AEG | KMK861000B | User manual | Aeg KMK861000B Ohjekirja

Aeg KMK861000B Ohjekirja
KME861000M
KMK861000B
KMK861000M
USER
MANUAL
FI
Käyttöohje
Mikroaaltoyhdistelmäuuni
2
www.aeg.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT...............................................................................................3
2. TURVALLISUUSOHJEET..............................................................................................5
3. TUOTEKUVAUS........................................................................................................... 8
4. LAITTEEN KÄYTTÖ..................................................................................................... 9
5. KÄYTTÖÖNOTTO.....................................................................................................10
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................................................... 10
7. KELLOTOIMINNOT...................................................................................................17
8. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN....................................................................... 17
9. LISÄTOIMINNOT.......................................................................................................18
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.......................................................................................... 18
11. HOITO JA PUHDISTUS........................................................................................... 36
12. VIANMÄÄRITYS....................................................................................................... 37
13. ENERGIATEHOKKUUS........................................................................................... 39
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden
ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat voivat kuumentua käytön
aikana.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat
käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia.
Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai
uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa.
VAROITUS: Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite
on pois päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu
kalusteeseen.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa
pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin
särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Tyhjää laitetta ei saa kytkeä toimintaan. Uunin sisällä
olevat metalliosat voivat aiheuttaa kipinöintiä.
Mikroaaltotoiminnon aikana ei saa käyttää metallisia
elintarvike- ja juoma-astioita. Tämä vaatimus ei koske
niitä metalliastioita, joiden valmistaja on ilmoittanut
niiden koon ja muodon sopivan mikroaaltouuniin.
VAROITUS: Mikäli luukku tai luukun tiivisteet ovat
vaurioituneet, laitetta ei saa käyttää ennen kuin
ammattitaitoinen henkilö on korjannut sen.
VAROITUS: Ainoastaan ammattitaitoinen henkilö saa
suorittaa huolto- tai korjaustoimenpiteet, joissa
mikroaaltoenergialta suojaava suojakansi on
poistettava.
VAROITUS: Älä lämmitä nesteitä ja muita
elintarvikkeita tiivistetyissä astioissa. Ne voivat
räjähtää.
Käytä ainoastaan välineitä, jotka sopivat
mikroaaltouunissa käytettäviksi.
Syttymisvaaran vuoksi laitetta on valvottava, jos ruokaa
lämmitetään muovi- tai paperiastioissa.
SUOMI
•
•
•
•
•
•
•
5
Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja juomien
lämmittämiseen. Henkilö-, syttymis- tai tulipalovaara
on olemassa, jos laitteella kuivataan elintarvikkeita tai
vaatteita tai lämmitetään lämmitysalustoja, tossuja,
sieniä, kosteita liinoja tms.
Jos laitteesta pääsee savua, kytke laite pois
toiminnasta tai irrota pistoke pistorasiasta. Pidä luukku
kiinni, jotta liekit tukahtuvat.
Juomien kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla voi
aiheuttaa viivästyneen kiehumisen. Käsittele astiaa
varovasti.
Ravistele tuttipullojuomaa ja sekoita
vauvanruokatölkin sisältö ja tarkista lämpötila ennen
kuin annat ruoan lapselle palovammojen välttämiseksi.
Laitteella ei saa lämmittää kananmunia kuorineen ja
keitettyjä kananmunia, sillä ne voivat räjähtää jopa
mikroaaltolämmityksen päätyttyä.
Laite tulee puhdistaa säännöllisesti ja kaikki
ruokajäämät tulee poistaa.
Jos laitetta ei pidetä puhtaana, sen pinnan kunto voi
heikentyä, jolloin laitteen käyttöikä voi lyhentyä ja
mahdollisia vaaratilanteita esiintyä.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta
kiinni pitäen.
• Asenna laite turvalliseen ja sopivaan
paikkaan, joka täyttää
asennusvaatimukset.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin
ja kalusteisiin.
• Tarkista ennen laitteen asentamista,
että uuninluukku avautuu esteettä.
• Laitteessa on sähkötoiminen
jäähdytysjärjestelmä. Sitä on
käytettävä verkkovirralla.
• Asennuskaapin tukevuuden tulee
vastata standardin DIN 68930
vaatimuksia.
Kaapin vähimmäiskorkeus (työtason alla
olevan kaapin vähimmäiskorkeus)
Kaapin leveys
444 (460) mm
560 mm
6
www.aeg.com
Kaapin syvyys
550 (550) mm
Laitteen etuosan korkeus
455 mm
Laitteen takaosan
korkeus
440 mm
Laitteen etuosan leveys
595 mm
Laitteen takaosan leveys
559 mm
Laitteen syvyys
567 mm
Laitteen asennussyvyys
546 mm
Leveys luukun ollessa
auki
882 mm
Tuuletusaukon vähimmäiskoko. Aukko
alaosassa takana
560x20 mm
Virtajohdon pituus.
Johto sijaitsee oikeassa kulmassa takana
1500 mm
Kiinnitysruuvit
•
•
•
•
•
•
•
laitteen ollessa toiminnassa tai luukun
ollessa kuuma.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
suojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet
ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
Laitteen mukana toimitetaan pistoke
ja virtajohto.
2.3 Käyttö
3.5x25 mm
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike.
• Älä anna virtajohtojen koskettaa
laitteen luukkua tai päästä niitä luukun
tai laitteen alapuolella olevan
asennustilan lähelle, varsinkaan
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen tai räjähdyksen
vaara.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
• Avaa laitteen luukku varoen laitteen
ollessa toiminnassa. Laitteesta voi
tulla kuumaa ilmaa.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä paina avointa uunin luukkua.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia
sisältävät aineet voivat kehittää
SUOMI
helposti syttyvän alkoholin ja ilman
seoksen.
• Älä anna kipinöiden tai avotulen
päästä laitteeseen avatessasi luukkua.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Mikroaaltotoimintoa ei saa käyttää
uunin esilämmittämiseen.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
• Emalipinnan vaurioitumisen tai
värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta alumiinifoliota suoraan
laitteen pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan
laitteeseen.
– Älä säilytä kosteita astioita tai
ruokia laitteessa sen käytön
jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai
kiinnität lisävarusteita.
• Uunin emalipintojen tai
ruostumattoman teräksen
värimuutokset eivät vaikuta laitteen
toimintaan.
• Käytä korkeareunaista uunivuokaa
kosteiden leivonnaisten
paistamisessa. Hedelmä- ja
marjamehut voivat jättää pysyviä
jälkiä.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
• Pidä uunin luukku aina kiinni
ruoanvalmistuksen aikana.
• Jos laite asennetaan kalusteen
paneelin (esim. oven) taakse, ovea ei
saa koskaan sulkea laitteen ollessa
toiminnassa. Lämpöä tai kosteutta voi
kertyä suljetun kalusteen paneelin
taakse ja laite, kotelointi tai lattia voi
sen seurauksena vaurioitua. Älä sulje
kalusteen paneelia ennen kuin laite on
jäähtynyt kokonaan käytön jälkeen.
2.4 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja
tai laitteen vaurioitumisen.
7
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana
on lasilevyjen rikkoutuminen.
• Vaihda välittömästi vaurioituneet
luukun lasipaneelit. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Ole varovainen irrottaessasi luukkua.
Luukku on painava!
• Varmista, että uunin sisäosa ja luukku
pyyhitään kuiviksi jokaisen
käyttökerran jälkeen. Laitteen aikana
muodostunut höyry tiivistyy uunin
sisäseiniin ja se voi aiheuttaa
korroosiota.
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
• Laitteessa olevat rasva- ja ruokajäämät
voivat aiheuttaa tulipalon ja
sähköiskuja mikroaaltotoiminnon
ollessa toiminnassa.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä ainoastaan mietoja
pesuaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
• Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata tuotepakkauksessa olevia
turvallisuusohjeita.
• Älä puhdista katalyyttistä emalia (jos
olemassa) pesuaineella.
2.5 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
• Tässä laitteessa käytetty lamppu- tai
halogeenilampputyyppi on tarkoitettu
vain kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.
• Ennen lampun vaihtamista laite on
irrotettava pistorasiasta.
• Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan
samanlaisia lamppuja.
2.6 Huoltopalvelu
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
8
www.aeg.com
2.7 Hävittäminen
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
3. TUOTEKUVAUS
3.1 Laitteen osat
1
2
3
4
4
8
5
6
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Käyttöpaneeli
Elektroninen ohjain
Lämpövastus
Mikroaaltogeneraattori
Lamppu
Puhallin
Irrotettava kannatinkisko
Kannatintasot
7
3.2 Lisävarusteet
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
Uuniritilä
Grilli / uunipannu
Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien
ja paistien alustana.
Käytetään leivonnassa, paistamisessa tai
rasvankeruuastiana.
Leivinpelti
SUOMI
9
4. LAITTEEN KÄYTTÖ
4.1 Käyttöpaneeli
1
2
3
4
5
6
Toiminto
Kommentti
1
Virtapainike
Laitteen kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta.
2
Näyttö
Näyttää laitteen asetukset.
Asetuksien säätäminen ja valikon navigoiminen.
Kytke laite toimintaan painamalla painiketta
.
Avaa asetusnäyttö pitämällä väännintä alhaalla.
Voit selata valikkoa pitämällä väännintä alhaalla ja kääntämällä
sitä.
Vahvista asetus tai siirry valittuun alavalikkoon pitämällä väännintä alhaalla ja kääntämällä sitä.
Voit palata edelliseen valikkoon hakemalla valikkoluettelosta lisätoiminnon Takaisin tai vahvistamalla valitun asetuksen.
3
Väännin
4
Mikroaaltotoimin- Mikroaaltotoiminnon pikakäynnistys (1000 W, 30 s). Se voidaan
to
kytkeä päälle, vaikka laite olisi kytketty pois toiminnasta.
5
Valitun toiminnon käynnistäminen.
6
Valitun toiminnon sammuttaminen.
4.2 Näyttö
Kun laite on kytketty päälle, näytössä
näkyy uunitoimintotila.
Näyttö maksimaalisella määrällä
asetettuja toimintoja:
A
B CD
E F G
Menu
600W
150°C
25min
14:05
170°C
1h 15m
1m 20s
Options
10
www.aeg.com
A.
B.
C.
D.
E. Lisätoiminnot tai kellonaika
F. Toiminnon kesto ja päättymisaika
G. Valikko
Mikroaaltoteho
Muistutus
Lisääntyvä ajastin
Uunitoiminto ja lämpötila
5. KÄYTTÖÖNOTTO
Puhdista uuni ja lisävarusteet ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
Aseta varusteet ja irrotettavat
kannattimet takaisin alkuperäiseen
asentoon.
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Uuden laitteen
puhdistaminen
5.2 Ensimmäinen kytkentä
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot uunista.
Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja
puhdistus".
Ohjelmistoversio tulee näkyviin 7
sekunnin ajaksi ensimmäisen kytkennän
jälkeen.
Sinun on asetettava kieli, Näytön kirkkaus
ja Kellonaika.
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
5. Aseta lämpötila ja vahvista.
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Uunitoiminnot
Uunitoimintojen kytkeminen toimintaan
ja pois toiminnasta.
1. Kytke uuni toimintaan.
2. Pitele väännintä.
Viimeksi käytetty toiminto näkyy
alleviivattuna.
3. Siirry alavalikkoon väännintä
painamalla ja valitse uunitoiminto
väännintä kääntämällä.
4. Vahvista väännintä painamalla.
6. Paina painiketta
. Jotkin
toiminnot avaavat sarjan
ponnahdusikkunoita. Voit siirtyä
seuraavaan ponnahdusikkunaan
väännintä painamalla. Toiminto
käynnistyy viimeisen vahvistuksen
jälkeen.
Kytke toiminto pois päältä painamalla
painiketta
.
Joissakin uunitoiminnoissa
lamppu voi sammua
automaattisesti alle 60 °C
lämpötilassa.
Uunitoiminnot: Ekstrat
Uunitoiminto
Käyttötarkoitus
Matalalämpö
Mureiden ja mehukkaiden paistien paistaminen.
Lämpimänä pito
Tarkoitettu ruokien lämpimänä pitämiseen.
SUOMI
Uunitoiminto
11
Käyttötarkoitus
Lautasten lämmitys
Lautasten esilämmitys ennen tarjoilua.
Säilöntä
Vihannessäilykkeiden valmistus (esim. pikkelsit).
Kuivaus
Hedelmä-, vihannes- ja sienisiivujen kuivaus.
Taikinan nostatus
Hiivataikinan nostatus ennen leipomista.
Leipä
Tämän toiminnon avulla voit valmistaa leipää ja
sämpylöitä saavuttaen korkealuokkaisen tuloksen
mitä rapeuteen, väriin ja pinnan kiiltoon tulee.
Gratinointi
Uuniruokien, kuten lasagnen tai perunagratiinin
valmistaminen. Gratinointi ja ruskistus.
Uunitoiminnot: Standardi
Uunitoiminto
Käyttötarkoitus
Kiertoilma
Korkeintaan kahdella kannatintasolla kypsentäminen samanaikaisesti ja ruokien kuivaus.Aseta lämpötila 20 - 40 °C alhaisemmaksi kuin toiminnossa:
Ylä- /alalämpö.
Kiertoilma + alalämpö
Voimakkaamman ruskistuksen tai rapean pohjan
vaativien ruokien paistaminen yhdellä kannatintasolla. Säädä lämpötila 20 - 40 °C alhaisemmaksi
kuin toiminnossa: Ylä- /alalämpö.
Ylä- /alalämpö
Ruokien ja leivonnaisten paistaminen yhdellä tasolla.
Alalämpö + grilli + tuuletin
Pakasteruokien (esim. ranskalaisten, lohkoperunoiden, rapeiden kevätkääryleiden) valmistaminen.
Grilli
Ohuiden ruokien grillaus ja leivän paahtaminen.
Grilli + tuuletin
Suurikokoisten luita sisältävien lihapalojen tai lintupaistien paistaminen yhdellä tasolla. Gratinointi
ja ruskistus.
Alalämpö
Rapeapohjaisten kakkujen paistaminen ja säilöminen.
12
www.aeg.com
Uunitoiminnot: Mikroaalto
Uunia ei saa esikuumentaa mikroaaltotoimintoja käyttäessä.
Mikroaaltotoiminto tuottaa lämmön suoraan ruoassa.
Uunitoiminto
Käyttötarkoitus
Mikroaalto
Mikroaaltotoiminto, keskisuuri/alhainen teho (100
- 600 W). Esivalmistettujen aterioiden lämmitys. Vihannesten ja kalan valmistaminen.
Mikroaalto Max
Mikroaaltotoiminto, suuri teho (700 - 1000 W).
Tuottaa lämmön suoraan ruoassa. Juomien ja keittojen lämmitys.
Kiertoilma + mikroaalto
Toiminto mikroaallon tehotoiminnolla.
Paistaminen yhdellä tasolla.
Ylä- ja alalämpö + mikroaalto
Toiminto mikroaallon tehotoiminnolla.
Ruokien ja leivonnaisten paistaminen yhdellä tasolla.
Grilli + mikroaalto
Toiminto mikroaallon tehotoiminnolla.
Ohuiden ruokien grillaus ja leivän paahtaminen.
Grilli + tuuletin + mikroaalto
Toiminto mikroaallon tehotoiminnolla.
Suurikokoisten luita sisältävien lihapalojen tai lintupaistien paistaminen yhdellä tasolla. Gratinointi
ja ruskistus.
Sulatus
Toiminto mikroaallon tehotoiminnolla. Lihan, hedelmien ja vihannesten sulattaminen.
6.2 Valikko - yleistiedot
Menu
170°C
Options
Valikko
Valikkovalinta
Käyttötarkoitus
Avustava ruoanvalmistus
Sisältää automaattisten ohjelmien luettelon.
Perusasetukset
Käytetään laitteen määrityksien asettamiseen.
SUOMI
13
Alavalikot toiminnoille: Perusasetukset
Alavalikko
Kuvaus
Lapsilukko
Kun lapsilukko on toiminnassa, uunia ei voi kytkeä toimintaan vahingossa. Tämä toiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Perusasetukset-valikossa. Kun
toiminto on kytketty toimintaan, uunin käynnistämisen
yhteydessä näyttöön tulee näkyviin lapsilukko. Uunia
voidaan käyttää valitsemalla tunnuksen kirjaimet säätimellä seuraavassa järjestyksessä: A B C.
Pikakuumennus
Lyhentää kuumenemisaikaa oletuksena. Käytettävissä
vain joissakin uunitoiminnoissa.
Valmista ja pidä
Pitää ruoan lämpimänä 30 minuuttia sen jälkeen kun
kypsennys on päättynyt. Voit kytkeä sen pois toiminnasta tätä aikaisemmin säädintä painamalla. Kun tämä toiminto on toiminnassa, näyttöön tulee näkyviin viesti
"Lämpimänäpito käynnistetty". Käytettävissä vain joissakin uunitoiminnoissa ja jos Kestoaika on asetettu.
Ajan lisääminen
Esimääritetyn keittoajan pidentäminen. Käytettävissä
vain joissakin uunitoiminnoissa.
Asetukset
Uunin asetuksien asettaminen.
Huolto
Näyttää ohjelmistoversion ja mallin.
Alavalikot toiminnoille: Asetukset
Alavalikko
Kuvaus
Kieli
Asettaa näytön kielen.
Kellonaika
Asettaa kellonajan ja päivämäärän.
Painikeäänet
Ota käyttöön ja poista käytöstä kosketuspainikkeiden
äänet. Virtakytkimen ja PYSÄYTÄ-painikkeen ääntä ei
voida kytkeä pois päältä.
Hälytysäänet
Ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä hälytysäänet.
Äänenvoimakkuus
Säätää painikkeiden ja äänimerkkien äänenvoimakkuuden asteittain.
Näytön kirkkaus
Säätää näytön kirkkauden asteittain.
Alavalikot toiminnoille: Huolto
Alavalikko
Kuvaus
DEMO
Aktivointi-/deaktivointikoodi: 2468
Näytä käyttöoikeudet
Käyttöoikeutta koskevia tietoja.
14
www.aeg.com
Alavalikko
Kuvaus
Näytä ohjelmistoversio
Ohjelmistoversiota koskevia tietoja.
Tehdasasetukset
Palauta tehdasasetukset.
Alavalikot toiminnoille:
Avustava ruoanvalmistus
Tämän alavalikon kaikki ruokalajit
sisältävät toiminto-, mikroaaltoteho- ja
lämpötilasuosituksen. Voit säätää kyseisiä
asetuksia manuaalisesti.
Liha
Riista
Kauris/Hirvi
Reisipala
Jänis
Selkä
Joidenkin ruokalajien kohdalla voit valita
myös ruoanvalmistustavan:
• Painoautomatiikka
Koipi
Lintupaisti
Ruoan kypsyystaso:
• Puoliraaka tai Vähennä
• Keskitaso
• Kypsä tai Lisää
Kana
Koivet
Liha
Siivet
Selkäpaisti
Ankka
Paisti
Hanhi
Lihamureke
Porsaanliha
Kokonainen
Puolikas
Ruokalajin kategoria:Liha ja kala
Naudanliha
Selkä
Sisäfilee
Tuore
Kalkkuna
Kokonainen
Rintapala
Savustettu
Vasikanliha
Paisti
Kala
Kinkku
Kokonainen kala
Reisipaisti
Keskitaso
Kyljet
iso
Sisäfilee
Kalalaatikko
Paisti
Kalapuikot
Reisipaisti
Lammas
pieni
Ruokalajin kategoria: Lisukkeet/uuniruoat
Paisti
Ruoka
Selkä
Lisukkeet
Koipi
Ranskalaiset perunat
Kroketit
Lohkoperunat
Röstiperunat
SUOMI
Ruoka
Ruoka
Uuniruoka
Lasagne
Perunapaistos
Tuore
Sämpylät
Makaronilaatikko
Vihannesgratiini
Ruokalajin kategoria: Suolaiset
leivonnaiset
Ruoka
Pizza
Pakastettu
Ohut
Ruokalajin kategoria: Jälkiruoat/
leivonnaiset
Ruoka
Omenapiirakka
Ohut
Briossi
Paksu
Juustokakku
Välipalat
Omenakakku, kuorrutettu
Ohut
Murotaikinapohja
Paksu
Tuore
Patonki
Torttupohja
Ciabatta
Maustekakku
Vehnäleipä
Ruisleipä
Ruisleipä
Täysjyväleipä
Leipä
Kohottamaton leipä
Pullakranssi
Pullapitko
Pakastettu
Patonki
Leipä
Esikypsytetty
Mantelikakku
Paksu
Kylmä
Piirakka
Esikypsytetty
Vuokakakku
Tuore
Pakastettu
Maustekakku
Sokerikakku
Tortut
15
16
www.aeg.com
Ruoka
Ruoka
Piirakka uunipellillä
Pienet leivonnaiset
Omenarulla,
pakaste
Kakut, pienet
Browniet
Tuulihatut
Juustokakku
Eclair-leivokset
Joulupulla
(stollen)
Macaronit
Hedelmäkakku
Hedelmäkakku
Muffinssit
Pasteijat
Murotaikina
Lehtitaikina
Vatkattu taikina
Hiivataikina
Murotaikinapikkuleivät
Pata, makea
Sokerikakku
Sokerikakut
6.3 Lisätoiminnot
Kääretorttu
Menu
Makea torttu
170°C
Hiivataikinapohjainen
kakku
Options
Lisätoiminnot
Kuvaus
Ajastimen asetukset
Sisältää kellotoimintojen luettelon.
Pikakuumennus
Käynnissä olevan uunitoiminnon kuumenemisajan lyhentäminen.
Päällä / Pois päältä
Turvaohjelma
Toiminnon asettaminen ja sen kytkeminen
myöhemmin toimintaan. Kun toiminto on
asetettu, näyttöön tulee näkyviin viesti
"Set&Go toiminnassa". Kytke se toimintaan
painamalla Käynnistä. Kun tämä toiminto on
toiminnassa, viesti häviää näytöstä ja uuni
käynnistyy. Käytettävissä vain joissakin uunitoiminnoissa ja jos Kestoaika/Lopetus on
asetettu.
Uunivalo
Päällä / Pois päältä
SUOMI
6.4 Jälkilämpö
Kun uuni kytketään pois päältä, näytössä
näkyy jälkilämmön merkkivalo. Lämmön
17
avulla ruoka-aineksia voidaan pitää
lämpimänä.
7. KELLOTOIMINNOT
7.1 Ajastimen asetukset
Kellotoiminto
Käyttötarkoitus
Lisääntyvä ajastin
Tarkkailee automaattisesti toiminnon kestoa.
Lisääntyvä ajastin:n näkyvyys voidaan kytkeä
päälle ja pois päältä.
Kestoaika
Toiminnon keston asettaminen.1)
Lopetus
Tällä toiminnolla asetetaan uunin toimintojen
sammutusaika. Tämä lisätoiminto on käytettävissä vain silloin, kun Kestoaika on asetettu.
Käytä toimintoa Kestoaika ja Lopetus samanaikaisesti laitteen kytkemiseksi automaattisesti toimintaan ja pois toiminnasta tiettynä
ajankohtana. 1)
Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun Mikroaalto-toiminto on toiminnassa.
Muistutus
Ajastimen asettaminen.1)
Tämä toiminto ei vaikuta millään tavalla uunin toimintaan.
Valitse
ja aseta aika. Kun aika loppuu, laitteesta kuuluu äänimerkki. Paina väännintä äänimerkin poistamiseksi.
Kun uuni on kytketty pois toiminnasta, tämä
toiminto voidaan kytkeä toimintaan painamalla väännintä.
1) Enintään 23 h 59 min
8. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Peltien ja ritilän
asettaminen kannattimille
Käytä ainoastaan sopivia keittoastioita ja
materiaaleja.
VAROITUS!
Katso luku "Neuvoja ja
vinkkejä", Mikroaaltouuniin
soveltuvat keittoastiat ja
materiaalit.
Paistoritilä:
Paina ritilä liukukiskojen väliin
kannatinkiskoon ja varmista, että jalat
osoittavat alaspäin.
18
www.aeg.com
Paistoritilä ja leivinpelti /
uunipannuyhdessä:
Paina leivinpelti /uunipannu kannattimen
ohjauskiskojen väliin ja paistoritilä
yläpuolella oleviin ohjauskiskoihin.
Leivinpelti/ uunipannu:
Työnnä leivinpelti /uunipannu
kannatintason ohjauskiskojen väliin.
Pieni lovi yläosassa parantaa
turvallisuutta. Lovet estävät
myös kallistumisen. Ritilän
yläreuna estää
keittoastioiden luisumisen
kannatintasolta.
9. LISÄTOIMINNOT
9.1 Automaattinen
virrankatkaisu
Turvallisuussyistä uuni kytkeytyy
automaattisesti pois päältä jonkin ajan
kuluttua, jos jokin uunitoiminto on
käynnissä ja asetuksiin ei tehdä
muutoksia.
(°C)
(h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
(°C)
200 - 230
(h)
5,5
Automaattinen virrankatkaisu ei toimi
seuraavien toimintojen kanssa: Uunivalo,
Kestoaika, Lopetus.
9.2 Jäähdytyspuhallin
Kun uuni on toiminnassa,
jäähdytyspuhallin kytkeytyy
automaattisesti toimintaan uunin
pintojen pitämiseksi viileinä. Kun kytket
uunin pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin
toimii edelleen, kunnes uuni on
jäähtynyt.
SUOMI
Taulukoissa mainitut
lämpötilat ja paistoajat ovat
ainoastaan suuntaa antavia.
Lämpötila ja paistoaika
riippuvat reseptistä sekä
käytettyjen ainesten laadusta
ja määrästä.
10.1 Ruoanlaittoon liittyviä
suosituksia
Uunisi voi paistaa eri tavalla kuin entinen
uunisi. Alla olevat taulukot sisältävät
suositellut lämpötilat, kypsennysajat ja
kannatintasot eri ruokalajeihin.
Jos taulukosta ei löydy reseptiisi sopivia
asetuksia, voit soveltaa jonkin
samantyyppisen paistoksen asetuksia.
10.2 Mikroaaltouunin
suositukset
Aseta ruoka uunin pohjalle.
Käännä ruoka tai hämmennä sitä sulatusja keittoajan puolivälissä.
Peitä ruoka kypsennystä ja uudelleen
lämmitystä varten.
Aseta juomia lämmittäessä pulloon tai
lasiin lusikka tasaisempaa lämmön
jakautumista varten.
Aseta ruoka uuniin ilman pakkauksia.
Pakatut valmisruoat voidaan asettaa
uuniin vain silloin, kun pakkaus kestää
mikroaaltouunin (tarkista pakkauksen
merkinnät).
Mikroaaltokypsennys
Peitä kypsennettävä ruoka kannella. Jos
haluat säilyttää rapean pinnan, kypsennä
ruoka ilman kantta.
Älä ylikypsennä ruokia valitsemalla liian
suuren tehon tai pitkän aika-asetuksen.
Ruoka voi kuivua, palaa tai syttyä.
Älä käytä uunia kananmunien tai
etanoiden kypsentämiseen kuorineen,
sillä ne voivat räjähtää. Lävistä
munakkaan keltuainen ennen sen
uudelleen lämmittämistä.
Lävistä kuorelliset ruoat tai pistä niihin
haarukalla reikiä ennen niiden
kypsentämistä.
Leikkaa vihannekset samankokoisiksi
paloiksi.
Hämmennä nestemäisiä ruokia aika ajoin.
Hämmennä ruokaa ennen tarjoilua.
Kun uuni on kytketty pois päältä, ota
ruoka pois uunista ja anna sen olla
joidenkin minuuttien ajan.
Sulattaminen mikroaaltouunissa
Aseta pakasteruoka ilman pakkausta
pienelle ylösalaisin käännetylle lautaselle
astiaan tai sulatustelineelle tai
muovisiivilään, jotta sulanut neste valuu
astiaan.
Poista sulaneet osat sen jälkeen.
Hedelmät ja vihannekset voidaan
kypsentää jäisinä käyttämällä suurempaa
mikroaaltouunin tehoa.
10.3 Mikroaaltouuniin soveltuvat keittoastiat ja materiaalit
Käytä mikroaaltouunissa ainoastaan siihen soveltuvia keittoastioita ja materiaaleja.
Käytä alla olevaa taulukkoa viitteenä.
Keittoastia / materiaali
Uunin kestävä lasi ja posliini, ei
metalliosia, esim. kuumuutta
kestävä lasi
Uuniin sopimaton lasi ja posliini ilman hopeisia, kultaisia, platina- tai muita metallikoristeita
19
X
X
20
www.aeg.com
Keittoastia / materiaali
Lasi ja lasikeraaminen uunin/
sulatuksen kestävä materiaali
X
Keraamiset ja saviastiat ilman
kvartsi- tai metalliosia tai metallia sisältäviä lasitteita
Keraamiset, posliini- ja saviastiat, joissa on lasittamaton
pohja tai pieniä reikiä (esim.
kahvoissa)
X
X
X
X
Muovi, jonka kuumuuden kestävyys on jopa 200 °C (tarkista
aina muoviastian merkinnät ennen käyttöä)
Pahvi, paperi
X
X
Talouskelmu
X
X
X
Paistopussi mikroaaltouunin
kestävällä sulkijalla (tarkista aina pussin merkinnät ennen
käyttöä)
Metalliset paistoalustat (esim.
emali, valurauta)
X
X
X
Uunivuoat, musta lakka tai silikonipäällysteiset (tarkista aina
uunivuoan merkinnät ennen
käyttöä)
X
X
X
Leivinpelti
X
X
X
Uuniritilä
X
X
Mikroaaltouuniin tarkoitetut
keittoastiat, esim. ruskistuspannu
X
10.4 Neuvoja uunin erityisiin
toimintoihin
Lämpimänä pito
Toiminto mahdollistaa ruoan
säilyttämisen lämpimänä. Lämpötila
säätyy automaattisesti arvoon 80 °C.
X
Lautasten lämmitys
Toiminto mahdollistaa lautasten ja
astioiden lämmittämisen ennen tarjoilua.
Lämpötila säätyy automaattisesti arvoon
70 °C.
Aseta lautaset ja astiat tasaisesti
päällekkäin uunin ritilälle. Käytä
SUOMI
ensimmäistä kannatintasoa. Vaihda
niiden paikkaa, kun lämmitysajasta on
kulunut puolet.
Taikinan nostatus
Toiminto mahdollistaa hiivataikinan
kohottamisen. Aseta taikina suureen
astiaan ja peitä se kostealla pyyhkeellä
tai tuorekelmulla. Aseta toiminto:
Taikinan nostatus ja kypsennysaika.
10.5 Paistaminen
21
Jos paistat useammalla kuin yhdellä
kannatintasolla, voit pidentää paistoaikaa
10 – 15 minuuttia.
Eri kannatintasoilla olevat leivonnaiset
voivat ruskistua epätasaisesti. Lämpötilaasetusta ei tarvitse muuttaa, jos
ruskistuminen on epätasaista. Erot
tasaantuvat paistumisen jatkuessa.
Uunissa olevat pellit voivat vääntyä
paistamisen aikana. Jäähtyessään
uunipellit palautuvat kuitenkin
alkuperäiseen muotoonsa.
Käytä ensimmäisellä kerralla alhaisempaa
lämpötilaa.
10.6 Leivontavinkkejä
Leivontatulos
Mahdollinen syy
Kakun pohja ei ole riittä- Kannatintaso on virheellivän kypsä.
nen.
Kakku laskeutuu, se on
taikinainen tai liian kostea.
Kakku on liian kuiva.
Laita kakku alemmalle kannatintasolle.
Uunin lämpötila on liian kor- Käytä seuraavalla kerralla hiukan
kea.
alhaisempaa lämpötilaa.
Liian lyhyt paistoaika.
Aseta seuraavalla kerralla pitempi
paistoaika ja alhaisempi lämpötila.
Uunin lämpötila on liian ma- Käytä seuraavalla kerralla hiukan
tala.
korkeampaa lämpötilaa.
Liian pitkä paistoaika.
Kakku kypsyy epätasaisesti.
Korjaustoimenpide
Aseta seuraavalla kerralla lyhyempi paistoaika.
Liian korkea paistolämpötila Alenna uunin lämpötilaa ja pidenja liian lyhyt paistoaika.
nä paistoaikaa.
Kakkutaikina ei ole jakautunut tasaisesti.
Levitä kakkutaikina seuraavalla
kerralla tasaisesti leivinpeltiin.
Kakku ei paistu reseptis- Uunin lämpötila on liian ma- Käytä seuraavalla kerralla hiukan
sä ilmoitetussa paistoa- tala.
korkeampaa lämpötilaa.
jassa.
22
www.aeg.com
10.7 Paistaminen yhdellä kannatintasolla
VUOASSA PAISTETUT LEIVONNAISET
(°C)
(min)
Maustekakku / Briossi
Kiertoilma
150 - 160
50 - 70
1
Maustekakku / Hedelmäkakut
Kiertoilma
140 - 160
70 - 90
1
Sokerikakku
Kiertoilma
140 - 150
35 - 50
1
Sokerikakku
Ylä- /alalämpö
160
35 - 50
2
Kakkupohja murotaikiKiertoilma
nasta, uunin esikuumennus tyhjänä
170 - 180
10 - 25
1
Torttupohja vatkatusta
taikinasta
Kiertoilma
150 - 170
20 - 25
1
Omenapiirakka, 2 vuokaa Ø20 cm
Kiertoilma
160
70 - 90
1
Omenapiirakka, 2 vuokaa Ø20 cm
Ylä- /alalämpö
180
70 - 90
1
160 - 170
60 - 90
1
Juustokakku, käytä uuni- Ylä- /alalämpö
pannua
LEIVINPELLILLÄ PAISTETTAVAT KAKUT / LEIVONNAISET / LEIVÄT
Esikuumenna tyhjää uunia.
(°C)
(min)
Pullapitko / Pullakranssi
Ylä- /alalämpö
170 - 190
30 - 40
2
Joulupulla (stollen)
Ylä- /alalämpö
160 - 180
50 - 70
2
Ruisleipä
Ylä- /alalämpö
ensin: 230
20
2
myöhemmin:
160 - 180
30 - 60
190 - 210
20 - 35
Tuulihatut / Eclair-leivok- Ylä- /alalämpö
set
2
SUOMI
LEIVINPELLILLÄ PAISTETTAVAT KAKUT / LEIVONNAISET / LEIVÄT
Esikuumenna tyhjää uunia.
(°C)
(min)
Kääretorttu
Ylä- /alalämpö
180 - 200
10 - 20
2
Strösselikakku
Kiertoilma
150 - 160
20 - 40
1
Voilla leivottu mantelikakku / Sokerikakut
Ylä- /alalämpö
190 - 210
20 - 30
2
Marja-/hedelmäpiirakka
(hiivataikina / vatkattu
taikina)
Kiertoilma
150 - 160
35 - 55
1
Marja-/hedelmäpiirakka
(hiivataikina / vatkattu
taikina)
Ylä- /alalämpö
170
35 - 55
2
Marja-/hedelmäpiirakka, Kiertoilma
murotaikinapohja
160 - 170
40 - 80
1
Pellillä paistetut leivon- Ylä- /alalämpö
naiset, arkalaatuinen täyte (esim. rahka, kerma,
vaniljakastike)
160 - 180
40 - 80
2
(°C)
(min)
PIKKULEIVÄT
Murotaikinapikkuleivät
Kiertoilma
150 - 160
10 - 20
1
Murokeksit / Pasteijat
Kiertoilma
140
20 - 35
1
Murokeksit / Pasteijat,
uunin esikuumennus
tyhjänä
Ylä- /alalämpö
160
20 - 30
2
Pikkuleivät vatkatusta
taikinasta
Kiertoilma
150 - 160
15 - 20
1
80 - 100
120 - 150
1
Munanvalkuaisleivonnai- Kiertoilma
set / Marengit
23
24
www.aeg.com
PIKKULEIVÄT
(°C)
(min)
Macaronit
Kiertoilma
100 - 120
30 - 50
1
Pikkuleivät hiivataikinasta
Kiertoilma
150 - 160
20 - 40
1
Lehtitaikinaleivonnaiset, Kiertoilma
uunin esikuumennus
tyhjänä
170 - 180
20 - 30
1
Sämpylät, uunin esikuumennus tyhjänä
Ylä- /alalämpö
190 - 210
10 - 25
2
Pienet kakut, uunin esikuumennus tyhjänä
Kiertoilma
160
20 - 35
3
Pienet kakut, uunin esikuumennus tyhjänä
Ylä- /alalämpö
170
20 - 35
2
10.8 Paistokset ja gratiinit
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(°C)
(min)
Makaronilaatikko
Ylä- /alalämpö
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Ylä- /alalämpö
180 - 200
25 - 40
Vihannesgratiini, uunin
esikuumennus tyhjänä
Grilli + tuuletin
210 - 230
10 - 20
Patongit sulaneella
juustolla
Kiertoilma
160 - 170
15 - 30
Riisipuuro
Ylä- /alalämpö
180 - 200
40 - 60
Kalalaatikko
Ylä- /alalämpö
180 - 200
30 - 60
Täytetyt vihannekset
Kiertoilma
160 - 170
30 - 60
10.9 Vinkkejä paistamiseen
Käytä lämmönkestäviä uunivuokia.
Paista vähärasvaista lihaa peitettynä.
Aseta suurikokoiset paistit suoraan
paistoastiaan tai paistoritilän päälle,
jonka alla on paistoastia.
Kaada hiukan nestettä paistoastiaan,
jotta valuva rasva ei pala.
SUOMI
10.10 Paistotaulukot
Käännä paistia, kun paistoajasta on
kulunut 1/2 - 2/3.
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Paista liha tai kala suurina (vähintään 1
kg:n) palasina.
Aseta teho arvoon 200 W ellei muuta
mainita.
Valele paistien päälle niistä tulevia
nesteitä useita kertoja paistamisen
aikana
NAUDANLIHA
Patapaisti
1 - 1,5 kg
Ylä- /alalämpö
(°C)
(min)
230
60 - 80
PORSAS
Valitse toiminto: Grilli + tuuletin.
(kg)
(°C)
(min)
Lapa / Niska / Kinkku
1 - 1,5
160 - 180
50 - 70
Lihamureke
0,75 - 1
160 - 170
35 - 50
Porsaan potkapaisti, esi- 0,75 - 1
kypsennetty
150 - 170
60 - 75
VASIKKA
Valitse toiminto: Grilli + tuuletin.
(kg)
(°C)
(min)
Vasikanpaisti
1
160 - 180
50 - 70
Vasikan reisipaisti
1,5 - 2
160 - 180
75 - 100
25
26
www.aeg.com
LAMMAS
Valitse toiminto: Grilli + tuuletin.
(kg)
(°C)
(min)
1 - 1,5
150 - 170
50 - 70
(kg)
(°C)
(min)
Linnunliha, paloina
0,2 - 0,25 kpl
200 - 220
20 - 35
Puolikas kana
0,4 - 0,5 kpl
190 - 210
25 - 40
Broileri, kana
1 - 1,5
190 - 210
30 - 45
Ankka
1,5 - 2
180 - 200
45 - 65
Lampaanreisi / Lammaspaisti
KANA
Valitse toiminto: Grilli + tuuletin.
KALA
(kg)
Kokonainen kala 1 - 1,5
Ylä- /alalämpö
(°C)
(min)
210 - 220
30 - 45
SUOMI
RUOAT
Valitse toiminto: Kiertoilma.
(W)
(°C)
(min)
Jälkiruoat
200
160 - 180
20 - 35
Suolaiset ruoat kypsillä aineksilla (nuudelit,
vihannekset)
400 - 600
160 - 180
20 - 45
Suolaiset ruoat raaoilla aineksilla (perunat,
vihannekset)
400 - 600
160 - 180
30 - 45
10.11 Rapea pinta, Kiertoilma
+ alalämpö
PIZZA
PIZZA
Käytä kolmatta kannatintasoa.
Käytä kolmatta kannatintasoa.
(°C)
(min)
Tortut
180 - 200
40 - 55
Pinaattipiiras
160 - 180
45 - 60
Kinkkupiiras
170 - 190
45 - 55
Sveitsiläinen
juustopiirakka
170 - 190
45 - 55
Juustokakku
140 - 160
60 - 90
Omenapiirak- 150 - 170
ka, kuorrutettu
50 - 60
Vihannespiiras
160 - 180
50 - 60
Pizza, ohut
pohja, uunin
esikuumennus
tyhjänä
200 - 230
15 - 20
(°C)
(min)
Pizza, paksu
pohja, uunin
esikuumennus
tyhjänä
180 - 200
20 - 30
Kohottamaton
leipä, uunin
esikuumennus
tyhjänä
230
10 - 20
Voitaikinapohjainen piiras,
uunin esikuumennus tyhjänä
160 - 180
45 - 55
Flammkuchen, 230
uunin esikuumennus tyhjänä
12 - 20
27
28
www.aeg.com
PIZZA
LEIPÄ
Käytä kolmatta kannatintasoa.
(°C)
(min)
180 - 200
15 - 25
Käytä toista kannatintasoa.
(°C)
(min)
Patonki
200 - 220
35 - 45
Briossi
160 - 180
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
10.12 Leipä
Ruisleipä
180 - 200
50 - 70
Esikuumennusta ei suositella.
Kokojyväleipä
180 - 200
50 - 70
Täysjyväleipä
170 - 190
60 - 90
Pierogi (Piiraat), uunin
esikuumennus
tyhjänä
10.13 Grilli
LEIPÄ
Grillaa vain ohuita liha- tai kalapaloja.
Käytä toista kannatintasoa.
Vehnäleipä
(°C)
(min)
180 - 200
40 - 60
Esikuumenna tyhjää uunia ennen ruokien
asettamista uuniin.
Aseta pannu ensimmäiselle
kannatintasolle rasvan keräämiseksi.
GRILLI
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(°C)
(min)
1. puoli
2. puoli
Paahtopaisti, puolikypsä
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Naudanfilee, puolikypsä
230
20 - 30
20 - 30
Porsaankylkipaisti
210 - 230
30 - 40
30 - 40
SUOMI
29
GRILLI
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(°C)
(min)
1. puoli
2. puoli
Vasikankylkipaisti
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Lampaanselkä
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Kokonainen kala, 0,5
- 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
10.14 Matalalämpö
Tämä toiminto mahdollistaa
vähärasvaisen ja mehukkaan lihan ja
kalan valmistamisen. Ei sovi kanan,
lihapatojen tai rasvaisen porsaanpaistin
valmistamiseen.
1. Paista lihaa pannussa 1 - 2 minuutin
ajan kummaltakin puolelta korkealla
tehotasolla.
2. Aseta liha uunipannuun tai suoraan
paistoritilälle. Aseta ritilän alle pelti
rasvan keräämistä varten.
Älä käytä kantta kyseistä toimintoa
käytettäessä.
3. Valitse toiminto: Matalalämpö. Voit
asettaa 80 °C - 150 °C lämpötilan 10
ensimmäisen minuutin ajaksi.
Oletusarvo on 90 °C.
4. 10 minuutin kuluttua uuni laskee
lämpötilan automaattisesti arvoon 80
°C.
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(kg)
(°C)
(min)
Paahtopaisti
1 - 1,5
150
120 - 150
Naudanfilee
1 - 1,5
150
90 - 110
Vasikanpaisti
1 - 1,5
150
120 - 150
Pihvit
0,2 - 0,3
120
20 - 40
10.15 Alalämpö + grilli +
tuuletin
Poista elintarvikkeet pakkauksesta. Aseta
ruoka lautaselle.
Älä peitä ruokaa, muutoin sulatusaika voi
olla pitempi.
Käytä toista kannatintasoa.
30
www.aeg.com
Sulatus
(°C)
(min)
Pizza, pakaste
200 - 220
15 - 25
Pizza American, pakaste
190 - 210
20 - 25
Pizza, kylmä
210 - 230
13 - 25
Pizzapalat, pakaste
180 - 200
15 - 30
Ranskalaiset, ohuet, käännä kypsennyksen aikana 2 210 - 230
tai 3 kertaa
20 - 30
Ranskalaiset, paksut, käännä kypsennyksen aikana
2 tai 3 kertaa
210 - 230
25 - 35
Lohkoperunat / Kroketit, käännä kypsennyksen aikana 2 tai 3 kertaa
210 - 230
20 - 35
Röstiperunat
210 - 230
20 - 30
Lasagne / Cannelloni, tuore
170 - 190
35 - 45
Lasagne / Cannelloni, pakaste
160 - 180
40 - 60
Kanan siipipalat
190 - 210
20 - 30
10.16 Säilöntä
Käytä ainoastaan samankokoisia
kaupoista saatavilla olevia
säilöntäpurkkeja.
Älä käytä kierrekorkillisia ja pikalukittavia
lasipurkkeja tai metallitölkkejä.
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Aseta leivinpellille korkeintaan kuusi
yhden litran säilöntäpurkkia.
Täytä purkit tasaisesti ja sulje tiiviisti.
Purkit eivät saa koskettaa toisiaan.
Kaada noin 1/2 litraa vettä leivinpellille,
jotta uunissa on riittävästi kosteutta.
Kun neste alkaa kiehua kevyesti
ensimmäisissä purkeissa (litran purkissa
noin 35 - 60 minuutin kuluttua), katkaise
virta uunista tai alenna lämpötila 100
°C:seen (katso taulukko).
Aseta lämpötila 160 - 170 °C.
PEHMEÄT MARJAT/HEDELMÄT
(min)
Keittoaika kiehumiseen
Mansikat / Mustikat / 35 - 45
Vadelmat / Kypsät
karviaiset
SUOMI
VIHANNEKSET
LUUHEDELMÄT
Persikat /
Kvittenit /
Luumut
(min)
Keittoaika
kiehumiseen
(min)
Jatka keittämistä
100 °C:ssa
35 - 45
10 - 15
VIHANNEKSET
Porkkanat
31
(min)
Keittoaika
kiehumiseen
(min)
Jatka keittämistä 100
°C:ssa
50 - 60
5 - 10
(min)
Keittoaika
kiehumiseen
(min)
Jatka keittämistä 100
°C:ssa
Kurkut
50 - 60
-
Pikkelsi
50 - 60
5 - 10
Kyssäkaali /
Herneet /
Parsa
50 - 60
15 - 20
10.17 Kuivaus
Käytä kolmatta kannatintasoa.
(°C)
(h)
Pavut
60 - 70
6-8
Paprikat
60 - 70
5-6
Keittovihannekset
60 - 70
5-6
Sienet
50 - 60
6-8
Yrtit
40 - 50
2-3
Luumut
60 - 70
8 - 10
Aprikoosit
60 - 70
8 - 10
Omenaviipaleet
60 - 70
6-8
Päärynät
60 - 70
6-9
32
www.aeg.com
10.18 Mikroaaltokypsennys
Mikroaaltoa koskevia vinkkejä
Kypsennys-/sulatustulokset
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Ruoka on liian kuivaa.
Liian suuri tehoasetus.
Liian pitkä aika-asetus.
Aseta pienempi teho ja/tai
lyhyempi aika-asetus.
Ruoka ei ole sulanut, se on
kylmää tai raakaa kypsennysajan päättymisen jälkeen.
Liian lyhyt aika-asetus.
Aseta pitempi aika-asetus.
Älä lisää mikroaaltotehoa.
Ruoka on ylikuumentunut reu- Liian suuri mikroaaltoteho.
noilta, mutta raakaa keskeltä.
Aseta pienempi teho ja pitempi aika-asetus.
Sulatus
Aseta teho arvoon 100 W ellei muuta
mainita. Aseta 30 °C seuraavaan toimintoon: Sulatus.
(kg)
(min)
Seisonta-aika (min)
Pihvit
0,2
5-7
5 - 10
Jauheliha, aseta 200 W
0,5
7-8
5 - 10
Kana
1
30 - 35
10 - 20
Kanan rintafilee
0,15
5-9
10 - 15
Kanan koivet
0,15
5-9
10 - 15
Kokonainen kala
0,5
10 - 15
5 - 10
Kalafile
0,5
12 - 15
5 - 10
Aseta teho arvoon 100 W.
(kg)
(min)
Seisonta-aika (min)
Voi
0,25
4-6
5 - 10
Juustoraaste
0,2
2-4
10 - 15
(min)
Seisontaaika (min)
Aseta teho arvoon 200 W ellei muuta
mainita.
Hiivataikinapohjainen kakku
1 kappale
2-3
15 - 20
Juustokakku, aseta 100 W
1 kappale
2-4
15 - 20
SUOMI
Aseta teho arvoon 200 W ellei muuta
mainita.
(min)
Seisontaaika (min)
Kuiva kakku
1 kappale
2-4
15 - 20
Leipä
1 kg
15 - 18
5 - 10
Leipäviipaleet
0,2 kg
3-5
5 - 10
Sämpylät
4 kappaletta
2-4
2-5
Hedelmät
33
(kg)
(W)
(min)
Seisontaaika (min)
0,25
100
5 - 10
10 - 15
(W)
(min)
Seisonta-aika (min)
-
UUDELLEEN LÄMMITYS
Vauvanruokapurkit
0,2 kg
300
1-2
Vauvan maito, aseta pulloon lusikka
180 ml
600
0:20 - 0:40 -
Maito
200 ml
1000
1 - 1:30
-
Vesi
200 ml
1000
1:30 - 2
-
Kastike
200 ml
600
1-3
-
Keitto
300 ml
600
3-5
-
Pakastetut valmisateriat
0,5 kg
400
10 - 15
2-5
Puolivalmisteet
0,5 kg
600
6-9
2-5
(kg)
(W)
(min)
Seisonta-aika (min)
Suklaa / Suklaakuorrute
0,15
300
2-4
1-2
Voi
0,1
400
0:30 1:30
-
SULATUS
34
www.aeg.com
RUOANVALMISTUS
(W)
(min)
Seisonta-aika (min)
Kokonainen kala
0,5 kg
500
8 - 10
2-5
Kalafile
0,5 kg
400
4-7
2-5
Tuoreet vihannekset
0,5 kg + 50 ml
vettä
600
5 - 15
-
Vihannekset, pakastetut
0,5 kg + 50 ml
vettä
600
10 - 20
-
Uuniperunat
0,5 kg
600
7 - 10
-
Riisi
0,2 kg + 400 ml
vettä
600
15 - 18
-
Popcorn
-
1000
1:30 - 3
-
Mikroaaltouunin yhdistelmätoiminto
Seisonta-aika on 2 - 5 min.
Käännä ruoka keittoajan puolivälissä.
Käytä ensimmäistä
kannatintasoa ellei
muuta mainita.
(kg)
Perunapaistos
1,1
Kiertoilma + mikroaalto
Kakku, käytä toista kannatintasoa
(W)
(°C)
(min)
400
180 190
35 - 45
0,7
Ylä- ja alalämpö + mikro- 100
aalto
190 200
25 - 30
Porsaanpaisti
1,5
Kiertoilma + mikroaalto
200
180 190
85 - 90
Lasagne
-
Ylä- ja alalämpö + mikro- 200
aalto
170 190
30 - 40
Kana
1
Grilli + tuuletin + mikroaalto
230
35 - 40
400
10.19 Tehoasetuksien suositukset erilaisiin ruokiin
Taulukossa annetut tiedot ovat ainoastaan suuntaa-antavia.
SUOMI
35
700 - 1000 W
Vihannesten keittäminen
Paistaminen kypsennyksen
alussa
Nesteiden lämmitys
500 - 600 W
Munaruokien valmistaminen
Pataruokien haudutus
Yhden ruokalajin ate- Pakasteruokien sularioiden lämmitys
tus ja lämmitys
300 - 400 W
Juuston, suklaan
Riisin haudutus
tai voin sulatus
Lastenruokien
lämmitys
Arkalaatuisten
ruokien kypsennys/lämmitys
Ruoanlaiton jatkaminen
100 - 200 W
Leivän sulatus
Hedelmien ja kakkujen sulatus
Juuston, kerman ja
voin sulatus
Lihan ja kalan sulatus
10.20 Tietoja testilaitokselle
Standardin IEC 60705 mukaiset testit.
Käytä ritilää, ellei muuta mainita.
MIKROAALTOTOIMINTO
(W)
(kg)
Sokerikakku
600
0.475
Alaosa
7-9
Käännä astiaa 1/4
kierrosta keittoajan puolivälissä.
Lihamureke
400
0.9
2
25 - 32
Käännä astiaa 1/4
kierrosta keittoajan puolivälissä.
Uunimunakas
500
1
Alaosa
18
-
(min)
36
www.aeg.com
Käytä ritilää, ellei muuta mainita.
MIKROAALTOTOIMINTO
Lihan sulatus
(W)
(kg)
200
0.5
(min)
Alaosa
7-8
Käännä lihapalat
keittoajan puolivälissä.
Käytä ritilää.
MIKROAALTOUUNIN YHDISTELMÄTOIMINTO
(W)
(°C)
100
200
2
23 - 27
Käännä astiaa 1/4
kierrosta keittoajan puolivälissä.
Perunapaistos,
1,1 kg
Kiertoilma + 300
mikroaalto
180
2
38 - 42
Käännä astiaa 1/4
kierrosta keittoajan puolivälissä.
Kana, 1,1
kg
Grilli + tuuletin + mikroaalto
230
1
35 - 40
Aseta liha pyöreään lasiastiaan ja
käännä liha keittoajan puolivälissä.
Kakku, 0,7 Ylä- ja alakg
lämpö +
mikroaalto
400
(min)
11. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
11.1 Puhdistukseen liittyviä huomautuksia
Puhdista uunin etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella
käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
Käytä metallipintojen puhdistuksessa erityistä puhdistusainetta.
Puhdistusaineet
Poista pinttyneet tahrat erityisellä uuninpuhdistusaineella.
SUOMI
37
Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön jälkeen. Rasvan tai muiden ruokaroiskeiden kertyminen voi johtaa tulipaloon. Riski on suurempi grillipannussa.
Jokapäiväinen käyttö
Kuivaa sisäosa pehmeällä liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.
Puhdista ruokajäämät ja rasva uunin sisätilan katosta varoen.
Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä
pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja puhdistusainetta. Lisävarusteita ei saa
pestä astianpesukoneessa.
Lisävarusteet
Tarttumattomia lisävarusteita ei saa puhdistaa voimakkailla pesuaineilla,
teräväreunaisilla esineillä tai pestä astianpesukoneessa
11.2 Poistaminen: uunipeltien
kannatinkiskot
Varmista ennen huoltotoimenpiteiden
aloittamista, että uuni on jäähtynyt. On
olemassa palovammojen vaara.
Puhdista uuni poistamalla kannattimet.
1. Vedä kannattimia varovasti ylöspäin
etumaisesta kiinnikkeestä.
1
3
2
11.3 Vaihtaminen: Lamppu
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
Lamppu voi olla kuuma.
1. Kytke uuni pois päältä. Odota,
kunnes uuni on jäähtynyt.
2. Irrota uunin pistoke pistorasiasta.
3. Peitä uunin pohja kankaalla.
HUOMIO!
Älä koske paljain käsin
halogeenilamppua
estääksesi rasvajäämien
palamisen lamppuun.
Ylälamppu
2. Vedä uunipeltien kannattimen etuosa
irti sivuseinästä.
3. Vedä kannattimet taaemmasta
kiinnikkeestä ulos.
Kiinnitä kannattimet takaisin paikalleen
suorittamalla toimenpiteet
päinvastaisessa järjestyksessä.
12. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
1. Irrota lampun suojalasi kiertämällä
sitä.
2. Puhdista suojalasi.
3. Vaihda lamppu sopivaan 300 °C
lämmönkestävään lamppuun.
4. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
38
www.aeg.com
12.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kytkeydy toimintaan
eikä sitä voida käyttää.
Uunia ei ole kytketty sähköverkkoon tai se on liitetty
sähköverkkoon virheellisesti.
Tarkista että uuni on liitetty
oikein sähköverkkoon (ks.
kytkentäkaavio, jos saatavilla).
Uuni ei kuumene.
Uuni on kytketty pois toimin- Kytke uuni toimintaan.
nasta.
Uuni ei kuumene.
Kelloa ei ole asetettu.
Aseta kello.
Uuni ei kuumene.
Tarvittavia asetuksia ei ole
tehty.
Varmista, että asetukset ovat
oikein.
Uuni ei kuumene.
Automaattinen virrankatkaisu on toiminnassa.
Katso kohta "Automaattinen
virrankatkaisu".
Uuni ei kuumene.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiriön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, käänny
sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu.
Näyttö pyytää asettamaan
toiminnon Kieli.
Sähkökatkos kesti yli 3 päivää.
Katso kohta "Käyttöönotto".
Näyttö pyytää asettamaan
toiminnon Kieli.
Esitystila on päällä.
Kytke esittelytila pois päältä
kohdassa: Valikko / Perusasetukset / DEMO. Aktivointi-/deaktivointikoodi: 2468.
Näytössä näkyy virhekoodi,
jota ei ole tässä taulukossa.
Kyseessä on sähköhäiriö.
• Kytke laite pois päältä irrottamalla ja kiinnittämällä sulaketaulun sulake tai
käyttämällä sulaketaulun
turvakytkintä, ja kytke se
takaisin päälle.
• Käänny kuluttajaneuvonnan puoleen, ellei virhekoodi katoa näytöstä.
Höyryä ja kosteutta muodos- Ruoka on jätetty uuniin liian
tuu ruokaan ja uunin sisälle. pitkäksi ajaksi.
12.2 Huoltotiedot
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään taivaltuutettuun
huoltopalveluun.
Älä jätä ruokia uuniin 15-20
minuuttia pitemmäksi ajaksi
kypsennyksen jälkeen.
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on
merkitty arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee
uunin sisäosan etukehyksessä. Älä poista
arvokilpeä uunista.
SUOMI
39
Suosittelemme, että kirjoita tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
13. ENERGIATEHOKKUUS
13.1 Energiansäästö
joissakin uunitoiminnoissa
lämpövastukset sammuvat
automaattisesti aikaisemmin.
Uunissa on joitakin
toimintoja, joiden avulla voit
säästää energiaa.
Varmista, että uunin luukku on suljettu
hyvin uunin ollessa toiminnassa. Älä avaa
luukkua liian usein kypsennyksen aikana.
Pidä luukun tiiviste puhtaana ja varmista,
että se on hyvin kiinni paikoillaan.
Käytä metallisia keittoastioita
energiatehokkuuden parantamiseksi
(ainoastaan muuta kuin
mikroaaltotoimintoa käyttäessä).
Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia
ennen ruokien asettamista uuniin.
Minimoi paistojen väliset tauot, kun
valmistat kerralla useampia ruokia.
Puhallintoiminnon käyttäminen
Kun mahdollista, käytä uunitoimintoja
puhaltimella energian säästämiseksi.
Puhallin ja lamppu toimivat edelleen.
Kun uuni kytketään pois päältä, näytössä
näkyy jälkilämmön merkkivalo. Lämmön
avulla ruoka-aineksia voidaan pitää
lämpimänä.
Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia,
laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10
minuuttia ennen kypsennysajan
päättymistä. Uunin jälkilämpö kypsentää
ruokaa edelleen.
Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä
käyttäen.
Ruokien lämpimänäpito
Valitse alhaisin mahdollisin lämpötilaasetus hyödyntääksesi jälkilämmön ja
säilyttääksesi aterian lämpimänä.
Jälkilämmön merkkivalo tai lämpötila
syttyy näyttöön.
Kypsentäminen lamppu pois päältä
Kytke lamppu pois päältä kypsennyksen
aikana. Kytke se päälle ainoastaan
tarvittaessa.
Jälkilämpö
Jos ohjelma Kestoaika- tai Lopetusvalinnalla kytketään toimintaan ja
kypsennysaika on yli 30 minuuttia,
14. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
*
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
867335032-E-382019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising