Electrolux | KVLAE00WT | User manual | Electrolux KVLAE00WT Ohjekirja

Electrolux KVLAE00WT Ohjekirja
KVLAE00WT
FI
Mikroaaltoyhdistelmäuuni
Käyttöohje
Ota kaikki irti
tuotteestasi
Päästäksesi tutustumaan digitaalisiin käyttöohjeisiin,
ohjevideoihin, sekä muuhun apuun ja tukeen
valokuvarekisteröintimme kautta osoitteessa
electrolux.com/register
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu
vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite,
joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma
erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme.
Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
2/48
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT............................................................................... 5
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus............................................ 5
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet.................................................................................. 5
2. TURVALLISUUSOHJEET..............................................................................8
2.1 Asennus............................................................................................................8
2.2 Sähköliitäntä..................................................................................................... 9
2.3 Käyttö................................................................................................................9
2.4 Hoito ja puhdistus........................................................................................... 10
2.5 Sisävalo.......................................................................................................... 10
2.6 Huoltopalvelu.................................................................................................. 11
2.7 Hävittäminen...................................................................................................11
3. TUOTEKUVAUS...........................................................................................12
3.1 Laitteen osat................................................................................................... 12
3.2 Lisävarusteet.................................................................................................. 12
4. UUNIN KYTKEMINEN TOIMINTAAN JA POIS TOIMINNASTA................. 13
4.1 Käyttöpaneeli.................................................................................................. 13
4.2 Näyttö............................................................................................................. 13
5. KÄYTTÖÖNOTTO........................................................................................16
5.1 Uuden laitteen puhdistaminen ....................................................................... 16
5.2 Ensimmäinen kytkentä....................................................................................16
5.3 Langaton yhteys............................................................................................. 16
5.4 Ohjelmistolisenssit.......................................................................................... 17
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ............................................................................. 18
6.1 Asettaminen: Uunitoiminnot............................................................................18
6.2 Käyttöohjeet: Mikroaaltouunin pikakäynnistys................................................ 18
6.3 Asettaminen: Avustava ruoanvalmistus..........................................................19
6.4 Uunitoiminnot..................................................................................................20
7. KELLOTOIMINNOT......................................................................................23
7.1 Kellotoimintojen kuvaus.................................................................................. 23
7.2 Asettaminen: Kellotoiminnot........................................................................... 23
8. KÄYTTÖOHJEET: LISÄVARUSTEET.........................................................27
8.1 Lisävarusteiden asennus................................................................................ 27
9. LISÄTOIMINNOT..........................................................................................28
9.1 Automaattinen virrankatkaisu......................................................................... 28
9.2 Jäähdytyspuhallin........................................................................................... 28
9.3 Luukun mekaaninen lukko.............................................................................. 28
9.4 Mekaanisen luukun lukituksen käyttäminen................................................... 29
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA............................................................................30
10.1 Ruoanlaittoon liittyviä suosituksia................................................................. 30
10.2 Mikroaaltouunin suositukset ........................................................................ 30
10.3 Mikroaaltouuniin soveltuvat keittoastiat ja materiaalit ..................................30
10.4 Tehoasetuksien suositukset erilaisiin ruokiin................................................32
10.5 Testilaitosten ruoanvalmistustaulukot...........................................................32
3/48
SISÄLTÖ
11. HOITO JA PUHDISTUS............................................................................. 34
11.1 Puhdistukseen liittyviä huomautuksia........................................................... 34
11.2 Irrottaminen: Kannattimet............................................................................. 34
11.3 Vaihtaminen: Lamppu...................................................................................35
12. VIANMÄÄRITYS.........................................................................................36
12.1 Käyttöhäiriöt..................................................................................................36
12.2 Hallitseminen: Virhekoodit............................................................................ 37
12.3 Huoltotiedot...................................................................................................38
13. ENERGIATEHOKKUUS.............................................................................39
13.1 Energiansäästö.............................................................................................39
14. VALIKKORAKENNE.................................................................................. 40
14.1 Valikko.......................................................................................................... 40
14.2 Alavalikot toiminnoille: Lisätoiminnot............................................................ 40
14.3 Alavalikot toiminnoille: Yhteysasetukset....................................................... 40
14.4 Alavalikot toiminnoille: Käyttöönottoasetukset..............................................41
14.5 Alavalikot toiminnoille: Huolto....................................................................... 41
15. HELPPOA!................................................................................................. 42
16. KÄYTÄ PIKAVALINTAA!...........................................................................44
4/48
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina
varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja
varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen
käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen
käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä
valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei
heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella ja mobiililaitteilla, joissa on
My Electrolux.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja
hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se
on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa
olevat osat voivat kuumentua käytön aikana.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
5/48
TURVALLISUUSTIEDOT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat
käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia.
Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai
uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa.
VAROITUS: Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on
pois päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu kalusteeseen.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa
pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi
vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava
ammattitaitoinen henkilö.
Tyhjää laitetta ei saa kytkeä toimintaan. Uunin sisällä olevat
metalliosat voivat aiheuttaa kipinöintiä.
Mikroaaltotoiminnon aikana ei saa käyttää metallisia
elintarvike- ja juoma-astioita. Tämä vaatimus ei koske niitä
metalliastioita, joiden valmistaja on ilmoittanut niiden koon ja
muodon sopivan mikroaaltouuniin.
VAROITUS: Mikäli luukku tai luukun tiivisteet ovat
vaurioituneet, laitetta ei saa käyttää ennen kuin
ammattitaitoinen henkilö on korjannut sen.
VAROITUS: Ainoastaan ammattitaitoinen henkilö saa
suorittaa huolto- tai korjaustoimenpiteet, joissa
mikroaaltoenergialta suojaava suojakansi on poistettava.
VAROITUS: Älä lämmitä nesteitä ja muita elintarvikkeita
tiivistetyissä astioissa. Ne voivat räjähtää.
Käytä ainoastaan välineitä, jotka sopivat mikroaaltouunissa
käytettäviksi.
Syttymisvaaran vuoksi laitetta on valvottava, jos ruokaa
lämmitetään muovi- tai paperiastioissa.
6/48
TURVALLISUUSTIEDOT
•
•
•
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja juomien
lämmittämiseen. Henkilö-, syttymis- tai tulipalovaara on
olemassa, jos laitteella kuivataan elintarvikkeita tai vaatteita
tai lämmitetään lämmitysalustoja, tossuja, sieniä, kosteita
liinoja tms.
Jos laitteesta pääsee savua, kytke laite pois toiminnasta tai
irrota pistoke pistorasiasta. Pidä luukku kiinni, jotta liekit
tukahtuvat.
Juomien kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla voi aiheuttaa
viivästyneen kiehumisen. Käsittele astiaa varovasti.
Ravistele tuttipullojuomaa ja sekoita vauvanruokatölkin
sisältö ja tarkista lämpötila ennen kuin annat ruoan lapselle
palovammojen välttämiseksi.
Laitteella ei saa lämmittää kananmunia kuorineen ja
keitettyjä kananmunia, sillä ne voivat räjähtää jopa
mikroaaltolämmityksen päätyttyä.
Laite tulee puhdistaa säännöllisesti ja kaikki ruokajäämät
tulee poistaa.
Jos laitetta ei pidetä puhtaana, sen pinnan kunto voi
heikentyä, jolloin laitteen käyttöikä voi lyhentyä ja
mahdollisia vaaratilanteita esiintyä.
7/48
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia
jalkineita.
Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta kiinni pitäen.
Asenna laite turvalliseen ja sopivaan paikkaan, joka täyttää asennusvaatimukset.
Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin.
Tarkista ennen laitteen asentamista, että uuninluukku avautuu esteettä.
Laitteessa on sähkötoiminen jäähdytysjärjestelmä. Sitä on käytettävä verkkovirralla.
Asennuskaapin tukevuuden tulee vastata standardin DIN 68930 vaatimuksia.
Kaapin vähimmäiskorkeus (työtason alla olevan
kaapin vähimmäiskorkeus)
444 (460) mm
Kaapin leveys
560 mm
Kaapin syvyys
550 (550) mm
Laitteen etuosan korkeus
455 mm
Laitteen takaosan korkeus
440 mm
Laitteen etuosan leveys
595 mm
Laitteen takaosan leveys
559 mm
Laitteen syvyys
567 mm
Laitteen asennussyvyys
546 mm
Leveys luukun ollessa auki
882 mm
Tuuletusaukon vähimmäiskoko. Aukko alaosassa
takana
Virtajohdon pituus. Johto sijaitsee oikeassa kul‐
massa takana
Kiinnitysruuvit
8/48
560x20 mm
1500 mm
3.5x25 mm
TURVALLISUUSOHJEET
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon
saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen luukkua tai päästä niitä luukun tai laitteen
alapuolella olevan asennustilan lähelle, varsinkaan laitteen ollessa toiminnassa tai luukun
ollessa kuuma.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien suojat tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu
ilman työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen
verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta
kaikista navoista. Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava vähintään 3 mm.
Laitteen mukana toimitetaan pistoke ja virtajohto.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen, palovammojen ja sähköiskujen tai räjähdyksen vaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.
Kytke laite pois toiminnasta jokaisen käyttökerran jälkeen.
Avaa laitteen luukku varoen laitteen ollessa toiminnassa. Laitteesta voi tulla kuumaa ilmaa.
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun se on kosketuksissa veteen.
Älä paina avointa uunin luukkua.
Älä käytä laitetta työtasona tai säilytystasona.
Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia sisältävät aineet voivat kehittää helposti syttyvän
alkoholin ja ilman seoksen.
Älä anna kipinöiden tai avotulen päästä laitteeseen avatessasi luukkua.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin
kostutettuja esineitä.
Älä jaa Wi-Fi-salasanaasi muille.
Mikroaaltotoimintoa ei saa käyttää uunin esilämmittämiseen.
9/48
TURVALLISUUSOHJEET
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
•
•
•
•
•
•
Emalipinnan vaurioitumisen tai värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta alumiinifoliota suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan laitteeseen.
– Älä säilytä kosteita astioita tai ruokia laitteessa sen käytön jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai kiinnität lisävarusteita.
Uunin emalipintojen tai ruostumattoman teräksen värimuutokset eivät vaikuta laitteen
toimintaan.
Käytä korkeareunaista uunivuokaa kosteiden leivonnaisten paistamisessa. Hedelmä- ja
marjamehut voivat jättää pysyviä jälkiä.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin,
esimerkiksi huoneen lämmittämiseen.
Pidä uunin luukku aina kiinni ruoanvalmistuksen aikana.
Jos laite asennetaan kalusteen paneelin (esim. oven) taakse, ovea ei saa koskaan sulkea
laitteen ollessa toiminnassa. Lämpöä tai kosteutta voi kertyä suljetun kalusteen paneelin
taakse ja laite, kotelointi tai lattia voi sen seurauksena vaurioitua. Älä sulje kalusteen
paneelia ennen kuin laite on jäähtynyt kokonaan käytön jälkeen.
2.4 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, tulipaloja tai laitteen vaurioitumisen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana on lasilevyjen rikkoutuminen.
Vaihda välittömästi vaurioituneet luukun lasipaneelit. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Ole varovainen irrottaessasi luukkua. Luukku on painava!
Varmista, että uunin sisäosa ja luukku pyyhitään kuiviksi jokaisen käyttökerran jälkeen.
Laitteen aikana muodostunut höyry tiivistyy uunin sisäseiniin ja se voi aiheuttaa korroosiota.
Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei vaurioidu.
Laitteessa olevat rasva- ja ruokajäämät voivat aiheuttaa tulipalon ja sähköiskuja
mikroaaltotoiminnon ollessa toiminnassa.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä ainoastaan mietoja pesuaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Jos käytät uuninpuhdistussuihketta, noudata tuotepakkauksessa olevia turvallisuusohjeita.
Älä puhdista katalyyttistä emalia (jos olemassa) pesuaineella.
2.5 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
•
•
•
Tässä laitteessa käytetty lamppu- tai halogeenilampputyyppi on tarkoitettu vain
kodinkoneiden valaistukseen. Älä käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.
Ennen lampun vaihtamista laite on irrotettava pistorasiasta.
Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan samanlaisia lamppuja.
10/48
TURVALLISUUSOHJEET
2.6 Huoltopalvelu
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.
•
•
•
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.
Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
11/48
3. TUOTEKUVAUS
3.1 Laitteen osat
1
2
3
4
4
8
5
6
3
2
1
7
1 Käyttöpaneeli
2 Näyttö
3 Lämpövastus
4 Mikroaaltogeneraattori
5 Lamppu
6 Puhallin
7 Irrotettava kannatin
8 Kannatintasot
3.2 Lisävarusteet
Uuniritilä
Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien ja
paistien alustana.
Leivinpelti
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
12/48
4. UUNIN KYTKEMINEN TOIMINTAAN JA POIS
TOIMINNASTA
4.1 Käyttöpaneeli
1
2
Toiminto
Kommentti
1
Päällä / Pois pääl‐
tä
Paina ja pidä alhaalla painiketta uunin kytkemiseksi toimintaan tai
pois toiminnasta.
2
Näyttö
Näyttää uunin asetukset.
3s
Paina
Siirrä
Paina ja pidä alhaalla
Kosketa pintaa sormella.
Liu’uta sormea pinnalla.
Kosketa pintaa kolmen sekun‐
nin ajan.
4.2 Näyttö
Conventional cooking
13:00
Kun virta on kytketty päälle, näytössä näkyy
päänäyttö uunitoiminnoilla ja oletuslämpötilalla.
Jos uunia ei käytetä kahteen minuuttiin, näyttö
siirtyy valmiustilaan.
13/48
UUNIN KYTKEMINEN TOIMINTAAN JA POIS
TOIMINNASTA
+5 sec
Microwave
29sec
+10 sec
STOP
+30 sec
A
1000 W
B C D
Asetetut toiminnot ja muut käytettävissä olevat
valinnat näkyvät näytössä ruoanvalmistuksen
aikana.
Näyttö maksimaalisella määrällä asetettuja toi‐
mintoja.
Conventional cooking
K
J
I
H G FE
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Valikko / Takaisin
Wi-Fi-yhteys
Kellonaika
Tiedot
Ajastin
Paistolämpömittari (vain tietyt mallit)
Mikroaaltouunin pikakäynnistys
G. KÄYNNISTÄ/PYSÄYTÄ
H. Lämpötila / Mikroaaltouunin ajastin
I. Edistymispalkki / Liukukytkin
J. Lisää
K. Uunitoiminnot
Näytön merkkivalot
Perusmerkkivalot - näytön selaaminen.
Valinnan/
asetuksen
vahvista‐
minen.
Valinnan/
asetuksen vah‐
vistaminen tai
valikossa siirty‐
minen takaisin
yhden tason
verran.
Valikossa siirtyminen ta‐
kaisin yhden tason ver‐
ran / edellisen toimenpi‐
teen peruuttaminen.
Lisätoimintojen kytkeminen toimin‐
taan ja pois toiminnasta.
Hälytysäänimerkki toiminnon merkkivalot - kun asetettu kypsennysaika päättyy, laitteesta kuu‐
luu äänimerkki.
14/48
UUNIN KYTKEMINEN TOIMINTAAN JA POIS
TOIMINNASTA
Näytön merkkivalot
Toiminto on päällä.
Toiminto on päällä.
Uunitoiminto pysähtyy au‐
tomaattisesti.
Hälytysäänimerkki on pois toimin‐
nasta.
Ajastimen merkkivalot
Kun haluat asettaa toimin‐
non: Aseta aloitusaika.
Asetuksen
peruutta‐
minen.
Ajastin
käynnistyy,
kun uunin
luukku sul‐
jetaan.
Ajastin käynnis‐
tyy, kun uuni on
kuumentunut
asetettuun läm‐
pötilaan.
Ajastin käynnis‐
tyy, kun uunitoi‐
minto käynnis‐
tyy.
Luukun toiminnan merkkivalot
Uunin luukku on lukittu.
Wi-Fi-yhteys merkkivalot - uuni voidaan yhdistää Wi-Fi-yhteyteen.
Wi-Fi-yhteys yhteys on kytketty toimintaan.
Wi-Fi-yhteys yhteys on kytketty pois toiminnasta.
15/48
5. KÄYTTÖÖNOTTO
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.
5.1 Uuden laitteen puhdistaminen
1. vaihe
Poista kaikki lisävarusteet ja
irrotettavat uunipeltien kannat‐
timet uunista.
2. vaihe
Puhdista uuni ja lisävarusteet
ennen ensimmäistä käyttöker‐
taa.
Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja
puhdistus".
3. vaihe
Aseta lisävarusteet ja irrotetta‐
vat kannattimet takaisin alku‐
peräiseen kohtaan.
5.2 Ensimmäinen kytkentä
Ensimmäisen yhteyden jälkeen näyttöön tulee näkyviin tervetuloviesti.
Aseta seuraavat toiminnot: Kieli, Näytön kirkkaus, Äänenvoimakkuus, Kellonaika.
5.3 Langaton yhteys
Uunin yhdistämiseen tarvitset:
• Langaton verkko Internet-yhteydellä.
1. vaihe
Kytke uuni toimintaan.
2. vaihe
Paina Valikko / Asetukset / Yhteysasetukset.
3. vaihe
Kytke Wi-Fi-yhteys toimintaan liu'uttamalla tai painamalla painiketta
4. vaihe
Valitse langaton verkko Internet-yhteydellä. Uunin langaton moduuli käynnistyy 90
sekunnissa kuluessa.
Voit määrittää langattoman yhteyden milloin tahansa painamalla näytössä
Käytä pikavalintaa!
Taajuus
16/48
2412 - 2484 MHz
.
.
KÄYTTÖÖNOTTO
Protokolla
IEEE 802.11b DSSS/802.11g/n OFDM
Maksimiteho
EIRP < 20 dBm (100 mW)
5.4 Ohjelmistolisenssit
Uunin ohjelmisto sisältää tekijänoikeuksin suojatun ohjelmiston, jolle on myönnetty käyttöoikeus
luvilla BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0 , LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL /
SSLEAY ISC, Apache 2.0 ja muilla luvilla.
Tarkista koko lisenssi kohteessa: Perusasetukset / Huolto / Lisenssi.
Avoimen lähdekoodin ohjelmiston lähdekoodi voidaan ladata tuotteiden verkkosivulla olevan linkin
avulla.
Hae uunin malli ja Wi-Fi-moduulin ohjelmistoversio osoitteessa http://electrolux.opensoftwarerepo‐
sitory.com kansiosta "NIUX".
17/48
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.
6.1 Asettaminen: Uunitoiminnot
1. vaihe
Kytke uuni toimintaan.
2. vaihe
Valitse uunitoiminto.
Näytössä näkyy oletusuunitoiminnot. Näytä muut uunitoiminnot painamalla
3. vaihe
Paina .
Näyttö siirtyy lämpötila-asetuksiin.
170°C
70°C
170°C
-5°C
210°C
OK
+5°C
4. vaihe
Aseta lämpötila liu'uttamalla liukukytkintä sormella.
5. vaihe
Paina painiketta
6. vaihe
Paina painiketta
7. vaihe
Kytke uunitoiminto pois päältä painamalla painiketta
8. vaihe
Kytke uuni pois päältä.
.
.
.
Käytä pikavalintaa!
6.2 Käyttöohjeet: Mikroaaltouunin pikakäynnistys
1. vai‐
he
18/48
Paina ja pidä alhaalla painiketta
ajan.
näytössä. Mikroaaltotoiminto toimii 30 sekunnin
.
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
2. vai‐
he
Kypsennysajan pidentäminen:
Paina jotakin näytön ajan pikavalintaa.
+5 sec
Microwave
29sec
+10 sec
STOP
+30 sec
1000 W
Siirry ajan liukukytkimeen painamalla käyn‐
nissä olevaa aika-arvoa. Siirrä ajan liuku‐
kytkimessä oleva piste valitun arvon koh‐
dalle.
18sec
Now
30sec
50sec
2min
+60sec
Mikroaaltotoiminto voidaan kytkeä päälle seuraavalla: Mikroaaltouunin pikakäynnistys milloin ta‐
hansa.
Ainoa poikkeus: ECO-toiminto.
6.3 Asettaminen: Avustava ruoanvalmistus
Tämän alavalikon kaikki ruokalajit sisältävät toiminto- ja lämpötilasuosituksen. Lämpötilaa ja
aikaa voidaan säätää manuaalisesti omien tarpeiden mukaan.
Ruoan kypsyystaso:
• Puoliraaka tai Vähennä
• Keskitaso
• Kypsä tai Lisää
1. vaihe
Paina painiketta
2. vaihe
Paina
3. vaihe
Valitse ruoka tai ruokalaji.
4. vaihe
Paina painiketta
.
siirtyäksesi kohtaan Avustava ruoanvalmistus.
.
Käytä pikavalintaa!
19/48
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
6.4 Uunitoiminnot
Perustason uunitoiminnot
Uunitoiminto
Käyttötarkoitus
Ohuiden ruokien grillaus ja leivän paahtaminen.
Grilli
Suurikokoisten luita sisältävien lihapalojen tai lintupaistien paista‐
minen yhdellä tasolla. Gratinointi ja ruskistus.
Teho grillaus
Kiertoilma
Korkeintaan kahdella kannatintasolla kypsentäminen samanaikai‐
sesti ja ruokien kuivaus.Lämpötila asetetaan 20−40 °C matalam‐
maksi kuin toiminnossa Ylä + alalämpö.
Pakasteruokien (esim. ranskalaisten, lohkoperunoiden, rapeiden
kevätkääryleiden) valmistaminen.
Pakasteet
Ruokien ja leivonnaisten paistaminen yhdellä tasolla.
Ylä + alalämpö
Pizzan valmistaminen. Voimakkaaseen ruskistamiseen ja rapean
pohjan luomiseen.
Pizza-toiminto
Rapeapohjaisten kakkujen paistaminen ja säilöminen.
Alalämpö
Ruoan lämmitys ja kypsennys.Mikroaaltotehon säätöväli on 100 1000 W.
Mikroaalto
20/48
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
Erityiset uunitoiminnot
Uunitoiminto
Käyttötarkoitus
Vihannessäilykkeiden valmistus (esim. pikkelsit).
Säilöntä
Hedelmä-, vihannes- ja sienisiivujen kuivaus.
Kuivattaminen
Lautasten esilämmitys ennen tarjoilua.
Lautasten lämmitys
Nopeuttaa hiivataikinan kohoamista. Estää taikinan pinnan kuivu‐
misen ja säilyttää sen notkeuden.
Taikinan nostatus
Uuniruokien, kuten lasagnen tai perunagratiinin valmistaminen.
Gratinointi ja ruskistus.
Gratinointi
Mureiden ja mehukkaiden paistien paistaminen.
Matalalämpö
Tarkoitettu ruokien lämpimänä pitämiseen.
Lämpimänä pito
Leipä
Tämän toiminnon avulla voit valmistaa leipää ja sämpylöitä saavut‐
taen korkealuokkaisen tuloksen mitä rapeuteen, väriin ja pinnan
kiiltoon tulee.
Mikroaaltouunin toiminnot
Uunitoiminto
Käyttötarkoitus
Lihan, kalan, hedelmien, kakkujen, leivän ja voin sulattaminen. Te‐
hon säätöväli on 100 - 200 W.
Sulatus
21/48
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
Uunitoiminto
Käyttötarkoitus
Esivalmistettujen ja arkalaatuisten ruokien lämmitys.Tehon säätö‐
väli on 300 - 700 W.
Mikroaallot, uudelleen
lämmitys
Juomien ja keittojen lämmitys.Tehon säätöväli on 800 - 1000 W.
Mikroaallot, nesteet
Paistaminen yhdellä tasolla. Toiminto mikroaallon tehotoiminnolla.
Kiertoilma + mikroaalto
Ruokien ja leivonnaisten paistaminen yhdellä tasolla. Toiminto
mikroaallon tehotoiminnolla.
Ylä- ja alalämpö + mikro‐
aalto
Ohuiden ruokien grillaus ja leivän paahtaminen. Toiminto mikro‐
aallon tehotoiminnolla.
Grilli + mikroaalto
Suurikokoisten lihapalojen paistaminen yhdellä tasolla. Gratinointi
ja ruskistus. Toiminto mikroaallon tehotoiminnolla.
Teho grillaus + mikroaalto
22/48
7. KELLOTOIMINNOT
7.1 Kellotoimintojen kuvaus
Kellotoiminto
Käyttötarkoitus
Kypsennysaika
Kypsennysajan asettaminen. Enintään 23 h 59 min.
Ajastimen käynnisty‐
misehdot
Ajastimen käynnistysajan asettaminen.
Ajastuksen päättymis‐
ehdot
Ajastimen päättymisen yhteydessä aktivoituvien toimintojen asettami‐
nen.
Aseta aloitusaika
Toiminnon käynnistymisen ja/tai päättymisen ajastus.
Ajan lisääminen
Kypsennysajan pidentäminen.
Muistutus
Ajastimen asettaminen. Enintään 23 h 59 min. Tällä toiminnolla ei ole
vaikutusta uunin toimintaan.
Käynnistysehdot, Lopetus ja Ajastus eivät ole saatavilla mikroaaltotoimintoihin.
7.2 Asettaminen: Kellotoiminnot
Kellon asettaminen
1. vaihe
Paina
2. vaihe
Paina: Asetukset / Käyttöönottoasetukset / Kellonaika.
3. vaihe
Aseta kello liu'uttamalla ja painamalla.
4. vaihe
Paina painiketta
näytössä.
tai .
Kypsennysajan asettaminen
1. vaihe
Valitse uunitoiminto ja aseta lämpötila.
2. vaihe
Aseta kypsennysaika painamalla
3. vaihe
Siirrä liukukytkimen pistettä tai paina haluamaasi ajan kuvaketta.
4. vaihe
Paina
.
. Ajastimen ajanlaskenta käynnistyy välittömästi.
23/48
KELLOTOIMINNOT
Käytä pikavalintaa!
70°C
Käynnistys/lopetusvalinnan valitseminen
1. vaihe
Valitse uunitoiminto ja aseta lämpötila.
2. vaihe
Aseta kypsennysaika painamalla
3. vaihe
Paina
4. vaihe
Paina Ajastimen käynnistymisehdot / Ajastuksen päättymisehdot.
5. vaihe
Valitse haluamasi Ajastimen käynnistymisehdot / Ajastuksen päättymisehdot.
6. vaihe
Paina painiketta
.
.
tai .
Peruuta valittu käynnistys- tai lopetusvalinta painamalla
.
Käynnistysehdot
Kommentti
-
Ajastin käynnistyy, kun se kytketään toimintaan.
Ajastin käynnistyy, kun luukku suljetaan.
Ajastin käynnistyy, kun uunitoiminto käynnistyy.
Ajastin käynnistyy, kun uuni on kuumentunut asetettuun lämpötilaan.
Lopetus
Kommentti
Kun asetettu kypsennysaika päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki.
Kun asetettu kypsennysaika päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki. Uuni‐
toiminto pysähtyy automaattisesti.
Kun asetettu kypsennysaika päättyy, näytössä näkyy viesti ilman ääni‐
merkkiä.
24/48
KELLOTOIMINNOT
Toiminnon käynnistymisen ja päättymisen ajastus
1. vaihe
Paina
2. vaihe
Siirrä liukukytkimen pistettä tai paina haluamaasi ajan kuvaketta.
3. vaihe
Paina
näytössä.
.
Käytä pikavalintaa!
Ajastus asettamatta uunitoiminnon päättymistä
1. vaihe
Aseta uunitoiminto ja lämpötila.
2. vaihe
Paina
3. vaihe
Paina
4. vaihe
Paina Aseta aloitusaika.
5. vaihe
Siirrä vasen piste haluamasi arvon kohdalle.
6. vaihe
Paina
.
.
.
Lisäajan asettaminen
Kypsennysaikaa voidaan pidentää, kun kypsennysaikaa on jäljellä 10 % eikä ruoka ole vielä val‐
mis. Voit myös muuttaa uunitoimintoa.
1. vaihe
Pidennä kypsennysaikaa painamalla haluamaasi ajan kuvaketta.
2. vaihe
Voit myös muuttaa uunitoimintoa valitsemalla haluamasi uunitoiminnon.
Mitä jos lisäajan muuttaminen kannattaa?
Lisäaika voidaan nollata.
25/48
KELLOTOIMINNOT
Lisäajan asettaminen
1. vaihe
Paina
2. vaihe
Aseta aika siirtämällä liukukytkimen pistettä tai painamalla haluamaasi ajan ku‐
vaketta.
3. vaihe
Paina
.
.
Ajastimen asetusten muuttaminen
1. vaihe
Muut ajastimen arvoa siirtämällä liukukytkimen pistettä tai käyttämällä pikava‐
lintoja.
2. vaihe
Nollaa muutokset painamalla
tai
.
Asetettua aikaa on mahdollista muuttaa milloin tahansa ruoanvalmistuksen aikana.
Ajastimen peruuttaminen
1. vaihe
Paina
2. vaihe
Peruuta ajastin painamalla
3. vaihe
Paina
Käytä pikavalintaa!
26/48
.
.
.
8. KÄYTTÖOHJEET: LISÄVARUSTEET
8.1 Lisävarusteiden asennus
Käytä ainoastaan sopivia keittoastioita ja materiaaleja. Katso luku "Neuvoja ja vinkkejä",
Mikroaaltouuniin soveltuvat keittoastiat ja materiaalit.
Pieni lovi yläosassa parantaa turvallisuutta. Lovet estävät myös kallistumisen. Ritilän yläreuna
estää keittoastioiden luisumisen kannatintasolta.
Paistoritilä:
Paina ritilä liukukiskojen väliin kannattimeen ja varmista, että jalat osoittavat
alaspäin.
Leivinpelti:
Työnnä leivinpelti kannatintason ohjauskiskojen väliin.
Paistoritilä ja
leivinpeltiyh‐
dessä:
Paina leivinpelti kannattimen ohjauskiskojen väliin ja paistoritilä yläpuolella
oleviin ohjauskiskoihin.
27/48
9. LISÄTOIMINNOT
9.1 Automaattinen virrankatkaisu
Turvallisuussyistä uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä jonkin ajan kuluttua, jos jokin
uunitoiminto on käynnissä ja asetuksiin ei tehdä muutoksia.
(°C)
(h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 230
5,5
Automaattinen virrankatkaisu ei toimi seuraavien toimintojen kanssa: Uunivalo, Lopetus,
Matalalämpö, .
9.2 Jäähdytyspuhallin
Kun uuni on toiminnassa, jäähdytyspuhallin kytkeytyy automaattisesti toimintaan uunin pintojen
pitämiseksi viileinä. Kun kytket uunin pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin toimii edelleen,
kunnes uuni on jäähtynyt.
9.3 Luukun mekaaninen lukko
Luukun lukitus on auki, kun hankit uunin.
HUOMIO!
Älä siirrä luukun lukitusta pystysuunnassa.
Älä paina luukun lukitusta uuninluukkua sulkiessasi.
28/48
LISÄTOIMINNOT
9.4 Mekaanisen luukun lukituksen käyttäminen
1. vaihe
Lukitse luukku vetämällä luukun lukitusta eteenpäin, kunnes se lukkiutuu.
2. vaihe
Avaa luukku painamalla luukun lukitus takaisin paneeliin.
Lukitun luukun avaaminen
Luukku voidaan avata, kun luukun lukitus on päällä.
1. vaihe
Paina luukun lukitusta kevyesti ja avaa luukku vetämällä sitä kahvasta.
1
2
Varmista luukun sulkemisen yhteydessä, että luukun lukitus on lukkiutunut.
29/48
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.
10.1 Ruoanlaittoon liittyviä suosituksia
Uunisi voi paistaa eri tavalla kuin entinen uunisi. Alla olevat taulukot sisältävät suositellut
lämpötilat, kypsennysajat ja kannatintasot eri ruokalajeihin.
Jos taulukosta ei löydy reseptiisi sopivia asetuksia, voit soveltaa jonkin samantyyppisen
paistoksen asetuksia.
Muita suosituksia on saatavilla ruoanvalmistustaulukoista verkkosivustollamme. Tarkista uunin
tuotenumero (PNC) etukehyksessä olevasta arvokilvestä ruoanlaittovinkkien löytämiseksi.
10.2 Mikroaaltouunin suositukset
Aseta ruoka uunin pohjalle.
Käännä ruoka tai hämmennä sitä sulatus- ja keittoajan puolivälissä.
Peitä ruoka kypsennystä ja uudelleen lämmitystä varten.
Aseta juomia lämmittäessä pulloon tai lasiin lusikka tasaisempaa lämmön jakautumista varten.
Aseta ruoka uuniin ilman pakkauksia. Pakatut valmisruoat voidaan asettaa uuniin vain silloin,
kun pakkaus kestää mikroaaltouunin (tarkista pakkauksen merkinnät).
Mikroaaltokypsennys
Peitä kypsennettävä ruoka kannella. Jos haluat säilyttää rapean pinnan, kypsennä ruoka ilman
kantta.
Älä ylikypsennä ruokia valitsemalla liian suuren tehon tai pitkän aika-asetuksen. Ruoka voi
kuivua, palaa tai syttyä.
Älä käytä uunia kananmunien tai etanoiden kypsentämiseen kuorineen, sillä ne voivat räjähtää.
Lävistä munakkaan keltuainen ennen sen uudelleen lämmittämistä.
Lävistä kuorelliset ruoat tai pistä niihin haarukalla reikiä ennen niiden kypsentämistä.
Leikkaa vihannekset samankokoisiksi paloiksi.
Hämmennä nestemäisiä ruokia aika ajoin.
Hämmennä ruokaa ennen tarjoilua.
Kun uuni on kytketty pois päältä, ota ruoka pois uunista ja anna sen olla joidenkin minuuttien
ajan.
Sulattaminen mikroaaltouunissa
Aseta pakasteruoka ilman pakkausta pienelle ylösalaisin käännetylle lautaselle astiaan tai
sulatustelineelle tai muovisiivilään, jotta sulanut neste valuu astiaan.
Poista sulaneet osat sen jälkeen.
Hedelmät ja vihannekset voidaan kypsentää jäisinä käyttämällä suurempaa mikroaaltouunin
tehoa.
10.3 Mikroaaltouuniin soveltuvat keittoastiat ja materiaalit
Käytä mikroaaltouunissa ainoastaan siihen soveltuvia keittoastioita ja materiaaleja. Käytä alla
olevaa taulukkoa viitteenä.
Keittoastia / materiaali
Uunin kestävä lasi ja posliini, ei
metalliosia, esim. kuumuutta
kestävä lasi
30/48
VIHJEITÄ JA NEUVOJA
Keittoastia / materiaali
Uuniin sopimaton lasi ja posliini
ilman hopeisia, kultaisia, platinatai muita metallikoristeita
X
X
Lasi ja lasikeraaminen uunin/
sulatuksen kestävä materiaali
Keraamiset ja saviastiat ilman
kvartsi- tai metalliosia tai metal‐
lia sisältäviä lasitteita
Keraamiset, posliini- ja savias‐
tiat, joissa on lasittamaton pohja
tai pieniä reikiä (esim. kahvois‐
sa)
X
X
X
Muovi, jonka kuumuuden kestä‐
vyys on jopa 200 °C (tarkista ai‐
na muoviastian merkinnät ennen
käyttöä)
X
X
Pahvi, paperi
X
X
Talouskelmu
X
X
Paistopussi mikroaaltouunin
kestävällä sulkijalla (tarkista aina
pussin merkinnät ennen käyttöä)
X
Metalliset paistoalustat (esim.
emali, valurauta)
X
X
X
Uunivuoat, musta lakka tai siliko‐
nipäällysteiset (tarkista aina uu‐
nivuoan merkinnät ennen käyt‐
töä)
X
X
X
Leivinpelti
X
X
X
Uuniritilä
X
X
Mikroaaltouuniin tarkoitetut keit‐
toastiat, esim. ruskistuspannu
X
X
31/48
VIHJEITÄ JA NEUVOJA
10.4 Tehoasetuksien suositukset erilaisiin ruokiin
Taulukossa annetut tiedot ovat ainoastaan suuntaa-antavia.
700 - 1000 W
Vihannesten keittäminen
Paistaminen kypsennyksen
alussa
Nesteiden lämmitys
500 - 600 W
Munaruokien valmis‐
taminen
Pataruokien haudutus
Yhden ruokalajin ate‐
rioiden lämmitys
Pakasteruokien sula‐
tus ja lämmitys
300 - 400 W
Juuston, suklaan
tai voin sulatus
Riisin haudutus
Lastenruokien
lämmitys
Arkalaatuisten
ruokien kypsen‐
nys/lämmitys
Ruoanlaiton jat‐
kaminen
100 - 200 W
Leivän sulatus
Hedelmien ja kakku‐
jen sulatus
Juuston, kerman ja
voin sulatus
10.5 Testilaitosten ruoanvalmistustaulukot
Tietoja testilaitokselle
Standardin IEC 60705 mukaiset testit.
32/48
Lihan ja kalan sulatus
VIHJEITÄ JA NEUVOJA
Käytä ritilää, ellei muuta mainita.
MIKROAALTO‐
TOIMINTO
(W)
(kg)
Sokerikakku
600
0.475
Alaosa
7-9
Käännä astiaa 1/4
kierrosta keittoajan
puolivälissä.
Lihamureke
400
0.9
2
25 - 32
Käännä astiaa 1/4
kierrosta keittoajan
puolivälissä.
Uunimunakas
500
1
Alaosa
18
-
Lihan sulatus
200
0.5
Alaosa
7-8
Käännä lihapalat
keittoajan puolivä‐
lissä.
(min)
Käytä ritilää.
MIKRO‐
AAL‐
TOUU‐
NIN YH‐
DISTEL‐
MÄTOI‐
MINTO
(W)
(°C)
(min)
Kakku,
0,7 kg
Ylä- ja ala‐
lämpö +
mikroaalto
100
200
2
23 - 27
Käännä astiaa 1/4
kierrosta keittoajan
puolivälissä.
Peruna‐
paistos,
1,1 kg
Kiertoilma +
mikroaalto
300
180
2
38 - 42
Käännä astiaa 1/4
kierrosta keittoajan
puolivälissä.
Kana, 1,1
kg
Teho gril‐
laus + mik‐
roaalto
400
230
1
35 - 40
Aseta liha pyöre‐
ään lasiastiaan ja
käännä liha keitto‐
ajan puolivälissä.
33/48
11. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.
11.1 Puhdistukseen liittyviä huomautuksia
Puhdista uunin etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen
pehmeää puhdistusliinaa.
Käytä metallipintojen puhdistuksessa erityistä puhdistusainetta.
Puhdistusai‐
neet
Poista pinttyneet tahrat erityisellä uuninpuhdistusaineella.
Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön jälkeen. Rasvan tai muiden ruokarois‐
keiden kertyminen voi johtaa tulipaloon.
Kuivaa sisäosa pehmeällä liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.
Jokapäiväi‐
nen käyttö
Puhdista ruokajäämät ja rasva uunin sisätilan katosta varoen.
Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä peh‐
meää liinaa, lämmintä vettä ja puhdistusainetta. Lisävarusteita ei saa pestä as‐
tianpesukoneessa.
Lisävarusteet
Tarttumattomia lisävarusteita ei saa puhdistaa voimakkailla pesuaineilla, terävä‐
reunaisilla esineillä tai pestä astianpesukoneessa
11.2 Irrottaminen: Kannattimet
Varmista ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista, että uuni on kylmä. On olemassa
palovammojen vaara.
Puhdista uuni poistamalla kannattimet.
1. vaihe
1
3
2
Vedä kannattimia varovasti ylöspäin etumaisesta kiinnikkeestä.
2. vaihe
Vedä uunipeltien kannattimen etuosa irti sivuseinästä.
3. vaihe
Vedä kannattimet taaemmasta kiinnikkeestä ulos.
34/48
HOITO JA PUHDISTUS
Kiinnitä kannattimet takaisin paikalleen suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa
järjestyksessä.
11.3 Vaihtaminen: Lamppu
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
Lamppu voi olla kuuma.
Ennen lampun vaihtamista:
1. vaihe
Kytke uuni pois päältä. Odota, kunnes uuni on jäähtynyt.
2. vaihe
Irrota uunin pistoke pistorasiasta.
3. vaihe
Peitä uunin pohja kankaalla.
HUOMIO!
Älä koske paljain käsin halogeenilamppua estääksesi rasvajäämien palamisen lamppuun.
Ylälamppu
1. vaihe
Irrota lampun suojalasi kiertämällä sitä.
2. vaihe
Puhdista suojalasi.
3. vaihe
Vaihda lamppu sopivaan 300 °C lämmönkestävään lamppuun.
4. vaihe
Kiinnitä suojalasi paikalleen.
35/48
12. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.
12.1 Käyttöhäiriöt
Uuni ei käynnisty eikä kuumene
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uunia ei ole kytketty sähköverkkoon tai se on
liitetty sähköverkkoon virheellisesti.
Tarkista, onko uuni kytketty oikein sähköverk‐
koon.
Kelloa ei ole asetettu.
Aseta kello, katso lisätietoa luvun "Kellotoimin‐
not" kohdasta "Asettaminen": Kellotoiminnot.
Luukku ei ole kunnolla kiinni.
Sulje luukku kokonaan.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko ongelman syynä sulake. Jos on‐
gelma toistuu, käänny sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Uunin lapsilukko on kytketty toimintaan.
Katso "Valikko"-luvun alavalikko: Lisätoiminnot.
Osien vaihto on tarpeen
Kuvaus
Lamppu on palanut.
Korjaustoimenpide
Vaihda lamppu, katso lisätietoa luvun "Hoito ja
puhdistus" kohdasta "Vaihtaminen": Lamppu.
Ongelmia Wi-Fi-signaalissa
Mahdollinen syy
Ongelma langattoman verkon signaalissa.
36/48
Korjaustoimenpide
Tarkista langaton verkko ja reititin.
Käynnistä reititin uudelleen.
VIANMÄÄRITYS
Ongelmia Wi-Fi-signaalissa
Korjaustoimenpide
Mahdollinen syy
Uusi reititin asennettu tai reitittimen määrityksiä
on muutettu.
Määritä uuni ja mobiililaite uudelleen katsomal‐
la lisätietoa luvun "Käyttöönotto" kohdasta
"Langaton yhteys".
Langattoman verkon signaali on heikko.
Siirrä reititin mahdollisimman lähelle uunia.
Uunin lähellä oleva mikroaaltolaite aiheuttaa
häiriötä langattomaan signaaliin.
Kytke virta pois mikroaaltouunista.
12.2 Hallitseminen: Virhekoodit
Näytössä näkyy virheviesti, kun ohjelmistossa tapahtuu jokin virhe.
Tässä osiossa on kuvattu ongelmat, jotka voit ratkaista itse.
Koodi ja kuvaus
Toimenpide
F240, F439 - näytön kosketuspainikkeet toimivat vir‐
heellisesti.
Puhdista näytön pinta. Varmista, ettei
kosketuspainikkeissa ole epäpuhtauksia.
F601 - ongelma Wi-Fi-yhteys-signaalissa.
Tarkista verkkoyhteys. Katso luvun "Käyt‐
töönotto" kohta "Langaton yhteys".
F604 - ensimmäinen Wi-Fi-yhteys-yhteys epäonnis‐
tui.
Kytke uuni pois päältä ja yritä uudelleen.
Katso luvun "Käyttöönotto" kohta "Langa‐
ton yhteys".
F908 - uunijärjestelmä ei luo yhteyttä käyttöpanee‐
liin.
Kytke uuni pois päältä ja takaisin päälle.
Tässä osiossa on kuvattu ongelmat, jotka voi korjata ainoastaan alan ammattilainen.
Koodi ja kuvaus
Toimenpide
F131 - magnetronin anturin lämpötila on liian korkea.
Kytke uuni pois päältä ja odota, että se
jäähtyy. Kytke uuni takaisin päälle.
F602, F603 - Wi-Fi-yhteys ei ole käytettävissä.
Kytke uuni pois päältä ja takaisin päälle.
37/48
VIANMÄÄRITYS
Kun jokin näistä virheviesteistä tulee toistuvasti näkyviin näyttöön, vian alajärjestelmä on voitu
kytkeä pois käytöstä. Ota tällöin yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun. Jos jokin näistä virheistä esiintyy, muut uunitoiminnot toimivat normaalisti.
12.3 Huoltotiedot
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään taivaltuutettuun huoltopalveluun.
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee uunin sisäosan
etukehyksessä. Älä poista arvokilpeä uunista.
Suosittelemme, että kirjoita tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
38/48
13. ENERGIATEHOKKUUS
13.1 Energiansäästö
Uunissa on joitakin toimintoja, joiden avulla voit säästää energiaa.
Varmista, että uunin luukku on suljettu hyvin uunin ollessa toiminnassa. Älä avaa luukkua liian
usein kypsennyksen aikana. Pidä luukun tiiviste puhtaana ja varmista, että se on hyvin kiinni
paikoillaan.
Käytä metallisia keittoastioita energiatehokkuuden parantamiseksi (ainoastaan muuta kuin
mikroaaltotoimintoa käyttäessä).
Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia ennen ruokien asettamista uuniin.
Minimoi paistojen väliset tauot, kun valmistat kerralla useampia ruokia.
Puhallintoiminnon käyttäminen
Kun mahdollista, käytä uunitoimintoja puhaltimella energian säästämiseksi.
Jälkilämpö
Jos ohjelma Kestoaika- tai Lopetus-valinnalla kytketään toimintaan ja kypsennysaika on yli 30
minuuttia, joissakin uunitoiminnoissa lämpövastukset sammuvat automaattisesti aikaisemmin.
Puhallin ja lamppu toimivat edelleen. Kun uuni kytketään pois päältä, näytössä näkyy
jälkilämmön merkkivalo. Lämmön avulla ruoka-aineksia voidaan pitää lämpimänä.
Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia, laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10 minuuttia ennen
kypsennysajan päättymistä. Uunin jälkilämpö kypsentää ruokaa edelleen.
Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä käyttäen.
Ruokien lämpimänäpito
Valitse alhaisin mahdollisin lämpötila-asetus hyödyntääksesi jälkilämmön ja säilyttääksesi
aterian lämpimänä. Jälkilämmön merkkivalo tai lämpötila syttyy näyttöön.
Kypsentäminen lamppu pois päältä
Kytke lamppu pois päältä kypsennyksen aikana. Kytke se päälle ainoastaan tarvittaessa.
Valmiustila
Näyttö siirtyy 2 minuutin kuluttua valmiustilaan.
39/48
14. VALIKKORAKENNE
14.1 Valikko
Paina
valikon Valikko avaamiseksi.
Choose dish
Cleaning
Options
Valikkovalinta
Käyttötarkoitus
Avustava ruoanvalmistus
Automaattisten ohjelmien luettelo.
Lisätoiminnot
Uunin asetuksien asettaminen.
Asetukset
Yhteysasetukset
Verkon asetuksien asettaminen.
Käyttöönottoasetukset
Uunin asetuksien asettaminen.
Huolto
Näyttää ohjelmistoversion ja mallin.
14.2 Alavalikot toiminnoille: Lisätoiminnot
Alavalikko
Käyttötarkoitus
Uunivalo
Lampun sytyttäminen ja sammuttaminen.
Lampun kuvake näkyvissä
Näyttöön tulee näkyviin lampun kuvake.
Pikakuumennus
Lyhentää kuumennusaikaa. Käytettävissä vain joissakin uu‐
nitoiminnoissa.
Lapsilukko
Estää uunin tahattoman käynnistämisen. Kun lisätoiminto
on kytketty toimintaan, uunin käynnistämisen yhteydessä
näyttöön tulee näkyviin "Lapsilukko". Uunia voidaan käyttää
valitsemalla tunnuksen kirjaimet aakkosjärjestyksessä.
ECO-toiminto
Kytkee Wi-Fi-yhteyden ja näytön pois toiminnasta energian‐
kulutuksen minimoimiseksi. Mikroaallon pikakäynnistys ei
ole käytettävissä valmiustilassa ECO-toiminto .
14.3 Alavalikot toiminnoille: Yhteysasetukset
Alavalikko
Kuvaus
Wi-Fi-yhteys
Wi-Fi-yhteyden kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta.
40/48
VALIKKORAKENNE
Alavalikko
Kuvaus
Verkko
Verkon tilan ja Wi-Fi-signaalin voimakkuuden tarkistaminen.
Unohda verkko
Nykyisen verkon poistaminen käytöstä luodessa automaat‐
tista yhteyttä uuniin.
14.4 Alavalikot toiminnoille: Käyttöönottoasetukset
Alavalikko
Kuvaus
Kieli
Asettaa uunin kielen.
Kellonaika
Asettaa kellonajan ja päivämäärän.
Ajan näyttö
Kytkee kellon toimintaan ja pois toiminnasta.
Digitaalisen kellon tyyli
Muuttaa näytössä näkyvän ajan muotoa.
Painikeäänet
Kytkee kosketuspainikkeiden äänet toimintaan ja pois toi‐
minnasta. Virtakytkimen ja PYSÄYTÄ-painikkeen ääntä ei
voida kytkeä pois päältä.
Hälytysäänet
Kytkee hälytysäänet toimintaan ja pois toiminnasta.
Äänenvoimakkuus
Säätää painikeäänien ja signaalien äänenvoimakkuutta.
Näytön kirkkaus
Säätää näytön kirkkautta.
14.5 Alavalikot toiminnoille: Huolto
Alavalikko
Kuvaus
Esittelytila
Aktivointi-/deaktivointikoodi: 2468
Lisenssi
Käyttöoikeutta koskevia tietoja.
Ohjelmistoversio
Ohjelmistoversiota koskevia tietoja.
Palauta tehdasasetukset
Palauttaa tehdasasetukset.
Nollaa kaikki muistutusviestiase‐
tukset
Palauttaa kaikkien muistutusviestien alkuperäiset asetuk‐
set.
41/48
15. HELPPOA!
Aseta seuraavat ennen ensimmäistä käyttökertaa:
Kieli
Äänenvoimak‐
kuus
Näytön kirkkaus
Kellonaika
Langaton yhteys
Tutustu käyttöpaneelin ja näytön peruskuvakkeisiin:
Päällä /
Pois pääl‐
tä
Valikko /
Takaisin
/
Wi-Fi-yh‐
teys
Tiedot
Lisää
Ajastin
Uunin käyttöönottaminen
Pikakäynnistys
Kytke uuni toi‐
mintaan ja aloita
ruoanlaitto käyt‐
tämällä toimin‐
non oletusläm‐
pötilaa ja -aikaa.
1. vaihe
2. vaihe
Paina ja pidä al‐
haalla painiketta
Aseta uunin toi‐
Pikasammutus
Uunin sammut‐
taminen milloin
tahansa, missä
tahansa näytös‐
sä tai viestissä.
Paina ja pidä alhaalla painiketta
muu.
Mikroaallon pi‐
kakäynnistys
Mikroaaltotoi‐
minnon käynnis‐
täminen milloin
tahansa oletusa‐
setuksilla: 30 s/
1000 W.
Paina
.
3. vaihe
minto
.
Paina
.
, kunnes uuni sam‐
.
Ruoanlaiton aloitus
1. vaihe
Kytke uuni
toimintaan.
42/48
2. vaihe
3. vaihe
4. vaihe
5. vaihe
6. vaihe
Paina toimin‐
toa.
Paina siir‐
tyäksesi läm‐
pötila-asetuk‐
siin.
Aseta lämpö‐
tila liu'utta‐
malla liuku‐
kytkintä sor‐
mella.
Vahvista pai‐
namalla.
Paina aloit‐
taaksesi
ruoanlaiton.
HELPPOA!
Lisäohjeita nopeaan ruoanlaittoon
Voit valmistaa ruokia nopeasti oletusasetuksilla käyttämällä automaattisia ohjelmia:
Avustava ruoanval‐
mistus
1. vaihe
Paina
.
2. vaihe
3. vaihe
Paina painiketta
Avustava ruoanval‐
mistus.
Valitse ruokalaji.
Käytä pikatoimintoja kypsennysajan asettamiseen tai uunitoiminnon muuttamiseen
Ajastimen pika-asetukset
Käytä suosituimpia ajastimen asetuksia valitse‐
malla pikavalinnoista.
1. vaihe
10 % Finish Assist
Käytä 10 % Finish Assist -toimintoa ajan lisää‐
miseen tai uunitoiminnon muuttamiseen, kun
kypsennysaikaa on jäljellä 10 %.
Voit pidentää kestoa painamalla haluamasi
Paina
2. vaihe
Paina haluamaasi
ajastimen arvoa.
.
ajan kuvaketta:
+1 min +5 min +10 min
.
Toiminnon muuttaminen:
Paina haluamaasi toimintoa
.
43/48
16. KÄYTÄ PIKAVALINTAA!
Tässä on esitetty kaikki hyödylliset pikavalinnat. Ne on kuvattu lisäksi ohjekirjan vastaavissa
luvuissa.
Langaton yhteys
Asettaminen: Uunin toiminnot
Asettaminen: Avustava ruoanvalmistus
Kypsennysajan asettaminen
70°C
Toiminnon käynnistymisen ja päättymisen ajastus
Ajastimen peruuttaminen
44/48
17. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähköja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.
Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.
45/48
*
46/48
47/48
867352413-D-392019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising