Juno | JBKD167D0 | User manual | Juno JBKD167D0 Korisnički priručnik

Juno JBKD167D0 Korisnički priručnik
HR
Upute za up‐
orabu
Pećnica na
paru
JBKD167D0
2
SADRŽAJ
Informacije o sigurnosti
Sigurnosne upute
Opis proizvoda
Upravljačka ploča
Prije prve upotrebe
Svakodnevna uporaba
Funkcije sata
2
3
6
8
10
11
14
Automatski programi
Korištenje pribora
Dodatne funkcije
Savjeti i preporuke
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Energetska učinkovitost
16
17
18
20
39
43
45
Zadržava se pravo na izmjene.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu
ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja
ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom
mjestu za buduću upotrebu.
Sigurnost djece i ranjivih skupina ljudi
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na
sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje od uređaja,
osim ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje
uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi
tijekom uporabe mogu postati vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece,
morate ga aktivirati.
3
•
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Opća sigurnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i zamijeniti
kabel.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne dodirujete
grijače.
Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa obavezno
koristite rukavice.
Uređaj isključite iz električne mreže prije bilo kakvih radova
na održavanju.
UPOZORENJE: Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj
isključen kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
Ne koristite uređaj prije njegovog postavljanja u ormarić.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno
čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje
ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima
pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do
loma stakla.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara.
Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio
vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki.
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim redoslijedom.
Upotrebljavajte isključivo sondu za pečenje mesa koja je
preporučena za ovaj uređaj.
SIGURNOSNE UPUTE
Postavljanje
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Pridržavajte se uputa za ugradnju koje
su priložene uređaju.
• Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek
4
•
•
•
•
•
nosite zaštitne rukavice i zatvorenu
obuću.
Uređaj ne povlačite za ručku.
Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
Uređaj postavite na sigurno i prikladno
mjesto koje zadovoljava zahtjeve za
postavljanje.
Uređaj je opremljen električnim
sustavom hlađenja. Mora se koristiti s
električnim napajanjem.
Ugrađena jedinica mora zadovoljavati
uvjete o stabilnosti DIN 68930.
Minimalna visina
ormarića (Minimalna
visina ormarića ispod
radne ploče)
Širina ormarića
Dubina ormarića
444 (460) mm
560 mm
550 (550) mm
Visina prednje strane
uređaja
455 mm
Visina stražnje stra‐
ne uređaja
440 mm
Širina prednje strane
uređaja
595 mm
Širina stražnje strane
uređaja
559 mm
Dubina proizvoda
567 mm
Ugradna dubina
uređaja
546 mm
Dubina s otvorenim
vratima
882 mm
Minimalna veličina
ventilacijskog otvora.
Otvor smješten na
dnu stražnje strane
560x20 mm
Dužina priključnog
kabela. Kabel je
smješten u desnom
kutu stražnje strane
1500 mm
Vijci za montažu
3.5x25 mm
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu treba
izvršiti kvalificirani električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
• Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti
ovlašteni servisni centar.
• Ne dopustite da kabel napajanja
dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja ili
prostora ispod uređaja, posebice
tijekom rada ili kad su vrata vruća.
• Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
• Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
• Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste
utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite
i povucite utikač.
• Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke,
osigurače (osigurače na uvrtanje
izvaditi iz ležišta), sklopke i releje
zemnog spoja.
• Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
• Ovaj uređaj ima glavni utikač i kabel za
napajanje.
5
Upotreba
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina, strujnog
udara ili eksplozije.
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
• Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
• Isključite uređaj nakon svake upotrebe.
• Budite oprezni prilikom otvaranja vrata
uređaja u radu. Oslobađa se vruća
para.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
• Ne pritišćite otvorena vrata.
• Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
• Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje
sastojaka koji sadrže alkohol može
izazvati miješanje alkohola i zraka.
• Iskre ili otvoreni plamen ne smiju doći u
dodir s uređajem kada otvarate vrata.
• Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE! Postoji
opasnost od oštećenja uređaja.
• Kako biste spriječili oštećenje ili gubitak
boje emajla:
– ne stavljajte izravno na dno uređaja
posuđe ili druge predmete.
– ne stavljajte aluminijsku foliju
izravno na dno u unutrašnjosti
uređaja.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući
uređaj.
– ne držite vlažne posude i hranu u
uređaju nakon završetka kuhanja.
– budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
• Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg
čelika nema utjecaj na performanse
uređaja.
• Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
posudu. Voćni sokovi mogu izazvati
pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
• Uvijek pecite sa zatvorenim vratima
pećnice.
• Ako je uređaj postavljen iza ploče
namještaja (npr. vrata) osigurajte da
vrata nikad nisu zatvorena dok uređaj
radi. Toplina i vlaga mogu se nakupiti
iza ploče zatvorenog namještaja i
uzrokovati značajno oštećenje uređaja,
ormarića u kojem se nalazi ili poda. Ne
zatvarajte ploču namještaja dok se
uređaj potpuno ne ohladi nakon
uporabe.
Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE! Postoji
opasnost od ozljede, vatre ili
oštećenja uređaja.
• Prije održavanja uređaj isključite, a
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
• Provjerite je li uređaj hladan. Postoji
opasnost od puknuća staklenih ploča.
• Ako su oštećene, staklene ploče vrata
odmah zamijenite. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
• Pažljivo skidajte vrata s uređaja. Vrata
su teška!
• Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala
površine.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom.
Koristite isključivo neutralni deterdžent.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
abrazivne spužvice za ribanje, otapala
ili metalne predmete.
• Ako koristite raspršivač za čišćenje
pećnice, poštujte sigurnosne upute na
ambalaži.
• Katalitički emajl (ako postoji) nemojte
čistiti bilo kakvom vrstom deterdženta.
6
Kuhanje na pari
• Prije zamjene žarulje, uređaj iskopčajte
iz električne mreže.
• Koristite samo žarulje istih
karakteristika..
UPOZORENJE! Postoji
opasnost od opekotina i
oštećenja na uređaju.
• Ispuštena para može uzrokovati
opekline:
– Budite oprezni prilikom otvaranja
vrata uređaja kad je funkcija
aktivirana. Dolazi do oslobađanja
pare.
– Pažljivo otvorite vrata uređaja
nakon pečenja na pari.
Usluga
• Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
• Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara.
• Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje se
koristi u ovom uređaju namijenjeno je
samo za kućanske uređaje. Ne koristite
ga za kućno osvjetljenje.
• Iskopčajte uređaj iz napajanja.
• Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i
odložite ga.
• Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u uređaju.
OPIS PROIZVODA
Opći pregled
1
2
4
5
6
7
4
10
3
3
2
1
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Upravljačka ploča
Elektronički programator
Pladanj za vodu
Utičnica za temeljni senzor
temperature
Grijač
Svjetlo
Ventilator
Uklanjanje kamenca s izlaznog otvora
cijevi
Nosač polica, uklonjivo
Položaji police
7
Pribor
Sonda za pečenje mesa
Rešetka za pečenje
Za mjerenje temperature unutar hrane.
Za posude za kuhanje, kalupe za pečenje
kolača i mesa.
Komplet za paru
Pekač za pecivo
Za torte i biskvite.
Duboka plitica
Za pečenje kolača i mesa ili kao plitica za
sakupljanje masnoće.
Jedan neperforirani i jedan perforirani
spremnik za hranu.
Komplet za kuhanje na paru odvodi
kondenziranu vodu iz hrane tijekom
kuhanja na paru. Korisite ga za pripremu
povrća, ribe i pilećih prsa. Komplet nije
pogodan za hranu kojoj za kuhanje treba
voda, npr. riža, palenta, tjestenina.
8
UPRAVLJAČKA PLOČA
Elektronički programator
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Za rukovanje pećnicom koristite polja senzora.
Polje
senzo‐
ra
Funkcija
Opis
Zaslon
Prikazuje trenutačne postavke pećnice.
UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE
Za uključenje i isključenje pećnice.
Opcije
Za postavljanje funkcije pećnice ili automatskog
programa.
4
Moj omiljeni pro‐
gram
Za spremanje vaših omiljenih programa. Koristite
ga za izravan pristup omiljenom programu, čak i
kada je pećnica isključena.
5
Temperatura / Brzo
zagrijavanje pećni‐
ce
Za postavljanje ili provjeru temperature.
Također i za postavljanje i provjeru temperature
za Sonda za pečenje mesa.
Pritisnite i zadržite tri sekunde za uključenje i
isključenje funkcije: Brzo zagrijavanje pećnice.
Gore, dolje
Za pomicanje po izborniku prema gore ili dolje.
U redu
Za potvrdu odabira ili postavke.
Svjetlo u pećnici
Za uključenje i isključenje svjetla pećnice.
Sat
Za namještanje funkcija sata.
1
2
3
-
6
7
8
9
9
Polje
senzo‐
ra
10
Funkcija
Opis
Zvučni alarm
Za podešavanje Zvučni alarm.
Zaslon
A
B
G
C
F
E
D
A. Simbol funkcije pećnice
B. Prikaz temperature/vremena u danu
C. Sat/prikaz preostale topline/Zvučni
alarm
D. Prikaz preostale topline / Prikaz razine
vode
E. Indikatori funkcija sata
F. Indikator zagrijavanja/indikator brzog
zagrijavanja
G. Broj funkcije pećnice/programa
Ostali indikatori na zaslonu:
Simbol
/
/
Naziv
Opis
Funkcije
Možete odabrati funkciju pećnice.
Automatski program
Možete odabrati automatski program.
Moj omiljeni program
Omiljeni program je u tijeku.
kg/g
Automatski program s unosom mase radi.
h/min
Radi funkcija sata.
Temperatura/Brzo zagrijavanje
pećnice
Funkcija radi.
Temperatura
Prikazana je trenutačna temperatura.
Temperatura
Možete promijeniti temperaturu.
Sonda za pečenje mesa
Sonda za pečenje mesa uključena je u
utičnicu sonde za pečenje mesa.
Osvjetljenje unutrašnjosti
Isključili ste osvjetljenje unutrašnjosti.
Zvučni alarm
Funkcija Zvučni alarm radi.
Indikator spremnika za vodu
Prikazuje razinu vode
10
Indikator zagrijavanja
Ako uključite funkciju pećnice, pojavljuje
se, . Trake prikazuju da li se
temperatura u pećnici povisuje ili snižava.
Kada je pećnica na postavljenoj
temperaturi, crtice na zaslonu se
isključuju.
PRIJE PRVE UPOTREBE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Očistite pećnicu i pribor prije prve
upotrebe.
Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na
njihovo mjesto.
Za postavljanje vremena,
pogledajte odjeljak "Funkcije
sata".
Postavljanje tvrdoće vode
Početno čišćenje
Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice
za police iz pećnice.
Kada spajate pećnicu na električnu mrežu,
morate postaviti razinu tvrdoće vode.
Tablica ispod prikazuje raspon tvrdoće
vode (dH) s odgovarajućim taloženjem
kalcija i kvalitetom vode.
Pogledajte poglavlje „Čišćenje i
održavanje“.
Tvrdoća vode
Taloženje kalcija
(mmol/l)
Taloženje kalcija
(mg/l)
Klasi‐
fikacija vo‐
de
Klasa
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Meka
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Srednje tvr‐
da
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Tvrda
4
iznad 21
iznad 3,8
iznad 150
Vrlo tvrda
Kad tvrdoća vode prijeđe vrijednosti u
tablici, spremnik vode napunite vodom iz
boce.
1. Uzmite 4 trake koje mijenjaju boju,
isporučene s parnim kompletom
pećnice.
2. Sve reakcijske zone trake stavite u
vodu na otprilike 1 sekundu.
Ne stavljajte traku u tekuću vodu.
3. Otresite traku kako biste uklonili višak
vode.
4. Pričekajte 1 minutu i provjerite tvrdoću
vode pomoću tablice ispod.
Boje reakcijskih zona nastavljaju se
mijenjati. Ne provjeravajte tvrdoću
vode više od 1 minute nakon
testiranja.
5. Postavljanje tvrdoće vode: izbornik s
postavkama.
Pogledajte poglavlje "Dodatne funkcije",
Uporaba izbornika s postavkama.
Testna trakica
Tvrdoća vode
1
2
11
Testna trakica
Tvrdoća vode
U izborniku s postavkama možete
promijeniti tvrdoću vode:
3
4
SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Funkcija
pećnice
Funkcije grijanja
Funkcija
pećnice
Kuhanje uz
progr. True
Fan
Funkcija za
pizzu
Uređaj
Za pečenje na do dvije
razine police istovremeno
i za sušenje hrane.
Postavite temperaturu 20
- 40 °C niže nego za Tra‐
dicionalno pečenje.
Za pečenje pizze. Za in‐
tenzivno tamnjenje i
hrskavo dno.
Za pripremanje mekanih,
sočnih pečenja.
Sporo
pečenje
Tradicionalno
pečenje
Zamrznuta
hrana
Roštilj
Za pečenje i prženje na
jednom položaju rešetki
za pečenje.
Za pripremu hrskavih go‐
tovih jela (npr. pomfrita,
kroketa, hrskavih
proljetnih rolada).
Za roštiljanje plosnatih
namirnica i pripremu to‐
sta.
Turbo roštilj
Donji grijač
Odmrzavanje
Uređaj
Za pečenje većih
komada mesa ili peradi s
kostima na jednom
položaju rešetki za
pečenje. Za pripremu za‐
pečenih jela i tamnjenje.
Za pečenje kolača s
hrskavijom donjom stra‐
nom i konzerviranje
namirnica.
Za odmrzavanje hrane
(povrće i voće). Vrijeme
odleđivanja ovisi o količi‐
ni i veličini smrznutih
namirnica.
12
Funkcija
pećnice
Vlažno
pečenje
Pečenje kru‐
ha
Uređaj
Ta funkcija napravljena je
za uštedu energije
tijekom kuhanja. Za upu‐
te za kuhanje, pogledajte
poglavlje "Savjeti i prepo‐
ruke", Vlažno pečenje.
Vrata pećnice tijekom
pečenja moraju biti za‐
tvorena kako se funkcija
ne bi prekinula te kako bi
se osiguralo da pećnica
radi s najvećom mogu‐
ćom energetskom
učinkovitošću. Kad kori‐
stite tu funkciju, tempera‐
tura u unutrašnjosti može
se razlikovati od po‐
stavljene temperature.
Koristi se preostala
toplina.Snaga
zagrijavanja može biti
smanjena. Za opće pre‐
poruke za uštedu
energije pogledajte
poglavlje "Energetska
učinkovitost", Ušteda
energije. Ta funkcija upo‐
trebljavala se za
usklađenje s klasom
energetske učinkovitosti
u skladu s EN 60350-1.
Kad koristite tu funkciju
svjetlo se automatski
isključuje nakon 30
sekundi.
Tu funkciju koristite za
pripremu kruha i peciva s
vrlo dobrim rezultatima u
pogledu hrskavosti, boje i
sjaja korice, poput profe‐
sionalnih.
Za održavanje hrane
toplom.
Održavanje
topline
Funkcija
pećnice
Podgrijavanje
parom
Uređaj
Podgrijavanje hrane pa‐
rom sprječava sušenje.
Toplina se distribuira na
nježan i jednolik način,
što omogućuje očuvanje
okusa i arome tek pri‐
premljene hrane. Ta
funkcija može se koristiti
za podgrijavanje hrane
izravno na tanjuru. Može‐
te podgrijati više od
jednog tanjura isto‐
vremeno, koristeći različi‐
te položaje polica.
Niska vlaž‐
nost
Za pečenje kruha,
pečenje velikih komada
mesa ili za zagrijavanje
hladnih i zamrznutih jela.
Visoka vlaž‐
nost
Za jela s visokim
sadržajem vlage, glazure
i jela u zemljanom posu‐
đu i za poširanje ribe.
Para s donjim
grijačem
Za povrće, ribu, krumpir,
rižu, tjesteninu ili poseb‐
na jela.
Žarulja se može isključiti
automatski na temperaturi
ispod 60 °C tijekom nekih
funkcija pećnice.
Postavljanje funkcije pećnice
1. Uključite pećnicu pomoću .
Zaslon prikazuje unaprijed postavljenu
temperaturu, simbol i broj funkcije
pećnice.
ili
za odabir funkcije
2. Pritisnite
pećnice.
3. Pritisnite
ili se pećnica automatski
uključuje nakon 5 sekundi.
13
Ako uključite pećnicu i ne postavite niti
jednu funkciju pećnice ili program, pećnica
se automatski isključuje nakon 20
sekundi.
Promjena temperature
Pritisnite
ili
za promjenu
tempetarure u koracima: 5 °C.
Kad je pećnica na postavljenoj
temperaturi, oglašava se signal a indikator
zagrijavanja se isključuje.
Kontrola temperature
Ttrenutnu temperaturu u pećnici možete
provjeriti kad rade funkcija ili program.
1. Pritisnite .
Na zaslonu se prikazuje temperatura u
pećnici.
2. Pritisnite
ili se na zaslonu
automatski nakon 5 sekundi ponovno
prikazuje postavljena temperatura.
Brzo zagrijavanje pećnice
Tijekom korištenja funkcije brzog
zagrijavanja u pećnicu ne stavljajte hranu.
Brzo zagrijavanje pećnice nije dostupno s
nekim funkcijama zagrijavanja. Ako se u
izbborniku postavku uključi ton pogreške,
signal se oglašava ako brzo zagrijavanje
nije dostupno za postavljenu funkciju.
Pogledajte poglavlje "Dodatne funkcije",
Uporaba izbornika postavki.
Brzim zagrijavanjem skraćuje se vrijeme
zagrijavanja.
Za uključivanje brzog zagrijavanja,
pritisnite i držite pritisnuto
duže od 3
sekunde.
Ako je brzo zagrijavanje uključeno, na
zaslonu se prikazuju bljeskajuće trake:
Pečenje s parom
Poklopac ladice za vodu je u upravljačkoj
ploči.
UPOZORENJE! Koristite samo
hladnu vodu iz slavine. Ne
upotrebljavajte filtriranu
(demineraliziranu) ili destiliranu
vodu. Ne upotrebljavajte druge
tekućine. Ne stavljate zapaljive
tekućine ili tekućine koje
sadrže alkohol u ladicu za
vodu.
1. Pritisnite poklopac ladice za vodu kako
biste ga otvorili.
2. Spremnik za vodu napunite hladnom
vodom do maksimalne razine (oko 950
ml) dok se ne oglasi signal ili se na
zaslonu prikaže poruka.
Ta količina vode dovoljna je za
približno 50 minuta.
Spremnik vode ne punite iznad
maksimalne razine. Postoji rizik od
curenja vode, prelijevanja i oštećenja
namještaja.
3. Postavite ladicu za vodu u njen početni
položaj.
4. Uključite pećnicu.
5. Postavite funkciju pećnice s parom i
temperaturu.
6. Po potrebi postavite funkciju : Trajanje
ili: Završetak .
Para se pojavljuje nakon približno 2
minute. Kad pećnica dosegne postavljenu
temperaturu, oglašava se zvučni signal.
Kad spremnik za vodu ostaje bez vode,
oglašava se signal i spremnik za vodu
potrebno je napuniti kako je opisano iznad
kako bi se kuhanje s parom nastavilo.
Na kraju vremena pečenja oglašava se
zvučni signal.
7. Isključite pećnicu.
8. Nakon svakog pečenja s parom
ispraznite ladicu za vodu.
Pogledajte funkciju čišćenja:
Pražnjenje spremnika.
OPREZ! Pećnica je vruća.
Postoji opasnost od
opekotina. Budite pažljivi
kada praznite ladicu za
vodu.
9. Nakon parnog kuhanja para se može
kondenzirati na dnu unutrašnjosti.
14
Uvijek osušite dno unutrašnjosti kad se
pećnica ohladi.
Pustite da se pećnica potpuno osuši s
otvorenim vratima.
Za ubrzanje sušenja možete zatvoriti vrata
i zagrijati pećnicu funkcijom: Kuhanje uz
progr. True Fan na temperaturi od 150°C
u trajanju od približno 15 minuta.
FUNKCIJE SATA
Tablica funkcija sata
Funkcija sata
00:00
Uređaj
Vrijeme dana
Za prikaz ili promjenu sata. Vrijeme možete promijeniti
samo kad je pećnica uključena.
Trajanje
Za postavljanje duljine rada pećnice.
Završetak
Za postavljanje kad se pećnica isključuje.
Vrijeme Odgode
Za kombiniranje funkcija Trajanje i Završetak.
Odaberi + započni
Za uključivanje pećnice s potrebnim postavkama pomoću
samo jednog dodira polja senzora, u bilo koje kasnije
vrijeme.
Zvučni alarm
Za postavljanje vremena odbrojavanja. Ova funkcija nema
utjecaja na rad pećnice. Možete bilo kada postaviti Zvučni
alarm, također i kad je pećnica isključena.
Tajmer za mjerenje
Za postavljanje mjerenja koje prikazuje koliko dugo pećni‐
ca radi. Uključuje se odmah kada se počne zagrijavati
pećnica. Tajmer za mjerenje nije uključeno ako su po‐
stavljeni Trajanje i Završetak. Ova funkcija nema utjecaja
na rad pećnice.
Namještanje i promjena
vremena
Nakon prvog spajanja na napajanje,
pričekajte dok se na zaslonu ne prikaže
12:00. "12“ bljeska.
Postavljanje Trajanje
i
1. Za postavljanje sati pritisnite
ili
.
.
2. Pritisnite
3. Za postavljanje minuta pritisnite
ili
.
4. Pritisnite
.
Na zaslonu se prikazuje novo vrijeme.
Za promjenu vremena pritiščite
dok ne
počne bljeskati .
1. Podesite funkciju pećnice i
temperaturu.
2. Pritiščite
dok ne počne bljeskati.
3. Pritisnite
ili
za postavljanje
minuta zaTrajanje.
4. Pritisnite
ili Trajanje automatski se
pokreće nakon 5 sekundi.
5. Pritisnite
ili
za postavljanje sati
za Trajanje.
ili Trajanje automatski se
6. Pritisnite
pokreće nakon 5 sekundi.
Kad istekne postavljeno vrijeme, oglašava
se signal u trajanju od dvije minute. Na
zaslonu bljeska
i postavka vremena.
Pećnica se isključuje.
15
7. Za isključivanje signala dodirnite polje
senzora.
8. Isključite pećnicu.
Postavljanje Završetak
1. Podesite funkciju pećnice i
temperaturu.
2. Pritiščite
dok ne počne bljeskati.
ili
za postavljanje
3. Pritisnite
Završetak i pritisnite
. Najprije
postavite minute, a potom sate.
Kad istekne postavljeno vrijeme, oglašava
se signal u trajanju od dvije minute. Na
zaslonu bljeska
i postavka vremena.
Pećnica se automatski isključuje.
4. Za isključivanje signala dodirnite polje
senzora.
5. Isključite pećnicu.
Postavka: Vrijeme Odgode
1. Podesite funkciju pećnice i
temperaturu.
2. Pritiščite
dok ne počne bljeskati.
3. Pritisnite
ili
za
postavljanjetminuta za Trajanje.
4. Pritisnite
.
5. Pritisnite
ili
za postavljanje sati
za Trajanje.
6. Pritisnite
.
Na zaslonu bljeska .
7. Pritisnite
ili
za postavljanje
. Najprije
Završetak i pritisnite
postavite minute, a potom sate.
Pećnica se automatski uključuje kasnije,
radi za postavljeno Trajanjei zaustavlja se
u postavljenoZavršetak. Kad istekne
postavljeno vrijeme, oglašava se signal u
trajanju od dvije minute. Na zaslonu
bljeska
i postavka vremena. Pećnica se
automatski isključuje.
8. Za isključivanje signala dodirnite polje
senzora.
9. Isključite pećnicu.
Kad je funkcija Vrijeme Odgode
uključena, na zaslonu se
prikazuje simbol funkcije
pećnice,
s točkom i . Ova
točka prikazuje koja je funkcija
sata aktivirana u zaslonu Sat/
preostala toplina.
Postavka: Odaberi + započni
Funkciju Odaberi + započni možete
koristiti samo kad je postavljeno Trajanje.
1. Podesite funkciju pećnice i
temperaturu.
2. Postavite funkciju Trajanje.
3. Pritiščite
dok s ena zaslonu ne
pojavi bljeskajuće .
za postavljanje funkcije
4. Pritisnite
Odaberi + započni.
Na zaslonu se prikazuje
i
s
indikatorom. Ovaj indikator prikazuje koja
je funkcija sata aktivirana.
5. Pritisnite senzor (osim
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE) za
pokretanje funkcije Odaberi + započni.
Postavka: Zvučni alarm
1. Pritisnite .
Na zaslonu bljeska
i "00".
2. Pritisnite
za prebacivanje između
opcija. Najprije postavite sekunde, a
potom minute i sate.
3. Pritisnite
ili
za postavljanje
za potvrdu.
Zvučni alarm i
4. Pritisnite
ili Zvučni alarm
automatski se pokreće nakon 5
sekundi.
Kad vrijeme isteče, oglašava se signal na
2 minute a na zaslonu se prikazuje
bljeskajuće 00:00 i .
5. Za isključivanje signala dodirnite polje
senzora.
16
Postavka: Tajmer za mjerenje
1. Za ponovno pokretanje Tajmer za
mjerenje pritiščite: dok se na zaslonu
ne prikaže bljeskajuće .
2. Pritisnite i držite:
. Kad se na
zaslonu prikaže "00:00", Tajmer za
mjerenje ponovno počinje odbrojavati.
AUTOMATSKI PROGRAMI
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Postoji 25 automatskih programa. Za
pripremu jela koristite automatski program
ili recept kada nemate iskustva ili znanja.
Zaslon prikazuje osnovna vremena
pečenja za sve automatske programe.
Automatski programi
Program
1
TRADICIONALNO POVRĆE
2
ZAPEČENI KRUMPIR
3
RAŽENI KRUH
4
PECIVO-KIFLICE
5
RIBA
6
POŠIRANA RIBA (PASTRVA)
7
KNEDLI OD ŠLJIVA
8
TELEĆA KOLJENICA
9
RIŽA
10
LASAGNE
11
DIZANJE TIJESTA
12
GOVEĐE PEČENJE
13
SVINJSKO PEČENJE
14
TELEĆE PEČENJE
15
JANJEĆE PEČENJE
16
PEČENA DIVLJAČ
17
CIJELO PILE
18
PIZZA
19
QUICHE LORRAINE
Program
20
BISKVIT OD LIMUNA
21
KOLAČ OD SIRA
22
CANNELLONI
23
GOTOVI KOLAČ
24
GOTOVA PIZZA
25
GOTOVA JELA OD KRUMPIRA
Automatski programi
1. Uključite uređaj.
2. Dodirnite
.
Na zaslonu se prikazuju , simbol i broj
automatskog programa.
3. Dodirnite
ili
za odabir
automatskog programa.
ili pričekajte pet sekundi
4. Dodirnite
da uređaj automatski započne s
radom.
5. Kada postavljeno vrijeme istekne, dvije
minute oglašava se zvučni signal.
Treperi simbol .
6. Dodirnite polje senzora ili otvorite vrata
pećnice kako biste zaustavili zvučni
signal.
7. Isključite uređaj.
Automatski programi s unosom
mase
Ako postavite masu mesa, uređaj
izračunava vrijeme pečenja.
1. Uključite uređaj.
.
2. Dodirnite
3. Dodirnite
ili
za postavljanje
programa s unosom mase.
17
Zaslon prikazuje: vrijeme pečenja, simbol
trajanja , zadanu masu, mjernu jedinicu
(kg, g).
4. Dodirnite
ili se postavke
automatski spremaju nakon pet
sekundi.
Uređaj se uključuje.
5. Zadanu vrijednost mase možete
promijeniti pomoću
ili
. Dodirnite
.
6. Kada postavljeno vrijeme istekne, dvije
minute oglašava se zvučni signal.
Treperi .
7. Dodirnite polje senzora ili otvorite vrata
pećnice kako biste zaustavili zvučni
signal.
8. Isključite uređaj.
Automatski programi sa
sondom za pečenje mesa
(odabrani modeli)
pečenje mesa. Program završava kada
uređaj postigne postavljenu temperaturu
jezgre.
1. Uključite uređaj.
2. Pritiščite
dok zaslon ne pokaže .
3. Postavite sondu za pečenje mesa.
Pogledajte "Sonda za pečenje mesa".
4. Za postavljanje programa sa sondom
za pečenje mesa dodirnite
ili
.
Na zaslonu se prikazuje vrijeme pečenja,
i .
ili se postavke
5. Dotaknite
automatski spremaju nakon pet
sekundi.
Kada postavljeno vrijeme istekne, dvije se
minute oglašava zvučni signal. Bljeska .
6. Dodirnite polje senzora ili otvorite vrata
kako biste prekinuli zvučni signal.
7. Isključi uređaj.
Temperatura jezgre hrane zadana je i
utvrđena u programima sa sondom za
KORIŠTENJE PRIBORA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Pekač za pecivo/ Duboka plitica:
Pritisnite pekač za pecivo /duboku pliticu
između vodilica ili nosača polica.
Umetanje pribora
Mreža za pečenje:
Gurnite mrežu između vodilica nosača
police i provjerite jesu li nožice okrenute
prema dolje..
Žičana polica i pekač za pecivo /duboka
pliticazajedno:
Gurnite pekač za pecivo /duboku pliticu
između vodilica nosača polica i žičane
police na vodilicama iznad.
18
Mali urezi na vrhu povećavaju
sigurnost. Te izbočine ujedno
su i dodatna mjera protiv
prevrtanja. Visoki rub oko
police sprječava klizanje
posuđa s police.
DODATNE FUNKCIJE
Upotreba funkcije Moj favorit
program
Koristite ovu funkciju za spremanje
omiljenih postavki temperature i vremena
za funkciju pećnice ili program.
1. Podesite temperaturu i vrijeme funkcije
pećnice ili programa.
2. Dodirnite i držite pritisnutim
dulje
od tri sekunde. Oglašava se zvučni
signal.
3. Isključite uređaj.
• Za uključivanje funkcije dodirnite .
Uređaj aktivira vaš omiljeni program.
Dok funkcija radi, možete
promijeniti vrijeme i
temperaturu.
• Za isključivanje funkcije dodirnite .
Uređaj isključuje vaš omiljeni program.
Uporaba roditeljske zaštite
Blokiranje radi djece sprječava nehotično
uključivanje pećnice.
1. Tu funkciju možete uključiti kada je
pećnica isključena. Nemojte postaviti
funkciju pećnice.
2. Pritisnite i zadržite
3 sekundi.
i
3. Dodirnite i istovremeno držite
2 sekunde.
1
Oglašava se zvučni signal.
Na zaslonu se prikazuje SAFE.
Za isključivanje funkcije Roditeljska
blokada ponovite 3. korak.
Uporaba blokiranja tipki
Funkciju Blokiranje tipki možete uključiti
samo kada pećnica radi.
Blokiranje tipki sprječava nehotičnu
promjenu funkcije pećnice.
1. Za uključivanje funkcije pritisnite
2. Uključite funkciju ili postavku pećnice.
i
3. Dodirnite i istovremeno držite
na najmanje 2 sekunde.
Oglašava se zvučni signal.
Na zaslonu se prikazuje lokot.
Za isključivanje funkcije Blokiranje tipki
ponovite 3. korak.
Pećnicu možete isključiti dok je
Blokiranje tipki uključeno. Kad
isključite pećnicu, funkcija
zaključavanja se isključuje.
Uporaba izbornika s
postavkama
Izbornik s postavkama omogućuje vam
uključivanje i isključivanje funkcija iz
glavnog izbornika. Zaslon prikazuje SET i
broj postavke.
Funkcije
Vrijednost postavke
ODABERI+ZAPOČNI
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
19
Funkcije
Vrijednost postavke
2
INDIKATOR OSTATKA TOPLINE
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
3
PODSJETNIK ZA ČIŠĆENJE
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
4
TON TIPKE1)
KLIK / BIP / ISKLJ
5
TON POGREŠKE
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
6
DEMO NAČIN RADA
Aktivacijska šifra: 2468
7
OSVJETLJENJE
NISKO / SREDNJE / VISOKO
8
TVRDOĆA VODE
1-4
9
SERVISNI IZBORNIK
-
10
VRAĆANJE NA TVORNIČKE POSTAV‐
KE
DA/NE
1) Nije moguće isključiti zvuk polja senzora Uklj/Isklj.
1. Pritisnite i zadržite
3 sekundi.
Na zaslonu se prikazuje SET1 i "1"
bljeska.
2. Za postavljanje sekundi pritisnite
ili
.
3. Pritisnite
.
ili
za promjenu
4. Pritisnite
vrijednosti postavke.
5. Pritisnite
.
Za izlazak iz izbornika Postavke pritisnite
ili pritisnite i zadržite
.
Automatsko isključivanje
Iz sigurnosnih razloga pećnica se
automatski isključuje nakon nekog
vremena ako funkcija pećnice radi a vi ne
promijenite niti jednu postavku.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Automatsko isključivanje ne radi s
funkcijama: Osvjetljenje unutrašnjosti,
Sonda za pečenje mesa,Trajanje,
Završetak.
Osvjetljenje zaslona
Postoje dva načina osvjetljenja zaslona:
• Noćno osvjetljenje - kad je uređaj
isključen, svjetlina zaslona je manja
između 22:00 i 06:00.
• Dnevna svjetlost:
– kada je uređaj uključen.
– ako dodirnete neko od polja
senzora tijekom noćnog osvjetljenja
(osim UKLJUČENO/
ISKLJUČENO), zaslon se vraća u
dnevni način osvjetljenja za
sljedećih 10 sekundi.
– ako je uređaj isključen i postavili ste
zvučni alarm. Kada završi funkcija
zvučnog alarma, zaslon se vraća u
noćno osvjetljenje.
Ventilator za hlađenje
Kada pećnica radi, ventilator za hlađenje
automatski se uključuje kako bi površinu
pećnice održao hladnom. Ako isključite
pećnicu, ventilator za hlađenje nastavlja
raditi dok se pećnica ne ohladi.
20
SAVJETI I PREPORUKE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Temperature i vremena
pečenja u tablicama služe kao
primjeri. Oni ovise o receptima,
kvaliteti i količini korištenih
sastojaka.
Preporuke za pečenje
Vaša pećnica može peći drugačije nego
pećnica koju ste imali ranije. Tablice u
nastavku prikazuju preporučene postavke
za temperaturu, vrijeme pečenja i položaj
police za određene vrste hrane.
Ako ne možete naći postavke za posebni
recept, potražite onaj za sličan recept.
Para s donjim grijačem
Budite oprezni prilikom otvaranja vrata
pećnice kad je funkcija uključena. Dolazi
do oslobađanja pare.
Na primjer: Ukupno vrijeme ovog
kuhanja je 40 min. Prvo stavite Kuhani
krumpiri, narezani na četvrtine, Nakon
20 min. stavite Fileti lososa i Brokula,
rascvjetala nakon 30 min.
(min)
Kuhani krumpiri,
narezani na četvrti‐
ne
40
Fileti lososa
20
Brokula, rascvjetala
10
Koristite najveću količinu vode potrebnu
kada kuhate više od jednog jela
odjednom.
Koristite prvi položaj police u pećnici.
POVRĆE
Sterilizacija
Ovom funkcijom možete sterilizirati
posude (npr. dječje bočice).
Postavite temperaturu na 99 °C.
Čiste posude postavite naopako, na
sredinu rešetke na prvoj razini.
Napunite spremnik maksimalnom
količinom vode i postavite vrijeme na 40
minuta.
Pečenje
Ta funkcija omogućuje vam pripremu svih
vrsta hrane, svježe ili smrznute. Možete je
koristiti za kuhanje, zagrijavanje,
odmrzavanje, poširanje ili blanširanje
povrća, mesa, ribe, tjestenine, riže, griza i
jaja.
Tijekom jednog kuhanja možete pripremiti
obrok koji se sastoji od nekoliko jela. Kako
biste osigurali da su sva jela spremna u
isto vrijeme, započnite s jelom s najdužim
vremenom kuhanja a zatim dodajite ostala
jela u odreženo vrijeme, kako je navedeno
u tablicama kuhanja.
(min)
8 - 10
Brokula, rascvjetala, pret‐
hodno zagrijte pećnicu
10
Oguljena rajčica
10 - 15
Špinat, svježi
10 - 15
Tikvice, rezane
15
Povrće, blanširano
15 - 20
Rezane gljive
15 - 20
Paprika nasjeckana na
trake
15 - 25
Brokula, cijela
21
POVRĆE
POVRĆE
Postavite temperaturu na 99 °C.
(min)
Postavite temperaturu na 99 °C.
(min)
15 - 25
Šparoge, zelene
15 - 25
Patlidžani
15 - 25
Tikva, kockice
15 - 25
Rajčice
20 - 25
Grah, blanširani
20 - 25
Matovilac, rascvjetali
20 - 25
Kovrčavi kupus
20 - 30
Celer, kockice
20 - 30
Luk, kolutići
20 - 30
Grašak
20 - 30
Grašak / Kaiser paprika
20 - 30
Slatki krumpir
20 - 30
55 - 65
Suhi grah, namočen, omjer
vode/mahuna 2:1
60 - 90
Kiseli kupus
70 - 90
Cikla
PRILOZI
Postavite temperaturu na 99 °C.
(min)
15 - 20
Kuskus, omjer vode/
kuskusa 1:1
Komorač
15 - 25
Svježe tagliatelle
20 - 30
Mrkva
20 - 25
25 - 35
Šparoge, bijele
Puding od griza, omjer
mlijeka/semoline 3,5:1
25 - 35
Prokulica
20 - 30
25 - 35
Cvjetača, rascvala
Leća, crvena, omjer vode/
leće 1:1
25 - 35
Korabica, prutići
25 - 30
Špecle
25 - 35
Bijeli grah
25 - 35
Bulgur, omjer vode/bulgura
1:1
30 - 40
Klipovi kukuruza
25 - 35
Okruglice od dizanog tijesta
35 - 45
Crni korijen
30 - 35
35 - 45
Cvjetača, cijela
Mirisna riža, omjer vode/riže
1:1
35 - 45
Mahune
30 - 40
Kuhani krumpiri, narezani
na četvrtine
35 - 45
Okruglice od kruha
35 - 45
Okruglice od krumpira
40 - 45
Bijeli ili crveni kupus, trakice
50 - 60
Artičoke
22
PRILOZI
Postavite temperaturu na 99 °C.
(min)
35 - 45
Riža, omjer vode/riže 1:1,
omjer vode i riže može se
promijeniti u odnosu na vr‐
stu riže
RIBA
(min
)
(°C)
15 20
Tanki riblji fileti
75 - 80
20 25
Kozice, svježe
75 - 85
Dagnje
100
40 - 50
Palenta, omjer tekućine 3:1
20 30
40 - 55
Puding od riže, omjer
mlijeka/riže 2,5:1
20 30
Fileti lososa
85
45 - 55
Neoguljeni krumpiri, srednji
Pastrva, 0,25 kg
85
55 - 60
Leća, smeđa i zelena, omjer
vode/leće 2:1
20 30
30 40
Kozice, smrznute
75 - 85
40 45
Pastrva, 1 kg
85
VOĆE
Postavite temperaturu na 99 °C.
(min)
10 - 15
Jabuke izrezane na ploške
10 - 15
Bobičasto voće
10 - 20
Topljenje čokolade
20 - 25
Voćni kompot
MESO
(min
)
(°C)
15 20
Chipolatas (Kobasi‐
ce)
80
20 30
Bavarska teleća
kobasica / Bijela
kobasica
80
20 30
Bečke kobasice
80
25 35
Pileća prsa, poširana
90
55 65
Kuhana šunka, 1 kg
99
23
Visoka vlažnost
Koristite prvi položaj police u pećnici.
MESO
(min
)
(°C)
(min)
Tanki riblji fileti
85
15 20
Pečena jaja
90 110
15 30
Mala riba, do 0,35 kg
90
20 30
Debeli riblji filet
90
25 35
Riba, do 1 kg
90
30 40
Puding / Rožata, u
malim posudama
90
35 40
Komadi
120 130
40 50
Paštete
90
40 50
(°C)
60 70
Pile, poširano, 1 1,2 kg
99
70 90
Svinjski kasseler, po‐
širan
90
80 90
Teletina / Svinjska
pečenica, 0,8 - 1 kg
90
110
120
Tafelspitz
99
JAJA
Postavite temperaturu na 99 °C.
Niska vlažnost
(min)
10 - 11
Jaja, meko kuhana
12 - 13
Jaja, srednje kuhana
18 - 21
Jaja, tvrdo kuhana
Kombiniranje funkcija: Kuhanje
uz progr. True Fan + Para s
donjim grijačem
Te funkcije možete kombinirati za kuhanje
mesa, povrća i priloga istovremeno.
1. Postavite funkciju: Kuhanje uz progr.
True Fan za pečenje mesa.
2. Dodajte pripremljeno povće i priloge.
3. Smanjite temperaturu pećnice na oko
80 °C. Možete otvoriti vrata pećnice na
prvi položaj na otprilike 15 minuta.
4. Postavite funkciju: Para s donjim
grijačem. Kuhajte sva jela zajedno,
dok nisu gotova.
nici.
Koristite prvi položaj police u peć‐
(°C)
(min)
Peciva/baguette
spremni za
pečenje, 40 - 50 g
200
15 - 20
Svježe pečene
žemlje
200
15 - 20
Krušna peciva, 40
- 60 g
180 200
25 - 35
24
Podgrijavanje parom
nici.
Koristite prvi položaj police u peć‐
nici.
(°C)
(min)
Smrznuta bagueti
spremni za
pečenje, 40 - 50 g
200
25 - 35
Mesna štruca, si‐
rova, 0,5 kg
180
30 - 40
Zapečena
tjestenina
170 190
40 - 50
Lasagne
170 180
45 - 55
Kruh, 0,5 - 1 kg
180 190
45 - 60
Pile, 1 kg
180 210
50 - 60
Zapečeni krumpir
160 170
50 - 60
Svinjska pečeni‐
ca, dimljena, 0,6 1 kg
160 180
60 - 70
Goveđe pečenje,
1 kg
180 200
60 - 90
Patka, 1,5 - 2 kg
180
70 - 90
Teleće pečenje, 1
kg
180
80 - 90
Svinjsko pečenje,
1 kg
160 180
90 - 100
Koristite prvi položaj police u peć‐
Postavite temperaturu na 110 °C.
(min)
Jela na jednom tanjuru
10 - 15
Tjestenina
10 - 15
Riža
10 - 15
Komadi
15 - 25
Pečenje pekarskih proizvoda
Prvi put koristite nižu temperaturu.
Vrijeme pečenja može se produžiti 10 – 15
minuta ako kolače pečete na više položaja
polica.
Kolači i pite u početku se možda neće
ravnomjerno zapeći ako ih pečete na
različitim razinama. Nema potrebe za
promjenom postavke temperature ako
dođe do nejednolikog tamnjenja. Razlike
se izjednače tijekom pečenja.
Pladnjevi se tijekom pečenja u pećnici
mogu iskriviti. Kad se pladnjevi ohlade,
vratit će se u prvotni oblik.
Savjeti za pečenje tijesta i peciva
Rezultati pečenja
tijesta i peciva
Mogući uzrok
rješenje
Dno torte nije dovoljno
potamnjeno.
Pogrešan položaj police.
Tortu stavite na nižu policu.
25
Rezultati pečenja
tijesta i peciva
Mogući uzrok
rješenje
Torta je upala i postaje
vlažna ili trakasta.
Temperatura pećnice je
previsoka.
Sljedeći put postavite malo nižu
temperaturu poslovnice.
Vrijeme pečenja je
prekratko.
Sljedeći put postavite duže
vrijeme pečenja i nižu temperatu‐
ru pećnice.
Temperatura pećnice je
preniska.
Sljedeći put postavite višu tempe‐
raturu poslovnice.
Vrijeme pečenja je predugo.
Sljedeći put postavite kraće
vrijeme pečenja.
Temperatura pećnice je
previsoka, a vrijeme
pečenja je prekratko.
Postavite nižu temperaturu pećni‐
ce i duže vrijeme pečenja.
Tijesto torte nije rav‐
nomjerno raspoređeno.
Sljedeći put ravnomjerno raspore‐
dite tijesto na pladnju.
Temperatura pećnice je
preniska.
Sljedeći put postavite malo višu
temperaturu poslovnice.
Kolač je presuh.
Kolač se nerav‐
nomjerno peče.
Torta nije gotova za
određeno vrijeme
pečenja navedeno u re‐
ceptu.
Pečenje na jednoj razini pećnice
PEČENJE U KALUPIMA
(°C)
(min)
Pite i kolači od lisnatog
tijesta, prethodno
zagrijte pećnicu
Kuhanje uz pro‐
gr. True Fan
170 - 180
10 - 25
2
Mješavina podloga za
pite - dizano tijesto
Kuhanje uz pro‐
gr. True Fan
150 - 170
20 - 25
2
Biskvit
Kuhanje uz pro‐
gr. True Fan
140 - 150
35 - 50
1
Biskvit
Tradicionalno
pečenje
160
35 - 50
1
Kuglof / Brioš
Kuhanje uz pro‐
gr. True Fan
150 - 160
50 - 70
1
26
PEČENJE U KALUPIMA
(°C)
(min)
Madeira kolač / Voćni
kolači
Kuhanje uz pro‐
gr. True Fan
140 - 160
70 - 90
1
Pita od jabuka, 2 kalupa
Ø20 cm
Tradicionalno
pečenje
180
70 - 90
1
Pita od jabuka, 2 kalupa
Ø20 cm
Kuhanje uz pro‐
gr. True Fan
160
70 - 90
2
Kolač od sira, koristite
duboki pladanj
Tradicionalno
pečenje
160 - 170
70 - 90
2
TORTE/KOLAČI
Predgrijte praznu pećnicu, osim ako je drukčije navedeno.
Upotrijebite lim za pečenje.
(°C)
(min)
Rolada
Tradicionalno
pečenje
180 - 200
10 - 20
2
Raženi kruh
Tradicionalno
pečenje
prvi: 230
prvi: 20
1
zatim: 160 180
zatim: 30 60
Kolač od maslaca i ba‐
dema / Slatki kolač
Tradicionalno
pečenje
190 - 210
20 - 30
2
Princes krafne / Ekleri,
podgrijavanje nije po‐
trebno
Tradicionalno
pečenje
190 - 210
20 - 35
2
Kolači posuti mrvicama
od tijesta, podgrijavanje
nije potrebno
Kuhanje uz
progr. True
Fan
150 - 160
20 - 40
2
27
TORTE/KOLAČI
Predgrijte praznu pećnicu, osim ako je drukčije navedeno.
Upotrijebite lim za pečenje.
(°C)
(min)
Pletenica / Vijenac od
kruha, podgrijavanje
nije potrebno
Tradicionalno
pečenje
170 - 190
30 - 40
1
Voćne torte (od dizanog
tijesta / mješavina)
Kuhanje uz
progr. True
Fan
150 - 160
35 - 55
2
Voćne torte (od dizanog
tijesta / mješavina)
Tradicionalno
pečenje
170
35 - 55
2
Voćni kolač od lisnatog
tijesta, podgrijavanje
nije potrebno
Kuhanje uz
progr. True
Fan
160 - 170
40 - 80
2
Kolači od tijesta s kvas‐
cem i nježnim slojem
(krema, glazura)
Tradicionalno
pečenje
160 - 180
40 - 80
2
Božićni kolač
Tradicionalno
pečenje
160 - 180
50 - 70
1
KEKSI
Predgrijte praznu pećnicu, osim ako je drukčije navedeno.
Koristite drugi položaj police u pećnici.
Biskviti od prhkog tijesta,
podgrijavanje nije potrebno
Kuhanje uz progr. True
Fan
(°C)
(min)
150 - 160
10 - 20
28
KEKSI
Predgrijte praznu pećnicu, osim ako je drukčije navedeno.
Koristite drugi položaj police u pećnici.
(°C)
(min)
Kuhanje uz progr. True
Fan
160
10 - 25
Tradicionalno pečenje
190 - 210
10 - 25
Keksi od biskvitnog tijesta,
podgrijavanje nije potrebno
Kuhanje uz progr. True
Fan
150 - 160
15 - 20
Uštipci
Kuhanje uz progr. True
Fan
170 - 180
20 - 30
Prhko tijesto / Prutići od
tijesta
Tradicionalno pečenje
160
20 - 30
Prhko tijesto / Prutići od
tijesta, podgrijavanje nije po‐
trebno
Kuhanje uz progr. True
Fan
140
20 - 35
Sitni kolači
Kuhanje uz progr. True
Fan
160
20 - 35
Tradicionalno pečenje
170
20 - 35
Keksi od dizanog tijesta,
podgrijavanje nije potrebno
Kuhanje uz progr. True
Fan
150 - 160
20 - 40
Kolačići s bademima,
podgrijavanje nije potrebno
Kuhanje uz progr. True
Fan
100 - 120
30 - 50
Biskvit od bjelanjka / Poljupci,
podgrijavanje nije potrebno
Kuhanje uz progr. True
Fan
80 - 100
120 - 150
Pecivo-kiflice
29
Pečena i zapečena jela
Koristite prvi položaj police u pećnici.
(°C)
(min)
Bageti preliveni
topljenim sirom
Kuhanje uz progr.
True Fan
160 - 170
15 - 30
Zapečeno povrće,
prethodno zagrijte
pećnicu
Turbo roštilj
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Tradicionalno pečenje
180 - 200
25 - 40
Riblji nabujci
Tradicionalno pečenje
180 - 200
30 - 60
Punjeno povrće
Kuhanje uz progr.
True Fan
160 - 170
30 - 60
Slatki nabujci
Tradicionalno pečenje
180 - 200
40 - 60
Zapečena tjestenina
Tradicionalno pečenje
180 - 200
45 - 60
Pečenje na više razina
Koristite prvi/četvrti položaj police u
pećnici.
TORTE/KOLAČI/KRUH
Kuhanje uz progr. True Fan.
TORTE/KOLAČI/KRUH
Upotrijebite limove za pečenje.
Kuhanje uz progr. True Fan.
Upotrijebite limove za pečenje.
(°C)
(min)
Princes krafne /
Ekleri, prethod‐
no zagrijte peć‐
nicu
160 - 180
25 45
Suhi drobljenac
150 - 160
30 45
Biskviti od
prhkog tijesta
150 - 160
20 40
(°C)
(min)
Keksi od biskvit‐
nog tijesta
160 - 170
25 40
Prhko tijesto /
Prutići od tijesta
140
25 45
Keksi od diza‐
nog tijesta
160 - 170
30 60
Kolačići s ba‐
demima
100 - 120
40 80
30
Krto meso pecite pokriveno.
TORTE/KOLAČI/KRUH
Velike komade mesa pecite izravno na
pladnju ili na žičanoj polici postavljenoj
iznad pladnja.
Kuhanje uz progr. True Fan.
Stavite malo vode u pladanj kako biste
spriječili zapaljenje masti koja iscuri.
Upotrijebite limove za pečenje.
Nakon isteka 1/2 ili 2/3 vremena pečenja
okrenite pečenje.
Pecite meso i ribu u velikim komadima (1
kg ili više).
Biskvit od
bjelanjka /
Poljupci
(°C)
(min)
80 - 100
130 170
Tijekom pečenja, nekoliko puta navlažite
zglobove mesa s njegovim sokom.
Pečenje mesa
Koristite prvi položaj police u pećnici.
Savjeti za prženje
Koristite posuđe za pećnicu otporno na
temperaturu.
GOVEDINA
(°C)
(min)
Pečenka u posu‐
di
1 - 1,5 kg
Tradicionalno
pečenje
230
120 - 150
Goveđe pečenje
ili filet, slabo pe‐
čeno, prethodno
zagrijte pećnicu
po cm debljine
Turbo roštilj
190 - 200
5-6
Goveđe pečenje
ili filet, srednje
pečeno
po cm debljine
Turbo roštilj
180 - 190
6-8
Goveđe pečenje
ili filet, dobro pe‐
čeno
po cm debljine
Turbo roštilj
170 - 180
8 - 10
31
SVINJETINA
Koristite funkciju: Turbo roštilj.
(kg)
(°C)
(min)
Lopatica / Vrat / Rolana
šunka
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Kotleti / Rebra
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Mesna štruca
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Buncek, prethodno
kuhan
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
(kg)
(°C)
(min)
Teleće pečenje
1
160 - 180
120 - 150
Teleća koljenica
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(min)
Janjeći but / Janjeće
pečenje
1 - 1.5
150 - 180
100 - 120
Janjeći hrbat
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
TELETINA
Koristite funkciju: Turbo roštilj.
JANJETINA
Koristite funkciju: Turbo roštilj.
32
DIVLJAČ
Koristite funkciju: Tradicionalno pečenje.
(kg)
(°C)
(min)
Hrbat / Zečji but, pret‐
hodno zagrijte pećnicu
do 1
230
30 - 40
Srneći hrbat
1.5 - 2
210 - 220
35 - 40
Srneći but
1.5 - 2
180 - 200
60 - 90
(kg)
(°C)
(min)
Pile
0,2 - 0,35 svaki
komad
200 - 220
30 - 50
Pile, polovica
0,4 - 0,5 svaki
komad
190 - 210
35 - 50
Perad u komadima
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Patka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
PERAD
Koristite funkciju: Turbo roštilj.
RIBA, CIJELA (NA PARI)
Koristite funkciju: Tradicionalno pečenje.
Riba
(kg)
(°C)
(min)
1 - 1.5
210 - 220
45 - 60
33
Hrskavo pečenje s Funkcija za
pizzu
PIZZA
PIZZA
nici.
Predgrijte praznu pećnicu prije
pečenja.
Koristite prvi položaj police u peć‐
Koristite drugi položaj police u
pećnici.
(°C)
(min)
Tartovi
180 - 200
40 - 55
Pita od špina‐
ta
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorrai‐
ne / Pita od
sira
170 - 190
45 - 55
Kolač od sira
140 - 160
Pita od
jabuka, pokr.
Pita od povr‐
ća
(°C)
(min)
Pizza, debelo
tijesto, koristi‐
te duboki
pladanj
180 200
20 - 30
230
10 - 20
60 - 90
Beskvasni
kruh
150 - 170
50 - 60
Uštipci
160 180
45 - 55
160 - 180
50 - 60
Slani alzaški
kolač
230
12 - 20
Knedle
180 200
15 - 25
PIZZA
Roštilj
Predgrijte praznu pećnicu prije
pečenja.
Koristite drugi položaj police u
pećnici.
Pizza, tanko
tijesto
(°C)
(min)
200 230
15 - 20
Predgrijte praznu pećnicu prije pečenja.
Roštiljajte samo tanke komade mesa ili
ribe.
Postavite pliticu na prvu policu, kako biste
prikupili masnoću.
34
ROŠTILJ
Koristite prvi položaj police u pećnici.
Koristite funkciju: Roštilj.
(°C)
(min)
(min)
s jedne strane
s druge strane
Goveđe pečenje,
srednje pečeno
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Goveđi file, srednje pe‐
čen
230
20 - 30
20 - 30
Svinjska pečenica
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Teleća pečenica
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Janjeći hrbat
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Riba, 0,5 kg - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
BRZI ROŠTILJ
Koristite funkciju: Veliki roštilj.
Uvijek roštiljajte na najvećoj postavci temperature.
(min)
(min)
s jedne strane
s druge strane
Svinjski filet
10 - 12
6 - 10
3
Kobasice
10 - 12
6-8
3
Odresci
7 - 10
6-8
3
Tost s nadjevom
6-8
-
3
Pečenje kruha
Prethodno zagrijavanje se ne preporučuje.
35
Sporo pečenje
KRUH
Koristite drugi položaj police u
pećnici, osim ako je drukčije navedeno.
(°C)
(min)
Bijeli kruh
190 210
40 60
Baguette
200 220
35 45
Brioš
180 200
40 60
Ciabatta
200 220
35 45
Raženi kruh
190 210
50 70
Integralni kruh
190 210
50 70
Kruh s cjelovitim ži‐
taricama
190 210
40 60
Krušna peciva, ,
koristite drugi
položaj police u
pećnici
200 220
25 35
Ta funkcija omogućuje vam pripremu
tankog, mekanog mesa i ribe. Nije
primjenjivo za: perad, masnu pečenu
svinjetinu, prženje u posudi.Sonda za
pečenje mesa temperatura ne bi trebala
biti viša od 65 °C.
1. Meso pecite 1-2 minute na svakoj
strani u plitici na velikoj vrućini.
2. Stavite meso u pliticu za pečenje ili
izravno na rešetku za pečenje. Stavite
pliticu ispod rešetke za pečenje kako
bi sakupljala masnoću.
Kad koristite tu funkciju, uvijek
pripremajte jelo bez poklopca.
3. Upotrijebite Sonda za pečenje mesa.
4. Odaberite funkciju: Sporo pečenje.
Prvih 10 minuta temperaturu pećnice
možete postaviti između 80 °C i 150
°C. Osnovna temperatura je 90 °C.
Postavite temperaturu za Sonda za
pečenje mesa.
5. Nakon 10 minuta, pećnica automatski
smanjuje temperaturu na 80 °C.
Koristite prvi položaj police u pećnici.
(kg)
(°C)
(min)
Goveđe pečenje
1 - 1.5
150
120 - 150
Goveđi file
1 - 1.5
150
90 - 110
Teleće pečenje
1 - 1.5
150
120 - 150
Odrezak
0.2 - 0.3
120
20 - 40
36
Zamrznuta hrana
Konzerviranje
Izvadite namirnice iz pakiranja. Hranu
stavite na tanjur.
Upotrebljavajte samo staklenke za
konzerviranje istih dimenzija dostupne na
tržištu.
Ne prekrivajte hranu, jer to može produžiti
vrijeme odmrzavanja.
Ne koristite staklenke s poklopcima koji se
odvijaju i s bajonetnim ili metalnim
poklopcima.
Koristite prvi položaj police u pećnici.
ODLEĐIVANJE
Koristite drugi položaj police u
pećnici.
Koristite funkciju: Kuhanje uz pro‐
gr. True Fan.
(°C)
(min)
Pizza,
smrznuta
200 - 220
15 - 25
Američka piz‐
za, smrznuta
190 - 210
20 - 25
Pizza, hladna
210 - 230
13 - 25
Pizza snack,
smrznuta
180 - 200
15 - 30
Pomfrit, tanki
200 - 220
20 - 30
Pomfrit, de‐
belo narezan
200 - 220
25 - 35
Kroketi /
Kroketi
220 - 230
20 - 35
Pirjani
krumpir
210 - 230
20 - 30
Lasagne / Ca‐
neloni, svježi
170 - 190
35 - 45
Lasagne / Ca‐
neloni,
smrznuti
160 - 180
40 - 60
Pečeni sir
170 - 190
20 - 30
Pileća krilca
190 - 210
20 - 30
Na pekač za pecivo ne stavljajte više od
šest staklenki od jedne litre.
Staklenke napunite jednoliko i zatvorite ih
obujmicom.
Staklenke se ne smiju međusobno
dodirivati.
U pekač za pecivo stavite oko 1/2 litre
vode kako biste osigurali dovoljno vlage u
pećnici.
Kada voda u teglama proključa (nakon
otprilike 35-60 minuta u teglama od jedne
litre), isključite pećnicu ili smanjite
temperaturu na 100 °C (pogledajte
tablicu).
Postavite temperaturu na 160 - 170 °C.
JAGODIČASTO VOĆE
(min)
Konzerviranje do
početka
stvaranja
mjehurića
Jagode / Borovnice /
Maline / Zreli ogrozd
35 - 45
37
Sušenje
KOŠTUNIČASTO VOĆE
Koristite drugi položaj police u
pećnici.
Breskve /
Dunja /
Šljive
(min)
Konzervir
anje do
početka
stvaranja
mjehurića
(min)
Nastavak
kuhanja
pri 100 °C
35 - 45
10 - 15
POVRĆE
(min)
Konzervir
anje do
početka
stvaranja
mjehurića
(min)
Nastavak
kuhanja
pri 100 °C
Mrkva
50 - 60
5 - 10
Krastavci
50 - 60
-
Miješano
ukiseljeno
povrće
50 - 60
5 - 10
Korabica /
Grašak /
Šparoge
50 - 60
15 - 20
Plitica za pizzu
(°C)
(h)
Grah
60 - 70
6-8
Paprike
60 - 70
5-6
Povrće za
juhu
60 - 70
5-6
Gljive
50 - 60
6-8
Začinsko
bilje
40 - 50
2-3
Šljive
60 - 70
8 - 10
Marelice
60 - 70
8 - 10
Jabuke izre‐
zane na
ploške
60 - 70
6-8
Kruške
60 - 70
6-9
Vlažno pečenje - preporučeni
pribor
Koristite tamne i nereflektirajuće limove i
spremnike. Oni bolje apsorbiraju toplinu
od svijetlih boja i reflektirajućeg posuđa.
Posuda za pečenje
Keramičke
zdjelice
Limeni kalup za
flan
38
Tamni, ne‐
reflektirajući
promjer 28 cm
Vlažno pečenje
nici.
Keramika
8 cm
promjer, 5
cm visina
Tamni, nereflektirajući
promjer 26 cm
Tamni, ne‐
reflektirajući
promjer 28 cm
Informacije za ustanove za
testiranje
Koristite prvi položaj police u peć‐
Testiranje u skladu s EN 60350 i IEC
60350.
FUNKCIJA ROŠTILJANJA
(°C)
(min)
Zapečeno
tijesto
200 220
45 - 60
Zapečeni
krumpir
180 200
70 - 85
Musaka
180 200
75 - 90
Lasagne
180 200
70 - 90
Caneloni
180 200
65 - 80
Puding od
kruha
190 200
55 - 70
Puding od ri‐
že
180 200
55 - 70
Torta od
jabuka, od
miješanog
biskvita
(okrugli kalup
za kolače)
160 170
70 - 80
Bijeli kruh
200 210
55 - 70
Koristite funkciju: Veliki roštilj.
nici.
Koristite treći položaj police u peć‐
Prethodno zagrijte praznu pećnicu.
Roštiljajte na maksimalnoj postav‐
ci temperature.
(min)
s jedne
strane
s druge stra‐
ne
Pljeska
vice
9 - 13
8 - 10
Tost
1-3
1-3
39
PARNA FUNKCIJA
Koristite funkciju: Para s donjim grijačem.
Koristite drugi položaj police u pećnici.
Pekač za pecivo postavite na prvi položaj police.
Postavite temperaturu na 99 °C.
Spremnik (Gastro‐
norm)
(kg)
(min)
Brokula, prethodno
zagrijte pećnicu
1 x 1/2 probušeno
0.3
13 - 15
Brokula, prethodno
zagrijte pećnicu
1 x 1/2 probušeno
maks.
15 - 18
Grašak, smrznuti
1 x 1/2 probušeno
2
Dok temperatu‐
ra na
najhladnijem
dijelu ne doseg‐
ne 85 °C.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Napomene o čišćenju
Prednju stranu pećnice očistite mekom krpom namočenom u mlaku vodu sa
sredstvom za čišćenje.
Za čišćenje metalnih površina koristite namjensko sredstvo za čišćenje.
Sredstva za
čišćenje
Tvrdokorne mrlje čistite posebnim sredstvom za čišćenje pećnica.
40
Unutrašnjost pećnice očistite nakon svake upotrebe. Nakupljanje masti ili
drugih ostataka hrane može uzrokovati požar. Rizik je veći za pliticu roštilja.
Nakon svake uporabe osušite unutrašnjost mekanom krpom.
Svakodnev‐
na uporaba
Nakon svake upotrebe očistite svu dodatnu opremu i pustite da se osuši. Ko‐
ristite meku krpu namočenu u toplu vodu sa sredstvom za čišćenje. Pribor ne
perite u perilici posuđa.
Dodatni pri‐
bor
Ne čistite pribor s neprianjajućim površinama uporabom agresivnih sredstava
za čišćenje, oštrih predmeta ili u perilici.
Preporučeni proizvodi za
čišćenje
1
Ne rabite abrazivne spužvice ili agresivne
deterdžente. Oni mogu oštetiti dijelove od
emajla i nehrđajućeg čelika.
Proizvode možete kupiti na i u najboljim
trgovinama.
Vađenje vodilica polica
Prije zahvata održavanja provjerite je li se
pećnica potpuno ohladila. Postoji
opasnost od opekotina.
Za čišćenje pećnice, izvadite sve vodilice
polica.
1. Pažljivo povucite vodilicu prema gore i
van iz prednjeg nosača.
Simbol
3
2
2. Prednji kraj vodilice police povucite
dalje od bočne stijenke.
3. Izvadite vodilicu iz stražnjeg nosača.
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
Podizbornik za: Čišćenje
Podizbornik s funkcijama čišćenja nalazi
se pod poljem senzora
.
Pojmovi izbornika
Zaslon
S1
Pražnjenje spremnika
Postupak za uklanjanje preostale vode iz
spremnika za vodu nakon uporabe parnih
funkcija.
S2
Parno čišćenje
Čišćenje uređaja parom.
S3
Uklanjanje kamenca
Postupak čišćenja kruga generatora pare od
naslaga kamenca.
S4
Ispiranje
Postupak ispiranja i čišćenja kruga genera‐
tora pare nakon česte uporabe parnih
funkcija.
41
Aktiviranje funkcije čišćenja
1. Aktivirajte uređaj.
2. Dodirnite
dok se na zaslonu ne
prikaže S1. Na nekim modelima
također možete odabrati i S2, S3, S4.
ili
za odabir funkcije
3. Dodirnite
čišćenja.
4. Za potvrdu dodirnite
.
Pražnjenje spremnika - S1
Izvadite sav pribor.
Funkcija čišćenja uklanja preostalu vodu
iz spremnika za vodu. Tu funkciju koristite
nakon funkcije parnog kuhanja.
Funkcija traje otprilike 6 minuta.
U ovoj funkciji svjetlo je isključeno.
1. Pekač stavite na prvu razinu police.
2. Uključite funkciju pražnjenja spremnika
- S1. Pogledajte "Uključivanje funkcije
čišćenja".
.
3. Dodirnite
Na kraju postupka izvadite pekač za
pecivo.
Parno čišćenje - S2
dok se ne oglasi zvučni signal ili se na
zaslonu prikaže poruka.
2. Uključite funkciju parnog čišćenja - S2.
Pogledajte "Uključivanje funkcije
čišćenja".
Funkcija traje otprilike 30 minuta.
Po završetku programa oglašava se
zvučni signal.
3. Za isključivanje zvučnog signala
dodirnite polje senzora.
4. Obrišite unutrašnju površinu uređaja
ne-abrazivnom spužvicom za njegu
površina. Za čišćenje unutrašnjosti
pećnice možete rabiti toplu vodu.
Nakon čišćenja vrata uređaja ostavite
otvorena oko 1 sat. Pričekajte dok se
uređaj ne osuši. Pustite da se uređaj
potpuno osuši s otvorenim vratima. Za
ubrzavanje sušenja možete zatvoriti vrata i
zagrijati uređaj s funkcijom "Vrući zrak" na
temperaturu od 150°C na otprilike 15
minuta. Maksimalni učinak funkcije
čišćenja možete ostvariti ako ručno
očistite uređaj odmah po dovršetku
funkcije. Ako je razina nečistoće visoka,
ponovite postupak drugi put.
Podsjetnik za čišćenje
Ručno uklonite što je moguće više
prljavštine.
Ova funkcija podsjeća vas da je čišćenje
nužno i da biste trebali provesti funkciju:
S2.
Uklonite pribor i vodilice za police kako
biste očistili bočne stjenke.
Tu funkciju možete uključiti/isključiti u
izborniku s postavkama.
Funkcije čišćenja parom podržavaju
čišćenje otvora za paru uređaja.
Sustav za generiranje pare Uklanjanje kamenca - S3
Za veću učinkovitost čišćenje
započnite kada je uređaj
hladan.
Navedeno vrijeme ovisi o
trajanju funkcije i ne uključuje
vrijeme potrebno za čišćenje
otvora koje provodi korisnik.
Kada je funkcija čišćenja parom aktivna,
svjetlo je isključeno.
1. Spremnik za vodu napunite do
maksimalne razine (oko 950 ml vode)
Prilikom rada generatora pare u
unutrašnjosti uređaja dolazi do
akumulacije i taloženja kamenca zbog
sadržaja kalcija u vodi. To može negativno
utjecati na kvalitetu pare, na učinkovitost
generatora pare i na kvalitetu hrane. Kako
biste to spriječili, krug za generiranje pare
čistite od preostalog kamenca.
Odaberite funkciju u izborniku:
.
Trajanje cijelog postupka iznosi otprilike 2
sata.
U ovoj funkciji svjetlo je isključeno.
42
1. Izvadite sav pribor.
2. Uvjerite se da je spremnik za vodu
prazan. Ako je potrebno, uključite
funkciju pražnjenja spremnika - S1.
3. Pekač stavite na prvu razinu police.
4. U spremnik za vodu ulijte 250 ml
sredstva za uklanjanje kamenca.
5. Napunite preostali dio spremnika za
vodu vodom do maksimalne razine,
dok se ne oglasi zvučni signal ili se na
zaslonu prikaže poruka.
Trajanje tog postupka iznosi otprilike 1
sat i 40 minuta.
6. Uključite funkciju uklanjanja kamenca S3. Pogledajte "Uključivanje funkcije
čišćenja".
7. Poslije prvog dijela ispraznite pekač i
postavite ga ponovno na prvi položaj
police.
8. Uključite funkciju Ispiranje. Pogledajte
"Sustav za generiranje pare - Ispiranje
- S4".
Na kraju postupka izvadite pekač.
Ako funkcija Uklanjanje
kamenca ne radi na ispravan
način, zaslon će prikazivati
poruku za ponavljanje funkcije.
Ako je uređaj vlažan i mokar, obrišite ga
suhom krpom. Pustite da se uređaj
potpuno osuši s otvorenim vratima.
Podsjetnik za uklanjanje
vodenog kamenca
funkcije pare. Podsjetnik za uklanjanje
kamenca ne možete onemogućiti.
Sustav za generiranje pare Ispiranje - S4
Izvadite sav pribor.
Funkcija traje otprilike 30 minuta.
U ovoj funkciji svjetlo je isključeno.
1. Pekač stavite na prvu razinu police.
2. Napunite spremnik za vodu svježom
vodom do maksimalne razine, dok se
ne oglasi zvučni signal ili se na
zaslonu prikaže poruka.
3. Uključenje funkcije ispiranja - S4.
Pogledajte "Uključivanje funkcije
čišćenja".
Na kraju postupka izvadite pekač.
Zamjena žarulje
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara.
Žarulja može biti vruća.
1. Isključite pećnicu.
Pričekajte dok se pećnica ohladi.
2. Iskopčajte pećnicu iz napajanja.
3. Na dno unutrašnjosti stavite krpu.
Gornje svjetlo
1. Okrenite stakleni poklopac svjetla i
skinite ga.
Postoje dva podsjetnika koji vas
podsjećaju da provedete ovu funkciju:
Uklanjanje kamenca iz uređaja. Ovi
podsjetnici uključuju se svaki put kad
isključite uređaj. Kad je podsjetnik aktivan,
na zaslonu bljeska S3.
• Softverski podsjetnici podsjećaju vas i
preporučuju vam da provedete ciklus
uklanjanja vodenog kamenca.
• Hardverski podsjetnik vas prisiljava da
provedete uklanjanje vodenog
kamenca. Ako iz uređaja ne uklonite
vodeni kamenac kada je hardverski
podsjetnik uključen, nećete moći rabiti
2. Uklonite metalni prsten i očistite
stakleni poklopac.
3. Zamijenite žarulju odgovarajućom
žaruljom koja je otpora na toplinu od
300 °C.
4. Postavite metalni prsten na stakleni
poklopac.
5. Postavite stakleni poklopac.
43
RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Što učiniti ako...
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Ne možete uključiti pećnicu
ili njome rukovati.
Pećnica nije priključena na
električnu mrežu ili nije pra‐
vilno priključena.
Provjerite je li pećnica pra‐
vilno priključen na električno
napajanje (provjerite
dijagram priključivanja, ako
je dostupan).
Pećnica se ne grije.
Pećnica je isključena.
Uključite pećnicu.
Pećnica se ne grije.
Sat nije podešen.
Namjestite sat.
Pećnica se ne grije.
Nisu postavljene potrebne
postavke.
Provjerite jesu li postavke
točne.
Pećnica se ne grije.
Automatsko isključivanje je
uključeno.
Pogledajte odjeljak "Au‐
tomatsko isključivanje".
Pećnica se ne grije.
Uključena je funkcija rodi‐
teljske zaštite.
Pogledajte poglavlje
"Korištenje roditeljske zašti‐
te".
Pećnica se ne grije.
Osigurač je pregorio.
Provjerite je li osigurač uz‐
rok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije isprav‐
no.
Zamijenite žarulju pećnice.
Zaslon ne prikazuje vrijeme
tijekom trajanja isključenosti.
Zaslon je isključen.
Dodirnite
i
isto‐
vremeno za ponovno
uključenje zaslona.
Sonda za temperaturu
jezgre ne radi.
Utikač sonde za temperatu‐
ru jezgre nije ispravno umet‐
nut u utičnicu.
Utikač sonde za pečenje
mesa utaknite do kraja u
utičnicu.
Jela se predugo ili prebrzo
peku.
Temperatura je preniska ili
previsoka.
Po potrebi podesite tempe‐
raturu. Slijedite upute iz pri‐
ručnika za upotrebu.
Para i kondenzat nakupljaju
se na hrani i u unutrašnjosti
pećnice
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Nakon završetka pečenja
jelo ne ostavljajte u pećnici
dulje od 15 - 20 minuta.
44
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Zaslon prikazuje "C2".
Želite pokrenuti funkciju
odmrzavanja ali niste izvadili
utikač sonde za pečenje
mesa iz utičnice.
Isključite utikač senzora za
temperaturu jezgre iz utični‐
ce.
Na zaslonu se prikazuje šifra
pogreške koja nije u tablici.
Postoji električni kvar.
•
•
Pomoću kućnog osigura‐
ča ili sigurnosne sklopke
u kutiji s osiguračima
isključite i ponovo
uključite pećnicu.
Ako se na zaslonu pono‐
vo prikaže šifra po‐
greške, obratite se službi
za korisnike.
Postupak uklanjanja kamen‐
ca prekinut je prije kraja.
Došlo je do nestanka
električne energije.
Ponovite postupak.
Postupak uklanjanja kamen‐
ca prekinut je prije kraja.
Korisnik je zaustavio
funkciju.
Ponovite postupak.
Nakon postupka uklanjanja
kamenca unutar roštilja/
posudi za pečenje nema vo‐
de.
Niste napunili spremnik vo‐
de do maksimalne razine.
Provjerite nalazi li se u kući‐
štu spremnika vode sredstvo
za uklanjanje kamenca/
voda.
Ponovite postupak.
Nakon ciklusa uklanjanja
kamenca, na dnu otvora
nalazi se prljava voda.
Roštilj/posuda za pečenje
na pogrešnom su položaju
police.
Uklonite ostatke vode i sred‐
stva za uklanjanje kamenca
s dna pećnice. Posudu za
roštiljanje/pečenje stavite na
najniži položaj police.
Postupak čišćenja prekinut
je prije kraja.
Došlo je do nestanka
električne energije.
Ponovite postupak.
Postupak čišćenja prekinut
je prije kraja.
Korisnik je zaustavio
funkciju.
Ponovite postupak.
Nakon završetka funkcije
čišćenja na dnu
unutrašnjosti ostalo je previ‐
še vode.
Nasprejali ste previše deter‐
dženta u uređaj prije
uključenja ciklusa čišćenja.
Sve dijelove unutrašnjosti
pokrijte tankim slojem deter‐
dženta. Jednolično
nasprejajte deterdžent.
Nema dobrog djelovanja po‐
stupka čišćenja.
Početna temperatura
unutrašnjosti pećnice za
funkciju parnog čišćenja bila
je previsoka.
Ponovite ciklus. Obavite
ciklus kad je uređaj hladan.
45
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Nema dobrog djelovanja po‐
stupka čišćenja.
Prije početka postupka
čišćenja niste uklonili bočne
mreže. One mogu prenijeti
toplinu na stijenke i umanjiti
djelovanje.
Uklonite bočne rešetke iz
uređaja i ponovite postupak.
Nema dobrog djelovanja po‐
stupka čišćenja.
Prije početka postupka
čišćenja niste uklonili pribor
iz uređaja. On može ugroziti
parni ciklus i umanjiti
djelovanje.
Uklonite pribor iz uređaja i
ponovite postupak.
Uređaj je uključen, ali se ne
zagrijava. Ventilator ne radi.
Na zaslonu se prikazuje
"Demo".
Uključen je demo program.
Pogledajte odjeljak
"Korištenje izbornika s po‐
stavkama" u poglavlju "Do‐
datne funkcije".
Servisni podaci
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se vašem zastupniku
iliovlaštenom servisu.
na prednjem okviru unutrašnjosti pećnice.
Ne vadite nazivnu pločicu iz unutrašnjosti
pećnice.
Podaci potrebni za servis nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi se
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Podaci o proizvodu
Tablica informacija o proizvodu i informacije u skladu s EU
65-66/2014
Naziv dobavljača
Juno
Identifikacija modela
JBKD167D0 944066717
Indeks energetske učinkovitosti
80.8
Razred energetske učinkovitosti
A+
46
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, kon‐
vencionalni način rada
0.89 kWh/ciklusu
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, rad s
ventilatorom
0.59 kWh/ciklusu
Broj prostora za pečenje
1
Izvor topline
Električna struja
Zapremnina
43 l
Vrsta pećnice
Ugradbena pećnica
Masa
34.4 kg
EN 60350- 1 - Kućanski električni aparati
za kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice,
parne pećnice i roštilji - Metode mjerenja
značajki.
Ušteda energije
Pećnica sadrži značajke koje
vam pomažu štedjeti energiju
tijekom svakodnevnog kuhanja.
Uvjerite se da su vrata pećnice pravilno
zatvorena dok pećnica radi. ne otvarajte
vrata prečesto tijekom kuhanja.
Održavajte brtvu vrata čistom i uvjerite se
da je ispravno postavljena.
Za poboljšanje uštede energije koristite
metalno posuđe.
Kad je to moguće, ne predgrijavajte
pećnicu prije kuhanja.
Kad istovremeno pripremate nekoliko jela,
pauze između pečenja održavajte što
kraćima.
Pečenje s ventilatorom
Ako je moguće, koristite funkcije pečenja s
ventilatorom kako biste uštedjeli energiju.
Preostala toplina
Ako se uključi program s odabirom
vremena poput Trajanje ili Završetak, a
vrijeme kuhanja je duže od 30 minuta,
grijači se za neke funkcije pećnice
automatski isključuju ranije.
Ventilator i žarulja nastavljaju raditi. Kad
isključite pećnicu, na zaslonu se prikazuje
preostala toplina. Toplinu možete koristiti
da hranu održite toplom.
Kad je trajanje kuhanja duže od 30
minuta, smanjite temperaturu pećnice na
minimum 3-10 minuta prije završetka
kuhanja. Preostala toplina u pećnici
nastavit će peći.
Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje
ostalih jela.
Održavanje hrane toplom
Odaberite najnižu moguću postavku
temperature kako biste koristili preostalu
toplinu i održali hranu toplom. Na zaslonu
se pojavljuje prikaz ostatka topline ili
temperatura.
Pečenje s isključenom žaruljom
Tijekom kuhanja isključite svjetlo. Uključite
ga samo kad vam treba.
Vlažno pečenje
Funkcija napravljena je za uštedu energije
tijekom kuhanja.
Kad koristite tu funkciju, svjetlo se
automatski isključuje nakon 30 sekundi.
Svjetlo možete ponovno uključiti, ali to će
smanjiti očekivanu uštedu energije.
Deaktiviranje ekrana
Možete isključiti zaslon. Istovremeno
pritisnite i zadržite
i
. Za uključenje,
ponovite istu radnju.
47
BRIGA ZA OKOLIŠ
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu
službu.
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
*
867353572-A-312019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising