Electrolux CKB700CX Användarmanual
CKB700CX
SV
Inbyggnadsugn
Bruksanvisning
Få ut mesta möjliga
av din produkt
För snabb tillgång till manualer, how-to-guides,
support med mera genom vår fotoregistrering,
besök electrolux.com/register
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.........................................................................4
3. PRODUKTBESKRIVNING..................................................................................7
4. KONTROLLPANELEN........................................................................................8
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING......................................................................... 8
6. DAGLIG ANVÄNDNING..................................................................................... 8
7. KLOCKFUNKTIONER...................................................................................... 10
8. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR....................................................................... 11
9. TILLVALSFUNKTIONER.................................................................................. 12
10. TRICKS OCH TIPS.........................................................................................13
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING....................................................................... 26
12. FELSÖKNING.................................................................................................29
13. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 30
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska
inte vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barnen leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar
kan bli heta under användning
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
VARNING: Kontrollera att produkten är avstängd
innan du byter lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin
tur kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i
omvänd ordning.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Dra aldrig produkten i handtaget.
•
•
•
•
•
Installera produkten på en säker och
lämplig plats som uppfyller
installationskraven.
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
Innan produkten installeras ska du
kontrollera att ugnsluckan öppnas
enkelt utan motstånd.
Produkten är utrustad med ett
elektriskt kylsystem. Det måste
användas tillsammans med det
elektriska nätuttaget.
Enheten för inbyggnad måste uppfylla
stabilitetskraven enligt DIN 68930.
SVENSKA
•
Skåpets minimihöjd
(minimihöjd för skå‐
pet under köksbän‐
ken)
Skåpets bredd
Skåpets djup
444 (460) mm
560 mm
550 (550) mm
Höjd på produktens
främre del
455 mm
Höjd på produktens
bakre del
440 mm
Bredd på produk‐
tens främre del
595 mm
Bredd på produk‐
tens bakre del
559 mm
Produktens djup
567 mm
Djupet på den in‐
byggda produkten
546 mm
Djup med öppen
lucka
882 mm
Minsta storlek på
ventilationens öpp‐
ning. Öppningen är
placerad på botten
baksidan
560x20 mm
Nätsladdslängd. Ka‐
beln är placerad i
det högra hörnet på
baksidan
1500 mm
Monteringsskruvar
•
3.5x25 mm
•
•
•
•
•
•
•
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
5
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka eller nichen nedanför produkten,
speciellt inte när den är igång eller om
luckan är het.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
Denna produkt levereras med en
huvudkontakt och en huvudkabel.
•
•
•
•
•
•
Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
•
•
•
•
•
För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
ugnsbotten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan bli
bestående.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
Om produkten installeras i till exempel
ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig
är stängd när produkten är i drift.
Värme och fukt kan byggas upp
bakom en stängd dörr/lucka och
orsaka efterföljande skador på
apparaten, bostaden eller golvet.
Stäng inte luckan förrän apparaten
har svalnat helt efter användning.
2.4 Underhåll och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara milda
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
Rengör inte den katalytiska emaljen
(om sådan finns) med
rengöringsmedel.
2.5 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
•
•
•
Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.6 Service
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
SVENSKA
2.7 Kassering
•
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
Koppla loss produkten från eluttaget.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1 2 3
11
4
5 6
7
8
9
4
3
2
1
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Kontrollpanel
Vred för ugnsfunktionerna
Strömlampa/symbol
Display
Kontrollvred (för temperaturen)
Temperaturindikator/symbol
Värmeelement
Lampa
Fläkt
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsnivåer
3.2 Tillbehör
För kakor och småkakor.
Galler
Långpanna
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Bakplåt
7
8
www.electrolux.com
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Knappar
Sensorfält/knapp
Funktion
Beskrivning
SIGNALUR
För att ställa in SIGNALURET. Håll den
inne i mer än 3 sekunder för att tända
eller släcka ugnslampan.
KLOCKA
För att ställa in en klockfunktion.
TEMPERATUR För att kontrollera ugnens eller matlag‐
ningstermometerns temperatur (om så‐
dan ingår). Använd endast när en vär‐
mefunktion är igång.
4.2 Display
A
G
F
E
B
D
C
A. Timer / Temperatur
B. Uppvärmnings- och
restvärmeindikator
C. Matlagningstermometer (endast
vissa modeller)
D. Elektroniskt lucklås (endast vissa
modeller)
E. Timmar / minuter
F. Demo-läge (endast vissa modeller)
G. Klockfunktioner
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Se avsnittet
"Klockfunktioner" för att
ställa in tiden.
5.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur ugnen.
6. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Infällbara vred
För att använda produkten, tryck på
kontrollvredet. Vredet kommer ut.
Se avsnittet "Underhåll och rengöring".
Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
SVENSKA
6.2 Uppvärmningsfunktioner
Ugnsfunk‐
tion
Program
Ugnen är avstängd.
Avstängt läge
För att minska upp‐
värmningstiden.
Snabbstart
Varmluft
Pizza-funk‐
tion
För att baka på upp till
två hyllpositioner samti‐
digt och för att torka
mat.
Ställ in temperaturen på
20 – 40 °C lägre än för
Över- och undervärme.
Tillaga pizza. För att
bryna ordentligt och få
en knaprig botten.
För bakning och stek‐
ning på en ugnsnivå.
Över- och un‐
dervärme
Undervärme
Upptining
För bakning av kakor
med knaprig botten och
för att torka mat.
För att tina mat (grönsa‐
ker och frukt). Uppti‐
ningstiden beror på
mängden och storleken
på det frysta livsmedlet.
Ugnsfunk‐
tion
9
Program
Denna funktionen är för
att spara energi under
Varmluft med tillagningen. För matlag‐
ningsinstruktioner, se
fukt
kapitlet "Råd och Tips"
Varmluft med fukt.
Ugnsluckan ska hållas
stängd under tillagning‐
en så att funktionen inte
avbryts och att ugnen
fungerar med högsta
möjliga energieffektivi‐
tet. När du använder
den här funktionen kan
temperaturen i ugnen
skilja sig från inställd
temperatur. Restvär‐
men änvänds.Värmeef‐
fekten kan vara reduce‐
rad. För allmänna ener‐
gibesparingsanvisning‐
ar, se kapitlet "Energief‐
fektivitet", Energibe‐
sparing. Denna funktion
användes för att följa
energieffektivitetsklass
enligt EN 60350-1. När
du använder den här
funktionen släcks lam‐
pan automatiskt efter 30
sekunder.
För att grilla tunna mat‐
bitar och rosta bröd.
Grill
För stekning på en
ugnsnivå av större
Turbogrillning stycken kött eller fågel
med ben. För att bryna
och göra gratänger.
Lampan kan släckas
automatiskt vid en
temperatur under 60 °C med
vissa ugnsfunktioner.
6.3 Ställa in en värmefunktion
1. Vrid vredet för värmefunktioner för att
välja en värmefunktion.
10
www.electrolux.com
2. Vrid på kontrollvredet för att välja
temperatur.
Lampan tänds när ugnen är igång.
3. Vrid vredet för värmefunktioner till
Off-läge (Av) för att stänga av ugnen.
6.4 Snabbstart
Snabbstartfunktionen förkortar
uppvärmningstiden.
Ställ inte in mat i ugnen när
snabbstartfunktionen
används.
1. Vrid på vredet för ugnsfunktionerna
för att ställa in snabbstartfunktionen.
2. Vrid temperaturvredet för att ställa in
temperaturen.
Ljudsignalen hörs när ugnen uppnått
inställd temperatur.
3. Ställ in en ugnsfunktion.
6.5 Indikator för uppvärmning
När du slår på en ugnsfunktion tänds
staplarna på displayen
en efter en när
temperaturen ökar och försvinner när
den minskar.
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunk‐
tion
KLOCKA
KOKTID
SLUTTID
TIDSFÖRD‐
RÖJNING
SIGNALUR
Program
Visa eller ändra klock‐
an. Du kan endast ställa
klockan när ugnen är
avstängd.
För att ställa in hur
länge ugnen ska vara
påslagen. Använd en‐
dast när en värmefunk‐
tion är vald.
Ställ in när ugnen
stängs av. Använd en‐
dast när en värmefunk‐
tion är vald.
För att kombinera KOK‐
TID och SLUTTID.
Använd för att ställa in
en tid för nedräkning.
Denna funktion påver‐
kar inte ugnens funktio‐
ner i övrigt. Du kan stäl‐
la in SIGNALUR när
som helst, även om ug‐
nen är avstängd.
7.2 Ställa in och ändratiden
När du sätter i den i eluttaget första
gången ska du vänta tills displayen visar
och "12:00". "12" blinkar.
1. Vrid på temperaturvredet för att ställa
in timmarna.
2. Tryck på
för att bekräfta och ställ
in minuterna.
och den inställda
Displayen visar
tiden. "00" blinkar.
3. Vrid på temperaturvredet för att ställa
in minuterna.
4. Tryck på
för att bekräfta eller så
sparas klockan automatiskt efter 5
sekunder.
På displayen visas den nya tiden.
Ändra klockan genom att trycka på
flera gånger tills kontrollampan för tiden
blinkar på displayen.
7.3 Ställa in KOKTID
1. Ställ in en värmefunktion.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
3. Vrid på temperaturvredet för att ställa
in minuterna och tryck på
för att
bekräfta. Vrid på temperaturvredet
för att ställa in timmarna och tryck på
för att bekräfta.
När den inställda Sluttiden har gått avges
en ljudsignal i 2 minuter.
och
SVENSKA
tidsinställningen blinkar på displayen.
Ugnen stängs av automatiskt.
4. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
5. Vrid vredet för värmefunktionerna till
avstängt läge.
7.4 Ställa in SLUTTID
1. Ställ in en värmefunktion.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
3. Vrid på temperaturvredet för att ställa
för att
in timmarna och tryck på
bekräfta. Vrid på temperaturvredet
för att ställa in minuterna och tryck på
för att bekräfta.
När den Sluttiden har gått avges en
ljudsignal i 2 minuter.
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Ugnen stängs av automatiskt.
4. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
5. Vrid vredet för värmefunktionerna till
avstängt läge.
7.5 Ställa in funktionen
TIDSFÖRDRÖJNING
1. Ställ in en värmefunktion.
flera gånger tills
2. Tryck på
börjar blinkar.
3. Vrid på temperaturvredet för att ställa
in minuterna för KOKTIDEN och tryck
på
för att bekräfta. Vrid på
temperaturvredet för att ställa in
timmarna för KOKTIDEN och tryck
på
11
tryck på
för att bekräfta. Vrid på
temperaturvredet för att ställa in
minuterna för SLUTTID och tryck på
för att bekräfta. Displayen visar
och den inställda
temperaturen.
Ugnen sätts på automatiskt senare, är
igång under den inställda KOKTIDEN
och stoppar vid SLUTTIDEN.
När den Sluttiden har gått avges en
och
ljudsignal i 2 minuter.
tidsinställningen blinkar på displayen.
Ugnen stängs av.
5. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
6. Vrid vredet för värmefunktionerna till
avstängt läge.
7.6 Ställa in SIGNALUR
Signaluret kan ställas in både när ugnen
är påslagen och avstängd.
1. Tryck på
flera gånger tills
och "00" blinkar.
displayen visar
2. Vrid på temperaturvredet för att ställa
in sekunder och därefter minuter.
När tiden du ställt in är längre än 60
på displayen.
minuter, blinkar
3. Ställ in timmarna.
4. SIGNALUR startar automatiskt efter
fem sekunder.
När 90 % av den inställda tiden har
uppnåtts avges en ljudsignal.
5. När den inställda tiden har förflutit
hörs en ljudsignal i 2 minuter. "00:00"
och blinkar på displayen. Tryck på
valfri knapp för att stänga av
signalen.
för att bekräfta.
Displayen visar
som blinkar.
4. Tryck på temperaturvredet för att
ställa in timmarna för SLUTTID och
8. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.
12
www.electrolux.com
Galler och långpanna /djup form
tillsammans:
Tryck in långpannan /djupa formen
mellan skenorna på hyllstöden och
ugnsgallret på skenorna ovan.
Långpanna/ Djup form:
Skjut in långpannan /djupa formen
mellan stegparet på ugnsnivån.
Liten fördjupning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna
ger också ett tippskydd. Den
höga kanten runt hyllan
förhindrar kokkärlen från att
glida ner.
9. TILLVALSFUNKTIONER
9.1 Använda barnlåset
När Barnlåset är påslaget kan inte ugnen
sättas på av misstag.
1. Se till att vredet för ugnsfunktionerna
är i avstängt läge.
och
2. Tryck på och håll inne
samtidigt i 2 sekunder.
Signalen ljuder. SAFE visas på
displayen.
Upprepa steg 2 för att stänga av
Barnlåset.
9.2 Användning av Knapplåset
Funktionslåset kan bara sättas på när
ugnen är påslagen.
När funktionslåset är påslaget kan inte
temperatur- och tidsinställningar för en
ugnsfunktion som redan är igång ändras
av misstag.
1. Välj en ugnsfunktion och ställ in den
enligt behov.
2. Tryck och håll inne
och
samtidigt i 2 sekunder.
Ljudsignalen hörs. Loc visas på
displayen i 5 sekunder.
Loc visas på displayen när
du vrider på
temperaturvredet eller
trycker på en knapp när
funktionslåset är påslaget.
Ugnen stängs av när du vrider på vredet
för ugnsfunktionerna.
Om du stänger av ugnen medan
funktionslåset är påslaget, ändras
funktionslåset automatiskt till barnlåset.
Se "Användning av Barnlåset".
Upprepa steg 2 för att stänga av
funktionslåset.
9.3 Restvärmeindikering
När ugnen stängs av visas
restvärmeindikatorn
på displayen om
temperaturen i ugnen överstiger 40
SVENSKA
°C.Vrid på temperaturvredettill vänster
eller höger för att kontrollera
ugnstemperaturen.
9.4 Automatisk avstängning
Av säkerhetsskäl stängs ugnen av
automatiskt efter en tid om en
uppvärmningsfunktion är igång och du
inte ändrar några inställningar.
(°C)
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
(°C)
13
(tim)
200 - 245
5.5
250 - Maximalt
3
Automatisk avstängning fungerar inte
med funktionerna: Belysning, Längd,
Sluttid.
9.5 Kylfläkt
När ugnen är på, slås fläkten på
automatiskt för att hålla ugnens ytor
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen svalnat.
10. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
10.1
Tillagningsrekommendationer
Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla ugn.
Tabellerna nedan visar rekommenderade
inställningar för temperatur, tillagningstid
och hyllposition för specifika typer av
mat.
Om du inte kan hitta inställningarna för
ett visst recept kanske du kan använda
inställningarna för ett liknande recept.
10.2 Ugnsluckans insida
På insidan av luckan hittar du:
•
•
ugnsnivåernas nummer.
Information om ugnsfunktioner,
rekommenderade ugnsnivåer och
temperaturer för maträtter.
10.3 Gräddning
Använd den lägre temperaturen första
gången.
Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
Bakverk vid olika nivåer blir inte alltid lika
bruna. Du behöver inte ändra
ugnstemperaturen om de blir olika bruna.
Detta jämnar ut sig under bakningen.
Plåtarna i ugnen kan vrida sig under
bakning. När plåtarna kallnar igen återtar
de sin normala form.
10.4 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte
tillräckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre ugnsni‐
vå.
14
www.electrolux.com
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan faller ihop och
blir degig eller får vat‐
tenränder.
Ugnstemperaturen är för
hög.
Ställ in något lägre ugnstempe‐
ratur nåsta gång.
För kort gräddningstid.
Ställ in längre gräddningstid och
lägre ugnstemperatur nåsta
gång.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Ställ in högre ugnstemperatur
nåsta gång.
För lång gräddningstid.
Ställ in kortare gräddningstid
nästa gång.
Ugnstemperaturen är för
hög och gräddningstiden
är för kort.
Ställ in lägre ugnstemperatur
och längre gräddningstid.
Kaksmeten har inte förde‐
lats jämnt.
Fördela smeten jämnare på
bakplåten nästa gång.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Ställ in något högre ugnstempe‐
ratur nåsta gång.
Kakan blir ojämn.
Kakan blir inte klar på
tiden som anges i re‐
ceptet.
10.5 Bakning på en ugnsnivå
BAKA I FORMAR
(°C)
(min.)
Tårtbotten av mördeg,
förvärm den tomma
ugnen
Varmluft
170 - 180
10 - 25
2
Tårtbotten av socker‐
kakssmet
Varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Sockerkaka
Varmluft
140 - 150
35 - 50
1
Sockerkaka
Över- och un‐
dervärme
160
35 - 50
1
Sockerkaka / Brioche
Varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Sandkaka / Fruktkakor Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Äppelpaj, 2 formar
Ø20 cm
Över- och un‐
dervärme
180
70 - 90
1
Äppelpaj, 2 formar
Ø20 cm
Varmluft
160
70 - 90
2
SVENSKA
BAKA I FORMAR
Cheesecake, använd
en långpanna
Över- och un‐
dervärme
(°C)
(min.)
160 - 170
70 - 90
2
KAKOR/BAKVERK
Förvärm den tomma ugnen, såvida inget annat anges.
Använd bakplåten.
(°C)
(min.)
Rulltårta
Över- och un‐
dervärme
180 - 200
10 - 20
2
Rågbröd
Över- och un‐
dervärme
först: 230
först: 20
1
sedan: 160 180
sedan: 30 60
Över- och un‐
dervärme
190 - 210
20 - 30
2
Petits-choux med fyll‐
Över- och un‐
ning / Eclairs, förvärm‐ dervärme
ning är inte nödvändigt
190 - 210
20 - 35
2
Kaka med smördeg‐
stopping, förvärmning
är inte nödvändigt
Varmluft
150 - 160
20 - 40
2
Vetefläta / Runt bröd,
förvärmning är inte
nödvändigt
Över- och un‐
dervärme
170 - 190
30 - 40
1
Fruktpaj (på jästdeg/
sockerkakssmet)
Varmluft
150 - 160
35 - 55
2
Fruktpaj (på jästdeg/
sockerkakssmet)
Över- och un‐
dervärme
170
35 - 55
2
Fruktpaj av mördeg,
förvärmning är inte
nödvändigt
Varmluft
160 - 170
40 - 80
2
Mandelsockerkaka /
Sockerkakor
15
16
www.electrolux.com
KAKOR/BAKVERK
Förvärm den tomma ugnen, såvida inget annat anges.
Använd bakplåten.
(°C)
(min.)
Jästkaka med känslig
fyllning (t.ex. kvarg,
grädde, kräm)
Över- och un‐
dervärme
160 - 180
40 - 80
2
Christstollen
Över- och un‐
dervärme
160 - 180
50 - 70
1
SLÄTA BULLAR
Förvärm den tomma ugnen, såvida inget annat anges.
Använd den andra hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Mördegskakor, kex, för‐
Varmluft
värmning är inte nödvändigt
150 - 160
10 - 20
Franskbullar
Varmluft
160
10 - 25
Över- och undervärme
190 - 210
10 - 25
Kakor av sockerkakssmet,
förvärmning är inte nödvän‐
digt
Varmluft
150 - 160
15 - 20
Smördegskakor
Varmluft
170 - 180
20 - 30
Mördegskakor / Smördeg‐
skakor
Över- och undervärme
160
20 - 30
Mördegskakor / Smördeg‐
skakor, förvärmning är inte
nödvändigt
Varmluft
140
20 - 35
SVENSKA
SLÄTA BULLAR
Förvärm den tomma ugnen, såvida inget annat anges.
Använd den andra hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Varmluft
160
20 - 35
Över- och undervärme
170
20 - 35
Småkakor av jästdeg, för‐
Varmluft
värmning är inte nödvändigt
150 - 160
20 - 40
Mandelbiskvier, förvärmning Varmluft
är inte nödvändigt
100 - 120
30 - 50
Bakverk med äggvita, ma‐
Varmluft
ränger / Maränger, förvärm‐
ning är inte nödvändigt
80 - 100
120 - 150
Muffins
10.6 Puddingar och gratänger
Använd den första hyllpositionen.
(°C)
(min.)
160 - 170
15 - 30
Grönsaksgratäng, för‐ Turbogrillning
värm den tomma ug‐
nen
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Över- och undervär‐
me
180 - 200
25 - 40
Fiskpudding
Över- och undervär‐
me
180 - 200
30 - 60
Fyllda grönsaker
Varmluft
160 - 170
30 - 60
Söta puddingar
Över- och undervär‐
me
180 - 200
40 - 60
Makaronipudding
Över- och undervär‐
me
180 - 200
45 - 60
Ostbaguetter
Varmluft
17
18
www.electrolux.com
10.7 Bakning på flera nivåer
Använd första/fjärde hyllpositionen.
KAKOR/BAKVERK/BRÖD
KAKOR/BAKVERK/BRÖD
Varmluft.
Varmluft.
Använd bakplåtarna.
Använd bakplåtarna.
Bakverk med
äggvita, ma‐
ränger / Ma‐
ränger
(°C)
(min.)
80 - 100
130 170
(°C)
(min.)
Petits-choux
med fyllning /
Eclairs, förvärm
den tomma ug‐
nen
160 - 180
25 - 45
Smuldegspaj
150 - 160
30 - 45
Använd värmebeständiga ugnsformar.
Mördegskakor,
kex
150 - 160
20 - 40
Stek magert kött övertäckt.
Kakor av sock‐
erkakssmet
160 - 170
25 - 40
Tillaga stora stekar eller kyckling direkt
på plåten eller på gallret med en plåt
under.
Mördegskakor /
Smördegskakor
140
25 - 45
Häll lite vatten på plåten för att förhindra
att droppande fett bränner fast.
Småkakor av
jästdeg
160 - 170
30 - 60
Mandelbiskvier
100 - 120
40 - 80
10.8 Tips gällande
ugnsstekning
Vänd steken efter 1/2 - 2/3 av stektiden.
Stek kött och fisk i stora bitar som väger
minst 1kg.
Ös köttet med sin egen köttsaft flera
gånger under stekning.
10.9 Stekning
Använd den första hyllpositionen.
NÖTKÖTT
Grytstek
1 - 1,5 kg
Över- och un‐
dervärme
(°C)
(min.)
230
120 - 150
SVENSKA
NÖTKÖTT
(°C)
(min.)
Engelsk rostbiff
per cm tjocklek
eller filé, röd, för‐
värm den tomma
ugnen
Turbogrillning
190 - 200
5-6
Engelsk rostbiff
per cm tjocklek
eller filé, medium
Turbogrillning
180 - 190
6-8
Engelsk rostbiff
per cm tjocklek
eller filé, välstekt
Turbogrillning
170 - 180
8 - 10
FLÄSK
Använd funktionen: Turbogrillning.
(kg)
(°C)
(min.)
Bog / Hals / Skinkstek
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Kotletter / Revben‐
sspjäll
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Köttfärslimpa
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Fläsklägg, lagad i för‐
väg
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
(kg)
(°C)
(min.)
Kalvstek
1
160 - 180
120 - 150
Kalvlägg
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
KALV
Använd funktionen: Turbogrillning.
19
20
www.electrolux.com
LAMM
Använd funktionen: Turbogrillning.
(kg)
(°C)
(min.)
Lamm, lägg / Lamm‐
stek
1 - 1.5
150 - 180
100 - 120
Lamm, sadel
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
VILT
Använd funktionen: Över- och undervärme.
(kg)
(°C)
(min.)
Sadel / Hare, lägg, för‐ upp till 1
värm den tomma ug‐
nen
230
30 - 40
Rådjur, sadel
1.5 - 2
210 - 220
35 - 40
Bog
1.5 - 2
180 - 200
60 - 90
(kg)
(°C)
(min.)
Kyckling
0,2 - 0,35 var
200 - 220
30 - 50
Halv kyckling
0,4 - 0,5 var
190 - 210
35 - 50
Bitar av fågel
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Anka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
FÅGEL
Använd funktionen: Turbogrillning.
SVENSKA
21
FISK (ÅNGKOKT)
Använd funktionen: Över- och undervärme.
Hel fisk
(kg)
(°C)
(min.)
1 - 1.5
210 - 220
45 - 60
10.10 Knaprigt med Pizzafunktion
PIZZA
nen.
PIZZA
Förvärm den tomma ugnen före
tillagning.
Använd den första hyllpositio‐
nen.
Pajer
(°C)
(min.)
180 - 200
40 - 55
Använd den andra hyllpositio‐
(°C)
(min.)
200 - 230
15 - 20
160 - 180
45 - 60
Pizza, tunn
botten
Quiche lorrai‐ 170 - 190
ne
45 - 55
20 - 30
Cheesecake
140 - 160
60 - 90
Pizza, tjock
180 - 200
botten, an‐
vänd en lång‐
panna
Äppelpaj,
täckt
150 - 170
50 - 60
Schweizisk
ostpaj
170 - 190
45 - 55
Grönsakspaj
160 - 180
50 - 60
Osyrat bröd
230 - 250
10 - 20
Smördegska‐
kor
160 - 180
45 - 55
Flammkuchen 230 - 250
12 - 20
Pirog
15 - 25
Ugnsbakad
spenat
180 - 200
10.11 Grill
Förvärm den tomma ugnen före
tillagning.
Grilla endast tunna bitar av kött eller fisk.
22
www.electrolux.com
Placera en form på första hyllpositionen
för att samla upp fett.
GRILL
Använd den första hyllpositionen.
Använd funktionen: Grill.
(°C)
(min.)
(min.)
1:a sidan
2:a sidan
Rostbiff, rosa
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Oxfilé, medium
230
20 - 30
20 - 30
Fläskkotlett
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Kalv, fransyska
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Lamm, sadel
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Hel fisk, 0,5 kg - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
10.12 Bröd
Förvärmning rekommenderas inte.
BRÖD
BRÖD
nen.
nen.
Använd den andra hyllpositio‐
Använd den andra hyllpositio‐
(°C)
(min.)
Rågbröd
180 200
50 - 70
(°C)
(min.)
Franskbröd
180 200
40 - 60
Fullkornsbröd
180 200
50 - 70
Baguette
200 220
35 - 45
Fullkornsbröd med
hela korn
170 190
60 - 90
Brioche
160 180
40 - 60
10.13 Lågtemperaturstekning
Ciabatta
200 220
35 - 45
Med den här funktionen kan du tillaga,
mört kött och fisk. Gäller inte för: fågel,
fet grisstek, skinkstek..
SVENSKA
1. Bryn köttet i 1 - 2 minuter på varje
sida i hög värme.
2. Placera köttet på ett stekfat eller
direkt på gallret. Placera en plåt
under gallret för att fånga upp fettet.
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här funktionen.
3. Välj funktionen:
Lågtemperaturstekning. Du kan ställa
Använd den första hyllpositionen.
(kg)
(°C)
(min.)
Engelsk rostbiff
1 - 1.5
150
120 - 150
Oxfilé
1 - 1.5
150
90 - 110
Kalvstek
1 - 1.5
150
120 - 150
Biff
0.2 - 0.3
120
20 - 40
10.14 Fryst mat
Ta bort förpackningen från maten. Lägg
maten på en tallrik.
AVFROSTNING
Täck inte över maten eftersom det kan
förlänga avfrostningstiden.
nen.
AVFROSTNING
nen.
Använd den andra hyllpositio‐
Använd funktionen: Varmluft.
Använd den andra hyllpositio‐
Använd funktionen: Varmluft.
23
in ugnstemperaturen på mellan 80 °C
och 150 °C under de första 10
minuterna. Standard är 90 °C.
4. Efter 10 minuter sänker ugnen
automatiskt temperaturen till 80 °C.
(°C)
(min.)
Pommes Fri‐
tes, tunna
200 - 220
20 - 30
Pommes Fri‐
tes, tjocka
200 - 220
25 - 35
(°C)
(min.)
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
Croquetter /
Kroketter
220 - 230
20 - 35
Fryst panpiz‐
za
190 - 210
20 - 25
Hash browns
210 - 230
20 - 30
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
170 - 190
35 - 45
Fryst por‐
tionspizza
180 - 200
15 - 30
Lasagne /
Cannelloni,
färsk
24
www.electrolux.com
10.15 Upptining
Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
AVFROSTNING
Använd den andra hyllpositio‐
nen.
Använd funktionen: Varmluft.
(°C)
(min.)
Lasagne /
Cannelloni,
fryst
160 - 180
40 - 60
Makaroni‐
pudding med
ost
170 - 190
20 - 30
Kycklingving‐
ar
190 - 210
20 - 30
Täck inte över maten eftersom det kan
förlänga avfrostningstiden.
Om du lagar större portioner ska en tom
tallrik placeras upp och ner på botten av
ugnen. Lägg maten i en djup form och
ställ den ovanpå tillriken inne i ugnen. Ta
bort hyllstöden om det behövs.
Använd den första hyllpositionen.
(kg)
(min.)
Upptiningstid
(min.)
Mer avfrost‐
ningstid
Kyckling
1
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva
tiden.
Kött, vänd efter
halva tiden
1
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva
tiden.
Öring
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Smör
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Grädde, vispa
2 x 0,2
grädden medan
den fortfarande
är lätt frusen
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden
medan den fortfa‐
rande är något
fryst.
Tårta
60
60
-
1.4
SVENSKA
10.16 Konservering
Använd enbart konserveringsburkar av
samma mått som finns att köpa.
GRÖNSAKER
Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
Använd den första hyllpositionen.
(min.)
Tillag‐
ningstid
tills det
börjar sju‐
da
(min.)
Fortsätt
tillaga på
100 °C
Morötter
50 - 60
5 - 10
Gurka
50 - 60
-
Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
Fyll upp burkarna med lika mycket i varje
och förslut med ett klämlock.
Burkarna får inte röra vid varandra.
Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så att
det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
När vätskan i burkarna börjar sjuda (efter
ca 35 - 60 minuter med enlitersburkarna)
stänger du av ugnen eller sänker
temperaturen till 100 °C (se tabellen).
Ställ in temperaturen till 160 - 170 °C.
(min.)
Tillagningstid
tills det börjar
sjuda
Kålrabbi /
Ärter / Spar‐
ris
15 - 20
nen.
50 - 60
Använd den andra hyllpositio‐
(°C)
(tim)
Bönor
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Soppgrön‐
saker
60 - 70
5-6
Svamp
50 - 60
6-8
Örter
40 - 50
2-3
Plommon
60 - 70
8 - 10
Aprikoser
60 - 70
8 - 10
Äppelskivor
60 - 70
6-8
Päron
60 - 70
6-9
35 - 45
STENFRUKT
Persikor /
Kvitten /
Plommon
5 - 10
10.17 Dehydrering - Varmluft
MJUK FRUKT
Jordgubbar / Blå‐
bär / Hallon / Mog‐
na krusbär
Blandade in‐ 50 - 60
lagda grön‐
saker
(min.)
Tillag‐
ningstid
tills det
börjar sju‐
da
(min.)
Fortsätt
tillaga på
100 °C
35 - 45
10 - 15
25
26
www.electrolux.com
10.18 Varmluft med fukt rekommenderade tillbehör
bättre än ljusa färger och reflektiva
formar.
Använd mörka och icke reflekterande
burkar och formar. De absorberar värme
Pizzaform
Ugnsform
Portionsfor‐
mar
Tårtbottenform
Mörk, icke reflekte‐
rande
28 cm i diameter
Mörk, icke reflekteran‐
de
26 cm i diameter
Keramik
8 cm diame‐
ter, 5 cm hög
Mörk, icke reflekte‐
rande
28 cm i diameter
10.19 Varmluft med fukt
nen.
Använd den första hyllpositio‐
nen.
Använd den första hyllpositio‐
(°C)
(°C)
(min.)
Pastagratäng 200 - 220 45 - 60
Potatisgra‐
täng
180 - 200 70 - 85
Moussaka
180 - 200 75 - 90
Lasagne
180 - 200 70 - 90
Cannelloni
180 - 200 65 - 80
Brödpudding
190 - 200 55 - 70
Risgryns‐
pudding
180 - 200 55 - 70
Äppelkaka
gjord med
sockerkakss‐
met (rund
kakform)
160 - 170 70 - 80
Franskbröd
200 - 210 55 - 70
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
(min.)
SVENSKA
27
11.1 Anmärkningar om rengöring
Torka av framsidan av ugnen med en mjuk trasa och varmt vatten
och milt rengöringsmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av metallytor.
Rengörings‐ Ta bort envisa fläckar med speciell ugnsrengöring.
medel
Rengör ugnen efter varje användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda. Risken är högre för grillpan‐
nan.
Används
varje dag
Torka av ugnen med en mjuk trasa efter användning.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem
torka. Använd en mjuk trasa med varmt vatten och ett rengöringsme‐
del. Diska inte tillbehören i diskmaskin.
Tillbehör
Rengör inte tillbehör med nonstickbeläggning med rengöringsmedel
med slipeffekt, skarpa föremål eller i diskmaskinen.
11.2 Hur man tar bort:
ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
1
2
FÖRSIKTIGHET!
Var försiktig när du
avlägsnar ugnsstegarna.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
Sätt tillbaka det du tagit bort i omvänd
ordning.
11.3 Hur man tar bort: grill
VARNING!
Det finns risk för att du
bränner dig.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
1. Stäng av ugnen. Se till att ugnen är
kall.
2. Ta ut ugnsstegarna.
3. Håll i grillen med två händer framtill.
4. Ta tag i grillens hörn. Dra den framåt
mot fjädertrycket och ut ur de två
hållarna.
28
www.electrolux.com
2
B
1
Grillen fälls ner.
5. Rengör ugnens tak med varmt
vatten, en mjuk trasa och ett milt
rengöringsmedel. Låt det torka.
6. Sätt tillbaka grillen i omvänd ordning.
7. Sätt i ugnsstegarna.
7. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
8. Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur
skenorna.
11.4 Borttagning och
installation av luckan
Man kan ta loss och rengöra luckan och
de inre glasrutorna. Antalet luckglas
skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING!
Luckan är tung.
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
A
A
3. Stäng ugnsluckan till den första
öppna positionen (ungefär 70°
vinkel).
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den i en vinkel uppåt
från ugnen.
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt
på en mjuk handduk på ett stabilt
underlag.
6. Ta tag i lucklisten (B) på båda
sidorna av luckans övre kant och
tryck inåt för att frigöra klämlåset.
9. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka luckglaset
noga.
När rengöringen är klar, följ stegen ovan
i motsatt ordning. Sätt i det mindre
ugnsglaset först, därefter det större och
sist luckan.
En av gångjärnsarmarna
(vanligtvis den högra) kan
röra sig fritt. Se till att båda
gångjärnsarmarna har
samma position (ca 70°
vinkel).
VARNING!
Se till att glasen är korrekt
och ordentligt införda,
annars kan luckans yta bli
överhettad.
11.5 Byte av: Lampa
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
Lampan kan bli mycket
varm.
1. Stäng av ugnen. Vänta tills ugnen är
kall.
2. Koppla bort ugnen från eluttaget.
3. Lägg en trasa på ugnsbotten.
SVENSKA
Övre lampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
på det.
29
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
12. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera el‐
ler använda ugnen.
Ugnen är inte ansluten till
Kontrollera att ugnen är
strömförsörjningen eller
korrekt ansluten till ström‐
den är ansluten på fel sätt. försörjningen (se kopp‐
lingsschemat om tillgäng‐
ligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar
är inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställ‐
ningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstäng‐
ning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlå‐
set".
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i Låt inte maträtter stå i ug‐
ugnen.
nen längre än 15 - 20 mi‐
nuter efter att tillagningen
är klar.
30
www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
På displayen visas ett fel‐ Det föreligger ett elektriskt
meddelande som inte står i fel.
tabellen.
•
•
Produkten är på men
Demoläget är aktiverat.
värms inte upp. Fläkten ar‐
betar inte. Displayen visar
"Demo".
Stäng av ugnen via
hushållets säkring eller
säkerhetsbrytaren i säk‐
ringsskåpet och slå på
den igen.
Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas
på displayen igen.
1. Stäng av ugnen.
2. Tryck och håll inne
samtidigt
.
3. Den första siffran på
displayen och Demoindikatorn börjar blinka.
4. Ange kod 2468 genom
att vrida vredet för tem‐
peraturen till höger el‐
ler vänster för att ändra
värdena och tryck på
för att bekräfta.
5. Nästa siffra börjar blin‐
ka.
6. Demo-läget avaktive‐
ras när du bekräftar
den sista siffran och
koden är korrekt.
12.2 Serviceinformation
Kontakta din återförsäljare elleren
auktoriserad serviceverkstad om du inte
kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver finns
på märkplåten. Typskylten sitter på
ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte
märkskylten från ugnsutrymmet.
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. ENERGIEFFEKTIVITET
13.1 Produktinformation och produktinformationsblad*
Leverantörens namn
Electrolux
SVENSKA
Modellbeskrivning
CKB700CX 944066609,
944066740
Energiindex
80.8
Energieffektivitetsklass
A+
Energiförbrukning med en standardrätt, över/
undervärme
0.89 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.59 kWh/program
Antal kaviteter
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
43 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
31.6 kg
31
* För Europeiska unionen enligt EU-förordningarna 65/2014 och 66/2014.
För Republiken Vitryssland enligt STB 2478-2017, bilaga G; STB 2477-2017, bilagor‐
na A och B.
För Ukraina enligt 568/32020.
Energieffektivitetsklassen är inte tillämplig för Ryssland.
EN 60350-1 - Elektriska matlagningsprodukter för hushållsbruk - Del 1: Områden,
ugnar, ångugnar och grillar - Funktionsprovning.
13.2 Energibesparing
Denna ugn har funktioner
som låter dig spara energi
under vanlig matlagning.
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
lucktätningen ren och se till att den inte
har lossnat på något ställe.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Om det är möjligt, undvik att förvärma
ugnen före tillagning.
Håll pauser mellan tillagning så korta
som möjligt när du förbereder flera rätter
på en gång.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Restvärme
Om ett program med tidvalet Varaktighet
eller Sluttid aktiverat och om
tillagningstiden är längre än 30 minuter,
stängs värmeelementen automatiskt av
tidigare med vissa ugnsfunktioner.
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång. När du stänger av ugnen visar
displayen restvärmen. Du kan använda
den värmen för att hålla maten varm.
När tillagningen är längre än 30 minuter,
sänk ugnstemperaturen till ett minimum
3-10 minuter innan tillagningen är klar.
Restvärmen i ugnen fortsätter laga
maten.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
maten varm. Restvärmeindikatorn eller
temperaturen visas på displayen.
32
www.electrolux.com
Laga mat med lampan släckt
Släck lampan under tillagning. Tänd den
bara vid behov.
Varmluft med fukt
För att spara energi under tillagningen.
När du använder den här funktionen
släcks lampan automatiskt efter 30
sekunder. Du kan tända lampan igen,
men det minskar förväntad
energibesparing.
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
33
34
www.electrolux.com
SVENSKA
35
867352471-B-392019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising