Küppersbusch | CMB6750.0S | User manual | Küppersbusch CMB6750.0S Uživatelský manuál

Küppersbusch CMB6750.0S Uživatelský manuál
BEDIENUNGSANWEISUNG
mit Montageanweisungen
INSTRUCTIONS FOR USE
and installation
CS
Lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanleitung
und den Montageplan vor Aufstellung,
Installation sowie Inbetriebnahme.
Please read the users and installation
instructions carefully before installation
of the appliance and before starting to use it.
Service und Kundendienst
Telefon: 0209 – 401 631
Email: kundendienst@kueppersbusch.de
CMB6750.0S
2
OBSAH
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Před prvním použitím
Denní používání
Funkce hodin
Automatické programy
2
4
7
8
10
10
14
15
Použití příslušenství
Doplňkové funkce
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Instalace
Energetická účinnost
16
17
18
37
38
40
43
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné
instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na
bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem
nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz
spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné součásti se při použití mohou zahřát na vysokou
teplotu.
3
•
•
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu provádět
jen kvalifikovaná osoba.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou
během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte
se topných článků.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.
VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky se nejprve
přesvědčte, že je spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte spotřebič, dokud není nainstalován do
vestavné konstrukce.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové
škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by poškrábat
povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo
dojít k úrazu.
Pokud je spotřebič prázdný, nezapínejte jej. Kovové
součásti uvnitř spotřebiče mohou způsobit elektrický
oblouk.
Pro přípravu pokrmů a nápojů v mikrovlnné troubě nesmí
být použity kovové nádoby. Tento požadavek neplatí,
pokud výrobce stanoví velikost a tvar kovových nádob,
které jsou vhodné pro přípravu v mikrovlnné troubě.
Jsou-li poškozena dvířka nebo těsnění dvířek, nesmí se
spotřebič používat, dokud jej neopraví kvalifikovaná osoba.
4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opravy či údržbu, které zahrnují sejmutí krytu chránícího
před vystavením mikrovlnné energii, může provádět pouze
k tomu kvalifikovaná osoba.
Tekutiny či jiné potraviny neohřívejte v hermeticky
uzavřených nádobách. Mohou explodovat.
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mikrovlnných
troubách.
Při ohřívání potravin v plastových či papírových nádobách
sledujte spotřebič z důvodu jejich možného vznícení.
Tento spotřebič je určen k ohřevu potravin a nápojů.
Sušení potravin nebo oděvů a ohřívání zahřívacích
podložek, pantoflů, hub, vlhkých hadrů a podobných
předmětů může způsobit poranění, vznícení či požár.
Pokud ze spotřebiče vychází kouř, spotřebič vypněte nebo
odpojte od sítě a nechte dvířka zavřená, aby se případné
plameny uhasily.
Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může vést
k utajenému varu a pozdějšímu prudkému vystříknutí
kapaliny. S nádobou je proto nutné zacházet opatrně.
Kojenecké láhve nebo skleničky s dětskou výživou byste
měli zamíchat nebo protřepat, a před podáním si ještě
ověřit jejich teplotu, aby se dítě nespálilo.
Vajíčka ve skořápce a vajíčka vařená natvrdo by se
neměla ve spotřebiči ohřívat, protože mohou explodovat i
po dokončení mikrovlnného ohřevu.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit a odstraňovat jakékoliv
zbytky potravin.
Pokud není spotřebič udržován v čistém stavu, může jeho
povrch zkorodovat, a ovlivnit tak celkovou životnost
spotřebiče a vést k nebezpečným situacím.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič
smí instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy
5
•
•
•
•
•
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Spotřebič nainstalujte na bezpečném a
vhodném místě, které splňuje
požadavky na instalaci.
Spotřebič je vybaven elektrickým
chladicím systémem. Musí být zapojen
do napájecí sítě.
Vestavná jednotka musí splňovat
požadavky na stabilitu podle normy
DIN 68930.
Minimální výška
skříňky (minimální
výška skříňky pod
pracovní deskou)
Šířka skříňky
Hloubka skříňky
444 (460) mm
560 mm
550 (550) mm
Výška přední části
spotřebiče
455 mm
Výška zadní části
spotřebiče
440 mm
Šířka přední části
spotřebiče
595 mm
Šířka zadní části
spotřebiče
559 mm
Hloubka spotřebiče
567 mm
Vestavná hloubka
spotřebiče
546 mm
Hloubka s
otevřenými dvířky
882 mm
Minimální velikost
ventilačního otvoru.
Otvor se nachází na
spodní zadní straně
560x20 mm
Délka napájecího sí‐
ťového kabelu. Kabel
se nachází v pravém
rohu zadní strany
1500 mm
Montážní šrouby
3.5x25 mm
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
• Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete přívodní kabel
vyměnit, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
• Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče nebo výklenku pod
spotřebičem, obzvláště je-li spotřebič v
provozu nebo jsou-li dvířka horká.
• Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
• Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
• Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
• Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení musí
mít mezeru mezi kontakty alespoň 3
mm širokou.
6
• Spotřebič se dodává se síťovou
zástrčkou a napájecím kabelem.
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení, úrazu
elektrickým proudem či
výbuchu.
• Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
• Spotřebič po každém použití vypněte.
• Pokud je spotřebič v provozu, buďte při
otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
• Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
• Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
• Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti
spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
• Mikrovlnnou funkci nepoužívejte k
předehřátí trouby.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
• Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Na dno vnitřku spotřebiče
nepokládejte hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do horkého
spotřebiče.
– Po dokončení pečení nenechávejte
vlhká jídla ve spotřebiči.
•
•
•
•
•
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky trouby.
Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela nevychladne.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění, požáru nebo
poškození spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
• Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
• Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
• Při snímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
• Dbejte na to, aby vnitřek spotřebiče a
dvířka byly po každém použití vytřeny
dosucha. Pára, která se tvoří během
provozu spotřebiče, se sráží na
stěnách vnitřku spotřebiče a může
způsobovat korozi.
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
7
• Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči mohou
při chodu mikrovlnné funkce způsobit
požár a elektrický oblouk.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
• Katalytický smalt (je-li součástí výbavy)
nečistěte žádným druhem čisticího
prostředku.
Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
• V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky pouze
pro použití v domácích spotřebičích.
Nepoužívejte je pro osvětlení
domácnosti.
• Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
• Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi .
Obsluha
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
• Používejte výhradně originální
náhradní díly.
Likvidace
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
• Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
POPIS SPOTŘEBIČE
Celkový pohled
1
7
2
3
4
5
4
3
2
1
6
1
2
3
4
5
6
7
Ovládací panel
Elektronický programátor
Topný článek
Osvětlení
Ventilátor
Drážky na rošty, vyjímatelné
Polohy roštů
8
Příslušenství
Plech na pečení
Tvarovaný rošt
Na koláče a sušenky.
Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové
formy, pečeně.
OVLÁDACÍ PANEL
Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
K ovládání trouby používejte senzorová tlačítka.
1
2
3
Senzo‐
rové
tlačítko
Funkce
Poznámka
-
Displej
Zobrazí aktuální nastavení trouby.
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí trouby.
Pečicí funkce /
Podporované
Vaření
Jednou stiskněte senzorové tlačítko pro volbu pečicí
funkce nebo nabídky: Podporované Vaření. Dalším
stisknutím senzorového tlačítka přepnete mezi na‐
bídkami: Pečicí funkce, Podporované Vaření. Chce‐
te-li zapnout nebo vypnout osvětlení, stiskněte tla‐
čítko na tři sekundy.
9
Senzo‐
rové
tlačítko
4
5
6
7
8
9
10
11
Funkce
Poznámka
Mikrovlnná funk‐
ce
Zapnutí: Mikrovlnná funkce. Lze použít, když je trou‐
ba vypnutá. Když používáte funkci Mikrovlnná funk‐
ce spolu s funkcí Trvání déle než sedm minut a v
kombinovaném režimu, mikrovlnný výkon nemůže
být vyšší než 600 W.
Volba teploty /
rychlé zahřátí
Slouží k nastavení teploty nebo zobrazení aktuální
teploty v troubě. Stisknutím tlačítka na tři sekundy
zapnete či vypnete funkci: rychlé zahřátí.
Dolů
Slouží k posunu v nabídce směrem dolů.
Nahoru
Slouží k posunu v nabídce směrem nahoru.
OK / Rychlý start
- mikrovlny
Slouží k potvrzení výběru nebo nastavení. Zapnutí:
Mikrovlnná funkce. Lze použít, když je trouba vy‐
pnutá.
Zpět
Slouží k návratu o jednu nabídku zpět. K zobrazení
hlavní nabídky stiskněte tlačítko na tři sekundy.
Čas a další funk‐
ce
Slouží k nastavení různých funkcí. Když je spuštěna
pečicí funkce, stisknutím příslušného senzorového
tlačítka nastavíte časovač nebo funkce: Blokování
tlačítek, Oblíbené, Ohřev a uchování teploty, Nasta‐
vit a spustit.
Minutka
Nastavení funkce: Minutka.
Displej
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Pečicí funkce nebo mikrovlnná funkce
Denní čas
Ukazatel ohřevu
Teplota nebo výkon mikrovlnné funkce
Zobrazuje dobu pečení nebo čas do
konce funkce
Ostatní ukazatele na displeji:
Symbol
Funkce
Minutka
Funkce je v provozu.
10
Symbol
Funkce
Denní čas
Na displeji se zobrazí aktuální čas.
Trvání
Na displeji se zobrazí potřebná doba
přípravy.
Ukončení
Na displeji se zobrazí čas dokončení
přípravy.
Teplota
Na displeji se zobrazí teplota.
Časové Údaje
Na displeji se zobrazuje, jak dlouho je
pečicí funkce v provozu. Čas vynuluje‐
te současným stisknutím
a
.
Ukazatel ohřevu
Na displeji se zobrazuje teplota uvnitř
trouby.
rychlé zahřátí
Funkce je zapnutá. Zkracuje dobu
rozehřátí.
Automatická váha
Na displeji se zobrazuje, že je zapnutý
automatický systém hmotnosti nebo že
lze hmotnost změnit.
Ohřev a uchování teploty
Funkce je zapnutá.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
První čištění
Z trouby odstraňte veškeré příslušenství a
vyjímatelné drážky na rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím troubu i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
První zapojení
Když troubu připojíte k elektrické síti,
případně po výpadku elektrického proudu,
musíte nastavit jazyk, kontrast displeje, jas
displeje a aktuální čas.
1. Použijte
nebo
hodnot.
2. Potvrďte stisknutím
k nastavení
.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Navigace nabídkami
1. Zapněte troubu.
2. Pomocí
nebo
nastavte
možnosti nabídky.
3. Stisknutím
se přesunete do
podnabídky nebo potvrdíte nastavení.
11
Zpět do hlavní nabídky se
můžete kdykoli vrátit pomocí
.
Přehled nabídek
Hlavní nabídka
Symbol / Polož‐
ka nabídky
Pečicí funkce
Podporované
Vaření
Obsahuje seznam au‐
tomatických progra‐
mů.
Oblíbené
Speciality
Slouží k nastavení
konfigurace
spotřebiče.
Obsahuje seznam ob‐
líbených programů pro
přípravu jídel
vytvořených uživate‐
lem.
Obsahuje seznam dal‐
ších pečicích funkcí.
Podnabídka pro: Základní nastavení
Symbol / Polož‐
ka nabídky
Nastavení den‐
ního času
Časové údaje
rychlé zahřátí
Nastavit a spu‐
stit
Ohřev a uchová‐
ní teploty
Slouží k udržení teplo‐
ty připraveného jídla
po dobu 30 minut po
dokončení přípravy.
Prodloužení do‐
by pečení
Zapne a vypne funkci
prodloužení doby pe‐
čení.
Displej kontrast
Úprava kontrastu dis‐
pleje po stupních.
Displej jas
Úprava jasu displeje
po stupních.
Nastavení jazy‐
ka
Hlasitost zvuk.
signalizace
Popis
Tóny tlačítek
Nastavení aktuálního
času na hodinách.
Pokud je tato funkce
zapnuta, po vypnutí
spotřebiče se na dis‐
pleji zobrazuje aktuál‐
ní čas.
Pokud je tato funkce
zapnuta, zkracuje do‐
bu rozehřátí.
Popis
K nastavení funkce a
jejímu pozdějšímu
spuštění stisknutím li‐
bovolného symbolu na
ovládacím panelu.
Použití
Obsahuje seznam pe‐
čicích funkcí.
Základní nasta‐
vení
Symbol / Polož‐
ka nabídky
Alarm/Chybový
tón
Režim DEMO
Obsluha
Tovární nasta‐
vení
Nastavení jazyka na
displeji.
Nastaví hlasitost tónů
tlačítek a zvukové sig‐
nalizace po stupních.
Zapne a vypne tóny
dotykových tlačítek.
Není možné deaktivo‐
vat tón dotykového tla‐
čítka Zap / Vyp.
Aktivuje a deaktivuje
bezpečnostní tóny.
Aktivační / deaktivační
kód: 2468.
Zobrazuje verzi soft‐
ware a konfiguraci.
Vrátí všechna nasta‐
vení na výchozí továr‐
ní nastavení.
12
Pečicí funkce
Pečicí funkce
Pravý horký
vzduch
Pizza
Horní/spodní
ohřev
Mražené potra‐
viny
Gril
Turbo gril
Spodní ohřev
Speciality
Použití
Pečicí funkce
K pečení jídel na dvou
úrovních současně a k
sušení potravin.Nastav‐
te teplotu o 20 - 40 °C
nižší než při použití
funkce: Horní/spodní
ohřev.
K udržení teploty po‐
krmů.
Uchovat teplé
K předehřátí talířů k
servírování.
Ohřev talířů
K pečení jídel, která vy‐
žadují propečenější a
křupavý spodek, na jed‐
né úrovni. Nastavte te‐
plotu o 20 - 40 °C nižší
než při použití funkce:
Horní/spodní ohřev.
Zavařování
K přípravě zelenino‐
vých zavařenin či na‐
kládané zeleniny.
K sušení krájeného
ovoce, zeleniny a hub.
Sušení
K pečení moučných jí‐
del a masa na jedné
úrovni trouby.
Kynutí těsta
K přípravě polotovarů
do křupava (např. hra‐
nolek, amerických
brambor nebo jarních
závitků).
K urychlení kynutí tě‐
sta. Brání vysychání
povrchu těsta a udržu‐
je jeho pružnost.
K přípravě měkkých a
šťavnatých pečení.
Nízkoteplotní
pečení
Ke grilování plochých
pokrmů a opékání chle‐
ba.
Pečení chleba
K pečení větších kusů
masa nebo drůbeže s
kostmi na jedné úrovni.
K zapékání a pečení
dozlatova.
K pečení koláčů s
křupavým spodkem a
zavařování potravin.
Během některých funkcí trouby
se může osvětlení při teplotě
nižší než 60 °C automaticky
vypnout.
Použití
Rozmrazování
Pomocí této funkce
můžete připravovat
chléb a housky s velmi
dobrými profesionální‐
mi výsledky co do
křupavosti, barvy a
kůrky.
K rozmrazování potra‐
vin (zeleniny a ovoce).
Doba rozmrazování
závisí na množství a
velikosti zmražených
potravin.
Nastavení pečicí funkce
1.
2.
3.
4.
5.
Zapněte troubu.
Zvolte nabídku: Pečicí funkce.
Potvrďte stisknutím
.
Zvolte pečicí funkci.
Potvrďte stisknutím
.
13
6. Nastavte teplotu.
7. Potvrďte stisknutím
.
Funkce mikrovlnné trouby
Funkce
Popis
Mikrovlnná trouba
Vytváří teplotu přímo v pokrmu. Funkci použijte k ohřívání pokrmů a ná‐
pojů, k rozmrazování masa nebo ovoce a také k vaření zeleniny a pe‐
čení ryb.
Kombinovaná
funkce
Používá se pro ovládání pečicí funkce a mikrovlnné trouby společně.
Používá se také k vaření pokrmů s kratší dobou přípravy a opékání.
Maximální výkon při této funkci je 600 W.
Rychlý start
Používá se k zapnutí funkce mikrovlnné trouby jedním stisknutím sym‐
bolu
s vysokým výkonem mikrovlnné trouby a krátkou dobou pro‐
vozu 30 sekund.
Nastavení funkce mikrovlnné
trouby
1. Vyjměte veškeré příslušenství.
2. Zapněte troubu.
3. K zapnutí mikrovlnné funkce stiskněte
.
. Funkce: Funkce Trvání
4. Stiskněte
je nastavena na 30 sekund a
mikrovlnná trouba začne pracovat.
Každým stisknutím
přidáte
30 sekund k délce funkce:
Trvání.
Pokud nestisknete
, trouba
se po 20 sekundách vypne.
5. Stisknutím
nastavíte funkci: Trvání.
6. Po uplynutí nastaveného času zní dvě
minuty signál. Mikrovlnná trouba se
automaticky vypne. Signál vypnete
stisknutím libovolného symbolu.
K vypnutí mikrovlnné funkce
stiskněte .
Stisknutím
nebo otevřením
dvířek funkci vypnete. Funkci
opět spustíte stisknutím
.
Maximální délka mikrovlnných funkcí
závisí na nastaveném mikrovlnném
výkonu:
VÝKON MI‐
KROVLNNÉ
TROUBY
MAXIMÁLNÍ ČAS
100 - 600 W
90 minut
Více než 600 W
7 minut
Nastavení kombinované funkce
1. Zapněte pečicí funkci.
a proveďte stejné kroky
2. Stiskněte
jako při nastavování funkce mikrovlnné
trouby.
Když používáte funkci mikrovlnné trouby v
kombinovaném režimu, mikrovlnný výkon
nemůže být vyšší než 600 W.
U některých funkcí se
mikrovlnná trouba spustí,
jakmile je dosaženo nastavené
teploty.
Funkce, které nelze použít v rámci
kombinované funkce: Oblíbené, Ukončení,
Nastavit a spustit, Ohřev a uchování
teploty.
14
Nastavení rychlého spuštění
mikrovlnné funkce
1. V případě potřeby vypněte troubu
stisknutím tlačítka .
2. K zapnutí funkce Rychlý start stiskněte
.
Každým stisknutím
přidáte 30 sekund
k délce funkce Trvání.
Mikrovlnný výkon můžete
změnit (viz „Nastavení funkce
mikrovlnné trouby“).
nastavíte čas funkce:
3. Stisknutím
Trvání. Viz část „Funkce hodin“,
Nastavení funkcí hodin.
Ukazatel ohřevu
Když spustíte pečicí funkci, na displeji se
rozsvítí příslušný proužek. Tento proužek
zobrazuje zvyšující se teplotu. Po
dosažení dané teploty třikrát zazní
zvukový signál, proužek zabliká a poté se
přestane zobrazovat.
rychlé zahřátí
Tato funkce zkracuje dobu rozehřátí.
Pokud je spuštěná funkce
rychlého zahřátí, nevkládejte
do spotřebiče žádné potraviny.
Funkci zapnete podržením
na tři
sekundy. Ukazatel ohřevu se mění.
Tato funkce není u některých funkcí
trouby k dispozici.
Zbytkové teplo
Po vypnutí trouby se na displeji zobrazuje
zbytkové teplo. Toto teplo můžete využít k
udržení teploty jídla.
FUNKCE HODIN
Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
Minutka
Funkce hodin
Použití
Slouží k nastavení od‐
počtu (max. 2 hodiny
30 minut). Tato funkce
nemá žádný vliv na pro‐
voz trouby. Tuto funkci
lze zapnout i u vypnuté
trouby.
K zapnutí této funkce
stiskněte
. K nasta‐
vení minut použijte
nebo
a funkci
spusťte pomocí
Trvání
.
Slouží k nastavení dél‐
ky provozu trouby
(max. 23 hodin 59 mi‐
nut).
Ukončení
Použití
Slouží k nastavení času
vypnutí pečicí funkce
(max. 23 hodin 59 mi‐
nut).
Pokud nastavíte čas pro funkci hodin,
začne se čas odpočítávat po pěti
sekundách.
Pokud použijete funkce hodin:
Trvání, Ukončení, vypne trouba
topné články po uplynutí 90 %
nastaveného času. Zbytkové
teplo se využije k dokončení
pečení až do konce
nastaveného času (3–20
minut).
15
Nastavení funkcí hodin
Před použitím funkcí: Trvání,
Ukončení, musíte nejprve
nastavit pečicí funkci a teplotu.
Trouba se vypne automaticky.
Můžete použít funkce: Trvání a
Ukončení současně, pokud
chcete troubu ve stanovenou
dobu automaticky zapnout a
vypnout.
1. Nastavte pečicí funkci.
2. Opakovaně stiskněte , dokud se na
displeji nezobrazí požadovaná funkce
hodin a související symbol.
3. Použijte
nebo
k nastavení
potřebného času.
4. Potvrďte stisknutím
.
Po vypršení času zazní zvukový signál.
Trouba se vypne. Na displeji se zobrazí
zpráva.
5. Signál vypnete stisknutím libovolného
symbolu.
Ohřev a uchování teploty
Podmínky pro funkci:
• Nastavená teplota musí být vyšší než
80 °C.
• Funkce: Trvání je nastavena.
Funkce: Ohřev a uchování teploty udržuje
připravené jídlo teplé při teplotě 80 °C po
dobu 30 minut. Zapne se po dokončení
pečení.
Funkci můžete zapnout nebo vypnout v
nabídce: Základní nastavení.
1.
2.
3.
4.
Zapněte troubu.
Zvolte pečicí funkci.
Nastavte teplotu vyšší než 80 °C.
Opakovaně stiskněte , dokud se na
displeji nezobrazí: Ohřev a uchování
teploty.
.
5. Potvrďte stisknutím
Po dokončení funkce zazní zvukový
signál.
Prodloužení doby pečení
Funkce: Prodloužení doby pečení
způsobí, že pečicí funkce bude
pokračovat i po dokončení funkce Trvání.
Lze použít u všech pečicích
funkcí s funkcí Trvání nebo
Automatická váha.
1. Po vypršení doby pečení zazní
zvukový signál. Stiskněte libovolný
symbol.
Na displeji se zobrazí hlášení.
2. Stisknutím
funkci zapnete nebo
vypnete stisknutím .
3. Nastavte délku funkce.
4. Stiskněte
.
AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Podporované Vaření s
Automatický recept
Tato trouba má sadu receptů, které
můžete použít. Recepty jsou pevně dané
a nelze je změnit.
1. Zapněte troubu.
2. Zvolte nabídku: Podporované Vaření.
Potvrďte stisknutím
.
3. Zvolte kategorii a jídlo. Potvrďte
stisknutím
.
4. Zvolte recept. Potvrďte stisknutím
Při použití funkce: Manuální
trouba použije automatické
nastavení. Tato nastavení
můžete měnit jako u jiných
funkcí.
.
16
Podporované Vaření s
Automatická váha
Tato funkce automaticky vypočítá dobu
pečení. Abyste funkci mohli použít, musíte
zadat hmotnost jídla.
1. Zapněte troubu.
2. Zvolte nabídku: Podporované Vaření.
Potvrďte stisknutím
.
3. Zvolte kategorii a jídlo. Potvrďte
stisknutím
.
4. Pomocí
nebo
nastavte
hmotnost potravin. Potvrďte stisknutím
.
Automatický program se spustí.
5. Hmotnost můžete kdykoli změnit.
Stisknutím
nebo
změníte
hmotnost.
6. Po vypršení času zazní zvukový
signál. Chcete-li signál vypnout,
stiskněte libovolný symbol.
U některých programů je nutné
jídlo po 30 minutách otočit. Na
displeji se zobrazí upozornění.
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Vložení příslušenství
Používejte výhradně vhodné nádobí a
materiály.
VAROVÁNÍ! Viz kapitola „Tipy
a rady“, Nádobí a materiály
vhodné k použití v mikrovlnné
troubě.
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek roštů
a ujistěte se, že nožičky směřují dolů.
Plech na pečení:
Plech na pečení zasuňte mezi drážky
zvolené úrovně roštu.
Společně vložení tvarovaného roštu a
plechu na pečení:
Plech na pečení zasuňte mezi drážky
zvolené úrovně roštu a tvarovaný rošt v
drážkách nad nimi.
Malé zářezy nahoře zajišťují
vyšší bezpečnost. Tyto zářezy
také fungují jako zařízení proti
překlopení. Vysoký okraj kolem
roštu slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob z
roštu.
17
DOPLŇKOVÉ FUNKCE
Oblíbené
5. Potvrďte stisknutím
Svá oblíbená nastavení jako doba pečení,
teplota nebo pečicí funkce si můžete
uložit. Jsou dostupná v nabídce:
Oblíbené. Můžete uložit 20 programů.
Použití funkce dětské
bezpečnostní pojistky
Mikrovlnné a kombinované
mikrovlnné funkce nelze uložit
jako oblíbené programy.
Uložení programu
1. Zapněte troubu.
2. Zvolte pečicí funkci nebo automatický
program.
3. Opakovaně stiskněte , dokud se na
displeji neobjeví: ULOŽIT.
4. Potvrďte stisknutím
.
Na displeji se zobrazí první volná pozice
paměti.
5. Potvrďte stisknutím
.
6. Zadejte název programu.
První písmeno bliká.
nebo
změníte
7. Stisknutím
písmeno.
8. Stiskněte
.
Následující písmeno bliká.
9. V případě potřeby proveďte opět krok
7.
10. Stisknutím a podržením tlačítka
zadání uložíte.
Obsazené pozice paměti můžete přepsat.
Když se na displeji zobrazí první volná
pozice paměti, stiskněte
nebo
a
přepište stávající program.
stisknutím
Název programu můžete změnit v
nabídce: Změnit název programu..
Spuštění programu
1.
2.
3.
4.
Zapněte troubu.
Zvolte nabídku: Oblíbené.
Potvrďte stisknutím
.
Zvolte název svého oblíbeného
programu.
.
Jestliže je zapnutá funkce dětské
bezpečnostní pojistky, troubu nelze
náhodně zapnout.
1. Stisknutím
zapněte displej.
a
2. Současně stiskněte a podržte
dokud se na displeji nezobrazí
hlášení .
K vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky zopakujte krok 2.
Blokování tlačítek
Tato funkce brání náhodné změně pečicí
funkce. Tuto funkci lze zapnout pouze u
zapnuté trouby.
1. Zapněte troubu.
2. Nastavte pečicí funkci nebo zvolte
nastavení.
3. Opakovaně stiskněte , dokud se na
displeji nezobrazí: Blokování tlačítek.
4. Potvrďte stisknutím
.
K vypnutí funkce stiskněte . Na displeji
se zobrazí zpráva. K potvrzení opět
stiskněte
a poté
.
Když troubu vypnete, vypne se
i funkce.
Nastavit a spustit
Tato funkce umožňuje nastavit pečicí
funkci (nebo program) a později ji použít
jediným stisknutím libovolného symbolu.
1. Zapněte troubu.
2. Nastavte pečicí funkci.
3. Opakovaně stiskněte , dokud se na
displeji neobjeví: Trvání.
4. Nastavte čas.
5. Opakovaně stiskněte , dokud se na
displeji nezobrazí: Nastavit a spustit.
.
6. Potvrďte stisknutím
,
18
Stisknutím libovolného symbolu (kromě
) spustíte funkci: Nastavit a spustit.
Nastavená pečicí funkce se spustí.
Po dokončení pečicí funkce zazní zvukový
signál.
• V průběhu pečicí funkce se
zobrazuje Blokování tlačítek.
• Nabídka: Základní nastavení
umožňuje zapnutí a vypnutí
funkce Nastavit a spustit.
Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se trouba po
určité době, kdy je spuštěna nějaká
funkce a vy nezměníte žádné nastavení,
automaticky vypne.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Jas displeje
U jasu displeje existují dva režimy:
• Noční jas - když je trouba vypnutá, tak
je mezi 22:00 a 06:00 jas displeje nižší.
• Denní jas:
– když je trouba zapnutá.
– pokud se během režimu nočního
jasu dotknete jakéhokoliv symbolu
(kromě tlačítka ZAP/VYP), displej
se na následujících 10 sekund
přepne zpět do režimu denního
jasu.
– pokud je trouba vypnutá a nastavíte
funkci: Minutka. Když se funkce
dokončí, displej se přepne zpět do
režimu nočního jasu.
Chladicí ventilátor
Když je trouba v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch trouby chladný. Jestliže
troubu vypnete, bude chladicí ventilátor
pokračovat v chlazení až do úplného
ochlazení trouby.
Automatické vypnutí nefunguje s
funkcemi: osvětlení, Trvání, Ukončení.
TIPY A RADY
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na receptu,
kvalitě a množství použitých
přísad.
Doporučení k pečení
Vaše trouba může péct jinak, než jak jste
byli zvyklí u staré trouby. Níže uvedené
tabulky zobrazují doporučená nastavení
teploty, délky přípravy a polohy roštu pro
specifické druhy pokrmů.
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
konkrétní recept, snažte se vybrat
podobný.
Doporučení k mikrovlnné troubě
Jídlo položte na talíř na dně trouby.
V polovině doby rozmrazování a přípravy
jídlo otočte nebo zamíchejte.
Jídlo při vaření i opakovaném ohřevu
zakrývejte.
K lepší distribuci tepla při ohřevu nápojů
vložte do lahve nebo sklenice lžíci.
Jídlo do trouby vložte bez jakéhokoli
obalu. Balená hotová jídla lze do trouby
vložit pouze tehdy, pokud lze obal
19
bezpečně použít v mikrovlnné troubě
(zkontrolujte údaje na obalu).
Tekuté pokrmy čas od času zamíchejte.
Vaření pomocí mikrovln
Jídlo připravujte zakryté. Nezakryté
potraviny připravujte tehdy, chcete-li
uchovat kůrčičku.
Po zapnutí trouby jídlo vyjměte a nechte
ho několik minut odstát.
Před servírováním jídlo zamíchejte.
Neohřívejte potraviny příliš dlouho a na
příliš vysoký výkon. Potraviny by mohly
vyschnout, spálit se nebo způsobit požár.
V troubě nepřipravujte vejce ve
skořápkách a šneky, protože mohou
prasknout. Před opětovným ohřevem
smaženého vejce propíchněte žloutek.
Rozmrazování pomocí mikrovln
Umístěte zmražené, rozbalené potraviny
na malý hluboký talíř s nádobkou
umístěnou vespodu nebo na
rozmrazovací rošt či plastové síto, aby při
rozmrazování mohla odtékat tekutina.
Rozmrazené kousky následně odeberte.
Potraviny se slupkou nebo kůžičkou před
vařením propíchněte několikrát vidličkou.
Vyšší mikrovlnný výkon můžete použít k
vaření ovoce a zeleniny bez jejich
předchozího rozmrazení.
Zeleninu rozřízněte na podobně velké
kusy.
Nádobí a materiály vhodné do mikrovlnné trouby
Používejte výhradně vhodné nádobí a materiály. Řiďte se údaji v tabulce níže.
Nádobí / materiál
Mikrovlnná funkce
Roz‐
mrazo‐
vání
Ohřev
Pečení
Kombinovaná mi‐
krovlnná funkce
Žáruvzdorné sklo a porcelán (bez ko‐
vových dílů, například žáruvzdorné
sklo)
Nežáruvzdorné sklo a porcelán bez
stříbrné, zlaté, platinové nebo jiné ko‐
vové dekorace
X
X
Sklo a sklokeramika z ohnivzdorného
a mrazuvzdorného materiálu
Keramika a kamenina bez skleněných
nebo kovových částí a bez glazury s
obsahem kovu
Keramika, porcelán a kamenina s ne‐
glazovaným dnem nebo s malými dír‐
kami, např. na rukojetích
X
X
X
Plast, žáruvzdorný do 200 °C (před
použitím vždy zkontrolujte technické
údaje plastové nádoby)
Kartón, papír
X
X
X
X
20
Nádobí / materiál
Mikrovlnná funkce
Roz‐
mrazo‐
vání
Fólie
Ohřev
Pečení
X
Fólie na pečení s uzávěrem vhodným
pro mikrovlnnou troubu (před použitím
vždy zkontrolujte technické údaje fó‐
lie)
X
X
Formy na pečení, černě lakované ne‐
bo se silikonovou vrstvou (před použi‐
tím vždy zkontrolujte technické údaje
forem na pečení)
X
X
Plech na pečení
X
X
Tvarovaný rošt
X
X
Nádoby do mikrovlnné trouby,
například pražicí pánvička
X
Rada ohledně speciálních
pečicích funkcí trouby
Uchovat teplé
Tato funkce vám umožňuje uchovávat
pokrmy teplé. Teplota je nastavena
automaticky na 80 °C.
Ohřev talířů
Tato funkce vám umožňuje ohřívat talíře a
nádobí před podáváním jídla. Teplota je
nastavena automaticky na 70 °C.
Kynutí těsta
Tato funkce vám umožňuje nechat
vykynout těsto. Těsto vložte do velké
nádoby a přikryjte jej mokrou utěrkou
X
X
Pečicí misky zhotovené z kovu,
například smaltované, litinové
Talíře a nádobí rozložte rovnoměrně na
tvarovaném roštu trouby. Použijte první
polohu roštu. V polovině doby ohřevu je
mezi sebou vyměňte.
Kombinovaná mi‐
krovlnná funkce
X
X
nebo plastovou fólií. Nastavte funkci
Kynutí těsta a dobu pečení.
Rozmrazování
Odstraňte obal z potravin a potraviny poté
položte na talíř. Potraviny ničím
nezakrývejte, abyste neprodloužili dobu
rozmrazování. Použijte první polohu roštu.
Pečení moučných jídel
Použijte vždy nejprve nižší teplotu.
Pokud pečete koláče na několika
polohách roštů, můžete dobu pečení
prodloužit o 10–15 minut.
Různě vysoké moučníky a pečivo mohou
zhnědnout nerovnoměrně. Je-li zhnědnutí
nerovnoměrné, není nutné měnit
nastavení teploty. Rozdíly se během
pečení vyrovnají.
Plechy v troubě se mohou během pečení
zkroutit. Po ochlazení se opět vyrovnají.
21
Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Spodek koláče není do‐
statečně propečený.
Nesprávná poloha roštu.
Vložte koláč na nižší rošt.
Koláč klesl a je mazlavý
či nerovnoměrný.
Teplota trouby je příliš vy‐
soká.
Příště nastavte o něco nižší teplo‐
tu trouby.
Příliš krátká doba pečení.
Příště nastavte delší dobu pečení
a nižší teplotu trouby.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Příště nastavte vyšší teplotu trou‐
by.
Příliš dlouhá doba pečení.
Příště nastavte delší dobu pečení.
Teplota trouby je příliš vy‐
soká a doba pečení je příliš
krátká.
Nastavte nižší teplotu pečení a
prodlužte dobu pečení.
Těsto na koláč není rozlo‐
ženo rovnoměrně.
Příště těsto na koláč rozložte na
plech na pečení rovnoměrně.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Příště nastavte o něco vyšší te‐
plotu trouby.
Koláč je příliš suchý.
Koláč se peče nerovno‐
měrně.
Koláč není při délce pe‐
čení uvedené v receptu
hotový.
Pečení na jedné úrovni
PEČENÍ VE FORMĚ
(°C)
(min)
Kulatý koláč / Briošky
Pravý horký
vzduch
150 - 160
50 - 70
1
Linecký koláč / Ovocné
koláče
Pravý horký
vzduch
140 - 160
70 - 90
1
Piškotový koláč
Pravý horký
vzduch
140 - 150
35 - 50
1
Piškotový koláč
Horní/spodní
ohřev
160
35 - 50
2
Dortový korpus - křehké
těsto, předehřejte
prázdnou troubu
Pravý horký
vzduch
170 - 180
10 - 25
1
22
PEČENÍ VE FORMĚ
(°C)
(min)
Dortový korpus - piško‐
tové těsto
Pravý horký
vzduch
150 - 170
20 - 25
1
Jablečný koláč, 2 for‐
my, Ø 20 cm
Pravý horký
vzduch
160
70 - 90
1
Jablečný koláč, 2 for‐
my, Ø 20 cm
Horní/spodní
ohřev
180
70 - 90
1
Tvarohový koláč, použi‐
jte hluboký pekáč /
plech
Horní/spodní
ohřev
160 - 170
60 - 90
1
KOLÁČE / SLADKÉ PEČIVO / CHLÉB NA PLECHU NA PEČENÍ
Předehřejte prázdnou troubu.
(°C)
(min)
Kynutá pletýnka / Věnec
Horní/spodní
ohřev
170 - 190
30 - 40
2
Drážďanská štola
Horní/spodní
ohřev
160 - 180
50 - 70
2
Žitný chléb
Horní/spodní
ohřev
nejprve: 230
20
2
potom: 160 180
30 - 60
Krém. zákusky z list. tě‐
sta / Banánky
Horní/spodní
ohřev
190 - 210
20 - 35
2
Roláda
Horní/spodní
ohřev
180 - 200
10 - 20
2
Drobenkový koláč
Pravý horký
vzduch
150 - 160
20 - 40
1
Máslový mandlový ko‐
láč / Cukrové koláčky
Horní/spodní
ohřev
190 - 210
20 - 30
2
23
KOLÁČE / SLADKÉ PEČIVO / CHLÉB NA PLECHU NA PEČENÍ
Předehřejte prázdnou troubu.
(°C)
(min)
Ovocné koláče (kynuté
těsto / piškotové těsto)
Pravý horký
vzduch
150 - 160
35 - 55
1
Ovocné koláče (kynuté
těsto / piškotové těsto)
Horní/spodní
ohřev
170
35 - 55
2
Ovocné koláče z
křehkého těsta
Pravý horký
vzduch
160 - 170
40 - 80
1
Kynutý koláč s jemnou
náplní (např. tvaroh,
smetana, pudink)
Horní/spodní
ohřev
160 - 180
40 - 80
2
(°C)
(min)
SUŠENKY
Sušenky z křehkého tě‐
sta
Pravý horký
vzduch
150 - 160
10 - 20
1
Máslové sušenky / Pru‐
hy těsta
Pravý horký
vzduch
140
20 - 35
1
Máslové sušenky / Pru‐
hy těsta, předehřejte
prázdnou troubu
Horní/spodní
ohřev
160
20 - 30
2
Čajové pečivo z piško‐
tového těsta
Pravý horký
vzduch
150 - 160
15 - 20
1
Sněhové pusinky z va‐
ječného bílku / Pusinky
Pravý horký
vzduch
80 - 100
120 - 150
1
Makronky
Pravý horký
vzduch
100 - 120
30 - 50
1
Čajové pečivo z kynuté‐
ho těsta
Pravý horký
vzduch
150 - 160
20 - 40
1
24
SUŠENKY
(°C)
(min)
Malé listové pečivo,
předehřejte prázdnou
troubu
Pravý horký
vzduch
170 - 180
20 - 30
1
Pečivo, předehřejte
prázdnou troubu
Horní/spodní
ohřev
190 - 210
10 - 25
2
Malé moučníky,
předehřejte prázdnou
troubu
Pravý horký
vzduch
160
20 - 35
3
Malé moučníky,
předehřejte prázdnou
troubu
Horní/spodní
ohřev
170
20 - 35
2
Nákypy a zapékaná jídla
Použijte první polohu roštu.
(°C)
(min)
Zapečené těstoviny
Horní/spodní ohřev
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Horní/spodní ohřev
180 - 200
25 - 40
Zapékaná zelenina,
předehřejte prázdnou
troubu
Turbo gril
210 - 230
10 - 20
Bagety s roztaveným
sýrem
Pravý horký vzduch
160 - 170
15 - 30
Mléčná rýže
Horní/spodní ohřev
180 - 200
40 - 60
Rybí nákypy
Horní/spodní ohřev
180 - 200
30 - 60
Plněná zelenina
Pravý horký vzduch
160 - 170
30 - 60
Tipy k pečení masa
Používejte žáruvzdorné nádoby.
Libové maso pečte přikryté.
Pečeni otočte za 1/2 - 2/3 doby pečení.
Maso a ryby pečte ve větších kusech
(minimálně 1 kg).
Kusy pečeně několikrát v průběhu pečení
potřete vlastní šťávou.
25
Tabulka pro pečení masa
Nastavte výkon 200 W, není-li uvedeno
jinak.
Použijte první polohu roštu.
HOVĚZÍ
Dušené
maso
1 - 1,5 kg
Horní/spodní
ohřev
(°C)
(min)
230
60 - 80
VEPŘOVÉ
Použití funkce: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
Plecko / Krkovice / Kýta
v celku
1 - 1.5
160 - 180
50 - 70
Sekaná
0.75 - 1
160 - 170
35 - 50
Vepřové koleno,
předvařené
0.75 - 1
150 - 170
60 - 75
TELECÍ
Použití funkce: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
Telecí pečeně
1
160 - 180
50 - 70
Telecí koleno
1.5 - 2
160 - 180
75 - 100
26
JEHNĚČÍ
Použití funkce: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
1 - 1.5
150 - 170
50 - 70
(kg)
(°C)
(min)
Kusy drůbeže
0,2 - 0,25 g každý
200 - 220
20 - 35
Půlka kuřete
0,4 - 0,5 g každá
190 - 210
25 - 40
Kuře, brojler
1 - 1.5
190 - 210
30 - 45
Kachna
1.5 - 2
180 - 200
45 - 65
Jehněčí kýta / Jeh‐
něčí pečeně
DRŮBEŽ
Použití funkce: Turbo gril.
RYBY
(kg)
Celá ryba
1 - 1.5
Horní/spodní
ohřev
(°C)
(min)
210 - 220
30 - 45
27
POKRMY
Použití funkce: Pravý horký vzduch.
(W)
(°C)
(min)
Sladké pokrmy
200
160 - 180
20 - 35
Pikantní pokrmy s vařenými přísadami (nu‐
dle, zelenina)
400 - 600
160 - 180
20 - 45
Pikantní pokrmy se syrovými přísadami
(brambor, zelenina)
400 - 600
160 - 180
30 - 45
Pečení křupavého těsta pomocí
funkce Pizza
PIZZA
PIZZA
Použijte třetí polohu roštu.
Použijte třetí polohu roštu.
(°C)
(min)
Koláče
180 - 200
40 - 55
Špenátový
koláč
160 - 180
45 - 60
Slaný lotrin‐
ský koláč
170 - 190
45 - 55
Švýcarský ko‐
láč
170 - 190
45 - 55
Tvarohový
koláč
140 - 160
60 - 90
Koláč s ja‐
blečnou vr‐
stvou
150 - 170
50 - 60
Zeleninový
koláč
160 - 180
50 - 60
(°C)
(min)
Pizza, tenké
těsto,
předehřejte
prázdnou
troubu
200 - 230
15 - 20
Pizza, silné
těsto,
předehřejte
prázdnou
troubu
180 - 200
20 - 30
Nekvašený
chléb,
předehřejte
prázdnou
troubu
230
10 - 20
Malé listové
pečivo,
předehřejte
prázdnou
troubu
160 - 180
45 - 55
28
CHLÉB
PIZZA
Použijte druhou polohu roštu.
Použijte třetí polohu roštu.
(°C)
(min)
Flammeku‐
chen,
předehřejte
prázdnou
troubu
230
12 - 20
Pirohy,
předehřejte
prázdnou
troubu
180 - 200
15 - 25
Pečení chleba
Předehřátí se nedoporučuje.
(°C)
(min)
Bageta
200 220
35 45
Briošky
160 180
40 60
Ciabatta
200 220
35 45
Žitný chléb
180 200
50 70
Celozrnný chléb
180 200
50 70
Celozrnný chléb
170 190
60 90
Gril
CHLÉB
Použijte druhou polohu roštu.
Grilujte pouze tenké kousky masa nebo
ryb.
Před přípravou předehřejte prázdnou
troubu.
Bílý chléb
(°C)
(min)
180 200
40 60
Do první polohy roštu zasuňte plech na
zachycení šťávy.
29
GRIL
Použijte první polohu roštu.
(°C)
(min)
1. strana
2. strana
Hovězí pečeně,
středně propečená
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Hov. plátek, středně
prop.
230
20 - 30
20 - 30
Vepřová kýta
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Telecí kýta
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Jehněčí hřbet
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Celá ryba, 0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Nízkoteplotní pečení
Tato funkce vám umožní připravovat
libové, měkké maso a ryby. Není vhodná
pro přípravu drůbeže, tučné vepřové
pečeně, dušeného masa. .
1. Na obou stranách maso osmahněte na
pánvi při vysoké teplotě po dobu 1 - 2
minut.
2. Vložte maso do plechu na pečení nebo
přímo na tvarovaný rošt. Pod
tvarovaný rošt položte plech k
zachytávání tuku.
Při použití této funkce vždy vařte bez
pokličky nebo víka.
3. Zvolte funkci: Nízkoteplotní pečení. Na
prvních 10 minut můžete nastavit
teplotu trouby mezi 80 °C a 150 °C.
Výchozí teplota je 90 °C.
4. Po 10 minutách trouba automaticky
sníží teplotu na 80 °C.
Použijte první polohu roštu.
(kg)
(°C)
(min)
Hovězí pečeně
1 - 1.5
150
120 - 150
Hovězí plátek
1 - 1.5
150
90 - 110
Telecí pečeně
1 - 1.5
150
120 - 150
Steak
0.2 - 0.3
120
20 - 40
30
Mražené potraviny
Potraviny ničím nezakrývejte, abyste
neprodloužili dobu rozmrazování.
Potraviny rozbalte nebo zbavte obalů.
Potraviny položte na talíř.
Použijte druhou polohu roštu.
ROZMRAZOVÁNÍ
(°C)
(min)
Mražená pizza
200 - 220
15 - 25
Americká mražená pizza
190 - 210
20 - 25
Chlazená pizza
210 - 230
13 - 25
Mražená pizza snack
180 - 200
15 - 30
Hranolky, tenké, při pečení dvakrát až třikrát obraťte
210 - 230
20 - 30
Hranolky, silné, při pečení dvakrát až třikrát obraťte
210 - 230
25 - 35
Americké brambory / Krokety, při pečení dvakrát až
třikrát obraťte
210 - 230
20 - 35
Opečená bramborová kaše
210 - 230
20 - 30
Lasagne / Cannelloni, čerstvé
170 - 190
35 - 45
Lasagne / Cannelloni, mražené
160 - 180
40 - 60
Kuřecí křídla
190 - 210
20 - 30
Rozmrazování
Odstraňte obal z potravin a potraviny poté
položte na talíř.
Potraviny ničím nezakrývejte, abyste
neprodloužili dobu rozmrazování.
Použijte první polohu roštu.
Kuře
(kg)
(min)
Čas k roz‐
mrazení
(min)
Následují‐
cí doba
rozmrazo‐
vání
1
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na obrácený podšálek
na velký talíř. V polovině doby ob‐
raťte.
31
maso
(kg)
(min)
Čas k roz‐
mrazení
(min)
Následují‐
cí doba
rozmrazo‐
vání
1
100 - 140
20 - 30
V polovině doby obraťte.
maso
0.5
90 - 120
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Pstruh
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Máslo
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Smetana
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smetanu našlehejte, když je stále
ještě místy lehce zmražená.
Zdobený
dort
1.4
60
60
-
Zavařování
Pro zavařování používejte pouze
zavařovací sklenice, které jsou na trhu
dostupné ve stejné velikosti.
MĚKKÉ OVOCE
Sklenice se šroubovacím uzávěrem nebo
bajonetovým uzávěrem nejsou vhodné.
(min)
Doba zavařování
do začátku perle‐
ní
Použijte první polohu roštu.
Na plech na pečení nedávejte více než
šest litrových zavařovacích sklenic.
Sklenice naplňte rovnoměrně a uzavřete
je.
Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru vody,
aby v troubě bylo dostatečné vlhko.
Jakmile začne tekutina v prvních
sklenicích perlit (u litrových sklenic asi za
35–60 minut), troubu vypněte nebo snižte
teplotu na 100 °C (viz tabulka).
Nastavte teplotu 160 - 170 °C.
Jahody / Borůvky /
Maliny / Zralý an‐
grešt
35 - 45
32
PECKOVINY
Broskve /
Kdoule /
Švestky
ZELENINA
(min)
Doba
zavařován
í do začát‐
ku perlení
(min)
Další
vaření při
100 °C
35 - 45
10 - 15
ZELENINA
Mrkev
(min)
Doba
zavařován
í do začát‐
ku perlení
(min)
Další
vaření při
100 °C
50 - 60
5 - 10
(min)
Doba
zavařován
í do začát‐
ku perlení
(min)
Další
vaření při
100 °C
Okurky
50 - 60
-
Smíšená
nakládaná
zelenina
50 - 60
5 - 10
Kedluben /
Hrášek /
Chřest
50 - 60
15 - 20
Sušení
Použijte třetí polohu roštu.
(°C)
(h)
Fazole
60 - 70
6-8
Papriky
60 - 70
5-6
Polévková zelenina
60 - 70
5-6
Houby
50 - 60
6-8
Byliny
40 - 50
2-3
Švestky
60 - 70
8 - 10
Meruňky
60 - 70
8 - 10
33
Použijte třetí polohu roštu.
(°C)
(h)
Jablečné plátky
60 - 70
6-8
Hrušky
60 - 70
6-9
Vaření pomocí mikrovln
Tipy pro mikrovlnou troubu
Výsledek vaření/rozmrazo‐
vání
Možná příčina
Řešení
Pokrm je příliš suchý.
Výkon byl příliš vysoký.
Čas přípravy byl příliš
dlouhý.
Nastavte nižší výkon nebo
kratší dobu přípravy.
Pokrm stále není rozmrazený,
horký nebo uvařený ani po
uplynutí nastaveného času.
Čas přípravy byl příliš krát‐
ký.
Prodlužte dobu přípravy.
Nezvyšujte mikrovlnný vý‐
kon.
Pokrm je přehřátý na okrajích,
ale uprostřed není hotový.
Mikrovlnný výkon byl příliš
vysoký.
Nastavte nižší výkon a pro‐
dlužte dobu přípravy.
Rozmrazování
MASO/RYBY
Nastavte výkon 100 W, není-li uvedeno jinak.
(kg)
(min)
Čas do
konce
(min)
Steak
0,2
5-7
5 - 10
Mleté maso, nastavte 200 W
0,5
7-8
5 - 10
Kuře
1
30 - 35
10 - 20
Kuřecí prsa
0,15
5-9
10 - 15
34
MASO/RYBY
Nastavte výkon 100 W, není-li uvedeno jinak.
(kg)
(min)
Čas do
konce
(min)
Kuřecí stehna
0,15
5-9
10 - 15
Celá ryba
0,5
10 - 15
5 - 10
Rybí filé
0,5
12 - 15
5 - 10
(kg)
(min)
Čas do
konce
(min)
Máslo
0,25
4-6
5 - 10
Nastrouhaný sýr
0,2
2-4
10 - 15
(min)
Čas do
konce
(min)
MLÉČNÉ VÝROBKY
Nastavte výkon 100 W.
KOLÁČE/PEČIVO
Nastavte výkon 200 W, není-li uvedeno jinak.
Kynutý koláč
1 kus
2-3
15 - 20
Tvarohový koláč, nastavte 100 W
1 kus
2-4
15 - 20
Suchý koláč
1 kus
2-4
15 - 20
35
KOLÁČE/PEČIVO
Nastavte výkon 200 W, není-li uvedeno jinak.
(min)
Čas do
konce
(min)
Chléb
1 kg
15 - 18
5 - 10
Krájený chléb
0,2 kg
3-5
5 - 10
Bagety/kaiserky
4 kousky
2-4
2-5
OVOCE
Ovoce
(kg)
(W)
(min)
Čas do
konce
(min)
0,25
100
5 - 10
10 - 15
(W)
(min)
Čas do
konce
(min)
OPAKOVANÝ OHŘEV
Dětská výživa ve sklenicích
0,2 kg
300
1-2
-
Dětské mléko, vložte lžíci do lahve
180 ml
600
0:20 0:40
-
Mléko
200 ml
1000
1 - 1:30
-
Voda
200 ml
1000
1:30 - 2
-
Omáčka
200 ml
600
1-3
-
Polévka
300 ml
600
3-5
-
Hotová mražená jídla
0,5 kg
400
10 - 15
2-5
36
OPAKOVANÝ OHŘEV
Polotovary
0,5 kg
(W)
(min)
Čas do
konce
(min)
600
6-9
2-5
TAVENÍ A ROZPOUŠTĚNÍ
(kg)
(W)
(min)
Čokoláda / Čokoládová poleva
0,15
300
2-4
Máslo
0,1
400
0:30 1:30
PEČENÍ
(W)
(min)
Čas do
konce
(min)
Celá ryba
0,5 kg
500
8 - 10
2-5
Rybí filé
0,5 kg
400
4-7
2-5
Zelenina, čerstvá
0,5 kg + 50 ml
vody
600
5 - 15
-
Zelenina, mražená
0,5 kg + 50 ml
vody
600
10 - 20
-
Brambory ve slupce
0,5 kg
600
7 - 10
-
Rýže
0,2 kg + 400 ml
vody
600
15 - 18
-
Pražená kukuřice
-
1000
1:30 - 3
-
37
Kombinovaná mikrovlnná funkce
Používá se k vaření pokrmů s kratší
dobou přípravy a současnému opékání.
Informace pro zkušebny
Testy podle normy IEC 60705.
KOMBINOVANÁ MIKROVLNNÁ FUNKCE
Použijte tvarovaný rošt.
(W)
(°C)
(min)
Dort, 0,7
kg
Pravý hor‐
ký vzduch
+ MV
100
180
2
29 - 31
V polovině
přípravy otočte
nádobu o 1/4.
Zapeče‐
né
brambo‐
ry, 1,1
kg
Turbo gril +
MV
400
180
1
40 - 45
V polovině
přípravy otočte
nádobu o 1/4.
Kuře,
1,1 kg
Turbo gril +
MV
200
200
1
45 - 55
Vložte maso do
kulaté skleněné
nádoby a po 20
minutách
přípravy ho ob‐
raťte.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Poznámky k čištění
Přední stranu trouby otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé
vody a slabého mycího prostředku.
K čištění kovových ploch používejte speciální čisticí prostředek.
Čisticí
prostředky
Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trouby.
38
Vnitřek trouby čistěte po každém použití. Hromadění mastnoty či zbytků jídel
může způsobit požár.
Osušte vnitřek měkkým hadrem po každém použití.
Strop vnitřku trouby důkladně vyčistěte od zbytků jídla a mastnoty.
Každodenní
použití
Vyčistěte všechno příslušenství po každém použití a nechte jej vysušit. Pou‐
žijte měkký hadr a vlažnou vodu s mycím prostředkem. Nečistěte
příslušenství v myčce nádobí.
Nepřilnavé příslušenství nečistěte agresivními čisticími prostředky, ostrými
předměty nebo je nemyjte v myčce nádobí.
Příslušenstv
í
Vyjmutí drážek na rošty
Před údržbou zkontrolujte, zda trouba již
vychladla. Hrozí nebezpečí popálení.
K vyčištění trouby vyjměte drážky na
rošty.
1. Drážky opatrně nadzvedněte a
vytáhněte z předního úchytu.
1
3
2
2. Odtáhněte přední konec drážek na
rošty od stěny trouby.
3. Drážky vytáhněte ze zadního úchytu.
Drážky roštů instalujte stejným postupem
v opačném pořadí.
Výměna žárovky
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
Žárovka může být horká.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
1. Vypněte troubu.
Vyčkejte, dokud trouba nevychladne.
2. Odpojte troubu od elektrické sítě.
3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.
POZOR! Halogenovou žárovku
vždy držte v kusu látky, aby na
jejím povrchu nedošlo k
připálení mastnoty.
Horní žárovka
1. Skleněným krytem otočte a sejměte
jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou žárovku
odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
39
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Troubu nelze zapnout ani
používat.
Trouba není zapojená do
elektrické sítě nebo je
připojená nesprávně.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma zapo‐
jení, je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná na‐
stavení.
Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
vení správná.
Trouba nehřeje.
Funkce automatického vy‐
pnutí je zapnutá.
Viz „Automatické vypnutí“.
Trouba nehřeje.
Dětská bezpečnostní pojist‐
ka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpeč‐
nostní pojistky“.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizo‐
vaného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Na displeji se zobrazuje chy‐
bový kód, který není uvede‐
ný v tabulce.
Jedná se o závadu na elek‐
troinstalaci.
•
•
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se chybový kód
na displeji zobrazí znovu,
kontaktujte oddělení pé‐
če o zákazníky.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy ne‐
nechávejte jídla v troubě dé‐
le než 15 - 20 minut.
Spotřebič je zapnutý, ale
nehřeje. Ventilátor nefungu‐
je. Na displeji se zobrazí
"Demo".
Je zapnutý režim demo.
Viz „Základní nastavení“ v
části „Denní používání“.
Servisní údaje
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na svého prodejce nebo
autorizované servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
se nachází na předním rámu vnitřní části
trouby. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části trouby.
40
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
INSTALACE
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
450mm
min.
20mm
min.
560mm
Vestavba
Vestavná jednotka musí
splňovat požadavky na stabilitu
podle normy DIN 68930.
114
mm
548mm
455mm
15mm
450mm
440mm
min.
550mm
546mm
21mm
594mm
41
548mm
min. 20mm
114
mm
450mm
15mm
450mm
min.
560mm
455mm
450mm
440mm
455mm
450mm
min.
550mm
546mm
594mm
21mm
548mm
114
mm
450mm
15mm
min.
20mm
455mm
450mm
440 mm
455mm
450mm
450mm
440mm
450mm
min.
550mm
min.
560mm
455mm
450mm
440mm
546mm
594mm
21mm
42
548mm
min. 20mm
114
mm
450mm
15mm
590mm
455mm
450mm
440mm
min.
560mm
min.
550mm
594mm
114
mm
589mm
579mm
546mm
594mm
21mm
H05VV-F
H05RR-F
min.1,60 m
alternativ
90°
43
13mm
20
mm
2x3,5x25
ENERGETICKÁ ÚČINNOST
Úspora energie
Trouba je vybavena funkcemi,
které vám pomohou ušetřit
energii při každodenním vaření.
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že
jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během
přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš
často. Těsnění dvířek udržujte čisté a
kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve své
poloze.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí (avšak pouze pokud
používáte jinou než mikrovlnnou funkci
trouby).
Je-li to možné, troubu před pečením
nepředehřívejte.
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly co
nejkratší.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Zbytkové teplo
Je-li v rámci některých funkcí trouby
spuštěn program s volbou času Trvání
nebo Ukončení a doba pečení je delší než
30 minut, u některých funkcí trouby se
topné články automaticky vypnou dříve.
Ventilátor a osvětlení nadále pracují. Po
vypnutí trouby se na displeji zobrazuje
zbytkové teplo. Toto teplo můžete využít k
udržení teploty jídla.
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení. Pečení nadále
zajistí zbytkové teplo uvnitř trouby.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k uchování
teploty pokrmu, zvolte nejnižší možné
nastavení teploty. Na displeji se zobrazí
ukazatel zbytkového tepla nebo zbytková
teplota.
Pečení s vypnutým osvětlením
Vypněte při pečení osvětlení. Zapněte ho
pouze tehdy, když ho skutečně
potřebujete.
44
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
*
45
46
47
867353470-A-292019
Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Postfach 10 01 32, D-45801 Gelsenkirchen,
Küppersbuschstraße 16, D-45883 Gelsenkirchen
Telefon: (0209) 401-0, Telefax: (0209) 401-303
www.kueppersbusch.de
Teka Austria GmbH
Eitnergasse 13, A-1230 Wien
Telefon: (01) 86680-15, Telefax: (01) 86680-50
www.kueppersbusch.at
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising