Progress | PCM43102X | User manual | Progress PCM43102X Ръководство за употреба

Progress PCM43102X Ръководство за употреба
Ръководство за употреба
Микровълнова комби-фурна
PCM43102X
2 Progress
СЪДЪРЖАНИЕ
Информация за безопасност
Инструкции за безопасност
Описание на уреда
Командно табло
Преди първоначална употреба
Всекидневна употреба
Режим "Микровълнова фурна"
2
5
8
9
11
11
13
Функции на часовника
Автоматични програми
Използване на принадлежностите
Допълнителни функции
Препоръки и съвети
Грижи и почистване
Отстраняване на неизправности
18
20
21
22
24
46
47
Запазваме си правото на изменения.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди монтирането и употребата на уреда внимателно
прочетете предоставените инструкции. Производителят
не е отговорен за наранявания или повреди в резултат
на неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за
справка в бъдеще.
Безопасност за деца и хора в уязвимо положение
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда
и възможните рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки или
комплексни увреждания трябва да се държат далеч от
уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да играят с уреда .
Дръжте всички опаковачни материали далеч от деца и
ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда,
когато работи или когато изстива. Достъпните части
могат да се нагорещят по време на употреба.
Progress 3
•
•
Ако уредът има устройство за детска безопасност, то
трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Само квалифицирано лице трябва да инсталира уреда
и да сменя кабела.
ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се
нагорещяват по време на употреба. Трябва да се
внимава и да се избягва докосване на нагревателите.
Винаги използвайте ръкавици за фурна при изваждане
или поставяне на приставки, или съдове за печене.
Преди извършването на какъвто и да е ремонт,
изключете уреда от електрозахранването.
ВНИМАНИЕ: Проверете дали уредът е изключен,
преди да смените лампичката, за да избегнете
възможността от токов удар.
Не използвайте уреда, преди да го инсталирате във
вградената конструкция.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
Не използвайте агресивни, абразивни, почистващи
препарати или остри, метални прибори при почистване
на стъклото на вратата, тъй като те могат да надраскат
повърхността и да доведат до напукване на стъклото.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, негов оторизиран сервизен
център или квалифицирано лице, за да се избегне
опасност.
Не включвайте уреда, когато е празен. Металните
части във вътрешността могат да създадат
електрическа дъга.
Метални контейнери за храна и напитки не се допускат
при готвене в микровълнова. Изискването не е
приложимо, ако производителя конкретизира размер и
форма на металните контейнери подходящи за
микровълнова фурна.
4 Progress
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ако вратата или уплътненията на вратата са
повредени, с уреда не трябва да се работи, докато не
се ремонтира от квалифициран техник.
Само квалифициран техник може да извършва
техническо обслужване или ремонт, включващ
отстраняване на капака, който осигурява защита срещу
излагане на микровълнова енергия.
Не подгрявайте течности или други храни в затворени
опаковки. Съществува опасност от експлозия.
Използвайте само съдове, които са подходящи за
употреба в микровълнови фурни.
При затопляне на храна в пластмасови или хартиени
опаковки, проверявайте често фурната поради
опасност от запалване.
Уредът е предназначен за затопляне на храна и
напитки. Изсушаването на храна или дрехи и
затоплянето на нагряващи подложки, чехли, гъби,
влажни кърпи и други такива може да доведе до
нараняване, запалване или пожар.
Ако се отделя дим, изключете или издърпайте щепсела
на уреда и дръжте вратата затворена, за да потушите
всякакви пламъци.
Микровълновото загряване на напитки може да доведе
до закъсняло, изригващо кипване. Трябва да се
внимава при боравене с опаковките.
Съдържанието на бутилките за хранене и
бурканчетата с бебешки храни трябва да се разбърква
или разклаща и да се проверява температурата преди
консумация, за да се избегнат изгаряния.
Яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца не трябва
да се нагряват в уреда, тъй като може да експлодират,
дори след като микровълновото нагряване е
приключило.
Уредът трябва да се почиства редовно и да се
отстраняват остатъците от храна.
Неподдържане на микровълновата фурна чиста може
да доведе до повреда на повърхността, което може да
Progress 5
се отрази неблагоприятно на живота на уреда и да
предизвика опасна ситуация.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Монтаж
ВНИМАНИЕ! Само
квалифициран човек може да
извърши монтажа на уреда.
• Премахнете всички опаковки.
• Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
• Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към уреда.
• Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
• Не дърпайте уреда за дръжката.
• Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
• Монтирайте уреда на безопасно и
подходящо място, което отговаря на
монтажните изисквания.
• Уредът е снабден с електрическа
охладителна система. Трябва да е
свързана към електрическото
захранване.
• Вграденият уред трябва да отговаря
на изискванията за устойчивост на
DIN 68930.
Минимална височи‐
на на отвора за
вграждане (Мини‐
мална височина на
отвора за вгражда‐
не под работния
плот)
Ширина на отвора
за вграждане
444 (460) mm
Височина в задната
част на уреда
440 mm
Височина в предна‐
та част на уреда
595 mm
Височина в задната
част на уреда
559 mm
Дълбочина на уре‐
да
567 mm
Дълбочина на вгра‐
ждане на уреда
546 mm
Дълбочина при от‐
ворена врата
882 mm
Минимален размер
на отвора за венти‐
лация. Отвор раз‐
положен в долната
задна страна
560x20 mm
Дължина на основ‐
ния захранващ ка‐
бел. Кабеллът е
разположен в дес‐
ния ъгъл на задна‐
та страна
1500 mm
Монтажни винтове
3.5x25 mm
Електрическо свързване
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар
или токов удар.
560 mm
Дълбочина на отво‐
ра за вграждане
550 (550) mm
Височина в предна‐
та част на уреда
455 mm
• Всички ел. връзки трябва да се
направят от квалифициран
електротехник.
• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите данни
на захранващата мрежа.
6 Progress
• Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
• Не използвайте разклонители или
адаптери с много входове.
• Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и захранващия
кабел. Ако захранващият кабел
трябва да бъде подменен, това
трябва да бъде извършено от нашия
оторизиран сервизен център.
• Не допускайте захранващите кабели
да се доближават до вратичката на
уреда или пространството под него,
особено когато е включен или когато
вратичката е гореща.
• Защитата от токов удар на горещите
и изолирани части трябва да бъде
затегната по такъв начин, че да не
може да се отстрани без
инструменти.
• Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е достъпен
след инсталирането.
• Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
• Не издърпвайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
• Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
• Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство, което
ви позволява да изключите уреда от
ел. мрежата при всички полюси.
Изолиращото устройство трябва да е
с ширина на отваряне на контакта
минимум 3 мм.
• Този уред се доставя с щепсел и
захранващ кабел.
Употреба
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване, изгаряния, токов
удар или експлозия.
• Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
• Не променяйте предназначението на
уреда.
• Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
• Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
• Деактивирайте уреда след всяка
употреба.
• Бъдете внимателни, когато отваряте
вратичката на уреда, докато уредът
работи. Възможно е да излезе топъл
въздух.
• Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
• Не оказвайте натиск върху
отворената вратичка.
• Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
• Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на съставки
с алкохол може да причини смесване
на алкохола с въздух.
• Не позволявайте влизането на искри
или открит огън в контакт с уреда,
когато вратичката е отворена.
• Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни материали,
в уреда, в близост до него или върху
него.
• Не използвайте микровълновата
функция за подгряване на фурната.
ВНИМАНИЕ! Опасност от
повреда в уреда.
• За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте алуминиево фолио
директно на дъното на кухината
на уреда.
– не поставяйте вода директно в
горещия уред.
Progress 7
•
•
•
•
•
– не дръжте влажни тенджери и
храна в уреда, след като
приключите с готвенето.
– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.
Обезцветяването на емайла или
неръждаемата стомана не оказва
влияние върху работата на уреда.
Използвайте дълбока тава за печене
за сиропирани торти. Плодовите
сокове причиняват петна, които
може да бъдат трайни.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на помещения.
Винаги гответе със затворена
вратичка на фурната.
Ако уредът е инсталиран зад
преграда за мебели (напр. врата),
уверете се, че вратата никога не е
затворена, докато работи уредът.
Възможно е зад затворена преграда
да се образуват топлина и влага,
което в последствие да предизвика
повреда на уреда, корпуса или пода.
Не затваряйте преградата, докато
уредът не е изстинал напълно след
употреба.
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване, пожар или
повреда на уреда.
• Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването
от контакта на ел. мрежата.
• Уверете се, че уредът е студен. Има
опасност стъклените панели да се
счупят.
• Сменяйтe незабавно стъклените
панели на вратичката, когато са
повредени. Свържете се с
оторизиран сервизен център.
• Подсушавайте вътрешността и
вратичката след всяко използване.
Изпусканата по време на работата
на уреда пара се кондензира върху
•
•
•
•
•
стените на вътрешността и може да
предизвика корозия.
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Остатъчни мазнини и храни в уреда,
могат да причинят пожар или токов
удар, когато работи микровълновата
функция.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте никакви абразивни
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални предмети.
Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за
безопасност върху опаковката му.
Не почиствайте емайла с
каталитични частици (ако е
приложимо) с никакъв вид
почистващи препарати.
Вътрешно осветление
ВНИМАНИЕ! Опасност от
токов удар.
• Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
• Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.
• Използвайте само лампи със същите
спецификации.
Обслужване
• За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
• Използвайте само оригинални
резервни части.
Изхвърляне
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
• Изключете уреда от
електрозахранването.
8 Progress
• Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
• Премахнете дръжката на вратичката,
за да предотвратите заклещването
на деца или домашни любимци в
уреда.
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
Общ преглед
1
2
3
4
4
8
5
6
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Контролен панел
Електронен програматор
Нагревател
Генератор на микровълни
Лампа
Вентилатор
Сменяема опора на скарата
Позиции на рафтовете
7
Принадлежности
Tава за печене
Решетъчна скара
За сладкиши и курабийки.
За готварски съдове, форми за кекс,
печива.
Progress 9
КОМАНДНО ТАБЛО
Електронен програматор
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Използвайте сензорните полета, за да работите с уреда.
Сен‐
зорно
поле
1
2
3
4
5
6
7
8
-
Функция
Описание
ДИСПЛЕЙ
Показва текущите настройки на уреда.
ВКЛ./ИЗКЛ.
За активиране и деактивиране на уреда.
ОПЦИИ
За задаване на функция на фурната или авто‐
матична програма (само когато уредът е акти‐
виран).
МИКРОВЪЛНОВА
ФУРНА
За да активирате Микровълновата функция.
Когато функцията е активна, натиснете това
сензорно поле, за да промените микровълнова‐
та сила.
ТЕМПЕРАТУРА /
БЪРЗО НАГРЯ‐
ВАНЕ
За настройка и наглеждане на температурата
във фурната или тази на сензора за температу‐
ра в сърцевината (ако има такъв). Ако натисне‐
те това поле и задържите три секунди, включ‐
вате и изключвате функцията "Бързо нагрява‐
не".
НАДОЛУ
За да се придвижите надолу в менюто.
НАГОРЕ
За да се придвижите нагоре в менюто.
OK/Микровълнов
бърз старт
Потвърждаване на избор или настройката. За
да активирате Микровълновата функция когато
уредът не е активиран. Всяко натискане на сен‐
зорното поле, добавя 30 секунди към продъл‐
жителността.
10 Progress
Сен‐
зорно
поле
9
10
11
Функция
Описание
ОСВЕТЛЕНИЕ НА
ФУРНАТА
За включване или изключване на лампата във
фурната.
ЧАСОВНИК
За настройка на функциите на часовника.
ТАЙМЕР
За настройка на Таймера.
Екран
A
B
G
C
F
E
D
A. Символ, показващ функцията на фурната
B. Температура/Точно време/Дисплей за
мощността на микровълновата
C. Часовник / дисплей за остатъчна топлина /
таймер
D. Индикатор за остатъчна топлина
E. Индикатори за функциите на часовника
F. Индикатор за нагряване / Индикатор за
бързо нагряване
G. Номер на функцията на фурната /
програма
Други индикатори на дисплея:
Символ
/
/
Название
Описание
Автоматична програма
Може да изберете автоматична програ‐
ма.
Микровълнова функция
Микровълновата функция работи.
кг / г
Работи автоматична програма, която е
съобразена с въведеното тегло на хра‐
ната.
ч / мин
Работи функция на часовника.
Вата
Може да нагласите мощността на ми‐
кровълновата функция.
Температура / бързо нагрява‐
не
Функцията работи.
Температурата
Текущата температура е посочена.
Температурата
Вие можете да промените температура‐
та.
Progress 11
Символ
Название
Описание
Лампа
Деактивирали сте лампата.
Таймер
Функцията Таймер работи.
Индикатор за нагряване
Ако включите функцията за загряване,
се появява . Тези чертички показват
дали температурата във фурната се
увеличава или намалява.
Когато фурната достигне зададената
температура, чертичките изгасват от
екрана.
ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
дисплея за няколко секунди. В
следващите няколко секунди дисплеят
показва версията на софтуера.
За да нагласите времето,
вижте глава "функции на
часовника".
След като версията на софтуера
изчезне, дисплеят показва "h" и "12:00".
Първоначално почистване
Извадете от фурната всички
принадлежности и подвижните носачи
на скарата.
Вж. глава "Грижи и почистване".
Почистете фурната и
принадлежностите преди първата
употреба.
Поставете принадлежностите и
подвижните носачи на скарите в
първоначалната им позиция.
Настройки на времето
След първото свързване към мрежата
всички символи се появяват върху
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
1. Докоснете
или
за задаване
на часа.
2. Докоснете
.
3. Докоснете
или
за задаване
на минутите.
4. Докоснете
или .
Дисплеят за температурата / времето
показва новото точно време.
Промяна на времето
Може да промените часа само, когато
уредът е включен.
Докоснете
необходимия брой пъти,
докато върху дисплея ще започне за
мига .
За настройка на нов час, вижте
"Настройка на часа".
12 Progress
Функции нагряване
Функция
във фурна‐
та
Горещ въз‐
дух/венти‐
лир.
Приложение
За печене на две нива
едновременно и за су‐
шене на храна.
Задайте температура с
20 - 40 °C по-ниска от‐
колкото за Традиционно
печене.
За печене на пица. За
хрупкав и запечен блат.
Функция пи‐
ца
Традицион‐
но печене
За печене на тестени и
месни храни на едно
ниво.
За приготвяне на крех‐
ки, сочни печени меса.
Бавно готве‐
не
Долен нагре‐
вател
Размразява‐
не
За печене на кексове с
хрупкава основа и за
консервиране на храна.
За размразяване на
храна (плодове и зе‐
ленчуци). Времето за
размразяване зависи от
количеството и големи‐
ната на храната.
За поддържане на хра‐
ната топла.
Поддържане
на топлина
Грил
За запичане на тънки
храни или препичане на
хляб
Функция
във фурна‐
та
Дълбоко за‐
мразени хра‐
ни
Турбо грил
Приложение
За да станат хрупкави
полуготовите храни (ка‐
то картофки, картофи
уеджис или пролетни
рулца).
За печене на по-големи
парчета месо или птици
с костите на едно ниво.
За огретени и за кафя‐
ва коричка.
Лампата може автоматично
да се деактивира при
температури под 60 °C при
някои функции на фурната.
Задаване на функцията за
загряване
1. Включете фурната с .
Екранът показва зададената
температура, символа и номера на
функцията за загряване.
или
, за да
2. Натиснете
зададете функцията за нагряване.
3. Натиснете
или фурната започва
автоматично след 5 секунди.
Ако включите фурната, но не зададете
функция за нагряване или програма,
фурната се изключва автоматично след
20 секунди.
Промяна на температурата
Натиснете
или
, за да промените
температурата: 5 °C.
Когато фурната е на зададената
температура, се чува сигнал и
индикаторът за загряване изчезва.
Запитване за температурата
Можете да проверите текущата
температура във фурната, когато
функцията или програмата работи.
Progress 13
1. Натиснете
.
Дисплеят показва температурата във
фурната.
Натиснете
отново за промяна на
зададената температура.
2. Натиснете
или дисплеят отново
показва зададената температура
автоматично след 5 секунди.
бързо нагряване
Не поставяйте храна във фурната,
докато функцията за бързо нагряване
работи.
нагряване. Ако в менюто с настройки е
включен сигнал за грешка, сигналът се
чува, ако за зададената функция не е
налице бързо загряване. Вижте
"Допълнителни функции" в глава
"Използване на меню настройки".
Бързото нагряване намалява времето
за нагряване.
За да включите функцията Бързо
загряване, натиснете и задръжте
за
повече от 3 секунди.
Ако функцията за бързо загряване се
включи на дисплея се показва:
Функцията за бързо нагряване може да
се използва за някои функции на
РЕЖИМ "МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА"
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Препоръки за
микровълновото готвене
Поставете храната върху чиния на
дъното на вътрешността.
Обърнете или разбъркайте храната по
средата на времето за размразяване
или готвене.
Не гответе храната твърде много като
задавате високи стойности за мощност
и време. Храната може да изсъхне, да
изгори или да предизвика пожар.
Не използвайте фурната за приготвяне
на яйца или охлюви с черупки, защото
те могат да се пръснат. Продупчете
жълтъка на пържените яйца, преди да
ги претоплите.
Преди готвене, продупчете храната с
кожа или кора няколко пъти с вилицата.
Покрийте храната при готвене и
претопляне.
Нарежете зеленчуците на парченца с
подобни размери.
Поставете лъжицата към бутилката или
чашата, когато затопляте напитки, за да
се гарантира по-добро разпределение
на топлината.
От време на време бъркайте течните
ястия.
Поставете храната във фурната без
всякакви опаковки. Пакетираните
готови храни могат да бъдат поставени
във фурната само, когато опаковката е
подходяща за микровълнова фурна
(прочетете информацията върху
опаковката).
Микровълново готвене
Готвене в покрит съд. Ако искате
храната да е хрупкава, гответе без
капак.
Разбърквайте храната преди
сервиране.
След като изключите фурната,
извадете храната и я оставете да стои
няколко минути.
Микровълново размразяване
Поставете замразената и разопакована
храна върху малка обърната наобратно
чиния със съд под нея, на поставката за
размразяване или пластмасово сито, за
да се оттича размразената течност.
Отстранете размразените парчета
последователно.
14 Progress
За приготвяне на плодове и зеленчуци
без да ги размразявате, може да
използвате микровълновата фурна на
по-висока мощност.
Подходящи готварски съдове и материали за микровълнова
Използвайте само подходящи готварски съдове и материали за микровълновата
фурна. Използвайте долната таблица за справка.
Готварски съд/ Материал
Микровълнова функ‐
ция
Раз‐
мразя‐
ване
Нагряване,
Готвене
Комбинирана ми‐
кровълнова функ‐
ция
Стъкло или порцелан, безопасни за
фурна без метални компоненти, на‐
пр. огнеупорно стъкло
Неогнеупорни стъкло и порцелан
без сребърни, златни, платинени
или други метални декорации
X
X
Стъкло и стъклокерамика, израбо‐
тени от огнеупорен/устойчив на за‐
мръзване материал
Керамични и керамични изделия
без кварцови или метални компо‐
ненти и покрития, които съдържат
метал
Керамика, порцелан и керамични
изделия с неглазирано дъно или с
малки отвори, напр. на дръжките
X
X
X
Топлоустойчива пластмаса до
200°C (винаги проверявайте специ‐
фикацията на пластмасовия контей‐
нер преди употреба)
X
X
Картон, хартия
X
X
Тънък разтеглив найлон за покрива‐
не на храна
X
X
Печене във фолио с безопасно ми‐
кровълново затваряне (винаги про‐
верявайте спецификацията на фо‐
лиото преди употреба)
Съдове за печене от метал, напр.
емайлирани, чугунени
X
X
X
Progress 15
Готварски съд/ Материал
Микровълнова функ‐
ция
Раз‐
мразя‐
ване
Нагряване,
Готвене
Форми за печене, черен лак или си‐
ликоново покритие (винаги проверя‐
вайте спецификациите на формите
за печене преди употреба)
X
X
Tава за печене
X
X
Решетъчна скара
X
X
Готварски съдове за употреба в ми‐
кровълнова фурна, напр. тава за
микровълнова
X
Комбинирана ми‐
кровълнова функ‐
ция
X
X
Съвети за микровълнова фурна
Резултат
Отстраняване
Не можете да намерите подробности
за количеството приготвена храна.
Открийте детайли за сходни храни. Увеличете
или намалете дължината на времето за готвене
съгласно следното правило: двойно количество
- почти двойно време, наполовина количеството
- наполовина времето.
Храната след готвене е прекалено
суха.
Нагласете по-кратко време за готвене или избе‐
рете по-ниска мощност на микровълни и по‐
крийте с подходящ за използване в микровъл‐
нова фурна материал.
Храната все още не е размразена,
гореща или сготвена, след края на
времето за готвене.
Настройте по-дълго време за готвене или избе‐
рете по-висока мощност на микровълновата.
Имайте предвид, че по-големи ястия се нужда‐
ят от повече време на приготвяне. Разбърквай‐
те или обръщайте храната по време на готвене.
След края на времето за готвене,
храната е прекалено топла по краи‐
щата, но все още не е сготвена в
средата.
Следващия път изберете по-ниска мощност и
по-дълго време. Разбърквайте течности, като
супа, когато са наполовина сготвени.
Други неща, за които да помислите...
• Храните имат различни форми и
качества. Те се приготвят в различни
количества. Поради това
необходимото време и мощност за
размразяване, загряване или
готвене може да се различава. Като
общи насоки: двойно повече
количество - почти двойно повече
време.
• Микровълновата създава топлината
директно в храната. Затова всички
части не могат да бъдат загрети
едновременно. Трябва да
16 Progress
разбърквате или обръщате
нагретите ястия, особено при
приготвяне на по-големи количества
храна.
• Времето за престой е дадено в
таблиците. Оставете храната да
престои в уреда или извън него, за
да се разпредели добре топлината.
• Нагласете нивото на мощност
според количеството храна.
Използването на висока мощност с
малко количество храна, може да
загори храната или да предизвика
искри, когато използвате
аксесоарите.
• Ще получите по-добри резултати при
ориза, ако използвате плоски,
широки съдове.
Микровълнови функции
Функции
Описание
Микровълни
Създава топлината директно в храната. Използвайте я за предва‐
рително загряване на готови храни и напитки, за размразяване на
месо или плодове и за готвене на зеленчуци и риба.
Комбинирана
функция
Използвайте я за комбиниране на функцията фурна и режим ми‐
кровълнова фурна. Използвайте я, за да приготвите храната за пократко време, като същевременно я запечете.
Бърз старт
Използвайте го, за да активирате функцията микровълнова фурна
с едно докосване на сензорното поле
, с максималната микро‐
вълнова мощност. Време на работа: 30 секунди.
Задаване на функцията
Микровълнова фурна
Деактивирайте уреда, за да използвате
нормалната функция Микровълнова
фурна.
1. Докоснете
, за да активирате
функцията Микровълнова фурна.
Екранът показва символа
и
стандартната сила на микровълновата
фурна.
2. Докоснете
или
, за да
промените силата на
микровълновата фурна.
Настройката на мощността се
променя в стъпки от по 100 Watt.
3. Докоснете , за да зададете
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА. Виж
„Настройка на
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ“. Потвърдете
с
, за да стартирате функцията
Микровълнова фурна.
Ако не нагласите
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА
и стартирате
Микровълновата функция
с
директно,
продължителността е 30
секунди. Всяко натискане
на сензорното поле
добавя 30 секунди към
продължителността.
Ако не докоснете
, уредът
се деактивира след 20
секунди.
Максималната настройка на
времето на
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА е
90 минути.
Progress 17
Можете да променяте
мощността на микровълните
(докоснете
и тогава
или
)и
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА
(докоснете ) по всяко
време когато функцията
Микровълнова фурна работи.
4. Когато зададеното време изтече,
прозвучава звуков сигнал в
продължение на 2 минути.
Функцията Микровълнова фурна се
деактивира автоматично. Докоснете
сензорно поле, за да спрете
звуковия сигнал.
За да деактивирате уреда, докоснете
.
или
Ако докоснете
отворите вратичката, уредът
спира. За да стартирате
отново, докоснете
.
Максималното времетраене на
микровълновата функция зависи от
зададената микровълнова мощност:
МИКРОВЪЛНО‐
ВА МОЩНОСТ
МАКСИМАЛНО
ВРЕМЕ
100 – 600 W
-
Повече от 600 W
7 минути
Задаване на Комбинираната
функция
1. Активирайте функцията на фурната.
Вижте „Настройка на функция на
фурната“.
и направете същите
2. Докоснете
стъпки, както когато задавате
функцията Микровълнова фурна.
Combi функцията не е достъпна в
комбинация с функцията КРАЙ,
НАСТРОЙКА + СТАРТ.
Ако нагласите функцията
КРАЙ за нормалната
функционалност на фурната,
тя ще смени
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА
в Combi функцията.
Ако нагласите функцията
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
за
нормалната функционалност
на фурната, тя остава
активна за Combi функцията.
Ако нагласената
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ е поголяма от 90 минути, не е
възможно да активирате
Combi функцията.
Когато използвате Микровълновата
функция в комбиниран режим,
мощността не може да надвишава 600
W.
Настройване на функцията
Бърз старт
1. Докоснете , за да деактивирате
уреда.
2. Докоснете
, за да активирате
функцията Бърз старт.
добавя 30
Всяко докосване на
секунди към времето.
Можете да промените
микровълновата мощност
(погледнете "Настройка на
микровълновата функция").
3. Докоснете , за да настроите
времето за функцията
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ. Виж
"Настройка на
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ".
Препоръчителни настройки на мощността за различни видове
храна
Данните в следващата таблица са ориентировъчни.
18 Progress
700 – 1000 W
Готвене на зеленчуци
Завиране в началото на
процеса на топлинна обра‐
ботка
Загряване на течности
500 – 600 W
Задушено месо на
бавен огън
Готвене на яйчени
ястия
Затопляне на
ястия от типа
„всичко в едно“
Размразяване и
затопляне на за‐
мразени храни
300 – 400 W
Топене на си‐
рене, шоколад,
масло
Варене на
ориз на тих
огън
Затопляне на
бебешка хра‐
на
Готвене/зато‐
пляне на фини
хранителни
продукти
Продължи‐
телно готве‐
не
100 – 200 W
Размразяване на
хляб
Размразяване на
плодове и сладки‐
ши
Размразяване на
сирене, сметана,
масло
Размразяване на
месо, риба
ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА
Таблица с функции на часовника
Функция Часовник
Приложение
ХРОНОМЕТЪР
За настройка на отброяването, което показва колко
дълго работи уреда. Тази функция не влияе върху ра‐
ботата на уреда.
ЧАС
Показва точно време. За да промените часа, вижте
"Настройка на часа".
ВРЕМЕТР.
За определяне колко време да работи уредът.
Progress 19
Функция Часовник
Приложение
КРАЙ
За определяне кога да се деактивира уредът. Може да
използвате Времетр. и Край едновременно (Времеза‐
къснение), ако уредът трябва да се активира и деакти‐
вира автоматично по-късно.
НАСТР. + ПРО‐
ДЪЛЖИ
За стартиране на уреда с необходимите настройки са‐
мо с едно докосване на сензорното поле, по всяко вре‐
ме по-късно.
Хронометър
Хронометърът не е
активиран, ако Времетр. и
Край са зададени.
Хронометърът започва да отброява,
когато уредът започне да загрява.
1. За да нулирате Таймера за право
броене, докоснете .
2. Докоснете
, докато на екрана се
появи "00:00" и хронометърът
започне отново да отброява.
Задаване на ВРЕМЕТР.
1. Активирайте уреда и задайте
функция на фурната и температура.
2. Докоснете
неколкократно, докато
на дисплея се покаже .
мига на дисплея.
3. Използвайте
или
, за да
зададете минути за ВРЕМЕТР.
, за да потвърдите.
4. Докоснете
5. Използвайте
или
, за да
зададете часове за ВРЕМЕТР.
или
,
Ако докоснете
докато задавате
ВРЕМЕТР., уредът
превключва на
настройките на функция
КРАЙ.
6. Когато зададеното време изтече,
прозвучава звуков сигнал в
продължение на две минути.
и настройката за време мигат на
дисплея. Уредът се деактивира.
7. За да спрете звуковия сигнал,
докоснете сензорно поле или
отворете вратичката на фурната.
8. Деактивирайте уреда.
Настройка за КРАЙ
1. Активирайте уреда и задайте
функция на фурната и температура.
2. Докоснете
неколкократно, докато
на дисплея се покаже .
мига на дисплея.
3. Използвайте
или
за да
настройте КРАЙ и
или за да
потвърдите. Първо задайте
минутите, след това и часовете.
Когато зададеното време изтече,
прозвучава звуков сигнал в
продължение на две минути. Символът
и настройката на времето мигат на
дисплея. Уредът се деактивира.
4. За да спрете звуковия сигнал,
докоснете сензорно поле или
отворете вратичката на фурната.
5. Деактивирайте уреда.
Настройка: Настрой +
Продължи
Може да използвате функцията
Настрой + Продължи, само ако е
зададено Времетр..
1. Задайте функцията нагряване и
температура.
2. Задайте Времетр..
20 Progress
3. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже мигащ
.
4. Натиснете
, за да зададете
функцията Настрой + Продължи.
Дисплеят показва
и
с индикатор.
Този индикатор показва коя
часовникова функция е активирана.
5. Натиснете сензорно поле (освен
ВКЛ./ИЗКЛ.), за да стартирате
функцията Настрой + Продължи.
Настройка на ТАЙМЕР
Използвайте ТАЙМЕРА за задаване на
обратно броене. Тази функция не влияе
върху работата на фурната. Можете да
настройвате ТАЙМЕР по всяко време,
включително и когато уредът е
изключен.
Когато зададеното време изтече,
прозвучава звуков сигнал в
продължение на две минути и „00:00“ и
мигат на дисплея.
4. За да спрете звуковия сигнал,
докоснете сензорно поле или
отворете вратичката на фурната.
Настройка на функцията
Времезакъснение
Функциите ВРЕМЕТР.
и КРАЙ
могат да се използват едновременно,
ако уредът трябва да бъде включен и
изключен автоматично по-късно. В този
случай първо настройте функцията
ВРЕМЕТР.
и след това КРАЙ
(вижте "Настройка на ВРЕМЕТР." и
"Настройка на КРАЙ").
Когато функцията
Времезакъснение е
активирана, дисплеят
показва статичен символ за
функцията на фурната,
с
точка и . Точката показва
коя функция на часовника е
включена в индикатора на
час/остатъчна топлина.
1. Докоснете .
и „00“ мига на дисплея.
2. Използвайте
или
, за да
настроите ТАЙМЕРА. Първо
настройвате секундите, после
минутите и часовете.
; в противен случай
3. Докоснете
ТАЙМЕРА се включва автоматично
след пет секунди.
АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Има 9 автоматични програми.
Използвайте автоматична програма или
рецепта, ако нямате достатъчно знания
или опит за приготвяне на дадено
ястие. Дисплеят показва положението
на рафта и стандартно зададените
времена за готвене за всички
автоматични програми.
Автоматични програми
Номер на програма
Име на програма
1
МЕСО
2
ЗАМРАЗЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
3
ПИЛЕ, ЦЯЛО
Progress 21
Номер на програма
Име на програма
4
МЪФИНИ
5
ПИЦА
6
ЗАПЕЧЕНИ КАРТОФИ
7
СЛАДЪК ПАЙ
8
БЯЛ ХЛЯБ
9
ЗАДУШЕНО МЕСО
Автоматични програми
1. Активирайте уреда.
2. Докоснете
.
На дисплеят се показват
и номерът
на автоматичната програма.
или
, за да
3. Докоснете
изберете автоматичната програма.
4. Докоснете
или изчакайте пет
секунди, докато уредът започне
автоматично да работи.
Когато изберете
автоматична програма с
режим "микровълнова
фурна", уредът няма да
стартира автоматично,
ако не затворите
вратичката. След като
затворите вратичката,
потвърдете селекцията с
.
5. Когато зададеното време изтече,
прозвучава звуков сигнал в
продължение на две минути.
мига.
Символът
Уредът се деактивира.
6. За да спрете звуковия сигнал,
докоснете сензорно поле или
отворете вратичката на фурната.
Автоматични програми с
въвеждане на тегло
Ако зададете теглото на месото, уредът
изчислява времето за печене.
1. Активирайте уреда.
2. Докоснете
.
3. Докоснете
или
, за да
настроите програмата за тегло.
На екрана се показва: времето за
готвене, символа за времетраене ,
тегло по подразбиране, мерна единица
(кг., г.).
4. Докоснете
; в противен случай
настройката се запаметява
автоматично след пет секунди.
Уредът се активира
5. Можете да промените нормалната
стойност на теглото с
или
.
Докоснете
.
6. Когато зададеното време изтече,
прозвучава звуков сигнал в
продължение на две минути.
мига.
Уредът се деактивира.
7. За да спрете звуковия сигнал,
докоснете сензорно поле или
отворете вратичката на фурната.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Поставяне на
принадлежностите
Използвайте само подходящи готварски
съдове и материали.
22 Progress
ВНИМАНИЕ! Вижте глава
„Съвети и указания", съдове
и материали подходящи за
микровълнови.
Скара и тава за печенезаедно:
Плъзнете тавичката за печене между
водачите на носача на рафта и скарата
на водачите отгоре.
Скара:
Вкарайте рафта между водещите релси
на опорите му и се уверете, че е с
крачетата надолу.
Тавичка за печене:
Малка вдлънатина отгоре за
допълнителна безопасност.
Вдлъбнатините са също така
средства против
преобръщане. Високия ръб
около шкафа предотвратява
изплъзването на готварски
съдове.
Плъзнете тавичката за печене между
водачите на носача на рафта.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
Използване на „Защита за
деца“
Функцията „Защита за
деца“ предотвратява неумишлената
работа с фурната.
Можете да я включите и когато фурната
е изключена. Не задавайте функция за
нагряване
Натиснете и задръжте
и
по едно
и също време за 2 секунди. Прозвучава
звуков сигнал.
На екрана се показва SAFE.
Повторете действието, за да изключите
функцията „Защита за деца“.
Използване на Заключване
Можете да включите функцията само
когато уредът работи.
"Заключване" предотвратява
неумишлена смяна на функцията на
фурната.
1. За да включите функцията,
включете фурната.
Progress 23
2. Включете функция или настройка на
фурната.
3. Натиснете и задръжте
и
едновременно в продължение на 2
секунди.
Прозвучава сигнал.
На дисплея се появява ключ.
За да изключите функцията
"Заключване", повторете стъпка 3.
Използване на меню
"Настройки"
Менюто Настройки Ви позволява да
включите или изключите функциите в
главното меню. Дисплеят показва SET
и цифрата на настройката.
Можете да изключите
фурната, когато функцията
"Заключване" е включена.
Когато изключите фурната,
функцията "Заключване" се
изключва.
Описание
Стойност за настройка
1
НАСТР. + ПРОДЪЛЖИ
ВКЛ./ИЗКЛ.
2
ИНДИКАТОР ЗА ОСТАТЪЧНА ТО‐
ПЛИНА
ВКЛ./ИЗКЛ.
3
ЗВУК. СИГНАЛ НА БУТОНИТЕ1)
КЛИК / БИЙП / ИЗКЛ.
4
ЗВУК. СИГНАЛ ЗА ГРЕШКА
ВКЛ./ИЗКЛ.
5
ЯРКОСТ
НИСКА / СРЕДНА / ВИСОКА
6
МЕНЮ ЗА ТЕХН. ОБСЛУЖВАНЕ
-
7
НУЛИРАНЕ-ФАБР.НАСТР
ДА/НЕ
1) Не е възможно да деактивирате тона на сензорното поле с ВКЛ./ИЗКЛ.
1. Натиснете и задръжте
за 3
секунди.
На дисплея се показва SET1 и "1"
започва да мига.
2. Натиснете
или
за задаване
на настройката.
3. Натиснете
.
4. Натиснете
или
, за да
промените стойността на
настройката.
5. Натиснете
.
За излизане от меню Настройки,
натиснете
или натиснете и задръжте
.
Автоматично изключване
От съображения за безопасност
фурната се изключва автоматично след
известно време, ако е включена
функция за затопляне, а настройките не
са променени.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
24 Progress
Автоматичното изключване не действа
при следните функции: Осветление,
Времетр., Приключв..
Яркост на екрана
Има два режима за яркост на екрана:
• Нощна яркост - когато уредът е
изключен, яркостта на екрана е помалка между 22:00:00 и 06:00:00
часа;
• Дневна яркост:
– Когато уредът е активиран.
– Ако докоснете някое сензорно
поле по време на нощна яркост
(освен полето ВКЛ./ИЗКЛ.),
дисплеят се връща към дневна
яркост за следващите 10
секунди.
– Ако уредът е деактивиран и
настроите Таймера. Когато
Таймерът изтече, екранът се
връща към нощна яркост.
Охлаждащ вентилатор
Когато фурната работи, охлаждащият
вентилатор се включва автоматично, за
да поддържа повърхностите на
фурната хладни. Ако изключите
фурната, охлаждащият вентилатор
може да продължи да работи, докато
фурната се охлади.
ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Температурата и времето за
печене в таблиците са само
ориентировъчни. Те зависят
от рецептите, качеството и
количеството на
използваните съставки.
Препоръки за готвене
Вашата фурна може да пече поразлично от досегашната ви фурна.
Таблиците по-долу показват
препоръчителните настройки за
температура, време за готвене и
позиция на рафта за определени
видове храни.
Ако не можете да намерите
настройките за специална рецепта,
потърсете подобни рецепти.
Препоръки за
микровълновото готвене
Поставете храната върху чиния на
дъното на вътрешността.
Обърнете или разбъркайте храната по
средата на времето за размразяване
или готвене.
Покрийте храната при готвене и
претопляне.
Поставете лъжицата към бутилката или
чашата, когато затопляте напитки, за да
се гарантира по-добро разпределение
на топлината.
Поставете храната във фурната без
всякакви опаковки. Пакетираните
готови храни могат да бъдат поставени
във фурната само, когато опаковката е
подходяща за микровълнова фурна
(прочетете информацията върху
опаковката).
Микровълново готвене
Готвене в покрит съд. Ако искате
храната да е хрупкава, гответе без
капак.
Не гответе храната твърде много като
задавате високи стойности за мощност
и време. Храната може да изсъхне, да
изгори или да предизвика пожар.
Не използвайте фурната за приготвяне
на яйца или охлюви с черупки, защото
те могат да се пръснат. Продупчете
жълтъка на пържените яйца, преди да
ги претоплите.
Преди готвене, продупчете храната с
кожа или кора няколко пъти с вилицата.
Progress 25
Нарежете зеленчуците на парченца с
подобни размери.
чиния със съд под нея, на поставката за
размразяване или пластмасово сито, за
да се оттича размразената течност.
От време на време бъркайте течните
ястия.
Отстранете размразените парчета
последователно.
Разбърквайте храната преди
сервиране.
След като изключите фурната,
извадете храната и я оставете да стои
няколко минути.
За приготвяне на плодове и зеленчуци
без да ги размразявате, може да
използвате микровълновата фурна на
по-висока мощност.
Микровълново размразяване
Поставете замразената и разопакована
храна върху малка обърната наобратно
Подходящи готварски съдове и материали за микровълнова
Използвайте само подходящи готварски съдове и материали за микровълновата
фурна. Използвайте долната таблица за справка.
Готварски съд/ Материал
Микровълнова функ‐
ция
Раз‐
мразя‐
ване
Нагряване,
Готвене
Комбинирана ми‐
кровълнова функ‐
ция
Стъкло или порцелан, безопасни за
фурна без метални компоненти, на‐
пр. огнеупорно стъкло
Неогнеупорни стъкло и порцелан
без сребърни, златни, платинени
или други метални декорации
X
X
Стъкло и стъклокерамика, израбо‐
тени от огнеупорен/устойчив на за‐
мръзване материал
Керамични и керамични изделия
без кварцови или метални компо‐
ненти и покрития, които съдържат
метал
Керамика, порцелан и керамични
изделия с неглазирано дъно или с
малки отвори, напр. на дръжките
X
X
X
Топлоустойчива пластмаса до
200°C (винаги проверявайте специ‐
фикацията на пластмасовия контей‐
нер преди употреба)
Картон, хартия
X
X
X
X
26 Progress
Готварски съд/ Материал
Микровълнова функ‐
ция
Раз‐
мразя‐
ване
Тънък разтеглив найлон за покрива‐
не на храна
Нагряване,
Готвене
X
Печене във фолио с безопасно ми‐
кровълново затваряне (винаги про‐
верявайте спецификацията на фо‐
лиото преди употреба)
Комбинирана ми‐
кровълнова функ‐
ция
X
X
Съдове за печене от метал, напр.
емайлирани, чугунени
X
X
Форми за печене, черен лак или си‐
ликоново покритие (винаги проверя‐
вайте спецификациите на формите
за печене преди употреба)
X
X
Tава за печене
X
X
Решетъчна скара
X
X
Готварски съдове за употреба в ми‐
кровълнова фурна, напр. тава за
микровълнова
X
Печене
Първия път използвайте по-ниската
температура.
Можете да удължите времето за печене
с 10 – 15 минути, ако печете кейкове на
повече от едно ниво.
Кейкове и сладки с различни височини
невинаги се запичат равномерно. Не е
необходимо да се променя
X
X
температурната настройка, ако се
получи неравномерно препичане.
Разликите се изравняват по време на
печенето.
Тавите във фурната могат да се огънат/
изкривят по време на печене. Когато
тавите изстинат, изкривяването
изчезва.
Съвети за печене
Резултати от печене‐
то
Възможна причина
Отстраняване
Основата на кекса не
е изпечена достатъч‐
но.
Позицията на скарата е
неправилна.
Поставете сладкиша на по-нис‐
ка скара.
Progress 27
Резултати от печене‐
то
Възможна причина
Отстраняване
Сладкишът спада и
става клисав или с
воднисти ивици.
Температурата на фурна‐
та е твърде висока.
Следващият път намалете леко
температурата на фурната.
Времето за печене е пре‐
калено кратко.
Следващият път задайте подълго време на печене и нама‐
лете температурата на фурна‐
та.
Сладкишът е прекале‐
но сух.
Температурата на фурна‐
та е твърде ниска.
Следващият път увеличете
температурата на фурната.
Времето за печене е пре‐
калено дълго.
Следващият път задайте пократко време на печене.
Температурата на фурна‐
та е прекалено висока и
времето за печене прека‐
лено кратко.
Задайте по-ниска температура
и по-дълго време за печене.
Тестото на кекса не е раз‐
положено равномерно.
Следващият път го разнесете
равномерно по тавата за пече‐
не.
Температурата на фурна‐
та е твърде ниска.
Следващият път увеличете ле‐
ко температурата на фурната.
Сладкишът се запича
неравномерно.
Сладкишът не е готов
за посоченото в ре‐
цептата време за пе‐
чене.
Печене на едно ниво на фурната
ПЕЧЕНЕ В ПЛИТКА ТАВА
Използвайте първото ниво на фурната.
Използвайте функцията: Горещ въздух/вентилир..
(°C)
(min)
Блат – лeко тесто, предварително загрейте празната
фурна
170 - 180
10 - 25
Блат на плодова пита – пандишпанова смес
150 - 170
20 - 25
Пандишпанова торта
140 - 150
35 - 50
28 Progress
ПЕЧЕНЕ В ПЛИТКА ТАВА
Използвайте първото ниво на фурната.
Използвайте функцията: Горещ въздух/вентилир..
(°C)
(min)
Кръгъл кекс / Бриош
150 - 160
50 - 70
Ябълков пай, 2 тави Ø20 cm
160
70 - 90
Сладкиш „Мадейра“ / Плодови сладкиши
140 - 160
70 - 90
ПЕЧЕНЕ В ПЛИТКА ТАВА
Използвайте функцията: Традиционно печене.
(°C)
(min)
Пандишпанова торта
160
35 - 50
2
Чийзкейк, използвайте дъл‐
бок съд
160 - 170
60 - 90
1
Ябълков пай, 2 тави Ø20 cm
180
70 - 90
1
Progress 29
ТОРТИ/СЛАДКИ
Използвайте първото ниво на фурната.
Използвайте функцията: Горещ въздух/вентилир..
Използвайте тавата за печене.
(°C)
(min)
Сладкиш с маслени трохи
150 - 160
20 - 40
Плодов сладкиш (от тесто с мая/пандишпанена
смес), използвайте дълбок съд
150 - 160
35 - 55
Плодов сладкиш върху леко тесто
160 - 170
40 - 80
ТОРТИ / СЛАДКИ / ХЛЯБ
Предварително загрейте фурната, освен ако не е посочено друго.
Използвайте функцията: Традиционно печене.
Използвайте тавата за печене.
(°C)
(min)
Швейцарско руло
180 - 200
10 - 20
2
Ръжен хляб
първо: 230
първо: 20
2
след това:
160 - 180
след това:
30 - 60
Маслен бадемов кейк / Захарни сладкиши
190 - 210
20 - 30
2
Кремки / Еклери, не е необходимо предвари‐
телно загряване
190 - 210
20 - 35
2
30 Progress
ТОРТИ / СЛАДКИ / ХЛЯБ
Предварително загрейте фурната, освен ако не е посочено друго.
Използвайте функцията: Традиционно печене.
Използвайте тавата за печене.
(°C)
(min)
Плетен хляб / Козунак във форма на венец,
не е необходимо предварително загряване
170 - 190
30 - 40
2
Плодов сладкиш (от тесто с мая/пандишпане‐
на смес)
170
35 - 55
1
Кейк с мая и фина заливка (напр. извара,
сметана, крем)
160 - 180
40 - 80
2
Кристщолен
160 - 180
50 - 70
2
БИСКВИТИ
Използвайте функцията: Горещ въздух/вентилир..
(°C)
(min)
Курабийки от леко тесто
150 - 160
10 - 20
1
Бисквити от пандишпан
150 - 160
15 - 20
1
Дребни сладки от многолистно тесто, предва‐
рително загрейте празната фурна
170 - 180
20 - 30
1
Масленки / Сладкиши на пръчици
140
20 - 35
1
Дребни сладки, предварително загрейте
празната фурна
160
20 - 35
3
Курабийки от тесто с мая
150 - 160
20 - 40
1
Сладки,ядки/брашно
100 - 120
30 - 50
1
Белтъчни бисквити / Целувки
80 - 100
120 - 150
1
Progress 31
БИСКВИТИ
Предварително загрейте празната фурна.
Използвайте второто ниво на фурната.
Използвайте функцията: Традиционно печене.
(°C)
(min)
Pула
190 - 210
10 - 25
Масленки / Сладкиши на пръчици
160
20 - 30
Дребни сладки
170
20 - 35
Запеканки и огретени
Използвайте първото ниво на фурната.
(°C)
(min)
Бегети със заливка
от топено сирене
Горещ въздух/венти‐
лир.
160 - 170
15 - 30
Зеленчуков огретен,
предварително за‐
грейте празната фур‐
на
Турбо грил
160 - 170
15 - 30
Лазаня
Традиционно печене
180 - 200
25 - 40
Рибни суфлета
Традиционно печене
180 - 200
30 - 60
Пълнени зеленчуци
Горещ въздух/венти‐
лир.
160 - 170
30 - 60
Сладки суфлета
Традиционно печене
180 - 200
40 - 60
Макарони на фурна
Традиционно печене
180 - 200
45 - 60
Печене на няколко нива
Използвайте първото / третото ниво на
фурната.
32 Progress
ТОРТИ / СЛАДКИ / ХЛЯБ
ТОРТИ / СЛАДКИ / ХЛЯБ
Горещ въздух/вентилир..
Горещ въздух/вентилир..
Използвайте тавите за печене.
Използвайте тавите за печене.
(°C)
(min)
(°C)
(min)
Кремки / Екле‐
ри, предвари‐
телно загрейте
празната фурна
160 - 180
25 45
80 - 100
130 170
Сладкиш със
суха поръска
(щройсел)
150 - 160
30 45
Курабийки от
леко тесто
150 - 160
20 40
Бисквити от
пандишпан
160 - 170
25 40
Масленки /
Сладкиши на
пръчици
140
25 45
Курабийки от
тесто с мая
160 - 170
30 60
Сладки,ядки/
брашно
100 - 120
40 80
Белтъчни биск‐
вити / Целувки
Съвети за печене
Използвайте термоустойчиви съдове за
готвене.
Покрийте нетлъстото месо, преди да го
изпечете.
Печете големи парчета месо директно
в тавичката или върху скарата,
поставена над тавичката.
Добавете известно количество вода в
тавичката, за да предотвратите
прокапване на мазнини.
Обърнете печивото след 1/2 – 2/3 от
времето за печене.
Печете месо и риба нарязани на големи
парчета (1 kg или повече).
По време на печене поливайте с черпак
парчетата месо със собствения им сос.
Печене
Използвайте първото ниво на фурната.
Progress 33
ГОВЕЖДО
Използвайте функцията: Традиционно печене.
Задушено
месо
(kg)
(W)
(°C)
(min)
1 - 1.5
200
230
60 - 80
СВИНСКО
Използвайте функцията: Турбо грил.
(kg)
(W)
(°C)
(min)
Плешка /
Врат / Бут
1 - 1.5
200
160 - 180
50 - 70
Руло „Сте‐
фани"
0.75 - 1
200
160 - 170
35 - 50
Свински
джолан,
предвари‐
телно опе‐
чен
0.75 - 1
200
150 - 170
60 - 75
ТЕЛЕШКО
Използвайте функцията: Турбо грил.
Телешко пе‐
чено
(kg)
(W)
(°C)
(min)
1
200
160 - 180
50 - 70
34 Progress
ТЕЛЕШКО
Използвайте функцията: Турбо грил.
Телешки
джолан
(kg)
(W)
(°C)
(min)
1.5 - 2
200
160 - 180
75 - 100
АГНЕШКО
Използвайте функцията: Турбо грил.
Агнешко бут‐
че / Агнешко
печено
(kg)
(W)
(°C)
(min)
1 - 1.5
200
150 - 170
50 - 70
ПТИЧЕ
Използвайте функцията: Турбо грил.
(kg)
(W)
(°C)
(min)
Птиче месо,
порции
0,2 - 0,25
всяка част
200
200 - 220
20 - 35
Пиле, поло‐
винка
0,4 - 0,5 вся‐
ка част
200
190 - 210
25 - 40
Пиле, млада
кокошка
1 - 1.5
200
190 - 210
60 - 80
Патица
1.5 - 2
200
180 - 200
80 - 110
Progress 35
РИБА
Използвайте функцията: Традиционно печене.
Цяла риба
(kg)
(W)
(°C)
(min)
1 - 1.5
200
210 - 220
30 - 45
ЯСТИЯ
Използвайте функцията: Горещ въздух/вентилир..
(kg)
(W)
(°C)
(min)
Сладки ястия
200
160 - 180
20 - 35
1
Пикантни ястия
със сготвени съ‐
ставки (спагети,
зеленчуци)
400 - 600
160 - 180
20 - 45
1
Пикантни ястия
със сурови съ‐
ставки (картофи,
зеленчуци)
400 - 600
160 - 180
30 - 45
2
36 Progress
Изпичане до хрупкаво с
Функция пица
ПИЦА
ПИЦА
Загрейте предварително празна‐
та фурна преди готвене.
Загрейте предварително празна‐
та фурна преди готвене.
Използвайте позицията на тре‐
тия рафт.
Използвайте позицията на тре‐
тия рафт.
(°C)
(min)
Зеленчуков
пай
160 - 180
50 - 60
Хляб без на‐
бухватели
230
10 - 20
Флан от мно‐
голистно те‐
сто
160 - 180
45 - 55
(°C)
(min)
Пица (тънка)
200 - 230
15 - 20
Пица, дебел
блат, използ‐
вайте дъл‐
бок съд
180 - 200
20 - 30
Тартове
180 - 200
40 - 55
Фламкухен
230
12 - 20
Спаначена
пита
160 - 180
45 - 60
Пирожките
180 - 200
15 - 25
Киш лорен /
Швейцарски
флан
170 - 190
45 - 55
Чийзкейк
140 - 160
60 - 90
Покрит ябъл‐
ков пай
150 - 170
50 - 60
Грил
Загрейте предварително празната
фурна преди готвене.
Печете на грил само плоски парчета
месо или риба.
Поставете тавичка на първото ниво, за
да събирате мазнината.
Progress 37
ЕДИНИЧЕН ГРИЛ
Използвайте първото ниво на фурната.
Използвайте функцията: Грил.
(°C)
(min)
(min)
първа страна
втора страна
Говеждо печено, сред‐
но изпечено
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Гов.филе, сред.изпеч.
230
20 - 30
20 - 30
Свинско филе
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Телешко каре
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Агнешко гръбче
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Цяла риба, 0.5 kg - 1
kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Печене на хляб
Не се препоръчва предварително
загряване.
ХЛЯБ
Използвайте второто ниво на
фурната.
ХЛЯБ
Използвайте второто ниво на
фурната.
(°C)
(min)
Бял хляб
180 200
40 60
Багета
200 220
35 45
Бриош
160 180
40 60
(°C)
(min)
Чабата
200 220
35 45
Ръжен хляб
180 200
50 70
Пълнозърнест
хляб
180 200
50 70
Пълнозърнест
хляб
170 190
60 90
38 Progress
Бавно готвене
Тази функция ви позволява да
приготвяте тънко, нежно месо и риба.
Тя не е приложима за: домашни птици,
свинско печено или задушено месо. .
1. Запържете месото за 1 – 2 минути
от всяка страна в тиган на силен
огън.
2. Поставете месото в тавата за
печене или директно върху скарата.
Поставете таблата под рафта, за да
събира мазнината.
Винаги, когато използвате тази
функция, гответе без капак.
3. Изберете функцията: Бавно готвене.
Можете да настроите температура
между 80 °C и 150 °C за първите 10
минути. Температурата по
подразбиране е 90 °C.
4. След 10 минути фурната
автоматично намалява температура
до 80 °C.
Използвайте първото ниво на фурната.
(kg)
(°C)
(min)
Печено говеждо
1 - 1.5
150
120 - 150
Говеждо филе
1 - 1.5
150
90 - 110
Телешко печено
1 - 1.5
150
120 - 150
Стек
0.2 - 0.3
120
20 - 40
Дълбоко замразени храни
Отстранете опаковката на храната.
Поставете храната върху чиния.
Не покривайте храната, понеже това
можи да удължи времето за
размразяване.
РАЗМРАЗЯВАНЕ
Използвайте третото ниво на
фурната, освен ако не е посочено дру‐
го.
Използвайте функцията: Горещ
въздух/вентилир..
(°C)
(min)
Пица, замразена
200 220
15 - 25
Америк. пица, за‐
мразена
190 210
20 - 25
Progress 39
РАЗМРАЗЯВАНЕ
РАЗМРАЗЯВАНЕ
Използвайте третото ниво на
фурната, освен ако не е посочено дру‐
го.
Използвайте третото ниво на
фурната, освен ако не е посочено дру‐
го.
Използвайте функцията: Горещ
въздух/вентилир..
Използвайте функцията: Горещ
въздух/вентилир..
(°C)
(min)
Пица, охладена
210 230
13 - 25
Мини-пици, замра‐
зени
180 200
15 - 30
Пържени картоф‐
ки, тънки, по вре‐
ме на готвене
обръщайте 2 до 3
пъти
210 230
20 - 30
Пържени картоф‐
ки, дебели, по
време на готвене
обръщайте 2 до 3
пъти
210 230
25 - 35
Картоф с корич. /
Крокети, по време
на готвене обръ‐
щайте 2 до 3 пъти
210 230
20 - 35
Картофени кюф‐
тета
210 230
20 - 30
Лазаня / Канело‐
ни, пресни, из‐
ползвайте второто
ниво на фурната
170 190
35 - 45
(°C)
(min)
Лазаня / Канело‐
ни, замразени, из‐
ползвайте второто
ниво на фурната
160 180
40 - 60
Пилешки крилца
190 210
20 - 30
Размразяване
Отстранете опаковката на храната и
поставете храната в чиния.
Не покривайте храната, понеже това
можи да удължи времето за
размразяване.
За по-големи порции храна поставете
обърната празна чиния на дъното на
вътрешността на фурната. Поставете
храната в дълбок съд и я поставете
върху чинията във фурната. Ако е
необходимо, премахнете носачите на
рафтовете.
40 Progress
Използвайте първото ниво на фурната.
(kg)
(min)
Време на раз‐
мразяване
(min)
Допълнител‐
но време за
размразяване
Пиле
1
100 - 140
20 - 30
Обърнете по
средата на го‐
твенето.
Mесо, обърне‐
те по средата
на времето за
приготвяне
1
100 - 140
20 - 30
Обърнете по
средата на го‐
твенето.
Пъстърва
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Ягоди
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Чисто масло
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Сметана, раз‐
бийте смета‐
ната, докато
още е леко за‐
мразена на
места
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Разбийте смета‐
ната, докато още
е леко замразена
на места.
Торта
1.4
60
60
-
Консервиране
Използвайте само буркани за
консервиране с еднаква големина,
каквито се предлагат на пазара.
Не използвайте буркани с капачка на
винт и скоба или метални кутии.
Използвайте първото ниво на фурната.
Не поставяйте върху тавата за печене
повече от шест еднолитрови буркана за
консервиране.
Напълнете бурканите еднакво и
затворете със скоба.
Бурканите не трябва да се допират.
Налейте около 1/2 литра вода в тавата
за печене, за да има достатъчно влага
във фурната.
Когато течността в бураните започне да
ври (приблизително след 35 - 60 минути
при еднолитрови буркани), спрете
фурната или намалете температурата
на 100 °C (вж. таблицата).
Настройте температурата на 160 - 170
°C.
Progress 41
МЕКИ ПЛОДОВЕ
ЗЕЛЕНЧУЦИ
(min)
Готвене до на‐
чалото на поява
на мехурчета
Ягоди / Боровинки /
Малини / Цариград‐
ско грозде
(min)
Продъл‐
жете да
готвите
на 100 °C
Смесена
туршия
50 - 60
5 - 10
Алабаш /
Грах / Ас‐
пержи
50 - 60
15 - 20
35 - 45
ПЛОДОВЕ С КОСТИЛКИ
Праскови /
Дюли / Сли‐
ви
(min)
Готвене
до нача‐
лото на
поява на
мехурче‐
та
(min)
Готвене
до нача‐
лото на
поява на
мехурче‐
та
(min)
Продъл‐
жете да
готвите
на 100 °C
35 - 45
10 - 15
ЗЕЛЕНЧУЦИ
Сушене
Използвайте позицията на тре‐
тия рафт.
(°C)
(h)
Бобови ра‐
стения
60 - 70
6-8
Чушки
60 - 70
5-6
Зеленчуци
за супа
60 - 70
5-6
Гъби
50 - 60
6-8
Подправки/
билки
40 - 50
2-3
Сливи
60 - 70
8 - 10
Кайсии
60 - 70
8 - 10
(min)
Готвене
до нача‐
лото на
поява на
мехурче‐
та
(min)
Продъл‐
жете да
готвите
на 100 °C
Моркови
50 - 60
5 - 10
Ябълкови
резени
60 - 70
6-8
Краставици
50 - 60
-
Круши
60 - 70
6-9
42 Progress
Микровълново готвене
Съвети за микровълнова
Резултати от готвенето/
размразяването
Възможна причина
Отстраняване
Храната е прекалено суха.
Мощността беше прека‐
лено висока.
Времето за готвене беше
прекалено дълго.
Задайте по-ниска мощност
или/и по-кратко време за
готвене.
Храната не е размразена,
студена или недопечена
след края на времето за го‐
твене.
Времето за готвене беше
прекалено кратко.
Задайте по-дълго време за
готвене. Не увеличавайте
мощността на микровъл‐
новата.
Храната е прегрята в краи‐
щата, но в средата е недо‐
печена.
Микровълновата мощ‐
ност беше прекалено ви‐
сока.
Задайте по-ниска мощност
и по-дълго време за готве‐
не.
Размразяване
МЕСО/РИБА
Задайте мощността на 100 W, освен ако не е посочено друго.
(kg)
(min)
Време на
престой
(min)
Стек
0.2
5-7
5 - 10
Кайма, задайте 200 W
0.5
7-8
5 - 10
Пиле
1
30 - 35
10 - 20
Пилешки гърди
0.15
5-9
10 - 15
Пилешки бутчета
0.15
5-9
10 - 15
Цяла риба
0.5
10 - 15
5 - 10
Филе от риба
0.5
12 - 15
5 - 10
Progress 43
МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
Задайте мощността на 100 W.
(kg)
(min)
Време на
престой
(min)
Чисто масло
0.25
4-6
5 - 10
Настъргано сирене
0.2
2-4
10 - 15
ТОРТИ/СЛАДКИ
Задайте мощността на 200 W, освен ако не е посочено друго.
(min)
Време на
престой
(min)
Кейк с мая
1 брой
2-3
15 - 20
Чийзкейк, задайте 100 W
1 брой
2-4
15 - 20
Сух кекс
1 брой
2-4
15 - 20
Хляб
1 kg
15 - 18
5 - 10
Нарязан хляб
0,2 kg
3-5
5 - 10
Земели
4 броя
2-4
2-5
ПЛОДОВЕ
Плодове
(kg)
(W)
(min)
Време
на пре‐
стой
(min)
0.25
100
5 - 10
10 - 15
44 Progress
ИЗСТИВАНЕ
(W)
(min)
Време на
престой
(min)
Бебешка храна в буркани
0,2 kg
300
1-2
-
Бебешко мляко, поставете лъжица в
шишето
180 ml
600
0:20 0:40
-
Мляко
200 ml
1000
1 - 1:30
-
Вода
200 ml
1000
1:30 - 2
-
Сос
200 ml
600
1-3
-
Супа
300 ml
600
3-5
-
Замразени готови ястия
0,5 kg
400
10 - 15
2-5
Полуфабрикати
0,5 kg
600
6-9
2-5
РАЗТАПЯНЕ
(kg)
(W)
(min)
Шоколад / Шоколадова глазура
0.15
300
2-4
Чисто масло
0.1
400
0:30 1:30
ГОТВЕНЕ
(W)
(min)
Време на
престой
(min)
Цяла риба
0,5 kg
500
8 - 10
2-5
Филе от риба
0,5 kg
400
4-7
2-5
Зеленчуци, пресни
0,5 kg + 50 ml
вода
600
5 - 15
-
Progress 45
ГОТВЕНЕ
(W)
(min)
Време на
престой
(min)
Зеленчуци, замразени
0,5 kg + 50 ml
вода
600
10 - 20
-
Картофи с кожичка
0,5 kg
600
7 - 10
-
Ориз
0,2 kg + 400 ml
вода
600
15 - 18
-
Пуканки
-
1000
1:30 - 3
-
Комбинирана микровълнова
функция
Използвайте тази функция, за да
приготвите храната за по-кратко време
и да я запечете.
Комбиниране на функции: Турбо грил и
Микровълни.
Информация за изпитващи
лаборатории
Изпитвания по IEC 60705.
Използвайте скара, освен ако не е посочено друго.
МИКРОВЪЛНО‐
ВА ФУНКЦИЯ
(W)
(kg)
Пандишпанова
торта
600
0.475
Долна
част
7-9
Обърнете кон‐
тейнера с 1/4 по
средата на вре‐
мето за готвене.
Руло „Стефани"
400
0.9
2
25 - 32
Обърнете кон‐
тейнера с 1/4 по
средата на вре‐
мето за готвене.
Яйчен крем
500
1
Долна
част
18
-
Размразяване
на месо
200
0.5
Долна
част
7-8
Обърнете месо‐
то на половина‐
та време за го‐
твене.
(min)
46 Progress
Използвайте скарата.
КОМ‐
БИНИ‐
РАНА
МИ‐
КРО‐
ВЪЛНО‐
ВА
ФУНК‐
ЦИЯ
(W)
(°C)
(min)
Кейк,
0,7 kg
Топъл
въздух +
Микровъл‐
ни
100
180
2
29 - 31
Обърнете кон‐
тейнера с 1/4 по
средата на вре‐
мето за готвене.
Карто‐
фен
огре‐
тен, 1,1
kg
Турбо
грил + MW
400
180
1
40 - 45
Обърнете кон‐
тейнера с 1/4 по
средата на вре‐
мето за готвене.
Пиле,
1,1 kg
Турбо
грил + MW
200
200
1
45 - 55
Сложете месото
в кръгъл стъ‐
клен съд и го
обърнете след
20 минути от
времето за го‐
твене.
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Бележки относно почистването
Почиствайте лицевата част на уреда с мека кърпа с гореща вода и пре‐
парат за почистване.
Препарати
за почи‐
стване
За почистване на метални повърхности използвайте подходящ почи‐
стващ препарат.
Почиствайте упоритите замърсявания със специален почистващ препа‐
рат за фурни.
Progress 47
Почиствайте вътрешността на фурната след всяка употреба. Натрупва‐
ния на мазнини или други остатъци от храна могат да доведат до по‐
жар.
Подсушавайте вътрешността на фурната с мека кърпа след всяка упо‐
треба.
Всекиднев‐
на употреба
Внимателно почиствайте тавана на фурната от хранителни остатъци и
мазнина.
Почиствайте принадлежностите на фурната след всяко ползване и ги
оставяйте да изсъхнат. Използвайте мека кърпа с топла вода и почи‐
стващ препарат. Не почиствайте принадлежностите в съдомиялна ма‐
шина.
Принадлеж‐
ности
Не почиствайте незалепващите аксесоари с агресивни агенти, остри
предмети или в съдомиялна.
Сваляне на носачите на
скарата
Преди обслужване се уверете, че
фурната е хладна. Съществува
опасност от изгаряния.
Преди да почистите фурната,
отстранете носачите на скарата.
1. Изтеглете носачите внимателно
нагоре и навън от предното
окачване.
1
3
2
Смяна на крушката
ВНИМАНИЕ! Опасност от
токов удар.
Лампата може да е гореща.
1. Изключете фурната.
Изчакайте докато фурната изстине.
2. Изключете фурната от
електрическата мрежа.
3. Поставете парче плат върху дъното
на фурната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги
дръжте халогенната лампа с
кърпа, за да предотвратите
изгарянето на остатъчната
мазнина върху лампата.
Горната лампа
2. Издърпайте предната част на
носачите на скарата от страничната
стена.
3. Извадете носачите от задното
окачване.
Поставете мет. държачи в обратна
последователност.
1. Завъртете стъкления капак на
лампичката, за да го извадите.
2. Почистете стъкления капак.
3. Сменете старата крушка с
подходяща нова крушка, устойчива
на температура 300 °C.
4. Монтирайте стъкления капак.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
48 Progress
Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Не можете да активирате
или работите с фурната.
Фурната не е свързана
към електрозахранването
или е свързана неправил‐
но.
Проверете дали фурната е
свързана правилно към
електрозахранването
(вижте диаграмата за
свързване).
Фурната не нагрява.
Фурната е изключена.
Активирайте фурната.
Фурната не нагрява.
Часовникът не е настроен.
Настройте часовника.
Фурната не нагрява.
Необходимите настройки
не са зададени.
Уверете се, че настройки‐
те са правилни.
Фурната не нагрява.
Активирано е автоматич‐
ното изключване.
Вижте "Автоматично из‐
ключване".
Фурната не нагрява.
Функцията "Защита за де‐
ца" е включена.
Вижте "Използване на За‐
щита за деца".
Фурната не нагрява.
Предпазителят е изклю‐
чил.
Проверете дали предпази‐
телят е причина за неиз‐
правността. Ако предпази‐
телите продължават да из‐
ключват, се свържете ква‐
лифициран електротехник.
Лампата не функционира.
Лампата е дефектна.
Сменете лампата.
Екранът не показва часа в
изключено състояние.
Екранът е деактивиран.
Докоснете
и
по ед‐
но и също време, за да ак‐
тивирате отново дисплея.
Необходимо е твърде мно‐
го време, за да се сготвят
ястията, или те се сготвят
твърде бързо.
Температурата е прекале‐
но ниска или прекалено
висока.
Регулирайте температура‐
та, ако е необходимо.
Следвайте указанията в
ръководството на потреби‐
теля.
По храната и във вътреш‐
ността на уреда се отлагат
пара и кондензация.
Във фурната са оставяни
ястия за твърде дълго вре‐
ме.
Не оставяйте ястията във
фурната за повече от 15 20 минути след края на го‐
твенето.
Progress 49
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Дисплеят показва код за
грешка, който не е упоме‐
нат в тази таблица.
Има електрическа повре‐
да.
•
•
Данни за обслужване
Изключете уреда по‐
средством предпазите‐
ля на жилището или
предпазния прекъсвач
на таблото, след което
го включете отново.
Ако екранът отново по‐
казва съобщението за
грешка, свържете се с
отдела за обслужване
на клиенти.
данни. Тази табелка се намира върху
предната рамка на вътрешността на
фурната. Не отстранявайте табелката с
данни от вътрешността на фурната.
Ако не можете да намерите решение на
проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център.
Данните, необходими за сервизния
център, са посочени на табелката с
Препоръчваме ви да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
Номер на продукт (PNC)
.........................................
Сериен номер (SN)
.........................................
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
*
50 Progress
Progress 51
www.progress-hausgeraete.de
867353614-A-302019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising