Juno | JBKM131D0 | User manual | Juno JBKM131D0 Používateľská príručka

Juno JBKM131D0 Používateľská príručka
SK
Návod na
používanie
Kombinova‐
ná rúra s
mikrovlnným
ohrevom
JBKM131D0
2
OBSAH
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Popis výrobku
Ovládací panel
Pred prvým použitím
Každodenné používanie
Mikrovlnná prevádzka
2
4
7
8
10
10
12
Časové funkcie
Automatické programy
Používanie príslušenstva
Doplnkové funkcie
Tipy a rady
Ošetrovanie a čistenie
Riešenie problémov
16
18
19
20
22
42
43
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do
nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí,
iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú
nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí. Prístupné
časti sa môžu počas používania nahriať.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
3
•
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas
používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa
ohrevných článkov.
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na
pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od elektrickej
siete.
VAROVANIE: Dbajte na to, aby bol spotrebič pred
výmenou žiarovky vypnutý, aby bolo vylúčené
nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
Spotrebič nepoužívajte pred jeho nainštalovaním do
zabudovanej štruktúry.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne
prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Nezapínajte spotrebič, keď je prázdny. Kovové časti vnútri
dutiny rúry môžu spôsobiť elektrické iskrenie.
Kovové zásobníky na jedlo a nápoje nie sú povolené na
prípravu jedla v mikrovlnnej rúre. Táto požiadavka neplatí,
ak výrobca špecifikuje kovový zásobník ako veľkosťou a
tvarom vhodný na prípravu jedla v mikrovlnnej rúre.
Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenie dvierok, nesmiete
spotrebič používať, kým ho neopraví kvalifikovaná osoba.
Akékoľvek servisné zásahy alebo opravy vyžadujúce
odstránenie krytu, ktorý slúži na ochranu pred pôsobením
4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
mikrovlnnej energie, smie vykonávať len kvalifikovaná
osoba.
Nezohrievajte kvapaliny ani iné potraviny v uzavretých
nádobách. Mohli by vybuchnúť.
Používajte výhradne kuchynské pomôcky vhodné na
použitie v mikrovlnnej rúre.
Ak zohrievate jedlo v plastových alebo papierových
nádobách, majte spotrebič pod dohľadom, pretože môže
dôjsť k vznieteniu.
Spotrebič je určený na zohrievanie potravín a nápojov.
Sušenie potravín alebo odevov a zohrievanie ohrievacích
fliaš, papúč, špongií, vlhkých tkanín a podobných
predmetov je zakázané a môže viesť k poraneniu,
vznieteniu alebo požiaru.
Ak uniká dym, spotrebič vypnite alebo ho odpojte od
elektrickej siete a nechajte dvierka zatvorené, aby sa
plamene udusili.
Po ohreve nápojov môže dôjsť k prudkému oneskorenému
vreniu. S nádobou preto zaobchádzajte opatrne.
Obsah dojčenských fliaš a nádob s jedlom pre deti pred
podávaním dôkladne premiešajte alebo potraste a vždy
skontrolujte teplotu pokrmu, aby ste zabránili popáleniu.
V spotrebiči by sa nemali zohrievať vajcia v škrupine ani
celé natvrdo uvarené vajcia, pretože by mohli vybuchnúť, a
to aj po skončení mikrovlnného ohrevu.
Spotrebič je potrebné pravidelne čistiť a všetky zvyšky
potravín treba odstrániť.
Zanedbanie náležitého čistenia spotrebiča môže viesť k
znehodnoteniu jeho povrchu, čo môže mať nepriaznivý
vplyv na životnosť spotrebiča a spôsobiť nebezpečnú
situáciu.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Inštalácia
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
• Odstráňte všetky obaly.
• Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
5
• Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
• Spotrebič neťahajte za rukoväť.
• Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
• Spotrebič nainštalujte na bezpečné a
vhodné miesto, ktoré spĺňa požiadavky
na inštaláciu.
• Spotrebič je vybavený elektrickým
chladiacim systémom. Musí sa
používať s napájaním z elektrickej
siete.
• Bezpečnosť skrinky použitej na
zabudovanie spotrebiča musí
zodpovedať požiadavkám normy
DIN68930.
Minimálna výška lin‐
ky (linka pod mini‐
málnou výškou pra‐
covnej plochy)
444 (460) mm
Šírka linky
560 mm
Hĺbka linky
550 (550) mm
Výška prednej časti
spotrebiča
455 mm
Výška zadnej časti
spotrebiča
440 mm
Šírka prednej časti
spotrebiča
595 mm
Šírka zadnej časti
spotrebiča
559 mm
Hĺbka spotrebiča
567 mm
Zabudovaná hĺbka
spotrebiča
546 mm
Hĺbka s otvorenými
dvierkami
882 mm
Minimálna veľkosť
vetracieho otvoru.
Otvor položený na
spodnej zadnej stra‐
ne
560x20 mm
Dĺžka hlavného na‐
pájacieho kábla. Ká‐
bel sa nachádza v
pravom rohu zadnej
strany
Montážne skrutky
1500 mm
3.5x25 mm
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
požiaru a zásahu elektrickým
prúdom.
• Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný elektroinštalatér.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
• Vždy používajte správne nainštalovanú
zásuvku odolnú proti nárazom.
• Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
ani predlžovacie káble.
• Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
• Nedovoľte, aby sa napájacie elektrické
káble dotkli alebo dostali do blízkosti
dvierok spotrebiča alebo výklenku pod
spotrebičom najmä vtedy, keď sú
dvierka horúce.
• Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
• Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie. Po
inštalácii sa uistite, že máte prístup k
sieťovej zástrčke.
• Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
• Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú
zástrčku.
• Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
6
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
• Elektrická sieť v domácnosti musí mať
odpájacie zariadenie, ktoré umožní
odpojenie spotrebiča od elektrickej
siete na všetkých póloch. Vzdialenosť
kontaktov odpájacieho zariadenia musí
byť minimálne 3 mm.
• Tento spotrebič sa dodáva s napájacou
zástrčkou a káblom.
Používanie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia,
popálenín, zásahu elektrickým
prúdom alebo výbuchu.
• Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
• Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
• Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
• Počas činnosti nenechávajte spotrebič
bez dozoru.
• Po každom použití spotrebič vypnite.
• Keď je spotrebič v činnosti, pri otváraní
dvierok postupujte opatrne. Môže dôjsť
k úniku horúceho vzduchu.
• Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
• Na otvorené dvierka netlačte.
• Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
• Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
• Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
• Horľavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahujú horľavé látky, nevkladajte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
• Nepoužívajte funkciu mikrovĺn na
predhriatie rúry.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poškodenia
spotrebiča.
• Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– priamo na dno dutiny spotrebiča
nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
spotrebiči nenechávajte vlhký riad
ani potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
• Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
• Na prípravu vlhkých koláčov používajte
hlboký pekáč. Ovocné šťavy spôsobujú
škvrny, ktoré môžu byť trvalé.
• Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
• Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
• Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel nezatvárajte,
kým spotrebič po použití úplne
nevychladne.
Starostlivosť a čistenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia,
požiaru alebo poškodenia
spotrebiča.
• Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
• Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely
môžu prasknúť.
7
• Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
• Po každom použití utrite dutinu rúry a
dvierka dosucha. Para vytvorená počas
prevádzky spotrebiča kondenzuje na
stenách dutiny a môže spôsobiť
koróziu.
• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
• Zvyšky tuku alebo potravín v spotrebiči
môžu pri mikrovlnnej prevádzke
spôsobiť požiar a elektrické iskrenie.
• Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
• Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
jeho obale.
• Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
Vnútorné osvetlenie
• Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je určená
len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
• Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
• Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .
Servis
• Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.
• Používajte iba originálne náhradné
diely.
Likvidácia
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Prívodný elektrický kábel odrežte blízko
pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
• Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
POPIS VÝROBKU
Celkový prehľad
1
2
3
4
4
8
5
6
3
2
1
7
1
2
3
4
5
6
7
8
Ovládací panel
Elektronický programátor
Ohrevný článok
Generátor mikrovĺn
Osvetlenie
Ventilátor
Zasúvacia lišta, vyberateľná
Úrovne v rúre
8
Príslušenstvo
Plech na pečenie
Drôtený rošt
Na koláče a sušienky.
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
OVLÁDACÍ PANEL
Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami.
1
2
3
4
5
Senzo‐
rové
tlačidlo
Funkcia
Popis
-
DISPLEJ
Zobrazuje aktuálne nastavenia spotrebiča.
ZAP / VYP
Zapínanie a vypínanie spotrebiča.
VOLITEĽNÉ
FUNKCIE
Na nastavenie funkcie rúry alebo automatického
programu (iba pri zapnutom spotrebiči).
MIKROVLNY
Zapnutie funkcie mikrovĺn. Keď je funkcia zapnutá,
stlačením tohto senzorového tlačidla zmeníte vý‐
kon mikrovĺn.
TEPLOTA/RÝCH‐
LE ZOHRIEVANIE
Nastavenie a kontrola teploty vo vnútri rúry alebo
teploty teplotnej sondy (ak je k dispozícii). Keď tla‐
čidlo stlačíte a podržíte tri sekundy, funkcia rýchle‐
ho zohrievania sa ZAPNE alebo VYPNE.
9
Senzo‐
rové
tlačidlo
6
7
8
9
10
11
Funkcia
Popis
NADOL
Pohyb nadol v ponuke.
NAHOR
Pohyb nahor v ponuke.
OK/Rýchly štart
mikrovlnnej rúry
Potvrdenie výberu alebo nastavenia. Zapnutie
funkcie mikrovĺn pri vypnutom spotrebiči. Každým
dotykom tohto senzorového tlačidla predĺžite trva‐
nie o 30 sekúnd.
OSVETLENIE RÚ‐
RY
Zapnutie alebo vypnutie osvetlenia rúry.
HODINY
Nastavenie časových funkcií.
KUCHYNSKÝ ČA‐
SOMER
Nastavenie funkcie kuchynského časomera.
Displej
A
B
G
C
F
E
D
A. Symbol funkcie rúry
B. Indikácia teploty/času/výkonu mikrovĺn
C. Hodiny/Zobrazenie zvyškového tepla/
Kuchynský časomer
D. Ukazovateľ zvyškového tepla
E. Ukazovatele pre časové funkcie
F. Ukazovateľ ohrevu/Ukazovateľ rýchleho
ohrevu
G. Počet funkcií rúry/programov
Iné ukazovatele na displeji:
Symbol
/
/
Názov
Popis
Automatický program
Môžete si zvoliť automatický program.
Funkcia mikrovĺn
Funkcia mikrovĺn je spustená.
kg/g
Je spustený automatický program so za‐
daním hmotnosti.
h/min
Sú zapnuté časové funkcie.
Watt
Môžete nastaviť výkon funkcie mikrovĺn.
10
Symbol
Názov
Popis
Teplota/Rýchle zohrievanie
Funkcia je spustená.
Teplota
Zobrazí sa aktuálna teplota.
Teplota
Túto teplotu môžete zmeniť.
Osvetlenie
Vypli ste osvetlenie.
Kuchynský časomer
Je spustená funkcia kuchynského časo‐
mera.
Ukazovateľ ohrevu
Ak zapnete funkciu ohrevu, zobrazí sa
Tieto prúžky zobrazujú, ako sa teplota
v rúre zvyšuje alebo znižuje.
.
Keď teplota v rúre dosiahne nastavenú
hodnotu, čiarky na displeji zhasnú.
PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Pre nastavenie denného času
si pozrite kapitolu „Časové
funkcie“.
Prvé čistenie
Vyberte z rúry vyberateľné zasúvacie lišty
a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a
čistenie“.
Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo
vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na ich pôvodné miesto.
Nastavenie času
Po prvom zapojení do elektrickej siete sa
na niekoľko sekúnd zobrazia všetky
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
symboly. Na niekoľko ďalších sekúnd sa
na displeji zobrazí verzia softvéru.
Po zhasnutí zobrazenia verzie softvéru sa
na displeji zobrazí „h“ a „12:00“.
1. Dotknite sa
alebo
a nastavte
hodiny.
.
2. Dotknite sa
3. Dotknite sa
alebo
a nastavte
minúty.
4. Dotknite sa
alebo .
Na displeji teploty / času sa zobrazí nový
čas.
Zmena času
Čas môžete zmeniť iba vtedy, keď je
spotrebič zapnutý.
Opakovane sa dotýkajte tlačidla , až
kým na displeji nezačne blikať .
Ak chcete nastaviť nový denný čas,
pozrite si „Nastavenie času“.
11
Funkcie ohrevu
Funkcia rúry
Teplovzduš‐
né pečenie
Pizza
Tradičné pe‐
čenie
Pomalé peče‐
nie
Dolný ohrev
Rozmrazova‐
nie
Ak chcete piecť zároveň
na 2 úrovniach a sušiť
potraviny.
Nastavte o 20-40 °C niž‐
šiu teplotu ako pre Tra‐
dičné pečenie.
Na prípravu pizze. Na in‐
tenzívnejšie zhnednutie
povrchu a chrumkavú
spodnú časť.
Na pečenie múčnych je‐
dál a mäsa na jednej
úrovni.
Na prípravu jemného a
šťavnatého pečeného
mäsa.
Na pečenie koláčov s
chrumkavým korpusom a
na zaváranie.
Na rozmrazenie potravín
(zeleniny a ovocia). Čas
rozmrazovania závisí od
množstva a veľkosti mra‐
zených potravín.
Na udržiavanie teploty
pokrmov.
Uchovať tep‐
lé
Gril
Mrazené po‐
krmy
Funkcia rúry
Použitie
Na grilovanie plochých
jedál a na prípravu hria‐
nok.
Na prípravu chrumka‐
vých polotovarov (napr.
zemiakových hranolče‐
kov, amerických zemia‐
kov alebo jarných závit‐
kov).
Turbo gril
Použitie
Na pečenie väčších ku‐
sov mäsa alebo hydiny s
kosťami na jednej úrovni.
Na gratinovanie a zape‐
kanie.
Pri niektorých funkciách rúry a
teplote pod 60 °C sa
môže osvetlenie automaticky
vypnúť.
Nastavenie funkcie ohrevu
1. Zapnite rúru pomocou .
Na displeji sa zobrazuje nastavená
teplota, symbol a číslo funkcie ohrevu.
2. Funkciu ohrevu nastavte pomocou
tlačidiel
alebo
.
3. Stlačte tlačidlo
alebo sa funkcia
TRVANIE spustí automaticky po
piatich sekundách.
Ak ste zapli rúru a nenastavili funkciu
ohrevu ani program rúry, rúra sa po 20
sekundách automaticky vypne.
Zmena teploty
Stlačte tlačidlo
alebo
, aby ste
zmenili teplotu v krokoch: 5 °C.
Keď rúra dosiahne nastavenú teplotu,
zaznie zvukový signál a ukazovateľ
ohrevu zhasne.
Kontrola teploty
Aktuálnu teplotu v rúre môžete
skontrolovať pri zapnutej funkcii a
programe.
1. Stlačte tlačidlo
.
Na displeji sa zobrazí teplota v rúre.
2. Stlačte tlačidlo
alebo displej po
piatich sekundách opäť automaticky
zobrazí nastavenú teplotu.
12
Rýchle zohrievanie
Počas funkcie rýchleho zohrievania
nesmie byť v rúre jedlo.
Funkcia rýchleho zohrievania je k
dispozícii iba pre niektoré funkcie ohrevu.
Ak je v ponuke nastavení zapnutý
chybový tón, signál zaznie ak nie je rýchle
zohrievanie dostupné pre nastavenú
funkciu. Pozrite si časť Používanie ponuky
nastavení v kapitole „Doplnkové funkcie“.
Funkcia rýchleho zohrievania skracuje čas
ohrevu.
Funkciu rýchleho zohrievania zapnete
stlačením a podržaním tlačidla
na viac
ako tri sekundy.
Ak je zapnuté rýchle zohrievanie, na
displeji sa zobrazia blikajúce pásiky.
MIKROVLNNÁ PREVÁDZKA
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Odporúčania pre mikrovlnnú
rúru
Jedlo položte na tanier na dne dutiny rúry.
V polovici rozmrazovania otočte jedlo na
druhú stranu alebo premiešajte.
Jedlo pred varením a ohrievaním prikryte.
Pri ohreve nápojov vložte do fľaše alebo
pohára lyžicu, aby ste zabezpečili lepšiu
distribúciu tepla.
Potraviny vkladajte do rúry bez obalu.
Hotové balené jedlá môžete vložiť do rúry
iba keď je obal vhodný pre mikrovlnné rúry
(pozrite si informácie na obale).
Mikrovlnné varenie
Jedlo varte prikryté. Ak chcete vytvoriť
chrumkavú kôrku, jedlo varte odkryté.
Dbajte na to, aby sa pokrmy nadmerne
neprepiekli, preto nenastavujte príliš
vysoký výkon a dlhý čas. Jedlo môže
vyschnúť, prihorieť alebo spôsobiť požiar.
Rúru nepoužívajte na varenie vajíčok v
škrupine ani slimákov v ulite, pretože by
mohli vybuchnúť. Žĺtok alebo volské oká
pred ohrevom prepichnite.
Jedlo so šupkou alebo kožou pred
varením poprepichujte vidličkou.
Zeleninu pokrájajte na rovnako veľké
kusy.
Tekuté pokrmy občas premiešajte.
Jedlo pred podávaním premiešajte.
Po vypnutí rúry vyberte jedlo a nechajte
ho odstáť niekoľko minúť.
Mikrovlnné rozmrazovanie
Zmrazený pokrm rozbaľte a položte na
malý tanier obrátený hore dnom vložený
do nádoby na zachytávanie odmrazenej
vody, prípadne použite rozmrazovací rošt
alebo plastové cedidlo, aby mohla voda
odtekať.
Následne rozmrazené kúsky odoberte.
Ak chcete uvariť mrazené ovocie a
zeleninu, zvoľte vyšší mikrovlnný výkon a
nemusíte ich vopred rozmrazovať.
13
Kuchynský riad a materiály vhodné pre mikrovlnnú rúru
Používajte iba kuchynský riad a materiály vhodné pre mikrovlnnú rúru. Použite tabuľku
nižšie ako referenciu.
Kuchynský riad/materiál
Funkcia mikrovĺn
Odmra‐
zovanie
Ohrev
Varenie
Kombinovaná mi‐
krovlnná funkcia,
Sklo a porcelán vhodné na použitie v
rúre bez kovových prvkov, napr. teplo‐
vzdorné sklo
Sklo a porcelán nevhodné na použitie
v rúre bez striebra, zlata, platiny alebo
iných kovových ozdôb
X
X
Sklo a sklokeramika vyrobené z mate‐
riálu vhodného na použitie v rúre/
mrazuvzdorného materiálu
Keramický a hlinený riad bez kreme‐
ňových alebo kovových prvkov a gla‐
zúry, ktoré obsahujú kov
Kuchynský riad vyrobený z porcelánu,
keramiky alebo hliny, ktorý má negla‐
zovaný spodok alebo drobné otvory,
napr. na rukovätiach
X
X
X
Tepelne odolné plasty do 200 °C
(pred použitím vždy skontrolujte špe‐
cifikáciu plastovej nádoby)
X
X
Kartón, papier
X
X
Potravinová fólia
X
X
Fólia na pečenie s uzáverom vhod‐
ným pre mikrovlnné rúry (pred použi‐
tím vždy skontrolujte špecifikáciu fólie)
X
Riad na pečenie vyrobený z kovu, na‐
pr. smaltu, liatiny
X
X
Formy na pečenie, načierno lakované
alebo so silikónovým povlakom (pred
použitím vždy skontrolujte špecifikáciu
foriem na pečenie)
X
X
Plech na pečenie
X
X
Drôtený rošt
X
X
Kuchynský riad vhodný do mikrovlnnej
rúry, napr. zapekací pekáč
X
X
X
14
Rady pre mikrovlnnú prevádzku
Výsledok
Riešenie
Nemôžete nájsť informácie pre určité
množstvo nejakého pripravovaného
pokrmu.
Nájdite podrobnosti pre podobný druh jedla. Pred‐
ĺžte alebo skráťte čas varenia podľa tohto pravidla:
dvojité množstvo = takmer dvojitý čas, polovičné
množstvo = polovica času.
Jedlo je po varení príliš suché.
Zvoľte kratší čas varenia alebo zvoľte nižší výkon
mikrovĺn a prikryte materiálom vhodným na použi‐
tie v mikrovlnnej rúre.
Po uplynutí času varenia jedlo stále nie
je rozmrazené, horúce alebo uvarené.
Nastavte dlhší čas varenia alebo zvoľte vyšší vý‐
kon mikrovĺn. Vyššie pokrmy si vyžadujú dlhší čas
varenia. Jedlo počas varenia miešajte alebo obráť‐
te.
Po uplynutí času varenia je jedlo na
okrajoch prehriate, ale v strede stále
nie je hotové.
Nabudúce zvoľte nižší výkon a dlhší čas. Tekutiny,
napr. polievku, po uplynutí polovice času premie‐
šajte.
Ďalšie veci, na ktoré treba myslieť…
• Potraviny majú rôzne tvary a vlastnosti.
Pripravujú sa v rôznych množstvách. Z
tohto dôvodu sa môže meniť potrebný
čas a výkon pri rozmrazovaní,
zohrievaní alebo varení. Približne platí:
dvojnásobné množstvo = takmer
dvojnásobný čas.
• Mikrovlny vytvárajú teplo priamo v
jedle. Z tohto dôvodu nie je možné
zohriať naraz všetky miesta. Ohrievané
pokrmy je potrebné premiešať alebo
otočiť, najmä pri príprave väčších
množstiev jedla.
• Čas odstátia je uvedený v tabuľkách.
Jedlo nechajte odstáť v spotrebiči
alebo mimo spotrebiča, aby sa teplo
rovnomernejšie rozptýlilo.
• Úroveň výkonu upravte podľa množstva
jedla. Použitie vysokej úrovne výkonu u
malého množstva jedla môže viesť k
prihoreniu jedla alebo iskreniu pri
použití príslušenstva.
• Ryža sa uvarí lepšie, ak použijete
plytký a široký riad.
Mikrovlnné funkcie
Funkcie
Popis
Mikrovlny
Teplo sa tvorí priamo v jedle. Používa sa na zohrievanie hotových jedál
a nápojov, na rozmrazovanie mäsa alebo ovocia a na varenie zeleniny
a rýb.
Kombinovaná pre‐
vádzka
Používa sa na súčasné spustenie funkcie rúry a mikrovlnnej prevádzky.
Skracuje tepelnú úpravu jedla a umožňuje jeho súčasné zapečenie.
Rýchly štart
Slúži na zapnutie funkcie mikrovĺn pri maximálnom výkone jedným do‐
tykom senzorového tlačidla
. Čas prevádzky: 30 sekúnd.
15
Nastavenie funkcie mikrovĺn
Ak chcete použiť bežnú funkciu mikrovĺn,
vypnite spotrebič.
1. Funkciu mikrovĺn zapnete dotykom
tlačidla
.
Na displeji sa zobrazí symbol
a
predvolený výkon mikrovĺn.
2. Ak chcete zmeniť výkon mikrovĺn,
dotknite sa
alebo
. Výkon sa
mení v krokoch po 100 W.
3. Dotknite sa tlačidla , aby ste
nastavili funkciu TRVANIE. Pozrite si
časť „Nastavenie funkcie TRVANIE“.
Ak chcete spustiť funkciu mikrovĺn,
potvrďte výber tlačidlom
.
Ak nenastavíte funkciu
TRVANIE a spustíte funkciu
mikrovĺn priamo s
, bude
trvať 30 sekúnd. Každým
dotykom tohto senzorového
tlačidla predĺžite trvanie o
30 sekúnd.
Ak sa nedotknete tlačidla
,
spotrebič sa po 20 sekundách
vypne.
Maximálny nastaviteľný čas
funkcie TRVANIE je 90 minút.
Počas prevádzky funkcie
mikrovĺn môžete kedykoľvek
zmeniť mikrovlnný výkon
(dotknite sa
a potom
alebo
) a TRVANIE (dotknite
sa )
4. Po skončení nastaveného času znie 2
minúty zvukový signál. Funkcia
mikrovĺn sa automaticky vypne. Ak
chcete zvukový signál vypnúť, dotknite
sa senzorového tlačidla.
Ak chcete spotrebič vypnúť, dotknite sa
tlačidla .
alebo ak
Ak sa dotknete
otvoríte dvierka, spotrebič sa
zastaví. Ak ho chcete znovu
spustiť, dotknite sa tlačidla
.
Maximálny čas funkcie mikrovĺn závisí od
výkonu, ktorý nastavíte:
MIKROVLNNÝ VÝ‐
KON
MAXIMÁLNY ČAS
100 – 600 W
-
Viac ako 600 W
7 minút
Nastavenie funkcie
kombinovanej prevádzky
1. Nastavte funkciu rúry. Pozrite si časť
„Nastavenie funkcie rúry“.
a vykonajte rovnaké
2. Dotknite sa
kroky ako pri nastavovaní funkcie
mikrovĺn.
Kombinovaná funkcia nie je k dispozícii s
funkciou KONIEC, NASTAVIŤ A ÍSŤ.
Ak nastavíte funkciu KONIEC
pre normálnu funkciu rúry,
pri kombinovanej funkcii sa
zmení na funkciu TRVANIE .
Ak nastavíte funkciu TRVANIE
pre normálnu funkciu rúry,
zostane aktívna pre
kombinovanú funkciu. Ak je
funkcia TRVANIE nastavená
na dlhšie ako 90 minút, nie je
možné aktivovať kombinovanú
funkciu.
Keď použijete funkciu mikrovĺn v
kombinovanom režime, výkon funkcie
mikrovĺn nesmie byť vyšší ako 600 W.
Nastavenie funkcie Rýchly štart
1. Dotknite sa , aby ste spotrebič vypli.
2. Funkciu Rýchly štart zapnete dotykom
.
tlačidla
sa pridáva
Každým dotykom tlačidla
30 sekúnd k trvaniu funkcie.
16
Mikrovlnný výkon môžete
zmeniť (pozrite si časť
„Nastavenie funkcie mikrovĺn“).
3. Dotknite sa , aby ste nastavili čas
pre funkciu TRVANIE. Pozrite si časť
„Nastavenie funkcie TRVANIE“.
Odporúčané nastavenia výkonu pre rôzne druhy jedla
Údaje uvedené v tabuľke sú iba orientačné.
700 – 1 000 W
Prudké varenie na začiatku
procesu varenia
Varenie zeleniny
Zohrievanie tekutín
500 – 600 W
Dováranie duse‐
ných jedál
Varenie vaječných
jedál
Rozmrazovanie
a zohrievanie mra‐
zených jedál
Zohrievanie hoto‐
vých jedál na tanieri
300 – 400 W
Roztápanie sy‐
ru, masla, čoko‐
lády
Príprava ryže
Zohrievanie
detskej výživy
Varenie/ohrev
chúlostivých je‐
dál
Pokračovanie
v príprave jed‐
la
100 – 200 W
Rozmrazovanie
chleba
Rozmrazovanie
ovocia a koláčov
Rozmrazovanie sy‐
ra, smotany, masla
Rozmrazovanie mä‐
sa, rýb
ČASOVÉ FUNKCIE
Tabuľka s časovými funkciami
Časová funkcia
Použitie
ČASOMER PRE‐
VÁZDKY
Časomer prevádzky zobrazuje dobu prevádzky spotrebiča.
Táto funkcia nemá vplyv na prevádzku spotrebiča.
DENNÝ ČAS
Zobrazenie denného času. Ak chcete zmeniť denný čas,
pozrite si časť „Nastavenie času“.
17
Časová funkcia
Použitie
TRVANIE
Na nastavenie, ako dlho má byť spotrebič v prevádzke.
KONIEC
Na nastavene času, kedy sa má spotrebič vypnúť. Funkcie
Trvanie a Koniec môžete použiť súčasne (posunutý štart),
ak chcete, aby sa spotrebič neskôr automaticky zapol a
vypol.
NASTAVIŤ A ÍSŤ
Ak chcete spustiť spotrebič s potrebným nastavením iba
jediným dotykom senzorového poľa kedykoľvek neskôr.
Časomer prevádzky (časomer
odpočítavajúci smerom nahor)
Časomer prevádzky nie je
zapnutý, ak sú nastavené
funkcie Trvanie a Koniec.
Časomer prevádzky začne počítať čas,
keď sa spotrebič začne zohrievať.
1. Ak chcete vynulovať časomer
prevádzky, dotknite sa .
2. Dotýkajte sa
, až kým sa na displeji
nezobrazí "00:00" - časomer
prevádzky sa spustí odznova.
Nastavenie funkcie TRVANIE
1. Zapnite spotrebič a nastavte funkciu a
teplotu rúry.
2. Opakovane sa dotýkajte , kým sa na
displeji nezobrazí .
Na displeji začne blikať .
3. Pomocou
alebo
nastavte
minúty funkcie TRVANIE.
potvrďte nastavenie.
4. Dotykom
5. Pomocou
alebo
nastavte
hodiny funkcie TRVANIE.
Ak sa počas nastavovania
hodín pre funkciu TRVANIE
dotknete symbolu
alebo
, spotrebič sa prepne na
nastavenie funkcie
KONIEC.
6. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál.
Na displeji začne blikať
a nastavený
čas. Spotrebič sa vypne.
7. Ak chcete zvukový signál vypnúť,
dotknite sa senzorového tlačidla alebo
otvorte dvierka rúry.
8. Spotrebič vypnite.
Nastavenie funkcie KONIEC
1. Zapnite spotrebič a nastavte funkciu a
teplotu rúry.
2. Opakovane sa dotýkajte , kým sa na
displeji nezobrazí .
Na displeji začne blikať .
3. Pomocou
alebo
nastavte
funkciu KONIEC a pomocou
alebo
potvrďte nastavenie. Najprv
nastavíte minúty a potom hodiny.
Po uplynutí nastaveného času znie dve
minúty zvukový signál a na displeji bliká
nastavený čas a symbol . Spotrebič sa
vypne.
4. Ak chcete zvukový signál vypnúť,
dotknite sa senzorového tlačidla alebo
otvorte dvierka rúry.
5. Spotrebič vypnite.
Nastavenie: Nastaviť a ísť
Funkciu Nastaviť a ísť je možné použiť iba
vtedy, ak je nastavená funkcia Trvanie.
1. Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
2. Nastavte funkciu Trvanie.
3. Opakovane stláčajte , kým na
displeji nebude blikať .
18
4. Stlačením tlačidla
nastavíte
funkciu Nastaviť a ísť.
Na displeji sa zobrazí
a
s
ukazovateľom. Tento ukazovateľ
zobrazuje, ktorá časová funkcia je
zapnutá.
5. Ak chcete spustiť funkciu Nastaviť a
ísť, stlačte senzorové tlačidlo (okrem
ZAP / VYP):
Nastavenie KUCHYNSKÉHO
ČASOMERA
KUCHYNSKÝ ČASOMER použite na
nastavenie odpočítavania. Táto funkcia
nemá vplyv na činnosť rúry. KUCHYNSKÝ
ČASOMER môžete použiť kedykoľvek, aj
vtedy, keď je spotrebič vypnutý.
1. Dotknite sa .
a "00".
Na displeji bliká
2. KUCHYNSKÝ ČASOMER nastavte
pomocou
alebo
. Najprv
nastavte sekundy, potom minúty a
hodiny.
3. Dotknite sa symbolu
, inak sa
KUCHYNSKÝ ČASOMER spustí
automaticky po piatich sekundách.
Po uplynutí nastaveného času znie dve
minúty zvukový signál a na displeji bliká
čas 00:00 a .
4. Ak chcete zvukový signál vypnúť,
dotknite sa senzorového tlačidla alebo
otvorte dvierka rúry.
Nastavenie funkcie posunutého
štartu.
Ak chcete nastaviť spotrebič tak, aby sa
automaticky neskôr zapol aj vypol, musíte
a
použiť súčasne funkcie TRVANIE
KONIEC . V tomto prípade najprv
a potom
nastavte funkciu TRVANIE
(pozrite si časť „Nastavenie
KONIEC
funkcie TRVANIE” a „Nastavenie funkcie
KONIEC”).
Ak je funkcia posunutého štartu
zapnutá, na displeji sa zobrazí
statický symbol funkcie rúry
s bodkou a . Bodka indikuje
časovú funkciu na displeji
času / zvyškového tepla.
AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Máte k dispozícii 9 automatických
programov. Automatický program alebo
recept použite vtedy, ak nemáte s
prípravou pokrmov v rúre skúsenosti alebo
vám chýbajú potrebné znalosti. Pri
všetkých automatických programoch sa na
displeji zobrazí poloha v rúre a predvolený
čas pečenia.
Automatické programy
Číslo programu
Názov programu
1
MASO
2
MRAZENÁ ZELENINA
3
CELÉ KURA
4
MUFFINY
5
PIZZA
19
Číslo programu
Názov programu
6
ZAPEČENÉ ZEMIAKY
7
SLADKÝ KOLÁČ
8
BIELY CHLIEB
9
DUSENÉ MÄSO
Automatické programy
1. Zapnite spotrebič.
2. Dotknite sa
.
Displej zobrazuje
a číslo
automatického programu.
3. Automatický program zvoľte dotykom
alebo
.
4. Dotknite sa
alebo počkajte päť
sekúnd, kým sa spotrebič automaticky
nespustí.
Keď zvolíte automatický
program s režimom
mikrovĺn, spotrebič sa
nespustí automaticky, ak
nezatvoríte dvierka. Po
zatvorení dvierok potvrďte
výber s
.
5. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. Symbol
začne blikať.
Spotrebič sa vypne.
6. Dotknite sa ľubovoľného senzorového
tlačidla alebo otvorte dvierka, čím
zvukový signál vypnete.
1. Zapnite spotrebič.
2. Dotknite sa
.
3. Hmotnosť programu nastavte
pomocou dotykových tlačidiel
alebo
.
Displej zobrazuje: čas prípravy, symbol
trvania , predvolenú hmotnosť, jednotku
hmotnosti (kg, g).
alebo sa
4. Dotknite sa symbolu
nastavenia automaticky uložia po
piatich sekundách.
Spotrebič sa zapne.
5. Predvolenú hmotnosť môžete zmeniť s
alebo
. Dotknite sa
.
6. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. Symbol
bliká.
Spotrebič sa vypne.
7. Dotknite sa ľubovoľného senzorového
tlačidla alebo otvorte dvierka, čím
zvukový signál vypnete.
Automatické programy so
zadávaním hmotnosti
Keď nastavíte hmotnosť mäsa, spotrebič
vypočíta čas pečenia.
POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Vkladanie príslušenstva
Používajte iba vhodný riad a materiál.
VAROVANIE! Pozrite si
Kuchynský riad a materiály
vhodné pre mikrovlnnú rúru v
kapitole „Tipy a rady".
Drôtený rošt:
20
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt a uistite sa, že nožičky
smerujú nadol.
Plech na pečenie:
Plech na pečenie zasuňte medzi vodiace
lišty zvolenej úrovne rúry.
Drôtený rošt spolu s plechom na pečenie:
Plech na pečenie zasuňte medzi vodiace
lišty zvolenej úrovne rúry a drôtený rošt na
vodiacich lištách.
Malé zarážky na vrchu zvyšujú
bezpečnosť. Tieto zarážky
zároveň zabraňujú prevrhnutiu.
Vysoký okraj okolo roštu
zabraňuje zošmyknutiu
kuchynského riadu z roštu.
DOPLNKOVÉ FUNKCIE
Používanie detskej poistky
Funkcia Detská poistka zabraňuje
náhodnému zapnutiu rúry.
Túto funkciu môžete zapnúť keď je rúra
vypnutá. Nenastavujte funkciu ohrevu.
Súčasne stlačte a podržte tlačidlá
a
na 2 sekundy. Zaznie zvukový signál.
Na displeji sa zobrazí symbol SAFE.
Zopakovaním úkonu vypnete detskú
poistku.
Používanie funkcie Blokovanie
ovládania
Túto funkciu môžete zapnúť iba pri
spustenej rúre.
Funkcia blokovania ovládania zabraňuje
náhodnej zmene nastavení rúry.
1. Na zapnutie tejto funkcie zapnite rúru.
2. Zapnite funkciu rúry alebo nastavenie.
3. Dotknite sa súčasne
a
a
podržte ich 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál.
Na displeji sa rozsvieti blokovanie.
Ak chcete blokovanie ovládania vypnúť,
zopakujte krok 3.
Rúru je možné vypnúť, aj keď
je nastavená funkcia
blokovania ovládania. Keď rúru
vypnete, blokovanie ovládania
sa vypne.
21
Používanie ponuky nastavení
Ponuka nastavení vám umožní zapnúť
alebo vypnúť funkcie v hlavnej ponuke. Na
displeji sa zobrazí SET a číslo nastavenia.
Popis
Hodnota, ktorú možno nastaviť
1
NASTAVIŤ A ÍSŤ
ZAP/VYP
2
UKAZOVATEĽ ZVYŠKOVÉHO TEPLA
ZAP/VYP
3
TÓN TLAČIDLA1)
KLIKNUTIE/PÍPNUTIE/VYPNÚŤ
4
CHYBOVÝ TÓN
ZAP/VYP
5
JAS
NÍZKY/STREDNÝ/VYSOKÝ
6
PONUKA SERVIS
-
7
OBNOVIŤ NASTAVENIA
ÁNO/NIE
1) Tón senzorového tlačidla ZAP/VYP nie je možné vypnúť.
1. Stlačte tlačidlo
a podržte ho
stlačené 3 sekundy.
Na displeji sa zobrazí SET1 a bliká „1“.
2. Stlačením
alebo
upravte
nastavenie.
.
3. Stlačte tlačidlo
4. Stlačením
alebo
môžete
zmeniť hodnotu daného nastavenia.
.
5. Stlačte tlačidlo
Ak chcete opustiť ponuku nastavení,
stlačte
alebo stlačte a podržte
.
Automatické vypínanie
Ak je zapnutá funkcia ohrevu a nastavenie
nezmeníte, rúra sa z bezpečnostných
dôvodov po určitom čase vypne.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Funkcia automatického vypnutia nebude
fungovať pri týchto funkciách: Osvetlenie
rúry, Trvanie, Koniec.
Jas displeja
Existujú dva režimy jasu displeja:
• Nočný jas – ak je spotrebič vypnutý, jas
displeja je nižší v čase 22:00 až 06:00.
• Denný jas:
– keď je spotrebič zapnutý,
– ak sa dotknete senzorového tlačidla
počas funkcie nočného jasu (s
výnimkou ZAPNÚŤ / VYPNÚŤ),
displej sa na 10 sekúnd prepne
späť do denného jasu,
– ak je spotrebič vypnutý a nastavíte
kuchynský časomer. Po skončení
funkcie kuchynského časomera sa
displej vráti späť do režimu
nočného jasu.
Chladiaci ventilátor
Ak je rúra zapnutá, automaticky sa
aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal
povrch rúry chladný. Ak rúru vypnete,
chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti,
až kým sa rúra neochladí.
22
TIPY A RADY
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Mikrovlnné varenie
Jedlo varte prikryté. Ak chcete vytvoriť
chrumkavú kôrku, jedlo varte odkryté.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu, množstva
a kvality použitých prísad.
Dbajte na to, aby sa pokrmy nadmerne
neprepiekli, preto nenastavujte príliš
vysoký výkon a dlhý čas. Jedlo môže
vyschnúť, prihorieť alebo spôsobiť požiar.
Odporúčania pre pečenie
Vaša rúra môže pri pečení fungovať inak
ako rúra, ktorú ste používali doteraz.
Tabuľky nižšie zobrazujú odporúčané
nastavenia teploty, času pečenia a úrovne
v rúre pre konkrétne druhy jedál.
Ak nie je k dispozícii nastavenie pre
konkrétny recept, vyhľadajte nastavenie
pre podobný recept.
Rúru nepoužívajte na varenie vajíčok v
škrupine ani slimákov v ulite, pretože by
mohli vybuchnúť. Žĺtok alebo volské oká
pred ohrevom prepichnite.
Jedlo so šupkou alebo kožou pred
varením poprepichujte vidličkou.
Zeleninu pokrájajte na rovnako veľké
kusy.
Tekuté pokrmy občas premiešajte.
Jedlo pred podávaním premiešajte.
Po vypnutí rúry vyberte jedlo a nechajte
ho odstáť niekoľko minúť.
Odporúčania pre mikrovlnnú
rúru
Jedlo položte na tanier na dne dutiny rúry.
V polovici rozmrazovania otočte jedlo na
druhú stranu alebo premiešajte.
Jedlo pred varením a ohrievaním prikryte.
Pri ohreve nápojov vložte do fľaše alebo
pohára lyžicu, aby ste zabezpečili lepšiu
distribúciu tepla.
Mikrovlnné rozmrazovanie
Zmrazený pokrm rozbaľte a položte na
malý tanier obrátený hore dnom vložený
do nádoby na zachytávanie odmrazenej
vody, prípadne použite rozmrazovací rošt
alebo plastové cedidlo, aby mohla voda
odtekať.
Následne rozmrazené kúsky odoberte.
Potraviny vkladajte do rúry bez obalu.
Hotové balené jedlá môžete vložiť do rúry
iba keď je obal vhodný pre mikrovlnné rúry
(pozrite si informácie na obale).
Ak chcete uvariť mrazené ovocie a
zeleninu, zvoľte vyšší mikrovlnný výkon a
nemusíte ich vopred rozmrazovať.
Kuchynský riad a materiály vhodné pre mikrovlnnú rúru
Používajte iba kuchynský riad a materiály vhodné pre mikrovlnnú rúru. Použite tabuľku
nižšie ako referenciu.
Kuchynský riad/materiál
Funkcia mikrovĺn
Odmra‐
zovanie
Sklo a porcelán vhodné na použitie v
rúre bez kovových prvkov, napr. teplo‐
vzdorné sklo
Ohrev
Varenie
Kombinovaná mi‐
krovlnná funkcia,
23
Kuchynský riad/materiál
Funkcia mikrovĺn
Odmra‐
zovanie
Sklo a porcelán nevhodné na použitie
v rúre bez striebra, zlata, platiny alebo
iných kovových ozdôb
Ohrev
Varenie
X
Kombinovaná mi‐
krovlnná funkcia,
X
Sklo a sklokeramika vyrobené z mate‐
riálu vhodného na použitie v rúre/
mrazuvzdorného materiálu
Keramický a hlinený riad bez kreme‐
ňových alebo kovových prvkov a gla‐
zúry, ktoré obsahujú kov
Kuchynský riad vyrobený z porcelánu,
keramiky alebo hliny, ktorý má negla‐
zovaný spodok alebo drobné otvory,
napr. na rukovätiach
X
X
X
Tepelne odolné plasty do 200 °C
(pred použitím vždy skontrolujte špe‐
cifikáciu plastovej nádoby)
X
X
Kartón, papier
X
X
Potravinová fólia
X
X
Fólia na pečenie s uzáverom vhod‐
ným pre mikrovlnné rúry (pred použi‐
tím vždy skontrolujte špecifikáciu fólie)
X
Riad na pečenie vyrobený z kovu, na‐
pr. smaltu, liatiny
X
X
Formy na pečenie, načierno lakované
alebo so silikónovým povlakom (pred
použitím vždy skontrolujte špecifikáciu
foriem na pečenie)
X
X
Plech na pečenie
X
X
Drôtený rošt
X
X
Kuchynský riad vhodný do mikrovlnnej
rúry, napr. zapekací pekáč
X
Pečenie
Po prvýkrát použite nižšiu teplotu.
Ak pečiete koláče na viacerých úrovniach,
čas pečenia môžete predĺžiť o 10 až 15
minút.
X
X
Koláče a pečivo sa pri rôznych úrovniach
neopečú vždy rovnako dohneda. Ak sa
vyskytne nerovnomerné zhnednutie, nie je
potrebné zmeniť nastavenie teploty.
Rozdiely sa stratia počas pečenia.
24
Plechy v rúre sa môžu počas pečenia
vykriviť. Keď plechy znova vychladnú,
deformácia zmizne.
Tipy na pečenie
Výsledok pečenia
Možné príčiny
Riešenie
Spodok koláča nie je
dostatočne prepečený.
Úroveň roštu/plechu nie je
správna.
Koláč vložte do nižšej úrovne v
rúre.
Koláč je nízky a vlhký
alebo sú na ňom vlhké
pásy.
Teplota rúry je príliš vysoká.
Nabudúce nastavte mierne nižšiu
teplotu rúry.
Príliš krátky čas pečenia.
Nabudúce nastavte dlhší čas pe‐
čenia a nižšiu teplotu rúry.
Koláč je príliš suchý.
Teplota rúry je príliš nízka.
Nabudúce nastavte vyššiu teplotu
rúry.
Príliš dlhý čas pečenia.
Nabudúce nastavte kratší čas pe‐
čenia.
Teplota v rúre je príliš vyso‐
ká a čas pečenia je príliš
krátky.
Nastavte nižšiu teplotu pečenia v
rúre a predĺžte čas pečenia.
Cesto na koláč nie je rovno‐
merne rozložené.
Nabudúce rozložte cesto na koláč
rovnomerne na plechu na peče‐
nie.
Teplota rúry je príliš nízka.
Nabudúce nastavte mierne vyššiu
teplotu rúry.
Koláč sa upiekol nerov‐
nomerne.
Koláč sa neupečie za
čas uvedený v recepte.
Pečenie múčnych pokrmov na jednej úrovni
PEČENIE VO FORMÁCH
Použite prvú úroveň v rúre.
Túto funkciu používajte: Teplovzdušné pečenie.
(°C)
(min)
Korpus z krehkého cesta, prázdnu rúru predhrejte
170 - 180
10 - 25
Korpus z piškótového cesta
150 - 170
20 - 25
Piškótový koláč
140 - 150
35 - 50
25
PEČENIE VO FORMÁCH
Použite prvú úroveň v rúre.
Túto funkciu používajte: Teplovzdušné pečenie.
(°C)
(min)
Bábovka / Brioška
150 - 160
50 - 70
Jablkový koláč, 2 formy Ø20 cm
160
70 - 90
Koláč Madeira / Biskupský chlebíček
140 - 160
70 - 90
PEČENIE VO FORMÁCH
Túto funkciu používajte: Tradičné pečenie.
(°C)
(min)
Piškótový koláč
160
35 - 50
2
Tvarohový koláč cheesecake,
použite hlboký pekáč
160 - 170
60 - 90
1
Jablkový koláč, 2 formy Ø20
cm
180
70 - 90
1
26
KOLÁČE/PEČIVO
Použite prvú úroveň v rúre.
Túto funkciu používajte: Teplovzdušné pečenie.
Použite plech na pečenie.
(°C)
(min)
Suché koláče posypané mrveničkou
150 - 160
20 - 40
Ovocné koláče (z kysnutého/piškótového cesta), použi‐
te hlboký pekáč
150 - 160
35 - 55
Ovocné koláče z krehkého cesta
160 - 170
40 - 80
KOLÁČE/PEČIVO/CHLEBOVÉ PEČIVO
Predhrejte prázdnu rúru, pokiaľ nie je uvedené inak.
Túto funkciu používajte: Tradičné pečenie.
Použite plech na pečenie.
(°C)
(min)
Piškótová roláda
180 - 200
10 - 20
2
Ražný chlieb
najprv: 230
najprv: 20
2
potom: 160 180
potom: 30 60
Maslový mandľový koláč / Cukrový koláč
190 - 210
20 - 30
2
Koláče so šľahačkou / Veterníky, predohrev nie
je potrebný
190 - 210
20 - 35
2
27
KOLÁČE/PEČIVO/CHLEBOVÉ PEČIVO
Predhrejte prázdnu rúru, pokiaľ nie je uvedené inak.
Túto funkciu používajte: Tradičné pečenie.
Použite plech na pečenie.
(°C)
(min)
Pletenec / Veniec z kysnutého cesta, predohrev
nie je potrebný
170 - 190
30 - 40
2
Ovocné koláče (z kysnutého/piškótového cesta)
170
35 - 55
1
Kysnutý koláč s jemnou plnkou (napr. tvaroho‐
vou, smotanovou, pudingovou)
160 - 180
40 - 80
2
Vianočná štóla
160 - 180
50 - 70
2
SUŠIENKY
Túto funkciu používajte: Teplovzdušné pečenie.
(°C)
(min)
Sušienky z krehkého cesta
150 - 160
10 - 20
1
Sušienky z treného cesta
150 - 160
15 - 20
1
Pečivo z lístkového cesta, prázdnu rúru pred‐
hrejte
170 - 180
20 - 30
1
Linecké koláčiky / Prúžky pečiva
140
20 - 35
1
Drobné pečivo, prázdnu rúru predhrejte
160
20 - 35
3
Sušienky z kysnutého cesta
150 - 160
20 - 40
1
Mandľové sušienky
100 - 120
30 - 50
1
Sušienky z bielka / Snehové pusinky
80 - 100
120 - 150
1
28
SUŠIENKY
Prázdnu rúru predhrejte.
Použite druhú úroveň v rúre.
Túto funkciu používajte: Tradičné pečenie.
(°C)
(min)
Pečivo
190 - 210
10 - 25
Linecké koláčiky / Prúžky pečiva
160
20 - 30
Drobné pečivo
170
20 - 35
Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov
Použite prvú úroveň v rúre.
(°C)
(min)
Bagety obložené roz‐
topeným syrom
Teplovzdušné pečenie
160 - 170
15 - 30
Gratinovaná zelenina,
prázdnu rúru predhrej‐
te
Turbo gril
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Tradičné pečenie
180 - 200
25 - 40
Zapečené ryby
Tradičné pečenie
180 - 200
30 - 60
Plnená zelenina
Teplovzdušné pečenie
160 - 170
30 - 60
Sladké nákypy
Tradičné pečenie
180 - 200
40 - 60
Cestovinový nákyp
Tradičné pečenie
180 - 200
45 - 60
Viacúrovňové pečenie
Použite prvú/tretiu úroveň v rúre.
29
PEČIVO
KOLÁČE/PEČIVO/CHLEBOVÉ
PEČIVO
KOLÁČE/PEČIVO/CHLEBOVÉ
Teplovzdušné pečenie.
Teplovzdušné pečenie.
Použite plechy na pečenie.
Použite plechy na pečenie.
(°C)
(min)
Koláče so šľa‐
hačkou / Veter‐
níky, prázdnu rú‐
ru predhrejte
160 - 180
25 45
Suchý koláč s
mrveničkou
150 - 160
30 45
Sušienky z kreh‐
kého cesta
150 - 160
20 40
Sušienky z tre‐
ného cesta
160 - 170
25 40
Veľké kusy mäsa pečte priamo na plechu
na pečenie alebo na drôtenom rošte
umiestnenom nad plechom.
Linecké koláči‐
ky / Prúžky peči‐
va
140
25 45
Do roštu nalejte malé množstvo vody, aby
ste zabránili pripáleniu kvapkajúceho tuku.
Sušienky z kys‐
nutého cesta
160 - 170
30 60
Mandľové su‐
šienky
100 - 120
40 80
Sušienky z biel‐
ka / Snehové
pusinky
(°C)
(min)
80 - 100
130 170
Tipy pre pečenie
Použite teplovzdorný riad do rúr.
Chudé mäso pečte zakryté.
Pečené mäso po uplynutí 1/2 až 2/3 doby
pečenia obráťte.
Pečte mäso a rybu vo veľkých kusoch (1
kg alebo viac).
Kusy mäsa niekoľkokrát podlejte počas
pečenia vlastnou šťavou.
Pečenie mäsa
Použite prvú úroveň v rúre.
30
HOVÄDZIE
Túto funkciu používajte: Tradičné pečenie.
Dusené mäso
v pekáči
(kg)
(W)
(°C)
(min)
1 - 1.5
200
230
60 - 80
BRAVČOVÉ
Túto funkciu používajte: Turbo gril.
(kg)
(W)
(°C)
(min)
Pliecko /
Krkovička /
Stehno
1 - 1.5
200
160 - 180
50 - 70
Fašírka
0.75 - 1
200
160 - 170
35 - 50
Bravčové ko‐
leno, predva‐
rené
0.75 - 1
200
150 - 170
60 - 75
TEĽACIE
Túto funkciu používajte: Turbo gril.
(kg)
(W)
(°C)
(min)
Pečená teľa‐
cina
1
200
160 - 180
50 - 70
Teľacie kole‐
no
1.5 - 2
200
160 - 180
75 - 100
31
JAHŇACIE
Túto funkciu používajte: Turbo gril.
Jahňacie
stehno / Pe‐
čené jahňacie
(kg)
(W)
(°C)
(min)
1 - 1.5
200
150 - 170
50 - 70
HYDINA
Túto funkciu používajte: Turbo gril.
(kg)
(W)
(°C)
(min)
Porciovaná
hydina
0,2 – 0,25
každá
200
200 - 220
20 - 35
Kurča, polovi‐
ca
0,4 – 0,5 kaž‐
dá
200
190 - 210
25 - 40
Kurča, vy‐
kŕmené
1 - 1.5
200
190 - 210
60 - 80
Kačka
1.5 - 2
200
180 - 200
80 - 110
RYBY
Túto funkciu používajte: Tradičné pečenie.
Celá ryba
(kg)
(W)
(°C)
(min)
1 - 1.5
200
210 - 220
30 - 45
32
POKRMY
Túto funkciu používajte: Teplovzdušné pečenie.
(kg)
(W)
(°C)
(min)
Sladké jedlá
200
160 - 180
20 - 35
1
Slané jedlá z uva‐
rených surovín
(rezance, zeleni‐
na)
400 - 600
160 - 180
20 - 45
1
Slané jedlá zo su‐
rových surovín
(zemiaky, zeleni‐
na)
400 - 600
160 - 180
30 - 45
2
Chrumkavé pečenie s Pizza
PIZZA
PIZZA
Pred pečením prázdnu rúru pred‐
hrejte.
Pred pečením prázdnu rúru pred‐
hrejte.
Použite tretiu úroveň v rúre.
Použite tretiu úroveň v rúre.
(°C)
(min)
170 - 190
45 - 55
20 - 30
Slaný lotrin‐
ský koláč /
Švajčiarska
torta
140 - 160
60 - 90
180 - 200
40 - 55
Tvarohový
koláč cheese‐
cake
160 - 180
45 - 60
Jablkový ko‐
láč, obložený
150 - 170
50 - 60
Zeleninový
koláč
160 - 180
50 - 60
Nízky chlieb
230
10 - 20
(°C)
(min)
Pizza, tenká
200 - 230
15 - 20
Pizza, hrubá,
použite hlbo‐
ký pekáč
180 - 200
Švajčiarske
pečivo Wähe
Špenátový
koláč
33
PIZZA
PIZZA
Pred pečením prázdnu rúru pred‐
hrejte.
Pred pečením prázdnu rúru pred‐
hrejte.
Použite tretiu úroveň v rúre.
Použite tretiu úroveň v rúre.
(°C)
(min)
Koláč z lístko‐
vého cesta
160 - 180
45 - 55
Koláč Flamm‐
kuchen
230
12 - 20
Ruskí knedle
(°C)
(min)
180 - 200
15 - 25
Gril
Pred pečením prázdnu rúru predhrejte.
Grilujte iba tenké kúsky mäsa alebo ryby.
Položte panvicu na prvú úroveň v rúre na
zachytávanie tuku.
GRIL
Použite prvú úroveň v rúre.
Túto funkciu používajte: Gril.
(°C)
(min)
(min)
1. strana
2. strana
Rozbif, stredne prepe‐
čený
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Hov. filety, str.prepeče‐
né
230
20 - 30
20 - 30
Bravčové karé
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Teľacie karé
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Jahňací chrbát
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Celá ryba 0,5 kg – 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
34
Pečenie chleba
Predhriatie sa neodporúča.
CHLIEB
CHLIEB
Použite druhú úroveň v rúre.
Použite druhú úroveň v rúre.
(°C)
(min)
180 200
40 60
Bageta
200 220
35 45
Brioška
160 180
40 60
Ciabatta
200 220
35 45
Ražný chlieb
180 200
50 70
Celozrnný chlieb
180 200
50 70
Biely chlieb
Celozrnný chlieb
(°C)
(min)
170 190
60 90
Pomalé pečenie
Táto funkcia vám umožňuje prípravu
chudých, jemných kúskov mäsa a rýb. Nie
je možné ju použiť pre: pre hydinu,
mastné bravčové pečené, dusené mäso v
pekáči..
1. Mäso na 1-2 minúty osmažte na
každej strane na veľmi horúcej panvici.
2. Mäso položte na pekáč alebo priamo
na drôtený rošt. Pod drôtený rošt
vložte pekáč na zachytávanie tuku.
Pri použití tejto funkcie pripravujte
vždy pokrm bez pokrievky.
3. Zvoľte funkciu: Pomalé pečenie.
Môžete nastaviť teplotu medzi 80 °C a
150 °C pre prvých 10 minút.
Predvolená teplota je 90 °C.
4. Po 10 minútach rúra automaticky zníži
teplotu na 80 °C.
Použite prvú úroveň v rúre.
(kg)
(° C)
(min)
Rozbif
1 - 1.5
150
120 - 150
Hovädzie filety
1 - 1.5
150
90 - 110
Pečená teľacina
1 - 1.5
150
120 - 150
Steak
0.2 - 0.3
120
20 - 40
35
Mrazené pokrmy
Z pokrmu odstráňte obal. Pokrm položte
na tanier.
Jedlo nezakrývajte, môže sa tým predĺžiť
čas rozmrazovania.
ROZMRAZOVANIE
Použite tretiu úroveň v rúre, pokiaľ
nie je uvedené inak.
Túto funkciu používajte: Teplo‐
vzdušné pečenie.
(°C)
(min)
Pizza, mrazená
200 220
15 - 25
Americká pizza,
mrazená
190 210
20 - 25
Pizza, chladená
210 230
13 - 25
Malé pizze, mraze‐
né
180 200
15 - 30
Hranolky, tenké,
podľa potreby 2- až
3-krát obráťte
210 230
20 - 30
Hranolky, hrubé,
podľa potreby 2- až
3-krát obráťte
210 230
25 - 35
Americké zemiaky /
Americké zemiaky,
krokety, podľa po‐
treby 2- až 3-krát
obráťte
210 230
20 - 35
ROZMRAZOVANIE
Použite tretiu úroveň v rúre, pokiaľ
nie je uvedené inak.
Túto funkciu používajte: Teplo‐
vzdušné pečenie.
(°C)
(min)
Opečené zemiako‐
vé pyré
210 230
20 - 30
Lasagne / Cannel‐
loni, čerstvé, použi‐
te druhú úroveň v
rúre
170 190
35 - 45
Lasagne / Cannel‐
loni, mrazené, pou‐
žite druhú úroveň v
rúre
160 180
40 - 60
Kuracie krídla
190 210
20 - 30
Rozmrazovanie
Jedlo vyberte z obalu a položte ho na
tanier.
Jedlo nezakrývajte, môže sa tým predĺžiť
čas rozmrazovania.
Pri veľkých porciách jedla umiestnite na
dno dutiny rúry prázdny tanier otočený
nadol. Jedlo vložte do hlbokej nádoby a
následne položte na tanier, ktorý je v rúre.
V prípade potreby vyberte rošty rúry.
36
Použite prvú úroveň v rúre.
(kg)
(min)
Čas rozmra‐
zovania
(min)
Ďalší čas roz‐
mrazovania
Kurča
1
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovi‐
ce času obráťte.
mäso, po uply‐
nutí polovice
času obráťte
1
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovi‐
ce času obráťte.
Pstruh
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Smotana, smo‐
tanu vyšľahajte,
kým je miesta‐
mi ešte mierne
zmrazená
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smotanu vyšľahaj‐
te, kým je miesta‐
mi ešte mierne
zmrazená.
Torta
1.4
60
60
-
Zaváranie
Používajte len zaváracie poháre rovnakej
veľkosti dostupné na trhu.
MÄKKÉ OVOCIE
Nepoužívajte poháre so skrutkovacím
viečkom ani s bajonetovým uzáverom ani
plechovky.
(min)
Varenie kým sa
nezačnú tvoriť
bublinky
Použite prvú úroveň v rúre.
Na plech na pečenie nedávajte viac než
šesť litrových zaváracích pohárov.
Poháre rovnomerne naplňte a zatvorte.
Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
Do plechu na pečenie nalejte približne 1/2
litra vody, aby sa v rúre vytvorila
dostatočná vlhkosť.
Keď sa tekutina v pohároch začne variť
(asi po 35 – 60 minútach pri jednolitrových
pohároch), rúru vypnite alebo znížte
teplotu na 100 °C (pozrite si tabuľku).
Teplotu nastavte na 160 – 170 °C.
Jahody / Čučoried‐
ky / Maliny / Zrelé
egreše
35 - 45
37
Sušenie
KÔSTKOVÉ OVOCIE
Použite tretiu úroveň v rúre.
Broskyne /
Dule / Slivky
(min)
Varenie
kým sa
nezačnú
tvoriť bu‐
blinky
(min)
Ďalšie va‐
renie pri
100 °C
35 - 45
10 - 15
ZELENINA
(min)
Varenie
kým sa
nezačnú
tvoriť bu‐
blinky
(min)
Ďalšie va‐
renie pri
100 °C
Mrkva
50 - 60
5 - 10
Uhorky
50 - 60
-
Miešaná ze‐
lenina
50 - 60
5 - 10
Kaleráb /
Hrášok /
Špargľa
50 - 60
15 - 20
(°C)
(h)
Strukoviny
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Zelenina do
polievky
60 - 70
5-6
Huby
50 - 60
6-8
Bylinky
40 - 50
2-3
Slivky
60 - 70
8 - 10
Marhule
60 - 70
8 - 10
Jablkové
plátky
60 - 70
6-8
Hrušky
60 - 70
6-9
Mikrovlnné varenie
Tipy pre mikrovlnnú prevádzku
Výsledky varenia/rozmrazo‐
vania
Možná príčina
Riešenie
Jedlo je príliš suché.
Výkon bol príliš vysoký.
Čas varenia bol príliš dlhý.
Nastavte nižší výkon alebo/a
kratší čas varenia.
Po uplynutí času varenia jedlo
stále nie je rozmrazené, horú‐
ce alebo uvarené.
Čas varenia bol príliš krát‐
ky.
Nastavte dlhší čas varenia.
Nezvyšujte mikrovlnný vý‐
kon.
38
Tipy pre mikrovlnnú prevádzku
Výsledky varenia/rozmrazo‐
vania
Možná príčina
Riešenie
Jedlo je prehriate na okrajoch,
ale nedopečené uprostred.
Mikrovlnný výkon bol príliš
vysoký.
Nastavte nižší výkon a dlhší
čas varenia.
Rozmrazovanie
MÄSO/RYBY
Nastavte výkon na 100 W, pokiaľ nie je uvedené inak.
(kg)
(min)
Čas od‐
státia
(min.)
Steak
0.2
5-7
5 - 10
Mleté mäso, nastavte 200 W
0.5
7-8
5 - 10
Kurča
1
30 - 35
10 - 20
Kuracie prsia
0.15
5-9
10 - 15
Kuracie stehná
0.15
5-9
10 - 15
Celá ryba
0.5
10 - 15
5 - 10
Rybie filé
0.5
12 - 15
5 - 10
(kg)
(min)
Čas od‐
státia
(min.)
Maslo
0.25
4-6
5 - 10
Strúhaný syr
0.2
2-4
10 - 15
MLIEČNE VÝROBKY
Nastavte výkon na 100 W.
39
KOLÁČE/PEČIVO
Nastavte výkon na 200 W, pokiaľ nie je uvedené inak.
(min)
Čas od‐
státia
(min.)
Kysnutý koláč
1 kus
2-3
15 - 20
Tvarohový koláč cheesecake, nastavte
100 W
1 kus
2-4
15 - 20
Suchý koláč
1 kus
2-4
15 - 20
Chlieb
1 kg
15 - 18
5 - 10
Nakrájaný chlieb
0,2 kg
3-5
5 - 10
Pečivo z chlebového cesta
4 kusy
2-4
2-5
OVOCIE
Ovocie
(kg)
(W)
(min)
Čas od‐
státia
(min.)
0.25
100
5 - 10
10 - 15
(W)
(min)
Čas od‐
státia
(min.)
ZOHRIEVANIE
Jedlo pre deti vo fľaškách
0,2 kg
300
1-2
-
Dojčenské mlieko, vložte lyžičku do
fľaše
180 ml
600
0:20 0:40
-
Mlieko
200 ml
1000
1 - 1:30
-
40
ZOHRIEVANIE
(W)
(min)
Čas od‐
státia
(min.)
Voda
200 ml
1000
1:30 - 2
-
Omáčka
200 ml
600
1-3
-
Polievka
300 ml
600
3-5
-
Mrazené hotové jedlá
0,5 kg
400
10 - 15
2-5
Polotovary
0,5 kg
600
6-9
2-5
ROZTÁPANIE
(kg)
(W)
(min)
Čokoláda / Čokoládová poleva
0.15
300
2-4
Maslo
0.1
400
0:30 1:30
VARENIE
(W)
(min)
Čas odstá‐
tia (min.)
Celá ryba
0,5 kg
500
8 - 10
2-5
Rybie filé
0,5 kg
400
4-7
2-5
Zelenina, čerstvá
0,5 kg + 50 ml
vody
600
5 - 15
-
Zelenina, mrazená
0,5 kg + 50 ml
vody
600
10 - 20
-
Zemiaky v šupke
0,5 kg
600
7 - 10
-
Ryža
0,2 kg + 400 ml
vody
600
15 - 18
-
41
VARENIE
Popkorn
-
Kombinovaná mikrovlnná funkcia
Skracuje tepelnú úpravu jedla a umožňuje
jeho zapečenie.
(W)
(min)
Čas odstá‐
tia (min.)
1000
1:30 - 3
-
Informácie pre skúšobne
Kombinované funkcie: Turbo gril a
Mikrovlny.
Testy podľa IEC 60705.
Ak nie je inak určené, použite drôtený rošt.
FUNKCIA MI‐
KROVĹN
(W)
(kg)
Piškótový koláč
600
0.475
Dolný
ohrev
7-9
V polovici času
prípravy nádobu
otočte o 1/4.
Fašírka
400
0.9
2
25 - 32
V polovici času
prípravy nádobu
otočte o 1/4.
Vaječný nákyp
500
1
Dolný
ohrev
18
-
Rozmrazovanie
mäsa
200
0.5
Dolný
ohrev
7-8
V polovici času
prípravy mäso
obráťte.
(min)
42
Použite drôtený rošt.
KOMBI‐
NOVA‐
NÁ MI‐
KROVL
NNÁ
FUNK‐
CIA
(W)
(°C)
(min)
Koláč,
0,7 kg
Teplo‐
vzdušné
pečenie +
Mikrovlny
100
180
2
29 - 31
V polovici času
prípravy nádobu
otočte o 1/4.
Zapeče‐
né ze‐
miaky,
1,1 kg
Turbo gril +
MW
400
180
1
40 - 45
V polovici času
prípravy nádobu
otočte o 1/4.
Kurča,
1,1 kg
Turbo gril +
MW
200
200
1
45 - 55
Mäso vložte do
okrúhlej sklene‐
nej nádoby a po‐
krm obráťte po
20 minútach ča‐
su prípravy.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Poznámky k čisteniu
Prednú stranu rúry očistite mäkkou tkaninou namočenou v teplej vode s prí‐
davkom mierneho čistiaceho prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov použite príslušný čistiaci prostriedok.
Čistiace
prostriedky
Odolné škvrny odstráňte špeciálnym čistiacim prostriedkom pre rúry na pe‐
čenie.
Dutinu rúry vyčistite po každom použití. Hromadenie tuku alebo zvyškov je‐
dál môže mať na následok vznik požiaru.
Dutinu po každom použití vysušte jemnou handričkou.
Každodenné
používanie
Strop dutiny opatrne vyčistite od zvyškov jedla a tuku.
43
Po každom použití vyčistite všetko príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku. Príslušenstvo sa nesmie umývať v umývačke riadu.
Nepriľnavé príslušenstvo sa nesmie čistiť agresívnymi prostriedkami, pred‐
metmi s ostrými hranami alebo v umývačke.
Príslušen‐
stvo
Vyberanie zasúvacích líšt
Pred údržbou sa uistite, že je rúra
studená. Hrozí riziko popálenia.
Ak chcete rúru vyčistiť, vyberte zasúvacie
lišty.
1. Zasúvacie lišty opatrne vytiahnite
nahor z predného závesu.
1
3
2
2. Odtiahnite prednú časť zasúvacích líšt
od bočnej steny.
3. Vytiahnite zasúvacie lišty zo zadného
závesu.
Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte opačný
postup.
Výmena osvetlenia
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Žiarovka môže byť horúca.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
1. Vypnite rúru.
Počkajte, kým rúra vychladne.
2. Rúru odpojte zo siete.
3. Na dno dutiny položte handričku.
UPOZORNENIE! Halogénovú
žiarovku vždy držte cez
tkaninu, aby ste predišli
pripáleniu zvyškov mastnoty na
žiarovke.
Horné svetlo
1. Sklenený kryt otočte a vyberte ho.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C .
4. Nasaďte sklenený kryt.
44
Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani
používať.
Rúra nie je pripojená ku
zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojená ne‐
správne.
Skontrolujte, či je rúra správ‐
ne pripojená ku zdroju elek‐
trického napájania (pozrite si
schému pripojenia ak je k di‐
spozícii).
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné
nastavenia.
Skontrolujte, či sú nastave‐
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Aktivovalo sa automatické
vypínanie.
Pozrite si časť „Automatické
vypínanie“.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka.
Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Displej pri vypnutom spotre‐
biči nezobrazuje čas.
Displej je vypnutý.
Ak chcete displej opäť za‐
pnúť, dotknite sa naraz
a
.
Príprava jedla trvá veľmi dl‐
ho alebo naopak, jedlá sú
hotové príliš rýchlo.
Teplota je príliš nízka alebo
príliš vysoká.
V prípade potreby upravte
teplotu. Postupujte podľa po‐
kynov v návode.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre príliš
dlho.
Po ukončení pečenia nene‐
chávajte jedlá v rúre dlhšie
ako 15 – 20 minút.
Na displeji je zobrazený chy‐
bový kód, ktorý nie je v ta‐
buľke.
Došlo k poruche elektriky.
•
•
Pomocou domovej poist‐
ky alebo bezpečnostné‐
ho vypínača v poistkovej
skrini vypnite rúru a zno‐
vu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód, ob‐
ráťte sa na oddelenie
starostlivosti o zákazní‐
ka.
45
Servisné údaje
Typový štítok sa nachádza na prednom
ráme vnútorného priestoru rúry.
Neodstraňujte typový štítok z dutiny rúry.
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované servisné
stredisko nájdete na typovom štítku.
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MÓD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
na recykláciu. . Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
*
46
47
867353562-A-312019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising