Electrolux | CKW700CX | User manual | Electrolux CKW700CX Brukermanual

Electrolux CKW700CX Brukermanual
CKW700CX
NO
Mikrobølgeovn
Bruksanvisning
Få mest mulig ut
av ditt produkt
For den raskeste tilgangen til manualer,
instruksjonsguider, support og mer via vår
fotoregistrering, besøk electrolux.com/register
2
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON...........................................................................3
2. SIKKERHETSANVISNINGER............................................................................ 5
3. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 8
4. BETJENINGSPANEL......................................................................................... 8
5. FØR FØRSTEGANGS BRUK.............................................................................9
6. DAGLIG BRUK................................................................................................... 9
7. KLOKKEFUNKSJONER................................................................................... 11
8. BRUKE TILBEHØRET......................................................................................12
9. TILLEGGSFUNKSJONER................................................................................13
10. RÅD OG TIPS.................................................................................................14
11. STELL OG RENGJØRING............................................................................. 21
12. FEILSØKING.................................................................................................. 22
13. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................23
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
3
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner nøye innen du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og sårbare mennesker
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand fra apparatet med mindre de er
under tilsyn hele tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
La ikke barn leke med apparatet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i
bruk eller når det avkjøles. Tilgjengelige deler kan bli
varme under bruk.
Hvis apparatet har barnesikring, skal du aktivere den.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
Bare en kvalifisert person må montere produktet og
skifte ut kabelen.
ADVARSEL: Apparatet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn
tilbehør eller ovnsutstyr.
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører
vedlikehold.
ADVARSEL: Sørg for at apparatet er slått av før du
bytter lampen for å unngå fare for elektrisk støt.
Bruk ikke produktet før du installerer det i en
innebygget enhet.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre apparatet.
Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe
skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset
i stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til
at glasset blir matt.
Om stikkontakten er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller
tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske
fare.
Slå ikke på produktet hvis det er tomt. Metalldelene på
innsiden kan lage elektriske lysbuer.
Metallbeholdere for mat og drikkevarer må ikke legges
i mikrobølgeovnen. Dette kravet gjelder ikke dersom
produsenten spesifiserer størrelsen og formen på
metallbeholdere som er egnet for mikrobølgeovn.
ADVARSEL: Hvis døren eller dørpakninger er defekte,
må apparatet ikke åpnes før den er blitt reparert av en
kompetent person.
ADVARSEL: Bare en kvalifisert person kan utføre
service eller reparasjoner som innebærer fjerning av
et deksel som beskytter mot mikrobølgestråling.
ADVARSEL: Ikke varm væske eller andre matvarer i
lukkede beholdere. De kan eksplodere.
Bruk kun redskaper som er egnet for bruk i
mikrobølgeovn.
Når du varmer opp mat i plast eller papir, må du holde
et øye med produktet på grunn av muligheten for
antenning.
NORSK
•
•
•
•
•
•
•
5
Dette produktet er beregnet for oppvarming av
matvarer og drikkevarer. Tørking av mat eller klær og
oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper, fuktige
kluter og lignende kan føre til risiko for skade,
antenning eller brann.
Dersom du ser røyk må du slå produktet av, trekke ut
støpselet og holde døren lukket for å kvele eventuelle
flammer.
Drikker som varmes opp i mikrobølgeovnen kan ha
forsinket koking. Vær forsiktig når du håndterer
beholderen.
Rist innholdet i tåteflasker eller rør godt rundt i glass
med barnemat og kontroller temperaturen før
servering for å unngå brannskader.
Egg med skall og hele hardkokte egg bør ikke varmes
opp i produktet, siden de kan eksplodere, selv etter at
oppvarmingen med mikrobølgeovnen er ferdig.
Produktet bør rengjøres regelmessig og eventuelle
matrester må fjernes.
Unnlatelse av å holde produktet rent kan føre til
forringelse av overflaten som kan påvirke levetiden til
produktet og muligens føre til en farlig situasjon.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
•
•
•
•
•
•
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
Ikke dra eller løft apparatet etter
håndtaket.
Monter apparatet på et trygt og egnet
sted som oppfyller
monteringskravene.
•
•
•
•
Overhold minsteavstanden fra andre
apparater og enheter.
Før du monterer apparatet, sjekk at
apparatdøren åpner uten hindring.
Apparatet er utstyrt med et elektrisk
avkjølingssystem. Apparatet må har
tilførsel av elektrisk strøm.
Innbyggingsskapet må være montert i
overensstemmelse med kravene til
stabilitet ifølge DIN 68930.
Minstehøyde for
skap (minstehøyde
for skap under ben‐
keplate)
444 (460) mm
Skapbredde
560 mm
Skapdybde
550 (550) mm
6
www.electrolux.com
•
Høyden av fronten
av apparatet
455 mm
Høyden av baksi‐
den av apparatet
440 mm
Bredden av fronten
av apparatet
595 mm
Bredden av baksi‐
den av apparatet
559 mm
Dybden av appara‐
tet
567 mm
Apparatets innebyg‐
get dybde
546 mm
Dybde med døren
åpen
882 mm
Minsteåpning for
ventilasjon. Åpning
er plassert på nedre
bakside
560x20 mm
Lengden på strøm‐
ledningen. Strøm‐
ledningen finner du i
høyre hjørne på
baksiden
1500 mm
Monteringsskruer
•
•
•
•
•
•
•
3.5x25 mm
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for skade,
brannskader og elektrisk støt
eller eksplosjon.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
•
•
•
•
•
•
Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
Apparatet må være jordet.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
Bruk ikke multi-plug-adaptere eller
skjøteledninger.
Påse at støpselet og strømkabelen
ikke påføres skade. Hvis
strømkabelen må erstattes, må dette
utføres av vårt Autoriserte
servicesenter.
Strømkablene må ikke berøre eller
komme nær apparatets dør eller
sprekken under apparatet, spesielt
ikke når den er i bruk eller når døren
er varm.
Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Hvis stikkontakten er løs skal du ikke
sette i støpselet.
Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
apparatet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
Apparatet leveres med støpsel og
strømledning.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet er kun for
husholdningsbruk.
Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkerte.
Apparatet må ikke være uten tilsyn
mens det er i bruk.
Slå av apparatet etter hver bruk.
Vær forsiktig når du åpner døren til
apparatet når apparatet er i bruk.
Varm luft kan strømme ut.
Bruk ikke apparatet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
Belast ikke døren når den er åpen.
Bruk ikke apparatet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
Åpne døren til apparatet forsiktig.
Bruk av ingredienser som inneholder
NORSK
•
•
•
alkohol kan føre til en blanding av
alkohol og luft.
Ikke la gnister eller åpne flammer
komme i kontakt med apparatet når
du åpner døren.
Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
Bruk ikke mikrobølgeovn-funksjonen
til å forvarme ovnen.
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
•
•
•
•
•
•
For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– legg ikke aluminiumsfolie direkte
på bunnen av rommet i apparatet.
– ikke tøm vann direkte inn i det
varme apparatet.
– ikke oppbevar fuktig servise eller
mat i apparatet når tilberedningen
er ferdig.
– vær forsiktig når du fjerner eller
monterer tilleggsutstyret.
Misfarge på apparatets emalje eller
rustfritt stål har ingen innvirkning på
funksjonen.
Bruk en grill-/stekepanne for bløte
kaker. Fruktsaft kan forårsake
permanente flekker.
Dette apparatet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
Ha alltid stekeovnsdøren lukket når
ovnen er på.
Hvis apparatet er montert bak et
møbelpanel (f.eks. en dør), må du
sørge for at døren aldri er lukket når
apparatet er i drift. Varme og fuktighet
kan bygge seg opp bak et lukket
møbelpanel og dermed forårsake
skade på apparatet, dekselenheten
eller gulvet. Ikke lukk møbelpanelet
før apparatet er helt avkjølt etter bruk.
2.4 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Risiko for skade, brann eller
skade på produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.5 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
•
•
•
Typen lyspære eller halogenlampe
som brukes i dette produktet er kun
for husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
Du må koble fra strømforsyningen til
apparatet før du skifter lyspære.
Bruk kun lyspærer med tilsvarende
spesifikasjoner.
2.6 Service
•
•
7
Slå av apparatet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
Påse at produktet er kaldt. Det er fare
for at glasspanelene kan knuses.
Erstatt umiddelbart panelene til
glassdørene om disse har blitt skadet.
Kontakt det autoriserte
servicesenteret.
Vær forsiktig når du fjerner døren fra
produktet. Døren er tung!
Påse at innsiden og døren tørkes med
en klut etter hver bruk. Damp ved
bruk av produktet kondenserer på de
indre veggene og kan føre til
korrosjon.
Rengjør apparatet med jevne
mellomrom for å forhindre skade på
overflaten.
Fett og matrester i apparatet kan
forårsake brann og elektrisk overslag
når mikrobølgefunksjonen er i bruk.
Rengjør apparatet med en fuktet myk
klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel.
Bruk ikke slipeprodukter, slipende
rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
Følg sikkerhetsanvisningene på
pakken hvis du bruker ovnsspray.
Ikke rengjør den katalytiske emaljen
(hvis aktuelt) med vaskemidler.
Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
8
www.electrolux.com
2.7 Avfallsbehandling
•
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
eller dyr kan bli innestengt i produktet.
•
Koble produktet fra strømmen.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Generell oversikt
1
2 3
4
5 6
7
8
9
4
11
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
1
10
3.2 Praktisk tilbehør
Betjeningspanel
Strømindikator/symbol
Bryter for ovnsfunksjoner
Display
Indikator for temperatur og
mikrobølgeovnseffekt/symbol
Reguleringsbryter
Varmeelement
Generator for mikrobølgeovn
Ovnslampe
Uttakbare brettstiger
Brettplasseringer
Til kokekar, kakeformer, steker.
Rist
4. BETJENINGSPANEL
4.1 Knapper
Sensor felt / Knapp
Funksjon
Beskrivelse
MIKROBØL‐
GEOVN
Slik slår du på mikrobølgefunksjonen.
Hold den i mer enn 3 sekunder for å
skru på eller skru av ovnlampen. Du
kan også slå på lampen når ovnen er
slått av.
KLOKKE
Slik stiller du klokkefunksjonen.
NORSK
Sensor felt / Knapp
Funksjon
Beskrivelse
TEMPERATUR For å kontrollere ovntemperaturen eller
temperaturen til steketermometeret
(hvis aktuelt). Skal kun brukes når var‐
mefunksjonen er på.
4.2 Display
A
H
G
F
B
C
E
D
A. Timer / Temperatur /
Mikrobølgeeffekt
B. Varme opp og restvarmeindikator
C. Mikrobølgeovn-modus
D. Steketermometer (kun på noen
modeller)
E. Elektronisk dørlås (kun på noen
modeller)
F. Timer/minutter
G. Demofunksjon (bare utvalgte
modeller)
H. Klokkefunksjoner
5. FØR FØRSTEGANGS BRUK
Se etter i kapittelet "Stell og rengjøring".
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Se «Klokkefunksjoner» for å
stille inn nytt klokkeslett.
Rengjør ovnen og alt tilbehør før første
gangs bruk.
Sett tilbehøret og den avtagbare
hyllestøtten tilbake i den opprinnelige
posisjonen.
5.1 Første gangs rengjøring
Ta ut alt inventar og alle uttakbare
brettstiger fra ovnen.
6. DAGLIG BRUK
6.1 Skjult lås
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
For å bruke produktet, trykker du på
bryteren. Bryteren kommer ut.
6.2 Mikrobølgeovnens funksjoner
Ovnsfunksjon
Av-posisjon
Bruksområde
Ovnen er av.
9
10
www.electrolux.com
Ovnsfunksjon
Bruksområde
Ovnslys
Slik slår du på lampen.
Mikrobølgeovn
Sørger for at varmen føres direkte på maten. Bruk
den til å varme ferdigmat og drikke, for å tine kjøtt
eller frukt og til å koke grønnsaker og fisk.
Grilling i mikro‐
bølgeovn
Grilling i mikrobølgeovn starter som en normal grill‐
funksjon. Når du legger til mikrobølgeovnsfunksjo‐
nene, kombinerer den mikrobølge- og grillfunksjo‐
nen i forskjellige tidsperioder og effektnivåer (se ta‐
bellen for effekttrinn). Bruk grilling i mikrobølgeovn
for å beholde sprøheten til vise matretter.
Lampen kan automatisk
deaktiveres ved en
temperatur under 60 °C for
enkelte ovnsfunksjoner.
6.3 Stille inn en
oppvarmingsfunksjon
1. Vri på knappen for varmefunksjonene
for å velge en ovnsfunksjonene.
2. Vri på kontrollvelgeren for å velge
temperatur mikrobølgestrøm.
Lampen lyser når ovnen er i bruk.
3. For å slå ovnen av, drei bryteren for
ovnfunksjonene til av-stilling.
6.4 Innstilling av
mikrobølgeovnfunksjonen
1. Fjern alt tilbehør.
2. Vri på bryteren for varmefunksjonene
for å velge funksjonen:
Mikrobølgeovn
La ikke ovnen stå på når det ikke er mat i
den.
Displayet vil først vise standardinnstilling
for mikrobølgeovneffekt og så
standardinnstilling for: Steketid.
for å starte med
Trykk på
standardinnstillingene.
3. Vri på kontrollbryteren for å endre
mikrobølgeeffekten.
Effektinnstillingene endres i trinn på
100 W.
4. Trykk på
og vri deretter på
kontrollbryteren for å endre: Steketid.
Trykk på
gjentatte ganger for å
bytte mellom innstillingene for:
Steketid og mikrobølgeeffekt. Vri på
kontrollbryteren for å angi verdien og
trykk på
for å bekrefte.
5. Trykk på .
Signalet høres og ovnen stopper når
tilberedningstiden er over.
6. Vri bryteren for varmefunksjonene til
av-posisjonen for å slå av ovnen.
Når du åpner ovnsdøren, slår ovnen seg
av. For å starte den igjen, lukk døren og
trykk på
.
Den maksimale tiden til
mikrobølgefunksjonene er avhengig av
mikrobølgeeffekten du angir:
MIKROBØLGEEF‐ MAKSIMAL TID
FEKT
100 – 600 W
–
Mer enn 600 W
7 minutter
6.5 Innstille funksjon:
Mikrobølgeovn Combi
1. Vri på bryteren for varmefunksjonene
for å velge funksjonen .
Displayet viser standardtemperatur.
2. Trykk på
for å kombinere
varmefunksjon med
mikrobølgemodus.
3. Vri på kontrollbryteren for å endre
mikrobølgeeffektinnstillingene.
NORSK
Effektinnstillingene endres i trinn på
100 W.
Rundt 5 grader før den innstilte
temperaturen nås, lyder signalet. Når
den innstilte tiden er over, lyder signalet
igjen, og ovnen stopper.
4. Vri bryteren for varmefunksjoner til
av-posisjonen.
Mikrobølgeeffekt er begrenset til 600
W når du bruker funksjonen:
Mikrobølgeovn Combi.
11
Ovnen kan produsere lyder selv
under bruk av funksjonen:
Mikrobølgeovn Combi. De er normale
for denne funksjonen.
6.6 Oppvarmingsindikator
Når ovnsfunksjonen er i drift, vil linjene i
-displayet dukke opp én etter én når
temperaturen i ovnen øker, og de
forsvinner når den minker.
7. KLOKKEFUNKSJONER
7.1 Tabell over
klokkefunksjoner
Klokkefunk‐
sjon
Bruksområde
KLOKKE‐
SLETT
For å vise eller endre
klokkeslett. Du kan bare
endre klokkeslettet når
ovnen er avslått.
STEKETID
For å velge hvor lenge
ovnen virker. Brukes
kun når varmefunksjo‐
nen er stilt inn.
FERDIGTID
Å stille inn når ovnen
slås av. Brukes kun når
varmefunksjonen er stilt
inn.
TIDSFOR‐
SINKELSE
VARSELUR
For å kombinere STE‐
KETID og FERDIGTID.
Brukes for innstilling av
varseluret. Denne funk‐
sjonen har ingen inn‐
virkning på bruken av
ovnen. Du kan stille inn
VARSELURET når som
helst, selv hvis ovnen er
slått av.
7.2 Stille inn og endre
klokkeslett
Etter første tilkobling til strøm, vent til
displayet viser
blinker.
og "12:00". "12"
1. Drei termostatbryteren for å stille
timene.
2. Trykk
for å bekrefte og stille inn
minutter.
Displayet viser
og innstilt time.
"00" blinker.
3. Drei termostatbryteren for å stille
gjeldende minutter.
4. Trykk på
for å bekrefte, ellers blir
det angitte klokkeslettet lagret
automatisk etter 5 sekunder.
Displayet viser den nye tiden.
Trykk på
gjentatte ganger, helt til
indikatoren for klokkeslett
blinker i
displayet for å endre klokkeslettet.
7.3 Stille inn STEKETIDfunksjon
1. Velg en varmefunksjon.
2. Trykk på
gjentatte ganger til
begynner å blinke.
3. Drei termostatbryteren til høyre eller
venstre for å endre innstillingene og
trykk på
for å bekrefte. Drei
termostatbryteren for å stille inn timer
og trykk på
for å bekrefte.
Ved innstilt steketid høres et signal i 2
og tidsinnstilling blinker i
minutter.
displayet. Ovnen slår seg av automatisk.
4. Trykk på en knapp eller åpne
ovnsdøren for å stoppe signalet.
5. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til
av-posisjon.
12
www.electrolux.com
7.4 Stille inn FERDIGTIDfunksjonen
bekrefte. Drei termostatbryteren til
høyre eller venstre for å endre
innstillingene for FERDIGTID-tid og
1. Velg en varmefunksjon.
gjentatte ganger til
2. Trykk på
begynner å blinke.
3. Drei termostatbryteren for å stille inn
timer og trykk på
for å bekrefte.
Drei termostatbryteren til høyre eller
venstre for å endre innstillingene og
trykk på
for å bekrefte.
Ved innstilt steketid høres et signal i 2
og tidsinnstilling blinker i
minutter.
displayet. Ovnen slår seg av automatisk.
4. Trykk på en knapp eller åpne
ovnsdøren for å stoppe signalet.
5. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til
av-posisjon.
7.5 Velge TIDSFORSINKELSE
1. Velg en varmefunksjon.
2. Trykk på
gjentatte ganger til
begynner å blinke.
3. Drei termostatbryteren til høyre eller
venstre for å endre innstillingene for
STEKETID og trykk på
for å
bekrefte. Drei termostatbryteren til
høyre eller venstre for å endre
innstillingene for STEKETID og trykk
på
for å bekrefte.
blinker i displayet.
4. Drei termostatbryteren til høyre eller
venstre for å endre innstillingene for
FERDIGTID-tid og trykk på
for å
trykk på
for å bekrefte. Displayet
viser
og innstilt temperatur.
Ovnen slår seg automatisk på senere,
fungerer bare i en innstilt STEKETID og
stopper ved innstilt FERDIGTID.
Ved innstilt steketid høres et signal i 2
minutter.
og tidsinnstilling blinker i
displayet. Ovnen slår seg av.
5. Trykk på en knapp eller åpne
ovnsdøren for å stoppe signalet.
6. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til
av-posisjon.
7.6 Stille inn Varselur
Varselur kan både stilles inn når ovnen
er slått av og på.
1. Trykk på
gjentatte ganger til
begynner å blinke.
2. Drei termostatbryteren for å stille
sekunder og deretter minutter.
Når du velger en tid som er lenger
enn 60 minutter, vil
blinke i
displayet.
3. Juster timene.
4. VARSELURET starter automatisk
etter 5 sekunder.
Når 90 % av tiden har gått, høres et
signal.
5. Når den valgte tiden slutter, høres et
signal i to minutter. "00:00" og
blinker i displayet. Trykk på en
vilkårlig knapp for å stoppe signalet.
8. BRUKE TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8.1 Sette på plass tilbehøret
Bruk bare egnede kokekar og materialer.
ADVARSEL!
Se etter i kapittelet "Råd og
tips», Egnede kokekar og
materialer for
mikrobølgeovn.
Rist:
Sett ristene inn mellom sporene på
brettstigen og pass på at foten peker
nedover.
NORSK
13
Små fordypninger øverst for
å øke sikkerheten.
Fordypningene hindrer også
de i å tippe. Den høye
kanten rundt risten forhindrer
at kokekar sklir av risten.
9. TILLEGGSFUNKSJONER
9.1 Bruke barnesikringen
Når barnelåsen er på ovnen, kan den
ikke slås på ved et uhell.
1. Sørg for at bryteren for
ovnsfunksjoner er i av-posisjonen.
og
samtidig i to
2. Trykk og hold
sekunder.
Signalet lyder. SAFE vises på displayet.
For å slå av barnelåsen, gjenta trinn 2.
9.2 Bruke tastesperren
Du kan bare slå på funksjonslåsen når
ovnen jobber.
Når funksjonslåsen er på, kan
temperatur- og klokkeslettinnstillingene
for en stekeovnsfunksjon ikke endres
ved et uhell.
1. Velg ovnsfunksjon og still den inn
etter dine preferanser.
og
samtidig i
2. Trykk og hold
minst 2 sekunder.
Signalet lyder. Loc vises på displayet i 5
sekunder.
Loc vises på skjermen når
du vrir knappen for
temperaturen eller trykker på
en hvilken som helst knapp
når funksjonslåsen er på.
Når du vrir på ovnfunksjonensknappen,
stanser ovnen.
Når du slår av ovnen mens
funksjonslåsen er på, settes
funksjonslåsen automatisk til barnelås.
Se "Bruke barnesikringen".
For å slå av funksjonslåsen, gjenta trinn
2.
9.3 Restvarmeindikator
Når du slår av ovnen, viser displayet
restvarmeindikatoren hvis temperaturen i
ovnen er over 40 °C.Vri for temperaturen
til venstre eller høyre for å kontrollere
ovnstemperaturen.
9.4 Automatisk utkopling
Av sikkerhetsmessige hensyn slår ovnen
seg av automatisk etter en viss tid
dersom en varmefunksjon er i bruk og
ingen innstillinger endres.
(°C)
(h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 230
5,5
Automatisk utkobling virker ikke med
funksjonene: Ovnslys, Steketid,
Ferdigtid.
9.5 Kjølevifte
Mens ovnen er i bruk, slår kjøleviften seg
på automatisk for å holde ovnens
overflater kalde. Når du slår av ovnen, er
kjøleviften aktiv til ovnen er kjølt ned.
14
www.electrolux.com
10. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Temperaturer og steketider i
tabellene er kun veiledende.
De avhenger av oppskrift,
samt mengde og kvalitet på
ingrediensene som brukes.
10.1 Råd om tilberedning
Ovnen kan muligens steke på en annen
måte enn den gamle ovnen gjorde.
Tabellen nedenfor viser anbefalte
innstillinger for temperatur,
tilberedningstid og hylleplassering for
spesifikke mattyper.
Hvis du ikke finner opplysningene for en
spesiell oppskrift, kan du ta
utgangspunkt i en tilsvarende rett.
10.2 Anbefalinger for
mikrobølgeovnen
Legg maten på en tallerken i bunnen av
rommet.
Snu eller rør maten halvveis inn i
avisings- og steketiden.
Dekk maten for tilberedning og
oppvarming.
Ha en skje borti flasken eller glasset ved
oppvarming av drikke for å sikre en
bedre fordeling av varmen.
Sett maten i ovnen uten emballasjen. De
ferdigpakkede rettene kan kun settes i
ovnen hvis emballasjen er trygg å bruke i
mikrobølgeovn (sjekk informasjonen på
emballasjen).
Tilbereding av mat i mikrobølgeovn
Maten tilberedes tildekket. Tilbered
maten uten å dekke til hvis du vil ha en
skorpe.
Ikke overkok rettene ved å stille inn
styrken for varme for lenge. Maten kan
tørke ut, brenne eller ta fyr.
Ikke bruk ovnen til å koke egg eller
snegler med skall, siden de kan
eksplodere. Stikk hull på eggeplommen
før du varmer opp ett speilegg.
Stikk hull i mat med hud eller skall
gjentatte ganger før tilberedning.
Del grønnsakene i jevnstore biter.
Rør om flytende retter av og til.
Rør om i maten før servering.
Etter at du har slått av ovnen, ta maten
ut og la den stå i noen minutter.
Avriming av mikrobølgeovn
Plasser frosne, uemballerte matvarer på
en liten hellende plate med en beholder
under eller på en tinestige eller plastsil,
slik at tinevæsken kan renne av.
Fjern tinte stykker etter hvert.
Du kan bruke høyere mikrobølgeeffekt
for å tilberede frukt og grønnsaker uten å
tine dem først.
NORSK
10.3 Egnede kokekar og materialer
Bruk bare egnede kokekar og materialer i mikrobølgeovnen. Bruk tabellen
nedenfor som referanse.
Materiale i kokekar
Mikrobølgeovnens
funksjon
Tining
Mikrobølgeovnens
kombifunksjon
Oppvar‐
ming,
Tilberedning
Ildfast glass og porselen uten me‐
talldeler, f.eks. varmefast glass
Ikke-ildfast glass og porselen uten
sølv-, gull-, platina- eller metallbe‐
legg/dekor
X
X
Glass og glasskeramikk av ild-/
frostsikkert materiale
Keramikk og steintøy uten kvartseller metallkomponenter og glasur
som inneholder metall
Keramikk, porselen eller steintøy
som har uglassert bunn eller små
hull, f.eks. på håndtaket
X
X
X
Varmebestandig plast opptil 200 °C
(sjekk alltid plastbeholderspesifika‐
sjonen før bruk)
X
X
Papp, papir
X
X
Klebefilm
X
X
Stekefolie med lukking som er eg‐
net for mikrobølgeovner (sjekk alltid
foliespesifikasjonen før bruk)
X
Stekeformer av metall, f.eks. ema‐
lje og støpejern
X
X
Kakeformer, svartlakkerte eller sili‐
konbelagte (sjekk alltid kakefor‐
mespesifikasjonen før bruk)
X
X
Rist
X
X
Kokekar for bruk i mikrobølgeovn,
f.eks. ristet brød
X
10.4 Grill
Forvarm tom stekeovn før tilberedning.
Grill kun tynne stykker av kjøtt eller fisk.
X
Plasser en panne på det første
hyllenivået for å ta i mot fett.
15
16
www.electrolux.com
GRILL
Bruk det første hyllenivået.
Bruk funksjonen: Grill.
(°C)
(min)
(min)
1. side
2. side
Roastbiff, medium
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Oksefilet, rosa
230
20 - 30
20 - 30
Svinekam
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Kalvekam
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Lammesadel
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Hel fisk, 0,5 kg - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
10.5 Tilbereding av mat i
mikrobølgeovn
Tips for mikrobølgeovn
Matlagings-/tineresultater
Mulig årsak
Løsning
Maten er for tørr.
Effekten var for høy.
Still inn lavere effekt og/
Tilberedningstiden var for eller kortere tilberednings‐
lang.
tid.
Maten ble ikke opptint, er
Tilberedningstiden var for Still inn lengre tilbered‐
fortsatt kald eller ustekt etter kort.
ningstid. Ikke øk effekten til
at tilberedningstiden avslut‐
mikrobølgeovnen.
tes.
Maten er overopphetet på
kantene, men ustekt i mid‐
ten.
Effekten på mikrobøl‐
geovnen var for høy.
Still inn lavere effekt og
lengre tilberedningstid.
NORSK
AVRIMING
Still effekten til 100 watt med min‐
dre annet er angitt.
(kg)
(min)
Hviletid
(min)
Biff
0,2
5–7
5 – 10
Kjøttdeig, still effekten til 200 W
0,5
7–8
5 – 10
Kylling
1
30 – 35
10 – 20
Kyllingbryst
0,15
5–9
10 – 15
Kyllinglår
0,15
5–9
10 – 15
Hel fisk
0,5
10 – 15
5 – 10
Fiskefilét
0,5
12 – 15
5 – 10
Still effekten til 100 watt.
(kg)
(min)
Hviletid
(min)
Smør
0,25
4–6
5 – 10
Revet ost
0,2
2–4
10 – 15
(min)
Hviletid
(min)
Still effekten til 200 watt med min‐
dre annet er angitt.
Gjærkake
1 stykke
2–3
15 – 20
Ostekake, still effekten til 100 W
1 stykke
2–4
15 – 20
Tørr kake
1 stykke
2–4
15 – 20
Brød
1 kg
15 – 18
5 – 10
Oppskåret brød
0,2 kg
3–5
5 – 10
Rundstykker
4 deler
2–4
2–5
Frukt
(kg)
(W)
(min)
Hviletid
(min)
0,25
100
5 – 10
10 – 15
17
18
www.electrolux.com
OPPVARMING
(W)
(min)
Hviletid
(min)
Babymat på glass
0,2 kg
300
1–2
-
Babymelk, sett en skje i flasken
180 ml
600
0:20 –
0:40
-
Melk
200 ml
1000
1 – 1:30
-
Vann
200 ml
1000
1:30 – 2
-
Saus
200 ml
600
1–3
-
Suppe
300 ml
600
3–5
-
Ferdiglagde frosne måltider
0,5 kg
400
10 – 15
2–5
Halvfabrikata
0,5 kg
600
6–9
2–5
(kg)
(W)
(min)
Hviletid
(min)
Sjokolade / Sjokoladeglasur
0,15
300
2–4
1–2
Smør
0,1
400
0:30 –
1:30
-
SMELTE
TILBEREDNING
(W)
(min)
Hviletid
(min)
Hel fisk
0,5 kg
500
8 – 10
2–5
Fiskefilét
0,5 kg
400
4–7
2–5
Grønnsaker, ferske
0,5 kg + 50 ml
vann
600
5 – 15
-
Grønnsaker, frosne
0,5 kg + 50 ml
vann
600
10 – 20
-
Bakte poteter
0,5 kg
600
7 – 10
-
Ris
0,2 kg + 400 ml
vann
600
15 – 18
-
Popkorn
-
1000
1:30 – 3
-
NORSK
19
Mikrobølgeovnens kombifunksjon
Kombiner funksjonene: Grill og
Mikrobølgeovn.
(kg)
(W)
(˚C)
(min)
Hviletid
(min)
Kylling, halv, bruk
det andre hylleni‐
vået
0,55 x 2
stykker
Rund glasstaller‐
ken, Ø 26 cm
300
220
40
5
Potetgrateng,
bruk det andre
hyllenivået
1
Rund glasstaller‐
ken
300
200
40
10
Glassfat med sil
300
200
70
10
Svinestek av nak‐ 1
ke, bruk det første
hyllenivået
10.6 Anbefalt effektinnstilling for ulike mattyper
Opplysningene i tabellen er kun veiledende.
700 – 1000 W
Tilberedning av grønnsa‐
ker
Bruning ved starten av en til‐
beredningsprosess
Oppvarming av væsker
500 – 600 W
Tilberedning av eg‐
geretter
Ferdig tilberedning
av gryteretter
Tining og oppvar‐
Oppvarming av fer‐
ming av frosne mat‐
digretter
retter
300 – 400 W
Smelte ost, sjo‐
kolade, smør
Småkoke ris
Oppvarming av
babymat
Tilberedning /
oppvarming av
ømfintlige mat‐
varer
Fortsatt tilbe‐
redning
20
www.electrolux.com
100 – 200 W
Tining av frukt og
kaker
Tine brød
Tining av ost, krem,
smør
Tining av kjøtt, fisk
10.7 Informasjon for
testinstitutter
Tester i henhold til IEC 60705.
Bruk rist med mindre det spesifikt bes om noe annet.
MIKROBØLGEFUNKSJON
(W)
(kg)
Formkake
600
0.475
Bunn
8–9
Snu beholder en
kvart runde, halv‐
veis gjennom til‐
beredningen.
Kjøttpudding
400
0.9
1
25 – 27
Snu beholder en
kvart runde, halv‐
veis gjennom til‐
beredningen.
Eggepudding
300
1
2
30 - 33
Snu beholder en
kvart runde, halv‐
veis gjennom til‐
beredningen.
Tining av kjøtt
200
0.5
Bunn
8 – 12
Snu kjøttet opp
ned halvveis inn i
steketiden.
(min)
Bruk risten.
MIKRO‐
BØLGE
KOMBIFUNK‐
SJON
(W)
(˚C)
Potetgra‐ Grill + MW
teng, 1,1
kg
400
160
1
44 - 46
Snu beholder en
kvart runde, halv‐
veis gjennom til‐
beredningen.
Kylling,
1,1 kg
400
230
2
44 - 46
-
Grill + MW
(min)
NORSK
21
11. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
11.1 Merknader om rengjøring
Rengjør ovnens forside med en myk klut med varmt vann og et mildt
vaskemiddel.
For å rengjøre metalloverflater, bruk et dedikert rengjøringsmiddel.
Rengjørings‐ Rengjør fastbrent smuss med stekeovnsrens.
midler
Rengjør ovnsrommet etter bruk. Fettoppsamling eller andre matrester
kan føre til brann.
Tørk av ovnsrommet med en myk klut etter bruk.
Hverdags‐
bruk
Rengjør taket i ovnsrommet skånsomt for matrester og fett.
Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la det tørke. Bruk en myk klut
med varmt vann og vaskemiddel. Ikke rengjør tilbehøret i oppvask‐
maskinen.
Praktisk til‐
behør
Rengjør ikke tilbehør med slippbelegg ved hjelp av sterke vaskemid‐
ler, skarpe kanter eller i oppvaskmaskin.
11.2 Slik fjerner du: hyllestøtter
Før vedlikehold må du kontrollere at
ovnen er kald. Fare for brannskader.
Fjern brettstigene for å rengjøre ovnen.
1. Trekk stigen forsiktig opp og ut av det
fremre festet.
1
3
2
2. Trekk den fremre delen av brettstigen
ut fra sideveggen.
3. Trekk ut brettstigen fra bakre feste.
Bruk omvendt rekkefølge for å montere
ovnsstigene.
11.3 Slik bytter du: Ovnslampe
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
Lampen kan være varm.
1. Slå av ovnen. Vent til ovnen er
avkjølt.
2. Koble fra strømtilførselen til ovnen.
3. Legg en klut på bunnen i
ovnsrommet.
FORSIKTIG!
Bruk alltid en klut når du skal
holde halogenlampen, for å
forhindre at fettrester
brenner seg fast på lampen.
Topplampe
1. Drei glassdekselet for å ta det av.
22
www.electrolux.com
2. Rengjør lampedekselet.
3. Erstatt pæren med en egnet
varmebestandig lyspære som tåler
300 °C .
4. Monter glassdekselet.
12. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
12.1 Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Du kan ikke aktivere eller
betjene ovnen.
Ovnen er ikke koblet til en
strømforsyning eller er
koblet feil.
Sjekk om apparatet er kob‐
let til strømnettet på riktig
måte (se koblingsskjema).
Ovnen blir ikke varm.
Stekeovnen er slått av.
Slå på stekeovnen.
Ovnen blir ikke varm.
Klokken er ikke stilt.
Still klokken.
Ovnen blir ikke varm.
Nødvendige innstillinger er Sørg for at innstillingene er
ikke valgt.
riktige.
Ovnen blir ikke varm.
Den automatiske utko‐
plingsfunksjonen er akti‐
vert.
Se "Automatisk utkopling".
Ovnen blir ikke varm.
Barnesikringen er på.
Se "Bruke barnesikringen".
Ovnen blir ikke varm.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er
årsaken til funksjonssvik‐
ten. Hvis sikringene går
gjentatte ganger, må du
kontakte en elektriker.
Lampen lyser ikke.
Pæren er defekt.
Skift ut lampen.
Displayet viser en feilkode
som ikke står i denne ta‐
bellen.
Det er en elektrisk feil.
•
•
12.2 Servicedata
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter.
Nødvendig informasjon som
servicesenteret trenger, kan du finne på
Deaktiver ovnen med
sikringen eller sikker‐
hetsbryteren i sikrings‐
boksen og aktiver den
igjen.
Hvis displayet viser feil‐
koden igjen, må du kon‐
takte kundeservice.
typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den
fremre rammen til ovnsrommet. Ikke fjern
typeskiltet fra ovnsrommet.
NORSK
23
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. ENERGIEFFEKTIV
13.1 Energisparende
aktivert og tilberedningstiden er lengre
enn 30 minutter, deaktiveres
varmeelementene automatisk tidligere i
enkelte ovnsfunksjoner.
Ovnen har funksjoner som
hjelper deg med å spare
strøm under matlaging.
Påse at ovnsdøren er lukket ordentlig
mens ovnen er på. Åpne ikke døren for
ofte under matlaging. Hold dørpakningen
ren og sørg for at den sitter godt på
plass.
Bruk kokekar i metall for å øke
energisparingen(kun når du ikke bruker
en mikrobølge-funksjon).
Når det er mulig skal du ikke
forhåndsvarme ovnen før matlaging.
Hold pausene mellom stekingen så kort
som mulig når du lager flere retter om
gangen.
Restvarme
Ved noen ovnfunksjoner, hvis
programmet med Steketid eller Sluttid er
Når du slår av ovnen, vises restvarmen
på displayet. Denne varmen kan du
bruke til å holde maten varm.
Når tilberedningstiden er lengre enn 30
minutter, reduser ovntemperaturen til
minimum 3 - 10 minutter før
tilberedningen avsluttes. Restvarmen i
ovnen fortsetter å steke.
Bruk restvarmen til å varme opp andre
tallerkener.
Slik holder du maten varm
Hvis du vil bruke restvarmen til å holde
måltidet varmt, velg lavest mulig
temperaturinnstilling. Displayet viser
restvarmeindikatoren eller -temperaturen.
14. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
*
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
867352439-B-372019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising