Progress | PCM43102X | User manual | Progress PCM43102X Lietotāja rokasgrāmata

Progress PCM43102X Lietotāja rokasgrāmata
Lietošanas instrukcija
Kombinētā mikroviļņu krāsns
PCM43102X
2 Progress
SATURS
Drošības informācija
Drošības norādījumi
Izstrādājuma apraksts
Vadības panelis
Pirms pirmās lietošanas reizes
Izmantošana ikdienā
Mikroviļņu režīms
2
4
7
8
10
10
12
Pulksteņa funkcijas
Automātiskās programmas
Piederumu lietošana
Papildfunkcijas
Ieteikumi un padomi
Kopšana un tīrīšana
Problēmrisināšana
17
19
20
20
22
43
45
Izmaiņu tiesības rezervētas.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu
izmantot nākotnē.
Bērnu un neaizsargātu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki
ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām,
vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas
uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu
un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar ļoti
plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja
vien tos nepārtraukti neuzrauga.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces
tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties
no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās daļas var
sakarst lietošanas laikā.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
Progress 3
Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un nomainīt
vadu.
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem.
Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai
ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.
Pirms apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
BRĪDINĀJUMS! Pirms lampas mainīšanas pārliecinieties,
vai ierīce ir izslēgta, lai neizraisītu elektrošoku.
Nelietojiet ierīci pirms tās iebūvēšanas.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var
saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam
speciālistam.
Neieslēdziet ierīci, ja tā ir tukša. Metāla daļas iekšpusē var
radīt elektrisko dzirksteļošanu.
Ēdienu un dzērienu metāla iepakojumi nav atļauti
mikroviļņu gatavošanas režīmā. Tas neattiecas uz
gadījumiem, kad ražotājs ir norādījis metāla iepakojuma
izmēru vai formu, kas ir piemēroti mikroviļņu gatavošanas
režīmam.
Ja durvis vai durvju blīves ir bojātas, ierīci nedrīkst
izmantot, līdz bojājumu novērsīs kvalificēta persona.
Tikai kvalificēta persona var veikt apkopes vai
remontdarbus, kas saistīti ar pārsega, kas aizsargā pret
pakļaušanu mikroviļņu enerģijai, noņemšanu.
Nesildiet šķidrumus un citu pārtiku noslēgtos traukos. Tie
var uzsprāgt.
Izmantojiet tikai tādus piederumus, kas ir piemēroti
izmantošanai mikroviļņu krāsnīs.
4 Progress
•
•
•
•
•
•
•
•
Uzsildot pārtiku plastmasas vai papīra traukos, uzraugiet
ierīci iespējamās aizdegšanās dēļ.
Ierīce paredzēta pārtikas un dzērienu uzsildīšanai. Pārtiks
kaltēšana, drēbju žāvēšana vai sildošo spilventiņu, čību,
sūkļu, mitru drānu un līdzīgu priekšmetu sildīšana var
izraisīt traumu, aizdegšanās vai ugunsgrēka risku.
Ja ierīce izdala dūmus, izslēdziet to vai atvienojiet no
elektrības padeves un neveriet vaļā durvis, lai apslāpētu
liesmas.
Dzērienu sakarsēšana ar mikroviļņiem var izraisīt pēkšņu
vārošā šķidruma izvirdumu. Izņemot traukus, esiet
piesardzīgi.
Barošanas pudelīšu saturs un mazu bērnu pārtikas
burciņas ir jāapmaisa vai jāsakrata un pirms pasniegšanas
jāpārbauda to temperatūra, lai izvairītos no apdegumiem.
Olas čaumalās un veselas cieti novārītas olas nedrīkst
uzsildīt ierīcē, jo tās var uzsprāgt pat pēc tam, kad
mikroviļņu sildīšana ir beigusies.
Ierīce regulāri jātīra un jālikvidē visas pārtikas paliekas.
Neuzturot ierīci tīru, virsma var bojāties un tas var negatīvi
ietekmēt ierīces darbmūžu, kā arī potenciāli izraisīt bīstamu
situāciju.
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS! Ierīci drīkst
uzstādīt tikai kvalificēta
persona.
• Noņemiet visu iesaiņojumu.
• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
• Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
• Nevelciet ierīci aiz roktura.
• Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
• Uzstādiet ierīci drošā un atbilstošā
vietā, kas atbilst uzstādīšanas
prasībām.
• Ierīce ir aprīkota ar elektrisku
dzesēšanas sistēmu. Tā jādarbina ar
strāvu.
• Iebūvējamam blokam jāatbilst DIN
68930 stabilitātes prasībām.
Skapīša minimālais
augstums (skapīša
zem darba virsmas
minimālais aug‐
stums)
Skapīša platums
444 (460) mm
560 mm
Progress 5
Skapīša dziļums
550 (550) mm
Ierīces priekšpuses
augstums
455 mm
Ierīces aizmugures
augstums
440 mm
Ierīces priekšpuses
platums
595 mm
Ierīces aizmugures
platums
559 mm
Ierīces dziļums
567 mm
Ierīces iebūvēšanas
dziļums
546 mm
Dziļums ar atvērtām
durvīm
882 mm
Ventilācijas atveres
minimālais izmērs.
Atvere apakšējā aiz‐
mugurējā daļā
560x20 mm
Strāvas kabeļa ga‐
rums. Kabelis tiek
novietots aizmugures
labajā stūrī
1500 mm
Montāžas skrūves
3.5x25 mm
Elektriskais savienojums
BRĪDINĀJUMS! Var izraisīt
ugunsgrēku un elektrošoku.
• Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
• Ierīcei jābūt iezemētai.
• Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai
pagarinātājus.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja
iekārtas elektropadeves kabeli
nepieciešams nomainīt, to jāveic
tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
• Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties
ar ierīces durvīm vai nišu zem ierīces
vai atrasties to tuvumā, it īpaši, ja tā
darbojas vai durvis ir karstas.
• Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina tā,
lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
• Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
• Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot
aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz
kontaktspraudņa.
• Automātslēdži, drošinātāji (no
turētājiem izskrūvējami drošinātāji),
zemējuma noplūdes automātslēdži un
savienotāji.
• Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei,
kas ļauj atvienot ierīci no visiem
elektrotīkla poliem. Izolācijas ierīcē
atstarpei starp kontaktiem jābūt vismaz
3 mm.
• Šī ierīce ir aprīkota ar kontaktdakšu un
barošanas vadu.
Izmantošana
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
traumu, apdegumu,
elektrošoka vai sprādziena
risks.
• Šī ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai
mājās.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
• Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas
reizes.
• Atverot ierīces durvis, kad tā tiek
lietota, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst
karsts gaiss.
• Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
6 Progress
• Neatbalstieties uz atvērtām durvīm.
• Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
• Atveriet ierīces durvis uzmanīgi.
Alkoholu saturošu sastāvdaļu lietošana
var radīt spirta un gaisa maisījumu.
• Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai liesmai
saskarties ar ierīci, kad atverat durvis.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā
vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas
vai ar viegli uzliesmojošām vielām
piesūcinātus priekšmetus.
• Nelietojiet mikroviļņu funkciju
cepeškrāsns uzsildīšanai.
BRĪDINĀJUMS! Pastāv ierīces
bojājumu risks.
• Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu
krāsu:
– nenovietojiet alumīnija foliju
nepastarpināti uz ierīces grīdas;
– nelejiet ūdeni karstā ierīcē;
– neatstājiet ierīcē mitrus traukus un
produktus pēc gatavošanas
beigām;
– izņemot vai uzstādot piederumus,
rīkojieties uzmanīgi.
• Emaljas vai nerūsējošā tērauda krāsas
maiņa neietekmē ierīces darbību.
• Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet
dziļo cepešpannu. Augļu sulas var
atstāt nenotīrāmus traipus.
• Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
• Gatavojiet ēdienu tikai tad, ja
cepeškrāsns durvis ir aizvērtas.
• Ja ierīce ir uzstādīta aiz mēbeļu paneļa
(piemēram, aiz durvīm), nodrošiniet, lai
durvis nekad nebūtu aizvērtas, kad
ierīce darbojas. Aiz aizvērta mēbeļu
paneļa var uzkrāties siltums un
mitrums, kas var sabojāt ierīci, mēbeli,
kurā tā iebūvēta, vai grīdu. Neaizveriet
mēbeļu paneli, kamēr ierīce pēc
lietošanas nav pilnībā atdzisusi.
Aprūpe un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainojumu un ierīces
aizdegšanās un bojājumu risks.
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
• Pārliecinieties, ka ierīce ir auksta.
Pastāv risks, ka stikla paneļi var ieplīst.
• Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti,
nomainiet tos nekavējoties. Sazinieties
ar pilnvaroto servisa centru.
• Pārliecinieties, vai iekšpuse un durvis ir
noslaucītas sausas pēc katras
lietošanas. Ierīces darbības laikā
saražotais tvaiks veido kondensātu uz
iekšpuses sienām un var izraisīt
koroziju.
• Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla nolietošanos.
• Ierīcē atlikušās taukvielas un pārtika
var izraisīt ugunsgrēku un elektrisko
izlādi, lietojot mikroviļņu funkciju.
• Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
• Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai
paredzētus aerosolus, ievērojiet
ražotāja drošības norādījumus, kas
atrodami uz iepakojuma.
• Netīriet katalītisko emaljas pārklājumu
(ja tāds ir) ar jebkāda veida tīrīšanas
līdzekli.
Iekšējais apgaismojums
BRĪDINĀJUMS! Pastāv risks
saņemt elektrošoku.
• Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai
halogēna spuldze ir paredzēta tikai
mājsaimniecības ierīcēm. Nelietojiet to
telpu apgaismošanai.
• Pirms spuldzes nomaiņas atvienojiet
ierīci no elektrotīkla.
• Izmantojiet tikai tādu pašu specifikāciju
spuldzes.
Progress 7
Servisa izvēlne
• Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
• Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
Ierīces utilizācija
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
• Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai
mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas
žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainošanās vai
nosmakšanas risks.
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
Vispārējs pārskats
1
2
3
4
4
8
5
6
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Vadības panelis
Elektroniskais programmētājs
Sildelements
Mikroviļņu ģenerators
Lampa
Ventilators
Plauktu atbalsti, izņemami
Plauktu pozīcijas
7
Papildierīces
Cepamā paplāte
Restots plaukts
Kūkām un cepumiem.
Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku un
cepešu formām.
8 Progress
VADĪBAS PANELIS
Elektronisks programmētājs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ierīces vadībai izmantojiet sensora laukus.
Senso‐
ra
lauks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-
Funkcija
Apraksts
DISPLEJS
Rāda ierīces pašreizējos iestatījumus.
IESLĒGT/ IZ‐
SLĒGT
Lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.
IESPĒJAS
Lai iestatītu automātisku programmu vai cepeš‐
krāsns funkciju (tikai kad ierīce ir aktivizēta).
MIKROVIĻŅI
Lai aktivizētu mikroviļņu funkciju. Kad funkcija ir
aktīva, nospiediet sensora lauku, lai mainītu mikro‐
viļņu jaudu.
TEMPERATŪRA /
ĀTRĀ UZSILŠANA
Lai iestatītu un redzētu tilpnes temperatūru vai
temperatūras sensora temperatūru (ja tāds ir). Pie‐
spiežot to un turot piespiestu trīs sekundes, tas IE‐
SLĒGT un IZSLĒGT ātrās uzsilšanas funkciju.
UZ LEJU
Lai pārvietotos izvēlnē uz leju.
UZ AUGŠU
Lai pārvietotos izvēlnē uz augšu.
OK/Mikroviļņu
ātrais starts
Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu. Lai aktivētu
mikroviļņu funkciju, kad ierīce ir izslēgta. Katru rei‐
zi piespiežot sensora lauku, darbības laikam tiek
pievienotas 30 sekundes.
CEPEŠKRĀSNS
APGAISMOJUMS
(LAMPA)
Lai aktivizētu vai deaktivizētu cepeškrāsns lampu.
Progress 9
Senso‐
ra
lauks
10
11
Funkcija
Apraksts
PULKSTENIS
Lai iestatītu pulksteņa funkcijas.
LAIKA ATGĀDINĀ‐
JUMS
Lai iestatītu funkciju Laika atgādinājums.
Displejs
A
B
G
C
F
E
D
A. Cepeškrāsns funkcijas apzīmējums
B. Temperatūra / Diennakts laiks / Mikroviļņu
jaudas displejs
C. Pulkstenis / Atlikušā siltuma displejs / Laika
atgādinājums
D. Atlikušā siltuma indikators
E. Pulksteņa funkciju indikatori
F. Sakarsēšanas indikators / Ātrās
sakarsēšanas indikators
G. Cepeškrāsns funkcijas / programmas numurs
Citi indikatori displejā:
Simbols
/
/
Vārds
Apraksts
Automātiskā programma
Jūs varat izvēlēties automātisko program‐
mu.
Mikroviļņu krāsns funkcija
Darbojas mikroviļņu funkcija.
kg / g
Darbojas automātiskā programma, kurā
tiek ievadītas svara mērvienības.
h / min.
Darbojas pulksteņa funkcija.
Vati
Varat iestatīt mikroviļņu funkcijas jaudu.
Temperatūra / ātrā uzsilšana
Funkcijas darbojas.
Temperatūra
Norādīta pašreizējā temperatūra.
Temperatūra
Jūs varat mainīt temperatūru.
Apgaismojums
Jūs izslēdzāt gaismu.
Laika atgādinājums
Darbojas laika atgādinājuma funkcija.
10 Progress
Sakarsēšanas indikators
Izslēdzot karsēšanas funkciju, parādās
Joslas norāda, ka cepeškrāsns
temperatūra palielinās vai samazinās.
.
Kad cepeškrāsns sasniegusi iestatīto
temperatūru, joslas displejā izdziest.
PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Lai iestatītu Diennakts laiku,
skatiet sadaļu “Pulksteņa
funkcijas”.
Pirmā tīrīšana
Izņemiet visus papildpiederumus un
noņemamās plauktu balstus no
cepeškrāsns.
Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".
Iztīriet cepeškrāsni un notīriet piederumus
pirms pirmās lietošanas.
Ielieciet atpakaļ visus piederumus un
izņemamos plauktu balstus to sākotnējā
pozīcijā.
Laika iestatīšana
Pieslēdzot ierīci elektrotīklam pirmo reizi,
displejā dažas sekundes redzami visi
simboli. Tad dažas sekundes displejā
redzama programmatūras versija.
Kad programmatūras versija izdziest,
displejā redzams "h" un "12:00".
1. Pieskaries
vai
, lai iestatītu
stundas.
2. Pieskarieties
.
3. Pieskaries
vai
, lai iestatītu
minūtes.
4. Pieskarties
vai .
Temperatūras / laika displejā redzams
jaunais laiks.
Laika mainīšana
Diennakts laiku var mainīt tikai tad, kad
ierīce ieslēgta.
Pieskarieties vairakkārt , līdz displejā
mirgo .
Lai mainītu diennakts laiku, skatiet sadaļu
"Laika iestatīšana".
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Karsēšanas funkcijas
Cepeš‐
krāsns funk‐
cija
Karsēšana ar
ventilatoru
Pielietojums
Lai vienlaikus ceptu līdz
divu plauktu līmeņos un
kaltētu ēdienu.
Iestatiet temperatūru par
20 - 40 °C zemāk nekā
funkcijai Augš./Apakškar‐
sēšana.
Progress 11
Cepeš‐
krāsns funk‐
cija
Picas funkcija
Augš./Apakš‐
karsēšana
Pielietojums
Lai ceptu picu. Lai kārtīgi
apbrūninātu un padarītu
kraukšķīgu apakšu.
Ēdiena gatavošanai un
cepšanai vienā plaukta
pozīcijā.
Maigu un sulīgu cepešu
pagatavošanai.
Lēnā gatavo‐
šana
Apakškarsē‐
šana
Atkausēšana
Lai ceptu kūkas ar
kraukšķīgu pamatni vai
garozu un lai konservētu
pārtiku.
Lai atkausētu ēdienu
(dārzeņus un augļus). At‐
kausēšanas laiks ir atka‐
rīgs no produktu daudz‐
uma un apjoma.
Lai saglabātu ēdienu sil‐
tu.
Siltuma uztu‐
rēšana
Grils
Saldēta pārti‐
ka
Infratermiskā
grilēšana
Lai grilētu plakanus pro‐
duktus un lai grauzdētu
maizi.
Lai ceptu ātri pagatavoja‐
mo pārtiku kraukšķīgu
(piem., kartupeļus frī, kar‐
tupeļu daiviņas vai pildī‐
tas pankūciņas).
Lai ceptu lielākus cepeša
gabalus vai mājputnu ga‐
ļu ar kauliem vienā plauk‐
ta pozīcijā. Lai pagatavo‐
tu sacepumus un apbrū‐
ninātu.
Lampa var automātiski
izslēgties pie temperatūras
zem 60 °C dažu cepeškrāsns
funkciju laikā.
Karsēšanas funkcijas
iestatīšana
1. Ieslēdziet cepeškrāsni ar .
Displejā ir redzama iestatītā temperatūra,
apzīmējums un karsēšanas funkcijas
numurs.
2. Lai iestatītu sildīšanas funkciju,
pieskarieties
vai
.
vai arī cepeškrāsns
3. Pieskarieties
automātiski ieslēgsies pēc 5
sekundēm.
Ja ieslēdzat cepeškrāsni un neiestatāt
nevienu karsēšanas funkciju vai
programmu, cepeškrāsns automātiski
izslēgsies pēc 20 sekundēm.
Temperatūras maiņa
Nospiediet
vai
, lai mainītu
temperatūru pa: 5 °C.
Kad cepeškrāsnī ir sasniegta iestatītā
temperatūra, atskan skaņas signāls un
uzsildīšanas indikators pazūd.
Temperatūras pārbaude
Cepeškrāsns pašreizējo temperatūru var
redzēt, kad darbojas funkcija vai
programma.
1. Nospiediet
.
Displejs rāda temperatūru cepeškrāsnī.
iestatītās temperatūras
Nospiediet
mainīšanai.
2. Nospiediet
vai displejā būs atkal
redzama iestatītā temperatūra pēc 5
sekundēm.
Ātrā uzsilšana
Nelieciet cepeškrāsnī ēdienu, kad
darbojas ātrā uzsilšana.
12 Progress
Ātrās uzsilšanas funkcija ir pieejama tikai
ar dažām cepeškrāsns funkcijām. Ja tiek
ieslēgta kļūmes skaņa iestatījumu izvēlnē,
atskanēs skaņas signāls, ja ātrās
uzsilšanas funkcija nebūs pieejama
iestatītajai funkcijai. Skatiet sadaļu
"Iestatījumu izvēlnes lietošana" sadaļā
"Papildfunkcijas".
Ātrā uzsilšana samazina sakarsēšanas
laiku.
Lai ieslēgtu ātro uzsilšanu, nospiediet un
turiet nospiestu
ilgāk nekā 3 sekundes.
Ieslēdzot ātro uzsilšanu, displejā parādās:
MIKROVIĻŅU REŽĪMS
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Mikroviļņu ieteikumi
Novietojiet pārtiku uz plāksnes krāsns
iekšienes apakšā.
Apgrieziet ēdienu uz otru pusi vai
samaisiet, kad pagājusi puse no
atkausēšanai un gatavošanai atvēlētā
laika.
Nosedziet ēdienu cepšanai un
uzsildīšanai.
Uzlieciet karoti virs pudeles vai glāzes,
uzsildot dzērienus, lai nodrošinātu labāku
siltuma izplatīšanos.
Ievietojiet ēdienu cepeškrāsnī bez
iepakojuma. Iepakotus ēdienus var
ievietot cepeškrāsnī tikai tad, ja
iepakojums ir drošs izmantošanai
mikroviļņu krāsnī (pārbaudiet informāciju
uz iepakojuma).
Gatavošana ar mikroviļņiem
Gatavošanās laikā ēdienu nosedziet. Ja
vēlaties kraukšķīgu virskārtu, gatavojiet
ēdienu bez vāka.
Nepārgatavojiet ēdienu, iestatot pārāk
augstu jaudu un laiku. Ēdiens var izžūt,
piedegt vai izraisīt aizdegšanos.
Nelietojiet ierīci, lai gatavotu olas
čaumalās un gliemežus, jo tie var
pārsprāgt. Pārduriet ceptu olu dzeltenumu
pirms to uzsildīšanas.
Pirms gatavošanas caurduriet pārtikas
produktus, kam ir āda, vai saduriet ar
dakšiņu vairākas reizes.
Sagrieziet dārzeņus vienāda izmēra
gabaliņos.
Ik pa laikam apmaisiet šķidrus ēdienus.
Apmaisiet ēdienu pirms pasniegšanas.
Pēc cepeškrāsns izslēgšanas izņemiet
ēdienu un ļaujiet tam atdzist pāris
minūtes.
Mikroviļņu atkausēšana
Uzlieciet sasaldēto, neapklāto pārtiku uz
neliela otrādi apgriezta šķīvja, novietojot
konteineru zem tā, vai uz atkausēšanas
restēm vai plastmasas sieta, lai izkusušais
šķidrums varētu notecēt.
Pēc tam noņemiet atkausētos pārtikas
produktus.
Lai pagatavotu augļus un dārzeņus,
vispirms tos neatkausējot, jūs varat
izmantot augstāku mikroviļņu jaudu.
Progress 13
Mikroviļņiem piemēroti ēdiena gatavošanas trauki un materiāli
Mikroviļņu izmantošanai izmantojiet tikai piemērotus ēdienu gatavošanas traukus un
materiālus. Atsaucei izmantojiet tālāk sniegtās tabulas.
Ēdiena gatavošanas trauki / materi‐
āls
Mikroviļņu krāsns funk‐
cija
Atkau‐
sēšana
Mikroviļņu kombinē‐
tā funkcija
Karsēšana.
Gatavošana
Ugunsizturīgs stikls un porcelāns bez
metāla detaļām, piem., karstumiztu‐
rīgs stikls
Ugunsneizturīgs stikls un porcelāns
bez sudraba, zelta, platīna vai metāla
rotājumiem
X
X
Stikls un stikla keramika, kas izgata‐
vota no ugunsizturīga / sala izturīga
materiāla
Keramikas un māla ēdienu gatavoša‐
nas trauki bez kvarca vai metāla kom‐
ponentiem vai metālu saturošas gla‐
zūras
Keramika, porcelāns un māls ar ne‐
glazētu apakšu vai ar maziem cauru‐
miem, piemēram, uz rokturiem
X
X
X
Karstumizturīga plastmasa līdz 200°C
(lūdzu vienmēr pārbaudiet pirms lieto‐
šanas plastmasas konteineru specifi‐
kāciju)
X
X
Kartons, papīrs
X
X
Pārtikas plēve
X
X
Cepšanas plēve ar mikroviļņu krāsnij
drošu slēgšanu (vienmēr pārbaudiet
plēves specifikāciju pirms lietošanas)
X
Cepšanai paredzēti trauki, kas izgata‐
voti no metāla, piem., emalja, čuguns
X
X
Cepšanas kārbas, melnā laka vai silī‐
cija pārklājums (vienmēr pārbaudiet
cepšanas kārbas specifikāciju pirms
lietošanas)
X
X
Cepamā paplāte
X
X
Restots plaukts
X
X
X
14 Progress
Ēdiena gatavošanas trauki / materi‐
āls
Mikroviļņu krāsns funk‐
cija
Atkau‐
sēšana
Ēdiena gatavošanas trauki mikroviļņu
izmantošanai, piemēram, kraukšķīga
panna
Mikroviļņu kombinē‐
tā funkcija
Karsēšana.
Gatavošana
X
X
Padomi mikroviļņu lietošanā
Rezultāts
Risinājums
Jūs varat atrast informāciju gatavoja‐
mam ēdiena daudzumam.
Atrodiet informāciju par līdzīgu ēdienu. Palieliniet
vai samaziniet gatavošanas periodu saskaņā ar li‐
kumu: divkāršs daudzums - gandrīz divkāršs laiks,
puse no daudzuma - puslaiks.
Ēdiens pēc gatavošanas ir pārāk
sauss.
Iestatiet īsāku gatavošanas laiku vai izvēlieties ma‐
zāku mikroviļņu jaudu un pārklājiet ēdienu ar mate‐
riālu, kas piemērots lietošanai mikroviļņu krāsnī.
Gatavošanas laika beigās ēdiens vēl
arvien nav atkausēts, karsts vai gatavs.
Iestatiet garāku gatavošanas laiku vai izvēlieties
lielāku mikroviļņu jaudu. Ņemiet vērā, ka lielākiem
ēdieniem parasti nepieciešams ilgāks laiks. Apgrie‐
ziet vai maisiet ēdienu gatavošanas laikā.
Pēc tam, kad gatavošanas laiks ir bei‐
dzies, ēdiena malas ir pārkarsušas, bet
vidū tas nav gatavs.
Nākamajā reizē izvēlieties mazāku jaudu un ilgāku
laiku. Maisiet šķidrumus, piem., zupu, kad pagājusi
puse gatavošanai atvēlētā laika.
Citas lietas, kas jāpatur prātā...
• Pārtikas produktiem ir dažādas formas
un īpašības. Tos pagatavo dažādos
daudzumos. Šī iemesla dēļ
atkausēšanai, uzkarsēšanai vai
gatavošanai nepieciešamais laiks var
atšķirties. Aptuvens orientieris:
divkāršs daudzums - gandrīz divkārt
lielāks laiks.
• Mikroviļņi rada karstumu pašā ēdienā.
Šī iemesla dēļ visas vietas nevar
uzkarsēt vienlaikus. Uzkarsējamie
ēdieni ir jāsamaisa vai ēdiens
jāapgriež, it īpaši, ja tiek gatavots liels
ēdiena daudzums.
• Tabulā parādīts nostāvēšanās laiks.
Ļaujiet ēdienam nostāvēties ierīcē vai
ārpus tās, lai siltums izplatās
vienmērīgāk.
• Noregulējiet jaudas līmeni atbilstoši
ēdiena daudzumam. Izmantojot augstu
jaudas līmeni ar nelielu ēdiena
daudzumu, ēdiens var piedegt vai
notikt izlāde, ja tiek izmantoti
papildpiederumi.
• Uzkarsējot rīsus, jūs iegūsiet labāku
rezultātu, lietojot plakanus, platus
traukus.
Progress 15
Mikroviļņu funkcijas
Funkcijas
Apraksts
Mikroviļņi
Rada karstumu pašā ēdienā. Izmantojiet to gatavo ēdienu un dzērienu
uzsildīšanai, gaļas vai augļu atkausēšanai, kā arī dārzeņu un zivju gata‐
vošanai.
Kombinētā funkcija
Izmantojiet to, lai vadītu krāsns funkciju un mikroviļņu režīmu kopā. Iz‐
mantojiet to, lai pagatavotu ēdienu īsākā laikā un vienlaikus to apbrūni‐
nātu.
Ātra darba sākša‐
na
Izmantojiet to, lai aktivizētu mikroviļņu funkciju, vienu reizi pieskaroties
sensoru laukam
sekundes.
Mikroviļņu funkciju iestatīšana
Izslēdziet ierīci, lai lietotu parasto
mikroviļņu krāsns funkciju.
1. Pieskarieties
, lai aktivizētu
mikroviļņu funkciju.
Ekrānā redzams simbols
un
noklusējuma temperatūra.
2. Pieskarieties
vai
, lai mainītu
mikroviļņu jaudu. Jaudas iestatījumu
maiņas solis ir 100 W.
3. Pieskarieties , lai iestatītu DARB.
LAIKU. Skatiet sadaļu "Funkcijas
DARB. LAIKS iestatīšana". Apstipriniet
ar
, lai palaistu mikroviļņu krāsns
funkciju.
Ja neiestatāt DARB. LAIKS
un mikroviļņu krāsns
funkciju tieši ar
,
darbības laiks ir 30
sekundes. Katru reizi
piespiežot sensora lauku,
darbības laikam tiek
pievienotas 30 sekundes.
Ja jūs nepieskarsieties
,
ierīce deaktivizējas pēc 20
sekundēm.
Maksimālais funkcijas DARB.
LAIKS laiks ir 90 minūtes.
ar maksimālo mikroviļņu jaudu. Darbības laiks: 30
Kad darbojas mikroviļņu
funkcija, jūs jebkurā brīdī varat
mainīt mikroviļņu jaudu
(pieskarieties
un tad
vai
) un DARB. LAIKS
(pieskarieties ).
4. Kad iestatītais laiks beidzies, divas
minūtes skanēs skaņas signāls.
Mikroviļņu funkcija automātiski
deaktivizēsies. Pieskarieties sensora
laukam, lai izslēgtu skaņas signālu.
Lai izslēgtu ierīci, pieskarieties .
Ja durvis tiek atvērtas
,
ierīces darbība apstājas. Lai
atkal aktivizētu šo funkciju,
.
pieskarieties
Mikroviļņu funkciju maksimālais ilgums ir
atkarīgs no iestatītās mikroviļņu jaudas:
MIKROVIĻŅU
JAUDA
MAKSIMĀLAIS
LAIKS
100 - 600 W
-
Vairāk nekā 600 W
7 minūtes
Kombinētās funkcijas
iestatīšana
1. Ieslēdziet cepeškrāsns funkciju.
Skatiet sadaļu "Cepeškrāsns funkcijas
iestatīšana".
16 Progress
2. Pieskarieties
un veiciet tās pašas
darbības, kuras jūs veicāt, iestatot
mikroviļņu funkciju.
Kombinētā funkcija nav pieejama ar
funkciju BEIGAS, IESTATĪT + AIZIET!.
Lietojot mikroviļņu funkciju kombinētajā
režīmā, mikroviļņu jauda nevar pārsniegt
600 W.
Ātrā starta funkcijas iestatīšana
1. Pieskarieties , lai izslēgtu ierīci.
, lai aktivizētu ātrā
2. Pieskarieties
starta funkciju.
Katru reizi pieskaroties
, tiks
pievienotas 30 sekundes darbības ilguma
laikam.
Ja iestatāt BEIGU funkciju
normālai cepeškrāsns darbībai,
tā nomainās uz DARB.
ILGUMS
funkciju
kombinētās funkcijas laikā.
Ja iestatāt DARB. LAIKS
funkciju
normālai
cepeškrāsns darbībai, paliek
aktīva kombinētās funkcijas
laikā. Ja iestatītais DARB.
LAIKS ir ilgāks par 90 minūtēm,
kombinēto funkciju nav
iespējams aktivēt.
Mikroviļņu jaudu var mainīt
(skatiet sadaļu "Mikroviļņu
funkcijas iestatīšana").
3. Pieskarieties , lai iestatītu laiku
DARB. LAIKS funkcijai: Skatiet sadaļu
"Funkcijas DARB. LAIKS iestatīšana".
Ieteicamie jaudas iestatījumi dažādiem ēdienu veidiem
Tabulās minētā informācija ir tikai informatīva.
700 - 1000 W
Uzvārīšanai gatavošanas
procesa sākumā
Dārzeņu gatavošanai
Šķidrumu karsēšanai
500 - 600 W
Olu ēdienu gatavo‐
šanai
Sakņu un gaļas bie‐
zo zupu ēdienu ga‐
tavošanai
Ēdienu, kuri tiek
pasniegti šķīvjos,
karsēšanai
Sasaldētu ēdienu
atkausēšanai un
karsēšanai
300 - 400 W
Siera, šokolā‐
des, sviesta iz‐
kausēšanai
Rīsu uzbriedi‐
nāšanai
Bērnu pārtikas
uzsildīšanai
Jutīgu pārtikas
produktu gatavo‐
šanai
Cepšanas tur‐
pināšana
Progress 17
100 - 200 W
Maizes atkausēša‐
nai
Augļu un kūku at‐
kausēšanai
Siera, krējuma,
sviesta atkausēša‐
nai
Gaļas, putnu gaļas
un zivju atkausēša‐
nai
PULKSTEŅA FUNKCIJAS
Pulksteņa funkcijas tabula
Pulksteņa funkcija
Lietojums
LAIKA SKAITĪŠA‐
NAS TAIMERIS
Lai iestatītu laika skaitīšanu, kas parāda, cik ilgi darbojas
ierīce. Šī funkcija neietekmē cepeškrāsns darbību.
DIENNAKTS
LAIKS
Lai pārbaudītu diennakts laiku. Lai mainītu diennakts laiku,
skatiet sadaļu "Laika iestatīšana".
DARBĪBAS IL‐
GUMS
Lai iestatītu, cik ilgi ierīcei jādarbojas.
BEIGAS
Lai iestatītu laiku, kad ierīce deaktivizēsies. Funkcijas
Darb. ilgums un Beigas var izmantot vienlaicīgi (Atliktais
laiks), ja vēlaties, lai ierīce tiks automātiski aktivizētos un
deaktivizētos.
IESTATĪT + AIZ‐
IET!
Lai ar vienu pieskārienu sensora laukam varētu ieslēgt ie‐
rīci un jebkurā laikā tajā uzreiz būtu pieejami vajadzīgie
iestatījumi.
Laika skaitīšanas taimeris
Laika skaitīšanas taimeris
netiek aktivizēts, ja ir iestatītas
funkcijas Darb. laiks un Beigas.
Laika skaitīšanas taimeris sāk skaitīt laiku,
kad ierīce sāk sildīt.
1. Lai atiestatītu laika skaitīšanas taimeri,
pieskarieties .
2. Pieskarieties
, līdz displejā redzams
"00:00" un laika skaitīšanas taimeris
atkal sāk skaitīt.
Funkcijas DARB. LAIKS
iestatīšana
1. Ieslēdziet ierīci un iestatiet
cepeškrāsns funkciju un temperatūru.
2. Pieskarieties atkārtoti , līdz displejā
redzams .
mirgo displejā.
3. Lai iestatītu minūtes funkcijai DARB.
LAIKS, pieskarieties
vai
.
4. Lai apstiprinātu izvēli, pieskarieties
.
5. Lai iestatītu stundas funkcijai DARB.
LAIKS, pieskarieties
vai
.
Ja, iestatot funkciju DARB.
LAIKS, jūs pieskaraties
vai
, ierīce pāriet pie
funkcijas BEIGAS
iestatīšanas.
6. Kad iestatītais laiks beidzies, divas
minūtes skanēs skaņas signāls.
18 Progress
Displejā mirgo
un laika iestatījums.
Ierīce atslēdzas.
7. Pieskarieties sensora laukam vai
atveriet cepeškrāsns durvis, lai
izslēgtu skaņas signālu.
8. Deaktivizējiet ierīci.
Funkcijas BEIGAS iestatīšana
Funkcijas LAIKA
ATGĀDINĀJUMS iestatīšana
Izmantojiet LAIKA ATGĀDINĀJUMU, lai
iestatītu laika atskaiti. Šī funkcija
neietekmē cepeškrāsns darbību. Funkciju
LAIKA ATGĀDINĀJUMS var iestatīt
jebkurā laikā, arī tad, ja ierīce izslēgta.
1. Ieslēdziet ierīci un iestatiet
cepeškrāsns funkciju un temperatūru.
2. Pieskarieties atkārtoti , līdz displejā
redzams .
mirgo displejā.
3. Izmantojiet
vai
, lai iestatītu
vai , lai
BEIGAS, un
apstiprinātu. Vispirms iestatiet
minūtes, tad stundas.
Kad iestatītais laiks būs beidzies, divas
minūtes skanēs skaņas signāls un displejā
mirgos
simbols un laika iestatījums.
Ierīce atslēdzas.
4. Pieskarieties sensora laukam vai
atveriet cepeškrāsns durvis, lai
izslēgtu skaņas signālu.
5. Deaktivizējiet ierīci.
1. Pieskarties pie .
un displejā mirgo "00".
2. Izmantojiet
vai
, lai iestatītu
LAIKA ATGĀDINĀJUMU. Sākumā
jāiestata sekundes, tad minūtes un tad
stundas.
3. Pieskarieties
vai arī LAIKA
ATGĀDINĀJUMS automātiski
ieslēgsies pēc piecām sekundēm.
Kad iestatītais laiks būs beidzies, divas
minūtes skanēs skaņas signāls un displejā
mirgos "00:00" un .
4. Pieskarieties sensora laukam vai
atveriet cepeškrāsns durvis, lai
izslēgtu skaņas signālu.
Iestatījums: Iestatīt + aiziet!
Funkcijas DARB. LAIKS
un Beigas
var izmantot vienlaikus, ja cepeškrāsns
automātiski tiek ieslēgta un pēc tam
izslēgta. Šādā gadījumā sākumā iestatiet
un tad funkciju
funkciju DARB. LAIKS
BEIGAS
(skatiet sadaļas "Funkcijas
DARB. LAIKS iestatīšana" un "Funkcijas
BEIGAS iestatīšana").
Funkciju Iestatīt + aiziet! var iestatīt tikai,
ja iestatīta funkcija Darb. laiks.
1. Iestatiet sildīšanas funkciju un
temperatūru.
2. Iestatiet Darb. laiks.
3. Nospiediet
vairākas reizes, līdz
displejā redzams mirgojošs .
, lai iestatītu Iestatīt +
4. Nospiediet
aiziet! funkciju.
un
ar
Displejā būs redzams
indikatoru. Indikators norāda, kura
pulksteņa funkcija ir aktivizēta.
5. Pieskarieties sensora laukam (izņemot
IESLĒGT / IZSLĒGT), lai ieslēgtu
Iestatīt + aiziet! funkciju.
Laika aizkaves funkcijas
iestatīšana
Kad aktivizēta laika aizkaves
funkcija, displejā redzams
statisks cepeškrāsns funkcijas
apzīmējums
ar punktu un
. Punkts norāda, kura
pulksteņa funkcija ieslēgta
Pulksteņa/ atlikušā siltuma
displejā.
Progress 19
AUTOMĀTISKĀS PROGRAMMAS
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Ierīcei ir 9 automātiskās programmas.
Izmantojiet automātisko programmu vai
recepti, kad nezināt, kā pagatavot kādu
ēdienu, vai arī jums nav attiecīgās
pieredzes. Displejā redzama plaukta
pozīcija un noklusējuma gatavošanas laiki
visām automātiskajām programmām.
Automātiskās programmas
Programmas numurs
Programmas nosaukums
1
GAĻA
2
SALDĒTI DĀRZEŅI
3
VISTA, VESELA
4
MUFINI
5
PICA
6
KARTUPEĻU SACEPUMS
7
SALDĀ TORTE
8
BALTMAIZE
9
SAUTĒTA GAĻA
Automātiskās programmas
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Pieskarieties
.
Displejā tiek parādīts
un automātiskās
programmas numurs.
3. Lai izvēlētos automātisko recepti,
pieskarieties
vai
.
4. Pieskarieties pie
vai gaidiet piecas
sekundes, līdz ierīce automātiski
iedarbojas.
Izvēloties automātisko
programmu ar mikroviļņu
režīmu, ierīce automātiski
neieslēdzas, ja neaizverat
durvis. Pēc durvju
aizvēršanas apstipriniet
izvēli ar
.
5. Kad iestatītais laiks beidzies, divas
minūtes skanēs skaņas signāls. Sāk
mirgot simbols .
Ierīce atslēdzas.
6. Pieskarieties sensora laukam vai
atveriet durvis, lai izslēgtu skaņas
signālu.
Automātiskās programmas ar
svara mērvienību ievadi
Iestatot gaļas svaru, ierīce aprēķinās
cepšanas laiku.
1. Ieslēdziet ierīci.
.
2. Pieskarieties
3. Lai iestatītu svara programmu,
pieskarieties
vai
.
Displejs rāda: gatavošanas laiku, darbības
laika apzīmējumu , noklusējuma svaru,
mērvienību (kg, g).
4. Pieskarieties
vai arī iestatījumi
automātiski saglabāsies pēc piecām
sekundēm.
Ierīce aktivizējas.
20 Progress
5. Noklusējuma svaru var mainīt ar
vai
. Pieskarieties
.
6. Kad iestatītais laiks beidzies, divas
minūtes skanēs skaņas signāls.
mirgo.
Ierīce atslēdzas.
7. Pieskarieties sensora laukam vai
atveriet durvis, lai izslēgtu skaņas
signālu.
PIEDERUMU LIETOŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Piederumu ievietošana
Izmantojiet tikai piemērotus ēdiena
gatavošanas traukus un materiālus.
BRĪDINĀJUMS! Skatiet
“Mikroviļņu režīmam piemēroti
ēdiena gatavošanas trauki un
materiāli” sadaļā “Ieteikumi un
padomi".
Restots plaukts un cepamā paplāte kopā:
Iebīdiet cepamo paplāti starp plauktu
atbalsta vadotnes stieņiem un restotā
plaukta uz vadotnes stieņiem augstāk.
Restots plaukts:
Iebīdiet plauktu starp cepeškrāsns līmeņa
vadotnes stieņiem tā, lai kājiņas būtu
vērstas uz leju.
Neliela iedobe augšpusē
palielina drošību. Šīs iedobes
novērš arī trauku sasvēršanos.
Augstā mala ap plauktu neļauj
ēdiena gatavošanas traukiem
slīdēt.
Cepamā paplāte:
Iebīdiet cepamo paplāti starp cepeškrāsns
līmeņa vadotnes stieņiem.
PAPILDFUNKCIJAS
Ierīces bērnu aizsardzībai
lietošana
Bērnu drošības slēdzis neļauj nejauši
ieslēgt cepeškrāsni.
Šo funkciju var ieslēgt, kad cepeškrāsns ir
izslēgta. Neiestatiet sildīšanas funkciju.
Progress 21
Vienlaicīgi nospiediet un 2 sekundes turiet
nospiestu
un
. Atskan skaņas
signāls.
Displejā tiks parādīts SAFE.
Atkārtojiet darbību, lai izslēgtu ierīci bērnu
aizsardzībai.
3. Turiet nospiestu
un
vienlaicīgi 2
sekundes.
Atskan skaņas signāls.
Slēdzene parādās displejā.
Lai izslēgtu funkciju bloķēšanu, atkārtojiet
3. darbību.
Cepeškrāsni var izslēgt, kad
ieslēgta funkciju bloķēšana.
Izslēdzot cepeškrāsni, funkciju
bloķēšana izslēdzas.
Funkciju bloķēšanas lietošana
Funkciju var ieslēgt tikai tad, kad
cepeškrāsns darbojas.
Funkcijas bloķēšana neļauj nejauši
nomainīt cepeškrāsns funkcijas.
1. Lai ieslēgtu funkciju, ieslēdziet
cepeškrāsni.
2. Ieslēdziet cepeškrāsns funkciju vai
iestatījumu.
Iestatījumu izvēlnes lietošana
Iestatījumu izvēlne ļauj jums aktivizēt vai
deaktivizēt funkcijas galvenajā izvēlnē.
Displejā parādās SET un iestatījuma
numurs.
Apraksts
Iestatāmā vērtība
1
IESTATĪT + AIZIET!
IESLĒGT / IZSLĒGT
2
ATLIKUŠĀ SILTUMA INDIKATORS
IESLĒGT / IZSLĒGT
3
TAUSTIŅU SKAŅA1)
KLIKŠĶIS / PĪKSTIENS / IZSLĒGT
4
KĻŪMES SKAŅA
IESLĒGT / IZSLĒGT
5
SPILGTUMS
ZEMS / VIDĒJS / AUGSTS
6
SERVISA IZVĒLNE
-
7
RŪPNĪCAS IESTATĪJUMU ATJAUNO‐
ŠANA
JĀ/NĒ
1) Ieslēgšanas/izslēgšanas sensora lauka skaņu nevar izslēgt.
1. Piespiediet
un turiet piespiestu 3
sekundes.
Displejā redzams SET1 un mirgo "1".
2. Nospiediet
vai
, lai iestatītu
sekunžu rādījumu.
3. Nospiediet
.
4. Lai mainītu iestatījuma vērtību,
pieskarieties
vai
.
5. Nospiediet
.
Lai izietu no iestatījumu izvēlnes,
nospiediet
vai nospiediet un turiet
.
nospiestu
Automātiskā izslēgšanās
Drošības nolūkā cepeškrāsns automātiski
izslēdzas pēc kāda laika, ja karsēšanas
funkcija darbojas un jūs nemaināt
nekādus iestatījumus.
(°C)
(st.)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 230
5,5
22 Progress
Automātiskā izslēgšanās nedarbojas ar
šādām funkcijām: Apgaismojums (lampa),
Darb. laiks, Beigu laiks.
Displeja spilgtums
Displeja spilgtumam ir divi režīmi:
• nakts spilgtums - kad ierīce
deaktivizēta, displeja spilgtums
samazinās laikā no plkst. 22.00 līdz
06.00;
• dienas spilgtums:
– ja ierīce aktivizēta;
– ja nakts spilgtuma režīma darbības
laikā jūs pieskaraties sensora
laukam (izņemot IESLĒGT/
IZSLĒGT), displejs atgriežas
dienas spilgtuma režīmā uz
nākamajām 10 sekundēm;
– ja ierīce deaktivizēta un jūs iestatāt
laika atgādinājumu. Kad laika
atgādinājuma funkcijas darbība
beidzas, displejs atgriežas nakts
spilgtuma režīmā.
Dzesēšanas ventilators
Kad cepeškrāsns darbojas, dzesēšanas
ventilators automātiski uztur cepeškrāsns
virsmas vēsas. Izslēdzot cepeškrāsni,
dzesēšanas ventilators turpinās darboties,
līdz cepeškrāsns būs atdzisusi.
IETEIKUMI UN PADOMI
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Uzlieciet karoti virs pudeles vai glāzes,
uzsildot dzērienus, lai nodrošinātu labāku
siltuma izplatīšanos.
Tabulās uzrādītā temperatūra
un cepšanas laiki ir ir tikai
orientējoši. Tie atkarīgi no
receptēm un izmantoto
sastāvdaļu kvalitātes un
daudzuma.
Ievietojiet ēdienu cepeškrāsnī bez
iepakojuma. Iepakotus ēdienus var
ievietot cepeškrāsnī tikai tad, ja
iepakojums ir drošs izmantošanai
mikroviļņu krāsnī (pārbaudiet informāciju
uz iepakojuma).
Gatavošanas ieteikumi
Jūsu cepeškrāsns var cept un gatavot
ēdienu savādāk nekā jūsu iepriekšējā
cepeškrāsns. Tālāk redzamās tabulās
attēloti ieteicamie temperatūras,
gatavošanas laika un plauktu pozīciju
iestatījumi konkrētiem ēdienu veidiem.
Ja nevarat atrast iestatījumus konkrētai
receptei, meklējiet tai līdzīgu.
Mikroviļņu ieteikumi
Novietojiet pārtiku uz plāksnes krāsns
iekšienes apakšā.
Apgrieziet ēdienu uz otru pusi vai
samaisiet, kad pagājusi puse no
atkausēšanai un gatavošanai atvēlētā
laika.
Nosedziet ēdienu cepšanai un
uzsildīšanai.
Gatavošana ar mikroviļņiem
Gatavošanās laikā ēdienu nosedziet. Ja
vēlaties kraukšķīgu virskārtu, gatavojiet
ēdienu bez vāka.
Nepārgatavojiet ēdienu, iestatot pārāk
augstu jaudu un laiku. Ēdiens var izžūt,
piedegt vai izraisīt aizdegšanos.
Nelietojiet ierīci, lai gatavotu olas
čaumalās un gliemežus, jo tie var
pārsprāgt. Pārduriet ceptu olu dzeltenumu
pirms to uzsildīšanas.
Pirms gatavošanas caurduriet pārtikas
produktus, kam ir āda, vai saduriet ar
dakšiņu vairākas reizes.
Sagrieziet dārzeņus vienāda izmēra
gabaliņos.
Ik pa laikam apmaisiet šķidrus ēdienus.
Apmaisiet ēdienu pirms pasniegšanas.
Progress 23
Pēc cepeškrāsns izslēgšanas izņemiet
ēdienu un ļaujiet tam atdzist pāris
minūtes.
Pēc tam noņemiet atkausētos pārtikas
produktus.
Mikroviļņu atkausēšana
Uzlieciet sasaldēto, neapklāto pārtiku uz
neliela otrādi apgriezta šķīvja, novietojot
konteineru zem tā, vai uz atkausēšanas
restēm vai plastmasas sieta, lai izkusušais
šķidrums varētu notecēt.
Lai pagatavotu augļus un dārzeņus,
vispirms tos neatkausējot, jūs varat
izmantot augstāku mikroviļņu jaudu.
Mikroviļņiem piemēroti ēdiena gatavošanas trauki un materiāli
Mikroviļņu izmantošanai izmantojiet tikai piemērotus ēdienu gatavošanas traukus un
materiālus. Atsaucei izmantojiet tālāk sniegtās tabulas.
Ēdiena gatavošanas trauki / materi‐
āls
Mikroviļņu krāsns funk‐
cija
Atkau‐
sēšana
Mikroviļņu kombinē‐
tā funkcija
Karsēšana.
Gatavošana
Ugunsizturīgs stikls un porcelāns bez
metāla detaļām, piem., karstumiztu‐
rīgs stikls
Ugunsneizturīgs stikls un porcelāns
bez sudraba, zelta, platīna vai metāla
rotājumiem
X
X
Stikls un stikla keramika, kas izgata‐
vota no ugunsizturīga / sala izturīga
materiāla
Keramikas un māla ēdienu gatavoša‐
nas trauki bez kvarca vai metāla kom‐
ponentiem vai metālu saturošas gla‐
zūras
Keramika, porcelāns un māls ar ne‐
glazētu apakšu vai ar maziem cauru‐
miem, piemēram, uz rokturiem
X
X
X
Karstumizturīga plastmasa līdz 200°C
(lūdzu vienmēr pārbaudiet pirms lieto‐
šanas plastmasas konteineru specifi‐
kāciju)
X
X
Kartons, papīrs
X
X
Pārtikas plēve
X
X
Cepšanas plēve ar mikroviļņu krāsnij
drošu slēgšanu (vienmēr pārbaudiet
plēves specifikāciju pirms lietošanas)
X
24 Progress
Ēdiena gatavošanas trauki / materi‐
āls
Mikroviļņu krāsns funk‐
cija
Atkau‐
sēšana
Karsēšana.
Gatavošana
Cepšanai paredzēti trauki, kas izgata‐
voti no metāla, piem., emalja, čuguns
X
X
Cepšanas kārbas, melnā laka vai silī‐
cija pārklājums (vienmēr pārbaudiet
cepšanas kārbas specifikāciju pirms
lietošanas)
X
X
Cepamā paplāte
X
X
Restots plaukts
X
X
Ēdiena gatavošanas trauki mikroviļņu
izmantošanai, piemēram, kraukšķīga
panna
X
Cepšana
Pirmajā reizē izmantojiet zemāko
temperatūru.
Cepšanas laiku var pagarināt par 10-15
minūtēm, cepot kūkas vairākos plauktu
līmeņos.
Cepot kūkas un pīrādziņus dažādos
augstumos, tie var apbrūnināties
Mikroviļņu kombinē‐
tā funkcija
X
X
nevienmērīgi. Nav nepieciešams mainīt
temperatūras iestatījumu, ja
apbrūnināšana notiek nevienmērīgi.
Cepšanas laikā atšķirības izlīdzinās.
Cepšanas laikā paplātes cepeškrāsnī var
deformēties. Kad paplātes atdzisīs, tās
atgūs sākotnējo formu.
Cepšanas padomi
Cepšanas rezultāti
Iespējamie iemesli
Risinājums
Kūkas apakšpuse nav
pietiekami izcepusies.
Nepareiza plaukta pozīcija.
Ievietojiet kūku uz zemāka cepeš‐
krāsns plaukta.
Kūka sakrīt, nav izcepu‐
sies, ir noslāņojusies.
Cepeškrāsns temperatūra ir
pārāk augsta.
Nākamreiz iestatiet nedaudz aug‐
stāku cepeškrāsns temperatūru.
Izvēlēts pārāk īss cepšanas
laiks.
Nākamreiz iestatiet ilgāku cepša‐
nas laiku un zemāku cepeškrāsns
temperatūru.
Cepeškrāsns temperatūra ir
pārāk zema.
Nākamreiz iestatiet augstāku ce‐
peškrāsns temperatūru.
Izvēlēts pārāk garš cepša‐
nas laiks.
Nākamreiz iestatiet īsāku cepša‐
nas laiku.
Kūka ir pārāk sausa.
Progress 25
Cepšanas rezultāti
Iespējamie iemesli
Risinājums
Kūka izcepas nevien‐
mērīgi.
Temperatūra cepeškrāsnī ir
pārāk augsta un cepšanas
laiks pārāk īss.
Iestatiet zemāku temperatūru ce‐
peškrāsnī un palieliniet cepšanas
laiku
Kūkas mīkla nav vienmērīgi
sadalīta.
Nākamreiz izklājiet kūkas mīklu
cepšanas paplātē vienmērīgi.
Cepeškrāsns temperatūra ir
pārāk zema.
Nākamreiz iestatiet nedaudz aug‐
stāku cepeškrāsns temperatūru.
Kūka nav gatava recep‐
tē paredzētajā laikā.
Cepšana vienā cepeškrāsns līmenī
CEPŠANA TRAUCIŅOS
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
Izmantojiet funkciju: Karsēšana ar ventilatoru.
(°C)
(min.)
Pīrāga pamatne — smilšu mīkla, iepriekš uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
170 - 180
10 - 25
Pīrāga pamatne - no biskvītkūkas mīklas
150 - 170
20 - 25
Biskvītkūka
140 - 150
35 - 50
Kēkss / Brioši
150 - 160
50 - 70
Ābolu kūka, 2 formas Ø20 cm
160
70 - 90
Madeiras kūka / Augļu pīrāgs
140 - 160
70 - 90
CEPŠANA TRAUCIŅOS
Izmantojiet funkciju: Augš./Apakškarsēšana.
Biskvītkūka
(°C)
(min.)
160
35 - 50
2
26 Progress
CEPŠANA TRAUCIŅOS
Izmantojiet funkciju: Augš./Apakškarsēšana.
(°C)
(min.)
Siera kūka, lietojiet cepamo
pannu
160 - 170
60 - 90
1
Ābolu kūka, 2 formas Ø20 cm
180
70 - 90
1
KŪKAS / CEPUMI
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
Izmantojiet funkciju: Karsēšana ar ventilatoru.
Izmantojiet cepamo paplāti.
(°C)
(min.)
Kūka ar drupačām virspusē
150 - 160
20 - 40
Vaļējie augļu pīrāgi (no rauga/biskvītkūkas mīklas), lie‐
tojiet cepamo pannu
150 - 160
35 - 55
Vaļējie augļu pīrāgi no smilšu mīklas
160 - 170
40 - 80
Progress 27
KŪKAS / CEPUMI / MAIZE
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni, ja nav norādīts citādi.
Izmantojiet funkciju: Augš./Apakškarsēšana.
Izmantojiet cepamo paplāti.
(°C)
(min.)
Rulete
180 - 200
10 - 20
2
Rudzu maize
vispirms: 230
vispirms:
20
2
pēc tam: 160 180
pēc tam:
30 - 60
Sviesta mandeļu kūka / Saldās kūkas
190 - 210
20 - 30
2
Krēmkūkas / Eklēri, iepriekšēja uzsildīšana nav
nepieciešama
190 - 210
20 - 35
2
Pītā maize / Kliņģeris, iepriekšēja uzsildīšana
nav nepieciešama
170 - 190
30 - 40
2
Vaļējie augļu pīrāgi (no rauga/biskvītkūkas mī‐
klas)
170
35 - 55
1
Rauga kūkas ar smalku garnējumu (piem., biez‐
pienu, krēmu, olu vaniļas krēmu)
160 - 180
40 - 80
2
Christstollen
160 - 180
50 - 70
2
CEPUMI
Izmantojiet funkciju: Karsēšana ar ventilatoru.
(°C)
(min.)
Smilšu mīklas cepumi
150 - 160
10 - 20
1
Cepumi no biskvītkūkas mīklas
150 - 160
15 - 20
1
28 Progress
CEPUMI
Izmantojiet funkciju: Karsēšana ar ventilatoru.
(°C)
(min.)
Kārtainās mīklas maizītes, iepriekš uzsildiet tuk‐
šu cepeškrāsni
170 - 180
20 - 30
1
Smilšu mīkla / Konditorejas izstrādājumi
140
20 - 35
1
Kūciņas, iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni
160
20 - 35
3
Cepumi no rauga mīklas
150 - 160
20 - 40
1
Mandeļcepumi
100 - 120
30 - 50
1
Olu baltuma konditorejas izstrādājumi / Bezē
80 - 100
120 - 150
1
CEPUMI
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni.
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
Izmantojiet funkciju: Augš./Apakškarsēšana.
(°C)
(min.)
Maizīte
190 - 210
10 - 25
Smilšu mīkla / Konditorejas izstrādājumi
160
20 - 30
Kūciņas
170
20 - 35
Progress 29
Sacepumi
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Bagetes pārklātas ar
kausētu sieru
Karsēšana ar ventila‐
toru
160 - 170
15 - 30
Dārzeņu sacepums,
iepriekš uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
Infratermiskā grilēšana
160 - 170
15 - 30
Lazanja
Augš./Apakškarsēša‐
na
180 - 200
25 - 40
Zivju sacepumi
Augš./Apakškarsēša‐
na
180 - 200
30 - 60
Pildīti dārzeņi
Karsēšana ar ventila‐
toru
160 - 170
30 - 60
Saldi sacepumi
Augš./Apakškarsēša‐
na
180 - 200
40 - 60
Makaronu sacepums
Augš./Apakškarsēša‐
na
180 - 200
45 - 60
Cepšana daudzos līmeņos
Izmantojiet pirmo/trešo plaukta līmeni.
KŪKAS / CEPUMI / MAIZE
KŪKAS / CEPUMI / MAIZE
Karsēšana ar ventilatoru.
Karsēšana ar ventilatoru.
Izmantojiet cepamās paplātes.
Izmantojiet cepamās paplātes.
Krēmkūkas /
Eklēri, iepriekš
uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
(°C)
(min.)
(°C)
(min.)
Sausa drupaču
kūka
150 - 160
30 45
160 - 180
25 45
Smilšu mīklas
cepumi
150 - 160
20 40
Cepumi no bis‐
kvītkūkas mīklas
160 - 170
25 40
30 Progress
Cepšanas padomi
Izmantojiet karstumizturīgus cepeškrāsns
traukus.
KŪKAS / CEPUMI / MAIZE
Cepiet liesu gaļu apklātu.
Karsēšana ar ventilatoru.
Izmantojiet cepamās paplātes.
Lielus gaļas gabalus cepiet cepešpannā
vai uz restotā plaukta, kas novietots virs
cepešpannas.
Ielejiet nedaudz ūdens paplātē, lai pilošie
tauki neaizdegtos.
(°C)
(min.)
Apmēram pēc 1/2 - 2/3 cepšanas laika
apgrieziet cepeti otrādi.
Smilšu mīkla /
Konditorejas iz‐
strādājumi
140
25 45
Cepiet gaļu un zivis lielos gabalos (1 kg
vai vairāk).
Cepumi no rau‐
ga mīklas
160 - 170
30 60
Mandeļcepumi
100 - 120
40 80
Olu baltuma
konditorejas iz‐
strādājumi /
Bezē
80 - 100
130 170
Apsmērējiet gaļas gabalus ar to sulu
vairākas reizes cepšanas laikā.
Cepšana
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
LIELLOPA GAĻA
Izmantojiet funkciju: Augš./Apakškarsēšana.
Sautēts cepe‐
tis
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
1 - 1,5
200
230
60 - 80
Progress 31
CŪKGAĻA
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
Plecs /
Kakls / Šķiņ‐
ķa gabals
1 - 1,5
200
160 - 180
50 - 70
Viltotais zaķis
0,75 - 1
200
160 - 170
35 - 50
Cūkas stilbs,
iepriekš novā‐
rīts
0,75 - 1
200
150 - 170
60 - 75
TEĻA GAĻA
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
Teļa cepetis
1
200
160 - 180
50 - 70
Teļa locītava
1,5 - 2
200
160 - 180
75 - 100
JĒRA GAĻA
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
Jēra kāja / Jē‐
ra cepetis
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
1 - 1,5
200
150 - 170
50 - 70
32 Progress
PUTNU GAĻA
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
Putnu gaļa,
gabali
0,2 - 0,25 ka‐
tra
200
200 - 220
20 - 35
Vista, puse
0,4 - 0,5 ka‐
tra
200
190 - 210
25 - 40
Vista, broileris
1 - 1,5
200
190 - 210
60 - 80
Pīle
1,5 - 2
200
180 - 200
80 - 110
ZIVS
Izmantojiet funkciju: Augš./Apakškarsēšana.
Zivs, vesela
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
1 - 1,5
200
210 - 220
30 - 45
ĒDIENI
Izmantojiet funkciju: Karsēšana ar ventilatoru.
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
Saldie ēdieni
200
160 - 180
20 - 35
1
Pikantie ēdieni ar
vārītām sastāvda‐
ļām (nūdeles, dār‐
zeņi)
400 - 600
160 - 180
20 - 45
1
Progress 33
ĒDIENI
Izmantojiet funkciju: Karsēšana ar ventilatoru.
Pikantie ēdieni ar
nevārītām sastāv‐
daļām (kartupeļi,
dārzeņi)
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
400 - 600
160 - 180
30 - 45
2
Kraukšķīga cepšana ar Picas
funkcija
PICA
PICA
Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeš‐
krāsni pirms lietošanas.
Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeš‐
krāsni pirms lietošanas.
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Pārklāta ābo‐
lu kūka
150 - 170
50 - 60
(°C)
(min.)
Pica ar plānu
garozu
200 - 230
15 - 20
Dārzeņu pī‐
rāgs
160 - 180
50 - 60
Pica ar biezu
garozu, lieto‐
jiet cepamo
pannu
180 - 200
20 - 30
Neraudzēta
maize
230
10 - 20
160 - 180
45 - 55
Tortes
180 - 200
40 - 55
Atvērtais kār‐
tainās mīklas
pīrāgs
Atvērtais spi‐
nātu pīrāgs
no smilšu mī‐
klas
160 - 180
45 - 60
Pīrāgs ar sie‐
ru un šķiņķi
vai šokolādi
un ogām
230
12 - 20
Quiche lorrai‐
ne / Šveices
ābolu pīrāgs
170 - 190
45 - 55
Pelmeņi
180 - 200
15 - 25
Siera kūka
140 - 160
60 - 90
34 Progress
Grils
Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeškrāsni
pirms lietošanas.
Grilējiet tikai plānus gaļas vai zivs
gabalus.
Novietojiet pannu pirmajā plaukta līmenī,
lai savāktu pilošos taukus.
GRILS
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
Izmantojiet funkciju: Grils.
(°C)
(min.)
(min.)
Viena puse
Otra puse
Liellopu gaļas cepetis,
vidēji izcepts
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Liellopa fileja, vidēja
230
20 - 30
20 - 30
Cūkas mugura
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Teļa mugura
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Jēra mugura
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Zivs, vesela, 0,5 kg - 1
kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Maizes cepšana
Iepriekšēja uzsildīšana nav ieteicama.
MAIZE
MAIZE
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Brioši
160 180
40 60
(°C)
(min.)
Baltmaize
180 200
40 60
Ciabatta
200 220
35 45
Bagete
200 220
35 45
Rudzu maize
180 200
50 70
Progress 35
gaļu, taukainiem cūkas cepešiem, sautētu
gaļu. .
MAIZE
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Rupja maluma miltu
maize
180 200
50 70
Pilngraudu maize
170 190
60 90
Lēnā gatavošana
1. Apcepiet gaļu 1 - 2 minūtes no katras
puses pannā lielā karstumā.
2. Ievietojiet gaļu cepšanas pannā vai
tieši uz restotā plaukta. Novietojiet
zem restotā plaukta paplāti tauku
savākšanai.
Nekad nelietojiet vāku, ja gatavojot
izmantojat šo funkciju.
3. Izvēlieties funkciju: Lēnā gatavošana.
Pirmajās 10 minūtēs varat iestatīt
temperatūru no 80°C līdz 150°C.
Noklusējums ir 90°C.
4. Pēc 10 minūtēm cepeškrāsns
automātiski samazina temperatūru līdz
80 °C.
Šī funkcija ļauj sagatavot liesu, mīkstu
gaļu un zivis. Tas neattiecas uz: putnu
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(kg)
(°C)
(min.)
Liellopu gaļas cepetis
1 - 1,5
150
120 - 150
Liellopu fileja
1 - 1,5
150
90 - 110
Teļa cepetis
1 - 1,5
150
120 - 150
Steiks
0,2 - 0,3
120
20 - 40
Saldēta pārtika
Izņemiet ēdienu no iepakojuma. Uzlieciet
ēdienu uz šķīvja.
Nepārklājiet ēdienu, jo tas pagarinās
atkausēšanas laiku.
36 Progress
ATKAUSĒŠANA
ATKAUSĒŠANA
Izmantojiet trešo plaukta līmeni, ja
nav norādīts citādi.
Izmantojiet trešo plaukta līmeni, ja
nav norādīts citādi.
Izmantojiet funkciju: Karsēšana ar
ventilatoru.
Izmantojiet funkciju: Karsēšana ar
ventilatoru.
(°C)
(min.)
Pica, saldēta
200 220
15 - 25
Pica American, sal‐
dēta
190 210
20 - 25
Pica, atdzesēta
210 230
13 - 25
Picas uzkodas, sal‐
dētas
180 200
15 - 30
Kartupeļi frī, smalki,
gatavošanas laikā
2 vai 3 reizes ap‐
grieziet
210 230
20 - 30
Kartupeļi frī, biezi,
gatavošanas laikā
2 vai 3 reizes ap‐
grieziet
210 230
25 - 35
Kroketes / Kroke‐
tes, gatavošanas
laikā 2 vai 3 reizes
apgrieziet
210 230
20 - 35
Kartupeļu pankū‐
kas
210 230
20 - 30
(°C)
(min.)
Lazanja / Cannello‐
ni, svaigi, izmanto‐
jiet otro plaukta lī‐
meni
170 190
35 - 45
Lazanja / Cannello‐
ni, saldēti, izmanto‐
jiet otro plaukta lī‐
meni
160 180
40 - 60
Vistu spārniņi
190 210
20 - 30
Atkausēšana
Noņemiet iepakojumu un uzlieciet pārtiku
uz šķīvja.
Nepārklājiet ēdienu, jo tas pagarinās
atkausēšanas laiku.
Lielām ēdiena porcijām ievietojiet apgāzta
tukšu šķīvi cepeškrāsns iekšpuses
apakšā. Lieciet ēdienu dziļā traukā un
uzlieciet to uz plātnes cepeškrāsns
iekšpusē. Ja nepieciešams, noņemiet
plaukta balstus.
Progress 37
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(kg)
(min.)
Atkausēšanas
laiks
(min.)
Papildu atkau‐
sēšanas laiks
Vista
1
100 - 140
20 - 30
Cepšanas laikā
apgrieziet.
gaļa, gatavoša‐
nas laika vidū
apgrieziet
1
100 - 140
20 - 30
Cepšanas laikā
apgrieziet.
Forele
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Zemenes
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Sviests
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Krējums, saku‐
liet krējumu,
kad tas vēl nav
pilnībā atlaidies
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Putojiet krējumu,
kad tas vietām vēl
nedaudz sasalis.
Torte
1,4
60
60
-
Konservēšana
Izmantojiet tikai veikalā nopērkamas
vienāda izmēra konservu burciņas.
MĪKSTI AUGĻI
Nelietojiet burciņas ar atskrūvējamu vāku
un bajonetnoslēgu vai skārda kārbas.
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(min.)
Gatavošanas
laiks līdz sākas
burbuļošana
Uzlieciet uz cepamās paplātes ne vairāk
kā sešas viena litra burciņas.
Uzpildiet burciņas vienādi un aizveriet ar
skavu.
Burciņas nedrīkst saskarties.
Ielejiet aptuveni 1/2 litru ūdens cepamā
paplātē, lai cepeškrāsnī būtu pietiekami
daudz mitruma.
Kad ūdens burciņās sāk vārīties (aptuveni
pēc 35-60 minūtēm viena litra burku
gadījumā), izslēdziet cepeškrāsni vai
samaziniet temperatūru līdz 100 °C (skatīt
tabulu).
Iestatiet temperatūru uz 160-170 °C.
Zemenes / Melle‐
nes / Avenes / Gata‐
vas ērkšķogas
35 - 45
38 Progress
Žāvēšana
KAULIŅAUGĻI
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
Persiki / Ci‐
donijas /
Plūmes
(min.)
Gatavoša‐
nas laiks
līdz sākas
burbuļo‐
šana
(min.)
Jāturpina
vārīt pie
100° C
35 - 45
10 - 15
DĀRZEŅI
(min.)
Gatavoša‐
nas laiks
līdz sākas
burbuļo‐
šana
(min.)
Jāturpina
vārīt pie
100° C
Burkāni
50 - 60
5 - 10
Gurķi
50 - 60
-
Jaukti mari‐
nēti dārzeņi
50 - 60
5 - 10
Kolrābis /
Zirņi / Spar‐
ģeļi
50 - 60
15 - 20
(°C)
(st.)
Pupas
60 - 70
6-8
Pipari
60 - 70
5-6
Dārzeņi zu‐
pai
60 - 70
5-6
Sēnes
50 - 60
6-8
Zaļumi
40 - 50
2-3
Plūmes
60 - 70
8 - 10
Aprikozes
60 - 70
8 - 10
Ābolu šķē‐
les
60 - 70
6-8
Bumbieri
60 - 70
6-9
Gatavošana ar mikroviļņiem
Padomi mikroviļņu izmantošanai
Gatavošanas/atkausēšanas
rezultāti
Iespējamais iemesls
Risinājums
Ēdiens ir pārāk sauss.
Pārāk liela jauda.
Pārāk ilgs gatavošanas
laiks.
Iestatiet zemāku jaudu
vai/un īsāku gatavošanas
laiku.
Progress 39
Padomi mikroviļņu izmantošanai
Gatavošanas/atkausēšanas
rezultāti
Iespējamais iemesls
Risinājums
Ēdiens vēl nav atkausēts, ir
auksts vai negatavs pēc iesta‐
tītā laika perioda.
Pārāk īss gatavošanas
laiks.
Iestatiet garāku gatavoša‐
nas laiku. Nepalieliniet mi‐
kroviļņu jaudu.
Ēdiens ir pārāk gatavs malās,
bet vēl negatavs vidū.
Pārāk liela mikroviļņu jau‐
da.
Iestatiet zemāku jaudu un
garāku gatavošanas laiku.
Atkausēšana
GAĻA / ZIVS
Iestatiet jaudu uz 100 W, ja vien nav norādīts savādāk.
(kg)
(min.)
Nostāvē‐
šanās
laiks
(min.)
Steiks
0,2
5-7
5 - 10
Maltā gaļa, iestatiet 200 W
0,5
7-8
5 - 10
Vista
1
30 - 35
10 - 20
Cāļa krūtiņa
0,15
5-9
10 - 15
Vistas kājiņas
0,15
5-9
10 - 15
Zivs, vesela
0,5
10 - 15
5 - 10
Zivs fileja
0,5
12 - 15
5 - 10
40 Progress
PIENA PRODUKTI
Iestatiet jaudu uz 100 W.
(kg)
(min.)
Nostāvē‐
šanās
laiks
(min.)
Sviests
0,25
4-6
5 - 10
Rīvēts siers
0,2
2-4
10 - 15
(min.)
Nostāvē‐
šanās
laiks
(min.)
KŪKAS / CEPUMI
Iestatiet jaudu uz 200 W, ja vien nav norādīts savādāk.
Rauga kūka
1 gabals
2-3
15 - 20
Siera kūka, iestatiet 100 W
1 gabals
2-4
15 - 20
Sausā kūka
1 gabals
2-4
15 - 20
Maize
1 kg
15 - 18
5 - 10
Šķēlēs sagriezta maize
0,2 kg
3-5
5 - 10
Maize/bulciņas
4 gab.
2-4
2-5
Progress 41
AUGĻI
Augļi
(kg)
(W)
(min.)
Nostāvē‐
šanās
laiks
(min.)
0,25
100
5 - 10
10 - 15
(W)
(min.)
Nostāvē‐
šanās
laiks
(min.)
UZSILDĪŠANA
Bērnu pārtika burciņās
0,2 kg
300
1-2
-
Bērnu piens, ielieciet karoti pudelē
180 ml
600
0:20 0:40
-
Piens
200 ml
1000
1 - 1:30
-
Ūdens
200 ml
1000
1:30 - 2
-
Mērce
200 ml
600
1-3
-
Zupa
300 ml
600
3-5
-
Saldēti gatavi ēdieni
0,5 kg
400
10 - 15
2-5
Ātri pagatavojams ēdiens
0,5 kg
600
6-9
2-5
KAUSĒŠANA
(kg)
(W)
(min.)
Šokolāde / Šokolādes garnējums
0,15
300
2-4
Sviests
0,1
400
0:30 1:30
42 Progress
GATAVOŠANA
(W)
(min.)
Nostāvē‐
šanās
laiks (min.)
Zivs, vesela
0,5 kg
500
8 - 10
2-5
Zivs fileja
0,5 kg
400
4-7
2-5
Dārzeņi, svaigi
0,5 kg + 50 ml
ūdens
600
5 - 15
-
Dārzeņi, saldēti
0,5 kg + 50 ml
ūdens
600
10 - 20
-
Kartupeļi mundierī
0,5 kg
600
7 - 10
-
Rīsi
0,2 kg + 400 ml
ūdens
600
15 - 18
-
Popkorns
-
1000
1:30 - 3
-
Mikroviļņu kombinētā funkcija
Izmantojiet šo funkciju, lai pagatavotu
ēdienu īsākā laikā un apbrūninātu.
Informācija pārbaudes iestādēm
Kombinējiet funkcijas: Infratermiskā
grilēšana un Mikroviļņi.
Pārbaudes saskaņā ar IEC 60705.
Izmantojiet restotu plauktu, ja nav norādīts savādāk.
MIKROVIĻŅU
KRĀSNS FUNK‐
CIJA
(W)
(kg)
Biskvītkūka
600
0.475
Apakša
7-9
Pagrieziet kontei‐
neru par 1/4, kad
pagājusi puse no
gatavošanas lai‐
ka.
Viltotais zaķis
400
0.9
2
25 - 32
Pagrieziet kontei‐
neru par 1/4, kad
pagājusi puse no
gatavošanas lai‐
ka.
(min.)
Progress 43
Izmantojiet restotu plauktu, ja nav norādīts savādāk.
MIKROVIĻŅU
KRĀSNS FUNK‐
CIJA
(W)
(kg)
Olu sacepums
(omlete)
500
1
Apakša
18
-
Gaļas atkausēša‐
na
200
0.5
Apakša
7-8
Cepšanas laikā
apgrieziet gaļu,
kad pagājusi
puse no laika.
(min.)
Lietojiet režģi.
MIKRO‐
VIĻŅU
KRĀSN
S KOM‐
BINĒTĀ
FUNK‐
CIJA
(W)
(°C)
(min.)
Kūka,
0,7 kg
Ventilatora
karsēšana
+ MW
100
180
2
29 - 31
Pagrieziet kontei‐
neru par 1/4, kad
pagājusi puse no
gatavošanas lai‐
ka.
Kartupe‐
ļu sace‐
pums,
1,1 kg
Infratermi‐
skā grilēša‐
na + MW
400
180
1
40 - 45
Pagrieziet kontei‐
neru par 1/4, kad
pagājusi puse no
gatavošanas lai‐
ka.
Vista,
1,1 kg
Infratermi‐
skā grilēša‐
na + MW
200
200
1
45 - 55
Ievietojiet gaļu
apaļā stikla trau‐
kā un apgrieziet
to, kad ir pagāju‐
šas 20 minūtes
no gatavošanas
laika.
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
44 Progress
Piezīmes par tīrīšanu
Tīriet cepeškrāsns priekšpusi ar mīkstu drāniņu, kas iemērkta siltā ūdenī ar
mazgāšanas līdzekli.
Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet tam paredzētu tīrīšanas līdzekli;
Piekaltušus netīrumus tīriet ar speciālo cepeškrāsnij paredzēto tīrīšanas līdz‐
ekli.
Tīrīšanas
līdzekļi
Tīriet cepeškrāsns iekšieni pēc katras lietošanas reizes. Tauku vai citu pārti‐
kas palieku uzkrāšanās var izraisīt ugunsgrēku.
Nosusiniet cepeškrāsns iekšieni ar mīkstu drānu pēc katras lietošanas rei‐
zes.
Lietošana
ikdienā
Rūpīgi notīriet tilpnes augšdaļu no ēdiena atlikām un taukiem.
Notīriet visus papildpiederumus pēc katras lietošanas un ļaujiet tiem nožūt.
Lietojiet mīkstu drānu, kas iemērkta siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli; Ne‐
mazgājiet papildpiederumus trauku mazgājamajā mašīnā.
Netīriet piedegumdrošos piederumus ar agresīviem tīrīšanas līdzekļiem,
asiem priekšmetiem, kā arī trauku mazgājamā mašīnā.
Piederumi
Plauktu atbalstu izņemšana
Pirms apkopes darbu veikšanas
pārliecinieties, ka cepeškrāsns ir atdzisusi.
Pretējā gadījumā iespējams gūt
apdegumus.
Lai tīrītu ierīci, izņemiet plauktu balstus.
1. Uzmanīgi, velkot balstus uz augšu,
izceliet tos no priekšējā fiksatora.
1
3
2
Spuldzes maiņa
BRĪDINĀJUMS! Pastāv risks
saņemt elektrošoku.
Lampa var būt karsta.
1. Izslēdziet cepeškrāsni.
Nogaidiet, līdz cepeškrāsns ir atdzisusi.
2. Atslēdziet cepeškrāsni no elektrotīkla.
3. Ieklājiet cepeškrāsns iekšienes apakšā
audumu.
UZMANĪBU! Vienmēr turiet
halogēna lampu ar drānu, lai
tauku atliekas nesadegtu uz
lampas.
Augšējā lampa
2. Pavelciet plauktu balstu priekšējo daļu
nost no sānu sienas.
3. Izvelciet balstus no aizmugurējā
fiksatora.
Ielieciet plauktu balstus, veicot
iepriekšminētās darbības pretējā secībā.
1. Pagrieziet lampas pārsegu, lai to
izņemtu.
2. Notīriet stikla pārsegu.
3. Nomainiet cepeškrāsns lampu ar
piemērotu 300 °C siltumizturīgu
cepeškrāsns lampu.
4. Uzlieciet stikla pārsegu.
Progress 45
PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Ko darīt, ja...
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Cepeškrāsni nevar ieslēgt
vai lietot.
Cepeškrāsns nav pieslēgta
elektrotīklam vai nav pie‐
slēgta pareizi.
Pārbaudiet, vai cepeškrāsns
ir pareizi pievienota strāvas
piegādei (skatiet pieslēguma
diagrammu).
Cepeškrāsns nesakarst.
Cepeškrāsns ir deaktivizēta.
Ieslēdziet cepeškrāsni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīts pulkstenis.
Iestatiet pulksteni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīti nepieciešamie
iestatījumi.
Pārliecinieties, vai iestatījumi
ir pareizi.
Cepeškrāsns nesakarst.
Automātiskā izslēgšanās ak‐
tīva.
Skatiet sadaļu "Automātiskā
izslēgšanās".
Cepeškrāsns nesakarst.
Bērnu drošības funkcija ir ie‐
slēgta.
Skatiet sadaļu "Bērnu drošī‐
bas funkcijas lietošana".
Cepeškrāsns nesakarst.
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējumi ir saistīti
ar drošinātāju. Ja drošinā‐
tājs atkārtoti izdeg, sazinie‐
ties ar kvalificētu elektriķi.
Lampa nedarbojas.
Lampa ir bojāta.
Nomainiet lampu.
Izslēgtā stāvoklī displejs ne‐
rāda laiku.
Displejs ir deaktivizēts.
Lai atkal aktivizētu displeju,
vienlaikus pieskarieties
un
.
Ēdiena gatavošanai nepie‐
ciešams pārāk ilgs laiks, vai
arī tas tiek pagatavots pārāk
ātri.
Temperatūra ir pārāk zema
vai pārāk augsta.
Ja nepieciešams, noregulē‐
jiet temperatūru. Ievērojiet
rokasgrāmatā sniegtās norā‐
des.
Tvaiki un kondensāts nosē‐
žas uz ēdiena un cepeš‐
krāsns tilpnē.
Ēdieni cepeškrāsnī atstāti
pārāk ilgi.
Pabeidzot gatavošanu, neat‐
stājiet ēdienus cepeškrāsnī
ilgāk par 15 - 20 minūtēm.
46 Progress
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Displejs rāda kļūdas kodu,
kas nav šajā tabulā.
Notikusi kļūme elektrosistē‐
mā.
•
•
Apkopes dati
Izslēdziet cepeškrāsni,
izmantojot mājas elektro‐
sistēmas drošinātāju vai
drošinātāju kārbas aiz‐
sargslēdzi, un tad atkal
ieslēdziet to.
Ja displejā atkārtoti parā‐
dās kļūdas kods, sazinie‐
ties ar klientu apkalpoša‐
nas centru.
Tehnisko datu plāksnīte atrodas
cepeškrāsns iekšpusē uz priekšējā rāmja.
Nenoņemiet cepeškrāsns iekšpusē esošo
tehnisko datu plāksnīti.
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties ar
ierīces tirgotāju vaipilnvarotu servisa
centru.
Servisa centram nepieciešamie dati
norādīti uz tehnisko datu plāksnītes.
Iesakām pierakstīt datus šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)
.........................................
Izstrādājuma numurs (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes
punktā vai sazinieties ar vietējo
pašvaldību.
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti
pārstrādājot elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas
*
Progress 47
www.progress-hausgeraete.de
867353607-A-302019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising