Progress | PCM43102X | User manual | Progress PCM43102X Εγχειρίδιο χρήστη

Progress PCM43102X Εγχειρίδιο χρήστη
Οδηγίες Χρήσης
Φούρνος combi με φούρνο μικροκυμάτων
PCM43102X
2 Progress
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Οδηγίες για την ασφάλεια
Περιγραφή προϊόντος
Πίνακας χειριστηρίων
Πριν από την πρώτη χρήση
Καθημερινή χρήση
Λειτουργία μικροκυμάτων
2
5
8
9
11
12
13
Λειτουργίες ρολογιού
Αυτόματα προγράμματα
Χρήση των εξαρτημάτων
Πρόσθετες λειτουργίες
Υποδειξεισ και συμβουλεσ
Φροντίδα και καθάρισμα
Αντιμετωπιση προβληματων
19
21
22
23
25
46
48
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν
τραυματισμούς ή ζημίες που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης
εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις
οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για
μελλοντική αναφορά.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με
ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
ενέχονται.
Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και άτομα με εκτενείς και
περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να παραμένουν μακριά από
τη συσκευή, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να
παραμένουν μακριά από τη συσκευή εκτός αν
επιβλέπονται συνεχώς.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα
παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα.
Progress 3
•
•
•
Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη
συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα προσβάσιμα
μέρη θερμαίνονται κατά τη χρήση.
Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά, θα
πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη
συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς
επίβλεψη.
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής και η αντικατάσταση
του καλωδίου πρέπει να εκτελείται μόνο από κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη
της θερμαίνονται κατά τη χρήση. Χρειάζεται προσοχή για
να μην αγγίζετε τις αντιστάσεις.
Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου όταν αφαιρείτε ή
εισάγετε εξαρτήματα ή σκεύη.
Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης αποσυνδέετε
τη συσκευή από την πρίζα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι
απενεργοποιημένη προτού αντικαταστήσετε τον λαμπτήρα
για την αποφυγή πιθανότητας ηλεκτροπληξίας.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, προτού την τοποθετήσετε
στην κατασκευή εντοιχισμού.
Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό της
συσκευής.
Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά λειαντικά καθαριστικά ή
αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για να καθαρίσετε τη γυάλινη
πόρτα, καθότι μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια και αυτό
μπορεί να προκαλέσει θραύση του γυαλιού.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος
από το ηλεκτρικό ρεύμα.
4 Progress
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν είναι κενή. Τα
μεταλλικά εξαρτήματα που βρίσκονται εντός του
εσωτερικού του φούρνου μπορεί να προκαλέσουν βολταϊκά
τόξα.
Απαγορεύεται η χρήση μεταλλικών δοχείων για φαγητά και
ποτά κατά τη διάρκεια μαγειρέματος με μικροκύματα. Αυτή
η οδηγία δεν ισχύει αν ο κατασκευαστής ορίζει μέγεθος και
σχήμα μεταλλικών δοχείων τα οποία είναι κατάλληλα για
μαγείρεμα με μικροκύματα.
Εάν η πόρτα ή τα λάστιχα της πόρτας έχουν υποστεί
ζημιές, δεν επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία η συσκευή
μέχρι να γίνει η επισκευή από ένα εξειδικευμένο άτομο.
Τυχόν εργασίες συντήρησης ή επισκευής που
περιλαμβάνουν την αφαίρεση ενός καλύμματος που
προστατεύει από την έκθεση στην ενέργεια μικροκυμάτων
πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο άτομο.
Μη θερμαίνετε υγρά και άλλα τρόφιμα σε σφραγισμένα
σκεύη. Υπάρχει πιθανότητα να εκραγούν.
Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση
σε φούρνους μικροκυμάτων.
Κατά το ζέσταμα φαγητού σε πλαστικά ή χάρτινα σκεύη,
παρακολουθείτε τη συσκευή καθώς υπάρχει πιθανότητα
ανάφλεξης.
Η συσκευή προορίζεται για το ζέσταμα φαγητών και
ροφημάτων. Η ξήρανση τροφίμων ή το στέγνωμα ρούχων
και το ζέσταμα ειδικών μαξιλαριών με γέμιση θεραπευτικού
υλικού, παντοφλών, σφουγγαριών, βρεγμένων πανιών και
άλλων παρόμοιων αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό, ανάφλεξη ή πυρκαγιά.
Εάν εξέρχεται καπνός, θέστε εκτός λειτουργίας ή
αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και κρατήστε
κλειστή την πόρτα για να καταστείλετε τυχόν φλόγες.
Το ζέσταμα ροφημάτων στον φούρνο μικροκυμάτων
μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένο απότομο βράσιμο.
Θα πρέπει να χειρίζεστε το σκεύος με προσοχή.
Το περιεχόμενο στα μπιμπερό και τα βάζα βρεφικής
τροφής πρέπει να ανακινείται καλά κατά την παρασκευή.
Progress 5
•
•
•
Ελέγξτε τη θερμοκρασία πριν από την κατανάλωση για να
αποφύγετε τα εγκαύματα.
Αβγά με το κέλυφός τους και ολόκληρα βραστά αβγά δεν
πρέπει να ζεσταίνονται στη συσκευή καθώς μπορεί να
εκραγούν, ακόμα και μετά το τέλος του ζεστάματος στον
φούρνο μικροκυμάτων.
Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να
αφαιρούνται τυχόν υπολείμματα τροφίμων.
Αν η συσκευή δεν διατηρείται σε καθαρή κατάσταση,
μπορεί να προκληθεί φθορά της επιφάνειας με συνέπεια
την αρνητική επίδραση στη διάρκεια ζωής της συσκευής
και την πιθανή πρόκληση μιας επικίνδυνης κατάστασης.
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η
εγκατάσταση αυτής της
συσκευής πρέπει να εκτελείται
μόνο από κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο.
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της
συσκευασίας.
• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην
προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
• Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη
συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας
και κλειστά παπούτσια.
• Μην τραβάτε τη συσκευή από τη λαβή.
• Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από
άλλες συσκευές και μονάδες.
• Τοποθετήστε τη συσκευή σε κατάλληλο
και ασφαλές μέρος που πληροί τις
απαιτήσεις εγκατάστασης.
• Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με
ηλεκτρικό σύστημα ψύξης. Πρέπει να
χρησιμοποιείται με την ηλεκτρική
τροφοδοσία.
• Η εντοιχιζόμενη μονάδα πρέπει να
πληροί τις απαιτήσεις σταθερότητας του
προτύπου DIN 68930.
Ελάχιστο ύψος ντου‐
λαπιού (Ελάχιστο
ύψος ντουλαπιού κά‐
τω από τον πάγκο)
444 (460) mm
Πλάτος ντουλαπιού
560 mm
Βάθος ντουλαπιού
550 (550) mm
Ύψος μπροστινού
μέρους της συσκευής
455 mm
Ύψος πίσω μέρους
της συσκευής
440 mm
Πλάτος μπροστινού
μέρους της συσκευής
595 mm
Πλάτος πίσω μέρους
της συσκευής
559 mm
Βάθος της συσκευής
567 mm
Βάθος εντοιχισμού
της συσκευής
546 mm
Βάθος με ανοιχτή
πόρτα
882 mm
Ελάχιστο μέγεθος
ανοίγματος εξαερι‐
σμού. Άνοιγμα στο
κάτω μέρος της πίσω
πλευράς
560x20 mm
6 Progress
Μήκος καλωδίου
ηλεκτρικής τροφοδο‐
σίας. Το καλώδιο εί‐
ναι τοποθετημένο
στη δεξιά γωνία στην
πίσω πλευρά
Βίδες τοποθέτησης
1500 mm
3.5x25 mm
Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
• Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να
πραγματοποιούνται από επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
• Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
είναι συμβατές με τις ονομαστικές τιμές
ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής
ρεύματος.
• Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά
εγκατεστημένη πρίζα με προστασία
κατά της ηλεκτροπληξίας.
• Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο
φις τροφοδοσίας και το καλώδιο
τροφοδοσίας. Σε περίπτωση που
πρέπει να αντικατασταθεί το καλώδιο
τροφοδοσίας της συσκευής, η
αντικατάσταση πρέπει να γίνει από το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις μας.
• Μην επιτρέπετε σε καλώδια
τροφοδοσίας να βρίσκονται κοντά ή να
έρχονται σε επαφή με την πόρτα της
συσκευής ή με την εσοχή κάτω από τη
συσκευή, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται σε
λειτουργία ή η πόρτα είναι ζεστή.
• Η προστασία από ηλεκτροπληξία των
υπό τάση ή μονωμένων τμημάτων
πρέπει να στερεώνεται με τέτοιο τρόπο,
ώστε να μην είναι δυνατή η αφαίρεσή
της χωρίς εργαλεία.
• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην
πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η
πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.
• Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μη συνδέετε
το φις τροφοδοσίας.
• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.
• Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές μονωτικές
διατάξεις: ασφαλειοδιακόπτες,
ασφάλειες (βιδωτές ασφάλειες
αφαιρούμενες από την υποδοχή),
διακόπτες διαφυγής ρεύματος και ρελέ.
• Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της
συσκευής πρέπει να προβλέπεται
μονωτική διάταξη που να επιτρέπει την
αποσύνδεση της συσκευής από το
δίκτυο ρεύματος από όλους τους
πόλους. Η μονωτική διάταξη πρέπει να
έχει ελάχιστη απόσταση 3 mm μεταξύ
των επαφών.
• Αυτή η συσκευή παρέχεται με φις και
καλώδιο τροφοδοσίας.
Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού, εγκαυμάτων και
ηλεκτροπληξίας ή έκρηξης.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση.
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής
της συσκευής.
• Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα αερισμού
δεν είναι φραγμένα.
• Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επιτήρηση κατά τη λειτουργία.
• Απενεργοποιείτε τη συσκευή μετά από
κάθε χρήση.
• Προσέχετε όταν ανοίγετε την πόρτα της
συσκευής ενόσω η συσκευή βρίσκεται
σε λειτουργία. Μπορεί να διαφύγει
καυτός αέρας.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με
βρεγμένα χέρια ή όταν βρίσκεται σε
επαφή με νερό.
• Μην εφαρμόζετε πίεση στην πόρτα της
συσκευής όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως
επιφάνεια εργασίας ή ως επιφάνεια
αποθήκευσης αντικειμένων.
• Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής
προσεκτικά. Η χρήση υλικών με
Progress 7
αλκοόλη μπορεί να δημιουργήσει
μείγμα αλκοόλης και αέρα.
• Κατά το άνοιγμα της πόρτας, μην
επιτρέπετε σε σπινθήρες ή γυμνές
φλόγες να έρθουν σε επαφή με τη
συσκευή.
• Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω
στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.
• Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
μικροκυμάτων για να προθερμάνετε τον
φούρνο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πρόκλησης ζημιάς στη
συσκευή.
• Για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς
ή ο αποχρωματισμός της εμαγιέ
επίστρωσης:
– μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο
απευθείας σε επαφή με το κάτω
μέρος του εσωτερικού της
συσκευής.
– μην τοποθετείτε νερό απευθείας
μέσα στη συσκευή όταν αυτή είναι
ζεστή.
– μην αφήνετε υγρά πιάτα και φαγητά
μέσα στη συσκευή μετά την
ολοκλήρωση του μαγειρέματος.
– κατά την αφαίρεση ή την
τοποθέτηση των αξεσουάρ
απαιτείται προσοχή.
• Ο αποχρωματισμός της εμαγιέ
επιφάνειας ή της επιφάνειας από
ανοξείδωτο ατσάλι δεν επηρεάζει την
απόδοση της συσκευής.
• Χρησιμοποιείτε βαθύ ταψί για κέικ με
μεγάλη ποσότητα υγρών. Οι χυμοί
φρούτων προκαλούν λεκέδες οι οποίοι
μπορεί να είναι μόνιμοι.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
μαγειρική χρήση. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις,
όπως για θέρμανση χώρων.
• Ψήνετε πάντα με την πόρτα του
φούρνου κλειστή.
• Αν η συσκευή έχει εγκατασταθεί πίσω
από ένα πλαίσιο επίπλου (π.χ. μια
πόρτα) φροντίστε η πόρτα να μην είναι
ποτέ κλειστή όσο η συσκευή βρίσκεται
σε λειτουργία. Μπορεί να συσσωρευτεί
θερμότητα και υγρασία σε ένα κλειστό
πλαίσιο επίπλου και να προκληθεί
ζημιά στη συσκευή, το έπιπλο
εντοιχισμού ή το δάπεδο. Μην κλείνετε
το πλαίσιο του επίπλου προτού η
συσκευή έχει κρυώσει εντελώς μετά τη
χρήση.
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού, πυρκαγιάς, ή
βλάβης της συσκευής.
• Πριν από την πραγματοποίηση
συντήρησης, απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα.
Υπάρχει κίνδυνος θραύσης των
τζαμιών.
• Αντικαταστήστε άμεσα τα τζάμια της
πόρτας όταν έχουν υποστεί ζημιά.
Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
• Φροντίστε να στεγνώνετε το εσωτερικό
του φούρνου και την πόρτα μετά από
κάθε χρήση. Ο ατμός που παράγεται
κατά τη λειτουργία της συσκευής
συμπυκνώνεται στα εσωτερικά
τοιχώματα και μπορεί να προκαλέσει
διάβρωση.
• Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να
αποτραπεί η φθορά του υλικού της
επιφάνειας.
• Λίπος και φαγητό που παραμένει στη
συσκευή μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά και βολταϊκό τόξο όταν
εκτελείται η λειτουργία μικροκυμάτων.
• Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό
μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο
ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα,
σφουγγαράκια που χαράσσουν,
διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
• Αν χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού
για φούρνους, ακολουθείτε τις οδηγίες
ασφαλείας στη συσκευασία.
• Μην καθαρίζετε την καταλυτική εμαγιέ
επίστρωση (εάν υπάρχει) με κανένα
είδος απορρυπαντικού.
8 Progress
Εσωτερικός φωτισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
• Ο τύπος λαμπτήρα πυράκτωσης ή
αλογόνου που χρησιμοποιείται σε
αυτήν τη συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακές συσκευές. Μην τον
χρησιμοποιείτε για οικιακό φωτισμό.
• Πριν από την αντικατάσταση του
λαμπτήρα, αποσυνδέετε πάντα τη
συσκευή από την ηλεκτρική
τροφοδοσία.
• Χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες με τις
ίδιες προδιαγραφές.
• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
ανταλλακτικά.
Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή ασφυξίας.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
παροχή ρεύματος.
• Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά
στη συσκευή και απορρίψτε το.
• Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για
να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή
ζώων μέσα στη συσκευή.
Σέρβις
• Για την επισκευή της συσκευής,
επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
Γενική επισκόπηση
1
2
3
4
4
8
5
6
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Πίνακας χειριστηρίων
Ηλεκτρονικός προγραμματιστής
Αντίσταση
Γεννήτρια μικροκυμάτων
Λαμπτήρας
Ανεμιστήρας
Στήριγμα σχάρας, αποσπώμενο
Θέσεις σχαρών
7
Αξεσουάρ
Μεταλλική σχάρα
Για μαγειρικά σκεύη, φόρμες για κέικ,
ψητά.
Progress 9
Για κέικ και μπισκότα.
Ταψί ψησίματος
ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ
Ηλεκτρονικός προγραμματιστής
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Χρησιμοποιήστε τα πεδία αφής για τη λειτουργία της συσκευής.
Πεδίο
αφής
1
2
3
-
Λειτουργία
Περιγραφή
ΟΘΟΝΗ
Εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις της συσκευής.
ΕΝΑΡΞΗ / ΛΗΞΗ
Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συ‐
σκευής.
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Για ρύθμιση μιας λειτουργίας φούρνου ή ενός αυ‐
τόματου προγράμματος (μόνο όταν η συσκευή εί‐
ναι ενεργοποιημένη).
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Μικροκυμά‐
των. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, πιέστε αυτό το
πεδίο αφής για να αλλάξετε την ισχύ των μικροκυ‐
μάτων.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ /
ΤΑΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΡ‐
ΜΑΝΣΗ
Για ρύθμιση και έλεγχο της θερμοκρασίας στο
εσωτερικό του φούρνου ή της θερμοκρασίας του
αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα (αν υπάρχει). Αν
πιέσετε το πεδίο αυτό παρατεταμένα για τρία δευ‐
τερόλεπτα, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ και ΑΠΕΝΕΡΓΟ‐
ΠΟΙΕΙΤΑΙ η λειτουργία ταχείας προθέρμανσης.
ΚΑΤΩ
Για μετακίνηση στο μενού προς τα κάτω.
4
5
6
10 Progress
Πεδίο
αφής
Λειτουργία
Περιγραφή
ΕΠΑΝΩ
Για μετακίνηση στο μενού προς τα πάνω.
8
OK / Γρήγορη
Έναρξη Μικροκυ‐
μάτων
Για επιβεβαίωση μιας επιλογής ή μιας ρύθμισης.
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας Μικροκυμάτων
όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Κάθε πά‐
τημα του πεδίου αφής προσθέτει 30 δευτερόλεπτα
στη διάρκεια.
9
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΦΟΥΡΝΟΥ
Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του λαμπτή‐
ρα φούρνου.
ΡΟΛΟΪ
Για ρύθμιση των λειτουργιών του ρολογιού.
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗ‐
ΤΗΣ
Για τη ρύθμιση της λειτουργίας Χρονομετρητή.
7
10
11
Οθόνη
A
B
G
C
F
E
D
A. Σύμβολο λειτουργίας φούρνου
B. Ένδειξη θερμοκρασίας / ώρας / ισχύος
μικροκυμάτων
C. Ρολόι / Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας /
Χρονομετρητής
D. Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας
E. Ενδείξεις λειτουργιών ρολογιού
F. Ένδειξη θέρμανσης / Ένδειξη ταχείας
προθέρμανσης
G. Αριθμός λειτουργίας του φούρνου /
προγράμματος
Άλλες ενδείξεις της οθόνης:
Σύμβο‐
λο
/
/
Όνομα
Περιγραφή
Αυτόματο πρόγραμμα
Μπορείτε να επιλέξετε ένα αυτόματο πρό‐
γραμμα.
Λειτουργία μικροκυμάτων
Η λειτουργία μικροκυμάτων είναι ενεργο‐
ποιημένη.
kg / g
Έχει τεθεί σε λειτουργία ένα αυτόματο
πρόγραμμα με καταχώριση βάρους.
ώρες / λεπτά
Έχει ενεργοποιηθεί μια λειτουργία ρολο‐
γιού.
Progress 11
Σύμβο‐
λο
Όνομα
Περιγραφή
Watt
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισχύ για τη λει‐
τουργία μικροκυμάτων.
Θερμοκρασία / Ταχεία προθέρ‐
μανση
Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
Θερμοκρασία
Υποδεικνύεται η τρέχουσα θερμοκρασία.
Θερμοκρασία
Μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία.
Φωτισμός Φούρνου
Έχετε απενεργοποιήσει τον φωτισμό.
Χρονομετρητής
Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία του χρο‐
νομετρητή.
Ένδειξη προθέρμανσης
Αν ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα,
εμφανίζεται η ένδειξη . Οι μπάρες
υποδεικνύουν αύξηση ή μείωση της
θερμοκρασίας στο εσωτερικό του
φούρνου.
Όταν ο φούρνος επιτυγχάνει την
καθορισμένη θερμοκρασία, οι μπάρες
σβήνουν από την οθόνη.
ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Για να ρυθμίσετε την ώρα,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Λειτουργίες ρολογιού».
Πρώτος Καθαρισμός
Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα και τα
αφαιρούμενα στηρίγματα σχαρών από τον
φούρνο.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Φροντίδα και
καθάρισμα».
Καθαρίστε τον φούρνο και τα εξαρτήματα
πριν από την πρώτη χρήση.
Τοποθετήστε τα εξαρτήματα και τα
αφαιρούμενα στηρίγματα σχαρών στην
αρχική τους θέση.
Ρύθμιση της ώρας
Κατά την πρώτη σύνδεση στην ηλεκτρική
παροχή, στην οθόνη εμφανίζονται όλα τα
σύμβολα για λίγα δευτερόλεπτα. Στη
συνέχεια, στην οθόνη εμφανίζεται η
έκδοση λογισμικού για λίγα δευτερόλεπτα.
Μόλις σβήσει η ένδειξη της έκδοσης
λογισμικού από την οθόνη, εμφανίζονται οι
ενδείξεις «h» και «12:00».
1. Αγγίξτε το
ή το
για να ρυθμίσετε
την ώρα.
.
2. Αγγίξτε το
3. Αγγίξτε το
ή το
για να ρυθμίσετε
τα λεπτά.
ή το .
4. Αγγίξτε το
Η ένδειξη Θερμοκρασίας / Ώρας εμφανίζει
τη νέα ώρα.
12 Progress
Αλλαγή της ώρας
Μπορείτε να αλλάξετε την ώρα μόνο όταν
η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
Για να ρυθμίσετε καινούρια ώρα, ανατρέξτε
στην ενότητα «Ρύθμιση της ώρας».
Αγγίξτε επανειλημμένα το , μέχρι να
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
στην
οθόνη.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Λειτουργία
φούρνου
Προγράμματα
Λειτουργία
φούρνου
Θερμός Αέ‐
ρας
Λειτουργία
Πίτσα
Χρήση
Για ψήσιμο μέχρι και σε
δύο θέσεις σχαρών ταυ‐
τόχρονα και για ξήρανση
φαγητού.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία
κατά 20 - 40 °C χαμηλό‐
τερα από ό,τι για τη λει‐
τουργία Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση.
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
Για την παρασκευή τρυ‐
φερών, ζουμερών ψητών.
Χαμηλή Θερ‐
μοκρασία
Για ψήσιμο κέικ με τραγα‐
νή βάση, καθώς και για
διατήρηση τροφίμων.
Για την απόψυξη τροφί‐
μων (λαχανικά και φρού‐
τα). Ο χρόνος απόψυξης
εξαρτάται από την ποσό‐
τητα και το μέγεθος των
κατεψυγμένων τροφίμων.
Για τη διατήρηση των φα‐
γητών ζεστών.
Διατήρηση
Θερμότητας
Γκριλ
Για ψήσιμο πίτσας. Για
έντονο ρόδισμα και τρα‐
γανή βάση.
Για ψήσιμο φαγητού σε
μία θέση σχάρας.
Κάτω Θέρ‐
μανση
Απόψυξη
Χρήση
Καταψυγμένα
τρόφιμα
Γκριλ με Θερ‐
μό Αέρα
Για ψήσιμο στο γκριλ φα‐
γητού σε φέτες, καθώς
και για φρυγάνισμα ψω‐
μιού.
Για να γίνουν τραγανά τα
έτοιμα φαγητά (π.χ. οι τη‐
γανιτές πατάτες, οι πατά‐
τες σε τριγωνικές φέτες ή
τα σπρινγκ ρολς).
Για ψήσιμο μεγαλύτερων
μερίδων κρέατος ή που‐
λερικών με κόκκαλα σε
μία θέση σχάρας. Για
γκρατινάρισμα και για ρό‐
δισμα.
Ο λαμπτήρας μπορεί να
απενεργοποιηθεί αυτόματα σε
θερμοκρασία κάτω των 60 °C
κατά τη διάρκεια ορισμένων
λειτουργιών φούρνου.
Progress 13
Ρύθμιση του προγράμματος
1. Ενεργοποιήστε τον φούρνο με το .
Στην οθόνη εμφανίζεται η καθορισμένη
θερμοκρασία, το σύμβολο και ο αριθμός
του προγράμματος.
ή το
για να επιλέξετε
2. Πιέστε το
ένα πρόγραμμα.
3. Πιέστε το
, διαφορετικά ο φούρνος
ξεκινά αυτόματα μετά από 5
δευτερόλεπτα.
Αν ενεργοποιήσετε τον φούρνο χωρίς να
ρυθμίσετε κάποια λειτουργία ή
πρόγραμμα, ο φούρνος απενεργοποιείται
αυτόματα μετά από 20 δευτερόλεπτα.
Αλλαγή της θερμοκρασίας
Πιέστε το
ή το
για να αλλάξετε τη
θερμοκρασία σε βήματα: 5 °C.
Μόλις ο φούρνος φτάσει στην
προκαθορισμένη θερμοκρασία, ακούγεται
ένα σήμα και η ένδειξη Προθέρμανσης
εξαφανίζεται.
Έλεγχος της θερμοκρασίας
Μπορείτε να ελέγχετε την τρέχουσα
θερμοκρασία στον φούρνο όταν η
λειτουργία ή το πρόγραμμα είναι
ενεργοποιημένο.
1. Πιέστε το
.
Στην οθόνη εμφανίζεται η θερμοκρασία
στο εσωτερικό του φούρνου.
Πιέστε το
ξανά για να αλλάξετε την
καθορισμένη θερμοκρασία.
2. Πιέστε το
, διαφορετικά η οθόνη
εμφανίζει πάλι την καθορισμένη
θερμοκρασία αυτόματα μετά από 5
δευτερόλεπτα.
Ταχεία προθέρμανση
Μην τοποθετείτε φαγητό στον φούρνο
όταν είναι ενεργοποιημένη η Ταχεία
προθέρμανση.
Η λειτουργία Ταχεία προθέρμανση είναι
διαθέσιμη μόνο για μερικές λειτουργίες
θέρμανσης. Αν ενεργοποιηθεί ο ήχος
σφάλματος στο μενού ρυθμίσεων, το σήμα
ακούγεται αν η Ταχεία προθέρμανση δεν
είναι διαθέσιμη για το ρυθμισμένο
πρόγραμμα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Πρόσθετες λειτουργίες», Χρήση του
μενού ρυθμίσεων.
Η λειτουργία Ταχεία προθέρμανση μειώνει
τον χρόνο προθέρμανσης.
Για να ενεργοποιήσετε την Ταχεία
προθέρμανση πιέστε παρατεταμένα το
για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.
Αν η Ταχεία προθέρμανση είναι
ενεργοποιημένη στην οθόνη εμφανίζονται
μπάρες που αναβοσβήνουν:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΆΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Συστάσεις μικροκυμάτων
Τοποθετήστε το φαγητό σε ένα πιάτο στο
κάτω μέρος του εσωτερικού του φούρνου.
Ανακατέψτε ή γυρίστε το φαγητό μόλις
περάσει ο μισός χρόνος μαγειρέματος και
απόψυξης.
Σκεπάστε το φαγητό για το μαγείρεμα και
το ξαναζέσταμα.
Τοποθετήστε το κουτάλι στο μπουκάλι ή
στο ποτήρι όταν ζεσταίνετε ροφήματα για
να εξασφαλίσετε καλύτερη διανομή
θερμότητας.
Τοποθετείτε το φαγητό στον φούρνο χωρίς
συσκευασία. Τα έτοιμα συσκευασμένα
γεύματα μπορούν να τοποθετηθούν στον
φούρνο μόνο εάν η συσκευασία είναι
κατάλληλη για χρήση σε φούρνο
μικροκυμάτων (δείτε τις λεπτομέρειες στη
συσκευασία).
Μαγείρεμα με μικροκύματα
Μαγειρεύετε με καλυμμένο το φαγητό. Αν
θέλετε να διατηρήσετε την κρούστα,
μαγειρεύετε το φαγητό χωρίς κάλυμμα.
14 Progress
Μη μαγειρεύετε υπερβολικά τα φαγητά
ρυθμίζοντας την ισχύ και τον χρόνο σε
πολύ υψηλές τιμές. Το φαγητό μπορεί να
στεγνώσει, να καεί ή να προκληθεί
πυρκαγιά.
Αφού απενεργοποιήσετε τον φούρνο,
βγάλτε το φαγητό και αφήστε το να κάτσει
για μερικά λεπτά.
Μη χρησιμοποιείτε τον φούρνο για το
μαγείρεμα αβγών ή σαλιγκαριών με το
κέλυφός τους, καθώς μπορεί να εκραγούν.
Τρυπήστε τον κρόκο των τηγανιτών αβγών
προτού τα ξαναζεστάνετε.
Τρυπήστε τα φαγητά με πέτσα ή φλούδα
με ένα πιρούνι πολλές φορές πριν το
μαγείρεμα.
Απόψυξη με μικροκύματα
Τοποθετήστε το κατεψυγμένο φαγητό
χωρίς καμία συσκευασία σε ένα μικρό
πιάτο τοποθετημένο ανάποδα με ένα
σκεύος από κάτω, ή σε μια σχάρα
απόψυξης ή σε ένα πλαστικό κόσκινο έτσι
ώστε το υγρό απόψυξης να μπορεί να
τρέξει.
Κατόπιν αφαιρέστε τα αποψυγμένα
κομμάτια.
Κόψτε τα λαχανικά σε κομμάτια παρόμοιου
μεγέθους.
Ανακατεύετε τα υγρά φαγητά ανά
διαστήματα.
Για να μαγειρέψετε φρούτα και λαχανικά
χωρίς να τα αποψύξετε πρώτα, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε υψηλότερη ισχύ
μικροκυμάτων.
Ανακατεύετε πάντα το φαγητό πριν το
σερβίρισμα.
Κατάλληλα μαγειρικά σκεύη και υλικά για μικροκύματα
Για τα μικροκύματα χρησιμοποιείτε μόνο τα κατάλληλα μαγειρικά σκεύη και υλικά.
Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο πίνακα για οδηγό.
Μαγειρικά σκεύη / Υλικά
Λειτουργία μικροκυμά‐
των
Απόψυ‐
ξη
Ζέσταμα,
Μαγείρεμα
Συνδυαστική Λει‐
τουργία Μικροκυμά‐
των
Πυρίμαχο γυαλί και πορσελάνη χωρίς
μεταλλικά εξαρτήματα, π.χ. γυαλί αν‐
θεκτικό στη θερμότητα
Μη πυρίμαχο γυαλί και πορσελάνη
χωρίς διακόσμηση από ασήμι, χρυσό,
πλατίνα ή άλλο μέταλλο
X
X
Γυαλί και κεραμικό γυαλί από πυρίμα‐
χο υλικό / υλικό ανθεκτικό στο ψύχος
Κεραμικά και πήλινα χωρίς τμήματα
χαλαζία ή μετάλλου και σμάλτα που
περιέχουν μέταλλα
Κεραμικά, πορσελάνη και πήλινα μα‐
γειρικά σκεύη χωρίς επιστρωμένο κά‐
τω μέρος ή με μικρές οπές, π.χ. στις
λαβές
X
X
X
X
Progress 15
Μαγειρικά σκεύη / Υλικά
Λειτουργία μικροκυμά‐
των
Απόψυ‐
ξη
Ζέσταμα,
Μαγείρεμα
Ανθεκτικό στη θερμότητα πλαστικό
έως 200 °C (να ελέγχετε πάντα τις
προδιαγραφές του πλαστικού δοχείου
πριν από τη χρήση)
Συνδυαστική Λει‐
τουργία Μικροκυμά‐
των
X
Χαρτόνι, χαρτί
X
X
Μεμβράνη
X
X
Μεμβράνη μαγειρέματος με σφράγιση
κατάλληλη για φούρνους μικροκυμά‐
των (να ελέγχετε πάντα τις προδιαγρα‐
φές της μεμβράνης πριν από τη χρή‐
ση)
X
Μαγειρικά σκεύη ψησίματος από μέ‐
ταλλο, π.χ. εμαγιέ, χυτοσίδηρο
X
X
Βαθιά ταψιά/φόρμες ψησίματος με επί‐
στρωση μαύρου βερνικιού ή σιλικόνης
(να ελέγχετε πάντα τις προδιαγραφές
της φόρμας ψησίματος πριν από τη
χρήση)
X
X
Ταψί ψησίματος
X
X
Μεταλλική σχάρα
X
X
Μαγειρικά σκεύη κατάλληλα για χρήση
σε φούρνο μικροκυμάτων, π.χ. ταψί
ροδίσματος
X
X
X
Συμβουλές για τον φούρνο μικροκυμάτων
Αποτέλεσμα
Αντιμετώπιση
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την
ποσότητα φαγητού που ετοιμάζετε.
Βρείτε πληροφορίες για παρόμοιο τύπο φαγητού.
Αυξήστε ή μειώστε τη διάρκεια του χρόνου μαγειρέ‐
ματος σύμφωνα με τον παρακάτω κανόνα: διπλή
ποσότητα - σχεδόν διπλάσιος χρόνος, μισή ποσό‐
τητα - μισός χρόνος.
Το φαγητό μετά το μαγείρεμα είναι πο‐
λύ στεγνό.
Ρυθμίστε μικρότερο χρόνο μαγειρέματος ή επιλέξτε
μια χαμηλότερη ισχύ μικροκυμάτων και καλύψτε με
υλικό κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμά‐
των.
16 Progress
Αποτέλεσμα
Αντιμετώπιση
Το φαγητό δεν έχει αποψυχθεί, ζεστα‐
θεί ή μαγειρευτεί μετά το τέλος του χρό‐
νου μαγειρέματος.
Ρυθμίστε μεγαλύτερο χρόνο μαγειρέματος ή επιλέξ‐
τε μια πιο υψηλή ισχύ μικροκυμάτων. Επισημαίνε‐
ται ότι τα ψηλότερα πιάτα απαιτούν περισσότερο
χρόνο μαγειρέματος. Ανακατεύετε ή γυρίζετε το φα‐
γητό κατά το μαγείρεμα.
Μετά το τέλος του χρόνου μαγειρέμα‐
τος, το φαγητό είναι πολύ ζεστό στην
άκρη αλλά δεν είναι έτοιμο στη μέση.
Την επόμενη φορά, επιλέξτε χαμηλότερη ισχύ και
περισσότερο χρόνο. Ανακατεύετε τα υγρά, όπως
τις σούπες, μόλις περάσει ο μισός χρόνος.
Άλλα πράγματα που πρέπει να έχετε
υπόψη σας...
• Τα φαγητά έχουν διαφορετικά σχήματα
και ιδιότητες. Προετοιμάζονται σε
διαφορετικές ποσότητες. Εξαιτίας
αυτού, ο απαραίτητος χρόνος και η
ισχύς για την απόψυξη, το ζέσταμα ή το
μαγείρεμα ενδέχεται να διαφέρει.
Γενικός κανόνας: διπλάσια ποσότητα
- σχεδόν διπλάσιος χρόνος.
• Τα μικροκύματα δημιουργούν τη
θερμότητα απευθείας στο φαγητό.
Εξαιτίας αυτού, όλα τα μέρη του δεν
μπορούν να θερμανθούν ταυτόχρονα.
Πρέπει να ανακατέψετε ή να γυρίσετε
τα ζεσταμένα φαγητά, ειδικά όταν
μαγειρεύετε μεγαλύτερες ποσότητες
φαγητού.
• Ο χρόνος αναμονής παρατίθεται
στους πίνακες. Αφήστε το φαγητό να
κάτσει, εντός ή εκτός της συσκευής,
ώστε η θερμότητα να κατανεμηθεί πιο
ομοιόμορφα.
• Ρυθμίστε το επίπεδο ισχύος ανάλογα με
την ποσότητα φαγητού. Η χρήση
υψηλού επιπέδου ισχύος με μικρή
ποσότητα φαγητού μπορεί να κάψει το
φαγητό ή να δημιουργήσει βολταϊκό
τόξο όταν χρησιμοποιείτε εξαρτήματα.
• Θα έχετε καλύτερα αποτελέσματα για το
ρύζι αν χρησιμοποιήσετε επίπεδα,
φαρδιά πιάτα.
Λειτουργίες μικροκυμάτων
Λειτουργίες
Περιγραφή
Μικροκύματα
Δημιουργούν τη θερμότητα απευθείας στο φαγητό. Χρησιμοποιήστε τα
για να ζεστάνετε προπαρασκευασμένα γεύματα και ποτά, για να απο‐
ψύξετε κρέας ή φρούτα και για να μαγειρέψετε λαχανικά και ψάρι.
Συνδυαστική
Χρησιμοποιήστε την για να εκτελέσετε τις λειτουργίες φούρνου και μι‐
κροκυμάτων μαζί. Χρησιμοποιήστε την για να μαγειρέψετε φαγητό σε
συντομότερο χρονικό διάστημα και για να ροδίσει ταυτόχρονα.
Γρήγορη έναρξη
Χρησιμοποιήστε την για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Μικροκυμά‐
των με ένα άγγιγμα του πεδίου αφής
με τη μέγιστη ισχύ των μικρο‐
κυμάτων. Χρόνος λειτουργίας: 30 δευτερόλεπτα.
Progress 17
Ρύθμιση της λειτουργίας
Μικροκυμάτων
Απενεργοποιήστε τη συσκευή για να
χρησιμοποιήσετε την κανονική λειτουργία
Μικροκυμάτων.
1. Αγγίξτε το
για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία Μικροκυμάτων.
Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο
και
η προεπιλεγμένη ισχύς μικροκυμάτων.
ή το
για να αλλάξετε
2. Αγγίξτε το
την ισχύ των μικροκυμάτων. Η ρύθμιση
ισχύος αλλάζει σε βήματα των 100
Watt.
3. Αγγίξτε το
για τη ρύθμιση της
λειτουργίας ΔΙΑΡΚΕΙΑ. Ανατρέξτε στην
ενότητα «Ρύθμιση της λειτουργίας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ». Επιβεβαιώστε με το
για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
Μικροκυμάτων.
Αν δεν ορίσετε τη
λειτουργία ΔΙΑΡΚΕΙΑ και
ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία Μικροκυμάτων
απευθείας με το
,η
διάρκεια είναι 30
δευτερόλεπτα. Κάθε
πάτημα του πεδίου αφής
προσθέτει 30 δευτερόλεπτα
στη διάρκεια.
Αν δεν αγγίξετε το
,η
συσκευή απενεργοποιείται μετά
από 20 δευτερόλεπτα.
Η μέγιστη ρύθμιση του χρόνου
της λειτουργίας ΔΙΑΡΚΕΙΑ είναι
90 λεπτά.
Μπορείτε να αλλάξετε την ισχύ
των μικροκυμάτων (αγγίξτε το
και, στη συνέχεια, το
ή
το
) και τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(αγγίξτε το ) όποτε θέλετε
όταν η λειτουργία
Μικροκυμάτων είναι ενεργή.
4. Μόλις παρέλθει ο χρόνος ρύθμισης,
ακούγεται ένα ηχητικό σήμα για 2
λεπτά. Η λειτουργία μικροκυμάτων
απενεργοποιείται αυτόματα. Αγγίξτε
ένα πεδίο αφής για να σταματήσετε το
ηχητικό σήμα.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή,
αγγίξτε το .
Αν αγγίξετε το
ή ανοίξετε
την πόρτα, η λειτουργία
σταματά. Για να την εκκινήσετε
πάλι, αγγίξτε το
.
Ο μέγιστος χρόνος των λειτουργιών
μικροκυμάτων εξαρτάται από την ισχύ των
μικροκυμάτων που έχετε ρυθμίσει:
ΙΣΧΥΣ ΜΙΚΡΟΚΥ‐
ΜΑΤΩΝ
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟ‐
ΝΟΣ
100 – 600 W
-
Πάνω από 600 W
7 λεπτά
Ρύθμιση της Συνδυαστικής
λειτουργίας
1. Ενεργοποιήστε μια λειτουργία
φούρνου. Ανατρέξτε στην ενότητα
«Ρύθμιση λειτουργίας φούρνου».
και ακολουθήστε τα ίδια
2. Αγγίξτε το
βήματα όπως όταν ρυθμίζετε τη
λειτουργία μικροκυμάτων.
Η Συνδυαστική λειτουργία δεν είναι
διαθέσιμη με τη λειτουργία ΤΕΛΟΣ, SET +
GO.
18 Progress
Ρύθμιση της λειτουργίας
Γρήγορης Έναρξης
Αν ορίσετε τη λειτουργία
ΤΕΛΟΣ
για την κανονική
λειτουργία φούρνου, αλλάζει
στη λειτουργία ΔΙΑΡΚΕΙΑ
στη Συνδυαστική λειτουργία.
Αν ορίσετε τη λειτουργία
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
για την κανονική
λειτουργία φούρνου, παραμένει
ενεργή για τη Συνδυαστική
λειτουργία. Αν η καθορισμένη
λειτουργία ΔΙΑΡΚΕΙΑ είναι
μεγαλύτερη από 90 λεπτά, δεν
είναι δυνατή η ενεργοποίηση
της Συνδυαστικής λειτουργίας.
1. Αγγίξτε το
για να απενεργοποιήσετε
τη συσκευή.
2. Αγγίξτε το
για να ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία Γρήγορης Έναρξης.
προσθέτει 30
Κάθε άγγιγμα του
δευτερόλεπτα στον χρόνο της λειτουργίας
Διάρκεια.
Μπορείτε να αλλάξετε την ισχύ
των μικροκυμάτων (ανατρέξτε
στην ενότητα «Ρύθμιση της
λειτουργίας Μικροκυμάτων»).
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
Μικροκυμάτων σε Συνδυαστική λειτουργία,
η ισχύς των Μικροκυμάτων δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα 600 W.
3. Αγγίξτε το
για να ρυθμίσετε τον
χρόνο για τη λειτουργία ΔΙΑΡΚΕΙΑ.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση της
λειτουργίας ΔΙΑΡΚΕΙΑ».
Συνιστώμενες ρυθμίσεις ισχύος για διαφορετικούς τύπους
φαγητού
Τα στοιχεία στον πίνακα είναι απλώς ενδεικτικά.
700 - 1.000 W
Σοτάρισμα στην αρχή της
διαδικασίας μαγειρέματος
Μαγείρεμα λαχανικών
Ζέσταμα υγρών
500 – 600 W
Μαγείρεμα φαγητών
με αυγά
Σιγοβράσιμο βρα‐
στών
Ζέσταμα φαγητών
ενός πιάτου
Απόψυξη και ζέστα‐
μα κατεψυγμένων
φαγητών
300 – 400 W
Λιώσιμο τυριού,
σοκολάτας,
βουτύρου
Σιγοβράσιμο
ρυζιού
Ζέσταμα παιδι‐
κής τροφής
Μαγείρεμα / Ζέ‐
σταμα ευαίσθη‐
των φαγητών
Συνέχιση μα‐
γειρέματος
Progress 19
100 – 200 W
Απόψυξη ψωμιού
Απόψυξη φρούτων
και κέικ
Απόψυξη τυριού,
κρέμας, βουτύρου
Απόψυξη κρέατος,
ψαριού
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΡΟΛΟΓΙΟΎ
Πίνακας λειτουργιών ρολογιού
Λειτουργία ρολογιού
Χρήση
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ
Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο, το οποίο εμφανίζει το
χρόνο που λειτουργεί η συσκευή. Η λειτουργία αυτή δεν
έχει καμία επίδραση στη λειτουργία της συσκευής.
ΩΡΑ
Εμφανίζει την ώρα. Για να αλλάξετε την ώρα, ανατρέξτε
στην ενότητα «Ρύθμιση της ώρας».
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Για ρύθμιση της διάρκειας λειτουργίας της συσκευής.
ΤΕΛΟΣ
Για ρύθμιση της ώρας απενεργοποίησης της συσκευής.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Διάρκεια και
Τέλος ταυτόχρονα (Χρόνος καθυστέρησης), αν θέλετε η
συσκευή να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί σε με‐
ταγενέστερο χρόνο.
SET+GO
Για την ενεργοποίηση της συσκευής με τις απαραίτητες
ρυθμίσεις με ένα μόνο πάτημα του πεδίου αφής, σε οποια‐
δήποτε μεταγενέστερη χρονική στιγμή.
Χρονόμετρο
Το Χρονόμετρο δεν
ενεργοποιείται αν οι λειτουργίες
Διάρκεια και Τέλος είναι
ρυθμισμένες.
Το Χρονόμετρο ξεκινά να μετράει όταν η
συσκευή ξεκινάει να θερμαίνεται.
1. Για να επαναρρυθμίσετε το
Χρονόμετρο, αγγίξτε το .
2. Αγγίξτε το
μέχρι να εμφανιστεί η
ένδειξη «00:00» στην οθόνη και, στη
συνέχεια, το Χρονόμετρο ξεκινά και
πάλι τη μέτρηση.
Ρύθμιση της λειτουργίας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και
ρυθμίστε τη λειτουργία φούρνου και τη
θερμοκρασία.
2. Αγγίξτε επανειλημμένα το , μέχρι να
στην οθόνη.
εμφανιστεί η ένδειξη
Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη .
3. Χρησιμοποιήστε το
ή το
για να
ρυθμίσετε τα λεπτά της ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
4. Αγγίξτε το
για επιβεβαίωση.
5. Χρησιμοποιήστε το
ή το
για να
ρυθμίσετε τις ώρες της ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
20 Progress
Αν αγγίξετε το
ή το
ενώ ρυθμίζετε τη
ΔΙΑΡΚΕΙΑ, η συσκευή
μεταβαίνει στη ρύθμιση της
λειτουργίας ΤΕΛΟΣ.
6. Μόλις παρέλθει ο καθορισμένος
χρόνος, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα
για δύο λεπτά.
Στην οθόνη αναβοσβήνει το
και ο
ρυθμισμένος χρόνος. Η συσκευή
απενεργοποιείται.
7. Για να διακόψετε το ηχητικό σήμα,
αγγίξτε ένα πεδίο αφής ή ανοίξτε την
πόρτα του φούρνου.
8. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
Ρύθμιση της λειτουργίας ΤΕΛΟΣ
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και
ρυθμίστε τη λειτουργία φούρνου και τη
θερμοκρασία.
2. Αγγίξτε επανειλημμένα το , μέχρι να
εμφανιστεί η ένδειξη
στην οθόνη.
Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη .
3. Χρησιμοποιήστε το
ή το
για να
ρυθμίσετε τη λειτουργία ΤΕΛΟΣ και το
ή το
για επιβεβαίωση. Πρώτα
ρυθμίζετε τα λεπτά και μετά τις ώρες.
Μόλις ολοκληρωθεί η καθορισμένη
διάρκεια μαγειρέματος, ακούγεται ένα
ηχητικό σήμα για δύο λεπτά. Το σύμβολο
και η ρύθμιση χρόνου αναβοσβήνουν
στην οθόνη. Η συσκευή απενεργοποιείται.
4. Για να διακόψετε το ηχητικό σήμα,
αγγίξτε ένα πεδίο αφής ή ανοίξτε την
πόρτα του φούρνου.
5. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
Ρύθμιση: Set + Go
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία Set + Go μόνο όταν είναι
ρυθμισμένη η λειτουργία Διάρκεια.
1. Καθορίστε ένα πρόγραμμα και τη
θερμοκρασία.
2. Ρυθμίστε τη Διάρκεια.
3. Πιέστε το
επανειλημμένα μέχρι να
αναβοσβήνει η ένδειξη
στην οθόνη.
για να ρυθμίσετε τη
4. Πιέστε το
λειτουργία Set + Go.
Στην οθόνη εμφανίζονται οι ενδείξεις
και
με μια ένδειξη. Η ένδειξη αυτή
υποδεικνύει ποια λειτουργία ρολογιού έχει
ενεργοποιηθεί.
5. Πιέστε ένα πεδίο αφής (εκτός από το
ΕΝΑΡΞΗ / ΛΗΞΗ) για να ξεκινήσετε τη
λειτουργία Set + Go.
Ρύθμιση του ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ
Χρησιμοποιήστε τον ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ
για να ορίσετε μια αντίστροφη μέτρηση. Η
λειτουργία αυτή δεν έχει καμία επίδραση
στη λειτουργία του φούρνου. Μπορείτε να
ρυθμίσετε τον ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ
οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και όταν η
συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
1. Αγγίξτε το .
Οι ενδείξεις
και «00» αναβοσβήνουν
στην οθόνη.
2. Χρησιμοποιήστε το
ή το
για να
ρυθμίσετε τον ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ.
Πρώτα ρυθμίζετε τα δευτερόλεπτα και
μετά τα λεπτά και τις ώρες.
, διαφορετικά ο
3. Αγγίξτε το
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ τίθεται αυτόματα
σε λειτουργία μετά από πέντε
δευτερόλεπτα.
Μόλις ολοκληρωθεί η καθορισμένη
διάρκεια μαγειρέματος, ακούγεται ένα
ηχητικό σήμα για δύο λεπτά και στην
οθόνη αναβοσβήνουν οι ενδείξεις «00:00»
και .
4. Για να διακόψετε το ηχητικό σήμα,
αγγίξτε ένα πεδίο αφής ή ανοίξτε την
πόρτα του φούρνου.
Ρύθμιση της λειτουργίας
Χρόνου καθυστέρησης
Οι λειτουργίες ΔΙΑΡΚΕΙΑ
και ΤΕΛΟΣ
μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ταυτόχρονα, για αυτόματη ενεργοποίηση
και απενεργοποίηση του φούρνου σε
μεταγενέστερη χρονική στιγμή. Στην
περίπτωση αυτή, πρέπει να ρυθμίσετε
Progress 21
πρώτα τη λειτουργία ΔΙΑΡΚΕΙΑ
και
μετά τη λειτουργία ΤΕΛΟΣ
(ανατρέξτε
στις ενότητες «Ρύθμιση της λειτουργίας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ» και «Ρύθμιση της λειτουργίας
ΤΕΛΟΣ»).
Όταν ενεργοποιείται η
λειτουργία Χρόνου
καθυστέρησης, στην οθόνη
εμφανίζεται ένα στατικό
σύμβολο της λειτουργίας
φούρνου,
μαζί με μια
κουκίδα και το σύμβολο . Η
κουκίδα υποδεικνύει ποια
λειτουργία ρολογιού είναι
ενεργοποιημένη στην ένδειξη
ρολογιού/υπολειπόμενης
θερμότητας.
ΑΥΤΌΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Υπάρχουν 9 αυτόματα προγράμματα.
Χρησιμοποιήστε τα αυτόματα
προγράμματα και τις συνταγές όταν δεν
έχετε γνώσεις ή εμπειρία για την
προετοιμασία ενός φαγητού. Η οθόνη
εμφανίζει τη θέση σχάρας και τους
προεπιλεγμένους χρόνους μαγειρέματος
για όλα τα αυτόματα προγράμματα.
Αυτόματα προγράμματα
Αριθμός προγράμματος
Ονομασία προγράμματος
1
ΚΡΕΑΣ
2
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
3
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, ΟΛΟΚΛΗΡΟ
4
ΚΕΪΚ MUFFINS
5
ΠΙΤΣΑ
6
ΠΑΤΑΤΕΣ ΩΓΚΡΑΤΕΝ
7
ΓΛΥΚΙΑ ΤΑΡΤΑ
8
ΛΕΥΚΟ ΨΩΜΙ
9
ΚΡΕΑΣ ΣΙΓΟΨΗΜΕΝΟ
Αυτόματα προγράμματα
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αγγίξτε το
.
Η οθόνη εμφανίζει το
και τον αριθμό
του αυτόματου προγράμματος.
3. Αγγίξτε το
ή το
για να επιλέξετε
την αυτόματο πρόγραμμα.
4. Αγγίξτε το
ή περιμένετε πέντε
δευτερόλεπτα μέχρι η συσκευή να
αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα.
22 Progress
Όταν επιλέγετε ένα
αυτόματο πρόγραμμα με
λειτουργία μικροκυμάτων, η
συσκευή δεν θα ξεκινήσει
αυτόματα αν δεν κλείσετε
την πόρτα. Αφού κλείσετε
την πόρτα, επιβεβαιώστε
την επιλογή με το
.
5. Μόλις παρέλθει ο καθορισμένος
χρόνος, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα
για δύο λεπτά. Το σύμβολο
αναβοσβήνει.
Η συσκευή απενεργοποιείται.
6. Για να διακόψετε το ηχητικό σήμα,
αγγίξτε ένα πεδίο αφής ή ανοίξτε την
πόρτα.
Αυτόματα προγράμματα με
καταχώριση βάρους
Εάν καταχωρίσετε το βάρος του κρέατος, η
συσκευή υπολογίζει το χρόνο ψησίματος.
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
.
2. Αγγίξτε το
3. Αγγίξτε το
ή το
για να ορίσετε
το πρόγραμμα καταχώρισης βάρους.
Στην οθόνη εμφανίζονται οι ενδείξεις: η
διάρκεια μαγειρέματος, το σύμβολο
διάρκειας , ένα προεπιλεγμένο βάρος,
μια μονάδα μέτρησης (kg, g).
4. Αγγίξτε το
, διαφορετικά οι
ρυθμίσεις αποθηκεύονται αυτόματα
μετά από πέντε δευτερόλεπτα.
Η συσκευή ενεργοποιείται.
5. Μπορείτε να αλλάξετε την
ή
προεπιλεγμένη τιμή βάρους με το
το
. Αγγίξτε το
.
6. Μόλις παρέλθει ο χρόνος ρύθμισης,
ακούγεται ένα ηχητικό σήμα για δύο
λεπτά. Το σύμβολο
αναβοσβήνει.
Η συσκευή απενεργοποιείται.
7. Για να διακόψετε το ηχητικό σήμα,
αγγίξτε ένα πεδίο αφής ή ανοίξτε την
πόρτα.
ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Τοποθέτηση των αξεσουάρ
Χρησιμοποιείτε μόνο τα κατάλληλα
μαγειρικά σκεύη και υλικά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στο κεφάλαιο «Υποδείξεις και
συμβουλές», Κατάλληλα
μαγειρικά σκεύη και υλικά για
μικροκύματα.
Μεταλλική σχάρα:
Σπρώξτε τη σχάρα ανάμεσα στις ράβδους
οδήγησης του στηρίγματος της σχάρας και
βεβαιωθείτε ότι τα πόδια είναι στραμμένα
προς τα κάτω.
Ταψί ψησίματος:
Σπρώξτε το ταψί ψησίματος ανάμεσα στις
ράβδους οδήγησης του στηρίγματος
σχαρών.
Progress 23
Η μικρή εγκοπή στο πάνω
μέρος αυξάνει την ασφάλεια. Οι
εγκοπές λειτουργούν και ως
ασφάλειες ανατροπής. Το
υπερυψωμένο πλαίσιο γύρω
από τη σχάρα αποτρέπει την
ολίσθηση των μαγειρικών
σκευών από αυτήν.
Μεταλλική σχάρα και ταψί ψησίματοςμαζί:
Σπρώξτε το ταψί ψησίματος ανάμεσα στις
ράβδους οδήγησης του στηρίγματος
σχαρών και τη μεταλλική σχάρα στις
επάνω ράβδους οδήγησης.
ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
Χρήση του Κλειδώματος
Ασφαλείας για Παιδιά
Χρήση του Κλειδώματος
Χειρισμού
Το Κλείδωμα Ασφαλείας για Παιδιά
εμποδίζει την ακούσια λειτουργία του
φούρνου.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
μόνο όταν ο φούρνος βρίσκεται σε
λειτουργία.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία όταν ο φούρνος είναι
απενεργοποιημένος. Μη ρυθμίστε κάποιο
πρόγραμμα.
Το Κλείδωμα χειρισμού εμποδίζει την
ακούσια αλλαγή της λειτουργίας του
φούρνου.
Πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά
και
ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα.
Ακούγεται το ηχητικό σήμα.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη SAFE.
Επαναλάβετε την ενέργεια για να
απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα Ασφαλείας
για Παιδιά.
1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία,
ενεργοποιήστε τον φούρνο.
2. Ενεργοποιήστε μια λειτουργία ή
ρύθμιση του φούρνου.
3. Αγγίξτε παρατεταμένα τα
και
ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα.
Ηχεί ένα ακουστικό σήμα.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
κλειδώματος.
Για να απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα
Χειρισμού επαναλάβετε το βήμα 3.
24 Progress
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε
τον φούρνο όταν είναι
ενεργοποιημένο το Κλείδωμα
Χειρισμού. Όταν
απενεργοποιήσετε τον φούρνο,
απενεργοποιείται και το
Κλείδωμα Χειρισμού.
Χρήση του μενού ρυθμίσεων
Το μενού ρυθμίσεων σάς επιτρέπει να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε
λειτουργίες στο κεντρικό μενού. Η οθόνη
εμφανίζει την ένδειξη SET και τον αριθμό
της ρύθμισης.
Περιγραφή
Τιμή προς ρύθμιση
1
SET+GO
ΕΝΑΡΞΗ / ΛΗΞΗ
2
ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟ‐
ΤΗΤΑΣ
ΕΝΑΡΞΗ / ΛΗΞΗ
3
ΗΧΟΙ ΠΛΗΚΤΡΩΝ1)
ΚΛΙΚ / ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ / ΛΗΞΗ
4
ΗΧΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ / ΛΗΞΗ
5
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ
ΧΑΜΗΛΗ / ΜΕΣΑΙΑ / ΥΨΗΛΗ
6
ΜΕΝΟΥ ΣΕΡΒΙΣ
-
7
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΝΑΙ / ΟΧΙ
1) Δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση του ήχου του πεδίου αφής ΕΝΑΡΞΗ / ΛΗΞΗ.
1. Πιέστε παρατεταμένα το
για 3
δευτερόλεπτα.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη SET1
και αναβοσβήνει ο αριθμός «1».
2. Πιέστε το
ή το
για να ορίσετε τη
ρύθμιση.
3. Πιέστε το
.
4. Πιέστε το
ή το
για να αλλάξετε
την τιμή της ρύθμισης.
5. Πιέστε το
.
Για έξοδο από το μενού Ρυθμίσεων, πιέστε
το
ή πιέστε παρατεταμένα το
.
Αυτόματη Απενεργοποίηση
Για λόγους ασφαλείας, ο φούρνος
απενεργοποιείται αυτόματα μετά από λίγη
ώρα αν ένα πρόγραμμα λειτουργεί και δεν
αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
(°C)
30 - 115
(h)
12.5
(°C)
(h)
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Η Αυτόματη Απενεργοποίηση δεν
λειτουργεί με τις λειτουργίες: Φωτισμός
Φούρνου, Διάρκεια, Τέλος.
Φωτεινότητα της οθόνης
Υπάρχουν δύο λειτουργίες φωτεινότητας
οθόνης:
• Φωτεινότητα νύχτας - όταν η συσκευή
είναι απενεργοποιημένη, η φωτεινότητα
της οθόνης μειώνεται από τις 10 μμ έως
τις 6 πμ.
• Φωτεινότητα ημέρας:
– όταν η συσκευή είναι
ενεργοποιημένη.
– αν αγγίξετε οποιοδήποτε πεδίο
αφής κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας φωτεινότητας νύχτας
(εκτός από το πεδίο ΕΝΑΡΞΗ /
Progress 25
ΛΗΞΗ), η οθόνη επιστρέφει σε
λειτουργία φωτεινότητας ημέρας για
τα επόμενα 10 δευτερόλεπτα.
– αν η συσκευή είναι
απενεργοποιημένη και ρυθμίσετε τη
λειτουργία Χρονομετρητής. Μόλις
ολοκληρωθεί η λειτουργία του
Χρονομετρητή, η οθόνη επιστρέφει
σε λειτουργία φωτεινότητας νύχτας.
Ανεμιστήρας
Όταν λειτουργεί ο φούρνος, ο ανεμιστήρας
ψύξης ενεργοποιείται αυτόματα για να
διατηρούνται ψυχρές οι επιφάνειες του
φούρνου. Εάν απενεργοποιήσετε τον
φούρνο, ο ανεμιστήρας μπορεί να
συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να κρυώσει ο
φούρνος.
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Οι τιμές θερμοκρασίας και
χρόνου ψησίματος στους
πίνακες είναι μόνο ενδεικτικές.
Εξαρτώνται από τις συνταγές,
καθώς και από την ποιότητα και
ποσότητα των υλικών που
χρησιμοποιούνται.
Συστάσεις μαγειρέματος
Ο καινούριος σας φούρνος μπορεί να
ψήνει με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με
τον φούρνο που είχατε. Οι παρακάτω
πίνακες δείχνουν τις συνιστώμενες
ρυθμίσεις θερμοκρασίας, χρόνους
μαγειρέματος και θέση σχάρας για
συγκεκριμένους τύπους φαγητού.
Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις
για μια συγκεκριμένη συνταγή, αναζητήστε
μια παρόμοια.
Συστάσεις μικροκυμάτων
Τοποθετήστε το φαγητό σε ένα πιάτο στο
κάτω μέρος του εσωτερικού του φούρνου.
Ανακατέψτε ή γυρίστε το φαγητό μόλις
περάσει ο μισός χρόνος μαγειρέματος και
απόψυξης.
Σκεπάστε το φαγητό για το μαγείρεμα και
το ξαναζέσταμα.
Τοποθετήστε το κουτάλι στο μπουκάλι ή
στο ποτήρι όταν ζεσταίνετε ροφήματα για
να εξασφαλίσετε καλύτερη διανομή
θερμότητας.
Τοποθετείτε το φαγητό στον φούρνο χωρίς
συσκευασία. Τα έτοιμα συσκευασμένα
γεύματα μπορούν να τοποθετηθούν στον
φούρνο μόνο εάν η συσκευασία είναι
κατάλληλη για χρήση σε φούρνο
μικροκυμάτων (δείτε τις λεπτομέρειες στη
συσκευασία).
Μαγείρεμα με μικροκύματα
Μαγειρεύετε με καλυμμένο το φαγητό. Αν
θέλετε να διατηρήσετε την κρούστα,
μαγειρεύετε το φαγητό χωρίς κάλυμμα.
Μη μαγειρεύετε υπερβολικά τα φαγητά
ρυθμίζοντας την ισχύ και τον χρόνο σε
πολύ υψηλές τιμές. Το φαγητό μπορεί να
στεγνώσει, να καεί ή να προκληθεί
πυρκαγιά.
Μη χρησιμοποιείτε τον φούρνο για το
μαγείρεμα αβγών ή σαλιγκαριών με το
κέλυφός τους, καθώς μπορεί να εκραγούν.
Τρυπήστε τον κρόκο των τηγανιτών αβγών
προτού τα ξαναζεστάνετε.
Τρυπήστε τα φαγητά με πέτσα ή φλούδα
με ένα πιρούνι πολλές φορές πριν το
μαγείρεμα.
Κόψτε τα λαχανικά σε κομμάτια παρόμοιου
μεγέθους.
Ανακατεύετε τα υγρά φαγητά ανά
διαστήματα.
Ανακατεύετε πάντα το φαγητό πριν το
σερβίρισμα.
Αφού απενεργοποιήσετε τον φούρνο,
βγάλτε το φαγητό και αφήστε το να κάτσει
για μερικά λεπτά.
26 Progress
Απόψυξη με μικροκύματα
Τοποθετήστε το κατεψυγμένο φαγητό
χωρίς καμία συσκευασία σε ένα μικρό
πιάτο τοποθετημένο ανάποδα με ένα
σκεύος από κάτω, ή σε μια σχάρα
απόψυξης ή σε ένα πλαστικό κόσκινο έτσι
ώστε το υγρό απόψυξης να μπορεί να
τρέξει.
Κατόπιν αφαιρέστε τα αποψυγμένα
κομμάτια.
Για να μαγειρέψετε φρούτα και λαχανικά
χωρίς να τα αποψύξετε πρώτα, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε υψηλότερη ισχύ
μικροκυμάτων.
Κατάλληλα μαγειρικά σκεύη και υλικά για μικροκύματα
Για τα μικροκύματα χρησιμοποιείτε μόνο τα κατάλληλα μαγειρικά σκεύη και υλικά.
Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο πίνακα για οδηγό.
Μαγειρικά σκεύη / Υλικά
Λειτουργία μικροκυμά‐
των
Απόψυ‐
ξη
Ζέσταμα,
Μαγείρεμα
Συνδυαστική Λει‐
τουργία Μικροκυμά‐
των
Πυρίμαχο γυαλί και πορσελάνη χωρίς
μεταλλικά εξαρτήματα, π.χ. γυαλί αν‐
θεκτικό στη θερμότητα
Μη πυρίμαχο γυαλί και πορσελάνη
χωρίς διακόσμηση από ασήμι, χρυσό,
πλατίνα ή άλλο μέταλλο
X
X
Γυαλί και κεραμικό γυαλί από πυρίμα‐
χο υλικό / υλικό ανθεκτικό στο ψύχος
Κεραμικά και πήλινα χωρίς τμήματα
χαλαζία ή μετάλλου και σμάλτα που
περιέχουν μέταλλα
Κεραμικά, πορσελάνη και πήλινα μα‐
γειρικά σκεύη χωρίς επιστρωμένο κά‐
τω μέρος ή με μικρές οπές, π.χ. στις
λαβές
X
X
X
Ανθεκτικό στη θερμότητα πλαστικό
έως 200 °C (να ελέγχετε πάντα τις
προδιαγραφές του πλαστικού δοχείου
πριν από τη χρήση)
X
X
Χαρτόνι, χαρτί
X
X
Μεμβράνη
X
X
Μεμβράνη μαγειρέματος με σφράγιση
κατάλληλη για φούρνους μικροκυμά‐
των (να ελέγχετε πάντα τις προδιαγρα‐
φές της μεμβράνης πριν από τη χρή‐
ση)
X
Progress 27
Μαγειρικά σκεύη / Υλικά
Λειτουργία μικροκυμά‐
των
Απόψυ‐
ξη
Ζέσταμα,
Μαγείρεμα
Μαγειρικά σκεύη ψησίματος από μέ‐
ταλλο, π.χ. εμαγιέ, χυτοσίδηρο
X
X
Βαθιά ταψιά/φόρμες ψησίματος με επί‐
στρωση μαύρου βερνικιού ή σιλικόνης
(να ελέγχετε πάντα τις προδιαγραφές
της φόρμας ψησίματος πριν από τη
χρήση)
X
X
Ταψί ψησίματος
X
X
Μεταλλική σχάρα
X
X
Μαγειρικά σκεύη κατάλληλα για χρήση
σε φούρνο μικροκυμάτων, π.χ. ταψί
ροδίσματος
X
Ψήσιμο
Χρησιμοποιήστε τη χαμηλότερη
θερμοκρασία την πρώτη φορά.
Μπορείτε να παρατείνετε τους χρόνους
ψησίματος κατά 10 – 15 λεπτά, αν ψήνετε
κέικ σε περισσότερες από μια θέσεις
σχάρας.
Τα κέικ και τα γλυκά σε διαφορετικά
επίπεδα φούρνου δεν ροδίζουν πάντοτε με
Συνδυαστική Λει‐
τουργία Μικροκυμά‐
των
X
X
ομοιόμορφο τρόπο. Δεν χρειάζεται να
αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας αν δεν
υπάρχει ομοιόμορφο ρόδισμα. Οι
διαφορές εξομαλύνονται κατά τη διάρκεια
του ψησίματος.
Τα ταψιά μέσα στον φούρνο μπορεί να
παραμορφωθούν κατά το ψήσιμο. Όταν τα
ταψιά κρυώσουν και πάλι, επιστρέφουν
ξανά στο κανονικό τους σχήμα.
Συμβουλές για το ψήσιμο
Αποτελέσματα ψησί‐
ματος
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Το κέικ δεν έχει ψηθεί
αρκετά στο κάτω μέρος.
Η θέση της σχάρας δεν εί‐
ναι σωστή.
Τοποθετήστε το κέικ σε χαμηλότε‐
ρη θέση σχάρας.
Το κέικ κάθεται και λα‐
σπώνει, σβολιάζει ή δη‐
μιουργεί ραβδώσεις.
Η θερμοκρασία του φούρ‐
νου είναι πολύ υψηλή.
Την επόμενη φορά μειώστε λίγο
τη θερμοκρασία του φούρνου.
Ο χρόνος ψησίματος είναι
πολύ σύντομος.
Την επόμενη φορά αυξήστε το
χρόνο ψησίματος και μειώστε τη
θερμοκρασία του φούρνου.
28 Progress
Αποτελέσματα ψησί‐
ματος
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Το κέικ είναι πολύ στε‐
γνό.
Η θερμοκρασία του φούρ‐
νου είναι πολύ χαμηλή.
Την επόμενη φορά αυξήστε τη
θερμοκρασία του φούρνου.
Ο χρόνος ψησίματος είναι
πολύ μεγάλος.
Την επόμενη φορά μειώστε το
χρόνο ψησίματος.
Η θερμοκρασία του φούρ‐
νου είναι πολύ υψηλή και ο
χρόνος ψησίματος πολύ
σύντομος.
Μειώστε τη θερμοκρασία του
φούρνου και αυξήστε το χρόνο
ψησίματος.
Η ζύμη του κέικ δεν είναι
ομοιόμορφα κατανεμημένη.
Την επόμενη φορά απλώστε
ομοιόμορφα τη ζύμη του κέικ επά‐
νω στη λαμαρίνα.
Η θερμοκρασία του φούρ‐
νου είναι πολύ χαμηλή.
Την επόμενη φορά αυξήστε λίγο
τη θερμοκρασία του φούρνου.
Το κέικ ψήνεται ανο‐
μοιόμορφα.
Το κέικ δεν είναι έτοιμο
στον καθορισμένο χρό‐
νο ψησίματος που ανα‐
γράφεται στη συνταγή.
Ψήσιμο σε ένα επίπεδο φούρνου
ΨΗΣΙΜΟ ΣΕ ΦΟΡΜΕΣ
Χρησιμοποιήστε την πρώτη θέση σχάρας.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Θερμός Αέρας.
(°C)
(min)
Βάση Τάρτας - ζύμη κουρού, προθερμάνετε τον άδειο
φούρνο
170 - 180
10 - 25
Βάση τάρτας - μείγμα αφράτου κέικ
150 - 170
20 - 25
Αφράτο κέικ
140 - 150
35 - 50
Κέικ στρογγυλής φόρμας / Μπριός
150 - 160
50 - 70
Μηλόπιτα, 2 φόρμες Ø20 cm
160
70 - 90
Παντεσπάνι / Κέικ φρούτων
140 - 160
70 - 90
Progress 29
ΨΗΣΙΜΟ ΣΕ ΦΟΡΜΕΣ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Πάνω/Κάτω Θέρμανση.
(°C)
(min)
Αφράτο κέικ
160
35 - 50
2
Cheesecake, χρησιμοποιήστε
ένα βαθύ ταψί
160 - 170
60 - 90
1
Μηλόπιτα, 2 φόρμες Ø20 cm
180
70 - 90
1
ΚΕΙΚ / ΓΛΥΚΑ
Χρησιμοποιήστε την πρώτη θέση σχάρας.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Θερμός Αέρας.
Χρησιμοποιήστε το ταψί ψησίματος.
(°C)
(min)
Κέικ με τραγανή επικάλυψη
150 - 160
20 - 40
Τάρτες φρούτων (με ζύμη με μαγιά / μείγμα αφράτου
κέικ), χρησιμοποιήστε ένα βαθύ ταψί
150 - 160
35 - 55
Τάρτες φρούτων με ζύμη κουρού
160 - 170
40 - 80
30 Progress
ΚΕΙΚ / ΓΛΥΚΑ / ΨΩΜΙΑ
Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο, εκτός αν υποδεικνύεται διαφορετικά.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Πάνω/Κάτω Θέρμανση.
Χρησιμοποιήστε το ταψί ψησίματος.
(°C)
(min)
Κέικ κορμός
180 - 200
10 - 20
2
Ψωμί σίκαλης
πρώτα: 230
πρώτα: 20
2
μετά: 160 180
μετά: 30 60
Κέικ αμυγδάλου με βούτυρο / Κέικ με επικάλυψη
ζάχαρης
190 - 210
20 - 30
2
Κορνέ / Εκλέρ, η προθέρμανση δεν είναι απαραί‐
τητη
190 - 210
20 - 35
2
Τσουρέκι / Ψωμί μαργαρίτα, η προθέρμανση δεν
είναι απαραίτητη
170 - 190
30 - 40
2
Τάρτες φρούτων (με ζύμη με μαγιά / μείγμα
αφράτου κέικ)
170
35 - 55
1
Κέικ μαγιάς με λεπτή επικάλυψη (π.χ. τυρί quark,
σαντιγί, κρέμα)
160 - 180
40 - 80
2
Christstollen
160 - 180
50 - 70
2
ΜΠΙΣΚΟΤΑ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Θερμός Αέρας.
(°C)
(min)
Μπισκότα ζύμης κουρού
150 - 160
10 - 20
1
Μπισκότα με μείγμα αφράτου κέικ
150 - 160
15 - 20
1
Progress 31
ΜΠΙΣΚΟΤΑ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Θερμός Αέρας.
(°C)
(min)
Μικρά γλυκά με φύλλο κρούστας, προθερμάνετε
τον άδειο φούρνο
170 - 180
20 - 30
1
Μπισκότα σόρτμπρεντ / Ζύμη σε λωρίδες
140
20 - 35
1
Μικρά κέικ, προθερμάνετε τον άδειο φούρνο
160
20 - 35
3
Μπισκότα από ζύμη με μαγιά
150 - 160
20 - 40
1
Μακαρόν
100 - 120
30 - 50
1
Γλυκίσματα με ασπράδι αβγού / Γλυκίσματα από
μαρέγκα
80 - 100
120 - 150
1
ΜΠΙΣΚΟΤΑ
Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο.
Χρησιμοποιήστε τη δεύτερη θέση σχάρας.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Πάνω/Κάτω Θέρμανση.
(°C)
(min)
Ψωμάκια
190 - 210
10 - 25
Μπισκότα σόρτμπρεντ / Ζύμη σε λωρίδες
160
20 - 30
Μικρά κέικ
170
20 - 35
32 Progress
Σουφλέ και ωγκρατέν
Χρησιμοποιήστε την πρώτη θέση σχάρας.
(°C)
(min)
Μπαγκέτες με επικά‐
λυψη λιωμένου τυριού
Θερμός Αέρας
160 - 170
15 - 30
Λαχανικά ογκρατέν,
προθερμάνετε τον
άδειο φούρνο
Γκριλ με Θερμό Αέρα
160 - 170
15 - 30
Λαζάνια
Πάνω/Κάτω Θέρμανση
180 - 200
25 - 40
Ψάρι στον φούρνο
Πάνω/Κάτω Θέρμανση
180 - 200
30 - 60
Γεμιστά λαχανικά
Θερμός Αέρας
160 - 170
30 - 60
Γλυκά φούρνου
Πάνω/Κάτω Θέρμανση
180 - 200
40 - 60
Σουφλέ με ζυμαρικά
Πάνω/Κάτω Θέρμανση
180 - 200
45 - 60
Ψήσιμο σε πολλά επίπεδα
Χρησιμοποιήστε την πρώτη / τρίτη θέση
σχάρας.
ΚΕΙΚ / ΓΛΥΚΑ / ΨΩΜΙΑ
Θερμός Αέρας.
ΚΕΙΚ / ΓΛΥΚΑ / ΨΩΜΙΑ
Θερμός Αέρας.
τος.
τος.
Χρησιμοποιήστε τα ταψιά ψησίμα‐
Χρησιμοποιήστε τα ταψιά ψησίμα‐
(°C)
(min)
Κορνέ / Εκλέρ,
προθερμάνετε
τον άδειο φούρ‐
νο
160 - 180
25 45
Κέικ τριφτό,
απλό
150 - 160
30 45
Μπισκότα ζύμης
κουρού
150 - 160
20 40
(°C)
(min)
Μπισκότα με
μείγμα αφράτου
κέικ
160 - 170
25 40
Μπισκότα
σόρτμπρεντ /
Ζύμη σε λωρίδες
140
25 45
Μπισκότα από
ζύμη με μαγιά
160 - 170
30 60
Μακαρόν
100 - 120
40 80
Progress 33
Ψήστε άπαχα κρέατα καλυμμένα.
Ψήστε τα μεγάλα κομμάτια κρέατος
απευθείας στο ταψί ή στη μεταλλική σχάρα
πάνω από το ταψί.
ΚΕΙΚ / ΓΛΥΚΑ / ΨΩΜΙΑ
Προσθέστε λίγο νερό στο ταψί ώστε να
μην καεί το λίπος που θα στάξει.
Θερμός Αέρας.
τος.
Χρησιμοποιήστε τα ταψιά ψησίμα‐
Γυρίστε το ψητό αφού περάσει το 1/2 - 2/3
του χρόνου μαγειρέματος.
Ψήστε κρέας και ψάρι σε μεγάλα κομμάτια
(άνω του 1 kg).
Γλυκίσματα με
ασπράδι αβγού /
Γλυκίσματα από
μαρέγκα
(°C)
(min)
80 - 100
130 170
Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, αλείφετε
αρκετές φορές τις μερίδες κρέατος με τους
χυμούς τους.
Ψήσιμο
Χρησιμοποιήστε την πρώτη θέση σχάρας.
Συμβουλές για το Ψήσιμο
Χρησιμοποιείτε σκεύη φούρνου ανθεκτικά
στη θερμότητα.
ΒΟΔΙΝΟ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Πάνω/Κάτω Θέρμανση.
Ψητό κατσα‐
ρόλας
(kg)
(W)
(°C)
(min)
1 - 1.5
200
230
60 - 80
34 Progress
ΧΟΙΡΙΝΟ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Γκριλ με Θερμό Αέρα.
(kg)
(W)
(°C)
(min)
Ωμοπλάτη /
Λαιμός / Χοι‐
ρομέρι
1 - 1.5
200
160 - 180
50 - 70
Ρολό Κιμάς
0.75 - 1
200
160 - 170
35 - 50
Κότσι χοιρινό,
προμαγειρε‐
μένο
0.75 - 1
200
150 - 170
60 - 75
ΜΟΣΧΑΡΙ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Γκριλ με Θερμό Αέρα.
(kg)
(W)
(°C)
(min)
Ψητό Μοσχά‐
ρι
1
200
160 - 180
50 - 70
Μοσχάρι κό‐
τσι
1.5 - 2
200
160 - 180
75 - 100
ΑΡΝΙ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Γκριλ με Θερμό Αέρα.
Αρνί μπούτι /
Ψητό αρνί
(kg)
(W)
(°C)
(min)
1 - 1.5
200
150 - 170
50 - 70
Progress 35
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Γκριλ με Θερμό Αέρα.
(kg)
(W)
(°C)
(min)
Πουλερικά,
μερίδες
0,2 - 0,25 η
καθεμία
200
200 - 220
20 - 35
Κοτόπουλο,
μισό
0,4 - 0,5 το
καθένα
200
190 - 210
25 - 40
Κοτόπουλο,
κότα
1 - 1.5
200
190 - 210
60 - 80
Πάπια
1.5 - 2
200
180 - 200
80 - 110
ΨΑΡΙ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Πάνω/Κάτω Θέρμανση.
Ψάρι Ολόκλη‐
ρο
(kg)
(W)
(°C)
(min)
1 - 1.5
200
210 - 220
30 - 45
ΦΑΓΗΤΑ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Θερμός Αέρας.
(kg)
(W)
(°C)
(min)
Γλυκά πιάτα
200
160 - 180
20 - 35
1
Αλμυρά πιάτα με
μαγειρεμένα υλικά
(νουντλ, λαχανι‐
κά)
400 - 600
160 - 180
20 - 45
1
36 Progress
ΦΑΓΗΤΑ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Θερμός Αέρας.
Αλμυρά πιάτα με
ωμά υλικά (πατά‐
τες, λαχανικά)
(kg)
(W)
(°C)
(min)
400 - 600
160 - 180
30 - 45
2
Ψήσιμο με κρούστα με
Λειτουργία Πίτσα
ΠΙΤΣΑ
ΠΙΤΣΑ
Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο
πριν το μαγείρεμα.
Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο
πριν το μαγείρεμα.
Χρησιμοποιήστε την τρίτη θέση
σχάρας.
Χρησιμοποιήστε την τρίτη θέση
σχάρας.
(°C)
(min)
(°C)
(min)
Πίτα με λαχα‐
νικά
160 - 180
50 - 60
Πίτσα, λεπτή
ζύμη
200 - 230
15 - 20
Άζυμο ψωμί
230
10 - 20
Πίτσα, χοντρή
ζύμη, χρησι‐
μοποιήστε
ένα βαθύ ταψί
180 - 200
20 - 30
Τάρτα με
σφολιάτα
160 - 180
45 - 55
Πίτσα Αλσα‐
τίας
230
12 - 20
Τάρτες
180 - 200
40 - 55
Πιερόγκι
180 - 200
15 - 25
Σουφλέ με
σπανάκι
160 - 180
45 - 60
Κις λορέν /
Ελβετική
φλαν
170 - 190
45 - 55
Cheesecake
140 - 160
60 - 90
Μηλόπιτα,
σκεπαστή
150 - 170
50 - 60
Γκριλ
Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο πριν το
μαγείρεμα.
Ψήνετε στο γκριλ μόνο λεπτά κομμάτια
κρέατος ή ψαριού.
Τοποθετήστε ένα ταψί στην πρώτη θέση
σχάρας για να συλλέγει τα λίπη.
Progress 37
ΓΚΡΙΛ
Χρησιμοποιήστε την πρώτη θέση σχάρας.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Γκριλ.
(°C)
(min)
(min)
1η πλευρά
2η πλευρά
Ψητό βοδινό, μέτρια
ψημένο
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Βοδινό φιλέτο, μεσαίο
230
20 - 30
20 - 30
Χοιρινή μπριζόλα
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Μοσχαρίσια μπριζόλα
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Αρνί σπάλα
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Ψάρι Ολόκληρο, 0,5 kg
- 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Ψήσιμο Ψωμιού
Δεν συνιστάται προθέρμανση.
ΨΩΜΙ
ΨΩΜΙ
Χρησιμοποιήστε τη δεύτερη θέση
σχάρας.
Χρησιμοποιήστε τη δεύτερη θέση
σχάρας.
(°C)
(λεπ.)
Ciabatta
200 220
35 45
(°C)
(λεπ.)
Λευκό ψωμί
180 200
40 60
Ψωμί σίκαλης
180 200
50 70
Μπαγκέτα
200 220
35 45
Ψωμί ολικής άλεσης
180 200
50 70
Μπριός
160 180
40 60
Ψωμί ολικής άλεσης
170 190
60 90
38 Progress
Χαμηλή Θερμοκρασία
Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να
μαγειρέψετε άπαχο τρυφερό κρέας και
ψάρι. Δεν είναι συμβατή για: πουλερικά,
ψητό χοιρινό με λίπος, ψητό κατσαρόλας. .
1. Τσιγαρίστε το κρέας για 1 - 2 λεπτά
από την κάθε πλευρά σε ένα τηγάνι σε
υψηλή θερμοκρασία.
2. Τοποθετήστε το κρέας στο ταψί
ψησίματος ή απευθείας στη μεταλλική
σχάρα. Τοποθετήστε ένα ταψί κάτω
από τη μεταλλική σχάρα για να
συλλέγει τα λίπη.
Μαγειρεύετε πάντα χωρίς καπάκι όταν
χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία.
3. Επιλέξτε τη λειτουργία: Χαμηλή
Θερμοκρασία. Μπορείτε να ρυθμίσετε
τη θερμοκρασία μεταξύ 80 °C και 150
°C για τα πρώτα 10 λεπτά. Η
προεπιλογή είναι 90 °C.
4. Μετά από 10 λεπτά, ο φούρνος μειώνει
αυτόματα τη θερμοκρασία στους 80
°C.
Χρησιμοποιήστε την πρώτη θέση σχάρας.
(kg)
(°C)
(min)
Ψητό βοδινό
1 - 1.5
150
120 - 150
Βοδινό φιλέτο
1 - 1.5
150
90 - 110
Ψητό Μοσχάρι
1 - 1.5
150
120 - 150
Μπριζόλα
0.2 - 0.3
120
20 - 40
Καταψυγμένα τρόφιμα
Αφαιρέστε τις συσκευασίες των τροφίμων.
Βάλτε τα τρόφιμα σε ένα πιάτο.
Μην καλύπτετε το φαγητό καθώς αυτό
μπορεί να επιμηκύνει τον χρόνο
απόψυξης.
ΑΠΟΨΥΞΗ
Χρησιμοποιήστε την τρίτη θέση
σχάρας, εκτός αν υποδεικνύεται διαφο‐
ρετικά.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία:
Θερμός Αέρας.
Πίτσα, κατεψυγμένη
(°C)
(min)
200 220
15 - 25
Progress 39
ΑΠΟΨΥΞΗ
ΑΠΟΨΥΞΗ
Χρησιμοποιήστε την τρίτη θέση
σχάρας, εκτός αν υποδεικνύεται διαφο‐
ρετικά.
Χρησιμοποιήστε την τρίτη θέση
σχάρας, εκτός αν υποδεικνύεται διαφο‐
ρετικά.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία:
Θερμός Αέρας.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία:
Θερμός Αέρας.
(°C)
(min)
Πίτσα Αμερικής, κα‐
τεψ.
190 210
20 - 25
Πίτσα, κρύα
210 230
13 - 25
Πίτσα σνακ, κατε‐
ψυγμ.
180 200
15 - 30
Τηγανιτές πατάτες,
λεπτές, γυρίστε 2 ή
3 φορές κατά τη
διάρκεια του μαγει‐
ρέματος
210 230
20 - 30
Τηγ. πατάτες,
χοντρ., γυρίστε 2 ή
3 φορές κατά τη
διάρκεια του μαγει‐
ρέματος
210 230
Φέτες / Κροκέτες,
γυρίστε 2 ή 3 φορές
κατά τη διάρκεια
του μαγειρέματος
210 230
20 - 35
Hash browns
210 230
20 - 30
Λαζάνια / Καννελό‐
νια, φρέσκα, χρησι‐
μοποιήστε τη δεύτε‐
ρη θέση σχάρας
170 190
35 - 45
(°C)
(min)
Λαζάνια / Καννελό‐
νια, κατεψυγμένα,
χρησιμοποιήστε τη
δεύτερη θέση σχά‐
ρας
160 180
40 - 60
Κοτόπουλο φτερού‐
γα
190 210
20 - 30
Απόψυξη
Αφαιρέστε τις συσκευασίες των τροφίμων
και βάλτε τα τρόφιμα σε ένα πιάτο.
25 - 35
Μην καλύπτετε το φαγητό καθώς αυτό
μπορεί να επιμηκύνει τον χρόνο
απόψυξης.
Για μεγάλες ποσότητες φαγητού,
τοποθετήστε ένα αναποδογυρισμένο άδειο
πιάτο στο κάτω μέρος του εσωτερικού του
φούρνου. Τοποθετήστε το φαγητό μέσα σε
ένα βαθύ πιάτο και τοποθετήστε το επάνω
στο πιάτο στο εσωτερικό του φούρνου.
Αφαιρέστε τα στηρίγματα σχαρών, εάν
χρειάζεται.
40 Progress
Χρησιμοποιήστε την πρώτη θέση σχάρας.
(kg)
(min)
Χρόνος από‐
ψυξης
(min)
Επιπλέον χρό‐
νος απόψυξης
Κοτόπουλο
1
100 - 140
20 - 30
Γυρίστε το από
την άλλη πλευρά
μόλις περάσει ο
μισός χρόνος.
κρέας, γυρίστε
από την άλλη
πλευρά μόλις
περάσει ο μισός
χρόνος
1
100 - 140
20 - 30
Γυρίστε το από
την άλλη πλευρά
μόλις περάσει ο
μισός χρόνος.
Πέστροφα
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Φράουλες
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Βούτυρο
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Κρέμα, χτυπή‐
στε την κρέμα
όταν είναι ακό‐
μη ελαφρώς
παγωμένη σε
μερικά σημεία
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Χτυπήστε την κρέ‐
μα όταν είναι ακό‐
μη ελαφρώς πα‐
γωμένη σε μερικά
σημεία.
Κέικ
1.4
60
60
-
Διατήρηση
Χρησιμοποιείτε μόνο γυάλινα δοχεία ίδιων
διαστάσεων που διατίθενται στην αγορά.
Μη χρησιμοποιείτε δοχεία με καπάκια
βιδωτά και τύπου μπαγιονέτ ή μεταλλικά
δοχεία.
Χρησιμοποιήστε την πρώτη θέση σχάρας.
Μην τοποθετείτε περισσότερα από έξι
γυάλινα δοχεία του ενός λίτρου στο ταψί
ψησίματος.
Γεμίστε τα δοχεία στην ίδια στάθμη και
κλείστε τα με σφιγκτήρα.
Τα δοχεία δεν πρέπει να έρχονται σε
επαφή μεταξύ τους.
Προσθέστε περίπου 1/2 λίτρο νερό στο
ταψί ψησίματος, ώστε να υπάρχει αρκετή
υγρασία στο φούρνο.
Όταν το υγρό στα δοχεία αρχίσει να
σιγοβράζει (μετά από περίπου 35 - 60
λεπτά για δοχεία του ενός λίτρου), σβήστε
τον φούρνο ή μειώστε τη θερμοκρασία
στους 100 °C (δείτε τον πίνακα).
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 160 - 170
°C.
Progress 41
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΜΑΛΑΚΑ ΦΡΟΥΤΑ
(min)
Χρόνος
μέχρι να
αρχίσει το
σιγανό
βράσιμο
(min)
Συνεχίστε
το μαγεί‐
ρεμα
στους 100
°C
Ανάμικτα
τουρσιά
50 - 60
5 - 10
Ρέβα / Αρα‐
κάς / Σπα‐
ράγγια
50 - 60
15 - 20
(min)
Χρόνος μέχρι να
αρχίσει το σιγα‐
νό βράσιμο
Φράουλες / Μύρτι‐
λα / Σμέουρα / Ώριμα
φραγκοστάφυλα
35 - 45
ΦΡΟΥΤΑ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ
Ροδάκινα /
Κυδώνια /
Δαμάσκηνα
(min)
Χρόνος
μέχρι να
αρχίσει το
σιγανό
βράσιμο
(min)
Συνεχίστε
το μαγεί‐
ρεμα
στους 100
°C
35 - 45
10 - 15
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
(min)
Χρόνος
μέχρι να
αρχίσει το
σιγανό
βράσιμο
(min)
Συνεχίστε
το μαγεί‐
ρεμα
στους 100
°C
Καρότα
50 - 60
5 - 10
Αγγούρια
50 - 60
-
Ξήρανση
Χρησιμοποιήστε την τρίτη θέση
σχάρας.
(°C)
(h)
Φασόλια
60 - 70
6-8
Πιπεριές
60 - 70
5-6
Λαχανικά
για σούπα
60 - 70
5-6
Μανιτάρια
50 - 60
6-8
Μυρωδικά
40 - 50
2-3
Δαμάσκηνα
60 - 70
8 - 10
Βερίκοκα
60 - 70
8 - 10
Φέτες μή‐
λου
60 - 70
6-8
Αχλάδια
60 - 70
6-9
42 Progress
Μαγείρεμα με μικροκύματα
Συμβουλές για τα Μικροκύματα
Αποτελέσματα Μαγειρέμα‐
τος / Απόψυξης
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Το φαγητό είναι πολύ στεγνό.
Η ισχύς ήταν πολύ υψηλή.
Ο χρόνος μαγειρέματος
ήταν πολύ μεγάλος.
Επιλέξτε χαμηλότερη ισχύ
ή/και συντομότερο χρόνο
μαγειρέματος.
Το φαγητό δεν έχει αποψυ‐
χθεί, είναι κρύο ή δεν έχει μα‐
γειρευτεί αφού ολοκληρωθεί ο
χρόνος μαγειρέματος.
Ο χρόνος μαγειρέματος
ήταν πολύ σύντομος.
Επιλέξτε μεγαλύτερο χρόνο
μαγειρέματος. Μην αυξάνετε
την ισχύ των μικροκυμάτων.
Το φαγητό είναι πολύ ζεστό
στην άκρη, αλλά δεν είναι μα‐
γειρεμένο στη μέση.
Η ισχύς μικροκυμάτων
ήταν πολύ υψηλή.
Επιλέξτε χαμηλότερη ισχύ
και μεγαλύτερο χρόνο μαγει‐
ρέματος.
Απόψυξη
ΚΡΕΑΣ / ΨΑΡΙ
Ρυθμίστε την ισχύ στα 100 W, εκτός αν υποδεικνύεται διαφορετικά.
(kg)
(min)
Χρόνος
αναμονής
(min)
Μπριζόλα
0.2
5-7
5 - 10
Κιμάς, επιλέξτε 200 W
0.5
7-8
5 - 10
Κοτόπουλο
1
30 - 35
10 - 20
Στήθος κοτόπουλου
0.15
5-9
10 - 15
Κοτόπουλο μπούτι
0.15
5-9
10 - 15
Ψάρι Ολόκληρο
0.5
10 - 15
5 - 10
Ψάρι φιλέτο
0.5
12 - 15
5 - 10
Progress 43
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Ρυθμίστε την ισχύ στα 100 W.
(kg)
(min)
Χρόνος
αναμονής
(min)
Βούτυρο
0.25
4-6
5 - 10
Τριμμένο τυρί
0.2
2-4
10 - 15
ΚΕΙΚ / ΓΛΥΚΑ
Ρυθμίστε την ισχύ στα 200 W, εκτός αν υποδεικνύεται διαφορετικά.
(min)
Χρόνος
αναμο‐
νής (min)
Κέικ μαγιάς
1 τεμάχιο
2-3
15 - 20
Cheesecake, επιλέξτε 100 W
1 τεμάχιο
2-4
15 - 20
Απλό κέικ
1 τεμάχιο
2-4
15 - 20
Ψωμί
1 kg
15 - 18
5 - 10
Ψωμί σε φέτες
0,2 kg
3-5
5 - 10
Ψωμάκια
4 κομμάτια
2-4
2-5
ΦΡΟΥΤΑ
Φρούτα
(kg)
(W)
(min)
Χρόνος
αναμο‐
νής (min)
0.25
100
5 - 10
10 - 15
44 Progress
ΞΑΝΑΖΕΣΤΑΜΑ
(W)
(min)
Χρόνος
αναμονής
(min)
Παιδική τροφή σε βάζα
0,2 kg
300
1-2
-
Βρεφικό γάλα, τοποθετήστε κουτάλι
στο μπουκάλι
180 ml
600
0:20 0:40
-
Γάλα
200 ml
1000
1 - 1:30
-
Νερό
200 ml
1000
1:30 - 2
-
Σάλτσα
200 ml
600
1-3
-
Σούπα
300 ml
600
3-5
-
Κατεψυγμένα έτοιμα φαγητά
0,5 kg
400
10 - 15
2-5
Έτοιμα φαγητά
0,5 kg
600
6-9
2-5
ΛΙΩΣΙΜΟ
(kg)
(W)
(min)
Σοκολάτα / Επικάλυψη σοκολάτας
0.15
300
2-4
Βούτυρο
0.1
400
0:30 1:30
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
(W)
(min)
Χρόνος
αναμονής
(min)
Ψάρι Ολόκληρο
0,5 kg
500
8 - 10
2-5
Ψάρι φιλέτο
0,5 kg
400
4-7
2-5
Λαχανικά, φρέσκα
0,5 kg + 50 ml
νερό
600
5 - 15
-
Progress 45
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
(W)
(min)
Χρόνος
αναμονής
(min)
Λαχανικά, κατεψυγμένα
0,5 kg + 50 ml
νερό
600
10 - 20
-
Πατάτες με φλούδα
0,5 kg
600
7 - 10
-
Ρύζι
0,2 kg + 400 ml
νερό
600
15 - 18
-
Ποπ κορν
-
1000
1:30 - 3
-
Συνδυαστική Λειτουργία
Μικροκυμάτων
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να
μαγειρέψετε φαγητό σε συντομότερο
χρονικό διάστημα και για να ροδίσει.
Συνδυάστε λειτουργίες: Γκριλ με Θερμό
Αέρα και Μικροκύματα.
Πληροφορίες για ινστιτούτα
δοκιμών
Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60705.
Χρησιμοποιήστε μεταλλική σχάρα εκτός αν υπάρχουν διαφορετικές οδηγίες.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙ‐
ΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
(W)
(kg)
Αφράτο κέικ
600
0.475
Κάτω
7-9
Μόλις περάσει ο
μισός χρόνος μα‐
γειρέματος, γυρί‐
στε το σκεύος κα‐
τά 1/4.
Ρολό Κιμάς
400
0.9
2
25 - 32
Μόλις περάσει ο
μισός χρόνος μα‐
γειρέματος, γυρί‐
στε το σκεύος κα‐
τά 1/4.
Κρέμα Royale
500
1
Κάτω
18
-
Απόψυξη κρέατος
200
0.5
Κάτω
7-8
Μόλις περάσει ο
μισός χρόνος, γυ‐
ρίστε το κρέας
από την άλλη
πλευρά.
(λεπ.)
46 Progress
Χρησιμοποιήστε μεταλλική σχάρα.
ΣΥΝ‐
ΔΥΑΣΤΙ‐
ΚΗ ΛΕΙ‐
ΤΟΥΡ‐
ΓΙΑ ΜΙ‐
ΚΡΟΚΥ‐
ΜΑΤΩΝ
(W)
(°C)
(λεπ.)
Κέικ, 0,7
kg
Θερμός Αέ‐
ρας + Μι‐
κροκύματα
100
180
2
29 - 31
Μόλις περάσει ο
μισός χρόνος μα‐
γειρέματος, γυρί‐
στε το σκεύος κα‐
τά 1/4.
Πατάτες
ωγκρα‐
τέν, 1,1
kg
Γκριλ με
Θερμό Αέ‐
ρα + ΜΙ‐
ΚΡΟΚΥΜΑ‐
ΤΑ
400
180
1
40 - 45
Μόλις περάσει ο
μισός χρόνος μα‐
γειρέματος, γυρί‐
στε το σκεύος κα‐
τά 1/4.
Κοτό‐
πουλο,
1,1 kg
Γκριλ με
Θερμό Αέ‐
ρα + ΜΙ‐
ΚΡΟΚΥΜΑ‐
ΤΑ
200
200
1
45 - 55
Τοποθετήστε το
κρέας σε στρογ‐
γυλό γυάλινο δο‐
χείο και γυρίστε
το ανάποδα μετά
από 20 λεπτά μα‐
γειρέματος.
ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Σημειώσεις για τον καθαρισμό
Καθαρίστε την πρόσοψη του φούρνου με ένα μαλακό πανί, ζεστό νερό και
κάποιο απαλό καθαριστικό.
Προϊόντα
Καθαρισμού
Για να καθαρίσετε τις μεταλλικές επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα εξειδικευμέ‐
νο καθαριστικό.
Καθαρίστε τους επίμονους λεκέδες με ειδικά καθαριστικά για φούρνους.
Progress 47
Καθαρίζετε το εσωτερικό του φούρνου μετά από κάθε χρήση. Η συσσώρευση
λίπους ή άλλων υπολειμμάτων φαγητού μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
Σκουπίζετε το εσωτερικό του φούρνου με ένα μαλακό πανί μετά από κάθε
χρήση.
Καθημερινή
Χρήση
Καθαρίστε με προσοχή το επάνω μέρος του εσωτερικού του φούρνου από
υπολείμματα φαγητού και λίπη.
Καθαρίζετε όλα τα αξεσουάρ μετά από κάθε χρήση και αφήνετέ τα να στεγνώ‐
σουν. Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί, χλιαρό νερό και κάποιο καθαριστικό.
Μην πλένετε τα αξεσουάρ σε πλυντήριο πιάτων.
Μην καθαρίζετε τα αντικολλητικά αξεσουάρ χρησιμοποιώντας ισχυρά καθαρι‐
στικά, αιχμηρά αντικείμενα ή στο πλυντήριο πιάτων.
Αξεσουάρ
Αφαίρεση των στηριγμάτων
σχαρών
Πριν από τη συντήρηση, βεβαιωθείτε ότι ο
φούρνος είναι κρύος. Υπάρχει κίνδυνος
εγκαυμάτων.
Για να καθαρίσετε τον φούρνο, αφαιρέστε
τα στηρίγματα σχαρών.
1. Τραβήξτε προσεκτικά τα στηρίγματα
προς τα πάνω και προς τα έξω από
την μπροστινή τους ασφάλιση.
1
3
2
2. Τραβήξτε το μπροστινό τμήμα του
στηρίγματος σχαρών για να το
αποσπάσετε από το πλαϊνό τοίχωμα.
3. Τραβήξτε τα στηρίγματα ώστε να
αφαιρεθούν από την πίσω ασφάλιση.
Τοποθετήστε τα στηρίγματα σχαρών στη
θέση τους, ακολουθώντας την παραπάνω
διαδικασία με την αντίστροφη σειρά.
Αντικατάσταση του λαμπτήρα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
Ο λαμπτήρας μπορεί να είναι
ζεστός.
1. Απενεργοποιήστε τον φούρνο.
Περιμένετε μέχρι να κρυώσει ο φούρνος.
2. Αποσυνδέστε τον φούρνο από το
ρεύμα.
3. Τοποθετήστε ένα πανί στο κάτω μέρος
του εσωτερικού του φούρνου.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Πιάνετε πάντα το
λαμπτήρα αλογόνου με ένα
πανί, για να αποτρέψετε το
κάψιμο υπολειμμάτων λίπους
επάνω στο λαμπτήρα.
Ο επάνω λαμπτήρας
1. Στρέψτε το γυάλινο κάλυμμα του
λαμπτήρα για να το αφαιρέσετε.
2. Καθαρίστε το γυάλινο κάλυμμα.
3. Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα με
κατάλληλο λαμπτήρα ανθεκτικό στη
θερμότητα σε θερμοκρασίες έως 300
°C.
4. Τοποθετήστε το γυάλινο κάλυμμα στη
θέση του.
48 Progress
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Τι να κάνετε αν...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Δεν μπορείτε να ενεργοποιή‐
σετε ή να λειτουργήσετε τον
φούρνο.
Ο φούρνος δεν είναι συνδε‐
δεμένος σε ηλεκτρική παρο‐
χή ή δεν είναι σωστά συνδε‐
δεμένος.
Ελέγξτε αν ο φούρνος είναι
σωστά συνδεδεμένος στην
ηλεκτρική παροχή (ανατρέξ‐
τε στο διάγραμμα συνδεσμο‐
λογίας αν διατίθεται).
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Ο φούρνος είναι απενεργο‐
ποιημένος.
Ενεργοποιήστε τον φούρνο.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Δεν έχει ρυθμιστεί το ρολόι.
Ρυθμίστε το ρολόι.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Δεν έχουν γίνει οι απαραίτη‐
τες ρυθμίσεις.
Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις
είναι σωστές.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Έχει τεθεί σε λειτουργία η
αυτόματη απενεργοποίηση.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Αυτόματη απενεργοποίη‐
ση».
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Είναι ενεργοποιημένο το
Κλείδωμα Ασφαλείας για
Παιδιά.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Χρήση του Κλειδώματος
Ασφαλείας για Παιδιά».
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Έχει καεί η ασφάλεια.
Ελέγξτε ότι η ασφάλεια είναι
η αιτία της δυσλειτουργίας.
Αν η ασφάλεια πέφτει επα‐
νειλημμένα, επικοινωνήστε
με έναν πιστοποιημένο ηλεκ‐
τρολόγο.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί.
Ο λαμπτήρας είναι ελαττω‐
ματικός.
Αντικαταστήστε το λαμπτή‐
ρα.
Η οθόνη δεν εμφανίζει την
ώρα όταν βρίσκεται σε κατά‐
σταση απενεργοποίησης.
Η οθόνη είναι απενεργο‐
ποιημένη.
Αγγίξτε ταυτόχρονα τα
Το ψήσιμο των φαγητών
διαρκεί πάρα πολύ ή τα φα‐
γητά ψήνονται πολύ γρήγο‐
ρα.
Η θερμοκρασία είναι πολύ
χαμηλή ή πολύ υψηλή.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία,
αν χρειάζεται. Ακολουθήστε
τις οδηγίες του εγχειριδίου
χρήσης.
και
για να ενεργοποιήσε‐
τε ξανά την οθόνη.
Progress 49
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Υπάρχει επικάθηση ατμών
και σταγονιδίων στο φαγητό
και το εσωτερικό του φούρ‐
νου.
Έχετε αφήσει το φαγητό μέ‐
σα στον φούρνο για πολύ
μεγάλο χρονικό διάστημα.
Μην αφήνετε το φαγητό μέ‐
σα στον φούρνο για διάστη‐
μα άνω των 15 - 20 λεπτών
μετά την ολοκλήρωση του
ψησίματος.
Η οθόνη εμφανίζει έναν κω‐
δικό σφάλματος που δεν βρί‐
σκεται σε αυτόν τον πίνακα.
Υπάρχει ηλεκτρική βλάβη.
•
•
Δεδομένα Σέρβις
Απενεργοποιήστε τον
φούρνο από τον γενικό
διακόπτη του σπιτιού ή
από το διακόπτη ασφα‐
λείας στον πίνακα ασφα‐
λειών και κατόπιν ενεργο‐
ποιήστε τον ξανά.
Αν στην οθόνη εμφανι‐
στεί ξανά ο κωδικός
σφάλματος, επικοινωνή‐
στε με το Τμήμα Υποστή‐
ριξης Πελατών.
χαρακτηριστικών. Η πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών βρίσκεται στο μπροστινό
πλαίσιο στο εσωτερικό του φούρνου. Μην
αφαιρείτε την πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών από το εσωτερικό του
φούρνου.
Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το
πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπό μαςή το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Τα απαραίτητα στοιχεία για το κέντρο
σέρβις βρίσκονται στην πινακίδα τεχνικών
Σας συνιστούμε να σημειώσετε τα σχετικά στοιχεία εδώ:
Μοντέλο (MOD.)
.........................................
Κωδικός προϊόντος (PNC)
.........................................
Αριθμός σειράς (S.N.)
.........................................
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το
σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην
τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
*
50 Progress
Progress 51
www.progress-hausgeraete.de
867353606-A-302019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising