Electrolux KVLAE00WT Användarmanual
KVLAE00WT
SV
Mikrovågskombiugn
Bruksanvisning
Få ut mesta möjliga
av din produkt
För snabb tillgång till manualer, how-to-guides,
support med mera genom vår fotoregistrering,
besök electrolux.com/register
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med
dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får
fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC,
serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
2/48
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION........................................................................ 5
1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning.............................. 5
1.2 Allmän säkerhet................................................................................................ 5
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................... 8
2.1 Installation.........................................................................................................8
2.2 Elektrisk anslutning...........................................................................................9
2.3 Användning.......................................................................................................9
2.4 Underhåll och rengöring................................................................................. 10
2.5 Lampa inuti produkten.................................................................................... 10
2.6 Service............................................................................................................11
2.7 Kassering........................................................................................................11
3. PRODUKTBESKRIVNING........................................................................... 12
3.1 Allmän översikt............................................................................................... 12
3.2 Tillbehör.......................................................................................................... 12
4. HUR MAN SLÅR PÅ OCH STÄNGER AV UGNEN.....................................13
4.1 Kontrollpanel...................................................................................................13
4.2 Display............................................................................................................ 13
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING...................................................................16
5.1 Första rengöring ............................................................................................ 16
5.2 Första anslutning............................................................................................ 16
5.3 Trådlös anslutning.......................................................................................... 16
5.4 Programlicenser..............................................................................................17
6. DAGLIG ANVÄNDNING...............................................................................18
6.1 Hur man ställer in: Värmefunktioner............................................................... 18
6.2 Användning: Mikrovågsugn snabbstart...........................................................18
6.3 Hur man ställer in: Assisterad matlagning...................................................... 19
6.4 Värmefunktioner............................................................................................. 20
7. KLOCKFUNKTIONER..................................................................................23
7.1 Beskrivning av klockfunktioner....................................................................... 23
7.2 Hur man ställer in: Klockfunktioner................................................................. 23
8. ANVÄNDNING: TILLBEHÖR.......................................................................27
8.1 Sätta in tillbehör.............................................................................................. 27
9. TILLVALSFUNKTIONER............................................................................. 28
9.1 Automatisk avstängning..................................................................................28
9.2 Kylfläkt............................................................................................................ 28
9.3 Mekaniskt lucklås............................................................................................28
9.4 Hur man använder det mekaniska lucklåset...................................................29
10. RÅD OCH TIPS.......................................................................................... 30
10.1 Tillagningsrekommendationer.......................................................................30
10.2 Rekommendationer mikrovågsugnen .......................................................... 30
10.3 Lämpliga kokkärl och material för mikrovågsugn .........................................30
10.4 Rekommenderade effektlägen för olika typer av mat................................... 32
10.5 Tillagningstabeller för testinstitut.................................................................. 32
3/48
INNEHÅLL
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING...................................................................34
11.1 Anmärkningar om rengöring......................................................................... 34
11.2 Hur man tar bort: Ugnsstegar....................................................................... 34
11.3 Byte av: Lampa.............................................................................................35
12. FELSÖKNING............................................................................................ 36
12.1 Vad gör jag om............................................................................................. 36
12.2 Hur man hanterar: Felkoder..........................................................................37
12.3 Serviceinformation........................................................................................ 38
13. ENERGIEFFEKTIVITET............................................................................. 39
13.1 Energibesparing............................................................................................39
14. MENYSTRUKTUR......................................................................................40
14.1 Meny............................................................................................................. 40
14.2 Undermeny för: Tillval...................................................................................40
14.3 Undermeny för: Uppkoppling........................................................................ 40
14.4 Undermeny för: Inställningar.........................................................................41
14.5 Undermeny för: Service................................................................................ 41
15. LÄTT SOM EN PLÄTT!..............................................................................42
16. TA EN GENVÄG!....................................................................................... 44
4/48
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit
som ett resultat av felaktig installation eller användning.
Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig
plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de
risker som är förknippade med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan
ständig uppsikt.
Låt inte barnen leka med produkten och mobila enheter med
My Electrolux.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och
kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar kan bli heta
under användning
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten
utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
Endast behöriga personer får installera den här produkten
och byta kabel.
5/48
SÄKERHETSINFORMATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma
under användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra
värmeelementen.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in tillbehör
eller eldfasta formar.
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur produkten
från nätuttaget.
VARNING: Kontrollera att produkten är avstängd innan du
byter lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte produkten innan den installeras i den inbyggda
strukturen.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller
vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor
eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att
glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
Aktivera inte produkten när den är tom. Metalldelar i
ugnsutrymmet kan skapa ljusbågar.
Metallbehållare för mat och dryck får aldrig placeras i
mikrovågsugnen. Detta krav gäller inte om tillverkaren anger
storlek och form på metallbehållare som är lämpliga för
tillagning i mikrovågsugn.
VARNING: Om luckan eller tätningarna är skadade får du
inte använda ugnen förrän den har reparerats av en behörig
person.
VARNING: Bara en behörig person kan utföra service eller
reparation som involverar borttagning av ett lock som ger
skydd mot mikrovågsenergi.
VARNING: Hetta inte upp vätskor och mat i slutna behållare.
De kan explodera.
Använd endast kärl som är lämpliga för mikrovågsugn.
6/48
SÄKERHETSINFORMATION
•
•
•
•
•
•
•
•
Vid uppvärmning av mat i plast- eller pappersbehållare ska
du hålla ett öga på ugnen eftersom det finns risk för
antändning.
Produkten är avsedd för uppvärmning av mat och dryck.
Torkning av mat eller kläder, eller uppvärmning av
värmedynor, tofflor, svampar, disktrasor o. dyl. kan leda till
skador eller eldsvåda.
Om det kommer ut rök ska du genast stänga av produkten
eller dra ur kontakten ur vägguttaget och ha luckan stängd
för att inte lågorna ska sprida sig.
Vid uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan fördröjd
stötkokning inträffa. Var därför försiktig när du hanterar
behållaren.
Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar måste skakas
eller röras om. Kontrollera temperaturen innan barnet äter
så att han eller hon inte bränner sig.
Ägg med skalet på eller hela hårdkokta ägg får inte värmas i
mikrougnen eftersom de kan explodera, även efter du har
tagit ut dem ur mikrougnen.
Mikrougnen ska rengöras regelbundet och matrester ska tas
bort.
Om inte mikrougnen hålls ren kan det leda till att ytorna i
ugnen blir dåliga och att ugnen inte fungerar som den ska,
vilket i sin tur kan leda till att en farlig situation uppstår.
7/48
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person får installera den här produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad produkt.
Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar
och täckta skor.
Dra aldrig produkten i handtaget.
Installera produkten på en säker och lämplig plats som uppfyller installationskraven.
Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
Innan produkten installeras ska du kontrollera att ugnsluckan öppnas enkelt utan motstånd.
Produkten är utrustad med ett elektriskt kylsystem. Det måste användas tillsammans med
det elektriska nätuttaget.
Enheten för inbyggnad måste uppfylla stabilitetskraven enligt DIN 68930.
Skåpets minimihöjd (minimihöjd för skåpet under
köksbänken)
Skåpets bredd
Skåpets djup
444 (460) mm
560 mm
550 (550) mm
Höjd på produktens främre del
455 mm
Höjd på produktens bakre del
440 mm
Bredd på produktens främre del
595 mm
Bredd på produktens bakre del
559 mm
Produktens djup
567 mm
Djupet på den inbyggda produkten
546 mm
Djup med öppen lucka
882 mm
Minsta storlek på ventilationens öppning. Öppning‐
en är placerad på botten baksidan
Nätsladdslängd. Kabeln är placerad i det högra
hörnet på baksidan
Monteringsskruvar
8/48
560x20 mm
1500 mm
3.5x25 mm
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska stötar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel
behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
Låt inte nätkablar komma i kontakt med eller komma nära produktens lucka eller nichen
nedanför produkten, speciellt inte när den är igång eller om luckan är het.
Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant sätt att det inte
kan tas bort utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att
stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur
hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst
3 mm bred.
Denna produkt levereras med en huvudkontakt och en huvudkabel.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador, elstötar eller explosion föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.
Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
Var försiktig när du öppnar produktens lucka medan produkten är igång. Het luft kan
strömma ut.
Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.
Tyng inte ner luckan när den är öppen.
Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
Öppna produktens lucka försiktigt. Användning av ingredienser som innehåller alkohol kan
producera en blandning av luft och alkohol.
Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med produkten när du öppnar luckan.
Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga
produkter i, nära eller på produkten.
Ge inte ut ditt Wi-Fi-lösenord.
9/48
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
•
Använd inte mikrovågsugnen för att värma upp ugnen.
VARNING!
Risk för skador på produkten föreligger.
•
•
•
•
•
•
För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:
– lägg inte aluminiumfolie direkt på ugnsbotten.
– ställ inte hett vatten direkt i den heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i produkten efter att tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller monterar tillbehör.
Missfärgning av emaljen eller den rostfria ytan påverkar inte produktens funktion.
Använd en djup form för mjuka kakor. Fruktjuicer orsakar fläckar som kan bli bestående.
Denna produkt är endast avsedd för matlagning. Den får inte användas för några andra
ändamål, t.ex. för rumsuppvärmning.
Ha alltid ugnsluckan stängd under matlagningen.
Om produkten installeras i till exempel ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig är stängd när
produkten är i drift. Värme och fukt kan byggas upp bakom en stängd dörr/lucka och orsaka
efterföljande skador på apparaten, bostaden eller golvet. Stäng inte luckan förrän apparaten
har svalnat helt efter användning.
2.4 Underhåll och rengöring
VARNING!
Det finns risk för personskador, brand eller skador på produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
Se till att produkten har svalnat. Det finns även risk för att glaspanelerna kan spricka.
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler om de är skadade. Kontakta auktoriserat
servicecenter.
Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung!
Ugnsutrymmet och luckan måste torkas av efter varje användningstillfälle. Ånga som bildas
vid användningen av ugnen kondenseras på innerväggarna och kan orsaka korrosion.
Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämras.
Fett och matrester som lämnas kvar i produkten kan orsaka brand och elektriska ljusbågar
när mikrovågsugnen är igång.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd
inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
Om du använder en ugnssprej ska du följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.
Rengör inte den katalytiska emaljen (om sådan finns) med rengöringsmedel.
2.5 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
•
•
•
Typen av glödlampa eller halogenlampa som används för den här produkten är endast
avsedd för hushållsprodukter. Får ej användas som husbelysning.
Innan du byter lampan ska du koppla ur produkten från nätuttaget.
Använd bara lampor med samma specifikationer.
10/48
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.6 Service
•
•
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.
Använd endast originaldelar.
2.7 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller skador.
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i maskinen.
11/48
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
2
3
4
4
8
5
6
3
2
1
7
1 Kontrollpanel
2 Display
3 Värmeelement
4 Mikrovågsgenerator
5 Lampa
6 Fläkt
7 Ugnsstege, löstagbar
8 Ugnsnivåer
3.2 Tillbehör
Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt
För kakor och småkakor.
12/48
4. HUR MAN SLÅR PÅ OCH STÄNGER AV UGNEN
4.1 Kontrollpanel
1
2
Funktion
Beskrivning
1
På / Av
Tryck och håll ned för att slå på och stänga av ugnen.
2
Display
Visar nuvarande ugnsinställningar.
3s
Tryck på
Flytta
Tryck och håll ned
Vidrör ytan med fingertoppen.
Dra fingret över ytan.
Tryck på ytan i tre sekunder.
4.2 Display
Efter att ha slagit på ugnen visar displayen hu‐
vudskärmen med värmefunktioner och stan‐
dardtemperatur.
Conventional cooking
Om du inte använder ugnen inom 2 minuter går
displayen in i standby.
13:00
+5 sec
Microwave
29sec
+10 sec
STOP
+30 sec
1000 W
När du tillagar maten visar displayen de inställ‐
da funktionerna och andra tillgängliga alterna‐
tiv.
13/48
HUR MAN SLÅR PÅ OCH STÄNGER AV UGNEN
A
B C D
Displayen med maximalt antal funktioner in‐
ställda.
Conventional cooking
K
J
I
H G FE
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Meny / Bakåt
Wi-Fi
Klockslag
Information
Timer
Matlagningstermometer (endast vissa modeller)
Mikrovågsugn snabbstart
G. START/STOPP
H. Temperatur / Mikrovågsugnens timer
I. Förloppsindikator / Reglage
J. Mer
K. Värmefunktioner
Kontrollampor för display
Grundindikatorer - för att navigera på displayen.
Bekräfta
valet/
inställning‐
en.
Bekräfta valet/
inställningen
eller gå tillbaka
en nivå i me‐
nyn.
Gå tillbaka en nivå i me‐
nyn/ångra föregående val.
Slå på och stänga av funktionerna.
Ljudlarm kontrollampor för funktioner - ljudsignalen hörs när inställd tillagningstid har gått ut.
Funktionen är på.
Timer-indikatorer
14/48
Funktionen är på.
Matlagningen avslutas au‐
tomatiskt.
Ljudlarmet är avstängt.
HUR MAN SLÅR PÅ OCH STÄNGER AV UGNEN
Kontrollampor för display
För att ställa in funktionen:
Ställ in starttid.
Avbryta in‐
ställning‐
en.
Timern star‐
tar när
ugnsluckan
har stängts.
Timern startar
när ugnen upp‐
når inställd
temperatur.
Timern startar
när tillagningen
startar.
Kontrollampor för luckfunktion
Ugnsluckan är låst.
Wi-Fi kontrollampor - ugnen kan anslutas till WiFi.
Wi-Fi-anslutningen är påslagen.
Wi-Fi-anslutningen är avstängd.
15/48
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Första rengöring
Steg 1
Ta ut alla tillbehör och flyttba‐
ra ugnsstegar ur ugnen.
Steg 2
Rengör ugnen och tillbehören
innan du använder den första
gången.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Steg 3
Sätt tillbaka tillbehören och
ugnsstegarna.
5.2 Första anslutning
Displayen visar ett välkomstmeddelande efter första anslutningen.
Du måste ställa in: Språk, Ljusstyrka i display, Ljudvolym, Klockslag.
5.3 Trådlös anslutning
För att ansluta ugnen behöver du:
• Trådlöst nätverk med internetanslutning.
Steg 1
Slå på ugnen.
Steg 2
Tryck på Meny / Inställningar / Uppkoppling.
Steg 3
Dra eller tryck på
Steg 4
Välj trådlöst nätverk med internetanslutning. Ugnens trådlösa modul startar inom 90
sekunder.
för att slå på Wi-Fi.
För att konfigurera den trådlösa anslutningen vid andra tider, tryck på
Ta en genväg!
Frekvens
16/48
2412 - 2484 MHz
på displayen.
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
Protokoll
IEEE 802.11b DSSS/802.11g/n OFDM
Max. effekt
EIRP < 20 dBm (100 mW)
5.4 Programlicenser
Ugnens programvara innehåller upphovsrättsskyddad programvara som är licensierad under
BSD, fontkonfig, FTL, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL /
SSLEAY ISC, Apache 2.0 m.fl.
Se fullständig kopia av licensen på: Normalinställningar / Service / Licens.
Du kan hämta källkoden för open source-programvaran genom att följa hyperlänken som finns på
webbproduktsidan.
Leta efter ugnsmodellen och Wi-Fi-modulens programvara på http://electrolux.opensoftwarerepo‐
sitory.com i "NIUX"-foldern.
17/48
6. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Hur man ställer in: Värmefunktioner
Steg 1
Slå på ugnen.
Steg 2
Välj en värmefunktion.
Standarduppvärmningsfunktionerna visas på displayen. För att se fler uppvärm‐
ningsfunktioner, tryck på
Steg 3
.
Tryck på
.
Displayen går in i temperaturinställningsläge.
170°C
70°C
-5°C
170°C
210°C
OK
+5°C
Steg 4
Dra fingret på reglaget för att ställa in temperaturen.
Steg 5
Tryck på
Steg 6
Tryck på
Steg 7
Tryck på
Steg 8
Stäng av ugnen.
.
.
för att stänga av uppvärmningsfunktionen.
Ta en genväg!
6.2 Användning: Mikrovågsugn snabbstart
Steg 1
18/48
Tryck och håll ned
på displayen. Mikron körs i 30 sekunder.
DAGLIG ANVÄNDNING
Steg 2
Förlänga tillagningstiden:
Tryck snabbt på en av tiderna på dis‐
playen.
+5 sec
Microwave
29sec
+10 sec
STOP
+30 sec
1000 W
Tryck på tidsvärdet för att gå till tidsregla‐
get. Flytta punkten på tidsreglaget till valt
värde.
18sec
Now
30sec
50sec
2min
+60sec
Mikrovågsugnen kan slås på med: Mikrovågsugn snabbstart när som helst.
Det enda undantaget är: ECO-läge.
6.3 Hur man ställer in: Assisterad matlagning
Varje maträtt i denna undermeny har en föreslagen funktion och temperatur. Temperaturen och
tiden kan justeras manuellt i enlighet med användarens önskemål.
Den grad till vilken en maträtt tillagas:
• Röd eller Mindre
• Medium
• Välstekt eller Mer
Steg 1
Tryck på
.
Steg 2
Tryck på
för att öppna Assisterad matlagning.
Steg 3
Välj en maträtt eller mattyp.
Steg 4
Tryck på
.
Ta en genväg!
19/48
DAGLIG ANVÄNDNING
6.4 Värmefunktioner
Standardtillagningsfunktioner
Uppvärmningsfunktion
Program
För att grilla tunna matbitar och rosta bröd.
Grill
För stekning på en ugnsnivå av större stycken kött eller fågel med
ben. För att bryna och göra gratänger.
Varmluftsgrillning
Varmluft
För att baka på upp till två hyllpositioner samtidigt och för att torka
mat.Ställ in temperaturen på 20 – 40 °C lägre än för Över-/under‐
värme.
För att tillaga snabbmat (som pommes frites, klyftpotatis och vår‐
rullar) så att de blir knapriga.
Fryst mat
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Över-/undervärme
Tillaga pizza. För att bryna ordentligt och få en knaprig botten.
Pizza/Paj
För bakning av kakor med knaprig botten och för att torka mat.
Undervärme
För att värma och tillaga mat.Mikrovågseffekten är på 100 - 1000
W.
Mikrovågsugn
20/48
DAGLIG ANVÄNDNING
Speciella tillagningsfunktioner
Uppvärmningsfunktion
Program
För att konservera grönsaker (t.ex. pickles).
Konservering
För torkning av frukt, grönsaker och svamp i skivor.
Torkning
För förvärmning av tallrikar före servering.
Tallriksvärmning
För att snabba på jäsningsprocessen av degen. Den håller degen
elastisk och förhindrar dess yta från att torka.
Jäsning av deg
För ugnsrätter som lasagne eller potatisgratäng. För att bryna och
göra gratänger.
Gratinering
För tillredning av möra, saftiga stekar.
Långsam tillagning
För varmhållning av maträtter.
Varmhållning
Med den här funktionen kan du baka bröd och bullar med mycket
bra och professionellt resultat vad gäller krispighet, färg och glans.
Brödbakning
Mikrovågsugnens funktioner
Uppvärmningsfunktion
Program
För upptining av kött, fisk, frukt, kakor, bröd och smör. Effekten är
100 - 200 W.
Upptining
21/48
DAGLIG ANVÄNDNING
Uppvärmningsfunktion
Program
För att värma färdiglagade rätter och delikatesser.Effekten är 300 700 W.
Återuppvärmning
För uppvärmning av drycker och soppor.Effekten är 800 - 1000 W.
Vätska
Baka på en ugnsnivå. Funktion med MW-boost.
Varmluft + Mikro
För bakning och stekning på en ugnsnivå. Funktion med MWboost.
Över-/undervärme + Mikro
För att grilla tunna matbitar och rosta bröd. Funktion med MWboost.
Grill + Mikro
För stekning av större bitar av kött på en nivå. För att bryna och
göra gratänger. Funktion med MW-boost.
Grill + Fläkt + Mikro
22/48
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Beskrivning av klockfunktioner
Klockfunktion
Program
Tillagningstid
För att ställa in tillagningstiden. Max är 23 tim. 59 min.
Startval
För att ställa in när timern börjar räkna.
Slutval
För att ställa in vad som händer när timern slutar räkna.
Ställ in starttid
För att skjuta upp starten och/eller slutet på tillagningen.
Förlängning av tid
Förlänga tillagningstiden.
Påminnelse
För att ställa in en tid som räknas ned. Maximalt är 23 tim 59 min.
Denna funktion påverkar inte ugnens funktioner i övrigt.
Startval, Slutåtgärd och Fördröjning av tillagning är inte tillgängliga för mikrovågsfunktioner.
7.2 Hur man ställer in: Klockfunktioner
Ställa in klockan
Steg 1
Tryck på
Steg 2
Tryck på: Inställningar / Inställningar / Klockslag.
Steg 3
Dra och tryck för att ställa in tiden.
Steg 4
Tryck på
på displayen.
eller .
Hur man ställer in tillagningstiden
Steg 1
Välj uppvärmningsfunktion och ställ in temperaturen.
Steg 2
Tryck på
Steg 3
Flytta pricken på reglaget eller tryck på önskad tidsikon.
Steg 4
Tryck på
för att ställa in tillagningstiden.
. Timern startar nedräkningen omedelbart.
23/48
KLOCKFUNKTIONER
Ta en genväg!
70°C
Hur man väljer start-/sluttid för tillagningen
Steg 1
Välj uppvärmningsfunktion och ställ in temperaturen.
Steg 2
Tryck på
Steg 3
Tryck på
Steg 4
Tryck på Startval / Slutval.
Steg 5
Välj önskad Startval / Slutval.
Steg 6
Tryck på
Tryck på
för att ställa in tillagningstiden.
.
eller .
för att avbryta vald start- eller sluttid.
Startval
Beskrivning
-
Timern startar när du slår på den.
Timern startar när luckan har stängts.
Timern startar när tillagningen startar.
Timern startar när ugnen uppnår inställd temperatur.
Slutåtgärd
Beskrivning
En ljudsignal hörs när inställd tillagningstid har gått ut.
En ljudsignal hörs när inställd tillagningstid har gått ut. Matlagningen av‐
slutas automatiskt.
Displayen visar ett meddelande utan att en ljudsignal hörs när inställd
tillagningstid har gått ut.
24/48
KLOCKFUNKTIONER
Hur man ställer start- och sluttid för fördröjd matlagning
Steg 1
Tryck på
Steg 2
Flytta pricken på reglaget eller tryck på önskad tidsikon.
Steg 3
Tryck på
på displayen.
.
Ta en genväg!
Hur man fördröjer starttid utan att ställa in sluttid för tillagningen
Steg 1
Välj tillagningsfunktion och temperatur.
Steg 2
Tryck på
Steg 3
Tryck på
Steg 4
Tryck på Ställ in starttid.
Steg 5
Flytta den vänstra pricken till önskat värde.
Steg 6
Tryck på
.
.
.
Hur man ställer in extra tid
När 10 % av tillagningstiden återstår och maten inte verkar vara klar, kan man förlänga tillagnings‐
tiden. Du kan också ändra ugnsfunktionen.
Steg 1
Tryck på önskad tidsikon för att förlänga tillagningstiden.
Steg 2
Välj också önskad ugnsfunktion för att ändra den.
Går det att ändra extra tiden?
Det är möjligt att återställa extra tid.
25/48
KLOCKFUNKTIONER
Hur man ställer in extra tid
Steg 1
Tryck på
Steg 2
Flytta pricken på reglaget eller tryck en gång på önskad tidsikon för att ställa in
tiden.
Steg 3
Tryck på
.
.
Hur man ändrar timerinställningar
Steg 1
Ändra timervärdet genom att flytta pricken på reglaget eller genom att använda
genvägen.
Steg 2
Tryck på
eller tryck på
för att återställa ändringarna.
Du kan ändra inställd tid när som helst under tillagningen.
Hur man avbryter inställd timer
Steg 1
Tryck på
.
Steg 2
Tryck på
för att avbryta inställd timer.
Steg 3
Tryck på
.
Ta en genväg!
26/48
8. ANVÄNDNING: TILLBEHÖR
8.1 Sätta in tillbehör
Använd endast lämpliga kokkärl och material. Se kapitlet "Råd och tips", Lämpliga kokkärl och
material för mikrovågsugn.
Liten inbuktning upptill ökar säkerheten. Fördjupningarna ger också ett tippskydd. Den höga
kanten runt hyllan förhindrar kokkärlen från att glida ner.
Galler:
För in gallret mellan skenorna på ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.
Långpanna:
Skjut in långpannan mellan stegparet på ugnsnivån.
Galler ochlång‐
pannatillsam‐
mans:
Tryck in långpannan mellan skenorna på hyllstöden och ugnsgallret på ske‐
norna ovan.
27/48
9. TILLVALSFUNKTIONER
9.1 Automatisk avstängning
Av säkerhetsskäl stängs ugnen av automatiskt efter en tid om en uppvärmningsfunktion är
igång och du inte ändrar några inställningar.
(°C)
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Automatisk avstängning fungerar inte med funktionerna: Belysning, Sluttid, Långsam
tillagning, .
9.2 Kylfläkt
När ugnen är på, slås fläkten på automatiskt för att hålla ugnens ytor svala. Om du stänger av
ugnen fortsätter fläkten att gå tills ugnen svalnat.
9.3 Mekaniskt lucklås
Lucklåset är olåst när du köper ugnen.
FÖRSIKTIGHET!
Flytta inte lucklåset vertikalt.
Tryck inte på lucklåset när du stänger ugnsluckan.
28/48
TILLVALSFUNKTIONER
9.4 Hur man använder det mekaniska lucklåset
Steg 1
Lås luckan genom att dra lucklåset framåt tills det låses på plats.
Steg 2
Lås upp luckan genom att trycka tillbaka lucklåset i panelen.
Öppna den låsta luckan
Du kan öppna luckan när det luckan är låst.
Steg 1
Tryck på lucklåset något och öppna luckan genom att dra i den med handta‐
get.
1
2
När du stänger luckan, se till att lucklåset är låst.
29/48
10. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
10.1 Tillagningsrekommendationer
Din ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än din gamla ugn. Tabellerna nedan visar
rekommenderade inställningar för temperatur, tillagningstid och hyllposition för specifika typer
av mat.
Om du inte kan hitta inställningarna för ett visst recept kanske du kan använda inställningarna
för ett liknande recept.
För mer matlagningsrekommendationer, se matlagningstabeller på vår hemsida. Du hittar
matlagningstips genom att kontrollera PNC-numret på märkskylten på främre ramen i
ugnsutrymmet.
10.2 Rekommendationer mikrovågsugnen
Placera maten på en tallrik på ugnsbotten.
Vänd eller rör om efter halva upptinings- eller tillagningstiden.
Täck mat som ska tillagas och värmas upp.
Sätt i en sked i flaskan eller i glaset vid upphettning av drycker för att få en bättre
värmefördelning.
Lägg in maten i ugnen och ta bort förpackningen. Förpackningen som omger maten kan bara
placeras i ugnen om den är mikrovågsugnssäker (se informationen på förpackningen).
Tillagning med mikrovågor
Tillaga täckt. Tillaga mat utan lock endast om du vill ha en knaprig skorpa.
Tillaga inte rätter för länge genom att ställa in för stark effekt och för lång tid. Maten kan bli torr,
bränd eller börja brinna.
Använd inte ugnen för att koka ägg eller sniglar med skal – de kan sprängas. Stick hål i äggulan
innan du hettar upp det igen.
Stick hål i mat med skinn eller skal med en gaffel flera gånger före tillagning.
Skär grönsaker i lika stora bitar.
Rör om i rätter med vätska då och då.
Rör om före servering.
När du har stängt av ugnen ska du ta ut maten och låta den vila i några minuter.
Upptining i mikrovågsugnen
Placera det frysta, opaketerade livsmedlet på en liten, uppochnervänd tallrik med en behållare
under, eller på ett upptiningsställ eller plastsåll, så att den vätska som smälter kan rinna av.
Ta bort de upptinade delarna efter hand.
Du kan använda högre effekt i mikrovågsugnen för att tillaga frukt och grönsaker utan att först
behöva tina dem.
10.3 Lämpliga kokkärl och material för mikrovågsugn
För mikrovågsugnen får man endast använda lämpliga kärl och material. Se tabellen nedan
som referens.
Kokkärl/material
Ugnsfast glas och porslin utan
metalldelar, t.ex. värmebestän‐
digt glas
30/48
RÅD OCH TIPS
Kokkärl/material
Ej ugnsfast glas och porslin utan
dekor av silver, guld, platina eller
andra metaller
x
x
Glas och vitrokeramik av ugns-/
fryssäkert material
Keramik och lergods utan kvarts
eller metallkomponenter och gla‐
syrer som innehåller metall
Keramik, porslin och lergods
med oglaserad botten eller med
små hål, t.ex. på handtagen
x
x
x
Värmebeständig plast upp till
200 °C (kontrollera alltid plastbe‐
hållarens specifikation före an‐
vändning)
x
x
Kartong, papper
x
x
Plastfolie
x
x
Stekpåse med säker stängning
för mikrovågsugn (kontrollera all‐
tid påsens specifikation före an‐
vändning)
x
Stekkärl gjorda av metall, t.ex.
emalj, gjutjärn
x
x
x
Ugnsform, i svartlack eller sili‐
konbelagd (kontrollera alltid
ugnsformens specifikation före
användning)
x
x
x
Bakplåt
x
x
x
Galler
x
x
Kokkärl för mikrovågsugn, t.ex.
krispplatta
x
x
31/48
RÅD OCH TIPS
10.4 Rekommenderade effektlägen för olika typer av mat
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som vägledning.
700 - 1000 W
Tillagning av grönsaker
Uppvärmning i början av en till‐
agning
Uppvärmning av vätskor
500 - 600 W
Tillagning av äggrät‐
ter
Sjudning av gryträtter
Uppvärmning av hela
rätter på tallrik
Upptining och upp‐
värmning av djupfrys‐
ta maträtter
300 - 400 W
Smälta ost,
choklad, smör
Sjudning av ris
Uppvärmning av
barnmat
Tillagning / Värm‐
ning av ömtåliga
livsmedel
Fortsätta tillag‐
ningen
100 - 200 W
Upptining av bröd
Upptining av frukt och
kakor
Upptining av ost,
grädde, smör
10.5 Tillagningstabeller för testinstitut
Information till provanstalter
Tester enligt IEC 60705.
32/48
Upptining av kött, fisk
RÅD OCH TIPS
Använd gallret om inget annat anges.
MIKROVÅG‐
SUGNSFUNK‐
TION
(W)
(kg)
Sockerkaka
600
0.475
Undersida
7-9
Vänd ett kvarts
varv efter halva ti‐
den.
Köttfärslimpa
400
0.9
2
25 - 32
Vänd ett kvarts
varv efter halva ti‐
den.
Vaniljkräm
500
1
Undersida
18
-
Upptining av kött
200
0.5
Undersida
7-8
Vänd köttet efter
halva tillagningsti‐
den.
(min.)
Använd gallret.
MICRO‐
WAVE
COMBIFUNK‐
TION
(W)
(°C)
(min.)
Mjuk
kaka, 0,7
kg
Över-/
undervärme
+ Mikro
100
200
2
23 - 27
Vänd ett kvarts
varv efter halva ti‐
den.
Potatis‐
gratäng,
1,1 kg
Varmluft +
Mikro
300
180
2
38 - 42
Vänd ett kvarts
varv efter halva ti‐
den.
Kyckling,
1,1 kg
Grill + Fläkt
+ Mikro
400
230
1
35 - 40
Lägg köttet i en
rund glasforn och
vänd det efter hal‐
va tillagningstiden.
33/48
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Anmärkningar om rengöring
Torka av framsidan av ugnen med en mjuk trasa och varmt vatten och milt ren‐
göringsmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av metallytor.
Rengörings‐
medel
Ta bort envisa fläckar med speciell ugnsrengöring.
Rengör ugnen efter varje användningstillfälle. Fettansamling eller andra matres‐
ter kan leda till eldsvåda.
Torka av ugnen med en mjuk trasa efter användning.
Används var‐
je dag
Rengör ugnsutrymmets tak från matrester och fett.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka. An‐
vänd en mjuk trasa med varmt vatten och ett rengöringsmedel. Diska inte tillbe‐
hören i diskmaskin.
Tillbehör
Rengör inte tillbehör med nonstickbeläggning med rengöringsmedel med slipef‐
fekt, skarpa föremål eller i diskmaskinen.
11.2 Hur man tar bort: Ugnsstegar
Se till att ugnen har kallnat innan du utför någon form av underhåll. Det finns risk för att du
bränner dig.
Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna tas bort.
Steg 1
1
3
2
Dra försiktigt upp ugnsstegarna ur den främre upphängningen.
Steg 2
Dra först ut stegarnas främre del från sidoväggen.
Steg 3
Dra ur stegen från den bakre upphängningen.
34/48
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
Sätt tillbaka ugnsstegarna i omvänd ordning.
11.3 Byte av: Lampa
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
Lampan kan vara het.
Innan du byter lampan:
Steg 1
Stäng av ugnen. Vänta tills ugnen är kall.
Steg 2
Koppla bort ugnen från eluttaget.
Steg 3
Lägg en trasa i botten av ugnsutrymmet.
FÖRSIKTIGHET!
Håll i halogenlampan med en trasa för att förhindra att fett ska komma på lampan.
Övre lampan
Steg 1
Ta bort lampglaset genom att vrida på det.
Steg 2
Rengör lampglaset.
Steg 3
Byt ut lampan mot en lämplig 300 °C-värmetålig lampa.
Steg 4
Sätt tillbaka lampglaset.
35/48
12. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Vad gör jag om...
Ugnen inte slås på eller värms upp
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen är inte ansluten till strömförsörjningen
eller den är ansluten på fel sätt.
Kontrollera att ugnen är korrekt ansluten till
strömförsörjningen.
Klockan är inte ställd.
Ställ in klockan, för mer information se kapitlet
"Klockfunktioner", Hur man ställer in: Klock‐
funktioner.
Luckan är inte ordentligt stängd.
Stäng luckan helt.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är orsaken till felet.
Om problemet återkommer ska du kontakta en
kvalificerad elektriker.
Barnlåset är aktiverat.
Se kapitlet "Meny", Undermeny för: Tillval.
Komponenter måste bytas ut
Beskrivning
Glödlampan är trasig.
Lösning
Byt lampa, för mer information se kapitlet "Un‐
derhåll och rengöring", Hur man byter: Lampa.
Problem med WiFi-signalen
Möjlig orsak
Fel på den trådlösa nätverkssignalen.
36/48
Lösning
Kontrollera ditt trådlösa nätverk och din router.
Starta om routern.
FELSÖKNING
Problem med WiFi-signalen
Lösning
Möjlig orsak
Ny router har installerats eller så har routerkon‐
figurationen ändrats.
För att konfigurera ugnen eller den mobila en‐
heten igen, se kapitlet "Före första använd‐
ning", Trådlös anslutning.
Den trådlösa nätverkssignalen är svag.
Flytta routern så nära ugnen som möjligt.
Den trådlösa signalen har påverkats av att mik‐
rovågsugnen placerats för nära ugnen.
Stäng av mikrovågsugnen.
12.2 Hur man hanterar: Felkoder
När mjukvarufel uppstår visar displayen ett felmeddelande.
I det här avsnittet får du en lista över problem du kan hantera själv.
Kod och beskrivning
Åtgärd
F240, F439 - Pekfälten på displayen fungerar inte
som de ska.
Rengör ytan på displayen. Se till att det
inte är någon smuts på pekfälten.
F601 - Det är något fel med Wi-Fi-signalen.
Kontrollera nätverksanslutningen. Se ka‐
pitlet "Före första användning", Trådlös
anslutning.
F604 - Den första anslutningen till Wi-Fi misslycka‐
des.
Stäng av ugnen, slå på den och försök
igen. Se kapitlet "Före första använd‐
ning", Trådlös anslutning.
F908 - Ugnssystemet kan inte ansluta till kontrollpa‐
nelen.
Stäng av och sätt på ugnen.
I det här avsnittet finns en lista över problem som måste lösas av en kvalificerad tekniker.
Kod och beskrivning
F131 - Magnetronens temperatur är för hög.
Åtgärd
Stäng av ugnen och vänta tills den har
svalnat. Slå på ugnen igen.
37/48
FELSÖKNING
Kod och beskrivning
Åtgärd
F602, F603 - Wi-Fi är inte tillgänglig.
Stäng av och sätt på ugnen.
När ett av dessa felmeddelanden fortsätter att visas på displayen, betyder det att ett felaktigt
delsystem kan ha varit inaktiverat. I ett sådant fall ska du kontakta återförsäljaren eller ett
auktoriserat servicecenter. Om något av dessa fel uppstår, fortsätter resten av
ugnsfunktionerna att fungera som vanligt.
12.3 Serviceinformation
Kontakta din återförsäljare elleren auktoriserad serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver finns på märkplåten. Typskylten sitter på ugnsutrymmets
yttre kant. Avlägsna inte märkskylten från ugnsutrymmet.
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
38/48
13. ENERGIEFFEKTIVITET
13.1 Energibesparing
Denna ugn har funktioner som låter dig spara energi under vanlig matlagning.
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd när produkten är påslagen. Öppna inte ugnsluckan för
ofta under tillagning. Håll lucktätningen ren och se till att den inte har lossnat på något ställe.
Använd metalltallrikar för att förbättra energibesparingen(men inte under
mikrovågsugnsfunktionen).
Om det är möjligt, undvik att förvärma ugnen före tillagning.
Håll pauser mellan tillagning så korta som möjligt när du förbereder flera rätter på en gång.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd varmluftsfunktionen för att spara energi.
Restvärme
Om ett program med tidvalet Varaktighet eller Sluttid aktiverat och om tillagningstiden är längre
än 30 minuter, stängs värmeelementen automatiskt av tidigare med vissa ugnsfunktioner.
Fläkten och lampan fortsätter att vara igång. När du stänger av ugnen visar displayen
restvärmen. Du kan använda den värmen för att hålla maten varm.
När tillagningen är längre än 30 minuter, sänk ugnstemperaturen till ett minimum 3-10 minuter
innan tillagningen är klar. Restvärmen i ugnen fortsätter laga maten.
Använd restvärmen för att värma annan mat.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning för att använda restvärme och hålla maten varm.
Restvärmeindikatorn eller temperaturen visas på displayen.
Laga mat med lampan släckt
Släck lampan under tillagning. Tänd den bara vid behov.
Standby-läge
Efter 2 minuter går displayen över i standby-läge.
39/48
14. MENYSTRUKTUR
14.1 Meny
Tryck på
för att öppna Meny.
Choose dish
Cleaning
Options
Menyfunktion
Program
Assisterad matlagning
Listar automatiska program.
Tillval
Ställa in ugnskonfigurationen.
Inställningar
Uppkoppling
Ställa in nätverkskonfigurationen.
Inställningar
Ställa in ugnskonfigurationen.
Service
Visar programvarans version och
konfiguration.
14.2 Undermeny för: Tillval
Undermeny
Program
Belysning
Tända och släcka lampan.
Lampikonen lyser
Lampikonen visas på skärmen.
Snabb uppvärmning
Förkortar uppvärmningstiden. Observera att det endast är
tillgängligt för vissa ugnsfunktioner.
Barnlås
Förhindrar oavsiktlig aktivering av ugnen. När alternativet är
påslaget visas texten "Barnlås" på skärmen när du slår på
ugnen. För att kunna använda ugnen ska du välja kodbok‐
stäver i alfabetisk ordning.
ECO-läge
Stänger av WiFi-funktionen och displayen för att spara el.
Mikrovågsugnens snabbstartsfunktion fungerar inte i stan‐
dby i ECO-läge .
14.3 Undermeny för: Uppkoppling
Undermeny
Beskrivning
Wi-Fi
Slå på och stänga av WiFi-anslutningen.
40/48
MENYSTRUKTUR
Undermeny
Beskrivning
Nätverk
Kontrollera nätverksstatus och WiFi-anslutningens signal‐
styrka.
Glöm nätverk
För att inaktivera aktuellt nätverk från automatisk anslutning
till ugnen.
14.4 Undermeny för: Inställningar
Undermeny
Beskrivning
Språk
Ställ in språk på ugnen.
Klockslag
Ställer in aktuell tid och datum.
Tidsanvisning
Sätter på och stänger av klockan.
Stil på digital klocka
Ändrar formatet på den visade tiden.
Knappljud
Sätter på och stänger av tonen på pekkontrollerna. Det går
inte att inaktivera tonen för ON/OFF och STOP.
Alarm/Felsignal
Slår på och stänger av larmet.
Ljudvolym
Ändrar volymen på knappljud och signaler.
Ljusstyrka i display
Ändrar ljusstyrkan på displayen.
14.5 Undermeny för: Service
Undermeny
Beskrivning
Demoläge
Aktiverings-/avaktiveringskod: 2468
Licens
Information om licenser.
Programversion
Information om mjukvaruversion.
Återställ alla inställningar
Återställer fabriksinställningar.
Återställ alla pop-ups
Återställer alla pop-ups till originalinställningar.
41/48
15. LÄTT SOM EN PLÄTT!
Före första användning måste du ställa in:
Språk
Ljusstyrka i dis‐
play
Ljudvolym
Klockslag
Trådlös anslutning
Bekanta dig med de grundläggande ikonerna på kontrollpanelen och på skärmen:
På / Av
Meny / Ba‐
kåt
/
Wi-Fi
Information
Mer
Timer
Börja använda ugnen
Snabbstart
Sätt på ugnen
och starta mat‐
lagningen med
standardtempe‐
raturen och tiden
för funktionen.
Steg 1
Steg 2
Quick Off
Stänger av ug‐
nen, skärmen
och meddelan‐
det när som
helst.
Tryck och håll inne
Quick MW
Startar mikro‐
vågsugnen när
som helst med
standardinställ‐
ningarna: 30
sek/1000W.
Tryck på
Steg 3
Tryck på och
Ställ in ugns‐
håll in
funktion
.
Tryck på
.
.
tills ugnen stängs av.
.
Börja tillagningen
Steg 1
Slå på ug‐
nen.
42/48
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Steg 5
Steg 6
Tryck på
funktionen.
Tryck för att
komma in i
temperaturin‐
ställningar.
Dra reglaget
med fingret
för att ställa
in temperatu‐
ren.
Tryck för att
bekräfta.
Tryck för att
starta tillag‐
ningen.
LÄTT SOM EN PLÄTT!
Lär dig hur man lagar mat snabbt
Använd automatiska programmet för att laga mat snabbt med standardinställningar:
Assisterad matlag‐
ning
Steg 1
Tryck på
.
Steg 2
Steg 3
Tryck på
Assiste‐
rad matlagning.
Välj maträtt.
Använd snabbfunktionerna för att ställa in tillagningstiden eller ändra tillagningsfunktion
Snabbinställning för timern
Använd de mest använda timerinställningarna
genom att använda genvägar.
Steg 1
10 % Finish assist
Använd 10 % Finish assist för att lägga till extra
tid eller ändra tillagningsfunktionen när 10 % av
tillagningstiden återstår.
För att förlänga tillagningstiden, tryck på öns‐
Tryck på
Steg 2
Tryck på önskad tid
på timern.
.
kad tidsikon:
+1 min +5 min +10 min
.
Ändra funktion:
Tryck på önskad funktion
.
43/48
16. TA EN GENVÄG!
Här kan du se alla genvägar. Du hittar de också i kapitlet om genvägar i bruksanvisningen.
Trådlös anslutning
Hur man ställer in: Ugnsfunktioner
Hur man ställer in: Assisterad matlagning
Hur man ställer in tillagningstiden
70°C
Hur man ställer start- och sluttid för fördröjd matlagning
Hur man avbryter inställd timer
44/48
17. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt
kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.
45/48
*
46/48
47/48
867352412-D-392019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising