Juno JBKD167D0 User manual

Juno JBKD167D0 User manual
CS
Návod k
použití
Parní trouba
JBKD167D0
2
OBSAH
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Před prvním použitím
Denní používání
Funkce hodin
2
4
7
8
10
11
14
Automatické programy
Použití příslušenství
Doplňkové funkce
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Energetická účinnost
16
17
18
20
38
42
45
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné
instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na
bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem
nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz
spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné součásti se při použití mohou zahřát na vysokou
teplotu.
3
•
•
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu provádět
jen kvalifikovaná osoba.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou
během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte
se topných článků.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.
VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky se nejprve
přesvědčte, že je spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte spotřebič, dokud není nainstalován do
vestavné konstrukce.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové
škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by poškrábat
povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo
dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte přední a
poté zadní konec drážek na rošty od stěny trouby. Drážky
roštů instalujte stejným postupem v opačném pořadí.
Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto
spotřebiči.
4
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič
smí instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
• Netahejte spotřebič za držadlo.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
• Spotřebič nainstalujte na bezpečném a
vhodném místě, které splňuje
požadavky na instalaci.
• Spotřebič je vybaven elektrickým
chladicím systémem. Musí být zapojen
do napájecí sítě.
• Vestavná jednotka musí splňovat
požadavky na stabilitu podle normy
DIN 68930.
Minimální výška
skříňky (minimální
výška skříňky pod
pracovní deskou)
Šířka skříňky
Hloubka skříňky
444 (460) mm
560 mm
550 (550) mm
Výška přední části
spotřebiče
455 mm
Výška zadní části
spotřebiče
440 mm
Šířka přední části
spotřebiče
595 mm
Šířka zadní části
spotřebiče
559 mm
Hloubka spotřebiče
567 mm
Vestavná hloubka
spotřebiče
546 mm
Hloubka s
otevřenými dvířky
882 mm
Minimální velikost
ventilačního otvoru.
Otvor se nachází na
spodní zadní straně
560x20 mm
Délka napájecího sí‐
ťového kabelu. Kabel
se nachází v pravém
rohu zadní strany
1500 mm
Montážní šrouby
3.5x25 mm
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
• Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete přívodní kabel
vyměnit, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
• Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče nebo výklenku pod
spotřebičem, obzvláště je-li spotřebič v
provozu nebo jsou-li dvířka horká.
• Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
5
•
•
•
•
•
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení musí
mít mezeru mezi kontakty alespoň 3
mm širokou.
Spotřebič se dodává se síťovou
zástrčkou a napájecím kabelem.
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení, úrazu
elektrickým proudem či
výbuchu.
• Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
• Spotřebič po každém použití vypněte.
• Pokud je spotřebič v provozu, buďte při
otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
• Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
• Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
• Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti
spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
• Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno spotřebiče.
– Na dno vnitřku spotřebiče
nepokládejte hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do horkého
spotřebiče.
– Po dokončení pečení nenechávejte
vlhká jídla ve spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
• Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
• Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
• Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
• Vždy pečte se zavřenými dvířky trouby.
• Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela nevychladne.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění, požáru nebo
poškození spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
6
• Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
• Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
• Při snímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
• Katalytický smalt (je-li součástí výbavy)
nečistěte žádným druhem čisticího
prostředku.
Vaření v páře
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození
spotřebiče.
• Horká pára může způsobit popálení:
– Je-li funkce zapnutá, buďte při
otevírání dvířek spotřebiče opatrní.
Může dojít k úniku páry.
– Po ukončení vaření v páře otvírejte
dvířka spotřebiče opatrně.
Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
• V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky pouze
pro použití v domácích spotřebičích.
Nepoužívejte je pro osvětlení
domácnosti.
• Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
• Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi .
Obsluha
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
• Používejte výhradně originální
náhradní díly.
Likvidace
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
• Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
7
POPIS SPOTŘEBIČE
Celkový pohled
1
2
4
5
6
7
4
10
3
3
2
1
8
9
Příslušenství
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásobník na vodu
Zásuvka pečicí sondy
Topný článek
Osvětlení
Ventilátor
Vývod trubky odstraňování vodního
kamene
9 Drážky na rošty, vyjímatelné
10 Polohy roštů
1
2
3
4
5
6
7
8
Hluboký pekáč / plech
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové
formy, pečeně.
K pečení moučných jídel a masa, nebo k
zachycování tuku.
Pečicí sonda
Plech na pečení
K měření teploty uvnitř pokrmu.
Na koláče a sušenky.
8
Jedna neděrovaná a jedna děrovaná
nádoba na potraviny.
Sada pro vaření v páře
Sada pro vaření v páře odvádí
kondenzovanou vodu z jídla během jeho
přípravy v páře. Používejte ji k přípravě
zeleniny, ryb, kuřecích prsou. Tato sada
není vhodná pro jídla, která je zapotřebí
namáčet ve vodě, např. rýže, polenta,
těstoviny.
OVLÁDACÍ PANEL
Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
K ovládání trouby používejte senzorová tlačítka.
1
2
3
4
5
Senzo‐
rové
tlačítko
Funkce
Popis
-
Displej
Zobrazí aktuální nastavení trouby.
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí trouby.
Funkce
Slouží k nastavení pečicí funkce nebo automatic‐
kého programu.
Oblíbené
Slouží k uložení vašeho oblíbeného programu.
Použijte k přímému přístupu k vašemu oblíbené‐
mu programu; i u vypnuté trouby.
Teplota / rychlé
zahřátí
Slouží k nastavení nebo kontrole teploty.
Slouží také k nastavení nebo kontrole teploty Pe‐
čicí sonda.
Stisknutím a podržením na tři sekundy zapnete a
vypnete funkci: rychlé zahřátí.
9
Senzo‐
rové
tlačítko
Funkce
Popis
Nahoru, Dolů
K pohybu nahoru nebo dolů v nabídce.
OK
Slouží k potvrzení výběru nebo nastavení.
Osvětlení trouby
Slouží k zapnutí a vypnutí osvětlení trouby.
Hodiny
Slouží k nastavení funkcí hodin.
Minutka
K nastavení funkce Minutka.
6
7
8
9
10
Displej
A
B
G
C
F
E
D
A. Symbol funkce trouby
B. Displej teploty / denního času
C. Displej hodin / zbytkového tepla /
Minutka
D. Ukazatel zbytkového tepla / Ukazatel
vodní hladiny
E. Kontrolky funkcí hodin
F. Kontrolka ohřevu / kontrolka rychlého
zahřívání
G. Číslo funkce / programu trouby
Ostatní ukazatele na displeji:
Symbol
/
/
Název
Popis
Funkce
Můžete zvolit funkci trouby.
Automatické programy
Můžete zvolit automatický program.
Oblíbené
Je spuštěn oblíbený program.
kg / g
Je spuštěný automatický program se za‐
dáním váhy.
h / min
Je spuštěna funkce hodin.
Teplota / Rychlé zahřátí
Funkce je spuštěna.
10
Symbol
Název
Popis
Teplota
Zobrazuje se aktuální teplota.
Teplota
Teplotu můžete změnit.
Pečicí sonda
Pečicí sonda je zasunutá v zásuvce.
Osvětlení
Vypnuli jste osvětlení.
Minutka
Je spuštěná funkce minutky.
Ukazatel zásobníku na vodu
Signalizuje hladinu vody
Ukazatel ohřevu
Když zapnete pečicí funkci, zobrazí se .
Tyto stavové čárky zobrazují zvyšování či
klesání teploty v troubě.
Jakmile trouba dosáhne nastavené
teploty, stavové čárky zhasnou.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Nastavení Denního času viz
kapitola „Funkce hodin“.
První čištění
Z trouby odstraňte veškeré příslušenství a
vyjímatelné drážky na rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Tvrdost vody
Před prvním použitím troubu i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
Nastavení stupně tvrdosti vody
Po zapojení trouby do sítě musíte nastavit
stupeň tvrdosti vody.
Níže uvedená tabulka uvádí rozsah
tvrdosti vody (dH) s odpovídajícím
ukládáním vápníku a kvalitou vody.
Ukládání vápníku
(mmol/l)
Ukládání vápníku
(mg/l)
Klasifikace
vody
Třída
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Měkká
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Středně
tvrdá
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Tvrdá
4
více než 21
více než 3,8
více než 150
Velmi tvrdá
Když tvrdost vody překročí hodnoty
uvedené v tabulce, naplňte zásobník
lahvovou vodou.
1. Vezměte čtyřbarevný reakční proužek
dodaný spolu se sadou pro vaření v
parní troubě.
11
2. Vložte všechny reakční plochy proužku
do vody na přibližně jednu sekundu.
Proužek nedávejte do tekoucí vody.
3. Z proužku otřepejte přebytečnou vodu.
4. Po jedné minutě zkontrolujte tvrdost
vody dle níže uvedené tabulky.
Barvy na reakčních plochách se budou
dále měnit. Nekontrolujte tvrdost vody
později než jednu minutu po provedení
zkoušky.
5. Nastavení tvrdosti vody: nabídka
nastavení.
Viz „Používání nabídky nastavení“ v části
„Doplňkové funkce“.
Zkušební proužek
Zkušební proužek
Tvrdost Vody
2
3
4
Tvrdost vody můžete změnit v nabídce
nastavení.
Tvrdost Vody
1
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Funkce trou‐
by
Pečicí funkce
Funkce trou‐
by
Pravý horký
vzduch
Pizza
Použití
K pečení jídel na dvou
úrovních současně a k
sušení potravin.
Nastavte teplotu trouby o
20 - 40 °C nižší než při
použití funkce Horní/
spodní ohřev.
K pečení pizzy. K inten‐
zivnějšímu opečení do‐
zlatova a dosažení
křupavého spodku.
K přípravě měkkých a
šťavnatých pečení.
Horní/spodní
ohřev
Mražené po‐
traviny
Použití
K pečení moučných jídel
a masa na jedné úrovni
trouby.
K přípravě polotovarů do
křupava (např. hranolek,
amerických brambor ne‐
bo jarních závitků).
Ke grilování plochých po‐
krmů a opékání chleba.
Gril
Turbo gril
Nízkoteplotní
pečení
Spodní ohřev
K pečení větších kusů
masa nebo drůbeže s
kostmi na jedné úrovni. K
zapékání a pečení dozla‐
tova.
K pečení koláčů s
křupavým spodkem a
zavařování potravin.
12
Funkce trou‐
by
Rozmrazová‐
ní
Vlhký kon‐
vekční
vzduch
Pečení chle‐
ba
Použití
K rozmrazování potravin
(zeleniny a ovoce). Doba
rozmrazování závisí na
množství a velikosti
zmražených potravin.
Tato funkce slouží k
úspoře energie při peče‐
ní. Pokyny k přípravě viz
kapitola „Tipy a rady“,
Vlhký konvekční vzduch.
Dvířka trouby by měla být
během pečení zavřená,
aby nedošlo k přerušení
funkce a aby trouba fun‐
govala co nejúsporněji.
Při použití této funkce se
teplota ve vnitřku trouby
může lišit od nastavené
teploty. Je využito zbyt‐
kové teplo.Může dojít ke
snížení tepelného výko‐
nu. Obecná doporučení
ohledně úspory energie
viz kapitola „Energetická
účinnost“, Úspora ener‐
gie. Tato funkce byla
použita ke splnění ener‐
getické třídy dle normy
EN 60350-1. Pokud pou‐
žíváte tuto funkci, osvě‐
tlení se automaticky vy‐
pne po 30 sekundách.
Pomocí této funkce mů‐
žete připravovat chléb a
housky s velmi dobrými
profesionálními výsledky
co do křupavosti, barvy a
kůrky.
K udržení teploty po‐
krmů.
Uchovat teplé
Funkce trou‐
by
Regenerace
Nízká Vlhkost
Vysoká
Vlhkost
Vaření V
Páře
Použití
Opakovaný ohřev v páře
brání vysychání povrchu
jídel. Teplo je rozváděno
šetrně a rovnoměrně, což
umožňuje obnovení chuti
a vůně právě
připravených pokrmů.
Tuto funkci lze použít k
opakovanému ohřevu jí‐
del přímo na talíři. Najed‐
nou lze ohřát několik
talířů umístěných na rů‐
zných polohách roštů.
K pečení chleba, velkých
kusů masa nebo k
ohřevu chlazených či
mražených pokrmů.
K přípravě pokrmů s vy‐
sokým obsahem vlhkosti,
pudinku do polévky a te‐
rin ve vodě, a pro vaření
ryb.
K přípravě zeleniny, ryb,
brambor, rýže, těstovin
nebo speciálních příloh.
Během některých funkcí trouby
se může osvětlení při teplotě
nižší než 60 °C automaticky
vypnout.
Nastavení pečicí funkce
1. Zapněte troubu pomocí .
Na displeji se zobrazí nastavená teplota,
symbol a číslo pečicí funkce.
2. Stisknutím
nebo
nastavte
pečicí funkci.
nebo se trouba
3. Stiskněte
automaticky spustí po pěti sekundách.
Pokud troubu spustíte a nenastavíte
žádnou pečicí funkci nebo program,
trouba se po 20 sekundách automaticky
vypne.
13
Změna teploty
Stisknutím
nebo
změníte teplotu v
krocích po 5 °C.
Jakmile trouba dosáhne nastavené
teploty, zazní zvukový signál a ukazatel
ohřevu se přestane zobrazovat.
Zjištění teploty
Aktuální teplotu v troubě můžete
zkontrolovat při probíhající funkci či
programu.
1. Stiskněte .
Na displeji se zobrazuje teplota uvnitř
trouby.
2. Stiskněte
nebo se nastavená
teplota zobrazí na displeji automaticky
po pěti sekundách.
rychlé zahřátí
Pokud je spuštěná funkce rychlého
zahřátí, nevkládejte do spotřebiče žádné
potraviny.
Funkci rychlého zahřátí lze použít pouze s
některými pečicími funkcemi. Pokud je v
nabídce nastavení zapnuta zvuková
signalizace a funkci rychlého zahřátí nelze
s danou funkcí použít, zazní zvuková
signalizace. Viz „Používání nabídky
nastavení“ v části „Doplňkové funkce“.
Funkce rychlého zahřátí snižuje čas
potřebný k rozehřátí trouby.
Funkci rychlého zahřátí zapnete
stisknutím a podržením
na déle než tři
sekundy.
Je-li funkce rychlého zahřátí zapnutá, na
displeji blikají čárky:
Vaření v páře
Víčko zásobníku na vodu se nachází v
ovládacím panelu.
VAROVÁNÍ! Používejte pouze
studenou vodou z kohoutku.
Nepoužívejte filtrovanou
(demineralizovanou) či
destilovanou vodu.
Nepoužívejte jiné tekutiny. Do
zásobníku na vodu nenalévejte
hořlavé či alkoholické tekutiny.
1. Stisknutím víčka zásobník na vodu
otevřete.
2. Zásobník na vodu naplňte studenou
vodou na maximální úroveň (asi 950
ml), dokud nezazní zvukový signál
nebo se na displeji nezobrazí zpráva.
Zásoba vody vystačí přibližně na 50
minut.
Nepřekračujte maximální objem
zásobníku na vodu. Hrozí nebezpečí
úniku vody, přetečení a poškození
nábytku.
3. Zatlačte zásobník na vodu na do
původní polohy.
4. Zapněte troubu.
5. Nastavte funkci pečení v páře a
teplotu.
6. V případě potřeby nastavte funkci:
nebo : Ukončení .
Trvání
Pára se objeví přibližně za dvě minuty.
Jakmile trouba dosáhne nastavené
teploty, zazní zvukový signál.
Když v zásobníku na vodu dochází voda,
zazní zvukový signál. Abyste mohli
pokračovat ve vaření v páře, do zásobníku
je nutné doplnit vodu dle výše uvedeného
postupu.
Zvukový signál zazní na konci doby
přípravy jídla.
7. Vypněte troubu.
8. Po každém dokončení vaření v páře
zásobník na vodu vyprázdněte.
Viz čisticí funkce: Vyprázdnění
zásobníku.
POZOR! Trouba je horká.
Hrozí nebezpečí popálení.
Při vyprazdňování
zásobníku na vodu buďte
opatrní.
9. Po vaření v páře může docházet ke
srážení páry na dně vnitřku trouby.
14
Dno vnitřku trouby vždy vysušte, až
vychladne.
Nechte troubu zcela vyschnout s
otevřenými dvířky.
Sušení můžete urychlit zavřením dvířek a
předehřátím trouby pomocí funkce Pravý
horký vzduch o teplotě 150 °C po dobu
přibližně 15 minut.
FUNKCE HODIN
Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
00:00
Použití
Denní čas
Slouží ke zobrazení nebo změně denního času. Čas mů‐
žete změnit pouze tehdy, když je trouba zapnutá.
Trvání
Slouží k nastavení délky provozu trouby.
Ukončení
Slouží k nastavení, kdy se trouba vypne.
Odložené spuštění
Slouží ke spojení funkce Trvání a Ukončení.
Nastavit a spustit
K pozdějšímu zapnutí trouby s potřebnými nastaveními je‐
diným stisknutím senzorového tlačítka.
Minutka
Slouží k nastavení odpočítávání času. Tato funkce nemá
žádný vliv na provoz trouby. Funkci Minutka můžete za‐
pnout kdykoliv; i u vypnuté trouby.
Měřič času
Slouží k nastavení měřiče času, který zobrazuje délku pro‐
vozu trouby. Zapne se ihned, jak začne trouba hřát. Měřič
času se nezapne, pokud jsou nastaveny funkce Trvání a
Ukončení. Tato funkce nemá žádný vliv na provoz trouby.
Nastavení a změna času
Po prvním připojení k síťovému napájení
vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí
a 12:00. "12“ bliká.
1. Pomocí
nebo
nastavte hodiny.
.
2. Stiskněte
3. Pomocí
nebo
nastavte minuty.
4. Stiskněte
.
Na displeji se zobrazí nový čas.
Ke změně denního času opakovaně
stiskněte , dokud nezačne blikat .
Nastavení Trvání
1. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat .
3. Použijte
nebo
k nastavení
minut Trvání.
4. Stiskněte
nebo se Trvání
automaticky spustí po pěti sekundách.
5. Použijte
nebo
k nastavení
hodin Trvání.
6. Stiskněte
nebo se Trvání
automaticky spustí po pěti sekundách.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
minuty signál. Na displeji začne blikat
a
nastavení času. Trouba se vypne.
7. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
8. Vypněte troubu.
Nastavení Ukončení
1. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
15
2. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat .
3. Použijte
nebo
k nastavení
Ukončení a stiskněte
. Nejprve
nastavte minuty a poté hodiny.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
minuty signál. Na displeji začne blikat
nastavení času. Trouba se vypne
automaticky.
4. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
5. Vypněte troubu.
Nastavení: Nastavit a spustit
Funkci Nastavit a spustit můžete použít,
pouze pokud je nastavena funkce Trvání.
a
Nastavení: Odložené spuštění
1. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat .
3. Stisknutím
nebo
pro nastavení
minut pro Trvání.
4. Stiskněte
.
5. Použijte
nebo
k nastavení
hodin Trvání.
.
6. Stiskněte
Na displeji bliká .
nebo
k nastavení
7. Použijte
Ukončení a stiskněte
. Nejprve
nastavte minuty a poté hodiny.
Trouba se automaticky zapne později,
funguje po nastavenou dobu Trvání a
vypne se v nastavený Ukončení. Po
uplynutí nastaveného času zní dvě minuty
signál. Na displeji začne blikat
a
nastavení času. Trouba se vypne
automaticky.
8. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
9. Vypněte troubu.
Když je funkce Odložené
spuštění zapnutá, na displeji se
zobrazuje symbol pečicí
funkce,
s tečkou a .
Tečka na displeji hodin /
zbytkového tepla zobrazuje,
která funkce hodin je zapnutá.
1. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
2. Zvolte Trvání.
3. Opakovaně stiskněte , dokud na
displeji nezačne blikat .
4. Stisknutím
nastavíte funkci
Nastavit a spustit.
Na displeji se zobrazí
a
s
ukazatelem. Tento ukazatel značí, která
funkce je zapnutá.
5. Stisknutím senzorového tlačítka
(kromě ZAP/VYP) spustíte funkci
Nastavit a spustit.
Nastavení: Minutka
1. Stiskněte .
a „00“.
Na displeji bliká
2. Pomocí
můžete přepínat mezi
funkcemi. Nejprve nastavte sekundy,
poté minuty a hodiny.
nebo
k nastavení
3. Použijte
Minutka a potvrďte stisknutím .
4. Stiskněte
nebo se Minutka
automaticky spustí po pěti sekundách.
Po uplynutí nastavené doby zazní na dvě
minuty zvukový signál a na displeji začne
blikat „00:00“ a .
5. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
Nastavení: Měřič času
1. K resetování Měřič času stiskněte:
opakovaně , dokud se na displeji
nezobrazí blikající
.
2. Stiskněte a podržte: . Až se na
displeji zobrazí „00:00“, Měřič času
začne znovu počítat.
16
AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
K dispozici je 25 automatických programů.
Automatický program použijte, když
neznáte recept nebo nemáte zkušenosti s
přípravou daného pokrmu. Na displeji se
zobrazí výchozí doba přípravy u všech
automatických programů.
Automatické programy
Program
1
TRADIČNÍ ZELENINA
2
ZAPEČENÉ BRAMBORY
3
FARMÁŘSKÝ CHLÉB
4
PEČIVO
5
RYBY
6
PLNĚNÁ RYBA (PSTRUH)
7
ŠVESTKOVÉ KNEDLÍKY
8
TELECÍ KOLENO
9
RÝŽE
10
LASAGNE
11
KYNUTÍ TĚSTA
12
HOVĚZÍ PEČENĚ
13
VEPŘOVÁ PEČENĚ
14
TELECÍ PEČENĚ
15
JEHNĚČÍ PEČENĚ
16
PEČENÁ ZVĚŘINA
17
CELÉ KUŘE
18
PIZZA
19
SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
20
CITRÓNOVÝ KOLÁČ
21
TVAROHOVÝ KOLÁČ
22
ZAPEČENÉ CANNELLONI
23
KOLÁČ - POLOTOVAR
Program
24
PIZZA - POLOTOVAR
25
PŘÍLOHY Z BRAMBOR - POLO‐
TOVAR
Automatické programy
1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte
.
Na displeji se zobrazí , symbol a číslo
automatického programu.
3. K volbě automatického programu
použijte
nebo
.
4. Stiskněte
nebo pět sekund
počkejte, dokud se spotřebič sám
nespustí.
5. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál. Symbol
bliká.
6. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek trouby.
7. Vypněte spotřebič.
Automatické programy se
zadáním váhy
Trouba vypočítá čas pečení podle zadané
váhy masa.
1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte
.
3. Pomocí
nebo
nastavte program
se zadáním váhy.
Na displeji se zobrazuje: doba pečení,
symbol trvání
a přednastavená
hmotnost a jednotka hmotnosti (kg, g).
4. Stiskněte
nebo se nastavení
automaticky uloží po pěti sekundách.
Spotřebič se zapne.
5. Výchozí hmotnost můžete změnit
nebo
. Stiskněte
.
pomocí
6. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál.
bliká.
17
7. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek trouby.
8. Vypněte spotřebič.
Automatické programy s pečicí
sondou (vybrané modely)
Teplota středu pokrmů je u programů s
pečicí sondou předem pevně daná.
Program se ukončí, když spotřebič
dosáhne nastavené teploty středu
pokrmu.
1. Zapněte spotřebič.
2. Opakovaně stiskněte
displeji nezobrazí .
, dokud se na
3. Nainstalujte pečicí sondu. Viz „Pečicí
sonda“.
4. Pomocí
nebo
nastavte program
s pečicí sondou.
Na displeji se zobrazí doba pečení,
a
.
5. Stiskněte
nebo se nastavení
automaticky uloží po pěti sekundách.
Po uplynutí nastaveného času zazní na
bliká.
dvě minuty zvukový signál.
6. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek.
7. Vypněte spotřebič.
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek roštů
a ujistěte se, že nožičky směřují dolů.
Společně vložení tvarovaného roštu a
plechu na pečení /hlubokého pekáče /
plechu:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně roštu
a tvarovaný rošt v drážkách nad nimi.
Plech na pečení/ Hluboký pekáč / plech:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu.
18
Malé zářezy nahoře zajišťují
vyšší bezpečnost. Tyto zářezy
také fungují jako zařízení proti
překlopení. Vysoký okraj kolem
roštu slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob z
roštu.
DOPLŇKOVÉ FUNKCE
Použití funkce Oblíbené
programy
Pomocí této funkce můžete uložit vaše
oblíbené nastavení teploty a doby přípravy
určité funkce či programu trouby.
1. Nastavte teplotu a dobu pečení pro
určitou funkci či program.
2. Stiskněte a na déle než tři sekundy
podržte . Zazní zvukový signál.
3. Vypněte spotřebič.
• Tuto funkci zapnete stisknutím .
Spotřebič spustí váš oblíbený program.
Během spuštěné funkce lze
měnit dobu přípravy jídla a
teplotu.
• Tuto funkci vypnete stisknutím .
Spotřebič vypne váš oblíbený program.
Použití funkce dětské
bezpečnostní pojistky
Funkce dětské bezpečnostní pojistky
brání náhodnému použití trouby.
1. Tuto funkci lze zapnout i u vypnuté
trouby. Nenastavujte pečicí funkci.
2. Stiskněte a podržte
po dobu tří
sekund.
3. Na dvě sekundy stiskněte a podržte
a
.
současně
Zazní zvukový signál.
1
Na displeji se zobrazí SAFE.
K vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky zopakujte krok 3.
Použití funkce Blokování
tlačítek
Tuto funkci lze zapnout pouze u zapnuté
trouby.
Funkce blokování tlačítek brání náhodné
změně funkce trouby.
1. Chcete-li funkci zapnout, zapněte
troubu.
2. Zapněte funkci či nastavení trouby.
3. Na dvě sekundy současně stiskněte a
a
.
podržte
Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí symbol zámku.
K vypnutí funkce blokování tlačítek
zopakujte krok 3.
Troubu lze při zapnutém
blokování tlačítek vypnout.
Když troubu vypnete, funkce
blokování tlačítek se vypne.
Použití nabídky nastavení
Nabídka nastavení vám umožňuje
zapnout nebo vypnout funkce v hlavní
nabídce. Na displeji se zobrazí SET a
číslo nastavení.
Popis
Hodnota
NASTAVIT A SPUSTIT
ZAP/VYP
19
Popis
Hodnota
2
UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA
ZAP/VYP
3
PŘIPOMÍNKA ČIŠTĚNÍ
ZAP/VYP
4
TÓNY TLAČÍTEK1)
KLIKNUTÍ / PÍPNUTÍ / VYP
5
TÓN ZÁVADY
ZAP/VYP
6
REŽIM DEMO
Aktivační kód: 2468
7
JAS
NÍZKÝ / STŘEDNÍ / VYSOKÝ
8
TVRDOST VODY
1-4
9
SERVISNÍ NABÍDKA
-
10
OBNOVIT TOVÁRNÍ NASTAVENÍ
ANO / NE
1) Není možné deaktivovat tón senzorového tlačítka ZAP/VYP.
1. Stiskněte a podržte
po dobu tří
sekund.
Na displeji se zobrazí SET1 a blikající „1“.
2. Stisknutím
nebo
zvolte
nastavení.
3. Stiskněte
.
4. Stisknutím
nebo
změňte
hodnotu nastavení.
.
5. Stiskněte
K opuštění nabídky nastavení stiskněte
nebo stiskněte a podržte
.
Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se trouba po
určité době, kdy je spuštěna nějaká
funkce a vy nezměníte žádné nastavení,
automaticky vypne.
(°C)
30 - 115
(h)
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Automatické vypnutí nefunguje s
funkcemi: osvětlení, Pečicí sonda,Trvání,
Ukončení.
Jas displeje
U jasu displeje existují dva režimy:
• Noční jas - když je spotřebič vypnutý,
tak je mezi 22:00 a 06:00 jas displeje
nižší.
• Denní jas:
– když je spotřebič zapnutý.
– pokud se během režimu nočního
jasu dotknete jakéhokoliv
senzorového tlačítka (kromě
tlačítka ZAP/VYP), displej se na
následujících 10 sekund přepne
zpět do režimu denního jasu.
– Pokud je spotřebič vypnutý a
nastavíte funkci Minutka. Když se
funkce Minutka dokončí, displej se
přepne zpět do režimu nočního
jasu.
Chladicí ventilátor
Když je trouba v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch trouby chladný. Jestliže
troubu vypnete, bude chladicí ventilátor
pokračovat v chlazení až do úplného
ochlazení trouby.
20
TIPY A RADY
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na receptu,
kvalitě a množství použitých
přísad.
Příklad: Celková doba tohoto vaření je
40 min. Nejprve vložte Vařené brambory,
čtvrtky, po 20 minutách přidejte Losos,
filety a Brokolice, růžičky po 30 minu‐
tách.
(min)
Doporučení k pečení
Vaše trouba může péct jinak, než jak jste
byli zvyklí u staré trouby. Níže uvedené
tabulky zobrazují doporučená nastavení
teploty, délky přípravy a polohy roštu pro
specifické druhy pokrmů.
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
konkrétní recept, snažte se vybrat
podobný.
Vaření V Páře
Vařené brambory,
čtvrtky
40
Losos, filety
20
Brokolice, růžičky
10
Když připravujete více pokrmů najednou,
použijte největší potřebné množství vody.
Použijte první polohu roštu.
Je-li funkce zapnutá, buďte při otevírání
dvířek trouby opatrní. Může dojít k úniku
páry.
ZELENINA
Sterilizace
Nastavte teplotu 99 °C.
Pomocí této funkce lze sterilizovat nádoby
(např. dětské lahve).
Čisté nádoby vložte dnem vzhůru
doprostřed roštu v první poloze.
Naplňte zásobník po maximální hladinu a
nastavte dobu na 40 minut.
Pečení
Tato funkce umožňuje přípravu všech
druhů čerstvých či zmražených potravin.
Můžete ji použít k přípravě, ohřívání,
rozmrazování, pošírování nebo spařování
zeleniny, masa, ryb, těstovin, rýže, krupice
a vajec.
Můžete připravit jídlo sestávající z
několika pokrmů v rámci jednoho vaření.
Aby byly všechny pokrmy připraveny ve
stejnou dobu, začněte s jídlem s nejdelší
dobou přípravy a poté v příslušný čas
podle tabulek vaření přidávejte zbývající
pokrmy.
(min)
8 - 10
Brokolice, růžičky,
předehřejte prázdnou trou‐
bu
10
Loupaná rajčata
10 - 15
Špenát, čerstvý
10 - 15
Cukety, plátky
15
Zelenina, spařená
15 - 20
Houby, plátky
15 - 20
Paprika, proužky
15 - 25
Brokolice, celá
15 - 25
Chřest, zelený
15 - 25
Lilek
21
ZELENINA
ZELENINA
Nastavte teplotu 99 °C.
(min)
Nastavte teplotu 99 °C.
(min)
15 - 25
Dýně, kostičky
60 - 90
Kyselé zelí
15 - 25
Rajčata
70 - 90
Červená řepa
20 - 25
Fazole, spařené
20 - 25
Polníček, listy
20 - 25
Kapusta, kadeřavá
20 - 30
Celer, kostičky
20 - 30
Pórek, kroužky
20 - 30
Hrášek
20 - 30
Hrách velkoplodý / Hrách
velkoplodý
20 - 30
Sladké brambory
20 - 30
PŘÍLOHY
Nastavte teplotu 99 °C.
(min)
15 - 20
Kuskus, poměr vody ke ku‐
skusu 1:1
Fenykl
15 - 25
Čerstvé Tagliatelle
20 - 30
Mrkev
20 - 25
25 - 35
Chřest, bílý
Krupicový pudink, poměr
vody ke krupici 3,5:1
25 - 35
Růžičková kapusta
20 - 30
Čočka, červená, poměr vo‐
dy k čočce 1:1
25 - 35
Květák, růžičky
25 - 30
Špecle
25 - 35
Kedluben, proužky
25 - 35
25 - 35
Bílé fazole
Bulgur, poměr vody k bulgu‐
ru 1:1
30 - 40
Kukuřičný klas
25 - 35
Kynuté knedlíky
35 - 45
Černý kořen
30 - 35
35 - 45
Květák, celý
Aromatická rýže, poměr vo‐
dy k rýži 1:1
35 - 45
Zelené fazolky
30 - 40
Vařené brambory, čtvrtky
40 - 45
Bílé nebo červené zelí, pro‐
užky
35 - 45
Houskový knedlík
35 - 45
Bramborové knedlíky
50 - 60
Artyčoky
55 - 65
Sušené fazole, namočené,
poměr vody k fazolím 2:1
22
PŘÍLOHY
Nastavte teplotu 99 °C.
(min)
35 - 45
Rýže, poměr vody k rýži
1:1, poměr vody k rýži může
být odlišný v závislosti na
typu rýže
RYBY
(min
)
(°C)
15 20
Tenký plátek ryby
75 - 80
20 25
Krevety, čerstvé
75 - 85
Slávky
100
40 - 50
Polenta, poměr vody 3:1
20 30
40 - 55
Rýžový pudink, poměr mlé‐
ka k rýži 2,5:1
20 30
Losos, filety
85
45 - 55
Neloupané brambory,
střední
20 30
Pstruh, 0,25 kg
85
55 - 60
Čočka, hnědá a zelená, po‐
měr vody k čočce 2:1
30 40
Krevety, mražené
75 - 85
40 45
Pstruh, 1 kg
85
OVOCE
MASO
Nastavte teplotu 99 °C.
(min
)
(min)
10 - 15
Jablečné plátky
10 - 15
Horké bobulovité plody
10 - 20
Rozpouštění čokolády
20 - 25
Ovocný kompot
(°C)
15 20
Klobásy chipolatas
80
20 30
Bavorská telecí klo‐
bása / Bílá klobása
80
20 30
Vídeňské párky
80
25 35
Pošírovaná kuřecí
prsa
90
55 65
Vařená šunka, 1 kg
99
60 70
Kuře, pošírované, 1 1,2 kg
99
23
Vysoká Vlhkost
Použijte první polohu roštu.
MASO
(min
)
(°C)
(min)
Tenký plátek ryby
85
15 20
Zapečená vejce
90 110
15 30
Malé ryby, až 0,35 kg
90
20 30
Silný plátek ryby
90
25 35
Celá ryba, až 1 kg
90
30 40
Krém / Koláč v ma‐
lých miskách
90
35 40
Knedlíky
120 130
40 50
Paštiky terrine
90
40 50
(°C)
70 90
Uzené maso, pošíro‐
vané
90
80 90
Telecí / Vepřová ký‐
ta, 0,8 - 1 kg
90
110
120
Hovězí tafelspitz
99
VEJCE
Nastavte teplotu 99 °C.
(min)
10 - 11
Vejce, naměkko
12 - 13
Vejce, na hniličku
18 - 21
Vejce, natvrdo
Nízká Vlhkost
Použijte první polohu roštu.
Kombinovaná funkce: Pravý
horký vzduch + Vaření V Páře
Můžete tyto funkce zkombinovat a
připravovat maso, zeleninu i přílohy
současně.
1. Nastavte funkci: Pravý horký vzduch k
pečení masa.
2. Přidejte připravenou zeleninu a
přílohy.
3. Nechte teplotu trouby klesnout na cca
80 °C. Můžete otevřít dvířka trouby do
první polohy na přibližně 15 minut.
4. Nastavte funkci: Vaření V Páře. Pečte
všechny pokrmy společně, dokud
nebudou hotové.
(°C)
(min)
Bagety k pečení,
40 - 50 g
200
15 - 20
Housky či rohlíky
k pečení
200
15 - 20
Bagety/kaiserky,
40 - 60 g
180 200
25 - 35
Bagety k pečení,
zmrazené, 40 - 50
g
200
25 - 35
24
Regenerace
Použijte první polohu roštu.
Použijte první polohu roštu.
(°C)
(min)
Sekaná, syrová,
0,5 kg
180
30 - 40
Zapečené těstovi‐
ny
170 190
40 - 50
Lasagne
170 180
45 - 55
Chléb, 0,5 - 1 kg
180 190
45 - 60
Kuře, 1 kg
180 210
50 - 60
Zapečené bram‐
bory
160 170
50 - 60
Vepřová kýta,
uzená, 0,6 - 1 kg
160 180
60 - 70
Hovězí pečeně, 1
kg
180 200
60 - 90
Kachna, 1,5 - 2
kg
180
70 - 90
Telecí pečeně, 1
kg
180
80 - 90
Vepřová pečeně,
1 kg
160 180
90 - 100
Nastavte teplotu 110 °C.
(min)
Jídla na jeden talíř
10 - 15
Těstoviny
10 - 15
Rýže
10 - 15
Knedlíky
15 - 25
Pečení moučných jídel
Použijte vždy nejprve nižší teplotu.
Pokud pečete koláče na několika
polohách roštů, můžete dobu pečení
prodloužit o 10–15 minut.
Různě vysoké moučníky a pečivo mohou
zhnědnout nerovnoměrně. Je-li zhnědnutí
nerovnoměrné, není nutné měnit
nastavení teploty. Rozdíly se během
pečení vyrovnají.
Plechy v troubě se mohou během pečení
zkroutit. Po ochlazení se opět vyrovnají.
Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Spodek koláče není do‐
statečně propečený.
Nesprávná poloha roštu.
Vložte koláč na nižší rošt.
Koláč klesl a je mazlavý
či nerovnoměrný.
Teplota trouby je příliš vy‐
soká.
Příště nastavte o něco nižší teplo‐
tu trouby.
Příliš krátká doba pečení.
Příště nastavte delší dobu pečení
a nižší teplotu trouby.
25
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Koláč je příliš suchý.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Příště nastavte vyšší teplotu trou‐
by.
Příliš dlouhá doba pečení.
Příště nastavte delší dobu pečení.
Teplota trouby je příliš vy‐
soká a doba pečení je příliš
krátká.
Nastavte nižší teplotu pečení a
prodlužte dobu pečení.
Těsto na koláč není rozlo‐
ženo rovnoměrně.
Příště těsto na koláč rozložte na
plech na pečení rovnoměrně.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Příště nastavte o něco vyšší te‐
plotu trouby.
Koláč se peče nerovno‐
měrně.
Koláč není při délce pe‐
čení uvedené v receptu
hotový.
Pečení na jedné úrovni
PEČENÍ VE FORMĚ
(°C)
(min)
Dortový korpus - křehké
těsto, předehřejte
prázdnou troubu
Pravý horký
vzduch
170 - 180
10 - 25
2
Dortový korpus - piško‐
tové těsto
Pravý horký
vzduch
150 - 170
20 - 25
2
Piškotový koláč
Pravý horký
vzduch
140 - 150
35 - 50
1
Piškotový koláč
Horní/spodní
ohřev
160
35 - 50
1
Kulatý koláč / Briošky
Pravý horký
vzduch
150 - 160
50 - 70
1
Linecký koláč / Ovocné
koláče
Pravý horký
vzduch
140 - 160
70 - 90
1
Jablečný koláč, 2 formy,
Ø 20 cm
Horní/spodní
ohřev
180
70 - 90
1
Jablečný koláč, 2 formy,
Ø 20 cm
Pravý horký
vzduch
160
70 - 90
2
Tvarohový koláč, použi‐
jte hluboký pekáč /
plech
Horní/spodní
ohřev
160 - 170
70 - 90
2
26
KOLÁČE / PEČIVO
Není-li uvedeno jinak, prázdnou troubu předehřejte.
Použijte plech na pečení.
(°C)
(min)
Roláda
Horní/spodní
ohřev
180 - 200
10 - 20
2
Žitný chléb
Horní/spodní
ohřev
nejprve: 230
nejprve: 20
1
potom: 160 180
potom: 30 60
Máslový mandlový ko‐
láč / Cukrové koláčky
Horní/spodní
ohřev
190 - 210
20 - 30
2
Krém. zákusky z list. tě‐
sta / Banánky,
předehřátí není
zapotřebí
Horní/spodní
ohřev
190 - 210
20 - 35
2
Drobenkový koláč,
předehřátí není
zapotřebí
Pravý horký
vzduch
150 - 160
20 - 40
2
Kynutá pletýnka / Vě‐
nec, předehřátí není
zapotřebí
Horní/spodní
ohřev
170 - 190
30 - 40
1
Ovocné koláče (kynuté
těsto / piškotové těsto)
Pravý horký
vzduch
150 - 160
35 - 55
2
Ovocné koláče (kynuté
těsto / piškotové těsto)
Horní/spodní
ohřev
170
35 - 55
2
Ovocné koláče z
křehkého těsta,
předehřátí není
zapotřebí
Pravý horký
vzduch
160 - 170
40 - 80
2
Kynutý koláč s jemnou
náplní (např. tvaroh,
smetana, pudink)
Horní/spodní
ohřev
160 - 180
40 - 80
2
Drážďanská štola
Horní/spodní
ohřev
160 - 180
50 - 70
1
27
SUŠENKY
Není-li uvedeno jinak, prázdnou troubu předehřejte.
Použijte druhou polohu roštu.
(°C)
(min)
Sušenky z křehkého těsta,
předehřátí není zapotřebí
Pravý horký vzduch
150 - 160
10 - 20
Pečivo
Pravý horký vzduch
160
10 - 25
Horní/spodní ohřev
190 - 210
10 - 25
Čajové pečivo z piškotového
těsta, předehřátí není
zapotřebí
Pravý horký vzduch
150 - 160
15 - 20
Malé listové pečivo
Pravý horký vzduch
170 - 180
20 - 30
Máslové sušenky / Pruhy tě‐
sta
Horní/spodní ohřev
160
20 - 30
Máslové sušenky / Pruhy tě‐
sta, předehřátí není zapotřebí
Pravý horký vzduch
140
20 - 35
Malé moučníky
Pravý horký vzduch
160
20 - 35
Horní/spodní ohřev
170
20 - 35
Čajové pečivo z kynutého tě‐
sta, předehřátí není zapotřebí
Pravý horký vzduch
150 - 160
20 - 40
Makronky, předehřátí není
zapotřebí
Pravý horký vzduch
100 - 120
30 - 50
Sněhové pusinky z vaječného
bílku / Pusinky, předehřátí ne‐
ní zapotřebí
Pravý horký vzduch
80 - 100
120 - 150
28
Nákypy a zapékaná jídla
Použijte první polohu roštu.
(°C)
(min)
Bagety zapečené s
roztaveným sýrem
Pravý horký vzduch
160 - 170
15 - 30
Zapékaná zelenina,
předehřejte prázdnou
troubu
Turbo gril
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Horní/spodní ohřev
180 - 200
25 - 40
Rybí nákypy
Horní/spodní ohřev
180 - 200
30 - 60
Plněná zelenina
Pravý horký vzduch
160 - 170
30 - 60
Sladké nákypy
Horní/spodní ohřev
180 - 200
40 - 60
Zapečené těstoviny
Horní/spodní ohřev
180 - 200
45 - 60
Pečení na více úrovních
Použijte první / čtvrtou polohu roštu.
KOLÁČE / PEČIVO / CHLÉB
KOLÁČE / PEČIVO / CHLÉB
Pravý horký vzduch.
Pravý horký vzduch.
Použijte plechy na pečení.
Použijte plechy na pečení.
(°C)
(min)
Krém. zákusky z
list. těsta / Ba‐
nánky,
předehřejte
prázdnou troubu
160 - 180
25 45
Koláč s droben‐
kou, suchý
150 - 160
30 45
Sušenky z
křehkého těsta
150 - 160
20 40
(°C)
(min)
Čajové pečivo z
piškotového tě‐
sta
160 - 170
25 40
Máslové sušen‐
ky / Pruhy těsta
140
25 45
Čajové pečivo z
kynutého těsta
160 - 170
30 60
Makronky
100 - 120
40 80
29
Libové maso pečte přikryté.
KOLÁČE / PEČIVO / CHLÉB
Velké pečeně pečte přímo na plechu nebo
na tvarovaném roštu nad tímto plechem.
Na plech nalijte trochu vody, zabráníte tím
připečení kapajícího tuku.
Pravý horký vzduch.
Pečeni otočte za 1/2 - 2/3 doby pečení.
Maso a ryby pečte ve větších kusech
(minimálně 1 kg).
Použijte plechy na pečení.
Kusy pečeně několikrát v průběhu pečení
potřete vlastní šťávou.
Sněhové pusin‐
ky z vaječného
bílku / Pusinky
(°C)
(min)
80 - 100
130 170
Pečení masa
Použijte první polohu roštu.
Tipy k pečení masa
Používejte žáruvzdorné nádoby.
HOVĚZÍ
(°C)
(min)
Dušené maso
1 - 1,5 kg
Horní/spodní
ohřev
230
120 - 150
Hovězí pečeně
nebo filet, nepro‐
pečený,
předehřejte
prázdnou troubu
na cm tloušťky
Turbo gril
190 - 200
5-6
Hovězí pečeně
nebo filet,
středně propeče‐
ný
na cm tloušťky
Turbo gril
180 - 190
6-8
Hovězí pečeně
nebo filet, dobře
propečený
na cm tloušťky
Turbo gril
170 - 180
8 - 10
30
VEPŘOVÉ
Použití funkce: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
Plecko / Krkovice / Kýta
v celku
1 - 1,5
160 - 180
90 - 120
Kotlety / Vepřová žebír‐
ka
1 - 1,5
170 - 180
60 - 90
Sekaná
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Vepřové koleno,
předvařené
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
(kg)
(°C)
(min)
Telecí pečeně
1
160 - 180
120 - 150
Telecí koleno
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(min)
Jehněčí kýta / Jehněčí
pečeně
1 - 1,5
150 - 180
100 - 120
Jehněčí hřbet
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
TELECÍ
Použití funkce: Turbo gril.
JEHNĚČÍ
Použití funkce: Turbo gril.
31
ZVĚŘINA
Použití funkce: Horní/spodní ohřev.
(kg)
(°C)
(min)
Hřbet / Zaječí kýta,
předehřejte prázdnou
troubu
až 1
230
30 - 40
Hřbet z vysoké zvěře
1,5 - 2
210 - 220
35 - 40
Kýta z vysoké zvěře
1,5 - 2
180 - 200
60 - 90
(kg)
(°C)
(min)
Kuře
0,2 - 0,35 g každé
200 - 220
30 - 50
Půlka kuřete
0,4 - 0,5 g každá
190 - 210
35 - 50
Kusy drůbeže
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
Kachna
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
DRŮBEŽ
Použití funkce: Turbo gril.
RYBY (DUŠENÉ)
Použití funkce: Horní/spodní ohřev.
Celá ryba
(kg)
(°C)
(min)
1 - 1,5
210 - 220
45 - 60
32
Pečení křupavého těsta pomocí
funkce Pizza
PIZZA
PIZZA
Před přípravou předehřejte prázd‐
nou troubu.
Použijte první polohu roštu.
Použijte druhou polohu roštu.
(°C)
(min)
Koláče
180 - 200
40 - 55
Špenátový
koláč
160 - 180
45 - 60
Slaný lotrin‐
ský koláč /
Švýcarský ko‐
láč
170 - 190
45 - 55
Tvarohový ko‐
láč
140 - 160
Koláč s ja‐
blečnou vr‐
stvou
Zeleninový
koláč
(°C)
(min)
Pizza, silné
těsto, použijte
hluboký pe‐
káč / plech
180 200
20 - 30
Nekvašený
chléb
230
10 - 20
60 - 90
Malé listové
pečivo
160 180
45 - 55
150 - 170
50 - 60
Flammeku‐
chen
230
12 - 20
160 - 180
50 - 60
Pirohy
180 200
15 - 25
Gril
Před přípravou předehřejte prázdnou
troubu.
PIZZA
Před přípravou předehřejte prázd‐
nou troubu.
Použijte druhou polohu roštu.
Pizza, tenké
těsto
(°C)
(min)
200 230
15 - 20
Grilujte pouze tenké kousky masa nebo
ryb.
Do první polohy roštu zasuňte plech na
zachycení šťávy.
33
GRIL
Použijte první polohu roštu.
Použití funkce: Gril.
(°C)
(min)
(min)
1. strana
2. strana
Hovězí pečeně, středně
propečená
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Hov. plátek, středně
prop.
230
20 - 30
20 - 30
Vepřová kýta
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Telecí kýta
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Jehněčí hřbet
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Celá ryba, 0,5 kg - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
VELKOPLOŠNÝ GRIL
Použití funkce: Velkoplošný Gril.
Vždy grilujte při maximální nastavené teplotě.
(min)
(min)
1. strana
2. strana
Vepřový plátek
10 - 12
6 - 10
3
Klobásy
10 - 12
6-8
3
Steaky
7 - 10
6-8
3
Topinky s oblohou
6-8
-
3
Pečení chleba
Předehřátí se nedoporučuje.
34
Nízkoteplotní pečení
CHLÉB
Použijte první polohu roštu, není-li
uvedeno jinak.
(°C)
(min)
Bílý chléb
190 210
40 60
Bageta
200 220
35 45
Briošky
180 200
40 60
Ciabatta
200 220
35 45
Žitný chléb
190 210
50 70
Celozrnný chléb
190 210
50 70
Celozrnný chléb
190 210
40 60
Bagety/kaiserky,
použijte druhou po‐
lohu roštu
200 220
25 35
Tato funkce vám umožní připravovat
libové, měkké maso a ryby. Není vhodná
pro přípravu drůbeže, tučné vepřové
pečeně, dušeného masa. Teplota Pečicí
sonda by neměla překročit 65 °C.
1. Na obou stranách maso osmahněte na
pánvi při vysoké teplotě po dobu 1 - 2
minut.
2. Vložte maso do plechu na pečení nebo
přímo na tvarovaný rošt. Pod
tvarovaný rošt položte plech k
zachytávání tuku.
Při použití této funkce vždy vařte bez
pokličky nebo víka.
3. Použijte Pečicí sonda.
4. Zvolte funkci: Nízkoteplotní pečení. Na
prvních 10 minut můžete nastavit
teplotu trouby mezi 80 °C a 150 °C.
Výchozí teplota je 90 °C. Nastavte
teplotu pro Pečicí sonda.
5. Po 10 minutách trouba automaticky
sníží teplotu na 80 °C.
Použijte první polohu roštu.
(kg)
(°C)
(min)
Hovězí pečeně
1 - 1.5
150
120 - 150
Hovězí plátek
1 - 1.5
150
90 - 110
Telecí pečeně
1 - 1.5
150
120 - 150
Steak
0.2 - 0.3
120
20 - 40
35
Mražené potraviny
Potraviny rozbalte nebo zbavte obalů.
Potraviny položte na talíř.
Potraviny ničím nezakrývejte, abyste
neprodloužili dobu rozmrazování.
ROZMRAZOVÁNÍ
Použijte druhou polohu roštu.
Použití funkce: Pravý horký
vzduch.
ROZMRAZOVÁNÍ
Použijte druhou polohu roštu.
Použití funkce: Pravý horký
vzduch.
(°C)
(min)
Pečený sýr
170 - 190
20 - 30
Kuřecí křídla
190 - 210
20 - 30
Zavařování
(°C)
(min)
Mražená piz‐
za
200 - 220
15 - 25
Americká
mražená piz‐
za
190 - 210
20 - 25
Chlazená piz‐
za
210 - 230
13 - 25
Mražená piz‐
za snack
180 - 200
15 - 30
Sklenice naplňte rovnoměrně a uzavřete
je.
Hranolky, ten‐
ké
200 - 220
20 - 30
Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
Hranolky, sil‐
né
200 - 220
25 - 35
Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru vody,
aby v troubě bylo dostatečné vlhko.
Americké
brambory /
Krokety
220 - 230
20 - 35
Jakmile začne tekutina v prvních
sklenicích perlit (u litrových sklenic asi za
35–60 minut), troubu vypněte nebo snižte
teplotu na 100 °C (viz tabulka).
Opečená
bramborová
kaše
210 - 230
20 - 30
Nastavte teplotu 160 - 170 °C.
Lasagne /
Cannelloni,
čerstvé
170 - 190
35 - 45
Lasagne /
Cannelloni,
mražené
160 - 180
40 - 60
Pro zavařování používejte pouze
zavařovací sklenice, které jsou na trhu
dostupné ve stejné velikosti.
Sklenice se šroubovacím uzávěrem nebo
bajonetovým uzávěrem nejsou vhodné.
Použijte první polohu roštu.
Na plech na pečení nedávejte více než
šest litrových zavařovacích sklenic.
36
ZELENINA
MĚKKÉ OVOCE
(min)
Doba zavařování
do začátku perle‐
ní
Jahody / Borůvky /
Maliny / Zralý an‐
grešt
35 - 45
Kedluben /
Hrášek /
Chřest
(min)
Další
vaření při
100 °C
50 - 60
15 - 20
Sušení
PECKOVINY
Broskve /
Kdoule /
Švestky
(min)
Doba
zavařován
í do začát‐
ku perlení
(min)
Doba
zavařován
í do začát‐
ku perlení
(min)
Další
vaření při
100 °C
35 - 45
10 - 15
ZELENINA
(min)
Doba
zavařován
í do začát‐
ku perlení
(min)
Další
vaření při
100 °C
Mrkev
50 - 60
5 - 10
Okurky
50 - 60
-
Smíšená
nakládaná
zelenina
50 - 60
5 - 10
Použijte druhou polohu roštu.
(°C)
(h)
Fazole
60 - 70
6-8
Papriky
60 - 70
5-6
Polévková
zelenina
60 - 70
5-6
Houby
50 - 60
6-8
Byliny
40 - 50
2-3
Švestky
60 - 70
8 - 10
Meruňky
60 - 70
8 - 10
Jablečné
plátky
60 - 70
6-8
Hrušky
60 - 70
6-9
Vlhký konvekční vzduch doporučená příslušenství
Používejte formy a nádoby z tmavého
kovu a s povrchovou vrstvou. Pohlcují
teplo lépe než nádoby ze světlého kovu a
s reflexní úpravou.
37
Plech na pizzu
Zapékací mísa
Tmavý, nereflexní
Průměr 28 cm
Tmavý, nereflexní
Průměr 26 cm
Vlhký konvekční vzduch
Použijte první polohu roštu.
Pečicí šálky
Sklokeramika
Průměr 8 cm,
výška 5 cm
Dortový korpus
Tmavý, nereflexní
Průměr 28 cm
Informace pro zkušebny
Testy podle normy EN 60350 a IEC
60350.
FUNKCE GRIL
(°C)
(min)
Zapečené tě‐
stoviny
200 220
45 - 60
Zapečené
brambory
180 200
70 - 85
Moussaka
180 200
75 - 90
Lasagne
180 200
70 - 90
Zapečené
cannelloni
180 200
65 - 80
Chlebový pu‐
dink
190 200
55 - 70
Rýžový pu‐
dink
180 200
55 - 70
Jablečný ko‐
láč z piškoto‐
vého těsta
(kulatá kolá‐
čová forma)
160 170
70 - 80
Bílý chléb
200 210
55 - 70
Použití funkce: Velkoplošný Gril.
Použijte třetí polohu roštu.
Předehřejte prázdnou troubu.
ploty.
Gril s maximálním nastavením te‐
(min)
1. strana
2. strana
Ham‐
burge‐
ry
9 - 13
8 - 10
Topin‐
ky
1-3
1-3
38
FUNKCE VAŘENÍ V PÁŘE
Použití funkce: Vaření V Páře.
Použijte druhou polohu roštu.
Vložte plech na pečení do první polohy roštu.
Nastavte teplotu 99 °C.
Nádoba (Gastro‐
norm)
(kg)
(min)
Brokolice, předehřejte
prázdnou troubu
1 x 1/2 perforovaný
0.3
13 - 15
Brokolice, předehřejte
prázdnou troubu
1 x 1/2 perforovaný
max.
15 - 18
Hrášek, mražený
1 x 1/2 perforovaný
2
Dokud teplota v
nejchladnějším
místě nedosáh‐
ne 85 °C.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Poznámky k čištění
Přední stranu trouby otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé
vody a slabého mycího prostředku.
K čištění kovových ploch používejte speciální čisticí prostředek.
Čisticí
prostředky
Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trouby.
39
Vnitřek trouby čistěte po každém použití. Hromadění mastnoty či zbytků jídel
může způsobit požár. Riziko je vyšší u grilovacího pekáče.
Osušte vnitřek měkkým hadrem po každém použití.
Každodenní
použití
Vyčistěte všechno příslušenství po každém použití a nechte jej vysušit. Pou‐
žijte měkký hadr a vlažnou vodu s mycím prostředkem. Nečistěte
příslušenství v myčce nádobí.
Příslušenstv
í
Nepřilnavé příslušenství nečistěte agresivními čisticími prostředky, ostrými
předměty nebo je nemyjte v myčce nádobí.
Doporučené čisticí prostředky
Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky
nebo abrazivní houbičky. Mohou poškodit
smalt či součásti z nerezové oceli.
Naše výrobky můžete zakoupit na a u těch
nejlepších maloobchodních prodejců.
Vyjmutí drážek na rošty
Před údržbou zkontrolujte, zda trouba již
vychladla. Hrozí nebezpečí popálení.
2. Odtáhněte přední konec drážek na
rošty od stěny trouby.
3. Drážky vytáhněte ze zadního úchytu.
Drážky roštů instalujte stejným postupem
v opačném pořadí.
Podnabídka pro: Čištění
Podnabídka s čisticími funkcemi je pod
senzorovým tlačítkem
.
K vyčištění trouby vyjměte drážky na
rošty.
1. Drážky opatrně nadzvedněte a
vytáhněte z předního úchytu.
1
3
2
Symbol
Položka nabídky
Popis
S1
Vypuštění nádržky
Program k odstranění zbytkové vody ze zá‐
sobníku po použití parních funkcí.
S2
Čistění párou
Čištění spotřebiče pomocí páry.
S3
Odstraňování vod. kamene
Program k vyčištění okruhu generátoru páry
od usazeného vodního kamene.
40
Symbol
S4
Položka nabídky
Popis
Proplachování
Program k opláchnutí a vyčištění okruhu ge‐
nerátoru páry po častém používání parních
funkcí.
Zapnutí čisticí funkce
1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte
, dokud se na displeji
nezobrazí S1. U některých modelů
můžete také zvolit S2, S3, S4.
nebo
zvolte čisticí
3. Pomocí
funkci.
4. Nastavení potvrďte stisknutím
.
Vypuštění nádržky - S1
Vyjměte veškeré příslušenství.
Čisticí funkce odstraní zbytkovou vodu ze
zásobníku. Funkci použijte po vaření v
páře.
Tato funkce trvá přibližně 6 minut.
Osvětlení je při této funkci vypnuté.
1. Vložte plech na pečení do první polohy
roštu.
2. Zapněte funkci Vypuštění nádržky S1. Viz „Zapnutí čisticí funkce”.
.
3. Stiskněte
Na konci postupu vyjměte plech na
pečení.
Čistění párou - S2
Odstraňte co nejvíce nečistot ručně.
Při čištění bočních stěn vyjměte
příslušenství a drážky roštu.
Funkce čištění párou podporují čištění
vnitřku spotřebiče párou.
Lepších výsledků dosáhnete
spuštěním čisticí funkce po
vychladnutí spotřebiče.
Uvedený čas se týká délky
funkce a nezahrnuje čas
potřebný k vyčištění vnitřku
uživatelem.
Když je funkce čištění párou aktivní,
osvětlení je vypnuté.
1. Zásobník na vodu naplňte na
maximální úroveň (asi 950 ml vody),
dokud nezazní zvukový signál nebo se
na displeji nezobrazí zpráva.
2. Zapněte funkci Čištění párou - S2. Viz
„Zapnutí čisticí funkce”.
Tato funkce trvá přibližně 30 minut.
Když je program dokončen, ozve se
zvukový signál.
3. Signál vypnete stisknutím některého
senzorového tlačítka.
4. Otřete vnitřní povrch spotřebiče
neabrazivní měkkou houbičkou. K
vyčištění vnitřku můžete použít
vlažnou vodu.
Po vyčištění nechte dvířka spotřebiče
přibližně jednu hodinu otevřená. Počkejte,
dokud spotřebič nevyschne. Nechte
spotřebič zcela vychladnout s otevřenými
dvířky. Sušení můžete urychlit zavřením
dvířek a předehřátím spotřebiče pomocí
funkce Pravý horký vzduch o teplotě 150
°C po dobu přibližně 15 minut.
Maximálního účinku čisticí funkce
dosáhnete, když po dokončení funkce
spotřebič vyčistíte ručně. Je-li stupeň
zašpinění vysoký, opakujte postup
podruhé.
Připomínka čištění
Tato funkce vás upozorní na nutnost
vyčištění a že byste měli provést funkci:
S2.
Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout
v nabídce nastavení.
41
Systém tvoření páry Odstraňování vodního kamene S3
Když systém tvoření páry pracuje, dochází
v něm k usazování vodního kamene z
důvodu přítomnosti vápníku ve vodě. To
může mít negativní vliv na kvalitu páry,
výkon generátoru páry či kvalitu jídla.
Abyste tomu zabránili, z okruhu tvoření
páry odstraňujte zbytkový vodní kámen.
Zvolte funkci z nabídky:
.
Celý postup trvá přibližně dvě hodiny.
Osvětlení je při této funkci vypnuté.
1. Vyjměte veškeré příslušenství.
2. Zkontrolujte, zda je zásobník na vodu
prázdný. V případě potřeby zapněte
funkci vypuštění nádržky - S1.
3. Vložte plech na pečení do první polohy
roštu.
4. Do zásobníku na vodu nalijte 250 ml
přípravku na odstranění vodního
kamene.
5. Zbývající část zásobníku na vodu
naplňte vodou na maximální úroveň,
dokud nezazní zvukový signál nebo se
na displeji nezobrazí zpráva.
Tento postup trvá přibližně 1 hodinu 40
minut.
6. Zapněte funkci Odstraňování vodního
kamene - S3. Viz „Zapnutí čisticí
funkce”.
7. Na konci první části vyprázdněte plech
na pečení a vložte jej opět na první
polohu roštu.
8. Zapněte funkci Proplachování. Viz
„Systém tvoření páry - Proplachování S4“.
Na konci postupu vyjměte plech na
pečení.
Pokud se funkce Odstraňování
vodního kamene neprovede
správným způsobem, na
displeji se zobrazí výzva k
jejímu zopakování.
Pokud je spotřebič vlhký či mokrý, vytřete
jej dosucha utěrkou. Nechte spotřebič
zcela vychladnout s otevřenými dvířky.
Připomínka odstranění vodního
kamene
Existují dvě připomínky k provedení
funkce odstranění vodního kamene:
Odstraňování vod. kamene. Tyto
připomínky se zapnou při každém vypnutí
spotřebiče. Když je připomínka aktivní, na
displeji bliká S3.
• Lehká připomínka vás upozorní a
doporučí provést cyklus odstranění
vodního kamene.
• Důrazná připomínka vám přikáže
provést odstranění vodního kamene.
Pokud neodstraníte vodní kámen ze
spotřebiče, když se zobrazuje důrazná
připomínka, nebudete moci používat
parní funkce. Připomínku odstranění
vodního kamene nelze vypnout.
Systém tvoření páry Proplachování - S4
Vyjměte veškeré příslušenství.
Tato funkce trvá přibližně 30 minut.
Osvětlení je při této funkci vypnuté.
1. Vložte plech na pečení do první polohy
roštu.
2. Zásobník na vodu naplňte čerstvou
vodou na maximální úroveň, dokud
nezazní zvukový signál nebo se na
displeji nezobrazí zpráva.
3. Zapněte funkci Proplachování - S4. Viz
„Zapnutí čisticí funkce”.
Na konci postupu vyjměte plech na
pečení.
Výměna žárovky
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
Žárovka může být horká.
1. Vypněte troubu.
Vyčkejte, dokud trouba nevychladne.
2. Odpojte troubu od elektrické sítě.
3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.
42
Horní žárovka
1. Skleněným krytem otočte a sejměte
jej.
2. Odmontujte kovový kroužek a očistěte
skleněný kryt.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou žárovku
odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Na skleněný kryt nasaďte kovový
kroužek.
5. Nasaďte skleněný kryt.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Troubu nelze zapnout ani
používat.
Trouba není zapojená do
elektrické sítě nebo je
připojená nesprávně.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma zapo‐
jení, je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná na‐
stavení.
Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
vení správná.
Trouba nehřeje.
Je zapnutá funkce Automa‐
tické vypnutí.
Viz „Automatické vypnutí“.
Trouba nehřeje.
Dětská bezpečnostní pojist‐
ka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpeč‐
nostní pojistky“.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizo‐
vaného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Jestliže je spotřebič vypnutý,
na displeji se nezobrazuje
čas.
Displej je vypnutý.
Současným stisknutím
displej znovu zapnete.
a
43
Problém
Možná příčina
Řešení
Pečicí sonda nefunguje.
Zástrčka pečicí sondy není
správně zasunuta do zásuv‐
ky.
Zástrčku pečicí sondy za‐
suňte co nejhlouběji do zá‐
suvky.
Dokončení jídel trvá příliš
dlouho nebo se jídla připraví
příliš rychle.
Teplota je příliš vysoká nebo
nízká.
Nastavte teplotu podle
potřeby. Řiďte se pokyny v
návodu k použití.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy ne‐
nechávejte jídla v troubě dé‐
le než 15 - 20 minut.
Na displeji se zobrazí „C2“.
Chcete spustit funkci roz‐
mrazování, ale neodpojili
jste zástrčku pečicí sondy ze
zásuvky.
Odpojte zástrčku pečicí son‐
dy ze zásuvky.
Na displeji se zobrazuje chy‐
bový kód, který není uvede‐
ný v tabulce.
Jedná se o závadu na elek‐
troinstalaci.
•
•
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se chybový kód
na displeji zobrazí znovu,
kontaktujte oddělení pé‐
če o zákazníky.
Postup odstranění vodního
kamene je přerušen před
dokončením.
Došlo k přerušení dodávky
elektrického proudu.
Postup opakujte.
Postup odstranění vodního
kamene je přerušen před
dokončením.
Funkce byla uživatelem za‐
stavena.
Postup opakujte.
Po provedení postupu od‐
stranění vodního kamene
není v plechu na pečení žá‐
dná voda.
Zásobník na vodu jste nena‐
plnili na maximální úroveň.
Zkontrolujte, zda je v zásob‐
níku na vodu prostředek k
odstranění vodního kamene
nebo voda.
Postup opakujte.
Po provedení programu k
odstranění vodního kamene
je na dně vnitřku trouby špi‐
navá voda.
Plech na pečení je v ne‐
správné poloze roštu.
Odstraňte ze dna vnitřku
trouby zbytkovou vodu a
prostředek k odstranění vod‐
ního kamene. Vložte plech
na pečení do první polohy
roštu.
Funkce čištění je přerušena
před dokončením.
Došlo k přerušení dodávky
elektrického proudu.
Postup opakujte.
44
Problém
Možná příčina
Řešení
Funkce čištění je přerušena
před dokončením.
Funkce byla uživatelem za‐
stavena.
Postup opakujte.
Po ukončení funkce čištění
je na dně vnitřku trouby příliš
mnoho vody.
Před spuštěním čisticího
programu jste do spotřebiče
nastříkali příliš mnoho čisti‐
cího prostředku.
Naneste tenkou vrstvu čisti‐
cího prostředku na všechny
části vnitřku trouby. Čisticí
prostředek nastříkejte rovno‐
měrně.
Postup čištění nevede k do‐
brému výsledku.
Počáteční teplota vnitřku
trouby při čištění párou byla
příliš vysoká.
Opakujte program. Spusťte
program tehdy, když je
spotřebič chladný.
Postup čištění nevede k do‐
brému výsledku.
Před spuštěním postupu či‐
štění jste neodstranili boční
mřížky. Mohou přenášet te‐
plo na stěny trouby a snižo‐
vat tak účinnost čištění.
Vyjměte boční mřížky ze
spotřebiče a zopakujte funk‐
ci.
Postup čištění nevede k do‐
brému výsledku.
Před spuštěním postupu či‐
štění jste ze spotřebiče ne‐
odstranili příslušenství. Mů‐
že narušovat parní program
a snižovat tak účinnost či‐
štění.
Vyjměte příslušenství ze
spotřebiče a zopakujte funk‐
ci.
Spotřebič je zapnutý, ale
nehřeje. Ventilátor nefungu‐
je. Na displeji se zobrazí
"Demo".
Je zapnutý režim demo.
Viz „Používání nabídky na‐
stavení“ v části „Doplňkové
funkce“.
Servisní údaje
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na svého prodejce nebo
autorizované servisní středisko.
se nachází na předním rámu vnitřní části
trouby. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části trouby.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
45
ENERGETICKÁ ÚČINNOST
List s údaji o výrobku
Produktové informace dle směrnice Komise EU 65-66/2014
Název dodavatele
Juno
Označení modelu
JBKD167D0 944066717
Index energetické účinnosti
80.8
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie se standardním zatížením, konvenč‐
ní režim
0.89 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, intenzivní
horkovzdušný režim
0.59 kWh/cyklus
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
43 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
34.4 kg
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
Úspora energie
Trouba je vybavena funkcemi,
které vám pomohou ušetřit
energii při každodenním vaření.
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že
jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během
přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš
často. Těsnění dvířek udržujte čisté a
kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve své
poloze.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
Je-li to možné, troubu před pečením
nepředehřívejte.
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly co
nejkratší.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Zbytkové teplo
Je-li v rámci některých funkcí trouby
spuštěn program s volbou času Trvání
nebo Ukončení a doba pečení je delší než
30 minut, u některých funkcí trouby se
topné články automaticky vypnou dříve.
Ventilátor a osvětlení nadále pracují. Po
vypnutí trouby se na displeji zobrazuje
zbytkové teplo. Toto teplo můžete využít k
udržení teploty jídla.
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení. Pečení nadále
zajistí zbytkové teplo uvnitř trouby.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k uchování
teploty pokrmu, zvolte nejnižší možné
46
nastavení teploty. Na displeji se zobrazí
ukazatel zbytkového tepla nebo zbytková
teplota.
Osvětlení můžete znovu zapnout, ale
omezíte tím předpokládanou úsporu
energie.
Pečení s vypnutým osvětlením
Vypněte při pečení osvětlení. Zapněte ho
pouze tehdy, když ho skutečně
potřebujete.
Vypnutí displeje
Displej můžete vypnout. Současně
stiskněte a podržte tlačítka
a
.
Chcete-li displej zapnout, opakujte stejný
postup.
Vlhký konvekční vzduch
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení.
Pokud používáte tuto funkci, osvětlení se
automaticky vypne po 30 sekundách.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
*
47
867353570-A-312019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement