Electrolux | CKM700CX | User manual | Electrolux CKM700CX Brugermanual

Electrolux CKM700CX Brugermanual
CKM700CV
CKM700CX
DA
Mikro-kombiovn
Brugsanvisning
Få mest muligt ud
af dit produkt
Kom hurtigt i gang med brugsanvisning,
instruktionsguide, support og meget mere via
vores fotoregistrering på electrolux.com/register
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED................................................................................................ 3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................5
3. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 8
4. BETJENINGSPANEL......................................................................................... 9
5. FØR FØRSTE ANVENDELSE........................................................................... 9
6. DAGLIG BRUG...................................................................................................9
7. URFUNKTIONER............................................................................................. 11
8. BRUG AF TILBEHØRET.................................................................................. 13
9. EKSTRAFUNKTIONER.................................................................................... 14
10. RÅD OG TIP................................................................................................... 15
11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING....................................................... 35
12. FEJLFINDING.................................................................................................36
13. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................37
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende
og komplekst handicap skal holdes på afstand af
apparatet, medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Lad ikke børn lege med apparatet .
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. Tilgængelige dele
kan blive meget varme under brugen.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
1.2 Generel sikkerhed
•
•
•
Installation af apparatet og udskiftning af ledningen
må kun foretages af en tekniker.
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne.
Brug altid ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste
fade ud eller sætte dem i.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kobl enheden fra strømforsyningen inden rengøring
og vedligeholdelse.
ADVARSEL: Se efter, at der er slukket for apparatet,
inden pæren skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk
stød.
Brug ikke apparatet, inden det monteres i den
indbyggede struktur.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller
skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan
ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af
sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten,
et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at
undgå elektrisk stød.
Tænd ikke for apparatet, hvis det er tomt. Metaldele i
ovnrummet kan skabe elektriske buer.
Metalliske beholdere til mad og drikkevarer er ikke
tilladt under tilberedning med mikrobølger. Dette krav
gælder ikke, hvis producenten specificerer velegnede
størrelser og forme af metalliske beholdere til
tilberedning med mikrobølger.
ADVARSEL: Hvis lågen eller pakningerne er defekte,
må apparatet ikke startes, før det er repareret af en
kvalificeret person.
ADVARSEL: Kun en kvalificeret person må udføre
service eller reparation, der omfatter fjernelsen af et
dæksel, der giver beskyttelse mod eksponering for
mikrobølgeenergi.
ADVARSEL: Opvarm ikke væsker og andre fødevarer
i lukkede beholdere. De kan briste.
Brug kun køkkenredskaber, der er egnet til brug i
mikrobølgeovne.
Når du opvarmer fødevarer i plastik- eller
papirbeholdere, skal du holde øje med apparatet pga.
muligheden for antændelse.
DANSK
•
•
•
•
•
•
•
5
Apparatet er beregnet til at opvarme føde- og
drikkevarer. Tørring af fødevarer eller tøj og
opvarmning af varmepuder, hjemmesko, svampe,
fugtige stoffer og lignende kan føre til risiko for
personskade, antændelse og brand.
Hvis der afgives synlig røg, skal apparatet slukkes
eller stikket tages ud, og lågen holdes lukket for at
kvæle eventuelle flammer.
Opvarmning af drikkevarer i mikrobølgeovn kan
resultere i forsinket pludseligt opstående kogning. Pas
på, når du håndterer beholderen.
Indholdet i sutteflasker og glas med babymad skal
røres eller rystes, og for at undgå forbrænding skal
temperaturen kontrolleres, inden barnet får det.
Æg i skal og hele hårdkogte æg bør ikke opvarmes i
apparatet, eftersom de kan briste, selv når
mikrobølgeopvarmningen er færdig.
Apparatet bør rengøres regelmæssigt, og evt. rester af
fødevarer bør fjernes.
Hvis apparatet ikke holdes rent, kan det føre til
nedbrydning af overfladen, som kan have en negativ
indvirkning på apparatets levetid og muligvis resultere
i en farlig situation.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Træk aldrig i apparatet i håndtaget.
Installér apparatet et sikkert og
velegnet sted, der opfylder
installationskrav.
•
•
•
•
Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
Før montering af apparatet
kontrolleres, om ovnlugen åbner uden
modstand.
Apparatet er udstyret med et elektrisk
afkølingssystem. Det skal betjenes
med den elektriske strømforsyning.
Indbygningsskabets stabilitet skal
opfylde kravene i DIN 68930.
Kabinettets mini‐
mumshøjde (kabi‐
nets minimumshøj‐
de under bordpla‐
den)
444 (460) mm
6
www.electrolux.com
Kabinetbredde
560 mm
Kabinetdybde
550 (550) mm
Højden foran på ap‐
paratet
455 mm
Højden bagest på
apparatet
440 mm
Bredden foran på
apparatet
595 mm
Bredden bagest på
apparatet
559 mm
Apparatets dybde
567 mm
Apparatets indbyg‐
ningsdybde
546 mm
Dybde med åben
dør
882 mm
•
Ventilationsåbning
minimumsstørrelse.
Åbning placeret på
bundens bageste si‐
de
560x20 mm
Længden på lednin‐
ger til strømforsy‐
ning. Ledning place‐
ret i højre hjørne af
bagsiden
1500 mm
Monteringsskruer
•
•
•
•
•
•
•
3.5x25 mm
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger og elektrisk
stød eller eksplosion.
2.2 El-forbindelse
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
•
•
•
•
•
•
Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
Brug ikke adaptere til flere stik og
forlængerledninger.
Pas på, du ikke beskadiger netstikket
og netledningen. Hvis der bliver
behov for at udskifte netledningen,
skal det udføres af vores autoriserede
servicecenter.
Elledninger må ikke komme i berøring
med eller nær ved apparatets låge,
især når det er tændt, eller lågen er
varm.
Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
Dette apparat er forsynet med et stik
og et forbindelseskabel.
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparat er kun til
husholdningsbrug.
Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
Sluk altid apparatet efter brug.
Vær forsigtig, når du åbner apparatets
låge, hvis apparatet er i brug. Der kan
trænge meget varm luft ud.
Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
Belast ikke lågen, når den er åben.
DANSK
•
•
•
•
•
Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af
ingredienser med alkohol kan
medføre, at der dannes en blanding af
alkohol og luft.
Lad ikke gnister eller åben ild komme
i nærheden af apparatet, når du åbner
lågen.
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
Brug ikke mikrobølgefunktionen til at
forvarme ovnen.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
•
•
•
•
•
•
Sådan undgår du at beskadige eller
misfarve emaljen:
– Læg ikke aluminiumfolie direkte
på bunden af ovnrummet.
– Hæld aldrig vand direkte ind i det
varme apparat.
– Lad ikke fugtige fade og retter stå
i apparatet efter tilberedningen.
– Vær forsigtig, når du fjerner eller
monterer tilbehøret.
Farveændring af emaljen eller rustfrit
stål forringer ikke apparatets ydeevne.
Brug en dyb bradepande til fugtige
kager. Frugtsaft kan lave pletter, som
ikke kan fjernes.
Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
Hold altid ovnlågen lukket under
tilberedningen.
Hvis apparatet installeres bag et
møbelpanel (f.eks. en dør), skal du
sørge for, at døren aldrig lukkes,
mens apparatet er tændt. Der kan
opbygges varme og fugt bag et lukket
møbelpanel og forårsage
efterfølgende skade på apparatet,
husenheden eller gulvet. Luk ikke
møbelpanelet, før apparatet er kølet
helt af efter brug.
7
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
brand eller skade på
apparatet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
Kontrollér, at apparatet er kølet af.
Der er risiko for, at ovnglasset går i
stykker.
Udskift øjeblikkeligt ovnglassets
paneler, hvis de er beskadigede.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
Sørg for at tørre ovnrummet og lågen
af efter hver brug. Damp, der dannes
under apparatets drift, kondenserer
på ovnrummets vægge og kan
forårsage korrosion.
Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
Fedt- og madrester i apparatet kan
forårsage brand og elektrisk
kortslutning, når mikroovnen er i
gang.
Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun neutrale
rengøringsmidler. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Hvis du bruger en ovnspray, skal du
følge instruktionerne på dens
emballage.
Undgå at rengøre den katalytiske
emalje (hvis dette er relevant) med
rengøringsmidler.
2.5 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
•
•
Den type pære eller halogenlampe,
der bruges til dette apparat, er kun
beregnet til husholdningsapparater.
Den må ikke bruges til anden
belysning.
Før lampen skiftes, skal apparatet
afbrydes fra lysnettet.
8
www.electrolux.com
•
Brug kun lamper med de samme
specifikationer.
•
•
2.6 Service
•
•
•
Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
Brug kun originale reservedele.
Tag stikket ud af kontakten.
Klip netledningen af tæt ved apparatet
og bortskaf den.
Fjern lågelåsen for at forhindre, at
børn og kæledyr bliver fanget i
apparatet.
2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Oversigt over apparatet
1
2 3
4
5 6
7
8
9
4
12
3
10
2
1
11
3.2 Tilbehør
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kontrolpanel
Strømindikator/symbol
Funktionsvælger for ovnfunktioner
Display
Temperatur- og
mikrobølgeeffektindikator/-symbol
Funktionsvælger
Varmelegeme
Generator til mikrobølge
Ovnpære
Ventilator
Ovnribber, udtagelige
Rillepositioner
Bageplade
Trådrist
Til kager og lagkagebunde.
Til kogegrej, kageforme, stege.
DANSK
9
4. BETJENINGSPANEL
4.1 Knapper
Sensorfelt/knap
Funktion
Forløb
MIKROBØLGE Angiver mikrobølgefunktionen. Hold
den i mere end 3 sekunder for at tæn‐
de eller slukke ovnpæren. Du kan også
tænde lampen, når ovnen er slukket.
UR
Indstilling af en urfunktion.
TEMPERATUR Til at kontrollere ovnens eller termome‐
terets kerne temperatur (hvis relevant).
Fungerer kun, mens varmefunktionen
er i gang.
4.2 Display
A
H
G
F
B
E
C
D
A. Timer / Temperatur /
Mikrobølgeeffekt
B. Opvarmnings-/restvarmeindikator
C. Mikrobølgefunktion
D. Termometer (kun udvalgte modeller)
E. Elektronisk lågelås (kun udvalgte
modeller)
F. Timer/minutter
G. Demo-tilstand (kun udvalgte
modeller)
H. Urfunktioner
5. FØR FØRSTE ANVENDELSE
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Se kapitlet "Urfunktioner" for
at indstille klokkeslættet.
Se kapitlet "Vedligeholdelse og
rengøring".
Gør ovnen og tilbehøret rent, inden du
tager det i brug.
Anbring tilbehør og udtagelige ovnribber i
deres oprindelige positioner.
5.1 Rengøring før ibrugtagning
Fjern al tilbehøret og de udtagelige
ovnribber fra ovnen.
6. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Forsænkbare knapper
Tryk på funktionsvælgeren for at bruge
apparatet. Funktionsvælgeren kommer
ud.
10
www.electrolux.com
6.2 Ovnfunktioner
Ovnfunktion
Ovnfunktion
Applikation
Applikation
Ovnen er slukket.
Til at stege store styk‐
ker kød eller fjerkræ
med ben i på en hylde‐
position. Til at lave gra‐
tiner og til at brune.
Turbogrill
Slukposition
Opvarmningstiden redu‐
ceres.
Hurtig op‐
varmning
Mikrobølge‐
ovn
Varmluft
Pizza
Skaber varmen direkte i
madvaren. Brug den til
at varme færdigretter og
drikkevarer, til at optø
kød eller frugt og til at
tilberede grøntsager og
fisk.
Bagning på op til to
ovnriller samtidig og til
tørring af fødevarer.
Sæt temperaturen 2040 °C lavere end ved
Over-/undervarme.
Til at bage pizza. Til at
lave en kraftig bruning
og en sprød bund.
Til at bage og stege
mad på en hyldepositi‐
Over-/under‐ on.
varme
Undervarme
Optøning
Grillstegning
Til bagning af kager
med sprød bund og til
henkogning.
Til at optø mad (grønt‐
sager og frugt). Optø‐
ningstiden afhænger af
de frosne madvarers
mængde og omfang.
Til grillstegning af tynde
stykker mad og til rist‐
ning af brød.
Lampen kan blive slukket
automatisk ved en
temperatur på under 60 °C
under visse ovnfunktioner.
6.3 Indstilling af en ovnfunktion
1. Drej ovnens funktionsvælger for at
vælge en ovnfunktion .
2. Drej funktionsvælgeren for at vælge
temperaturen / mikrobølgeeffekten.
Lampen tændes, når ovnen er i gang.
3. Ovnen slukkes ved at sætte knappen
for ovnfunktioner på sluk-stillingen.
6.4 Indstilling af
mikrobølgefunktion
1. Fjern alt tilbehør.
2. Drej knappen for ovnfunktioner for at
vælge funktionen: Mikrobølgeovn
Lad ikke ovnen være tændt, når der ikke
er madvarer i den.
Først viser displayet standardindstillingen
for mikrobølgeeffekt og derefter
standardindstillingen for: Varighed.
for at starte med
Tryk på
standardindstillingerne. Du kan også
vente få sekunder på, at ovnen starter
automatisk uden at trykke på knappen.
3. Drej kontrolknappen for at ændre
mikrobølgeeffekten.
Effektindstillingen ændres med trin
på 100 W.
4. Tryk på , og drej derefter
funktionsvælgeren for at ændre:
Varighed. Tryk gentagne gange på
for at skifte mellem indstillingerne
for: Varighed og
mikrobølgeovneffekt. Drej
funktionsvælgeren for at indstille
værdien, og tryk på
bekræfte.
5. Tryk på
.
for at
DANSK
Du kan ændre
mikrobølgeeffektindstillingen, mens
funktionen Mikrobølgeovn er i gang.
Signalet udsendes, og ovnen stopper,
når tilberedningstiden er slut.
6. Drej knappen for ovnfunktionerne til
slukfunktionen for at slukke for
ovnen.
Når du åbner ovnlågen, stopper ovnen.
Luk lågen, og tryk på
igen.
for at starte den
Den maksimale tid af
mikrobølgefunktioner afhænger af den
indstillede mikroeffekt:
MIKROBØLGEEF‐ MAKSIMUM TID
FEKT
100 - 600 W
-
Over 600 W
7 minutter
6.5 Indstilling af funktionen:
Mikrobølge/kombi
Du kan kombinere mikrobølgefunktionen
med alle ovnfunktionerne.
1. Drej knappen for ovnfunktioner for at
vælge funktionen.
Displayet viser standardtemperaturen.
2. Drej kontrolknappen for at ændre
temperaturen.
3. Tryk på
for at kombinere
ovnfunktionen med
mikrobølgefunktionen.
4. Drej kontrolknappen for at ændre
mikrobølgeeffektindstillingerne.
11
Effektindstillingen ændres med trin
på 100 W.
Ca. 5 grader før den indstillede
temperatur er nået, lyder signalet. Når
den indstillede tid afsluttes, lyder signalet
igen, og ovnen stopper.
5. Drej ovnens funktionsvælger til slukpositionen.
Mikrobølgeeffekten er begrænset til
600 W, når du bruger funktionen:
Mikrobølge/kombi.
Ovnen kan udsende lyde under brug
af funktionen: Mikrobølge/kombi. Det
er normalt for denne funktion.
6.6 Hurtig opvarmning
Med hurtig opvarmning reduceres
opvarmningstiden.
Stil ikke maden i ovnen, når
Hurtig opvarmning er i gang.
1. Drej ovnens funktionsvælger til at
indstille den hurtige opvarmning.
2. Drej temperaturvælgeren for at
indstille temperaturen.
Signalet lyder, når ovnen har nået den
indstillede temperatur.
3. Vælg en ovnfunktion.
6.7 Indikator for opvarmning
Når ovnfunktionen er aktiv, vises
bjælkerne i displayet
én efter én, når
temperaturen i ovnen øges og forsvinder,
når temperaturen falder.
7. URFUNKTIONER
7.1 Tabel for urfunktionstaster
Urfunktions‐ Egnet til
tast
For at se eller ændre
AKTUEL TID den aktuelle tid. Den ak‐
tuelle tid kan kun æn‐
dres, når ovnen er sluk‐
ket.
Urfunktions‐ Egnet til
tast
VARIGHED
Til indstilling af, hvor
længe ovnen skal være
tændt. Fungerer kun,
når en ovnfunktion er
valgt.
12
www.electrolux.com
for at indstille timerne, og tryk på
for at bekræfte.
Når den indstillede Varighed er gået,
Urfunktions‐ Egnet til
tast
SLUTTID
UDSKUDT
TID
MINUTUR
Til indstilling af, hvornår
ovnen skal slukkes.
Fungerer kun, når en
ovnfunktion er valgt.
Kombination af VARIG‐
HED og SLUT-funktion.
Bruges til at indstille en
nedtælling. Denne funk‐
tion har ikke indflydelse
på ovnen. MINUTURET
kan aktiveres på et vil‐
kårligt tidspunkt, også
hvis ovnen er slukket.
7.2 Indstilling og ændring af tid
Efter den første forbindelse til nettet skal
du vente, til displayet viser
"12:00". "12" blinker.
og
1. Drej temperaturknappen for at
indstille timerne.
2. Tryk på
for at bekræfte, og indstil
minutterne.
Displayet viser
og den indstillede
time. "00" blinker.
3. Drej temperaturknappen for at
indstille de nuværende minutter.
4. Tryk på
for at bekræfte, eller det
indstillede klokkeslæt gemmes
automatisk efter 5 sekunder.
Displayet viser den nye tid.
for at ændre
Tryk gentagne gange på
klokkeslættet, indtil indikatoren for
klokkeslættet
blinker på displayet.
7.3 Indstille VARIGHEDfunktionen
1. Vælg en ovnfunktion.
2. Tryk gentagne gange på
, indtil
begynder at blinke.
3. Drej temperaturknappen for at
for
indstille minutterne, og tryk på
at bekræfte. Drej temperaturknappen
udsendes der et signal i 2 minutter.
og tidsindstillingen blinker i displayet.
Ovnen slukkes automatisk.
4. Tryk på en vilkårlig knap, eller åbn
ovndøren for at abryde signalet.
5. Drej ovnens funktionsvælger til slukpositionen.
7.4 Indstille SLUT-funktion
1. Vælg en ovnfunktion.
2. Tryk gentagne gange på , indtil
begynder at blinke.
3. Drej temperaturknappen for at
for at
indstille timerne, og tryk på
bekræfte. Drej temperaturknappen
for at indstille minutterne, og tryk på
for at bekræfte.
På den indstillede Slut tid udsendes der
og
et signal i 2 minutter.
tidsindstillingen blinker på displayet.
Ovnen slukkes automatisk.
4. Tryk på en vilkårlig knap, eller åbn
ovndøren for at abryde signalet.
5. Drej ovnens funktionsvælger til slukpositionen.
7.5 Indstillingen af funktionen
UDSKUDT TID
1. Vælg en ovnfunktion.
2. Tryk gentagne gange på
, indtil
begynder at blinke.
3. Drej temperaturknappen for at
indstille minutterne for VARIGHEDfor at bekræfte. Drej
tid, og tryk på
temperaturknappen for at indstille
timerne for VARIGHED-tid, og tryk på
for at bekræfte.
Displayet blinker og viser
.
4. Drej temperaturknappen for at
indstille timerne for SLUT-tid, og tryk
på
for at bekræfte. Drej
temperaturknappen for at indstille
minutterne for SLUT-tid, og tryk på
for at bekræfte. Displayet viser
og den indstillede temperatur.
DANSK
Ovnen tændes automatisk senere.
Fungerer for den indstillede VARIGHEDtid og stopper ved den indstillede SLUTtid.
På den indstillede SLUT-tid udsendes
der et signal i 2 minutter.
og
tidsindstillingen blinker på displayet.
Ovnen slukkes.
5. Tryk på en vilkårlig knap, eller åbn
ovndøren for at abryde signalet.
6. Drej ovnens funktionsvælger til slukpositionen.
7.6 Indstilling af MINUTUR
Minuturet kan både indstilles, når ovnen
er tændt og slukket.
1. Tryk gentagne gange på
begynder at blinke.
13
2. Drej temperaturknappen for at
indstille sekunderne og derefter
minutterne.
Når den indstillede tid er længere
end 60 minutter, blinker
på
displayet.
3. Indstil timerne.
4. MINUTURET starter automatisk efter
5 sekunder.
Når 90% af den indstillede tid er
gået, udsendes signalet.
5. Når den indstillede tid er gået,
udsendes signalet i 2 minutter.
"00:00" og
blinker på displayet.
Tryk på en vilkårlig knap for at slå
signalet fra.
, indtil
8. BRUG AF TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Skub bagepladen ind mellem skinnerne
ud for rillen.
8.1 Isætning af tilbehøret
Brug kun det beregnede kogegrej og
materiale.
ADVARSEL!
Se kapitlet "Nyttige
oplysninger og råd",
Kogegrej og materialer
velegnet til mikrobølgeovn.
Grillrist:
Skub risten mellem ovnribbens skinner,
og sørg for, at fødderne peger nedad.
Bageplade:
Grillrist og bagepladesammen:
Skub bagepladen ind mellem
ovnribbernes skinner og grillristen på
skinnerne ovenover.
14
www.electrolux.com
En lille fordybning i toppen
øger sikkerheden.
Fordybningerne er også
antivippe-anordninger. Den
høje kant omkring hylden
forhindrer kogegrej i at glide
af hylden.
9. EKSTRAFUNKTIONER
9.1 Brug af børnesikringen
Når børnesikringen er slået til, kan ovnen
ikke tændes utilsigtet.
1. Sørg for, at ovnens funktionsvælger
står i sluk-positionen.
og
samtidig i 2
2. Tryk og hold
sekunder.
Signalet lyder. SAFE vises på displayet.
Gentag trin 2 for at slå børnesikringen
fra.
9.2 Brug af Panel Lås
Funktionslåsen kan kun aktiveres, når
ovnen er tændt.
Når funktionslåsen er aktiveret, kan
temperatur- og tidsindstillingerne til en
igangværende ovnfunktion ikke ændres
utilsigtet.
1. Vælg en ovnfunktion, og indstil den
som ønsket.
og
nede
2. Tryk på og hold
samtidigt i 2 sekunder.
Signalet lyder. Loc vises på displayet i 5
sekunder.
Loc vises på displayet, når
dy drejer temperaturknappen
eller trykker på en hvilken
som helst knap, når
funktionslåsen er aktiveret.
Når du drejer på knappen til
ovnfunktionerne, slukkes ovnen.
Når ovnen slukkes, mens funktionslåsen
er slået til, skifter funktionslåsen
automatisk til børnesikring. Se under
"Brug af børnesikringen".
Gentag trin 2 for at slå funktionslåsen fra.
9.3 Restvarmeindikator
Når du slukker ovnen, viser displayet
restvarmeindikatoren , hvis
temperaturen i ovnen er mere end 40
°C.Drej temperaturknappen til venstre
eller højre for at kontrollere
ovntemperaturen.
9.4 Automatisk slukning
Af sikkerhedsgrunde slukkes ovnen
automatisk efter nogen tid, hvis en
opvarmningsfunktion er i gang, og du
ikke ændrer indstillingerne.
(°C)
(t)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Den automatiske slukning virker ikke
med funktionerne: Lys, Varighed, Slut tid.
9.5 Køleblæser
Når ovnen er tændt, bliver blæseren
automatisk slået til for at holde ovnen
kølig på de udvendige sider. Hvis du
slukker for ovnen, kan blæseren køre
videre, til ovnen er kølet af.
DANSK
15
10. RÅD OG TIP
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Tabellernes temperaturer og
bagetider er kun vejledende.
De afhænger af opskrifterne
samt af kvaliteten og
mængden af de anvendte
ingredienser.
10.1 Anbefalinger til
tilberedning
Din ovn kan have andre bage-/
stegeegenskaber end den ovn, du havde
før. Tabellerne herunder viser
anbefalede indstillinger for temperatur,
tilberedningstid og hyldeposition for
specifikke typer mad.
Hvis du ikke kan finde indstillinger til en
speciel opskrift, kan du se efter en
lignende.
10.2 Anbefalinger til mikrobølge
Anbring maden på en plade i bunden af
ovnrummet.
Vend eller rør rundt i madvaren, når
halvdelen af optønings- og
tilberedningstiden er gået.
Tildæk maden til tilberedning og
genopvarmning.
Sæt skeen til flasken eller glasset ved
opvarmning af drikkevarer for at sikre
bedre varmefordeling.
Læg maden i ovnen uden emballage. De
emballerede færdigretter kan kun lægges
i ovnen, når emballagen kan komme i
mikrobølge (kontrollér information på
emballagen).
Tilberedning med mikrobølge
Tilbered mad tildækket. Tilbered maden
uden at dække den til, hvis du vil have
en sprød skorpe.
Overtilbered ikke retter ved at indstille
effekten og tiden for højt. Maden kan
tørre ud, brænde eller forårsage brand.
Brug ikke ovnen til at koge æg med skal
eller snegle i deres hus, da de kan
sprænge. Gennembor blommen på
spejlæg, inden du genopvarmer det.
Gennembor mad med skind eller skræl
med en gaffel adskillige gange inden
tilberedning.
Skær grøntsager i lige store stykker.
Rør ind imellem rundt i retter med
væske.
Rur rundt i maden inden servering.
Efter, at du har slukket ovnen, skal du
tage maden ud og lade den stå i få
minutter.
Optøning i mikrobølgeovn
Anbring de frosne, uindpakkede
madvarer på et lille omvendt fad med en
beholder under eller på et
optøningsstativ eller plastiksigte, så
optøningsvæsken kan løbe fra.
Fjern dernæst optøede stykker.
Du kan bruge en højere mikrobølgeeffekt
til at tilberede frugt og grøntsager uden
at optø dem først.
16
www.electrolux.com
10.3 Mikrobølgeegnet kogegrej og materialer
Kun kogegrej og materialer, der er velegnet til mikrobølge. Brug nedenstående
tabel som reference.
Kogegrej / Materiale
Mikrobølge-funktion
Afrim‐
ning
Varme,
Tilberedning
Mikrobølge/kombifunktion
Ovnfast glas og porcelæn uden
metalkomponenter, f.eks. ildfast
glas
Ikke-ovnfast glas og porcelæn
uden sølv-, guld-, platin- eller andre
metaldekorationer
X
X
Glas og glaskeramik lavet af ovn‐
fast / frostsikkert materiale
Keramik og lertøj uden kvarts eller
metalkomponenter og glaseringer,
som indeholder metal
Keramik, porcelæn og lertøj med
uglaseret bund eller med små hul‐
ler, f.eks. på håndtag
X
X
X
Varmeresistent plast op til 200 °C
(kontrollér altid plastbeholderens
specifikation inden brug)
X
X
Pap, papir
X
X
Husholdningsfilm
X
X
Stegefilm med mikrobølgesikker
lukning (kontrollér altid filmspecifi‐
kationen inden brug)
Stegefade, der er fremstillet af me‐
tal, f.eks. emalje, støbejern
X
X
X
Bageforme, sort lak eller silikone‐
X
dækket (kontrollér altid bageforme‐
nes specifikation inden brug)
X
Bageplade
X
X
Trådrist
X
X
Kogegrej til mikrobølge, f.eks. fad
X
10.4 Bagning
Brug den laveste temperatur den første
gang.
X
X
Bagetiden kan kan forlænges med 10 –
15 minutter, når du bager på mere end
én ribbe.
DANSK
Kager og bagværk med forskellig højde
kan brune ujævnt. Der er ikke
nødvendigt at ændre
temperaturindstillingen, hvis der sker en
ujævn bruning. Forskellene udlignes
under bagning.
17
Plader i ovnen kan blive forvredet under
bagning. Pladerne retter sig ud, når de er
kølet af.
10.5 Bagetip
Bageresultater
Mulige årsager
Løsning
Kagens bund er ikke
bagt nok.
Forkert ovnrille.
Sæt kagen i en lavere ovnrille.
Kagen falder sammen
og bliver klæg eller
med vandstriber.
Der er for høj ovntempera‐ Vælg en lidt lavere ovntempera‐
tur.
tur den næste gang.
Kagen er for tør.
Der er for lav ovntempera‐ Vælg en højere ovntemperatur
tur.
den næste gang.
Kagen bliver ujævnt
bagt.
Kagen er ikke klar på
bagetiden angivet i en
opskrift.
Bagetiden er for kort.
Vælg en længere bagetid og en
lavere ovntemperatur den næ‐
ste gang.
Bagetiden er for lang.
Vælg en kortere bagetid den
næste gang.
Ovntemperaturen er for
høj, og bagetiden er for
kort.
Vælg en lavere ovntemperatur
og længere bagetid.
Kagedejen er ikke jævnt
fordelt.
Fordel kagedejen jævnt på ba‐
gepladen den næste gang.
Der er for lav ovntempera‐ Vælg en lidt højere ovntempe‐
tur.
ratur den næste gang.
10.6 Bagning på én rille
BAGVÆRK I FORM
Brug ovnens første ristposition.
Brug funktionen: Varmluft.
(°C)
(min.)
Tærtebund - mørdej, forvarm den tomme ovn
170 - 180
10 - 25
Tærtebund - rørt kagedej
150 - 170
20 - 25
18
www.electrolux.com
BAGVÆRK I FORM
Brug ovnens første ristposition.
Brug funktionen: Varmluft.
(°C)
(min.)
Formkage
140 - 150
35 - 50
Gærkage / Croissant
150 - 160
50 - 70
Æbletærte, 2 forme Ø20 cm
160
70 - 90
Sandkage / Frugtkager
140 - 160
70 - 90
BAGVÆRK I FORM
Brug funktionen: Over-/undervarme.
(°C)
(min.)
Formkage
160
35 - 50
2
Kvarkkage, brug en brade‐
pande
160 - 170
60 - 90
1
Æbletærte, 2 forme Ø20 cm
180
70 - 90
1
DANSK
KAGER/BAGVÆRK
Brug ovnens første ristposition.
Brug funktionen: Varmluft.
Brug bradepanden.
(°C)
(min.)
Kage med chokoladeflager, tør
150 - 160
20 - 40
Frugttærter (på gærdej/rørt kagedej), brug en bra‐
depande
150 - 160
35 - 55
Frugtkager på mørdej
160 - 170
40 - 80
KAGER/BAGVÆRK/BRØD
Forvarm den tomme ovn, med mindre andet er angivet.
Brug funktionen: Over-/undervarme.
Brug bradepanden.
(°C)
(min.)
Roulade
180 - 200
10 - 20
2
Rugbrød
først: 230
først: 20
2
så: 160 - 180
så: 30 - 60
Smørmandelkage / Sukkerkage
190 - 210
20 - 30
2
Flødeboller / Flødekager, forvarmning er ik‐
ke nødvendig
190 - 210
20 - 35
2
Fletbrød / Kringle, forvarmning er ikke nød‐
vendig
170 - 190
30 - 40
2
Frugttærter (på gærdej/rørt kagedej)
170
35 - 55
1
19
20
www.electrolux.com
KAGER/BAGVÆRK/BRØD
Forvarm den tomme ovn, med mindre andet er angivet.
Brug funktionen: Over-/undervarme.
Brug bradepanden.
(°C)
(min.)
Gærkager med blødt fyld (f.eks. kvark, fløde, 160 - 180
creme)
40 - 80
2
Stollen
160 - 180
50 - 70
2
(°C)
(min.)
Lagkagebunde af mørdej
150 - 160
10 - 20
1
Lagkagebunde af rørt dej
150 - 160
15 - 20
1
Småt bagværk af butterdej, forvarm den
tomme ovn
170 - 180
20 - 30
1
Smørkager / Kagesnitter
140
20 - 35
1
Små kager i form, forvarm den tomme ovn
160
20 - 35
3
Lagkagebunde af gærdej
150 - 160
20 - 40
1
Makroner
100 - 120
30 - 50
1
Marengs / Marengs
80 - 100
120 - 150
1
SMÅT BAGVÆRK
Brug funktionen: Varmluft.
DANSK
SMÅT BAGVÆRK
Forvarm den tomme ovn.
Brug ovnens anden ristposition.
Brug funktionen: Over-/undervarme.
(°C)
(min.)
Småt gærbrød
190 - 210
10 - 25
Smørkager / Kagesnitter
160
20 - 30
Små kager i form
170
20 - 35
10.7 Souffleer og gratiner
Brug ovnens første ristposition.
(°C)
(min.)
Småt gærbrød med
smeltet ost
Varmluft
160 - 170
15 - 30
Grøntsagsgratin, for‐
varm den tomme ovn
Turbogrill
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Over-/undervarme
180 - 200
25 - 40
Fiskegratiner
Over-/undervarme
180 - 200
30 - 60
Fyldte grøntsager
Varmluft
160 - 170
30 - 60
Søde souffleer
Over-/undervarme
180 - 200
40 - 60
Pastaretter
Over-/undervarme
180 - 200
45 - 60
10.8 Bagning på flere ribber
Brug ovnens første/tredje ristposition.
21
22
www.electrolux.com
KAGER/BAGVÆRK/BRØD
KAGER/BAGVÆRK/BRØD
Varmluft.
Varmluft.
Brug bagepladerne.
Brug bagepladerne.
(°C)
(min.)
Marengs / Ma‐
rengs
(°C)
(min.)
80 - 100
130 170
Flødeboller /
160 - 180
Flødekager, for‐
varm den tom‐
me ovn
25 - 45
Toscatærte, tør
150 - 160
30 - 45
Lagkagebunde
af mørdej
150 - 160
20 - 40
Steg magert kød tildækket.
Lagkagebunde
af rørt dej
160 - 170
25 - 40
Steg store stege direkte i fadet eller på
grillristen over fadet.
Smørkager / Ka‐ 140
gesnitter
25 - 45
Hæld noget vand i bakken for at
forhindre, at dryppende fedt brænder.
Lagkagebunde
af gærdej
160 - 170
30 - 60
Makroner
100 - 120
40 - 80
10.9 Tips til stegning
Brug varmeresistent ovngrej.
Vend stegen efter 1/2 - 2/3 af
tilberedningstiden.
Steg kød og fisk i store stykker (1 kg eller
mere).
Dryp stege med deres egen saft
adskillige gange under stegning.
10.10 Stegning
Brug ovnens første ristposition.
OKSEKØD
Brug funktionen: Over-/undervarme.
Grydesteg
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
1 - 1.5
200
230
60 - 80
DANSK
SVIN
Brug funktionen: Turbogrill.
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
Bov / Nakke / 1 - 1.5
Skinke m. ben
200
160 - 180
50 - 70
Farsbrød
0.75 - 1
200
160 - 170
35 - 50
Svineskank,
forkogt
0.75 - 1
200
150 - 170
60 - 75
KALVEKØD
Brug funktionen: Turbogrill.
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
Kalvesteg
1
200
160 - 180
50 - 70
Kalveskank
1.5 - 2
200
160 - 180
75 - 100
LAMMEKØD
Brug funktionen: Turbogrill.
Lammekølle /
Lammesteg
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
1 - 1.5
200
150 - 170
50 - 70
23
24
www.electrolux.com
FJERKRÆ
Brug funktionen: Turbogrill.
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
Udskåret fjer‐
kræ
0,2 - 0,25
hver
200
200 - 220
20 - 35
Fjerkræ, hal‐
veret
0,4 - 0,5 hver
200
190 - 210
25 - 40
Kylling, pou‐
lard
1 - 1.5
200
190 - 210
60 - 80
And
1.5 - 2
200
180 - 200
80 - 110
FISK
Brug funktionen: Over-/undervarme.
Hel fisk
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
1 - 1.5
200
210 - 220
30 - 45
RETTER
Brug funktionen: Varmluft.
Desserter
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
200
160 - 180
20 - 35
1
160 - 180
20 - 45
1
Krydrede retter
400 - 600
med tilberedte in‐
gredienser (nud‐
ler, grøntsager)
DANSK
RETTER
Brug funktionen: Varmluft.
(kg)
Krydrede retter
400 - 600
med rå ingredien‐
ser (kartofler,
grøntsager)
(W)
(°C)
(min.)
160 - 180
30 - 45
2
10.11 Sprød tilberedning med
Pizza
PIZZA
PIZZA
Forvarm den tomme ovn inden
tilberedning.
Forvarm den tomme ovn inden
tilberedning.
on.
on.
Brug ovnens tredje ristpositi‐
Brug ovnens tredje ristpositi‐
(°C)
(min.)
Grøntsags‐
tærte
160 - 180
50 - 60
(°C)
(min.)
200 - 230
15 - 20
Flade mad‐
brød
230
10 - 20
Pizza, tyk
180 - 200
bund, brug en
bradepande
20 - 30
Tærte m/
butterdej
160 - 180
45 - 55
Tærter
180 - 200
40 - 55
Spinattærte
160 - 180
45 - 60
Quiche lorrai‐ 170 - 190
ne / Schwei‐
zisk tærte
45 - 55
Kvarkkage
140 - 160
60 - 90
Æbletærte,
lukket
150 - 170
50 - 60
Pizza, tynd
bund
Flammkuchen 230
12 - 20
Pirogger
15 - 25
180 - 200
10.12 Grillstegning
Forvarm den tomme ovn inden
tilberedning.
Grillsteg kun tynde stykker af kød eller
fisk.
Anbring en plade på den første
ristposition for at opsamle fedt.
25
26
www.electrolux.com
GRILL
Brug ovnens første ristposition.
Brug funktionen: Grillstegning.
(°C)
(min.)
(min.)
1. side
2. side
Roastbeef, medium
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Oksekødsfilet, rosa
230
20 - 30
20 - 30
Svinekam
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Kalvekam
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Lammeryg
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Hel fisk, 0,5 kg - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
10.13 Brød
Forvarmning anbefales ikke.
BRØD
BRØD
on.
on.
Brug ovnens anden ristpositi‐
Brug ovnens anden ristpositi‐
(°C)
(min.)
Fuldkornsbrød
180 200
50 - 70
Brød med hele
korn
170 190
60 - 90
(°C)
(min.)
Franskbrød
180 200
40 - 60
Flute
200 220
35 - 45
10.14 Lavtemperaturstegning
Croissant
160 180
40 - 60
Ciabatta
200 220
35 - 45
Denne funktion gør det muligt for dig at
tilberede stykker af magert og mørt kød
og fisk. Den kan ikke bruges til: fjerkræ,
fedtholdig flæskesteg, grydesteg. .
Rugbrød
180 200
50 - 70
1. Brun kødet i 1-2 minutter på hver
side på en pande over høj varme.
2. Læg kødet i en bradepande eller
direkte på grillristen. Sæt en
DANSK
bradepande under risten, så den kan
opfange fedtet.
Kog/steg altid uden låg, når du
bruger denne funktion.
Brug ovnens første ristposition.
(kg)
(°C)
(min.)
Roastbeef
1 - 1.5
150
120 - 150
Oksefilet
1 - 1.5
150
90 - 110
Kalvesteg
1 - 1.5
150
120 - 150
Bøf
0.2 - 0.3
120
20 - 40
10.15 Frosne madvarer
Fjern emballagen fra madvaren. Anbring
maden på en tallerken.
Tilbered ikke maden, da dette kan
forlænge optøningstiden.
OPTØNING
OPTØNING
Brug den tredje ovnrille, med
mindre andet er specificeret.
Brug funktionen: Varmluft.
Brug den tredje ovnrille, med
mindre andet er specificeret.
Brug funktionen: Varmluft.
(°C)
(min.)
Pizza, frossen
200 220
15 - 25
Deep pan pizza,
frossen
190 210
20 - 25
Pizza, kold
210 230
13 - 25
Pizza snacks, fros‐ 180 ne
200
15 - 30
27
3. Vælg funktionen:
Lavtemperaturstegning. Du kan
indstille temperaturen på mellem 80
°C og 150 °C i de første 10 minutter.
Standard er 90 °C.
4. Efter 10 minutter sænker ovnen
automatisk temperaturen til 80 °C.
(°C)
(min.)
Pommes frites,
tynde, vend pro‐
duktet 2 eller 3
gange under steg‐
ning
210 230
20 - 30
Pommes frites,
tykke, vend pro‐
duktet 2 eller 3
gange under steg‐
ning
210 230
25 - 35
Kartoffelbåde /
Kroketter, vend
produktet 2 eller 3
gange under steg‐
ning
210 230
20 - 35
28
www.electrolux.com
OPTØNING
OPTØNING
Brug den tredje ovnrille, med
mindre andet er specificeret.
Brug den tredje ovnrille, med
mindre andet er specificeret.
Brug funktionen: Varmluft.
(°C)
(min.)
210 230
20 - 30
Lasagne / Cannel‐ 170 loni, frisk, brug
190
ovens anden rille
35 - 45
Lasagne / Cannel‐ 160 loni, frossen, brug 180
ovens anden rille
40 - 60
Brasede kartofler
Brug funktionen: Varmluft.
Kyllingevinger
(°C)
(min.)
190 210
20 - 30
10.16 Optøning
Tag maden ud af emballagen og læg den
på en tallerken.
Tilbered ikke maden, da dette kan
forlænge optøningstiden.
For store portioner mad anbringes en
omvendt tom tallerken på bunden af
ovnrummet. Læg maden i et dybt fad, og
stil det oven på tallerkenen i ovnen. Tag
om nødvendigt ovnribberne ud.
Brug ovnens første ristposition.
(kg)
(min.)
Optøningstid
(min.)
Yderligere op‐
tøningstid
Kylling
1
100 - 140
20 - 30
Vendes under‐
vejs.
Kød, vendes
undervejs
1
100 - 140
20 - 30
Vendes under‐
vejs.
Ørred
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jordbær
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Smør
0.25
30 - 40
10 - 15
-
DANSK
29
Brug ovnens første ristposition.
(kg)
(min.)
Optøningstid
(min.)
Yderligere op‐
tøningstid
Fløde, pisk flø‐
den, mens den
stadig er lidt
frossen nogle
steder
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Pisk fløden, mens
den stadig er lidt
frossen nogle ste‐
der.
Kage
1.4
60
60
-
10.17 Henkogning
Brug kun standardhenkogningsglas i
samme størrelse.
STENFRUGT
Brug ikke glas med skrue- og bajonetlåg
eller metaldåser.
Brug ovnens første ristposition.
Stil højst seks 1 liters henkogningsglas
på bagepladen.
Fyld glassene ens og luk med en bøjle.
Glassene må ikke røre hinanden.
Hæld ca. 1/2 liter vand på bagepladen,
så luften i ovnen er tilstrækkelig fugtig.
Ferskner /
Kvæder /
Blommer
Sluk for ovnen, eller sæt temperaturen
ned til 100 °C, når væsken i glassene
begynder at simre (i 1 liter-glas efter ca.
35 - 60 minutter) (se tabellen).
(min.)
Kog fær‐
dig ved
100 °C
35 - 45
10 - 15
GRØNTSAGER
Indstil temperaturen til 160 - 170 °C.
(min.)
Henkog‐
ning til
simring
(min.)
Kog fær‐
dig ved
100 °C
Gulerødder
50 - 60
5 - 10
(min.)
Henkogning til
simring
Agurker
50 - 60
-
Blandet pick‐ 50 - 60
les
5 - 10
35 - 45
Kålrabi / Ær‐ 50 - 60
ter / Aspar‐
ges
15 - 20
BLØD FRUGT
Jordbær / Blåbær /
Hindbær / Modne
stikkelsbær
(min.)
Henkog‐
ning til
simring
30
www.electrolux.com
10.18 Tørring - Varmluft
on.
on.
Brug ovnens tredje ristpositi‐
(°C)
(t)
Bønner
60 - 70
6-8
Peberfrugt
60 - 70
5-6
Suppe‐
grøntsager
60 - 70
5-6
Champig‐
nons
50 - 60
6-8
Krydderurter 40 - 50
2-3
Brug ovnens tredje ristpositi‐
(°C)
(t)
Blommer
60 - 70
8 - 10
Abrikoser
60 - 70
8 - 10
Æble, i ski‐
ver
60 - 70
6-8
Ærter
60 - 70
6-9
10.19 Tilberedning med
mikrobølge
Tips til mikrobølge
Tilberednings-/optønings‐
resultater
Mulige årsager
Løsning
Maden er for tør.
Effekten var for høj.
Indstil en lavere effekt og/
Tilberedningstiden var for eller kortere tilberednings‐
lang.
tid.
Maden er ikke optøet, er
kold eller er ikke helt tilbe‐
redt, når tilberedningstiden
er færdig.
Tilberedningstiden var for Indstil en længere tilbered‐
kort.
ningstid. Forøg ikke mikro‐
bølgeeffekten.
Maden er overophedet i
kanterne, men ikke tilberedt
i midten.
Mikrobølgeeffekten var
for høj.
Indstil en lavere effekt og
længere tilberedningstid.
OPTØNING
Indstil effekt til 100 W, med mindre (kg)
andet er angivet.
(min.)
Hviletid
(min.)
Bøf
0.2
5-7
5 - 10
Hakkekød, indstil 200 W
0.5
7-8
5 - 10
Kylling
1
30 - 35
10 - 20
Kyllingebryst
0.15
5-9
10 - 15
Kyllingelår
0.15
5-9
10 - 15
DANSK
Indstil effekt til 100 W, med mindre (kg)
andet er angivet.
(min.)
Hviletid
(min.)
Hel fisk
0.5
10 - 15
5 - 10
Fiskefilet
0.5
12 - 15
5 - 10
Indstil effekt til 100 W.
(kg)
(min.)
Hviletid
(min.)
Smør
0.25
4-6
5 - 10
Revet ost
0.2
2-4
10 - 15
(min.)
Hviletid
(min.)
Indstil effekt til 200 W, med mindre
andet er angivet.
Gærkage
1 stk.
2-3
15 - 20
Kvarkkage, indstil 100 W
1 stk.
2-4
15 - 20
Tør kage
1 stk.
2-4
15 - 20
Brød
1 kg
15 - 18
5 - 10
Skiveskåret brød
0,2 kg
3-5
5 - 10
Boller
4 stykker
2-4
2-5
(kg)
(W)
(min.)
Hviletid
(min.)
0.25
100
5 - 10
10 - 15
(W)
(min.)
Hviletid
(min.)
0,2 kg
300
1-2
-
Babymælk, læg en ske ind i flasken 180 ml
600
0:20 0:40
-
Mælk
1000
1 - 1:30
-
Frugt
GENOPVARMNING
Babymad i glas
200 ml
31
32
www.electrolux.com
GENOPVARMNING
(W)
(min.)
Hviletid
(min.)
Vand
200 ml
1000
1:30 - 2
-
Sovs
200 ml
600
1-3
-
Suppe
300 ml
600
3-5
-
Dybfrosne færdigretter
0,5 kg
400
10 - 15
2-5
Færdigretter
0,5 kg
600
6-9
2-5
(kg)
(W)
(min.)
Hviletid
(min.)
Chokolade / Chokoladeglasur
0.15
300
2-4
1-2
Smør
0.1
400
0:30 1:30
-
SMELTNING
MADLAVNING
(W)
(min.)
Hviletid
(min.)
Hel fisk
0,5 kg
500
8 - 10
2-5
Fiskefilet
0,5 kg
400
4-7
2-5
Grøntsager, friske
0,5 kg + 50 ml
vand
600
5 - 15
-
Grøntsager, frosne
0,5 kg + 50 ml
vand
600
10 - 20
-
Bagekartofler
0,5 kg
600
7 - 10
-
Ris
0,2 kg + 400 ml
vand
600
15 - 18
-
Popcorn
-
1000
1:30 - 3
-
Mikrobølge/kombi-funktion
Indstil funktionen: Mikrobølgegrill.
DANSK
(kg)
(W)
(°C)
(min.) Hviletid
(min.)
Fjerkræ, halveret, 0,55 x 2
brug ovens anden stykker
rille
Rundt glasfad, Ø
26 cm
300
220
40
5
Au gratin kartofler, 1
brug ovens anden
rille
Rundt glasfad
300
200
40
10
Nakkesteg af svi‐
nekød, brug ov‐
nens første rille
Glasfad med sigte
300
200
70
10
1
33
10.20 Anbefalede effekttrin for forskellige slags fødevarer
Data i tabellen er kun vejledende.
700 - 1000 W
Kogning af grøntsager
Bruning ved starten af tilbe‐
redningen
Opvarmning af væsker
500 - 600 W
Tilberedning af æg‐ Småkogning af gry‐ Opvarmning af mål‐
deretter
geretter
tider på én tallerken
Optøning og op‐
varmning af frosne
madvarer
300 - 400 W
Smeltning af
ost, chokolade,
smør
Småkogning
af ris
Opvarmning af
babymad
Tilberedning/
opvarmning af
sarte madvarer
Fortsættelse af
tilberedning
100 - 200 W
Optøning af brød
Optøning af frugt og Optøning af ost, flø‐
kager
de, smør
Optøning af kød,
fisk
34
www.electrolux.com
10.21 Oplysninger til
testinstitutter
Test i henhold til IEC 60705.
Brug grillrist, med mindre andet er specificeret.
MIKROOVN‐
FUNKTION
(W)
(kg)
Formkage
600
0.475
Bund
7-9
Vend beholder
1/4 omgang
rundt, midt under
kogetiden.
Farsbrød
400
0.9
2
25 - 32
Vend beholder
1/4 omgang
rundt, midt under
kogetiden.
Æg Royale
500
1
Bund
18
-
Optøning af kød
200
0.5
Bund
7-8
Vend retten på
hovedet, når
halvdelen af tilbe‐
redningstiden er
gået.
(min.)
Brug grillristen.
MIKRO‐
BØLGEKOMBI‐
FUNKTI‐
ON
(W)
(°C)
Kage, 0,7 Varmluft +
kg
MW
100
180
2
29 - 31
Vend beholder
1/4 omgang
rundt, midt under
kogetiden.
Kartoffel‐ Grill + MW
gratin,
1,1 kg
400
160
1
40 - 45
Vend beholder
1/4 omgang
rundt, midt under
kogetiden.
Kylling,
1,1 kg
400
230
1
45 - 55
Læg kødet i en
rund glasbehol‐
der, og vend det
på hovedet efter
20 minutters til‐
beredningstid.
Grill + MW
(min.)
DANSK
35
11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
11.1 Bemærkninger om rengøring
Aftør ovnens front med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et
mildt rengøringsmiddel.
Metalflader rengøres med et specifikt rengøringsmiddel.
Rengørings‐ Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel.
midler
Rengør altid ovnrummet efter brug. Ophobning af fedt eller andre
madrester kan medføre en brand.
Tør ovnrummet med en blød klud efter hver brug.
Hverdags‐
brug
Rengør omhyggeligt ovnrummet for madrester og fedt.
Rengør alt tilbehør efter hver brug og lad det tørre. Brug en blød klud
opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel. Tilbehøret må ikke
lægges i en opvaskemaskine.
Tilbehør
Rengør ikke nonstick-tilbehøret med aggressive midler, skarpe gen‐
stande eller i en opvaskemaskine.
11.2 Fjernelse: ovnribber
Kontrollér, at ovnen er koldt, før den
rengøres. Der er risiko for forbrænding.
Tag ovnribberne ud for at rengøre ovnen.
1. Træk forsigtigt ovnribberne opad og
ud af det forreste ophæng.
1
3
2
2. Træk forenden af ribben væk fra
sidevæggen.
3. Løft ovnribberne op af det bageste
ophæng.
Montér ovnribberne i omvendt
rækkefølge.
11.3 Udskiftning: Lampe
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød
Pæren kan være varm.
1. Sluk for ovnen. Vent, til ovnen er
kold.
2. Tag stikket ud af kontakten.
3. Læg en klud i bunden af ovnrummet.
FORSIGTIG!
Hold altid halogenpæren
med en klud for at forhindre
fedtrester i at brænde fast på
pæren.
Den øverste pære
1. Drej lampeglasset, og tag det af.
2. Gør glasset rent.
3. Udskift pæren med en passende 300
°C varmefast pære.
4. Montér lampeglasset.
36
www.electrolux.com
12. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
12.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Ovnen kan ikke tændes el‐ Ovnen er ikke tilsluttet en
Kontrollér, om ovnen er
ler betjenes.
strømforsyning, eller det er sluttet korrekt til strømfor‐
tilsluttet forkert.
syningen (se tilslutnings‐
diagrammet, hvis det fin‐
des).
Ovnen bliver ikke varm.
Ovnen er slukket.
Tænd for ovnen.
Ovnen bliver ikke varm.
Uret er ikke indstillet.
Indstil uret.
Ovnen bliver ikke varm.
Der er ikke foretaget de
nødvendige indstillinger.
Se efter, om indstillingerne
er rigtige.
Ovnen bliver ikke varm.
Den automatiske slukning
er aktiveret.
Se under "Automatisk sluk‐
ning".
Ovnen bliver ikke varm.
Børnesikringen er aktive‐
ret.
Se under "Brug af børne‐
sikringen".
Ovnen bliver ikke varm.
Sikringen er sprunget.
Tjek om fejlen skyldes en
defekt sikring. Kontakt en
kvalificeret installatør, hvis
sikringen springer flere
gange i træk.
Pæren ikke lyser.
Pæren er defekt.
Udskift pæren.
Der samler sig damp og
Maden har stået for længe
kondensvand på maden og i ovnen.
i ovnrummet.
Lad ikke maden stå i ov‐
nen længere end 15-20 mi‐
nutter efter tilberedningen.
Displayet viser en fejlkode, Der er en elektrisk fejl.
der ikke står i tabellen.
•
•
12.2 Serviceoplysninger
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet.
De nødvendige oplysninger til
servicecenteret er angivet på typeskiltet.
Sluk for ovnen på ho‐
vedsikringen/afbryd ved
hjælp af HFI/HFPI relæ‐
et og start igen.
Kontakt kundeservice,
hvis fejlkoden vises på
displayet igen.
Typeskiltet er placeret på ovnrummets
frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes
fra ovnrummet.
DANSK
37
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. ENERGIEFFEKTIV
13.1 Energibesparelse
tilberedningstiden er over 30 minutter,
slukkes varmelegemerne automatisk
tidligere i visse ovnfunktioner.
Ovnen har funktioner, som
hjælper dig med at spare
energi ved daglig
madlavning.
Sørg for, at ovnens låge er lukket korrekt,
når ovnen er tændt. Åbn ikke lågen for
ofte under tilberedning. Hold
lågepakningen ren, og sørg for, at den
sidder godt fast.
Brug metalkogegrej til at øge
energibesparelsen(kun, når du ikke
anvender en mikrobølgefunktion).
Blæseren og lampen bliver ved med at
være tændt. Når der slukkes for ovnen,
viser displayet restvarmen. Du kan bruge
varmen til at holde maden varm.
Når tilberedningsvarigheden er længere
end 30 minutter, skal du reducere
ovntemperaturen til minimum 3 - 10
minutter inden afslutningen af
tilberedningen. Restvarmen i ovnen
bliver ved med at tilberede maden.
Brug restvarmen til at opvarme andre
retter.
Forvarm om muligt ikke ovnen inden
tilberedning.
Hold pauserne mellem bagning så korte
som muligt, når du tilbereder nogle få
retter på én gang.
Tilberedning med blæser
Brug om muligt tilberedningsfunktionerne
med blæser for at spare energi.
Holde mad varm
Vælg den lavest mulige
temperaturindstilling for at bruge
restvarme og holde et måltid varmt.
Restvarmelampen eller temperaturen
vises på displayet.
Restvarme
Hvis et program med valget Varighed
eller Sluttid er aktiveret, og
14. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
*
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
38
www.electrolux.com
DANSK
39
867352400-B-382019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising