tefat på en stor tallrik. Vänd
efter halva tiden.
kött
1
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
kött
0.5
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Smör
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den fortfarande är något fryst.
Tårta
1.4
60
60
-
11.16 Konservering
Använd enbart konserveringsburkar av
samma mått som finns att köpa.
Fyll upp burkarna med lika mycket i varje
och förslut med ett klämlock.
Burkarna får inte röra vid varandra.
Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så att
det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
Använd den första hyllpositionen.
När vätskan i burkarna börjar sjuda (efter
ca 35 - 60 minuter med enlitersburkarna)
stänger du av ugnen eller sänker
temperaturen till 100 °C (se tabellen).
Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
30
www.aeg.com
Ställ in temperaturen till 160 - 170 °C.
GRÖNSAKER
MJUK FRUKT
(min.)
Tillagningstid tills det
börjar sjuda
(min.)
Fortsätt
tillaga på
100 °C
Morötter
50 - 60
5 - 10
Gurka
50 - 60
-
(min.)
Tillagningstid tills
det börjar sjuda
Jordgubbar / Blå35 - 45
bär / Hallon / Mogna
krusbär
STENFRUKT
Persikor /
Kvitten /
Plommon
(min.)
Tillagningstid tills det
börjar sjuda
(min.)
Fortsätt
tillaga på
100 °C
35 - 45
10 - 15
Blandade in- 50 - 60
lagda grönsaker
5 - 10
Kålrabbi / Är- 50 - 60
tor / Sparris
15 - 20
11.17 Torkning
Använd den tredje hyllnivån.
(°C)
(tim)
Bönor
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
Svamp
50 - 60
6-8
Örter
40 - 50
2-3
Plommon
60 - 70
8 - 10
Aprikoser
60 - 70
8 - 10
Äppelskivor
60 - 70
6-8
SVENSKA
Använd den tredje hyllnivån.
Päron
(°C)
(tim)
60 - 70
6-9
11.18 Matlagningstermometer
NÖTKÖTT
Matens innertemperatur (°C)
Rare
Medium
Välstekt
Engelsk rostbiff
45
60
70
Ryggbiff
45
60
70
NÖTKÖTT
Köttfärslimpa
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
80
83
86
FLÄSKKÖTT
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
Skinka / Stek
80
84
88
Sadel, kotlett / Fläskkotlett, rökt /
Fläskkotlett, kokt
75
78
82
KALVKÖTT
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
Kalvstek
75
80
85
Kalvlägg
85
88
90
31
32
www.aeg.com
FÅR/LAMMKÖTT
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
Får, lägg
80
85
88
Får, sadel
75
80
85
Lammstek / Lamm, lägg
65
70
75
VILTKÖTT
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
Hare, sadel / Rådjur, sadel
65
70
75
Hare, lägg / Hare, hel / Rådjur,
lägg
70
75
80
FÅGEL
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
Kyckling
80
83
86
Anka, hel/halv / Kalkon, hel/filé
75
80
85
Anka, filé
60
65
70
FISK (LAX, TRUT, GÖS)
Fisk, hel/stor/ångkokt / Fisk, hel/
stor/grillad
GRYTOR - FÖRVÄLLDA
GRÖNSAKER
Squashgryta / Broccoligryta / Fänkålsgryta
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
60
64
68
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
85
88
91
SVENSKA
GRYTOR
33
Matens innertemperatur (°C)
Cannelloni / Lasagne / Makaronipudding
Mindre
Medium
Mer
85
88
91
GRYTOR - SÖTA
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Brödgryta med eller utan frukt /
Risgrynsgryta med eller utan frukt / 80
Söt nudelgryta
11.19 Varmluft med fukt rekommenderade tillbehör
Medium
Mer
85
90
bättre än ljusa färger och reflektiva
formar.
Använd mörka och icke reflekterande
burkar och formar. De absorberar värme
Pizzaform
Ugnsform
Mörk, icke reflekterande
28 cm i diameter
Mörk, icke reflekterande
26 cm i diameter
Portionsformar
Tårtbottenform
Keramik
8 cm diameter,
5 cm hög
Mörk, icke reflekterande
28 cm i diameter
11.20 Varmluft med fukt
Använd den första hyllpositionen.
Använd den första hyllpositionen.
(°C)
(min.)
200 - 220
45 - 60
Potatisgratäng 180 - 200
70 - 85
Moussaka
180 - 200
75 - 90
Lasagne
180 - 200
70 - 90
Cannelloni
180 - 200
65 - 80
Pastagratäng
(°C)
(min.)
190 - 200
55 - 70
Risgrynspudd- 180 - 200
ing
55 - 70
Brödpudding
34
www.aeg.com
Använd den första hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Äppelkaka
160 - 170
gjord med
sockerkakssmet (rund kakform)
70 - 80
Franskbröd
55 - 70
200 - 210
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Anmärkningar om rengöring
Torka av framsidan av ugnen med en mjuk trasa och varmt vatten och milt
rengöringsmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av metallytor.
Rengöringsmedel
Ta bort envisa fläckar med speciell ugnsrengöring.
Rengör ugnen efter varje användningstillfälle. Fettansamling eller andra
matrester kan leda till eldsvåda. Risken är högre för grillpannan.
Torka av ugnen med en mjuk trasa efter användning.
Används varje
dag
Rengör alla ugnstillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka. Använd en mjuk trasa med varmt vatten och ett rengöringsmedel. Diska inte tillbehören i diskmaskin.
Tillbehör
Rengör inte tillbehör med nonstickbeläggning med rengöringsmedel
med slipeffekt, skarpa föremål eller i diskmaskinen.
12.2 Ta bort ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
FÖRSIKTIGHET!
Var försiktig när du avlägsnar
ugnsstegarna.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
SVENSKA
35
4. Sätt tillbaka värmeelementet i
omvänd ordning.
Sätt tillbaka värmeelementet
korrekt ovanför
ugnsstegarna på ugnens
innerväggar.
5. Sätt i ugnsstegarna.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
1
2
12.4 Borttagning och
installation av luckan
Man kan ta loss och rengöra luckan och
de inre glasrutorna. Antalet luckglas
skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING!
Luckan är tung.
Sätt tillbaka det du tagit bort i omvänd
ordning.
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
12.3 Ugnstak
VARNING!
Inaktivera produkten innan
du tar bort värmeelementet.
Se till att ugnen har svalnat.
Det finns risk för att du
bränner dig.
Ta ut ugnsstegarna.
Du kan fälla ned värmeelementet i
ugnstaket så är det lättare att göra rent.
1. Håll i värmeelementet med två
händer framtill.
2. Dra den framåt mot fjädertrycket och
ut ur de två hållarna.
A
A
3. Stäng ugnsluckan till den första
öppna positionen (ungefär 70°
vinkel).
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den i en vinkel
uppåt från ugnen.
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt
på en mjuk handduk på ett stabilt
underlag.
6. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
2
B
1
Värmeelementet fälls ned.
3. Rengöring av ugnstaket.
7. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
36
www.aeg.com
8. Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur
skenorna.
1. Stäng av ugnen.
Vänta tills ugnen har svalnat.
2. Koppla bort ugnen från eluttaget.
3. Lägg en trasa på ugnsbotten.
Övre lampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
på det.
9. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka luckglaset
noga.
När rengöringen är klar, följ stegen ovan
i motsatt ordning. Sätt i det mindre
ugnsglaset först, därefter det större och
sist luckan.
VARNING!
Se till att glasen är korrekt
och ordentligt införda,
annars kan luckans yta bli
överhettad.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
12.5 Byte av glödlampa
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
Lampan kan bli mycket varm.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller Ugnen är inte ansluten till
Kontrollera att ugnen är koranvända ugnen.
strömförsörjningen eller den rekt ansluten till strömförär ansluten på fel sätt.
sörjningen (se kopplingsschemat om tillgängligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Slå på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
SVENSKA
37
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverad.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Matlagningstermometern
fungerar inte.
Kontakten till matlagningsSätt in matlagningstermotermometern är inte rätt isatt meterns kontakt så långt in i
i uttaget.
uttaget det går.
Displayen visar F111.
Kontakten till matlagningsSätt in matlagningstermotermometern är inte rätt isatt meterns kontakt så långt in i
i uttaget.
uttaget det går.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den
igen.
• Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
Produkten är på men värms
inte upp. Fläkten arbetar
inte. Displayen visar
"Demo".
Demoläget är aktiverat.
Se "Grundinställningar" i avsnittet "Daglig användning".
13.2 Serviceinformation
Kontakta din återförsäljare elleren
auktoriserad serviceverkstad om du inte
kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver
finns på märkplåten. Typskylten sitter på
ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte
märkskylten från ugnsutrymmet.
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
38
www.aeg.com
14. ENERGIEFFEKTIVITET
14.1 Produktinformationsblad
Produktinformation enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
AEG
Modellbeskrivning
KEK742220M 944066398
Energiindex
80.8
Energieffektivitetsklass
A+
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
0.89 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.59 kWh/program
Antal kaviteter
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
43 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
30.8 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och
grillar - Funktionsprovning.
14.2 Energibesparing
Denna ugn har funktioner
som låter dig spara energi
under vanlig matlagning.
Restvärme
Om ett program med tidvalet
Varaktighet eller Sluttid aktiverat och om
tillagningstiden är längre än 30 minuter,
stängs värmeelementen automatiskt av
tidigare med vissa ugnsfunktioner.
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång. När du stänger av ugnen visar
displayen restvärmen. Du kan använda
den värmen för att hålla maten varm.
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
lucktätningen ren och se till att den inte
har lossnat på något ställe.
När tillagningen är längre än 30 minuter,
sänk ugnstemperaturen till ett minimum
3-10 minuter innan tillagningen är klar.
Restvärmen i ugnen fortsätter laga
maten.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Om det är möjligt, undvik att förvärma
ugnen före tillagning.
Håll pauser mellan tillagning så korta
som möjligt när du förbereder flera rätter
på en gång.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
maten varm. Restvärmeindikatorn eller
temperaturen visas på displayen.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Laga mat med lampan släckt
Släck lampan under tillagning. Tänd den
bara vid behov.
SVENSKA
Varmluft med fukt
För att spara energi under tillagningen.
När du använder den här funktionen
släcks lampan automatiskt efter 30
39
sekunder. Du kan tända lampan igen,
men det minskar förväntad
energibesparing.
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
867335013-B-262019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement