Küppersbusch | CMB6750.0S | User manual | Küppersbusch CMB6750.0S Упатство за користење

Küppersbusch CMB6750.0S Упатство за користење
BEDIENUNGSANWEISUNG
mit Montageanweisungen
INSTRUCTIONS FOR USE
and installation
MK
Lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanleitung
und den Montageplan vor Aufstellung,
Installation sowie Inbetriebnahme.
Please read the users and installation
instructions carefully before installation
of the appliance and before starting to use it.
Service und Kundendienst
Telefon: 0209 – 401 631
Email: kundendienst@kueppersbusch.de
CMB6750.0S
2
СОДРЖИНА
Безбедносни информации
Безбедносни упатства
Опис на производот
Контролна табла
Пред првата употреба
Секојдневна употреба
Функции на часовникот
Автоматски програми
2
5
8
9
11
11
16
18
Користење на приборот
Дополнителни функции
Помош и совети
Нега и чистење
Решавање на проблеми
Монтажа
Енергетска ефикасност
18
19
21
41
42
44
47
Можноста за промени е задржана.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтирање и користење на апаратот, ве молиме
внимателно да ги прочитате приложените упатства.
Производителот не сноси одговорност за направена
повреда или штета кои се резултат на неправилна
монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги упатствата на
сигурно и безбедно место за подоцнежна употреба.
Сигурност за деца и ранлива категорија на лица
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8 години и
лица со намалени физички, сетилни или ментални
способности или лица без искуство и знаење доколку
тоа го прават под надзор или им биле дадени упатства
како безбедно да го употребуваат апаратот и ги
разбираат опасностите поврзани со него.
Не смее да биде во дофат на деца меѓу 3 и 8 годишна
возраст и лицата со големи и сложени препреки во
развојот освен ако не се под постојан надзор.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца помали од
3 години освен ако не се под постојан надзор.
Не оставајте ги децата да си играат со апаратот.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од
апаратот кога тој работи или кога се лади. Достапните
делови може да станат жешки за време на употреба.
3
•
•
Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба да
вклучи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
Општа безбедност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Само квалификувано лице може да го монтира уредот
и да го замени кабелот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и неговите достапни
делови се вжештуваат за време на употребата. Треба
да се внимава да не се допираат грејачите.
Секогаш користете ракавици за рерна за вадење или
ставање прибор или огноотпорни садови.
Пред чистење и одржување, исклучете го уредот од
напојувањето.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред да ја менувате сијалицата
во печката, уверете се дека уредот е исклучен, за да ја
избегнете можноста од струен удар.
Не користете го апаратот пред да го монтирате во
вградената конструкција.
Не користете чистач на пареа за чистење на апаратот.
Не користете груби абразивни средства или остри
метални стругалки за да го чистите стаклото на
вратата, бидејќи тоа може да предизвика прскање на
стаклото.
Доколку се оштети кабелот за напојување, тој треба да
биде заменет од страна на производителот, негов
Овластен сервисен центар или слично квалификувани
лица за да се избегне опасност.
Не приклучувајте го апаратот кога е празен. Метални
парчиња во внатрешноста може да предизвикаат
електрично искрење.
Метални садови за храна и пијалаци не се дозволени
за време на готвење со микробранови. Ова барање не
е применливо ако производителот ја специфицира
големината и обликот на метални садови кои се
погодни за готвење со микробранови.
4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ако е оштетена вратата или заптивките на вратата,
апаратот не смее да се користи додека не го поправи
квалификувано лице.
Само квалификувано лице може да врши сервисирање
или поправка, која вклучува вадење на капакот, кој
заштитува од изложување на микробранова енергија.
Не загревајте течности и други видови храна во
запечатени садови. Тие можат да експлодираат.
Користете само кујнски прибор што е погоден за
употреба во микробранови рерни.
Кога загревате храна во пластични или хартиени
садови, внимавајте на апаратот поради можноста од
нивно палење.
Апаратот е наменет за загревање храна и пијалаци.
Сушење храна или облека и загревање перничиња за
греење, топлинки, сунѓери, влажни крпи и слично може
да доведе до ризик од повреда, потпалување или
пожар.
Ако забележите чад, исклучете го апаратот или
откачете го од струја и оставете ја вратата затворена
за да се задуши евентуалниот пламен.
Загревањето пијалаци со микробранови може да
резултира со задоцнето зовривање со претекување.
Внимавајте кога ракувате со садот.
Содржината на шишињата за бебиња и теглите со
бебешка храна треба да се промеша или протресе, а
пред хранењето треба да се провери температурата за
да се избегнат изгореници.
Јајца во нивната лушпа и цели тврдо варени јајца не
смеат да се загреваат во апаратот бидејќи можат да
експлодираат, дури и по завршувањето на
загревањето со микробранови.
Апаратот треба редовно да се чисти и да се
отстрануваат сите остатоци од храна.
Доколку апаратот не се одржува чист, може да дојде
до оштетување на површината, што пак негативно ќе
5
влијае врз работниот век на апаратот и може да
резултира со опасни ситуации.
БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот мора да го монтира
само квалификувано лице.
• Извадете ја целата амбалажа.
• Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
• Следете ги инструкциите за
монтирање дадени со апаратот.
• Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
• Не влечете го апаратот за рачката.
• Одржувајте минимална
оддалеченост од другите апарати и
делови.
• Монтирајте го апаратот во сигурно и
погодно место кое ги исполнува
потребите за монтажа.
• Апаратот е опремен со електричен
систем за ладење. Мора да се
користи со електрично напојување.
• Вградениот уред мора да одговара
на барањата за стабилност според
DIN 68930.
Минимална висина
на плакар
(Минимална висина
на плакар под
површината за
готвење)
444 (460) mm
Должина на плакар
560 mm
Длабочина на
плакар
Широчина на
предниот дел од
апаратот
595 mm
Широчина на
задниот дел од
апаратот
559 mm
Длабочина на
апаратот
567 mm
Вградена
длабочина на
апаратот
546 mm
Длабочина со
отворена врата
882 mm
Минимална
големина на
отворот за
вентилација. Отвор
ставен на дното на
задната страна
560x20 mm
Должина на
кабелот за струја.
Кабелот е ставен во
десниот агол од
задната страна
1500 mm
Завртки за
монтирање
3.5x25 mm
Поврзување на струјата
550 (550) mm
Висина на предниот
дел од апаратот
455 mm
Висина на задниот
дел од апаратот
440 mm
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик
од пожар и струен удар.
• Секое поврзување со струја треба да
биде направено од квалификуван
електричар.
• Апаратот мора да биде заземјен.
• Проверете дали параметрите на
плочката со спецификации се
компатибилни со електричната
моќност на мрежата на електрична
енергија.
6
• Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на струјни
удари.
• Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжни кабли.
• Погрижете се да не ги оштетите
приклучокот за струја и кабелот.
Доколку кабелот за струја на
апаратот треба да се замени, тоа
мора да го направи нашиот
Овластен сервисен центар.
• Не дозволувајте кабелот да дојде во
допир со или да биде близу до
вратата на апаратот, особено кога
работи или кога вратата е жешка.
• Заштитата од електричен удар на
активните и изолираните делови
мора да се поврзе на таков начин
што нема да може да се извади без
алатки.
• Поврзете го приклучокот за струја со
штекерот на крајот од монтажата.
Проверете дали приклучокот за
струја е пристапен по монтирањето.
• Доколку штекерот е лабав, не
приклучувајте го приклучокот за
струја.
• Не влечете го кабелот за да го
исклучите апаратот од струја.
Секогаш повлекувајте го приклучокот
за струја.
• Користете само соодветни уреди за
изолација: заштитни прекинувачи на
линија, осигурувачи (осигурувачи на
вртење извадени од држачот),
заземјување и контактори.
• Електричната инсталација мора да
има изолациски уред кој што ви
овозможува да го исклучите
апаратот од приклучокот за струја од
сите полови. Изолацискиот уред
мора да има контактен отвор со
ширина од најмалку 3 мм.
• Апаратот е снабден со приклучок и
кабел за струја.
Употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Постои
опасност од повреда,
изгореници или струен удар
или експлозија.
• Овој апарат е само за домашна
употреба.
• Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
• Погрижете се отворите за
вентилација да не бидат блокирани.
• Не оставајте го апаратот без надзор
додека работи.
• Исклучувајте го апаратот по секоја
употреба.
• Внимавајте кога ја отворате вратата
на апаратот додека тој работи. Може
да се ослободи жежок воздух.
• Не ракувајте со апаратот со влажни
раце или кога тој има контакт со
вода.
• Не притискајте на отворената врата.
• Не употребувајте го апаратот како
работна површина или како простор
за складирање.
• Внимателно отворајте ја вратата на
апаратот. Користењето на состојки
со алкохол може да предизвика
мешање на алкохол и воздух.
• Кога ја отворате вратата, не
дозволувајте апаратот да дојде во
контакт со искри или отворен оган.
• Не ставајте запаливи производи или
предмети натопени со запаливи
средства во, блиску до, или на
апаратот.
• Немојте да користите функција
микробранови за презагревање на
печка.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување на
апаратот.
• За да го заштитите емајлот од
оштетување или губење на бојата:
– не ставајте алуминиумска фолија
директно на дното на
внатрешноста на апаратот.
– не ставајте вода директно во
врелиот апарат.
7
•
•
•
•
•
– не чувајте влажни чинии или
храна во апаратот откако сте
завршиле со готвењето.
– бидете внимателни при
отстранување или поставување
на приборот.
Обезбојувањето на емајлот или на
не'рѓосувачкиот челик нема ефект
врз работата на апаратот.
Користете длабока тава за влажни
колачи. Овошните сокови
предизвикуваат дамки кои може да
останат постојано.
Овој апарат е наменет само за
готвење. Не смее да се користи за
други намени, на пример за
загревање на простории.
Секогаш гответе со затворена врата
на печката.
Ако апаратот е монтиран зад плоча
од мебел (на пр. врата) вратата не
смее да се затвора кога апаратот е
во функција. Може да се насобере
топлина и влага зад панелот на
затворениот мебел и да предизвика
оштетување на апаратот, на
куќиштето или на подот. Не
затворајте ја плочата на мебелот
додека не се излади целосно
апаратот по употреба.
Грижа и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди, пожар
или оштетување на апаратот.
• Пред одржувањето, исклучете го
апаратот и исклучете го кабелот од
штекерот за струја.
• Проверете дали апаратот е ладен.
Постои опасност од кршење на
стаклените плочи.
• Веднаш заменете ги стаклените
плочи на вратата ако се оштетени.
Стапете во контакт со Овластен
сервисен центар.
• Бидете внимателни кога ја вадите
вратата од апаратот. Вратата е
тешка!
• Осигурете се дека внатрешноста и
вратата се суви после секоја
•
•
•
•
•
употреба. Пареата која се прави за
време на работата на апаратот се
кондензира на ѕидовите на
внатрешноста и може да предизвика
корозија.
Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на
материјалот на површината.
Мрснотиите и остатоците од храна
во апаратот може да предизвикаат
пожар или електрично искрење кога
функцијата микробранови работи.
Чистете го апаратот со мека, влажна
крпа. Користете само неутрални
детергенти. Не користете абразивни
производи, абразивни сунѓери за
чистење, растворувачи или метални
предмети.
Доколку користите спреј за печка,
почитувајте ги безбедносните
инструкции на пакувањето.
Не чистете го каталитичкиот емајл
(доколку има) со никаков тип на
детергент.
Внатрешна светилка
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар.
• Видот на светилката или на
халогената лампа која се користи за
овој апарат е само за употреба во
апарати за домаќинство. Не
употребувајте ја за осветлување во
куќата.
• Пред да ја замените светилката,
исклучете го апаратот од
напојувањето.
• Користете само светилки со истите
спецификации.
Сервисирање
• За да го поправите апаратот
контактирајте го Овластениот
сервисен центар.
• Користете само оригинални
резервни делови.
8
Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик
од повреда или задушување.
• Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
• Извадете го електричниот кабел
блиску до апаратот и фрлете го.
• Извадете ја кваката на вратата за да
спречите затварање на деца или
миленици во апаратот.
ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
Генерален преглед
1
7
2
3
4
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
Контролна плоча
Eлектронски програмер
Греач
Светло
Вентилатор
Држач за решетка, се вади
Позиции на полици
6
Прибор
Плех за печење
Решетка
За колачи и кори.
За садови за готвење, калапи за торта,
тави за печење.
9
КОНТРОЛНА ТАБЛА
Електронски програматор
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Користете ги сензорските полиња за работа со печката.
Сензор
ско
поле
1
2
3
-
Функција
Коментар
Екран
Ги прикажува тековните поставки на печката.
ВКЛУЧЕНО /
ИСКЛУЧЕНО
За вклучување и исклучување на печката.
Функции на
греење / Помош
При Готвење
Допрете го сензорското поле еднаш за да
изберете функција за греење или мени: Помош
При Готвење. Допрете го сензорското поле уште
еднаш за да ги менувате менијата: Функции на
греење, Помош При Готвење. За да го вклучите
или исклучите светлото, притискајте на полето 3
секунди.
Микробранова
функција
За вклучување на: Микробранова функција.
Можете исто така да ја користите кога печката е
исклучена. Кога се користи: Микробранова
функција со функција: Траење повеќе од 7
минути и во режим на Комби-функција, јачината
на Микробранови не може да биде поголема од
600 W.
Избор на
температура /
брзо загревање
За поставување на температурата или за
прикажување на моменталната температура во
печката. Притискајте го полето 3 секунди за да ја
вклучите или исклучите функцијата: брзо
загревање.
Долу
За движење надолу во менито.
4
5
6
10
Сензор
ско
поле
Функција
Коментар
Горе
За движење нагоре во менито.
OK / Брз старт
на
микробранови
За потврда на изборот или на поставката. За
вклучување на: Микробранова функција. Можете
исто така да ја користите кога печката е
исклучена.
Назад
За враќање назад едно ниво во менито. За да го
прикажете главното мени, допрете го полето 3
секунди.
10
Време и
дополнителни
функции
За поставување различни функции. Кога работи
функцијата за загревање, допрете го
сензорското поле за да го поставите тајмерот
или функциите: Заклучување, Омилени, Топлина
+ Задржување, Set + Go.
11
Потсетник во
минути
За да ја поставите функцијата: Потсетник во
минути.
7
8
9
Екран
A
B
C
E
D
A. Функција на греење или
Mикробранова функција
B. Време во денот
C. Показно светло за загревање
D. Температура или моќност на
микробрановите
E. Траење или завршно време на
функцијата
Други показни светла на екранот:
Знак
Функција
Потсетник во минути
Функцијата работи.
Време во денот
Екранот покажува колку е часот.
Траење
На екранот се прикажува
потребното време за готвење.
Крај на готв.
Екранот го прикажува времето кога
ќе заврши готвењето.
Температура
На екранот е прикажана
температурата.
11
Знак
Функција
Означување На Време
На екранот се прикажува колку
долго работи одредена функција на
греење. Притиснете и
и
истовремено за да го ресетирате
времето.
Показно светло за
загревање
На екранот се прикажува
температурата во печката.
брзо загревање
Вклучена е функцијата. Го намалува
времето на загревање.
Автоматска тежина
Екранот покажува дека системот за
автоматско мерење на тежината е
вклучен или дека тежината може да
се смени.
Топлина + Задржување
Вклучена е функцијата.
ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете
во поглавјата за заштита и
сигурност.
Прво чистење
Извадете ги сите додатоци и држачите
на решетките што се вадат од печката.
Видете го поглавјето „Нега и чистење“.
Исчистете ги печката и додатоците
пред првата употреба.
Ставете ги додатоците и држачите кои
се вадат назад во нивната првобитна
позиција.
Прво поврзување
Кога ja приклучувате печката на
штекерите или по снемување струја,
морате да го подесите јазикот,
контрастот на екранот, јасноста на
екранот и времето во денот.
1. Притиснете на
или
за да ги
поставите вредностите.
2. Притиснете го
за да потврдите.
СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете
во поглавјата за заштита и
сигурност.
Движење низ менијата
1. Вклучете ја рерната.
2. Допрете го
или
за да ја
изберете опцијата од менито.
3. Притиснете
за да преминете во
подмени или да ја прифатите
поставката.
Било кога можете да се
вратите назад во главното
мени со .
12
Преглед на мениа
Главно мени
Симбол /
Ставка од
мени
Функции на
греење
Примена
Содржи листа со
функции за греење.
Помош При
Готвење
Содржи листа на
автоматски
програми.
Основни
поставки
Се користи за
конфигурација на
апаратот.
Омилени
Специјални
Содржи листа со
омилени програми за
готвење направени
од корисникот.
Содржи листа со
дополнителни
функции за греење.
Под-мени за: Основни поставки
Симбол /
Ставка од
мени
Постави време
во денот
Означување на
време
брзо загревање
Опис
Го поставува
моменталното време
на часовникот.
Кога е ВКЛУЧЕНО,
екранот го покажува
часовникот кога ќе го
исклучите апаратот.
Кога е ВКЛУЧЕНА,
оваа функција го
намалува времето за
загревање.
Симбол /
Ставка од
мени
Set + Go
Топлина +
Задржување
Дополнително
време
Опис
За да ја поставите
функцијата и да ја
вклучите подоцна со
притискање на било
кој симбол на
контролната плоча.
Ја чува подготвената
храна топла 30
минути после
циклусот на готвење.
Ја вклучува и
исклучува
функцијата за
продолжување на
времето.
Контраст на
екран
Го прилагодува
контрастот на
екранот според
степени.
Осветленост на
екран
Ја приспособува
осветленоста на
екранот според
степени.
Постави јазик
Јачина на
звучен сигнал
Тонови на
копчиња
Го подесува јазикот
на екранот.
Ја прилагодува
јачината на тоновите
на притискање и
сигналите според
степени.
Го вклучува и
исклучува тонот на
допирните полиња.
Не може да се
исклучи тонот на
допирното поле за
ВКЛУЧЕНО /
ИСКЛУЧЕНО.
13
Симбол /
Ставка од
мени
Опис
Тревога/
Грешка Тонови
Ги вклучува и
исклучува тоновите
за тревога.
ДЕМО режим
Код за активирање /
деактивирање: 2468.
Сервисирање
Фабрички
поставки
Ги прикажува
верзијата на
софтверот и
конфигурацијата.
Ги враќа сите
поставки на
фабричките
вредности.
Функции на греење
Функција за
загревање
Готвење со
вентилатор
Функција за
пица
Функција за
загревање
Конвенционал
но готвење
Замрзната
храна
Скара
Турбо-печење
Примена
За да печете
истовремено на 2
нивоа на решетката и
за да сушите
храна.Поставете ја
температурата за 20 40 °C пониско отколку
кај функцијата:
Конвенционално
готвење.
За да добиете
попечена површина и
крцкав долен дел кога
печете храна на едно
ниво на решетката.
Подесете ја
температурата 20 - 40
°C пониско од за
функцијата:
Конвенционално
готвење.
Долен грејач
Примена
За печење тесто и
месо на едно ниво на
решетката.
За да ја направи
лесно приготливата
храна (на пр. пржени
компирчиња, печени
компири или крцкави
ролнички) крцкава.
За печење на скара
на рамни парчиња
храна и за печење
тостови.
За печење на
поголеми парчиња
месо или живина со
коски на една
позиција на решетка.
Исто и за запекување
и потпекување.
За печење колачи со
крцкав долен дел и за
конзервирање
зимница.
Светилката може автоматски
да го деактивирате на
температура под 60 ° C во
текот на некои функции на
печката.
Специјални
Функција за
загревање
Одржување на
топлина
Примена
За одржување на
топлината на
храната.
14
Функција за
загревање
Топлење на
чинии
Примена
За загревање
порција пред
сервирање.
Конзервирање
За зачувување на
зеленчукот, (на пр.
кисели краставици).
Сушење
За сушење исецкано
овошје, зеленчук и
габи.
Киснато тесто
Бавно готвење
Печење На Леб
За да се за забрза
киснењето на
тестото со квасец.
Спречува сушење на
површината на
тестото и го одржува
тестото еластично.
Функција за
загревање
Одмрзнување
Примена
За одмрзнување на
храна (зеленчук и
овошје). Времето за
одмрзнување зависи
од количеството и
големината на
замрзнатата храна.
Поставување на функција за
греење
1. Вклучете ја рерната.
2. Одберете го менито: Функции на
греење.
3. Притиснете го
за да потврдите.
4. Одберете функција за греење.
за да потврдите.
5. Притиснете го
6. Поставете ја температурата.
7. Притиснете го
за да потврдите.
За подготвување на
меко, сочно печено
месо.
Користете ја оваа
функција за правење
леб и кифлички со
многу добри
професионални
резултати во однос
на крцкавост, боја и
сјајна кора.
Микробранова функција
Функции
Опис
Микробранова
рерна
Создава топлина директно во храната. Користете ја за да
загревате готови јадења и пијалоци, за да одмрзнете месо или
овошје и за да готвите зеленчук и риба.
Комби-функција
Користете ја за да работат во исто време функцијата на греење
микробрановите. Користете ја за да готвите храна за пократко
време и во исто време да ја запекувате.
Максималната моќност за оваа функција е 600 W.
15
Функции
Опис
Брз почеток
Користете ја за да ја активирате функцијата Микробранови со еден
допир на симболот
со максимална јачина на микробрановите и
кратко време на работа: 30 секунди.
Поставување на функцијата
Микробранови
1. Извадете ги сите додатоци.
2. Вклучете ја рерната.
3. Притиснете на
за да ја вклучите
функцијата Микробранови.
. Функцијата: Траење
4. Притиснете
е подесена на 30 секунди и
микробрановите почнуваат со
работа.
Секое притискање на
додава 30 секунди на
времетраењето на
функцијата: Траење.
Ако не ја притиснете
,
апаратот се деактивира
после 20 секунди.
5. Притиснете на
за да ја нагодите
функцијата: Траење.
6. Кога поставеното време ќе истече,
се огласува звучен сигнал 2 минути.
Функцијата микробранови се
исклучува автоматски. Притиснете
кое било копче за да го исклучите
сигналот.
За да ја исклучите
функцијата Микробранови,
притиснете на .
Ако допрете
или ја
отворите вратата, функцијата
запира. За да ја вклучите
повторно, допрете го
.
Максималното време на функциите на
микробрановата зависи од јачината на
микрабрановите кои сте ги поставиле:
ЈАЧИНА НА
МИКРОБРАНОВИ
МАКСИМАЛНО
ВРЕМЕ
100 - 600 W
90 минути
Повеќе од 600 W
7 минути
Поставување на комбифункцијата
1. Вклучете ја функцијата за греење.
и направете ги истите
2. Допрете го
чекори како кога ја поставувате
функцијата Микробранова.
Кога ја користите функцијата
Микробранови во режим Комбинирани
моќноста на Микробранови не смее да
биде поголема од 600 W.
Кај некои функции
микробранови ќе започе кога
ќе се достигне посакуваната
температура.
Функциите се достапни во
Комбинираната функција: Омилени,
Крај на готв., Set + Go, Топлина +
Задржување.
Поставување на функцијата
Брзо вклучување
намикробранови
1. Притиснете на
за да ја исклучите
печката.
2. Употребете ја
за да ја вклучите
функцијата Брзо вклучување.
Секое допирање на
додава 30
секунди на времетраењето на времето
Траење.
16
Можете да ја промените
моќноста на микробрановите
(видете во „Поставување на
функција Микробранови“).
Не ставајте храна во печката
кога работи функцијата Брзо
загревање.
3. Допрете
за да го подесите
времето на функцијата: Траење.
Погледнете во „Функции на
часовникот“, Подесување на
функции на часовникот.
За да ја вклучите функцијата, задржете
го
3 секунди. Се менува показателот
за загревање.
Оваа функција не е достапна за некои
функции на печката.
Показател за брзо загревање
Преостаната топлина
Кога ќе ја вклучите функцијата греење,
лентата на екранот се појавува.
Лентата покажува дека температурата
се зголемува. Кога температурата е
достигната се огласува аларм 3 пати и
лентата трепка и потоа исчезнува.
Кога ќе ја исклучите печката, екранот ја
покажува преостанатата топлина.
Можете да ја употребите топлината за
да ја одржите храната топла.
брзо загревање
Оваа функција го намалува времето на
загревање.
ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ
Табела со функции за
часовник
Функција
часовник
Потсетник
во минути
Функција
часовник
Примена
За поставување на
одбројување (макс. 2
ч 30 мин). Оваа
функција нема ефект
на работата на
печката. Исто така
може да ја вклучите
кога печката е
исклучена.
Употребете ја
да ја вклучите
функцијата.
за
Притиснете на
или на
за да
поставите минути и на
за да започнете.
Примена
Траење
За да поставите колку
долго ќе работи
печката (макс. 23 ч 59
мин).
Крај на
готв.
За да го поставите
времето на
исклучување за
функцијата за греење
(макс. 23 ч 59 мин.)
Ако го поставувате времето за
функцијата часовник, времето
започнува да се одбројува за време од
5 секунди.
17
Ако ги користете функциите
за часовник: Траење, Крај на
готв., печката ги исклучува
греачите после 90 % од
поставеното време. Печката
ја користи преостаната
топлина за да го продолжи
процесот на готвење се
додека времето не заврши (3
- 20 минути).
Поставување на функциите на
часовникот
Пред да ги користите
функциите: Траење, Крај на
готв., мора прво да ги
подесите функцијата на
греење и температурата.
Печката автоматски се
исклучува.
Можете да ги користите
функциите: Траење и Крај на
готв. истовремено ако сакате
автоматски да ја вклучите и
исклучите печката во дадено
подоцнежно време.
1. Поставете функција на греење.
2. Притискајте го
последователно
додека на екранот не се појави
потребната функција на часовникот
и соодветниот симбол.
3. Допрете го
или
за да го
поставите неопходното време.
за да потврдите.
4. Притиснете го
Кога времето на готвење ќе заврши, се
огласува звучен сигнал. Печката е
исклучена. На екранот се прикажува
порака.
5. Притиснете го кое било копче за да
го исклучите сигналот.
Топлина + Задржување
Услови за функцијата:
• Поставената температура е
поголема од 80 °C.
• Функцијата: Траење е поставена.
Функцијата: Топлина + Задржување ја
одржува подготвената храна топла на
80 °C за време од 30 минути. Се
вклучува после печење тесто или кога
ќе заврши процедурата на печење на
месо.
Можете да ја вклучите или исклучите
функцијата во менито: Основни
поставки.
1. Вклучете ја рерната.
2. Одберете ја функцијата на греење.
3. Поставете ја температурата над 80
°C.
4. Притиснете на
неколку пати се
додека на екранот не се покаже:
Топлина + Задржување.
5. Притиснете го
за да потврдите.
Кога ќе заврши времето на готвење, се
огласува сигнал.
Дополнително време
Функцијата: Дополнително време прави
функцијата на греење да продолжи
после крајот на Траење.
Се применува за сите
функции на греење со
Траење или Автоматска
тежина.
1. Кога времето на готвење ќе заврши,
се огласува звучен сигнал.
Притиснете било кое копче.
На екранот е прикажана порака.
2. Притиснете го
за да го вклучите
или
за да го откажете.
3. Поставете ја должината на
функцијата.
.
4. Притиснете
18
АВТОМАТСКИ ПРОГРАМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете
во поглавјата за заштита и
сигурност.
Помош При Готвење со
Автоматски рецепти
Печката има комплет рецепти што
можете да ги употребувате. Рецептите
се фиксирани и не можете да ги
смените.
1. Вклучете ја рерната.
2. Одберете го менито: Помош При
за да
Готвење. Притиснете на
потврдите.
3. Одберете ја категоријата и
јадењето. Притиснете го
за да
потврдите.
4. Одбирете рецепта. Притиснете го
за да потврдите.
Кога се користи функцијата:
Прирачник, печката ги
користи автоматските
поставки. Можете да ги
замените како и другите
функции.
месото. За да ја употребите, потребно е
да се внесе тежината на храната.
1. Вклучете ја рерната.
2. Одберете го менито: Помош При
Готвење. Притиснете на
за да
потврдите.
3. Одберете ја категоријата и
јадењето. Притиснете го
за да
потврдите.
или
за да ја
4. Допрете
подесите тежината на храната.
Притиснете го
за да потврдите.
Автоматската програма започнува.
5. Можете да ја смените тежината во
кое било време. Притиснете
или
за да ја промените тежината.
6. Кога времето на готвење ќе заврши,
се огласува звучен сигнал.
Притиснете кој бил симбол за да го
исклучите сигналот.
Кај некои програми храната
треба да ја превртите после
30 минути. Екранот
прикажува потсетник.
Помош При Готвење со
Автоматска тежина
Оваа функција автоматски го
пресметува времето на печење на
КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете
во поглавјата за заштита и
сигурност.
Вметнување на
дополнителниот прибор
Употребете соодветни садови за
готвење и материјал.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете
во поглавјето „Помош и
совети“, Соодветни садови за
готвење и материјали за
микробранови.
Решетка:
Турнете ја решетката меѓу водилките
на држачот за решетката и проверете
дали ногалките се свртени надолу.
19
Решетката и плехот за печење заедно:
Турнете го плехот за печење помеѓу
водилките на држачот и решетката на
водилките горе.
Плех за печење:
Турнете го плехот за печење меѓу
водилките на држачот за решетката.
Мало вовлекување на
горниот дел ја зголемува
сигурноста. Вовлечените
делови исто така
функционираат и како уреди
против остри рабови.
Големиот раб околу полицата
го спречува садот за готвење
да се излизга.
ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
Омилени
Можете да ги зачувате вашите омилени
поставки, какви што се траењето,
температурата или функцијата за
греење. Тие се достапни во менито:
Омилени. Можете да зачувате до 20
програми.
Не можете да зачувате
Микробранови и функции за
комбинирани микробранови
како Ваши омилени
програми.
Зачувување програма
1. Вклучете ја рерната.
2. Подесете ја функцијта за греење
или една автоматска програма.
3. Притискајте го
повеќепати сè
додека на екранот не се прикаже:
ЗАЧУВАЈ.
4. Притиснете го
за да потврдите.
На екранот се прикажува првото
слободно место во меморијата.
5. Притиснете го
за да потврдите.
6. Внесете го името на програмата.
Првата буква трепка.
7. Допрете
или
за да ја
променете буквата.
8. Притиснете
.
Следната буква трепка.
9. Напрете го чекорот 7 повторно ако е
потребно.
10. Притиснете и задржете
за да
зачувате.
Можете да презапишете место во
меморијата. Кога екранот ја покажува
првата слободна позиција за меморија,
допрете
или
и притиснете
за
да ја избришете постоечката програма.
Можете да го смените името на
програмата во менито: Измени име на
програма.
20
Вклучување на програмата
1.
2.
3.
4.
Вклучете ја рерната.
Одберете го менито: Омилени.
Притиснете го
за да потврдите.
Одберете го името на вашата
омилена програма.
за да потврдите.
5. Притиснете го
Користење на Брава за деца
Кога Брава за деца е вклучена, печката
не може да се вклучи случајно.
1. Притиснете го
за да го вклучите
екранот.
и
,
2. Истовремено притиснете ги
сè додека на екранот не се појави
порака .
За да ја исклучите Функцијата Брава за
деца, повторете го чекор 2.
Заклучување
Оваа функција спречува случајни
промени на функцијата за греење.
Можете да ја вклучите функцијата само
кога работи печката.
1. Вклучете ја рерната.
2. Поставете функција за греење или
некоја поставка.
3. Притискајте го
повеќепати сè
додека на екранот не се прикаже:
Заклучување.
4. Притиснете го
за да потврдите.
За да ја исклучите функцијата
протиснете на . На екранот се
прикажува порака. Притиснете го
повторно, а потоа
за да потврдите.
Кога ќе ја исклучите печката,
се исклучува и функцијата.
Set + Go
Функцијата ви овозможува да поставите
функција за греење (или програма) и да
ја употребите подоцна со еден допир на
копчето.
1. Вклучете ја рерната.
2. Поставете функција на греење.
3. Притискајте го
повеќепати сè
додека на екранот не се прикаже:
Траење.
4. Поставете го времето.
5. Притискајте го
повеќепати сè
додека на екранот не се прикаже:
Set + Go.
6. Притиснете го
за да потврдите.
Притиснете било кое копче (освен за
) за да ја стартувате функцијата: Set
+ Go. Поставената функција за греење
започнува.
Кога функцијата за загревање ќе
заврши, се појавува звучен сигнал.
• Заклучување е вклучена
кога функцијата за греење
работи.
• Менито: Основни поставки
Ви овозможува да ја
вклучите функцијата: Set +
Go вклучување и
исклучување.
Автоматско исклучување
Заради безбедносни причини, печката
автоматски се исклучува после некое
време, ако функцијата за греење на
печката работи и не се променети
поставките.
(°C)
(ч)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Автоматското исклучување не работи
со следните функции: Светло, Траење,
Крај на готв..
Осветленост на екранот
Има два режима на осветленост на
екранот:
21
• Ноќна осветленост - кога печката е
исклучена, осветленоста на екранот
е пониска помеѓу 22 часот навечер и
6 часот наутро.
• Дневна осветленост:
– кога печката е вклучена.
– ако допрете копче при ноќна
осветленост (освен за
ВКЛУЧУВАЊЕ /
ИСКЛУЧУВАЊЕ), екранот се
враќа во режим на дневна
осветленост во следните 10
секунди.
– ако печката е исклучена и ја
поставите функцијата: Потсетник
во минути. Кога ќе заврши
функцијата, екранот се враќа на
ноќна осветленост.
Вентилатор за ладење
Кога работи печката, вентилаторот за
ладење се вклучува автоматски за да
ги одржува ладни површините на
печката. Ако ја исклучите печката,
вентилаторот за ладење продолжува да
работи додека печката не се излади.
ПОМОШ И СОВЕТИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете
во поглавјата за заштита и
сигурност.
Температурата и времињата
на печење во табелите се
дадени само како водич. Тие
зависат од рецептите и
квалитетот и количината на
состојките што се
употребуваат.
Препораки за готвење
Вашата печка може да ги пече тестото
или месото различно од печката што
сте ја имале порано. Табелите подолу
покажуваат препорачани поставки за
температура, време на готвење и
позиција на решетки за одредени
видови на храната.
Ако не можете да ги најдете
нагодувањата за одреден рецепт,
побарајте нешто слично.
Препораки за микробранови
Ставете ја храната на чинија на дното
од внатрешноста.
Превртете ја храната кога ќе измине
половина од времето што е потребно за
одмрзнување и готвење.
Покријте ја храната која треба да се
пече и загрева.
Ставете ја лажицата во шишето или
чашата кога загревате пијалок за да
има подобра дистрибуција на топлина.
Ставете ја храната во рерната без
пакувањето. Пакуваните готови јадења
може да се стават во рерната само кога
пакувањето е отпорно на микробранови
(провете ги овие информации на
самото пакување).
Готвење со микробранови
Гответе покриена храна. Храната
гответе ја без капак само ако сакате да
биде крцкава.
Не гответе ги јадењата при високи
поставки на јачина и време. Храната
може да се исуши, да изгори или да
предизвика пожар.
Не користете го апаратот за варење
јајца или полжави во нивните оклопи
бидејќи можат да ескплодираат.
Дупнете ја жолчката или испрженото
јајце пред да го стоплите повторно.
Избодете ја храната со кожичка или
лушпа неколку пати со вилушка пред
готвење.
Исечете го зеленчукот на помали
парчиња.
22
Мешајте ги течните јадења од време на
време.
Измешајте ја храната пред сервирање.
Откако сте ја исклучиле рерната,
извадете ја храната и оставете ја да
отстои неколку минути.
одмрзнување или пластично сито, за
течноста што се ослободува при
одмрзнувањето да може да истекува.
Потоа извадете ги сите одмрзнати
парчиња.
Можете да користите микробранови со
поголема јачина за готвење на
овошјето и зеленчукот без претходно
да ги одмрзнувате.
Одмрзнување со микробранови
Ставете ја замрзната, неотпакувана
храна на мала превртена чинија со
длабок сад одоздола или на држач за
Погодни садови за готвење и материјали со микробранови
Соодветна само за садови и материјали отпорни на микробранови. Користете ја
табелате подолу за референца.
Садови за готвење / Материјал
Микробранова
функција
Одмрз
нување
Греење,
Готвење
Комбинирана
микробранова
функција
Огноопторно стакло и порцелан без
метални компоненти, на пр.
огноотпорно стакло
Стакло што не е огноотпорно и
порцелан без сребрени, златни,
платинести или метални декорации
X
X
Стакло и стакло-керамика
направена од огноотпорен
материјал / материјал отпорен на
мраз
Керамички и грнчарски производи
без кварц или метални компоненти
и глазури кои содржат метал
Керамика, порцелан и грнчарија со
неглазирано дно или со мали дупки,
на пр, на рачките
X
X
X
Огноотпорна пластика до 200 °C
(Ве молиме секогаш да ја
проверувате спецификацијата на
пластичниот сад пред употреба)
X
X
Картон, хартија
X
X
Тенка пластична фолија
X
X
23
Садови за готвење / Материјал
Микробранова
функција
Одмрз
нување
Греење,
Готвење
Фолија за печење со затвор за
сигурност од микробранови (Ве
молиме да ја проверувате секогаш
спецификацијата на фолијата пред
употреба)
X
Садови за печење направени од
метал, на пр. емајл, лиен метал
X
X
Плехови за печење, обложени со
црн лак или со силикон (Ве молиме
секогаш да ја проверувате
спецификацијата на плехот пред
употреба)
X
X
Плех за печење
X
X
Решетка
X
X
Сад за готвење за употреба во
микробранова, на пр. тава за
крцкаво пржење
X
Совет за специјалните
функции за греење на печката
Одржување на топлина
Функцијата ви дозволува да ја чувата
храната топла. Температурата
автоматски се регулира на 80°C.
Топлење на чинии
Функцијата овозможува да се стоплат
чинии и јадења пред сервирање.
Температурата автоматски се регулира
на 70 °C.
Распоредете ги порциите и јадењата
еднакво по решетката. Користете го
првото ниво на решетката. После
половина од времето на греење
сменете ги нивните места.
Киснато тесто
Комбинирана
микробранова
функција
X
X
Функцијата Ви овозможува да надојде
квасецот. Ставете го тестото во голема
чинија и покријте го со влажна крпа или
пластична фолија. Поставете функција:
Киснато тесто и времето на готвење.
Одмрзнување
Извадете ја храната од пакувањето и
ставете ја на чинија. Не ја покривајте
храната, затоа што може да го
продолжи времето на одмрзување.
Користете го првото ниво на решетката.
Печење
Првиот пат употребете ја најниската
температура.
Времето на печење може да се
продолжи за 10-15 минути доколку
печете колачи на повеќе нивоа.
Колачите и печивата со различна
висина не потемнуваат секогаш
24
еднакво. Нема потреба да ја менувате
поставката за температура ако
потемнувањето е нееднакво. Разликите
се порамнуваат за време на печењето.
Плеховите во печката може да се
изобличат за време на печењето. Кога
повторно ќе се изладат,
изобличувањата ќе исчезнат.
Совети за печење
Резултати од
печењето
Можна причина
Решение
Долниот дел на
колачот не е доволно
запечен.
Позицијата на решетката
е неправилна.
Ставете го колачот на пониска
решетка.
Колачот спласнува и
станува влажен или
нерамномерен.
Температурата на печката
е превисока.
Следниот пат поставете малку
пониска температура на
печката.
Премногу кратко време на
печење.
Следниот пат поставете
подолго време на печење и
пониска температура на
печката.
Температурата на печката
е прениска.
Следниот пат поставете
повисока температура на
печката.
Премногу долго време на
печење.
Следниот пат пократко време
на печење.
Температурата на печката
е превисока и времето на
печење е прекратко.
Поставете пониска температура
на печката и подолго време на
печење.
Путерот за колачот не е
рамномерно распределен.
Следниот пат распоредете го
путерот за колачот рамномерно
на плехот за печење.
Температурата на печката
е прениска.
Следниот пат поставете малку
повисока температура на
печката.
Колачот е пресув.
Колачот не е
рамномерно испечен.
Колачот не е испечен
за даденото време за
печење според
рецептот.
25
Печење на едно ниво
ПЕЧЕЊЕ ВО КАЛАПИ
(°C)
(мин)
Колач прстен / Слатка
погача
Готвење со
вентилатор
150 - 160
50 - 70
1
Мадеира колач /
Овошни колачи
Готвење со
вентилатор
140 - 160
70 - 90
1
Пандишпан
Готвење со
вентилатор
140 - 150
35 - 50
1
Пандишпан
Конвенционалн
о готвење
160
35 - 50
2
Подлога за тортички тесто без квасец,
загрејте ја рерната
празна
Готвење со
вентилатор
170 - 180
10 - 25
1
Подлога за тортички пандишпан
Готвење со
вентилатор
150 - 170
20 - 25
1
Пита со јаболка, 2
плеха Ø20 cm
Готвење со
вентилатор
160
70 - 90
1
Пита со јаболка, 2
плеха Ø20 cm
Конвенционалн
о готвење
180
70 - 90
1
Торта со сирење,
употребете ја
длабоката тава.
Конвенционалн
о готвење
160 - 170
60 - 90
1
КОЛАЧИ / ПЕЧИВА / ЛЕБОВИ ЗА ПЕХОВИ ЗА ПЕЧЕЊЕ
Презагрејте ја рерната празна.
(°C)
(мин)
Леб плетенка / Погача
Конвенционалн
о готвење
170 - 190
30 - 40
2
Christstollen
Конвенционалн
о готвење
160 - 180
50 - 70
2
26
КОЛАЧИ / ПЕЧИВА / ЛЕБОВИ ЗА ПЕХОВИ ЗА ПЕЧЕЊЕ
Презагрејте ја рерната празна.
(°C)
(мин)
Конвенционалн
о готвење
прво: 230
20
потоа 160 180
30 - 60
Принцес крофни /
Еклери
Конвенционалн
о готвење
190 - 210
20 - 35
2
Швајцарски ролат
Конвенционалн
о готвење
180 - 200
10 - 20
2
Колач од трошки сув
Готвење со
вентилатор
150 - 160
20 - 40
1
Торта со путер и
бадеми / Благи колачи
Конвенционалн
о готвење
190 - 210
20 - 30
2
Кора за овошни
тортички (направени
со потквасено тесто /
пандишпан)
Готвење со
вентилатор
150 - 160
35 - 55
1
Кора за овошни
тортички (направени
со потквасено тесто /
пандишпан)
Конвенционалн
о готвење
170
35 - 55
2
Кора за овошни
тортички направена од
лиснато тесто
Готвење со
вентилатор
160 - 170
40 - 80
1
Колачи од тесто со
квасец со прелив (на
пр. урда, шлаг, крем)
Конвенционалн
о готвење
160 - 180
40 - 80
2
Р’жан леб
2
27
БИСКВИТИ
(°C)
(мин)
Колачиња од суво
тесто
Готвење со
вентилатор
150 - 160
10 - 20
1
Бисквити / Печиво во
форма на стапчиња
Готвење со
вентилатор
140
20 - 35
1
Бисквити / Печиво во
форма на стапчиња,
загрејте ја рерната
празна
Конвенционално
готвење
160
20 - 30
2
Колачиња од матено
тесто
Готвење со
вентилатор
150 - 160
15 - 20
1
Бисквити направени
од белка / Пуслици
Готвење со
вентилатор
80 - 100
120 - 150
1
Макарони
Готвење со
вентилатор
100 - 120
30 - 50
1
Колачиња од тесто со
квасец
Готвење со
вентилатор
150 - 160
20 - 40
1
Пуфкасти пити,
загрејте ја рерната
празна
Готвење со
вентилатор
170 - 180
20 - 30
1
Кифлички, загрејте ја
рерната празна
Конвенционално
готвење
190 - 210
10 - 25
2
Мали колачи, загрејте
ја рерната празна
Готвење со
вентилатор
160
20 - 35
3
Мали колачи, загрејте
ја рерната празна
Конвенционално
готвење
170
20 - 35
2
28
Потпечена храна и храна со крцкава кора
Користете го првото ниво на решетката.
(°C)
(мин)
Печени тестенини
Конвенционално
готвење
180 - 200
45 - 60
Лазањи
Конвенционално
готвење
180 - 200
25 - 40
Тава со зеленчук,
загрејте ја рерната
празна
Турбо-печење
210 - 230
10 - 20
Багети со топено
сирење
Готвење со вентилатор
160 - 170
15 - 30
Оризово млеко
Конвенционално
готвење
180 - 200
40 - 60
Потпечени јадења со
риба
Конвенционално
готвење
180 - 200
30 - 60
Полнет зеленчук
Готвење со вентилатор
160 - 170
30 - 60
Совети за печење
Употребувате огноотпорни садови
отпорни на топлина.
Печена кртина покриена.
Завртете го печеното на 1/2 - 2/3 од
времето на готвење.
Печете месо и риба во големи парчиња
(1 kg или поголеми).
Прелијте ги парчињата месо со нивниов
сос неколку пати за време на печењето.
Табели за печење месо
Користете го првото ниво на решетката.
Поставете јачина за 200 W, освен ако
не е поинаку специфицирано.
ГОВЕДСКО
Печено во
тенџере
1 - 1,5 kg
Конвенционално
готвење
(°C)
(мин)
230
60 - 80
29
СВИНСКО
Користете ја функцијата: Турбо-печење.
(kg)
(°C)
(мин)
Рамо / Врат /
Коленица од шунка
1 - 1.5
160 - 180
50 - 70
Ролат од мелено месо
0.75 - 1
160 - 170
35 - 50
Свинска коленица,
претходно сварена
0.75 - 1
150 - 170
60 - 75
ТЕЛЕШКО
Користете ја функцијата: Турбо-печење.
(kg)
(°C)
(мин)
Печено телешко
1
160 - 180
50 - 70
Телешка коленица
1.5 - 2
160 - 180
75 - 100
ЈАГНЕШКО
Користете ја функцијата: Турбо-печење.
Јагнешки бут /
Печено јагнешко
(kg)
(°C)
(мин)
1 - 1.5
150 - 170
50 - 70
30
ЖИВИНА
Користете ја функцијата: Турбо-печење.
(kg)
(°C)
(мин)
Порции живина
0,2 - 0,25 секое
парче
200 - 220
20 - 35
Половина пиле
0,4 - 0,5 секое
парче
190 - 210
25 - 40
Пиле, младо пиле
1 - 1.5
190 - 210
30 - 45
Паткa
1.5 - 2
180 - 200
45 - 65
РИБА
(kg)
Цели парчиња
риба
1 - 1.5
Конвенционал
но готвење
(°C)
(мин)
210 - 220
30 - 45
ЈАДЕЊА
Користете ја функцијата: Готвење со вентилатор.
(W)
(°C)
(мин)
Слатки јадења
200
160 - 180
20 - 35
Солени јадења со зготвени состојки
(нудли, зеленчук)
400 - 600
160 - 180
20 - 45
Солени јадења со сирови состојки
(компири, зеленчук)
400 - 600
160 - 180
30 - 45
31
Крцкаво печење со Функција
за пица
ПИЦА
ПИЦА
Користете го третото ниво на
решетката.
Користете го третото ниво на
решетката.
(°C)
(мин)
Торта од
лиснато
тесто,
загрејте ја
рерната
празна
160 - 180
45 - 55
Пита од
фурна,
загрејте ја
рерната
празна
230
12 - 20
Кнедли,
загрејте ја
рерната
празна
180 - 200
15 - 25
(°C)
(мин)
Тортички
180 - 200
40 - 55
Торта со
спанаќ
160 - 180
45 - 60
Француски
киш
170 - 190
45 - 55
Швајцарска
торта
170 - 190
45 - 55
Торта со
сирење
140 - 160
60 - 90
Бабин колач
со јаболка,
покриен
150 - 170
50 - 60
Пита со
зеленчук
160 - 180
50 - 60
Печење На Леб
Пица, тенка
кора,
загрејте ја
рерната
празна
200 - 230
15 - 20
Не се препорачува загревање на
рерната.
Пица, со
дебела кора,
загрејте ја
рерната
празна
180 - 200
20 - 30
Леб без
квасец,
загрејте ја
рерната
празна
230
10 - 20
ЛЕБ
Користете го второто ниво на
решетката.
(°C)
(мин)
Бел леб
180 200
40 60
Багет
200 220
35 45
32
ЛЕБ
ЛЕБ
Користете го второто ниво на
решетката.
Користете го второто ниво на
решетката.
(°C)
(мин)
Слатка погача
160 180
40 60
Чијабата
200 220
35 45
Скара
Р’жан леб
180 200
50 70
Печете на скара само рамни парчиња
месо или риба.
Интегрален леб
180 200
50 70
Леб со цели зрна
(°C)
(мин)
170 190
60 90
Загрејте ја празната печка пред првата
употреба.
Ставете тавче на првото ниво на
решетјата за да ја соберете
мрснотијата.
ПЕЧЕЊЕ НА СКАРА
Користете го првото ниво на решетката.
(°C)
(мин)
прва страна
втора страна
Англиски бифтек,
среден
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Говед. филе, сред.
пече.
230
20 - 30
20 - 30
Свинска плешка
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Телешка плешка
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Јагнешко филе
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Цели парчиња
риба, 0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
33
Бавно готвење
Оваа функција ви овозможува да
подготвите посно, кревко месо и риба.
Не е применливо за: живина, мрсно
свинско печењеили за печење во тава..
1. Потпржете го месото 1 - 2 минути на
секоја страна во тавата на висока
јачина.
2. Ставете го месото во сад за печење
месо или директно на решетката во
печката. Ставете го плехот под
решетката за да ја собира
мрснотијата.
Секогаш гответе без капак при
користење на функцијата.
3. Одберете ја функцијата: Бавно
готвење. Можете да ја поставите
температурата меѓу 80 °C и 150 °C
првите 10 минути. Почетната е 90
°C.
4. После 10 минути, печката
автоматски ја намалува
температурата на 80 °C.
Користете го првото ниво на решетката.
(kg)
(°C)
(мин)
Печено говедско месо
1 - 1.5
150
120 - 150
Говедски филети
1 - 1.5
150
90 - 110
Печено телешко
1 - 1.5
150
120 - 150
Бифтек
0.2 - 0.3
120
20 - 40
Замрзната храна
Извадете ја амбалажата на храната.
Ставете ја храната на чинија.
Користете го второто ниво на
решетката.
Не ја покривајте храната, затоа што
може да го продолжи времето на
одмрзување.
ОДМРЗНУВАЊЕ
(°C)
(мин)
Пица, замрзната
200 - 220
15 - 25
Америк. пица, замрзната
190 - 210
20 - 25
Пица, разладена
210 - 230
13 - 25
34
ОДМРЗНУВАЊЕ
(°C)
(мин)
Пицети, смрзнати
180 - 200
15 - 30
Помфрит, тенок, завртете ги 2 до 3 пати во текот
на готвењето
210 - 230
20 - 30
Пржени компирчиња, дебели, завртете ги 2 до 3
пати во текот на готвењето
210 - 230
25 - 35
Кришки / Крокети, завртете ги 2 до 3 пати во
текот на готвењето
210 - 230
20 - 35
Ќофтиња од компир
210 - 230
20 - 30
Лазањи / Канелони, свежи
170 - 190
35 - 45
Лазањи / Канелони, замрзнати
160 - 180
40 - 60
Пилешки крилца
190 - 210
20 - 30
Одмрзнување
Не ја покривајте храната, затоа што
може да го продолжи времето на
одмрзување.
Извадете ја храната од пакувањето и
ставете ја на чинија.
Користете го првото ниво на решетката.
(kg)
(мин)
Одмрзну
вање по
време
(мин)
Дополнит
елно
одмрзнув
ање по
време
Пиле
1
100 - 140
20 - 30
Ставете го пилето на превртена
тава во голема чинија. Превртете
на половина од времето.
месо
1
100 - 140
20 - 30
Превртете на половина од
времето.
месо
0.5
90 - 120
20 - 30
Превртете на половина од
времето.
Пастрмка
0.15
25 - 35
10 - 15
-
35
(kg)
(мин)
Одмрзну
вање по
време
(мин)
Дополнит
елно
одмрзнув
ање по
време
Јагоди
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Путер
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Павлака
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Изматете ја павлаката додека е
уште замрзната на места.
Колач
1.4
60
60
-
Конзервирање
Користете само тегли за конзервирање
со иста димензија како оние што се
достапни на пазарот.
МЕКО ОВОШЈЕ
Не користете тегли со затворач на
одвртување и со затворач од тип
„бајонет“ или метални конзерви.
(мин)
Време на
готвење до
крчкање
Користете го првото ниво на решетката.
Не ставајте повеќе од шест тегли од по
еден литар на плехот за печење.
Наполнете ги теглите подеднакво и
затворете ги со стегач.
Теглите не смеат да се допираат.
Налејте околу 1/2 литар вода во плехот
за печење за да има доволно влага во
рерната.
Јагоди /
Боровинки /
Малини / Зрели
рибизли
35 - 45
ТВРДО ОВОШЈЕ
Кога течноста во теглите ќе почне да
врие (после приближно 35 - 60 минути
кај тегли од еден литар), исклучете ја
печката или намалете ја температурата
на 100 °C (погледнете ја табелата).
Поставете ја температурата на 160 170 °C.
Праски /
Дуњи /
Сливи
(мин)
Време на
готвење
до
крчкање
(мин)
Продолж
ете со
готвење
на 100 °C
35 - 45
10 - 15
36
ЗЕЛЕНЧУК
ЗЕЛЕНЧУК
(мин)
Време на
готвење
до
крчкање
(мин)
Продолж
ете со
готвење
на 100 °C
Моркови
50 - 60
5 - 10
Краставици
50 - 60
-
Мешана
туршија
50 - 60
5 - 10
Келераба /
Грашок /
Аспарагус
(мин)
Време на
готвење
до
крчкање
(мин)
Продолж
ете со
готвење
на 100 °C
50 - 60
15 - 20
Сушење
Користете го третото ниво на решетката.
(°C)
(ч)
Мешунки
60 - 70
6-8
Пиперки
60 - 70
5-6
Зеленчук за супа
60 - 70
5-6
Печурки
50 - 60
6-8
Билки
40 - 50
2-3
Сливи
60 - 70
8 - 10
Кајсии
60 - 70
8 - 10
Резанки од јаболка
60 - 70
6-8
Круши
60 - 70
6-9
37
Готвење со микробранови
Совети за микробранови
Резултати при Печење/
Одмрзнување
Можна причина
Решение
Храната премногу се
исушила.
Јачината била
преголема.
Времето било многу
долго.
Поставете пониска јачина
или/и пократко време на
готвење.
Храната уште не се
одмрзнала, не е жешка или
зготвена, откако поминало
времето.
Времето било многу
кратко.
Поставете подолго време
на готвење. Немојте да ја
зголемите јачината на
микробрановите.
Храната е препечена на
краевите, но недопечена во
средината.
Јачината на
микробранови била
преголема.
Поставете пониска јачина
или подолго време на
готвење.
Одмрзнување
МЕСО / РИБА
Поставете јачина за 100 W, освен ако не е поинаку специфицирано.
(kg)
(мин)
Време за
оставање
(min)
Бифтек
0.2
5-7
5 - 10
Мелено месо, поставете 200 W
0.5
7-8
5 - 10
Пиле
1
30 - 35
10 - 20
Пилешки гради
0.15
5-9
10 - 15
Пилешки копани
0.15
5-9
10 - 15
Цели парчиња риба
0.5
10 - 15
5 - 10
Филети од риба
0.5
12 - 15
5 - 10
38
МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
Поставете јачина за 100 W.
(kg)
(мин)
Време за
оставање
(min)
Путер
0.25
4-6
5 - 10
Рендано сирење
0.2
2-4
10 - 15
ТОРТИ / КОЛАЧИ
Поставете јачина за 200 W, освен ако не е поинаку специфицирано.
(мин)
Време за
оставањ
е (min)
Колач Со Квасец
1 парче
2-3
15 - 20
Торта со сирење, поставете 100 W
1 парче
2-4
15 - 20
Сува торта
1 парче
2-4
15 - 20
Леб
1 kg
15 - 18
5 - 10
Парчиња леб
0,2 kg
3-5
5 - 10
Кифлички
4 парчиња
2-4
2-5
ОВОШЈЕ
Овошје
(kg)
(W)
(мин)
Време за
оставањ
е (min)
0.25
100
5 - 10
10 - 15
39
ПОВТОРНО ЗАГРЕВАЊЕ
(W)
(мин)
Време за
оставањ
е (min)
Бебешка храна во тегли
0,2 kg
300
1-2
-
Бебешко млеко, ставете лажица во
шишето
180 ml
600
0:20 0:40
-
Млеко
200 ml
1000
1 - 1:30
-
Вода
200 ml
1000
1:30 - 2
-
Сос
200 ml
600
1-3
-
Супа
300 ml
600
3-5
-
Замрзнати готови јадења
0,5 kg
400
10 - 15
2-5
Готови јадења
0,5 kg
600
6-9
2-5
ТОПЕЊЕ
(kg)
(W)
(мин)
Чоколадо / Чоколаден прелив
0.15
300
2-4
Путер
0.1
400
0:30 1:30
ГОТВЕЊЕ
(W)
(мин)
Време за
оставање
(min)
Цели парчиња риба
0,5 kg
500
8 - 10
2-5
Филети од риба
0,5 kg
400
4-7
2-5
Зеленчук, свеж
0.5 kg + 50 ml
вода
600
5 - 15
-
40
ГОТВЕЊЕ
(W)
(мин)
Време за
оставање
(min)
Зеленчук, замрзнат
0.5 kg + 50 ml
вода
600
10 - 20
-
Печени компири со лушпа
0,5 kg
600
7 - 10
-
Ориз
0,2 kg + 400 ml
вода
600
15 - 18
-
Пуканки
-
1000
1:30 - 3
-
Комбинирана микробранова
функција
Користете оваа функција ја за да
готвите храна за пократко време и во
исто време да ја запекувате.
Информации за институти за
тестирање
Тестови според IEC 60705.
МИКРОБРАНОВА КОМБИ ФУНКЦИЈА
Употребете решетка.
(W)
(°C)
(мин)
Колач,
0,7 kg
Готвење
со
вентилато
р+
Микробр.
100
180
2
29 - 31
Свртете го
садот за 1/4,
кога ќе помине
половина од
готвењето.
Потпеч
ени
компир
и, 1,1 kg
Турбопечење +
MW
400
180
1
40 - 45
Свртете го
садот за 1/4,
кога ќе помине
половина од
готвењето.
41
МИКРОБРАНОВА КОМБИ ФУНКЦИЈА
Употребете решетка.
Пиле,
1,1 kg
Турбопечење +
MW
(W)
(°C)
200
200
(мин)
1
45 - 55
Ставете го
месото во
тркалезен
стаклен сад и
свртете го
после 20 минути
од готвењето.
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете
во поглавјата за заштита и
сигурност.
Забелешки за чистењето
Предниот дел на печката чистете го со мека крпа натопена со топла
вода и средство за чистење.
Средства
за чистење
За чистење на металните површини употребете специјално средство за
чистење за таа намена.
Тврдокорната нечистотија исчистете ја со специјално средство за
чистење печки.
Внатрешноста на рерната чистете ја после секоја употреба.
Насобирањето на мрснотии или други остатоци од храна може да
резултира со пожар.
Секојдневн
а употреба
Исушете ја внатрешноста со мека крпа после секоја употреба.
Исчистете ја внимателно внатрешноста од остатоците храна и
мрснотија.
Чистете го целиот прибор после секоја употреба и оставете го да се
исуши. Користете мека крпа натопена со топла вода и средство за
чистење. Не чистете го приборот во машината за миење садови.
Додатоци
Не ги чистете нелепливите додатоци со агресивни средства за чистење,
предмети со остри работи или во машина за миење на садови
42
Вадење на држачите за
решетката
Пред кое и да е одржување, проверете
дали апаратот е изладен. Постои
опасност од изгореници.
За да ја исчистите рерната, извадете ги
решетките.
1. Вклучете ја печката.
Почекајте да се излади печката.
2. Откачете ја печката од
електричното напојување.
3. Ставете крпа на дното на
внатрешноста.
ВНИМАНИЕ! Секогаш
држете ја халогената
светилка со ткаенина за да
спречите на светилката да
изгорат остатоци од
маснотија.
1. Внимателно извлечете ги држачите
нагоре и надвор од предното резе.
1
3
Горна светилка
2
2. Повлечете го предниот дел од
држачите настрана од страничниот
ѕид.
3. Извадете ги држачите од задното
резе.
Монтирајте ги држачите на решетките
по обратен редослед.
1. Свртете го стакленото капаче на
светилката налево за да го
отстраните.
2. Исчистете го стаклениот капак.
3. Заменете ја светилката со
соодветна светилка отпорна на
топлина до 300°C.
4. Монтирајте го стакленото капаче.
Замена на светлото
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар.
Ламбата може да биде
жешка.
РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете
во поглавјата за заштита и
сигурност.
Што да направите ако...
Проблем
Можна причина
Решение
Не можете да ја вклучите
или да ракувате со
рерната.
Рерната не е поврзана со
напојување за струја или
не е правилно поврзана.
Проверете дали рерната е
правилно поврзана со
струја (погледнете во
дијаграмот за поврзување,
ако е на располагање).
43
Проблем
Можна причина
Решение
Рерната не загрева.
Печката е исклучена.
Вклучете ја печката.
Рерната не загрева.
Часовникот не е поставен.
Поставете го часовникот.
Рерната не загрева.
Не се поставени
потребните поставки.
Проверете дали
поставките се точни.
Рерната не загрева.
Активирано е
автоматското
исклучување.
Погледнете во
„Автоматско исклучување“.
Рерната не загрева.
Активирана е блокадата за
деца.
Видете во „Користење на
блокадата за деца“.
Рерната не загрева.
Избил осигурувач.
Проверете дали
осигурувачот е причина за
дефектот. Ако
осигурувачот постојано
избива, стапете во контакт
со квалификуван
електричар.
Светлото не работи.
Светлото не е исправно.
Заменете го светлото.
Екранот прикажува шифра
за грешка што не е во оваа
табела.
Има дефект во
електриката.
•
•
Исклучете го апаратот
преку главната склопка
или сигурносниот
прекинувач во кутијата
со осигурувачи и
повторно вклучете го.
Ако на екранот
повторно се прикажува
шифрата за грешка,
обратете се во
службата за грижа на
корисници.
На храната и во
внатрешноста на рерната
се спушта пареа и
кондензација.
Сте ја оставиле храната во
рерната многу долго.
Не оставајте ги јадењата
во рерната подолго од 15 20 минути откако ќе
заврши процесот на
готвење.
Апаратот е вклучен и не
загрева. Вентилаторот не
работи. На екранот се
прикажува "Demo".
Активиран е режимот за
демонстрација.
Видете во „Основни
поставки“ во поглавјето
„Секојдневна употреба“.
Податоци за сервис
Ако не можете самите да го решите
проблемот, обратете се кај Вашиот
дилер или во овластениот сервисен
центар.
Потребните податоци за сервисниот
центар се на плочката со
44
спецификации. Плочката со
спецификации се наоѓа на предната
рамка во внатрешноста на печката. Не
отстранувајте ја плочката со
спецификации од внатрешноста на
печката.
Ви препорачуваме податоците да ги впишете тука:
Модел (MOD.)
.........................................
Број на производ (PNC)
.........................................
Сериски број (S.N.)
.........................................
МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете
во поглавјата за заштита и
сигурност.
450mm
min.
20mm
min.
560mm
Вградување
Вградениот уред мора да
одговара на барањата за
стабилност според DIN
68930.
114
mm
548mm
455mm
15mm
450mm
440mm
min.
550mm
546mm
21mm
594mm
45
548mm
min. 20mm
114
mm
450mm
15mm
450mm
min.
560mm
455mm
450mm
440mm
455mm
450mm
min.
550mm
546mm
594mm
21mm
548mm
114
mm
450mm
15mm
min.
20mm
455mm
450mm
440 mm
455mm
450mm
450mm
440mm
450mm
min.
550mm
min.
560mm
455mm
450mm
440mm
546mm
594mm
21mm
46
548mm
min. 20mm
114
mm
450mm
15mm
590mm
455mm
450mm
440mm
min.
560mm
min.
550mm
594mm
114
mm
589mm
579mm
546mm
594mm
21mm
H05VV-F
H05RR-F
min.1,60 m
alternativ
90°
47
13mm
20
mm
2x3,5x25
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Штедење на енергија
Печката има функции кои ви
помагаат да заштедите
енергија при секојдневното
готвење.
Проверете дали вратата на печката е
правилно затворена кога работи
печката. Не ја отворајте вратата многу
често за време на готвењето.
Оддржувајте го чист дихтунгот на
вратата и проверете дали е добро
фиксиран на својата позиција.
Користете метални садови за да го
зголемите штедењето на енергија(но
само кога користите функција без
микробранови).
Кога е можно, не ја презагревајте
печката пред печење.
Правете колку што е можно помали
паузи меѓу готвењето кога правите
повеќе јадења истовремено.
Готвење со вентилатор
Кога е можно, користете ги функциите
за готвење со вентилатор за да
заштедите енергија.
Преостаната топлина
Кај некои функции на печката, ако се
вклучи програма како Времетраење или
Крај и времето на готвење е подолго од
30 минути, греачите се исклучуваат
автоматски кај некои функции на
печката.
Вентилаторот и светлото продолжуваат
да работат. Кога ќе ја исклучите
печката, екранот ја покажува
преостанатата топлина. Можете да ја
употребите топлината за да ја одржите
храната топла.
Кога траењето на готвењето е подолго
од 30 минути, намалете ја
температурата на печката за минимум
3 - 10 минути пред крајот од готвењето.
Преостанатата топлина во печката ќе го
продолжи готвењето.
Користете ја преостанатата топлина за
затоплување храна.
Одржување на топлина кај храната
Одберете ја најниската поставка за
температура за да ја искористите
преостаната топлина и да го одржите
јадењето топло. Показателот за
преостаната топлина или температура
се појавува на екранот.
48
Готвење со исклучена светилка
Исклучете ја светилката за време на
готвењето. Вклучете ја кога ќе имате
потреба.
ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
симболот . Ставете ја амбалажата во
соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
*
49
50
51
867353477-A-292019
Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Postfach 10 01 32, D-45801 Gelsenkirchen,
Küppersbuschstraße 16, D-45883 Gelsenkirchen
Telefon: (0209) 401-0, Telefax: (0209) 401-303
www.kueppersbusch.de
Teka Austria GmbH
Eitnergasse 13, A-1230 Wien
Telefon: (01) 86680-15, Telefax: (01) 86680-50
www.kueppersbusch.at
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising