Electrolux | COM700CV | User manual | Electrolux COM700CV Brukermanual

Electrolux COM700CV Brukermanual
COM700CV
COM700CX
EVL6E40X
OOM700CZ
NO
Kombimikro-ovn
Bruksanvisning
Få mest mulig ut
av ditt produkt
For den raskeste tilgangen til manualer,
instruksjonsguider, support og mer via vår
fotoregistrering, besøk electrolux.com/register
2
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON...........................................................................3
2. SIKKERHETSANVISNINGER............................................................................ 5
3. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 8
4. BETJENINGSPANEL......................................................................................... 8
5. FØR FØRSTEGANGS BRUK.............................................................................9
6. DAGLIG BRUK................................................................................................... 9
7. KLOKKEFUNKSJONER................................................................................... 11
8. BRUKE TILBEHØRET......................................................................................13
9. TILLEGGSFUNKSJONER................................................................................14
10. RÅD OG TIPS.................................................................................................14
11. STELL OG RENGJØRING............................................................................. 34
12. FEILSØKING.................................................................................................. 35
13. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................36
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
3
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner nøye innen du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og sårbare mennesker
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand fra apparatet med mindre de er
under tilsyn hele tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
La ikke barn leke med apparatet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i
bruk eller når det avkjøles. Tilgjengelige deler kan bli
varme under bruk.
Hvis apparatet har barnesikring, skal du aktivere den.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
Bare en kvalifisert person må montere produktet og
skifte ut kabelen.
ADVARSEL: Apparatet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn
tilbehør eller ovnsutstyr.
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører
vedlikehold.
ADVARSEL: Sørg for at apparatet er slått av før du
bytter lampen for å unngå fare for elektrisk støt.
Bruk ikke produktet før du installerer det i en
innebygget enhet.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre apparatet.
Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe
skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset
i stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til
at glasset blir matt.
Om stikkontakten er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller
tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske
fare.
Slå ikke på produktet hvis det er tomt. Metalldelene på
innsiden kan lage elektriske lysbuer.
Metallbeholdere for mat og drikkevarer må ikke legges
i mikrobølgeovnen. Dette kravet gjelder ikke dersom
produsenten spesifiserer størrelsen og formen på
metallbeholdere som er egnet for mikrobølgeovn.
ADVARSEL: Hvis døren eller dørpakninger er defekte,
må apparatet ikke åpnes før den er blitt reparert av en
kompetent person.
ADVARSEL: Bare en kvalifisert person kan utføre
service eller reparasjoner som innebærer fjerning av
et deksel som beskytter mot mikrobølgestråling.
ADVARSEL: Ikke varm væske eller andre matvarer i
lukkede beholdere. De kan eksplodere.
Bruk kun redskaper som er egnet for bruk i
mikrobølgeovn.
Når du varmer opp mat i plast eller papir, må du holde
et øye med produktet på grunn av muligheten for
antenning.
NORSK
•
•
•
•
•
•
•
5
Dette produktet er beregnet for oppvarming av
matvarer og drikkevarer. Tørking av mat eller klær og
oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper, fuktige
kluter og lignende kan føre til risiko for skade,
antenning eller brann.
Dersom du ser røyk må du slå produktet av, trekke ut
støpselet og holde døren lukket for å kvele eventuelle
flammer.
Drikker som varmes opp i mikrobølgeovnen kan ha
forsinket koking. Vær forsiktig når du håndterer
beholderen.
Rist innholdet i tåteflasker eller rør godt rundt i glass
med barnemat og kontroller temperaturen før
servering for å unngå brannskader.
Egg med skall og hele hardkokte egg bør ikke varmes
opp i produktet, siden de kan eksplodere, selv etter at
oppvarmingen med mikrobølgeovnen er ferdig.
Produktet bør rengjøres regelmessig og eventuelle
matrester må fjernes.
Unnlatelse av å holde produktet rent kan føre til
forringelse av overflaten som kan påvirke levetiden til
produktet og muligens føre til en farlig situasjon.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
•
•
•
•
•
•
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
Ikke dra eller løft apparatet etter
håndtaket.
Monter apparatet på et trygt og egnet
sted som oppfyller
monteringskravene.
•
•
•
•
Overhold minsteavstanden fra andre
apparater og enheter.
Før du monterer apparatet, sjekk at
apparatdøren åpner uten hindring.
Apparatet er utstyrt med et elektrisk
avkjølingssystem. Apparatet må har
tilførsel av elektrisk strøm.
Innbyggingsskapet må være montert i
overensstemmelse med kravene til
stabilitet ifølge DIN 68930.
Minstehøyde for
skap (minstehøyde
for skap under ben‐
keplate)
444 (460) mm
Skapbredde
560 mm
Skapdybde
550 (550) mm
6
www.electrolux.com
•
Høyden av fronten
av apparatet
455 mm
Høyden av baksi‐
den av apparatet
440 mm
Bredden av fronten
av apparatet
595 mm
Bredden av baksi‐
den av apparatet
559 mm
Dybden av appara‐
tet
567 mm
Apparatets innebyg‐
get dybde
546 mm
Dybde med døren
åpen
882 mm
Minsteåpning for
ventilasjon. Åpning
er plassert på nedre
bakside
560x20 mm
Lengden på strøm‐
ledningen. Strøm‐
ledningen finner du i
høyre hjørne på
baksiden
1500 mm
Monteringsskruer
•
•
•
•
•
•
•
3.5x25 mm
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for skade,
brannskader og elektrisk støt
eller eksplosjon.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
•
•
•
•
•
•
Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
Apparatet må være jordet.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
Bruk ikke multi-plug-adaptere eller
skjøteledninger.
Påse at støpselet og strømkabelen
ikke påføres skade. Hvis
strømkabelen må erstattes, må dette
utføres av vårt Autoriserte
servicesenter.
Strømkablene må ikke berøre eller
komme nær apparatets dør eller
sprekken under apparatet, spesielt
ikke når den er i bruk eller når døren
er varm.
Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Hvis stikkontakten er løs skal du ikke
sette i støpselet.
Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
apparatet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
Apparatet leveres med støpsel og
strømledning.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet er kun for
husholdningsbruk.
Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkerte.
Apparatet må ikke være uten tilsyn
mens det er i bruk.
Slå av apparatet etter hver bruk.
Vær forsiktig når du åpner døren til
apparatet når apparatet er i bruk.
Varm luft kan strømme ut.
Bruk ikke apparatet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
Belast ikke døren når den er åpen.
Bruk ikke apparatet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
Åpne døren til apparatet forsiktig.
Bruk av ingredienser som inneholder
NORSK
•
•
•
alkohol kan føre til en blanding av
alkohol og luft.
Ikke la gnister eller åpne flammer
komme i kontakt med apparatet når
du åpner døren.
Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
Bruk ikke mikrobølgeovn-funksjonen
til å forvarme ovnen.
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
•
•
•
•
•
•
For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– legg ikke aluminiumsfolie direkte
på bunnen av rommet i apparatet.
– ikke tøm vann direkte inn i det
varme apparatet.
– ikke oppbevar fuktig servise eller
mat i apparatet når tilberedningen
er ferdig.
– vær forsiktig når du fjerner eller
monterer tilleggsutstyret.
Misfarge på apparatets emalje eller
rustfritt stål har ingen innvirkning på
funksjonen.
Bruk en grill-/stekepanne for bløte
kaker. Fruktsaft kan forårsake
permanente flekker.
Dette apparatet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
Ha alltid stekeovnsdøren lukket når
ovnen er på.
Hvis apparatet er montert bak et
møbelpanel (f.eks. en dør), må du
sørge for at døren aldri er lukket når
apparatet er i drift. Varme og fuktighet
kan bygge seg opp bak et lukket
møbelpanel og dermed forårsake
skade på apparatet, dekselenheten
eller gulvet. Ikke lukk møbelpanelet
før apparatet er helt avkjølt etter bruk.
2.4 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Risiko for skade, brann eller
skade på produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.5 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
•
•
•
Typen lyspære eller halogenlampe
som brukes i dette produktet er kun
for husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
Du må koble fra strømforsyningen til
apparatet før du skifter lyspære.
Bruk kun lyspærer med tilsvarende
spesifikasjoner.
2.6 Service
•
•
7
Slå av apparatet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
Påse at produktet er kaldt. Det er fare
for at glasspanelene kan knuses.
Erstatt umiddelbart panelene til
glassdørene om disse har blitt skadet.
Kontakt det autoriserte
servicesenteret.
Vær forsiktig når du fjerner døren fra
produktet. Døren er tung!
Påse at innsiden og døren tørkes med
en klut etter hver bruk. Damp ved
bruk av produktet kondenserer på de
indre veggene og kan føre til
korrosjon.
Rengjør apparatet med jevne
mellomrom for å forhindre skade på
overflaten.
Fett og matrester i apparatet kan
forårsake brann og elektrisk overslag
når mikrobølgefunksjonen er i bruk.
Rengjør apparatet med en fuktet myk
klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel.
Bruk ikke slipeprodukter, slipende
rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
Følg sikkerhetsanvisningene på
pakken hvis du bruker ovnsspray.
Ikke rengjør den katalytiske emaljen
(hvis aktuelt) med vaskemidler.
Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
8
www.electrolux.com
2.7 Avfallsbehandling
•
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
eller dyr kan bli innestengt i produktet.
•
Koble produktet fra strømmen.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Generell oversikt
1
2 3
4
5 6
7
8
9
4
12
3
10
2
1
11
3.2 Praktisk tilbehør
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Betjeningspanel
Strømindikator/symbol
Bryter for ovnsfunksjoner
Display
Indikator for temperatur og
mikrobølgeovnseffekt/symbol
Reguleringsbryter
Varmeelement
Generator for mikrobølgeovn
Ovnslampe
Vifte
Uttakbare brettstiger
Brettplasseringer
Stekebrett
Rist
Til kaker og kjeks.
Til kokekar, kakeformer, steker.
4. BETJENINGSPANEL
4.1 Knapper
Sensor felt / Knapp
Funksjon
Beskrivelse
MIKROBØL‐
GEOVN
For å velge Mikrobølge-funksjonen.
Trykk på feltet i 3 sekunder for å slå av
eller på ovnslampen. Du kan aktivere
ovnslyset også når ovnen er slått av.
NORSK
Sensor felt / Knapp
Funksjon
Beskrivelse
KLOKKE
For å stille inn en klokkefunksjon.
TEMPERATUR For å kontrollere ovnstemperaturen el‐
ler kjernetemperaturen på steketermo‐
meteret (hvis aktuelt). Skal kun brukes
hvis varmefunksjonen er i bruk.
4.2 Display
A
H
G
F
B
E
C
D
A. Timer / Temperatur /
Mikrobølgeeffekt
B. Varme opp og restvarmeindikator
C. Mikrobølgeovn-modus
D. Steketermometer (kun på noen
modeller)
E. Elektronisk dørlås (kun på noen
modeller)
F. Timer/minutter
G. Demofunksjon (bare utvalgte
modeller)
H. Klokkefunksjoner
5. FØR FØRSTEGANGS BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Se «Klokkefunksjoner» for å
stille inn nytt klokkeslett.
Se etter i kapittelet "Stell og rengjøring".
Rengjør ovnen og alt tilbehør før første
gangs bruk.
Sett tilbehøret og den avtagbare
hyllestøtten tilbake i den opprinnelige
posisjonen.
5.1 Første gangs rengjøring
Ta ut alt inventar og alle uttakbare
brettstiger fra ovnen.
6. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Skjult lås
For å bruke produktet, trykker du på
bryteren. Bryteren kommer ut.
6.2 Varmefunksjoner
Ovnsfunk‐
sjon
Påføring
Ovnen er av.
Av-posisjon
9
10
www.electrolux.com
Ovnsfunk‐
sjon
Påføring
For å redusere oppvar‐
mingstiden.
Hurtigoppvar‐
ming
Mikrobøl‐
geovn
Sørger for at varmen fø‐
res direkte på maten.
Bruk den til å varme fer‐
digmat og drikke, for å
tine kjøtt eller frukt og til
å koke grønnsaker og
fisk.
Slik baker du på opptil
to hyllenivåer samtidig
Ekte varmluft og tørker mat.
Still inn ovnstemperatu‐
ren til 20 °C – 40 °C la‐
vere enn ved Over og
Undervarme.
Pizza-funk‐
sjon
Slik steker du pizza. For
å oppnå en mer intens
bruning og sprø bunn.
For å bake og steke på
én høyde.
Over og Un‐
dervarme
Undervarme
Tining
For å bake kaker med
sprø bunn og for å her‐
metisere.
For å tine mat (grønn‐
saker og frukt). Tiden
det tar å tine avhenger
av mengden og størrel‐
sen på den frosne ma‐
ten.
Slik griller du tynne mat‐
stykker og rister brød.
Grill
Gratinering
med vifte
For å steke store steker
eller fjærfe på én brett‐
plassering. For å grati‐
nere og brune.
Lampen kan deaktiveres
automatisk ved en
temperatur under 60 °C for
enkelte ovnsfunksjoner.
6.3 Stille inn en
oppvarmingsfunksjon
1. Vri på knappen for varmefunksjonene
for å velge en ovnsfunksjonene.
2. Vri på kontrollvelgeren for å velge
temperatur mikrobølgestrøm.
Lampen lyser når ovnen er i bruk.
3. For å slå ovnen av, drei bryteren for
ovnfunksjonene til av-stilling.
6.4 Innstilling av
mikrobølgeovnfunksjonen
1. Fjern alt tilbehør.
2. Vri på bryteren for varmefunksjonene
for å velge funksjonen:
Mikrobølgeovn
La ikke ovnen stå på når det ikke er mat i
den.
Displayet vil først vise standardinnstilling
for mikrobølgeovneffekt og så
standardinnstilling for: Steketid.
for å starte med
Trykk på
standardinnstillingene. . Du kan også
vente noen få sekunder før ovnen starter
automatisk uten å trykke på knappen.
3. Vri på kontrollbryteren for å endre
mikrobølgeeffekten.
Effektinnstillingene endres i trinn på
100 W.
og vri deretter på
4. Trykk på
kontrollbryteren for å endre: Steketid.
Trykk på
gjentatte ganger for å
bytte mellom innstillingene for:
Steketid og mikrobølgeeffekt. Vri på
kontrollbryteren for å angi verdien og
trykk på
for å bekrefte.
5. Trykk på .
Du kan endre eller kontrollere
mikrobølgeeffektinnstillingen mens
funksjonen Mikrobølgeovn kjører.
Signalet høres og ovnen stopper når
tilberedningstiden er over.
6. Vri bryteren for varmefunksjonene til
av-posisjonen for å slå av ovnen.
NORSK
Når du åpner ovnsdøren, slår ovnen seg
av. For å starte den igjen, lukk døren og
trykk på
.
Den maksimale tiden til
mikrobølgefunksjonene er avhengig av
mikrobølgeeffekten du angir:
MIKROBØLGEEF‐ MAKSIMAL TID
FEKT
100 – 600 W
–
Mer enn 600 W
7 minutter
6.5 Innstille funksjon:
Mikrobølgeovn Combi
Du kan kombinere mikrobølgefunksjonen
med varmefunksjonene.
1. Vri på bryteren for varmefunksjonene
for å velge funksjonen.
Displayet viser standardtemperatur.
2. Vri på kontrollbryteren for å endre
temperaturen.
for å kombinere
3. Trykk på
varmefunksjon med
mikrobølgemodus.
4. Vri på kontrollbryteren for å endre
mikrobølgeeffektinnstillingene.
Effektinnstillingene endres i trinn på
100 W.
Rundt 5 grader før den innstilte
temperaturen nås, lyder signalet. Når
11
den innstilte tiden er over, lyder signalet
igjen, og ovnen stopper.
5. Vri bryteren for varmefunksjoner til
av-posisjonen.
Mikrobølgeeffekt er begrenset til 600
W når du bruker funksjonen:
Mikrobølgeovn Combi.
Ovnen kan produsere lyder selv
under bruk av funksjonen:
Mikrobølgeovn Combi. De er normale
for denne funksjonen.
6.6 Hurtigoppvarming
Hurtigoppvarming gir kortere
oppvarmingstid.
Ikke sett mat i ovnen når
hurtigoppvarming er aktivert.
1. Drei bryteren for ovnsfunksjoner for å
velge hurtigoppvarming.
2. Drei termostatbryteren for å velge en
temperatur.
Lydsignalet høres når ovnen når den
innstilte temperaturen.
3. Velg en ovnsfunksjon.
6.7 Oppvarmingsindikator
Når ovnsfunksjonen er i drift, vil linjene i
-displayet dukke opp én etter én når
temperaturen i ovnen øker, og de
forsvinner når den minker.
7. KLOKKEFUNKSJONER
7.1 Tabell over
klokkefunksjoner
Klokkefunk‐
sjon
Klokkefunk‐
sjon
Bruksområde
KLOKKE‐
SLETT
For å vise eller endre
klokkeslett. Du kan bare
endre klokkeslettet når
ovnen er avslått.
STEKETID
For å velge hvor lenge
ovnen virker. Brukes
kun når varmefunksjo‐
nen er stilt inn.
FERDIGTID
TIDSFOR‐
SINKELSE
Bruksområde
Å stille inn når ovnen
slås av. Brukes kun når
varmefunksjonen er stilt
inn.
For å kombinere STE‐
KETID og FERDIGTID.
12
www.electrolux.com
Klokkefunk‐
sjon
VARSELUR
Bruksområde
Brukes for innstilling av
varseluret. Denne funk‐
sjonen har ingen inn‐
virkning på bruken av
ovnen. Du kan stille inn
VARSELURET når som
helst, selv hvis ovnen er
slått av.
7.2 Stille inn og endre
klokkeslett
Etter første tilkobling til strøm, vent til
displayet viser
blinker.
og "12:00". "12"
1. Drei termostatbryteren for å stille
timene.
for å bekrefte og stille inn
2. Trykk
minutter.
og innstilt time.
Displayet viser
"00" blinker.
3. Drei termostatbryteren for å stille
gjeldende minutter.
4. Trykk på
for å bekrefte, ellers blir
det angitte klokkeslettet lagret
automatisk etter 5 sekunder.
Displayet viser den nye tiden.
Trykk på
gjentatte ganger, helt til
indikatoren for klokkeslett
blinker i
displayet for å endre klokkeslettet.
7.3 Stille inn STEKETIDfunksjon
1. Velg en varmefunksjon.
gjentatte ganger til
2. Trykk på
begynner å blinke.
3. Drei termostatbryteren til høyre eller
venstre for å endre innstillingene og
trykk på
for å bekrefte. Drei
termostatbryteren for å stille inn timer
for å bekrefte.
og trykk på
Ved innstilt steketid høres et signal i 2
minutter.
og tidsinnstilling blinker i
displayet. Ovnen slår seg av automatisk.
4. Trykk på en knapp eller åpne
ovnsdøren for å stoppe signalet.
5. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til
av-posisjon.
7.4 Stille inn FERDIGTIDfunksjonen
1. Velg en varmefunksjon.
2. Trykk på
gjentatte ganger til
begynner å blinke.
3. Drei termostatbryteren for å stille inn
for å bekrefte.
timer og trykk på
Drei termostatbryteren til høyre eller
venstre for å endre innstillingene og
trykk på
for å bekrefte.
Ved innstilt steketid høres et signal i 2
minutter.
og tidsinnstilling blinker i
displayet. Ovnen slår seg av automatisk.
4. Trykk på en knapp eller åpne
ovnsdøren for å stoppe signalet.
5. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til
av-posisjon.
7.5 Velge TIDSFORSINKELSE
1. Velg en varmefunksjon.
gjentatte ganger til
2. Trykk på
begynner å blinke.
3. Drei termostatbryteren til høyre eller
venstre for å endre innstillingene for
STEKETID og trykk på
for å
bekrefte. Drei termostatbryteren til
høyre eller venstre for å endre
innstillingene for STEKETID og trykk
på
for å bekrefte.
blinker i displayet.
4. Drei termostatbryteren til høyre eller
venstre for å endre innstillingene for
for å
FERDIGTID-tid og trykk på
bekrefte. Drei termostatbryteren til
høyre eller venstre for å endre
innstillingene for FERDIGTID-tid og
trykk på
for å bekrefte. Displayet
og innstilt temperatur.
viser
Ovnen slår seg automatisk på senere,
fungerer bare i en innstilt STEKETID og
stopper ved innstilt FERDIGTID.
Ved innstilt steketid høres et signal i 2
minutter.
og tidsinnstilling blinker i
displayet. Ovnen slår seg av.
5. Trykk på en knapp eller åpne
ovnsdøren for å stoppe signalet.
NORSK
6. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til
av-posisjon.
7.6 Stille inn Varselur
Varselur kan både stilles inn når ovnen
er slått av og på.
gjentatte ganger til
1. Trykk på
begynner å blinke.
2. Drei termostatbryteren for å stille
sekunder og deretter minutter.
Når du velger en tid som er lenger
enn 60 minutter, vil
displayet.
signal i to minutter. "00:00" og
blinker i displayet. Trykk på en
vilkårlig knapp for å stoppe signalet.
blinke i
8. BRUKE TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Skyv stekebrettet inn i sporene på
brettstigene.
8.1 Sette på plass tilbehøret
Bruk bare egnede kokekar og materialer.
ADVARSEL!
Se etter i kapittelet "Råd og
tips», Egnede kokekar og
materialer for
mikrobølgeovn.
Rist:
Rist og stekebrett sammen:
Skyv stekebrettet mellom sporene på
brettstigen og risten på sporene over.
Sett ristene inn mellom sporene på
brettstigen og pass på at foten peker
nedover.
Stekebrett:
13
3. Juster timene.
4. VARSELURET starter automatisk
etter 5 sekunder.
Når 90 % av tiden har gått, høres et
signal.
5. Når den valgte tiden slutter, høres et
Små fordypninger øverst for
å øke sikkerheten.
Fordypningene hindrer også
de i å tippe. Den høye
kanten rundt risten forhindrer
at kokekar sklir av risten.
14
www.electrolux.com
9. TILLEGGSFUNKSJONER
9.1 Bruke barnesikringen
Når barnelåsen er på ovnen, kan den
ikke slås på ved et uhell.
1. Sørg for at bryteren for
ovnsfunksjoner er i av-posisjonen.
og
samtidig i to
2. Trykk og hold
sekunder.
Signalet lyder. SAFE vises på displayet.
For å slå av barnelåsen, gjenta trinn 2.
9.2 Bruke tastesperren
Du kan bare slå på funksjonslåsen når
ovnen jobber.
Når funksjonslåsen er på, kan
temperatur- og klokkeslettinnstillingene
for en stekeovnsfunksjon ikke endres
ved et uhell.
1. Velg ovnsfunksjon og still den inn
etter dine preferanser.
og
samtidig i
2. Trykk og hold
minst 2 sekunder.
Signalet lyder. Loc vises på displayet i 5
sekunder.
Loc vises på skjermen når
du vrir knappen for
temperaturen eller trykker på
en hvilken som helst knapp
når funksjonslåsen er på.
Når du vrir på ovnfunksjonensknappen,
stanser ovnen.
Når du slår av ovnen mens
funksjonslåsen er på, settes
funksjonslåsen automatisk til barnelås.
Se "Bruke barnesikringen".
For å slå av funksjonslåsen, gjenta trinn
2.
9.3 Restvarmeindikator
Når du slår av ovnen, viser displayet
restvarmeindikatoren hvis temperaturen i
ovnen er over 40 °C.Vri for temperaturen
til venstre eller høyre for å kontrollere
ovnstemperaturen.
9.4 Automatisk utkopling
Av sikkerhetsmessige hensyn slår ovnen
seg av automatisk etter en viss tid
dersom en varmefunksjon er i bruk og
ingen innstillinger endres.
(°C)
(h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 230
5,5
Automatisk utkobling virker ikke med
funksjonene: Ovnslys, Steketid,
Ferdigtid.
9.5 Kjølevifte
Mens ovnen er i bruk, slår kjøleviften seg
på automatisk for å holde ovnens
overflater kalde. Når du slår av ovnen, er
kjøleviften aktiv til ovnen er kjølt ned.
10. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Temperaturer og steketider i
tabellene er kun veiledende.
De avhenger av oppskrift,
samt mengde og kvalitet på
ingrediensene som brukes.
10.1 Råd om tilberedning
Ovnen kan muligens steke på en annen
måte enn den gamle ovnen gjorde.
Tabellen nedenfor viser anbefalte
innstillinger for temperatur,
tilberedningstid og hylleplassering for
spesifikke mattyper.
Hvis du ikke finner opplysningene for en
spesiell oppskrift, kan du ta
utgangspunkt i en tilsvarende rett.
NORSK
10.2 Anbefalinger for
mikrobølgeovnen
Legg maten på en tallerken i bunnen av
rommet.
Snu eller rør maten halvveis inn i
avisings- og steketiden.
15
Ikke bruk ovnen til å koke egg eller
snegler med skall, siden de kan
eksplodere. Stikk hull på eggeplommen
før du varmer opp ett speilegg.
Stikk hull i mat med hud eller skall
gjentatte ganger før tilberedning.
Del grønnsakene i jevnstore biter.
Dekk maten for tilberedning og
oppvarming.
Rør om flytende retter av og til.
Ha en skje borti flasken eller glasset ved
oppvarming av drikke for å sikre en
bedre fordeling av varmen.
Rør om i maten før servering.
Etter at du har slått av ovnen, ta maten
ut og la den stå i noen minutter.
Sett maten i ovnen uten emballasjen. De
ferdigpakkede rettene kan kun settes i
ovnen hvis emballasjen er trygg å bruke i
mikrobølgeovn (sjekk informasjonen på
emballasjen).
Avriming av mikrobølgeovn
Plasser frosne, uemballerte matvarer på
en liten hellende plate med en beholder
under eller på en tinestige eller plastsil,
slik at tinevæsken kan renne av.
Tilbereding av mat i mikrobølgeovn
Maten tilberedes tildekket. Tilbered
maten uten å dekke til hvis du vil ha en
skorpe.
Fjern tinte stykker etter hvert.
Ikke overkok rettene ved å stille inn
styrken for varme for lenge. Maten kan
tørke ut, brenne eller ta fyr.
Du kan bruke høyere mikrobølgeeffekt
for å tilberede frukt og grønnsaker uten å
tine dem først.
10.3 Egnede kokekar og materialer
Bruk bare egnede kokekar og materialer i mikrobølgeovnen. Bruk tabellen
nedenfor som referanse.
Materiale i kokekar
Mikrobølgeovnens
funksjon
Tining
Mikrobølgeovnens
kombifunksjon
Oppvar‐
ming,
Tilberedning
Ildfast glass og porselen uten me‐
talldeler, f.eks. varmefast glass
Ikke-ildfast glass og porselen uten
sølv-, gull-, platina- eller metallbe‐
legg/dekor
X
X
Glass og glasskeramikk av ild-/
frostsikkert materiale
Keramikk og steintøy uten kvartseller metallkomponenter og glasur
som inneholder metall
Keramikk, porselen eller steintøy
som har uglassert bunn eller små
hull, f.eks. på håndtaket
X
X
X
X
16
www.electrolux.com
Materiale i kokekar
Mikrobølgeovnens
funksjon
Tining
Mikrobølgeovnens
kombifunksjon
Oppvar‐
ming,
Tilberedning
Varmebestandig plast opptil 200 °C
(sjekk alltid plastbeholderspesifika‐
sjonen før bruk)
X
Papp, papir
X
X
Klebefilm
X
X
Stekefolie med lukking som er eg‐
net for mikrobølgeovner (sjekk alltid
foliespesifikasjonen før bruk)
X
Stekeformer av metall, f.eks. ema‐
lje og støpejern
X
X
Kakeformer, svartlakkerte eller sili‐
konbelagte (sjekk alltid kakefor‐
mespesifikasjonen før bruk)
X
X
Stekebrett
X
X
Rist
X
X
Kokekar for bruk i mikrobølgeovn,
f.eks. ristet brød
X
10.4 Baking
Still inn lavere temperatur ved første
bruk.
Steketiden kan forlenges med 10 – 15
minutter dersom du steker kaker i flere
høyder.
X
X
nødvendig å skifte temperaturinnstilling
ved ujevn bruning. Forskjellene utjevnes
under stekingen.
Stekebrettene i ovnen kan vri seg under
stekingen. Når stekebrettene blir kalde,
får de tilbake sin opprinnelige form.
Kaker og bakverk med forskjellige høyde
brunes ikke alltid likt. Det er ikke
10.5 Baketips
Bakeresultater
Mulig årsak
Feilhåndtering
Bunnen av kaken har
ikke brunet seg nok.
Brettplasseringen er feil.
Sett kaken på en lavere ovns‐
rist.
Kaken faller sammen
og blir klissete eller
randete.
Temperaturen i ovnen er
for høy.
Senk ovnstemperaturen litt ne‐
ste gang.
For kort steketid.
Velg lengre steketid og senk
ovnstemperaturen neste gang.
NORSK
Bakeresultater
Mulig årsak
Feilhåndtering
Kaken er for tørr.
Ovnstemperaturen er for
lav.
Øk ovnstemperaturen neste
gang.
For lang steketid.
Velg kortere steketid neste
gang
Ovnstemperaturen er for
høy og steketiden er for
kort.
Senk ovnstemperaturen og la
kaken steke lenger.
Kakedeigen er ikke jevnt
fordelt.
Spre kakedeigen jevnt på ste‐
kebrettet neste gang.
Kaken stekes ujevnt.
Kaken er ikke ferdig
Ovnstemperaturen er for
etter den angitte steke‐ lav.
tiden i oppskriften.
Øk ovnstemperaturen litt neste
gang.
10.6 Steking på et brett
BAKING I FORMER
Bruk det første hyllenivået.
Bruk funksjonen: Ekte varmluft.
(°C)
(min)
Paibase – mørdeig, forvarm den tomme ovnen
170 - 180
10 - 25
Paibase – sukkerbrødmiks
150 - 170
20 - 25
Formkake
140 - 150
35 - 50
Ringkake / Brioche
150 - 160
50 - 70
Eplekake, 2 former Ø 20 cm
160
70 - 90
Madeirakaka / Fruktkaker
140 - 160
70 - 90
17
18
www.electrolux.com
BAKING I FORMER
Bruk funksjonen: Over og Undervarme.
(°C)
(min)
160
35 - 50
2
Ostekake, bruk en langpanne 160 - 170
60 - 90
1
Eplekake, 2 former Ø 20 cm
70 - 90
1
Formkake
180
KAKER / BAKVERK
Bruk det første hyllenivået.
Bruk funksjonen: Ekte varmluft.
Bruk stekebrettet.
(°C)
(min)
Strøsselkake
150 - 160
20 - 40
Fruktpaier (av gjærdeig/sukkerbrødmiks), bruk en
langpanne
150 - 160
35 - 55
Fruktpaier av mørdeig
160 - 170
40 - 80
NORSK
KAKER / BAKVERK / BRØD
Forvarm en tom ovn med mindre annet er angitt.
Bruk funksjonen: Over og Undervarme.
Bruk stekebrettet.
(°C)
(min)
Rullekake
180 - 200
10 - 20
2
Rugbrød
først: 230
først: 20
2
så: 160 - 180
så: 30 - 60
Smurt mandelkake / Sukkerkaker
190 - 210
20 - 30
2
Vannbakkels / Eclair, forvarming er ikke
nødvendig
190 - 210
20 - 35
2
Flettebrød / Brødkrone, forvarming er ikke
nødvendig
170 - 190
30 - 40
2
Fruktpaier (av gjærdeig/sukkerbrødmiks)
170
35 - 55
1
Gjærkaker med delikat fyll (f.eks. kvarg,
cream, vaniljesaus)
160 - 180
40 - 80
2
Christstollen
160 - 180
50 - 70
2
(°C)
(min)
150 - 160
10 - 20
KAKEBUNNER
Bruk funksjonen: Ekte varmluft.
Kjeks av mørdeig
1
Kjeks av sukkerbrødmiks
150 - 160
15 - 20
1
Butterdeig, forvarm den tomme ovnen
170 - 180
20 - 30
1
Kjeks / Bakverksstrimler
140
20 - 35
1
19
20
www.electrolux.com
KAKEBUNNER
Bruk funksjonen: Ekte varmluft.
(°C)
(min)
Små kaker, forvarm den tomme ovnen
160
20 - 35
3
Kjeks av gjærdeig
150 - 160
20 - 40
1
Makroner
100 - 120
30 - 50
1
Bakverk av eggehvite / Marengs
80 - 100
120 - 150
1
KAKEBUNNER
Forvarm tom stekeovn.
Bruk det andre hyllenivået.
Bruk funksjonen: Over og Undervarme.
(°C)
(min)
Små gjærbakst
190 - 210
10 - 25
Kjeks / Bakverksstrimler
160
20 - 30
Små kaker
170
20 - 35
10.7 Gryteretter/grateng
Bruk det første hyllenivået.
Baguetter toppet med Ekte varmluft
smeltet ost
(°C)
(min)
160 - 170
15 - 30
NORSK
21
Bruk det første hyllenivået.
(°C)
(min)
Grønnsaksgrateng,
forvarm den tomme
ovnen
Gratinering med vifte
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Over og Undervarme
180 - 200
25 - 40
Fiskeretter i form
Over og Undervarme
180 - 200
30 - 60
Fylte grønnsaker
Ekte varmluft
160 - 170
30 - 60
Søt bakst
Over og Undervarme
180 - 200
40 - 60
Bakt pasta
Over og Undervarme
180 - 200
45 - 60
10.8 Steking i flere høyder
Bruk det første eller tredje hyllenivået.
KAKER / BAKVERK / BRØD
Ekte varmluft.
KAKER / BAKVERK / BRØD
Ekte varmluft.
Bruk stekebrettene.
Bruk stekebrettene.
(°C)
(min)
Makroner
100 - 120
40 - 80
Bakverk av eg‐
gehvite / Ma‐
rengs
80 - 100
130 170
(°C)
(min)
Vannbakkels /
Eclair, forvarm
den tomme ov‐
nen
160 - 180
25 - 45
Tørr strøsselka‐
ke
150 - 160
30 - 45
Kjeks av mør‐
deig
150 - 160
20 - 40
Kjeks av sukker‐ 160 - 170
brødmiks
25 - 40
Legg litt vann i brettet for å unngå at
dryppende fett svir.
Kjeks / Bak‐
verksstrimler
140
25 - 45
Snu steken etter 1/2-2/3 av
tilberedningstiden.
Kjeks av gjær‐
deig
160 - 170
30 - 60
Steker og fisk i store stykker (1 kg eller
mer).
10.9 Tips for steking
Bruk varmebestandig ovnsutstyr.
Tildekket mager stek.
Store steker kan stekes direkte på
brettet, eller på ovnsristen over brettet.
22
www.electrolux.com
Pensle kjøttstykker med egne safter flere
ganger under steking.
10.10 Steking
Bruk det første hyllenivået.
STORFEKJØTT
Bruk funksjonen: Over og Undervarme.
(kg)
(W)
(°C)
(min)
1 - 1.5
200
230
60 - 80
(W)
(°C)
(min)
Skulder / Nak‐ 1 - 1.5
ke / Skinke‐
stek
200
160 - 180
50 - 70
Kjøttpudding
0.75 - 1
200
160 - 170
35 - 50
Svineknoke,
forhåndskokt
0.75 - 1
200
150 - 170
60 - 75
Grytestek
SVINEKJØTT
Bruk funksjonen: Gratinering med vifte.
(kg)
KALVEKJØTT
Bruk funksjonen: Gratinering med vifte.
(kg)
(W)
(°C)
(min)
Kalvestek
1
200
160 - 180
50 - 70
Kalveknoke
1.5 - 2
200
160 - 180
75 - 100
NORSK
LAMMEKJØTT
Bruk funksjonen: Gratinering med vifte.
Lammelår /
Lammestek
(kg)
(W)
(°C)
(min)
1 - 1.5
200
150 - 170
50 - 70
FJÆRKRE
Bruk funksjonen: Gratinering med vifte.
(kg)
(W)
(°C)
(min)
Fjærkre, por‐
sjoner
0,2 – 0,25
hver
200
200 - 220
20 - 35
Kylling, halv
0.4 – 0.5 hver 200
190 - 210
25 - 40
Kylling, pou‐
lard
1 - 1.5
200
190 - 210
60 - 80
And
1.5 - 2
200
180 - 200
80 - 110
FISK
Bruk funksjonen: Over og Undervarme.
Hel fisk
(kg)
(W)
(°C)
(min)
1 - 1.5
200
210 - 220
30 - 45
23
24
www.electrolux.com
RETTER
Bruk funksjonen: Ekte varmluft.
(kg)
(W)
(°C)
(min)
Desserter
200
160 - 180
20 - 35
1
Ikke-søte retter
med kokte ingre‐
dienser (nudler,
grønnsaker)
400 - 600
160 - 180
20 - 45
1
Ikke-søte retter
400 - 600
med rå ingredien‐
ser (poteter,
grønnsaker)
160 - 180
30 - 45
2
10.11 Sprø baking med Pizzafunksjon
PIZZA
PIZZA
Forvarm tom stekeovn før tilbe‐
redning.
Forvarm tom stekeovn før tilbe‐
redning.
Bruk det tredje hyllenivået.
Bruk det tredje hyllenivået.
Pizza, tynn
bunn
(°C)
(min)
(°C)
(min)
Eplekake, til‐
dekket
150 - 170
50 - 60
200 - 230
15 - 20
Grønnsakspai 160 - 180
50 - 60
Usyret brød
230
10 - 20
Butterdeigpai
160 - 180
45 - 55
Flammekake
230
12 - 20
Piroger
180 - 200
15 - 25
Pizza, tykk
180 - 200
bunn, bruk en
langpanne
20 - 30
Terter
180 - 200
40 - 55
Spinatpai
160 - 180
45 - 60
Quiche lorrai‐ 170 - 190
ne / Sveitsisk
pai
45 - 55
Ostekake
60 - 90
140 - 160
10.12 Grill
Forvarm tom stekeovn før tilberedning.
Grill kun tynne stykker av kjøtt eller fisk.
NORSK
25
Plasser en panne på det første
hyllenivået for å ta i mot fett.
GRILL
Bruk det første hyllenivået.
Bruk funksjonen: Grill.
(°C)
(min)
(min)
1. side
2. side
Roastbiff, medium
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Oksefilet, rosa
230
20 - 30
20 - 30
Svinekam
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Kalvekam
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Lammesadel
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Hel fisk, 0,5 kg - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
10.13 Brødbaking
Forvarming anbefales ikke.
BRØD
BRØD
Bruk det andre hyllenivået.
Bruk det andre hyllenivået.
(°C)
(min)
Rugbrød
180 200
50 - 70
(°C)
(min)
Hvitt brød
180 200
40 - 60
Hvetemelbrød
180 200
50 - 70
Baguette
200 220
35 - 45
Fullkornsbrød
170 190
60 - 90
Brioche
160 180
40 - 60
10.14 Langtidssteking
Ciabatta
200 220
35 - 45
Med denne funksjonen kan du tilberede
magert, mørt kjøtt og fisk. Den gjelder
ikke for: fjærkre, fet svinestek, grytestek.
26
www.electrolux.com
1. Brun kjøttet i 1 – 2 minutter på hver
side i en stekepanne over høy
varme.
2. Plasser kjøttet i en langpanne eller
direkte på stekeristen. Sett et brett
under risten for å ta imot fett.
Tilbered alltid uten lokk når du bruker
denne funksjonen.
3. Velg funksjonen: Langtidssteking. Du
kan stille inn ovnstemperaturen
mellom 80 °C og 150 °C for de første
10 minuttene. Forhåndsinnstilt
temperatur er 90 °C.
4. Etter 10 minutter senker ovnen
temperaturen automatisk til 80 °C.
Bruk det første hyllenivået.
(kg)
(˚C)
(min)
Roastbiff
1 – 1,5
150
120 – 150
Oksefilet
1 – 1,5
150
90 – 110
Kalvestek
1 – 1,5
150
120 – 150
Biff
0,2 – 0,3
120
20 – 40
10.15 Frossen mat
Fjern emballasjen fra maten. Legg maten
på en tallerken.
Dekk ikke til maten, ettersom dette kan
forlenge opptiningstiden.
AVRIMING
Bruk det tredje hyllenivået med
mindre annet er angitt.
AVRIMING
Bruk det tredje hyllenivået med
mindre annet er angitt.
luft.
Bruk funksjonen: Ekte varm‐
(°C)
(min)
Frossen pizza
200 220
15 - 25
Frossen panpizza
190 210
20 - 25
luft.
Bruk funksjonen: Ekte varm‐
(°C)
(min)
Avkjølt pizza
210 230
13 - 25
Pizzabiter, frosne
180 200
15 - 30
Pommes frites,
210 tynne, snu 2 eller 3 230
ganger under tilbe‐
redning
20 - 30
NORSK
AVRIMING
AVRIMING
Bruk det tredje hyllenivået med
mindre annet er angitt.
luft.
27
Bruk funksjonen: Ekte varm‐
(°C)
Bruk det tredje hyllenivået med
mindre annet er angitt.
luft.
Bruk funksjonen: Ekte varm‐
(min)
Pommes frites,
210 tykke, snu 2 eller 3 230
ganger under tilbe‐
redning
25 - 35
Kiler / Croquetter,
snu 2 eller 3 gan‐
ger under tilbered‐
ning
210 230
20 - 35
Reven potetgra‐
teng
210 230
20 - 30
Lasagne / Cannel‐ 170 loni, fersk, bruk det 190
andre hyllenivået
35 - 45
Lasagne / Cannel‐ 160 loni, frossen, bruk 180
det andre hylleni‐
vået
40 - 60
Kyllingvinger
(°C)
(min)
190 210
20 - 30
10.16 Tining
Ta av innpakningen og legg maten på en
tallerken.
Dekk ikke til maten, ettersom dette kan
forlenge opptiningstiden.
Sett et brett opp ned inn i bunnen av
ovnsrommet ved tilberedning av store
mengder. Sett maten i en dyp form og
plasser den oppå brettet i ovnen. Fjern
hyllestøttene dersom det er nødvendig.
Bruk det første hyllenivået.
(kg)
(min)
Opptiningstid
(min)
Ytterlige oppti‐
ningstid
Kylling
1
100 - 140
20 - 30
Snu etter halve
steketiden.
Kjøtt, snu halv‐
veis
1
100 - 140
20 - 30
Snu etter halve
steketiden.
Ørret
0.15
25 - 35
10 - 15
-
28
www.electrolux.com
Bruk det første hyllenivået.
(kg)
(min)
Opptiningstid
(min)
Ytterlige oppti‐
ningstid
Jordbær
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Smør
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Krem, pisk kre‐ 2 x 0,2
men mens den
fremdeles er litt
frossen
80 - 100
10 - 15
Pisk kremen
mens den fremde‐
les er litt frossen.
Gateau
60
60
-
1.4
10.17 Hermetisering
Bruk kun konserveringsglass med
samme størrelse.
MYK FRUKT
Ikke bruk glass med skrulokk eller
bajonettlokk eller metallbokser.
Bruk det første hyllenivået.
(min)
Koketid inntil
småkoking
Ikke sett mer enn seks en liters
konserveringsglass på stekebrettet.
Fyll krukkene like mye og lukk med en
klemme.
Glassene skal ikke berøre hverandre.
Fyll ca. 1/2 liter vann på stekebrettet slik
at det dannes tilstrekkelig med fuktighet i
stekeovnen.
Jordbær / Blåbær /
Bringebær / Modne
stikkelsbær
35 - 45
FRUKT MED KJERNE
Når væsken i krukkene så vidt begynner
å koke (etter ca. 35-60 minutter for
enliterskrukker), slår du av stekeovnen
eller reduserer temperaturen til 100 °C
(se tabellen).
Still temperaturen til 160 - 170 °C.
Fersken /
Kveder /
Plommer
(min)
Koketid
inntil små‐
koking
(min)
Fortsett å
koke ved
100 °C
35 - 45
10 - 15
NORSK
GRØNNSAKER
Bruk det tredje hyllenivået.
(min)
Koketid
inntil små‐
koking
(min)
Fortsett å
koke ved
100 °C
(°C)
(t)
Paprika
60 - 70
5-6
60 - 70
5-6
5 - 10
Grønnsaker
for suppe
Gulrøtter
50 - 60
Agurk
50 - 60
-
Sopp
50 - 60
6-8
Blandede
pickles
50 - 60
5 - 10
Urter
40 - 50
2-3
Plommer
60 - 70
8 - 10
Kålrabi / Er‐
ter / Aspar‐
ges
50 - 60
15 - 20
Aprikos
60 - 70
8 - 10
Epleskiver
60 - 70
6-8
Pærer
60 - 70
6-9
10.18 Tørking - Ekte varmluft
Bruk det tredje hyllenivået.
Bønner
29
(°C)
(t)
60 - 70
6-8
10.19 Tilbereding av mat i
mikrobølgeovn
Tips for mikrobølgeovn
Matlagings-/tineresultater
Mulig årsak
Løsning
Maten er for tørr.
Effekten var for høy.
Still inn lavere effekt og/
Tilberedningstiden var for eller kortere tilberednings‐
lang.
tid.
Maten ble ikke opptint, er
Tilberedningstiden var for Still inn lengre tilbered‐
fortsatt kald eller ustekt etter kort.
ningstid. Ikke øk effekten til
at tilberedningstiden avslut‐
mikrobølgeovnen.
tes.
Maten er overopphetet på
kantene, men ustekt i mid‐
ten.
Effekten på mikrobøl‐
geovnen var for høy.
Still inn lavere effekt og
lengre tilberedningstid.
30
www.electrolux.com
AVRIMING
Still effekten til 100 watt med min‐
dre annet er angitt.
(kg)
(min)
Hviletid
(min)
Biff
0,2
5–7
5 – 10
Kjøttdeig, still effekten til 200 W
0,5
7–8
5 – 10
Kylling
1
30 – 35
10 – 20
Kyllingbryst
0,15
5–9
10 – 15
Kyllinglår
0,15
5–9
10 – 15
Hel fisk
0,5
10 – 15
5 – 10
Fiskefilét
0,5
12 – 15
5 – 10
Still effekten til 100 watt.
(kg)
(min)
Hviletid
(min)
Smør
0,25
4–6
5 – 10
Revet ost
0,2
2–4
10 – 15
(min)
Hviletid
(min)
Still effekten til 200 watt med min‐
dre annet er angitt.
Gjærkake
1 stykke
2–3
15 – 20
Ostekake, still effekten til 100 W
1 stykke
2–4
15 – 20
Tørr kake
1 stykke
2–4
15 – 20
Brød
1 kg
15 – 18
5 – 10
Oppskåret brød
0,2 kg
3–5
5 – 10
Rundstykker
4 deler
2–4
2–5
Frukt
(kg)
(W)
(min)
Hviletid
(min)
0,25
100
5 – 10
10 – 15
NORSK
OPPVARMING
(W)
(min)
Hviletid
(min)
Babymat på glass
0,2 kg
300
1–2
-
Babymelk, sett en skje i flasken
180 ml
600
0:20 –
0:40
-
Melk
200 ml
1000
1 – 1:30
-
Vann
200 ml
1000
1:30 – 2
-
Saus
200 ml
600
1–3
-
Suppe
300 ml
600
3–5
-
Ferdiglagde frosne måltider
0,5 kg
400
10 – 15
2–5
Halvfabrikata
0,5 kg
600
6–9
2–5
(kg)
(W)
(min)
Hviletid
(min)
Sjokolade / Sjokoladeglasur
0,15
300
2–4
1–2
Smør
0,1
400
0:30 –
1:30
-
SMELTE
TILBEREDNING
(W)
(min)
Hviletid
(min)
Hel fisk
0,5 kg
500
8 – 10
2–5
Fiskefilét
0,5 kg
400
4–7
2–5
Grønnsaker, ferske
0,5 kg + 50 ml
vann
600
5 – 15
-
Grønnsaker, frosne
0,5 kg + 50 ml
vann
600
10 – 20
-
Bakte poteter
0,5 kg
600
7 – 10
-
Ris
0,2 kg + 400 ml
vann
600
15 – 18
-
Popkorn
-
1000
1:30 – 3
-
31
32
www.electrolux.com
Mikrobølgeovnens kombifunksjon
Still inn Grilling i mikrobølgeovnfunksjonen.
(kg)
(W)
(˚C)
(min)
Hviletid
(min)
Kylling, halv, bruk
det andre hylleni‐
vået
0,55 x 2
stykker
Rund glasstaller‐
ken, Ø 26 cm
300
220
40
5
Potetgrateng,
bruk det andre
hyllenivået
1
Rund glasstaller‐
ken
300
200
40
10
Glassfat med sil
300
200
70
10
Svinestek av nak‐ 1
ke, bruk det første
hyllenivået
10.20 Anbefalt effektinnstilling for ulike mattyper
Opplysningene i tabellen er kun veiledende.
700 – 1000 W
Tilberedning av grønnsa‐
ker
Bruning ved starten av en til‐
beredningsprosess
Oppvarming av væsker
500 – 600 W
Tilberedning av eg‐
geretter
Ferdig tilberedning
av gryteretter
Tining og oppvar‐
Oppvarming av fer‐
ming av frosne mat‐
digretter
retter
300 – 400 W
Smelte ost, sjo‐
kolade, smør
Småkoke ris
Oppvarming av
babymat
Tilberedning /
oppvarming av
ømfintlige mat‐
varer
Fortsatt tilbe‐
redning
NORSK
33
100 – 200 W
Tining av frukt og
kaker
Tine brød
Tining av ost, krem,
smør
Tining av kjøtt, fisk
10.21 Informasjon for
testinstitutter
Tester i henhold til IEC 60705.
Bruk rist med mindre det spesifikt bes om noe annet.
MIKROBØLGEFUNKSJON
(W)
(kg)
Formkake
600
0.475
Bunn
7–9
Snu beholder en
kvart runde, halv‐
veis gjennom til‐
beredningen.
Kjøttpudding
400
0.9
2
25 – 32
Snu beholder en
kvart runde, halv‐
veis gjennom til‐
beredningen.
Eggepudding
500
1
Bunn
18
-
Tining av kjøtt
200
0.5
Bunn
7–8
Snu kjøttet opp
ned halvveis inn i
steketiden.
(min)
Bruk risten.
MIKRO‐
BØLGE
KOMBIFUNK‐
SJON
(W)
(˚C)
Ekte varm‐
luft + MW
100
180
2
29 - 31
Snu beholder en
kvart runde, halv‐
veis gjennom til‐
beredningen.
Potetgra‐ Grill + MW
teng, 1,1
kg
400
160
1
40 - 45
Snu beholder en
kvart runde, halv‐
veis gjennom til‐
beredningen.
Myk ka‐
ke, 0,7
kg
(min)
34
www.electrolux.com
Bruk risten.
MIKRO‐
BØLGE
KOMBIFUNK‐
SJON
Kylling,
1,1 kg
Grill + MW
(W)
(˚C)
400
230
(min)
1
45 - 55
Legg kjøttet i en
rund glassbehol‐
der og snu det
opp ned etter 20
minutter i steketi‐
den.
11. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
11.1 Merknader om rengjøring
Rengjør ovnens forside med en myk klut med varmt vann og et mildt
vaskemiddel.
For å rengjøre metalloverflater, bruk et dedikert rengjøringsmiddel.
Rengjørings‐ Rengjør fastbrent smuss med stekeovnsrens.
midler
Rengjør ovnsrommet etter bruk. Fettoppsamling eller andre matrester
kan føre til brann.
Tørk av ovnsrommet med en myk klut etter bruk.
Hverdags‐
bruk
Rengjør taket i ovnsrommet skånsomt for matrester og fett.
Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la det tørke. Bruk en myk klut
med varmt vann og vaskemiddel. Ikke rengjør tilbehøret i oppvask‐
maskinen.
Praktisk til‐
behør
Rengjør ikke tilbehør med slippbelegg ved hjelp av sterke vaskemid‐
ler, skarpe kanter eller i oppvaskmaskin.
11.2 Slik fjerner du: hyllestøtter
Før vedlikehold må du kontrollere at
ovnen er kald. Fare for brannskader.
Fjern brettstigene for å rengjøre ovnen.
1. Trekk stigen forsiktig opp og ut av det
fremre festet.
NORSK
1
3
2
2. Trekk den fremre delen av brettstigen
ut fra sideveggen.
3. Trekk ut brettstigen fra bakre feste.
Bruk omvendt rekkefølge for å montere
ovnsstigene.
11.3 Slik bytter du: Ovnslampe
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
Lampen kan være varm.
35
1. Slå av ovnen. Vent til ovnen er
avkjølt.
2. Koble fra strømtilførselen til ovnen.
3. Legg en klut på bunnen i
ovnsrommet.
FORSIKTIG!
Bruk alltid en klut når du skal
holde halogenlampen, for å
forhindre at fettrester
brenner seg fast på lampen.
Topplampe
1. Drei glassdekselet for å ta det av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Erstatt pæren med en egnet
varmebestandig lyspære som tåler
300 °C .
4. Monter glassdekselet.
12. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
12.1 Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Du kan ikke aktivere eller
betjene ovnen.
Ovnen er ikke koblet til en
strømforsyning eller er
koblet feil.
Sjekk om apparatet er kob‐
let til strømnettet på riktig
måte (se koblingsskjema).
Ovnen blir ikke varm.
Stekeovnen er slått av.
Slå på stekeovnen.
Ovnen blir ikke varm.
Klokken er ikke stilt.
Still klokken.
Ovnen blir ikke varm.
Nødvendige innstillinger er Sørg for at innstillingene er
ikke valgt.
riktige.
Ovnen blir ikke varm.
Den automatiske utko‐
plingsfunksjonen er akti‐
vert.
Se "Automatisk utkopling".
Ovnen blir ikke varm.
Barnesikringen er på.
Se "Bruke barnesikringen".
Ovnen blir ikke varm.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er
årsaken til funksjonssvik‐
ten. Hvis sikringene går
gjentatte ganger, må du
kontakte en elektriker.
Lampen lyser ikke.
Pæren er defekt.
Skift ut lampen.
36
www.electrolux.com
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Damp og kondens legger
seg på maten og i ovns‐
rommet.
Du har latt retten stå for
lenge i ovnen.
Ikke la maten bli stående i
ovnen lenger enn 15 – 20
minutter etter at tilbered‐
ningen er ferdig.
Displayet viser en feilkode
som ikke står i denne ta‐
bellen.
Det er en elektrisk feil.
•
•
12.2 Servicedata
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter.
Deaktiver ovnen med
sikringen eller sikker‐
hetsbryteren i sikrings‐
boksen og aktiver den
igjen.
Hvis displayet viser feil‐
koden igjen, må du kon‐
takte kundeservice.
typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den
fremre rammen til ovnsrommet. Ikke fjern
typeskiltet fra ovnsrommet.
Nødvendig informasjon som
servicesenteret trenger, kan du finne på
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. ENERGIEFFEKTIV
13.1 Energisparende
Ovnen har funksjoner som
hjelper deg med å spare
strøm under matlaging.
Påse at ovnsdøren er lukket ordentlig
mens ovnen er på. Åpne ikke døren for
ofte under matlaging. Hold dørpakningen
ren og sørg for at den sitter godt på
plass.
Bruk kokekar i metall for å øke
energisparingen(kun når du ikke bruker
en mikrobølge-funksjon).
Når det er mulig skal du ikke
forhåndsvarme ovnen før matlaging.
Hold pausene mellom stekingen så kort
som mulig når du lager flere retter om
gangen.
Matlaging med vifte
Bruk om mulig tilberedningsfunksjoner
med vifte for å spare strøm.
Restvarme
Ved noen ovnfunksjoner, hvis
programmet med Steketid eller Sluttid er
aktivert og tilberedningstiden er lengre
enn 30 minutter, deaktiveres
varmeelementene automatisk tidligere i
enkelte ovnsfunksjoner.
Viften og lampen forblir på. Når du slår
av ovnen, vises restvarmen på displayet.
Denne varmen kan du bruke til å holde
maten varm.
Når tilberedningstiden er lengre enn 30
minutter, reduser ovntemperaturen til
minimum 3 - 10 minutter før
NORSK
tilberedningen avsluttes. Restvarmen i
ovnen fortsetter å steke.
37
temperaturinnstilling. Displayet viser
restvarmeindikatoren eller -temperaturen.
Bruk restvarmen til å varme opp andre
tallerkener.
Slik holder du maten varm
Hvis du vil bruke restvarmen til å holde
måltidet varmt, velg lavest mulig
14. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
*
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
38
www.electrolux.com
NORSK
39
867352396-C-392019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising