Progress | PCN43102X | User manual | Progress PCN43102X Vartotojo vadovas

Progress PCN43102X Vartotojo vadovas
Naudojimo instrukcija
Orkaitė
PCN43102X
2 Progress
TURINYS
Saugos informacija
Saugos instrukcijos
Gaminio aprašymas
Valdymo skydelis
Prieš naudodami pirmąkart
Kasdienis naudojimas
Laikrodžio funkcijos
2
3
6
7
8
9
11
Automatinės programos
Priedų naudojimas
Papildomos funkcijos
Patarimai
Valymas ir priežiūra
Trikčių šalinimas
Energijos efektyvumas
13
13
14
16
31
33
35
Galimi pakeitimai.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už
sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo
ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir
pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte pasižiūrėti.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo
arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta
patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie
prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai
naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu
susijusius pavojus.
Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią ir
sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie
nuolat nėra prižiūrimi.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai
pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Pasiekiamos dalys
naudojimo metu gali įkaisti.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Progress 3
•
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
Bendrosios saugos nuorodos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik kvalifikuotas
asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojimo
metu įkaista. Būkite atsargūs, kad neprisiliestumėte prie
kaitinimo elementų.
Pagalbinius reikmenis arba orkaitės prikaistuvius iš
orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias
pirštines.
Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas būtų
išjungtas.
Nenaudokite prietaiso, prieš įrengdami jį balduose.
Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu šveičiamuoju valikliu ar
aštriomis metalinėmis grandyklėmis, nes galite subraižyti
paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik
gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – antraip gali kilti elektros
pavojus.
Norėdami išimti lentynos atramas, pirmiausia patraukite
lentynos atramos priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių.
Įdėkite lentynos atramas atvirkščia tvarka.
SAUGOS INSTRUKCIJOS
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS! Šį prietaisą įrengti
privalo tik kvalifikuotas asmuo.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
• Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
• Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
• Netraukite šio prietaiso už rankenos.
4 Progress
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų
prietaisų ir spintelių.
• Įrenkite prietaisą saugioje ir tinkamoje
vietoje, atitinkančioje įrengimo
reikalavimus.
• Prietaise įrengta elektrinė aušinimo
sistema. Ji privalo veikti esant elektros
srovės maitinimui.
• Įmontuojamoji įranga turi atitikti DIN
68930 stabilumo reikalavimus.
Minimalus spintos
aukštis (spintelės po
darbastaliu minima‐
lus aukštis)
444 (460) mm
Spintos plotis
560 mm
Spintos gylis
550 (550) mm
Prietaiso priekio
aukštis
455 mm
Prietaiso galo aukštis
440 mm
Prietaiso priekio plo‐
tis
595 mm
Prietaiso galo plotis
559 mm
Prietaiso gylis
567 mm
Prietaiso įmontavimo
gylis
546 mm
Gylis su atidarytomis
durelėmis
882 mm
Ventiliavimo angos
minimalus dydis.
Anga yra apatinėje
galinėje pusėje.
Maitinimo kabelio il‐
gis. Kabelis yra deši‐
niajame kampe, gali‐
nėje pusėje
Montavimo varžtai
560x20 mm
1500 mm
3.5x25 mm
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS! Gaisro ir elektros
smūgio pavojus.
• Visus elektros prijungimus privalo atlikti
kvalifikuotas elektrikas.
• Prietaisą privaloma įžeminti.
• Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka maitinimo
tinklo elektros vardinius duomenis.
• Visada naudokite tinkamai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių adapterių ir
ilginamųjų laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektros kištuko ir maitinimo laido. Jei
reikėtų pakeisti maitinimo laidą, tai turi
padaryti mūsų įgaliotasis techninės
priežiūros centras.
• Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų
ir nebūtų arti prietaiso durelių arba
nišos po prietaisu, ypač kai jis veikia
arba durelės yra karštos.
• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta
taip, kad nebūtų galima nuimti be
įrankių.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
• Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų
laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.
• Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais
poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų
turi būti mažiausiai 3 mm pločio
tarpelis.
• Prietaisas pristatomas su maitinimo
laidu ir kištuku.
Naudojimas
ĮSPĖJIMAS! Sužalojimo,
nudegimų ir elektros smūgio
arba sprogimo pavojus.
Progress 5
• Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
• Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
• Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
• Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie
vandens.
• Nespauskite atvirų durelių.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
• Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
• Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS! Pavojus sugadinti
prietaisą.
• Norint apsaugoti emalį nuo sugadinimo
arba išblukimo:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų daiktų
tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso dugno
aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
• Emalio ar nerūdijančiojo plieno
išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
• Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilų kepimo indą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
• Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
• Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
• Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite, kad
durelės niekada nebūtų uždarytos, kai
prietaisas veikia. Karštis ir drėgmė gali
kauptis už uždarytos baldo plokštės ir
pakenkti prietaisui, jo korpusui ar
grindims. Neuždarykite baldo plokštės,
kol prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS! Sužalojimo,
gaisro arba prietaiso
sugadinimo pavojus.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo
laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.
• Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
• Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos. Kreipkitės
į įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
• Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
• Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
• Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
• Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
Vidinis apšvietimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus gauti
elektros smūgį.
• Šiame prietaise naudojama apšvietimo
arba halogeninė lemputė yra skirta tik
6 Progress
buitiniams prietaisams. Nenaudokite
jos būstui apšviesti.
• Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
• Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes .
Aptarnavimas
• Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
• Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
Šalinimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižeisti
arba uždusti.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą arti prietaiso
ir pašalinkite jį.
• Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
GAMINIO APRAŠYMAS
Bendra apžvalga
1
7
2
3
4
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
Valdymo skydelis
Elektroninis programavimas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Išimama lentynėlė
Lentynos padėtys
6
Pagalbiniai reikmenys
Kepimo skarda
Grotelės
Pyragams ir sausainiams kepti.
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
Progress 7
VALDYMO SKYDELIS
Elektroninis valdymas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Orkaitę valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
–
Funkcija
Apibūdinimas
VALDYMO SKY‐
DELIS
Rodo esamas orkaitės nuostatas.
ĮJUNGIMAS / IŠ‐
JUNGIMAS
Orkaitei įjungti ir išjungti.
PARINKTYS
Orkaitės funkcijai arba automatinei programai nus‐
tatyti (tik kai orkaitė įjungta).
MANO MĖGSTA‐
MIAUSIA PRO‐
GRAMA
Mėgstamiausioms programoms išsaugoti ir pasi‐
rinkti. Ją taip pat galite naudoti, kai orkaitė yra iš‐
jungta.
TEMPERATŪRA /
GREITASIS ĮKAI‐
TINIMAS
Orkaitės arba kepimo termometro temperatūrai
(jeigu yra) nustatyti ir patikrinti. Jeigu palaikysite
nuspaustą tris sekundes, ĮJUNGSITE arba IŠ‐
JUNGSITE greitojo įkaitinimo funkciją.
ŽEMYN, AUKŠ‐
TYN
Naršo meniu aukštyn arba žemyn.
GERAI
Pasirinkimui arba nuostatai patvirtinti.
ORKAITĖS AP‐
ŠVIETIMAS
Orkaitės apšvietimui įjungti arba išjungti.
LAIKRODIS
Laikrodžio funkcijoms nustatyti.
LAIKMATIS
Laikmačiui nustatyti.
8 Progress
Valdymo skydelis
A
B
G
C
F
E
D
A. Orkaitės funkcijos simbolis
B. Temperatūros / paros laiko rodinys
C. Laikrodis / likusio karščio rodinys / minučių
skaitlys
D. Likusio karščio indikatorius
E. Laikrodžio funkcijų indikatoriai
F. Įkaitinimo indikatorius / greito įkaitinimo
indikatorius
G. Orkaitės funkcijos / programos numeris
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbo‐
lis
/
/
Pavadinimas
Aprašas
Automatinė programa
Galite pasirinkti automatinę programą.
Mano mėgstamiausi
Veikia mėgstamiausia programa.
kg / g
Veikia automatinė programa ir nurodomas
svoris.
val./min.
Veikia laikrodžio funkcija.
Temperatūra / greitasis įkaitini‐
mas
Funkcija veikia.
Temperatūra
Rodoma esama temperatūra.
Temperatūra
Šią temperatūrą galite pakeisti.
Apšvietimas
Jūs išjungėte apšvietimą.
Minučių skaitlys
Veikia minučių skaitlio funkcija.
Įkaitinimo indikatorius
Jeigu įjungiate kaitinimo funkciją, rodomas
. Juostos rodo, kad temperatūra
orkaitės viduje kyla arba krenta.
Kai orkaitė pasiekia nustatytą
temperatūrą, juostos ekrane užgęsta.
PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Apie laiko nustatymą skaitykite
skyriuje „Laikrodžio funkcijos“.
Pradinis valymas
Išimkite iš orkaitės visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą orkaitę ir priedus
išvalykite.
Progress 9
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
Laiko nustatymas
Pirmą kartą prijungus prie elektros tinklo
keletą sekundžių ekrane matyti visi
simboliai. Po to keletą sekundžių ekrane
rodoma programinės įrangos versija.
Kai programinės įrangos versija baigiama
rodyti, ekrane rodoma „h“ ir „12:00“.
arba
, kad
1. Palieskite
nustatytumėte valandas.
.
2. Palieskite
3. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte minutes.
4. Palieskite
arba .
Temperatūros / laiko ekrane rodomas
naujas laikas.
Laiko keitimas
Paros laiką pakeisti galima tik tada, kai
prietaisas yra įjungtas.
Pakartotinai palieskite , kol ekrane
pradės mirksėti .
Apie naujo paros laiko nustatymą rasite
„Laiko nustatymas“.
KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Orkaitės
funkcija
Kaitinimo funkcijos
Orkaitės
funkcija
Karšto oro
srautas
Picos progra‐
ma
Naudojimo sritis
Kepti vienu metu dviejo‐
se lentynų padėtyse ir
maistui džiovinti.
Nustatykite 20–40 °C
mažesnę temperatūrą nei
Apatinis + viršutinis kaiti‐
nimas.
Picai kepti. Intensyviai
skrudinti ir traškiam pa‐
grindui paruošti.
Minkštiems, sultingiems
kepsniams gaminti.
Kepimas že‐
moje tempe‐
ratūroje
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
Kepti ir skrudinti maistą
vienoje lentynos padėty‐
je.
Apatinis kaiti‐
nimas
Naudojimo sritis
Pyragams su traškiu pa‐
grindu kepti ir maistui
konservuoti.
10 Progress
Orkaitės
funkcija
Drėgnas kon‐
vek. kepimas
Atitirpinimas
Naudojimo sritis
Ši funkcija yra skirta tau‐
pyti energiją maisto ga‐
minimo metu. Maisto ruo‐
šimo instrukcijas rasite
skyriuje „Naudingi patari‐
mai“, Drėgnas konvek.
kepimas. Orkaitės dure‐
lės turėtų būti uždarytos
ruošiant maistą, kad
funkcija nebūtų pertrauk‐
ta ir būtų užtikrinta, jog
orkaitė veiktų didžiausiu
efektyvumu. Kai naudosi‐
te šią funkciją, tempera‐
tūra orkaitėje gali skirtis
nuo nustatytos. Naudoja‐
mas likęs karštis.Gali su‐
mažėti kaitinimo galia.
Bendras energijos taupy‐
mo rekomendacijas rasi‐
te skyriuje „Energijos var‐
tojimo efektyvumas“,
„Energijos taupymas“. Ši
funkcija buvo naudojama
energijos vartojimo efek‐
tyvumo klasei nustatyti
pagal standartą EN
60350-1. Kai naudojate
šią funkciją, lemputė au‐
tomatiškai išsijungia po
30 sekundžių.
Atšildyti maistą (daržoves
ir vaisius). Atšildymo
trukmė priklauso nuo už‐
šaldyto maisto produkto
kiekio ir dydžio.
Pagamintam patiekalui
šiltai laikyti.
Šilumos pa‐
laikymas
Grilis
Plokštiems patiekalams
kepti grilyje ir duonos
skrebučiams.
Orkaitės
funkcija
Terminis ke‐
pintuvas
Naudojimo sritis
Didesniems mėsos gaba‐
lams arba paukštienai su
kaulais skrudinti vienoje
lentynos padėtyje. Tinka
apkepams ir skrudinti.
Veikiant tam tikroms orkaitės
funkcijoms lemputė gali
automatiškai išsijungti esant
žemesnei kaip 60 °C
temperatūrai.
Kaitinimo funkcijos nustatymas
1. Įjunkite orkaitę .
Ekrane rodoma nustatyta temperatūra,
simbolis ir kaitinimo funkcijos numeris.
2. Paspauskite
arba
ir nustatykite
kaitinimo funkciją.
3. Paspauskite
arba orkaitė bus
paleista automatiškai po 5 sekundžių.
Jeigu orkaitę įjungiate ir nenustatote jokios
kaitinimo funkcijos ar programos, orkaitę
išsijungs automatiškai po 20 sekundžių.
Temperatūros keitimas
Paspauskite
arba
, kad
pakeistumėte temperatūrą padalomis: 5
°C.
Kai orkaitė pasiekia nustatytą
temperatūrą, pasigirsta signalas ir
išsijungia įkaitinimo indikatorius.
Temperatūros tikrinimas
Kai veikia funkcija arba programa, galite
patikrinti orkaitėje esančią temperatūrą.
1. Paspauskite
.
Ekrane rodoma orkaitėje esanti
temperatūra.
Dar kartą spauskite
nustatytai
temperatūrai pakeisti.
2. Paspauskite
arba ekrane vėl po 5
sekundžių automatiškai bus rodoma
nustatyta temperatūra.
Progress 11
Greitasis įkaitinimas
Nedėkite maisto į orkaitę, kai veikia
greitojo įkaitinimo funkcija.
Greitojo įkaitinimo funkcija yra galima tik
su tam tikromis kaitinimo funkcijomis.
Jeigu nuostatų meniu įjungtas klaidos
signalas, jis girdimas, kai greitasis
įkaitinimas negalimas nustatytai funkcijai.
Žr. skyrelį „Nuostatų meniu
naudojimas“ skyriuje „Papildomos
funkcijos“.
Greitasis įkaitinimas sutrumpina įkaitinimo
laiką.
Norėdami įjungti greitąjį įkaitinimą,
daugiau kaip 3 sekundes paspauskite ir
palaikykite
.
Jeigu įjungtas greitasis įkaitinimas, ekrane
rodomos mirksinčios juostos.
LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
Naudojimo sritis
LAIKO ATSKAITA
PIRMYN
Atskaitai, rodančiai, kiek laiko veikia prietaisas, nustatyti.
Ši funkcija neturi poveikio prietaiso veikimui.
PAROS LAIKAS
Paros laikui pamatyti. Apie paros laiko keitimą rasite „Lai‐
ko nustatymas“.
TRUKMĖ
Prietaiso veikimo trukmei nustatyti.
PABAIGA
Nustatyti, kada prietaisas išsijungs. Tuo pat metu galite
naudoti funkcijas „Trukmė“ ir „Pabaiga“ („Laiko atidėji‐
mas“), jeigu norite, kad prietaisas vėliau būtų įjungiamas ir
išjungiamas automatiškai.
SET+GO
Prietaisui paleisti esant reikiamoms nuostatoms vos vienu
jutiklio lauko palietimu bet kada vėliau.
Atskaitos pirmyn laikmatis
Atskaitos pirmyn laikmatis nėra
įjungtas, jeigu nenustatyta
trukmė ir pabaiga.
Atskaitos pirmyn laikmatis pradeda
skaičiuoti, kai prietaisas pradeda kaitinti.
1. Norėdami atkurti atskaitos pirmyn
laikmatį, palieskite .
2. Lieskite
, kol ekrane rodomas
užrašas „00:00“ ir atskaitos pirmyn
laikmatis pradeda vėl skaičiuoti.
Funkcijos
„TRUKMĖ“ nustatymas
1. Įjunkite prietaisą ir nustatykite orkaitės
funkciją ir temperatūrą.
2. Kelis kartus paspauskite mygtuką ,
kol ekrane bus rodoma .
Ekrane pradės mirksėti .
3. Naudojate
arba
, kad
nustatytumėte minutes funkcijai
„TRUKMĖ“.
4. Palieskite
, kad patvirtintumėte.
5. Naudokite
arba
, kad
nustatytumėte valandas funkcijai
„TRUKMĖ“.
Jeigu nustatydami valandas
funkcijai
„TRUKMĖ“ paliesite
arba
, prietaisas pereis
prie funkcijos
„PABAIGA“ nustatymo.
12 Progress
6. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes girdimas garso signalas.
Ekrane pradės mirksėti
ir laiko
nuostata. Prietaisas išsijungia.
7. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
išjungtumėte garso signalą.
8. Išjunkite prietaisą.
Funkcijos
„PABAIGA“ nustatymas
1. Įjunkite prietaisą ir nustatykite orkaitės
funkciją ir temperatūrą.
2. Kelis kartus paspauskite mygtuką ,
kol ekrane bus rodoma .
Ekrane pradės mirksėti .
3. Naudokite
arba
, kad
nustatytumėte PABAIGĄ ir
arba
, kad patvirtintumėte. Pirmiausiai
nustatykite minutes, po to valandas.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
girdimas signalas. Ekrane mirksi simbolis
ir laiko nuostata. Prietaisas išsijungia.
4. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
išjungtumėte garso signalą.
5. Išjunkite prietaisą.
Nuostata: „Set + Go“
Galite naudoti funkciją „Set + Go“, tik jeigu
yra nustatyta Trukmė.
1. Pasirinkite kaitinimo funkciją ir
temperatūrą.
2. Nustatykite funkciją Trukmė.
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką ,
kol ekrane bus rodomas mirksintis .
4. Paspauskite
, kad nustatytumėte
funkciją „Set + Go“.
Ekrane rodoma
ir
su indikatoriumi.
Šis indikatorius rodo, kuri laikrodžio
funkcija yra įjungta.
5. Paspauskite jutiklio lauką (išskyrus
ĮJUNGTI / IŠJUNGTI) funkcijai „Set +
Go“ paleisti.
LAIKMAČIO nustatymas
Funkciją „LAIKMATIS“ naudokite atgalinei
atskaitai nustatyti (iki 2 val. 30 min.). Ši
funkcija neturi įtakos orkaitės veikimui.
Funkciją „LAIKMATIS“ galite nustatyti bet
kada, net jei prietaisas yra išjungtas.
1. Palieskite .
Ekrane pradės mirksėti
ir „00“.
2. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte LAIKMATĮ. Pirmiausia
nustatykite sekundes, po to minutes ir
valandas.
arba funkcija
3. Palieskite
„LAIKMATIS“ įsijungs automatiškai po
5 sekundžių.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
girdimas signalas ir ekrane mirksi užrašas
„00:00“ ir .
4. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
išjungtumėte garso signalą.
Atidėto paleidimo funkcijos
nustatymas
Funkcijas „TRUKMĖ“
ir „PABAIGA“
galima naudoti kartu, jeigu norite, kad
vėliau prietaisas automatiškai įsijungtų ir
išsijungtų. Tuomet pirmiausia nustatykite
funkciją „TRUKMĖ“ , o po to – funkciją
(žr. „Funkcijos
„PABAIGA“
„TRUKMĖ“ nustatymas“ ir „Funkcijos
„PABAIGA“ nustatymas“).
Įjungus atidėto paleidimo
funkciją, ekrane rodomas
statiškas orkaitės funkcijos
simbolis,
su tašku ir .
Taškas rodo, kuri laikrodžio
funkcija rodoma laikrodžio /
likusio karščio ekrane.
Progress 13
AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Yra 9 automatinės programos. Automatinę
programą arba receptą naudokite tada, kai
nežinote ar neturite patiekalo gaminimo
patirties. Ekrane rodoma lentynos padėtis
ir visų automatinių programų numatytosios
gaminimo trukmės.
Automatinės programos
Programa
1
JAUTIENOS KEPSNYS
2
KEPTA KIAULIENA
3
VIŠČIUKAS
4
PICA
5
KEKSIUKAI
6
QUICHE LORRAINE
7
BALTA DUONA
8
BULVIŲ PLOKŠTAINIS
9
LAZANIJA
Automatinės programos
1. Įjunkite prietaisą.
.
2. Palieskite
Ekrane rodomas
ir automatinės
programos numeris.
3. Palieskite
arba
, kad
pasirinktumėte automatinę programą.
4. Palieskite
arba palaukite penkias
sekundes, kol prietaisas automatiškai
pradės veikti.
5. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes girdimas garso signalas.
Mirksi simbolis .
Prietaisas išsijungia.
6. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba
atidarykite dureles, kad išjungtumėte
garso signalą.
Automatinės programos su
nurodomu svoriu
Nurodžius mėsos svorį, prietaisas
apskaičiuoja kepimo trukmę.
1. Įjunkite prietaisą.
.
2. Palieskite
3. Palieskite
arba
ir nustatykite
svėrimo programą.
Ekrane rodomi: maisto ruošimo laikas,
trukmės simbolis , numatytasis svoris,
matavimo vienetas (kg, g).
4. Palieskite
arba nuostatos bus
išsaugotos automatiškai po penkių
sekundžių.
Prietaisas įjungiamas.
5. Jūs galite pakeisti numatytąją svorio
vertę, naudodami
arba
.
.
Palieskite
6. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes girdimas signalas. Mirksi .
Prietaisas išsijungia.
7. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba
atidarykite dureles, kad išjungtumėte
garso signalą.
PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Priedų įstatymas
Grotelės:
Įstumkite groteles tarp grotelių atramos
kreipiamųjų strypų : kojelės turi būti
nukreiptos žemyn.
14 Progress
Grotelės ir kepimo skarda vienu metu:
Įstumkite kepimo skardą tarp lentynos
atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių.
Kepimo skarda:
Įstumkite kepimo skardą tarp lentynos
atramos kreipiamųjų laikiklių.
Mažas įlenkimas viršuje
padidina saugumą. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos nuo
apvirtimo. Aukštas kraštas
aplink lentynas neleidžia
prikaistuviams nuslysti nuo
lentynos.
PAPILDOMOS FUNKCIJOS
Funkcijos „Mano
mėgstamiausi“ naudojimas
Naudokite šią funkciją, norėdami įrašyti
savo mėgstamiausias orkaitės funkcijos
arba programos temperatūros ir laiko
nuostatas.
1. Nustatykite temperatūrą ir laiką
orkaitės funkcijai arba programai.
2. Palieskite ir palaikykite
ilgiau nei
tris sekundes. Pasigirsta garso
signalai.
3. Išjunkite prietaisą.
• Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite . Prietaisas įjungia jūsų
mėgstamiausią programą.
Kai veikia funkcija, galite
keisti laiką ir temperatūrą.
• Norėdami išjungti šią funkciją,
palieskite . Prietaisas išjungia jūsų
mėgstamiausią programą.
Užrakto nuo vaikų naudojimas
Užraktas nuo vaikų apsaugo nuo
atsitiktinio orkaitės naudojimo.
1. Šią funkciją taip pat galite įjungti, kai
orkaitė yra išjungta. Nenustatykite
kaitinimo funkcijos.
2. Nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite
.
3. Vienu metu paspauskite ir 2 sekundes
palaikykite nuspaudę
ir
.
Pasigirsta garso signalas.
Ekrane rodoma SAFE.
Norėdami išjungti mygtukų užrakto nuo
vaikų funkciją, pakartokite 3 veiksmą.
Mygtukų užrakto naudojimas
Funkciją galite įjungti tik tada, kai orkaitė
veikia.
Progress 15
Funkcija „Mygtukų užraktas“ apsaugo nuo
atsitiktinio orkaitės funkcijos pakeitimo.
1. Norėdami įjungti funkciją, įjunkite
orkaitę.
2. Įjunkite orkaitės funkciją arba nuostatą.
3. Kartu palieskite ir palaikykite
ir
2 sekundes.
Pasigirsta garso signalas.
Ekrane rodoma spyna.
Norėdami išjungti mygtukų užrakto
funkciją, pakartokite 3 veiksmą.
Veikiant funkcijai „Mygtukų
užraktas“, orkaitę galima
išjungti. Kai išjungiate orkaitę,
išsijungia ir mygtukų užrakto
funkcija.
Nuostatų meniu naudojimas
Nuostatų meniu galite įjungti ar išjungti
funkcijas pagrindiniame meniu. Ekrane
rodoma SET ir nuostatos numeris.
Apibūdinimas
Nustatoma vertė
1
SET+GO
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
2
LIKUSIO KARŠČIO INDIKATORIUS
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
3
MYGTUKŲ SIGNALAI1)
SPRAGTELĖJIMAS / PYPSĖJIMAS / IŠ‐
JUNGTA
4
KLAIDŲ SIGNALAI
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
5
DEMO REŽIMAS
Aktyvinimo kodas: 2468
6
ŠVIESUMAS
MAŽAS / VIDUTINIS / DIDELIS
7
APTARNAVIMO MENIU
–
8
ATKURTI NUSTATYMUS
TAIP / NE
1) ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jutiklio lauko garso signalo išjungti negalima.
1. Nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite
.
Ekrane rodoma SET1 ir mirksi „1“.
2. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte nuostatą.
3. Paspauskite
.
4. Paspauskite
arba
, kad
pakeistumėte nuostatos vertę.
5. Paspauskite
.
Norėdami išeiti iš nuostatų meniu,
paspauskite
arba paspauskite ir
.
palaikykite
Automatinis išsijungimas
Saugumo sumetimais orkaitė išsijungia
automatiškai po kurio laiko, jeigu veikia
kaitinimo funkcija ir jūs nepakeitėte
nuostatų.
(°C)
(val.)
30–115
12,5
120–195
8,5
200–245
5,5
250 – didžiausias
3
Automatinis išsijungimas neveikia
naudojant šias funkcijas: Orkaitės
apšvietimas, Trukmė, Pabaiga.
Ekrano šviesumas
Yra du ekrano šviesumo režimai:
• naktinis šviesumas: kai prietaisas yra
išjungtas, ekrano šviesumas būna
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.;
16 Progress
• dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas;
– jeigu paliesite bet kurį jutiklio lauką,
kai veikia naktinio šviesumo
funkcija (išskyrus ĮJUNGTA /
IŠJUNGTA), ekranas persijungia į
dieninio šviesumo režimą
paskesnėms 10 sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir
nustatėte laikmatį. Kai funkcija
„Laikmatis“ baigia veikti, ekranas
grįžta prie naktinio šviesumo.
Aušinimo ventiliatorius
Kai orkaitė veikia, aušinimo ventiliatorius
įsijungia automatiškai, kad orkaitės
paviršiai išliktų vėsūs. Orkaitę išjungus,
ventiliatorius veikia toliau, kol orkaitė
atvėsta.
PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
Gaminimo rekomendacijos
Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti kitaip
negu anksčiau turėta orkaitė. Toliau
lentelėse pateikiamos rekomenduojamos
temperatūros, gaminimo trukmės ir
lentynos padėties nuostatos konkretiems
patiekalams.
Kepimas
Pirmą kartą naudokite žemesnę
temperatūrą.
Jei pyragus kepate ne vienoje lentynos
padėtyje, kepimo laiką galima pailginti 10–
15 minučių.
Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose gali skrusti nevienodai. Jeigu
skrunda nevienodai, temperatūros
nuostatos keisti nereikia. Skirtumas išnyks
kepant.
Kepant skardos orkaitėje gali deformuotis.
Kepamosioms skardoms atvėsus, jos
išsitiesins.
Jei nerandate nuostatų konkrečiam
receptui, vadovaukitės panašiais
receptais.
Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepa‐
kankamai iškepusi.
Netinkama lentynos padė‐
tis.
Padėkite pyragą ant žemesnės
lentynos.
Pyragas sukrenta ir pa‐
sidaro tąsus ar suskili‐
nėja.
Orkaitės temperatūra per
aukšta.
Kitą kartą šiek tiek sumažinkite or‐
kaitės temperatūrą.
Per trumpa kepimo trukmė.
Kitą kartą nustatykite ilgesnę kepi‐
mo trukmę ir sumažinkite orkaitės
temperatūrą.
Progress 17
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyragas pernelyg sau‐
sas.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą nustatykite didesnę or‐
kaitės temperatūrą.
Per ilga kepimo trukmė.
Kitą kartą nustatykite trumpesnę
kepimo trukmę.
Per aukšta orkaitės tempe‐
ratūra ir per trumpas kepi‐
mo laikas.
Nustatykite žemesnę orkaitės
temperatūrą ir ilgesnį kepimo lai‐
ką.
Pyrago tešla nevienodai pa‐
skirstyta.
KItą kartą vienodžiau paskirstykite
pyrago tešlą kepimo formoje.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą nustatykite šiek tiek di‐
desnę orkaitės temperatūrą.
Pyragas nevienodai ke‐
pa.
Pyragas neiškepa per
recepte nurodytą kepi‐
mo laiką.
Kepimas viename orkaitės lygyje
KEPIMAS SKARDOSE
(°C)
(min.)
Apkepas, trapus pyra‐
gas, įkaitinkite tuščią or‐
kaitę
Karšto oro
srautas
170–180
10–25
2
Apkepas, biskvito tešla
Karšto oro
srautas
150–170
20–25
2
Biskvitinis pyragas
Karšto oro
srautas
140–150
35–50
1
Biskvitinis pyragas
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
160
35–50
1
Riestainis / Sviestinė
bandelė
Karšto oro
srautas
150–160
50–70
1
Keksas su citrina ir ma‐
dera / Vaisiniai pyragė‐
liai
Karšto oro
srautas
140–160
70–90
1
Obuolių pyragas, 2
skardos Ø20 cm
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
180
70–90
1
18 Progress
KEPIMAS SKARDOSE
(°C)
(min.)
Obuolių pyragas, 2
skardos Ø20 cm
Karšto oro
srautas
160
70–90
2
Sūrio pyragas, naudoki‐
te gilų kepimo indą
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
160–170
70–90
2
TORTAI / TEŠLAINIAI
Kaitinkite tuščią orkaitę, jeigu nenurodyta kitaip.
Naudokite kepamąją skardą.
(°C)
(min.)
Biskvitinis vyniotinis
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
180–200
10–20
2
Ruginė duona
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
pirmiausiai:
230
pirmiausiai:
20
1
tada: 160–
180
tada: 30–60
Sviestinis migdolinis py‐
ragas / Cukriniai pyra‐
gaičiai
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
190–210
20–30
2
Pyragaičiai su kremu /
Eklerai, iš anksto įkaitin‐
ti nereikia
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
190–210
20–35
2
Trupininis pyragas, iš
anksto įkaitinti nereikia
Karšto oro
srautas
150–160
20–40
2
Mielinė pynutė / Riestė,
iš anksto įkaitinti nerei‐
kia
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
170–190
30–40
1
Progress 19
TORTAI / TEŠLAINIAI
Kaitinkite tuščią orkaitę, jeigu nenurodyta kitaip.
Naudokite kepamąją skardą.
(°C)
(min.)
Vaisių pyragai (iš mieli‐
nės / biskvito tešlos)
Karšto oro
srautas
150–160
35–55
2
Vaisių pyragai (iš mieli‐
nės / biskvito tešlos)
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
170
35–55
2
Vaisių pyragai iš trapios
tešlos, iš anksto įkaitinti
nereikia
Karšto oro
srautas
160–170
40–80
2
Mieliniai pyragai su kre‐
mu (pvz., varškės, grie‐
tinėlės, pieno / kiauši‐
nių)
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
160–180
40–80
2
„Christstollen“
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
160–180
50–70
1
SAUSAINIAI
Kaitinkite tuščią orkaitę, jeigu nenurodyta kitaip.
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Trapios tešlos sausainiai, iš
anksto įkaitinti nereikia
Karšto oro srautas
(°C)
(min.)
150–160
10–20
20 Progress
SAUSAINIAI
Kaitinkite tuščią orkaitę, jeigu nenurodyta kitaip.
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Bandelės
Sausainiai iš biskvitinės teš‐
los, iš anksto įkaitinti nereikia
(°C)
(min.)
Karšto oro srautas
160
10–25
Apatinis + viršutinis kai‐
tinimas
190–210
10–25
Karšto oro srautas
150–160
15–20
Sluoksniuotos tešlos kepiniai
Karšto oro srautas
170–180
20–30
Trapios tešlos kepiniai / Smė‐
lio juostelės
Apatinis + viršutinis kai‐
tinimas
160
20–30
Trapios tešlos kepiniai / Smė‐
lio juostelės, iš anksto įkaitinti
nereikia
Karšto oro srautas
140
20–35
Pyragėliai
Karšto oro srautas
160
20–35
Apatinis + viršutinis kai‐
tinimas
170
20–35
Sausainiai iš mielinės tešlos,
iš anksto įkaitinti nereikia
Karšto oro srautas
150–160
20–40
Migdoliniai sausainiai, iš
anksto įkaitinti nereikia
Karšto oro srautas
100–120
30–50
Tešlainiai su kiaušinio balty‐
mu / Merengos, iš anksto įkai‐
tinti nereikia
Karšto oro srautas
80–100
120–150
Progress 21
Kepiniai ir apkepai
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
(°C)
(min.)
Prancūziškieji batonai
su lydytu sūriu
Karšto oro srautas
160–170
15–30
Daržovių užkepėlė,
įkaitinkite tuščią orkai‐
tę
Terminis kepintuvas
160–170
15–30
Lazanija
Apatinis + viršutinis
kaitinimas
180–200
25–40
Žuvies apkepai
Apatinis + viršutinis
kaitinimas
180–200
30–60
Įdarytos daržovės
Karšto oro srautas
160–170
30–60
Saldūs kepiniai
Apatinis + viršutinis
kaitinimas
180–200
40–60
Makaronų apkepas
Apatinis + viršutinis
kaitinimas
180–200
45–60
Kepimas keliais lygiais
Naudokite pirmą / ketvirtą lentynos padėtį.
NA
NA
PYRAGAI / TEŠLAINIAI / DUO‐
PYRAGAI / TEŠLAINIAI / DUO‐
Karšto oro srautas.
Karšto oro srautas.
Naudokite kepamąsias skardas.
Naudokite kepamąsias skardas.
Pyragaičiai su
kremu / Eklerai,
įkaitinkite tuščią
orkaitę
(°C)
(min.)
160–180
25–45
(°C)
(min.)
Trupininis pyra‐
gas
150–160
30–45
Trapios tešlos
sausainiai
150–160
20–40
Sausainiai iš
biskvitinės tešlos
160–170
25–40
22 Progress
Rekomendacijos kepimui
NA
Naudokite orkaitėms skirtus karščiui
atsparius indus.
PYRAGAI / TEŠLAINIAI / DUO‐
Liesą mėsą kepkite uždengtą.
Kepsnius kepkite tiesiai skardoje arba ant
virš skardos padėtų grotelių.
Karšto oro srautas.
Į skardą įpilkite šiek tiek vandens, kad
riebalai nepridegtų.
Naudokite kepamąsias skardas.
Kepsnį apverskite praėjus 1/2–2/3
gaminimo laiko.
(°C)
(min.)
Trapios tešlos
kepiniai / Smėlio
juostelės
140
25–45
Sausainiai iš
mielinės tešlos
160–170
30–60
Migdoliniai sau‐
sainiai
100–120
40–80
Tešlainiai su
kiaušinio balty‐
mu / Merengos
80–100
130–
170
Mėsą ir žuvį kepkite dideliais gabalais
(sveriančiais ne mažiau kaip 1 kg).
Kepimo metu kelis kartus palaistykite
kepsnius jų sultimis.
Kepsnių kepimas
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
JAUTIENA
(°C)
(min.)
Troškinta mėsa
1–1,5 kg
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
230
120–150
Jautienos keps‐
nys arba filė, su
krauju, įkaitinkite
tuščią orkaitę
storio cm
Terminis kepin‐
tuvas
190–200
5–6
Jautienos keps‐
nys arba filė, vi‐
dutiniškai iškep‐
tas
storio cm
Terminis kepin‐
tuvas
180–190
6–8
Progress 23
JAUTIENA
Jautienos keps‐
nys arba filė, ge‐
rai iškeptas
storio cm
Terminis kepin‐
tuvas
(°C)
(min.)
170–180
8–10
KIAULIENA
Naudokite šią funkciją: Terminis kepintuvas.
(kg)
(°C)
(min.)
Mentė / Sprandinė / Rū‐
kytas kumpis
1–1,5
160–180
90–120
Kapotiniai / Šonkauliu‐
kai
1–1,5
170–180
60–90
Maltos mėsos kepsnys
0,75–1
160–170
50–60
Kiaulės koja, apvirta
0,75–1
150–170
90–120
VERŠIENA
Naudokite šią funkciją: Terminis kepintuvas.
(kg)
(°C)
(min.)
Kepta veršiena
1
160–180
120–150
Veršiuko koja
1,5–2
160–180
120–150
24 Progress
AVIENA
Naudokite šią funkciją: Terminis kepintuvas.
(kg)
(°C)
(min.)
Ėriuko šlaunelė / Kepta
aviena
1–1,5
150–180
100–120
Ėrienos nugarinė
1–1,5
160–180
40–60
ŽVĖRIENA
Naudokite šią funkciją: Apatinis + viršutinis kaitinimas.
(kg)
(°C)
(min.)
Nugarinė / Kiškio šlau‐
nelė, įkaitinkite tuščią
orkaitę
iki 1
230
30–40
Elnienos nugarinė
1,5–2
210–220
35–40
Elnienos kumpis
1,5–2
180–200
60–90
PAUKŠTIENA
Naudokite šią funkciją: Terminis kepintuvas.
(kg)
(°C)
(min.)
Viščiukas
po 0,2–0,35
200–220
30–50
Viščiukas, perpjautas
pusiau
po 0,4–0,5
190–210
35–50
Paukštiena, supjausty‐
ta porcijomis
1–1,5
190–210
50–70
Antis
1,5–2
180–200
80–100
Progress 25
ŽUVIS (TROŠKINTA)
Naudokite šią funkciją: Apatinis + viršutinis kaitinimas.
Visa žuvis
(kg)
(°C)
(min.)
1–1,5
210–220
45–60
Traškių kepinių kepimas
naudojant Picos programa
PICA
PICA
Prieš naudojimą įkaitinkite tuščią
orkaitę.
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
Naudokite antrą lentynos padėtį.
(°C)
(min.)
Apkepai
180–200
40–55
Špinatų apke‐
pas
160–180
45–60
Lotaringiškas
apkepas
170–190
45–55
Sūrio pyragas
140–160
60–90
Amerikietiš‐
kas obuolių
pyragas
150–170
50–60
Daržovių py‐
ragas
160–180
50–60
(°C)
(min.)
Pica, plona‐
padė
200–230
15–20
Pica, storapa‐
dė, naudokite
gilų kepimo
indą
180–200
20–30
Biskvitinis ap‐
kepas
170–190
45–55
Nerauginta
duona
230–250
10–20
Sluoksniuotos
tešlos apke‐
pas
160–180
45–55
„Flammku‐
chen“ (ugni‐
nis pyragas)
230–250
12–20
Koldūnai
180–200
15–25
26 Progress
Grilis
Prieš naudojimą įkaitinkite tuščią orkaitę.
Grilyje kepkite tik plonus mėsos arba
žuvies gabalėlius.
Padėkite prikaistuvį pirmoje lentynos
padėtyje riebalams surinkti.
GRILIS
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
Naudokite šią funkciją: Grilis.
(°C)
(min.)
(min.)
Pirma pusė
Antra pusė
Jautienos kepsnys, vi‐
dutiniškai iškeptas
210–230
30–40
30–40
Jautienos filė, vid. iš‐
kept.
230
20–30
20–30
Kiaulienos nugarinė
210–230
30–40
30–40
Veršienos nugarinė
210–230
30–40
30–40
Ėrienos nugarinė
210–230
25–35
20–35
Visa žuvis, 0,5–1 kg
210–230
15–30
15–30
Duona
Iš anksto įkaitinti nerekomenduojama.
DUONA
DUONA
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Naudokite antrą lentynos padėtį.
(°C)
(min.)
Sviestinė bandelė
160–
180
40–60
(°C)
(min.)
Balta duona
180–
200
40–60
Čiabata
200–
220
35–45
Prancūziškasis ba‐
tonas
200–
220
35–45
Ruginė duona
180–
200
50–70
Progress 27
DUONA
Naudokite antrą lentynos padėtį.
(°C)
(min.)
Rupių miltų duona
180–
200
50–70
Nesmulkintų grūdų
duona
170–
190
60–90
1. Kiekvieną mėsos pusę apkepkite 1–2
minutes ant didelio karščio.
2. Įdėkite mėsą į keptuvę arba tiesiai ant
grotelių. Po grotelėmis padėkite
padėklą riebalams surinkti.
Visuomet kepkite be dangčio, kai
naudojate šią funkciją.
3. Pasirinkite funkciją: Kepimas žemoje
temperatūroje. Pirmąsias 10 minučių
galite nustatyti nuo 80 °C iki 150 °C
temperatūrą. Numatytoji temperatūra
yra 90 °C.
4. Po 10 minučių orkaitėje automatiškai
temperatūra sumažinama iki 80 °C.
Kepimas žemoje temperatūroje
Ši funkcija leidžia paruošti liesą, minkštą
mėsą ir žuvį. Ji netaikoma: paukštienai,
riebai keptai kiaulienai, troškintai mėsai. .
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
(kg)
(°C)
(min.)
Jautienos kepsnys
1–1,5
150
120–150
Jautienos filė
1–1,5
150
90–110
Kepta veršiena
1–1,5
150
120–150
Kepsnys
0,2–0,3
120
20–40
Šaldytas maistas
Nuimkite maisto pakuotę. Padėkite maistą
ant lėkštės.
Neuždenkite maisto, nes taip gali pailgėti
atšildymo trukmė.
28 Progress
ATŠILDYMAS
ATŠILDYMAS
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Naudokite šią funkciją: Karšto oro
srautas.
(°C)
(min.)
Pica, šaldyta
200–220
15–25
Amerikietiška
pica, šaldyta
190–210
20–25
Pica, atvėsin‐
ta
210–230
13–25
Picos užkan‐
džiai, šaldyti
180–200
15–30
Gruzdintos
bulvytės, plo‐
nai pjaustytos
200–220
20–30
Gruzdintos
bulvytės,
stambiai
pjaustytos
200–220
Keptos bulvy‐
tės / Kroketai
220–230
20–35
Paskrudintos
bulvės
210–230
20–30
Lazanija / Įda‐
ryti makaronai
vamzdučiai,
švieži
170–190
35–45
25–35
Naudokite šią funkciją: Karšto oro
srautas.
(°C)
(min.)
Lazanija / Įda‐
ryti makaronai
vamzdučiai,
šaldyti
160–180
40–60
Keptas sūris
170–190
20–30
Viščiuko spar‐
neliai
190–210
20–30
Atitirpinimas
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite maistą
į lėkštę.
Neuždenkite maisto, nes taip gali pailgėti
atšildymo trukmė.
Didelėms maisto porcijoms orkaitės
apačioje padėkite tuščią apverstą lėkštę.
Įdėkite maistą į gilų indą ir padėkite jį ant
lėkštės orkaitės viduje. Jeigu reikia,
išimkite lentynų atramas.
Progress 29
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
(kg)
(min.)
Atšildymo
trukmė
(min.)
Likusi atšildy‐
mo trukmė
Viščiukas
1
100–140
20–30
Patiekalo gamini‐
mo laikui įpusėjus,
apverskite.
mėsa, laikui
įpusėjus ap‐
verskite
1
100–140
20–30
Patiekalo gamini‐
mo laikui įpusėjus,
apverskite.
Upėtakis
0,15
25–35
10–15
–
Braškės
0,3
30–40
10–20
–
Sviestas
0,25
30–40
10–15
–
Grietinėlė, grie‐
tinėlę plakite ne
visiškai atšildy‐
tą.
2 x 0,2
80–100
10–15
Grietinėlę plakite
ne visiškai atitirp‐
dytą.
Didelis puošnus
tortas
1,4
60
60
–
Konservavimas
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Nustatykite 160–170 °C temperatūrą.
MINKŠTI VAISIAI
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
(min.)
Virimo trukmė,
kol pasirodys
burbuliukai
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau nei
po šešis vieno litro talpos stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite veržtuvu.
Stiklainiai neturi liestis vienas prie kito.
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2 litro
vandens, kad orkaitėje pakaktų drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno litro
induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C (žr.
lentelę).
Braškės / Mėlynės /
Avietės / Prinokę ag‐
rastai
35–45
30 Progress
Džiovinimas
KAULAVAISIAI
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Persikai /
Svarainiai /
Slyvos
(min.)
Virimo
trukmė,
kol pasiro‐
dys bur‐
buliukai
(min.)
Gaminki‐
te toliau
100 °C
tempera‐
tūroje
35–45
10–15
DARŽOVĖS
(min.)
Virimo
trukmė,
kol pasi‐
rodys bur‐
buliukai
(min.)
Gaminkite
toliau 100
°C tempe‐
ratūroje
Morkos
50–60
5–10
Agurkai
50–60
–
Marinuotos
daržovės
50–60
5–10
Kaliaropės /
Žirniai /
Šparagai
50–60
15–20
Picos kepimo indas
Kepimo indas
(°C)
(val.)
Pupos
60–70
6–8
Paprikos
60–70
5–6
Daržovės
sriubai
60–70
5–6
Grybai
50–60
6–8
Žolelės
40–50
2–3
Slyvos
60–70
8–10
Abrikosai
60–70
8–10
Pjaustyti
obuoliai
60–70
6–8
Kriaušės
60–70
6–9
Drėgnas konvek. kepimas –
rekomenduojami priedai
Naudokite tamsias ir neatspindinčias
skardas ir indus. Jie geriau sugeria karštį,
nei šviesių spalvų ir atspindintys indai.
Keraminiai
indeliai
Apkepo skarda
Progress 31
Tamsi, neatspindinti
28 cm skersmens
Tamsi, neatspindinti
26 cm skersmens
Keraminė
kaitlentė
8 cm skers‐
mens, 5 cm
aukščio
Tamsi, neatspindinti
28 cm skersmens
Drėgnas konvek. kepimas
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
(°C)
(min.)
Makaronų
plokštainis
200–220
45–60
Bulvių plokš‐
tainis
180–200
70–85
Musaka
180–200
75–90
Lazanija
180–200
70–90
Įdaryti maka‐
ronai kanelo‐
ni
180–200
65–80
(°C)
(min.)
Duonos pu‐
dingas
190–200
55–70
Ryžių pudin‐
gas
180–200
55–70
Biskvitinės
tešlos obuolių
pyragas (ap‐
vali kepimo
forma)
160–170
70–80
Balta duona
200–210
55–70
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Pastabos dėl valymo
Orkaitės priekį valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu su švelnia valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti naudokite tam skirtą valymo priemonę.
Valymo prie‐
monės
Įsisenėjusias dėmes valykite specialiu orkaičių valikliu.
Orkaitės ertmę valykite po kiekvieno naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Po kiekvieno naudojimo iššluostykite ertmę švelnia šluoste.
Kasdienis
naudojimas
32 Progress
Visus priedus valykite po kiekvieno naudojimo ir palikite juos išdžiūti. Valykite
minkšta šluoste ir šiltu vandeniu valymo priemone. Priedų indaplovėje plauti
negalima.
Priedai
Nevalykite priedų su nesvylančia danga intensyvaus poveikio medžiagomis,
daiktais aštriais kraštais ir neplaukite indaplovėje.
Lentynų atramų
Norėdami išvalyti orkaitės vidų, išimkite
lentynų atramas.
DĖMESIO Būkite atsargūs, kai
išimate lentynų atramas.
1. Dviem rankomis priekyje suimkite
kaitinimo elementą.
2. Traukite jį pirmyn, įveikdami
spyruoklės spaudimą, ir į išorę išilgai
atramų abejose pusėse.
1. Atitraukite lentynos atramos priekį nuo
šoninės sienelės.
2. Lentynos atramos galinę dalį
patraukite nuo šoninės sienelės ir ją
ištraukite.
1
2
Išimtus priedus įdėkite atvirkštine tvarka.
Orkaitės viršus
ĮSPĖJIMAS! Prieš nuimdami
kaitinimo elementą, išjunkite
prietaisą. Patikrinkite, ar
prietaisas atvėsęs. Galima
nusideginti.
Išimkite lentynų atramas.
Orkaitės viršų lengviau nuvalysite orkaitės
viršuje esantį kaitinimo elementą nulenkę
žemyn.
Kaitinimo elementas nulenkiamas žemyn.
3. Nuvalykite orkaitės viršų.
4. Kaitinimo elementą sumontuokite
pirmiau aprašytus veiksmus atlikdami
atvirkštine tvarka.
Tinkamai įdėkite kaitinimo
elementą virš atramų prietaiso
vidinėse sienelėse.
5. Įdėkite lentynos atramas.
Durelių išėmimas ir įdėjimas
Galite išimti dureles ir vidines stiklo
plokštes ir nuvalyti. Skirtingiems
modeliams stiklo plokščių skaičius gali būti
skirtingas.
ĮSPĖJIMAS! Durelės yra
sunkios.
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
Progress 33
Baigę valyti, atlikite pirmiau minėtus
veiksmus atvirkščia eilės tvarka.
Pirmiausia įdėkite mažesnę plokštę, po to
didesnę ir dureles.
A
A
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
atidarymo padėties (maždaug 70°
kampu).
4. Laikykite dureles abiem rankomis už
abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
orkaitės kampu aukštyn.
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus pagrindo.
6. Laikydami durelių apdailą (B) už abiejų
pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
2
Viena iš vyrių svirtelių
(paprastai dešinioji) gali laisvai
judėti. Patikrinkite, ar abi vyrių
svirtelės yra toje pačioje
padėtyje (maždaug 70°
kampu).
ĮSPĖJIMAS! Patikrinkite, ar
stiklai tinkamai įdėti, nes kitaip
durelių paviršius gali perkaisti.
Lemputės keitimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus gauti
elektros smūgį.
Lemputė gali būti karšta.
1. Išjunkite orkaitę.
Palaukite, kol orkaitė atvės.
2. Atjunkite orkaitę nuo maitinimo tinklo.
3. Ertmės apačioje patieskite skudurėlį.
Viršutinė lemputė
B
1
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš
kreiptuvo.
1. Pasukite stiklinį lemputės gaubtelį ir
nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C atsparia karščiui lempute .
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
34 Progress
Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės nepavyksta įjungti
arba valdyti.
Orkaitė neprijungta arba ne‐
tinkamai prijungta prie elek‐
tros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tinka‐
mai prijungta prie maitinimo
tinklo (žr. prijungimo sche‐
mą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos yra
tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis iš‐
jungimas.
Žr. skyrių „Automatinis išjun‐
gimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo vaikų
užraktas.
Žr. skyrių „Apsaugos nuo
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas su‐
triko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai perde‐
ga, kreipkitės į kvalifikuotą
elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Kai prietaisas yra išjungtas,
ekrane nerodomas laikas.
Ekranas yra išjungtas.
Vienu metu pakartotinai
Patiekalai kepa per ilgai ar‐
ba per trumpai.
Per žema arba per aukšta
temperatūra.
Jeigu reikia, sureguliuokite
temperatūrą. Laikykitės nau‐
dojimo instrukcijoje pateiktų
nurodymų.
Ant maisto produktų ir orkai‐
tės viduje kaupiasi garai ir
kondensatas.
Pernelyg ilgam palikote pa‐
tiekalą orkaitėje.
Baigę gaminti, nepalikite pa‐
tiekalų orkaitėje ilgiau negu
15–20 minučių
Ekrane rodomas klaidos ko‐
das, kurio nėra šioje lentelė‐
je.
Įvyko elektros gedimas.
•
spauskite
ir
, kad vėl
įjungtumėte ekraną.
•
Išjunkite orkaitę namų
saugikliu arba apsauginiu
jungikliu skirstomojoje
saugiklių dėžutėje ir vėl
įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas, kreip‐
kitės į klientų aptarnavi‐
mo skyrių.
Progress 35
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Prietaisas įjungtas, bet ne‐
kaista. Neveikia ventiliato‐
rius. Ekrane rodoma "De‐
mo".
Įjungtas demonstracinis reži‐
mas.
Žr. skyrelį „Nustatymų meniu
naudojimas“ skyriuje „Papil‐
domos funkcijos“.
Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite orkaitėje, ant priekinio rėmo.
Nenuimkite duomenų lentelės nuo
orkaitės vidaus.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninės priežiūros centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
Gaminio informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Progress
Modelio žymuo
PCN43102X 944066718
Energijos efektyvumo indeksas
80,8
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A+
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant
įprastu režimu
0,89 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant
ventiliatoriaus režimu
0,59 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Garsumas
43 l
Orkaitės rūšis
Integruojama orkaitė
Masė
29.4 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
36 Progress
Energijos taupymas
karštis. Šį karštį galite panaudoti, kad
maistas neatvėstų.
Orkaitėje yra savybių, kurios
jums padeda taupyti energiją
kasdien ruošiant maistą.
Kai gaminimo trukmė yra ilgesnė kaip 30
minučių, sumažinkite orkaitės temperatūrą
iki minimumo, likus 3–10 minučių iki
patiekalo ruošimo pabaigos. Dėl orkaitėje
likusio karščio patiekalas ir toliau keps.
Patikrinkite, ar orkaitės durelės yra
tinkamai uždarytos, kai orkaitė veikia.
Neatidarykite prietaiso durelių per dažnai
ruošdami maistą. Durelių tarpiklis visada
turi būti švarus ir patikrinkite, ar jis gerai
pritvirtintas savo vietoje.
Naudokite likusį karštį kitiems patiekalams
pašildyti.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos
temperatūros nuostatą, kad
panaudotumėte likusį karštį ir
išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane
rodomas likusio karščio indikatorius arba
temperatūra.
Naudokite metalinius prikaistuvius, kad
galėtumėte taupiau naudoti energiją.
Kai įmanoma, prieš gaminimą iš anksto
nekaitinkite orkaitės.
Kai vienu kartu ruošiate kelis patiekalus,
darykite kuo trumpesnes pertraukėles tarp
kepimų.
Maisto gaminimas išjungus apšvietimą
Ruošdami maistą išjunkite apšvietimą.
Įjunkite jį tik tada, kai jo reikia.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
Drėgnas konvek. kepimas
Funkcija yra skirta taupyti energiją maisto
gaminimo metu.
Kai naudojate šią funkciją, lemputė
automatiškai išsijungia po 30 sekundžių.
Vėl galite įjungti lemputę, bet taip
sumažės numatomas energijos taupymas.
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms orkaitės funkcijoms,
jeigu suaktyvinta programa su trukme arba
pabaigos laiku ir maisto gaminimo trukmė
yra ilgesnė nei 30 minučių, tada kaitinimo
elementai automatiškai išsijungia
anksčiau.
Ekrano išjungimas
Galite išjungti ekraną. Paspauskite ir
palaikykite nuspaudę vienu metu
ir
.
Pakartokite šį veiksmą, jei norite įjungti.
Ventiliatorius ir lemputė ir toliau veikia.
Išjungus orkaitę, ekrane rodomas likęs
APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis
buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į
vietos atliekų surinkimo punktą arba
susisiekite su vietnos savivaldybe dėl
papildomos informacijos.
šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į
atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį,
kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti
aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei
perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų
atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
*
Progress 37
38 Progress
Progress 39
www.progress-hausgeraete.de
867353585-A-312019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising