Progress | PCM43102X | User manual | Progress PCM43102X Korisnički priručnik

Progress PCM43102X Korisnički priručnik
Upute za uporabu
Kombinirana mikrovalna pećnica
PCM43102X
2 Progress
SADRŽAJ
Informacije o sigurnosti
Sigurnosne upute
Opis proizvoda
Upravljačka ploča
Prije prve upotrebe
Svakodnevna uporaba
Mikrovalno kuhanje
2
4
7
8
10
10
12
Funkcije sata
Automatski programi
Korištenje pribora
Dodatne funkcije
Savjeti i preporuke
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
16
18
19
20
22
43
45
Zadržava se pravo na izmjene.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu
ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja
ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom
mjestu za buduću upotrebu.
Sigurnost djece i ranjivih skupina ljudi
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na
sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje od uređaja,
osim ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje
uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi
tijekom uporabe mogu postati vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece,
morate ga aktivirati.
Progress 3
•
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Opća sigurnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i zamijeniti
kabel.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne dodirujete
grijače.
Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa obavezno
koristite rukavice.
Uređaj isključite iz električne mreže prije bilo kakvih radova
na održavanju.
UPOZORENJE: Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj
isključen kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
Ne koristite uređaj prije njegovog postavljanja u ormarić.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno
čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje
ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima
pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do
loma stakla.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara.
Nemojte uključivati uređaj kada je prazan. Metalni dijelovi
u unutrašnjosti mogu stvoriti električni luk.
Tijekom mikrovalnog kuhanja nije dozvoljena uporaba
metalnih spremnika za hranu i napitke. Taj zahtjev nije
primjenjiv ako proizvođač navodi veličinu i oblik metalnih
spremnika prikladnih za mikrovalno kuhanje.
Ako su vrata ili brtve na vratima oštećene, uređaj se ne
smije koristiti dok ga ne popravi kvalificirana osoba.
Samo kvalificirana osoba smije obavljati servisiranje ili
popravak koji uključuje skidanje poklopca koji sprječava
izlaganje energiji mikrovalova.
4 Progress
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne zagrijavajte tekućine ili druge namirnice u čvrsto
zatvorenim spremnicima. Mogli bi eksplodirati.
Koristite isključivo posuđe koje je prikladno za upotrebu u
mikrovalnim pećnicama.
Kada zagrijavate namirnice u plastičnim ili papirnatim
spremnicima pazite dok se nalaze u uređaju zbog
mogućnosti zapaljenja.
Uređaj je namijenjen za zagrijavanje namirnica i napitaka.
Sušenje hrane ili odjeće te zagrijavanje termofora, papuča,
spužvi, vlažne odjeće ili sličnih predmeta može izazvati
ozljeđivanje, zapaljenje ili požar.
Ako se pojavi dim, isključite uređaj ili izvucite utikač i držite
vrata zatvorena kako biste prigušili mogući plamen.
Zagrijavanje napitaka u mikrovalnoj pećnici može dovesti
do odgođenog vrenja. Stoga pazite prilikom rukovanja
spremnikom.
Sadržaj dječjih bočica i staklenki s dječjom hranom treba
promiješati ili protresti te provjeriti temperaturu prije
uporabe, kako bi se izbjegle opekline.
Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju se
zagrijavati u mikrovalnoj pećnici jer mogu eksplodirati čak i
nakon zagrijavanja mikrovalovima.
Uređaj se treba redoviti čistiti i moraju se uklanjati sve
naslage hrane.
Ako se uređaj ne održava čistim to može dovesti do
oštećenja površine što može nepovoljno utjecati na životni
vijek uređaja te dovesti do opasnih situacija.
SIGURNOSNE UPUTE
Postavljanje
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Pridržavajte se uputa za ugradnju koje
su priložene uređaju.
• Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek
nosite zaštitne rukavice i zatvorenu
obuću.
• Uređaj ne povlačite za ručku.
• Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
• Uređaj postavite na sigurno i prikladno
mjesto koje zadovoljava zahtjeve za
postavljanje.
Progress 5
• Uređaj je opremljen električnim
sustavom hlađenja. Mora se koristiti s
električnim napajanjem.
• Ugrađena jedinica mora zadovoljavati
uvjete o stabilnosti DIN 68930.
Minimalna visina
ormarića (Minimalna
visina ormarića ispod
radne ploče)
Širina ormarića
Dubina ormarića
444 (460) mm
560 mm
550 (550) mm
Visina prednje strane
uređaja
455 mm
Visina stražnje stra‐
ne uređaja
440 mm
Širina prednje strane
uređaja
595 mm
Širina stražnje strane
uređaja
559 mm
Dubina proizvoda
567 mm
Ugradna dubina
uređaja
546 mm
Dubina s otvorenim
vratima
882 mm
Minimalna veličina
ventilacijskog otvora.
Otvor smješten na
dnu stražnje strane
560x20 mm
Dužina priključnog
kabela. Kabel je
smješten u desnom
kutu stražnje strane
1500 mm
Vijci za montažu
3.5x25 mm
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu treba
izvršiti kvalificirani električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
• Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti
ovlašteni servisni centar.
• Ne dopustite da kabel napajanja
dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja ili
prostora ispod uređaja, posebice
tijekom rada ili kad su vrata vruća.
• Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
• Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
• Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste
utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite
i povucite utikač.
• Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke,
osigurače (osigurače na uvrtanje
izvaditi iz ležišta), sklopke i releje
zemnog spoja.
• Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
• Ovaj uređaj ima glavni utikač i kabel za
napajanje.
Upotreba
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina, strujnog
udara ili eksplozije.
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
6 Progress
• Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
• Isključite uređaj nakon svake upotrebe.
• Budite oprezni prilikom otvaranja vrata
uređaja u radu. Oslobađa se vruća
para.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
• Ne pritišćite otvorena vrata.
• Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
• Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje
sastojaka koji sadrže alkohol može
izazvati miješanje alkohola i zraka.
• Iskre ili otvoreni plamen ne smiju doći u
dodir s uređajem kada otvarate vrata.
• Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
• Za prethodno zagrijavanje pećnice ne
koristite funkciju mikrovalne pećnice.
UPOZORENJE! Postoji
opasnost od oštećenja uređaja.
• Kako biste spriječili oštećenje ili gubitak
boje emajla:
– ne stavljajte aluminijsku foliju
izravno na dno u unutrašnjosti
uređaja.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući
uređaj.
– ne držite vlažne posude i hranu u
uređaju nakon završetka kuhanja.
– budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
• Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg
čelika nema utjecaj na performanse
uređaja.
• Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
posudu. Voćni sokovi mogu izazvati
pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
• Uvijek pecite sa zatvorenim vratima
pećnice.
• Ako je uređaj postavljen iza ploče
namještaja (npr. vrata) osigurajte da
vrata nikad nisu zatvorena dok uređaj
radi. Toplina i vlaga mogu se nakupiti
iza ploče zatvorenog namještaja i
uzrokovati značajno oštećenje uređaja,
ormarića u kojem se nalazi ili poda. Ne
zatvarajte ploču namještaja dok se
uređaj potpuno ne ohladi nakon
uporabe.
Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE! Postoji
opasnost od ozljede, vatre ili
oštećenja uređaja.
• Prije održavanja uređaj isključite, a
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
• Provjerite je li uređaj hladan. Postoji
opasnost od puknuća staklenih ploča.
• Ako su oštećene, staklene ploče vrata
odmah zamijenite. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
• Osigurajte da se unutrašnjost i vrata
nakon svake uporabe obrišu i osuše.
Para proizvedena tijekom rada uređaja
kondenzira se na stijenkama
unutrašnjosti i može uzrokovati
koroziju.
• Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala
površine.
• Masnoća i hrana preostala u uređaju
mogu uzrokovati požar i električni luk
tijekom rada mikrovalne pećnice.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom.
Koristite isključivo neutralni deterdžent.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
abrazivne spužvice za ribanje, otapala
ili metalne predmete.
• Ako koristite raspršivač za čišćenje
pećnice, poštujte sigurnosne upute na
ambalaži.
• Katalitički emajl (ako postoji) nemojte
čistiti bilo kakvom vrstom deterdženta.
Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara.
• Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje se
koristi u ovom uređaju namijenjeno je
Progress 7
samo za kućanske uređaje. Ne koristite
ga za kućno osvjetljenje.
• Prije zamjene žarulje, uređaj iskopčajte
iz električne mreže.
• Koristite samo žarulje istih
karakteristika..
Usluga
• Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
• Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
• Iskopčajte uređaj iz napajanja.
• Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i
odložite ga.
• Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u uređaju.
OPIS PROIZVODA
Opći pregled
1
2
3
4
4
8
5
6
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Upravljačka ploča
Elektronički programator
Grijač
Generator mikrovalova
Svjetlo
Ventilator
Nosač polica, uklonjivo
Položaji police
7
Pribor
Pekač za pecivo
Rešetka za pečenje
Za torte i biskvite.
Za posude za kuhanje, kalupe za pečenje
kolača i mesa.
8 Progress
UPRAVLJAČKA PLOČA
Elektronički programator
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Za rukovanje s uređajem koristite polja senzora.
Polje
senzo‐
ra
Funkce
Zaslon
-
ZASLON
Prikazuje trenutačne postavke na uređaju.
UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE
Za aktivaciju i deaktivaciju uređaja.
OPCIJE
Za postavljanje funkcije pećnice ili automatskog
programa (samo kada je uređaj uključen).
4
MIKROVALNA
PEĆNICA
Za uključivanje funkcije mikrovalne pećnice. Kad
je funkcija uključena, pritisnite ovo polje senzora
za promjenu mikrovalne snage.
5
TEMPERATURA /
BRZO
ZAGRIJAVANJE
Za postavljanje i provjeru temperature
unutrašnjosti ili temperature sonde za pečenje
mesa (ako je uređaj opremljen). Ako ga pritisnete i
držite na tri sekunde, funkcija Brzo zagrijavanje
pećnice se uključuje i isključuje.
DOLJE
Za kretanje prema dolje u izborniku.
GORE
Za kretanje prema gore u izborniku.
OK/Brzo
pokretanje mikro‐
valne pećnice
Za potvrdu odabira ili postavke. Za uključenje
mikrovalne funkcije kad je uređaj isključen. Svaki
pritisak polja senzora dodaje 30 sekundi na
trajanje.
OSVJETLJENJE U
UNUTRAŠNJOSTI
PEĆNICE
Za uključivanje ili isključivanje svjetla pećnice.
1
2
3
6
7
8
9
Progress 9
Polje
senzo‐
ra
10
11
Funkce
Zaslon
SAT
Za namještanje funkcija sata.
ZVUČNI ALARM
Za postavljanje zvučnog alarma.
Zaslon
A
B
G
C
F
E
D
A. Simbol funkcije pećnice
B. Prikaz temperature/sata/snage mikrovalne
pećnice
C. Sat/Prikaz preostale topline/Zvučni alarm
D. Indikator preostale topline
E. Indikatori funkcija sata
F. Indikator zagrijavanja / Indikator brzog
zagrijavanja
G. Broj funkcije pećnice/programa
Ostali pokazivači na zaslonu:
Simbol
/
/
Naziv
Zaslon
Automatski program
Možete odabrati automatski program.
Funkcija mikrovalne pećnice
Mikrovalna pećnica radi.
kg / g
Automatski program s unosom mase radi.
h/min
Radi funkcija sata.
W
Možete postaviti snagu mikrovalne pećni‐
ce.
Temperatura/brzo zagrijavanje
pećnice
Funkcija radi.
Temperatura
Prikazana je trenutna temperatura.
Temperatura
Možete promijeniti temperaturu.
Osvjetljenje unutrašnjosti
Isključili ste osvjetljenje unutrašnjosti.
Zvučni alarm
Funkcija zvučnog alarma je aktivirana.
Indikator zagrijavanja
Ako uključite funkciju pećnice, pojavljuje
se, . Trake prikazuju da li se
temperatura u pećnici povisuje ili snižava.
Kada je pećnica na postavljenoj
temperaturi, crtice na zaslonu se
isključuju.
10 Progress
PRIJE PRVE UPOTREBE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Za postavljanje vremena,
pogledajte odjeljak "Funkcije
sata".
Početno čišćenje
Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice
za police iz pećnice.
Pogledajte poglavlje „Čišćenje i
održavanje“.
nekoliko sekundi. Narednih nekoliko
sekundi zaslon prikazuje verziju softvera.
Nakon što se isključi verzija softvera, na
zaslonu se prikazuje "h" i "12:00".
1. Dodirnite
ili
za namještanje
sati.
2. Dodirnite
.
3. Dodirnite
ili
za namještanje
minuta.
4. Dodirnite
ili .
Zaslon temperatura/vrijeme prikazuje novo
vrijeme.
Očistite pećnicu i pribor prije prve
upotrebe.
Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na
njihovo mjesto.
Promjena vremena
Postavljanje vremena
Pritišćite
sve dok na zaslonu ne
zatrepće .
Za postavljanje novog vremena,
pogledajte "Postavljanje vremena".
Nakon prvog spajanja na električnu mrežu
svi simboli na zaslonu uključeni su na
Vrijeme možete promijeniti samo kada je
uređaj uključen.
SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Funkcija
pećnice
Funkcije pećnice
Funkcija
pećnice
Kuhanje uz
progr. True
Fan
Funkcija za
pizzu
Uređaj
Za pečenje na do dvije
razine police istovremeno
i za sušenje hrane.
Postavite temperaturu 20
- 40 °C niže nego za Tra‐
dicionalno pečenje.
Za pečenje pizze. Za in‐
tenzivno tamnjenje i
hrskavo dno.
Tradicionalno
pečenje
Uređaj
Za pečenje i prženje na
jednom položaju rešetki
za pečenje.
Za pripremanje mekanih,
sočnih pečenja.
Sporo
pečenje
Donji grijač
Za pečenje kolača s
hrskavijom donjom stra‐
nom i konzerviranje
namirnica.
Progress 11
Funkcija
pećnice
Odmrzavanje
Uređaj
Za odmrzavanje hrane
(povrće i voće). Vrijeme
odleđivanja ovisi o količi‐
ni i veličini smrznutih
namirnica.
Za održavanje hrane
toplom.
Održavanje
topline
Roštilj
Zamrznuta
hrana
Turbo roštilj
Ako uključite pećnicu i ne postavite niti
jednu funkciju pećnice ili program, pećnica
se automatski isključuje nakon 20
sekundi.
Promjena temperature
Pritisnite
ili
za promjenu
tempetarure u koracima: 5 °C.
Kad je pećnica na postavljenoj
temperaturi, oglašava se signal a indikator
zagrijavanja se isključuje.
Kontrola temperature
Za roštiljanje plosnatih
namirnica i pripremu to‐
sta.
Za pripremu hrskavih go‐
tovih jela (npr. pomfrita,
kroketa, hrskavih
proljetnih rolada).
Za pečenje većih
komada mesa ili peradi s
kostima na jednom
položaju rešetki za
pečenje. Za pripremu za‐
pečenih jela i tamnjenje.
Žarulja se može isključiti
automatski na temperaturi
ispod 60 °C tijekom nekih
funkcija pećnice.
Postavljanje funkcije pećnice
1. Uključite pećnicu pomoću .
Zaslon prikazuje unaprijed postavljenu
temperaturu, simbol i broj funkcije
pećnice.
2. Pritisnite
ili
za odabir funkcije
pećnice.
ili se pećnica automatski
3. Pritisnite
uključuje nakon 5 sekundi.
Ttrenutnu temperaturu u pećnici možete
provjeriti kad rade funkcija ili program.
1. Pritisnite
.
Na zaslonu se prikazuje temperatura u
pećnici.
Pritisnite
za promjenu postavljene
temperature.
2. Pritisnite
ili se na zaslonu
automatski nakon 5 sekundi ponovno
prikazuje postavljena temperatura.
Brzo zagrijavanje pećnice
Tijekom korištenja funkcije brzog
zagrijavanja u pećnicu ne stavljajte hranu.
Brzo zagrijavanje pećnice nije dostupno s
nekim funkcijama zagrijavanja. Ako se u
izbborniku postavku uključi ton pogreške,
signal se oglašava ako brzo zagrijavanje
nije dostupno za postavljenu funkciju.
Pogledajte poglavlje "Dodatne funkcije",
Uporaba izbornika postavki.
Brzim zagrijavanjem skraćuje se vrijeme
zagrijavanja.
Za uključivanje brzog zagrijavanja,
pritisnite i držite pritisnuto
duže od 3
sekunde.
Ako je brzo zagrijavanje uključeno, na
zaslonu se prikazuju bljeskajuće trake:
12 Progress
MIKROVALNO KUHANJE
Ne upotrebljavate pećnicu za kuhanje jaja
u ljusci i puževa u kućicama jer bi se mogli
rasprsnuti. Žumanjak pečenog jaja probijte
prije ponovnog zagrijavanja.
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Preporuke za mikrovalnu
pećnicu
Prije kuhanja, hranu s kožom probijte
nekoliko puta vilicom ili je ogulite.
Povrće izrežite na manje komade jednake
veličine.
Postavite hranu na tanjur na dnu
unutrašnjosti.
Tekuća jela s vremena na vrijeme
promiješajte.
Promiješajte hranu na polovici vremena
kuhanja ili odmrzavanja.
Prekrijte hranu za kuhanje i podgrijavanje.
Stavite žlicu u flašu ili čašu prilikom
zagrijavanja pića kako biste osigurali bolju
raspodjelu topline.
Hranu u pećnicu stavite bez ikakvog
pakiranja. Zapakirana gotova jela mogu se
staviti u pećnicu samo kad je pakiranje
sigurno za uporabu u mikrovalnoj pećnici
(pogledajte informacije na pakiranju).
Kuhanje mikrovalovima
Hranu kuhajte pokrivenu. Ako želite
sačuvati hrskavu koricu, hranu pripremajte
bez pokrova.
Ne postavljajte previsoke vrijednosti
snage i trajanja, da ne biste prekuhali
hranu. Hrana se može osušiti, izgorjeti ili
uzrokovati požar.
Prije serviranja hranu promiješajte.
Nakon što isključite pećnicu, uklonite
hranu i ostavite je da odstoji nekoliko
minuta.
Mikrovalno odmrzavanje
Stavite zamrznutu hranu u originalnoj
ambalaži na mali preokrenuti tanjur ispod
kojeg ste stavili posudu ili na stalak za
odmrzavanje ili plastično sito kako bi
tekućina nastala odmrzavanjem mogla
istjecati.
Naknadno skinite odmrznute dijelove.
Višu snagu mikrovalne pećnice možete
upotrebljavati za kuhanje voća i povrća, a
da ih ne morate najprije odmrznuti.
Prikladno posuđe i materijali za mikrovalnu pećnicu
Za mikrovalnu pećnicu, koristite samo prikladno posuđe i materijale. Koristite tablicu
ispod za referencu.
Posuđe/Materijal
Funkcija mikrovalne
pećnice
Odmrza
vanje
Grijanje.
Pečenje
Kombinirana
funkcija mikrovalne
pećnice
Vatrostalno staklo i porculan bez
metalnih dijelova, npr. staklo otporno
na toplinu
Staklo i porculan neprikladni za upora‐
bu u pećnici, bez srebrenih, zlatnih,
platinastih ili metalnih obloga/ukrasa
X
X
Progress 13
Posuđe/Materijal
Funkcija mikrovalne
pećnice
Odmrza
vanje
Grijanje.
Pečenje
Kombinirana
funkcija mikrovalne
pećnice
Staklo i staklokeramika napravljeno
od materijala za uporabu u pećnici/
otporno na smrzavanje
Keramičko i glineno posuđe bez
kvarcnih ili metalnih dijelova te glazu‐
re koje sadrže metal
Keramika, porculan i zemljano posuđe
s neobloženim dnom ili s malim rupi‐
cama, npr. na ručkama
X
X
X
Plastika otporna na toplinu do 200 °C
(uvijek provjerite specifikacije plastič‐
nog spremnika prije uporabe)
X
X
Karton, papir
X
X
Prijanjajuća folija
X
X
Folija za pečenje sigurna za uporabu
u mikrovalnoj pećnici (uvijek provjerite
specifikacije folije prije uporabe)
X
Posude za pečenje od metala, npr.
emajla, lijevanog željeza
X
X
Limovi za pečenje, crno lakirani ili
obloženi silikonom (uvijek provjerite
specifikacije limova za pečenje prije
uporabe)
X
X
Pekač za pecivo
X
X
Rešetka za pečenje
X
X
Posuđe za uporabu u mikrovalnoj
pećnici, npr. tava za hrskava jela
X
X
X
Savjeti za mikrovalnu pećnicu
Rezultat
Rješenje
Ne možete naći pojedinosti o količini
namirnica koje želite pripremiti.
Pronađite detalje za sličnu vrstu hrane. Povećajte
ili smanjite vrijeme kuhanja prema sljedećem pra‐
vilu: dvostruka količina - gotovo dvostruko vrijeme,
pola količine - pola vremena.
14 Progress
Rezultat
Rješenje
Nakon kuhanja, hrana je presuha.
Postavite kraće vrijeme kuhanja ili odaberite nižu
snagu mikrovalne pećnice i prekrijte hranu
materijalom prikladnim za uporabu u mikrovalnim
pećnicama.
Nakon završetka kuhanja, hrana još
nije odmrznuta, vruća ili kuhana.
Postavite duže vrijeme kuhanja ili odaberite veću
snagu mikrovalne pećnice. Zapamtite da je za ve‐
ća jela potrebno više vremena. Miješajte ili okrenite
hranu tijekom kuhanja
Hrana se na kraju vremena kuhanja
pregrijala na rubovima, ali još nije goto‐
va u sredini.
Sljedeći put odaberite manju snagu i duže vrijeme.
Promiješajte tekućine, npr. juhe, kada prođe pola
vremena.
Ostali važni savjeti...
• Hrana dolazi u različitim oblicima i
različite je kvalitete. Priprema se u
različitim količinama. Zbog toga mogu
varirati potrebno vrijeme i snaga za
odmrzavanje, grijanje ili kuhanje.
Općenito pravilo: dvostruka količina gotovo dvostruko trajanje.
• Mikrovalna pećnica stvara toplinu
izravno u hrani. Iz tog se razloga svi
dijelovi hrane ne mogu istodobno
zagrijati. Jela morate promiješati ili
okrenuti, osobito prilikom pripreme
većih količina hrane.
• Vrijeme koje jelo treba odstajati
navedeno je u tablicama. Pustite da
hrana odstoji, u uređaju ili izvan njega,
kako bi se toplina ravnomjernije
rasporedila.
• Razinu snage postavite u skladu s
količinom hrane. Uporaba velike snage
s malom količinom hrane može zapaliti
hranu ili uzrokovati iskrenje prilikom
uporabe pribora.
• S rižom ćete postići bolje rezultate ako
je stavite na ravnu, široku posudu.
Funkcija mikrovalne pećnice
Funkcije
Zaslon
Mikrovalna pećni‐
ca
Stvara toplinu izravno u hrani. Koristite tu funkciju za zagrijavanje goto‐
vih jela i napitaka, odmrzavanje mesa ili voća te za kuhanje povrća i ri‐
be.
Kombinirani
Tu funkciju koristite za zajednički rad funkcije pećnice i mikrovalnog na‐
čina rada. Koristite je kako biste hranu kuhali kraće vrijeme i istodobno
je zapekli.
Brzo pokretanje
Upotrebljavajte je za uključivanje funkcije mikrovalne pećnice jednim
dodirom polja senzora
uz maksimalnu snagu mikrovalne pećnice.
Vrijeme rada: 30 sekundi.
Postavljanje funkcije mikrovalne
pećnice
Isključite uređaj za korištenje normalne
funkcije mikrovalne pećnice.
1. Za aktiviranje funkcije mikrovalnog
kuhanja dotaknite
.
Na zaslonu se prikazuje simbol
i
zadana vrijednost mikrovalne snage.
Progress 15
2. Dodirnite
ili
za promjenu
mikrovalne snage. Postavke snage
mijenjaju se u koracima od 100 vata
(W).
3. Dodirnite
za postavljanje
TRAJANJA. Pogledajte "Postavljanje
TRAJANJA". Potvrdite pomoću
za
pokretanje funkcije mikrovalne
pećnice.
Ako ne postavite
TRAJANJE i pokrenete
mikrovalnu funkciju izravno
pomoću
, trajanje je 30
sekundi. Svaki pritisak polja
senzora dodaje 30 sekundi
na trajanje.
Ako ne dodirnete
, uređaj se
isključuje nakon 20 sekundi.
Maksimalna postavka vremena
funkcije TRAJANJE je 90
minuta.
Možete bilo kada promijeniti
mikrovalnu snagu (dodirnite
a zatim
ili
) i TRAJANJE
(dodirnite ) dok radi funkcija
mikrovalne pećnice.
4. Kad istekne postavljeno vrijeme,
oglašava se zvučni signal u trajanju od
2 minute. Funkcija mikrovalnog
kuhanja automatski se isključuje. Za
deaktivaciju zvučnog signala dotaknite
bilo koje polje senzora.
Za isključivanje uređaja dodirnite .
ili otvorite
Ako dodirnete
vrata, uređaj se zaustavlja. Za
ponovno pokretanje ove
funkcije dodirnite
.
Maksimalno vrijeme funkcija mikrovalne
pećnice ovisi o mikrovalnoj snazi koju
postavite:
SNAGA MIKRO‐
VALOVA
MAKSIMALNO
VRIJEME
100 - 600 W
-
Više od 600 W
7 minuta
Postavljanje kombi-funkcije
1. Uključite funkciju pećnice. Pogledajte
poglavlje "Podešavanje funkcije
pećnice".
i obavite iste korake kao i
2. Dodirnite
kada postavljate funkciju mikrovalne
pećnice.
Kombi-funkcija nije dostupna s funkciojom
ZAVRŠETAK, ODABERI+ZAPOČNI.
Ako postavite funkciju
ZAVRŠETAK za normalnu
funkciju pećnice, ono se
mijenja u TRAJANJE
u
kombi-funkciji.
Ako postavite funkciju
TRAJANJE
za normalnu
funkciju pećnice, ono ostaje
aktivno za kombi-funkciju. Ako
je TRAJANJE postavljeno na
dulje od 90 minuta, nije
moguće aktivirati kombifunkciju.
Kada koristite funkciju mikrovalne pećnice
u kombiniranom načinu rada, snaga
mikrovalova ne može biti veća od 600 W.
Postavljanje funkcije brzog
pokretanja
1. Dodirnite
za isključivanje uređaja.
2. Za uključivanje funkcije brzog
pokretanja dodirnite
.
dodaje 30 sekundi
Svaki dodir
vremenu trajanja.
Snagu mikrovalne pećnice
možete promijeniti (pogledajte
"Postavljanje funkcije
mikrovalne pećnice").
16 Progress
3. Dodirnite
za postavljanje vremena
funkcije TRAJANJE. Pogledajte
"Postavljanje TRAJANJA".
Preporučena podešavanja snage za različite vrste hrane
Podaci u tablici navedeni su samo orijentacijski.
700 - 1000 W
Zakuhavanje na početku
pečenja
Pečenje povrća
Zagrijavanje tekućina
500 - 600 W
Kuhanje variva
Pečenje jela s jajima
Zagrijavanje jela na
tanjuru
Odmrzavanje i
zagrijavanje
zamrznutih jela
300 - 400 W
Topljenje sira,
čokolade,
maslaca
Kuhanje riže
Zagrijavanje
dječje hrane
Kuhanje/
zagrijavanje
osjetljivih jela
Nastavak
kuhanja
100 - 200 W
Odmrzavanje kruha
Odmrzavanje voća i
kolača
Odmrzavanje sira,
vrhnja, maslaca
Odmrzavanje mesa,
ribe
FUNKCIJE SATA
Tablica funkcija sata
Funkcija sata
Uporaba
TAJMER ZA MJE‐
RENJE
Za postavljanje mjerenja koje prikazuje koliko dugo je
uređaj radio. Ova funkcija nema utjecaja na rad uređaja.
VRIJEME
Prikaz vremena. Za promjenu vremena, pogledajte "Po‐
stavljanje vremena".
Progress 17
Funkcija sata
Uporaba
TRAJANJE
Za postavljanje duljine rada uređaja.
KRAJ
Za postavljanje kada se uređaj isključuje. Možete isto‐
vremeno koristiti Trajanje i Završetak (Vrijeme odgode),
ako želite da se uređaj kasnije automatski uključi ili isključi.
ODABERI
+ZAPOČNI
Za uključivanje uređaja s potrebnim postavkama pomoću
samo jednog dodira polja senzora, u bilo koje kasnije
vrijeme.
Tajmer za mjerenje
Tajmer za mjerenje nije
uključen ako su Trajanje i
Završetak postavljeni.
Tajmer za mjerenje započinje brojiti kad
uređaj počne zagrijavati.
1. Za poništavanje tajmera za mjerenje
dodirnite .
2. Pritišćite
sve dok zaslon ne prikaže
„00:00“ i dok se ponovno ne uključi
Tajmer za mjerenje.
Postavljanje funkcije TRAJANJE
7. Dodirnite polje senzora ili otvorite vrata
pećnice kako biste prekinuli zvučni
signal.
8. Isključite uređaj.
Postavljanje funkcije
ZAVRŠETAK
1. Uključite uređaj i postavite funkciju
pećnice i temperaturu.
2. Pritišćite
sve dok se na zaslonu ne
prikaže .
bljeska u zaslonu.
3. Upotrijebite
or
za postavljanje
ZAVRŠETKA i
ili
za potvrdu.
Najprije postavite minute a potom sate.
Kada postavljeno vrijeme završi, oglašava
se zvučni signal za dvije minute. Simbol
i postavljeno vrijeme bljeskaju na
zaslonu. Uređaj se isključuje.
4. Dodirnite polje senzora ili otvorite vrata
pećnice kako biste prekinuli zvučni
signal.
5. Isključite uređaj.
1. Uključite uređaj i postavite funkciju
pećnice i temperaturu.
2. Pritišćite
sve dok se na zaslonu ne
prikaže .
bljeska na zaslonu.
3. Za postavljanje minuta funkcije
TRAJANJE koristite
ili
.
.
4. Za potvrdu dodirnite
5. Za postavljanje sati funkcije
TRAJANJE koristite
ili
.
Postavka: Odaberi + započni
ili
Ako dodirnete
tijekom postavljanja sati za
funkciju TRAJANJE, uređaj
prelazi na postavljanje
funkcije ZAVRŠETAK.
6. Kada postavljeno vrijeme istekne, dvije
se minute oglašava zvučni signal.
Na zaslonu bljeskaju simbol
i postavka
vremena. Uređaj se isključuje.
1. Podesite funkciju pećnice i
temperaturu.
2. Postavite funkciju Trajanje.
3. Pritiščite
dok s ena zaslonu ne
pojavi bljeskajuće .
za postavljanje funkcije
4. Pritisnite
Odaberi + započni.
Funkciju Odaberi + započni možete
koristiti samo kad je postavljeno Trajanje.
18 Progress
Na zaslonu se prikazuje
i
s
indikatorom. Ovaj indikator prikazuje koja
je funkcija sata aktivirana.
5. Pritisnite senzor (osim
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE) za
pokretanje funkcije Odaberi + započni.
Postavljanje ZVUČNOG
ALARMA
Upotrijebite ZVUČNI ALARM za
postavljanje odbrojavanja. Ova funkcija
nema utjecaja na rad pećnice. ZVUČNI
ALARM možete postaviti bilo kada, čak i
kad je uređaj isključen.
4. Dodirnite polje senzora ili otvorite vrata
pećnice kako biste prekinuli zvučni
signal.
Namještanje funkcije Vrijeme
odgode
TRAJANJE
i ZAVRŠETAK
mogu se
koristiti istovremeno ako će se uređaj
kasnije automatski uključiti i isključiti. U
tom slučaju, najprije postavite funkciju
TRAJANJE
i potom ZAVRŠETAK
(pogledajte poglavlje "Postavljanje funkcije
TRAJANJE" i "Postavljanje funkcije
ZAVRŠETAK").
1. Dodirnite .
i "00" trepere na zaslonu.
2. Za postavljanje funkcije ZVUČNOG
ili
. Najprije
ALARMA koristite
postavite sekunde, a potom minute i
sate.
3. Dodirnite
ili se ZVUČNI ALARM
automatski pokreće nakon pet
sekundi.
Kada postavljeno vrijeme završi, oglašava
se zvučni signal na dvije minute i na
zaslonu trepere 00:00 i .
Kada je uključena funkcija
Vrijeme odgode, zaslon
prikazuje statički simbol
funkcije pećnice,
s točkom i
. Ova točka prikazuje koja je
funkcija sata aktivirana u
zaslonu Sat/preostala toplina.
AUTOMATSKI PROGRAMI
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Postoji 9 automatskih programa. Za
pripremu jela koristite automatski program
ili recept kada nemate iskustva ili znanja.
Zaslon prikazuje razine police i prethodno
postavljena vremena za sve automatske
programe.
Automatski programi
Broj programa
Naziv programa
1
MESO
2
ZAMRZNUTO POVRĆE
3
PILE, CIJELO
4
MUFFINI
5
PIZZA
Progress 19
Broj programa
Naziv programa
6
ZAPEČENI KRUMPIR
7
SLATKA PITA
8
BIJELI KRUH
9
PIRJANO MESO
Automatski programi
1. Uključite uređaj.
2. Dodirnite
.
Zaslon prikazuje
i broj automatskog
programa.
ili
za odabir
3. Dodirnite
automatskog programa.
4. Dodirnite
ili pričekajte pet sekundi
dok uređaj automatski započne s
radom.
Kad odaberete automatski
program s mikrovalnim
načinom rada, uređaj neće
automatski započeti s
radom ako ne zatvorite
vrata. Nakon što zatvorite
vrata, potvrdite odabir
pomoću
.
5. Kada postavljeno vrijeme istekne, dvije
se minute oglašava zvučni signal.
Bljeska simbol .
Uređaj se isključuje.
6. Dodirnite polje senzora ili otvorite vrata
kako biste prekinuli zvučni signal.
Automatski programi s unosom
mase
Ako postavite masu mesa, uređaj
izračunava vrijeme pečenja.
1. Uključite uređaj.
2. Dodirnite
.
3. Dodirnite
ili
za postavljanje
programa s unosom mase.
Na zaslonu se prikazuje: vrijeme pečenja,
simbol trajanja , zadana masa, mjerna
jedinica (kg, g).
4. Dotaknite
ili se postavke
automatski spremaju nakon pet
sekundi.
Uređaj se uključuje.
5. Možete primijeniti zadanu vrijednost
.
mase s
ili
. Dodirnite
6. Kada postavljeno vrijeme istekne, dvije
se minute oglašava zvučni signal.
Bljeska .
Uređaj se isključuje.
7. Dodirnite polje senzora ili otvorite vrata
kako biste prekinuli zvučni signal.
KORIŠTENJE PRIBORA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Umetanje pribora
Koristite samo prikladno posuđe i
materijale.
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlje "Savjeti i preporuke",
"Posuđe i materijali prikladni za
mikrovalnu pećnicu".
Mreža za pečenje:
Gurnite mrežu između vodilica nosača
police i provjerite jesu li nožice okrenute
prema dolje..
20 Progress
Žičana polica i pekač za pecivozajedno:
Gurnite pekač za pecivo između vodilica
nosača polica i žičane police na
vodilicama iznad.
Pekač za pecivo:
Pritisnite pekač za pecivo između vodilica
ili nosača polica.
Mali urezi na vrhu povećavaju
sigurnost. Te izbočine ujedno
su i dodatna mjera protiv
prevrtanja. Visoki rub oko
police sprječava klizanje
posuđa s police.
DODATNE FUNKCIJE
Uporaba roditeljske zaštite
Roditeljska zaštita sprječava nehotično
uključivanje pećnice.
Ovu funkciju možete uključiti i kada je
pećnica isključena. Nemojte postaviti
funkciju pečnice.
Dodirnite i istovremeno držite
i
2
sekunde. Oglašava se zvučni signal.
Na zaslonu se prikazuje SAFE.
Za isključenje Roditeljske zaštite, ponovite
postupak.
Uporaba blokiranja tipki
Funkciju Blokiranje tipki možete uključiti
samo kada pećnica radi.
Blokiranje tipki sprječava nehotičnu
promjenu funkcije pećnice.
1. Za uključivanje funkcije pritisnite
2. Uključite funkciju ili postavku pećnice.
3. Dodirnite i istovremeno držite
i
na najmanje 2 sekunde.
Oglašava se zvučni signal.
Na zaslonu se prikazuje lokot.
Za isključivanje funkcije Blokiranje tipki
ponovite 3. korak.
Pećnicu možete isključiti dok je
Blokiranje tipki uključeno. Kad
isključite pećnicu, funkcija
zaključavanja se isključuje.
Uporaba izbornika s
postavkama
Izbornik s postavkama omogućuje vam
uključivanje i isključivanje funkcija iz
glavnog izbornika. Zaslon prikazuje SET i
broj postavke.
Progress 21
Funkcije
Vrijednost postavke
1
ODABERI+ZAPOČNI
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
2
INDIKATOR OSTATKA TOPLINE
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
3
TON TIPKE1)
KLIK / BIP / ISKLJ
4
TON POGREŠKE
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
5
OSVJETLJENJE
NISKO / SREDNJE / VISOKO
6
SERVISNI IZBORNIK
-
7
VRAĆANJE NA TVORNIČKE POSTAV‐
KE
DA/NE
1) Nije moguće isključiti zvuk polja senzora Uklj/Isklj.
1. Pritisnite i zadržite
3 sekundi.
Na zaslonu se prikazuje SET1 i "1"
bljeska.
2. Za postavljanje sekundi pritisnite
ili
.
3. Pritisnite
.
4. Pritisnite
ili
za promjenu
vrijednosti postavke.
.
5. Pritisnite
Za izlazak iz izbornika Postavke pritisnite
ili pritisnite i zadržite
.
Automatsko isključivanje
Iz sigurnosnih razloga pećnica se
automatski isključuje nakon nekog
vremena ako funkcija pećnice radi a vi ne
promijenite niti jednu postavku.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Automatsko isključivanje ne radi s
funkcijama: Osvijetljenje unutrašnjosti,
Trajanje, Završetak.
Osvjetljenje zaslona
Postoje dva načina osvjetljenja zaslona:
• Noćno osvjetljenje - kad je uređaj
isključen, svjetlina zaslona je manja
između 22:00 i 06:00.
• Dnevna svjetlost:
– kada je uređaj uključen.
– ako dodirnete neko od polja
senzora tijekom noćnog osvjetljenja
(osim UKLJUČENO/
ISKLJUČENO), zaslon se vraća u
dnevni način osvjetljenja za
sljedećih 10 sekundi.
– ako je uređaj isključen i postavili ste
zvučni alarm. Kada završi funkcija
zvučnog alarma, zaslon se vraća u
noćno osvjetljenje.
Ventilator za hlađenje
Kada pećnica radi, ventilator za hlađenje
automatski se uključuje kako bi površinu
pećnice održao hladnom. Ako isključite
pećnicu, ventilator za hlađenje nastavlja
raditi dok se pećnica ne ohladi.
22 Progress
SAVJETI I PREPORUKE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Kuhanje mikrovalovima
Hranu kuhajte pokrivenu. Ako želite
sačuvati hrskavu koricu, hranu pripremajte
bez pokrova.
Temperature i vremena
pečenja u tablicama služe kao
primjeri. Oni ovise o receptima,
kvaliteti i količini korištenih
sastojaka.
Ne postavljajte previsoke vrijednosti
snage i trajanja, da ne biste prekuhali
hranu. Hrana se može osušiti, izgorjeti ili
uzrokovati požar.
Preporuke za pečenje
Vaša pećnica može peći drugačije nego
pećnica koju ste imali ranije. Tablice u
nastavku prikazuju preporučene postavke
za temperaturu, vrijeme pečenja i položaj
police za određene vrste hrane.
Ako ne možete naći postavke za posebni
recept, potražite onaj za sličan recept.
Preporuke za mikrovalnu
pećnicu
Postavite hranu na tanjur na dnu
unutrašnjosti.
Promiješajte hranu na polovici vremena
kuhanja ili odmrzavanja.
Prekrijte hranu za kuhanje i podgrijavanje.
Stavite žlicu u flašu ili čašu prilikom
zagrijavanja pića kako biste osigurali bolju
raspodjelu topline.
Hranu u pećnicu stavite bez ikakvog
pakiranja. Zapakirana gotova jela mogu se
staviti u pećnicu samo kad je pakiranje
sigurno za uporabu u mikrovalnoj pećnici
(pogledajte informacije na pakiranju).
Ne upotrebljavate pećnicu za kuhanje jaja
u ljusci i puževa u kućicama jer bi se mogli
rasprsnuti. Žumanjak pečenog jaja probijte
prije ponovnog zagrijavanja.
Prije kuhanja, hranu s kožom probijte
nekoliko puta vilicom ili je ogulite.
Povrće izrežite na manje komade jednake
veličine.
Tekuća jela s vremena na vrijeme
promiješajte.
Prije serviranja hranu promiješajte.
Nakon što isključite pećnicu, uklonite
hranu i ostavite je da odstoji nekoliko
minuta.
Mikrovalno odmrzavanje
Stavite zamrznutu hranu u originalnoj
ambalaži na mali preokrenuti tanjur ispod
kojeg ste stavili posudu ili na stalak za
odmrzavanje ili plastično sito kako bi
tekućina nastala odmrzavanjem mogla
istjecati.
Naknadno skinite odmrznute dijelove.
Višu snagu mikrovalne pećnice možete
upotrebljavati za kuhanje voća i povrća, a
da ih ne morate najprije odmrznuti.
Progress 23
Prikladno posuđe i materijali za mikrovalnu pećnicu
Za mikrovalnu pećnicu, koristite samo prikladno posuđe i materijale. Koristite tablicu
ispod za referencu.
Posuđe/Materijal
Funkcija mikrovalne
pećnice
Odmrza
vanje
Grijanje.
Pečenje
Kombinirana
funkcija mikrovalne
pećnice
Vatrostalno staklo i porculan bez
metalnih dijelova, npr. staklo otporno
na toplinu
Staklo i porculan neprikladni za upora‐
bu u pećnici, bez srebrenih, zlatnih,
platinastih ili metalnih obloga/ukrasa
X
X
Staklo i staklokeramika napravljeno
od materijala za uporabu u pećnici/
otporno na smrzavanje
Keramičko i glineno posuđe bez
kvarcnih ili metalnih dijelova te glazu‐
re koje sadrže metal
Keramika, porculan i zemljano posuđe
s neobloženim dnom ili s malim rupi‐
cama, npr. na ručkama
X
X
X
Plastika otporna na toplinu do 200 °C
(uvijek provjerite specifikacije plastič‐
nog spremnika prije uporabe)
X
X
Karton, papir
X
X
Prijanjajuća folija
X
X
Folija za pečenje sigurna za uporabu
u mikrovalnoj pećnici (uvijek provjerite
specifikacije folije prije uporabe)
X
Posude za pečenje od metala, npr.
emajla, lijevanog željeza
X
X
Limovi za pečenje, crno lakirani ili
obloženi silikonom (uvijek provjerite
specifikacije limova za pečenje prije
uporabe)
X
X
Pekač za pecivo
X
X
Rešetka za pečenje
X
X
Posuđe za uporabu u mikrovalnoj
pećnici, npr. tava za hrskava jela
X
X
X
24 Progress
Pečenje pekarskih proizvoda
Prvi put koristite nižu temperaturu.
Vrijeme pečenja može se produžiti 10 – 15
minuta ako kolače pečete na više položaja
polica.
Kolači i pite u početku se možda neće
ravnomjerno zapeći ako ih pečete na
različitim razinama. Nema potrebe za
promjenom postavke temperature ako
dođe do nejednolikog tamnjenja. Razlike
se izjednače tijekom pečenja.
Pladnjevi se tijekom pečenja u pećnici
mogu iskriviti. Kad se pladnjevi ohlade,
vratit će se u prvotni oblik.
Savjeti za pečenje tijesta i peciva
Rezultati pečenja
tijesta i peciva
Mogući uzrok
rješenje
Dno torte nije dovoljno
potamnjeno.
Pogrešan položaj police.
Tortu stavite na nižu policu.
Torta je upala i postaje
vlažna ili trakasta.
Temperatura pećnice je
previsoka.
Sljedeći put postavite malo nižu
temperaturu poslovnice.
Vrijeme pečenja je
prekratko.
Sljedeći put postavite duže
vrijeme pečenja i nižu temperatu‐
ru pećnice.
Temperatura pećnice je
preniska.
Sljedeći put postavite višu tempe‐
raturu poslovnice.
Vrijeme pečenja je predugo.
Sljedeći put postavite kraće
vrijeme pečenja.
Temperatura pećnice je
previsoka, a vrijeme
pečenja je prekratko.
Postavite nižu temperaturu pećni‐
ce i duže vrijeme pečenja.
Tijesto torte nije rav‐
nomjerno raspoređeno.
Sljedeći put ravnomjerno raspore‐
dite tijesto na pladnju.
Temperatura pećnice je
preniska.
Sljedeći put postavite malo višu
temperaturu poslovnice.
Kolač je presuh.
Kolač se nerav‐
nomjerno peče.
Torta nije gotova za
određeno vrijeme
pečenja navedeno u re‐
ceptu.
Progress 25
Pečenje na jednoj razini pećnice
PEČENJE U KALUPIMA
Koristite prvi položaj police u pećnici.
Koristite funkciju: Kuhanje uz progr. True Fan.
(°C)
(min)
Pite i kolači od lisnatog tijesta, prethodno zagrijte praznu
pećnicu
170 - 180
10 - 25
Mješavina podloga za pite - dizano tijesto
150 - 170
20 - 25
Biskvit
140 - 150
35 - 50
Kuglof / Brioš
150 - 160
50 - 70
Pita od jabuka, 2 kalupa Ø20 cm
160
70 - 90
Suhi kolač / Voćni kolači
140 - 160
70 - 90
PEČENJE U KALUPIMA
Koristite funkciju: Tradicionalno pečenje.
(°C)
(min)
Biskvit
160
35 - 50
2
Kolač od sira, koristite duboki
pladanj
160 - 170
60 - 90
1
Pita od jabuka, 2 kalupa Ø20
cm
180
70 - 90
1
26 Progress
TORTE/KOLAČI
Koristite prvi položaj police u pećnici.
Koristite funkciju: Kuhanje uz progr. True Fan.
Upotrijebite lim za pečenje.
(°C)
(min)
Posuti kolač
150 - 160
20 - 40
Kolač s voćem na vrhu (tijesto s kvascem / mješavina),
koristite duboki pladanj
150 - 160
35 - 55
Voćne torte s prhkim tijestom
160 - 170
40 - 80
TORTE/KOLAČI/KRUH
Predgrijte praznu pećnicu, osim ako je drukčije navedeno.
Koristite funkciju: Tradicionalno pečenje.
Upotrijebite lim za pečenje.
(°C)
(min)
Rolada
180 - 200
10 - 20
2
Raženi kruh
prvi: 230
prvi: 20
2
zatim: 160 180
zatim: 30 60
Kolač od maslaca s bademima / Slatki kolač
190 - 210
20 - 30
2
Princes krafne / Ekleri, prethodno zagrijavanje
nije potrebno
190 - 210
20 - 35
2
Progress 27
TORTE/KOLAČI/KRUH
Predgrijte praznu pećnicu, osim ako je drukčije navedeno.
Koristite funkciju: Tradicionalno pečenje.
Upotrijebite lim za pečenje.
(°C)
(min)
Pletenica / Vijenac od kruha, prethodno
zagrijavanje nije potrebno
170 - 190
30 - 40
2
Kolač s voćem na vrhu (tijesto s kvascem /
mješavina)
170
35 - 55
1
Kolači od tijesta s kvascem i nježnim slojem
(krema, glazura)
160 - 180
40 - 80
2
Christstollen
160 - 180
50 - 70
2
KEKSI
Koristite funkciju: Kuhanje uz progr. True Fan.
(°C)
(min)
Biskviti od prhkog tijesta
150 - 160
10 - 20
1
Biskviti od mješavine biskvita
150 - 160
15 - 20
1
Uštipci, prethodno zagrijte praznu pećnicu
170 - 180
20 - 30
1
Prhko tijesto / Prutići od tijesta
140
20 - 35
1
Sitni kolači, prethodno zagrijte praznu pećnicu
160
20 - 35
3
Rolada od dizanog tijesta
150 - 160
20 - 40
1
Kolačići s bademima
100 - 120
30 - 50
1
Kolači od bjelanjka / Puslice
80 - 100
120 - 150
1
28 Progress
KEKSI
Prethodno zagrijte praznu pećnicu.
Koristite drugi položaj police u pećnici.
Koristite funkciju: Tradicionalno pečenje.
(°C)
(min)
Pecivo-kiflice
190 - 210
10 - 25
Prhko tijesto / Prutići od tijesta
160
20 - 30
Sitni kolači
170
20 - 35
Pečena i zapečena jela
Koristite prvi položaj police u pećnici.
(°C)
(min)
Baguette preliveni
topljenim sirom
Kuhanje uz progr.
True Fan
160 - 170
15 - 30
Zapečeno povrće,
prethodno zagrijte
praznu pećnicu
Turbo roštilj
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Tradicionalno pečenje
180 - 200
25 - 40
Riblji nabujci
Tradicionalno pečenje
180 - 200
30 - 60
Punjeno povrće
Kuhanje uz progr.
True Fan
160 - 170
30 - 60
Slatki nabujci
Tradicionalno pečenje
180 - 200
40 - 60
Zapečena tjestenina
Tradicionalno pečenje
180 - 200
45 - 60
Pečenje na više razina
Koristite prvi/treći položaj police u pećnici.
Progress 29
TORTE/KOLAČI/KRUH
TORTE/KOLAČI/KRUH
Kuhanje uz progr. True Fan.
Kuhanje uz progr. True Fan.
Upotrijebite limove za pečenje.
Upotrijebite limove za pečenje.
(°C)
(min)
(°C)
(min)
Princes krafne /
Ekleri, prethod‐
no zagrijte praz‐
nu pećnicu
160 - 180
25 45
80 - 100
130 170
Suhi drobljenac
150 - 160
30 45
Kolači od
bjelanjka /
Puslice
Savjeti za prženje
Koristite posuđe za pećnicu otporno na
temperaturu.
Biskviti od
prhkog tijesta
150 - 160
20 40
Biskviti od
mješavine
biskvita
160 - 170
25 40
Velike komade mesa pecite izravno na
pladnju ili na žičanoj polici postavljenoj
iznad pladnja.
Prhko tijesto /
Prutići od tijesta
140
25 45
Stavite malo vode u pladanj kako biste
spriječili zapaljenje masti koja iscuri.
Rolada od diza‐
nog tijesta
160 - 170
30 60
Nakon isteka 1/2 ili 2/3 vremena pečenja
okrenite pečenje.
Kolačići s ba‐
demima
100 - 120
40 80
Krto meso pecite pokriveno.
Pecite meso i ribu u velikim komadima (1
kg ili više).
Tijekom pečenja, nekoliko puta navlažite
zglobove mesa s njegovim sokom.
Pečenje mesa
Koristite prvi položaj police u pećnici.
30 Progress
GOVEDINA
Koristite funkciju: Tradicionalno pečenje.
Pečenka u
posudi
(kg)
(W)
(°C)
(min)
1 - 1.5
200
230
60 - 80
SVINJETINA
Koristite funkciju: Turbo roštilj.
(kg)
(W)
(°C)
(min)
Lopatica /
Vratina /
Rolana šunka
1 - 1.5
200
160 - 180
50 - 70
Mesna pita
0.75 - 1
200
160 - 170
35 - 50
Buncek, pret‐
hodno kuhan
0.75 - 1
200
150 - 170
60 - 75
TELETINA
Koristite funkciju: Turbo roštilj.
(kg)
(W)
(°C)
(min)
Teleće
pečenje
1
200
160 - 180
50 - 70
Teleća
koljenica
1.5 - 2
200
160 - 180
75 - 100
Progress 31
JANJETINA
Koristite funkciju: Turbo roštilj.
Janjeći but /
Janjeće
pečenje
(kg)
(W)
(°C)
(min)
1 - 1.5
200
150 - 170
50 - 70
PERAD
Koristite funkciju: Turbo roštilj.
(kg)
(W)
(°C)
(min)
Perad u
komadima
0,2 - 0,25
svaki komad
200
200 - 220
20 - 35
Pile, polovica
0,4 - 0,5
svaki komad
200
190 - 210
25 - 40
Pile, mlada
kokoš
1 - 1.5
200
190 - 210
60 - 80
Patka
1.5 - 2
200
180 - 200
80 - 110
RIBA
Koristite funkciju: Tradicionalno pečenje.
Riba
(kg)
(W)
(°C)
(min)
1 - 1.5
200
210 - 220
30 - 45
32 Progress
JELA
Koristite funkciju: Kuhanje uz progr. True Fan.
(kg)
(W)
(°C)
(min)
Slatka jela
200
160 - 180
20 - 35
1
Delikatesna jela s
kuhanim
sastojcima
(tjestenina, povr‐
će)
400 - 600
160 - 180
20 - 45
1
Delikatesna jela
sa sirovim
sastojcima
(krumpir, povrće)
400 - 600
160 - 180
30 - 45
2
Hrskavo pečenje s Funkcija za
pizzu
PIZZA
PIZZA
Predgrijte praznu pećnicu prije
pečenja.
Predgrijte praznu pećnicu prije
pečenja.
nici.
nici.
Koristite treći položaj police u peć‐
Koristite treći položaj police u peć‐
(°C)
(min)
Pizza, tanka
kora
200 - 230
15 - 20
Pizza, debela
kora, koristite
duboki
pladanj
180 - 200
20 - 30
Pite
180 - 200
40 - 55
(°C)
(min)
Pita od špina‐
ta
160 - 180
45 - 60
Quiche Lor‐
raine / Pita od
sira
170 - 190
45 - 55
Kolač od sira
140 - 160
60 - 90
Pita od
jabuka, pokri‐
vena
150 - 170
50 - 60
Progress 33
PIZZA
PIZZA
Predgrijte praznu pećnicu prije
pečenja.
nici.
Koristite treći položaj police u peć‐
(°C)
(min)
Pita od povr‐
ća
160 - 180
50 - 60
Beskvasni
kruh
230
10 - 20
Uštipci
160 - 180
45 - 55
Slani alzaški
kolač
230
12 - 20
Predgrijte praznu pećnicu prije
pečenja.
nici.
Koristite treći položaj police u peć‐
Pierogi
(punjeni
jastučići)
(°C)
(min)
180 - 200
15 - 25
Roštilj
Predgrijte praznu pećnicu prije pečenja.
Roštiljajte samo tanke komade mesa ili
ribe.
Postavite pliticu na prvu policu, kako biste
prikupili masnoću.
ROŠTILJ
Koristite prvi položaj police u pećnici.
Koristite funkciju: Roštilj.
(°C)
(min)
(min)
s jedne strane
s druge strane
Goveđe pečenje,
srednje pečeno
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Goveđi filet, srednje pe‐
čen
230
20 - 30
20 - 30
Svinjeća rebra
210 - 230
30 - 40
30 - 40
34 Progress
ROŠTILJ
Koristite prvi položaj police u pećnici.
Koristite funkciju: Roštilj.
(°C)
(min)
(min)
s jedne strane
s druge strane
Teleća slabina
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Janjeći hrbat
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Riba, 0,5 kg - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Pečenje kruha
Prethodno zagrijavanje se ne preporučuje.
KRUH
KRUH
Koristite drugi položaj police u
pećnic.
Koristite drugi položaj police u
pećnic.
(°C)
(min)
Bijeli kruh
180 200
40 60
Baguette
200 220
35 45
Brioš
160 180
40 60
Ciabatta
200 220
35 45
Raženi kruh
180 200
50 70
Integralni kruh
180 200
50 70
Punozrnati kruh
(°C)
(min)
170 190
60 90
Sporo pečenje
Ta funkcija omogućuje vam pripremu
tankog, mekanog mesa i ribe. Nije
primjenjivo za: perad, masnu pečenu
svinjetinu, prženje u posudi..
1. Meso pecite 1-2 minute na svakoj
strani u plitici na velikoj vrućini.
2. Stavite meso u pliticu za pečenje ili
izravno na rešetku za pečenje. Stavite
pliticu ispod rešetke za pečenje kako
bi sakupljala masnoću.
Kad koristite tu funkciju, uvijek
pripremajte jelo bez poklopca.
Progress 35
3. Odaberite funkciju: Sporo pečenje.
Prvih 10 minuta temperaturu pećnice
možete postaviti između 80 °C i 150
°C. Osnovna temperatura je 90 °C.
4. Nakon 10 minuta, pećnica automatski
smanjuje temperaturu na 80 °C.
Koristite prvi položaj police u pećnici.
(kg)
(°C)
(min)
Goveđe pečenje
1 - 1.5
150
120 - 150
Goveđi filet
1 - 1.5
150
90 - 110
Teleće pečenje
1 - 1.5
150
120 - 150
Odrezak
0.2 - 0.3
120
20 - 40
Zamrznuta hrana
Izvadite namirnice iz pakiranja. Hranu
stavite na tanjur.
Ne prekrivajte hranu, jer to može produžiti
vrijeme odmrzavanja.
ODLEĐIVANJE
Koristite treći položaj police u peć‐
nici, osim ako nije drukčije navedeno.
Koristite funkciju: Kuhanje uz pro‐
gr. True Fan.
(°C)
(min)
200 220
15 - 25
American pizza,
smrznuta
190 210
20 - 25
Pizza, hladna
210 230
13 - 25
Pizza snack,
smrznuta
180 200
15 - 30
Pizza, smrznuta
ODLEĐIVANJE
Koristite treći položaj police u peć‐
nici, osim ako nije drukčije navedeno.
Koristite funkciju: Kuhanje uz pro‐
gr. True Fan.
(°C)
(min)
Pomfrit, tanki, okre‐
nite 2 do 3 puta
tijekom kuhanja
210 230
20 - 30
Pomfrit, debeli,
okrenite 2 do 3 pu‐
ta tijekom kuhanja
210 230
25 - 35
Kroketi / Kroketi,
okrenite 2 do 3 pu‐
ta tijekom kuhanja
210 230
20 - 35
Pirjani krumpir
210 230
20 - 30
36 Progress
ODLEĐIVANJE
ODLEĐIVANJE
Koristite treći položaj police u peć‐
nici, osim ako nije drukčije navedeno.
Koristite treći položaj police u peć‐
nici, osim ako nije drukčije navedeno.
Koristite funkciju: Kuhanje uz pro‐
gr. True Fan.
Koristite funkciju: Kuhanje uz pro‐
gr. True Fan.
(°C)
(min)
Lasagne / Can‐
nelloni, svježi, kori‐
stite drugi položaj
police u pećnici
170 190
35 - 45
Lasagne / Can‐
nelloni, smrznuti,
koristite drugi
položaj police u
pećnici
160 180
40 - 60
Pileća krilca
(°C)
(min)
190 210
20 - 30
Odmrzavanje
Uklonite ambalažu s hrane i zatim hranu
stavite na tanjur.
Ne prekrivajte hranu, jer to može produžiti
vrijeme odmrzavanja.
Za velike porcije hrane stavite naopako
okrenuti tanjur na dno unutrašnjosti
pećnice. Stavite hranu na duboki tanjur i
stavite je na pladanj unutar pećnice. Ako
je potrebno izvadite nosače polica.
Koristite prvi položaj police u pećnici.
(kg)
(min)
Vrijeme
odmrzavanja
(min)
Daljnje vrijeme
odmrzavanja
Pile
1
100 - 140
20 - 30
Preokrenuti kada
prođe pola
vremena.
Meso, okrenite
na drugu stranu
nakon proteka
polovice
vremena
1
100 - 140
20 - 30
Preokrenuti kada
prođe pola
vremena.
Progress 37
Koristite prvi položaj police u pećnici.
(kg)
(min)
Vrijeme
odmrzavanja
(min)
Daljnje vrijeme
odmrzavanja
Pastrva
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jagode
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Maslac
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Krema, istucite
vrhnje dok je
još uvijek
djelomično
smrznuto
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Istucite vrhnje dok
je još malo
smrznuto.
Gateau torta
1.4
60
60
-
Konzerviranje
Upotrebljavajte samo staklenke za
konzerviranje istih dimenzija dostupne na
tržištu.
JAGODIČASTO VOĆE
Ne koristite staklenke s poklopcima koji se
odvijaju i s bajonetnim ili metalnim
poklopcima.
(min)
Konzerviranje do
početka
stvaranja
mjehurića
Koristite prvi položaj police u pećnici.
Na pekač za pecivo ne stavljajte više od
šest staklenki od jedne litre.
Staklenke napunite jednoliko i zatvorite ih
obujmicom.
Staklenke se ne smiju međusobno
dodirivati.
U pekač za pecivo stavite oko 1/2 litre
vode kako biste osigurali dovoljno vlage u
pećnici.
Kada voda u teglama proključa (nakon
otprilike 35-60 minuta u teglama od jedne
litre), isključite pećnicu ili smanjite
temperaturu na 100 °C (pogledajte
tablicu).
Postavite temperaturu na 160 - 170 °C.
Jagode / Borovnice /
Maline / Zreli ogrozd
35 - 45
38 Progress
Sušenje
KOŠTUNIČASTO VOĆE
nici.
Breskve /
Dunje /
Šljive
(min)
Konzervir
anje do
početka
stvaranja
mjehurića
(min)
Nastavak
kuhanja
pri 100 °C
35 - 45
10 - 15
POVRĆE
(min)
Konzervir
anje do
početka
stvaranja
mjehurića
(min)
Nastavak
kuhanja
pri 100 °C
Mrkva
50 - 60
5 - 10
Krastavci
50 - 60
-
Miješano
povrće za
kiseljenje
50 - 60
5 - 10
Korabica /
Grašak /
Šparoge
50 - 60
15 - 20
Koristite treći položaj police u peć‐
(°C)
(h)
Grah
60 - 70
6-8
Paprike
60 - 70
5-6
Povrće za
juhu
60 - 70
5-6
Gljive
50 - 60
6-8
Začinsko
bilje
40 - 50
2-3
Šljive
60 - 70
8 - 10
Marelice
60 - 70
8 - 10
Jabuke izre‐
zane na
ploške
60 - 70
6-8
Kruške
60 - 70
6-9
Kuhanje mikrovalovima
Savjeti za mikrovalnu pećnicu
Rezultati kuhanja/
odmrzavanja
Mogući uzrok
Rješenje
Hrana je presuha.
Snaga je bila prevelika.
Vrijeme kuhanja je bilo
predugo.
Postavite nižu snagu i/ili kra‐
će vrijeme kuhanja.
Progress 39
Savjeti za mikrovalnu pećnicu
Rezultati kuhanja/
odmrzavanja
Mogući uzrok
Rješenje
Hrana se nije odmrznula,
hladna je ili nedovoljno kuha‐
na nakon završetka vremena
kuhanja.
Vrijeme kuhanja je bilo
prekratko.
Postavite duže vrijeme
kuhanja. Ne povećavajte
snagu mikrovalne pećnice.
Hrana je pregrijana na
krajevima, ali nedovoljno
skuhana u sredini.
Snaga mikrovalne pećnice
je bila prevelika.
Postavite nižu snagu i duže
vrijeme kuhanja.
Odmrzavanje
MESO/RIBA
Postavite snagu na 100 W, osim ako nije drugačije navedeno.
(kg)
(min)
Vrijeme
koje jelo
treba
odstajati
(min)
Odrezak
0.2
5-7
5 - 10
Mljeveno meso, postavite 200 W
0.5
7-8
5 - 10
Pile
1
30 - 35
10 - 20
Pileća prsa
0.15
5-9
10 - 15
Pileći bataci
0.15
5-9
10 - 15
Riba
0.5
10 - 15
5 - 10
Riblji file
0.5
12 - 15
5 - 10
40 Progress
MLIJEČNI PROIZVODI
Postavite snagu na 100 W.
(kg)
(min)
Vrijeme
koje jelo
treba
odstajati
(min)
Maslac
0.25
4-6
5 - 10
Ribani sir
0.2
2-4
10 - 15
TORTE/KOLAČI
Postavite snagu na 200 W, osim ako nije drugačije navedeno.
(min)
Vrijeme
koje jelo
treba
odstajati
(min)
Kolač od dizanog tijesta
1 komad
2-3
15 - 20
Kolač od sira, postavite 100 W
1 komad
2-4
15 - 20
Suhi kolač
1 komad
2-4
15 - 20
Kruh
1 kg
15 - 18
5 - 10
Narezani kruh
0,2 kg
3-5
5 - 10
Krušna peciva
4 komda
2-4
2-5
Progress 41
VOĆE
Voće
(kg)
(W)
(min)
Vrijeme
koje jelo
treba
odstajati
(min)
0.25
100
5 - 10
10 - 15
(W)
(min)
Vrijeme
koje jelo
treba
odstajati
(min)
PONOVNO ZAGRIJAVANJE
Dječja hrana u staklenkama
0,2 kg
300
1-2
-
Mlijeko za djecu, stavite žlicu u bočicu
180 ml
600
0:20 0:40
-
Mlijeko
200 ml
1000
1 - 1:30
-
Voda
200 ml
1000
1:30 - 2
-
Umak
200 ml
600
1-3
-
Juha
300 ml
600
3-5
-
Zamrznuta gotova jela
0,5 kg
400
10 - 15
2-5
Gotova jela
0,5 kg
600
6-9
2-5
TOPLJENJE
(kg)
(W)
(min)
Čokolada / Čokoladna glazura
0.15
300
2-4
Maslac
0.1
400
0:30 1:30
42 Progress
PEČENJE
(W)
(min)
Vrijeme
koje jelo
treba
odstajati
(min)
Riba
0,5 kg
500
8 - 10
2-5
Riblji file
0,5 kg
400
4-7
2-5
Povrće, svježe
0,5 kg + 50 ml
vode
600
5 - 15
-
Povrće, smrznuto
0,5 kg + 50 ml
vode
600
10 - 20
-
Krumpir u ljusci
0,5 kg
600
7 - 10
-
Riža
0,2 kg + 400 ml
vode
600
15 - 18
-
Kokice
-
1000
1:30 - 3
-
Kombinirana funkcija mikrovalne
pećnice
Tu funkciju korisite kako biste hranu kuhali
kraće vrijeme i istodobno je zapekli.
Informacije za ustanove za
testiranje
Kombinirajte funkcije: Turbo roštilj i
Mikrovalna pećnica.
Provjere prema IEC 60705.
Upotrijebite mrežu za pečenje ako nije drugačije navedeno.
FUNKCIJE MI‐
KROVALNE
PEĆNICE
(W)
(kg)
Biskvit
600
0.475
Dno
7-9
Okrenite posudu
za oko 1/4, na
pola vremena
kuhanja.
Mesna pita
400
0.9
2
25 - 32
Okrenite posudu
za oko 1/4, na
pola vremena
kuhanja.
(min)
Progress 43
Upotrijebite mrežu za pečenje ako nije drugačije navedeno.
FUNKCIJE MI‐
KROVALNE
PEĆNICE
(W)
(kg)
Jaja na kraljevski
način
500
1
Dno
18
-
Odmrzavanje
mesa
200
0.5
Dno
7-8
Preokrenite meso
kad prođe pola
postavljenog
vremena kuhanja.
(min)
Koristite mrežu za pečenje.
MIKRO‐
VALNA
COMBI
FUNK‐
CIJA
(W)
(°C)
(min)
Torta,
0,7 kg
Vrući zrak
+ mikro‐
valna
100
180
2
29 - 31
Okrenite posudu
za oko 1/4, na
pola vremena
kuhanja.
Zapeče
ni
krumpir,
1,1 kg
Turbo ro‐
štilj + MW
400
180
1
40 - 45
Okrenite posudu
za oko 1/4, na
pola vremena
kuhanja.
Pile, 1,1
kg
Turbo ro‐
štilj + MW
200
200
1
45 - 55
Meso stavite u
okruglu staklenu
posudu i okrenite
ga naopako
nakon 20 minuta
vremena
kuhanja.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
44 Progress
Napomene o čišćenju
Prednju stranu pećnice očistite mekom krpom namočenom u mlaku vodu sa
sredstvom za čišćenje.
Za čišćenje metalnih površina koristite namjensko sredstvo za čišćenje.
Tvrdokorne mrlje čistite posebnim sredstvom za čišćenje pećnica.
Sredstva za
čišćenje
Unutrašnjost pećnice očistite nakon svake upotrebe. Nakupljanje masti ili
drugih ostataka hrane može uzrokovati požar.
Nakon svake uporabe osušite unutrašnjost mekanom krpom.
Pažljivo očistite strop unutrašnjosti od ostataka hrane i masnoće.
Svakodnev‐
na uporaba
Nakon svake upotrebe očistite svu dodatnu opremu i pustite da se osuši. Ko‐
ristite meku krpu namočenu u toplu vodu sa sredstvom za čišćenje. Pribor ne
perite u perilici posuđa.
Ne čistite pribor s neprianjajućim površinama uporabom agresivnih sredstava
za čišćenje, oštrih predmeta ili u perilici.
Dodatni pri‐
bor
Vađenje vodilica polica
Zamjena žarulje
Prije zahvata održavanja provjerite je li se
pećnica potpuno ohladila. Postoji
opasnost od opekotina.
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara.
Žarulja može biti vruća.
Za čišćenje pećnice, izvadite sve vodilice
polica.
1. Isključite pećnicu.
Pričekajte dok se pećnica ohladi.
2. Iskopčajte pećnicu iz napajanja.
3. Na dno unutrašnjosti stavite krpu.
1. Pažljivo povucite vodilicu prema gore i
van iz prednjeg nosača.
1
3
2
OPREZ! Uvijek držite halogenu
žarulju krpom kako biste
spriječili izgaranje naslaga
masti na žarulji.
Gornje svjetlo
2. Prednji kraj vodilice police povucite
dalje od bočne stijenke.
3. Izvadite vodilicu iz stražnjeg nosača.
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
1. Okrenite stakleni poklopac svjetla i
skinite ga.
2. Očistite stakleni poklopac.
3. Zamijenite žarulju odgovarajućom
žaruljom koja je otpora na toplinu od
300 °C.
4. Postavite stakleni poklopac.
Progress 45
RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Što učiniti ako...
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Ne možete uključiti pećnicu
ili njome rukovati.
Pećnica nije priključena na
električnu mrežu ili nije pra‐
vilno priključena.
Provjerite je li pećnica pra‐
vilno priključen na električno
napajanje (provjerite
dijagram priključivanja, ako
je dostupan).
Pećnica se ne grije.
Pećnica je isključena.
Uključite pećnicu.
Pećnica se ne grije.
Sat nije podešen.
Namjestite sat.
Pećnica se ne grije.
Nisu postavljene potrebne
postavke.
Provjerite jesu li postavke
točne.
Pećnica se ne grije.
Automatsko isključivanje je
uključeno.
Pogledajte odjeljak "Au‐
tomatsko isključivanje".
Pećnica se ne grije.
Uključena je funkcija rodi‐
teljske zaštite.
Pogledajte poglavlje
"Korištenje roditeljske zašti‐
te".
Pećnica se ne grije.
Osigurač je pregorio.
Provjerite je li osigurač uz‐
rok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije isprav‐
no.
Zamijenite žarulju pećnice.
Zaslon ne prikazuje vrijeme
tijekom trajanja isključenosti.
Zaslon je isključen.
Dodirnite
i
isto‐
vremeno za ponovno
uključenje zaslona.
Jela se predugo ili prebrzo
peku.
Temperatura je preniska ili
previsoka.
Po potrebi podesite tempe‐
raturu. Slijedite upute iz pri‐
ručnika za upotrebu.
Para i kondenzat nakupljaju
se na hrani i u unutrašnjosti
pećnice
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Nakon završetka pečenja
jelo ne ostavljajte u pećnici
dulje od 15 - 20 minuta.
46 Progress
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Na zaslonu se prikazuje šifra
pogreške koja nije u tablici.
Postoji električni kvar.
•
•
Servisni podaci
Pomoću kućnog osigura‐
ča ili sigurnosne sklopke
u kutiji s osiguračima
isključite i ponovo
uključite pećnicu.
Ako se na zaslonu pono‐
vo prikaže šifra po‐
greške, obratite se službi
za korisnike.
na prednjem okviru unutrašnjosti pećnice.
Ne vadite nazivnu pločicu iz unutrašnjosti
pećnice.
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se vašem zastupniku
iliovlaštenom servisu.
Podaci potrebni za servis nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi se
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
BRIGA ZA OKOLIŠ
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu
službu.
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
*
Progress 47
www.progress-hausgeraete.de
867353616-A-302019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising