Electrolux CKM700CX Användarmanual
CKM700CV
CKM700CX
SV
Mikrovågskombiugn
Bruksanvisning
Få ut mesta möjliga
av din produkt
För snabb tillgång till manualer, how-to-guides,
support med mera genom vår fotoregistrering,
besök electrolux.com/register
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.........................................................................5
3. PRODUKTBESKRIVNING..................................................................................8
4. KONTROLLPANELEN........................................................................................9
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING......................................................................... 9
6. DAGLIG ANVÄNDNING..................................................................................... 9
7. KLOCKFUNKTIONER...................................................................................... 11
8. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR....................................................................... 13
9. TILLVALSFUNKTIONER.................................................................................. 14
10. TRICKS OCH TIPS.........................................................................................14
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING....................................................................... 35
12. FELSÖKNING.................................................................................................36
13. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 38
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska
inte vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barnen leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar
kan bli heta under användning
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
VARNING: Kontrollera att produkten är avstängd
innan du byter lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin
tur kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Aktivera inte produkten när den är tom. Metalldelar i
ugnsutrymmet kan skapa ljusbågar.
Metallbehållare för mat och dryck får aldrig placeras i
mikrovågsugnen. Detta krav gäller inte om tillverkaren
anger storlek och form på metallbehållare som är
lämpliga för tillagning i mikrovågsugn.
VARNING: Om luckan eller tätningarna är skadade får
du inte använda ugnen förrän den har reparerats av
en behörig person.
VARNING: Bara en behörig person kan utföra service
eller reparation som involverar borttagning av ett lock
som ger skydd mot mikrovågsenergi.
VARNING: Hetta inte upp vätskor och mat i slutna
behållare. De kan explodera.
Använd endast kärl som är lämpliga för mikrovågsugn.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Vid uppvärmning av mat i plast- eller pappersbehållare
ska du hålla ett öga på ugnen eftersom det finns risk
för antändning.
Produkten är avsedd för uppvärmning av mat och
dryck. Torkning av mat eller kläder, eller uppvärmning
av värmedynor, tofflor, svampar, disktrasor o. dyl. kan
leda till skador eller eldsvåda.
Om det kommer ut rök ska du genast stänga av
produkten eller dra ur kontakten ur vägguttaget och ha
luckan stängd för att inte lågorna ska sprida sig.
Vid uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan
fördröjd stötkokning inträffa. Var därför försiktig när du
hanterar behållaren.
Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar måste
skakas eller röras om. Kontrollera temperaturen innan
barnet äter så att han eller hon inte bränner sig.
Ägg med skalet på eller hela hårdkokta ägg får inte
värmas i mikrougnen eftersom de kan explodera, även
efter du har tagit ut dem ur mikrougnen.
Mikrougnen ska rengöras regelbundet och matrester
ska tas bort.
Om inte mikrougnen hålls ren kan det leda till att
ytorna i ugnen blir dåliga och att ugnen inte fungerar
som den ska, vilket i sin tur kan leda till att en farlig
situation uppstår.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
•
•
•
•
•
•
Dra aldrig produkten i handtaget.
Installera produkten på en säker och
lämplig plats som uppfyller
installationskraven.
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
Innan produkten installeras ska du
kontrollera att ugnsluckan öppnas
enkelt utan motstånd.
Produkten är utrustad med ett
elektriskt kylsystem. Det måste
användas tillsammans med det
elektriska nätuttaget.
Enheten för inbyggnad måste uppfylla
stabilitetskraven enligt DIN 68930.
6
www.electrolux.com
•
Skåpets minimihöjd
(minimihöjd för skå‐
pet under köksbän‐
ken)
Skåpets bredd
Skåpets djup
444 (460) mm
560 mm
550 (550) mm
Höjd på produktens
främre del
455 mm
Höjd på produktens
bakre del
440 mm
Bredd på produk‐
tens främre del
595 mm
Bredd på produk‐
tens bakre del
559 mm
Produktens djup
567 mm
Djupet på den in‐
byggda produkten
546 mm
Djup med öppen
lucka
882 mm
Minsta storlek på
ventilationens öpp‐
ning. Öppningen är
placerad på botten
baksidan
560x20 mm
Nätsladdslängd. Ka‐
beln är placerad i
det högra hörnet på
baksidan
1500 mm
Monteringsskruvar
•
3.5x25 mm
•
•
•
•
•
•
•
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka eller nichen nedanför produkten,
speciellt inte när den är igång eller om
luckan är het.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
Denna produkt levereras med en
huvudkontakt och en huvudkabel.
•
•
•
•
•
•
Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Använd inte mikrovågsugnen för att
värma upp ugnen.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
•
•
•
•
•
För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
ugnsbotten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan bli
bestående.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
Om produkten installeras i till exempel
ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig
är stängd när produkten är i drift.
Värme och fukt kan byggas upp
bakom en stängd dörr/lucka och
orsaka efterföljande skador på
apparaten, bostaden eller golvet.
7
Stäng inte luckan förrän apparaten
har svalnat helt efter användning.
2.4 Underhåll och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
Ugnsutrymmet och luckan måste
torkas av efter varje
användningstillfälle. Ånga som bildas
vid användningen av ugnen
kondenseras på innerväggarna och
kan orsaka korrosion.
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Fett och matrester som lämnas kvar i
produkten kan orsaka brand och
elektriska ljusbågar när
mikrovågsugnen är igång.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara milda
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
Rengör inte den katalytiska emaljen
(om sådan finns) med
rengöringsmedel.
2.5 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
•
•
Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
8
www.electrolux.com
•
Använd bara lampor med samma
specifikationer.
•
•
2.6 Service
•
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
2.7 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
2 3
4
5 6
7
8
9
4
12
3
10
2
1
11
3.2 Tillbehör
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kontrollpanel
Strömlampa/symbol
Vred för ugnsfunktionerna
Display
Temperatur- och
mikrovågsugnseffektindikator/symbol
Kontrollvred
Värmeelement
Mikrovågsgenerator
Lampa
Fläkt
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsnivåer
Bakplåt
Galler
För kakor och småkakor.
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
SVENSKA
9
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Knappar
Sensorfält/knapp
Funktion
Beskrivning
MIKROVÅG
För att ställa in mikrovågsfunktionen.
Håll den inne i mer än 3 sekunder för
att tända eller släcka ugnslampan. Du
kan också tända lampan när ugnen är
avstängd.
KLOCKA
Ställa in en klockfunktion.
TEMPERATUR För att kontrollera ugnens eller matlag‐
ningstermometerns temperatur (om så‐
dan ingår). Använd endast när värme‐
funktionen är igång.
4.2 Display
A
H
G
F
B
E
C
D
A. Timer / Temperatur / Mikrovågseffekt
B. Uppvärmnings- och
restvärmeindikator
C. Mikrovågsläge
D. Matlagningstermometer (endast
vissa modeller)
E. Elektroniskt lucklås (endast vissa
modeller)
F. Timmar / minuter
G. Demo-läge (endast vissa modeller)
H. Klockfunktioner
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Se avsnittet
"Klockfunktioner" för att
ställa in tiden.
Se avsnittet "Underhåll och rengöring".
Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
5.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur ugnen.
6. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Infällbara vred
För att använda produkten, tryck på
kontrollvredet. Vredet kommer ut.
10
www.electrolux.com
6.2 Uppvärmningsfunktioner
Ugnsfunk‐
tion
Program
Ugnen är avstängd.
Avstängt läge
För att minska upp‐
värmningstiden.
Snabbstart
Skapar värmen direkt i
maten. Använd för att
Mikrovågsugn värma upp färdiga mål‐
tider och drycker, för att
tina upp kött eller frukt
samt för att tillaga grön‐
saker och fisk.
Varmluft
Pizza-funk‐
tion
För att baka på upp till
två hyllpositioner samti‐
digt och för att torka
mat.
Ställ in temperaturen på
20 – 40 °C lägre än för
Över- och undervärme.
Tillaga pizza. För att
bryna ordentligt och få
en knaprig botten.
För bakning och stek‐
ning på en ugnsnivå.
Över- och un‐
dervärme
Undervärme
Upptining
För bakning av kakor
med knaprig botten och
för att torka mat.
För att tina mat (grönsa‐
ker och frukt). Uppti‐
ningstiden beror på
mängden och storleken
på det frysta livsmedlet.
För att grilla tunna mat‐
bitar och rosta bröd.
Grill
Ugnsfunk‐
tion
Program
För stekning på en
ugnsnivå av större
Turbogrillning stycken kött eller fågel
med ben. För att bryna
och göra gratänger.
Lampan kan släckas
automatiskt vid en
temperatur under 60 °C med
vissa ugnsfunktioner.
6.3 Ställa in en värmefunktion
1. Vrid vredet för värmefunktioner för att
välja en värmefunktion.
2. Vrid på kontrollvredet för att välja
temperatur/mikrovågseffekt.
Lampan tänds när ugnen är igång.
3. Vrid vredet för värmefunktioner till
Off-läge (Av) för att stänga av ugnen.
6.4 Ställa in mikrovågsfunktion
1. Plocka ur alla tillbehör.
2. Vrid vredet för ugnsfunktioner för att
välja funktion: Mikrovågsugn
Låt inte ugnen vara på om den är tom.
Först visar displayen
standardinställningen för mikrovågseffekt
och sedan standardinställningen för:
Längd.
för att starta med
Tryck på
standardinställningarna. Du kan också
vänta några sekunder på att ugnen ska
sättas på automatiskt utan att trycka på
någon knapp.
3. Vrid vredet för att ändra
mikrovågseffekt. Effektinställningarna
ändras i steg om 100 W.
och vrid på
4. Tryck på
kontrollvredet för att ändra: Längd.
Tryck på
upprepade gånger för att
växla mellan inställningarna för:
Längd och mikrovågseffekt. Vrid på
kontrollvredet för att ställa in värdet
och tryck på
5. Tryck på
.
för att bekräfta.
SVENSKA
Du kan ändra eller kontrollera
mikrovågseffektens inställning medan
funktionen Mikrovågsugn är igång.
Signalen ljuder och ugnen stängs av när
tillagningstiden är slut.
6. Vrid vredet för värmefunktionerna till
avstängt läge för att stänga av
ugnen.
Ugnen stängs av när du öppnar
ugnsluckan. Starta funktionen igen
genom att stänga luckan och trycka på
.
Den maximala tiden för
mikrovågsfunktionerna beror på
mikrovågseffekten du ställt in:
MIKROVÅGSEF‐
FEKT
MAXIMAL TID
100 - 600 W
-
Mer än 600 W
7 minuter
6.5 Ställa in funktionen:
Mikrovåg Kombi
Du kan kombinera mikrovågsfunktionen
med alla värmefunktioner.
1. Vrid vredet för ugnsfunktioner för att
välja funktion.
Standardtemperaturen visas på
displayen.
2. Vrid vredet för att ändra
temperaturen.
3. Tryck på
för att kombinera
värmefunktionen med
mikrovågsläget.
4. Vrid vredet för att ändra
mikrovågseffekt. Effektinställningarna
ändras i steg om 100 W.
11
Omkring 5 grader innan den inställda
temperaturen har uppnåtts hörs en
ljudsignal. När den inställda tiden slutar,
hörs en ljudsignal och ugnen stängs av.
5. Vrid vredet för värmefunktionerna till
avstängt läge.
Mikrovågseffekten är begränsad till
600 W när du använder funktionen:
Mikrovåg Kombi.
Ljud från ugnen kan höras när du
använder funktionen: Mikrovåg
Kombi. Det är normalt för den här
funktionen.
6.6 Snabbstart
Snabbstartfunktionen förkortar
uppvärmningstiden.
Ställ inte in mat i ugnen när
snabbstartfunktionen
används.
1. Vrid på vredet för ugnsfunktionerna
för att ställa in snabbstartfunktionen.
2. Vrid temperaturvredet för att ställa in
temperaturen.
Ljudsignalen hörs när ugnen uppnått
inställd temperatur.
3. Ställ in en ugnsfunktion.
6.7 Indikator för uppvärmning
När du slår på en ugnsfunktion tänds
en efter en när
staplarna på displayen
temperaturen ökar och försvinner när
den minskar.
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunk‐
tion
KLOCKA
Program
Visa eller ändra klock‐
an. Du kan endast ställa
klockan när ugnen är
avstängd.
Klockfunk‐
tion
KOKTID
Program
För att ställa in hur
länge ugnen ska vara
påslagen. Använd en‐
dast när en värmefunk‐
tion är vald.
12
www.electrolux.com
för att ställa in timmarna och tryck på
Klockfunk‐
tion
SLUTTID
TIDSFÖRD‐
RÖJNING
SIGNALUR
Program
för att bekräfta.
När den inställda Sluttiden har gått avges
Ställ in när ugnen
stängs av. Använd en‐
dast när en värmefunk‐
tion är vald.
en ljudsignal i 2 minuter.
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Ugnen stängs av automatiskt.
4. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
5. Vrid vredet för värmefunktionerna till
avstängt läge.
För att kombinera KOK‐
TID och SLUTTID.
Använd för att ställa in
en tid för nedräkning.
Denna funktion påver‐
kar inte ugnens funktio‐
ner i övrigt. Du kan stäl‐
la in SIGNALUR när
som helst, även om ug‐
nen är avstängd.
7.2 Ställa in och ändratiden
När du sätter i den i eluttaget första
gången ska du vänta tills displayen visar
och "12:00". "12" blinkar.
1. Vrid på temperaturvredet för att ställa
in timmarna.
2. Tryck på
för att bekräfta och ställ
in minuterna.
Displayen visar
och den inställda
tiden. "00" blinkar.
3. Vrid på temperaturvredet för att ställa
in minuterna.
4. Tryck på
för att bekräfta eller så
sparas klockan automatiskt efter 5
sekunder.
På displayen visas den nya tiden.
Ändra klockan genom att trycka på
flera gånger tills kontrollampan för tiden
blinkar på displayen.
7.3 Ställa in KOKTID
1. Ställ in en värmefunktion.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
3. Vrid på temperaturvredet för att ställa
för att
in minuterna och tryck på
bekräfta. Vrid på temperaturvredet
7.4 Ställa in SLUTTID
1. Ställ in en värmefunktion.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
3. Vrid på temperaturvredet för att ställa
för att
in timmarna och tryck på
bekräfta. Vrid på temperaturvredet
för att ställa in minuterna och tryck på
för att bekräfta.
När den Sluttiden har gått avges en
och
ljudsignal i 2 minuter.
tidsinställningen blinkar på displayen.
Ugnen stängs av automatiskt.
4. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
5. Vrid vredet för värmefunktionerna till
avstängt läge.
7.5 Ställa in funktionen
TIDSFÖRDRÖJNING
1. Ställ in en värmefunktion.
flera gånger tills
2. Tryck på
börjar blinkar.
3. Vrid på temperaturvredet för att ställa
in minuterna för KOKTIDEN och tryck
på
för att bekräfta. Vrid på
temperaturvredet för att ställa in
timmarna för KOKTIDEN och tryck
på
för att bekräfta.
Displayen visar
som blinkar.
4. Tryck på temperaturvredet för att
ställa in timmarna för SLUTTID och
för att bekräfta. Vrid på
tryck på
temperaturvredet för att ställa in
minuterna för SLUTTID och tryck på
för att bekräfta. Displayen visar
SVENSKA
och den inställda
temperaturen.
Ugnen sätts på automatiskt senare, är
igång under den inställda KOKTIDEN
och stoppar vid SLUTTIDEN.
När den Sluttiden har gått avges en
ljudsignal i 2 minuter.
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Ugnen stängs av.
5. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
6. Vrid vredet för värmefunktionerna till
avstängt läge.
13
flera gånger tills
1. Tryck på
börjar blinkar.
2. Vrid på temperaturvredet för att ställa
in sekunder och därefter minuter.
När tiden du ställt in är längre än 60
på displayen.
minuter, blinkar
3. Ställ in timmarna.
4. SIGNALUR startar automatiskt efter
fem sekunder.
När 90 % av den inställda tiden har
uppnåtts avges en ljudsignal.
5. När den inställda tiden har förflutit
hörs en ljudsignal i 2 minuter. "00:00"
och blinkar på displayen. Tryck på
valfri knapp för att stänga av
signalen.
7.6 Ställa in SIGNALUR
Signaluret kan ställas in både när ugnen
är påslagen och avstängd.
8. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Skjut in långpannan mellan stegparet på
ugnsnivån.
8.1 Sätta in tillbehör
Använd endast lämpliga kokkärl och
material.
VARNING!
Se kapitlet "Råd och tips",
Lämpliga kokkärl och
material för mikrovågsugn.
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.
Långpanna:
Galler och långpanna tillsammans:
Tryck in långpannan mellan skenorna på
hyllstöden och ugnsgallret på skenorna
ovan.
Liten fördjupning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna
ger också ett tippskydd. Den
höga kanten runt hyllan
förhindrar kokkärlen från att
glida ner.
14
www.electrolux.com
9. TILLVALSFUNKTIONER
9.1 Använda barnlåset
När Barnlåset är påslaget kan inte ugnen
sättas på av misstag.
1. Se till att vredet för ugnsfunktionerna
är i avstängt läge.
och
2. Tryck på och håll inne
samtidigt i 2 sekunder.
Signalen ljuder. SAFE visas på
displayen.
Upprepa steg 2 för att stänga av
Barnlåset.
9.2 Användning av Knapplåset
Funktionslåset kan bara sättas på när
ugnen är påslagen.
När funktionslåset är påslaget kan inte
temperatur- och tidsinställningar för en
ugnsfunktion som redan är igång ändras
av misstag.
1. Välj en ugnsfunktion och ställ in den
enligt behov.
och
2. Tryck och håll inne
samtidigt i 2 sekunder.
Ljudsignalen hörs. Loc visas på
displayen i 5 sekunder.
Loc visas på displayen när
du vrider på
temperaturvredet eller
trycker på en knapp när
funktionslåset är påslaget.
Ugnen stängs av när du vrider på vredet
för ugnsfunktionerna.
Om du stänger av ugnen medan
funktionslåset är påslaget, ändras
funktionslåset automatiskt till barnlåset.
Se "Användning av Barnlåset".
Upprepa steg 2 för att stänga av
funktionslåset.
9.3 Restvärmeindikering
När ugnen stängs av visas
restvärmeindikatorn
på displayen om
temperaturen i ugnen överstiger 40
°C.Vrid på temperaturvredettill vänster
eller höger för att kontrollera
ugnstemperaturen.
9.4 Automatisk avstängning
Av säkerhetsskäl stängs ugnen av
automatiskt efter en tid om en
uppvärmningsfunktion är igång och du
inte ändrar några inställningar.
(°C)
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Automatisk avstängning fungerar inte
med funktionerna: Belysning, Längd,
Sluttid.
9.5 Kylfläkt
När ugnen är på, slås fläkten på
automatiskt för att hålla ugnens ytor
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen svalnat.
10. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
10.1
Tillagningsrekommendationer
Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla ugn.
Tabellerna nedan visar rekommenderade
inställningar för temperatur, tillagningstid
och hyllposition för specifika typer av
mat.
SVENSKA
Om du inte kan hitta inställningarna för
ett visst recept kanske du kan använda
inställningarna för ett liknande recept.
15
Maten kan bli torr, bränd eller börja
brinna.
10.2 Rekommendationer
mikrovågsugnen
Använd inte ugnen för att koka ägg eller
sniglar med skal – de kan sprängas.
Stick hål i äggulan innan du hettar upp
det igen.
Placera maten på en tallrik på
ugnsbotten.
Stick hål i mat med skinn eller skal med
en gaffel flera gånger före tillagning.
Vänd eller rör om efter halva upptiningseller tillagningstiden.
Skär grönsaker i lika stora bitar.
Täck mat som ska tillagas och värmas
upp.
Rör om före servering.
Sätt i en sked i flaskan eller i glaset vid
upphettning av drycker för att få en bättre
värmefördelning.
Lägg in maten i ugnen och ta bort
förpackningen. Förpackningen som
omger maten kan bara placeras i ugnen
om den är mikrovågsugnssäker (se
informationen på förpackningen).
Tillagning med mikrovågor
Tillaga täckt. Tillaga mat utan lock
endast om du vill ha en knaprig skorpa.
Tillaga inte rätter för länge genom att
ställa in för stark effekt och för lång tid.
Rör om i rätter med vätska då och då.
När du har stängt av ugnen ska du ta ut
maten och låta den vila i några minuter.
Upptining i mikrovågsugnen
Placera det frysta, opaketerade
livsmedlet på en liten, uppochnervänd
tallrik med en behållare under, eller på
ett upptiningsställ eller plastsåll, så att
den vätska som smälter kan rinna av.
Ta bort de upptinade delarna efter hand.
Du kan använda högre effekt i
mikrovågsugnen för att tillaga frukt och
grönsaker utan att först behöva tina dem.
10.3 Lämpliga kokkärl och material för mikrovågsugn
För mikrovågsugnen får man endast använda lämpliga kärl och material. Se
tabellen nedan som referens.
Kokkärl/material
Mikrovågsugnsfunk‐
tion
Uppti‐
ning
Mikrovågsugnens
kombifunktion
Uppvärm‐
ning,
Tillagning
Ugnsfast glas och porslin utan me‐
talldelar, t.ex. värmebeständigt glas
Ej ugnsfast glas och porslin utan
dekor av silver, guld, platina eller
andra metaller
x
x
Glas och vitrokeramik av ugns-/
fryssäkert material
Keramik och lergods utan kvarts el‐
ler metallkomponenter och glasyrer
som innehåller metall
x
16
www.electrolux.com
Kokkärl/material
Mikrovågsugnsfunk‐
tion
Keramik, porslin och lergods med
oglaserad botten eller med små
hål, t.ex. på handtagen
Uppti‐
ning
Uppvärm‐
ning,
Tillagning
x
x
Mikrovågsugnens
kombifunktion
x
Värmebeständig plast upp till 200
°C (kontrollera alltid plastbehålla‐
rens specifikation före användning)
x
Kartong, papper
x
x
Plastfolie
x
x
Stekpåse med säker stängning för
mikrovågsugn (kontrollera alltid på‐
sens specifikation före användning)
x
Stekkärl gjorda av metall, t.ex.
emalj, gjutjärn
x
x
Ugnsform, i svartlack eller silikon‐
belagd (kontrollera alltid ugnsfor‐
mens specifikation före använd‐
ning)
x
x
Bakplåt
x
x
Galler
x
x
Kokkärl för mikrovågsugn, t.ex.
krispplatta
x
10.4 Gräddning
Använd den lägre temperaturen första
gången.
Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
x
x
ugnstemperaturen om de blir olika bruna.
Detta jämnar ut sig under bakningen.
Plåtarna i ugnen kan vrida sig under
bakning. När plåtarna kallnar igen återtar
de sin normala form.
Bakverk vid olika nivåer blir inte alltid lika
bruna. Du behöver inte ändra
10.5 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte
tillräckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre ugnsni‐
vå.
SVENSKA
17
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan faller ihop och
blir degig eller får vat‐
tenränder.
Ugnstemperaturen är för
hög.
Ställ in något lägre ugnstempe‐
ratur nåsta gång.
För kort gräddningstid.
Ställ in längre gräddningstid och
lägre ugnstemperatur nåsta
gång.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Ställ in högre ugnstemperatur
nåsta gång.
För lång gräddningstid.
Ställ in kortare gräddningstid
nästa gång.
Ugnstemperaturen är för
hög och gräddningstiden
är för kort.
Ställ in lägre ugnstemperatur
och längre gräddningstid.
Kaksmeten har inte förde‐
lats jämnt.
Fördela smeten jämnare på
bakplåten nästa gång.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Ställ in något högre ugnstempe‐
ratur nåsta gång.
Kakan blir ojämn.
Kakan blir inte klar på
tiden som anges i re‐
ceptet.
10.6 Bakning på en ugnsnivå
BAKA I FORMAR
Använd den första hyllpositionen.
Använd funktionen: Varmluft.
(°C)
(min.)
Tårtbotten av mördeg, förvärm den tomma ugnen
170 - 180
10 - 25
Tårtbotten av sockerkakssmet
150 - 170
20 - 25
Sockerkaka
140 - 150
35 - 50
Sockerkaka / Brioche
150 - 160
50 - 70
Äppelpaj, 2 formar Ø20 cm
160
70 - 90
Sandkaka / Fruktkakor
140 - 160
70 - 90
18
www.electrolux.com
BAKA I FORMAR
Använd funktionen: Över- och undervärme.
(°C)
(min.)
Sockerkaka
160
35 - 50
2
Cheesecake, använd en
långpanna
160 - 170
60 - 90
1
Äppelpaj, 2 formar Ø20 cm
180
70 - 90
1
KAKOR/BAKVERK
Använd den första hyllpositionen.
Använd funktionen: Varmluft.
Använd bakplåten.
(°C)
(min.)
Kaka med smördegstopping
150 - 160
20 - 40
Fruktpaj (på jästdeg/sockerkakssmet), använd en
långpanna
150 - 160
35 - 55
Fruktpaj av mördeg
160 - 170
40 - 80
SVENSKA
KAKOR/BAKVERK/BRÖD
Förvärm den tomma ugnen, såvida inget annat anges.
Använd funktionen: Över- och undervärme.
Använd bakplåten.
(°C)
(min.)
Rulltårta
180 - 200
10 - 20
2
Rågbröd
först: 230
först: 20
2
sedan: 160 180
sedan: 30 60
Mandelsockerkaka / Sockerkakor
190 - 210
20 - 30
2
Petits-choux med fyllning / Eclairs, förvärm‐
ning är inte nödvändigt
190 - 210
20 - 35
2
Vetefläta / Runt bröd, förvärmning är inte
nödvändigt
170 - 190
30 - 40
2
Fruktpaj (på jästdeg/sockerkakssmet)
170
35 - 55
1
Jästkaka med känslig fyllning (t.ex. kvarg,
grädde, kräm)
160 - 180
40 - 80
2
Christstollen
160 - 180
50 - 70
2
(°C)
(min.)
Mördegskakor, kex
150 - 160
10 - 20
1
Kakor av sockerkakssmet
150 - 160
15 - 20
1
Smördegskakor, förvärm den tomma ugnen
170 - 180
20 - 30
1
Mördegskakor / Smördegskakor
140
20 - 35
1
SLÄTA BULLAR
Använd funktionen: Varmluft.
19
20
www.electrolux.com
SLÄTA BULLAR
Använd funktionen: Varmluft.
(°C)
(min.)
Muffins, förvärm den tomma ugnen
160
20 - 35
3
Småkakor av jästdeg
150 - 160
20 - 40
1
Mandelbiskvier
100 - 120
30 - 50
1
Bakverk med äggvita, maränger / Maränger
80 - 100
120 - 150
1
SLÄTA BULLAR
Förvärm den tomma ugnen.
Använd den andra hyllpositionen.
Använd funktionen: Över- och undervärme.
(°C)
(min.)
Franskbullar
190 - 210
10 - 25
Mördegskakor / Smördegskakor
160
20 - 30
Muffins
170
20 - 35
10.7 Puddingar och gratänger
Använd den första hyllpositionen.
Ostbaguetter
Varmluft
(°C)
(min.)
160 - 170
15 - 30
SVENSKA
21
Använd den första hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Grönsaksgratäng, för‐ Turbogrillning
värm den tomma ug‐
nen
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Över- och undervär‐
me
180 - 200
25 - 40
Fiskpudding
Över- och undervär‐
me
180 - 200
30 - 60
Fyllda grönsaker
Varmluft
160 - 170
30 - 60
Söta puddingar
Över- och undervär‐
me
180 - 200
40 - 60
Makaronipudding
Över- och undervär‐
me
180 - 200
45 - 60
10.8 Bakning på flera nivåer
Använd den första/tredje hyllpositionen.
KAKOR/BAKVERK/BRÖD
Varmluft.
KAKOR/BAKVERK/BRÖD
Varmluft.
Använd bakplåtarna.
Använd bakplåtarna.
(°C)
(min.)
Petits-choux
med fyllning /
Eclairs, förvärm
den tomma ug‐
nen
160 - 180
25 - 45
Smuldegspaj
150 - 160
30 - 45
Mördegskakor,
kex
150 - 160
20 - 40
Kakor av sock‐
erkakssmet
160 - 170
25 - 40
(°C)
(min.)
Mördegskakor /
Smördegskakor
140
25 - 45
Småkakor av
jästdeg
160 - 170
30 - 60
Mandelbiskvier
100 - 120
40 - 80
Bakverk med
äggvita, ma‐
ränger / Ma‐
ränger
80 - 100
130 170
10.9 Tips gällande
ugnsstekning
Använd värmebeständiga ugnsformar.
22
www.electrolux.com
Stek magert kött övertäckt.
Tillaga stora stekar eller kyckling direkt
på plåten eller på gallret med en plåt
under.
Stek kött och fisk i stora bitar som väger
minst 1kg.
Ös köttet med sin egen köttsaft flera
gånger under stekning.
Häll lite vatten på plåten för att förhindra
att droppande fett bränner fast.
10.10 Stekning
Vänd steken efter 1/2 - 2/3 av stektiden.
Använd den första hyllpositionen.
NÖTKÖTT
Använd funktionen: Över- och undervärme.
Grytstek
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
1 - 1.5
200
230
60 - 80
FLÄSK
Använd funktionen: Turbogrillning.
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
Bog / Hals /
Skinkstek
1 - 1.5
200
160 - 180
50 - 70
Köttfärslimpa
0.75 - 1
200
160 - 170
35 - 50
Fläsklägg, la‐
gad i förväg
0.75 - 1
200
150 - 170
60 - 75
SVENSKA
KALV
Använd funktionen: Turbogrillning.
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
Kalvstek
1
200
160 - 180
50 - 70
Kalvlägg
1.5 - 2
200
160 - 180
75 - 100
LAMM
Använd funktionen: Turbogrillning.
Lamm, lägg /
Lammstek
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
1 - 1.5
200
150 - 170
50 - 70
FÅGEL
Använd funktionen: Turbogrillning.
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
Bitar av fågel
0,2 - 0,25 var
200
200 - 220
20 - 35
Halv kyckling
0,4 - 0,5 var
200
190 - 210
25 - 40
Kyckling, ung‐ 1 - 1.5
höna
200
190 - 210
60 - 80
Anka
200
180 - 200
80 - 110
1.5 - 2
23
24
www.electrolux.com
FISK
Använd funktionen: Över- och undervärme.
Hel fisk
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
1 - 1.5
200
210 - 220
30 - 45
RÄTTER
Använd funktionen: Varmluft.
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
200
160 - 180
20 - 35
1
Välsmakande rät‐ 400 - 600
ter med kokta in‐
gredienser (nud‐
lar, grönsaker)
160 - 180
20 - 45
1
Välsmakande rät‐ 400 - 600
ter med råa ingre‐
dienser (potatis,
grönsaker)
160 - 180
30 - 45
2
Desserter
SVENSKA
10.11 Knaprigt med Pizzafunktion
PIZZA
PIZZA
Förvärm den tomma ugnen före
tillagning.
Förvärm den tomma ugnen före
tillagning.
nen.
nen.
25
Använd den tredje hyllpositio‐
Använd den tredje hyllpositio‐
(°C)
(min.)
(°C)
(min.)
Äppelpaj,
täckt
150 - 170
50 - 60
200 - 230
15 - 20
Grönsakspaj
160 - 180
50 - 60
Pizza, tjock
180 - 200
botten, an‐
vänd en lång‐
panna
20 - 30
Osyrat bröd
230
10 - 20
Smördegska‐
kor
160 - 180
45 - 55
Pajer
180 - 200
40 - 55
Ugnsbakad
spenat
160 - 180
45 - 60
Quiche lorrai‐ 170 - 190
ne / Schwei‐
zisk ostpaj
45 - 55
Cheesecake
60 - 90
Pizza, tunn
botten
140 - 160
Flammkuchen 230
12 - 20
Pirog
15 - 25
180 - 200
10.12 Grill
Förvärm den tomma ugnen före
tillagning.
Grilla endast tunna bitar av kött eller fisk.
Placera en form på första hyllpositionen
för att samla upp fett.
26
www.electrolux.com
GRILL
Använd den första hyllpositionen.
Använd funktionen: Grill.
(°C)
(min.)
(min.)
1:a sidan
2:a sidan
Rostbiff, rosa
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Oxfilé, medium
230
20 - 30
20 - 30
Fläskkotlett
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Kalv, fransyska
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Lamm, sadel
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Hel fisk, 0,5 kg - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
10.13 Bröd
Förvärmning rekommenderas inte.
BRÖD
BRÖD
nen.
nen.
Använd den andra hyllpositio‐
Använd den andra hyllpositio‐
(°C)
(min.)
Fullkornsbröd
180 200
50 - 70
Fullkornsbröd med
hela korn
170 190
60 - 90
(°C)
(min.)
Franskbröd
180 200
40 - 60
Baguette
200 220
35 - 45
10.14 Lågtemperaturstekning
Brioche
160 180
40 - 60
Ciabatta
200 220
35 - 45
Med den här funktionen kan du tillaga,
mört kött och fisk. Gäller inte för: fågel,
fet grisstek, skinkstek..
Rågbröd
180 200
50 - 70
1. Bryn köttet i 1 - 2 minuter på varje
sida i hög värme.
2. Placera köttet på ett stekfat eller
direkt på gallret. Placera en plåt
under gallret för att fånga upp fettet.
SVENSKA
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här funktionen.
3. Välj funktionen:
Lågtemperaturstekning. Du kan ställa
Använd den första hyllpositionen.
(kg)
(°C)
(min.)
Engelsk rostbiff
1 - 1.5
150
120 - 150
Oxfilé
1 - 1.5
150
90 - 110
Kalvstek
1 - 1.5
150
120 - 150
Biff
0.2 - 0.3
120
20 - 40
10.15 Fryst mat
Ta bort förpackningen från maten. Lägg
maten på en tallrik.
Täck inte över maten eftersom det kan
förlänga avfrostningstiden.
AVFROSTNING
AVFROSTNING
Använd tredje hyllpositionen
såvida inget annat anges.
Använd funktionen: Varmluft.
Använd tredje hyllpositionen
såvida inget annat anges.
Använd funktionen: Varmluft.
(°C)
(min.)
Fryst pizza
200 220
15 - 25
Fryst panpizza
190 210
20 - 25
Kyld pizza
210 230
13 - 25
Fryst portionspizza 180 200
15 - 30
27
in ugnstemperaturen på mellan 80 °C
och 150 °C under de första 10
minuterna. Standard är 90 °C.
4. Efter 10 minuter sänker ugnen
automatiskt temperaturen till 80 °C.
(°C)
(min.)
210 230
20 - 30
Pommes Frites,
210 tjocka, vänd 2 till 3 230
gånger under till‐
agningen
25 - 35
Croquetter / Kro‐
ketter, vänd 2 till 3
gånger under till‐
agningen
210 230
20 - 35
Hash browns
210 230
20 - 30
Pommes Frites,
tunna, vänd 2 till 3
gånger under till‐
agningen
28
www.electrolux.com
AVFROSTNING
AVFROSTNING
Använd tredje hyllpositionen
såvida inget annat anges.
Använd tredje hyllpositionen
såvida inget annat anges.
Använd funktionen: Varmluft.
Använd funktionen: Varmluft.
(°C)
(min.)
Lasagne / Cannel‐ 170 loni, färsk, använd 190
den andra hyllposi‐
tionen
35 - 45
Lasagne / Cannel‐ 160 loni, fryst, använd 180
den andra hyllposi‐
tionen
40 - 60
Kycklingvingar
(°C)
(min.)
190 210
20 - 30
10.16 Upptining
Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
Täck inte över maten eftersom det kan
förlänga avfrostningstiden.
Om du lagar större portioner ska en tom
tallrik placeras upp och ner på botten av
ugnen. Lägg maten i en djup form och
ställ den ovanpå tillriken inne i ugnen. Ta
bort hyllstöden om det behövs.
Använd den första hyllpositionen.
(kg)
(min.)
Upptiningstid
(min.)
Mer avfrost‐
ningstid
Kyckling
1
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva
tiden.
Kött, vänd efter
halva tiden
1
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva
tiden.
Öring
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Smör
0.25
30 - 40
10 - 15
-
SVENSKA
29
Använd den första hyllpositionen.
(kg)
(min.)
Upptiningstid
(min.)
Mer avfrost‐
ningstid
Grädde, vispa
2 x 0,2
grädden medan
den fortfarande
är lätt frusen
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden
medan den fortfa‐
rande är något
fryst.
Tårta
60
60
-
1.4
10.17 Konservering
Använd enbart konserveringsburkar av
samma mått som finns att köpa.
STENFRUKT
Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
Använd den första hyllpositionen.
Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
Fyll upp burkarna med lika mycket i varje
och förslut med ett klämlock.
Burkarna får inte röra vid varandra.
Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så att
det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
Persikor /
Kvitten /
Plommon
När vätskan i burkarna börjar sjuda (efter
ca 35 - 60 minuter med enlitersburkarna)
stänger du av ugnen eller sänker
temperaturen till 100 °C (se tabellen).
(min.)
Tillag‐
ningstid
tills det
börjar sju‐
da
(min.)
Fortsätt
tillaga på
100 °C
35 - 45
10 - 15
GRÖNSAKER
Ställ in temperaturen till 160 - 170 °C.
(min.)
Tillag‐
ningstid
tills det
börjar sju‐
da
(min.)
Fortsätt
tillaga på
100 °C
Morötter
50 - 60
5 - 10
Gurka
50 - 60
-
MJUK FRUKT
(min.)
Tillagningstid
tills det börjar
sjuda
Jordgubbar / Blå‐
bär / Hallon / Mog‐
na krusbär
35 - 45
Blandade in‐ 50 - 60
lagda grön‐
saker
5 - 10
30
www.electrolux.com
GRÖNSAKER
Kålrabbi /
Ärter / Spar‐
ris
nen.
(min.)
Tillag‐
ningstid
tills det
börjar sju‐
da
(min.)
Fortsätt
tillaga på
100 °C
50 - 60
15 - 20
10.18 Dehydrering - Varmluft
nen.
Använd den tredje hyllpositio‐
Bönor
(°C)
(tim)
60 - 70
6-8
Använd den tredje hyllpositio‐
(°C)
(tim)
Paprika
60 - 70
5-6
Soppgrön‐
saker
60 - 70
5-6
Svamp
50 - 60
6-8
Örter
40 - 50
2-3
Plommon
60 - 70
8 - 10
Aprikoser
60 - 70
8 - 10
Äppelskivor
60 - 70
6-8
Päron
60 - 70
6-9
10.19 Tillagning med
mikrovågor
Tips för mikrovågsugn
Tillagnings-/upptiningsre‐
sultat
Möjlig orsak
Lösning
Matvarorna är för torra.
Effekten var för högt.
Tillagningstiden var för
lång.
Ställ in lägre effekt
eller/och kortare tillag‐
ningstid.
Maten har inte tinat, den är
kall eller är inte klar när till‐
agningstiden är slut.
Tillagningstiden var för
kort.
Ställ in längre tillagnings‐
tid. Öka inte mikrovågsef‐
fekten.
Maten är för varm i kanter‐
na, men inte klar i mitten.
Mikrovågseffekten var för Ställ in lägre effekt och
hög.
längre tillagningstid.
SVENSKA
31
AVFROSTNING
Ställ in effekten till 100 W, såvida
inget annat anges.
(kg)
(min.)
Eftervärm‐
ningstid
(min)
Biff
0.2
5-7
5 - 10
Köttfärs, ställ in 200 W
0.5
7-8
5 - 10
Kyckling
1
30 - 35
10 - 20
Kycklingbröst
0.15
5-9
10 - 15
Kycklinglår
0.15
5-9
10 - 15
Hel fisk
0.5
10 - 15
5 - 10
Fiskfilé
0.5
12 - 15
5 - 10
Ställ in effekten till 100 W.
(kg)
(min.)
Eftervärm‐
ningstid
(min)
Smör
0.25
4-6
5 - 10
Riven ost
0.2
2-4
10 - 15
(min.)
Eftervärm‐
ningstid
(min)
Ställ in effekten till 200 W, såvida
inget annat anges.
Jästkaka
1 st
2-3
15 - 20
Cheesecake, ställ in 100 W
1 st
2-4
15 - 20
Torr kaka
1 st
2-4
15 - 20
Bröd
1 kg
15 - 18
5 - 10
Skivat bröd
0,2 kg
3-5
5 - 10
Franskbullar
4 st
2-4
2-5
32
www.electrolux.com
Frukt
(kg)
(W)
(min.)
Efter‐
värm‐
ningstid
(min)
0.25
100
5 - 10
10 - 15
(W)
(min.)
Eftervärm‐
ningstid
(min)
ÅTERUPPVÄRMA
Barnmat i burk
0,2 kg
300
1-2
-
Barnvälling, sätt i en sked i flaskan
180 ml
600
0:20 0:40
-
Mjölk
200 ml
1000
1 - 1:30
-
Vatten
200 ml
1000
1:30 - 2
-
Sås
200 ml
600
1-3
-
Soppa
300 ml
600
3-5
-
Frysta färdigrätter
0,5 kg
400
10 - 15
2-5
Halvfabrikat
0,5 kg
600
6-9
2-5
(kg)
(W)
(min.)
Eftervärm‐
ningstid
(min)
Choklad / Chokladglasyr
0.15
300
2-4
1-2
Smör
0.1
400
0:30 1:30
-
SMÄLTA
MATLAGNING
Hel fisk
0,5 kg
(W)
(min.)
Eftervärm‐
ningstid
(min)
500
8 - 10
2-5
SVENSKA
MATLAGNING
(W)
(min.)
Eftervärm‐
ningstid
(min)
Fiskfilé
0,5 kg
400
4-7
2-5
Grönsaker, färska
0,5 kg + 50 ml
vatten
600
5 - 15
-
Grönsaker, frysta
0,5 kg + 50 ml
vatten
600
10 - 20
-
Bakad potatis
0,5 kg
600
7 - 10
-
Ris
0,2 kg + 400 ml
vatten
600
15 - 18
-
Popcorn
-
1000
1:30 - 3
-
Mikrovågsugnens kombifunktion
Ställ in funktionen: Mikrovågsgrillning.
(kg)
(W)
(°C)
(min.) Efter‐
värm‐
nings‐
tid
(min)
Rund glasform, Ø
26 cm
300
220
40
5
Potatisgratäng,
1
använd den andra
hyllpositionen
Rund glasform
300
200
40
10
Grillad fläskhals,
1
använd den första
hyllpositionen
Glastallrik med sil
300
200
70
10
Halv kyckling, an‐
vänd den andra
hyllpositionen
0,55 x 2
st
10.20 Rekommenderade effektlägen för olika typer av mat
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som vägledning.
33
34
www.electrolux.com
700 - 1000 W
Tillagning av grönsaker
Uppvärmning i början av en
tillagning
Uppvärmning av vätskor
500 - 600 W
Tillagning av ägg‐
rätter
Sjudning av gryträt‐
ter
Uppvärmning av
hela rätter på tallrik
Upptining och upp‐
värmning av djup‐
frysta maträtter
300 - 400 W
Smälta ost,
choklad, smör
Sjudning av
ris
Uppvärmning
av barnmat
Tillagning /
Värmning av
Fortsätta tillag‐
ömtåliga livsme‐
ningen
del
100 - 200 W
Upptining av frukt
och kakor
Upptining av bröd
Upptining av ost,
grädde, smör
Upptining av kött,
fisk
10.21 Information till
provanstalter
Tester enligt IEC 60705.
Använd gallret om inget annat anges.
MIKROVÅG‐
SUGNSFUNK‐
TION
(W)
(kg)
Sockerkaka
600
0.475
Undersi‐
da
7-9
Vänd ett kvarts
varv efter halva
tiden.
Köttfärslimpa
400
0.9
2
25 - 32
Vänd ett kvarts
varv efter halva
tiden.
(min.)
SVENSKA
35
Använd gallret om inget annat anges.
MIKROVÅG‐
SUGNSFUNK‐
TION
(W)
(kg)
Vaniljkräm
500
1
Undersi‐
da
18
-
Upptining av kött
200
0.5
Undersi‐
da
7-8
Vänd köttet efter
halva tillagnings‐
tiden.
(min.)
Använd gallret.
MICRO‐
WAVE
COMBIFUNK‐
TION
(W)
(°C)
(min.)
Mjuk
Varmluft +
kaka, 0,7 MW
kg
100
180
2
29 - 31
Vänd ett kvarts
varv efter halva
tiden.
Potatis‐
gratäng,
1,1 kg
Grill + MW
400
160
1
40 - 45
Vänd ett kvarts
varv efter halva
tiden.
Kyckling, Grill + MW
1,1 kg
400
230
1
45 - 55
Lägg köttet i en
rund glasforn och
vänd det efter 20
minuters tillag‐
ningstid.
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Anmärkningar om rengöring
Torka av framsidan av ugnen med en mjuk trasa och varmt vatten
och milt rengöringsmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av metallytor.
Rengörings‐ Ta bort envisa fläckar med speciell ugnsrengöring.
medel
36
www.electrolux.com
Rengör ugnen efter varje användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
Torka av ugnen med en mjuk trasa efter användning.
Används
varje dag
Rengör ugnsutrymmets tak från matrester och fett.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem
torka. Använd en mjuk trasa med varmt vatten och ett rengöringsme‐
del. Diska inte tillbehören i diskmaskin.
Tillbehör
Rengör inte tillbehör med nonstickbeläggning med rengöringsmedel
med slipeffekt, skarpa föremål eller i diskmaskinen.
11.3 Byte av: Lampa
11.2 Hur man tar bort:
ugnsstegarna
Se till att ugnen har kallnat innan du utför
någon form av underhåll. Det finns risk
för att du bränner dig.
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
1. Dra försiktigt upp ugnsstegarna ur
den främre upphängningen.
1
3
2
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
Lampan kan bli mycket
varm.
1. Stäng av ugnen. Vänta tills ugnen är
kall.
2. Koppla bort ugnen från eluttaget.
3. Lägg en trasa på ugnsbotten.
FÖRSIKTIGHET!
Håll i halogenlampan med
en trasa för att förhindra att
fett ska komma på lampan.
Övre lampan
2. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
3. Dra ur stegen från den bakre
upphängningen.
Sätt tillbaka ugnsstegarna i omvänd
ordning.
12. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
på det.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
SVENSKA
37
12.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera el‐
ler använda ugnen.
Ugnen är inte ansluten till
Kontrollera att ugnen är
strömförsörjningen eller
korrekt ansluten till ström‐
den är ansluten på fel sätt. försörjningen (se kopp‐
lingsschemat om tillgäng‐
ligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar
är inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställ‐
ningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstäng‐
ning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlå‐
set".
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i Låt inte maträtter stå i ug‐
ugnen.
nen längre än 15 - 20 mi‐
nuter efter att tillagningen
är klar.
På displayen visas ett fel‐ Det föreligger ett elektriskt
meddelande som inte står i fel.
tabellen.
•
•
12.2 Serviceinformation
Kontakta din återförsäljare elleren
auktoriserad serviceverkstad om du inte
kan avhjälpa felet.
Stäng av ugnen via
hushållets säkring eller
säkerhetsbrytaren i säk‐
ringsskåpet och slå på
den igen.
Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas
på displayen igen.
Information som kundtjänst behöver finns
på märkplåten. Typskylten sitter på
ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte
märkskylten från ugnsutrymmet.
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
38
www.electrolux.com
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. ENERGIEFFEKTIVITET
13.1 Energibesparing
tillagningstiden är längre än 30 minuter,
stängs värmeelementen automatiskt av
tidigare med vissa ugnsfunktioner.
Denna ugn har funktioner
som låter dig spara energi
under vanlig matlagning.
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
lucktätningen ren och se till att den inte
har lossnat på något ställe.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen(men inte under
mikrovågsugnsfunktionen).
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång. När du stänger av ugnen visar
displayen restvärmen. Du kan använda
den värmen för att hålla maten varm.
När tillagningen är längre än 30 minuter,
sänk ugnstemperaturen till ett minimum
3-10 minuter innan tillagningen är klar.
Restvärmen i ugnen fortsätter laga
maten.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Om det är möjligt, undvik att förvärma
ugnen före tillagning.
Håll pauser mellan tillagning så korta
som möjligt när du förbereder flera rätter
på en gång.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
maten varm. Restvärmeindikatorn eller
temperaturen visas på displayen.
Restvärme
Om ett program med tidvalet Varaktighet
eller Sluttid aktiverat och om
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
39
867352402-B-382019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising