Progress | PCN43102X | User manual | Progress PCN43102X Ръководство за употреба

Progress PCN43102X Ръководство за употреба
Ръководство за употреба
Фурна
PCN43102X
2 Progress
СЪДЪРЖАНИЕ
Информация за безопасност
Инструкции за безопасност
Описание на уреда
Командно табло
Преди първоначална употреба
Всекидневна употреба
Функции на часовника
2
4
7
7
9
10
12
Автоматични програми
Използване на принадлежностите
Допълнителни функции
Препоръки и съвети
Грижи и почистване
Отстраняване на неизправности
Енергийна ефективност
14
15
16
18
33
36
38
Запазваме си правото на изменения.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди монтирането и употребата на уреда внимателно
прочетете предоставените инструкции. Производителят
не е отговорен за наранявания или повреди в резултат
на неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за
справка в бъдеще.
Безопасност за деца и хора в уязвимо положение
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда
и възможните рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки или
комплексни увреждания трябва да се държат далеч от
уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да играят с уреда .
Дръжте всички опаковачни материали далеч от деца и
ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда,
когато работи или когато изстива. Достъпните части
могат да се нагорещят по време на употреба.
Progress 3
•
•
Ако уредът има устройство за детска безопасност, то
трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Само квалифицирано лице трябва да инсталира уреда
и да сменя кабела.
ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се
нагорещяват по време на употреба. Трябва да се
внимава и да се избягва докосване на нагревателите.
Винаги използвайте ръкавици за фурна при изваждане
или поставяне на приставки, или съдове за печене.
Преди извършването на какъвто и да е ремонт,
изключете уреда от електрозахранването.
ВНИМАНИЕ: Проверете дали уредът е изключен,
преди да смените лампичката, за да избегнете
възможността от токов удар.
Не използвайте уреда, преди да го инсталирате във
вградената конструкция.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
Не използвайте агресивни, абразивни, почистващи
препарати или остри, метални прибори при почистване
на стъклото на вратата, тъй като те могат да надраскат
повърхността и да доведат до напукване на стъклото.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, негов оторизиран сервизен
център или квалифицирано лице, за да се избегне
опасност.
За да премахнете мет. държачи във фурната, първо
издърпайте предната част на държача и след това
задната, за да се разкачи от стените. Поставете мет.
държачи в обратна последователност.
4 Progress
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Монтаж
ВНИМАНИЕ! Само
квалифициран човек може да
извърши монтажа на уреда.
• Премахнете всички опаковки.
• Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
• Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към уреда.
• Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
• Не дърпайте уреда за дръжката.
• Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
• Монтирайте уреда на безопасно и
подходящо място, което отговаря на
монтажните изисквания.
• Уредът е снабден с електрическа
охладителна система. Трябва да е
свързана към електрическото
захранване.
• Вграденият уред трябва да отговаря
на изискванията за устойчивост на
DIN 68930.
Минимална височи‐
на на отвора за
вграждане (Мини‐
мална височина на
отвора за вгражда‐
не под работния
плот)
Ширина на отвора
за вграждане
444 (460) mm
560 mm
Дълбочина на отво‐
ра за вграждане
550 (550) mm
Височина в предна‐
та част на уреда
455 mm
Височина в задната
част на уреда
440 mm
Височина в предна‐
та част на уреда
595 mm
Височина в задната
част на уреда
559 mm
Дълбочина на уре‐
да
567 mm
Дълбочина на вгра‐
ждане на уреда
546 mm
Дълбочина при от‐
ворена врата
882 mm
Минимален размер
на отвора за венти‐
лация. Отвор раз‐
положен в долната
задна страна
560x20 mm
Дължина на основ‐
ния захранващ ка‐
бел. Кабеллът е
разположен в дес‐
ния ъгъл на задна‐
та страна
1500 mm
Монтажни винтове
3.5x25 mm
Електрическо свързване
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар
или токов удар.
• Всички ел. връзки трябва да се
направят от квалифициран
електротехник.
• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите данни
на захранващата мрежа.
• Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
• Не използвайте разклонители или
адаптери с много входове.
• Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и захранващия
кабел. Ако захранващият кабел
трябва да бъде подменен, това
трябва да бъде извършено от нашия
оторизиран сервизен център.
Progress 5
• Не допускайте захранващите кабели
да се доближават до вратичката на
уреда или пространството под него,
особено когато е включен или когато
вратичката е гореща.
• Защитата от токов удар на горещите
и изолирани части трябва да бъде
затегната по такъв начин, че да не
може да се отстрани без
инструменти.
• Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е достъпен
след инсталирането.
• Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
• Не издърпвайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
• Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
• Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство, което
ви позволява да изключите уреда от
ел. мрежата при всички полюси.
Изолиращото устройство трябва да е
с ширина на отваряне на контакта
минимум 3 мм.
• Този уред се доставя с щепсел и
захранващ кабел.
Употреба
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване, изгаряния, токов
удар или експлозия.
• Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
• Не променяйте предназначението на
уреда.
• Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
• Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
• Деактивирайте уреда след всяка
употреба.
• Бъдете внимателни, когато отваряте
вратичката на уреда, докато уредът
работи. Възможно е да излезе топъл
въздух.
• Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
• Не оказвайте натиск върху
отворената вратичка.
• Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
• Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на съставки
с алкохол може да причини смесване
на алкохола с въздух.
• Не позволявайте влизането на искри
или открит огън в контакт с уреда,
когато вратичката е отворена.
• Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни материали,
в уреда, в близост до него или върху
него.
ВНИМАНИЕ! Опасност от
повреда в уреда.
• За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте съдове за печене
или други обекти в уреда
директно на дъното.
– не поставяйте алуминиево фолио
директно на дъното на кухината
на уреда.
– не поставяйте вода директно в
горещия уред.
– не дръжте влажни тенджери и
храна в уреда, след като
приключите с готвенето.
– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.
• Обезцветяването на емайла или
неръждаемата стомана не оказва
влияние върху работата на уреда.
• Използвайте дълбока тава за печене
за сиропирани торти. Плодовите
сокове причиняват петна, които
може да бъдат трайни.
6 Progress
• Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на помещения.
• Винаги гответе със затворена
вратичка на фурната.
• Ако уредът е инсталиран зад
преграда за мебели (напр. врата),
уверете се, че вратата никога не е
затворена, докато работи уредът.
Възможно е зад затворена преграда
да се образуват топлина и влага,
което в последствие да предизвика
повреда на уреда, корпуса или пода.
Не затваряйте преградата, докато
уредът не е изстинал напълно след
употреба.
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване, пожар или
повреда на уреда.
• Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването
от контакта на ел. мрежата.
• Уверете се, че уредът е студен. Има
опасност стъклените панели да се
счупят.
• Сменяйтe незабавно стъклените
панели на вратичката, когато са
повредени. Свържете се с
оторизиран сервизен център.
• Внимавайте, когато сваляте
вратичката от уреда. Вратичката е
тежка!
• Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
• Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте никакви абразивни
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални предмети.
• Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за
безопасност върху опаковката му.
• Не почиствайте емайла с
каталитични частици (ако е
приложимо) с никакъв вид
почистващи препарати.
Вътрешно осветление
ВНИМАНИЕ! Опасност от
токов удар.
• Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
• Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.
• Използвайте само лампи със същите
спецификации.
Обслужване
• За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
• Използвайте само оригинални
резервни части.
Изхвърляне
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
• Изключете уреда от
електрозахранването.
• Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
• Премахнете дръжката на вратичката,
за да предотвратите заклещването
на деца или домашни любимци в
уреда.
Progress 7
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
Общ преглед
1
7
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
4
3
2
1
Контролен панел
Електронен програматор
Нагревател
Лампа
Вентилатор
Сменяема опора на скарата
Позиции на рафтовете
6
Принадлежности
Tава за печене
Решетъчна скара
За сладкиши и курабийки.
За готварски съдове, форми за кекс,
печива.
КОМАНДНО ТАБЛО
Електронен програматор
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8 Progress
Използвайте сензорните полета, за да работите с фурната.
Сен‐
зорно
поле
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-
Функция
Описание
ЕКРАН
Показва текущите настройки на фурната.
ВКЛ./ИЗКЛ.
За включване и изключване на фурната.
OПЦИИ
За задаване на функция на фурната или авто‐
матична програма (само когато фурната е
включена).
МОЯТА ЛЮБИМА
ПРОГРАМА
За запаметяване и достъп до Вашите любими
програми. Можете да получите достъп до нея и
когато фурната е изключена.
ТЕМПЕРАТУРА /
БЪРЗО НАГРЯ‐
ВАНЕ
За настройка и наглеждане на температурата
във фурната или тази на сензора за температу‐
ра в сърцевината (ако има такъв). Ако натисне‐
те това поле и задържите три секунди, включ‐
вате и изключвате функцията „Бързо нагрява‐
не“.
НАДОЛУ, НАГО‐
РЕ
За придвижване надолу или нагоре в менюто.
OK
Потвърждаване на избор или настройката.
ОСВЕТЛЕНИЕ НА
ФУРНАТА
За включване или изключване на лампата.
ЧАСОВНИК
За настройка на функциите на часовника.
ТАЙМЕР
За настройка на таймера.
Progress 9
Екран
A
B
G
C
F
E
D
A. Символ, показващ функцията на фурната
B. Дисплей за температура / час
C. Часовник / дисплей за остатъчна топлина /
таймер
D. Индикатор за остатъчна топлина
E. Индикатори за функциите на часовника
F. Индикатор за нагряване / Индикатор за
бързо нагряване
G. Номер на функцията на фурната /
програма
Други индикатори на дисплея:
Символ
/
/
Название
Описание
Автоматична програма
Може да изберете автоматична програ‐
ма.
Моята любима програма
Любимата ви програма работи.
кг / г
Работи автоматична програма, която е
съобразена с въведеното тегло на хра‐
ната.
ч / мин
Работи функция на часовника.
Температура / бързо нагрява‐
не
Функцията работи.
Температурата
Текущата температура е посочена.
Температурата
Вие можете да промените температура‐
та.
Лампа
Деактивирали сте лампата.
Таймер
Функцията Таймер работи.
Индикатор за нагряване
Ако включите функцията за загряване,
се появява . Тези чертички показват
дали температурата във фурната се
увеличава или намалява.
Когато фурната достигне зададената
температура, чертичките изгасват от
екрана.
ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
За да нагласите времето,
вижте глава "функции на
часовника".
10 Progress
Първоначално почистване
Извадете от фурната всички
принадлежности и подвижните носачи
на скарата.
Вж. глава "Грижи и почистване".
Почистете фурната и
принадлежностите преди първата
употреба.
Поставете принадлежностите и
подвижните носачи на скарите в
първоначалната им позиция.
Настройки на времето
След първото свързване към мрежата
всички символи се появяват върху
дисплея за няколко секунди. В
следващите няколко секунди дисплеят
показва версията на софтуера.
1. Докоснете
или
за задаване
на часа.
2. Докоснете
.
3. Докоснете
или
за задаване
на минутите.
4. Докоснете
или .
Дисплеят за температурата / времето
показва новото точно време.
Промяна на времето
Може да промените часа само, когато
уредът е включен.
Докоснете
необходимия брой пъти,
докато върху дисплея ще започне за
мига .
За настройка на нов час, вижте
"Настройка на часа".
След като версията на софтуера
изчезне, дисплеят показва "h" и "12:00".
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Функции нагряване
Функция
във фурна‐
та
Горещ въз‐
дух/венти‐
лир.
Функция пи‐
ца
Функция
във фурна‐
та
Приложение
За приготвяне на крех‐
ки, сочни печени меса.
Приложение
Бавно готве‐
не
За печене на две нива
едновременно и за су‐
шене на храна.
Задайте температура с
20 - 40 °C по-ниска от‐
колкото за Традиционно
печене.
Традицион‐
но печене
За печене на пица. За
хрупкав и запечен блат.
Долен нагре‐
вател
За печене на тестени и
месни храни на едно
ниво.
За печене на кексове с
хрупкава основа и за
консервиране на храна.
Progress 11
Функция
във фурна‐
та
Печене с
влажност
Размразява‐
не
Приложение
Функцията е разработе‐
на за пестене на енер‐
гия по време на готве‐
не. За инструкциите за
готвене вижте глава
"Препоръки и съвети",
Печене с влажност.
Вратата на фурната
трябва да се затвори по
време на готвене, така
че функцията да не се
прекъсва и да се гаран‐
тира, че фурната рабо‐
ти с възможно най-ви‐
сока енергийна ефек‐
тивност. Когато използ‐
вате тази функция, тем‐
пературата във въ‐
трешността може да се
различава от зададена‐
та температура. Из‐
ползва се остатъчната
топлина.Нагревателна‐
та мощност може да се
намали. За общи препо‐
ръки за енергоспестя‐
ване вижте „Енергийна
ефективност”, глава
„Икономия на енергия”.
Тази функция се из‐
ползва за покриване на
изискванията за класа
на енергийна ефектив‐
ност съгласно EN
60350-1. Когато използ‐
вате тази функция,
лампата автоматично
се изключва след 30 се‐
кунди.
За размразяване на
храна (плодове и зе‐
ленчуци). Времето за
размразяване зависи от
количеството и големи‐
ната на храната.
Функция
във фурна‐
та
Приложение
За поддържане на хра‐
ната топла.
Поддържане
на топлина
Грил
Турбо грил
За запичане на тънки
храни или препичане на
хляб
За печене на по-големи
парчета месо или птици
с костите на едно ниво.
За огретени и за кафя‐
ва коричка.
Лампата може автоматично
да се деактивира при
температури под 60 °C при
някои функции на фурната.
Задаване на функцията за
загряване
1. Включете фурната с .
Екранът показва зададената
температура, символа и номера на
функцията за загряване.
или
, за да
2. Натиснете
зададете функцията за нагряване.
3. Натиснете
или фурната започва
автоматично след 5 секунди.
Ако включите фурната, но не зададете
функция за нагряване или програма,
фурната се изключва автоматично след
20 секунди.
Промяна на температурата
Натиснете
или
, за да промените
температурата: 5 °C.
Когато фурната е на зададената
температура, се чува сигнал и
индикаторът за загряване изчезва.
12 Progress
Запитване за температурата
Можете да проверите текущата
температура във фурната, когато
функцията или програмата работи.
1. Натиснете
.
Дисплеят показва температурата във
фурната.
Натиснете
отново за промяна на
зададената температура.
2. Натиснете
или дисплеят отново
показва зададената температура
автоматично след 5 секунди.
бързо нагряване
Функцията за бързо нагряване може да
се използва за някои функции на
нагряване. Ако в менюто с настройки е
включен сигнал за грешка, сигналът се
чува, ако за зададената функция не е
налице бързо загряване. Вижте
"Допълнителни функции" в глава
"Използване на меню настройки".
Бързото нагряване намалява времето
за нагряване.
За да включите функцията Бързо
загряване, натиснете и задръжте
за
повече от 3 секунди.
Ако функцията за бързо загряване се
включи на дисплея се показва:
Не поставяйте храна във фурната,
докато функцията за бързо нагряване
работи.
ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА
Таблица с функции на часовника
Функция Часовник
Приложение
ХРОНОМЕТЪР
За настройка на отброяването, което показва колко
дълго работи уреда. Тази функция не влияе върху ра‐
ботата на уреда.
ЧАС
Показва точно време. За да промените часа, вижте
"Настройка на часа".
ВРЕМЕТР.
За определяне колко време да работи уредът.
КРАЙ
За определяне кога да се деактивира уредът. Може да
използвате Времетр. и Край едновременно (Времеза‐
къснение), ако уредът трябва да се активира и деакти‐
вира автоматично по-късно.
НАСТР. + ПРО‐
ДЪЛЖИ
За стартиране на уреда с необходимите настройки са‐
мо с едно докосване на сензорното поле, по всяко вре‐
ме по-късно.
Хронометър
Хронометърът не е
активиран, ако Времетр. и
Край са зададени.
Хронометърът започва да отброява,
когато уредът започне да загрява.
1. За да нулирате Таймера за право
броене, докоснете .
2. Докоснете
, докато на екрана се
появи "00:00" и хронометърът
започне отново да отброява.
Progress 13
Задаване на ВРЕМЕТР.
5. Деактивирайте уреда.
1. Активирайте уреда и задайте
функция на фурната и температура.
2. Докоснете
неколкократно, докато
на дисплея се покаже .
мига на дисплея.
или
, за да
3. Използвайте
зададете минути за ВРЕМЕТР.
4. Докоснете
, за да потвърдите.
5. Използвайте
или
, за да
зададете часове за ВРЕМЕТР.
Настройка: Настрой +
Продължи
Ако докоснете
или
,
докато задавате
ВРЕМЕТР., уредът
превключва на
настройките на функция
КРАЙ.
6. Когато зададеното време изтече,
прозвучава звуков сигнал в
продължение на две минути.
и настройката за време мигат на
дисплея. Уредът се деактивира.
7. За да спрете звуковия сигнал,
докоснете сензорно поле или
отворете вратичката на фурната.
8. Деактивирайте уреда.
Настройка за КРАЙ
1. Активирайте уреда и задайте
функция на фурната и температура.
2. Докоснете
неколкократно, докато
на дисплея се покаже .
мига на дисплея.
3. Използвайте
или
за да
настройте КРАЙ и
или за да
потвърдите. Първо задайте
минутите, след това и часовете.
Когато зададеното време изтече,
прозвучава звуков сигнал в
продължение на две минути. Символът
и настройката на времето мигат на
дисплея. Уредът се деактивира.
4. За да спрете звуковия сигнал,
докоснете сензорно поле или
отворете вратичката на фурната.
Може да използвате функцията
Настрой + Продължи, само ако е
зададено Времетр..
1. Задайте функцията нагряване и
температура.
2. Задайте Времетр..
3. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже мигащ
.
, за да зададете
4. Натиснете
функцията Настрой + Продължи.
и
с индикатор.
Дисплеят показва
Този индикатор показва коя
часовникова функция е активирана.
5. Натиснете сензорно поле (освен
ВКЛ./ИЗКЛ.), за да стартирате
функцията Настрой + Продължи.
Настройка на ТАЙМЕРА
Използвайте ТАЙМЕРА, за да
настроите обратно броене (максимално
2 ч 30 мин). Тази функция не влияе
върху работата на фурната. Можете да
настройвате ТАЙМЕРА по всяко време,
включително и когато уредът е
изключен.
1. Докоснете .
и "00" мига на дисплея.
или
, за да
2. Използвайте
настроите ТАЙМЕРА. Първо
настройвате секундите, после
минутите и часовете.
3. Докоснете
; в противен случай
ТАЙМЕРА се включва автоматично
след пет секунди.
Когато зададеното време изтече,
прозвучава звуков сигнал в
продължение на две минути и "00:00" и
мигат на дисплея.
4. За да спрете звуковия сигнал,
докоснете сензорно поле или
отворете вратичката на фурната.
14 Progress
Настройка на функцията
Времезакъснение
Функциите ВРЕМЕТР.
и КРАЙ
могат да се използват едновременно,
ако уредът трябва да бъде включен и
изключен автоматично по-късно. В този
случай първо настройте функцията
и след това КРАЙ
ВРЕМЕТР.
(вижте "Настройка на ВРЕМЕТР." и
"Настройка на КРАЙ").
Когато функцията
Времезакъснение е
активирана, дисплеят
показва статичен символ за
функцията на фурната,
с
точка и . Точката показва
коя функция на часовника е
включена в индикатора на
час/остатъчна топлина.
АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Има 9 автоматични програми.
Използвайте автоматична програма или
рецепта, ако нямате достатъчно знания
или опит за приготвяне на дадено
ястие. Дисплеят показва положението
на рафта и стандартно зададените
времена за готвене за всички
автоматични програми.
Автоматични програми
Програма
1
ГОВЕЖДА ПЕЧЕНО
2
СВИНСКО ПЕЧЕНО
3
ПИЛЕ, ЦЯЛО
4
ПИЦА
5
ПАНДИШПАНЕНИ КИФЛИ
6
ЗАПЕЧЕНИ ЯЙЦА СЪС СИРЕНЕ
7
БЯЛ ХЛЯБ
8
ЗАПЕЧЕНИ КАРТОФИ
9
ЛАЗАНЯ
Автоматични програми
1. Активирайте уреда.
2. Докоснете
.
На дисплеят се показват
и номерът
на автоматичната програма.
3. Докоснете
или
, за да
изберете автоматичната програма.
4. Докоснете
или изчакайте пет
секунди, докато уредът започне
автоматично да работи.
5. Когато зададеното време изтече,
прозвучава звуков сигнал в
продължение на две минути.
Символът
мига.
Уредът се деактивира.
6. За да спрете звуковия сигнал,
докоснете сензорно поле или
отворете вратичката на фурната.
Автоматични програми с
въвеждане на тегло
Ако зададете теглото на месото, уредът
изчислява времето за печене.
1. Активирайте уреда.
.
2. Докоснете
3. Докоснете
или
, за да
настроите програмата за тегло.
На екрана се показва: времето за
готвене, символа за времетраене ,
тегло по подразбиране, мерна единица
(кг., г.).
; в противен случай
4. Докоснете
настройката се запаметява
автоматично след пет секунди.
Уредът се активира
5. Можете да промените нормалната
стойност на теглото с
или
.
Докоснете
.
Progress 15
6. Когато зададеното време изтече,
прозвучава звуков сигнал в
продължение на две минути.
мига.
Уредът се деактивира.
7. За да спрете звуковия сигнал,
докоснете сензорно поле или
отворете вратичката на фурната.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Поставяне на
принадлежностите
Скара и тава за печенезаедно:
Плъзнете тавичката за печене между
водачите на носача на рафта и скарата
на водачите отгоре.
Скара:
Вкарайте рафта между водещите релси
на опорите му и се уверете, че е с
крачетата надолу.
Тавичка за печене:
Плъзнете тавичката за печене между
водачите на носача на рафта.
Малка вдлънатина отгоре за
допълнителна безопасност.
Вдлъбнатините са също така
средства против
преобръщане. Високия ръб
около шкафа предотвратява
изплъзването на готварски
съдове.
16 Progress
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
Използване на функцията
Моято любима програма
Използвайте тази функция, за да
запишете предпочитаните настройки на
температурата и времето за дадена
функция или програма на фурната.
1. Задайте температурата и времето
за съответната функция или
програма на фурната.
2. Натиснете и задръжте
повече от
три секунди. Уредът издава звуков
сигнал.
3. Деактивирайте уреда.
• За да активирате тази функция,
натиснете . Уредът активира
вашата любима програма.
Докато функцията работи,
може да променяте
времето и температурата.
• За да деактивирате тази функция,
натиснете . Уредът деактивира
вашата любима програма.
Използване на функцията
Защита за деца
Функцията „Защита за
деца“ предотвратява неумишлената
работа с фурната.
1. Можете да я включите и когато
фурната е изключена. Не задавайте
функция за нагряване
2. Натиснете и задръжте
за 3
секунди.
и
по
3. Натиснете и задръжте
едно и също време за 2 секунди.
Уредът издава звуков сигнал.
На екрана се появява SAFE.
За да изключите функцията "Защита за
деца", повторете стъпка 3.
Използване на Заключване
Можете да включите функцията само
когато уредът работи.
"Заключване" предотвратява
неумишлена смяна на функцията на
фурната.
1. За да включите функцията,
включете фурната.
2. Включете функция или настройка на
фурната.
и
3. Натиснете и задръжте
едновременно в продължение на 2
секунди.
Прозвучава сигнал.
На дисплея се появява ключ.
За да изключите функцията
"Заключване", повторете стъпка 3.
Можете да изключите
фурната, когато функцията
"Заключване" е включена.
Когато изключите фурната,
функцията "Заключване" се
изключва.
Използване на меню
"Настройки"
Менюто Настройки Ви позволява да
включите или изключите функциите в
главното меню. Дисплеят показва SET
и цифрата на настройката.
Описание
Стойност за настройка
1
НАСТР. + ПРОДЪЛЖИ
ВКЛ./ИЗКЛ.
2
ИНДИКАТОР ЗА ОСТАТЪЧНА ТО‐
ПЛИНА
ВКЛ./ИЗКЛ.
Progress 17
Описание
Стойност за настройка
3
ЗВУК. СИГНАЛ НА БУТОНИТЕ1)
КЛИК / БИЙП / ИЗКЛ.
4
ЗВУК. СИГНАЛ ЗА ГРЕШКА
ВКЛ./ИЗКЛ.
5
DEMO РЕЖИМ
Активиращ код: 2468
6
ЯРКОСТ
НИСКА / СРЕДНА / ВИСОКА
7
МЕНЮ ЗА ТЕХН. ОБСЛУЖВАНЕ
-
8
НУЛИРАНЕ-ФАБР.НАСТР
ДА/НЕ
1) Не е възможно да деактивирате тона на сензорното поле с ВКЛ./ИЗКЛ.
1. Натиснете и задръжте
за 3
секунди.
На дисплея се показва SET1 и "1"
започва да мига.
2. Натиснете
или
за задаване
на настройката.
3. Натиснете
.
4. Натиснете
или
, за да
промените стойността на
настройката.
.
5. Натиснете
За излизане от меню Настройки,
натиснете
или натиснете и задръжте
.
Автоматично изключване
От съображения за безопасност
фурната се изключва автоматично след
известно време, ако е включена
функция за затопляне, а настройките не
са променени.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - максимум
3
Автоматичното изключване не действа
при следните функции: Осветление,
Времетр., Приключв..
Яркост на екрана
Има два режима за яркост на екрана:
• Нощна яркост - когато уредът е
изключен, яркостта на екрана е помалка между 22:00:00 и 06:00:00
часа;
• Дневна яркост:
– Когато уредът е активиран.
– Ако докоснете някое сензорно
поле по време на нощна яркост
(освен полето ВКЛ./ИЗКЛ.),
дисплеят се връща към дневна
яркост за следващите 10
секунди.
– Ако уредът е деактивиран и
настроите Таймера. Когато
Таймерът изтече, екранът се
връща към нощна яркост.
Охлаждащ вентилатор
Когато фурната работи, охлаждащият
вентилатор се включва автоматично, за
да поддържа повърхностите на
фурната хладни. Ако изключите
фурната, охлаждащият вентилатор
може да продължи да работи, докато
фурната се охлади.
18 Progress
ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Температурата и времето за
печене в таблиците са само
ориентировъчни. Те зависят
от рецептите, качеството и
количеството на
използваните съставки.
Препоръки за готвене
Вашата фурна може да пече поразлично от досегашната ви фурна.
Таблиците по-долу показват
препоръчителните настройки за
температура, време за готвене и
позиция на рафта за определени
видове храни.
Печене
Първия път използвайте по-ниската
температура.
Можете да удължите времето за печене
с 10 – 15 минути, ако печете кейкове на
повече от едно ниво.
Кейкове и сладки с различни височини
невинаги се запичат равномерно. Не е
необходимо да се променя
температурната настройка, ако се
получи неравномерно препичане.
Разликите се изравняват по време на
печенето.
Тавите във фурната могат да се огънат/
изкривят по време на печене. Когато
тавите изстинат, изкривяването
изчезва.
Ако не можете да намерите
настройките за специална рецепта,
потърсете подобни рецепти.
Съвети за печене
Резултати от печене‐
то
Възможна причина
Отстраняване
Основата на кекса не
е изпечена достатъч‐
но.
Позицията на скарата е
неправилна.
Поставете сладкиша на по-нис‐
ка скара.
Сладкишът спада и
става клисав или с
воднисти ивици.
Температурата на фурна‐
та е твърде висока.
Следващият път намалете леко
температурата на фурната.
Времето за печене е пре‐
калено кратко.
Следващият път задайте подълго време на печене и нама‐
лете температурата на фурна‐
та.
Сладкишът е прекале‐
но сух.
Температурата на фурна‐
та е твърде ниска.
Следващият път увеличете
температурата на фурната.
Времето за печене е пре‐
калено дълго.
Следващият път задайте пократко време на печене.
Progress 19
Резултати от печене‐
то
Възможна причина
Отстраняване
Сладкишът се запича
неравномерно.
Температурата на фурна‐
та е прекалено висока и
времето за печене прека‐
лено кратко.
Задайте по-ниска температура
и по-дълго време за печене.
Тестото на кекса не е раз‐
положено равномерно.
Следващият път го разнесете
равномерно по тавата за пече‐
не.
Температурата на фурна‐
та е твърде ниска.
Следващият път увеличете ле‐
ко температурата на фурната.
Сладкишът не е готов
за посоченото в ре‐
цептата време за пе‐
чене.
Печене на едно ниво на фурната
ПЕЧЕНЕ В ПЛИТКА ТАВА
(°C)
(min)
Блат – лeко тесто,
предварително за‐
грейте празната фур‐
на
Горещ въздух/
вентилир.
170 - 180
10 - 25
2
Блат на плодова пита
– пандишпанова смес
Горещ въздух/
вентилир.
150 - 170
20 - 25
2
Пандишпанова торта
Горещ въздух/
вентилир.
140 - 150
35 - 50
1
Пандишпанова торта
Традиционно
печене
160
35 - 50
1
Кръгъл кекс / Бриош
Горещ въздух/
вентилир.
150 - 160
50 - 70
1
Сладкиш "Мадейра" /
Плодови сладкиши
Горещ въздух/
вентилир.
140 - 160
70 - 90
1
Ябълков пай, 2 тави
Ø20 cm
Традиционно
печене
180
70 - 90
1
Ябълков пай, 2 тави
Ø20 cm
Горещ въздух/
вентилир.
160
70 - 90
2
Чийзкейк, използвайте
дълбок съд
Традиционно
печене
160 - 170
70 - 90
2
20 Progress
ТОРТИ/СЛАДКИ
Предварително загрейте фурната, освен ако не е посочено друго.
Използвайте тавата за печене.
(°C)
(min)
Швейцарско руло
Традиционно
печене
180 - 200
10 - 20
2
Ръжен хляб
Традиционно
печене
първо: 230
първо: 20
1
след това:
160 - 180
след това:
30 - 60
Маслен бадемов кейк /
Захарни сладкиши
Традиционно
печене
190 - 210
20 - 30
2
Кремки / Еклери, не е
необходимо предвари‐
телно загряване
Традиционно
печене
190 - 210
20 - 35
2
Сладкиш с маслени
трохи, не е необходи‐
мо предварително за‐
гряване
Горещ въз‐
дух/венти‐
лир.
150 - 160
20 - 40
2
Плетен хляб / Козунак
във форма на венец,
не е необходимо пред‐
варително загряване
Традиционно
печене
170 - 190
30 - 40
1
Плодов сладкиш (от
тесто с мая/пандишпа‐
нена смес)
Горещ въз‐
дух/венти‐
лир.
150 - 160
35 - 55
2
Плодов сладкиш (от
тесто с мая/пандишпа‐
нена смес)
Традиционно
печене
170
35 - 55
2
Плодов сладкиш върху
леко тесто, не е нео‐
бходимо предварител‐
но загряване
Горещ въз‐
дух/венти‐
лир.
160 - 170
40 - 80
2
Progress 21
ТОРТИ/СЛАДКИ
Предварително загрейте фурната, освен ако не е посочено друго.
Използвайте тавата за печене.
(°C)
(min)
Кейк с мая и фина за‐
ливка (напр. извара,
сметана, крем)
Традиционно
печене
160 - 180
40 - 80
2
Кристщолен
Традиционно
печене
160 - 180
50 - 70
1
БИСКВИТИ
Предварително загрейте фурната, освен ако не е посочено друго.
Използвайте второто ниво на фурната.
(°C)
(min)
Курабийки от леко тесто, не
е необходимо предварител‐
но загряване
Горещ въздух/венти‐
лир.
150 - 160
10 - 20
Pула
Горещ въздух/венти‐
лир.
160
10 - 25
Традиционно печене
190 - 210
10 - 25
Бисквити от пандишпан, не
е необходимо предварител‐
но загряване
Горещ въздух/венти‐
лир.
150 - 160
15 - 20
Дребни сладки от многоли‐
стно тесто
Горещ въздух/венти‐
лир.
170 - 180
20 - 30
Масленки / Сладкиши на
пръчици
Традиционно печене
160
20 - 30
22 Progress
БИСКВИТИ
Предварително загрейте фурната, освен ако не е посочено друго.
Използвайте второто ниво на фурната.
(°C)
(min)
Масленки / Сладкиши на
пръчици, не е необходимо
предварително загряване
Горещ въздух/венти‐
лир.
140
20 - 35
Дребни сладки
Горещ въздух/венти‐
лир.
160
20 - 35
Традиционно печене
170
20 - 35
Курабийки от тесто с мая,
не е необходимо предвари‐
телно загряване
Горещ въздух/венти‐
лир.
150 - 160
20 - 40
Сладки,ядки/брашно, не е
необходимо предварително
загряване
Горещ въздух/венти‐
лир.
100 - 120
30 - 50
Белтъчни бисквити / Целув‐
ки, не е необходимо пред‐
варително загряване
Горещ въздух/венти‐
лир.
80 - 100
120 - 150
Запеканки и огретени
Използвайте първото ниво на фурната.
(°C)
(min)
Бегети със заливка
от топено сирене
Горещ въздух/венти‐
лир.
160 - 170
15 - 30
Зеленчуков огретен,
предварително за‐
грейте празната фур‐
на
Турбо грил
160 - 170
15 - 30
Лазаня
Традиционно печене
180 - 200
25 - 40
Progress 23
Използвайте първото ниво на фурната.
(°C)
(min)
Рибни суфлета
Традиционно печене
180 - 200
30 - 60
Пълнени зеленчуци
Горещ въздух/венти‐
лир.
160 - 170
30 - 60
Сладки суфлета
Традиционно печене
180 - 200
40 - 60
Макарони на фурна
Традиционно печене
180 - 200
45 - 60
Печене на няколко нива
Използвайте първото / четвъртото ниво
на фурната.
ТОРТИ / СЛАДКИ / ХЛЯБ
Горещ въздух/вентилир..
ТОРТИ / СЛАДКИ / ХЛЯБ
Използвайте тавите за печене.
Горещ въздух/вентилир..
Използвайте тавите за печене.
(°C)
(min)
Кремки / Екле‐
ри, предвари‐
телно загрейте
празната фурна
160 - 180
25 45
Сладкиш със
суха поръска
(щройсел)
150 - 160
Курабийки от
леко тесто
150 - 160
20 40
Бисквити от
пандишпан
160 - 170
25 40
Масленки /
Сладкиши на
пръчици
140
25 45
Курабийки от
тесто с мая
160 - 170
30 45
30 60
(°C)
(min)
Сладки,ядки/
брашно
100 - 120
40 80
Белтъчни биск‐
вити / Целувки
80 - 100
130 170
Съвети за печене
Използвайте термоустойчиви съдове за
готвене.
Покрийте нетлъстото месо, преди да го
изпечете.
Печете големи парчета месо директно
в тавичката или върху скарата,
поставена над тавичката.
Добавете известно количество вода в
тавичката, за да предотвратите
прокапване на мазнини.
Обърнете печивото след 1/2 – 2/3 от
времето за печене.
24 Progress
Печете месо и риба нарязани на големи
парчета (1 kg или повече).
По време на печене поливайте с черпак
парчетата месо със собствения им сос.
Печене
Използвайте първото ниво на фурната.
ГОВЕЖДО
(°C)
(min)
Задушено месо
1 - 1,5 kg
Традиционно
печене
230
120 - 150
Говеждо печено
или филе, по‐
луизпечено,
предварително
загрейте праз‐
ната фурна
на cm дебелина
Турбо грил
190 - 200
5-6
Говеждо печено
или филе, сред‐
но изпечено
на cm дебелина
Турбо грил
180 - 190
6-8
Говеждо печено
или филе, до‐
бре изпечено
на cm дебелина
Турбо грил
170 - 180
8 - 10
СВИНСКО
Използвайте функцията: Турбо грил.
(kg)
(°C)
(min)
Плешка / Врат / Бут
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Котлети / Свински ре‐
бра
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Руло „Стефани"
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Свински джолан,
предварително опе‐
чен
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
Progress 25
ТЕЛЕШКО
Използвайте функцията: Турбо грил.
(kg)
(°C)
(min)
Телешко печено
1
160 - 180
120 - 150
Телешки джолан
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(min)
Агнешко бутче / Аг‐
нешко печено
1 - 1.5
150 - 180
100 - 120
Агнешко гръбче
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
АГНЕШКО
Използвайте функцията: Турбо грил.
ДИВЕЧ
Използвайте функцията: Традиционно печене.
(kg)
(°C)
(min)
Филе / Заешко бутче,
предварително за‐
грейте празната фур‐
на
до 1
230
30 - 40
Филе от гръб на елен
1.5 - 2
210 - 220
35 - 40
Еленски бут
1.5 - 2
180 - 200
60 - 90
26 Progress
ПТИЧЕ
Използвайте функцията: Турбо грил.
(kg)
(°C)
(min)
Пиле
0,2 - 0,35 всяка
част
200 - 220
30 - 50
Пиле, половинка
0,4 - 0,5 всяка
част
190 - 210
35 - 50
Птиче месо, порции
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Pатица
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
РИБА (ЗАДУШЕНА)
Използвайте функцията: Традиционно печене.
Цяла риба
(kg)
(°C)
(min)
1 - 1.5
210 - 220
45 - 60
Изпичане до хрупкаво с
Функция пица
ПИЦА
ПИЦА
Използвайте първото ниво на
фурната.
Използвайте първото ниво на
фурната.
(°C)
(min)
Тартове
180 - 200
40 - 55
Спаначена
пита
160 - 180
45 - 60
Киш "Лорен"
170 - 190
45 - 55
(°C)
(min)
Чийзкейк
140 - 160
60 - 90
Покрит ябъл‐
ков пай
150 - 170
50 - 60
Зеленчуков
пай
160 - 180
50 - 60
Progress 27
ПИЦА
ПИЦА
Загрейте предварително празна‐
та фурна преди готвене.
Загрейте предварително празна‐
та фурна преди готвене.
Използвайте второто ниво на
фурната.
Използвайте второто ниво на
фурната.
(°C)
(min)
(°C)
(min)
Пица (тънка)
200 - 230
15 - 20
Фламкухен
230 - 250
12 - 20
Пица, дебел
блат, използ‐
вайте дъл‐
бок съд
180 - 200
20 - 30
Пирожките
180 - 200
15 - 25
Швейцарски
флан
170 - 190
45 - 55
Загрейте предварително празната
фурна преди готвене.
Хляб без на‐
бухватели
230 - 250
10 - 20
Печете на грил само плоски парчета
месо или риба.
Флан от мно‐
голистно те‐
сто
160 - 180
45 - 55
Поставете тавичка на първото ниво, за
да събирате мазнината.
Грил
ЕДИНИЧЕН ГРИЛ
Използвайте първото ниво на фурната.
Използвайте функцията: Грил.
(°C)
(min)
(min)
първа страна
втора страна
Говеждо печено, сред‐
но изпечено
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Гов.филе,сред.изпеч.
230
20 - 30
20 - 30
28 Progress
ЕДИНИЧЕН ГРИЛ
Използвайте първото ниво на фурната.
Използвайте функцията: Грил.
(°C)
(min)
(min)
първа страна
втора страна
Свинско филе
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Телешко каре
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Агнешко гръбче
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Цяла риба, 0.5 kg - 1
kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Печене на хляб
Не се препоръчва предварително
загряване.
ХЛЯБ
Използвайте второто ниво на
фурната.
ХЛЯБ
Използвайте второто ниво на
фурната.
(°C)
(min)
Бял хляб
180 200
40 60
Багета
200 220
35 45
Бриош
160 180
40 60
Чабата
200 220
35 45
Ръжен хляб
180 200
50 70
(°C)
(min)
Пълнозърнест
хляб
180 200
50 70
Пълнозърнест
хляб
170 190
60 90
Бавно готвене
Тази функция ви позволява да
приготвяте тънко, нежно месо и риба.
Тя не е приложима за: домашни птици,
свинско печено или задушено месо. .
1. Запържете месото за 1 – 2 минути
от всяка страна в тиган на силен
огън.
Progress 29
2. Поставете месото в тавата за
печене или директно върху скарата.
Поставете таблата под рафта, за да
събира мазнината.
Винаги, когато използвате тази
функция, гответе без капак.
3. Изберете функцията: Бавно готвене.
Можете да настроите температура
между 80 °C и 150 °C за първите 10
минути. Температурата по
подразбиране е 90 °C.
4. След 10 минути фурната
автоматично намалява температура
до 80 °C.
Използвайте първото ниво на фурната.
(kg)
(°C)
(min)
Печено говеждо
1 - 1.5
150
120 - 150
Говеждо филе
1 - 1.5
150
90 - 110
Телешко печено
1 - 1.5
150
120 - 150
Стек
0.2 - 0.3
120
20 - 40
Дълбоко замразени храни
Отстранете опаковката на храната.
Поставете храната върху чиния.
Не покривайте храната, понеже това
можи да удължи времето за
размразяване.
РАЗМРАЗЯВАНЕ
Използвайте второто ниво на
фурната.
Използвайте функцията: Горещ
въздух/вентилир..
РАЗМРАЗЯВАНЕ
Използвайте второто ниво на
фурната.
Използвайте функцията: Горещ
въздух/вентилир..
Пица, замра‐
зена
(°C)
(min)
200 - 220
15 - 25
(°C)
(min)
Америк. пи‐
ца, замразе‐
на
190 - 210
20 - 25
Пица, охла‐
дена
210 - 230
13 - 25
Мини-пици,
замразени
180 - 200
15 - 30
30 Progress
РАЗМРАЗЯВАНЕ
РАЗМРАЗЯВАНЕ
Използвайте второто ниво на
фурната.
Използвайте второто ниво на
фурната.
Използвайте функцията: Горещ
въздух/вентилир..
Използвайте функцията: Горещ
въздух/вентилир..
(°C)
(min)
(°C)
(min)
Пържени
картофки,
тънки
200 - 220
20 - 30
Сирене на
скара
170 - 190
20 - 30
Пържени
картофи, де‐
бели
200 - 220
25 - 35
Пилешки
крилца
190 - 210
20 - 30
Картоф с ко‐
рич. / Кроке‐
ти
220 - 230
20 - 35
Картофени
кюфтета
210 - 230
20 - 30
Лазаня / Ка‐
нелони,
пресни
170 - 190
35 - 45
Лазаня / Ка‐
нелони, за‐
мразени
160 - 180
40 - 60
Размразяване
Отстранете опаковката на храната и
поставете храната в чиния.
Не покривайте храната, понеже това
можи да удължи времето за
размразяване.
За по-големи порции храна поставете
обърната празна чиния на дъното на
вътрешността на фурната. Поставете
храната в дълбок съд и я поставете
върху чинията във фурната. Ако е
необходимо, премахнете носачите на
рафтовете.
Progress 31
Използвайте първото ниво на фурната.
(kg)
(min)
Време на раз‐
мразяване
(min)
Допълнител‐
но време за
размразяване
Пиле
1
100 - 140
20 - 30
Обърнете по
средата на го‐
твенето.
месо, обърне‐
те по средата
на времето за
приготвяне
1
100 - 140
20 - 30
Обърнете по
средата на го‐
твенето.
Пъстърва
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Ягоди
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Чисто масло
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Сметана, раз‐
бийте смета‐
ната, докато
още е леко за‐
мразена на
места
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Разбийте смета‐
ната, докато още
е леко замразена
на места.
Торта
1.4
60
60
-
Консервиране
Използвайте само буркани за
консервиране с еднаква големина,
каквито се предлагат на пазара.
Не използвайте буркани с капачка на
винт и скоба или метални кутии.
Използвайте първото ниво на фурната.
Не поставяйте върху тавата за печене
повече от шест еднолитрови буркана за
консервиране.
Напълнете бурканите еднакво и
затворете със скоба.
Бурканите не трябва да се допират.
Налейте около 1/2 литра вода в тавата
за печене, за да има достатъчно влага
във фурната.
Когато течността в бураните започне да
ври (приблизително след 35 - 60 минути
при еднолитрови буркани), спрете
фурната или намалете температурата
на 100 °C (вж. таблицата).
Настройте температурата на 160 - 170
°C.
32 Progress
МЕКИ ПЛОДОВЕ
ЗЕЛЕНЧУЦИ
(min)
Готвене до на‐
чалото на поява
на мехурчета
Ягоди / Боровинки /
Малини / Цариград‐
ско грозде
35 - 45
Алабаш /
Грах / Ас‐
пержи
ПЛОДОВЕ С КОСТИЛКИ
(min)
Готвене
до нача‐
лото на
поява на
мехурче‐
та
(min)
Продъл‐
жете да
готвите
на 100 °C
50 - 60
15 - 20
Сушене
Праскови /
Дюли / Сли‐
ви
(min)
Готвене
до нача‐
лото на
поява на
мехурче‐
та
(min)
Продъл‐
жете да
готвите
на 100 °C
35 - 45
10 - 15
ЗЕЛЕНЧУЦИ
(min)
Готвене
до нача‐
лото на
поява на
мехурче‐
та
(min)
Продъл‐
жете да
готвите
на 100 °C
Моркови
50 - 60
5 - 10
Краставици
50 - 60
-
Смесена
туршия
50 - 60
5 - 10
Използвайте второто ниво на
фурната.
(°C)
(h)
Бобови ра‐
стения
60 - 70
6-8
Чушки
60 - 70
5-6
Зеленчуци
за супа
60 - 70
5-6
Гъби
50 - 60
6-8
Подправки/
билки
40 - 50
2-3
Сливи
60 - 70
8 - 10
Кайсии
60 - 70
8 - 10
Ябълкови
резени
60 - 70
6-8
Круши
60 - 70
6-9
Progress 33
Печене с влажност –
препоръчителни аксесоари
топлина по-добре от светлите и
отражателни съдове.
Използвайте тъмни, неотражателни
фолиа и съдове. Те абсорбират
Тиган за пица
Съд за печене
Тъмни, неотража‐
телни
28 см диаметър
Тъмни, неотражателни
26 см диаметър
Рамекини
Метална основа за
флан
Керамичен
8 см диаме‐
тър, 5 см ви‐
сочина
Тъмни, неотража‐
телни
28 см диаметър
Печене с влажност
Използвайте първото ниво на
фурната.
(°C)
(min)
Запечена па‐
ста
200 220
45 - 60
Картофен
огретен
180 200
70 - 85
Мусака
180 200
75 - 90
Лазаня
180 200
70 - 90
Канелони
180 200
65 - 80
Хлебен пу‐
динг
190 200
55 - 70
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Използвайте първото ниво на
фурната.
(°C)
(min)
Оризов пу‐
динг
180 200
55 - 70
Ябълков
сладкиш с
пандишпане‐
на смес (кръ‐
гла форма
за сладки‐
ши)
160 170
70 - 80
Бял хляб
200 210
55 - 70
34 Progress
Бележки относно почистването
Почиствайте лицевата част на уреда с мека кърпа с гореща вода и пре‐
парат за почистване.
Препарати
за почи‐
стване
За почистване на метални повърхности използвайте подходящ почи‐
стващ препарат.
Почиствайте упоритите замърсявания със специален почистващ препа‐
рат за фурни.
Почиствайте вътрешността на фурната след всяка употреба. Натрупва‐
ния на мазнини или други остатъци от храна могат да доведат до по‐
жар.
Всекиднев‐
на употреба
Подсушавайте вътрешността на фурната с мека кърпа след всяка упо‐
треба.
Почиствайте принадлежностите на фурната след всяко ползване и ги
оставяйте да изсъхнат. Използвайте мека кърпа с топла вода и почи‐
стващ препарат. Не почиствайте принадлежностите в съдомиялна ма‐
шина.
Принадлеж‐
ности
Не почиствайте незалепващите аксесоари с агресивни агенти, остри
предмети или в съдомиялна.
Демонтиране на носачите на
скарата
За да почистите фурната, свалете
носачите на скарата .
1
2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Внимавайте, когато сваляте
носачите на скарата.
1. Издърпайте предната част на
носачите на скарата от страничната
стена.
Поставете извадените аксесоарите в
обратна последователност.
Таван на фурната
ВНИМАНИЕ! Деактивирайте
уреда, преди да извадите
нагревателния елемент.
Уверете се, че уредът е
студен. Съществува опасност
от изгаряния.
2. Издърпайте задната част на носача
на скарата от стената и го извадете.
Отстранете носачите на скарата.
Можете да сгънете надолу
нагревателния елемент на тавана на
Progress 35
фурната, за да почистите по-лесно
тавана.
1. Хванете нагревателния елемент в
предната му част с две ръце.
2. Изтеглете го напред срещу натиска
на пружината и след това навън по
опорите от двете му страни.
Нагревателният елемент се сгъва.
3. Почистете тавана на фурната.
4. Монтирайте нагревателния елемент
в обратна последователност.
Монтирайте нагревателния
елемент над опорите на
вътрешните стени на уреда.
5. Монтирайте носачите на скарата.
Премахване и монтаж на
вратата
Можете да отстраните вратата и
вътрешните стъклени панели, за да ги
почистите. Броят на стъклените панели
е различен за различните модели.
A
A
3. Затворете вратичката на фурната
до първото възможно положение за
отваряне (под ъгъл от около 70°).
4. Хванете вратичката с ръце от двете
страни и я издърпайте от фурната
под ъгъл нагоре.
5. Поставете вратичката с външната
страна надолу върху мека кърпа на
стабилна повърхност.
6. Хванете рамката в горната част на
вратичката (B) от двете й страни и
натиснете навътре, за да
освободите езичето.
2
B
1
7. Издърпайте рамката на вратичката
към себе си, за да я извадите
8. Хванете стъклените панели в горния
край един по един и ги извадете
нагоре от водача.
ВНИМАНИЕ! Вратичката е
тежка.
1. Отворете вратичката напълно.
2. Натиснете докрай закрепващите
лостчета (А) на двете панти на
вратичката.
9. Почистете стъклените панели с
вода и сапун. Внимателно
подсушете стъкления панел.
Когато приключите с почистването,
изпълнете стъпките по-горе в обратна
последователност. Поставете първо по-
36 Progress
малкия панел, после по-големия и
вратичката.
Една от пантите (по принцип
дясната) се движи свободно.
Уверете се, че и двете панти
са в еднаква позиция (около
70° ъгъл).
ВНИМАНИЕ! Уверете се, че
стъклата са поставени на
правилните места, иначе
повърхността на вратичката
може да прегрее.
2. Изключете фурната от
електрическата мрежа.
3. Поставете парче плат върху дъното
на фурната.
Горната лампа
1. Завъртете стъкления капак на
лампичката, за да го извадите.
Смяна на крушката
ВНИМАНИЕ! Опасност от
токов удар.
Лампата може да е гореща.
1. Изключете фурната.
Изчакайте докато фурната изстине.
2. Почистете стъкления капак.
3. Сменете старата крушка с
подходяща нова крушка, устойчива
на температура 300 °C.
4. Монтирайте стъкления капак.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Не можете да активирате
или работите с фурната.
Фурната не е свързана
към електрозахранването
или е свързана неправил‐
но.
Проверете дали фурната е
свързана правилно към
електрозахранването
(вижте диаграмата за
свързване).
Фурната не нагрява.
Фурната е изключена.
Активирайте фурната.
Фурната не нагрява.
Часовникът не е настроен.
Настройте часовника.
Фурната не нагрява.
Необходимите настройки
не са зададени.
Уверете се, че настройки‐
те са правилни.
Фурната не нагрява.
Активирано е автоматич‐
ното изключване.
Вижте "Автоматично из‐
ключване".
Фурната не нагрява.
Функцията "Защита за де‐
ца" е включена.
Вижте "Използване на За‐
щита за деца".
Progress 37
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Фурната не нагрява.
Предпазителят е изклю‐
чил.
Проверете дали предпази‐
телят е причина за неиз‐
правността. Ако предпази‐
телите продължават да из‐
ключват, се свържете ква‐
лифициран електротехник.
Лампата не функционира.
Лампата е дефектна.
Сменете лампата.
Екранът не показва часа в
изключено състояние.
Екранът е деактивиран.
Докоснете
и
по ед‐
но и също време, за да ак‐
тивирате отново дисплея.
Необходимо е твърде мно‐
го време, за да се сготвят
ястията, или те се сготвят
твърде бързо.
Температурата е прекале‐
но ниска или прекалено
висока.
Регулирайте температура‐
та, ако е необходимо.
Следвайте указанията в
ръководството на потреби‐
теля.
По храната и във вътреш‐
ността на уреда се отлагат
пара и кондензация.
Във фурната са оставяни
ястия за твърде дълго вре‐
ме.
Не оставяйте ястията във
фурната за повече от 15 20 минути след края на го‐
твенето.
Дисплеят показва код за
грешка, който не е упоме‐
нат в тази таблица.
Има електрическа повре‐
да.
•
•
Уредът е активиран и не
нагрява. Вентилаторът не
работи. На дисплея се по‐
казва "Demo".
Активиран е демонстра‐
ционният режим.
Данни за обслужване
Ако не можете да намерите решение на
проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център.
Данните, необходими за сервизния
център, са посочени на табелката с
Изключете уреда по‐
средством предпазите‐
ля на жилището или
предпазния прекъсвач
на таблото, след което
го включете отново.
Ако екранът отново по‐
казва съобщението за
грешка, свържете се с
отдела за обслужване
на клиенти.
Вижте "Използване на ме‐
ню настройки" в глава "До‐
пълнителни функции".
данни. Тази табелка се намира върху
предната рамка на вътрешността на
фурната. Не отстранявайте табелката с
данни от вътрешността на фурната.
38 Progress
Препоръчваме ви да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
Номер на продукт (PNC)
.........................................
Сериен номер (SN)
.........................................
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Продуктов информация според EU 65-66/2014
Име на доставчик
Progress
Идентификация на модела
PCN43102X 944066718
Индекс на енергийна ефективност
80.8
Клас на енергийна ефективност
A+
Консумация на енергия със стандартно натоварва‐
не, конвенционален режим
0.89 kWh/цикъл
Консумация на енергия със стандартно натоварва‐
не, засилен вентилационен режим
0.59 kWh/цикъл
Брой кухини
1
Топлинен източник
Електричество
Сила на звука
43 l
Тип на фурната
Фурна за вграждане
Маса
29.4 kg
EN 60350-1 - Битови електрически
уреди за готвене - Част 1: Гами, фурни,
парни фурни и грилове – Методи за
измерване на производителността.
Енергоспестяване
Фурната съдържа функции,
които ви позволяват да
спестявате енергия при
ежедневното готвене.
Уверете се, че вратичката на фурната е
затворена добре, когато фурната
работи. Не отваряйте вратичката
твърде често по време на готвене.
Поддържайте уплътнението на
вратичката чисто и се уверете, че е
добре фиксирано в своята позиция.
Използвайте метални готварски съдове,
за да подобрите енергоспестяването
Когато е възможно, не загрявайте
предварително фурната, преди да
пристъпите към готвене.
Когато приготвяте няколко ястия
наведнъж, свеждайте интервалите
между готвенето им до минимум.
Готвене с вентилатор
При възможност използвайте
функциите за готвене с вентилатор, за
да пестите електроенергия.
Остатъчна топлина
Ако е активирана програма с избор на
"Времетраене" или "Час на изключване"
и времето за готвене е повече от 30
минути, нагряващите елементи се
Progress 39
изключат автоматично по-рано при
някои функции на фурната.
Индикаторът за остатъчна топлина или
температура се появява на дисплея.
Вентилаторът и лампичката
продължават да работят. Когато
изключите фурната, екранът показва
остатъчната топлина. Можете да
използвате тази топлина, за да държите
храната топла.
Готвене с изключена лампичка
Изключете лампичката по време на
готвене. Включвайте я само, когато
имате нужда от нея.
Печене с влажност
Функция, разработена за пестене на
енергия по време на готвене.
Когато продължителността на готвене е
по-голяма от 30 минути, намалете
температурата на фурната до минимум
3 – 10 минути преди края на готвенето.
Храната продължава да се готви,
благодарение на остатъчната топлина
във фурната.
Когато използвате тази функция,
лампичката автоматично се изключва
след 30 секунди. Може да включите
лампичката отново, но това действие
ще намали очакваното
енергоспестяване.
Използвайте остатъчната топлина, за
да затопляте други храни.
Деактивиране на екрана
Можете да изключите екрана.
Натиснете и задръжте бутоните
и
едновременно. Повторете тази стъпка,
за да го включите.
Подгряване на храна
Изберете най-ниската възможна
температурна настройка, за да
използвате остатъчната топлина и да
поддържате ястията топли.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
*
www.progress-hausgeraete.de
867353591-A-312019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising