Progress | PCN43102X | User manual | Progress PCN43102X Ohjekirja

Progress PCN43102X Ohjekirja
Käyttöohje
Uuni
PCN43102X
2 Progress
SISÄLTÖ
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Tuotekuvaus
Käyttöpaneeli
Käyttöönotto
Päivittäinen käyttö
Kellotoiminnot
2
3
6
7
8
9
11
Automaattiset ohjelmat
Lisävarusteiden käyttäminen
Lisätoiminnot
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Energiatehokkuus
13
14
14
16
30
33
34
Oikeus muutoksiin pidätetään.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina
varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta
sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin,
kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja
ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja
ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei
heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja
hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun
se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa
olevat osat voivat kuumentua käytön aikana.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Progress 3
•
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat
käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia.
Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai
uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa.
VAROITUS: Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on
pois päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu
kalusteeseen.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa
pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin
särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike
tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon
etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä. Kiinnitä
kannattimet takaisin paikalleen suorittamalla toimenpiteet
päinvastaisessa järjestyksessä.
TURVALLISUUSOHJEET
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta
kiinni pitäen.
4 Progress
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin
ja kalusteisiin.
• Asenna laite turvalliseen ja sopivaan
paikkaan, joka täyttää
asennusvaatimukset.
• Laitteessa on sähkötoiminen
jäähdytysjärjestelmä. Sitä on käytettävä
verkkovirralla.
• Asennuskaapin tukevuuden tulee
vastata standardin DIN 68930
vaatimuksia.
Kaapin vähimmäis‐
korkeus (työtason al‐
la olevan kaapin vä‐
himmäiskorkeus)
444 (460) mm
Kaapin leveys
560 mm
Kaapin syvyys
550 (550) mm
Laitteen etuosan kor‐
keus
455 mm
Laitteen takaosan
korkeus
440 mm
Laitteen etuosan le‐
veys
595 mm
Laitteen takaosan le‐
veys
559 mm
Laitteen syvyys
567 mm
Laitteen asennussy‐
vyys
546 mm
Leveys luukun olles‐
sa auki
882 mm
Tuuletusaukon vä‐
himmäiskoko. Aukko
alaosassa takana
560x20 mm
Virtajohdon pituus.
Johto sijaitsee oi‐
keassa kulmassa ta‐
kana
1500 mm
Kiinnitysruuvit
3.5x25 mm
Sähköliitäntä
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain
valtuutettu huoltoliike.
• Älä anna virtajohtojen koskettaa
laitteen luukkua tai päästä niitä luukun
tai laitteen alapuolella olevan
asennustilan lähelle, varsinkaan
laitteen ollessa toiminnassa tai luukun
ollessa kuuma.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
suojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet
(ruuvattavat sulakkeet on irrotettava
kannasta), vikavirtakytkimet ja
kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
• Laitteen mukana toimitetaan pistoke ja
virtajohto.
Progress 5
Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen
tai räjähdyksen vaara.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
• Avaa laitteen luukku varoen laitteen
ollessa toiminnassa. Laitteesta voi tulla
kuumaa ilmaa.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä paina avointa uunin luukkua.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia
sisältävät aineet voivat kehittää helposti
syttyvän alkoholin ja ilman seoksen.
• Älä anna kipinöiden tai avotulen päästä
laitteeseen avatessasi luukkua.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS! Laite voi muutoin
vaurioitua.
• Emalipinnan vaurioitumisen tai
värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta uunivuokia tai muita
esineitä suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta alumiinifoliota suoraan
laitteen pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan
laitteeseen.
– Älä säilytä kosteita astioita tai
ruokia laitteessa sen käytön
jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai
kiinnität lisävarusteita.
• Uunin emalipintojen tai
ruostumattoman teräksen
•
•
•
•
värimuutokset eivät vaikuta laitteen
toimintaan.
Käytä korkeareunaista uunivuokaa
kosteiden leivonnaisten paistamisessa.
Hedelmä- ja marjamehut voivat jättää
pysyviä jälkiä.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
Pidä uunin luukku aina kiinni
ruoanvalmistuksen aikana.
Jos laite asennetaan kalusteen
paneelin (esim. oven) taakse, ovea ei
saa koskaan sulkea laitteen ollessa
toiminnassa. Lämpöä tai kosteutta voi
kertyä suljetun kalusteen paneelin
taakse ja se laite, kotelointi tai lattia voi
sen seurauksena vaurioitua. Älä sulje
kalusteen paneelia ennen kuin laite on
jäähtynyt kokonaan käytön jälkeen.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Ne voivat
aiheuttaa henkilövahinkoja,
tulipaloja tai laitteen
vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana
on lasilevyjen rikkoutuminen.
• Vaihda välittömästi vaurioituneet
luukun lasipaneelit. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Ole varovainen irrottaessasi luukkua.
Luukku on painava!
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
• Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata sen tuotepakkauksessa olevia
turvallisuusohjeita.
• Älä puhdista katalyyttistä emalia (jos
olemassa) pesuaineella.
6 Progress
Sisävalo
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
VAROITUS! Sähköiskun vaara.
• Tässä laitteessa käytetty lamppu- tai
halogeenilampputyyppi on tarkoitettu
vain kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.
• Ennen lampun vaihtamista laite on
irrotettava pistorasiasta.
• Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan
samanlaisia lamppuja.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinkotai tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
Huoltopalvelu
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
TUOTEKUVAUS
Laitteen osat
1
7
2
3
4
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
Käyttöpaneeli
Elektroninen ohjain
Lämpövastus
Lamppu
Puhallin
Irrotettava kannatinkisko
Kannatintasot
6
Lisävarusteet
Leivinpelti
Uuniritilä
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien ja
paistien alustana.
Progress 7
KÄYTTÖPANEELI
Elektroninen ohjelmointilaite
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Uunia käytetään kosketuspainikkeilla.
1
2
3
4
5
Koske‐
tuspai‐
nike
Toiminto
Kuvaus
-
NÄYTTÖ
Näyttää uunin asetukset.
PÄÄLLE/POIS
Uunin kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta.
LISÄTOIMINNOT
Uunin toiminnon tai automaattiohjelman asettami‐
nen (vain uunin ollessa päällä).
OMA OHJELMA
Suosikkiohjelmien tallentaminen ja valitseminen.
Sitä voidaan käyttää myös silloin, kun uuni on kyt‐
ketty pois toiminnasta.
LÄMPÖTILA / PI‐
KAKUUMENNUS
Voit asettaa uunin tai paistolämpömittarin (mikäli
varusteena) lämpötilan ja tarkistaa sen. Voit kyt‐
keä pikakuumennustoiminnon päälle tai pois pääl‐
tä painamalla tätä painiketta kolmen sekunnin
ajan.
YLÖS, ALAS
Liikkuminen valikossa alas- tai ylöspäin.
OK
Valinnan tai asetuksen vahvistaminen.
UUNIN VALO
Uunin lampun sytyttäminen tai sammuttaminen.
KELLO
Kellotoimintojen asettaminen.
6
7
8
9
8 Progress
Koske‐
tuspai‐
nike
10
Toiminto
Kuvaus
HÄLYTINAJASTIN
Hälytinajastin-toiminnon asettaminen.
Näyttö
A
B
G
A.
B.
C.
D.
E.
F.
C
F
E
D
Uunin toiminnon symboli
Lämpötila-/aikanäyttö
Kello / Jälkilämmön näyttö / Hälytinajastin
Jälkilämmön merkkivalo
Kellotoimintojen merkkivalot
Kuumennuksen merkkivalo /
Pikakuumennuksen merkkivalo
G. Uunin toiminnon tai ohjelman numero
Muut näytön merkkivalot:
Symboli
/
/
Nimi
Kuvaus
Automaattinen ohjelma
Voit valita automaattisen ohjelman.
Oma ohjelma
Oma ohjelma suoritetaan.
kg / g
Painotiedolla varustettu automaattinen oh‐
jelma suoritetaan.
h/min
Kellotoiminto suoritetaan.
Lämpötila / pikakuumennus
Toiminto suoritetaan.
Lämpötila
Nykyinen lämpötila näkyy.
Lämpötila
Lämpötilaa voi muuttaa.
Uunivalo
Valon sammuttaminen.
Hälytysajastin
Hälytinajastin suoritetaan.
Kuumennuksen merkkivalo
Jos uunin toiminto kytketään toimintaan,
tulee näkyviin. Palkit ilmaisevat, että
uunin lämpötila nousee tai laskee.
Kun uuni on saavuttanut asetetun
lämpötilan, palkit sammuvat näytössä.
KÄYTTÖÖNOTTO
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Lisätietoja kellonajan
asettamisesta on kappaleessa
"Kellotoiminnot".
Progress 9
Uuden laitteen puhdistaminen
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot uunista.
Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Puhdista uuni ja lisävarusteet ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
Aseta varusteet ja irrotettavat kannattimet
takaisin alkuperäiseen asentoon.
1. Aseta tuntiarvo koskettamalla
painiketta
tai
.
2. Kosketa
.
3. Aseta minuuttiarvo koskettamalla
painiketta
tai
.
4. Kosketa painiketta
tai .
Uusi aika näkyy lämpötila- ja
aikanäytössä.
Kellonajan asettaminen
Aika-asetuksen muuttaminen
Kun laite liitetään verkkojännitteeseen
ensimmäisen kerran, kaikki näytön
symbolit ovat näkyvissä muutaman
sekunnin ajan. Sen jälkeen näytössä
näkyy ohjelmistoversio.
Kellonajan muuttaminen edellyttää, että
laite on kytketty toimintaan.
Ohjelmistoversion jälkeen symbolit "h" ja
"12:00" tulevat näkyviin näyttöön.
Kosketa painiketta
toistuvasti, kunnes
vilkkuu näytössä.
Lisätietoja uuden kellonajan asettamisesta
on kohdassa "Kellonajan asettaminen".
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Uunin toi‐
minto
Uunitoiminnot
Uunin toi‐
minto
Kiertoilma
Pizza-toimin‐
to
Käyttötarkoitus
Korkeintaan kahdella
kannatintasolla kypsentä‐
minen samanaikaisesti ja
ruokien kuivaus.
Aseta lämpötila 20 - 40
°C alhaisemmaksi kuin
Ylä + alalämpö-toimin‐
nossa.
Pizzan valmistaminen.
Voimakkaaseen ruskista‐
miseen ja rapean pohjan
luomiseen.
Mureiden ja mehukkai‐
den paistien paistaminen.
Matalalämpö
Ylä + alaläm‐
pö
Alalämpö
Käyttötarkoitus
Ruokien ja leivonnaisten
paistaminen yhdellä ta‐
solla.
Rapeapohjaisten kakku‐
jen paistaminen ja säilö‐
minen.
10 Progress
Uunin toi‐
minto
Kostea kier‐
toilma
Sulatus
Käyttötarkoitus
Tämä toiminto säästää
energiaa paistamisen ai‐
kana. Katso valmistusoh‐
jeet luvusta "Neuvoja ja
vinkkejä", Kostea kiertoil‐
ma. Uunin luukun on ol‐
tava kiinni ruoanlaiton ai‐
kana, jotta toiminto ei
keskeytyisi ja uunin ener‐
giatehokkuus olisi mah‐
dollisimman suuri. Kun
käytät tätä toimintoa, uu‐
nin sisälämpötila voi poi‐
keta lämpötila-asetukses‐
ta. Jälkilämpöä hyödyn‐
netään.Kuumennusteho
voi laskea. Katso yleisiä
energian säästämiseen
liittyviä suosituksia luvus‐
ta "Energiatehokkuus",
Energiansäästö. Tämän
toiminnon avulla nouda‐
tetaan energiatehokkuus‐
luokan vaatimuksia stan‐
dardin EN 60350-1 mu‐
kaisesti. Kun valitset tä‐
män toiminnon, lamppu
sammuu automaattisesti
30 sekunnin kuluttua.
Ruoan sulattaminen (vi‐
hannekset ja hedelmät).
Sulatusaika riippuu pa‐
kasteruoan määrästä ja
koosta.
Tarkoitettu ruokien lämpi‐
mänä pitämiseen.
Lämpimänä
pito
Matalien ruokien grillaus
ja leivän paahtaminen.
Grilli
Uunin toi‐
minto
Tehogrillaus
Käyttötarkoitus
Suurikokoisten luita sisäl‐
tävien lihapalojen tai lin‐
tupaistien paistaminen
yhdellä tasolla. Gratinoin‐
ti ja ruskistus.
Joissakin uunitoiminnoissa
lamppu voi sammua
automaattisesti alle 60 °C
lämpötilassa.
Uunitoiminnon asettaminen
1. Kytke uuni toimintaan painikkeella .
Näytössä näkyy uunin toiminnon asetettu
lämpötila, symboli ja numero.
2. Aseta uunitoiminto painamalla
painiketta
tai
.
3. Paina painiketta
tai uuni käynnistyy
automaattisesti viiden sekunnin
kuluttua.
Jos kytket uunin päälle etkä aseta mitään
uunin toimintoa tai ohjelmaa, laite
kytkeytyy pois päältä automaattisesti 20
sekunnin kuluttua.
Lämpötilan muuttaminen
Voit muuttaa lämpötilaa portaittain
tai
: 5 °C.
koskettamalla painiketta
Kun uuni on saavuttanut asetetun
lämpötilan, laitteesta kuuluu äänimerkki ja
kuumennuksen merkkivalo sammuu.
Lämpötilan tarkistaminen
Voit tarkistaa uunin sen hetkisen
lämpötilan, kun toiminto tai ohjelma on
toiminnassa.
1. Paina painiketta
.
Näytössä näkyy uunin lämpötila.
Paina uudelleen painiketta , jos haluat
muuttaa asetettua lämpötilaa.
2. Paina painiketta
tai asetettu
lämpötila näkyy näytössä
Progress 11
automaattisesti uudelleen 5 sekunnin
kuluttua.
Pikakuumennus
pikakuumennus ei ole saatavilla
asetettuun toimintoon. Katso luku
"Lisätoiminnot" ja kohta "Asetusvalikon
käyttäminen".
Älä laita ruokaa uuniin, kun
pikakuumennus on toiminnassa.
Pikakuumennus vähentää
kuumennukseen kuluvaa aikaa.
Pikakuumennusta voidaan käyttää vain
joidenkin uunin toimintojen kanssa. Jos
vikaäänimerkki on aktivoitu
asetusvalikossa, äänimerkki kuuluu, jos
Kytke pikakuumennus toimintaan
painamalla ja pitämällä alhaalla painiketta
yli kolmen sekunnin ajan.
Jos pikakuumennus on kytketty päälle,
näytössä vilkkuvat palkit.
KELLOTOIMINNOT
Kellotoimintojen taulukko
Kellotoiminto
Käyttötarkoitus
LISÄÄNTYVÄN AI‐
KANÄYTÖN AJAS‐
TIN
Laitteen toiminta-ajan näyttävä ajastin. Tämä toiminto ei
vaikuta millään tavalla laitteen toimintaan.
KELLONAIKA
Kellonajan näyttö. Lisätietoja kellonajan muuttamisesta on
kohdassa "Kellonajan asettaminen".
KESTOAIKA
Voit asettaa, miten kauan laite on toiminnassa.
LOPETUS
Voit asettaa, milloin laite kytkeytyy pois päältä. Voit käyt‐
tää toimintoja Kestoaika ja Loppu samanaikaisesti (Ajas‐
tin), jos haluat kytkeä laitteen toimintaan ja myöhemmin
automaattisesti pois toiminnasta.
TURVAOHJELMA
Voit käynnistää laitteen tarvittavilla asetuksilla milloin ta‐
hansa myöhemmin koskettamalla kosketuspainiketta vain
kerran.
Lisääntyvän aikanäytön ajastin
Lisääntyvän aikanäytön ajastin
ei kytkeydy toimintaan, jos
Kestoaika- ja Lopetus-toiminnot
on asetettu.
Lisääntyvän aikanäytön ajastin käynnistyy,
kun laitteen kuumeneminen alkaa.
1. Lisääntyvän aikanäytön ajastin
voidaan nollata koskettamalla
painiketta .
2. Kosketa painiketta
, kunnes
näytössä näkyy "00:00" ja lisääntyvän
aikanäytön ajastin aloittaa laskennan
uudelleen.
KESTOAIKA-toiminnon
asettaminen
1. Kytke laite päälle ja aseta uunin
toiminto ja lämpötila.
2. Kosketa painiketta
toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy .
vilkkuu näytössä.
3. Aseta KESTOAIKA-toiminnon minuutit
käyttämällä painiketta
tai
.
4. Vahvista koskettamalla painiketta
.
12 Progress
5. Aseta KESTOAIKA-toiminnon tunnit
käyttämällä painiketta
tai
.
Jos kosketat painiketta
tai
KESTOAIKAtoiminnon asettamisen
aikana, laite siirtyy
LOPETUS-toiminnon
asetukseen.
6. Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin
ajan.
ja aika-asetus vilkkuvat näytössä. Laite
kytkeytyy pois toiminnasta.
7. Sammuta äänimerkki koskettamalla
jotakin kosketuspainiketta tai
avaamalla uuninluukun.
8. Kytke laite pois päältä.
LOPETUS-toiminnon
asettaminen
1. Kytke laite päälle ja aseta uunin
toiminto ja lämpötila.
2. Kosketa painiketta
toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy .
vilkkuu näytössä.
tai
asettaaksesi
3. Paina
LOPETUS-toiminnon ja
tai
vahvistaaksesi. Aseta ensin minuutit ja
sitten tunnit.
Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin ajan.
Symboli ja aika-asetus vilkkuvat
näytössä. Laite kytkeytyy pois toiminnasta.
4. Sammuta äänimerkki koskettamalla
jotakin kosketuspainiketta tai
avaamalla uuninluukun.
5. Kytke laite pois päältä.
Asetus: Turvaohjelma
Voit käyttää Turvaohjelma -toimintoa vain,
kun Kestoaika on asetettu.
1. Aseta uunitoiminto ja lämpötila.
2. Aseta Kestoaika.
3. Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
näytössä vilkkuu .
4. Paina painiketta
asettaaksesi
Turvaohjelma -toiminnon.
Näytössä näkyy
ja
merkkivalolla.
Osoitin ilmoittaa, mikä kellotoiminto on
kytketty päälle.
5. Paina kosketuspainiketta (lukuun
ottamatta painiketta PÄÄLLE/POIS)
käynnistääksesi Turvaohjelma toiminnon.
HÄLYTINAJASTIN-toiminnon
asettaminen
Aseta ajanlaskenta
HÄLYTINAJASTIMELLA (maks. 2 h 30
min). Tämä toiminto ei vaikuta millään
tavalla uunin toimintaan.
HÄLYTINAJASTIN voidaan asettaa milloin
tahansa, myös laitteen ollessa pois päältä.
1. Kosketa .
ja "00" vilkkuvat näytössä.
2. Aseta HÄLYTINAJASTIN painamalla
tai
. Aseta ensin sekunnit, sen
jälkeen minuutit ja tunnit.
3. Kosketa painiketta
, tai
HÄLYTYSAJASTIN käynnistyy
automaattisesti viiden sekunnin
kuluttua.
Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin ajan
vilkkuvat näytössä.
ja "00:00" ja
4. Sammuta äänimerkki koskettamalla
jotakin kosketuspainiketta tai
avaamalla uuninluukun.
Ajastintoiminnon asettaminen
KESTOAIKAja LOPETUS-toimintoa
voidaan käyttää samanaikaisesti, jos
laite halutaan kytkeä toimintaan ja
myöhemmin automaattisesti pois
toiminnasta. Aseta tällöin ensin
KESTOAIKA
ja sitten LOPETUS
(lisätietoja on kohdassa "KESTOAIKAtoiminnon asettaminen" ja "LOPETUStoiminnon asettaminen").
Progress 13
Kun ajastintoiminto on kytketty
päälle, näytössä näkyy uunin
toiminnon staattinen symboli
(pisteellä varustettu
ja ).
Piste ilmoittaa, mikä
kellotoiminto on kytketty päälle
kello- ja jälkilämmön näytössä.
AUTOMAATTISET OHJELMAT
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Automaattisia ohjelmia on 9. Käytä
automaattista ohjelmaa tai reseptiä, kun et
tiedä, miten jokin ruoka valmistetaan.
Näytössä näkyy automaattisten ohjelmien
uunin tasot ja oletuskypsennysajat.
Automaattiset ohjelmat
Ohjelma
1
PAAHTOPAISTI
2
PORSAANPAISTI
3
KANA, KOKONAINEN
4
PIZZA
5
MUFFINSSIT
6
KINKKUPIIRAS
7
VEHNÄLEIPÄ
8
PERUNAPAISTOS
9
LASAGNE
Automaattiset ohjelmat
1. Kytke laite toimintaan.
.
2. Kosketa
Näytössä näkyy
ja automaattisen
ohjelman numero.
3. Valitse automaattinen ohjelma
koskettamalla painiketta
tai
.
4. Kosketa painiketta
tai odota viisi
sekuntia, kunnes laite käynnistyy
automaattisesti.
5. Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin
ajan. Symboli
vilkkuu.
Laite kytkeytyy pois toiminnasta.
6. Sammuta äänimerkki koskettamalla
jotakin kosketuspainiketta tai
avaamalla luukun.
Automaattiset ohjelmat painolla
Uuni laskee paistoajan asetetun
lihanpalan painon perusteella.
1. Kytke laite toimintaan.
.
2. Kosketa
3. Aseta paino-ohjelma koskettamalla
painiketta
tai
.
Näytössä näkyy: valmistusaika, kestoajan
symboli , oletuspaino ja painoyksikkö
(kg, g).
4. Kosketa painiketta
, tai asetukset
tallentuvat automaattisesti viiden
sekunnin kuluttua.
Laite kytkeytyy toimintaan.
5. Voit muuttaa oletuspainoarvoa
tai
.
painamalla painiketta
.
Kosketa
6. Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin
ajan.
alkaa vilkkua.
Laite kytkeytyy pois toiminnasta.
7. Sammuta äänimerkki koskettamalla
jotakin kosketuspainiketta tai
avaamalla luukun.
14 Progress
LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Peltien ja ritilän asettaminen
kannattimille
Paistoritilä ja leivinpeltiyhdessä:
Paina leivinpelti kannatinkiskon
ohjauskiskojen väliin ja paistoritilä
yläpuolella oleviin ohjauskiskoihin.
Paistoritilä:
Paina ritilä liukukiskojen väliin
kannatinkiskoon ja varmista, että jalat
osoittavat alaspäin.
Pieni lovi yläosassa parantaa
turvallisuutta. Lovet estävät
myös kallistumisen. Ritilän
yläreuna estää keittoastioiden
luisumisen kannatintasolta.
Leivinpelti:
Työnnä leivinpelti kannatintason
ohjauskiskojen väliin.
LISÄTOIMINNOT
Oma ohjelma -toiminnon
käyttäminen
Käytä tätä toimintoa uunin toiminnon tai
ohjelman haluamiesi lämpötila- ja aikaasetuksien tallentamiseen.
1. Aseta uunin toiminnon tai ohjelman
lämpötila ja aika.
2. Kosketa ja pidä alhaalla painiketta
yli kolmen sekunnin ajan. Laitteesta
kuuluu äänimerkki.
3. Kytke laite pois päältä.
• Kytke toiminto toimintaan
koskettamalla painiketta . Laite
kytkee oman ohjelman päälle.
Progress 15
Kun toiminto on
toiminnassa, voit muuttaa
aikaa ja lämpötilaa.
• Kytke toiminto pois toiminnasta
koskettamalla painiketta . Laite
kytkee oman ohjelman pois päältä.
Lapsilukon käyttäminen
Lapsilukko estää uunin käynnistämisen
vahingossa.
1. Tämä toiminto voidaan kytkeä päälle,
vaikka uuni olisi kytketty pois
toiminnasta. Älä aseta mitään uunin
toimintoa.
2. Paina ja pidä alhaalla painiketta
kolmen sekunnin ajan.
3. Paina ja pidä alhaalla
ja
painikkeita samanaikaisesti kahden
sekunnin ajan.
Laitteesta kuuluu äänimerkki.
Näytössä näkyy SAFE.
Lapsilukko voidaan kytkeä pois
toiminnasta toistamalla vaihe 3.
Painikelukituksen käyttäminen
Painikelukitus estää uunin toiminnon
muuttamisen vahingossa.
1. Toiminto voidaan käynnistää
kytkemällä uuni toimintaan.
2. Kytke uunin toiminto tai asetus
toimintaan.
3. Kosketa ja pidä alhaalla
ja
painikkeita samanaikaisesti kahden
sekunnin ajan.
Laitteesta kuuluu äänimerkki.
Lukituksen merkki tulee näkyviin näyttöön.
Painikelukitus voidaan kytkeä pois
toiminnasta toistamalla vaihe 3.
Voit kytkeä uunin pois
toiminnasta, kun painikelukitus
on päällä. Painikelukitus
kytkeytyy pois toiminnasta
uunin sammuttamisen
yhteydessä.
Asetusvalikon käyttäminen
Asetusvalikossa voit kytkeä toimintaan tai
pois toiminnasta päävalikon toimintoja.
Näytössä näkyy SET ja asetuksen
numero.
Toiminto voidaan kytkeä päälle
ainoastaan silloin, kun uuni on kytketty
toimintaan.
Kuvaus
Asetettava arvo
1
TURVAOHJELMA
PÄÄLLE/POIS
2
JÄLKILÄMMÖN MERKKIVALO
PÄÄLLE/POIS
3
PAINIKEÄÄNI1)
NAPSAUTUS / ÄÄNIMERKKI / POIS
4
VIALLINEN ÄÄNI
PÄÄLLE/POIS
5
DEMO-TILA
Aktivointikoodi: 2468
6
KIRKKAUS
MATALA / KESKITASO / KORKEA
7
HUOLTOVALIKKO
-
8
PALAUTA ASETUKSET
KYLLÄ/EI
1) Virtakytkimen ääntä ei voida kytkeä pois päältä.
1. Paina ja pidä alhaalla painiketta
kolmen sekunnin ajan.
Näytössä näkyy SET1 ja "1" vilkkuu.
2. Aseta asetus painamalla
tai
.
16 Progress
3. Paina
.
4. Muuta asetuksen arvoa painamalla
painiketta
tai
.
5. Paina
.
Poistu Asetukset-valikosta painamalla
tai koskettamalla ja pitämällä alhaalla
.
painiketta
Automaattinen virrankatkaisu
Turvallisuussyistä uuni kytkeytyy
automaattisesti pois päältä jonkin ajan
kuluttua, jos jokin uunitoiminto on
käynnissä ja asetuksiin ei tehdä
muutoksia.
(°C)
(h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 - maksimi
3
Automaattinen virrankatkaisu ei toimi
seuraavien toimintojen kanssa: Uunivalo,
Kestoaika, Lopetus.
Näytön kirkkaus
Laitteessa on kaksi näytön kirkkautta:
• Yökirkkaus: kun laite on kytketty pois
päältä, näytön kirkkaus on alhaisempi
22:00 ja 6:00 välisenä aikana.
• Päiväkirkkaus:
– kun laite on kytketty toimintaan.
– jos kosketat jotakin
kosketuspainiketta yökirkkauden
aikana (lukuun ottamatta
virtapainiketta), näyttö palaa
päiväkirkkaustilaan seuraavan
kymmenen sekunnin ajaksi.
– Jos laite on pois päältä ja asetat
hälytinajastimen. Kun
hälytinajastintoiminto päättyy,
näyttö palaa yökirkkaustilaan.
Jäähdytyspuhallin
Kun uuni on toiminnassa,
jäähdytyspuhallin kytkeytyy
automaattisesti toimintaan uunin pintojen
pitämiseksi viileinä. Kun kytket uunin pois
toiminnasta, jäähdytyspuhallin toimii
edelleen, kunnes uuni on jäähtynyt.
VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Taulukoissa mainitut lämpötilat
ja paistoajat ovat ainoastaan
suuntaa antavia. Lämpötila ja
paistoaika riippuvat reseptistä
sekä käytettyjen ainesten
laadusta ja määrästä.
Ruoanlaittoon liittyviä
suosituksia
Uunisi voi paistaa eri tavalla kuin entinen
uunisi. Alla olevat taulukot sisältävät
suositellut lämpötilat, kypsennysajat ja
kannatintasot eri ruokalajeihin.
Jos taulukosta ei löydy reseptiisi sopivia
asetuksia, voit soveltaa jonkin
samantyyppisen paistoksen asetuksia.
Paistaminen
Käytä ensimmäisellä kerralla alhaisempaa
lämpötilaa.
Jos paistat useammalla kuin yhdellä
kannatintasolla, voit pidentää paistoaikaa
10 – 15 minuuttia.
Eri kannatintasoilla olevat leivonnaiset
voivat ruskistua epätasaisesti. Lämpötilaasetusta ei tarvitse muuttaa, jos
ruskistuminen on epätasaista. Erot
tasaantuvat paistumisen jatkuessa.
Uunissa olevat pellit voivat vääntyä
paistamisen aikana. Jäähtyessään
Progress 17
uunipellit palautuvat kuitenkin
alkuperäiseen muotoonsa.
Leivontavinkkejä
Leivontatulos
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Kakun pohja ei ole riit‐
tävän kypsä.
Kannatintaso on virheelli‐
nen.
Laita kakku alemmalle kannatinta‐
solle.
Kakku laskeutuu, se on
taikinainen tai liian kos‐
tea.
Uunin lämpötila on liian kor‐
kea.
Käytä seuraavalla kerralla hiukan
alhaisempaa lämpötilaa.
Liian lyhyt paistoaika.
Aseta seuraavalla kerralla pitempi
paistoaika ja alhaisempi lämpötila.
Uunin lämpötila on liian ma‐
tala.
Käytä seuraavalla kerralla hiukan
korkeampaa lämpötilaa.
Liian pitkä paistoaika.
Aseta seuraavalla kerralla ly‐
hyempi paistoaika.
Liian korkea paistolämpötila
ja liian lyhyt paistoaika.
Alenna uunin lämpötilaa ja piden‐
nä paistoaikaa.
Kakkutaikina ei ole jakautu‐
nut tasaisesti.
Levitä kakkutaikina seuraavalla
kerralla tasaisesti leivinpeltiin.
Uunin lämpötila on liian ma‐
tala.
Käytä seuraavalla kerralla hiukan
korkeampaa lämpötilaa.
Kakku on liian kuiva.
Kakku kypsyy epätasai‐
sesti.
Kakku ei paistu resep‐
tissä ilmoitetussa pais‐
toajassa.
Paistaminen yhdellä kannatintasolla
VUOASSA PAISTETUT LEIVONNAISET
(°C)
(min)
Kakkupohja murotaiki‐
nasta, uunin esikuu‐
mennus tyhjänä
Kiertoilma
170 - 180
10 - 25
2
Torttupohja vatkatusta
taikinasta
Kiertoilma
150 - 170
20 - 25
2
Sokerikakku
Kiertoilma
140 - 150
35 - 50
1
Sokerikakku
Ylä + alalämpö
160
35 - 50
1
Maustekakku / Briossi
Kiertoilma
150 - 160
50 - 70
1
18 Progress
VUOASSA PAISTETUT LEIVONNAISET
(°C)
(min)
Maustekakku / Hedel‐
mäkakut
Kiertoilma
140 - 160
70 - 90
1
Omenapiirakka, 2 vuo‐
kaa Ø20 cm
Ylä + alalämpö
180
70 - 90
1
Omenapiirakka, 2 vuo‐
kaa Ø20 cm
Kiertoilma
160
70 - 90
2
Juustokakku, käytä uu‐
nipannua
Ylä + alalämpö
160 - 170
70 - 90
2
KAKKU/PIIRAKKA
Esikuumenna tyhjää uunia ellei muuta mainita.
Käytä leivinpeltiä.
(°C)
(min)
Kääretorttu
Ylä + alaläm‐
pö
180 - 200
10 - 20
2
Ruisleipä
Ylä + alaläm‐
pö
ensin: 230
ensin: 20
1
myöhemmin:
160 - 180
myöhemmin:
30 - 60
Voilla leivottu manteli‐
kakku / Sokerikakut
Ylä + alaläm‐
pö
190 - 210
20 - 30
2
Tuulihatut / Eclair-lei‐
vokset, esikuumennus
ei ole tarpeen
Ylä + alaläm‐
pö
190 - 210
20 - 35
2
Strösselikakku, esikuu‐
mennus ei ole tarpeen
Kiertoilma
150 - 160
20 - 40
2
Pullapitko / Pullakrans‐
si, esikuumennus ei ole
tarpeen
Ylä + alaläm‐
pö
170 - 190
30 - 40
1
Progress 19
KAKKU/PIIRAKKA
Esikuumenna tyhjää uunia ellei muuta mainita.
Käytä leivinpeltiä.
(°C)
(min)
Marja-/hedelmäpiirakka
(hiivataikina / vatkattu
taikina)
Kiertoilma
150 - 160
35 - 55
2
Marja-/hedelmäpiirakka
(hiivataikina / vatkattu
taikina)
Ylä + alaläm‐
pö
170
35 - 55
2
Marja-/hedelmäpiirakka,
murotaikinapohja, esi‐
kuumennus ei ole tar‐
peen
Kiertoilma
160 - 170
40 - 80
2
Pellillä paistetut leivon‐
naiset, arkalaatuinen
täyte (esim. rahka, ker‐
ma, vanukas)
Ylä + alaläm‐
pö
160 - 180
40 - 80
2
Joulupulla (stollen)
Ylä + alaläm‐
pö
160 - 180
50 - 70
1
PIKKULEIVÄT
Esikuumenna tyhjää uunia ellei muuta mainita.
Käytä toista kannatintasoa.
Murotaikinapikkuleivät, esi‐
kuumennus ei ole tarpeen
Kiertoilma
(°C)
(min)
150 - 160
10 - 20
20 Progress
PIKKULEIVÄT
Esikuumenna tyhjää uunia ellei muuta mainita.
Käytä toista kannatintasoa.
Sämpylät
Pikkuleivät vatkatusta taiki‐
nasta, esikuumennus ei ole
tarpeen
(°C)
(min)
Kiertoilma
160
10 - 25
Ylä + alalämpö
190 - 210
10 - 25
Kiertoilma
150 - 160
15 - 20
Lehtitaikinaleivonnaiset
Kiertoilma
170 - 180
20 - 30
Murokeksit / Pasteijat
Ylä + alalämpö
160
20 - 30
Murokeksit / Pasteijat, esikuu‐
mennus ei ole tarpeen
Kiertoilma
140
20 - 35
Pienet kakut
Kiertoilma
160
20 - 35
Ylä + alalämpö
170
20 - 35
Pikkuleivät hiivataikinasta,
esikuumennus ei ole tarpeen
Kiertoilma
150 - 160
20 - 40
Mantelileivokset, esikuumen‐
nus ei ole tarpeen
Kiertoilma
100 - 120
30 - 50
Munanvalkuaisleivonnaiset /
Marengit, esikuumennus ei
ole tarpeen
Kiertoilma
80 - 100
120 - 150
Paistokset ja gratiinit
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Juustokuorrutteiset
patongit
Kiertoilma
(°C)
(min)
160 - 170
15 - 30
Progress 21
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(°C)
(min)
Vihannesgratiini, uu‐
nin esikuumennus tyh‐
jänä
Tehogrillaus
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Ylä + alalämpö
180 - 200
25 - 40
Kalalaatikko
Ylä + alalämpö
180 - 200
30 - 60
Täytetyt vihannekset
Kiertoilma
160 - 170
30 - 60
Makeat kohokkaat
Ylä + alalämpö
180 - 200
40 - 60
Makaronilaatikko
Ylä + alalämpö
180 - 200
45 - 60
Paistaminen useilla
kannatintasoilla
Käytä ensimmäistä tai neljättä uunin
kannatintasoa.
VÄT
VÄT
KAKUT / LEIVONNAISET / LEI‐
KAKUT / LEIVONNAISET / LEI‐
Kiertoilma.
Käytä leivinpeltiä.
Kiertoilma.
Käytä leivinpeltiä.
(°C)
(min)
Tuulihatut / Ec‐
lair-leivokset,
uunin esikuu‐
mennus tyhjänä
160 - 180
25 45
Strösselikakku,
kuiva
150 - 160
30 45
Murotaikinapik‐
kuleivät
150 - 160
20 40
(°C)
(min)
Pikkuleivät vat‐
katusta taikinas‐
ta
160 - 170
25 40
Murokeksit /
Pasteijat
140
25 45
Pikkuleivät hiiva‐
taikinasta
160 - 170
30 60
Mantelileivokset
100 - 120
40 80
Munanvalkuais‐
leivonnaiset /
Marengit
80 - 100
130 170
22 Progress
Vinkkejä paistamiseen
Paista liha tai kala suurina (vähintään 1
kg:n) palasina.
Käytä lämmönkestäviä uunivuokia.
Paista vähärasvaista lihaa peitettynä.
Aseta suurikokoiset paistit suoraan
paistoastiaan tai paistoritilän päälle, jonka
alla on paistoastia.
Kaada hiukan nestettä paistoastiaan, jotta
valuva rasva ei pala.
Valele paistien päälle niistä tulevia
nesteitä useita kertoja paistamisen aikana
Lihan paistaminen
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Käännä paistia, kun paistoajasta on
kulunut 1/2 - 2/3.
NAUDANLIHA
(°C)
(min)
Patapaisti
1 - 1,5 kg
Ylä + alalämpö
230
120 - 150
Paahtopaisti tai
filee, raaka, uu‐
nin esikuumen‐
nus tyhjänä
per paksuus/cm
Tehogrillaus
190 - 200
5-6
Paahtopaisti tai
filee, puolikypsä
per paksuus/cm
Tehogrillaus
180 - 190
6-8
Paahtopaisti tai
filee, kypsä
per paksuus/cm
Tehogrillaus
170 - 180
8 - 10
PORSAANLIHA
Valitse toiminto: Tehogrillaus.
(kg)
(°C)
(min)
Lapa / Niska / Kinkku
1 - 1,5
160 - 180
90 - 120
Kyljykset / Siankylki
1 - 1,5
170 - 180
60 - 90
Lihamureke
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
Porsaan potkapaisti,
esikypsennetty
0,75 - 1
150 - 170
90 - 120
Progress 23
VASIKANLIHA
Valitse toiminto: Tehogrillaus.
(kg)
(°C)
(min)
Vasikanpaisti
1
160 - 180
120 - 150
Vasikan reisipaisti
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(min)
Lampaanreisi / Lam‐
maspaisti
1 - 1,5
150 - 180
100 - 120
Lampaanselkä
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
(kg)
(°C)
(min)
Selkä / Jäniksenkoipi,
uunin esikuumennus
tyhjänä
korkeintaan 1
230
30 - 40
Kauriin-/hirvensatula
1,5 - 2
210 - 220
35 - 40
Kauriin-/hirvenreisi
1,5 - 2
180 - 200
60 - 90
LAMMAS
Valitse toiminto: Tehogrillaus.
RIISTA
Valitse toiminto: Ylä + alalämpö.
24 Progress
LINTUPAISTI
Valitse toiminto: Tehogrillaus.
(kg)
(°C)
(min)
Kana
0,2 - 0,35 kpl
200 - 220
30 - 50
Puolikas kana
0,4 - 0,5 kpl
190 - 210
35 - 50
Linnunliha, paloina
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
Ankka
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
KALA (HAUDUTETTU)
Valitse toiminto: Ylä + alalämpö.
Kokonainen kala
(kg)
(°C)
(min)
1 - 1,5
210 - 220
45 - 60
Rapea pinta, Pizza-toiminto
PIZZA
PIZZA
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(°C)
(min)
Tortut
180 - 200
40 - 55
Pinaattipiiras
160 - 180
45 - 60
Kinkkupiiras
170 - 190
45 - 55
Juustokakku
140 - 160
60 - 90
Omenapiirak‐
ka, kuorrutet‐
tu
150 - 170
50 - 60
Vihannespii‐
ras
(°C)
(min)
160 - 180
50 - 60
Progress 25
PIZZA
PIZZA
Esikuumenna tyhjää uunia ennen
ruokien asettamista uuniin.
Esikuumenna tyhjää uunia ennen
ruokien asettamista uuniin.
Käytä toista kannatintasoa.
Käytä toista kannatintasoa.
(°C)
(min)
(°C)
(min)
Pizza, ohut
pohja
200 - 230
15 - 20
Flammku‐
chen
230 - 250
12 - 20
Pizza, paksu
pohja, käytä
uunipannua
180 - 200
20 - 30
Pierogi (pii‐
raat)
180 - 200
15 - 25
Sveitsiläinen
juustopiirakka
170 - 190
45 - 55
Grilli
Kohottamaton
leipä
230 - 250
10 - 20
Esikuumenna tyhjää uunia ennen ruokien
asettamista uuniin.
Voitaikina‐
pohjainen pii‐
ras
160 - 180
45 - 55
Grillaa vain ohuita liha- tai kalapaloja.
Aseta pannu ensimmäiselle
kannatintasolle rasvan keräämiseksi.
GRILLI
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Valitse toiminto: Grilli.
(°C)
(min)
(min)
1. puoli
2. puoli
Paahtopaisti, puolikyp‐
sä
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Naudanfilee, puolikypsä
230
20 - 30
20 - 30
26 Progress
GRILLI
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Valitse toiminto: Grilli.
(°C)
(min)
(min)
1. puoli
2. puoli
Porsaankylkipaisti
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Vasikankylkipaisti
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Lampaanselkä
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Kokonainen kala, 0,5 kg
- 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Leipä
Esikuumennusta ei suositella.
LEIPÄ
LEIPÄ
Käytä toista kannatintasoa.
Käytä toista kannatintasoa.
(°C)
(min)
Vehnäleipä
180 200
40 60
Patonki
200 220
35 45
Briossi
160 180
40 60
Ciabatta
200 220
35 45
Ruisleipä
180 200
50 70
Kokojyväleipä
180 200
50 70
Täysjyväleipä
(°C)
(min)
170 190
60 90
Matalalämpö
Tämä toiminto mahdollistaa
vähärasvaisen ja mehukkaan lihan ja
kalan valmistamisen. Ei sovi kanan,
lihapatojen tai rasvaisen porsaanpaistin
valmistamiseen. .
1. Paista lihaa pannussa 1 - 2 minuutin
ajan kummaltakin puolelta korkealla
tehotasolla.
2. Aseta liha uunipannuun tai suoraan
paistoritilälle. Aseta ritilän alle pelti
rasvan keräämistä varten.
Progress 27
Älä käytä kantta kyseistä toimintoa
käytettäessä.
3. Valitse toiminto: Matalalämpö. Voit
asettaa 80 °C - 150 °C lämpötilan 10
ensimmäisen minuutin ajaksi.
Oletusarvo on 90 °C.
4. 10 minuutin kuluttua uuni laskee
lämpötilan automaattisesti arvoon 80
°C.
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(kg)
(°C)
(min)
Paahtopaisti
1 - 1,5
150
120 - 150
Naudanfilee
1 - 1,5
150
90 - 110
Vasikanpaisti
1 - 1,5
150
120 - 150
Pihvit
0,2 - 0,3
120
20 - 40
Pakasteet
Poista elintarvikkeet pakkauksesta. Aseta
ruoka lautaselle.
Älä peitä ruokaa, muutoin sulatusaika voi
olla pitempi.
Sulatus
Käytä toista kannatintasoa.
Valitse toiminto: Kiertoilma.
Sulatus
Käytä toista kannatintasoa.
Valitse toiminto: Kiertoilma.
(°C)
(min)
Pizza, pakas‐
te
200 - 220
15 - 25
Pizza Ameri‐
can, pakaste
190 - 210
20 - 25
Pizza, kylmä
210 - 230
13 - 25
Pizzapalat,
pakaste
180 - 200
15 - 30
(°C)
(min)
Ranskalaiset,
ohuet
200 - 220
20 - 30
Ranskalaiset,
paksut
200 - 220
25 - 35
Lohkoperu‐
nat / Kroketit
220 - 230
20 - 35
Röstiperunat
210 - 230
20 - 30
Lasagne /
Cannelloni,
tuore
170 - 190
35 - 45
Lasagne /
Cannelloni,
pakaste
160 - 180
40 - 60
28 Progress
Sulatus
Poista pakkausmateriaalit ja aseta ruoka
lautaselle.
Sulatus
Älä peitä ruokaa, muutoin sulatusaika voi
olla pitempi.
Käytä toista kannatintasoa.
Valitse toiminto: Kiertoilma.
(°C)
(min)
Uunijuusto
170 - 190
20 - 30
Kanan siipipa‐
lat
190 - 210
20 - 30
Kun ruoka on suurikokoinen, aseta tyhjä
lautanen ylösalaisin uunin pohjalle. Aseta
ruoka syvään astiaan ja aseta se uunin
sisällä olevan lautasen päälle. Poista
tarvittaessa kannattimet.
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(kg)
(min)
Sulatusaika
(min)
Jälkisulatusai‐
ka
Kana
1
100 - 140
20 - 30
Käännä kypsen‐
nyksen puolivälis‐
sä.
liha, käännä
kypsennyksen
puolivälissä
1
100 - 140
20 - 30
Käännä kypsen‐
nyksen puolivälis‐
sä.
Taimen
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Mansikat
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Voi
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Kerma, vatkaa
kerma, kun se
on edelleen hiu‐
kan jäässä
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Vatkaa kerma,
kun se on edel‐
leen hiukan jääs‐
sä.
Gateau (peru‐
nalaatikko)
1,4
60
60
-
Progress 29
Säilöntä
Käytä ainoastaan samankokoisia
kaupoista saatavilla olevia
säilöntäpurkkeja.
VIHANNEKSET
Älä käytä kierrekorkillisia ja pikalukittavia
lasipurkkeja tai metallitölkkejä.
(min)
Keittoaika
kiehumi‐
seen
(min)
Jatka keit‐
tämistä
100
°C:ssa
Porkkanat
50 - 60
5 - 10
Kurkut
50 - 60
-
Pikkelsi
50 - 60
5 - 10
Kyssäkaali /
Herneet /
Parsa
50 - 60
15 - 20
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Aseta leivinpellille korkeintaan kuusi
yhden litran säilöntäpurkkia.
Täytä purkit tasaisesti ja sulje tiiviisti.
Purkit eivät saa koskettaa toisiaan.
Kaada noin 1/2 litraa vettä leivinpellille,
jotta uunissa on riittävästi kosteutta.
Kun neste alkaa kiehua kevyesti
ensimmäisissä purkeissa (litran purkissa
noin 35 - 60 minuutin kuluttua), katkaise
virta uunista tai alenna lämpötila 100
°C:seen (katso taulukko).
Aseta lämpötila 160 - 170 °C.
Kuivaus
Käytä toista kannatintasoa.
PEHMEÄT MARJAT/HEDELMÄT
(min)
Keittoaika kiehu‐
miseen
Mansikat / Mustikat /
Vadelmat / Kypsät
karviaiset
35 - 45
LUUHEDELMÄT
Persikat /
Kvittenit /
Luumut
(min)
Keittoaika
kiehumi‐
seen
(min)
Jatka
keittämis‐
tä 100
°C:ssa
35 - 45
10 - 15
(°C)
(h)
Pavut
60 - 70
6-8
Paprikat
60 - 70
5-6
Keittovihan‐
nekset
60 - 70
5-6
Sienet
50 - 60
6-8
Yrtit
40 - 50
2-3
Luumut
60 - 70
8 - 10
Aprikoosit
60 - 70
8 - 10
Omenavii‐
paleet
60 - 70
6-8
Päärynät
60 - 70
6-9
Kostea kiertoilma - suositellut
varusteet
Käytä tummia heijastamattomia vuokia ja
astioita. Ne absorboivat enemmän lämpöä
30 Progress
vaaleisiin ja heijastaviin astioihin
verrattuna.
Pizzapannu
Uunivuoka
Tumma, heijastama‐
ton
halkaisija 28 cm
Tumma, heijastamaton
halkaisija 26 cm
Annosvuoat
Torttuvuoka
Keraaminen
halkaisija 8
cm, korkeus
5 cm
Tumma, heijastama‐
ton
halkaisija 28 cm
Kostea kiertoilma
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(°C)
(min)
Makaronivuo‐
ka
200 220
45 - 60
Perunapais‐
tos
180 200
70 - 85
Moussaka
180 200
75 - 90
Lasagne
180 200
70 - 90
Cannelloni
180 200
65 - 80
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
(°C)
(min)
Leipävanukas
190 200
55 - 70
Riisivanukas
180 200
55 - 70
Omenakakku
vatkatusta
taikinasta
(pyöreä kak‐
kuvuoka)
160 170
70 - 80
Vehnäleipä
200 210
55 - 70
Progress 31
Puhdistukseen liittyviä huomautuksia
Puhdista uunin etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyt‐
täen pehmeää puhdistusliinaa.
Käytä metallipintojen puhdistuksessa erityistä puhdistusainetta.
Puhdistusai‐
neet
Poista pinttyneet tahrat erityisellä uuninpuhdistusaineella.
Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön jälkeen. Rasvan tai muiden ruoka‐
roiskeiden kertyminen voi johtaa tulipaloon.
Kuivaa sisäosa pehmeällä liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.
Jokapäiväi‐
nen käyttö
Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä
pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja puhdistusainetta. Lisävarusteita ei saa
pestä astianpesukoneessa.
Lisävarus‐
teet
Tarttumattomia lisävarusteita ei saa puhdistaa voimakkailla pesuaineilla, te‐
räväreunaisilla esineillä tai pestä astianpesukoneessa
Kannattimien
Puhdista uuni poistamalla kannattimet.
1
HUOMIO! Ole varovainen
irrottaessasi kannattimia.
2
1. Vedä uunipeltien kannatinkiskon
etuosa irti sivuseinästä.
Asenna poistetut lisävarusteet
noudattamalla ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä.
Uunin katto
2. Vedä uunipeltien kannatinkiskon
takaosa irti seinästä ja poista se.
VAROITUS! Kytke laite pois
toiminnasta ennen
lämpövastuksen siirtämistä.
Tarkista, että laite on kylmä.
Olemassa on palovammojen
vaara.
Irrota ritilöiden kannattimet.
Uunin katossa oleva lämpövastus voidaan
taivuttaa alas, jolloin uunin katto on
helpompi puhdistaa.
32 Progress
1. Tartu lämpövastukseen etuosasta
kummallakin kädellä.
2. Vedä sitä eteenpäin jousipainetta
vastaan ja ulospäin kummallakin
puolella olevan kannakkeen vierestä.
3. Sulje uunin luukku ensimmäiseen
avausasentoon (noin 70° kulma).
4. Tartu luukkuun käsin kummaltakin
puolelta ja vedä se irti uunista ylöspäin
suuntautuvassa kulmassa.
5. Aseta luukku ulompi puoli alaspäin
pehmeälle ja vakaalle alustalle.
6. Pidä kiinni luukun yläreunassa
olevasta listasta (B) kummaltakin
puolelta ja työnnä sisäänpäin siten,
että kiinnitystiiviste vapautuu.
2
B
Grillivastus taittuu alas.
3. Puhdista uunin katto.
4. Asenna lämpövastus takaisin
paikalleen suorittamalla toimenpiteet
päinvastaisessa järjestyksessä.
Asenna lämpövastus oikein
laitteen sisäseinissä olevien
kannattimien yläpuolelle.
5. Asenna ritilöiden kannattimet.
1
7. Irrota luukun reunalista vetämällä sitä
eteenpäin.
8. Tartu lasilevyihin yläreunasta ja vedä
ne yksi kerrallaan ulos ohjauskiskosta.
Luukun irrottaminen ja
asentaminen
Voit poistaa luukun ja sisäiset lasilevyt
niiden puhdistamiseksi. Lasilevyjen
lukumäärä vaihtelee mallikohtaisesti.
VAROITUS! Luukku on
painava.
1. Avaa luukku kokonaan auki.
2. Paina saranoissa olevat lukitusvivut
(A) ääriasentoon.
A
A
9. Puhdista lasi vedellä ja miedolla
puhdistusaineella. Kuivaa lasilevy
varoen.
Noudata puhdistuksen jälkeen yllä olevia
ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.
Kiinnitä ensiksi pienin lasilevy, sitten
suurempi ja lopuksi luukku.
Yksi saranan vivuista
(normaalisti oikealla oleva vipu)
on vapaa liikkumaan. Varmista,
että molemmat saranan vivut
ovat samassa asennossa (noin
70° kulmassa).
VAROITUS! Varmista, että lasit
on asetettu oikeaan asentoon.
Muutoin luukun pinta voi
ylikuumentua.
Progress 33
Lampun vaihtaminen
VAROITUS! Sähköiskun vaara.
Lamppu voi olla kuuma.
1. Kytke uuni pois päältä.
Odota, että uuni jäähtyy.
2. Irrota uunin pistoke pistorasiasta.
3. Peitä uunin pohja kankaalla.
Ylälamppu
1. Irrota lampun suojalasi kiertämällä sitä.
2. Puhdista suojalasi.
3. Vaihda lamppu sopivaan 300 °C
lämmönkestävään lamppuun.
4. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
VIANMÄÄRITYS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kytkeydy toimintaan
eikä sitä voida käyttää.
Uunia ei ole kytketty sähkö‐
verkkoon tai se on liitetty
sähköverkkoon virheellisesti.
Tarkista että uuni on liitetty
oikein sähköverkkoon (ks.
kytkentäkaavio, jos saatavil‐
la).
Uuni ei kuumene.
Uuni on kytketty pois toimin‐
nasta.
Kytke uuni toimintaan.
Uuni ei kuumene.
Kelloa ei ole asetettu.
Aseta kello.
Uuni ei kuumene.
Tarvittavia asetuksia ei ole
tehty.
Varmista, että asetukset
ovat oikein.
Uuni ei kuumene.
Automaattinen virrankatkai‐
su on toiminnassa.
Katso kohta "Automaattinen
virrankatkaisu".
Uuni ei kuumene.
Lapsilukko on kytketty toi‐
mintaan.
Katso kohta "Lapsilukon
käyttäminen".
Uuni ei kuumene.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiri‐
ön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, kään‐
ny sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu.
Näytössä ei näy aikaa Off-ti‐
lassa.
Näyttö on kytketty pois toi‐
minnasta.
Kytke näyttö uudelleen toi‐
mintaan koskettamalla sa‐
manaikaisesti painikkeita
ja
.
34 Progress
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Kypsentämiseen kuluu liikaa
tai liian vähän aikaa.
Lämpötila on liian alhainen
tai liian korkea.
Säädä tarvittaessa lämpöti‐
laa. Noudata ohjekirjan oh‐
jeita.
Höyryä ja kosteutta muodos‐
tuu ruokaan ja uunin sisälle.
Ruoka on jätetty uuniin liian
pitkäksi ajaksi.
Älä jätä ruokia uuniin 15-20
minuuttia pitemmäksi ajaksi
kypsennyksen jälkeen.
Näytössä näkyy virhekoodi,
jota ei ole tässä taulukossa.
Kyseessä on sähköhäiriö.
•
•
Laite on kytketty toimintaan,
mutta se ei kuumene. Puhal‐
lin ei toimi. Näytössä näkyy
"Demo".
Esitystila on päällä.
Huoltotiedot
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään taivaltuutettuun
huoltopalveluun.
Kytke laite pois päältä ir‐
rottamalla ja kiinnittämäl‐
lä sulaketaulun sulake tai
käyttämällä sulaketaulun
turvakytkintä, ja kytke se
takaisin päälle.
Käänny kuluttajaneuvon‐
nan puoleen, ellei virhe‐
koodi katoa näytöstä.
Katso osio "Asetusvalikon
käyttäminen" kappaleesta
"Lisätoiminnot".
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty
arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee uunin
sisäosan etukehyksessä. Älä poista
arvokilpeä uunista.
Suosittelemme, että kirjoita tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
ENERGIATEHOKKUUS
Tuotetiedot standardin EU 65-66/2014 mukaisesti
Tavarantoimittajan nimi
Progress
Mallin tunnus
PCN43102X 944066718
Energialuokka
80,8
Energiatehokkuusluokka
A+
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alalämpö toiminnossa
0,89 kWh/ohjelma
Progress 35
Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toimin‐
nossa
0,59 kWh/ohjelma
Pesien lukumäärä
1
Lämpölähde
Sähkö
Tilavuus
43 l
Uunityyppi
Kalusteeseen asennettava uuni
Massa
29.4 kg
EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut
sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1:
Tuotesarjat, uunit, höyryuunit ja grillit Suorituskyvyn mittaustavat.
Energiansäästö
Uunissa on joitakin toimintoja,
joiden avulla voit säästää
energiaa.
Varmista, että uunin luukku on suljettu
hyvin uunin ollessa toiminnassa. Älä avaa
luukkua liian usein kypsennyksen aikana.
Pidä luukun tiiviste puhtaana ja varmista,
että se on hyvin kiinni paikoillaan.
Käytä metallisia keittoastioita
energiatehokkuuden parantamiseksi.
Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia
ennen ruokien asettamista uuniin.
Minimoi paistojen väliset tauot, kun
valmistat kerralla useampia ruokia.
Puhallintoiminnon käyttäminen
Kun mahdollista, käytä uunitoimintoja
puhaltimella energian säästämiseksi.
Jälkilämpö
Jos ohjelma Kestoaika- tai Lopetusvalinnalla kytketään toimintaan ja
kypsennysaika on yli 30 minuuttia,
joissakin uunitoiminnoissa lämpövastukset
sammuvat automaattisesti aikaisemmin.
Puhallin ja lamppu toimivat edelleen. Kun
uuni kytketään pois päältä, näytössä
näkyy jälkilämmön merkkivalo. Lämmön
avulla ruoka-aineksia voidaan pitää
lämpimänä.
Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia,
laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10
minuuttia ennen kypsennysajan
päättymistä. Uunin jälkilämpö kypsentää
ruokaa edelleen.
Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä
käyttäen.
Ruokien lämpimänäpito
Valitse alhaisin mahdollisin lämpötilaasetus hyödyntääksesi jälkilämmön ja
säilyttääksesi aterian lämpimänä.
Jälkilämmön merkkivalo tai lämpötila
syttyy näyttöön.
Kypsentäminen lamppu pois päältä
Kytke lamppu pois päältä kypsennyksen
aikana. Kytke se päälle ainoastaan
tarvittaessa.
Kostea kiertoilma
Toiminto säästää energiaa paistamisen
aikana.
Kun valitset tämän toiminnon, lamppu
sammuu automaattisesti 30 sekunnin
kuluttua. Lamppu voidaan sytyttää
uudelleen, odotetut energiasäästöt ovat
tällöin kuitenkin pienemmät.
Näytön kytkeminen pois päältä
Voit kytkeä näytön pois päältä. Paina ja
pidä alhaalla painiketta
ja
samanaikaisesti. Kytke se päälle
toistamalla sama toimenpide.
36 Progress
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
*
Progress 37
38 Progress
Progress 39
www.progress-hausgeraete.de
867353582-A-312019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising