Progress | PCN43102X | User manual | Progress PCN43102X Lietotāja rokasgrāmata

Progress PCN43102X Lietotāja rokasgrāmata
Lietošanas instrukcija
Cepeškrāsns
PCN43102X
2 Progress
SATURS
Drošības informācija
Drošības norādījumi
Izstrādājuma apraksts
Vadības panelis
Pirms pirmās lietošanas reizes
Izmantošana ikdienā
Pulksteņa funkcijas
2
3
6
7
8
9
11
Automātiskās programmas
Piederumu lietošana
Papildfunkcijas
Ieteikumi un padomi
Kopšana un tīrīšana
Problēmrisināšana
Energoefektivitāte
13
14
14
16
31
33
35
Izmaiņu tiesības rezervētas.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu
izmantot nākotnē.
Bērnu un neaizsargātu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki
ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām,
vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas
uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu
un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar ļoti
plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja
vien tos nepārtraukti neuzrauga.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces
tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties
no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās daļas var
sakarst lietošanas laikā.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
Progress 3
Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un nomainīt
vadu.
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem.
Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai
ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.
Pirms apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
BRĪDINĀJUMS! Pirms lampas mainīšanas pārliecinieties,
vai ierīce ir izslēgta, lai neizraisītu elektrošoku.
Nelietojiet ierīci pirms tās iebūvēšanas.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var
saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam
speciālistam.
Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet plauktu
balsta priekšu un tad aizmuguri nost no sānu sienām.
Uzstādiet plauktu balstus, veicot iepriekšminētās darbības
pretējā secībā.
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS! Ierīci drīkst
uzstādīt tikai kvalificēta
persona.
• Noņemiet visu iesaiņojumu.
• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
• Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
• Nevelciet ierīci aiz roktura.
• Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
• Uzstādiet ierīci drošā un atbilstošā
vietā, kas atbilst uzstādīšanas
prasībām.
• Ierīce ir aprīkota ar elektrisku
dzesēšanas sistēmu. Tā jādarbina ar
strāvu.
• Iebūvējamam blokam jāatbilst DIN
68930 stabilitātes prasībām.
4 Progress
Skapīša minimālais
augstums (skapīša
zem darba virsmas
minimālais aug‐
stums)
444 (460) mm
Skapīša platums
560 mm
Skapīša dziļums
550 (550) mm
Ierīces priekšpuses
augstums
455 mm
Ierīces aizmugures
augstums
440 mm
Ierīces priekšpuses
platums
595 mm
Ierīces aizmugures
platums
559 mm
Ierīces dziļums
567 mm
Ierīces iebūvēšanas
dziļums
546 mm
Dziļums ar atvērtām
durvīm
882 mm
Ventilācijas atveres
minimālais izmērs.
Atvere apakšējā aiz‐
mugurējā daļā
560x20 mm
Strāvas kabeļa ga‐
rums. Kabelis tiek
novietots aizmugures
labajā stūrī
1500 mm
Montāžas skrūves
3.5x25 mm
Elektriskais savienojums
BRĪDINĀJUMS! Var izraisīt
ugunsgrēku un elektrošoku.
• Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
• Ierīcei jābūt iezemētai.
• Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai
pagarinātājus.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja
iekārtas elektropadeves kabeli
nepieciešams nomainīt, to jāveic
tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
• Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties
ar ierīces durvīm vai nišu zem ierīces
vai atrasties to tuvumā, it īpaši, ja tā
darbojas vai durvis ir karstas.
• Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina tā,
lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
• Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
• Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot
aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz
kontaktspraudņa.
• Automātslēdži, drošinātāji (no
turētājiem izskrūvējami drošinātāji),
zemējuma noplūdes automātslēdži un
savienotāji.
• Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei,
kas ļauj atvienot ierīci no visiem
elektrotīkla poliem. Izolācijas ierīcē
atstarpei starp kontaktiem jābūt vismaz
3 mm.
• Šī ierīce ir aprīkota ar kontaktdakšu un
barošanas vadu.
Izmantošana
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
traumu, apdegumu,
elektrošoka vai sprādziena
risks.
• Šī ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai
mājās.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Progress 5
• Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas
reizes.
• Atverot ierīces durvis, kad tā tiek
lietota, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst
karsts gaiss.
• Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
• Neatbalstieties uz atvērtām durvīm.
• Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
• Atveriet ierīces durvis uzmanīgi.
Alkoholu saturošu sastāvdaļu lietošana
var radīt spirta un gaisa maisījumu.
• Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai liesmai
saskarties ar ierīci, kad atverat durvis.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā
vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas
vai ar viegli uzliesmojošām vielām
piesūcinātus priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS! Pastāv ierīces
bojājumu risks.
• Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu
krāsu:
– neievietojiet cepeškrāsns traukus
vai citus priekšmetus nepastarpināti
uz ierīces grīdas;
– nenovietojiet alumīnija foliju
nepastarpināti uz ierīces grīdas;
– nelejiet ūdeni karstā ierīcē;
– neatstājiet ierīcē mitrus traukus un
produktus pēc gatavošanas
beigām;
– izņemot vai uzstādot piederumus,
rīkojieties uzmanīgi.
• Emaljas vai nerūsējošā tērauda krāsas
maiņa neietekmē ierīces darbību.
• Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet
dziļo cepešpannu. Augļu sulas var
atstāt nenotīrāmus traipus.
• Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
• Gatavojiet ēdienu tikai tad, ja
cepeškrāsns durvis ir aizvērtas.
• Ja ierīce ir uzstādīta aiz mēbeļu paneļa
(piemēram, aiz durvīm), nodrošiniet, lai
durvis nekad nebūtu aizvērtas, kad
ierīce darbojas. Aiz aizvērta mēbeļu
paneļa var uzkrāties siltums un
mitrums, kas var sabojāt ierīci, mēbeli,
kurā tā iebūvēta, vai grīdu. Neaizveriet
mēbeļu paneli, kamēr ierīce pēc
lietošanas nav pilnībā atdzisusi.
Aprūpe un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainojumu un ierīces
aizdegšanās un bojājumu risks.
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
• Pārliecinieties, ka ierīce ir auksta.
Pastāv risks, ka stikla paneļi var ieplīst.
• Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti,
nomainiet tos nekavējoties. Sazinieties
ar pilnvaroto servisa centru.
• Noņemot durvis no ierīces, rīkojieties
uzmanīgi. Durvis ir smagas!
• Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla nolietošanos.
• Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
• Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai
paredzētus aerosolus, ievērojiet
ražotāja drošības norādījumus, kas
atrodami uz iepakojuma.
• Netīriet katalītisko emaljas pārklājumu
(ja tāds ir) ar jebkāda veida tīrīšanas
līdzekli.
Iekšējais apgaismojums
BRĪDINĀJUMS! Pastāv risks
saņemt elektrošoku.
• Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai
halogēna spuldze ir paredzēta tikai
mājsaimniecības ierīcēm. Nelietojiet to
telpu apgaismošanai.
• Pirms spuldzes nomaiņas atvienojiet
ierīci no elektrotīkla.
• Izmantojiet tikai tādu pašu specifikāciju
spuldzes.
Servisa izvēlne
• Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
• Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
6 Progress
Ierīces utilizācija
• Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
• Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai
mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas
žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainošanās vai
nosmakšanas risks.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
Vispārējs pārskats
1
7
2
3
4
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
Vadības panelis
Elektroniskais programmētājs
Sildelements
Lampa
Ventilators
Plauktu atbalsti, izņemami
Plauktu pozīcijas
6
Papildierīces
Cepamā paplāte
Restots plaukts
Kūkām un cepumiem.
Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku un
cepešu formām.
Progress 7
VADĪBAS PANELIS
Elektroniskais programmētājs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cepeškrāsns vadībai izmantojiet sensoru laukus.
Senso‐
ra
lauks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-
Funkcija
Apraksts
DISPLEJS
Rāda cepeškrāsns pašreizējos iestatījumus.
IESLĒGT/
IZSLĒGT
Lai ieslēgtu un izslēgtu cepeškrāsni.
IESPĒJAS
Lai iestatītu cepeškrāsns funkciju vai automātisko
programmu (tikai, kad ierīce ir ieslēgta).
MANA IZLASE
Lai saglabātu un piekļūtu jūsu izlasei. Jūs varat tai
piekļūt arī tad, kad cepeškrāsns ir izslēgta.
TEMPERATŪRA /
ĀTRĀ UZSILDĪŠA‐
NA
Lai iestatītu un redzētu cepeškrāsns temperatūru
vai temperatūras sensora temperatūru (ja tāds ir).
Piespiežot to un turot piespiestu trīs sekundes, tas
IESLĒGT un IZSLĒGT ātrās uzsilšanas funkciju.
UZ LEJU, UZ
AUGŠU
Lai pārvietotos izvēlnē uz augšu un uz leju.
LABI
Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu.
CEPEŠKRĀSNS
APGAISMOJUMS
(LAMPA)
Lai ieslēgtu un izslēgtu cepeškrāsni.
PULKSTENIS
Lai iestatītu pulksteņa funkcijas.
LAIKA ATGĀDINĀ‐
JUMS
Lai iestatītu funkciju Laika atgādinājums.
8 Progress
Displejs
A
B
G
A. Cepeškrāsns funkcijas apzīmējums
B. Temperatūras / diennakts laika displejs
C. Pulkstenis / Atlikušā siltuma displejs / Laika
atgādinājums
D. Atlikušā siltuma indikators
E. Pulksteņa funkciju indikatori
F. Sakarsēšanas indikators / Ātrās
sakarsēšanas indikators
G. Cepeškrāsns funkcijas / programmas numurs
C
F
E
D
Citi indikatori displejā:
Simbols
/
/
Vārds
Apraksts
Automātiskā programma
Jūs varat izvēlēties automātisko program‐
mu.
Mana izlase
Darbojas izlase.
kg / g
Darbojas automātiskā programma, kurā
tiek ievadītas svara mērvienības.
h / min.
Darbojas pulksteņa funkcija.
Temperatūra / ātrā uzsilšana
Funkcijas darbojas.
Temperatūra
Norādīta pašreizējā temperatūra.
Temperatūra
Jūs varat mainīt temperatūru.
Apgaismojums
Jūs izslēdzāt gaismu.
Laika atgādinājums
Darbojas laika atgādinājuma funkcija.
Sakarsēšanas indikators
Izslēdzot karsēšanas funkciju, parādās
Joslas norāda, ka cepeškrāsns
temperatūra palielinās vai samazinās.
.
Kad cepeškrāsns sasniegusi iestatīto
temperatūru, joslas displejā izdziest.
PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Lai iestatītu Diennakts laiku,
skatiet sadaļu “Pulksteņa
funkcijas”.
Pirmā tīrīšana
Izņemiet visus papildpiederumus un
noņemamās plauktu balstus no
cepeškrāsns.
Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".
Iztīriet cepeškrāsni un notīriet piederumus
pirms pirmās lietošanas.
Progress 9
Ielieciet atpakaļ visus piederumus un
izņemamos plauktu balstus to sākotnējā
pozīcijā.
Laika iestatīšana
Pieslēdzot ierīci elektrotīklam pirmo reizi,
displejā dažas sekundes redzami visi
simboli. Tad dažas sekundes displejā
redzama programmatūras versija.
Kad programmatūras versija izdziest,
displejā redzams "h" un "12:00".
vai
1. Pieskaries
stundas.
.
2. Pieskarieties
, lai iestatītu
3. Pieskaries
vai
, lai iestatītu
minūtes.
4. Pieskarties
vai .
Temperatūras / laika displejā redzams
jaunais laiks.
Laika mainīšana
Diennakts laiku var mainīt tikai tad, kad
ierīce ieslēgta.
Pieskarieties vairakkārt , līdz displejā
mirgo .
Lai mainītu diennakts laiku, skatiet sadaļu
"Laika iestatīšana".
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Karsēšanas funkcijas
Cepeš‐
krāsns funk‐
cija
Karsēšana ar
ventilatoru
Picas funkcija
Pielietojums
Apakškarsē‐
šana
Lai vienlaikus ceptu līdz
divu plauktu līmeņos un
kaltētu ēdienu.
Iestatiet temperatūru par
20 - 40 °C zemāk nekā
funkcijai Augš./Apakškar‐
sēšana.
Lai ceptu picu. Lai kārtīgi
apbrūninātu un padarītu
kraukšķīgu apakšu.
Maigu un sulīgu cepešu
pagatavošanai.
Lēnā gatavo‐
šana
Augš./Apakš‐
karsēšana
Cepeš‐
krāsns funk‐
cija
Ēdiena gatavošanai un
cepšanai vienā plaukta
pozīcijā.
Pielietojums
Lai ceptu kūkas ar
kraukšķīgu pamatni vai
garozu un lai konservētu
pārtiku.
10 Progress
Cepeš‐
krāsns funk‐
cija
Ventil. kars.
ar mitrumu
Atkausēšana
Pielietojums
Šī funkcija paredzēta
enerģijas taupīšanai ga‐
tavošanas laikā. Gatavo‐
šanas norādījumus ska‐
tiet sadaļā "Ieteikumi un
padomi”, Ventil. kars. ar
mitrumu. Cepeškrāsns
durvīm jābūt aizvērtām
cepšanas laikā, lai funk‐
cija netiktu pārtraukta un
lai cepeškrāsns darbotos
ar vislielāko iespējamo
energoefektivitāti. Izman‐
tojot šo funkciju, tempe‐
ratūra cepeškrāsns iekš‐
pusē var atšķirties no ies‐
tatītās temperatūras. Tiek
izmantots atlikušais sil‐
tums.Karsēšanas jauda
var tikt samazināta. Vis‐
pārīgus ieteikumus par
enerģijas taupīšanu ska‐
tiet nodaļā "Energoefekti‐
vitāte", punktā "Enerģijas
taupīšana". Šī funkcija ti‐
ka izmantota, lai nodroši‐
nātu atbilstību energoe‐
fektivitātes klasei saska‐
ņā ar EN 60350-1. Iz‐
mantojot šo funkciju, lam‐
pa automātiski izslēdzas
pēc 30 sekundēm.
Lai atkausētu ēdienu
(dārzeņus un augļus). At‐
kausēšanas laiks ir atka‐
rīgs no produktu daudz‐
uma un apjoma.
Lai saglabātu ēdienu sil‐
tu.
Siltuma uztu‐
rēšana
Cepeš‐
krāsns funk‐
cija
Grils
Infratermiskā
grilēšana
Pielietojums
Lai grilētu plakanus pro‐
duktus un lai grauzdētu
maizi.
Lai ceptu lielākus cepeša
gabalus vai mājputnu ga‐
ļu ar kauliem vienā plauk‐
ta pozīcijā. Lai pagatavo‐
tu sacepumus un apbrū‐
ninātu.
Lampa var automātiski
izslēgties pie temperatūras
zem 60 °C dažu cepeškrāsns
funkciju laikā.
Karsēšanas funkcijas
iestatīšana
1. Ieslēdziet cepeškrāsni ar .
Displejā ir redzama iestatītā temperatūra,
apzīmējums un karsēšanas funkcijas
numurs.
2. Lai iestatītu sildīšanas funkciju,
vai
.
pieskarieties
3. Pieskarieties
vai arī cepeškrāsns
automātiski ieslēgsies pēc 5
sekundēm.
Ja ieslēdzat cepeškrāsni un neiestatāt
nevienu karsēšanas funkciju vai
programmu, cepeškrāsns automātiski
izslēgsies pēc 20 sekundēm.
Temperatūras maiņa
Nospiediet
vai
, lai mainītu
temperatūru pa: 5 °C.
Kad cepeškrāsnī ir sasniegta iestatītā
temperatūra, atskan skaņas signāls un
uzsildīšanas indikators pazūd.
Temperatūras pārbaude
Cepeškrāsns pašreizējo temperatūru var
redzēt, kad darbojas funkcija vai
programma.
Progress 11
1. Nospiediet
.
Displejs rāda temperatūru cepeškrāsnī.
Nospiediet
iestatītās temperatūras
mainīšanai.
2. Nospiediet
vai displejā būs atkal
redzama iestatītā temperatūra pēc 5
sekundēm.
ieslēgta kļūmes skaņa iestatījumu izvēlnē,
atskanēs skaņas signāls, ja ātrās
uzsilšanas funkcija nebūs pieejama
iestatītajai funkcijai. Skatiet sadaļu
"Iestatījumu izvēlnes lietošana" sadaļā
"Papildfunkcijas".
Ātrā uzsilšana
Lai ieslēgtu ātro uzsilšanu, nospiediet un
turiet nospiestu
ilgāk nekā 3 sekundes.
Ieslēdzot ātro uzsilšanu, displejā parādās:
Nelieciet cepeškrāsnī ēdienu, kad
darbojas ātrā uzsilšana.
Ātrā uzsilšana samazina sakarsēšanas
laiku.
Ātrās uzsilšanas funkcija ir pieejama tikai
ar dažām cepeškrāsns funkcijām. Ja tiek
PULKSTEŅA FUNKCIJAS
Pulksteņa funkcijas tabula
Pulksteņa funkcija
Lietojums
LAIKA SKAITĪŠA‐
NAS TAIMERIS
Lai iestatītu laika skaitīšanu, kas parāda, cik ilgi darbojas
ierīce. Šī funkcija neietekmē cepeškrāsns darbību.
DIENNAKTS
LAIKS
Lai pārbaudītu diennakts laiku. Lai mainītu diennakts laiku,
skatiet sadaļu "Laika iestatīšana".
DARBĪBAS IL‐
GUMS
Lai iestatītu, cik ilgi ierīcei jādarbojas.
BEIGAS
Lai iestatītu laiku, kad ierīce deaktivizēsies. Funkcijas
Darb. ilgums un Beigas var izmantot vienlaicīgi (Atliktais
laiks), ja vēlaties, lai ierīce tiks automātiski aktivizētos un
deaktivizētos.
IESTATĪT + AIZ‐
IET!
Lai ar vienu pieskārienu sensora laukam varētu ieslēgt ie‐
rīci un jebkurā laikā tajā uzreiz būtu pieejami vajadzīgie
iestatījumi.
Laika skaitīšanas taimeris
Laika skaitīšanas taimeris
netiek aktivizēts, ja ir iestatītas
funkcijas Darb. laiks un Beigas.
Laika skaitīšanas taimeris sāk skaitīt laiku,
kad ierīce sāk sildīt.
1. Lai atiestatītu laika skaitīšanas taimeri,
pieskarieties .
, līdz displejā redzams
2. Pieskarieties
"00:00" un laika skaitīšanas taimeris
atkal sāk skaitīt.
Funkcijas DARB. LAIKS
iestatīšana
1. Ieslēdziet ierīci un iestatiet
cepeškrāsns funkciju un temperatūru.
2. Pieskarieties atkārtoti , līdz displejā
redzams .
mirgo displejā.
3. Lai iestatītu minūtes funkcijai DARB.
LAIKS, pieskarieties
vai
.
4. Lai apstiprinātu izvēli, pieskarieties
.
12 Progress
5. Lai iestatītu stundas funkcijai DARB.
LAIKS, pieskarieties
vai
.
Ja, iestatot funkciju DARB.
LAIKS, jūs pieskaraties
vai
, ierīce pāriet pie
funkcijas BEIGAS
iestatīšanas.
6. Kad iestatītais laiks beidzies, divas
minūtes skanēs skaņas signāls.
Displejā mirgo
un laika iestatījums.
Ierīce atslēdzas.
7. Pieskarieties sensora laukam vai
atveriet cepeškrāsns durvis, lai
izslēgtu skaņas signālu.
8. Deaktivizējiet ierīci.
Funkcijas BEIGAS iestatīšana
1. Ieslēdziet ierīci un iestatiet
cepeškrāsns funkciju un temperatūru.
2. Pieskarieties atkārtoti , līdz displejā
redzams .
mirgo displejā.
vai
, lai iestatītu
3. Izmantojiet
BEIGAS, un
vai , lai
apstiprinātu. Vispirms iestatiet
minūtes, tad stundas.
Kad iestatītais laiks būs beidzies, divas
minūtes skanēs skaņas signāls un displejā
mirgos
simbols un laika iestatījums.
Ierīce atslēdzas.
4. Pieskarieties sensora laukam vai
atveriet cepeškrāsns durvis, lai
izslēgtu skaņas signālu.
5. Deaktivizējiet ierīci.
Iestatījums: Iestatīt + aiziet!
Funkciju Iestatīt + aiziet! var iestatīt tikai,
ja iestatīta funkcija Darb. laiks.
1. Iestatiet sildīšanas funkciju un
temperatūru.
2. Iestatiet Darb. laiks.
3. Nospiediet
vairākas reizes, līdz
displejā redzams mirgojošs .
4. Nospiediet
, lai iestatītu Iestatīt +
aiziet! funkciju.
Displejā būs redzams
un
ar
indikatoru. Indikators norāda, kura
pulksteņa funkcija ir aktivizēta.
5. Pieskarieties sensora laukam (izņemot
IESLĒGT/IZSLĒGT), lai ieslēgtu
Iestatīt + aiziet! funkciju.
Funkcijas LAIKA
ATGĀDINĀJUMS iestatīšana
Izmantojiet funkciju LAIKA
ATGĀDINĀJUMS, lai iestatītu laika atskaiti
(ne vairāk kā 2 stundas un 30 minūtes). Šī
funkcija neietekmē cepeškrāsns darbību.
Funkciju LAIKA ATGĀDINĀJUMS var
iestatīt jebkurā laikā, arī tad, ja ierīce
izslēgta.
1. Pieskarieties .
Displejā mirgo un "00".
vai
, lai iestatītu
2. Izmantojiet
LAIKA ATGĀDINĀJUMU. Sākumā
jāiestata sekundes, tad minūtes un tad
stundas.
3. Pieskarieties
vai arī LAIKA
ATGĀDINĀJUMS automātiski
ieslēgsies pēc piecām sekundēm.
Kad iestatītais laiks būs beidzies, divas
minūtes skanēs skaņas signāls un displejā
mirgos "00:00" un .
4. Pieskarieties sensora laukam vai
atveriet cepeškrāsns durvis, lai
izslēgtu skaņas signālu.
Laika aizkaves funkcijas
iestatīšana
Funkcijas DARB. LAIKS
un Beigas
var izmantot vienlaikus, ja cepeškrāsns
automātiski tiek ieslēgta un pēc tam
izslēgta. Šādā gadījumā sākumā iestatiet
funkciju DARB. LAIKS
un tad funkciju
BEIGAS
(skatiet sadaļas "Funkcijas
DARB. LAIKS iestatīšana" un "Funkcijas
BEIGAS iestatīšana").
Progress 13
Kad aktivizēta laika aizkaves
funkcija, displejā redzams
statisks cepeškrāsns funkcijas
apzīmējums
ar punktu un
. Punkts norāda, kura
pulksteņa funkcija ieslēgta
Pulksteņa/ atlikušā siltuma
displejā.
AUTOMĀTISKĀS PROGRAMMAS
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Ierīcei ir 9 automātiskās programmas.
Izmantojiet automātisko programmu vai
recepti, kad nezināt, kā pagatavot kādu
ēdienu, vai arī jums nav attiecīgās
pieredzes. Displejā redzama plaukta
pozīcija un noklusējuma gatavošanas laiki
visām automātiskajām programmām.
Automātiskās programmas
Programma
1
LIELLOPU GAĻAS CEPETIS
2
CŪKAS CEPETIS
3
VISTA, VESELA
4
PICA
5
MUFINI
6
QUICHE LORRAINE
7
BALTMAIZE
8
KARTUPEĻU SACEPUMS
9
LAZANJA
Automātiskās programmas
1. Ieslēdziet ierīci.
.
2. Pieskarieties
Displejā tiek parādīts
un automātiskās
programmas numurs.
3. Lai izvēlētos automātisko recepti,
pieskarieties
vai
.
4. Pieskarieties pie
vai gaidiet piecas
sekundes, līdz ierīce automātiski
iedarbojas.
5. Kad iestatītais laiks beidzies, divas
minūtes skanēs skaņas signāls. Sāk
mirgot simbols .
Ierīce atslēdzas.
6. Pieskarieties sensora laukam vai
atveriet durvis, lai izslēgtu skaņas
signālu.
Automātiskās programmas ar
svara mērvienību ievadi
Iestatot gaļas svaru, ierīce aprēķinās
cepšanas laiku.
1. Ieslēdziet ierīci.
.
2. Pieskarieties
3. Lai iestatītu svara programmu,
pieskarieties
vai
.
Displejs rāda: gatavošanas laiku, darbības
laika apzīmējumu , noklusējuma svaru,
mērvienību (kg, g).
vai arī iestatījumi
4. Pieskarieties
automātiski saglabāsies pēc piecām
sekundēm.
Ierīce aktivizējas.
5. Noklusējuma svaru var mainīt ar
vai
. Pieskarieties
.
6. Kad iestatītais laiks beidzies, divas
minūtes skanēs skaņas signāls.
mirgo.
Ierīce atslēdzas.
7. Pieskarieties sensora laukam vai
atveriet durvis, lai izslēgtu skaņas
signālu.
14 Progress
PIEDERUMU LIETOŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Piederumu ievietošana
Restots plaukts un cepamā paplāte kopā:
Iebīdiet cepamo paplāti starp plauktu
atbalsta vadotnes stieņiem un restotā
plaukta uz vadotnes stieņiem augstāk.
Restots plaukts:
Iebīdiet plauktu starp cepeškrāsns līmeņa
vadotnes stieņiem tā, lai kājiņas būtu
vērstas uz leju.
Cepamā paplāte:
Neliela iedobe augšpusē
palielina drošību. Šīs iedobes
novērš arī trauku sasvēršanos.
Augstā mala ap plauktu neļauj
ēdiena gatavošanas traukiem
slīdēt.
Iebīdiet cepamo paplāti starp cepeškrāsns
līmeņa vadotnes stieņiem.
PAPILDFUNKCIJAS
Funkcijas Mana izlase lietošana
Lietojiet šo funkciju, lai saglabātu savus
visbiežāk lietotos temperatūras un laika
iestatījumus cepeškrāsns funkcijai vai
programmai.
1. Iestatiet temperatūru un laiku
cepeškrāsns funkcijai vai programmai.
2. Turiet piespiestu
ilgāk par trijām
sekundēm. Atskanēs skaņas signāls.
3. Izslēdziet ierīci.
• Lai aktivizētu funkciju , pieskarieties
. Ierīce aktivizē jūsu izlasi.
Kad šī funkcija darbojas, jūs
varat mainīt laiku un
temperatūru.
• Lai deaktivizētu funkciju ,
pieskarieties . Ierīce deaktivizē jūsu
izlasi.
Progress 15
Bērnu drošības funkcijas
lietošana
Bērnu drošības slēdzis neļauj nejauši
ieslēgt cepeškrāsni.
1. Šo funkciju var ieslēgt, kad
cepeškrāsns ir izslēgta. Neiestatiet
sildīšanas funkciju.
2. Piespiediet
un turiet piespiestu 3
sekundes.
3. Turiet nospiestu
un
vienlaicīgi 2
sekundes.
Atskanēs skaņas signāls.
Displejā tiks parādīts SAFE.
Lai izslēgtu bērnu drošības funkciju,
atkārtojiet 3. darbību.
Funkciju bloķēšanas lietošana
Funkciju var ieslēgt tikai tad, kad
cepeškrāsns darbojas.
Funkcijas bloķēšana neļauj nejauši
nomainīt cepeškrāsns funkcijas.
1. Lai ieslēgtu funkciju, ieslēdziet
cepeškrāsni.
2. Ieslēdziet cepeškrāsns funkciju vai
iestatījumu.
3. Turiet nospiestu
un
vienlaicīgi 2
sekundes.
Atskan skaņas signāls.
Slēdzene parādās displejā.
Lai izslēgtu funkciju bloķēšanu, atkārtojiet
3. darbību.
Cepeškrāsni var izslēgt, kad
ieslēgta funkciju bloķēšana.
Izslēdzot cepeškrāsni, funkciju
bloķēšana izslēdzas.
Iestatījumu izvēlnes lietošana
Iestatījumu izvēlne ļauj jums aktivizēt vai
deaktivizēt funkcijas galvenajā izvēlnē.
Displejā parādās SET un iestatījuma
numurs.
Apraksts
Iestatāmā vērtība
1
IESTATĪT + AIZIET!
IESLĒGT / IZSLĒGT
2
ATLIKUŠĀ SILTUMA INDIKATORS
IESLĒGT / IZSLĒGT
3
TAUSTIŅU SKAŅA1)
KLIKŠĶIS / PĪKSTIENS / IZSLĒGT
4
KĻŪMES SKAŅA
IESLĒGT / IZSLĒGT
5
DEMO REŽĪMS
Aktivizēšanas kods: 2468
6
SPILGTUMS
ZEMS / VIDĒJS / AUGSTS
7
SERVISA IZVĒLNE
-
8
RŪPNĪCAS IESTATĪJUMU ATJAUNO‐
ŠANA
JĀ/NĒ
1) Ieslēgšanas/izslēgšanas sensora lauka skaņu nevar izslēgt.
1. Piespiediet
un turiet piespiestu 3
sekundes.
Displejā redzams SET1 un mirgo "1".
2. Nospiediet
vai
, lai iestatītu
sekunžu rādījumu.
3. Nospiediet
.
4. Lai mainītu iestatījuma vērtību,
pieskarieties
vai
.
5. Nospiediet
.
Lai izietu no iestatījumu izvēlnes,
nospiediet
vai nospiediet un turiet
.
nospiestu
16 Progress
Automātiskā izslēgšanās
Drošības nolūkā cepeškrāsns automātiski
izslēdzas pēc kāda laika, ja karsēšanas
funkcija darbojas un jūs nemaināt
nekādus iestatījumus.
(°C)
(st.)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 – maksimāli
3
Automātiskā izslēgšanās nedarbojas ar
šādām funkcijām: Apgaismojums (lampa),
Darb. laiks, Beigu laiks.
Displeja spilgtums
Displeja spilgtumam ir divi režīmi:
samazinās laikā no plkst. 22.00 līdz
06.00;
• dienas spilgtums:
– ja ierīce aktivizēta;
– ja nakts spilgtuma režīma darbības
laikā jūs pieskaraties sensora
laukam (izņemot IESLĒGT/
IZSLĒGT), displejs atgriežas
dienas spilgtuma režīmā uz
nākamajām 10 sekundēm;
– ja ierīce deaktivizēta un jūs iestatāt
laika atgādinājumu. Kad laika
atgādinājuma funkcijas darbība
beidzas, displejs atgriežas nakts
spilgtuma režīmā.
Dzesēšanas ventilators
Kad cepeškrāsns darbojas, dzesēšanas
ventilators automātiski uztur cepeškrāsns
virsmas vēsas. Izslēdzot cepeškrāsni,
dzesēšanas ventilators turpinās darboties,
līdz cepeškrāsns būs atdzisusi.
• nakts spilgtums - kad ierīce
deaktivizēta, displeja spilgtums
IETEIKUMI UN PADOMI
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Tabulās uzrādītā temperatūra
un cepšanas laiki ir ir tikai
orientējoši. Tie atkarīgi no
receptēm un izmantoto
sastāvdaļu kvalitātes un
daudzuma.
Gatavošanas ieteikumi
Jūsu cepeškrāsns var cept un gatavot
ēdienu savādāk nekā jūsu iepriekšējā
cepeškrāsns. Tālāk redzamās tabulās
attēloti ieteicamie temperatūras,
gatavošanas laika un plauktu pozīciju
iestatījumi konkrētiem ēdienu veidiem.
Ja nevarat atrast iestatījumus konkrētai
receptei, meklējiet tai līdzīgu.
Cepšana
Pirmajā reizē izmantojiet zemāko
temperatūru.
Cepšanas laiku var pagarināt par 10-15
minūtēm, cepot kūkas vairākos plauktu
līmeņos.
Cepot kūkas un pīrādziņus dažādos
augstumos, tie var apbrūnināties
nevienmērīgi. Nav nepieciešams mainīt
temperatūras iestatījumu, ja
apbrūnināšana notiek nevienmērīgi.
Cepšanas laikā atšķirības izlīdzinās.
Cepšanas laikā paplātes cepeškrāsnī var
deformēties. Kad paplātes atdzisīs, tās
atgūs sākotnējo formu.
Progress 17
Cepšanas padomi
Cepšanas rezultāti
Iespējamie iemesli
Risinājums
Kūkas apakšpuse nav
pietiekami izcepusies.
Nepareiza plaukta pozīcija.
Ievietojiet kūku uz zemāka cepeš‐
krāsns plaukta.
Kūka sakrīt, nav izcepu‐
sies, ir noslāņojusies.
Cepeškrāsns temperatūra ir
pārāk augsta.
Nākamreiz iestatiet nedaudz aug‐
stāku cepeškrāsns temperatūru.
Izvēlēts pārāk īss cepšanas
laiks.
Nākamreiz iestatiet ilgāku cepša‐
nas laiku un zemāku cepeškrāsns
temperatūru.
Cepeškrāsns temperatūra ir
pārāk zema.
Nākamreiz iestatiet augstāku ce‐
peškrāsns temperatūru.
Izvēlēts pārāk garš cepša‐
nas laiks.
Nākamreiz iestatiet īsāku cepša‐
nas laiku.
Temperatūra cepeškrāsnī ir
pārāk augsta un cepšanas
laiks pārāk īss.
Iestatiet zemāku temperatūru ce‐
peškrāsnī un palieliniet cepšanas
laiku
Kūkas mīkla nav vienmērīgi
sadalīta.
Nākamreiz izklājiet kūkas mīklu
cepšanas paplātē vienmērīgi.
Cepeškrāsns temperatūra ir
pārāk zema.
Nākamreiz iestatiet nedaudz aug‐
stāku cepeškrāsns temperatūru.
Kūka ir pārāk sausa.
Kūka izcepas nevien‐
mērīgi.
Kūka nav gatava recep‐
tē paredzētajā laikā.
Cepšana vienā cepeškrāsns līmenī
CEPŠANA TRAUCIŅOS
(°C)
(min.)
Pamatnes biskvīts –
smilšu mīkla, iepriekš
uzsildiet tukšu cepeš‐
krāsni
Karsēšana ar
ventilatoru
170 - 180
10 - 25
2
Pīrāga pamatne - no
biskvītkūkas mīklas
Karsēšana ar
ventilatoru
150 - 170
20 - 25
2
Biskvītkūka
Karsēšana ar
ventilatoru
140 - 150
35 - 50
1
Biskvītkūka
Augš./Apakš‐
karsēšana
160
35 - 50
1
Kēkss / Brioši
Karsēšana ar
ventilatoru
150 - 160
50 - 70
1
18 Progress
CEPŠANA TRAUCIŅOS
(°C)
(min.)
Madeiras kūka / Augļu
tortes
Karsēšana ar
ventilatoru
140 - 160
70 - 90
1
Ābolu kūka, 2 formas
Ø20 cm
Augš./Apakš‐
karsēšana
180
70 - 90
1
Ābolu kūka, 2 formas
Ø20 cm
Karsēšana ar
ventilatoru
160
70 - 90
2
Siera kūka, lietojiet ce‐
pamo pannu
Augš./Apakš‐
karsēšana
160 - 170
70 - 90
2
KŪKAS / CEPUMI
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni, ja nav norādīts citādi.
Izmantojiet cepamo paplāti.
(°C)
(min.)
Rulete
Augš./Apakš‐
karsēšana
180 - 200
10 - 20
2
Rudzu maize
Augš./Apakš‐
karsēšana
vispirms: 230
vispirms: 20
1
pēc tam: 160
- 180
pēc tam: 30
- 60
Sviesta mandeļu kūka /
Saldās kūkas
Augš./Apakš‐
karsēšana
190 - 210
20 - 30
2
Krēmkūkas / Eklēri, ie‐
priekšēja uzsildīšana
nav nepieciešama
Augš./Apakš‐
karsēšana
190 - 210
20 - 35
2
Kūka ar drupačām virs‐
pusē, iepriekšēja uzsil‐
dīšana nav nepiecieša‐
ma
Karsēšana ar
ventilatoru
150 - 160
20 - 40
2
Progress 19
KŪKAS / CEPUMI
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni, ja nav norādīts citādi.
Izmantojiet cepamo paplāti.
(°C)
(min.)
Pītā maize / Kliņģeris,
iepriekšēja uzsildīšana
nav nepieciešama
Augš./Apakš‐
karsēšana
170 - 190
30 - 40
1
Vaļējie augļu pīrāgi (no
rauga/biskvītkūkas mī‐
klas)
Karsēšana ar
ventilatoru
150 - 160
35 - 55
2
Vaļējie augļu pīrāgi (no
rauga/biskvītkūkas mī‐
klas)
Augš./Apakš‐
karsēšana
170
35 - 55
2
Vaļējie augļu pīrāgi no
smilšu mīklas, iepriekšē‐
ja uzsildīšana nav ne‐
pieciešama
Karsēšana ar
ventilatoru
160 - 170
40 - 80
2
Rauga kūkas ar smalku
garnējumu (piem., biez‐
pienu, krēmu, olu vani‐
ļas krēmu)
Augš./Apakš‐
karsēšana
160 - 180
40 - 80
2
Christstollen
Augš./Apakš‐
karsēšana
160 - 180
50 - 70
1
20 Progress
CEPUMI
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni, ja nav norādīts citādi.
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Smilšu mīklas cepumi, ie‐
priekšēja uzsildīšana nav ne‐
pieciešama
Karsēšana ar ventilato‐
ru
150 - 160
10 - 20
Maizīte
Karsēšana ar ventilato‐
ru
160
10 - 25
Augš./Apakškarsēšana
190 - 210
10 - 25
Cepumi no biskvītkūkas mī‐
klas, iepriekšēja uzsildīšana
nav nepieciešama
Karsēšana ar ventilato‐
ru
150 - 160
15 - 20
Kārtainās mīklas maizītes
Karsēšana ar ventilato‐
ru
170 - 180
20 - 30
Smilšu mīkla / Konditorejas iz‐
strādājumi
Augš./Apakškarsēšana
160
20 - 30
Smilšu mīkla / Konditorejas iz‐
strādājumi, iepriekšēja uzsildī‐
šana nav nepieciešama
Karsēšana ar ventilato‐
ru
140
20 - 35
Kūciņas
Karsēšana ar ventilato‐
ru
160
20 - 35
Augš./Apakškarsēšana
170
20 - 35
Cepumi no rauga mīklas, ie‐
priekšēja uzsildīšana nav ne‐
pieciešama
Karsēšana ar ventilato‐
ru
150 - 160
20 - 40
Mandeļcepumi, iepriekšēja
uzsildīšana nav nepieciešama
Karsēšana ar ventilato‐
ru
100 - 120
30 - 50
Olu baltuma konditorejas iz‐
strādājumi / Bezē, iepriekšēja
uzsildīšana nav nepieciešama
Karsēšana ar ventilato‐
ru
80 - 100
120 - 150
Progress 21
Sacepumi
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Bagetes pārklātas ar
kausētu sieru
Karsēšana ar ventila‐
toru
160 - 170
15 - 30
Dārzeņu sacepums,
iepriekš uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
Infratermiskā grilēšana
160 - 170
15 - 30
Lazanja
Augš./Apakškarsēša‐
na
180 - 200
25 - 40
Zivju sacepumi
Augš./Apakškarsēša‐
na
180 - 200
30 - 60
Pildīti dārzeņi
Karsēšana ar ventila‐
toru
160 - 170
30 - 60
Saldi sacepumi
Augš./Apakškarsēša‐
na
180 - 200
40 - 60
Makaronu sacepums
Augš./Apakškarsēša‐
na
180 - 200
45 - 60
Cepšana daudzos līmeņos
Izmantojiet pirmo/ceturto plaukta līmeni.
KŪKAS / CEPUMI / MAIZE
KŪKAS / CEPUMI / MAIZE
Karsēšana ar ventilatoru.
Karsēšana ar ventilatoru.
Izmantojiet cepamās paplātes.
Izmantojiet cepamās paplātes.
Krēmkūkas /
Eklēri, iepriekš
uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
(°C)
(min.)
(°C)
(min.)
Sausa drupaču
kūka
150 - 160
30 45
160 - 180
25 45
Smilšu mīklas
cepumi
150 - 160
20 40
Cepumi no bis‐
kvītkūkas mīklas
160 - 170
25 40
22 Progress
Cepšanas padomi
Izmantojiet karstumizturīgus cepeškrāsns
traukus.
KŪKAS / CEPUMI / MAIZE
Cepiet liesu gaļu apklātu.
Lielus gaļas gabalus cepiet cepešpannā
vai uz restotā plaukta, kas novietots virs
cepešpannas.
Karsēšana ar ventilatoru.
Izmantojiet cepamās paplātes.
Ielejiet nedaudz ūdens paplātē, lai pilošie
tauki neaizdegtos.
(°C)
(min.)
Apmēram pēc 1/2 - 2/3 cepšanas laika
apgrieziet cepeti otrādi.
Smilšu mīkla /
Konditorejas iz‐
strādājumi
140
25 45
Cepiet gaļu un zivis lielos gabalos (1 kg
vai vairāk).
Cepumi no rau‐
ga mīklas
160 - 170
30 60
Mandeļcepumi
100 - 120
40 80
Olu baltuma
konditorejas iz‐
strādājumi /
Bezē
80 - 100
130 170
Apsmērējiet gaļas gabalus ar to sulu
vairākas reizes cepšanas laikā.
Cepšana
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
LIELLOPA GAĻA
(°C)
(min.)
Sautēts cepetis
1 - 1,5 kg
Augš./Apakš‐
karsēšana
230
120 - 150
Liellopu gaļas
cepetis vai fileja,
pusjēls, iepriekš
uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
pēc biezuma cm
Infratermiskā
grilēšana
190 - 200
5-6
Liellopu gaļas
cepetis vai fileja,
vidēji izcepts
pēc biezuma cm
Infratermiskā
grilēšana
180 - 190
6-8
Liellopu gaļas
cepetis vai fileja,
labi izcepts
pēc biezuma cm
Infratermiskā
grilēšana
170 - 180
8 - 10
Progress 23
CŪKGAĻA
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
(kg)
(°C)
(min.)
Plecs / Kakls / Šķiņķa
gabals
1 - 1,5
160 - 180
90 - 120
Karbonādes / Cūkgaļas
ribiņas
1 - 1,5
170 - 180
60 - 90
Gaļas rulete
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
Cūkas stilbs, iepriekš
novārīts
0,75 - 1
150 - 170
90 - 120
TEĻA GAĻA
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
(kg)
(°C)
(min.)
Teļa gaļas cepetis
1
160 - 180
120 - 150
Teļa locītava
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
JĒRA GAĻA
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
(kg)
(°C)
(min.)
Jēra kāja / Jēra cepetis
1 - 1,5
150 - 180
100 - 120
Jēra mugura
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
24 Progress
MEDĪJUMS
Izmantojiet funkciju: Augš./Apakškarsēšana.
(kg)
(°C)
(min.)
Mugura / Zaķa kāja, ie‐
priekš uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
līdz 1
230
30 - 40
Brieža mugura
1,5 - 2
210 - 220
35 - 40
Brieža gurns
1,5 - 2
180 - 200
60 - 90
PUTNU GAĻA
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
(kg)
(°C)
(min.)
Vista
0,2 - 0,35 katra
200 - 220
30 - 50
Vista, puse
0,4 - 0,5 katra
190 - 210
35 - 50
Putnu gaļa, gabali
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
Pīle
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
ZIVS (TVAICĒTA)
Izmantojiet funkciju: Augš./Apakškarsēšana.
Zivs, vesela
(kg)
(°C)
(min.)
1 - 1,5
210 - 220
45 - 60
Progress 25
Kraukšķīga cepšana ar Picas
funkcija
PICA
PICA
Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeš‐
krāsni pirms lietošanas.
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Tortes
180 - 200
40 - 55
Atvērtais spi‐
nātu pīrāgs
no smilšu mī‐
klas
160 - 180
45 - 60
Quiche lorrai‐
ne
170 - 190
Siera kūka
(°C)
(min.)
Pica ar biezu
garozu, lieto‐
jiet cepamo
pannu
180 - 200
20 - 30
45 - 55
Šveices ābolu
pīrāgs
170 - 190
45 - 55
140 - 160
60 - 90
230 - 250
10 - 20
Pārklāta ābo‐
lu kūka
150 - 170
50 - 60
Neraudzēta
maize
45 - 55
160 - 180
50 - 60
Atvērtais kār‐
tainās mīklas
pīrāgs
160 - 180
Dārzeņu pī‐
rāgs
Pīrāgs ar sie‐
ru un šķiņķi
vai šokolādi
un ogām
230 - 250
12 - 20
Pelmeņi
180 - 200
15 - 25
PICA
Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeš‐
krāsni pirms lietošanas.
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
Grils
Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeškrāsni
pirms lietošanas.
Grilējiet tikai plānus gaļas vai zivs
gabalus.
Pica ar plānu
garozu
(°C)
(min.)
200 - 230
15 - 20
Novietojiet pannu pirmajā plaukta līmenī,
lai savāktu pilošos taukus.
26 Progress
GRILS
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
Izmantojiet funkciju: Grils.
(°C)
(min.)
(min.)
Viena puse
Otra puse
Liellopu gaļas cepetis,
vidēji izcepts
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Liellopa fileja, vidēja
230
20 - 30
20 - 30
Cūkas mugura
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Teļa mugura
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Jēra mugura
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Zivs, vesela, 0,5 kg - 1
kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Maizes cepšana
Iepriekšēja uzsildīšana nav ieteicama.
MAIZE
MAIZE
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Rudzu maize
180 200
50 70
(°C)
(min.)
Baltmaize
180 200
40 60
Rupja maluma miltu
maize
180 200
50 70
Bagete
200 220
35 45
Pilngraudu maize
170 190
60 90
Brioši
160 180
40 60
Lēnā gatavošana
Ciabatta
200 220
35 45
Šī funkcija ļauj sagatavot liesu, mīkstu
gaļu un zivis. Tas neattiecas uz: putnu
Progress 27
gaļu, taukainiem cūkas cepešiem, sautētu
gaļu. .
1. Apcepiet gaļu 1 - 2 minūtes no katras
puses pannā lielā karstumā.
2. Ievietojiet gaļu cepšanas pannā vai
tieši uz restotā plaukta. Novietojiet
zem restotā plaukta paplāti tauku
savākšanai.
Nekad nelietojiet vāku, ja gatavojot
izmantojat šo funkciju.
3. Izvēlieties funkciju: Lēnā gatavošana.
Pirmajās 10 minūtēs varat iestatīt
temperatūru no 80°C līdz 150°C.
Noklusējums ir 90°C.
4. Pēc 10 minūtēm cepeškrāsns
automātiski samazina temperatūru līdz
80 °C.
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(kg)
(°C)
(min.)
Liellopu gaļas cepetis
1 - 1,5
150
120 - 150
Liellopu fileja
1 - 1,5
150
90 - 110
Teļa gaļas cepetis
1 - 1,5
150
120 - 150
Steiks
0,2 - 0,3
120
20 - 40
Saldēta pārtika
Izņemiet ēdienu no iepakojuma. Uzlieciet
ēdienu uz šķīvja.
Nepārklājiet ēdienu, jo tas pagarinās
atkausēšanas laiku.
ATKAUSĒŠANA
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
Izmantojiet funkciju: Karsēšana ar
ventilatoru.
ATKAUSĒŠANA
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
Izmantojiet funkciju: Karsēšana ar
ventilatoru.
Pica, saldēta
(°C)
(min.)
200 - 220
15 - 25
(°C)
(min.)
Pica Ameri‐
can, saldēta
190 - 210
20 - 25
Pica, atdzesē‐
ta
210 - 230
13 - 25
Picas uzko‐
das, saldētas
180 - 200
15 - 30
28 Progress
ATKAUSĒŠANA
ATKAUSĒŠANA
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
Izmantojiet funkciju: Karsēšana ar
ventilatoru.
Izmantojiet funkciju: Karsēšana ar
ventilatoru.
(°C)
(min.)
(°C)
(min.)
Kartupeļi frī,
smalki
200 - 220
20 - 30
Cepts siers
170 - 190
20 - 30
Kartupeļi frī,
biezi
200 - 220
25 - 35
Vistu spārniņi
190 - 210
20 - 30
Kroketes /
Kroketes
220 - 230
20 - 35
Noņemiet iepakojumu un uzlieciet pārtiku
uz šķīvja.
Kartupeļu
pankūkas
210 - 230
20 - 30
Nepārklājiet ēdienu, jo tas pagarinās
atkausēšanas laiku.
Lazanja /
Cannelloni,
svaigi
170 - 190
35 - 45
Lazanja /
Cannelloni,
saldēti
160 - 180
40 - 60
Lielām ēdiena porcijām ievietojiet apgāzta
tukšu šķīvi cepeškrāsns iekšpuses
apakšā. Lieciet ēdienu dziļā traukā un
uzlieciet to uz plātnes cepeškrāsns
iekšpusē. Ja nepieciešams, noņemiet
plaukta balstus.
Atkausēšana
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(kg)
(min.)
Atkausēšanas
laiks
(min.)
Papildu atkau‐
sēšanas laiks
Vista
1
100 - 140
20 - 30
Cepšanas laikā
apgrieziet.
gaļa, gatavoša‐
nas laika vidū
apgrieziet
1
100 - 140
20 - 30
Cepšanas laikā
apgrieziet.
Forele
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Progress 29
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(kg)
(min.)
Atkausēšanas
laiks
(min.)
Papildu atkau‐
sēšanas laiks
Zemenes
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Sviests
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Krējums, saku‐
liet krējumu,
kad tas vēl nav
pilnībā atlaidies
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Putojiet krējumu,
kad tas vietām vēl
nedaudz sasalis.
Torte
1,4
60
60
-
Konservēšana
Izmantojiet tikai veikalā nopērkamas
vienāda izmēra konservu burciņas.
MĪKSTI AUGĻI
Nelietojiet burciņas ar atskrūvējamu vāku
un bajonetnoslēgu vai skārda kārbas.
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(min.)
Gatavošanas
laiks līdz sākas
burbuļošana
Uzlieciet uz cepamās paplātes ne vairāk
kā sešas viena litra burciņas.
Uzpildiet burciņas vienādi un aizveriet ar
skavu.
Burciņas nedrīkst saskarties.
Ielejiet aptuveni 1/2 litru ūdens cepamā
paplātē, lai cepeškrāsnī būtu pietiekami
daudz mitruma.
Kad ūdens burciņās sāk vārīties (aptuveni
pēc 35-60 minūtēm viena litra burku
gadījumā), izslēdziet cepeškrāsni vai
samaziniet temperatūru līdz 100 °C (skatīt
tabulu).
Zemenes / Melle‐
nes / Avenes / Gata‐
vas ērkšķogas
35 - 45
KAULIŅAUGĻI
Iestatiet temperatūru uz 160-170 °C.
Persiki / Ci‐
donijas /
Plūmes
(min.)
Gatavoša‐
nas laiks
līdz sākas
burbuļo‐
šana
(min.)
Jāturpina
vārīt pie
100° C
35 - 45
10 - 15
30 Progress
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
DĀRZEŅI
(min.)
Gatavoša‐
nas laiks
līdz sākas
burbuļo‐
šana
(min.)
Jāturpina
vārīt pie
100° C
Burkāni
50 - 60
5 - 10
Gurķi
50 - 60
-
Jaukti mari‐
nēti dārzeņi
50 - 60
5 - 10
Kolrābis /
Zirņi / Spar‐
ģeļi
50 - 60
15 - 20
Žāvēšana
(st.)
Pipari
60 - 70
5-6
Dārzeņi zu‐
pai
60 - 70
5-6
Sēnes
50 - 60
6-8
Zaļumi
40 - 50
2-3
Plūmes
60 - 70
8 - 10
Aprikozes
60 - 70
8 - 10
Ābolu šķē‐
les
60 - 70
6-8
Bumbieri
60 - 70
6-9
Ventil. kars. ar mitrumu ieteicamie piederumi
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
Pupas
(°C)
(°C)
(st.)
60 - 70
6-8
Lietojiet tumšas krāsas un neatstarojošas
formas un traukus. Tiem ir labāka siltuma
absorbēšanas spēja nekā gaišas krāsas
un atstarojošiem traukiem.
Picas panna
Cepamais trauks
Tumšs, neatstarojošs
28 cm diametrs
Tumšs, neatstarojošs
26 cm diametrs
Ramekini
Keramika
8 cm diame‐
trs, 5 cm
augstums
Pīrāga pamatnes
forma
Tumšs, neatstaro‐
jošs
28 cm diametrs
Progress 31
Ventil. kars. ar mitrumu
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Makaronu sa‐
cepums
200 220
45 - 60
Kartupeļu sa‐
cepums
180 200
70 - 85
Moussaka
180 200
75 - 90
Lazanja
180 200
70 - 90
Cannelloni
180 200
65 - 80
(°C)
(min.)
Maizes pu‐
diņš
190 200
55 - 70
Rīsu pudiņš
180 200
55 - 70
Ābolu kūka ar
biskvīta mai‐
sījumu (apa‐
ļais kūkas
trauks)
160 170
70 - 80
Baltmaize
200 210
55 - 70
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Piezīmes par tīrīšanu
Tīriet cepeškrāsns priekšpusi ar mīkstu drāniņu, kas iemērkta siltā ūdenī ar
mazgāšanas līdzekli.
Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet tam paredzētu tīrīšanas līdzekli;
Tīrīšanas
līdzekļi
Piekaltušus netīrumus tīriet ar speciālo cepeškrāsnij paredzēto tīrīšanas līdz‐
ekli.
Tīriet cepeškrāsns iekšieni pēc katras lietošanas reizes. Tauku vai citu pārti‐
kas palieku uzkrāšanās var izraisīt ugunsgrēku.
Lietošana
ikdienā
Nosusiniet cepeškrāsns iekšieni ar mīkstu drānu pēc katras lietošanas rei‐
zes.
Notīriet visus papildpiederumus pēc katras lietošanas un ļaujiet tiem nožūt.
Lietojiet mīkstu drānu, kas iemērkta siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli; Ne‐
mazgājiet papildpiederumus trauku mazgājamajā mašīnā.
Piederumi
Netīriet piedegumdrošos piederumus ar agresīviem tīrīšanas līdzekļiem,
asiem priekšmetiem, kā arī trauku mazgājamā mašīnā.
32 Progress
Plauktu balstu
Lai tīrītu cepeškrāsns iekšpusi, izņemiet
plauktu balstus.
UZMANĪBU! Esiet piesardzīgi,
izņemot plauktu balstus.
1. Pavelciet plauktu atbalstu priekšējo
daļu nost no sānu sienas.
2. Pavelciet plauktu atbalstu aizmugurējo
daļu nost no sānu sienas un izņemiet
to.
1
2
Uzstādiet izņemtos piederumus, veicot
iepriekšminētās darbības apgrieztā
secībā.
Cepeškrāsns griesti
BRĪDINĀJUMS! Pirms
pārbaudes veikšanas
deaktivizējiet ierīci.
Pārliecinieties, ka ierīce
atdzisusi. Var gūt apdegumus.
Sildelements nolaižas uz leju.
3. Notīriet cepeškrāsns griestus.
4. Uzstādiet sildelementu, veicot
darbības pretējā secībā.
Uzstādiet sildelementu pareizi,
balstot uz balstiem abās ierīces
iekšējās sienas pusēs.
5. Uzstādiet plauktu balstus.
Durvju noņemšana un
uzstādīšana
Lai notīrītu, var noņemt durvis un iekšējos
stikla paneļus. Dažādu modeļu stikla
paneļu skaits atšķiras.
BRĪDINĀJUMS! Durvis ir
smagas!
1. Atveriet durvis līdz galam.
2. Pilnībā piespiediet abu durvju eņģu
stiprinājuma sviras (A).
Izņemiet plauktu balstus.
Lai atvieglotu cepeškrāsns griestu tīrīšanu,
augšējo sildelementu var nolaist uz leju.
1. Satveriet sildelementu priekšpusē ar
abām rokām.
2. Velciet uz priekšu, pārvarot atsperes
spiedienu, un uz āru gar balstiem
cepeškrāsns iekšējās sienas abās
pusēs.
A
A
3. Veriet ciet cepeškrāsns durvis, līdz tās
atrodas pirmajā atvēršanas pozīcijā
(aptuveni 70° leņķī).
4. Turiet durvis ar vienu roku katrā pusē
un velciet tās no cepeškrāsns nedaudz
uz augšu.
Progress 33
5. Nolieciet durvis ar ārējo pusi uz leju uz
mīkstas drānas un līdzenas virsmas.
6. Satveriet durvju apmali (B) durvju
augšējās malas abās pusēs un
spiediet uz iekšu, lai atbrīvotu
fiksatoru.
BRĪDINĀJUMS! Pārliecinieties,
ka stikli ir ievietoti pareizi,
pretējā gadījumā durvju virsma
var pārkarst.
Spuldzes maiņa
BRĪDINĀJUMS! Pastāv risks
saņemt elektrošoku.
Lampa var būt karsta.
2
B
1
7. Pavelciet durvju apmali uz priekšu, lai
to noņemtu.
8. Turiet durvju stikla paneļus aiz
augšējās malas un velciet tos ārā
vienu pēc otra virzienā uz augšu.
9. Notīriet stikla paneli ar ūdeni un
ziepēm. Uzmanīgi noslaukiet stikla
paneli.
Pēc tīrīšanas veiciet iepriekš minētās
darbības pretējā secībā. Pirmo uzstādiet
mazāko paneli, pēc tam lielāko un durvis.
Viena no eņģēm (parasti labās
puses) brīvi kustās.
Pārliecinieties, ka abas eņģes
ir vienādā pozīcijā (apmēram
70° leņķī).
PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
1. Izslēdziet cepeškrāsni.
Nogaidiet, līdz cepeškrāsns ir atdzisusi.
2. Atslēdziet cepeškrāsni no elektrotīkla.
3. Ieklājiet cepeškrāsns iekšienes apakšā
audumu.
Augšējā lampa
1. Pagrieziet lampas pārsegu, lai to
izņemtu.
2. Notīriet stikla pārsegu.
3. Nomainiet cepeškrāsns lampu ar
piemērotu 300 °C siltumizturīgu
cepeškrāsns lampu.
4. Uzlieciet stikla pārsegu.
34 Progress
Ko darīt, ja...
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Cepeškrāsni nevar ieslēgt
vai lietot.
Cepeškrāsns nav pieslēgta
elektrotīklam vai nav pie‐
slēgta pareizi.
Pārbaudiet, vai cepeškrāsns
ir pareizi pievienota strāvas
piegādei (skatiet pieslēguma
diagrammu).
Cepeškrāsns nesakarst.
Cepeškrāsns ir deaktivizēta.
Ieslēdziet cepeškrāsni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīts pulkstenis.
Iestatiet pulksteni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīti nepieciešamie
iestatījumi.
Pārliecinieties, vai iestatījumi
ir pareizi.
Cepeškrāsns nesakarst.
Automātiskā izslēgšanās ak‐
tīva.
Skatiet sadaļu "Automātiskā
izslēgšanās".
Cepeškrāsns nesakarst.
Bērnu drošības funkcija ir ie‐
slēgta.
Skatiet sadaļu "Bērnu drošī‐
bas funkcijas lietošana".
Cepeškrāsns nesakarst.
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējumi ir saistīti
ar drošinātāju. Ja drošinā‐
tājs atkārtoti izdeg, sazinie‐
ties ar kvalificētu elektriķi.
Lampa nedarbojas.
Lampa ir bojāta.
Nomainiet lampu.
Izslēgtā stāvoklī displejs ne‐
rāda laiku.
Displejs ir deaktivizēts.
Lai atkal aktivizētu displeju,
vienlaikus pieskarieties
un
.
Ēdiena gatavošanai nepie‐
ciešams pārāk ilgs laiks, vai
arī tas tiek pagatavots pārāk
ātri.
Temperatūra ir pārāk zema
vai pārāk augsta.
Ja nepieciešams, noregulē‐
jiet temperatūru. Ievērojiet
rokasgrāmatā sniegtās norā‐
des.
Tvaiki un kondensāts nosē‐
žas uz ēdiena un cepeš‐
krāsns tilpnē.
Ēdieni cepeškrāsnī atstāti
pārāk ilgi.
Pabeidzot gatavošanu, neat‐
stājiet ēdienus cepeškrāsnī
ilgāk par 15 - 20 minūtēm.
Displejs rāda kļūdas kodu,
kas nav šajā tabulā.
Notikusi kļūme elektrosistē‐
mā.
•
•
Izslēdziet cepeškrāsni,
izmantojot mājas elektro‐
sistēmas drošinātāju vai
drošinātāju kārbas aiz‐
sargslēdzi, un tad atkal
ieslēdziet to.
Ja displejā atkārtoti parā‐
dās kļūdas kods, sazinie‐
ties ar klientu apkalpoša‐
nas centru.
Progress 35
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Cepeškrāsns ir ieslēgta un
nesakarst. Ventilators nedar‐
bojas. Displejā tiks parādīts
"Demo".
Ieslēgts demo režīms.
Skatiet sadaļu "Iestatījumu
izvēlnes lietošana" sadaļā
"Papildfunkcijas".
Apkopes dati
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties ar
ierīces tirgotāju vaipilnvarotu servisa
centru.
Tehnisko datu plāksnīte atrodas
cepeškrāsns iekšpusē uz priekšējā rāmja.
Nenoņemiet cepeškrāsns iekšpusē esošo
tehnisko datu plāksnīti.
Servisa centram nepieciešamie dati
norādīti uz tehnisko datu plāksnītes.
Iesakām pierakstīt datus šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)
.........................................
Izstrādājuma numurs (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
ENERGOEFEKTIVITĀTE
Produkta informācija atbilstoši ES 65-66/2014
Ražotāja nosaukums
Progress
Modeļa identifikācija
PCN43102X 944066718
Energoefektivitātes indekss
80,8
Energoefektivitātes klase
A+
Enerģijas patēriņš ar standarta devu, tradicionālais re‐
žīms
0,89 kWh/ciklā
Enerģijas patēriņš ar standarta devu, piespiedu ventilā‐
cijas režīms
0,59 kWh/ciklā
Kameru skaits
1
Siltuma avots
Elektrība
Tilpums
43 l
Cepeškrāsns veids
Iebūvējama cepeškrāsns
Masa
29.4 kg
EN 60350-1 - Elektriskās mājsaimniecības
ierīces ēdiena gatavošanai. 1. daļa: Plītis,
cepeškrāsnis, tvaika cepeškrāsnis un grili.
Veiktspējas mērīšanas metodes.
36 Progress
Enerģijas taupīšana
Ja gatavošanas ilgums pārsniedz 30
minūtes, samaziniet cepeškrāsns
temperatūru līdz minimumam 3-10
minūtes pirms gatavošanas beigām.
Atlikušais siltums cepeškrāsnī turpinās
gatavot ēdienu.
Cepeškrāsns ir aprīkota ar
funkcijām, kas ļauj taupīt
enerģiju, gatavojot ikdienā.
Pārbaudiet, vai cepeškrāsns darbības
laikā tās durvis ir pareizi aizvērtas.
Gatavošanas laikā neveriet durvis pārāk
bieži. Uzturiet tīras durvju starplikas un
pārliecinieties, vai tās ir nostiprinātas
vietā.
Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzsildītu
ēdienu.
Ēdiena siltuma uzturēšana
Izvēlieties mazāko iespējamo
temperatūras iestatījumu, lai izmantotu
atlikušo siltumu un saglabātu ēdienu siltu.
Atlikušā siltuma indikators vai temperatūra
tiek parādīta displejā.
Izmantojiet metāla traukus, lai uzlabotu
enerģijas taupīšanu.
Kad iespējams, neuzsildiet cepeškrāsni
pirms gatavošanas.
Gatavošana ar izslēgtu lampu
Gatavošanas laikā izslēdziet lampu.
Ieslēdziet to tikai tad, kad nepieciešams.
Uzturiet pēc iespējas īsākus pārtraukumus
starp cepšanas reizēm, ja gatavojat
vairākus ēdienus vienā reizē.
Ventil. kars. ar mitrumu
Funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai
gatavošanas laikā.
Gatavošana ar ventilatoru
Ja iespējams, enerģijas taupīšanas nolūkā
izmantojiet gatavošanas funkcijas.
Izmantojot šo funkciju, lampa automātiski
izslēdzas pēc 30 sekundēm. Lampu var
ieslēgt vēlreiz, bet šī rīcība samazinās
paredzamos enerģijas ietaupījumus.
Atlikušais siltums
Dažu cepeškrāsns funkciju gadījumā, ja ir
aktivizēta programma ar funkciju Darbības
laiks vai Beigu laiks un gatavošanas laiks
pārsniedz 30 minūtes, uzkarsēšanas
elementi automātiski izslēdzas ātrāk.
Displeja izslēgšana
Var izslēgt displeju. Vienlaicīgi piespiediet
un
. Lai to
un turiet piespiestus
ieslēgtu, atkārtojiet šo soli.
Ventilators un lampa turpina darboties.
Kad izslēdzat cepeškrāsni, displejs rāda
atlikušo siltumu. Varat izmantot atlikušo
siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu.
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes
punktā vai sazinieties ar vietējo
pašvaldību.
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti
pārstrādājot elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas
*
Progress 37
38 Progress
Progress 39
www.progress-hausgeraete.de
867353584-A-312019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising